BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: 762 33 družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3."

Transkript

1 BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne , oddíl DrXXXIV, vložka 61 IČ: VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření družstva BUDOVATEL, stavebního bytového družstva se sídlem ve Zlíně za rok 2009

2 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura 3. Hospodaření družstva - náklady, výnosy, zhodnocení - pohyb majetku - výsledky inventarizace 4. Zaměstnanci a pracovně právní vztahy 5. Zpráva o hospodaření subjektů, kde má družstvo podíl 6. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok Činnosti družstva v roce Činnosti družstva v dalším období 9. Zpráva auditora 10. Výkazy a přílohy

3 1. ÚVOD BUDOVATEL, stavební bytové družstvo v dnešní podobě vzniklo v roce 1980 sloučením několika družstev v regionu a jako přejímající družstvo navazuje svojí tradicí a činností na družstva založená v roce 1959, přičemž působí ve více než 20 obcích regionu Zlín. Systém družstva zajišťuje správu bytového fondu ve více než 400 bytových domech a objektech garáží. Hlavním posláním této výroční zprávy je předložení podrobné informace o hospodaření Stavebního bytového družstva BUDOVATEL ve Zlíně za rok V roce 2009 si družstvo připomnělo padesát let od svého vzniku a v současnosti eviduje více než 14 tisíc členů a v celém systému družstva spravuje téměř 12 tisíc bytů. 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 2.1. PŘEDMĚT ČINNOSTI Předmětem činnosti družstva je zajišťování správy a provozu bytů, bytových a nebytových objektů ve vlastnictví družstva, ve vlastnictví členů družstva, ale i ve vlastnictví jiných fyzických či právnických osob, včetně zabezpečování plnění (služeb) poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor a dalších činností, jako například zabezpečování nové výstavby, převod jednotek do vlastnictví členů nebo přidělování do užívání včetně smlouvy o nájmu, dále údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace bytových a nebytových objektů ORGÁNY DRUŽSTVA Orgány družstva jsou : - shromáždění delegátů - představenstvo - předseda - kontrolní komise - členská schůze samosprávy - výbor samosprávy Statutární orgán tvoří představenstvo ve složení : předseda Ing. Antonín Duchtík členové JUDr. Jaroslav Stratil Ing. Tomáš Formánek Ivan Slovák Ing. Jan Zahradník František Chvatík Ing. Pavel Martinec Ing. Václav Rokyta Ing. Tomáš Jakubíček Ing. Milan Jurajda Milan Chludil 2.3. ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ K evidovalo družstvo celkem členů družstva z toho členů nájemců členů vlastníků ost.členů( garáže a nebydlící) 3 176

4 Počet bytů ve správě družstva ve vlastnictví družstva ve vlastnictví fyz.osob, tj.celkem Počet bytů ve správě systému družstva u SVJ - právnických osob 367 ve vlastnictví družstva ve vlastnictví fyz.osob, tj. celkem HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA Hospodářský výsledek družstva za rok 2009 činí před zdaněním Kč ,-. Po zdanění je výsledek, vzhledem k připočitatelným položkám, vykazován ve výši Kč ,-. Výše daňového základu v systému bytového družstevnictví zahrnuje připočitatelné položky, mimo běžných daňově neuznatelných nákladů, jako jsou náklady na reprezentaci ve výši 113 tis.kč,odměny členům samospráv, statutárního orgánu, kontrolní komise a odborných komisí ve výši tis. Kč, příspěvky SČMBD ve výši 319 tis. Kč a tvorba opravných položek k pohledávkám ve výši 196 tis. Kč, také podíl nákladů správy vztahujících se k osvobozeným příjmům z nájemného, stanovený koeficientem, a ostatní daňově neuznatelné náklady ( pojištění statut. orgánů, dary, náklady minulých let) ve výši 470 tis. Kč Výnosy - Výkaz zisků a ztrát - tabulka č.2 v příloze - bod 10. Výnosy celkem dosáhly výše ,- Kč Členění výnosů: - tržby - zál.nájemné za užívání bytů ,- Kč - tržby - pronájmy nebyt. prostor ,- Kč - tržby - poplatky za převody do vl ,- Kč - tržby - správa nájemci ,- Kč - tržby - správa vlastníci ,- Kč - provozní výnosy-poplatky z prodl ,- Kč - ostatní provozní výnosy ,- Kč - finanční výnosy ,- Kč 3.2. Náklady Náklady za rok 2009 dosáhly výše Kč ,- a jejich podrobnější členění je uvedeno v tabulkové části této zprávy. Výše nákladů v roce 2009 odpovídá úrovni roku 2008 a neovlivňuje výši hospodářského výsledku Zhodnocení Družstvo vykázalo v roce 2009 hospodářský výsledek nižší proti roku 2008 o cca 880 tis. Kč. Výsledek ovlivňuje v roce v období ekonomické krize snížení výnosů, z důvodu poklesu úrokových sazeb u bank, v oblasti finanční činnosti. Provozní hospodářský výsledek je ovlivněn snížením výkonů v oblasti správy společenství vlastníků jednotek, jejichž správu v celkovém systému družstva zajišťuje dceřiná společnost Real Flat s.r.o. Družstvo v roce 2009 nemělo žádný provozní úvěr na zajišťování správy nebo služeb poskytovaných s užíváním bytů. Zástavní právo je zřízeno ve prospěch Ministerstva financí ČR u domů a bytů ve vlastnictví družstva s nesplaceným investičním úvěrem, poskytnutým na družstevní výstavbu v letech 1970 až Zřízení tohoto zástavního práva ukládá zákon č. 297/1992 Sb. Družstvo v roce 2009 čerpalo investiční úvěry ve výši cca 10,2 mil. Kč na revitalizace bytových domů. Roční účetní závěrka družstva byla sestavena daňovým poradcem a ověřena auditorem, jehož stanovisko je součástí této výroční zprávy. Celkový obrat družstva při zajišťování běžné činnosti správy bytového fondu činí cca 356 mil. Kč.

