I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011"

Transkript

1 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/ Svitavy, tel.fax , I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů a/ svolat schůzi samosprávy, nebo shromáždění společenství vlastníků a projednat Inf. list č. 66, vč. příloh Termín : do : _ b/ zaslat zápis, včetně vratných hlášení z členské schůze samosprávy, nebo společenství vlastníků. nejpozději do :_ Ing. Viktor N o v á č e k, v.r. předseda Bytového družstva Svitavy Obsah informačního listu : Prodej uvolněných bytů do osob.vlastnictví -nabídka.....str. 2 Informace ekonomického úseku.str. 3-8 Informace úseku správy družstva a referátu org.právního.str Informace referátu členských a bytových záležitostí... str Informace technického úseku.....str Přílohy: Zápis z členské schůze samosprávy, z jednání společenství vlastníků jednotek Ekonomická příloha Dohoda o provedení práce, Rozpis pro stanovení odměn za rok 2011, Přehled o stavu a pohybech dlouhodobé zálohy 1-3 čtvrt. 2011, Směrnice k použití dlouhodobé zálohy na opravy, údržbu a investice domu. Technická příloha Plán oprav na rok 2012, Zápis z provedené požární kontroly, Odečtové karty bytových měřidel.

2 N A B Í D K A - PRODEJ UVOLNĚNÝCH BYTŮ DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ Prodej bytu č. : 934/22 o velikosti s přísl. v 8 NP, vč.spoluvlastnického podílu na společných částech budovy do osobního vlastnictví i právnickým osobám, firmám apod. v bytovém domě na ul. Hegerova č.p 934,935,936,937 v obci Polička,část Horní Předměstí, Byt je v revitalizovaném domě (stáří domu cca 18 let), dobře udržovaný, Cena za nemovitost Kč Prodej bytu č. 128/4 o vel. 3+1 s přísl. v 2.NP vč.spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku do osobního vlastnictví / možný prodej i právnickým osobám, firmám apod./ v obci Boršov č.p.128, k.ú. Boršov u Moravské Třebové.Byt je v původním stavu, nová plastová okna. Cena za nemovitost Kč Prodej bytu č. 215/3 v 2. NP o vel. 3+1 (82,40 m2) s přísl., včetně jednotky garáže č. 215/12 v bytovém domě Mlýnská č.p. 215 v obci Chornice, k.ú. Chornice, postaveném na st.p.č. 320 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 842/6080 na společných částech budovy do osobního vlastnictví. Cena za nemovitost Kč Prodej bytu č. : 673/13 o vel. 2+1 (65,90m2) s příslušenstvím v 5.NP v bytovém domě č.p. 670,671,672,673,674,675, č.o. 4,6,8,10,12,14 v obci Svitavy k.ú. Čtyřicet Lánů a spoluvlast. podílu o velikosti 659/80456 na společných částech domu č.p. 670,671,672,673,674,675, do vlastnictví. Cena za nemovitost Kč Prodej bytu č.. 624/16 o velikosti 2+1 s přísl. v 6.NP v bytovém domě č.p v obci Svitavy, k.ú. Čtyřicet Lánů a spoluvlast.podílu o velikosti 661/68826 na společných částech budovy a pozemku st.p.č. 755, st.p.č. 757/1, st.p.č. 754,st.p.č.756. Cena z nemovitost Kč Na nabízených nemovitostech neváznou žádné pohledávky a jiné právní závady a BD Svitavy umožní k zajištění úvěru, zřízení zástavního práva k uvedené nemovitosti. Bližší informace: pí.lenka Nováčková, BD Školní 335/5 Svitavy, tel

3 Shromáždění delegátů a schválení účetní závěrky za rok 2010 Dne 28. května 2011 se konalo shromáždění delegátů družstva, na které byli pozváni všichni zvolení delegáti samospráv. Delegátům byly předloženy podrobné zprávy o hospodaření a činnosti družstva za uplynulý rok a účetní závěrka. Dále byl předložen plán roku Shromáždění schválilo předloženou účetní závěrku za rok 2010 včetně příloh, rozdělení zisku za rok 2010 a dále hospodářský plán roku Účetní závěrka za rok 2010 a její příloha jsou zveřejněny elektronicky v souladu s platnými zákony na adrese pod složkou našeho družstva. Hospodaření družstva v roce 2011 a změna hospodářského plánu Družstvo za uplynulá tři čtvrtletí hospodařilo se ziskem ve výši 503 tis. Kč. I před dosažený zisk jsme byli zasaženi dopady špatné ekonomické situace v regionu Svitavska. V tržbách jsme pocítili zejména výrazný pokles poptávky po bytech a velmi nízké ceny bytů na trhu. V současné době proto představenstvo družstva rozhodlo změnit hospodářský plán a nerealizovat všechny plánované prodeje nabízených bytů v tomto roce. Tyto prodeje by mohly být realizovány ještě v tomto kalendářním roce, avšak pouze při výrazném snížení ceny. Proto bylo rozhodnuto o odkladu prodeje bytů s tím, že bude upraven plán roku 2011 a snížen plánovaný zisk. Tabulka č. 1 Hospodářský výsledek 2011 a porovnání s plánem Hospodářský výsledek v tis. Kč (před zdaněním) Skutečnost rok 2010 ( čtvrtletí) Roční plán 2011 Plnění plánu v % Správa družstva ,8 Údržba ,0 CELKEM ,8 V letošním roce byly zatím prodány 2 uvolněné byty ve veřejných výběrových řízeních (1 byt 2+1 ve Svitavách, 1 byt 3+1 v Boršově). Družstvo také pocítilo značný pokles úrokových výnosů ve srovnání s předchozími roky vzhledem k přetrvávajícím extrémně nízkým úrokovým sazbám u bankovních vkladů. Celková finanční situace družstva je stabilizovaná. Družstvo má dostatek prostředků na financování provozu a údržby spravovaných bytových domů a své činnosti. Ze zisků předchozích let má také družstvo vytvořeno dostatečné rezervy, které plánujeme nadále posilovat. Dočasně volné finanční prostředky jsou investovány prostřednictvím renomovaných bank do bezpečných a likvidních vkladů a dluhopisů. Celková výše disponibilních finančních prostředků se v letošním roce snížila vzhledem ke dokončené rozsáhlé rekonstrukci 56 výtahů ve 14 bytových domech a probíhající zateplování nepanelových bytových domů. Přehled finančních prostředků družstva uvádíme v tabulce níže. 3

