Disciplinární řád Junáka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Disciplinární řád Junáka"

Transkript

1 Disciplinární řád Junáka 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel a zásady Disciplinárního řádu Disciplinární řád Junáka stanovuje pravidla pro řešení disciplinárních provinění členů Junáka, v některých případech i nečlenů. Smyslem Disciplinárního řádu Junáka je dát jasný signál dotčenému členu i jeho okolí o provinění a jeho závažnosti tak, aby se předešlo dalším proviněním. Řád také poskytuje nástroj pro rychlé preventivní řešení situací, kdy nelze v krátké době disciplinární řízení provést Související předpisy Stanovy Junáka, Organizační rád a systemizace Junáka Definice pojmů a zkratek DO Disciplinární orgán DŘJ DŘíz ŘO DK OJ ZOJ VOJ IS RSRJ VSJ VRJ Disciplinární řád Junáka Disciplinární řízení Řídicí orgán jednotky Disciplinární komise Organizační jednotka (středisko, okres, kraj, ZvOJ) Základní OJ (středisko, přístav) Vyšší OJ (okres, kraj) Informační systém Junáka (skautis) Rozhodčí a smírčí rada Valný sněm Junáka Výkonná rada Junáka 2. Pravidla pro dospělé členy Junáka 2.1. Disciplinární provinění V zájmu Junáka je bezproblémové fungování všech jeho jednotek a orgánů, DŘJ se proto snaží postihnout podstatná narušení činnosti jednotek, orgánů i jednotlivců. Disciplinárními provinění dle tohoto řádu jsou: 1. Porušení či neplnění povinností vyplývajících ze Stanov Junák a vnitřních předpisů či rozhodnutí, 2. Jednání, které nese znaky nebo naplňuje skutkovou podstatu přestupku nebo trestného činu dle platných obecně závazných právních předpisů České republiky. Disciplinárním proviněním ve smyslu bodu 1. nebo 2. je zejména: Disciplinární řád Junáka strana 1/9

2 1. Jednání, které nese znaky nebo naplňuje skutkovou podstatu přestupku nebo trestného činu dle obecně závazných právních předpisů České republiky, 2. Porušení skautských principů, skautského slibu a zákona, 3. Jednání poškozující dobré jméno Junáka jako organizace, pokud toto jednání není vynuceno vnitřním předpisem Junáka nebo obecně závazným právním předpisem, 4. Úmyslné porušení či neplnění povinnosti vyplývající ze zastávané funkce, 5. Neúmyslné porušení či neplnění povinnost vyplývající z činovnické funkce s vážným dopadem hospodářským či jiným, 6. Porušení či neplnění povinností vyplývajících ze Stanov Junáka a vnitřních předpisů či rozhodnutí, 7. Zatajování informací o skutečnostech vedoucích k poškození Junáka jako organizace (případně i jeho členů) či jeho dobré pověsti Disciplinární tresty Pro řešení disciplinárních provinění stanovuje DŘJ následující nástroje, tedy disciplinární tresty. Disciplinárními tresty jsou: 1. Napomenutí, 2. Důtka, 3. Zákaz účasti na akcích oblasti na určitou nebo neurčitou dobu, 4. Odvolání z funkce, 5. Zákaz výkonu činnosti v určité oblasti na určitou nebo neurčitou dobu, 6. Odnětí některých vyznamenání, 7. Vyloučení z Junáka. Disciplinární tresty lze udělit podmíněně se zkušební dobou nejvýše 1 rok od udělení trestu. Eventuální porušení podmíněně uděleného disciplinárního trestu vyhodnotí DO, který původní podmíněný trest udělil a rozhoduje také o přeměně podmíněně uděleného disciplinárního trestu na nepodmíněný. Disciplinárních trestů může být uděleno více současně podle povahy a závažnosti disciplinárního provinění. Udělením disciplinárního trestu nejsou dotčena práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů. U trestů s dobou účinnosti nad 3 roky nebo na dobu neurčitou může potrestaný požádat po 3 letech o přezkum nebo prominutí zbytku trestu ten DO, který trest udělil Napomenutí Smyslem napomenutí je dát provinilci první varování ve vztahu k jeho provinění. Napomenutí je udělováno za méně vážné provinění, které nemají významný dopad na Junáka či jeho členy Důtka Smyslem důtky je důrazně varovat trestaného vzhledem k významu jeho provinění či jejich četnosti. Důtka se uděluje za: 1. vážnější provinění, které ale nemají významný dopad na Junáka či jeho členy, 2. za opakování méně vážných provinění. Disciplinární řád Junáka strana 2/9