5 3.4. Pohyb majetku - Rozvaha - tabulka č.1 v příloze - bod 10. Nákupy, prodeje a likvidace dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek byl ověřen fyzickou inventarizací ke dni Stav dlouhodobého majetku je v zůstatkové hodnotě v rozvaze vykazován 697 mil. Kč a pohyb majetku v roce 2009 zahrnuje účetní operace spojené s převody bytů do vlastnictví členům ve výši 37,8 mil. Kč a vyřazení krátkodobého majetku ve výši pořizovací ceny cca 51 tis. Kč a zůstatkové hodnoty 0. V průběhu roku 2009 bylo převedeno do osobního vlastnictví členům 486 bytových jednotek a 26 garáží, což představovalo snížení dlouhodobého hmotného majetku družstva ve výši téměř 38 mil. Kč. Předpokládaný počet převodů bytů do vlastnictví pro rok 2010 činí 400 jednotek. Celkový počet realizovaných převodů činí k : 8166 bytových jednotek a 1900 garážových boxů. Výsledky inventarizací a) Fyzická inventarizace Fyzická inventarizace majetku byla provedena na základě příkazu č.1/2009 ze dne k Inventarizační komise provedly inventuru dlouhod. hmotného a nehmotného majetku a krátkodobého hmotného a nehmotného majetku ve srovnání se stavem účetní evidence na příslušných účtech. Hlavní invent. komise nezjistila rozdíly mezi stavem skutečným a účetním a dle zjištění dílčích inv. komisí navrhla vyřazení nefunkčních prostředků. Zaúčtování bylo provedeno do období 12/2009. b) Dokladová inventarizace V souvislosti s účetním uzavřením roku byla zpracována dokladová inventura, která je k dispozici v účtárně družstva a tato byla ověřena auditorem dne c) Inventarizace skladů, cenin a pokladny K družstvo neeviduje žádné zásoby. Inventarizací stavu pokladny a cenin nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi stavem skutečným a účetním a byla ověřena auditorem firmy. 4. ZAMĚSTNANCI A PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY Počet zaměstnanců družstva: zaměstnanci 22 dohody o prac.čin. 111 dohody o prov.práce 82 funkcionáři 295 Pracovněprávní vztahy družstva se řídí zákoníkem práce a vnitřními předpisy družstva. V souladu se sociálním programem umožňuje družstvo zaměstnancům například čerpání bezúročných půjček, příspěvek na stravování aj. Prověrkou dodržování předpisů BOZP nebyly zjištěny nedostatky ze strany družstva. Družstvo se při zabezpečení ochrany životního prostředí řídí platnými právními předpisy.