4 Tabulka č. 2 Finanční aktiva družstva v tis. Kč Položka 2011 září 2010 Hotovost u bank a v pokladně Běžné účty u bank v Kč Krátkodobé termínované vklady v Kč Pokladní hotovost a ceniny Obchodovatelné cenné papíry a dluhopisy Hypoteční zástavní listy v Kč Státní dluhopisy ČR Směnky k inkasu CELKEM TIS. KČ Stálým problémem jsou dlužníci nájemného a dluhy vlastníků bytu vůči družstvu. Družstvo vynakládá maximální úsilí k vymáhání svých pohledávek, přesto hospodářská situace v našem okrese nedává reálný předpoklad na snížení objemu pohledávek. Celková výše pohledávek po splatnosti činila k letošního roku 1,48 mil. Kč, oproti 1,8 mil. Kč k Tabulka č. 3 - Stavy vybraných fondů družstva 2011 Položky září Fond nerozdělených zisků minulých let Nedělitelný fond celkem Celkem tis. Kč Vytvořené rezervy jsou zárukou stability a jistoty pro členy družstva, že družstvo je schopno pokrýt případné nepříznivé období z vytvořených rezerv bez finančních dopadu na své členy. Hospodaření samospráv Hospodaření samospráv bylo vyrovnané a náklady na údržbu a opravy byly čerpány z fondů dlouhodobé zálohy příslušných domů. V letošním roce jsme úspěšně dokončili velkou investiční akci - rekonstrukce 56 osobních výtahů na 14 bytových domech. Celkové investiční náklady činily i s navazující výměnou podlahových krytin ve společných prostorách domů více než 66 mil. Kč. Domům byla schválena půjčka od družstva na hrazení investičních nákladů v částce 37,8 mil. Kč. Splátky této půjčky jsou družstvu řádně hrazeny z vybraného měsíčního nájemného. Na většině domů se splácení obešlo bez zvýšení základního nájemného a část uživatelů tuto půjčku již uhradila na vlastní žádost jednorázově. Finanční prostředky na opravy byly vynaloženy zejména na akci rekonstrukce výtahů 16,7 mil. Kč, opravy a rekonstrukce střešních krytin 3,9 mil.kč, na zateplení nepanelových domů 2,4 mil.kč a na výměnu oken a dveří v domech 2,1 mil. Kč. 4

5 Tab.č.4 - Dlouhodobá záloha na opravy a údržbu za všechny družstevní objekty 2011 Údaje v tis. Kč září Počáteční stav k Tvorba z nájemného a příspěvků vlastníků Čerpání - realizované opravy a údržba domů Čerpání zateplení nepanelových domů Půjčky od BD (rekonstrukce výtahů) Převod prostředků vlastníků na SVJ Zůstatek dlouhodobé zálohy Plán hospodaření samospráv a stanovení nájemného z bytů V současné době jsou zpracovávány plány oprav a údržby domů na rok Žádáme Vás o projednání plánu oprav a zaslání požadavků na plánované opravy či údržbu většího rozsahu (nad 10 tis. Kč) na technický úsek družstva k sestavení plánu údržby na rok V případě větších plánovaných oprav doporučujeme také zvážit příslušné navýšení příspěvků na opravy domu. Od 1. ledna 2012 bude provedena změna výše záloh na služby z důvodu změny cen energií, dodávaného tepla a vodného. V současné době zatím nejsou známy ceny těchto vstupů na rok 2012, avšak očekáváme jejich nárůst zejména vzhledem k změně sazby DPH (10 % -> 14 %) a růstu ceny elektřiny, zemního plynu. Přehled o stavu a pohybech a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu společných částí domu (fond oprav) K tomuto informačnímu listu jsme přiložili sestavu Přehled o stavu a pohybech dlouhodobé zálohy na opravy za čtvrtletí 2011, která Vás podrobně informuje o veškerém čerpání a tvorbě prostředků na opravy a údržbu samosprávy v běžném roce s uvedením konečného zůstatku. Tato sestava slouží ke kontrole a odsouhlasení jednotlivých položek a k předání informací o hospodaření s finančními prostředky nájemníkům a vlastníkům. Změny v daňových zákonech od r a dopady na hospodaření bytových domů V roce 2012 začnou platit některé změny v daňových zákonech, které budou mít dopad i na hospodaření bytových domů. Jednou z nejdůležitějších je zvýšení dolní sazby DPH z 10 % na 14 %, které se dotkne mimo jiné ceny tepla, vody a ceny stavebních a montážních prací. Družstvo s tímto ohledem upravilo plán oprav domů, tak aby náročné opravy (střechy, zateplení nepanelových domů) byly realizovány v případě dostatečného finančního zajištění ještě v roce Na tyto akce je účtována v roce 2011 pouze 10 % sazba DPH. Z důvodu zvýšení sazby DPH bude na některých domech nutné od příštího roku upravit výši měsíčních příspěvků na fond oprav. V roce 2013 by se měla být sazba DPH dále zvýšena na 17,5 %. 5

6 Dále je schválena změna v placení sociálního a zdravotního pojištění z dohod o provedení práce a to v případě že odměna z jedné dohody překročí 10 tis. Kč. Tato změna by se tedy vzhledem k tomuto limitu neměla dotknout praxe uzavírání dohod o provedení práce se správci bytových domů. Placení nájemného a příspěvků vlastníků bytů v roce 2012 Pro rok 2012 byla schválena změna v struktuře poplatků a uživatelům, kteří platí nájemné či příspěvek vlastníka poštovní poukázkou, bude účtován měsíční poplatek ve výši 30 Kč na pokrytí nákladů spojených s tímto způsobem platby. Tato změna se týká pouze malého počtu našich členů či vlastníků bytu. Všem uživatelům bytů, kterých se tato změna týká, bude zasláno v předstihu písemné upozornění. Způsob platby je možné kdykoliv bezplatně změnit na jiný výhodnější režim (např. SIPO). Dovolujeme si připomenout všem uživatelům možné způsoby úhrady nájemného a měsíčních příspěvků vlastníků bytů: převodem z běžného účtu (trvalý nebo jednorázový příkaz) poštovními poukázkami typu A (NEJDRAŽŠÍ ZPŮSOB poplatek České poště + měsíční paušál 30 Kč družstvo) inkasem ze sporožirového účtu u České spořitelny platba prostřednictvím SIPO - DOPORUČUJEME (nejnižší poplatky, automatická změna dle stanovené výše předpisu nájmu o inkasem z běžného účtu prostřednictvím SIPO o úhrada SIPO hotově na pobočkách České pošty hotově na pokladně družstva pouze v pokladní hodiny a za poplatek Inkaso nájemného z účtu ostatních bank mimo Českou spořitelnu je možné prostřednictvím služby SIPO. Změnu placení je nutné písemně oznámit družstvu s dostatečným předstihem (SIPO nejméně 15 dní před začátkem měsíce, sporožiro a ostatní typy plateb nejpozději do 8. dne příslušného měsíce). Informace určené pro správce domů a předsedy samospráv Odměny správců v roce 2011 a roční odměny Na květnovém shromáždění delegátů byla na návrh představenstva družstva schválena valorizace odměn správců. Poprvé tedy bude nová výše odměn promítnuta již v dohodách na 2. pololetí letošního roku. Všichni zvolení správci obdrží spolu s tímto informačním listem vyplněné dohody o provedení práce na 2. pololetí roku Podepsané dohody nám zašlete po podzimních schůzích spolu se zápisy ze schůzí. Spolu s dohodami pro správce Vám zasíláme formulář na rozpis ročních odměn za činnost členů samosprávy. Maximální částka odměn je uvedena pro Vaši samosprávu na doručeném formuláři. Žádáme Vás o projednání návrhu na rozdělení odměn na podzimních schůzích samospráv 6

