Změna kanceláře v Rumburku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změna kanceláře v Rumburku"

Transkript

1 Obsah: Změna kaceláře v Rumburku Domovní řád Nařízení vlády č. 142 TES Media Udržování porádku kolem kontajnerů Sdělení ekonomického úseku Poděkování Úspory tepla vlivem termoregulace Termoregulace v SBDO Vy se ptáte, my odpovídáme Hlavní hygienik ČR Převés si byt do osobního vlastnictví? Vznik družstva Důležitá telefonní čísla Změna kanceláře v Rumburku SBDO Průkopník oznamuje členům lokality Rumburk, že ke dni končí provoz kanceláří družstva vedle pošty (naproti Finančnímu úřadu) z důvodu ukončení správy bytů pro město Rumburk. Členové družstva mohou od provádět platby nájemného do pokladny, získat formuláře a případně další informace v nové kanceláři družstva na adrese Rumburk, Vrchlického 14 (prostřední opravený a zateplený věžový panelový dům za restaurací Venuše ve středu města) - zadní vchod. Úřední hodiny jsou v pondělí Jan Mareš Předseda představenstva Domovní řád V době celozávodní dovolené Velveta, a.s. bude v době od čtvrtka 2.8. do úterý přerušena dodávka teplé užitkové vody do města. Důvodem odstávky je každoroční revize rozvoden na teplárně. K obnovení dodávky teplé užitkové vody by mělo dojít v odpoledních hodinách v úterý dne

2 Část I. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Domovní řád (dále jen DŘ) blíže upravuje, specifikuje a rozpracovává organizační a technické podmínky pro výkon uživatelských práv, způsob užívání domů, bytů, společných a nebytových prostor v domech ve vlastnictví SBDO Průkopník (dále jen družstvo ). 2. DŘ zohledňuje princip družstevní demokracie za přísného respektování obecně závazných právních norem a vnitrodružstevních předpisů. 3. DŘ je vydáván po předchozím projednání v družstevních orgánech základního stupně, představenstvu a vedení družstva a po schválení nejvyšším družstevním orgánem - shromážděním delegátů. Uživatel bytu odpovídá i za chování a jednání osob, které se s jeho souhlasem a vědomím zdržují v družstevních domech. Tuto odpovědnost má i za nezletilé. Část II. Čl. 2 Výkon uživatelských práv 1. Uživatel bytu je povinen užívat byt, společné prostory a zařízení podle jejich určení. Služeb spojených s bydlením musí užívat řádně a zachovávat přitom všechny předpisy o užívání bytu. Je povinen zachovávat zásady občanského soužití a ustanovení tohoto DŘ a vytvářet tak společně s družstvem podmínky zaručující všem obyvatelům domu nerušené užívání bytu, společných prostor a zařízení domu. Je dále povinen trvale dodržovat ustanovení požárního řádu, se kterým je povinen se seznámit. 2. Uživatel bytu a nebytových prostor nesmí provádět stavební úpravy bytu ani jiné podstatné změny v bytě bez předchozího souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad. Jde zejména o zavádění nebo změnu vodovodního, plynového, elektrického a jiného vedení, odstraňování a vyměňování kamen (zejména osazení plynových a olejových kamen), zazdívání nebo prorážení oken, přemisťování dveří, odstraňování nebo zřizování příček apod. Je-li podle zvláštních předpisů k takové úpravě nebo změně zapotřebí souhlasu jiného orgánu nebo organizace, musí si vyžádat též souhlas tohoto orgánu nebo této organizace. 3. Zřizovat a upravovat venkovní televizní a rozhlasové antény včetně antén pro příjem satelitního vysílání lze jen po předchozím projednání s družstvem a za dohodnutých podmínek. Musí být respektovány obecně závazné předpisy a normy. Antény, které byly namontovány bez souhlasu družstva nebo u kterých nebyly při jejich montáži dodrženy podmínky dohodnuté s družstvem, musí být odstraněny na náklad toho, kdo je bez souhlasu instaloval. Tam, kde jsou instalovány antény pro televizní příjem, je zřizování individuálních antén zakázáno. Vlastník (uživatel) antény odpovídá podle obecných předpisů za škodu způsobenou družstvu nesplněním dohodnutých podmínek při zřizování a užívání antény. 4. Stromy a okrasné dřeviny na pozemcích družstva mohou být odstraněny pouze s vědomím družstva. 5. Družstvo může žádat, aby věci upravené bez jeho souhlasu byly uvedeny do původního stavu. Uživatel bytu odpovídá za škodu, která vznikla neodborným provedením změn. 6. Uživatel bytu a nebytových prostor je povinen umožnit pověřeným zástupcům družstva a výboru samosprávy po předchozím oznámení vstup do bytu ke kontrole technického stavu bytu, k provedení odečtů, zabudovaných měřidel a dodržování nájemních podmínek (viz 665 odst. 1 a 681 Občanského zákoníku). Uživatel bytu je dále povinen učinit taková organizační opatření, aby při jeho dlouhodobější nepřítomnosti v bytě mohl být rychle vyrozuměn, vyžaduje-li to situace. Hrozí-li nebezpečí z prodlení nebo jde-li o obecný zájem, mohou kompetentní pracovníci družstva úředně otevřít byt, a to vždy za přítomnosti člena výboru samosprávy event. pracovníka Policie ČR. Vykonavatelé musí při tom učinit taková opatření, aby byl co nejvíce chráněn majetek uživatele bytu.

