Disciplinární řád Junáka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Disciplinární řád Junáka"

Transkript

1 Disciplinární řád Junáka 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel a zásady Disciplinárního řádu Disciplinární řád Junáka stanovuje pravidla pro řešení disciplinárních provinění členů Junáka, v některých případech i nečlenů. Smyslem Disciplinárního řádu Junáka je dát jasný signál dotčenému členu i jeho okolí o provinění a jeho závažnosti tak, aby se předešlo dalším proviněním. Řád také poskytuje nástroj pro rychlé preventivní řešení situací, kdy nelze v krátké době disciplinární řízení provést Související předpisy Stanovy Junáka, Organizační rád a systemizace Junáka Definice pojmů a zkratek DO Disciplinární orgán DŘJ DŘíz ŘO DK OJ ZOJ VOJ IS RSRJ VSJ VRJ Disciplinární řád Junáka Disciplinární řízení Řídicí orgán jednotky Disciplinární komise Organizační jednotka (středisko, okres, kraj, ZvOJ) Základní OJ (středisko, přístav) Vyšší OJ (okres, kraj) Informační systém Junáka (skautis) Rozhodčí a smírčí rada Valný sněm Junáka Výkonná rada Junáka 2. Pravidla pro dospělé členy Junáka 2.1. Disciplinární provinění V zájmu Junáka je bezproblémové fungování všech jeho jednotek a orgánů, DŘJ se proto snaží postihnout podstatná narušení činnosti jednotek, orgánů i jednotlivců. Disciplinárními provinění dle tohoto řádu jsou: 1. Porušení či neplnění povinností vyplývajících ze Stanov Junák a vnitřních předpisů či rozhodnutí, 2. Jednání, které nese znaky nebo naplňuje skutkovou podstatu přestupku nebo trestného činu dle platných obecně závazných právních předpisů České republiky. Disciplinárním proviněním ve smyslu bodu 1. nebo 2. je zejména: Disciplinární řád Junáka strana 1/9

2 1. Jednání, které nese znaky nebo naplňuje skutkovou podstatu přestupku nebo trestného činu dle obecně závazných právních předpisů České republiky, 2. Porušení skautských principů, skautského slibu a zákona, 3. Jednání poškozující dobré jméno Junáka jako organizace, pokud toto jednání není vynuceno vnitřním předpisem Junáka nebo obecně závazným právním předpisem, 4. Úmyslné porušení či neplnění povinnosti vyplývající ze zastávané funkce, 5. Neúmyslné porušení či neplnění povinnost vyplývající z činovnické funkce s vážným dopadem hospodářským či jiným, 6. Porušení či neplnění povinností vyplývajících ze Stanov Junáka a vnitřních předpisů či rozhodnutí, 7. Zatajování informací o skutečnostech vedoucích k poškození Junáka jako organizace (případně i jeho členů) či jeho dobré pověsti Disciplinární tresty Pro řešení disciplinárních provinění stanovuje DŘJ následující nástroje, tedy disciplinární tresty. Disciplinárními tresty jsou: 1. Napomenutí, 2. Důtka, 3. Zákaz účasti na akcích oblasti na určitou nebo neurčitou dobu, 4. Odvolání z funkce, 5. Zákaz výkonu činnosti v určité oblasti na určitou nebo neurčitou dobu, 6. Odnětí některých vyznamenání, 7. Vyloučení z Junáka. Disciplinární tresty lze udělit podmíněně se zkušební dobou nejvýše 1 rok od udělení trestu. Eventuální porušení podmíněně uděleného disciplinárního trestu vyhodnotí DO, který původní podmíněný trest udělil a rozhoduje také o přeměně podmíněně uděleného disciplinárního trestu na nepodmíněný. Disciplinárních trestů může být uděleno více současně podle povahy a závažnosti disciplinárního provinění. Udělením disciplinárního trestu nejsou dotčena práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů. U trestů s dobou účinnosti nad 3 roky nebo na dobu neurčitou může potrestaný požádat po 3 letech o přezkum nebo prominutí zbytku trestu ten DO, který trest udělil Napomenutí Smyslem napomenutí je dát provinilci první varování ve vztahu k jeho provinění. Napomenutí je udělováno za méně vážné provinění, které nemají významný dopad na Junáka či jeho členy Důtka Smyslem důtky je důrazně varovat trestaného vzhledem k významu jeho provinění či jejich četnosti. Důtka se uděluje za: 1. vážnější provinění, které ale nemají významný dopad na Junáka či jeho členy, 2. za opakování méně vážných provinění. Disciplinární řád Junáka strana 2/9

