BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: 762 33 družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3."

Transkript

1 BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne , oddíl DrXXXIV, vložka 61 IČ: VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření družstva BUDOVATEL, stavebního bytového družstva se sídlem ve Zlíně za rok 2009

2 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura 3. Hospodaření družstva - náklady, výnosy, zhodnocení - pohyb majetku - výsledky inventarizace 4. Zaměstnanci a pracovně právní vztahy 5. Zpráva o hospodaření subjektů, kde má družstvo podíl 6. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok Činnosti družstva v roce Činnosti družstva v dalším období 9. Zpráva auditora 10. Výkazy a přílohy

3 1. ÚVOD BUDOVATEL, stavební bytové družstvo v dnešní podobě vzniklo v roce 1980 sloučením několika družstev v regionu a jako přejímající družstvo navazuje svojí tradicí a činností na družstva založená v roce 1959, přičemž působí ve více než 20 obcích regionu Zlín. Systém družstva zajišťuje správu bytového fondu ve více než 400 bytových domech a objektech garáží. Hlavním posláním této výroční zprávy je předložení podrobné informace o hospodaření Stavebního bytového družstva BUDOVATEL ve Zlíně za rok V roce 2009 si družstvo připomnělo padesát let od svého vzniku a v současnosti eviduje více než 14 tisíc členů a v celém systému družstva spravuje téměř 12 tisíc bytů. 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 2.1. PŘEDMĚT ČINNOSTI Předmětem činnosti družstva je zajišťování správy a provozu bytů, bytových a nebytových objektů ve vlastnictví družstva, ve vlastnictví členů družstva, ale i ve vlastnictví jiných fyzických či právnických osob, včetně zabezpečování plnění (služeb) poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor a dalších činností, jako například zabezpečování nové výstavby, převod jednotek do vlastnictví členů nebo přidělování do užívání včetně smlouvy o nájmu, dále údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace bytových a nebytových objektů ORGÁNY DRUŽSTVA Orgány družstva jsou : - shromáždění delegátů - představenstvo - předseda - kontrolní komise - členská schůze samosprávy - výbor samosprávy Statutární orgán tvoří představenstvo ve složení : předseda Ing. Antonín Duchtík členové JUDr. Jaroslav Stratil Ing. Tomáš Formánek Ivan Slovák Ing. Jan Zahradník František Chvatík Ing. Pavel Martinec Ing. Václav Rokyta Ing. Tomáš Jakubíček Ing. Milan Jurajda Milan Chludil 2.3. ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ K evidovalo družstvo celkem členů družstva z toho členů nájemců členů vlastníků ost.členů( garáže a nebydlící) 3 176

