KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA"

Transkript

1 str.1 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Únor 2005 vypracovala ing. I.Brabcová

2 str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Úvod 2. Stručná charakteristika území 3. Majetkoprávní aspekty bytové výstavy 4. Prognóza vývoje obyvatelstva do roku Bytový fond 6. Územní plánování 7. Obecní bytový fond 8. Správa obecního bytového fondu 9. Financování a podpory obnovy a rozvoje bytového fondu II. ZÁVĚRY VYCHÁZEJÍCÍ Z ANALYTICKÉ ČÁSTI 1. Dlouhodobé cíle ve vývoji bydlení na území města Napajedla Stanovení dlouhodobých cílů Cesty k dosažení dlouhodobých cílů 2. Krátkodobé cíle 2.1 Návrh konkrétních opatření Přílohy : Příloha č. 1 : Vymezení domů navržených k ponechání ve vlastnictví obce Příloha č. 2 : Vymezení domů navržených k prodeji v souladu s usnesením ZM č.48/6/2004 ze Příloha č.3 : Orientační postup kroků a časový harmonogram prodeje bytů dle přílohy č. 2 Příloha č.4 : Návrh využití finančních prostředků získaných prodejem bytů dle schválených Zásad prodeje bytů v majetku města Příloha č.5 : Pasport obecních bytů a bytových domů

3 str.3 I. ANALYTICKÁ ČÁST 1. ÚVOD Koncepce bytové politiky města Napajedla je vypracována jako dokument řešící dlouhodobý rozvoj oblasti politiky bydlení ve městě. Je vyhotovena jako nástroj rozhodování městských orgánů pro další časové období. Určuje další rozvoj příslušné oblasti politiky města v budoucích podmínkách fungujícího trhu s byty. Základním cílem koncepce je vytvoření takových podmínek, kdy si bude moci každá domácnost v Napajedlích nalézt vhodné podmínky pro bydlení, odpovídající jejím potřebám a finančním možnostem. Všeobecná úloha obcí totiž nespočívá v přímém poskytování bydlení občanům, kteří mají možnost opatřit si je vlastními prostředky. V zájmu vlastního rozvoje však poskytují obce občanům takové vstřícné podmínky, které jim umožní výhodněji si bydlení jako základní životní potřebu pořídit. Včasnou územní přípravou a strategickou nabídkou stavebních pozemků obce zatraktivní podmínky pro výstavbu nových bytových jednotek. Výše uvedené cíle nerealizuje obec sama. Společně s právními a ekonomickými nástroji poskytovanými státem jsou vytvářeny možnosti k pořízení bydlení vlastnického, družstevního nebo nájemního. 2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ - blízkost sídla kraje - situování města na trase hlavního dopravního koridoru kraje železničního, silničního, leteckého, vodního - viz generel dopravy kraje - příznivé životní prostředí a řada příležitostí pro využití volného času především k rekreačnímu sportu a oddechu - řada nezastavěných pozemků jako možnost dalšího rozvoje bytové výstavby 3. MAJETKOPRÁVNÍ ASPEKTY BYTOVÉ VÝSTAVBY DO ROKU rodinné domy v osobním vlastnictví, minimálně ve vlastnictví soukromém - od roku 1959 stavební bytová družstva - v roce 1964 uzavřeny pozemkové knihy, úpadek evidence nemovitého majetku - přídělový systém bytové výstavby bez finanční spoluúčasti občanů - stát uvolňuje na bytovou výstavbu značné finanční prostředky a prostřednictvím státních dotací zajišťuje levné bydlení - preference nové výstavby před opravami a údržbou - nedostatečná a zanedbávaná údržba - neekonomická správa bytového fondu

4 str.4 PO ROCE postupné obnovování vlastnických vztahů - schválení zákona č. 172/91 SB. O majetku obcí, kterým stát převedl na obce značný bytový majetek - zákon č. 72/94 Sb. O vlastnictví k bytům umožnil členům stavebních bytových družstev odkoupení bytu do vlastnictví a prodej bytů všeobecně - nedořešené vlastnické vztahy k pozemkům - (neukončené restituční nároky a nedokončený přepis vlastnických práv k nemovitému majetku v katastru obcí) - potřeba definování vlastníků a přesného vymezení majetku - zavedení úplné, přesné a rychle prováděné evidence vlastnictví nemovitého majetku 4. PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA A DOMÁCNOSTÍ Demografický potenciál určitého území je dán nejen celkovým počtem obyvatel, ale též jeho strukturou (věkovou, vzdělanostní, podle ekonomické aktivity, atd.). Vývoj počtu obyvatel je dán zejména vztahem mezi přirozeným přírůstkem (rozdíl počtu narozených a zemřelých) a migrací (rozdíl počtu přistěhovalých a vystěhovalých). Podkladem pro zpracování této kapitoly byl schválený Územní plán Napajedel a Demografie města Prognóza vývoje obyvatelstva do r pro město Napajedla, zpracovaná ing. Jaroslavem Pacákem MARVIS v září Vývoj počtu obyvatel abs. % r , , , skutečnost matrika , (demograf.studie optim. var.) , (ÚPN) ,8 Z přehledu je vidět stagnaci ve vývoji počtu obyvatel v posledních dvaceti letech.