6 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SUBJEKTŮ, KDE MÁ DRUŽSTVO PODÍL VÍCE NEŽ 20% Dceřiné společnosti: REAL FLAT, SPOL. S R.O. počet zaměstnanců: 16 předmět činnosti: realitní činnost, správa a údržba nemovitostí zprostředkovatelská činnost, org., ekon., účetní poradenství koupě zboží a prodej základní kapitál: ,- Kč hosp.výsl. za rok 2009: 916 tis. Kč po zdanění výrok auditora: bez výhrad ze dne BYTSERVIS ZLÍN, SPOL. S R.O. počet zaměstnanců: 20 předmět činnosti: provádění staveb,jejich změn a odstraňování montáž, opravy,revize a zkoušky vyhrazených zdvih.zařízení a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení silniční motorová doprava nákladní do 3,5 tuny koupě zboží a prodej základní kapitál: ,- Kč hosp. výsl. za rok 2009: 501 tis. Kč po zdanění výrok auditora: bez výhrad ze dne COOPINVESTA, SPOL. S R.O. počet zaměstnanců: 3 předmět činnosti: provádění invest. inžen. činnosti technická pomoc koupě zboží a prodej základní kapitál: ,- Kč hosp.výsl.za rok 2009: 183 tis. Kč po zdanění výrok auditora: bez výhrad ze dne NÁVRH NA ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU DRUŽSTVA ZA ROK 2009 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ ,- Kč ,- Kč Návrh na rozdělení hosp. výsledku: Tvorba sociálního fondu ,- Kč Tvorba nedělitelného fondu ,- Kč Podíl na zisku členům družstva ,- Kč Výše podílu l člena odpovídá poměru jeho průměrného zůstatku dlouhodobé zálohy na opravy k průměrnému ročnímu zůstatku dlouhodobé zálohy na opravy všech členů celkem, přičemž podíl na zisku podléhá dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, 36,zdanění ve výši 15%.

7 7. ČINNOSTI DRUŽSTVA V ROCE Družstvo vykonávalo běžnou činnost spojenou se zajišťováním správy družstevního majetku a majetku fyzických osob a služeb spojených s bydlením. - Družstvo provedlo nezbytné účetní operace, schválilo a vzalo na vědomí: 181 dohod o převodu členských práv a povinností bytů a garáží 15 žádostí o podnájem družstevního bytu 1 žádost o souhlas s výměnou bytu - Družstvo nadále převádělo byty do osobního vlastnictví: - bylo zpracováno 1 prohlášení vlastníka - bylo převedeno 486 bytů do vlastnictví - bylo převedeno 26 garáží do vlastnictví - Družstvo připravilo ustavení 20 nových společenství vlastníků jednotek jako právnických osob. - Postupně byly podle zákona převáděny pozemky pod bytovými domy z majetku státu do majetku družstva a současně s převody bytů do osobního vlastnictví byly převáděny vlastníkům bytů. - Družstvo zajistilo opravy a rekonstrukce bytových domů ve výši tis. Kč z toho - montáže TRV a RTN ,- Kč celkové revitalizace domů ,- Kč rozvody,stupačky,vodo-topo ,- Kč opravy balkonů,vchodů,lodžií ,- Kč výměna oken ,- Kč zateplení a střechy ,- Kč revize výtahy -elektro ,- Kč elektroopravy ,- Kč rekonstrukce výtahy ,- Kč malířské a natěračské práce ,- Kč rekonstrukce kotelen ,- Kč Rozdíl zahrnuje další údržbu a drobné opravy bytového fondu různých odborných charakteristik. - Družstvo v roce 2009 zaznamenalo průměrnou tvorbu dlouhodobých záloh na opravy a údržby bytových domů ve výši 15,40 Kč za 1 m2 plochy měsíčně, přičemž tvorbu i nadále ovlivňují plánované revitalizace domů, při kterých je tvorba dlouhodobých záloh z důvodu splátek úvěrů stanovena minimálně na 20,- až 25,- Kč na 1m2 plochy bytu. Tato výše tvorby odpovídá v zásadě skutečným potřebám oprav či rekonstrukcí bytových domů. - Společnost BYTSERVIS ZLÍN se na opravách a rekonstrukcích podílela ve výši ,- Kč, což odpovídá úrovni roku 2008 a zahrnuje dokončení realizace zakázek v oblasti rekonstrukce vodo-topo a zajištění nových zakázek v oblasti oprav elektro. - Tvorba dlouhodobých záloh bytových domů činila v roce 2009 celkem Kč ,-. - Družstvo v roce 2009 dokončilo realizaci revitalizace 8 bytových domů pro cca 230 bytových jednotek a v celém systému družstva zahájilo revitalizace dalších 20 domů pro cca 850 bytových jednotek. - V roce 2009 družstvo významně snížilo stav pohledávek za neplatiči nájemného o téměř 1,3 mil. Kč.