3 7. Po zániku práva na užívání bytu je dosavadní uživatel bytu povinen odevzdat družstvu byt ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k normálnímu opotřebení, pokud se s pronajímatelem nedohodnou jinak (malby, tapety, obklady, podlahy aj.). 8. O vrácení a převzetí bytu sepíše družstvo zápis, v němž uvede stav bytu, jeho příslušenství a vybavení a označí zjištěné závady. Má-li tyto závady odstranit uživatel bytu, stanoví družstvo zároveň lhůtu a způsob jejich odstranění. Část III. Zvláštní ustanovení Čl. 3 Užívání společných prostor a zařízení 1. Společných prostor a zařízení, jimiž se rozumí všechny prostory a zařízení, které jsou na základě platné smlouvy nebo z titulu vlastnického práva oprávněně užívány jedním nebo více uživateli, užívá se jen k účelům, ke kterým byly určeny. Vchody, chodby, schodiště a jiné společné prostory se udržují volné. 2. Pokud je to účelné a možné, vyhradí výbor samosprávy na vhodném místě zvláštní prostor pro umístění kočárků a jízdních kol. V jiných společných prostorách není přípustné tyto předměty umisťovat.3. Umisťování předmětů nepatřících k vybavení domu ve společných prostorách zásadně není dovoleno, zejména u hydrantů a na balkonech v mezipatrech (viz zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, zejména zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 133/1985 Sb. ve znění zákona č. 425/1990 Sb. a zákon č. 40/1994 Sb. ze dne ). 4. Uživatelé zajišťují pořádek a čistotu ve společných prostorách dle rozpisu a konkrétních podmínek k tomu určených výborem samosprávy. 5. Jestliže znečištění vzniklo provozem (přísunem nebo odsunem materiálu, zboží) hospodářské nebo jiné organizace, musí být odstraněno organizací, která znečištění zavinila. 6. Smetí a odpadky se vysypávají pouze do nádob k tomu určených a to takovým způsobem, aby byla zachována co největší čistota. Nádoby na domovní odpadky musí být umístěny na místě určeném a obvyklém, kde nezpůsobí hygienické a estetické závady a odkud je lze bez zvláštních potíží a časových ztrát vyvážet ke sběrným vozům. Stálé stanoviště určené družstvem musí být co nejblíže komunikací a nesmí být svévolně měněno. Nádoby na domovní odpadky musí být plněny tak, aby po naplnění bylo možno víko nádoby uzavřít. Není dovoleno do sběrných nádob sypat suť, posekanou trávu a suroviny určené pro sběr. Jiné předměty, které není dovoleno do sběrných nádob umisťovat, musí odstranit na svůj náklad uživatel bytu. Sběrné nádoby musí být po vyprázdnění dány zpět na určené místo. 7. Větrání bytů do vnitřních prostorů domu je zakázáno, pokud k tomu nejsou tyto prostory určeny. 8. Ve společných prostorách domu je kouření zakázáno. Čl. 4 Zajištění pořádku a čistoty 1. Uživatelé družstevních bytů jsou povinni zajistit, aby chodník přilehlý k nemovitosti byl řádně a včas čištěn, tj. zbaven nečistoty, smetí a sněhu a při náledí posypán. To vše zajišťují v rámci rozpisu úklidu společných prostor. Tam, kde není chodník, je třeba takto čistit část cesty, která slouží k bezpečné chůzi. Sníh se ponechává na okraji chodníku v hromadách. Nesmí být zataraseny přechody přes komunikace, vchody, vjezdy do budov, plochy vyhrazené nebo potřebné k nakládání a skládání zboží a materiálu a přístupy k pouličním zařízením.

4 2. Pořádek a čistotu ve společných prostorách domu zajišťují uživatelé bytů v domě dle týdenního rozpisu a podmínek stanovených samosprávou. Jde zejména o tyto práce: a) mytí a stírání schodů a chodeb, udržování čistoty ve společných prostorách ve sklepě, b) čištění schodišťových oken, zábradlí, osvětlovacích zařízení, vchodových dveří a výtahové kabiny, c) čištění chodníků přilehlých k nemovitosti a cest vedoucích do ulice, ke vchodu do domu a ke společným prostorám a zařízením domu, d) v zimě odstraňování sněhu a náledí z chodníků a posypávání zdrsňujícím materiálem,dohlížení na společná zařízení domu, e) dohlížení na společná zařízení domu, f) dohled nad prováděním řemeslných a jiných prací objednaných družstvem nebo výborem samosprávy. 3. Zavírání a otvírání domu se řídí rozhodnutím výboru samosprávy. Čl. 5 Informační zařízení v domech 1. Vývěsky, nápisy a jiná informační zařízení (neonové reklamy apod.) mohou být umístěny na domech a uvnitř jen se souhlasem družstva (výboru samosprávy). Je-li k tomu potřeba podle zvláštních předpisů povolení kompetentního orgánu, musí být předem vyžádáno. 2. Jakmile právo na umístění informačního zařízení zanikne, odstraní je dosavadní uživatel a uvede svým nákladem vše do původního stavu. 3. Byty mají být označeny orientačními čísly, stejně tak jednotlivá podlaží. Ve vstupním prostoru domu se umístí orientační tabule, na které může být uvedeno označení jednotlivých bytů a jejich uživatelů a uveden seznam členů výboru samosprávy. 4. Uživatelé bytů jsou povinni v blízkosti zvonků do bytů vyvěsit své jméno. 5. Samospráva umístí na viditelném místě nástěnku, na které budou uživatelé domu informováni o všech důležitých sděleních a opatřeních, týkajících se údržby a užívání bytů a poskytování služeb, užívání společných prostor a zařízení domu. O nástěnku pečuje výbor samosprávy. Čl. 6 Domovní instalace 1. K hlavním uzávěrům vody a plynu, kanalizačním čisticím otvorům a jiným podobným zařízením, pokud jsou ve společných prostorech, musí být zajištěn volný přístup. Jsou-li tato zařízení v místnostech určených k výhradnímu užívání uživateli bytu nebo provozních místností, musí být učiněna taková opatření, aby k nim byl v případě nutnosti přístup i za nepřítomnosti uživatele bytu nebo příslušníků jeho domácnosti, nebo po skončení provozu v provozních místnostech. 2. Osoba, která manipuluje s domovními uzávěry vody, plynu a podobně, musí zajistit, aby jejich uzavření a opětné otevření bylo uživatelům včas oznámeno. Tuto povinnost má družstvo v případě, kdy je přechodně uzavřen přívod teplé vody, nebo ustanoven den k uzávěru vody při provádění drobných oprav v bytě uživatele. Čl. 7 Klíče a jejich užívání 1. Každý uživatel bytu má při předání bytu vůči družstvu právo na dva klíče od hlavních vstupních dveří do domu a od bytu, popřípadě od výtahu a na jeden klíč od schránky.

