Disciplinární řád Junáka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Disciplinární řád Junáka"

Transkript

1 Disciplinární řád Junáka 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel a zásady Disciplinárního řádu Disciplinární řád Junáka stanovuje pravidla pro řešení disciplinárních provinění členů Junáka, v některých případech i nečlenů. Smyslem Disciplinárního řádu Junáka je dát jasný signál dotčenému členu i jeho okolí o provinění a jeho závažnosti tak, aby se předešlo dalším proviněním. Řád také poskytuje nástroj pro rychlé preventivní řešení situací, kdy nelze v krátké době disciplinární řízení provést Související předpisy Stanovy Junáka, Organizační rád a systemizace Junáka Definice pojmů a zkratek DO Disciplinární orgán DŘJ DŘíz ŘO DK OJ ZOJ VOJ IS RSRJ VSJ VRJ Disciplinární řád Junáka Disciplinární řízení Řídicí orgán jednotky Disciplinární komise Organizační jednotka (středisko, okres, kraj, ZvOJ) Základní OJ (středisko, přístav) Vyšší OJ (okres, kraj) Informační systém Junáka (skautis) Rozhodčí a smírčí rada Valný sněm Junáka Výkonná rada Junáka 2. Pravidla pro dospělé členy Junáka 2.1. Disciplinární provinění V zájmu Junáka je bezproblémové fungování všech jeho jednotek a orgánů, DŘJ se proto snaží postihnout podstatná narušení činnosti jednotek, orgánů i jednotlivců. Disciplinárními provinění dle tohoto řádu jsou: 1. Porušení či neplnění povinností vyplývajících ze Stanov Junák a vnitřních předpisů či rozhodnutí, 2. Jednání, které nese znaky nebo naplňuje skutkovou podstatu přestupku nebo trestného činu dle platných obecně závazných právních předpisů České republiky. Disciplinárním proviněním ve smyslu bodu 1. nebo 2. je zejména: Disciplinární řád Junáka strana 1/9

2 1. Jednání, které nese znaky nebo naplňuje skutkovou podstatu přestupku nebo trestného činu dle obecně závazných právních předpisů České republiky, 2. Porušení skautských principů, skautského slibu a zákona, 3. Jednání poškozující dobré jméno Junáka jako organizace, pokud toto jednání není vynuceno vnitřním předpisem Junáka nebo obecně závazným právním předpisem, 4. Úmyslné porušení či neplnění povinnosti vyplývající ze zastávané funkce, 5. Neúmyslné porušení či neplnění povinnost vyplývající z činovnické funkce s vážným dopadem hospodářským či jiným, 6. Porušení či neplnění povinností vyplývajících ze Stanov Junáka a vnitřních předpisů či rozhodnutí, 7. Zatajování informací o skutečnostech vedoucích k poškození Junáka jako organizace (případně i jeho členů) či jeho dobré pověsti Disciplinární tresty Pro řešení disciplinárních provinění stanovuje DŘJ následující nástroje, tedy disciplinární tresty. Disciplinárními tresty jsou: 1. Napomenutí, 2. Důtka, 3. Zákaz účasti na akcích oblasti na určitou nebo neurčitou dobu, 4. Odvolání z funkce, 5. Zákaz výkonu činnosti v určité oblasti na určitou nebo neurčitou dobu, 6. Odnětí některých vyznamenání, 7. Vyloučení z Junáka. Disciplinární tresty lze udělit podmíněně se zkušební dobou nejvýše 1 rok od udělení trestu. Eventuální porušení podmíněně uděleného disciplinárního trestu vyhodnotí DO, který původní podmíněný trest udělil a rozhoduje také o přeměně podmíněně uděleného disciplinárního trestu na nepodmíněný. Disciplinárních trestů může být uděleno více současně podle povahy a závažnosti disciplinárního provinění. Udělením disciplinárního trestu nejsou dotčena práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů. U trestů s dobou účinnosti nad 3 roky nebo na dobu neurčitou může potrestaný požádat po 3 letech o přezkum nebo prominutí zbytku trestu ten DO, který trest udělil Napomenutí Smyslem napomenutí je dát provinilci první varování ve vztahu k jeho provinění. Napomenutí je udělováno za méně vážné provinění, které nemají významný dopad na Junáka či jeho členy Důtka Smyslem důtky je důrazně varovat trestaného vzhledem k významu jeho provinění či jejich četnosti. Důtka se uděluje za: 1. vážnější provinění, které ale nemají významný dopad na Junáka či jeho členy, 2. za opakování méně vážných provinění. Disciplinární řád Junáka strana 2/9