8 8. ČINNOSTI DRUŽSTVA V DALŠÍM OBDOBÍ V následujícím období roku 2010 se činnost družstva bude zaměřovat především na: - dokončení zahájené revitalizace bytových domů a přípravu nových revitalizací v objemu cca 200 bytových jednotek s využitím dotačního programu Zelená úsporám a individuálního nejvýhodnějšího financování, - zajištění běžných oprav a údržby bytových domů a technické pomoci či stavebního dozoru při realizaci rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí bytových domů, - zajištění výměny poměrových měřidel vody v jednotlivých bytech v souvislosti s platnou legislativou, - zajištění nabídky a montáže měřidel tepla v jednotlivých bytech z důvodu vyšší úspory tepla, zejména v souvislosti s realizovanou revitalizací domu, - zajištění legislativních postupů při řešení a snižování stavu pohledávek v oblasti vymáhání dluhů a řešení vypořádání pohledávek po neplatičích nájemného, - zajištění zahájení výstavby v oblasti sociálního bydlení ve spolupráci s dceřinými společnostmi, - zajištění běžného výkonu správy bytových domů a vyhodnocení optimální kalkulace ceny za správu ve vztahu k odpovědnosti vlastníka za případné způsobené škody při zajišťování činností správy ( např. provoz kotelen, rekonstrukce, aj.) a s využitím všech daňových výhod, - zajištění zpracování systému družstva v oblasti výkonu přímé správy na domech bez zvolených zástupců bydlících v domě s využitím pravidelných termínů pro účast pověřeného pracovníka družstva v domě k převzetí dotazů, připomínek a žádostí k zajištění provozu domu, - zajištění převodů bytů do osobního vlastnictví v souladu s novelou zák. č. 72/1994 Sb. - zajištění důkladné informovanosti členské základny družstva v oblasti realizace oprav, rekonstrukcí, výměn poměrových měřidel, měřičů tepla, ekonomických ukazatelů hospodaření domu a převodů bytů do osobního vlastnictví. 9. ZPRÁVA AUDITORA - bez výhrad ze dne

9 10. PŘÍLOHY A TABULKOVÁ ČÁST Přehled vybraných ukazatelů - Název r r.2008 r.2007 r počet bytů ve správě družstva (bez SVJ) příspěvek na správu za 1 byt měsíčně 115, ,- 105,- skutečné roční náklady na výkon správy (v tis.kč) pohledávky z nájemného a služeb(v tis. Kč) prům. dluh na 1 byt 752,- 868,- 826,- 922,- vlastní kapitál (v tis. Kč) roční tvorba dlouh. zálohy na opr. a údr.(v tis.kč) prům. měs tvorba dl. zálohy na 1 byt 1003,- 971,- 685,- 645,- prům. měs tvorba dl. zálohy na 1 m2 15,40 14,90 10,50 10,00 zůstatek nesplaceného invest. úvěru domy(v tis.kč) zůstatek nespl. úvěrů- revitalizace domů(v tis.kč)

10 10.2. Tabulková část ROZVAHA ZA ROK 2009 (v tis. Kč) (tabulka č. 1) Aktiva celkem Pasiva celkem A Pohled. za Vlastní ups.vl.kap.. A kapitál B Dlouh.hm.majetek Zákl A.1 kapitál B.I nehm.dlouh. Kapit. majetek A.II fondy B.II dlouh.hm. Fondy majetek A.III ze zisku B.III finanční dlou HV min.let hod.majetek A.IV B.III1 podíly a HVúčet vklady A.V období C Oběžná Cizí aktiva B zdroje C.I Zásoby B.I rezervy C.II Dlouhod. dlouh. pohledáv. B.II závaz C.III Krátkod. krátk. pohledáv B.III závazky C.IV fin.majet B.IV bank.úvěr výp. D Ostatní aktiva B.II dlouh. bank.úvěr C Ostatní pasiva