4 Počet bytů ve správě družstva ve vlastnictví družstva ve vlastnictví fyz.osob, tj.celkem Počet bytů ve správě systému družstva u SVJ - právnických osob 367 ve vlastnictví družstva ve vlastnictví fyz.osob, tj. celkem HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA Hospodářský výsledek družstva za rok 2009 činí před zdaněním Kč ,-. Po zdanění je výsledek, vzhledem k připočitatelným položkám, vykazován ve výši Kč ,-. Výše daňového základu v systému bytového družstevnictví zahrnuje připočitatelné položky, mimo běžných daňově neuznatelných nákladů, jako jsou náklady na reprezentaci ve výši 113 tis.kč,odměny členům samospráv, statutárního orgánu, kontrolní komise a odborných komisí ve výši tis. Kč, příspěvky SČMBD ve výši 319 tis. Kč a tvorba opravných položek k pohledávkám ve výši 196 tis. Kč, také podíl nákladů správy vztahujících se k osvobozeným příjmům z nájemného, stanovený koeficientem, a ostatní daňově neuznatelné náklady ( pojištění statut. orgánů, dary, náklady minulých let) ve výši 470 tis. Kč Výnosy - Výkaz zisků a ztrát - tabulka č.2 v příloze - bod 10. Výnosy celkem dosáhly výše ,- Kč Členění výnosů: - tržby - zál.nájemné za užívání bytů ,- Kč - tržby - pronájmy nebyt. prostor ,- Kč - tržby - poplatky za převody do vl ,- Kč - tržby - správa nájemci ,- Kč - tržby - správa vlastníci ,- Kč - provozní výnosy-poplatky z prodl ,- Kč - ostatní provozní výnosy ,- Kč - finanční výnosy ,- Kč 3.2. Náklady Náklady za rok 2009 dosáhly výše Kč ,- a jejich podrobnější členění je uvedeno v tabulkové části této zprávy. Výše nákladů v roce 2009 odpovídá úrovni roku 2008 a neovlivňuje výši hospodářského výsledku Zhodnocení Družstvo vykázalo v roce 2009 hospodářský výsledek nižší proti roku 2008 o cca 880 tis. Kč. Výsledek ovlivňuje v roce v období ekonomické krize snížení výnosů, z důvodu poklesu úrokových sazeb u bank, v oblasti finanční činnosti. Provozní hospodářský výsledek je ovlivněn snížením výkonů v oblasti správy společenství vlastníků jednotek, jejichž správu v celkovém systému družstva zajišťuje dceřiná společnost Real Flat s.r.o. Družstvo v roce 2009 nemělo žádný provozní úvěr na zajišťování správy nebo služeb poskytovaných s užíváním bytů. Zástavní právo je zřízeno ve prospěch Ministerstva financí ČR u domů a bytů ve vlastnictví družstva s nesplaceným investičním úvěrem, poskytnutým na družstevní výstavbu v letech 1970 až Zřízení tohoto zástavního práva ukládá zákon č. 297/1992 Sb. Družstvo v roce 2009 čerpalo investiční úvěry ve výši cca 10,2 mil. Kč na revitalizace bytových domů. Roční účetní závěrka družstva byla sestavena daňovým poradcem a ověřena auditorem, jehož stanovisko je součástí této výroční zprávy. Celkový obrat družstva při zajišťování běžné činnosti správy bytového fondu činí cca 356 mil. Kč.

5 3.4. Pohyb majetku - Rozvaha - tabulka č.1 v příloze - bod 10. Nákupy, prodeje a likvidace dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek byl ověřen fyzickou inventarizací ke dni Stav dlouhodobého majetku je v zůstatkové hodnotě v rozvaze vykazován 697 mil. Kč a pohyb majetku v roce 2009 zahrnuje účetní operace spojené s převody bytů do vlastnictví členům ve výši 37,8 mil. Kč a vyřazení krátkodobého majetku ve výši pořizovací ceny cca 51 tis. Kč a zůstatkové hodnoty 0. V průběhu roku 2009 bylo převedeno do osobního vlastnictví členům 486 bytových jednotek a 26 garáží, což představovalo snížení dlouhodobého hmotného majetku družstva ve výši téměř 38 mil. Kč. Předpokládaný počet převodů bytů do vlastnictví pro rok 2010 činí 400 jednotek. Celkový počet realizovaných převodů činí k : 8166 bytových jednotek a 1900 garážových boxů. Výsledky inventarizací a) Fyzická inventarizace Fyzická inventarizace majetku byla provedena na základě příkazu č.1/2009 ze dne k Inventarizační komise provedly inventuru dlouhod. hmotného a nehmotného majetku a krátkodobého hmotného a nehmotného majetku ve srovnání se stavem účetní evidence na příslušných účtech. Hlavní invent. komise nezjistila rozdíly mezi stavem skutečným a účetním a dle zjištění dílčích inv. komisí navrhla vyřazení nefunkčních prostředků. Zaúčtování bylo provedeno do období 12/2009. b) Dokladová inventarizace V souvislosti s účetním uzavřením roku byla zpracována dokladová inventura, která je k dispozici v účtárně družstva a tato byla ověřena auditorem dne c) Inventarizace skladů, cenin a pokladny K družstvo neeviduje žádné zásoby. Inventarizací stavu pokladny a cenin nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi stavem skutečným a účetním a byla ověřena auditorem firmy. 4. ZAMĚSTNANCI A PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY Počet zaměstnanců družstva: zaměstnanci 22 dohody o prac.čin. 111 dohody o prov.práce 82 funkcionáři 295 Pracovněprávní vztahy družstva se řídí zákoníkem práce a vnitřními předpisy družstva. V souladu se sociálním programem umožňuje družstvo zaměstnancům například čerpání bezúročných půjček, příspěvek na stravování aj. Prověrkou dodržování předpisů BOZP nebyly zjištěny nedostatky ze strany družstva. Družstvo se při zabezpečení ochrany životního prostředí řídí platnými právními předpisy.