3 Zákaz účasti na akcích Smyslem zákazu účasti na akcích je poskytnutí jasné zpětné vazby k provinění vztaženému ke konkrétní akci a/nebo předejít riziku možných budoucích narušení akcí či důrazně varovat provinilce. Zákaz účasti na akcích se uděluje zejména tehdy: 1. došlo-li v přípravné fázi akce k takovému porušení povinností, které akci ohrozilo, 2. je-li akce konána jako odměna za předcházející činnost, 3. je-li charakter provinění takový, že by mohl narušit akci/akce nebo by vzniklo riziko pro ostatní účastníky akce, byť by to bylo riziko morálního či etického charakteru Zákaz výkonu činnosti v určité oblasti Smyslem zákazu výkonu činnosti v určité oblasti je chránit Junáka před riziky přinášenými působením provinilce v určených aktivitách či funkcích. Zákaz výkonu konkrétní funkce nebo činnosti v určité oblasti, například výkon vedoucích funkcí, činnosti s odpovědností za finanční prostředky, podíl na výchovné činnosti, výkon přímé práce s dětmi, se uděluje za vážné provinění, které mají významný dopad na Junáka či jeho členy, a to i při nečinnosti v dané funkci nebo oblasti. Při zákazu výkonu činnosti provinilec nemůže kandidovat do funkcí v dané oblasti, jsou-li volené, nebo do nich nemůže být ustanoven. Zákaz výkonu činnosti v určité oblasti může být na dobu určitou, nebo neurčitou. Tento trest nelze uplatnit na již vykonávané funkce volené VSJ Odvolání z funkce Smyslem odvolání z funkce je zejména reakce Junáka na pochybení při jejím výkonu; případně možnost předejít tak dalším škodám. Odvolání z funkce je uplatňováno v době výkonu funkce za vážné provinění související s touto funkcí, které mají významný dopad na Junáka či jiné členy, a to i při nečinnosti v dané funkci. Tento trest nelze uplatnit na již vykonávané funkce volené VSJ Odnětí některých vyznamenání Smyslem odnětí vyznamenání je důrazně upozornit provinilce i jeho okolí na jeho provinění, který svou závažností snižuje jeho minulé zásluhy, vyjádřené udělením vyznamenání. Trest odnětí vyznamenání se uděluje za vážné provinění zejména v oblasti, za kterou dostal provinilec vyznamenání nebo za jednání v rozporu se skautskými principy, skautským slibem a zákonem, které popírá vážnost uděleného vyznamenání. Odňata mohou být všechna vyznamenání udělovaná na ústřední i krajské úrovni vyjma odznaku Za čin junácký. DO oznámí uložení trestu i udělovateli vyznamenání. Provinilci po odnětí vyznamenání nemůže být uděleno žádné vyznamenání po dobu 1 roku od udělení trestu vyjma odznaku Za čin Junácký Vyloučení z Junáka Smyslem vyloučení z Junáka je nejdůraznější uvědomění provinilého člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani po výzvě Junáka. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobiloli Junáku zvlášť závažnou újmu. Junák tím zbavuje členství člena, který principiálně nesplňuje nároky kladené na člena Junáka. Disciplinární řád Junáka strana 3/9