5 str Vývoj populace ve věkových skupinách Podklad: Prognóza vývoje obyvatelstva do r pro město Napajedla Věková struktura obyvatelstva prognóza optimistická varianta kladné migrační saldo Počet osob stav k věk celkem V souvislosti s vývojem populace lze ve výhledu očekávat postupný pokles kategorie obyvatel v předproduktivním věku a růst obyvatel v poproduktivním věku. 4.3 Počet obyvatel v jednotlivých urbanistických obvodech Podklad: ÚPN Napajedla, základní sídelní jednotky ze sčítání v r Urbanistický obvod Počet obyvatel (ZSJ) r.1991 Nárůst dle ÚPN celkem Napajedla - střed Pod Kalvárií Zámecký areál Pod zámkem Zámoraví Hejný Nábřeží Chmelnice Boříčko (Jiráskova) Kalvárie Pod Malinou Průmyslový obvod Maková Šardice Dubová Padělky Pahrbek Prusinky

6 str.6 Napajedla celkem Výchozí počet obyvatel r cca 7740 Návrhový počet obyvatel r cca 8500 Celková kapacita území cca Závěr Populační vývoj prochází po roce 1990 významnou změnou reprodukčního chování obyvatelstva, charakterizované zejména prudkým snížením porodnosti. Od roku 1994 dochází dokonce k poklesu počtu obyvatelstva, přestože začaly do věku nejvyšší plodnosti vstupovat početně nejsilnější ročníky žen narozené v první polovině 70. let. Snížení porodnosti je způsobeno odkládáním narození prvního dítěte do vyššího věku zejména v důsledku růstu nároků na kvalifikaci a výkonnost, zhoršení podmínek pro zakládání rodin, problémů s bydlením, rostoucích životních nákladů a nezaměstnaností mladých lidí. Obdobně prudká byla změna v poklesu úmrtnosti. Dochází k růstu naděje dožití, což je důsledkem zlepšené lékařské péče, změny životního stylu, rozsáhlejší prevence a aplikace účinnějších léčiv. Výše uvedené trendy podmiňují následující celostátně platné předpoklady: předpokládaný úbytek obyvatelstva nenastane dle dřívějších prognóz kolem roku 2005, ale nastává již od roku 1995 úbytky obyvatelstva nebudou vyrovnány výraznějším přistěhovalectvím celkový úbytek obyvatelstva ČR bude v období 1995 až 2010 cca 3,4 % počet dětí mladších 15 let se sníží do roku 2010 o cca 31 % počet obyvatel v poproduktivním věku /nad 60 let/ vzroste ve stejném období o 26 % Tyto výrazné změny budou mít dalekosáhlé sociální a ekonomické důsledky. Popsaný zlom v přirozené reprodukci obyvatelstva a nepředvídatelný vývoj migrace velice ztěžují vytvoření realistické prognózy vývoje počtu a struktury obyvatelstva v menších celcích okresech a městech. Případná stagnace počtu obyvatel nebude znamenat, že se nemusí v dalším vývoji měst počítat s novými územními a stavebními nároky. V souvislosti se změněnou strukturou obyvatelstva lze očekávat růst počtu domácností jednotlivců a tím pokles průměrné velikosti domácností. Ačkoliv bude celkový počet obyvatel stagnovat, počet domácností bude narůstat v období 1995 až 2010 o cca 7-9 %. Tato skutečnost povede spolu se zvyšováním nároků na standard bydlení k růstu tlaku na nové byty. V roce 1999 zpracoval ing. Jaroslav Pacák MARVIS Prognózu vývoje obyvatelstva pro město Napajedla do roku Prognózované hodnoty jsou deklarovány v max. možné přesnosti. Neznamená to však, že se vývoj nebude od výpočtů odchylovat. Například porodnost je závislá na sociálně ekonomických podmínkách mladých, stabilitě systému, a celé řadě dalších nespecifikovaných faktorů. Stále silněji se projevuje tendence mladých lidí vytvářet si předem ekonomické zázemí včetně budování kariéry a teprve pak vstupovat do manželství a rodičovství. K dramatickému stárnutí populace města by nemělo do r dojít. Po roce 2010 se však podíl starší generace významně projevovat. Celkový počet obyvatel města má spíše klesající tendenci, což by mělo být pro samosprávu města alarmujícím signálem.

7 str.7 5. BYTOVÝ FOND Podklad : ÚPN NAPAJEDLA 5.1 Retrospektivní vývoj počtu trvale obydlených bytů Rok Napajedla Přírůstek nových bytů rok počet bytů do 1919 a nezj Celkem Údaje ze sčítání r Počet obyvatel Počet trvale obydlených domů Počet trvale obydlených bytů z toho RD Prům. počet osob/byt 2, Výchozí údaje pro r Počet obyvatel cca Počet trvale obydlených bytů z toho RD Prům. počet osob/byt 2, Bilance bytového fondu v návrhovém období do r Stávající počet bytů b.j.