5 2. Klíč k domovním dveřím může být jen výjimečně s vědomím výboru samosprávy zapůjčen osobě, která v domě nebydlí, např. při ošetřování blízkého příbuzného apod. Každý, kdo má domovní klíč, je povinen v době, kdy má být dům zamknut, za sebou zamknout. 3. Klíče od zamykatelných společných prostor v domě, od místnosti, kde jsou uzávěry vodovodu, od stoupaček ústředního topení a od strojovny výtahu, jsou uloženy na místě k tomu určeném. Místo, kde jsou klíče uloženy, a jméno osoby odpovědné za uložení klíčů může být uvedeno na orientační tabuli, nebo tak, jak rozhodl výbor samosprávy. 4. Po zániku práva na užívání bytu je uživatel povinen odevzdat družstvu všechny klíče, které má k zámkům v domě a bytě, bez náhrady. 1. Dům je otevřen - v době od 1. dubna do 30. září od 5 do 22 hodin, - v době od 1. října do 31. března od 6 do 21 hodin Čl. 8 Otevírání a zavírání domu Samospráva může přijmout jiná opatření, zejména, že dům (vchod) bude trvale uzavírán. Musí však zabezpečit taková technická organizační opatření, aby nebylo bráněno např. donášce pošty a novin nebo vstupu jiným orgánům při výkonu jejich povinnosti. 2. Družstvo ve spolupráci s výborem samosprávy zajistí, aby byl na požádání umožněn přístup do domu i v době, kdy je dům zavřen. Čl. 9 Osvětlení domu 1. Družstvo ve spolupráci s výborem samosprávy zajistí osvětlení společných prostor, chodeb a vchodů s přihlédnutím k obecně platným normám tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob v domě se pohybujících. 2. Družstvo zajistí ve spolupráci s výborem samosprávy nouzové osvětlení pro případ poruchy. Čl. 10 Praní prádla 1. Pračky instalované v bytech musí odpovídat příslušným předpisům. Poškození a závady, které v bytě vzniknou následkem praní v pračkách pro domácnost, je uživatel povinen odstranit na svůj náklad. Provoz pračky by měl být ukončen nejpozději do 20 hodin, přičemž je povinností uživatele učinit taková opatření (např. podložení), aby hlukem nerušila ostatní uživatele. 2. Společné prádelny, mandlovny nebo žehlírny (jsou-li zřízeny) používají uživatelé dle zvláštního rozpisu vedeného samosprávou. Všechny prostředky jsou uživatelé povinni používat dle návodu a šetrně, chránit družstevní majetek. Veškeré poruchy ihned hlásí pověřenému členu výboru samosprávy. Při praní je nutno větrat, aby zařízení prádelny nebylo zbytečně poškozováno parou. Odtok splašků se nesmí urychlovat vyjmutím ochranné mřížky a nádobky z prádelní výpusti. Větrání do vnitřních prostorů domu je nepřípustné. 3. Po použití prádelny (mandlovny, žehlírny) ji uživatel řádně uklidí a vyčistí, klíče odevzdá určené osobě, která zkontroluje stav zařízení a pořádek. 4. Prádelny se nesmí používat k podnikatelským účelům. 5. Výbor samosprávy může obecná pravidla upravit, před realizací projednat s uživateli a úpravy vyvěsit.

6 Čl. 11 Použití sušáren 1. Společné sušárny se používají výhradně k účelu, ke kterému byly zřízeny. Není zde dovoleno uskladňovat věci uživatelů. V době mrazů nesmí být otevírána větrací okénka. 2. Pro používání sušáren platí obdobně systém pořadí jako u společné prádelny a je plně v kompetenci výboru samosprávy (domovního důvěrníka). Čl. 12 Použití sklepu 1. Sklep (sklepní kóje) tvoří součást bytu a je uživateli přidělen. Zpravidla se označuje shodným číslem jako byt. 2. Jsou-li sklepní prostory odděleny od ostatních společných prostor samostatnými dveřmi, může výbor samosprávy určit, že dveře budou trvale uzamykány. V takovém případě musí předat každému uživateli klíče, aby měl do sklepa nerušený přístup. 3. Platí zde obecně závazné právní, bezpečnostní a požární předpisy, zákaz skladování pohonných hmot, toxických látek, motorových olejů a motocyklů (upřesnění je v metodických pokynech). 4. Kouření a užívání otevřeného ohně ve sklepě je zakázáno. 5. Klesne-li venkovní teplota pod bod mrazu, musí být sklepní okna uzavřena. Čl. 13 Držení domácích zvířat 1. Chovat nebo držet domácí zvířata (psy, kočky) je dovoleno jen tehdy, pokud je o ně řádně pečováno a nepůsobí-li jejich držení hygienické, zdravotní, veterinární nebo jiné provozní závady, neohrožují-li zvířata čistotu a bezpečnost ostatních uživatelů a neruší-li klid v domě. 2. V zájmu hygieny, čistoty, pořádku, bezpečného a klidného občanského soužití v domech je chovatel povinen zejména: a) mimo byt opatřit psa náhubkem a vodit ho na vodítku, b) dbát, aby domácí zvířata nijak neznečišťovala společné prostory a okolí domu, c) dojde-li ke znečištění, znečištění odstranit, d) zamezit volnému pobíhání zvířat, e) důsledně dbát základních pravidel hygieny a čistoty, ochrany zdraví a bezpečnosti spoluobčanů, f) pečovat o to, aby držení domácích zvířat nedávalo podnět k narušení občanského soužití a dobrých mravů v domě. Čl. 14 Klid v domě 1. Uživatelé bytů jsou povinni trvale se chovat tak, aby sami ani osoby, které s nimi bydlí eventuelně jsou na návštěvě, neobtěžovali sousedy nadměrným hlukem. 2. Právo na nerušený odpočinek vyžaduje, aby v době nočního klidu, tj. od do 6.00 hodin, bylo zabráněno jakémukoliv hluku a omezen provoz výtahu. V uvedené době není vůbec dovoleno hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se bavit a vykonávat jakoukoliv činnost, která působí hluk (např. práce s el. nářadím, bouchání dveří). Je dále třeba ztlumit rozhlasové a televizní přijímače a reprodukční zařízení tak, aby jejich provozování nerušilo ostatní uživatele bytů.

7 3. Vzhledem ke směnnosti některých zaměstnání je třeba zohlednit právo na odpočinek takových uživatelů i ve dne. 4. Uživatelé bytů jsou rovněž povinni zajistit odrušení svých elektrospotřebičů a přístrojů, pokud jejich činnost působí závady v příjmu rozhlasových a televizních přijímačů. Část IV. Čl. 15 Sankční opatření 1. Výbory samospráv dle podmínek jednotlivých lokalit určí sankce (pokuty) za hrubé porušení povinností, jak jsou formulovány zejména v části II. tohoto DŘ. Při určování zohlední, aby v lokalitě byla sankční opatření přibližně na stejné úrovni. 2. Při stanovení sankcí vychází výbor samosprávy ze sazebníku poplatků a pokut, schváleného shromážděním delegátů. Část V. Čl. 16 Společná a závěrečná ustanovení 1. Ustanovení tohoto DŘ platí pro všechny uživatele družstevních bytů. 2. Dojde-li ke sporu ve vztazích upravených touto vyhláškou, bude je řešit shromáždění delegátů, které DŘ schvaluje, pokud není stanovena příslušnost soudu nebo jinému orgánu podle zvláštních předpisů. 3. Pokud se porušením povinností stanovených tímto DŘ ztěžuje plnění úkolů družstevních orgánů, ruší veřejný pořádek nebo soužití uživatelů bytů, posuzuje se jako přestupek ve smyslu zákona č. 200/1990 Sb. v platném znění a dle Stanov SBDO. 4. Výbor samosprávy je povinen zajistit, aby tento domovní řád byl trvale vyvěšen v domě na místě dostupném všem uživatelům domu, pokud možno u hlavního vchodu do domu. 5. Tento DŘ nabývá účinnosti dnem Nařízení vlády č. 142 ze dne 8. června 1994, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku Vláda k provedení 517 odst, 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb., nařizuje: 1 Výše úroků z prodlení činí ročně dvojnásobek diskontní sazby, stanovené Českou národní bankou a platné k prvnímu dni prodlení s plněním peněžitého dluhu.