3 Zákaz účasti na akcích Smyslem zákazu účasti na akcích je poskytnutí jasné zpětné vazby k provinění vztaženému ke konkrétní akci a/nebo předejít riziku možných budoucích narušení akcí či důrazně varovat provinilce. Zákaz účasti na akcích se uděluje zejména tehdy: 1. došlo-li v přípravné fázi akce k takovému porušení povinností, které akci ohrozilo, 2. je-li akce konána jako odměna za předcházející činnost, 3. je-li charakter provinění takový, že by mohl narušit akci/akce nebo by vzniklo riziko pro ostatní účastníky akce, byť by to bylo riziko morálního či etického charakteru Zákaz výkonu činnosti v určité oblasti Smyslem zákazu výkonu činnosti v určité oblasti je chránit Junáka před riziky přinášenými působením provinilce v určených aktivitách či funkcích. Zákaz výkonu konkrétní funkce nebo činnosti v určité oblasti, například výkon vedoucích funkcí, činnosti s odpovědností za finanční prostředky, podíl na výchovné činnosti, výkon přímé práce s dětmi, se uděluje za vážné provinění, které mají významný dopad na Junáka či jeho členy, a to i při nečinnosti v dané funkci nebo oblasti. Při zákazu výkonu činnosti provinilec nemůže kandidovat do funkcí v dané oblasti, jsou-li volené, nebo do nich nemůže být ustanoven. Zákaz výkonu činnosti v určité oblasti může být na dobu určitou, nebo neurčitou. Tento trest nelze uplatnit na již vykonávané funkce volené VSJ Odvolání z funkce Smyslem odvolání z funkce je zejména reakce Junáka na pochybení při jejím výkonu; případně možnost předejít tak dalším škodám. Odvolání z funkce je uplatňováno v době výkonu funkce za vážné provinění související s touto funkcí, které mají významný dopad na Junáka či jiné členy, a to i při nečinnosti v dané funkci. Tento trest nelze uplatnit na již vykonávané funkce volené VSJ Odnětí některých vyznamenání Smyslem odnětí vyznamenání je důrazně upozornit provinilce i jeho okolí na jeho provinění, který svou závažností snižuje jeho minulé zásluhy, vyjádřené udělením vyznamenání. Trest odnětí vyznamenání se uděluje za vážné provinění zejména v oblasti, za kterou dostal provinilec vyznamenání nebo za jednání v rozporu se skautskými principy, skautským slibem a zákonem, které popírá vážnost uděleného vyznamenání. Odňata mohou být všechna vyznamenání udělovaná na ústřední i krajské úrovni vyjma odznaku Za čin junácký. DO oznámí uložení trestu i udělovateli vyznamenání. Provinilci po odnětí vyznamenání nemůže být uděleno žádné vyznamenání po dobu 1 roku od udělení trestu vyjma odznaku Za čin Junácký Vyloučení z Junáka Smyslem vyloučení z Junáka je nejdůraznější uvědomění provinilého člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani po výzvě Junáka. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobiloli Junáku zvlášť závažnou újmu. Junák tím zbavuje členství člena, který principiálně nesplňuje nároky kladené na člena Junáka. Disciplinární řád Junáka strana 3/9