3 Zákaz účasti na akcích Smyslem zákazu účasti na akcích je poskytnutí jasné zpětné vazby k provinění vztaženému ke konkrétní akci a/nebo předejít riziku možných budoucích narušení akcí či důrazně varovat provinilce. Zákaz účasti na akcích se uděluje zejména tehdy: 1. došlo-li v přípravné fázi akce k takovému porušení povinností, které akci ohrozilo, 2. je-li akce konána jako odměna za předcházející činnost, 3. je-li charakter provinění takový, že by mohl narušit akci/akce nebo by vzniklo riziko pro ostatní účastníky akce, byť by to bylo riziko morálního či etického charakteru Zákaz výkonu činnosti v určité oblasti Smyslem zákazu výkonu činnosti v určité oblasti je chránit Junáka před riziky přinášenými působením provinilce v určených aktivitách či funkcích. Zákaz výkonu konkrétní funkce nebo činnosti v určité oblasti, například výkon vedoucích funkcí, činnosti s odpovědností za finanční prostředky, podíl na výchovné činnosti, výkon přímé práce s dětmi, se uděluje za vážné provinění, které mají významný dopad na Junáka či jeho členy, a to i při nečinnosti v dané funkci nebo oblasti. Při zákazu výkonu činnosti provinilec nemůže kandidovat do funkcí v dané oblasti, jsou-li volené, nebo do nich nemůže být ustanoven. Zákaz výkonu činnosti v určité oblasti může být na dobu určitou, nebo neurčitou. Tento trest nelze uplatnit na již vykonávané funkce volené VSJ Odvolání z funkce Smyslem odvolání z funkce je zejména reakce Junáka na pochybení při jejím výkonu; případně možnost předejít tak dalším škodám. Odvolání z funkce je uplatňováno v době výkonu funkce za vážné provinění související s touto funkcí, které mají významný dopad na Junáka či jiné členy, a to i při nečinnosti v dané funkci. Tento trest nelze uplatnit na již vykonávané funkce volené VSJ Odnětí některých vyznamenání Smyslem odnětí vyznamenání je důrazně upozornit provinilce i jeho okolí na jeho provinění, který svou závažností snižuje jeho minulé zásluhy, vyjádřené udělením vyznamenání. Trest odnětí vyznamenání se uděluje za vážné provinění zejména v oblasti, za kterou dostal provinilec vyznamenání nebo za jednání v rozporu se skautskými principy, skautským slibem a zákonem, které popírá vážnost uděleného vyznamenání. Odňata mohou být všechna vyznamenání udělovaná na ústřední i krajské úrovni vyjma odznaku Za čin junácký. DO oznámí uložení trestu i udělovateli vyznamenání. Provinilci po odnětí vyznamenání nemůže být uděleno žádné vyznamenání po dobu 1 roku od udělení trestu vyjma odznaku Za čin Junácký Vyloučení z Junáka Smyslem vyloučení z Junáka je nejdůraznější uvědomění provinilého člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani po výzvě Junáka. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobiloli Junáku zvlášť závažnou újmu. Junák tím zbavuje členství člena, který principiálně nesplňuje nároky kladené na člena Junáka. Disciplinární řád Junáka strana 3/9

4 Vyloučení z Junáka se uděluje za velmi vážné provinění, které mají významný dopad na Junáka či jeho členy nebo vážně poškozují dobrou pověst Junáka. Tento disciplinární trest může udělit jen VRJ. VRJ pro rozhodování o vyloučení může zřídit disciplinární komisi, jejímž členem je starosta Junáka, který pak jménem VRJ rozhodne. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu. Není-li o vyloučení člena rozhodnuto do jednoho roku od zahájení disciplinárního řízení, možnost vyloučení člena zaniká. Výjimkou z tohoto pravidla je případ, kdy se čeká na rozhodnutí od subjektu mimo Junák (např. orgánů činných v trestním řízení apod.). Po dobu čekání je DŘíz přerušeno. Vyloučený může po čtyřech letech požádat VRJ o povolení členství Disciplinární opatření Disciplinární opatření jsou nástrojem, umožňujícím Junáku reagovat předběžně na důvodná podezření na provinění, tak aby zamezily jejich opakování do vyjasnění celé záležitosti, např. osvobozujícího rozsudku soudu či ukončení disciplinárního řízení. Disciplinárními opatřeními jsou: 1. Zákaz účasti na konkrétních akcích, 2. Pozastavení výkonu funkce, 3. Zákaz činnosti Zákaz účasti na konkrétních akcích Toto opatření je použito tehdy, kdy je člen nebo nečlen Junáka důvodně podezřelý z provinění, který by mohl na konkrétních akcích způsobit další škody, či ohrozit průběh těchto akcí. Opatření trvá do skončení disciplinárního řízení, pokud DO nestanoví jinak Pozastavení výkonu funkce Toto opatření je použito tehdy, kdy je člen Junáka obviněn z provinění, který by mohl při výkonu funkce způsobit další škody, nebo ohrozit Junáka či jeho členy. Opatření trvá do skončení disciplinárního řízení, pokud DO nestanoví jinak Zákaz činnosti Toto opatření je použito tehdy, kdy je člen nebo nečlen Junáka obviněn z provinění, který by mohl Junáku jako celku či jeho členům způsobit další škody, nebo je ohrozit, například při podezření z trestných činů. Opatření trvá do skončení disciplinárního řízení, pokud DO nestanoví jinak Disciplinární orgány Disciplinární orgány první instance K projednání provinění a ukládání disciplinárních trestů a/nebo disciplinárních opatření jsou kompetentní disciplinární orgány. DO posoudí, zda se disciplinární provinění stalo, pak rozhodují o ne/udělení disciplinárního trestu Pokud DO zřídí DK, tyto mají rozhodovací pravomoc. Disciplinárními orgány pro dospělé členy jsou: 1. Vedoucí akce pro disciplinární tresty 1, 2 a 3, a disciplinární opatření 1 Zákaz účasti na akcích se v tomto případě vztahuje jen na právě probíhající akci. 2. Statutární orgán Junáka nebo jeho organizační jednotky pro disciplinární tresty 1, 2 a 3, a disciplinární opatření 3. VRJ nebo rada OJ, 4. Disciplinární komise zřizované VRJ nebo radami VOJ. Disciplinární řád Junáka strana 4/9