8 str.8 Kapacita navrhovaných ploch Asanace, bytový odpad Celková kapacita území 440 b.j b.j b.j. 6. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Významným nástrojem rozvoje každého území je územní plánování, které umožňuje reálně si představit jeho budoucí uspořádání a efektivně je využít. ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA NAPAJEDLA byl vypracován Urbanistickým atelierem Zlín, schválen Zastupitelstvem města Napajedla v červnu Na základě objektivních požadavků a reálného vývoje města je průběžně aktualizován. V roce 2005 se připravuje rozsáhlejší změna v pořadí již č.5, v rámci které budou řešeny i strategické cíle týkající se územního plánování uvedené v závěrečné kapitole této koncepce. 6.1 Přehled vymezených ploch pro bytovou výstavbu Ozn. lokalita byty v druh zástavby RD BD A ul. Dr. Ed. Beneše 11 samostatné RD B ul. Husova 4 samostatné RD C ul. Bartošova 15 smíšená - integrovaný dům D ul. Jiráskova samostatné RD a nízkopodl. byt.domy E U lomu 8 samostatné RD F U hřbitova 64 samostatné RD G Na Kapli 108 městské vily * I Ul. Žerotínova 4 Integrovaný dům J Malina III 46 samostatné RD, dvojdomy K ul.příční 35 samostatné RD Na Kapli 1 samostatné RD v rozptylu Malina, rozptyl střešní nadstavby Napajedla celkem b.j. Realizace do r cca 280 b.j. Výhledová rezerva 160 b.j. Celková kapacita území cca 3145 b.j. * Pozn.: ZM schválilo v r.2003 vypracování zadání změny ÚPN ve smyslu zrušení této návrhové lokality ve prospěch stávajícího sportoviště, v ÚPN není ale zohledněna výstavba BD v ulici Na Kapli, která je v současnosti v přípravě a dostavba Nábřeží na pozemku zrušené MŠ

9 str Rozvojové plochy pro obytnou zástavbu Ul. dr. Ed. Beneše Jednostranná výstavba samostatně stojících rod. domů podél ul. dr. Ed. Beneše. Přístup ze stávající komunikace, nutno vybudovat plyn a vodovod. Pozemky jsou v soukromém vlastnictví, jejich orientace a možnost napojení na inž. sítě jsou předpokladem k jejich zastavění v blízkém časovém horizontu ( 1RD zde je již vybudován). Ul. Husova Jednostranná výstavba samostatně stojících rod. domů podél ul. Husova. Veškeré inženýrské sítě v blízkosti. Pozemky jsou v soukromém vlastnictví, velmi atraktivní místo z hlediska výstavby z tohoto důvodu je již téměř zastavěna. Ul. Bartošova Výstavba integrovaného domu (bydlení + komerce) v ploše mezi ul. dr. Ed. Beneše a ul. Bartošova, naproti čerpací stanice pohonných hmot. Veškeré inženýrské sítě v bezprostřední blízkosti staveniště. Pozemek je v soukromém vlastnictví je zde zahájena výstavba cca 20 b.j. soukromým investorem. Ul. Jiráskova Rozsáhlá plocha pro obytnou výstavbu v blízkosti ul. Jiráskova (mezi výjezdem z Napajedel na Pohořelice a ulicí Husovou). V roce 2003 byla schválena ZM urbanistická studie. Předpokládá se výstavba rod. domů samostatně stojících a 1 nízkopodlažního bytového domu. Bude nutno vybudovat veškerou technickou infrastrukturu. Komunikační napojení na ul. Jiráskova a ul. Husova. Pozemky jsou vesměs v soukromém vlastnictví. Město zde vlastní zanedbatelné množství pozemků. RM doporučuje, aby pozemky města nebyly prodávány, ale pouze směńovány za účelem získání strategických pozemků z hlediska situování inženýrských sítí. S ohledem na omezený rozpočet města zde zřejmě nebude možné zafinancování inženýrských sítí bez podílu majitelů pozemků. Pozemky pro výstavbu BD jsou v soukromém vlastnictví, na základě předběžné informace nesouhlasí majitelé s prodejem městu. U lomu Oboustranná výstavba samostatně stojících rod. domů - v současné době téměř zastavěno. U hřbitova Rozsáhlá plocha navržená pro obytnou výstavbu. V roce 2003 zpracována urbanistická studie, kterou je nutno projednat s majiteli pozemků a dotčenými orgány státní správy. Předpokládá se výstavba samostatných rod. domů. Několik pozemků zde vlastní město (cca 5%), ostatní pozemky jsou v soukromém vlastnictví. Bude nutno vybudovat veškerou technickou infrastrukturu. Komunikační napojení na ul. Komenského a ve výhledu na ul. Hřbitovní (nutná asanace stávajícího rod.domu). Na Kapli Ve schváleném ÚPN je navržena obytná zástavba v ploše stávajícího fotbalového hřiště. Protože však není reálné do roku 2015 (návrhové období ÚPN ) vymístit fotbalové hřiště z tohoto území do výhledové plochy pro sportoviště na jižním okraji obce zažádalo město o změnu ÚPN s tím že v tomto území zůstane min. do roku 2015 zachováno sportoviště.