8 2 Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení. 3 Došlo-li k proplacení s plněním peněžitého dluhu před nabytím účinnosti tohoto nařízení, řídí se výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení ode dne účinnosti tohoto nařízení tímto nařízením. 4 Zrušují se 1 odst. 1 a 10 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 5 Doc. Ing. Klaus Csc. Předseda vlády JUDr. Novák Ministr spravedlnosti TES - Media a provoz televizních kabelových rozvodů na sídlišti ve Varnsdorfu a Rumburku Stavební bytové družstvo Průkopník Varnsdorf podává informaci všem členům a členským samosprávám v souvislosti a avizovaným zvýšením poplatků za poskytování služeb a zprostředkování příjmu televizních kanálů od Bytové družstvo se proti zvýšení ohradilo, ale zástupci firmy Tes Media opakují nutnost rozdělit platby na dvě složky, účastnický poplatek a platbu za poskytované služby. Jednání nadále pokračují, nicméně pro firmu Tes Media jsou rozhodující smlouvy s jednotlivými nájemníky. Je tedy na rozhodnutí každého z nás, jaké služby bude využívat. Nabízí se možnost rozhodnutím členské schůze samosprávy obnovit původní rozvody společné televizní antény (dále jen STA). Znamená to pořízení antén, měničů a zesilovačů a základní nabídku televizních programů si zajistit takto. Rekonstrukci dále může ovlivnit technický stav původních rozvodů v objektu a častá nefunkčnost původních zásuvek STA. Jestliže usnesení členské schůze bude obnovit STA, eviduje technický úsek správy družstva požadavky a v pořadí došlých žádanek na opravu-rekonstrukci STA bude u vybraného dodavatele zajišťovat návrhy smluv o dílo na realizaci záměru. Představenstvo SBDO Průkopník

9 Udržování pořádku kolem kontejnerů Jako vlastník obytných domů v Rumburku jste povinni udržovat pořádek kolem kontejnerů na odpad u všech svých domů. Velkoobjemový odpad (koberce, nábytek, ledničky, televize) nepatří ke kontejneru, ale do sběrného dvora v areálu TS Rumburk, s.r.o. kam ho musí obyvatelé domu sami odvézt. Uložení tohoto odpadu mají obyvatelé domů, kteří mají zaplacenou známku za vývoz zdarma na základě vyhlášky města č. 2/19998 o nakládání s komunálním odpadem. Marie Maiwaldová vedoucí odboru KV a SSÚ Sdělení ekonomického úseku Prosíme o uvádění správných variabilních symbolů u plateb nájemného ve tvaru desetimístného čísla : číslo samosprávy / číslo vchodu / číslo bytu. např. 001 / 2597 / 001 Chybným uvedením variabilního symbolu dochází ke zpoždění zápisu platby nájemného, které je mnohdy identifikovatelné pouze po vyžádání informace o plátci u útvaru reklamací platebního styku u ČSOB v Praze. Toto zpoždění může vést i k předepsání poplatku z prodlení. Od 1. června je v platnosti nové číslo účtu pro platby nájemného. Stále se najdou členové družstva, kteří i po několika urgencích nejsou ochotni zadat správný účet u svého trvalého příkazu v bance. Uvádíme proto opakovaně veškerá čísla účtů pro platbu nájemného: účet / 0300 platí pro bydlící ve Varnsdorfu, Rumburku, Dolní Poustevně,Velkém Šenově, Vilémově, Šluknově, Krásné Lípě, v Jiříkově (pouze samosprávy Teplická 1065 a 1066) a v Chřibské (mimo čp. 313 a 314) účet / 0300 Jiříkov - domy ve Svobodově a Březinově ulici účet / 0300 Chřibská čp. 313 a 314 Tyto změny se netýkají nájemníků platících sporožirovým účtem a poštovními poukázkami.

10 Poděkování Prostřednictvím redakce Zpravodaje chci poděkovat za obětavou péči našemu výboru samosprávy číslo 21 Matušova 81,83 v Rumburku. Konkrétně předsedovi samosprávy p. Rouskovi a členům výboru p.marcínovi, sl. Rybářové a p. Krejzové. Velice pečlivě se starají o tento dům, kde je čisto na chodbách a ve společných prostorách. Přál bych všem to vidět na vlastní oči. Děkuji Jaroslav Pokorný Matušova 83/4, Rumburk Úspory tepla vlivem termoregulace Rok po dokončené plošné termoregulaci možná nastal čas na malé porovnání spotřeb. S vědomím, že regulace byla nasazována v průběhu celého roku, že každý dům měl jinou výchozí pozici a že velkou roli hraje i chování nájemníků jsme porovnali celkové spotřeby v největší lokalitě centrálního topení - v České Lípě. V roce 1999 byla spotřeba GJ, v roce 2000 pak GJ, to je úspora o zhruba 15%. I při vlivu rozdílných zim (v roce 2000 byla zima dle meteorologů o 3,1 % mírnější) je dosažená úspora velmi slibná. Vyjádřeno v penězích znamená oněch ušetřených GJ zhruba sumu 9.62 mil. Kč! Porovnávat každý dům zvlášť nemá příliš význam, neboť se více projevují individuální vlivy chování nájemníků a stavu domu, navíc si toto může provést každý nájemník sám dle svého vyúčtování tepla, kde jsou vždy uvedeny spotřeby celého domu. Převzato ze Zpravodaje OSBD Česká Lípa Termoregulace v SBDO Průkopník Shromáždění delegátů z našeho družstva uložilo realizovat po lokalitách záměr vybavit radiátory termoregulačními ventily (TRV) včetně regulace stoupaček či vybavení čerpadly s plynulou regulací otáček dle zákona č. 406/200 Sb. o hospodaření s energií a vyhl. č. 152/2001 Sb. o pravidlech vytápění a vybavení tepelných zařízení. Vzhledem k vyšší ceně tepla v Rumburku byla akce připravena od lokality Rumburk, kde již akce letos probíhá. V roce 2002 bude následovat lokalita Varnsdorf a nakonec v roce 2003 ostatní lokality. V rámci výběrového řízení byla k realizaci vybrána výběrovou komisí firma Termi Varnsdorf a termostatické hlavice od firmy Danfoss. Celková smlouva o dílo je postupně naplňována dílčími návrhy a projekty regulace po jednotlivých samosprávách, které dostávají členské samosprávy k dispozici. Dále probíhá v součinnosti dodavatele a ČS vlastní montáž. Pro každou lokalitu bude zpracován harmonogram postupu prací založený na technickém úseku správy družstva. Celá akce je hrazena z dlouhodobých záloh jednotlivých samospráv.

