Změna kanceláře v Rumburku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změna kanceláře v Rumburku"

Transkript

1 Obsah: Změna kaceláře v Rumburku Domovní řád Nařízení vlády č. 142 TES Media Udržování porádku kolem kontajnerů Sdělení ekonomického úseku Poděkování Úspory tepla vlivem termoregulace Termoregulace v SBDO Vy se ptáte, my odpovídáme Hlavní hygienik ČR Převés si byt do osobního vlastnictví? Vznik družstva Důležitá telefonní čísla Změna kanceláře v Rumburku SBDO Průkopník oznamuje členům lokality Rumburk, že ke dni končí provoz kanceláří družstva vedle pošty (naproti Finančnímu úřadu) z důvodu ukončení správy bytů pro město Rumburk. Členové družstva mohou od provádět platby nájemného do pokladny, získat formuláře a případně další informace v nové kanceláři družstva na adrese Rumburk, Vrchlického 14 (prostřední opravený a zateplený věžový panelový dům za restaurací Venuše ve středu města) - zadní vchod. Úřední hodiny jsou v pondělí Jan Mareš Předseda představenstva Domovní řád V době celozávodní dovolené Velveta, a.s. bude v době od čtvrtka 2.8. do úterý přerušena dodávka teplé užitkové vody do města. Důvodem odstávky je každoroční revize rozvoden na teplárně. K obnovení dodávky teplé užitkové vody by mělo dojít v odpoledních hodinách v úterý dne

2 Část I. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Domovní řád (dále jen DŘ) blíže upravuje, specifikuje a rozpracovává organizační a technické podmínky pro výkon uživatelských práv, způsob užívání domů, bytů, společných a nebytových prostor v domech ve vlastnictví SBDO Průkopník (dále jen družstvo ). 2. DŘ zohledňuje princip družstevní demokracie za přísného respektování obecně závazných právních norem a vnitrodružstevních předpisů. 3. DŘ je vydáván po předchozím projednání v družstevních orgánech základního stupně, představenstvu a vedení družstva a po schválení nejvyšším družstevním orgánem - shromážděním delegátů. Uživatel bytu odpovídá i za chování a jednání osob, které se s jeho souhlasem a vědomím zdržují v družstevních domech. Tuto odpovědnost má i za nezletilé. Část II. Čl. 2 Výkon uživatelských práv 1. Uživatel bytu je povinen užívat byt, společné prostory a zařízení podle jejich určení. Služeb spojených s bydlením musí užívat řádně a zachovávat přitom všechny předpisy o užívání bytu. Je povinen zachovávat zásady občanského soužití a ustanovení tohoto DŘ a vytvářet tak společně s družstvem podmínky zaručující všem obyvatelům domu nerušené užívání bytu, společných prostor a zařízení domu. Je dále povinen trvale dodržovat ustanovení požárního řádu, se kterým je povinen se seznámit. 2. Uživatel bytu a nebytových prostor nesmí provádět stavební úpravy bytu ani jiné podstatné změny v bytě bez předchozího souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad. Jde zejména o zavádění nebo změnu vodovodního, plynového, elektrického a jiného vedení, odstraňování a vyměňování kamen (zejména osazení plynových a olejových kamen), zazdívání nebo prorážení oken, přemisťování dveří, odstraňování nebo zřizování příček apod. Je-li podle zvláštních předpisů k takové úpravě nebo změně zapotřebí souhlasu jiného orgánu nebo organizace, musí si vyžádat též souhlas tohoto orgánu nebo této organizace. 3. Zřizovat a upravovat venkovní televizní a rozhlasové antény včetně antén pro příjem satelitního vysílání lze jen po předchozím projednání s družstvem a za dohodnutých podmínek. Musí být respektovány obecně závazné předpisy a normy. Antény, které byly namontovány bez souhlasu družstva nebo u kterých nebyly při jejich montáži dodrženy podmínky dohodnuté s družstvem, musí být odstraněny na náklad toho, kdo je bez souhlasu instaloval. Tam, kde jsou instalovány antény pro televizní příjem, je zřizování individuálních antén zakázáno. Vlastník (uživatel) antény odpovídá podle obecných předpisů za škodu způsobenou družstvu nesplněním dohodnutých podmínek při zřizování a užívání antény. 4. Stromy a okrasné dřeviny na pozemcích družstva mohou být odstraněny pouze s vědomím družstva. 5. Družstvo může žádat, aby věci upravené bez jeho souhlasu byly uvedeny do původního stavu. Uživatel bytu odpovídá za škodu, která vznikla neodborným provedením změn. 6. Uživatel bytu a nebytových prostor je povinen umožnit pověřeným zástupcům družstva a výboru samosprávy po předchozím oznámení vstup do bytu ke kontrole technického stavu bytu, k provedení odečtů, zabudovaných měřidel a dodržování nájemních podmínek (viz 665 odst. 1 a 681 Občanského zákoníku). Uživatel bytu je dále povinen učinit taková organizační opatření, aby při jeho dlouhodobější nepřítomnosti v bytě mohl být rychle vyrozuměn, vyžaduje-li to situace. Hrozí-li nebezpečí z prodlení nebo jde-li o obecný zájem, mohou kompetentní pracovníci družstva úředně otevřít byt, a to vždy za přítomnosti člena výboru samosprávy event. pracovníka Policie ČR. Vykonavatelé musí při tom učinit taková opatření, aby byl co nejvíce chráněn majetek uživatele bytu.