6 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SUBJEKTŮ, KDE MÁ DRUŽSTVO PODÍL VÍCE NEŽ 20% Dceřiné společnosti: REAL FLAT, SPOL. S R.O. počet zaměstnanců: 16 předmět činnosti: realitní činnost, správa a údržba nemovitostí zprostředkovatelská činnost, org., ekon., účetní poradenství koupě zboží a prodej základní kapitál: ,- Kč hosp.výsl. za rok 2009: 916 tis. Kč po zdanění výrok auditora: bez výhrad ze dne BYTSERVIS ZLÍN, SPOL. S R.O. počet zaměstnanců: 20 předmět činnosti: provádění staveb,jejich změn a odstraňování montáž, opravy,revize a zkoušky vyhrazených zdvih.zařízení a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení silniční motorová doprava nákladní do 3,5 tuny koupě zboží a prodej základní kapitál: ,- Kč hosp. výsl. za rok 2009: 501 tis. Kč po zdanění výrok auditora: bez výhrad ze dne COOPINVESTA, SPOL. S R.O. počet zaměstnanců: 3 předmět činnosti: provádění invest. inžen. činnosti technická pomoc koupě zboží a prodej základní kapitál: ,- Kč hosp.výsl.za rok 2009: 183 tis. Kč po zdanění výrok auditora: bez výhrad ze dne NÁVRH NA ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU DRUŽSTVA ZA ROK 2009 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ ,- Kč ,- Kč Návrh na rozdělení hosp. výsledku: Tvorba sociálního fondu ,- Kč Tvorba nedělitelného fondu ,- Kč Podíl na zisku členům družstva ,- Kč Výše podílu l člena odpovídá poměru jeho průměrného zůstatku dlouhodobé zálohy na opravy k průměrnému ročnímu zůstatku dlouhodobé zálohy na opravy všech členů celkem, přičemž podíl na zisku podléhá dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, 36,zdanění ve výši 15%.

7 7. ČINNOSTI DRUŽSTVA V ROCE Družstvo vykonávalo běžnou činnost spojenou se zajišťováním správy družstevního majetku a majetku fyzických osob a služeb spojených s bydlením. - Družstvo provedlo nezbytné účetní operace, schválilo a vzalo na vědomí: 181 dohod o převodu členských práv a povinností bytů a garáží 15 žádostí o podnájem družstevního bytu 1 žádost o souhlas s výměnou bytu - Družstvo nadále převádělo byty do osobního vlastnictví: - bylo zpracováno 1 prohlášení vlastníka - bylo převedeno 486 bytů do vlastnictví - bylo převedeno 26 garáží do vlastnictví - Družstvo připravilo ustavení 20 nových společenství vlastníků jednotek jako právnických osob. - Postupně byly podle zákona převáděny pozemky pod bytovými domy z majetku státu do majetku družstva a současně s převody bytů do osobního vlastnictví byly převáděny vlastníkům bytů. - Družstvo zajistilo opravy a rekonstrukce bytových domů ve výši tis. Kč z toho - montáže TRV a RTN ,- Kč celkové revitalizace domů ,- Kč rozvody,stupačky,vodo-topo ,- Kč opravy balkonů,vchodů,lodžií ,- Kč výměna oken ,- Kč zateplení a střechy ,- Kč revize výtahy -elektro ,- Kč elektroopravy ,- Kč rekonstrukce výtahy ,- Kč malířské a natěračské práce ,- Kč rekonstrukce kotelen ,- Kč Rozdíl zahrnuje další údržbu a drobné opravy bytového fondu různých odborných charakteristik. - Družstvo v roce 2009 zaznamenalo průměrnou tvorbu dlouhodobých záloh na opravy a údržby bytových domů ve výši 15,40 Kč za 1 m2 plochy měsíčně, přičemž tvorbu i nadále ovlivňují plánované revitalizace domů, při kterých je tvorba dlouhodobých záloh z důvodu splátek úvěrů stanovena minimálně na 20,- až 25,- Kč na 1m2 plochy bytu. Tato výše tvorby odpovídá v zásadě skutečným potřebám oprav či rekonstrukcí bytových domů. - Společnost BYTSERVIS ZLÍN se na opravách a rekonstrukcích podílela ve výši ,- Kč, což odpovídá úrovni roku 2008 a zahrnuje dokončení realizace zakázek v oblasti rekonstrukce vodo-topo a zajištění nových zakázek v oblasti oprav elektro. - Tvorba dlouhodobých záloh bytových domů činila v roce 2009 celkem Kč ,-. - Družstvo v roce 2009 dokončilo realizaci revitalizace 8 bytových domů pro cca 230 bytových jednotek a v celém systému družstva zahájilo revitalizace dalších 20 domů pro cca 850 bytových jednotek. - V roce 2009 družstvo významně snížilo stav pohledávek za neplatiči nájemného o téměř 1,3 mil. Kč.