11 V roce 2000 byla spotřeba energie na vytápění v celém SBDO ve výši GJ. Předpokládaná úspora při srovnatelné teplotě v roce se dá očekávat 10-15% (viz. Statistika bytového družstva v České Lípě), což odpovídá úspoře 3,8 mil. Kč. Návratnost celé akce dle skutečných cen po lokalitách je od 2 do 4 let. Vy se ptáte, my odpovídáme Ohlédnutí za topnou sezónou v roce Můj příspěvek se týká tak zvaných studených odparů, při použití nových náplní instalovaných v RTN na radiátorech od roku V roce 2000 se nám v bytě 3+1 na 5 radiátorech navíc odpařilo 10 dílků, po přepočtení to činí 15,8 dílků. Zaplatili jsme 2.860,- Kč za něco, co jsme vůbec neodebrali. Ing. Dostál se odvolává na normu ČNS EN 835, která je stavěna na 120 teplých letních dní, při teplotě kapaliny 20 0C. Nevím, jak ve Varnsdorfu, ale v Rumburku letos ještě těchto 120 teplých dnů určitě nebylo a kapalina z trubiček se již začíná odpařovat pod nulu (odpočítává). Vzhledem k tomu, že Ing. Dostál nebyl na shromáždění delegátů a nemohl jsem se ho optat, vznáším na firmu Termi dotazy: 1. Zda mohou na družstvu předložit atest - osvědčení, že kapalina v trubičkách RTN je při odpařování naprosto zdravotně nezávadná. 2. Proč jsou u našeho družstva při odečtech vodoměrů a RTN na radiátorech účtovány vyšší poplatky, než v jiných lokalitách (např. u družstevníků v České Lípě). Očekávám ve Zpravodaji odpověď firmy Termi, protože to bude zajímat určitě více členů družstva. Josef Těšík ČS 54 Hlavní hygienik České republiky Rozhodnutí Podáním ze dne jste podle 4 zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu a vyhlášky č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, požádali o závazný posudek hlavního hygienika ČR k návrhu ampule pro rozdělovač topných nákladů. Po předchozím projednání a posouzení vydávám podle 71 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, tento závazný posudek: S návrhem ampule pro rozdělovač topných nákladů souhlasím.

12 Odůvodnění: Výše uvedený návrh byl v předchozím řízení řádně projednán a vznesené připomínky byly respektovány. Proto bylo rozhodnuto, jak výše uvedeno. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podle 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozklad podáním u hlavního hygienika ČR. doc. MUDr. Jan Kříž Hlavní hygienik Převést si družstevní byt do osobního vlastnictví? Zákon 72/94 Sb. a následně zákon 103/00 Sb. (brzy bude novela) umožnil převod družstevních bytů do vlastnictví osob. Podívejme se na některé rozdíly: 1. člen družstva bydlící v družstevním bytě: - může převádět členská práva a povinnosti (tzv. byt) kdy sám chce a na koho chce, má jenom oznamovací povinnost pro družstvo, tzn. musí dojít na správu družstva (pokud je společné členství tak oba manželé) a spolu s nabyvatelem vyplnit formuláře o převodu členských práv a povinnosti a od následujícího měsíce je převod platný, přitom zaplatí poplatek, který je řádově v tisících korunách - může pronajímat byt, zde je nutný souhlas samosprávy a představenstva, problémy s tím ale také nejsou, pronájem se povoluje za poplatek na dobu 2 let, může být i kratší, popřípadě se dá obnovit - při pronájmu nebytových prostor pro nečleny družstva výnos po zdanění je jako mimořádný příspěvek do dlouhodobé zálohy příslušné samosprávy - splácí anuitu ( úvěr na pořízení stavby) měsíčně až do úplného zaplacení - v případě úmrtí člena družstva je členství v družstvu a zároveň užívání bytu předmětem dědictví 2. člen družstva vlastník: - může prodat byt kdy chce a komu chce, ale je to prodej nemovitosti, musí se změna vlastnictví zapsat na katastrálním úřadě, nechat udělat odhad nemovitosti (bytu i společných prostor), zaplatit daň z převodu nemovitostí, v některých případech (podle délky užívání nebo nabytí bytů) výnos z prodeje uplatnit v daňovém přiznaní daně z příjmu, zrušit správu bytu se správcem a následně nový majitel uzavřít smlouvu o správě bytů - může pronajímat byt, ale je povinen nahlásit správci změnu počtu osob v užívání bytu s ohledem na zabezpečování jednotlivých služeb - v případě pronájmu nebytových prostor výnos pro člena vlastníka jde po zdanění jako příspěvek do dlouhodobé zálohy vlastníka, ale nečlen dostane celý výnos, který si zahrne do svého daňového přiznaní za dané období - zaplatí anuitu jednou částkou, celý zůstatek, před podepsáním smlouvy o převodu bytu do vlastnictví - v případě úmrtí vlastníka je vlastnictví bytu a příslušných společných prostor předmětem dědictví

13 Zbylé možnosti a povinnosti jsou stejné pro člena bydlícího v družstevním bytě i pro vlastníka. Oba musí přispívat na opravu společných částí domů, platit poplatek za správu, pojištění, platit zálohy na služby, mají právo na vyúčtování služeb a na přehled čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu domů (vlastník osobně, člen bydlící v družstevním od předsedy samosprávy). H. H. Vznik družstva Stavební bytové družstvo občanů Průkopník (dále jenom družstvo) vzniklo v roce Je zapsané do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Úst! nad Labem. Den zápisu je 31. květen 1962, pod značkou oddíl Dr. XXVI, vložka 49. Předmět podnikání - družstvo spravuje vlastni byty, stará se o jejich udržováni, zabezpečuje opravy, modernizace a rekonstrukce - zprostředkovává služby pro zabezpečeni spokojeného bydleni svých členů. - nabízí správu bytů pro společenství vlastníků, spolu s vedením samostatného účetnictví - dále nabízí údržbářské práce domů a bytů ve vlastnictví jiných osob než členů družstva - provozuje malé domovní kotelny, ale také kotelny většího rozsahu a zabezpečuje z nich dodávku tepla jak pro členy družstva, tak i pro nečleny Důležitá telefonní čísla Členský úsek, sekretariát: 0413 / Ekonomický úsek, nájemné: 0413 / Technický úsek: 0413 / Havarijní služba: 0602 / Fax: 0413 / Středisko Rumburk: 0413 / ! POZOR, ZMĚNA! Od bude změněno telefonní číslo pro havarijní službu: 0605 / Členský úsek, sekretariát: 0413 /

DOMOVNÍ ŘÁD. Část I. Článek 1 Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Část I. Článek 1 Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Část I Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Domovní řád (dále jen DŘ) blíže upravuje, specifikuje a rozpracovává organizační a technické podmínky pro výkon uživatelských práv, způsob užívání domů,

Více

Domovní řád. Část I. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Domovní řád. Část I. Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád Část I. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Domovní řád (dále jen DŘ) blíže upravuje, specifikuje a rozpracovává organizační a technické podmínky pro výkon uživatelských práv, způsob užívání domů, bytů,

Více

Domovní řád. Oblastního stavebního bytového družstva Děčín. Úvodní ustanovení

Domovní řád. Oblastního stavebního bytového družstva Děčín. Úvodní ustanovení Oblastní stavební bytové družstvo Děčín, Jeronýmova 425, 405 63 Děčín IV zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 Domovní řád Oblastního stavebního bytového