7 a pro navržené osoby vyplnění a podepsání formuláře dohody o provedení práce (pokyny pro vyplnění jsou na formulářích). Nevyužitá část odměn bude převedena do fondu oprav domu. Důrazně apelujeme na dodržení termínu 5. prosince 2011 (na formulářích bylo chybně uvedeno ) k doručení všech vyplněných a podepsaných dohod o provedení práce na družstvo. Výplata odměn za 2. pololetí bude provedena do 15. ledna Doporučujeme využít možnost zaslat peníze na Váš bankovní účet (nejrychlejší a nejbezpečnější způsob), kterou můžete vyznačit přímo na formuláři dohody. Dovolujeme si Vás upozornit, že tyto dohody obsahují úkoly, které je potřeba k výplatě odměny splnit /zejména předání vyúčtování, uspořádání domovní schůze, účast na aktivu, popř. shromáždění delegátů/. V případě nesplnění těchto úkolů bez řádné omluvy budeme nuceni vyplácené částky krátit úměrně vzhledem k závažnosti porušení smlouvy. Cílem opatření není ušetřit peníze na odměnách, ale zajistit aby základní úkoly samosprávy byly skutečně splněny a peníze byly vyplaceny za vykonanou práci. V předchozím období naprostá většina správců uložené úkoly splnila a odměny jim byly vyplaceny odměny v plné výši. Vaše případné dotazy na toto téma směřujte na ekonoma družstva p. Skřebský, tel nebo p. Jachanová, tel Důležitá změna v pravidlech pro nákup a objednávání materiálu a prací samosprávami V září letošního roku představenstvo družstva schválilo Směrnici k použití dlouhodobé zálohy na opravu, údržbu a investice domu. Tento vnitřní předpis je určen pro samosprávy družstevních domů a v souladu se Stanovami družstva upřesňuje pravidla použití finančních prostředků určených na údržbu a investice v bytových domech (tzv. fond oprav ). Směrnice vymezuje postup pro objednávky materiálu, služeb a prací hrazených z fondu oprav a také vymezení položek, které nelze z tohoto fondu hradit. Drobné nákupy do 500 Kč lze realizovat se souhlasem předsedy samosprávy bez předchozího souhlasu družstva, pro nákupy a objednávky materiálu, služeb či prací pro samosprávu nad částku 500 Kč je vždy nutné předem získat písemný souhlas družstva (technického úseku). Pokud jsou odhadované náklady plánované akce vyšší než 30 tis.kč, je nutné požádat družstvo o uspořádání výběrového řízení dle již platné směrnice. Směrnice se vztahuje přiměřeným způsobem i na společenství vlastníků, kde družstvo vykonává funkci pověřeného vlastníka. Všechny požadavky na proplacení či objednávku je nutné stručně zdůvodnit a uvést přesný účel nákupu či objednávky (příkladem: výměna poškozené kliky pro vstupní dveře chodba do sklepa vchod č. XY). Při požadavcích na schválení nákupu či objednávky také vždy uvádějte předpokládanou cenu (pokud je známa, popř. způsob jejího určení ceník dodavatele, apod.) a název dodavatele. Opravy na domě v případě havárie lze realizovat bez předchozího schválení družstvem, hrozí li vznik škod na družstevním nebo soukromém majetku. 7

8 Plné znění této směrnice je přiloženo k tomuto Informačnímu listu a také je zároveň k dispozici na webových stránkách družstva. Žádáme všechny předsedy samospráv v jejich vlastním zájmu o seznámení se s obsahem této směrnice. Nákupy a objednávky samospráv učiněné v rozporu s touto směrnicí nebudou proplaceny! Vaše případné dotazy k tomuto tématu Vám zodpoví pracovníci technického úseku p. Kyncl a p. Chaloupka, tel popřípadě ekonom družstva p. Skřebský, tel Petr Skřebský, ekonom družstva Informace z úseku správy družstva a referátu organizačně právního ======================================================== Úvodem informujeme, že v letošním roce proběhly volby představenstva a kontrolní komise s funkčním obdobím 5 let. Pro toto funkční období byl zvolen předsedou představenstva Ing. Viktor Nováček, místopředsedou představenstva p. Ing. Halouzka Štěpán a za členy představenstva byli zvoleni p.skřebský Petr ekonom družstva, pp. Lapáček B, Sekanina J.,Černý A., Švach B., Hanauska J., Ing. Boh. Prokop. Kontrolní komise pracuje ve složení, kdy předsedou KK byl zvolen p. Ing. Herbert Svoboda a další zvoleni členové komise p. MVDr. Pačínek J. a p. Ing. Šišmiš O. Proběhly také volby na vašich samosprávách, kde jste volili předsedu samosprávy, případně výbor samosprávy a současně jste na družstvo zaslali návrhy na kandidáty do představenstva a kontrolní komise.rádi bychom touto cestou poděkovali těm, kteří včas zaslali požadované materiály, vč.protokolu o průběhu voleb na samosprávě a návrhy kandidátů do představenstva a KK. Představenstvo družstva se v tomto roce sešlo zatím šestkrát, kdy stálými body programu je projednání zpráv úseku ekonomického, org.právního, technického a členských a bytových záležitostí a kdy je představenstvo seznamováno s novými právními předpisy. Z každého jednání je pořízen písemný zápis, který je doložen presenční listinou. Dále byly svolány jarní aktivy předsedů samospráv, bylo svoláno shromáždění delegátů, kde proběhly volby, byl vydán Inf.list č. 65 /2011 a č.66/2011. V letošním roce bylo dle zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, převedeno 73 bytů a 3 garáže do vlastnictví členů - nájemců. Dlužníci Dlužníci jsou stálým problémem našeho družstva. Dlužníky lze rozdělit do třech skupin. První skupina je taková, že vědí o své pohledávce, uznají ji a snaží se tuto pohledávku zaplatit (například pomocí splátkového kalendáře).mezi tyto dlužníky patří i družstevníci nebo vlastníci, kteří si ve 8

9 své bance neupravili výši na trvalém příkazu. Proto jim narůstá dluh. A nejen on. Roste jim také poplatek z prodlení. Poplatek z prodlení je lidmi často považován za něco malého a bezvýznamného. Praxe je ale poněkud jiná. Když dojde na lámání chleba v podobě sčítání a následného splácení dluhu, pak celková částka poplatku z prodlení není vůbec nízká. Může tvořit třeba také polovinu z dlužné částky i ví. Jsou to ale hlavně zbytečně vyhozené peníze. Druhá skupina neplatičů je taková, kdy tito své pohledávky uznávají, slibují, že je již v nejbližší době uhradí, nebo že jsou již peníze dokonce na cestě, ale není tomu tak. Třetí skupina jsou dlužníci neplatiči, kteří si hrají na mrtvého brouka. Nepřebírají upomínky a další písemnosti zaslané družstvem, advokátní kanceláří nebo soudem. Ozvou se většinou až v okamžiku, kdy je vydán rozsudek o vyklizení bytu,nebo kdy u jejich dveří zvoní exekutor. Ve smyslu Stanov družstva a platných vnitřních směrnic BD Svitavy v souladu s ustanoveními občanského zákoníku má družstvo právo trvat na řádném plnění peněžních závazků nájemce, a to ve výši stanoveného předpisu nájemného a plateb za poskytované služby spojené s bydlením. V souvislosti s dlužnými pohledávkami družstva z titulu neplacení nájemného bylo v letošním roce podáno u příslušného soudu : Podané žaloby o zaplacení dlužného nájemného 9.. Podané výpovědi z nájmu bytu 6 Podané žaloby o vyklizení bytu 2 Exekuce pro zaplacení dlužného nájemného s příslušenstvím..7. V letošním roce družstvo exekučně vystěhovalo 2.byty, vyklizeny dobrovolně po právní moci rozsudku o vyklizení bytu byly 3 byty, byly uzavřeny 4..mimosoudní dohody. Uvolněné byty družstvo nabízí formou otevřeného výběrového řízení na prodej bytové jednotky dle platné Směrnice č. 3 /2007. V současné době má družstvo 5 uvolněných vyklizených bytů, které nabízí k prodeji viz. str. 2 tohoto Inf. listu. V letošním roce byly uzavřeny 3 kupní smlouvy na prodej uvolněných bytů do vlastnictví, a to byt 1+3 v Korouhvi, byt 1+3 ve Svitavách Felberova ul., byt 1+1 v Poličce sídl.hegerova. V současné době řeší družstvo prostřednictvím AK JUDr. Skoupého vyklizení 3 bytů soudním exekutorem, a to 1 byt ve Svitavách, a 2 byty v Čisté, kdy bývalí nájemci nerespektovali výpověď z nájmu bytu pro neplacení úhrad za užívání bytu, rozhodnutí okr. soudu o vyklizení bytu, tedy kdy družstevní byt dobrovolně nevyklidili a nepředali družstvu ve stanoveném termínu. Dluhy jsou běžně i mimosoudně vymáhány pracovníky družstva a prostřednictvím právní kanceláře JUDr. Rudolfa Skoupého. Aktuálně uvádíme Přehled samospráv s počtem dlužníků a výši dluhů nad ,-- Kč ke dni Číslo samosprávy Název Počet bytů Počet dlužníků Dlužné nájemné 155 SY- Svitavská , Sy- Felberova ,00 9