3 7. Po zániku práva na užívání bytu je dosavadní uživatel bytu povinen odevzdat družstvu byt ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k normálnímu opotřebení, pokud se s pronajímatelem nedohodnou jinak (malby, tapety, obklady, podlahy aj.). 8. O vrácení a převzetí bytu sepíše družstvo zápis, v němž uvede stav bytu, jeho příslušenství a vybavení a označí zjištěné závady. Má-li tyto závady odstranit uživatel bytu, stanoví družstvo zároveň lhůtu a způsob jejich odstranění. Část III. Zvláštní ustanovení Čl. 3 Užívání společných prostor a zařízení 1. Společných prostor a zařízení, jimiž se rozumí všechny prostory a zařízení, které jsou na základě platné smlouvy nebo z titulu vlastnického práva oprávněně užívány jedním nebo více uživateli, užívá se jen k účelům, ke kterým byly určeny. Vchody, chodby, schodiště a jiné společné prostory se udržují volné. 2. Pokud je to účelné a možné, vyhradí výbor samosprávy na vhodném místě zvláštní prostor pro umístění kočárků a jízdních kol. V jiných společných prostorách není přípustné tyto předměty umisťovat.3. Umisťování předmětů nepatřících k vybavení domu ve společných prostorách zásadně není dovoleno, zejména u hydrantů a na balkonech v mezipatrech (viz zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, zejména zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 133/1985 Sb. ve znění zákona č. 425/1990 Sb. a zákon č. 40/1994 Sb. ze dne ). 4. Uživatelé zajišťují pořádek a čistotu ve společných prostorách dle rozpisu a konkrétních podmínek k tomu určených výborem samosprávy. 5. Jestliže znečištění vzniklo provozem (přísunem nebo odsunem materiálu, zboží) hospodářské nebo jiné organizace, musí být odstraněno organizací, která znečištění zavinila. 6. Smetí a odpadky se vysypávají pouze do nádob k tomu určených a to takovým způsobem, aby byla zachována co největší čistota. Nádoby na domovní odpadky musí být umístěny na místě určeném a obvyklém, kde nezpůsobí hygienické a estetické závady a odkud je lze bez zvláštních potíží a časových ztrát vyvážet ke sběrným vozům. Stálé stanoviště určené družstvem musí být co nejblíže komunikací a nesmí být svévolně měněno. Nádoby na domovní odpadky musí být plněny tak, aby po naplnění bylo možno víko nádoby uzavřít. Není dovoleno do sběrných nádob sypat suť, posekanou trávu a suroviny určené pro sběr. Jiné předměty, které není dovoleno do sběrných nádob umisťovat, musí odstranit na svůj náklad uživatel bytu. Sběrné nádoby musí být po vyprázdnění dány zpět na určené místo. 7. Větrání bytů do vnitřních prostorů domu je zakázáno, pokud k tomu nejsou tyto prostory určeny. 8. Ve společných prostorách domu je kouření zakázáno. Čl. 4 Zajištění pořádku a čistoty 1. Uživatelé družstevních bytů jsou povinni zajistit, aby chodník přilehlý k nemovitosti byl řádně a včas čištěn, tj. zbaven nečistoty, smetí a sněhu a při náledí posypán. To vše zajišťují v rámci rozpisu úklidu společných prostor. Tam, kde není chodník, je třeba takto čistit část cesty, která slouží k bezpečné chůzi. Sníh se ponechává na okraji chodníku v hromadách. Nesmí být zataraseny přechody přes komunikace, vchody, vjezdy do budov, plochy vyhrazené nebo potřebné k nakládání a skládání zboží a materiálu a přístupy k pouličním zařízením.