4 Vyloučení z Junáka se uděluje za velmi vážné provinění, které mají významný dopad na Junáka či jeho členy nebo vážně poškozují dobrou pověst Junáka. Tento disciplinární trest může udělit jen VRJ. VRJ pro rozhodování o vyloučení může zřídit disciplinární komisi, jejímž členem je starosta Junáka, který pak jménem VRJ rozhodne. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu. Není-li o vyloučení člena rozhodnuto do jednoho roku od zahájení disciplinárního řízení, možnost vyloučení člena zaniká. Výjimkou z tohoto pravidla je případ, kdy se čeká na rozhodnutí od subjektu mimo Junák (např. orgánů činných v trestním řízení apod.). Po dobu čekání je DŘíz přerušeno. Vyloučený může po čtyřech letech požádat VRJ o povolení členství Disciplinární opatření Disciplinární opatření jsou nástrojem, umožňujícím Junáku reagovat předběžně na důvodná podezření na provinění, tak aby zamezily jejich opakování do vyjasnění celé záležitosti, např. osvobozujícího rozsudku soudu či ukončení disciplinárního řízení. Disciplinárními opatřeními jsou: 1. Zákaz účasti na konkrétních akcích, 2. Pozastavení výkonu funkce, 3. Zákaz činnosti Zákaz účasti na konkrétních akcích Toto opatření je použito tehdy, kdy je člen nebo nečlen Junáka důvodně podezřelý z provinění, který by mohl na konkrétních akcích způsobit další škody, či ohrozit průběh těchto akcí. Opatření trvá do skončení disciplinárního řízení, pokud DO nestanoví jinak Pozastavení výkonu funkce Toto opatření je použito tehdy, kdy je člen Junáka obviněn z provinění, který by mohl při výkonu funkce způsobit další škody, nebo ohrozit Junáka či jeho členy. Opatření trvá do skončení disciplinárního řízení, pokud DO nestanoví jinak Zákaz činnosti Toto opatření je použito tehdy, kdy je člen nebo nečlen Junáka obviněn z provinění, který by mohl Junáku jako celku či jeho členům způsobit další škody, nebo je ohrozit, například při podezření z trestných činů. Opatření trvá do skončení disciplinárního řízení, pokud DO nestanoví jinak Disciplinární orgány Disciplinární orgány první instance K projednání provinění a ukládání disciplinárních trestů a/nebo disciplinárních opatření jsou kompetentní disciplinární orgány. DO posoudí, zda se disciplinární provinění stalo, pak rozhodují o ne/udělení disciplinárního trestu Pokud DO zřídí DK, tyto mají rozhodovací pravomoc. Disciplinárními orgány pro dospělé členy jsou: 1. Vedoucí akce pro disciplinární tresty 1, 2 a 3, a disciplinární opatření 1 Zákaz účasti na akcích se v tomto případě vztahuje jen na právě probíhající akci. 2. Statutární orgán Junáka nebo jeho organizační jednotky pro disciplinární tresty 1, 2 a 3, a disciplinární opatření 3. VRJ nebo rada OJ, 4. Disciplinární komise zřizované VRJ nebo radami VOJ. Disciplinární řád Junáka strana 4/9

5 Odvolací disciplinární orgány Odvolací disciplinární organy jsou: 1. pro vedoucího akce rada OJ (případně VRJ) té úrovně, pod kterou je akce pořádána, 2. pro statutární orgán rada OJ (případně VRJ) nejbližší vyšší úrovně, 3. pro radu OJ (její DK) rada OJ (případně VRJ) nejbližší vyšší úrovně, 4. proti rozhodnutí VRJ není odvolání (v případě vyloučení člena nastává automatický přezkum RSRJ) Disciplinární komise Disciplinární komisi může zřídit VRJ či rada VOJ. Pokud ale chce DŘíz vést celá rada, nemusí DK zřídit. DK jedná a rozhoduje jménem DO (celé rady). DK má lichý počet, nejméně 3 členy. Členem DK musí být alespoň jeden činovník zřizovatele DK (rady OJ či VRJ) a nejvýše jeden zástupce ZOJ, v níž je obviněný členem. DO jmenuje členy DK se zřetelem na možnou podjatost členů DK vůči navrhovateli či obviněnému. Zřizovatel DK současně se zřízením DK a jmenováním jejich členů určí předsedu, který řídí činnost DK Disciplinární řízení Pravidla disciplinárního řízení Souběh disciplinárních řízení Za jedno provinění může souběžně či postupně běžet několik různých disciplinárních řízení u různých DO. Například za výtržnost na akci může být účastník potrestán zákazem další účasti na akci a pak např. vlastním střediskem za poškození dobrého jména střediska) Usnášeníschopnost DO (DK) DO (DK) může konat, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí o vině a o udělení či neudělení trestu přijímá DO (DK) nadpoloviční většinou všech jeho členů. Ostatní rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů Přítomnost obviněného na jednání Disciplinárního orgánu Obviněný, jehož případ je projednáván, má právo účastnit se všech jednání DO s výjimkou interních porad DO (interní domluva ohledně dalšího postupu, rozhodování o výši trestu apod.). Neúčast obviněného však není na překážku jednání a rozhodování DO (tzn., že případ může být projednáván i "v nepřítomnosti"). DO je povinna přihlédnout k řádné a včas podané omluvě z vážných důvodů; v tom případě stanoví náhradní termín jednání (pokud nehrozí nebezpečí z prodlení) Podjatost členů Disciplinárního orgánu Námitka podjatosti může být obviněným vnesena vůči kterémukoliv členu DO, a to pouze jako součást odvolání proti rozhodnutí DO první instance Řízení před Disciplinárním orgánem DO je povinen posoudit polehčující i přitěžující okolnosti a dát možnost obviněnému se vyjádřit. V případě, že navrhovatelem je jiná osoba než DO, též dát tuto možnost i navrhovateli. Disciplinární řád Junáka strana 5/9