10 112 SY Svitavská , Čistá , Polička,Hegerova , Polička,Hegerova , SY- Větrná , Cerekvice , Vendolí ,00 Největší dlužníci na výše uvedených samosprávách jsou : Pulkrábek P.,Pavlišová V. S 017, Maděrová M. -Vendolí S 081, Hrdinová S 112 (v bytě bydlí neplatič Vaško Milan ), Petr Rostislav- S 155, Šrotová S 161, Sauer M.- S 161, Lhotáková.- S 171 Pokud Vás zajímá zda máte na Vaší samosprávě dlužníka, tuto informaci poskytneme správci domu, osobně na družstvu v kanceláři pí. Jachanové nebo pí. Nováčkové. Současně bychom rádi poděkovali správcům, kteří na základě zmocnění družstvem spolupracovali při doručování písemností do vlastních rukou, např. písemných výstrah a výzev k zaplacení dluhu právě těm neplatičům, kteří zaslané písemnosti-upomínky raději na poště nevyzvedávají. Evidujeme 97 drobných dlužníků s dluhy ve výši Kč, tzn. cca 8.123,00 Kč na dlužníka, což jsou částky vymahatelné. V roce 2010 bylo těchto dlužníků 189 s celkovým dluhem Kč. Z uvedeného tedy vyplývá, že se nám podařilo snížit počet dlužníků o 92 osob. Bohužel máme také 21.dlužníků, s celkovým dluhem ,78 tis.kč, kde vymáhání dluhů je velmi obtížné, neboť tito dlužníci, kteří již nebydlí v našich bytech z důvodu exekučního vystěhování ve většině případech nikde nepracují, nebo mají minimální příjmy a těm, kteří jsou registrováni k pobytu na obecním úřadě často už není co brát. I když na tyto dlužníky byly vydány exekuční příkazy na srážky ze mzdy, na účty, na dávky SSP apod. je plnění od exekutora minimální, neboť na některé dlužníky je vypsáno i několik různých exekučních příkazu. Uvědomme si, že neplatiči poškozují všechny ostatní řádně platící občany a zároveň i družstvo, neboť to, za všechny tedy i za neplatiče musí dodavatelům energií řádně platit stanovené zálohy, aby domy nebyly odpojovány od dodávek elektrické energie, vody a tepla. 10

11 Přehled dlužných pohledávek - vyúčtování služeb kdy je dlužná částka vymáhána exekutorem vyklizené byty, Středisko Zakázka Dlužná částka Kč Dluž.pohl.po splatnosti -vyúčt.služeb - vystěhované byty ,00 Dluž.pohl.po splatnosti -vyúčt.služeb - vystěhované byty ,00 Dluž.pohl.po splatnosti -vyúčt.služeb - vystěhované byty Dluž.pohl.po splatnosti -vyúčt.služeb - vystěhované byty ,00 Dluž.pohl.po splatnosti -vyúčt.služeb - vystěhované byty ,00 Dluž.pohl.po splatnost i-vyúčt.služeb - vystěhované byty ,00 Dluž.pohl.po splatnosti -vyúčt.služeb - vystěhované byty ,00 Celkem- vyúčtování služeb ,00 Dlužné pohledávky - nájemné, příspěvky vlastníků - vystěhované byty - vymáháno exekutorem Středisko Zakázka Dlužná částka Kč Dluž.pohl.po splatnosti-přísp.vlastníků vystěhované byty ,65 Dluž.pohl.po splatnosti-nájemné (družstevní byty vystěhované) ,00 Dluž.pohl.po splatnosti-nájemné (družstevní byty vystěhované) ,50 Dluž.pohl.po splatnosti-nájemné (družstevní byty vystěhované) ,00 Dluž.pohl.po splatnosti-nájemné (družstevní byty vystěhované) ,00 Dluž.pohl.po splatnosti-nájemné (družstevní byty vystěhované) ,00 Dluž.pohl.po splatnosti-nájemné (družstevní byty vystěhované) ,00 Dluž.pohl.po splatnosti-nájemné (družstevní byty vystěhované) ,00 Dluž.pohl.po splatnosti-nájemné (družstevní byty vystěhované) ,80 Dluž.pohl.po splatnosti-nájemné (družstevní byty vystěhované) ,00 Dluž.pohl.po splatnosti-nájemné (družstevní byty vystěhované) ,00 Dluž.pohl.po splatnosti-nájemné (družstevní byty vystěhované) ,30 Dluž.pohl.po splatnosti-nájemné (družstevní byty vystěhované) ,00 Dluž.pohl.po splatnosti-nájemné (družstevní byty vystěhované) ,00 Dluž.pohl.po splatnosti-nájemné (družstevní byty vystěhované) ,00 Dluž.pohl.po splatnosti-nájemné (družstevní byty vystěhované) ,00 Dluž.pohl.po splatnosti-nájemné (družstevní byty vystěhované) ,00 Dluž.pohl.po splatnosti-nájemné (družstevní byty vystěhované) ,00 Dluž.pohl.po splatnosti-nájemné (družstevní byty vystěhované) ,00 Dluž.pohl.po splatnosti-nájemné (družstevní byty vystěhované) ,00 Dluž.pohl.po splatnosti-nájemné (družstevní byty vystěhované) ,53 Celkem - nájemné a příspěvky vlastníků ,78 11