8 8. ČINNOSTI DRUŽSTVA V DALŠÍM OBDOBÍ V následujícím období roku 2010 se činnost družstva bude zaměřovat především na: - dokončení zahájené revitalizace bytových domů a přípravu nových revitalizací v objemu cca 200 bytových jednotek s využitím dotačního programu Zelená úsporám a individuálního nejvýhodnějšího financování, - zajištění běžných oprav a údržby bytových domů a technické pomoci či stavebního dozoru při realizaci rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí bytových domů, - zajištění výměny poměrových měřidel vody v jednotlivých bytech v souvislosti s platnou legislativou, - zajištění nabídky a montáže měřidel tepla v jednotlivých bytech z důvodu vyšší úspory tepla, zejména v souvislosti s realizovanou revitalizací domu, - zajištění legislativních postupů při řešení a snižování stavu pohledávek v oblasti vymáhání dluhů a řešení vypořádání pohledávek po neplatičích nájemného, - zajištění zahájení výstavby v oblasti sociálního bydlení ve spolupráci s dceřinými společnostmi, - zajištění běžného výkonu správy bytových domů a vyhodnocení optimální kalkulace ceny za správu ve vztahu k odpovědnosti vlastníka za případné způsobené škody při zajišťování činností správy ( např. provoz kotelen, rekonstrukce, aj.) a s využitím všech daňových výhod, - zajištění zpracování systému družstva v oblasti výkonu přímé správy na domech bez zvolených zástupců bydlících v domě s využitím pravidelných termínů pro účast pověřeného pracovníka družstva v domě k převzetí dotazů, připomínek a žádostí k zajištění provozu domu, - zajištění převodů bytů do osobního vlastnictví v souladu s novelou zák. č. 72/1994 Sb. - zajištění důkladné informovanosti členské základny družstva v oblasti realizace oprav, rekonstrukcí, výměn poměrových měřidel, měřičů tepla, ekonomických ukazatelů hospodaření domu a převodů bytů do osobního vlastnictví. 9. ZPRÁVA AUDITORA - bez výhrad ze dne

9 10. PŘÍLOHY A TABULKOVÁ ČÁST Přehled vybraných ukazatelů - Název r r.2008 r.2007 r počet bytů ve správě družstva (bez SVJ) příspěvek na správu za 1 byt měsíčně 115, ,- 105,- skutečné roční náklady na výkon správy (v tis.kč) pohledávky z nájemného a služeb(v tis. Kč) prům. dluh na 1 byt 752,- 868,- 826,- 922,- vlastní kapitál (v tis. Kč) roční tvorba dlouh. zálohy na opr. a údr.(v tis.kč) prům. měs tvorba dl. zálohy na 1 byt 1003,- 971,- 685,- 645,- prům. měs tvorba dl. zálohy na 1 m2 15,40 14,90 10,50 10,00 zůstatek nesplaceného invest. úvěru domy(v tis.kč) zůstatek nespl. úvěrů- revitalizace domů(v tis.kč)