10 str.10 Ul. Obchodní V současné době v realizaci, je zrealizována výstavba DPS a je také rozestavěno několik polyfunkčních objektů (obchody + bydlení). Připravuje se soukromá výstavba bytového domu o 21 b.j. Ul. Žerotínova Plocha je navržena pro umístění polyfunkčního objektu bydlení + komerce Pozemky byly v minulosti prodány majitelům sousedních nemovitostí za účelem dostavby území. Nevzhledná část města, problémy s údržbou. O zpětném odkupu pro město nebylo jednáno. Malina III. Plocha navržená pro výstavbu rod. domů navazuje na stávající sídliště Malina I. Nutnost dobudování inženýrských sítí. V roce 2003 byla projednávánana urbanistická studie V současnosti je zpracována zadávací dokumentace pro stavbu komunikace a inž.sítí. Město od Pozemkového fondu v roce 2003 získalo v této lokalitě rozsáhlejší pozemek, na kterém je dle US možno vybudovat 12 RD. Další pozemek zde město vlastnilo již v minulosti dle US je zde možné umístit další 3 RD. V roce 2005 je reálné zorganizovat nabídku prodeje pozemků a výstavbu ZTV, v roce 2005 a 2006 pak vlastní realizaci záměru. Je předpoklad, že náklady na výstavbu komunikací a inženýrských sítí se promítnou do ceny pozemku, který město rozdělí a odprodá jednotlivým zájemcům o výstavbu. Ul. K Pahrbku V současné době je jižní část navrhované plochy zastavěna. Zbývající severní část území je v soukromém vlastnictví. Mimo tyto vyjmenované plochy je možné vytipovat v zastavěném území několik prostorově méně náročných ploch vhodných pro dostavbu stávajícího zastavěného území např. : Na Kapli - dostavba proluky po asanaci RD Palackého ul. za kotelnou B - dostavba proluky Ul. Dr.Beneše - pod RD, v sousedství stávajících bytovek Ul. Jiráskova za č.p Územní rezerva Územní rezerva pro bydlení je vymezena na jižním okraji Napajedel a navazuje na stávající obytnou zónu. Využití této plochy se předpokládá až po návrhovém období. Zároveň tato plocha slouží jako rezerva pro nepředvídatelný rozvoj např. nemožnost zástavby v navrhovaných plochách z důvodu vlastnických vztahů atd. 7. OBECNÍ BYTOVÝ FOND 7.1. Výchozí stav k

11 str.11 Bytový fond na počátku devadesátých let ( v té době se jednalo o státní byty ) činil 463 bytů. Z celkového počtu bytů bylo 173 postaveno panelovou technologií : 96 bytů Nábřeží 21 bytů Malina 40 bytů Zábraní 16 bytů Palackého Zbývajících 290 bytů bylo postaveno před rokem 1970 tradiční technologií, kde nosnou konstrukci tvoří cihelné zdivo. Počet bytů, jež město vlastnilo se postupně snižoval Restituce a prodeje domů V restitucích bylo postupně vráceno původním vlastníkům 6 domů. č.p. 97 Palackého 183 Zábraní 225 Masarykovo náměstí 226 Masarykovo náměstí 558 Masarykovo náměstí 932 Svatoplukova Nemovitosti, které byly prodány do osobního vlastnictví č.p. 210 Masarykovo náměstí 222 Masarykovo náměstí 1257 B. Benešové 7.3. Prodeje bytů Byty dříve státní, později obecní byly postupně privatizovány od roku 1991 a to na základě písemných žádostí nájemců. Prodeje byly realizovány dle vyhl. č. 47/1978 Sb.platné do r Citace z vyhlášky: 1 odst.2 Z prodeje jsou vyloučeny byty v domech, ve kterých jsou nebytové prostory užívané socialistickými organizacemi nebo domovní vybavení sloužící i jiným subjektům než uživatelům bytů v příslušném obytném domě (např. bloková kotelna nebo výměníková stanice určená též pro potřebu jiných domů). Z prodeje jsou vyloučeny rovněž administrativně rozdělené byty po dobu jejich užívání dvěma nebo více domácnostmi a byty v domech, které jsou podle schváleného územního plánu určeny k asanaci. Vyloučeny z prodeje byly i domy s neujasněnými majetkoprávními vztahy. 2 ods. 2 Cena bytu. Sazba za 1m 2 podlahové plochy bytu činí: Kčs 1800 až Kčs 2200 u bytu I. kategorie Kčs 1400 až Kčs 1800 u bytu II. kategorie Kčs 900 až Kčs 1200 u bytu III. kategorie Kčs 600 až Kčs 900 u bytu IV. kategorie 3 odst. 5U bytů již užívaných se přihlédne k opotřebení domu a sazba stanovená dle odstavců 2 a 3 se sníží zpravidla o 1% za každý rok stáří domu Snížení může činit nejvýše 80%.