Více

ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 VÝKON UŽIVATELSKÝCH PRÁV... 1 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ... 2 UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR A ZAŘÍZENÍ... 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 VÝKON UŽIVATELSKÝCH PRÁV... 1 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ... 2 UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR A ZAŘÍZENÍ... 2 Obsah ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 VÝKON UŽIVATELSKÝCH PRÁV... 1 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ... 2 UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR A ZAŘÍZENÍ... 2 ZAJIŠTĚNÍ POŘÁDKU A ČISTOTY... 2 INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ V DOMECH... 3 KLÍČE A

Více

ŘÁD ČÁST I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ŘÁD ČÁST I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ S t a v e b n í b y t o v é d r u ž s t v o Š p ičák, Krkonošská 181, 468 41 Tanvald DOMOVNÍ ŘÁD ČÁST I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Domovní řád (dále jen DŘ) blíže upravuje, specifikuje a rozpracovává organizační

Více

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4 Domovní řád SVJ Ružinovská 1227 1/ Domovní řád Společenství pro dům Ružinovská 1227/1, Praha 4 Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání bytových jednotek a společných

Více

DOMOVNÍ ŘÁD STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOBĚTICE

DOMOVNÍ ŘÁD STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOBĚTICE DOMOVNÍ ŘÁD STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOBĚTICE ČÁST. I čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Domovní řád (dále jen DŘ) upravuje podmínky a způsob užívání bytů, společných částí domu a nebytových prostorů v domech

Více

Domovní řád Bytového družstva Morávkova

Domovní řád Bytového družstva Morávkova Domovní řád Bytového družstva Morávkova Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v majetku družstva. Základní úprava

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek domu Majdalenky 3,5,7 Brno. Čl. 1. Užívání jednotky

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek domu Majdalenky 3,5,7 Brno. Čl. 1. Užívání jednotky DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek domu Majdalenky 3,5,7 Brno Čl. 1 Užívání jednotky Základní práva a povinnosti vlastníků jednotek upravuje zákon č. zákon č. 72/1994 Sb., stanovy a přijatá usnesení

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p - 1 - DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA NERATOVICE č. p. 1206 1209 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník a Stanovy bytového družstva Bažina, upravuje domovní

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA čl.1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ Bytové družstvo Varnsdorfská 346 IČO: 25681010 se sídlem: Praha 9, Varnsdorfská 346 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr., vložce 4169 Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Směrnice č. 1/2002 DOMOVNÍ ŘÁD pro obytné domy ve vlastnictví a správě družstva

Směrnice č. 1/2002 DOMOVNÍ ŘÁD pro obytné domy ve vlastnictví a správě družstva MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 Směrnice č. 1/2002 DOMOVNÍ ŘÁD pro obytné domy ve vlastnictví a správě družstva Stanislav KUREČKA Ing. Dana KOUTNÍKOVÁ předseda družstva

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Pavlišovská 2283, 2284 a 2285

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Pavlišovská 2283, 2284 a 2285 DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Pavlišovská 2283, 2284 a 2285 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Domovní řád upravuje základní povinnosti a práva při užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí domů Bytového

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek Nad Přehradou 467, Praha - Horní Měcholupy. Článek I. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek Nad Přehradou 467, Praha - Horní Měcholupy. Článek I. Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek Nad Přehradou 467, Praha - Horní Měcholupy Článek I. Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DEVON

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DEVON DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DEVON čl.1 Užívání společných prostor a zařízení 1. Společné prostory a zařízení jsou všechny prostory a zařízení, které jsou užívány uživateli k účelům, ke kterým jsou určeny.

Více

pro domy a byty v majetku města Stráž pod Ralskem, schválený dne 28. března 2007 usnesením Rady města č. R/152/2007 I.

pro domy a byty v majetku města Stráž pod Ralskem, schválený dne 28. března 2007 usnesením Rady města č. R/152/2007 I. D O M O V N Í Ř Á D pro domy a byty v majetku města Stráž pod Ralskem, schválený dne 28. března 2007 usnesením Rady města č. R/152/2007 I. Úvodní ustanovení 1. V souladu s potřebou zabezpečení řádného

Více

Domovní řád Společenství vlastníků pro dům Jana Zajíce 2876/9, Ústí nad Labem

Domovní řád Společenství vlastníků pro dům Jana Zajíce 2876/9, Ústí nad Labem Domovní řád Společenství vlastníků pro dům Jana Zajíce 2876/9, Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Domovní řád (dále jen DŘ ) Společenství vlastníků domu Jana Zajíce 2876/9, Ústí nad Labem (dále

Více

čl. 1 Základní ustanovení

čl. 1 Základní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu Bramboříková 2995/2, Praha 10 Záběhlice včetně jeho bytů a společných prostor. Základní úprava práv a povinností

Více

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu Domovní řád Článek l Úvodní ustanovení V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovým a nebytovým fondem obce Horní Maršov, který je v domech ve výlučném vlastnictví města Horní Maršov,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. v domě s pečovatelskou službou v Plané. Čl. 1. Povinnosti nájemce. Čl. 2. Udržovací povinnost správy domu. Čl. 3.

DOMOVNÍ ŘÁD. v domě s pečovatelskou službou v Plané. Čl. 1. Povinnosti nájemce. Čl. 2. Udržovací povinnost správy domu. Čl. 3. Město Planá DOMOVNÍ ŘÁD v domě s pečovatelskou službou v Plané Čl. 1. Povinnosti nájemce Nájemce je povinen užívat byt, společné prostory a zařízení domu řádně a podle jejich určení, řádně používat služeb

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek 1. OBECNÁ USTANOVENÍ DOMOVNÍ ŘÁD Společnost CPI BYTY, a.s., se sídlem, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 262 28 700, zapsána v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7990 (dále jen společnost CPI

Více

Domovní a provozní řád

Domovní a provozní řád Domovní a provozní řád ČI. I Úvodní ustanovení Domovní a provozní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Vyhláška č. 19/93 DOMOVNÍ ŘÁD

Vyhláška č. 19/93 DOMOVNÍ ŘÁD Vyhláška č. 19/93 DOMOVNÍ ŘÁD Městské zastupitelstvo v Šumperku na základě zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů (v úplném znění zákona č. 410/1992 Sb. 16 a 36 odst. 1 písm.

Více

PRAVIDLA PRO SPRÁVU DOMU dále jen DOMOVNÍ ŘÁD

PRAVIDLA PRO SPRÁVU DOMU dále jen DOMOVNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO SPRÁVU DOMU dále jen DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek SVJ Frostova 331-333, Praha 10 Petrovice Článek I. Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů,

Více

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád V y h l á š k a Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996 Domovní řád Zastupitelstvo Obce Praskačka se podle 36 odst. l písm. f zák. č. 367/l992 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů usneslo dne 6.9.l996.vydat

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6.