6 DO může požádat o písemné či ústní svědectví či vyjádření k projednávanému případu kteréhokoliv člena Junáka, který nesmí bez závažných důvodů toto svědectví či vyjádření odmítnout, případně i nečlena Junáka. Obviněný, jehož případ je projednáván, má právo navrhovat svědky. O jejich účasti a formě obhajoby rozhoduje DO Zahájení Disciplinárního řízení Podnět k Disciplinárnímu řízení Disciplinární řízení může být zahájeno DO z vlastní iniciativy či na základě podnětu. Podnět k DŘíz může dát vedoucí akce, člen rady OJ, VRJ, NJ nebo nejméně 5 činovníků Junáka příslušnému DO. Příslušný DO je ten, ke komu má obviněný nějakou vazbu je účastníkem na akci OJ, je členem OJ či jí podřízených Ústní disciplinární tresty Pokud DŘíz zahájil statutární orgán či vedoucí akce za přítomnosti obviněného, může udělit disciplinární tresty 1, 2 a 3 ústně a na místě. Zákaz účasti na akcích se v tomto případě vztahuje jen na právě probíhající akci Začátek disciplinárního řízení Pokud nebylo DŘíz zahájeno z vlastní iniciativy, musí být podnět podán písemně příslušné radě OJ či VRJ. Disciplinární orgán, kterému byl podnět podán, posoudí a rozhodne o jeho zamítnutí (v takovém případě své rozhodnutí zdůvodní a zašle tomu, kdo podnět podal) nebo bez zbytečného odkladu zahájí disciplinární řízení. Na začátku zahájeného DŘíz je třeba: 1. Předat či nepředat DŘíz zřízené DK k rozhodnutí, 2. Rozhodnout o disciplinárních opatřeních, u závažných provinění navrhnout nadřízené VOJ či VRJ převzetí DŘíz (u provinění, které mohou vést k vyloučení), 3. Případně předat DŘíz u méně závažných provinění či lokální záležitosti místně příslušné podřízené OJ, která v DŘíz pokračuje Disciplinární opatření Součástí zahájení disciplinárního řízení může být disciplinární opatření dle kap Pokud DŘíz zahájil statutární orgán či vedoucí akce za přítomnosti obviněného, může na místě rozhodnout o disciplinárním opatření zákaz účasti na konkrétních akcích, tedy i na akci právě probíhající Informování nadřízeného ŘO Řídící orgán OJ je povinen neprodleně informovat nadřízený ŘO o zahájení každého DŘíz s uvedením základních informací vč. písemného podnětu, vyjma případů popsaných v Nadřízený ŘO je oprávněn DŘíz převzít do své kompetence ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy tuto informaci obdrží, nebo provést přezkum do 14 dnů po ukončení DŘíz, přičemž platí kratší termín. Do té doby ve věci koná DO určený řídícím orgánem zahajujícím DŘíz, zejména v případě, kdy by hrozilo nebezpečí z prodlení. Disciplinární řád Junáka strana 6/9