4 2. Pořádek a čistotu ve společných prostorách domu zajišťují uživatelé bytů v domě dle týdenního rozpisu a podmínek stanovených samosprávou. Jde zejména o tyto práce: a) mytí a stírání schodů a chodeb, udržování čistoty ve společných prostorách ve sklepě, b) čištění schodišťových oken, zábradlí, osvětlovacích zařízení, vchodových dveří a výtahové kabiny, c) čištění chodníků přilehlých k nemovitosti a cest vedoucích do ulice, ke vchodu do domu a ke společným prostorám a zařízením domu, d) v zimě odstraňování sněhu a náledí z chodníků a posypávání zdrsňujícím materiálem,dohlížení na společná zařízení domu, e) dohlížení na společná zařízení domu, f) dohled nad prováděním řemeslných a jiných prací objednaných družstvem nebo výborem samosprávy. 3. Zavírání a otvírání domu se řídí rozhodnutím výboru samosprávy. Čl. 5 Informační zařízení v domech 1. Vývěsky, nápisy a jiná informační zařízení (neonové reklamy apod.) mohou být umístěny na domech a uvnitř jen se souhlasem družstva (výboru samosprávy). Je-li k tomu potřeba podle zvláštních předpisů povolení kompetentního orgánu, musí být předem vyžádáno. 2. Jakmile právo na umístění informačního zařízení zanikne, odstraní je dosavadní uživatel a uvede svým nákladem vše do původního stavu. 3. Byty mají být označeny orientačními čísly, stejně tak jednotlivá podlaží. Ve vstupním prostoru domu se umístí orientační tabule, na které může být uvedeno označení jednotlivých bytů a jejich uživatelů a uveden seznam členů výboru samosprávy. 4. Uživatelé bytů jsou povinni v blízkosti zvonků do bytů vyvěsit své jméno. 5. Samospráva umístí na viditelném místě nástěnku, na které budou uživatelé domu informováni o všech důležitých sděleních a opatřeních, týkajících se údržby a užívání bytů a poskytování služeb, užívání společných prostor a zařízení domu. O nástěnku pečuje výbor samosprávy. Čl. 6 Domovní instalace 1. K hlavním uzávěrům vody a plynu, kanalizačním čisticím otvorům a jiným podobným zařízením, pokud jsou ve společných prostorech, musí být zajištěn volný přístup. Jsou-li tato zařízení v místnostech určených k výhradnímu užívání uživateli bytu nebo provozních místností, musí být učiněna taková opatření, aby k nim byl v případě nutnosti přístup i za nepřítomnosti uživatele bytu nebo příslušníků jeho domácnosti, nebo po skončení provozu v provozních místnostech. 2. Osoba, která manipuluje s domovními uzávěry vody, plynu a podobně, musí zajistit, aby jejich uzavření a opětné otevření bylo uživatelům včas oznámeno. Tuto povinnost má družstvo v případě, kdy je přechodně uzavřen přívod teplé vody, nebo ustanoven den k uzávěru vody při provádění drobných oprav v bytě uživatele. Čl. 7 Klíče a jejich užívání 1. Každý uživatel bytu má při předání bytu vůči družstvu právo na dva klíče od hlavních vstupních dveří do domu a od bytu, popřípadě od výtahu a na jeden klíč od schránky.