4 Vyloučení z Junáka se uděluje za velmi vážné provinění, které mají významný dopad na Junáka či jeho členy nebo vážně poškozují dobrou pověst Junáka. Tento disciplinární trest může udělit jen VRJ. VRJ pro rozhodování o vyloučení může zřídit disciplinární komisi, jejímž členem je starosta Junáka, který pak jménem VRJ rozhodne. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu. Není-li o vyloučení člena rozhodnuto do jednoho roku od zahájení disciplinárního řízení, možnost vyloučení člena zaniká. Výjimkou z tohoto pravidla je případ, kdy se čeká na rozhodnutí od subjektu mimo Junák (např. orgánů činných v trestním řízení apod.). Po dobu čekání je DŘíz přerušeno. Vyloučený může po čtyřech letech požádat VRJ o povolení členství Disciplinární opatření Disciplinární opatření jsou nástrojem, umožňujícím Junáku reagovat předběžně na důvodná podezření na provinění, tak aby zamezily jejich opakování do vyjasnění celé záležitosti, např. osvobozujícího rozsudku soudu či ukončení disciplinárního řízení. Disciplinárními opatřeními jsou: 1. Zákaz účasti na konkrétních akcích, 2. Pozastavení výkonu funkce, 3. Zákaz činnosti Zákaz účasti na konkrétních akcích Toto opatření je použito tehdy, kdy je člen nebo nečlen Junáka důvodně podezřelý z provinění, který by mohl na konkrétních akcích způsobit další škody, či ohrozit průběh těchto akcí. Opatření trvá do skončení disciplinárního řízení, pokud DO nestanoví jinak Pozastavení výkonu funkce Toto opatření je použito tehdy, kdy je člen Junáka obviněn z provinění, který by mohl při výkonu funkce způsobit další škody, nebo ohrozit Junáka či jeho členy. Opatření trvá do skončení disciplinárního řízení, pokud DO nestanoví jinak Zákaz činnosti Toto opatření je použito tehdy, kdy je člen nebo nečlen Junáka obviněn z provinění, který by mohl Junáku jako celku či jeho členům způsobit další škody, nebo je ohrozit, například při podezření z trestných činů. Opatření trvá do skončení disciplinárního řízení, pokud DO nestanoví jinak Disciplinární orgány Disciplinární orgány první instance K projednání provinění a ukládání disciplinárních trestů a/nebo disciplinárních opatření jsou kompetentní disciplinární orgány. DO posoudí, zda se disciplinární provinění stalo, pak rozhodují o ne/udělení disciplinárního trestu Pokud DO zřídí DK, tyto mají rozhodovací pravomoc. Disciplinárními orgány pro dospělé členy jsou: 1. Vedoucí akce pro disciplinární tresty 1, 2 a 3, a disciplinární opatření 1 Zákaz účasti na akcích se v tomto případě vztahuje jen na právě probíhající akci. 2. Statutární orgán Junáka nebo jeho organizační jednotky pro disciplinární tresty 1, 2 a 3, a disciplinární opatření 3. VRJ nebo rada OJ, 4. Disciplinární komise zřizované VRJ nebo radami VOJ. Disciplinární řád Junáka strana 4/9

5 Odvolací disciplinární orgány Odvolací disciplinární organy jsou: 1. pro vedoucího akce rada OJ (případně VRJ) té úrovně, pod kterou je akce pořádána, 2. pro statutární orgán rada OJ (případně VRJ) nejbližší vyšší úrovně, 3. pro radu OJ (její DK) rada OJ (případně VRJ) nejbližší vyšší úrovně, 4. proti rozhodnutí VRJ není odvolání (v případě vyloučení člena nastává automatický přezkum RSRJ) Disciplinární komise Disciplinární komisi může zřídit VRJ či rada VOJ. Pokud ale chce DŘíz vést celá rada, nemusí DK zřídit. DK jedná a rozhoduje jménem DO (celé rady). DK má lichý počet, nejméně 3 členy. Členem DK musí být alespoň jeden činovník zřizovatele DK (rady OJ či VRJ) a nejvýše jeden zástupce ZOJ, v níž je obviněný členem. DO jmenuje členy DK se zřetelem na možnou podjatost členů DK vůči navrhovateli či obviněnému. Zřizovatel DK současně se zřízením DK a jmenováním jejich členů určí předsedu, který řídí činnost DK Disciplinární řízení Pravidla disciplinárního řízení Souběh disciplinárních řízení Za jedno provinění může souběžně či postupně běžet několik různých disciplinárních řízení u různých DO. Například za výtržnost na akci může být účastník potrestán zákazem další účasti na akci a pak např. vlastním střediskem za poškození dobrého jména střediska) Usnášeníschopnost DO (DK) DO (DK) může konat, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí o vině a o udělení či neudělení trestu přijímá DO (DK) nadpoloviční většinou všech jeho členů. Ostatní rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů Přítomnost obviněného na jednání Disciplinárního orgánu Obviněný, jehož případ je projednáván, má právo účastnit se všech jednání DO s výjimkou interních porad DO (interní domluva ohledně dalšího postupu, rozhodování o výši trestu apod.). Neúčast obviněného však není na překážku jednání a rozhodování DO (tzn., že případ může být projednáván i "v nepřítomnosti"). DO je povinna přihlédnout k řádné a včas podané omluvě z vážných důvodů; v tom případě stanoví náhradní termín jednání (pokud nehrozí nebezpečí z prodlení) Podjatost členů Disciplinárního orgánu Námitka podjatosti může být obviněným vnesena vůči kterémukoliv členu DO, a to pouze jako součást odvolání proti rozhodnutí DO první instance Řízení před Disciplinárním orgánem DO je povinen posoudit polehčující i přitěžující okolnosti a dát možnost obviněnému se vyjádřit. V případě, že navrhovatelem je jiná osoba než DO, též dát tuto možnost i navrhovateli. Disciplinární řád Junáka strana 5/9