5 Odvolací disciplinární orgány Odvolací disciplinární organy jsou: 1. pro vedoucího akce rada OJ (případně VRJ) té úrovně, pod kterou je akce pořádána, 2. pro statutární orgán rada OJ (případně VRJ) nejbližší vyšší úrovně, 3. pro radu OJ (její DK) rada OJ (případně VRJ) nejbližší vyšší úrovně, 4. proti rozhodnutí VRJ není odvolání (v případě vyloučení člena nastává automatický přezkum RSRJ) Disciplinární komise Disciplinární komisi může zřídit VRJ či rada VOJ. Pokud ale chce DŘíz vést celá rada, nemusí DK zřídit. DK jedná a rozhoduje jménem DO (celé rady). DK má lichý počet, nejméně 3 členy. Členem DK musí být alespoň jeden činovník zřizovatele DK (rady OJ či VRJ) a nejvýše jeden zástupce ZOJ, v níž je obviněný členem. DO jmenuje členy DK se zřetelem na možnou podjatost členů DK vůči navrhovateli či obviněnému. Zřizovatel DK současně se zřízením DK a jmenováním jejich členů určí předsedu, který řídí činnost DK Disciplinární řízení Pravidla disciplinárního řízení Souběh disciplinárních řízení Za jedno provinění může souběžně či postupně běžet několik různých disciplinárních řízení u různých DO. Například za výtržnost na akci může být účastník potrestán zákazem další účasti na akci a pak např. vlastním střediskem za poškození dobrého jména střediska) Usnášeníschopnost DO (DK) DO (DK) může konat, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí o vině a o udělení či neudělení trestu přijímá DO (DK) nadpoloviční většinou všech jeho členů. Ostatní rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů Přítomnost obviněného na jednání Disciplinárního orgánu Obviněný, jehož případ je projednáván, má právo účastnit se všech jednání DO s výjimkou interních porad DO (interní domluva ohledně dalšího postupu, rozhodování o výši trestu apod.). Neúčast obviněného však není na překážku jednání a rozhodování DO (tzn., že případ může být projednáván i "v nepřítomnosti"). DO je povinna přihlédnout k řádné a včas podané omluvě z vážných důvodů; v tom případě stanoví náhradní termín jednání (pokud nehrozí nebezpečí z prodlení) Podjatost členů Disciplinárního orgánu Námitka podjatosti může být obviněným vnesena vůči kterémukoliv členu DO, a to pouze jako součást odvolání proti rozhodnutí DO první instance Řízení před Disciplinárním orgánem DO je povinen posoudit polehčující i přitěžující okolnosti a dát možnost obviněnému se vyjádřit. V případě, že navrhovatelem je jiná osoba než DO, též dát tuto možnost i navrhovateli. Disciplinární řád Junáka strana 5/9

6 DO může požádat o písemné či ústní svědectví či vyjádření k projednávanému případu kteréhokoliv člena Junáka, který nesmí bez závažných důvodů toto svědectví či vyjádření odmítnout, případně i nečlena Junáka. Obviněný, jehož případ je projednáván, má právo navrhovat svědky. O jejich účasti a formě obhajoby rozhoduje DO Zahájení Disciplinárního řízení Podnět k Disciplinárnímu řízení Disciplinární řízení může být zahájeno DO z vlastní iniciativy či na základě podnětu. Podnět k DŘíz může dát vedoucí akce, člen rady OJ, VRJ, NJ nebo nejméně 5 činovníků Junáka příslušnému DO. Příslušný DO je ten, ke komu má obviněný nějakou vazbu je účastníkem na akci OJ, je členem OJ či jí podřízených Ústní disciplinární tresty Pokud DŘíz zahájil statutární orgán či vedoucí akce za přítomnosti obviněného, může udělit disciplinární tresty 1, 2 a 3 ústně a na místě. Zákaz účasti na akcích se v tomto případě vztahuje jen na právě probíhající akci Začátek disciplinárního řízení Pokud nebylo DŘíz zahájeno z vlastní iniciativy, musí být podnět podán písemně příslušné radě OJ či VRJ. Disciplinární orgán, kterému byl podnět podán, posoudí a rozhodne o jeho zamítnutí (v takovém případě své rozhodnutí zdůvodní a zašle tomu, kdo podnět podal) nebo bez zbytečného odkladu zahájí disciplinární řízení. Na začátku zahájeného DŘíz je třeba: 1. Předat či nepředat DŘíz zřízené DK k rozhodnutí, 2. Rozhodnout o disciplinárních opatřeních, u závažných provinění navrhnout nadřízené VOJ či VRJ převzetí DŘíz (u provinění, které mohou vést k vyloučení), 3. Případně předat DŘíz u méně závažných provinění či lokální záležitosti místně příslušné podřízené OJ, která v DŘíz pokračuje Disciplinární opatření Součástí zahájení disciplinárního řízení může být disciplinární opatření dle kap Pokud DŘíz zahájil statutární orgán či vedoucí akce za přítomnosti obviněného, může na místě rozhodnout o disciplinárním opatření zákaz účasti na konkrétních akcích, tedy i na akci právě probíhající Informování nadřízeného ŘO Řídící orgán OJ je povinen neprodleně informovat nadřízený ŘO o zahájení každého DŘíz s uvedením základních informací vč. písemného podnětu, vyjma případů popsaných v Nadřízený ŘO je oprávněn DŘíz převzít do své kompetence ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy tuto informaci obdrží, nebo provést přezkum do 14 dnů po ukončení DŘíz, přičemž platí kratší termín. Do té doby ve věci koná DO určený řídícím orgánem zahajujícím DŘíz, zejména v případě, kdy by hrozilo nebezpečí z prodlení. Disciplinární řád Junáka strana 6/9