12 BD Svitavy postupuje bude nadále postupovat dle Směrnice č. 2a/2007 BD Svitavy a využije všechny zákonné prostředky k zajištění zaplacení pohledávek prostřednictvím Advokátní kanceláře JUDr. Rudolfa Skoupého Soudní 1, Svitavy a exekutora. Povinností člena nájemce je platit nájemné za užívání bytu a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu anebo zálohy na ně v předepsané výši a lhůtě splatnosti. Upozorňujeme, že porušení této povinnosti je považováno za hrubé porušení povinností člena - nájemce bytu a je důvodem k výpovědi z nájmu bytu ( 711 odst.1,písm.b) Obč.zákoník Co je dobré vědět Mezi dlužníky někdy panuje mylná představa, že oddlužení fyzické osoby je snadný a rychlý způsob jak se zbavit dluhů. Prý stačí zaplatit jen 30 % dluhů a zbytek dluhů se smaže. Tak to ale není. V zákoně je sice podmínka, aby bylo uhrazeno minimálně 30 % dluhů, ale zákon o oddlužení je současně sepsán tak, aby dlužníky nutil uhradit co nejvíce. Takže není pravda, že stačí zaplatit 30%, ale pokud budete mít dostatečně vysoké příjmy nebo pokud máte nějaký majetek, tak zaplatíte i mnohem více. Insolvenční soud posuzuje nejenom zda dlužník splňuje podmínky, které stanoví zákon, ale zároveň dohlíží i na to, aby soudní oddlužení nebylo zneužíváno těmi, kdo se chtějí vyhnout placení svých dluhů. Informace referátu pro vyřizování členských a bytových záležitostí Upozorňujeme, že od vešla v platnost novela zákoníku.. Občanského Práva a povinnosti z nájmu bytu (1) Pronajímatel má právo požadovat, aby v bytě žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny osoby mohly řádně užívat byt a žít v hygienicky vyhovujících podmínkách. (2) Pronajímatel má právo vyhradit si v nájemní smlouvě souhlas s přijetím další osoby do bytu. To neplatí, jedná-li se o osobu blízkou anebo o další případy zvláštního zřetele hodné. (3) Nájemce oznámí pronajímateli písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu, jménech, příjmeních a datech narození osob v bytě, v případě, že lze mít za to, že tato změna potrvá déle než 2 měsíce; nájemce je rovněž povinen oznámit pronajímateli uzavření manželství nebo 12

13 přechod nájmu. Neučiní-li to nájemce ani do 2 měsíců ode dne, kdy změna nastala, má se za to, že hrubě porušil svoji povinnost. (4) Jestliže nájemce ví předem o své dlouhodobé nepřítomnosti v bytě spojené se složitou dosažitelností své osoby, oznámí tuto skutečnost pronajímateli. Součastně označí osobu, která po tuto dobu zajistí možnost vstupu do bytu v případě, kdy to bude nezbytně nutné. Dle čl. 13 písm. g) Stanov BD Svitavy je člen nájemce povinen oznamovat včas družstvu veškeré změny týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a rozúčtování záloh úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu nejpozději do 1 měsíce od vzniku. Mezi tyto změny patří např.: změna příjmení ( např.: předloží BD Svitavy kopii oddacího listu) změna počtu osob žijících ve společné domácnosti (hlášenka počtu osob, která je k dispozici na BD Svitavy nebo ke stažení na webových stránkách ) změna kontaktní adresy pro doručování písemností změna trvalého bydliště Časté dotazy Převod členských práv a povinností (prodej družstevního bytu právo na uzavření nájemní smlouvy) Dle článku 12 písm. i) Stanov BD Svitavy člen a nájemce má právo na převod členských práv a povinností spojených s členstvím v družstvu. Někteří se domnívají, že se převodem členských práv vyhnou svým závazkům vůči družstvu (např. dluh na nájemném, exekuční příkaz, porušování stanov družstva atd.) Pokud je družstvu předložena smlouva o převodu členských práv a povinností nastává z pravidla další krok a tím je uzavření nájemní smlouvy. Myslet si, že uzavření nájemní smlouvy je automatickým krokem by byl, ale velký omyl. Skutečnost je taková, že nájemní smlouva uzavřena být nemusí. Člen má sice právo na uzavření nájemní smlouvy dle čl. 12 písm. f) Stanov. V tomto článku se také v odst. fa) fe) uvádí případy kdy právo na uzavření nájemní smlouvy novému nabyvateli (kupujícímu) nevzniká. Čl. 12 písm. f) Stanov BD Svitavy - na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) na základě vzniku práva na uzavření nájemní smlouvy na družstevní byt (nebytový prostor), na základě převodu členských práv a povinností nebo jejich části, na základě dohody o výměně bytu a na základě zdědění členského podílu. Právo na uzavření nájemní smlouvy nevzniká nabyvateli členských práv a povinností na základě převodu členských práv a povinností, v následujících případech, kdy před okamžikem předložení smlouvy o převodu členských práv a povinností družstvu: fa) převodci byla družstvem odeslána výpověď z nájmu dle 711 OZ, 13

14 fb) převodci byla družstvem odeslána výstraha pro porušování povinností člena družstva dle čl. 13 stanov, fc) představenstvo rozhodlo o vyloučení člena převodce a tomuto bylo družstvem odesláno rozhodnutí o vyloučení čl. 23 stanov, fd) proti převodci či nabyvateli členských práv a povinností je vedeno soudní či rozhodčí řízení ze strany družstva z důvodu porušení povinnosti člena družstva či nájemce bytu, fe) proti převodci či nabyvateli členských práv a povinností je vedena exekuce či výkon rozhodnutí ze strany družstva, Přechod členství a nájmu - úmrtí člena V poslední době se na družstvo obracíte s dotazem co bude pokud zemře člen nájemce. Mýty, které kolují mezi vámi jako např.: Syn se bude muset vystěhovat a o byt přijde až zemřu, protože byt je družstevní. jsou mylné. Skutečnost je taková, že členství v družstvu přechází na dědice, kterému připadl základní členský vklad nebo členský podíl. S převodem členství přechází i na dědice právo na uzavření nájmu družstevního bytu dle čl. 22 Stanov BD Svitavy. Převod bytů do vlastnictví člena družstva dle zákona 72/1994 Sb. Stejně jako tomu bylo v minulých letech, tak i letos vás informujeme o možnosti převodu družstevního bytu do vlastnictví člena družstva. Dle stanov BD Svitavy čl. 12 písm. j) má člen družstva právo na realizaci výzvy na převod bytu do vlastnictví podle zákona 72/94 Sb., kdykoliv o to požádá. Podmínkou realizace je písemná výzva podaná členem nejméně 6 měsíců před datem předpokládaného převodu bytu do vlastnictví a to s vědomím, že byty jsou převáděny do vlastnictví pouze k datu příslušného roku.formulář k výzvě pro převod bytu do vlastnictví je k dispozici ke stažení na stránkách družstva nebo k vyzvednutí na BD Svitavy v kanceláři číslo 2, referátu členských a bytových záležitostí. Výzva musí obsahovat: - celé a správně uvedené jméno, příjmení a rodné číslo člena, v případě společného členství jméno a příjmení, rodné číslo spolučlena (manžel/ka) - adresu a číslo družstevního bytu u něhož má dojít k převodu do vlastnictví - adresu trvalého bydliště člena, popřípadě adresu pro doručování písemností - telefonní číslo člena, pro rychlejší komunikaci v případě jakýchkoli nejasností Dále je podmínkou převodu družstevního bytu do vlastnictví člena vypořádání závazků vůči družstvu. Mezi tyto závazky patří např. : 14