5 2. Klíč k domovním dveřím může být jen výjimečně s vědomím výboru samosprávy zapůjčen osobě, která v domě nebydlí, např. při ošetřování blízkého příbuzného apod. Každý, kdo má domovní klíč, je povinen v době, kdy má být dům zamknut, za sebou zamknout. 3. Klíče od zamykatelných společných prostor v domě, od místnosti, kde jsou uzávěry vodovodu, od stoupaček ústředního topení a od strojovny výtahu, jsou uloženy na místě k tomu určeném. Místo, kde jsou klíče uloženy, a jméno osoby odpovědné za uložení klíčů může být uvedeno na orientační tabuli, nebo tak, jak rozhodl výbor samosprávy. 4. Po zániku práva na užívání bytu je uživatel povinen odevzdat družstvu všechny klíče, které má k zámkům v domě a bytě, bez náhrady. 1. Dům je otevřen - v době od 1. dubna do 30. září od 5 do 22 hodin, - v době od 1. října do 31. března od 6 do 21 hodin Čl. 8 Otevírání a zavírání domu Samospráva může přijmout jiná opatření, zejména, že dům (vchod) bude trvale uzavírán. Musí však zabezpečit taková technická organizační opatření, aby nebylo bráněno např. donášce pošty a novin nebo vstupu jiným orgánům při výkonu jejich povinnosti. 2. Družstvo ve spolupráci s výborem samosprávy zajistí, aby byl na požádání umožněn přístup do domu i v době, kdy je dům zavřen. Čl. 9 Osvětlení domu 1. Družstvo ve spolupráci s výborem samosprávy zajistí osvětlení společných prostor, chodeb a vchodů s přihlédnutím k obecně platným normám tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob v domě se pohybujících. 2. Družstvo zajistí ve spolupráci s výborem samosprávy nouzové osvětlení pro případ poruchy. Čl. 10 Praní prádla 1. Pračky instalované v bytech musí odpovídat příslušným předpisům. Poškození a závady, které v bytě vzniknou následkem praní v pračkách pro domácnost, je uživatel povinen odstranit na svůj náklad. Provoz pračky by měl být ukončen nejpozději do 20 hodin, přičemž je povinností uživatele učinit taková opatření (např. podložení), aby hlukem nerušila ostatní uživatele. 2. Společné prádelny, mandlovny nebo žehlírny (jsou-li zřízeny) používají uživatelé dle zvláštního rozpisu vedeného samosprávou. Všechny prostředky jsou uživatelé povinni používat dle návodu a šetrně, chránit družstevní majetek. Veškeré poruchy ihned hlásí pověřenému členu výboru samosprávy. Při praní je nutno větrat, aby zařízení prádelny nebylo zbytečně poškozováno parou. Odtok splašků se nesmí urychlovat vyjmutím ochranné mřížky a nádobky z prádelní výpusti. Větrání do vnitřních prostorů domu je nepřípustné. 3. Po použití prádelny (mandlovny, žehlírny) ji uživatel řádně uklidí a vyčistí, klíče odevzdá určené osobě, která zkontroluje stav zařízení a pořádek. 4. Prádelny se nesmí používat k podnikatelským účelům. 5. Výbor samosprávy může obecná pravidla upravit, před realizací projednat s uživateli a úpravy vyvěsit.

6 Čl. 11 Použití sušáren 1. Společné sušárny se používají výhradně k účelu, ke kterému byly zřízeny. Není zde dovoleno uskladňovat věci uživatelů. V době mrazů nesmí být otevírána větrací okénka. 2. Pro používání sušáren platí obdobně systém pořadí jako u společné prádelny a je plně v kompetenci výboru samosprávy (domovního důvěrníka). Čl. 12 Použití sklepu 1. Sklep (sklepní kóje) tvoří součást bytu a je uživateli přidělen. Zpravidla se označuje shodným číslem jako byt. 2. Jsou-li sklepní prostory odděleny od ostatních společných prostor samostatnými dveřmi, může výbor samosprávy určit, že dveře budou trvale uzamykány. V takovém případě musí předat každému uživateli klíče, aby měl do sklepa nerušený přístup. 3. Platí zde obecně závazné právní, bezpečnostní a požární předpisy, zákaz skladování pohonných hmot, toxických látek, motorových olejů a motocyklů (upřesnění je v metodických pokynech). 4. Kouření a užívání otevřeného ohně ve sklepě je zakázáno. 5. Klesne-li venkovní teplota pod bod mrazu, musí být sklepní okna uzavřena. Čl. 13 Držení domácích zvířat 1. Chovat nebo držet domácí zvířata (psy, kočky) je dovoleno jen tehdy, pokud je o ně řádně pečováno a nepůsobí-li jejich držení hygienické, zdravotní, veterinární nebo jiné provozní závady, neohrožují-li zvířata čistotu a bezpečnost ostatních uživatelů a neruší-li klid v domě. 2. V zájmu hygieny, čistoty, pořádku, bezpečného a klidného občanského soužití v domech je chovatel povinen zejména: a) mimo byt opatřit psa náhubkem a vodit ho na vodítku, b) dbát, aby domácí zvířata nijak neznečišťovala společné prostory a okolí domu, c) dojde-li ke znečištění, znečištění odstranit, d) zamezit volnému pobíhání zvířat, e) důsledně dbát základních pravidel hygieny a čistoty, ochrany zdraví a bezpečnosti spoluobčanů, f) pečovat o to, aby držení domácích zvířat nedávalo podnět k narušení občanského soužití a dobrých mravů v domě. Čl. 14 Klid v domě 1. Uživatelé bytů jsou povinni trvale se chovat tak, aby sami ani osoby, které s nimi bydlí eventuelně jsou na návštěvě, neobtěžovali sousedy nadměrným hlukem. 2. Právo na nerušený odpočinek vyžaduje, aby v době nočního klidu, tj. od do 6.00 hodin, bylo zabráněno jakémukoliv hluku a omezen provoz výtahu. V uvedené době není vůbec dovoleno hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se bavit a vykonávat jakoukoliv činnost, která působí hluk (např. práce s el. nářadím, bouchání dveří). Je dále třeba ztlumit rozhlasové a televizní přijímače a reprodukční zařízení tak, aby jejich provozování nerušilo ostatní uživatele bytů.