7 Pozvání obviněného Obviněný musí být informován o zahájení DŘíz a pozván na každé jednání DO kromě interních porad DO nejméně 30 dní předem vyjma provinění řešených na místě dle Pozvání musí být průkazné (osobně a písemně, doporučený dopis, s potvrzením o doručení atd.) Průběh Disciplinárního řízení Jednání DO jsou neveřejná; mohou se jich zúčastnit pouze členové DO a obviněný, popř. další osoby, které DO pozve dle čl DO zajistí pořízení zápisu o každém jednání DO s výkazem přítomnosti, včetně DŘíz na místě dle Doba disciplinárního řízení DO je povinen rozhodnout bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od prvního jednání DO či od převzetí návrhu na DŘíz v případě, že navrhovatelem není DO. Pokud není možné dokončit DŘíz v této době (např. v případech objektivních časových nároků na získání dokumentů, svědectví apod.) může DO udělit z této lhůty výjimku a informuje o tom nadřízený DO. Oprávněnou výjimkou je i případ, kdy se čeká na rozhodnutí od subjektu mimo Junák (např. orgánů činných v trestním řízení apod.). Po dobu čekání je DŘíz pozastaveno Záznam rozhodnutí disciplinárního orgánu Rozhodnutí o tom, zda se provinění stalo/nestalo a rozhodnutí o ne/udělení trestu musí být následně vyhotoveno písemně s řádným zdůvodněním. Přípustná je i pouze elektronická forma pro ty účastníky DŘíz, kteří s touto formou vysloví souhlas. DO je povinen bez zbytečného odkladu zaslat Rozhodnutí nadřízenému DO, a rozhodnutí zaznamenat. Způsob záznamu určí VRJ svým předpisem Odvolání proti rozhodnutí Disciplinárního orgánu Podání odvolání Proti rozhodnutí DO první instance je možné odvolání. Odvolání proti rozhodnutí DO může podat původce podnětu k zahájení DŘíz i ten, proti němuž bylo DŘíz vedeno. Odvolání musí být podáno odvolacímu DO dle nejpozději do 14 dnů od doručení rozhodnutí potrestanému a původci podnětu Odvolací disciplinární řízení Odvolací DO provede DŘíz za přítomnosti obviněného i zástupce DO první instance a je povinen vyslechnout jejich stanoviska a přezkoumat dosavadní dokumentaci Rozhodnutí odvolacího disciplinárního orgánu Odvolací DO rozhodne s konečnou platností, nevrací případ DO první instance k novému projednání. Pro odvolací DO platí stejné lhůty jako pro DO první. instance. Disciplinární řád Junáka strana 7/9

8 2.6. Dokumentace disciplinárního řízení Spis O DŘíz je pořizován spis, který obsahuje všechny dokumenty k DŘíz od podání návrhu na DŘíz až ke konečnému rozhodnutí DO. Součástí spisu jsou veškeré dokumenty vzniklé či použité v průběhu DŘíz včetně dokumentů elektronických (zápisy z jednání, prezenční listiny, písemné důkazy, prohlášení svědků apod.) Uložení spisu Spis je uložen u příslušné OJ či VRJ po dobu nejméně 6 let, další nakládání stanoví předpis v působnosti VRJ. 3. Pravidla pro mladší členy 3.1. Disciplinární orgán Řešení disciplinárních provinění mladších členů je vzhledem k výchovným souvislostem plně v pravomoci ZOJ. Disciplinárním orgánem je vždy vedoucí výchovné jednotky, ve které je mladší člen členem. Výjimkou je vylučování mladšího člena z Junáka, které se řídí tímto řádem Vyloučení Vyloučit mladšího člena z Junáka lze, pokud tento závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani po výzvě Junáka. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li Junáku zvlášť závažnou újmu. Není-li o vyloučení mladšího člena rozhodnuto do jednoho roku od porušení povinnosti, možnost vyloučení člena zaniká. Vyloučený může po 2 letech požádat ZOJ o povolení členství Odvolání Proti udělení disciplinárního trestu je možné se odvolat k vedoucímu střediska. Projednání odvolání probíhá za přítomnosti obviněného a vedoucího výchovné jednotky a dalších osob, o kterých tak rozhodne vedoucí střediska. Ten také zváží, zda okolnosti nevyžadují přítomnost zákonného zástupce obviněného Rozhodnutí Rozhodnutí o disciplinárním trestu je vyhotoveno písemně, s řádným odůvodněním a je doručeno obviněnému, jeho zákonnému zástupci a ZOJ, kde je obviněný členem Přezkoumání Po rozhodnutí o disciplinárním trestu v rámci odvolání je možné podat žádost o přezkum nadřízené OJ. Přezkum vyloučení provádí RSRJ. 4. Pravidla pro nečleny Junáka DO může projednat i případ týkající se nečlena Junáka zejména v následujících případech: 1. dotyčný se dopustil disciplinárního přestupku v době, kdy byl členem Junáka, a následně členství ukončil ještě před zahájením nebo v průběhu DŘíz, Disciplinární řád Junáka strana 8/9