12 str.12 3 ods. 1 Prodává-li se byt jeho dosavadnímu uživateli, poskytne národní výbor na úhradu ceny příspěvek ve výši 30% u bytů I. kategorie 40% u bytu II. kategorie 50% u bytu III a IV. kategorie Záměrem města bylo prodat: menší domy ( do 20ti bytových jednotek ) domy postavené tradiční cihelnou technologií domy postavené před rokem 1970 Jedinou výjimkou bylo 7 bytů v panelové zástavbě Zábraní a Dle výše uvedené vyhlášky bylo prodáno 96 bytů z majetku státu. Podstatné změny v privatizaci nastaly po roce 1991 a to převodem státního majetku do vlastnictví obcí zák č 172/1991 Sb. V prodejích již obecních bytů se pokračovalo poté, co byla připravena potřebná legislativa (zák č. 72/1994 Sb), a to tím způsobem, že byly doprodávány většinou byty v rozprodaných domech. Do roku 2003 bylo doprodáno 109 bytů. Dalších 12 bytů (č.p ul. 1.máje je ve fázi prodeje). Pro prodej určených bytů byly vždy zastupitelstvem města schvalovány a vydány Zásady prodeje Výstavba bytů po roce 1993 Výstavba nových bytů byla zahájena v roce Celkem bylo vybudováno 46 nových bytů. Z toho: 16 bytových jednotek v domě č.p ul. Komenského ( z toho dva byty bezbariérové ). Pro dům se vžilo označení N3. 22 bytových jednotek - jedná se o malometrážní byty pro seniory v DPS č.p ul. Sadová. 8 bytových jednotek v půdní vestavbě domu č.p ul. Jiráskova Stav k současný stav Rekapitulace: Město Napajedla prodalo 217 bytových jednotek 3 domy vč. 3 bytových jednotek V restitucích bylo vráceno 6 domů vč. 14 bytových jednotek Město vlastní 271 bytů, z nichž je: 50 bytů malometrážních v Domech s pečovatelskou službou (vč. 2 bytů bezbariérových) 3 byty jsou služební ( I. ZŠ, II ZŠ, MŠ Komenského ) 2 byty bezbariérové v domě č.p. 1531

13 str bytů o velikostech od 1+1 po Rozprodanost bytového fondu. 239 bytů z celkového počtu 271 je ve 100% vlastnictví města. Příjmy z nájemného těchto bytů plynou do rozpočtu města a město je povinno s péčí řádného hospodáře se o tyto domy starat. Příjmy z nájemného bytů činí 3,327 mil Kč. 33 bytů je ve spolupodílovém vlastnictví. V domech rozprodaných bylo zřízeno společenství vlastníků jednotek - dále SVJ, což je právnická osoba se všemi povinnostmi z toho plynoucích. To znamená SVJ jakožto právnická osoba registrovaná v OR u KS v Brně vede samostatné podvojné účetnictví. Město jakožto spoluvlastník jednotek je povinno přispívat do fondu oprav, je povinno účastnit se schůzí a rozhodovat o všech skutečnostech s provozem domu souvisejících Dokončení prodeje bytů Usnesením č. 48/6/2004 schválilo Zastupitelstvo města Zásady prodeje bytů v majetku města (v dalším textu Zásady ), ve kterých rozhodlo o prodeji: 21 b.j. v domě č.p Nerudova 21 b.j. v domě č.p Zábraní 12 b.j. v domě č.p Zábraní 48 b.j. v domě č.p Nábřeží 48 b.j. v domě č.p Nábřeží V termínu od do bylo v souladu se schválenými Zásadami osloveno 180 právoplatných nájemců bytů k vyjádření, zda mají zájem o koupi jimi obývaného bytu na základě zprávy hodnotící výsledky této výzvy potvrdilo zastupitelstvo města usnesením č.140/11/2004 prodej výše uvedených bytů. Zbývající byty viz příloha č. 2 zůstanou v majetku města a nebudou privatizovány Tabulka bytů ve vlastnictví města k viz. následující strana: Sloupec 1 Sloupec 2 Sloupec 3 Sloupce 4-9 Sloupec 10 Sloupec 11 Sloupec 12 Sloupec 13 č.p. domu případně bližší upřesnění ulice celkový počet bytů v domě členění bytů podle velikosti předpokládané příjmy z nájemného za byty ( bez nebytových prostor! ) v roce Předpoklad: nájemné do ve stávající úrovni, od navýšení 0 10% návrh výdajů do rozpočtu Mimo plánovaných akcí za 122 tis. Kč je do výdajů poměrem započtena částka na neplánované výdaje ve výši ,- Kč rozdíl mezi příjmy a výdaji předpokládané příjmy z nájemného za období Předpokládán je pravidelný meziroční nárust nájemného o 10%. V roce 2010 činí nájemné předpokládaných 30 Kč/m 2

14 str.14 Sloupec 14 Předpokládané výdaje do roku Jedná se o běžné opravy a údržbu nemovitostí bez jejich modernizace. V návrhu nejsou tudíž zahrnuty výměny kuchyňských linek, modernizace bytových jader apod. Sloupec 15 rozdíl mezi příjmy a výdaji do roku 2010 Poznámka : Hospodaření je vypracováno s přebytkem 6,178 mil. Kč. Ve výdajích není zahrnuto: pojištění domů obstaravatelská odměna splátky do FRB odvody do fondu oprav v případě vzniku SVJ