7 3. Vzhledem ke směnnosti některých zaměstnání je třeba zohlednit právo na odpočinek takových uživatelů i ve dne. 4. Uživatelé bytů jsou rovněž povinni zajistit odrušení svých elektrospotřebičů a přístrojů, pokud jejich činnost působí závady v příjmu rozhlasových a televizních přijímačů. Část IV. Čl. 15 Sankční opatření 1. Výbory samospráv dle podmínek jednotlivých lokalit určí sankce (pokuty) za hrubé porušení povinností, jak jsou formulovány zejména v části II. tohoto DŘ. Při určování zohlední, aby v lokalitě byla sankční opatření přibližně na stejné úrovni. 2. Při stanovení sankcí vychází výbor samosprávy ze sazebníku poplatků a pokut, schváleného shromážděním delegátů. Část V. Čl. 16 Společná a závěrečná ustanovení 1. Ustanovení tohoto DŘ platí pro všechny uživatele družstevních bytů. 2. Dojde-li ke sporu ve vztazích upravených touto vyhláškou, bude je řešit shromáždění delegátů, které DŘ schvaluje, pokud není stanovena příslušnost soudu nebo jinému orgánu podle zvláštních předpisů. 3. Pokud se porušením povinností stanovených tímto DŘ ztěžuje plnění úkolů družstevních orgánů, ruší veřejný pořádek nebo soužití uživatelů bytů, posuzuje se jako přestupek ve smyslu zákona č. 200/1990 Sb. v platném znění a dle Stanov SBDO. 4. Výbor samosprávy je povinen zajistit, aby tento domovní řád byl trvale vyvěšen v domě na místě dostupném všem uživatelům domu, pokud možno u hlavního vchodu do domu. 5. Tento DŘ nabývá účinnosti dnem Nařízení vlády č. 142 ze dne 8. června 1994, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku Vláda k provedení 517 odst, 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb., nařizuje: 1 Výše úroků z prodlení činí ročně dvojnásobek diskontní sazby, stanovené Českou národní bankou a platné k prvnímu dni prodlení s plněním peněžitého dluhu.

8 2 Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení. 3 Došlo-li k proplacení s plněním peněžitého dluhu před nabytím účinnosti tohoto nařízení, řídí se výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení ode dne účinnosti tohoto nařízení tímto nařízením. 4 Zrušují se 1 odst. 1 a 10 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 5 Doc. Ing. Klaus Csc. Předseda vlády JUDr. Novák Ministr spravedlnosti TES - Media a provoz televizních kabelových rozvodů na sídlišti ve Varnsdorfu a Rumburku Stavební bytové družstvo Průkopník Varnsdorf podává informaci všem členům a členským samosprávám v souvislosti a avizovaným zvýšením poplatků za poskytování služeb a zprostředkování příjmu televizních kanálů od Bytové družstvo se proti zvýšení ohradilo, ale zástupci firmy Tes Media opakují nutnost rozdělit platby na dvě složky, účastnický poplatek a platbu za poskytované služby. Jednání nadále pokračují, nicméně pro firmu Tes Media jsou rozhodující smlouvy s jednotlivými nájemníky. Je tedy na rozhodnutí každého z nás, jaké služby bude využívat. Nabízí se možnost rozhodnutím členské schůze samosprávy obnovit původní rozvody společné televizní antény (dále jen STA). Znamená to pořízení antén, měničů a zesilovačů a základní nabídku televizních programů si zajistit takto. Rekonstrukci dále může ovlivnit technický stav původních rozvodů v objektu a častá nefunkčnost původních zásuvek STA. Jestliže usnesení členské schůze bude obnovit STA, eviduje technický úsek správy družstva požadavky a v pořadí došlých žádanek na opravu-rekonstrukci STA bude u vybraného dodavatele zajišťovat návrhy smluv o dílo na realizaci záměru. Představenstvo SBDO Průkopník