9 2. pokud se jedná o odejmutí vyznamenání, které bylo uděleno nečlenu Junáka (v těchto případech je disciplinárním orgánem vždy VRJ. 5. Evidence disciplinárních trestů Do evidence zaznamenává DO udělené disciplinární tresty 3 7 dle kapitoly 2.2. a 3.2. Evidence disciplinárních trestů je vedena prostřednictvím IS Junáka. Přístup k záznamu má: 1. Statutární orgán OJ k podřízeným členům, 2. DO při DŘíz k záznamu obviněného, 3. potrestaný k vlastnímu záznam Podrobná pravidla vedení a evidence stanoví předpis v působnosti VRJ. 6. Závěrečná a přechodná ustanovení 6.1. Evidence disciplinárních trestů Do doby vzniku Evidence disciplinárních trestů dle kap. 5 řeší způsob evidence DŘíz a disciplinárních trestů VRJ Platnost a účinnost Tento řád je platný okamžikem schválení Náčelnictvem Junáka Tento řád je účinný od Zrušovací ustanovení Okamžikem účinnosti tohoto řádu se ruší Disciplinární řád Junáka svazu skautů a skautek, svazek č. 34 z roku 1994, zveřejněný v opraveném a úplném znění ve Spisovně Junáka pod názvem Disciplinární řád Junáka. Náčelní DK: Michala K. Rocmanová, akad. mal. Náčelník CHK: Ing. Marek Baláš, PhD. Starosta Junáka: Ing. Josef Výprachtický Disciplinární řád Junáka strana 9/9

Disciplinární řád. 1. Základní a úvodní ustanovení. 2. Disciplinární provinění. Junák český skaut, z. s.

Disciplinární řád. 1. Základní a úvodní ustanovení. 2. Disciplinární provinění. Junák český skaut, z. s. Disciplinární řád 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Tento řád stanoví pravidla pro zjištění disciplinárních provinění, jejich projednání a ukládání trestů za ně. (2) Účelem tohoto řádu je a) prosazovat

Více

Vnitřní organizační směrnice č. 1/2010 VV SKP Nymburk o.s. disciplinární řád

Vnitřní organizační směrnice č. 1/2010 VV SKP Nymburk o.s. disciplinární řád Vnitřní organizační směrnice č. 1/2010 VV SKP Nymburk o.s. Schváleno usnesením VV SKP Nymburk o.s. dne 4.2.2010 disciplinární řád A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Podle tohoto disciplinárního řádu se projednávají

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, 181 00 PRAHA 8 DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Vysoká škola hotelová v Praze vydává v souladu s ustanovením 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Disciplinární řád upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků a ukládání sankcí studentům Vysoké školy ekonomie a managementu. Disciplinární

Více

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR Junák svaz skautů a skautek ČR Revizní řád Junáka 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel předpisu Tento řád upravuje činnost revizních komisí Junáka. 1.2. Související vnitřní předpisy Souvisejícími předpisy jsou

Více

ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009

ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009 ORGANIZACE JUNÁKA ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009 PODPŮRNÝ MATERIÁL PRO KOMPETENCE Z OBLASTI ORGANIZACE (ZAHRNUJE OBOR: ORGANIZACE A PRÁVO) Obsah: 1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA JUNÁKA 2 1.1 PRVKY

Více

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Disciplinární řád Českého svazu plaveckých sportů

Disciplinární řád Českého svazu plaveckých sportů Disciplinární řád Českého svazu plaveckých sportů A - ÚVODNÍ USTANOVENÍ Schváleno Výkonným výborem ČSPS dne 27.5.2008 1. Podle tohoto disciplinárního řádu se projednávají a řeší všechna provinění členů

Více

Disciplinární řád ČMBS - sekce snooker

Disciplinární řád ČMBS - sekce snooker Disciplinární řád ČMBS - sekce snooker Obsah 1. Disciplinární provinění 2. Disciplinární tresty 3. Podmíněné tresty 4. Disciplinární orgány 5. Postup při disciplinárním jednání 6. Oznamování a evidence

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

Disciplinární řád Tento disciplinární řád je platný od

Disciplinární řád Tento disciplinární řád je platný od Disciplinární řád Tento disciplinární řád je platný od 20.2.2009 MLMF.cz, o.s. Milovická liga malého fotbalu, IČO: 26569507, Topolová 913, 289 24 Milovice info@mlmf.cz, www.mlmf.cz strana 1/8 OBSAH : I.

Více

Disciplinární řád České asociace sester

Disciplinární řád České asociace sester Disciplinární řád České asociace sester 1 Obecná ustanovení 1. Porušení povinností člena České asociace sester (dále jen ČAS) vyplývající ze stanovených předpisů ČAS, Stanov ČAS, z Etického kodexu ICN

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice

Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice Zastupitelstvo města se usneslo dne 5. 11. 2014 v souladu s ustanovením 96, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon o obcích ) na

Více

Stanovy Mateřského centra Cirkus, z.s.

Stanovy Mateřského centra Cirkus, z.s. Stanovy Mateřského centra Cirkus, z.s. Název spolku: Mateřské centrum Cirkus, z.s. Sídlo: Praha Mateřské centrum Cirkus je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb. I. Účel spolku Účelem spolku je vybudování

Více

Disciplinární řád. únor Praha

Disciplinární řád. únor Praha Disciplinární řád únor 2016 Praha Čl. 1 Úvodní stanovení Tento řád upravuje podrobnosti o disciplinárních přestupcích studentů CEVRO Institut, z.ú. (dále jen vysoká škola ), ukládání sankcí, jakož i průběh

Více

I. Úplné znění Disciplinárního řádu pro studenty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a jejích fakult ze dne 4. června 2009

I. Úplné znění Disciplinárního řádu pro studenty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a jejích fakult ze dne 4. června 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 18. února

Více

Řád Valného sněmu. 1. Úvodní ustanovení. 2. Orgány Sněmu. Junák - český skaut, z. s.