6 DO může požádat o písemné či ústní svědectví či vyjádření k projednávanému případu kteréhokoliv člena Junáka, který nesmí bez závažných důvodů toto svědectví či vyjádření odmítnout, případně i nečlena Junáka. Obviněný, jehož případ je projednáván, má právo navrhovat svědky. O jejich účasti a formě obhajoby rozhoduje DO Zahájení Disciplinárního řízení Podnět k Disciplinárnímu řízení Disciplinární řízení může být zahájeno DO z vlastní iniciativy či na základě podnětu. Podnět k DŘíz může dát vedoucí akce, člen rady OJ, VRJ, NJ nebo nejméně 5 činovníků Junáka příslušnému DO. Příslušný DO je ten, ke komu má obviněný nějakou vazbu je účastníkem na akci OJ, je členem OJ či jí podřízených Ústní disciplinární tresty Pokud DŘíz zahájil statutární orgán či vedoucí akce za přítomnosti obviněného, může udělit disciplinární tresty 1, 2 a 3 ústně a na místě. Zákaz účasti na akcích se v tomto případě vztahuje jen na právě probíhající akci Začátek disciplinárního řízení Pokud nebylo DŘíz zahájeno z vlastní iniciativy, musí být podnět podán písemně příslušné radě OJ či VRJ. Disciplinární orgán, kterému byl podnět podán, posoudí a rozhodne o jeho zamítnutí (v takovém případě své rozhodnutí zdůvodní a zašle tomu, kdo podnět podal) nebo bez zbytečného odkladu zahájí disciplinární řízení. Na začátku zahájeného DŘíz je třeba: 1. Předat či nepředat DŘíz zřízené DK k rozhodnutí, 2. Rozhodnout o disciplinárních opatřeních, u závažných provinění navrhnout nadřízené VOJ či VRJ převzetí DŘíz (u provinění, které mohou vést k vyloučení), 3. Případně předat DŘíz u méně závažných provinění či lokální záležitosti místně příslušné podřízené OJ, která v DŘíz pokračuje Disciplinární opatření Součástí zahájení disciplinárního řízení může být disciplinární opatření dle kap Pokud DŘíz zahájil statutární orgán či vedoucí akce za přítomnosti obviněného, může na místě rozhodnout o disciplinárním opatření zákaz účasti na konkrétních akcích, tedy i na akci právě probíhající Informování nadřízeného ŘO Řídící orgán OJ je povinen neprodleně informovat nadřízený ŘO o zahájení každého DŘíz s uvedením základních informací vč. písemného podnětu, vyjma případů popsaných v Nadřízený ŘO je oprávněn DŘíz převzít do své kompetence ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy tuto informaci obdrží, nebo provést přezkum do 14 dnů po ukončení DŘíz, přičemž platí kratší termín. Do té doby ve věci koná DO určený řídícím orgánem zahajujícím DŘíz, zejména v případě, kdy by hrozilo nebezpečí z prodlení. Disciplinární řád Junáka strana 6/9