10 10.2. Tabulková část ROZVAHA ZA ROK 2009 (v tis. Kč) (tabulka č. 1) Aktiva celkem Pasiva celkem A Pohled. za Vlastní ups.vl.kap.. A kapitál B Dlouh.hm.majetek Zákl A.1 kapitál B.I nehm.dlouh. Kapit. majetek A.II fondy B.II dlouh.hm. Fondy majetek A.III ze zisku B.III finanční dlou HV min.let hod.majetek A.IV B.III1 podíly a HVúčet vklady A.V období C Oběžná Cizí aktiva B zdroje C.I Zásoby B.I rezervy C.II Dlouhod. dlouh. pohledáv. B.II závaz C.III Krátkod. krátk. pohledáv B.III závazky C.IV fin.majet B.IV bank.úvěr výp. D Ostatní aktiva B.II dlouh. bank.úvěr C Ostatní pasiva

11 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ZA ROK 2009 (tis.kč) (tabulka č. 2) Období I + II Výkony a prodej zboží Tržby a prodej zboží a služeb II. 1. Změna stavu vnitr.zás.vl.výroby II. 2. Aktivace A + B Výkon.spotřeba a náklady na prodej zboží Přidaná hodnota C Osobní náklady E Odpisy nehm.a hm.inv.majetku III+IV Provozní výnosy D+E+F+I Provozní náklady J+H * Provozní hospodářský výsledek I + XII Zúčt.rezerv,opr.pol.a čas.rozl.výn L + M Tvorba rezerv,opr.pol.na fin.nákl. IX+X Finanční výnosy N+O Finanční náklady * Hosp.výsl.z fin.oper. vč.daně z příjmu ** Hosp.výsledek za běž. činnost XVI Mimořádné výnosy S + T Mimořádné náklady * Mimořádný hospodář. výsledek *** Hosp. výsledek za účet. období

12 10.3. Soupis vyřazeného majetku v roce 2009 SBD BUDOVATEL, Bří Jaroňků 4079, Zlín Soupis hmotného majetku vyřazení k DOMY Datum Název Evid.číslo Důvod pořízení PC ZC Stř. Sekačka B nefunkční ,-- 0, Sekačka Erma B opotřebeno ,-- 0, Vrtačka B opotřebeno ,-- 0, Sekačka B opotřebeno ,-- 0, Sekačka B opotřebeno ,-- 0, Sekačka B opotřebeno ,-- 0, Svěrák A opotřebeno ,-- 0, Rohož A opotřebeno ,-- 0, Vrtačka B opotřebeno ,-- 0, Stůl pracovní A opotřebeno ,-- 0, Kolečko A opotřebeno ,-- 0, Křovinořez B nefunkční ,-- 0, Sekačka B opotřebeno ,-- 0, Hasicí přístroj A opotřebeno ,-- 0, Hasicí přístroj A opotřebeno ,-- 0, Hasicí přístroj A opotřebeno ,-- 0, Hasicí přístroj A opotřebeno ,-- 0, Celkem ,-- SPRÁVA Datum Název Evid.číslo Důvod pořízení PC ZC Konden.vysoušeč A neopravitelný ,-- 0,-- Regál archivní B opotřebeno ,-- 0,-- Regál kovový B opotřebeno ,-- 0,-- Rychlov.konvice A nefunkční ,83 0, Celkem , Výroční zprávu předkládá představenstvo bytového družstva BUDOVATEL, stavebního bytového družstva se sídlem ve Zlíně. Zpracováno ve Zlíně, květen 2010.

13 1. Popis účetní jednotky Příloha k roční účetní závěrce ve zjednodušeném rozsahu k Název: BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Sídlo: Bří Jaroňků 4079, Zlín IČ: DIČ: CZ Právní forma: družstvo Zaps. Krajským soudem v Brně, odd.drxxxiv, vložka 61 Předmět činnosti: správa družstevního bytového a nebytového fondu Rozvahový den: Okamžik sestavení účetní závěrky: Datum vzniku družstva: , den zápisu Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: Zápis změn statutárního orgánu Popis organizační struktury: Předseda představenstva řídí celé družstvo. - úsek předsedy - řídí předseda představenstva Ing. Antonín Duchtík - úsek ČBZ - řídí místopředseda družstva JUDr. Jaroslav Stratil - úsek ekonomický řídí vedoucí EÚ Ivana Mostýnová - úsek PAM - řídí vedoucí Bohuslava Filipcová - úsek technický řídí vedoucí TÚ Ing. Josef Hrančík Zásadní změny organizační struktury během uplynulého účetního období: nebyly Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: Představenstvo: Předseda Ing. Antonín Duchtík Člen JUDr. Jaroslav Stratil Člen Ing. Tomáš Formánek Člen František Chvatík Člen Ing. Milan Jurajda Člen Ing. Václav Rokyta Člen - Ing. Tomáš Jakubíček Člen - Ing. Jan Zahradník Člen - Milan Chludil Člen - Ing. Pavel Martinec Člen - Ivan Slovák