Řád Valného sněmu. 1. Úvodní ustanovení. 2. Orgány Sněmu. Junák - český skaut, z. s. Řád Valného sněmu 1. Úvodní ustanovení (1) Řád Valného sněmu (dále také Sněm) upravuje pravidla pro jednání delegátů, pro své pracovní orgány a volbu ústředních orgánů. (2) Související předpisy: a) Stanovy,

Více

Jednací řád rozkladové komise České národní banky po změně č. 1

Jednací řád rozkladové komise České národní banky po změně č. 1 Jednací řád rozkladové komise České národní banky po změně č. 1 Článek 1 Předmět úpravy 1) Tento jednací řád upravuje v souladu s 134 odst. 5 a 152 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen

Více

STANOVY SPOLKU. Článek 2. Účel a hlavní činnost spolku

STANOVY SPOLKU. Článek 2. Účel a hlavní činnost spolku STANOVY SPOLKU Název: Spolek přátel Gymnázia Arabská z. s. IČ: 452 47 099 (zkrácený název: SPGA) Sídlo: Praha 6, Arabská 14, PSČ 160 00 Statutární orgán: Výbor spolku Článek 1. Základní ustanovení 1. Spolek

Více

Disciplinární řád. říjen 2006. Praha

Disciplinární řád. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. 1 Úvodní ustanovení

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. 1 Úvodní ustanovení Univerzita Karlova v Praze DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY PRÁVNICKÉ FAKULTY Akademický senát Právnické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL DISCIPLINÁRNÍ

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL DISCIPLINÁRNÍ FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD 1 Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD platný pro soutěže pořádané v rámci ČFSF s platností od 1. 9. 2010. DISCIPLINÁRNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ JEDNACÍ ŘÁD Gymnazijní společnosti z.s. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Základní ustanovení 1. Jednací řád rozvádí některá ustanovení Statutu Gymnazijní společnosti z.s. (dále jen GS) a podrobně upravuje

Více

Kárný řád Českého klubu chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého

Kárný řád Českého klubu chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého Kárný řád Českého klubu chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého (dále ČKCHABJ) ČKCHABJ je občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, sdružující chovatele, majitele, držitele

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Výbor pro média (dále jen Výbor ) je poradním orgánem Rady

Více

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice Zastupitelstvo obce Žitenice se podle 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usneslo na tomto svém jednacím

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kurz Domácí násilí přílohy školících materiálů/ výběr z legislativy Zákon o Policii a oprávnění o vykázání násilné osoby 44 (1) Lze-li

Více

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně.

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Stanovy spolku Znění stanov č. 2/2015 Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Hlava I: Základní údaje spolku Čl. 1 Název spolku Název spolku je Nugis Finem, z.s.. Tento název bude používán

Více

Disciplinární řád pro studenty

Disciplinární řád pro studenty VYSOKÁ ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Disciplinární řád pro studenty Článek 1 Úvodní ustanovení Disciplinární řád pro studenty Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha upravuje

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Osoba, proti níž se Základy práva, 23. května 2016 Přehled přednášky Osoba, proti níž se Osoba, proti níž se Pojem trestního Trestní právem upravený

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Vnitřní předpisy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní předpisy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 16. února 2009

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Disciplinární řád pro studenty Lékařské fakulty v Plzni

Disciplinární řád pro studenty Lékařské fakulty v Plzni Univerzita Karlova v Praze Disciplinární řád pro studenty Lékařské fakulty v Plzni Akademický senát Lékařské fakulty v Plzni se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD. Asociace plzeňských basketbalových rozhodčích. Základní ustanovení

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD. Asociace plzeňských basketbalových rozhodčích. Základní ustanovení Asociace plzeňských basketbalových rozhodčích DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Základní ustanovení I. 1. Tento disciplinární řád (dále jen DŘ) se vztahuje na projednání disciplinárních provinění a přestupků rozhodčích,

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015 J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Č.j.: ZŠ 95/2015 Brno, 19. 2. 2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY. I. Název spolku

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY. I. Název spolku STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY Název spolku zní: Spolek rodičů při ZŠ Plaňany Zkratka názvu: SRZŠ Plaňany I. Název spolku II. Právní forma a sídlo spolku 1. Spolek rodičů při ZŠ Plaňany (dále jen

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Chomutov Základní škola Jirkov, Nerudova 1151 431 11 Jirkov příspěvková organizace okres ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 13. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

STANOVY. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. I. Úvodní ustanovení STANOVY I. Úvodní ustanovení Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia v Hořovicích, IČ: 616 86 123, bylo založeno v roce 1995 dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, za účelem koordinace

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

P ř í l o h a č. 6 S t a t u t u m ě s t a B r n a. Kontrolní řád města Brna

P ř í l o h a č. 6 S t a t u t u m ě s t a B r n a. Kontrolní řád města Brna P ř í l o h a č. 6 S t a t u t u m ě s t a B r n a Kontrolní řád města Brna Účelem tohoto kontrolního řádu je stanovit základní pravidla provádění kontrolní činnosti, zejména se zaměřením na účelnost nakládání

Více

Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze

Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení Vědecká rada Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen vědecká

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice tel: , IČ: Informace o škole

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice tel: , IČ: Informace o škole Informace o škole 1. Údaje o jmenování ředitelky školy do funkce V souladu s dikcí 166 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, na základě výsledku konkurzního řízení, jmenoval Krajský úřad dne 1. 1.