15 - úhrada splátky nesplaceného úvěru připadající na převáděný byt (tj. anuita), pokud již není splacena - úhrada jednorázové splátky poskytnutého zvýhodněného hypotéčního úvěru na zateplení domu (revitalizaci) jedná se o revitalizované domy - úhrada jednorázové splátky záruky na hypotéční úvěr ( jedná se o revitalizované domy) - úhrada jednorázové splátky podílu půjčky na rekonstrukci výtahů( jedná se o domy s modernizovanými výtahy) Společenství vlastníků jednotek Na některých domech už se s touto problematikou setkali, další to čeká buď už v letošním či v příštím roce. Dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění vzniká, bez ohledu na vůli vlastníků, v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, společenství vlastníků právnická osoba. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, společenství vlastníků nevzniká. Pro vznik společenství je rozhodující den doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí třetímu různému vlastníkovi. V případě našeho družstva se pro společenství vlastníků jednotek s právní subjektivitou užívá pracovní zkratka SVJ. V současné době budou osloveny dva bytové domy, kde ze zákona vzniká SVJ a proběhnou zde ustavující schůze společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství. Nejčastějším dotazem je: Nemůže to zůstat, tak jako to bylo do teď? Bohužel, jak již bylo uvedeno vzniká společenství bez ohledu na vůli vlastníků a tato povinnost ze zákona se nedá nijak obejít. Na družstevních domech vzniká společenství bylo-li převedeno více jak 75% družstevních bytů do osobního vlastnictví. Zástupce domu (předseda samosprávy) je informován o vzniku ( ustavení) a činnosti společenství. Dále jsou poskytnuty Vzorové stanovy společenství a předložena Smlouva o zajišťování správy bytového fondu k prostudování před první ustavující schůzí společenství. První schůze společenství je nejdůležitějším krokem. Svolává ji zpravidla původní vlastník domu, v našem případě Bytové družstvo Svitavy. Při této schůzi je třeba přijmout Stanovy společenství, zvolit orgány společenství tj. výbor společenství nebo pověřeného vlastníka a projednat Smlouvu o zajišťování správy bytového fondu. a) Shromáždění je nejvyšším orgánem společenství tvoří ho všichni členové společenství (vlastníci). Shromáždění volí a odvolává výbor nebo pověřeného vlastníka. Do výlučné působnosti shromáždění patří např. rozhodování o: - schválení a změny stanov, změny účelu užívání stavby, změně stavby, modernizaci či rekonstrukci, stavebních úpravách a opravách společných částí, - schválení účetní uzávěrky předložené výborem či pověřeným vlastníkem, výši záloh na úhradu za služby, stanovení výše odměny členů výboru či pověřeného vlastníka, - pravidlech pro užívání společných částí domu, schvalování rozpočtu společenství., atd. Schází se nejméně jednou ročně, svolává je výbor nebo pověřený vlastník. 15

16 b) Výbor je výkonným orgánem společenství, řídí a organizuje běžnou činnost společenství a rozhoduje o věcech spojených se správou domu. Výbor může být x členný nejméně však 3 členný (předseda, místopředseda a člen výboru). Výbor odpovídá za svou činnost shromáždění společenství. Výbor jako výkonný orgán zejména : - zajišťuje záležitosti ve věcech správy domu, pozemku, - rozhoduje o uzavírání smluv k zajištění opravy, pojištění domu, dodávky služeb spojených s užíváním bytu, - odpovídá za vedení účetnictví a za sestavení účetní uzávěrky, popř. podání daňového přiznání vznikla-li povinnost, - připravuje podklady pro jednání shromáždění, svolává shromáždění, - zajišťuje řádné vedení písemností společenství, - zajišťuje včasné plnění závazků vzniklých ze smluv, včasné uplatňování pohledávek společenství, atd. c) Pověřený vlastník je člen společenství pověřený funkcí výboru, volí se v případě, že není zvolen výbor. Pověřeným vlastníkem může být nově i právnická osoba. Pověřený vlastník: - činí právní úkony a podepisuje je jménem společenství, - odpovídá za porušení svých povinnosti shodně jako člen výboru. d) Smlouva o zajišťování bytového fondu je uzavřena se společenstvím a nahrazuje individuální smlouvy o zajišťování, které byly uzavřeny s jednotlivými vlastníky. V rámci této smlouvy zajišťuje správce pro společenství členskou, ekonomickou, právní a technickou agendu: Členskou agendu pro společenství informace pro členy společenství ( zákon 72/1994 Sb., Vzorové stanovy pro SVJ) evidence členů společenství evidence adres včetně doručovacích adres evidence změn (prodeje bytů) Ekonomická agenda pro společenství vlastníků zajišťovaná družstvem vedení účetnictví v souladu s platnými právními předpisy, zpracování roční účetní závěry a příslušných výkazů včetně odevzdání na rejstříkový soud vybírání předem určených finančních prostředků od členů společenství na náklady spojené se správou domu a pozemku (dále jen "příspěvky na správu domu a pozemku"), zpracování a rozeslání vyúčtování nákladů společenství jako celku a pro jednotlivé vlastníky za kalendářní rok o náklady na údržbu a opravy společných částí domu, jeho příslušenství o náklady na kominíka o mzdové náklady včetně odvodu na sociální a zdravotní 16

17 o o o pojištění pracovníků zajišťujících provoz domu (odměny funkcionářů společenství, dozor výtahů, a pod.) spotřebu energií v bytech ve společných částech domu (voda, elektřina, plyn, dodávky tepla a TUV.) odvoz domovního odpadu ostatní náklady vztahující se přímo k provozu domu příp. přilehlého pozemku vedení evidence plateb členů společenství, které jsou vybírány, zpracování a zaslání upomínek jednotlivým dlužníkům a seznamu neplatičů pro výbor společenství, zřízení účtu u banky a hospodaření s finančními prostředky nebo správa prostředků SVJ v rámci běžného účtu družstva (dle rozhodnutí SVJ), v případě vzniku daňové povinnosti vypracování daňového přiznání a související agendy, ekonomické a právní poradenství ve spolupráci s odbornými pracovníky Právní agendu pro společenství zprostředkování vymáhání pohledávek advokátní kanceláří na základě plné moci Technická agenda pro společenství vlastníků zajišťovaná družstvem vedení technické agendy domů a bytů, zajišťování údržby v bytech a ve společných prostorách dle plánu údržby, který sestaví společenství ve spolupráci se správcem, organizování výběrových řízení, uzavírání smluv, zajišťování pravidelných prohlídek, kontrol a revizí (elektro, plyn, výtahy) daných příslušnými předpisy a zajištění odstranění zjištěných závad, vyřizování pojistných událostí Uzavřením této smlouvy přechází část odpovědnosti za správu domu z výboru nebo pověřeného vlastníka na správce, dle rozsahu smlouvy. Změny, které nastaly převodem družstevního bytu do vlastnictví členanájemce a následným vznikem společenství mají mírnější dopad na jednotlivé členy společenství (vlastníky). Pro klidný spánek členů společenství lze zvolit revizora nebo kontrolní komisi. e) Kontrolní komise nebo revizor je kontrolním orgánem společenství. Kontrolní komise musí být nejméně 3 členná a volí ji shromáždění společenství stejným způsobem, jako se volí výbor. Kontrolní komise je nezávislá a odpovědná pouze shromáždění společenství. Tato komise nebo její pověřený člen je oprávněn nahlížet do účetních a jiných dokladů společenství a vyžadovat od výboru nebo pověřeného vlastníka, popř. správce. V případě, že společenství má 10 členů a méně volí se místo kontrolní komise revizor. Pokud se tato problematika bude v brzké době týkat vašeho domu nebo o ni jen máte zájem z hlediska změn, které pro vás mohou nastat po převodu družstevního bytu do vlastnictví člena-nájemce, máte možnost si prohlédnout 17