14 Kontrolní komise: Předseda Ing. Miroslav Kolb Člen Eduard Res Člen František Shejbal Člen PhDr. František Zimáček Člen Helena Janíková 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech - majetková spoluúčast vyšší než 20 % - ve společnostech Real Flat spol. s r.o. - 51% Bytservis Zlín spol. s r.o. - 51% Coopinvesta spol. s r.o. - 51% 3. Zaměstnanci družstva, osobní náklady Zaměstnanci celkem Průměrný počet zaměstnanců 21 Mzdové náklady (v tis. Kč) 8959 Odměny člen. statutárních orgánů 2635 družstva (v tis. Kč) domy Odměny člen. st.org. družstva 805 Náklady na sociální zabezpečení (v tis Kč) Sociální náklady (v tis. Kč) 147 Osobní náklady celkem (v tis. kč) Půjčky, úvěry, poskytnutá zajištění a ostatní plnění jak v peněžní, tak v nepeněžní formě poskytnutá osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů. nebyly 5. Informace o aplikaci obecných účetních zásad, o použitých účetních metodách, způsobech oceňování a odpisování. Účetnictví bylo vedeno v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhláškou č. 500/2002 Sb. a českými účetními standardy prostřednictvím výpočetní techniky. Způsob ocenění majetku: v pořizovacích cenách Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny: Nebylo použito Odpisové metody Drobný hmotný majetek v hodnotě do Kč ,- je účtován do spotřeby na účet 501 Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku jsou uplatněny. Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku jsou stanoveny dle odpisového plánu. Informace o odchylkách od metod podle 7 odst 5 ZoÚ - nebyly

15 Způsob stanovení výše opravných položek a oprávek k majetku - nebyly tvořeny Oprávky k majetku byly účtovány dle odpisového plánu ve výši odpisů. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách - v cizí měně nebylo účtováno Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků - nebyla stanovena 6. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Výše závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti k Výše závazků veřejného zdravotního pojištění k Výše daňových nedoplatků k Daň z příjmů ze závislé činnosti Srážková daň Kč ,-- Zaplaceno dne Kč ,-- Zaplaceno dne Kč ,-- Zaplaceno dne Kč ,- Zaplaceno dne DPH Kč ,- Zaplaceno dne Silniční daň - přeplatek Kč 1475,- Zaplaceno dne DPPO Kč ,- přeplatek Vyúčtování do Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti: Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období nebyly Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky - nebyl Rozpis rezerv nebyly tvořeny Dlouhodobé bankovní úvěry bytové domy Kč , Přijaté dotace na investiční a provozní účely byly přijaty dotace z programu PANEL na úroky z úvěrů na revitalizace panelových domů ve výši Kč , Důležité informace týkající se majetku a závazků Vysvětlení částky vykázané v položce B.I.1. Zřizovací výdaje - nebyly Pohledávky po lhůtě splatnosti z obchodních vztahů: dnů Kč ,- nad 365 dnů Kč ,- Pohledávky z nájemného Kč ,- Závazky po lhůtě splatnosti: Kč , Pohledávky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než pět let z obchodní vztahů: nejsou

16 Závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než pět let - nejsou Pronájem majetku - Kč , Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem bytové domy a garáže ,- Kč Drobný hmotný majetek neuvedený v rozvaze - za rok 2009 není Cizí majetek uvedený v rozvaze - nebyl Celková výše závazků, které nejsou vykázány v rozvaze- nebyly Penzijní závazky a závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku - nebyly 6.3. Významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky V účetní jednotce nenastaly žádné významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem vyhotovení závěrky. Informace uváděné ve výkazech jsou srovnatelné za běžné a minulé období. Výkaz zisku a ztráty je vyhotoven v druhovém členění. Ing. Antonín Duchtík předseda družstva Zpracovala: Mostýnová Ivana, ekonom Ve Zlíně dne