Více

OBSAH. DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD POZEMNÍHO HOKEJE Disciplinární řád

OBSAH. DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD POZEMNÍHO HOKEJE Disciplinární řád DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD POZEMNÍHO HOKEJE Disciplinární řád OBSAH 1. Disciplinární provinění 2. Disciplinární tresty 3. Podmíněné tresty 4. Disciplinární orgány 5. Postup v disciplinárním jednání 6. Oznamování

Více

SMĚRNICE KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE

SMĚRNICE KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28 Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno SMĚRNICE KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE Verze: 2/2013 Dne: 24. 2. 2013 Schválil: Valná hromada Hnutí

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

MĚSTO POLNÁ. Článek 1. Úvodní ustanovení

MĚSTO POLNÁ. Článek 1. Úvodní ustanovení MĚSTO POLNÁ Statut a jednací řád výborů Zastupitelstva města Polná Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Statut výborů Zastupitelstva města Polná (dále jen "výborů") stanovuje působnost výborů a zásady členství

Více

Směrnice k vyřizování stížností

Směrnice k vyřizování stížností Olomouc, Směrnice k vyřizování stížností I. Obsah Úvodní ustanovení 1. Přijímání stížností 2. Povinnosti OKIS 3. Povinnosti vedoucích zaměstnanců 4. Povinnosti podatelny 5. Postup při vyřizování stížností

Více

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV.

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV. Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura Název: Otevřená GeoInfrastruktura Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66 I. Název a sídlo II. Charakter

Více

LTK Klatovy z.s. ( Lawn-Tenis Klub Klatovy ) stanovy. Čl. I. Základní ustanovení

LTK Klatovy z.s. ( Lawn-Tenis Klub Klatovy ) stanovy. Čl. I. Základní ustanovení LTK Klatovy z.s. ( Lawn-Tenis Klub Klatovy ) stanovy Čl. I. Základní ustanovení LTK Klatovy je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob provozujících tělovýchovu, sport a osvětovou činnost. LTK

Více

Olomoucký kraj Krajská rada Junáka

Olomoucký kraj Krajská rada Junáka 1 Junák svaz skautů a skautek ČR Jednací vyhláška Krajské rady Junáka č.2/2014 1. Úvodní ustanovení (1.1) Tato vyhláška upravuje způsob svolávání, předkládání materiálů, jednání a pořizování zápisů Krajské

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

V souladu s dikcí zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jsem vydal tuto směrnici k vyřizování stížností:

V souladu s dikcí zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jsem vydal tuto směrnici k vyřizování stížností: Škola: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností č. ev. 3.4 Č.j.: GMAT/715/2013 Účinnost od: 10. 4. 2013 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A/10 Změny: V souladu

Více

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s.

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1 Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád upravuje činnost a organizaci spolku Setkání já a ty, z.s. (dále jen spolek). 2. ČINNOST SPOLKU Aktivity spolku vycházejí

Více

D I S C I P L I N Á R N Í Ř Á D P R O S T U D E N T Y ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

D I S C I P L I N Á R N Í Ř Á D P R O S T U D E N T Y ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. září 2017 pod

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Stanovy. Čl. 2 Statut Spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, spolčující členy na základě společného zájmu. 2. Spolek je právnickou osobou.

Stanovy. Čl. 2 Statut Spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, spolčující členy na základě společného zájmu. 2. Spolek je právnickou osobou. Stanovy Čl. 1 Název a sídlo a právní forma spolku Název: Asociace poskytovatelů energetických služeb, z.s. (dále jen Spolek ) používaná zkratka "APES" Sídlo: U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9 Právní forma

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

Stanovy Sdružení rodičů ZŠ a MŠ L.Janáčka Hukvaldy, z.s. I. Název a sídlo spolku. II. Forma účel a činnost spolku

Stanovy Sdružení rodičů ZŠ a MŠ L.Janáčka Hukvaldy, z.s. I. Název a sídlo spolku. II. Forma účel a činnost spolku Stanovy Sdružení rodičů ZŠ a MŠ L.Janáčka Hukvaldy, z.s. I. Název a sídlo spolku 1. Název: Sdružení rodičů ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy, z.s. ( dále jen SRPŠ) 2. Sdružení rodičů ZŠ a MŠ L.Janáčka Hukvaldy,

Více

ZŠ V SADECH, z. s. Dne vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ V Sadech,

ZŠ V SADECH, z. s. Dne vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ V Sadech, STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI ZŠ V SADECH, z. s. I. Úvodní ustanovení Dne 3. 12. 1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ V Sadech, se sídlem V Sadech 560, 580 01 Havlíčkův Brod,

Více

ZÁKON Č. 118/2010 SB., O KRAJSKÉM REFERENDU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ MGR. JANA HAKLOVÁ

ZÁKON Č. 118/2010 SB., O KRAJSKÉM REFERENDU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ MGR. JANA HAKLOVÁ ZÁKON Č. 118/2010 SB., O KRAJSKÉM REFERENDU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ MGR. JANA HAKLOVÁ Vážení čtenáři, tento text vznikl jako studijní pomůcka určená posluchačům, kteří se připravují na obecnou část

Více

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Část I. Základní ustanovení 1 Název, sídlo a působnost spolku 1. Název spolku: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s. 2. Asociace institucí