18 Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek na našich webových stránkách Benešová Zdeňka, čl. a bytové záležitosti Informace technického úseku 1. Požadavky samospráv - doplnění a schválení plánu oprav samospráv na rok Na většině domech jsou již hlavní stavební části, jako jsou střecha, klempířské a otvorové prvky v bytech a ve společných prostorách vyměněny nebo zrekonstruovány. Na samosprávách prosím projednejte plán oprav na rok 2012 a Váš požadavek laskavě zaznamenejte do přiloženého tiskopisu Plán oprav budovy na rok Revize a pravidelné kontroly jsou do plánu automaticky zaznamenávány. 2. Zateplení domů V letošním roce byly provedeny na osmi družstevních domech investiční akce na zateplení venkovního pláště a suterénů. Součástí akcí byly i výměny otvorových prvků, případně i opravy balkónu nebo lodžií. Na tuto akci byly vybrány domy, které požadovaly zařazení do akce Zelená úsporám. Akce Zelená úsporám byla pozastavena. Proto další samosprávy, které projevily zájem o zateplení domu a z časových nebo jiných důvodů nebyly práce na domech zahájeny, vedeme v evidenci a tyto budou osloveny začátkem roku Ostatní samosprávy, které budou mít zájem o zateplení venkovního pláště a suterénu domu svůj požadavek zaznamenají do plánu oprav domu. 3. Výběrová řízení V průběhu roku 2011 bylo vypsáno cca 50 výběrových řízeních na opravy střech, výměny otvorových prvků, zateplení venkovního pláště budovy a suterénů, opravy zemních izolací,atd. Družstvo postupuje dle platné Směrnice č. 5/2007, která řeší postup ve všech fázích přípravy, realizace a převzetí zakázky, jejichž předmětem je péče o majetek ve správě BD Svitavy, tzn údržba, opravy, rekonstrukce nebo modernizace. Na zakázky převyšující hodnotu Kč se vypisuje výběrové řízení, jehož smyslem je rozhodnutí o konkrétním dodavateli k zajištění díla za nejvýhodnějších podmínek jako je např. stálost a kvalita firmy, technické řešení, délka záruky, vlastní realizace a cena. Na zakázky požadované samosprávou, které nepřesáhnou částku Kč se výběrové řízení nevypisuje. Podmínkou ale každé této zakázky je smlouva o dílo nebo objednávka vydaná technickým úsekem BD Svitavy. Bez těchto dokladů nebude faktura proplacena. Také nebude proplacen faktura za zakázku, kdy předseda samosprávy tuto rozloží do několika faktur např. na jednotlivé vchody s úmyslem, že částka na jednotlivých fakturách bude nižší než 30 tis.kč a tím se vyhne provedení výběrového řízení. 18

19 4. PO Každá samospráva obdržela zápis požárního technika p. Sedláka, kde jsou uvedeny zjištěné závady na úseku PO stejně jako termíny k jejich odstranění. Žádáme samosprávy o projednání zjištěných závad a zejména jejich včasné odstranění. Správcové domů si nechají od uživatelů bytů podepsat, že byli s obsahem zápisu a zjištěnými závadami seznámeni. Pokud kontrolní orgány zjistí, že závady zjištěné kontrolou nebyly ve stanoveném termínu a rozsahu odstraněny, pokuta za tyto přestupky, bude vymáhána po konkrétním viníkovi. V žádném případě nelze pokutu proplácet z fondu dlouhodobé zálohy na opravy, která je určena výhradně na provoz a opravy domu. Ze strany Hasičského záchranného sboru (dále HZS) Pardubického kraje, je v současné době věnována zvýšená pozornost na dodržování požární bezpečnosti v bytových domech a s ohledem na požáry bytových domů v uplynulých letech, s následky vysokých materiálních škod a požáry bytových domů, při kterých došlo k poškození zdraví nájemníků a v některých případech došlo i k úmrtí osob. Ze strany HZS nebude tolerován žádný prohřešek proti pravidlům stanovených v požárních předpisech a v případě zjištění závad tomu bude odpovídat i výše sankce. Je nutno připomenout, že poškození zdraví osob při požáru bytového domu a prokazatelné porušení předpisů o požární bezpečnosti konkrétní osobou, přináší i konkrétní trestní odpovědnost původce škody za způsobenou ujmu na zdraví z nedbalosti. 5. Dokončení akce - rekonstrukce výtahů K datu byla úspěšně dokončena rekonstrukce 56 výtahů v družstevních domech ve Svitavách a v Poličce. Celá akce byla provedena firmou BV Brumovice výtahy s.r.o., a to v období květen 2009 říjen Z původních výtahů byly použity pouze vodící lišty, které byly lépe ukotveny a upraveny. Vše ostatní je nové, včetně opláštění. Výtahy mají větší nosnost, prostor uvnitř je větší, do výtahu je pohodlnější nastupování, stačí zmáčknout tlačítko, výtah přijede a sám se otevře. Uvnitř výtahu je příjemné světlo. Docela dobře se budete cítit i v okamžiku poruchy výtahu. Žádné bouchání na dveře a křičení na sousedy, aby Vám šli pomoci. Ve výtahu je totiž umístěn telefon, takže stačí zmáčknout příslušné tlačítko a přístroj automaticky vytočí telefonní číslo na havarijní službu. Velkým přínosem jsou také vstupy přímo u vchodových dveří. Na většině domů byla současně vyměněna podlahová krytina a byly provedeny malby schodišť. V průběhu celé rekonstrukce výtahů se nevyskytly závažnější problémy.samozřejmě se našli jedinci, kteří věci škodili, ničili podlahářské a jiné provedené práce apod. Na štěstí máme dost rozumných a tolerantních družstevníků, kteří pochopili různá omezení, která jim touto akcí vznikla. Na rekonstrukci výtahů se velkou měrou podíleli i pracovníci údržby družstva, a to při rekonstrukci elektrorozvodů a přemístění požárních rozvodů vody. 19

20 6. Údržba komínů - kominické práce Bytové družstvo podepsalo novou smlouvu o zajišťování kominických prací s firmou Kominictví Koudelka Pavel,Moravská Třebová. Cena za jeden komínový průduch na pevná paliva je 400,- Kč za rok / 2 x čištění + 1 x kontrola /, plyn 300,- Kč za jeden komínový průduch /1 x čištění + 1 x kontrola/. Současně obdržíte zprávu o provedení čištění a kontrole. Upozorňujeme majitele plynových kotlů v provedení TURBO, že jsou povinni 1 x za rok nechat provést kontrolu spalinové cesty / nařízení vlády č. 91/2010 / a z tohoto důvodu Vám budou účtovány platby za kominické práce. Uživatelé bytů, kteří mají instalované kotle na vytápění v bytě, jsou povinni umožnit kominíkovi vstup do bytu z důvodu kontroly spalinové cesty a zjištění typu kotle. Před vlastní kontrolou Vás firma Koudelka navštíví a oznámí Vám datum kontroly. 7. Kanalizace v obcích Bytové družstvo řeší připojení svých domů na veřejnou kanalizaci v jednotlivých obcích. V současné době probíhá kolaudace veřejné kanalizace v Městečku Trnávce., kdy se v měs /2011 napojí bytové domy čp. 129 a 130. V Hradci nad Svitavou probíhá uložení hlavního kanalizačního řadu obce. Předpokládá se ukončení prací v roce 2013, kdy se budou připojovat jednotlivé domy na hlavní kanalizační řad. V obci Pomezí začíná pokládka hlavního kanalizačního řadu. Bytový dům čp. 100 bude připojen na kanalizaci v roce 2012, čp. 361 v roce Pro jednotlivé domy obec nabízí zhotovení projektové dokumentace na připojení ke kanalizaci, včetně zakreslení sítí za částku 1 500,-Kč za jedno přípojné místo. 8. Pojistné události Za rok 2011 bylo na družstvo nahlášeno 18 pojistných událostí, za které bylo Pojišťovnou Generali uhrazeno celkem ,-Kč. Rozdělení pojistných událostí - 15 živelných škod, 1 x vandalismus, 1 x krádež a 1 x poškození auta. Pro informaci uvádíme, že roce 2010 bylo likvidováno 20 pojistných událostí s výplatou pojistného v částce ,-Kč. V letošním roce se jako tradičně vyskytovaly škodní události způsobené nájemníky, kteří nemají uzavřené pojištění domácnosti. Opět upozorňujeme, že veškeré, takto způsobené škody na majetku BD Svitavy se budou prostřednictvím pojišťovny vymáhat na uživateli bytu, který škodu způsobil. Na rok 2012 připravujeme uzavření nové pojistné smlouvy. 9. Odečty tepla,sv a TUV Odečet spotřeby tepla, studené a teplé užitkové vody za rok 2011 proběhne od 2.1. do Uživatelé bytů jsou povinni umožnit vstup do bytu za účelem odpočtu spotřeby tepla, TUV a SV a zapsání do odečtových listů. Zapsané údaje o spotřebě za rok 2011 si zkontrolujte a potvrďte podpisem. Ladislav Kyncl vedoucí údržby, Jaromír Chaloupka technik 20