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ , za rok

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ , za rok COOPINVESTA spol. s r.o., Zlín, Budovatelská 4821, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o hospodaření družstva BUDOVATEL, stavebního bytového družstva

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o hospodaření družstva BUDOVATEL, stavebního bytového družstva BUDOVATEL, stavební bytové družstvo se sídlem: IČ 00 04 88 61, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4.3.1960, oddíl DrXXXIV, vložka 61 Bří Jaroňků 4079, 762 33 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA o

Více

o hospodaření společnosti BYTSERVIS ZLÍN spol. s r.o., ve Zlíně, Sokolská 622, PSČ za rok 2009

o hospodaření společnosti BYTSERVIS ZLÍN spol. s r.o., ve Zlíně, Sokolská 622, PSČ za rok 2009 BYTSERVIS ZLÍN spol. s r.o., Zlín, Sokolská 622, PSČ 760 01 --------------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

o hospodaření společnosti BYTSERVIS ZLÍN spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Sokolská 622, PSČ 760 01 za rok 2008

o hospodaření společnosti BYTSERVIS ZLÍN spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Sokolská 622, PSČ 760 01 za rok 2008 BYTSERVIS ZLÍN spol. s r.o., Sokolská 622, Zlín, PSČ 760 01 --------------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. zapsané dne 16.10.1963 u OR KS v Ostravě, oddíl Dr XXII, vložka 148

Rozvoj stavební bytové družstvo U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. zapsané dne 16.10.1963 u OR KS v Ostravě, oddíl Dr XXII, vložka 148 Rozvoj stavební bytové družstvo U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava zapsané dne 16.10.1963 u OR KS v Ostravě, oddíl Dr XXII, vložka 148 IČ 00053104 za rok 2014 Projednáno a schváleno představenstvem

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Korporace AXONIA, a.s. Ke dni 31.12.2015 Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

Společenství vlastníků jednotek Jeseniova Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2015

Společenství vlastníků jednotek Jeseniova Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2015 Společenství vlastníků jednotek Jeseniova 2852 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Příloha tvořící součást účetní závěrky 2015 1. Popis účetní jednotky Příloha k účetní závěrce za

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Společnosti Zemědělské družstvo vlastníků Hodíškov Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích 3. Zaměstnanci korporace, osobní náklady 4. Půjčky, úvěry

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ke dni ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Společenství

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2007 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Průkopník, stavební bytové družstvo

Průkopník, stavební bytové družstvo Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 26. 5. 2016 Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA ROK 2015 Schváleno

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Obsah přílohy Podle 39, 39b a 39c vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 3.

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce za účetní období 1. 1. 2012 31. 12. 2012 Veškeré hodnotové údaje jsou uváděny v tisících Kč. 1 Obecné informace 1.1 Popis účetní jednotky Název Společenství vlastníků jednotek

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Průkopník, stavební bytové družstvo

Průkopník, stavební bytové družstvo Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 28. 5. 2015 Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA ROK 2014 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společenství Holešovice 869 Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Název: Společenství Holešovice 869 Sídlo: Osadní 869/30, Praha 7 Holešovice, 170 00 Právní forma: společenství vlastníků jednotek IČO: 282

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva 2015 Obsah Úvodní slovo VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 3 A Základní údaje o akciové společnosti C Údaje o cenných papírech B Údaje o základním kapitálu 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 5 D

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2009 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro nepodnikatelské subjekty. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosince 216 ( údaje jsou vyčísleny v celých tisících Kč ) sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou

Více

Příloha k účetní závěrce podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb. za rok 2016

Příloha k účetní závěrce podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb. za rok 2016 Příloha k účetní závěrce podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb. za rok 2016 Základní údaje : Odstavec 1 Název společnosti: Technické služby Lanškroun, s.r.o. Identifikační číslo osoby: 25951459 Sídlo společnosti:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2008 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 17

MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 17 MÚZO PRAHA - 2010/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 17 MÚZO PRAHA - 2010/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 8/ 17 ORGANIZACE: 48112089 Příloha č.3 - Přehled o peněžních tocích

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Příloha k účetní závěrce za rok 212 Čl. II. Obecné údaje (1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Technické služby Police nad Metují, s.r.o Sídlo: V Domkách 8 Identifikační číslo: 25264176 Právní forma:

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více