7 Pozvání obviněného Obviněný musí být informován o zahájení DŘíz a pozván na každé jednání DO kromě interních porad DO nejméně 30 dní předem vyjma provinění řešených na místě dle Pozvání musí být průkazné (osobně a písemně, doporučený dopis, s potvrzením o doručení atd.) Průběh Disciplinárního řízení Jednání DO jsou neveřejná; mohou se jich zúčastnit pouze členové DO a obviněný, popř. další osoby, které DO pozve dle čl DO zajistí pořízení zápisu o každém jednání DO s výkazem přítomnosti, včetně DŘíz na místě dle Doba disciplinárního řízení DO je povinen rozhodnout bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od prvního jednání DO či od převzetí návrhu na DŘíz v případě, že navrhovatelem není DO. Pokud není možné dokončit DŘíz v této době (např. v případech objektivních časových nároků na získání dokumentů, svědectví apod.) může DO udělit z této lhůty výjimku a informuje o tom nadřízený DO. Oprávněnou výjimkou je i případ, kdy se čeká na rozhodnutí od subjektu mimo Junák (např. orgánů činných v trestním řízení apod.). Po dobu čekání je DŘíz pozastaveno Záznam rozhodnutí disciplinárního orgánu Rozhodnutí o tom, zda se provinění stalo/nestalo a rozhodnutí o ne/udělení trestu musí být následně vyhotoveno písemně s řádným zdůvodněním. Přípustná je i pouze elektronická forma pro ty účastníky DŘíz, kteří s touto formou vysloví souhlas. DO je povinen bez zbytečného odkladu zaslat Rozhodnutí nadřízenému DO, a rozhodnutí zaznamenat. Způsob záznamu určí VRJ svým předpisem Odvolání proti rozhodnutí Disciplinárního orgánu Podání odvolání Proti rozhodnutí DO první instance je možné odvolání. Odvolání proti rozhodnutí DO může podat původce podnětu k zahájení DŘíz i ten, proti němuž bylo DŘíz vedeno. Odvolání musí být podáno odvolacímu DO dle nejpozději do 14 dnů od doručení rozhodnutí potrestanému a původci podnětu Odvolací disciplinární řízení Odvolací DO provede DŘíz za přítomnosti obviněného i zástupce DO první instance a je povinen vyslechnout jejich stanoviska a přezkoumat dosavadní dokumentaci Rozhodnutí odvolacího disciplinárního orgánu Odvolací DO rozhodne s konečnou platností, nevrací případ DO první instance k novému projednání. Pro odvolací DO platí stejné lhůty jako pro DO první. instance. Disciplinární řád Junáka strana 7/9

8 2.6. Dokumentace disciplinárního řízení Spis O DŘíz je pořizován spis, který obsahuje všechny dokumenty k DŘíz od podání návrhu na DŘíz až ke konečnému rozhodnutí DO. Součástí spisu jsou veškeré dokumenty vzniklé či použité v průběhu DŘíz včetně dokumentů elektronických (zápisy z jednání, prezenční listiny, písemné důkazy, prohlášení svědků apod.) Uložení spisu Spis je uložen u příslušné OJ či VRJ po dobu nejméně 6 let, další nakládání stanoví předpis v působnosti VRJ. 3. Pravidla pro mladší členy 3.1. Disciplinární orgán Řešení disciplinárních provinění mladších členů je vzhledem k výchovným souvislostem plně v pravomoci ZOJ. Disciplinárním orgánem je vždy vedoucí výchovné jednotky, ve které je mladší člen členem. Výjimkou je vylučování mladšího člena z Junáka, které se řídí tímto řádem Vyloučení Vyloučit mladšího člena z Junáka lze, pokud tento závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani po výzvě Junáka. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li Junáku zvlášť závažnou újmu. Není-li o vyloučení mladšího člena rozhodnuto do jednoho roku od porušení povinnosti, možnost vyloučení člena zaniká. Vyloučený může po 2 letech požádat ZOJ o povolení členství Odvolání Proti udělení disciplinárního trestu je možné se odvolat k vedoucímu střediska. Projednání odvolání probíhá za přítomnosti obviněného a vedoucího výchovné jednotky a dalších osob, o kterých tak rozhodne vedoucí střediska. Ten také zváží, zda okolnosti nevyžadují přítomnost zákonného zástupce obviněného Rozhodnutí Rozhodnutí o disciplinárním trestu je vyhotoveno písemně, s řádným odůvodněním a je doručeno obviněnému, jeho zákonnému zástupci a ZOJ, kde je obviněný členem Přezkoumání Po rozhodnutí o disciplinárním trestu v rámci odvolání je možné podat žádost o přezkum nadřízené OJ. Přezkum vyloučení provádí RSRJ. 4. Pravidla pro nečleny Junáka DO může projednat i případ týkající se nečlena Junáka zejména v následujících případech: 1. dotyčný se dopustil disciplinárního přestupku v době, kdy byl členem Junáka, a následně členství ukončil ještě před zahájením nebo v průběhu DŘíz, Disciplinární řád Junáka strana 8/9