15 str.15 Tabulka bytů ve vlastnictví města k vč. příjmů a výdajů s výhledem do roku 2010 č.p. ulice počet příjmy výdaje rozdíl tis. příjmy výdaje rozdíl tis. tis. tis. tis. tis. název zařízení bytů 1+kk kk Spořitelna nám. TGM ,4 8,7 48,7 542, ,43 90 DPS Pod Kalvárií ,7 86,2 126, I.ZŠ služ. byt Komenského ,2 2,9 12,3 143, ,8 298 II.ZŠ služ. byt Komenského ,8 2,9 11,9 139, , Jiráskova ,8 242, Jiráskova ,8 42,5 14, Zámek ,9 2, , , Zámek ,8 2,9 16,9 187, , MŠ služ. byt Komenského ,4 2,9 10,5 126, , Nerudova ,5 60,9 310,6 3055, , Nábřeží ,8 139,2 423,6 5109, , Nábřeží ,8 139,2 423,6 5109, , SVJ Zábraní ,2 60,9 214,3 2511, , SVJ Zábraní ,4 34,8 116,6 1363, , Palackého ,4 178,6 2037, , Komenského ,7 46,4 142,3 1694, , DPS Sadová ,2 63,8 96,4 1442, , ,8 922,2 2405, , ,79

16 str.16 Tabulka bytů ve vlastnictví města předpoklad k č.p. název zařízení ulice Počet bytů celke m 1+kk kk DPS Pod Kalvárií I.ZŠ služ. byt Komenského II.ZŠ služ. byt Komenského Jiráskova Jiráskova MŠ služ. byt Komenského Palackého Komenského DPS Sadová Celkem Srovnání výnosů z nájemného po prodeji bytů nájem (roční) v r předpokl. nájem (roční) +7% m 2 nájem Kč/m roční nájem m 2 nájem Kč/m roční nájem dům 15,81 16, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 Celkem , , , , ,20

17 str SPRÁVA OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU Správu obecního bytového fondu pro město Napajedla vykonává na základě mandátní smlouvy společnost NBTH, s.r.o. Záznam o současném stavu jednotlivých bytů a bytových domů - pasport je doložen jako příloha č. 5. V souvislosti se schváleným doprodejem bytů je uvažováno s restrukturalizací společnosti NBTH. Je předpoklad, že správu zbývajícího bytového fondu bude v budoucnosti zajišťovat přímo Městský úřad prostřednictvím odboru správy majetku. Definitivně bude o této formě správy rozhodnuto v průběhu roku FINANCOVÁNÍ A PODPORY OBNOVY A ROZVOJE BYTOVÉHO FONDU Podklad: internetové stránky MMR Zdroje : - státní programy dotací a půjček - obecní půjčky - vlastní - podpůrné programy finančních institucí (především stavebních spořitelen) na podporu obnovy a rozvoje bytového fondu - v případě privatizace bytového fondu je ze získaných prostředků možno založit Fond obnovy města a z něho čerpat pro potřeby obnovy a rozvoje bytového fondu. - Státní programy dotací a půjček Program výstavby podporovaných bytů Cílem programu je podpora výstavby nájemních bytů ve vlastnictví obce nebo dobrovolného svazku obcí pro osoby, které jsou znevýhodněny v přístupu k bydlení nejen z důvodů své sociální situace, ale také z dalších důvodů, z nichž vyplývají jejich zvláštní potřeby v této oblasti. Těmito důvody mohou být např. zdravotní stav či věk a z něj plynoucí zdravotní a sociální důsledky, nepříznivé životní okolnosti, které znemožňují znevýhodněným osobám zajistit si adekvátní bydlení a ohrožují je sociálním vyloučením. Pro účely Programu výstavby podporovaných bytů pro rok 2004 se rozumí: a) podporovaným bytem byt postavený se státní dotací podle tohoto programu; b) chráněným bytem podporovaný byt v domě zvláštního určení, 1 který je určený k uspokojování bytových potřeb osob majících zvláštní potřeby v oblasti bydlení z důvodů zdravotních či z důvodu pokročilého věku a který splňuje stavebně technické podmínky upravitelného bytu; 2 c) bytem na půl cesty podporovaný byt určený k uspokojování bytových potřeb osob, které mají zvláštní potřeby v oblasti bydlení z důvodů konfliktního způsobu života nebo rizikového prostředí, ve kterém žijí, a které nejsou schopny bez pomoci samostatně řešit svou nepříznivou sociální situaci; d) vstupním bytem podporovaný byt určený k uspokojování bytových potřeb osob, které i při využití všech stávajících systémů sociální a bytové politiky nemají přístup k bydlení, přičemž jsou schopné samostatného života, zejména z hlediska povinností vyplývajících z nájemního vztahu; e) výstavbou 1. výstavba bytového nebo rodinného domu se dvěma a třemi byty, 2. změna stavby, kterou vznikne nový byt z prostor určených k jiným účelům než bydlení, zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním občanského zákoníku 2 viz příloha č. 1 tohoto programu