11 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ZA ROK 2009 (tis.kč) (tabulka č. 2) Období I + II Výkony a prodej zboží Tržby a prodej zboží a služeb II. 1. Změna stavu vnitr.zás.vl.výroby II. 2. Aktivace A + B Výkon.spotřeba a náklady na prodej zboží Přidaná hodnota C Osobní náklady E Odpisy nehm.a hm.inv.majetku III+IV Provozní výnosy D+E+F+I Provozní náklady J+H * Provozní hospodářský výsledek I + XII Zúčt.rezerv,opr.pol.a čas.rozl.výn L + M Tvorba rezerv,opr.pol.na fin.nákl. IX+X Finanční výnosy N+O Finanční náklady * Hosp.výsl.z fin.oper. vč.daně z příjmu ** Hosp.výsledek za běž. činnost XVI Mimořádné výnosy S + T Mimořádné náklady * Mimořádný hospodář. výsledek *** Hosp. výsledek za účet. období

12 10.3. Soupis vyřazeného majetku v roce 2009 SBD BUDOVATEL, Bří Jaroňků 4079, Zlín Soupis hmotného majetku vyřazení k DOMY Datum Název Evid.číslo Důvod pořízení PC ZC Stř. Sekačka B nefunkční ,-- 0, Sekačka Erma B opotřebeno ,-- 0, Vrtačka B opotřebeno ,-- 0, Sekačka B opotřebeno ,-- 0, Sekačka B opotřebeno ,-- 0, Sekačka B opotřebeno ,-- 0, Svěrák A opotřebeno ,-- 0, Rohož A opotřebeno ,-- 0, Vrtačka B opotřebeno ,-- 0, Stůl pracovní A opotřebeno ,-- 0, Kolečko A opotřebeno ,-- 0, Křovinořez B nefunkční ,-- 0, Sekačka B opotřebeno ,-- 0, Hasicí přístroj A opotřebeno ,-- 0, Hasicí přístroj A opotřebeno ,-- 0, Hasicí přístroj A opotřebeno ,-- 0, Hasicí přístroj A opotřebeno ,-- 0, Celkem ,-- SPRÁVA Datum Název Evid.číslo Důvod pořízení PC ZC Konden.vysoušeč A neopravitelný ,-- 0,-- Regál archivní B opotřebeno ,-- 0,-- Regál kovový B opotřebeno ,-- 0,-- Rychlov.konvice A nefunkční ,83 0, Celkem , Výroční zprávu předkládá představenstvo bytového družstva BUDOVATEL, stavebního bytového družstva se sídlem ve Zlíně. Zpracováno ve Zlíně, květen 2010.

13 1. Popis účetní jednotky Příloha k roční účetní závěrce ve zjednodušeném rozsahu k Název: BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Sídlo: Bří Jaroňků 4079, Zlín IČ: DIČ: CZ Právní forma: družstvo Zaps. Krajským soudem v Brně, odd.drxxxiv, vložka 61 Předmět činnosti: správa družstevního bytového a nebytového fondu Rozvahový den: Okamžik sestavení účetní závěrky: Datum vzniku družstva: , den zápisu Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: Zápis změn statutárního orgánu Popis organizační struktury: Předseda představenstva řídí celé družstvo. - úsek předsedy - řídí předseda představenstva Ing. Antonín Duchtík - úsek ČBZ - řídí místopředseda družstva JUDr. Jaroslav Stratil - úsek ekonomický řídí vedoucí EÚ Ivana Mostýnová - úsek PAM - řídí vedoucí Bohuslava Filipcová - úsek technický řídí vedoucí TÚ Ing. Josef Hrančík Zásadní změny organizační struktury během uplynulého účetního období: nebyly Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: Představenstvo: Předseda Ing. Antonín Duchtík Člen JUDr. Jaroslav Stratil Člen Ing. Tomáš Formánek Člen František Chvatík Člen Ing. Milan Jurajda Člen Ing. Václav Rokyta Člen - Ing. Tomáš Jakubíček Člen - Ing. Jan Zahradník Člen - Milan Chludil Člen - Ing. Pavel Martinec Člen - Ivan Slovák