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6. D O M O V N Í Ř Á D čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v domech SBD Mír Teplice, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

Domovní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Domovní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád Za účelem zabezpečení klidu, pořádku a čistoty v domě, vydává zastupitelstvo městyse Opatov tento Domovní řád, který je závazný pro všechny uživatele bytů, nebytových prostor a společných částí

Více

D O M O V N Í Ř Á D Část I. Obecná ustanovení. Článek 1 Nájem bytu

D O M O V N Í Ř Á D Část I. Obecná ustanovení. Článek 1 Nájem bytu D O M O V N Í Ř Á D Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Nájem bytu 1.Základní práva a povinnosti pronajímatele a nájemců při užívání bytů, místností nesloužících k bydlení a nebytových prostor upravuje

Více

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu v majetku města Vrbna pod Pradědem (domovní řád)

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu v majetku města Vrbna pod Pradědem (domovní řád) Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu v majetku města Vrbna pod Pradědem (domovní řád) I. Užívání bytu 1. Pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému

Více

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb.

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb. Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, IČ 247 37 755, se sídlem Španielova 1288, Praha 6 Řepy, zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, v odd.

Více

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu Města Suchdol nad Lužnicí (domovní řád)

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu Města Suchdol nad Lužnicí (domovní řád) Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu Města Suchdol nad Lužnicí (domovní řád) I. Užívání bytu 1. Pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání

Více

Organizační směrnice č. 8/07 (úplné znění vč. případných dodatků)

Organizační směrnice č. 8/07 (úplné znění vč. případných dodatků) Organizační směrnice č. 8/07 (úplné znění vč. případných dodatků) PRAVIDLA A STANOVENÍ PODMÍNEK UŽÍVÁNÍ DOMŮ, BYTŮ, NEBYTOVÝCH PROSTOR A SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMŮ Úvod Tato směrnice upravuje podmínky a způsob

Více

DOMOVNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKU JEDNOTEK

DOMOVNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKU JEDNOTEK DOMOVNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKU JEDNOTEK 1. Vlastník jednotky má právo na nerušené bydlení ve svém bytě, užívání společných částí domu a jejich zařízení v souladu s tímto domovním řádem. Je

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice

DOMOVNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Mír Teplice DOMOVNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, příslušenství k bytům, společných částí domu a nebytových prostor,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Hlava I. UŽÍVÁNÍ BYTU. Článek 1.

DOMOVNÍ ŘÁD. Hlava I. UŽÍVÁNÍ BYTU. Článek 1. DOMOVNÍ ŘÁD Hlava I. UŽÍVÁNÍ BYTU. Základní práva a povinnosti nájemců, uživatelů obecních bytů při užívání bytů a místností, nesloužících k bydlení, upravuje občanský zákoník. Pronajímatel provádí správu

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva VLABYT TYLOVA 18, 20, 22, PROSTĚJOV

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva VLABYT TYLOVA 18, 20, 22, PROSTĚJOV DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva VLABYT TYLOVA 18, 20, 22, PROSTĚJOV Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytových jednotek, nebytových prostor a společných částí domu

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM VONDROUŠOVA 1161-1166 N Á V R H DOMOVNÍ ŘÁD. ČI. 1 Úvodní ustanovení

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM VONDROUŠOVA 1161-1166 N Á V R H DOMOVNÍ ŘÁD. ČI. 1 Úvodní ustanovení N Á V R H DOMOVNÍ ŘÁD ČI. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů a nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností

Více

Příloha č. 2 zápisu ze shromáždění vlastníků objektu nad Školou 1408 ze dne 6.10.2009 D O M O V N Í Ř Á D

Příloha č. 2 zápisu ze shromáždění vlastníků objektu nad Školou 1408 ze dne 6.10.2009 D O M O V N Í Ř Á D Příloha č. 2 zápisu ze shromáždění vlastníků objektu nad Školou 1408 ze dne 6.10.2009 D O M O V N Í Ř Á D Společenství vlastníků bytů Nad Školou 1408, Liberec 30 čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje

Více

DOMOVNÍ ŘÁD MACOCHA, stavební bytové družstvo, Pražská 66 Blansko

DOMOVNÍ ŘÁD MACOCHA, stavební bytové družstvo, Pražská 66 Blansko DOMOVNÍ ŘÁD MACOCHA, stavební bytové družstvo, Pražská 66 Blansko Za účelem zabezpečení klidu, pořádku a čistoty v domě, vydává shromáždění delegátů družstva tento "Domovní řád", který je závazný pro všechny

Více

Domovní řád. B.P. Servis s.r.o. SV02/06 Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3

Domovní řád. B.P. Servis s.r.o. SV02/06 Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 Domovní řád platnost od: 11. dubna 2007 Vypracoval: David Ocetník Za aktualizaci odpovídá: David Ocetník 000_KOSIK\temp\06_02_SV_domovni_rad.doc Strana 1 / 5 Článek I. Úvodní ustanovení Cílem tohoto domovního

Více

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu MČ Praha 9

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu MČ Praha 9 Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu MČ Praha 9 (domovní řád) I. Užívání bytu 1. Pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit nájemci

Více

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád Dům klidného stáří v Nezvěsticíh Příloha č.2 Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350 účinnost od 1.2. 2008 vydává Provozní řád Čl.1 Úvodní ustanovení Tento provozní řád stanoví

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Bytové družstvo Nechvílova Praha 4 Nechvílova 1858/4, Praha 4 - Chodov IČ: DIČ: CZ

Bytové družstvo Nechvílova Praha 4 Nechvílova 1858/4, Praha 4 - Chodov IČ: DIČ: CZ Domovní řád čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky, způsob užívání domů, bytů a nebytových prostorů a společných částí domu v domech ve vlastnictví Bytového družstva Nechvílova 1857 1859

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Pravidla pro užívání bytu, společných částí a zařízení domu čp , Hrnčířova, Nymburk

Pravidla pro užívání bytu, společných částí a zařízení domu čp , Hrnčířova, Nymburk Pravidla pro užívání bytu, společných částí a zařízení domu čp. 1923-1927, Hrnčířova, Nymburk I. Úvodní ustanovení Pravidla upravují podmínky a způsob užívání bytového domu, bytů, společných částí domu

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy.

Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy. Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 15.4.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Čl.1 Dlouhodobá záloha na opravy

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY 7/2013 Sb. - Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v... z 7 26.3.2013 10:28 Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Obec Olovnice, okres Kladno. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE O L O V N I C E č. 1/2004. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci

Obec Olovnice, okres Kladno. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE O L O V N I C E č. 1/2004. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Obec Olovnice, okres Kladno OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE O L O V N I C E č. 1/2004 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Zastupitelstvo obce Olovnice schválilo a vydává dne 24.5.2004

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Užívání bytu

DOMOVNÍ ŘÁD. Užívání bytu Za účelem zabezpečení pořádku v domě na ulici Okružní č.p. 1755 a 1756, v zájmu dobrého občanského soužití a zajištění soukromí jednotlivých nájemníků a dobrých sousedských vztahů, podmínek řádného užívání

Více

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8 Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 (dále jen společenství ) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1327

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto Domovního řádu se rozumí:

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto Domovního řádu se rozumí: DOMOVNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytového domu, zejména bytů a společných částí domu v péči Společenství vlastníků jednotek Mikulova č.p. 1571-1572-

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

OBEC VILÉMOV Vilémov, čp. 172, PSČ

OBEC VILÉMOV Vilémov, čp. 172, PSČ OBEC VILÉMOV Vilémov, čp. 172, PSČ 407 80 DOMOVNÍ ŘÁD č. 1/2015 kterým se stanoví některé další podmínky užívání bytů a společných prostor v domech ve vlastnictví obce Čl. 1 Obecná ustanovení Plný rozsah

Více

Platební řád Společenství vlastníků

Platební řád Společenství vlastníků Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8, přijímá a

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

VZOR Domovní řád. I. Závazky vlastníků bytů

VZOR Domovní řád. I. Závazky vlastníků bytů VZOR Domovní řád Shromáždění společenství vlastníků, jako zástupce vlastníků bytů v domě???????, vydává za účelem zabezpečení pořádku, čistoty a zachování společných prostor v domě pro vlastníky bytů tento

Více

Domovní řád. Čl. 3 Práva a povinnosti z nájmu bytu a nebytového prostoru/jednotky

Domovní řád. Čl. 3 Práva a povinnosti z nájmu bytu a nebytového prostoru/jednotky Domovní řád Za účelem zabezpečení klidu, pořádku a bezpečnosti v domě, vydává představenstvo Oblastního stavebního bytového družstva Kopřivnice tento Domovní řád, který je závazný pro všechny uživatele

Více

67/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 Sb. ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Výkon uživatelských práv. 2.1. Povinnosti a práva družstva vuci Clenum a nájemníkum

1. Úvodní ustanovení. 2. Výkon uživatelských práv. 2.1. Povinnosti a práva družstva vuci Clenum a nájemníkum družstvo nájemníku tf; 5. kvetna 64/1049 Praha 4 14000 DOMOVNÍ RÁD 1. Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na príslušné zákony a stanovy družstva domovní rád (dále jen DR) blíže upravuje, specifikuje a rozpracovává

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO OBSAH: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Základní pojmy... 2 3. Práva a povinnosti vyplývající z užívání bytu... 2 4. Držení domácích zvířat...

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2837

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2837 DOMOVNÍ ŘÁD Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ A ZÁKLADNÍ POJMY 1.1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Domovní řád. Bytového družstva Zázvorkova 1995 1999. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Domovní řád. Bytového družstva Zázvorkova 1995 1999. Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád Bytového družstva Zázvorkova 1995 1999 Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytových jednotek, nebytových prostor a společných částí domu v pěti bytových

Více

Domovní řád Bytového družstva Přesličková 2886

Domovní řád Bytového družstva Přesličková 2886 Domovní řád Bytového družstva Přesličková 2886 čl.1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy Bytového družstva Přesličková 2886 (dále jen družstvo) Domovní řád upravuje podmínky

Více

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8 Platební řád BD Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Bytové družstvo Chabařovická 1327 1333 Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1327 1333 přijímá a schvaluje tato pravidla

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Opatření obce č. 4. Domovní řád. článek 1 Obecná ustanovení

Opatření obce č. 4. Domovní řád. článek 1 Obecná ustanovení Opatření obce č. 4 Domovní řád Přílohy: nejsou Město Krnov, jako vlastník obecních domů, vydává za účelem zabezpečení pořádku, čistoty a uchování bytového fondu pro nájemce svých bytů tento domovní řád.

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 657 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 657 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1. 24 9. funkční období 24 Návrh zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (Navazuje na sněmovní tisk č. 657

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JEZÍRKA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JEZÍRKA BYTOVÉ DRUŽSTVO JEZÍRKA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JEZÍRKA OBSAH: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Základní pojmy... 2 3. Práva a povinnosti vyplývající z užívání bytu...2 4. Držení domácích zvířat... 2

Více

Domovní řád Bytového družstva Slancova

Domovní řád Bytového družstva Slancova Domovní řád Bytového družstva Slancova Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na obecně závazné právní předpisy a Stanovy Bytového družstva Slancova (dále jen stanovy), obsahuje domovní řád pravidla pro užívání

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Nad Přehradou 619 Praha 10 IČ 017 74 956

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Nad Přehradou 619 Praha 10 IČ 017 74 956 DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Nad Přehradou 619 Praha 10 IČ 017 74 956 čl. I Úvodní ustanovení 1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob používání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domů

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Domovní řád. SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653

Domovní řád. SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653 SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653 Domovní řád platnost od: 1. ledna 2009 Vypracoval:Výbor SVJ Saturnova 1334/31,33 1 Článek I. Úvodní ustanovení Cílem

Více

Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943

Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943 Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ 251 68 je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943 Směrnice o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového Družstva SOPO adresa: Sokolovská 29/75, Praha 8 186 00

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového Družstva SOPO adresa: Sokolovská 29/75, Praha 8 186 00 DOMOVNÍ ŘÁD Bytového Družstva SOPO adresa: Sokolovská 29/75, Praha 8 186 00 Návrh pro jednání členské schůze MOTTO: MOJE SVOBODA KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNÁ SVOBODA TOHO DRUHÉHO čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Domovní

Více

Domovní řád č. 5/99. I. Obecná ustanovení. II. Práva a povinnosti pronajímatele

Domovní řád č. 5/99. I. Obecná ustanovení. II. Práva a povinnosti pronajímatele Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic vydává v rámci samostatné působnosti podle 14, odst. (1), písm. i) a p) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Změna úředních hodin SBDO Průkopník od 1.2.2006. Správa družstva ve Varnsdorfu, Štefánikova 454:

Změna úředních hodin SBDO Průkopník od 1.2.2006. Správa družstva ve Varnsdorfu, Štefánikova 454: Obsah: Změna úředních hodin SBDO Průkopník Pojistná smlouva pro rok 2006 Nabídka pro samosprávy i členy družstva Jak funguje termostatický ventil a hlavice v praxi Jak řešit změny počtu obyvatel? Poděkování

Více

Domovní řád domu Nad Královskou oborou 504/27, Praha 7, 170 00

Domovní řád domu Nad Královskou oborou 504/27, Praha 7, 170 00 Domovní řád domu Nad Královskou oborou 504/27, Praha 7, 170 00 Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí v domě Nad

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů DOMOVNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v péči Společenství vlastníků jednotek Mikulova č.p. 1571-1572-

Více

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Město Chrastava, se sídlem nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, zastoupené starostou Ing. Michaelem Canovem, IČ 00262871, DIČ CZ00262871, na straně jedné (dále

Více

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více