18 str nástavba, půdní vestavba nebo přístavba, pokud jí vznikne nový byt, 4. stavební úprava bytu s cílem vzniku vstupního bytu, f) pořizovací cenou podporovaného bytu postaveného se státní dotací cena stanovená podle zvláštního předpisu, 4 a to k datu nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci. Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury cílem programu u dotačního titulu č. 1 je podpora výstavby nájemních bytů ve vlastnictví obcí určených pro příjmově vymezené osoby; cílem programu u dotačního titulu č. 2 je výstavbou technické infrastruktury rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů. Dotační titul č. 1 Podpora výstavby nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby Systémová dotace je poskytována na konkrétní investiční akci, jejímž cílem je výstavba bytu. Dotaci lze poskytnout do výše maximálně a) Kč na jeden byt, b) Kč, jedná-li se o výstavbu bytu na území, kde je nutno současně vybudovat místní komunikace III. a IV. třídy včetně jejich součástí, 5 účelové komunikace 6 a sítě technického vybavení, které nemůže hradit správce sítí, vyjma sítí technického vybavení energetického, telekomunikačního a jiná vedení. 7 Program poskytování finanční podpory na opravy vad panelové výstavby Pomoc vlastníkům bytových domů 8 a bytů 9 postavených panelovou technologií konstrukčních soustav uvedených v příloze č.1 k tomuto programu, realizovaných v letech 1950 až 1990 při nezbytných opravách nejzávažnějších vad způsobujících havarijní stav bytového domu. Příjemce podpory: Příjemcem podpory jsou vlastníci bytových domů a bytů, tj. obce, bytová družstva a právnické osoby (právnickým osobám, v nichž má majetkovou účast stát, je dotace poskytnuta ve výši odpovídající procentnímu podílu základního jmění nestátní majetkové účasti k datu podání žádosti). Předmět podpory: Nezbytné opravy nebo zabezpečovací práce podle 87 nebo 94 zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon, v platném znění, doložené nařízením stavebního úřadu. Nařízení stavebního úřadu se musí týkat nutnosti opravy vady či poruchy, na níž tento program umožňuje dotaci poskytnout. Forma podpory: Podpora má charakter přímé finanční dotace. Dotace může být použita pouze k úhradě nákladů, které budou vynaloženy v roce 2004 na provedení opravy uvedeného charakteru. 3 Stavební úprava podle 139b odst. 3 písm. c) stavebního zákona, kdy vznikne nová bytová jednotka bez použití stávajících bytových prostorů (vestavba, změna nebytových prostorů na bytové) 4 2 odst. 3 písm. a) zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o oceňování majetku). 5 6 odst. 3 písm. c) a d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 6 7 zákona č. 13/1997 Sb. 7 3 písm. k) vyhlášky č. 137/1998 Sb. 8 3 písm. b) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 9 zákon č. 72/1994 Sb., kterým se stanovují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům k bytům a doplňují některé zákony, ve znění pozdějších předpisů

19 str.19 Dotace se poskytuje do výše maximálně 40 % rozpočtových nákladů uvedených v Registrační kartě objektu, maximálně však 45 tis. Kč na 1 b.j. Dotace se poskytne na akce, kde podle Registrační karty objektu jsou rozpočtové náklady opravy objektu vyšší než 160 tis. Kč.

20 str.20 II. ZÁVÉRY VYCHÁZEJÍCÍ Z ANALYTICKÉ ĆÁSTI Z výsledků provedené analýzy vyplývají následující dlouhodobé obecné strategické cíle v oblasti bytové výstavby: - dostupnost bytů pro občany - podpora soukromého vlastnictví bytů - podpora soukromé výstavby bytů - cenově přístupné bydlení pro občany s nízkými příjmy - podpora kvalitního bytového a životního prostředí 1. DLOUHODOBÉ CÍLE 1.1 Stanovení dlouhodobých cílů - zvýšit dostupnost bydlení tak, aby si většina obyvatel měla možnost na základě funkčního trhu s byty za přijatelných podmínek zajistit bydlení podle svých potřeb a finančních možností - zajistit přípravu pozemků ve vlastnictví města určených ÚPN pro bytovou výstavbu k zainvestování, popřípadě zajistit i výstavbu technické infrastruktury. Náklady na vybudování technické infrastruktury promítnout do ceny pozemku. - zajistit optimální množství a skladbu úsporných obecních bytů pro občany, kterým jejich sociální situace nebo zdravotní stav neumožňuje postarat se o své bydlení vlastními silami - usilovat o sociálně smíšené skladby obyvatel na celém území města - zlepšit stav a využívání stávajícího bytového fondu, včetně maximálního využití možností účinné kontroly užívání obecních bytů - postupně změnit způsob zvyšování nájemného v rámci deregulace z plošného na diferencované - zlepšovat životní prostředí v lokalitách se soustředěnou bytovou zástavbou (jak v bytových domech tak i v rodinných domcích) 1.2 Cesty k dosažení dlouhodobých cílů - zajištění kvalitní kontroly využívání obecního bytového fondu, z toho odvozeného efektivního vymáhání nezaplaceného nájemného a efektivního uvolňování obecních bytů užívaných bez právního důvodu - prostřednictvím územně plánovací dokumentace usilovat o to, aby vymezené plochy pro bydlení byly využívány a včasnou přípravou plánovací dokumentace a budováním technické infrastruktury připravovat území pro tuto výstavbu, zároveň neopomíjet vhodné dostavby a případné střešní nástavby - vytvářet podmínky, zejména ekonomické, pro odstraňování zanedbanosti bytového fondu, k tomu využívat 100% výnosu z nájemného a finanční prostředky získané z privatizace obecního bytového fondu použít k naplňování strategických cílů bytové koncepce - docílit srovnatelného technického stavu ve všech obecních domech v horizontu 5let a nastolit samostatné hospodaření v jednotlivých domech (příjmy z nájmu = výdaje na opravy a správu)