14 Kontrolní komise: Předseda Ing. Miroslav Kolb Člen Eduard Res Člen František Shejbal Člen PhDr. František Zimáček Člen Helena Janíková 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech - majetková spoluúčast vyšší než 20 % - ve společnostech Real Flat spol. s r.o. - 51% Bytservis Zlín spol. s r.o. - 51% Coopinvesta spol. s r.o. - 51% 3. Zaměstnanci družstva, osobní náklady Zaměstnanci celkem Průměrný počet zaměstnanců 21 Mzdové náklady (v tis. Kč) 8959 Odměny člen. statutárních orgánů 2635 družstva (v tis. Kč) domy Odměny člen. st.org. družstva 805 Náklady na sociální zabezpečení (v tis Kč) Sociální náklady (v tis. Kč) 147 Osobní náklady celkem (v tis. kč) Půjčky, úvěry, poskytnutá zajištění a ostatní plnění jak v peněžní, tak v nepeněžní formě poskytnutá osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů. nebyly 5. Informace o aplikaci obecných účetních zásad, o použitých účetních metodách, způsobech oceňování a odpisování. Účetnictví bylo vedeno v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhláškou č. 500/2002 Sb. a českými účetními standardy prostřednictvím výpočetní techniky. Způsob ocenění majetku: v pořizovacích cenách Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny: Nebylo použito Odpisové metody Drobný hmotný majetek v hodnotě do Kč ,- je účtován do spotřeby na účet 501 Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku jsou uplatněny. Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku jsou stanoveny dle odpisového plánu. Informace o odchylkách od metod podle 7 odst 5 ZoÚ - nebyly

15 Způsob stanovení výše opravných položek a oprávek k majetku - nebyly tvořeny Oprávky k majetku byly účtovány dle odpisového plánu ve výši odpisů. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách - v cizí měně nebylo účtováno Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků - nebyla stanovena 6. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Výše závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti k Výše závazků veřejného zdravotního pojištění k Výše daňových nedoplatků k Daň z příjmů ze závislé činnosti Srážková daň Kč ,-- Zaplaceno dne Kč ,-- Zaplaceno dne Kč ,-- Zaplaceno dne Kč ,- Zaplaceno dne DPH Kč ,- Zaplaceno dne Silniční daň - přeplatek Kč 1475,- Zaplaceno dne DPPO Kč ,- přeplatek Vyúčtování do Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti: Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období nebyly Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky - nebyl Rozpis rezerv nebyly tvořeny Dlouhodobé bankovní úvěry bytové domy Kč , Přijaté dotace na investiční a provozní účely byly přijaty dotace z programu PANEL na úroky z úvěrů na revitalizace panelových domů ve výši Kč , Důležité informace týkající se majetku a závazků Vysvětlení částky vykázané v položce B.I.1. Zřizovací výdaje - nebyly Pohledávky po lhůtě splatnosti z obchodních vztahů: dnů Kč ,- nad 365 dnů Kč ,- Pohledávky z nájemného Kč ,- Závazky po lhůtě splatnosti: Kč , Pohledávky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než pět let z obchodní vztahů: nejsou

16 Závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než pět let - nejsou Pronájem majetku - Kč , Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem bytové domy a garáže ,- Kč Drobný hmotný majetek neuvedený v rozvaze - za rok 2009 není Cizí majetek uvedený v rozvaze - nebyl Celková výše závazků, které nejsou vykázány v rozvaze- nebyly Penzijní závazky a závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku - nebyly 6.3. Významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky V účetní jednotce nenastaly žádné významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem vyhotovení závěrky. Informace uváděné ve výkazech jsou srovnatelné za běžné a minulé období. Výkaz zisku a ztráty je vyhotoven v druhovém členění. Ing. Antonín Duchtík předseda družstva Zpracovala: Mostýnová Ivana, ekonom Ve Zlíně dne

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2007 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh V ý r o č n í z p r á v a Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh za rok 213 Obsah 1. Identifikační údaje dle výpisu z obchodního rejstříku...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ)

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) 1 Tímto opravujeme a doplňujeme výroční zprávu společnosti RM-S HOLDING, a.s. za rok 2009 (dále jen Dodatek k výroční zprávě za rok 2009 ) takto:

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Výrok auditora Auditor s Report

Výrok auditora Auditor s Report Výrok auditora Auditor s Report ZPRÁVA AUDITORA zakladateli a generálnímu řediteli státního podniku Lesy České republiky, s.p. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Účetnictví bytových družstev

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Bohemia-lázně a.s., sanatorium Kriváň Slovan, Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary tel.: 352 511 111, fax: 353 228 114, accommodation@bohemia-lazne.cz, www.bohemia-lazne.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Textová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více