Více

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení SMĚRNICE Č. 1/2014 ČLENSTVÍ A ČLENSKÉ SCHŮZE ve spolku Naděje pro kámoše z.s. 1. Obecná ustanovení Členství ve spolku Naděje pro kámoše z.s. je dobrovolné, nikdo nikoho nemůže k členství nutit. Členem

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD 1 DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD platný pro soutěže ve futsalu - sálovém fotbalu futsalu

Více

Porovnání vybraných bodů současného a předchozího návrhu zákona o státním zastupitelství. Soustava státního zastupitelství a zajištění specializace

Porovnání vybraných bodů současného a předchozího návrhu zákona o státním zastupitelství. Soustava státního zastupitelství a zajištění specializace Porovnání vybraných bodů současného a předchozího návrhu zákona o státním zastupitelství Soustava státního zastupitelství a zajištění specializace aktuální návrh MSp Současná soustava se rozšiřuje o Speciální

Více

Stanovy spolku Golf Club Hostivař. Článek 1 Název, trvání spolku. 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Stanovy spolku Golf Club Hostivař. Článek 1 Název, trvání spolku. 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Stanovy spolku Golf Club Hostivař Článek 1 Název, trvání spolku 1. Název spolku je Golf Club Hostivař, z.s. (dále jen Klub ). 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Představenstvo České advokátní komory se usneslo podle 44 odst. 4 písm. b) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále jen zákon ) takto: Čl.

Představenstvo České advokátní komory se usneslo podle 44 odst. 4 písm. b) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále jen zákon ) takto: Čl. EXTRAKT USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998, kterým se upravuje smírčí řízení (advokátní smírčí řád), ve znění usnesení představenstva České advokátní

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČABR-P

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČABR-P ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE PRAŽSKÝ BASKETBALOVÝ SVAZ ČESKÁ ASOCIACE BASKETBALOVÝCH ROZHODČÍCH PRAHA DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČABR-P I. Základní ustanovení 1. Tento disciplinární řád (dále jen DŘ) se vztahuje

Více

Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s.

Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s. N Á V R H Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s. I. Základní ustanovení 1. Fotbalový klub je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovnou a sportovní činnost, zejména kopanou a

Více

MĚSTO PRACHATICE JEDNACÍ ŘÁD. Rady města Prachatice

MĚSTO PRACHATICE JEDNACÍ ŘÁD. Rady města Prachatice MĚSTO PRACHATICE JEDNACÍ ŘÁD Rady města Prachatice s účinností od 17.12.2014 Jednací řád Rady města Prachatice s účinností ke dni 17.12.2014 2 Obsah Článek 1 Úvodní ustanovení... 3 Článek 2 Pravomoci rady...

Více

Tibetan Terrier Club ČR, z.s. KÁRNÝ ŘÁD. 1. Zásady kárné zodpovědnosti. 2. Kárná provinění. 3. Kárné orgány a jejich příslušnost. 4.

Tibetan Terrier Club ČR, z.s. KÁRNÝ ŘÁD. 1. Zásady kárné zodpovědnosti. 2. Kárná provinění. 3. Kárné orgány a jejich příslušnost. 4. 1. Zásady kárné zodpovědnosti 1.1. Podle tohoto Kárného řádu zakročují kárné orgány klubu proti každému členu klubu, který se dopustil kárného provinění. 1.2. Všichni členové klubu jsou povinni oznámit

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

MESADA, z. s. Stanovy spolku

MESADA, z. s. Stanovy spolku MESADA, z. s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení Spolek MESADA, z. s. (dále též jen spolek ) vznikl jako občanské sdružení založené dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, a to registrací stanov

Více

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998, kterým se upravuje

Více

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Dolany, z.s. dle ust. 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Dolany, z.s. dle ust. 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Dolany, z.s. dle ust. 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Stanovy ) Článek I. Název a sídlo Názvem spolku:

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Brno, 12. 1. 2012 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah jednání, způsob

Více

I. Poslání a náplň činnosti

I. Poslání a náplň činnosti Statut lokální etické komise při PRVNÍM PRIVÁTNÍM CHIRURGICKÉM CENTRU, spol. s r.o., se sídlem Labská kotlina 1220/69, 500 02 Hradec Králové (dále jen SANUS nebo poskytovatel ), IČ 49813692, zapsaném v

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

Disciplinární řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o.

Disciplinární řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. 0 Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. Disciplinární řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Tento disciplinární řád pro studenty (dále jen disciplinární řád

Více

ŘÁD TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA TA ČR Ročník: 2014 Číslo: RAD-06 Vypracoval/a: Drahuše Rottová DiS. Podpis Garant: Mgr. Martin Kobert Podpis Schválil/a: Ing. Rut Bízková

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

KULATÝ STŮL. s Josefem Chýlem o roli a úloze ÚOHS v procesu dozoru nad dodržováním ZZVZ s důrazem na práva a povinnosti zadavatelů

KULATÝ STŮL. s Josefem Chýlem o roli a úloze ÚOHS v procesu dozoru nad dodržováním ZZVZ s důrazem na práva a povinnosti zadavatelů KULATÝ STŮL s Josefem Chýlem o roli a úloze ÚOHS v procesu dozoru nad dodržováním ZZVZ s důrazem na práva a povinnosti zadavatelů Josef CHÝLE místopředseda Sekce veřejných zakázek V Brně dne 6. 10. 2016

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE,

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE, STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE, NÁM. SVOBODY 3 VE ŠTERNBERKU 1. Název a sídlo spolku 1.1. Název: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole nám. Svobody 3 ve Šternberku (dále

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více