9 2. pokud se jedná o odejmutí vyznamenání, které bylo uděleno nečlenu Junáka (v těchto případech je disciplinárním orgánem vždy VRJ. 5. Evidence disciplinárních trestů Do evidence zaznamenává DO udělené disciplinární tresty 3 7 dle kapitoly 2.2. a 3.2. Evidence disciplinárních trestů je vedena prostřednictvím IS Junáka. Přístup k záznamu má: 1. Statutární orgán OJ k podřízeným členům, 2. DO při DŘíz k záznamu obviněného, 3. potrestaný k vlastnímu záznam Podrobná pravidla vedení a evidence stanoví předpis v působnosti VRJ. 6. Závěrečná a přechodná ustanovení 6.1. Evidence disciplinárních trestů Do doby vzniku Evidence disciplinárních trestů dle kap. 5 řeší způsob evidence DŘíz a disciplinárních trestů VRJ Platnost a účinnost Tento řád je platný okamžikem schválení Náčelnictvem Junáka Tento řád je účinný od Zrušovací ustanovení Okamžikem účinnosti tohoto řádu se ruší Disciplinární řád Junáka svazu skautů a skautek, svazek č. 34 z roku 1994, zveřejněný v opraveném a úplném znění ve Spisovně Junáka pod názvem Disciplinární řád Junáka. Náčelní DK: Michala K. Rocmanová, akad. mal. Náčelník CHK: Ing. Marek Baláš, PhD. Starosta Junáka: Ing. Josef Výprachtický Disciplinární řád Junáka strana 9/9

ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009

ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009 ORGANIZACE JUNÁKA ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009 PODPŮRNÝ MATERIÁL PRO KOMPETENCE Z OBLASTI ORGANIZACE (ZAHRNUJE OBOR: ORGANIZACE A PRÁVO) Obsah: 1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA JUNÁKA 2 1.1 PRVKY

Více

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR Junák svaz skautů a skautek ČR Revizní řád Junáka 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel předpisu Tento řád upravuje činnost revizních komisí Junáka. 1.2. Související vnitřní předpisy Souvisejícími předpisy jsou

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Disciplinární řád České asociace sester

Disciplinární řád České asociace sester Disciplinární řád České asociace sester 1 Obecná ustanovení 1. Porušení povinností člena České asociace sester (dále jen ČAS) vyplývající ze stanovených předpisů ČAS, Stanov ČAS, z Etického kodexu ICN

Více

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně.

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Stanovy spolku Znění stanov č. 2/2015 Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Hlava I: Základní údaje spolku Čl. 1 Název spolku Název spolku je Nugis Finem, z.s.. Tento název bude používán

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení INFORMACE K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU PRO SPORTOVNÍ ORGANIZACE OBČANSKÁ SDRUŽENÍ Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759 Informace Základní informace, které je škola v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů povinna zveřejňovat, budou veřejnosti zpřístupněny: - na nástěnce vedle ředitelny - na

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

C. ROZHODČÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD, PRAVOMOC ROZHODČÍCH ORGÁNŮ

C. ROZHODČÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD, PRAVOMOC ROZHODČÍCH ORGÁNŮ C. ROZHODČÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD, PRAVOMOC ROZHODČÍCH ORGÁNŮ 1.1 Práva a povinnosti všech držitelů licencí vydaných Federací automobilového sportu Autoklubu České republiky (dále jen FAS AČR nebo ASN ),

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Předmět úpravy

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Předmět úpravy VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 2013 č. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení Předmět úpravy 1. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998, kterým se upravuje

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

Úvodní ustanovení. Čl. 1 Druhy akademických odměn

Úvodní ustanovení. Čl. 1 Druhy akademických odměn DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ Hradec Králové 2005 Obsah: Úvodní ustanovení...3 Druhy akademických odměn...3 Disciplinární přestupek a sankce...3 Disciplinární komise...5