7 Pozvání obviněného Obviněný musí být informován o zahájení DŘíz a pozván na každé jednání DO kromě interních porad DO nejméně 30 dní předem vyjma provinění řešených na místě dle Pozvání musí být průkazné (osobně a písemně, doporučený dopis, s potvrzením o doručení atd.) Průběh Disciplinárního řízení Jednání DO jsou neveřejná; mohou se jich zúčastnit pouze členové DO a obviněný, popř. další osoby, které DO pozve dle čl DO zajistí pořízení zápisu o každém jednání DO s výkazem přítomnosti, včetně DŘíz na místě dle Doba disciplinárního řízení DO je povinen rozhodnout bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od prvního jednání DO či od převzetí návrhu na DŘíz v případě, že navrhovatelem není DO. Pokud není možné dokončit DŘíz v této době (např. v případech objektivních časových nároků na získání dokumentů, svědectví apod.) může DO udělit z této lhůty výjimku a informuje o tom nadřízený DO. Oprávněnou výjimkou je i případ, kdy se čeká na rozhodnutí od subjektu mimo Junák (např. orgánů činných v trestním řízení apod.). Po dobu čekání je DŘíz pozastaveno Záznam rozhodnutí disciplinárního orgánu Rozhodnutí o tom, zda se provinění stalo/nestalo a rozhodnutí o ne/udělení trestu musí být následně vyhotoveno písemně s řádným zdůvodněním. Přípustná je i pouze elektronická forma pro ty účastníky DŘíz, kteří s touto formou vysloví souhlas. DO je povinen bez zbytečného odkladu zaslat Rozhodnutí nadřízenému DO, a rozhodnutí zaznamenat. Způsob záznamu určí VRJ svým předpisem Odvolání proti rozhodnutí Disciplinárního orgánu Podání odvolání Proti rozhodnutí DO první instance je možné odvolání. Odvolání proti rozhodnutí DO může podat původce podnětu k zahájení DŘíz i ten, proti němuž bylo DŘíz vedeno. Odvolání musí být podáno odvolacímu DO dle nejpozději do 14 dnů od doručení rozhodnutí potrestanému a původci podnětu Odvolací disciplinární řízení Odvolací DO provede DŘíz za přítomnosti obviněného i zástupce DO první instance a je povinen vyslechnout jejich stanoviska a přezkoumat dosavadní dokumentaci Rozhodnutí odvolacího disciplinárního orgánu Odvolací DO rozhodne s konečnou platností, nevrací případ DO první instance k novému projednání. Pro odvolací DO platí stejné lhůty jako pro DO první. instance. Disciplinární řád Junáka strana 7/9

8 2.6. Dokumentace disciplinárního řízení Spis O DŘíz je pořizován spis, který obsahuje všechny dokumenty k DŘíz od podání návrhu na DŘíz až ke konečnému rozhodnutí DO. Součástí spisu jsou veškeré dokumenty vzniklé či použité v průběhu DŘíz včetně dokumentů elektronických (zápisy z jednání, prezenční listiny, písemné důkazy, prohlášení svědků apod.) Uložení spisu Spis je uložen u příslušné OJ či VRJ po dobu nejméně 6 let, další nakládání stanoví předpis v působnosti VRJ. 3. Pravidla pro mladší členy 3.1. Disciplinární orgán Řešení disciplinárních provinění mladších členů je vzhledem k výchovným souvislostem plně v pravomoci ZOJ. Disciplinárním orgánem je vždy vedoucí výchovné jednotky, ve které je mladší člen členem. Výjimkou je vylučování mladšího člena z Junáka, které se řídí tímto řádem Vyloučení Vyloučit mladšího člena z Junáka lze, pokud tento závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani po výzvě Junáka. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li Junáku zvlášť závažnou újmu. Není-li o vyloučení mladšího člena rozhodnuto do jednoho roku od porušení povinnosti, možnost vyloučení člena zaniká. Vyloučený může po 2 letech požádat ZOJ o povolení členství Odvolání Proti udělení disciplinárního trestu je možné se odvolat k vedoucímu střediska. Projednání odvolání probíhá za přítomnosti obviněného a vedoucího výchovné jednotky a dalších osob, o kterých tak rozhodne vedoucí střediska. Ten také zváží, zda okolnosti nevyžadují přítomnost zákonného zástupce obviněného Rozhodnutí Rozhodnutí o disciplinárním trestu je vyhotoveno písemně, s řádným odůvodněním a je doručeno obviněnému, jeho zákonnému zástupci a ZOJ, kde je obviněný členem Přezkoumání Po rozhodnutí o disciplinárním trestu v rámci odvolání je možné podat žádost o přezkum nadřízené OJ. Přezkum vyloučení provádí RSRJ. 4. Pravidla pro nečleny Junáka DO může projednat i případ týkající se nečlena Junáka zejména v následujících případech: 1. dotyčný se dopustil disciplinárního přestupku v době, kdy byl členem Junáka, a následně členství ukončil ještě před zahájením nebo v průběhu DŘíz, Disciplinární řád Junáka strana 8/9