9 Udržování pořádku kolem kontejnerů Jako vlastník obytných domů v Rumburku jste povinni udržovat pořádek kolem kontejnerů na odpad u všech svých domů. Velkoobjemový odpad (koberce, nábytek, ledničky, televize) nepatří ke kontejneru, ale do sběrného dvora v areálu TS Rumburk, s.r.o. kam ho musí obyvatelé domu sami odvézt. Uložení tohoto odpadu mají obyvatelé domů, kteří mají zaplacenou známku za vývoz zdarma na základě vyhlášky města č. 2/19998 o nakládání s komunálním odpadem. Marie Maiwaldová vedoucí odboru KV a SSÚ Sdělení ekonomického úseku Prosíme o uvádění správných variabilních symbolů u plateb nájemného ve tvaru desetimístného čísla : číslo samosprávy / číslo vchodu / číslo bytu. např. 001 / 2597 / 001 Chybným uvedením variabilního symbolu dochází ke zpoždění zápisu platby nájemného, které je mnohdy identifikovatelné pouze po vyžádání informace o plátci u útvaru reklamací platebního styku u ČSOB v Praze. Toto zpoždění může vést i k předepsání poplatku z prodlení. Od 1. června je v platnosti nové číslo účtu pro platby nájemného. Stále se najdou členové družstva, kteří i po několika urgencích nejsou ochotni zadat správný účet u svého trvalého příkazu v bance. Uvádíme proto opakovaně veškerá čísla účtů pro platbu nájemného: účet / 0300 platí pro bydlící ve Varnsdorfu, Rumburku, Dolní Poustevně,Velkém Šenově, Vilémově, Šluknově, Krásné Lípě, v Jiříkově (pouze samosprávy Teplická 1065 a 1066) a v Chřibské (mimo čp. 313 a 314) účet / 0300 Jiříkov - domy ve Svobodově a Březinově ulici účet / 0300 Chřibská čp. 313 a 314 Tyto změny se netýkají nájemníků platících sporožirovým účtem a poštovními poukázkami.

10 Poděkování Prostřednictvím redakce Zpravodaje chci poděkovat za obětavou péči našemu výboru samosprávy číslo 21 Matušova 81,83 v Rumburku. Konkrétně předsedovi samosprávy p. Rouskovi a členům výboru p.marcínovi, sl. Rybářové a p. Krejzové. Velice pečlivě se starají o tento dům, kde je čisto na chodbách a ve společných prostorách. Přál bych všem to vidět na vlastní oči. Děkuji Jaroslav Pokorný Matušova 83/4, Rumburk Úspory tepla vlivem termoregulace Rok po dokončené plošné termoregulaci možná nastal čas na malé porovnání spotřeb. S vědomím, že regulace byla nasazována v průběhu celého roku, že každý dům měl jinou výchozí pozici a že velkou roli hraje i chování nájemníků jsme porovnali celkové spotřeby v největší lokalitě centrálního topení - v České Lípě. V roce 1999 byla spotřeba GJ, v roce 2000 pak GJ, to je úspora o zhruba 15%. I při vlivu rozdílných zim (v roce 2000 byla zima dle meteorologů o 3,1 % mírnější) je dosažená úspora velmi slibná. Vyjádřeno v penězích znamená oněch ušetřených GJ zhruba sumu 9.62 mil. Kč! Porovnávat každý dům zvlášť nemá příliš význam, neboť se více projevují individuální vlivy chování nájemníků a stavu domu, navíc si toto může provést každý nájemník sám dle svého vyúčtování tepla, kde jsou vždy uvedeny spotřeby celého domu. Převzato ze Zpravodaje OSBD Česká Lípa Termoregulace v SBDO Průkopník Shromáždění delegátů z našeho družstva uložilo realizovat po lokalitách záměr vybavit radiátory termoregulačními ventily (TRV) včetně regulace stoupaček či vybavení čerpadly s plynulou regulací otáček dle zákona č. 406/200 Sb. o hospodaření s energií a vyhl. č. 152/2001 Sb. o pravidlech vytápění a vybavení tepelných zařízení. Vzhledem k vyšší ceně tepla v Rumburku byla akce připravena od lokality Rumburk, kde již akce letos probíhá. V roce 2002 bude následovat lokalita Varnsdorf a nakonec v roce 2003 ostatní lokality. V rámci výběrového řízení byla k realizaci vybrána výběrovou komisí firma Termi Varnsdorf a termostatické hlavice od firmy Danfoss. Celková smlouva o dílo je postupně naplňována dílčími návrhy a projekty regulace po jednotlivých samosprávách, které dostávají členské samosprávy k dispozici. Dále probíhá v součinnosti dodavatele a ČS vlastní montáž. Pro každou lokalitu bude zpracován harmonogram postupu prací založený na technickém úseku správy družstva. Celá akce je hrazena z dlouhodobých záloh jednotlivých samospráv.