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD. Disciplinární komise 2. Účastnici řízení 6. Práva obviněného daňového poradce 7

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD. Disciplinární komise 2. Účastnici řízení 6. Práva obviněného daňového poradce 7 DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Komory daňových poradců České republiky, vydané na základě zákona ČNR č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky 1 Disciplinární řád upravuje postavení,

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Stanovy MAS Krajina srdce

Stanovy MAS Krajina srdce Stanovy MAS Krajina srdce Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku MAS Krajina srdce, z. s. (dále též jen spolek ) je právnickou osobou registrovanou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Pokyn k registraci pro rok 2012

Pokyn k registraci pro rok 2012 Junák svaz skautů a skautek ČR Pokyn k registraci pro rok 2012 1. Úvodní ustanovení (1) Tento pokyn upravuje průběh registrace členů Junáka v roce 2012 v návaznosti na obecná pravidla stanovená Směrnicí

Více

Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách

Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách MŠMT únor 2014 1. Legislativní rámec Školy se při řešení výchovných problémů žáků řídí těmito právními předpisy, popřípadě metodickými pokyny:

Více

STATUT SPORTOVNÍHO KLUBU

STATUT SPORTOVNÍHO KLUBU STATUT SPORTOVNÍHO KLUBU ČLÁNEK I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Zřizovatelem sportovního klub OCRA JUNIOR KLUB (dále jen sportovní klub) je spolek Obstacle Racing Association CZ z.s. se sídlem v Kladně, Vašíčkova

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most,

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, I. Ředitel školy Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Základní informace o škole

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015 J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Č.j.: ZŠ 95/2015 Brno, 19. 2. 2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah

Více

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS.

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS. E. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ Čl. 36 Disciplinární komise DK OFS DK projednává všechna disciplinární provinění v rámci soutěží OFS. DK posuzuje a ukládá svoje rozhodnutí podle Disciplinárního řádu

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1 SANKČNÍ ŘÁD Čl.I Úvodní část 1) Na základě ustanovení 30 odst. 1) zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle Metodického

Více

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s.

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. Zakladatelé spolku Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z.s. Ing. Lucie Libovická, nar. 5. 5. 1968, bytem Lipová 484, 252

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ SPECIÁLNÍ

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ SPECIÁLNÍ PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ SPECIÁLNÍ Úvod Hodnocení a klasifikace žáků je nedílnou součástí jejich výchovy a vzdělávání. Účelem hodnocení a klasifikace je přispívat k zodpovědnému vztahu žáka

Více

vedle tohoto piktogramu naleznete příklady; tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

vedle tohoto piktogramu naleznete příklady; tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE ŠKOLSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti

Více

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER I. Název a sídlo 1. V právních vztazích občanské sdružení vystupuje pod názvem KLUB PATHFINDER (dále jen sdružení). 2. Sídlem sdružení je Praha 2, ul. Londýnská

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací:

V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací: Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Pod Šachtami 335, 261 02 Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs. ÚSTAVNÍ PRÁVO NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97 Ústavy) samostatná hlava Ústavy (hlava

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Mgr. Martin Černý Přerov 2012 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ÚDAJE O ZÁKLADNÍ ŠKOLE PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 byla zřízena

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2008 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 4/2008 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 23. 4. 2008 o evidování a vyřizování škodních událostí Vydává Zpracoval Projednáno

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák)

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák) Organizační řád školy Část č. 6 Školní řád Pravidla hodnocení žáků Čj.: Dne: 1. září 2013 Platnost ode dne: 1. září 2013 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří

Více

K O M O R A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY = STAVOVSKÝ ŘÁD = 8. ledna 2011, Praha

K O M O R A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY = STAVOVSKÝ ŘÁD = 8. ledna 2011, Praha K O M O R A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY = STAVOVSKÝ ŘÁD = 8. ledna 2011, Praha I. Přihláška ke členství v komoře a rozhodnutí o ní 1.1 Uchazeč o členství požádá o přijetí za člena přihláškou na formuláři

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice Brno, prosinec 2006 Ing. Roman Vašina starosta MČ Brno - Židenice 2 Obsah: článek strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Postavení komisí 3 3. Členové komisí 3