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Koncepce bytové politiky města Napajedla KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Aktualizace únor 2006 vypracovala ing. I.Brabcová str.1 str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Úvod 2. Stručná charakteristika

Více

Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín. Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období 2007-2010

Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín. Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období 2007-2010 Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období 2007-2010 Schváleno v ZMČ dne 14.5.2007 1 Obsah: Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín

Více

OBSAH ÚVOD 3 ANALYTICKÁ ČÁST 5 STRATEGICKÁ ČÁST 14 1. ATRAKTIVITA BYDLENÍ V KRNOVĚ 5 2. OBYVATELSTVO, DOMÁCNOSTI A PŘEDPOKLÁDANÝ DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 6

OBSAH ÚVOD 3 ANALYTICKÁ ČÁST 5 STRATEGICKÁ ČÁST 14 1. ATRAKTIVITA BYDLENÍ V KRNOVĚ 5 2. OBYVATELSTVO, DOMÁCNOSTI A PŘEDPOKLÁDANÝ DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 6 OBSAH ÚVOD 3 ANALYTICKÁ ČÁST 5 1. ATRAKTIVITA BYDLENÍ V KRNOVĚ 5 2. OBYVATELSTVO, DOMÁCNOSTI A PŘEDPOKLÁDANÝ DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 6 3. BYTOVÝ FOND NA ÚZEMÍ MĚSTA 7 4. NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA A ROZVOJOVÉ LOKALITY

Více

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje Praha, květen

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FORMY A ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY FORMS AND SOURCES OF HOUSING FINANCING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FORMY A ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY FORMS AND SOURCES OF HOUSING FINANCING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT FORMY A ZDROJE

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část :

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část : II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERMANICE Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část II. A.Textová část : Obsah: A) Úvod... 3 B) Údaje o splnění zadání... 3 C) Zhodnocení souladu s cíli a úkoly územního

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

8 Bydlení. 8.1 Role zastupitele bytová politika obce. Mgr. František Lukl Mgr. Daniela Pastorková Ing. Radka Soukupová.

8 Bydlení. 8.1 Role zastupitele bytová politika obce. Mgr. František Lukl Mgr. Daniela Pastorková Ing. Radka Soukupová. ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ OBCE A JEJÍCH ORGÁNŮ BYDLENÍ Bydlení Mgr. František Lukl Mgr. Daniela Pastorková Ing. Radka Soukupová Slovo byt nebo bydlet má údajně svůj základ v bytí, žití. Jinými slovy,

Více

2.8 BYDLENÍ 2.8.1 STRUKTURA BYTOVÉHO FONDU 2.8.2 VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY. Bytový fond na sídlištích. Územně analytické podklady hl. m.

2.8 BYDLENÍ 2.8.1 STRUKTURA BYTOVÉHO FONDU 2.8.2 VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY. Bytový fond na sídlištích. Územně analytické podklady hl. m. 2.8 BYDLENÍ 2.8.1 STRUKTURA BYTOVÉHO FONDU Podle sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 z celkového počtu 551 tisíc bytů (v 88 tisících domech) činil počet bytů v rodinných domech 72 tisíc (56 tisíc domů).

Více

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

Dokumentace podprogramu

Dokumentace podprogramu Odbor financování územních rozpočtů a programové financování --------------------------------------------------- Č.j. MF-37902/2014/12-1201 Dokumentace podprogramu PODPROGRAM 298213 - Podpora rozvoje a

Více

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Příloha č. 3 k usnesení ZMČ č. 156 ze dne 10.9.2012 Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Obsah: 1. Použití a závaznost metodických

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 141

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 141 Bydlení 2.8 2.8 BYDLENÍ 2.8.1 STRUKTURA BYTOVÉHO FONDU Podle sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 z celkového počtu 551 tisíc bytů (v 88 tisících domech) činil počet bytů v rodinných domech 72 tisíc (56

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Úvod Jméno Nominace Ing. Ivo Palouš Martin Sepp Ing. Rudolf Jágr Ing. Tomáš Hampl JUDr. Marek ehá Ing. Pavel Bernát Ing.

Úvod Jméno Nominace Ing. Ivo Palouš Martin Sepp Ing. Rudolf Jágr Ing. Tomáš Hampl JUDr. Marek ehá Ing. Pavel Bernát Ing. 1 / 103 Obsah: Úvod... 3 Východiska pro zpracování studie... 7 Evropská úroveň... 7 Národní úroveň... 9 Krajská úroveň... 13 Obecní úroveň... 15 Socio-ekonomická analýza... 16 ÚVOD.... 16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Města Hlučína pro období 2008-2018 MĚSTO HLUČÍN Strategický plán ekonomického

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014 ZPRACOVATELÉ: Mgr. Zlatuše Rybářová Bc. Ladislav Marek Použité studie a analýzy: - P. Karmelitová, M. Týce, Sociálně

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 Karlovarský kraj Sdružení Krušné hory - západ STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 30. LISTOPADU 2008 Zhotovitel: Mariánskolázeňsko, d.s.o., Plzeňská 32, 354 73 Velká Hleďsebe

Více