11 V roce 2000 byla spotřeba energie na vytápění v celém SBDO ve výši GJ. Předpokládaná úspora při srovnatelné teplotě v roce se dá očekávat 10-15% (viz. Statistika bytového družstva v České Lípě), což odpovídá úspoře 3,8 mil. Kč. Návratnost celé akce dle skutečných cen po lokalitách je od 2 do 4 let. Vy se ptáte, my odpovídáme Ohlédnutí za topnou sezónou v roce Můj příspěvek se týká tak zvaných studených odparů, při použití nových náplní instalovaných v RTN na radiátorech od roku V roce 2000 se nám v bytě 3+1 na 5 radiátorech navíc odpařilo 10 dílků, po přepočtení to činí 15,8 dílků. Zaplatili jsme 2.860,- Kč za něco, co jsme vůbec neodebrali. Ing. Dostál se odvolává na normu ČNS EN 835, která je stavěna na 120 teplých letních dní, při teplotě kapaliny 20 0C. Nevím, jak ve Varnsdorfu, ale v Rumburku letos ještě těchto 120 teplých dnů určitě nebylo a kapalina z trubiček se již začíná odpařovat pod nulu (odpočítává). Vzhledem k tomu, že Ing. Dostál nebyl na shromáždění delegátů a nemohl jsem se ho optat, vznáším na firmu Termi dotazy: 1. Zda mohou na družstvu předložit atest - osvědčení, že kapalina v trubičkách RTN je při odpařování naprosto zdravotně nezávadná. 2. Proč jsou u našeho družstva při odečtech vodoměrů a RTN na radiátorech účtovány vyšší poplatky, než v jiných lokalitách (např. u družstevníků v České Lípě). Očekávám ve Zpravodaji odpověď firmy Termi, protože to bude zajímat určitě více členů družstva. Josef Těšík ČS 54 Hlavní hygienik České republiky Rozhodnutí Podáním ze dne jste podle 4 zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu a vyhlášky č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, požádali o závazný posudek hlavního hygienika ČR k návrhu ampule pro rozdělovač topných nákladů. Po předchozím projednání a posouzení vydávám podle 71 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, tento závazný posudek: S návrhem ampule pro rozdělovač topných nákladů souhlasím.

12 Odůvodnění: Výše uvedený návrh byl v předchozím řízení řádně projednán a vznesené připomínky byly respektovány. Proto bylo rozhodnuto, jak výše uvedeno. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podle 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozklad podáním u hlavního hygienika ČR. doc. MUDr. Jan Kříž Hlavní hygienik Převést si družstevní byt do osobního vlastnictví? Zákon 72/94 Sb. a následně zákon 103/00 Sb. (brzy bude novela) umožnil převod družstevních bytů do vlastnictví osob. Podívejme se na některé rozdíly: 1. člen družstva bydlící v družstevním bytě: - může převádět členská práva a povinnosti (tzv. byt) kdy sám chce a na koho chce, má jenom oznamovací povinnost pro družstvo, tzn. musí dojít na správu družstva (pokud je společné členství tak oba manželé) a spolu s nabyvatelem vyplnit formuláře o převodu členských práv a povinnosti a od následujícího měsíce je převod platný, přitom zaplatí poplatek, který je řádově v tisících korunách - může pronajímat byt, zde je nutný souhlas samosprávy a představenstva, problémy s tím ale také nejsou, pronájem se povoluje za poplatek na dobu 2 let, může být i kratší, popřípadě se dá obnovit - při pronájmu nebytových prostor pro nečleny družstva výnos po zdanění je jako mimořádný příspěvek do dlouhodobé zálohy příslušné samosprávy - splácí anuitu ( úvěr na pořízení stavby) měsíčně až do úplného zaplacení - v případě úmrtí člena družstva je členství v družstvu a zároveň užívání bytu předmětem dědictví 2. člen družstva vlastník: - může prodat byt kdy chce a komu chce, ale je to prodej nemovitosti, musí se změna vlastnictví zapsat na katastrálním úřadě, nechat udělat odhad nemovitosti (bytu i společných prostor), zaplatit daň z převodu nemovitostí, v některých případech (podle délky užívání nebo nabytí bytů) výnos z prodeje uplatnit v daňovém přiznaní daně z příjmu, zrušit správu bytu se správcem a následně nový majitel uzavřít smlouvu o správě bytů - může pronajímat byt, ale je povinen nahlásit správci změnu počtu osob v užívání bytu s ohledem na zabezpečování jednotlivých služeb - v případě pronájmu nebytových prostor výnos pro člena vlastníka jde po zdanění jako příspěvek do dlouhodobé zálohy vlastníka, ale nečlen dostane celý výnos, který si zahrne do svého daňového přiznaní za dané období - zaplatí anuitu jednou částkou, celý zůstatek, před podepsáním smlouvy o převodu bytu do vlastnictví - v případě úmrtí vlastníka je vlastnictví bytu a příslušných společných prostor předmětem dědictví