Více

Akita inu Czech Club z.s. ( zapsaný spolek)

Akita inu Czech Club z.s. ( zapsaný spolek) Akita inu Czech Club z.s. ( zapsaný spolek) Preambule: Akita Inu Czech Club je dobrovolný, neziskový, nezávislý a nepolitický spolek chovatelů, majitelů a příznivců psů japonského národního plemene Akita

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

Směrnice. o zásadách členství v TJ a úhradě členských příspěvků. Platí od 01. 01. 2015. v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ

Směrnice. o zásadách členství v TJ a úhradě členských příspěvků. Platí od 01. 01. 2015. v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ Tělovýchovná jednota Baník Union Nové Sedlo, o.s. Masarykova 534, 357 34 Nové Sedlo Směrnice o zásadách členství v TJ Platí od 01. 01. 2015 v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

Počet příloh: Změny: V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací:

Počet příloh: Změny: V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací: Škola : ZŠ Bílá Lhota, okres Olomouc, přísp.org. Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: Účinnost od: 1.9.2010 Spisový znak: Počet příloh: Změny: V souladu

Více

Stanovy spolku SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE z.s. I. Název, sídlo a účel spolku

Stanovy spolku SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE z.s. I. Název, sídlo a účel spolku Stanovy spolku SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE z.s. I. Název, sídlo a účel spolku 1. Název spolku je SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE z.s. (dále jen spolek nebo též SPP ). 2. Sídlo spolku je: Sladkovského 433, 530 02 Pardubice.

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Č.j.: zštyrš 621/06 Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel

Více

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín TEL: 571 499 511, FAX: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva

Více

S P O L K O V É S T A N O V Y 2 0 1 4

S P O L K O V É S T A N O V Y 2 0 1 4 SP OLKOVÉ STANOVY 2 0 1 4 Stanovy Vševltavského spolku 1. Název spolku Vševltavský spolek, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou

Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou Rada hlavního města Prahy plnící úkoly zřizovatele příspěvkových organizací podle 68 odst. 2

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB. VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZACE SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 2-06 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Tato směrnice upravuje organizační a procedurální otázky pro

Více

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává: Životní situace Název: Vydání cestovního dokladu Základní informace: Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti

Více

Stanovy Mladí lidovci, z. s.

Stanovy Mladí lidovci, z. s. Stanovy Mladí lidovci, z. s. Čl. 1 Základní ustanovení 1. Mladí lidovci, z. s. jsou spolkem řádně zapsaným ve spolkovém rejstříku v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb. 2. Úplný název spolku je Mladí lidovci,

Více

Směrnice pro označování jednotek

Směrnice pro označování jednotek Směrnice pro označování jednotek 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Směrnice v návaznosti na Stanovy, Řád ke změně názvu a Organizační řád určuje pravidla pro označování jednotek Junáka. (2) Cílem směrnice

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01 List číslo: 1 / 7 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 42-02-01 Výtisk číslo:1 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01 Tato směrnice je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU 1 SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM č. j.: Účinnost: od 1. 4. 2015 1. Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice stanoví postup školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD (ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL) Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE ČÁST PRVNÍ DISCIPLINÁRNÍ PROVINĚNÍ A TRESTY 1. článek Působnost disciplinárního řádu 1.1. Disciplinární řád ČJF stanovuje pravomoc disciplinárních orgánů a upravuje

Více

Tělovýchovná jednota Slavoj Suchdol, z. s. Stanovy

Tělovýchovná jednota Slavoj Suchdol, z. s. Stanovy Stanovy TJ Slavoj Suchdol schválené členskou schůzí dne 8.května 1990 se mění tak, že jejich text se nahrazuje novým zněním takto: Tělovýchovná jednota Slavoj Suchdol, z. s. Stanovy Článek I. Založení,

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Směrnice rektora č. ZS 1/2015 V Brně dne 6. února 2015 č.j. 115 058/2015 Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury Veterinární a farmaceutické

Více

Stanovy. I. Základní ustanovení

Stanovy. I. Základní ustanovení Asociace psychologů sportu ČR Stanovy Článek 1 I. Základní ustanovení 1. Asociace psychologů sportu (dále APS) je nezávislá dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky se zájmem o psychologii

Více