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Platební řád Společenství vlastníků

Platební řád Společenství vlastníků Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8, přijímá a

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje:

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje: Nabídka služeb NABÍDKA SLUŽEB Informace o firmě Společnost Sia Consulting, s.r.o. podniká v oboru vedení účetnictví, daňové evidence a správy nemovitostí. Zajišťujeme ekonomické činnosti spojené se správou

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8 Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 (dále jen společenství ) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1327

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva

Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva čl. 1 Vymezení pojmů a vysvětlení zkratek V dalším textu jsou používány tyto zkrácené názvy: družstvo stanovy dům správce byt nájem nájemce

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto:

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto: 12) Návrh na změnu správního příspěvku na činnost družstva a odměny družstva pro společenství vlastníků za správu domu a pozemku a změna směrnice č. 118/2015 ze dne 28.5.2015 Tabulka v příloze ukazuje

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6 Příloha k účetní závěrce Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 I. Obecné údaje Název: Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154 1160 Sídlo: Vondroušova 1154-1160, 163 00 Praha

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 IČ:00033006, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCVIII, vložka 237 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í :. resp. manželé :... a.. datum narození/r.č.:... bytem:.. (dále jen převodce, resp. převodci ) na straně jedné a Pan/í :.... resp. manželé :... a. datum narození/r.č.:.....

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Platební řád. Článek 1.

Platební řád. Článek 1. Platební řád Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Frýdlantská 1296 1307, Praha 8 podle článku 19. Stanov Společenství vlastníků jednotek Frýdlantská 1296 1307, Praha 8 (dále jen stanovy ) přijímá

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8 Platební řád BD Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Bytové družstvo Chabařovická 1327 1333 Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1327 1333 přijímá a schvaluje tato pravidla

Více

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické

Více

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/10. zasedání konaném dne 06.10.2015 schválilo Pravidla poskytování návratných

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti zpracovaná pro paní Janu Putnovou předseda výboru Společenství vlastníků pro dům Jugoslávská 32, Brno IČ: 03621804 Stránka 1 z 5 Na základě Vaší poptávky

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho: * Bytové družstvo U Soutoku: Praha 4 - Modřany, U zastávky 1544/7 IČO : 63 08 17 50 * Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013 AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za rok 2013

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za rok 2013 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za rok 2013 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax spojení:

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny Podklady pro jednání 7. shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům Řipská 6/1445, které se uskuteční ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny (Praha 3, Korunní 75, velký salonek)

Více

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU Smlouva příkazní o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a k jednotkám ve vlastnictví, uzavřená

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I.

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Strana 1 (celkem 21) P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. VLASTNÍK Družstvo Něvská 687/688 IČ: 265 03 581

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení 1. Vlastníci jednotek zakládají podle ust. 9 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,

Více

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám TOMMI holding, spol. s r.o. NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám 1 Vážení, dovolte, abychom Vám

Více

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Správce : Green Lions a.s., Vocelova 1, Praha 2, tel. 224 217 069 Facility Manager

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Článek I. Základní ustanovení 1. Město Rakovník (dále jen město ) v zájmu zlepšení bydlení a vzhledu města vytvořilo Fond rozvoje bydlení města

Více

Platební řád SVJ Chabařovická , Praha 8

Platební řád SVJ Chabařovická , Praha 8 Platební řád SVJ Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen společenství) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje

Více

Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, Beroun, IČ:

Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, Beroun, IČ: Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 27. 05. 2015 od 18:00 hodin v restauraci sportovního centra EDEN,Pod Homolkou 1482,

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI ÚHRAD ČLENŮ DRUŽSTVA, OBČANŮ A ORGANIZACÍ ZA ČINNOST A ÚKONY DRUŽSTVA

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI ÚHRAD ČLENŮ DRUŽSTVA, OBČANŮ A ORGANIZACÍ ZA ČINNOST A ÚKONY DRUŽSTVA Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, Karviná - Ráj, IČ: 000 52 159, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI ÚHRAD ČLENŮ

Více

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10.

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10. Specifikace úvěrových podmík Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze d: 30.10.2010 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Testovací Rodné číslo: 765430/0000 Narozen: 30.4.1976

Více

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 566 a násl. zákona 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1. František Hlaváček - SBS Beroun, Sokolovská 1031/17, 266

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU VZNIK ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU Členem Artesy, spořitelního družstva (dále

Více

ŽÁDOST O UZAVŘENÍ SMLOUVY O STAVEBNÍM SPOŘENÍ A O ZŘÍZENÍ VKLADOVÉHO ÚČTU pro právnickou osobu

ŽÁDOST O UZAVŘENÍ SMLOUVY O STAVEBNÍM SPOŘENÍ A O ZŘÍZENÍ VKLADOVÉHO ÚČTU pro právnickou osobu 1801 Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3, tel: 800 112 211 ŽÁDOST O UZAVŘENÍ SMLOUVY O STAVEBNÍM SPOŘENÍ A O ZŘÍZENÍ VKLADOVÉHO ÚČTU pro právnickou osobu Žádám Raiffeisen

Více

Výroční zpráva. za rok 2008

Výroční zpráva. za rok 2008 Výroční zpráva Společenství vlastníků jednotek objektu U9 za rok 2008 Zpracovali: Ing. P. Pecherová a Ing. O. Marek Strana 1 (celkem 7) 1. Úvod Vážení vlastníci, předkládáme Vám výroční zprávu našeho Společenství

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ 1. Předmět úpravy 1.1 Směrnice navazuje na organizační

Více

Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období / 2015

Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období / 2015 Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období 01-12 / 2015 polyfunkčního domu na adrese Kurta Konráda č.p. 2457/6,2457/8 a Ocelářská 2457/7 Praha 9 -

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5

Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5 Podle směrnice č.1/2013 Bytového družstva Svitavy pro nájem uvolněných bytů vyhlašuje Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 1/2014 - obnovené na získání nájmu uvolněného bytu 1. Předpokládaný

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro SVJ Lásenická 1513, PSČ 198 00 Praha 9 Kyje Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. březen/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky,

Více

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo PRACOVNÍ VERZE!!!!!!!!!!!!! PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZASÍLEJTE NA EMAIL DRUŽSTVA sbdrybnicky2@seznam.cz Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo strana 1 / celkem 10 stran Obsah: 1. Vymezení pojmů a vysvětlení

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více