13 Zbylé možnosti a povinnosti jsou stejné pro člena bydlícího v družstevním bytě i pro vlastníka. Oba musí přispívat na opravu společných částí domů, platit poplatek za správu, pojištění, platit zálohy na služby, mají právo na vyúčtování služeb a na přehled čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu domů (vlastník osobně, člen bydlící v družstevním od předsedy samosprávy). H. H. Vznik družstva Stavební bytové družstvo občanů Průkopník (dále jenom družstvo) vzniklo v roce Je zapsané do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Úst! nad Labem. Den zápisu je 31. květen 1962, pod značkou oddíl Dr. XXVI, vložka 49. Předmět podnikání - družstvo spravuje vlastni byty, stará se o jejich udržováni, zabezpečuje opravy, modernizace a rekonstrukce - zprostředkovává služby pro zabezpečeni spokojeného bydleni svých členů. - nabízí správu bytů pro společenství vlastníků, spolu s vedením samostatného účetnictví - dále nabízí údržbářské práce domů a bytů ve vlastnictví jiných osob než členů družstva - provozuje malé domovní kotelny, ale také kotelny většího rozsahu a zabezpečuje z nich dodávku tepla jak pro členy družstva, tak i pro nečleny Důležitá telefonní čísla Členský úsek, sekretariát: 0413 / Ekonomický úsek, nájemné: 0413 / Technický úsek: 0413 / Havarijní služba: 0602 / Fax: 0413 / Středisko Rumburk: 0413 / ! POZOR, ZMĚNA! Od bude změněno telefonní číslo pro havarijní službu: 0605 / Členský úsek, sekretariát: 0413 /

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. ---------------------------------------------------------- Nz 987/2014 -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- N 993/2014 --------------------

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví.

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví. Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné

Více

12. Projednání a schválení Vnitřních směrnic družstva

12. Projednání a schválení Vnitřních směrnic družstva Programový bod č.12 programu 2.členské schůze BD P-O 12. Projednání a schválení Vnitřních směrnic družstva a) Platby a placení b) Domovní řád - Představenstvo, po rozeslání pozvánek s programem 2.čl. schůze

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Tyto stanovy, jsou zpracovány v návaznosti na přijaté prohlášení ust. 1166 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ 2011 ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM Autor:

Více

1 Domovní řád společenství vlastníků

1 Domovní řád společenství vlastníků 1 Domovní řád společenství vlastníků který byl přijat shromážděním Společenství vlastníků Jílová or. č. 26 30a, Brno se sídlem Brno, Jílová 141/30, 639 00 Brno dne 20.05.2015, a který stanoví pravidla

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO NÁCHOD 2) Sídlo: Parkány 311, 547 01 Náchod 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název S T A N O V Y Stavebního bytového družstva Špičák Část I. Základní ustanovení Čl.1 Název firmy Firma přijala název Stavební bytové družstvo Špičák a má sídlo v Tanvald, Krkonošská 181, PSČ 468 41 zapsané

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

I N F O R M A C E pro členy

I N F O R M A C E pro členy Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 I N F O R M A C E pro členy O b s a h : 1. Modernizujeme dům výměna oken 2. Program modernizace bytového fondu SBD Hlubina 3. Ekonomické řešení

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj S T A N O V Y Stavebního bytového družstva DRUBYD Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj Obsah : Část I. Základní ustanovení čl.1-2 Část II. Činnost družstva čl.3 Část III. Členství v družstvu čl.4-20

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy 2) Sídlo: Čechova 1634, Benešov, PSČ 256 01 3) Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy (dále

Více

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika a management Forma studia: prezenční Školní

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STANOVY 2011 Shromáždění delegátů SBD Litoměřice 14.5.2011, Říp, Roudnice nad Labem STANOVY Stavební bytové družstvo Litoměřice OBSAH Část I. -_Základní ustanovení....

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo

S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo Obsah: ČÁST PRVÁ... 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... Chyba! Záložka není definována. Čl. 1 Právní postavení družstva Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl.

Více

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05, přijaté shromážděním delegátů dne 13.4.1991, ve znění změn a doplňků ze dne 9.12.1991, 28.11.1992, 20.4.1993, 21.4.1994,

Více

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 2) Sídlo: Mělník, Sídliště střed 2573, PSČ 276 01 3) Bytové družstvo (dále

Více