9 2. pokud se jedná o odejmutí vyznamenání, které bylo uděleno nečlenu Junáka (v těchto případech je disciplinárním orgánem vždy VRJ. 5. Evidence disciplinárních trestů Do evidence zaznamenává DO udělené disciplinární tresty 3 7 dle kapitoly 2.2. a 3.2. Evidence disciplinárních trestů je vedena prostřednictvím IS Junáka. Přístup k záznamu má: 1. Statutární orgán OJ k podřízeným členům, 2. DO při DŘíz k záznamu obviněného, 3. potrestaný k vlastnímu záznam Podrobná pravidla vedení a evidence stanoví předpis v působnosti VRJ. 6. Závěrečná a přechodná ustanovení 6.1. Evidence disciplinárních trestů Do doby vzniku Evidence disciplinárních trestů dle kap. 5 řeší způsob evidence DŘíz a disciplinárních trestů VRJ Platnost a účinnost Tento řád je platný okamžikem schválení Náčelnictvem Junáka Tento řád je účinný od Zrušovací ustanovení Okamžikem účinnosti tohoto řádu se ruší Disciplinární řád Junáka svazu skautů a skautek, svazek č. 34 z roku 1994, zveřejněný v opraveném a úplném znění ve Spisovně Junáka pod názvem Disciplinární řád Junáka. Náčelní DK: Michala K. Rocmanová, akad. mal. Náčelník CHK: Ing. Marek Baláš, PhD. Starosta Junáka: Ing. Josef Výprachtický Disciplinární řád Junáka strana 9/9

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více

C. ROZHODČÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD, PRAVOMOC ROZHODČÍCH ORGÁNŮ

C. ROZHODČÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD, PRAVOMOC ROZHODČÍCH ORGÁNŮ C. ROZHODČÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD, PRAVOMOC ROZHODČÍCH ORGÁNŮ 1.1 Práva a povinnosti všech držitelů licencí vydaných Federací automobilového sportu Autoklubu České republiky (dále jen FAS AČR nebo ASN ),

Více

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR Junák svaz skautů a skautek ČR Revizní řád Junáka 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel předpisu Tento řád upravuje činnost revizních komisí Junáka. 1.2. Související vnitřní předpisy Souvisejícími předpisy jsou

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE ČÁST PRVNÍ DISCIPLINÁRNÍ PROVINĚNÍ A TRESTY 1. článek Působnost disciplinárního řádu 1.1. Disciplinární řád ČJF stanovuje pravomoc disciplinárních orgánů a upravuje

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 OBSAH Článek Hlava I. Základní ustanovení 101-104 Hlava II. Organizace soutěží části : Řízení soutěží 201-202

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004 správní řád Změna: 413/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

Trestně právní a správní zodpovědnost

Trestně právní a správní zodpovědnost Trestně právní a správní zodpovědnost Trestní právo je jedním z odvětví veřejného práva. Rozlišujeme - trestní právo hmotné (materiální), které stanoví, co je trestným činem a jaký trest lze za něj uložit

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky vydává, jako stálý rozhodčí

Více

Disciplinární řád České asociace sester

Disciplinární řád České asociace sester Disciplinární řád České asociace sester 1 Obecná ustanovení 1. Porušení povinností člena České asociace sester (dále jen ČAS) vyplývající ze stanovených předpisů ČAS, Stanov ČAS, z Etického kodexu ICN

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD Překlad: Artlingua Tento text nemá charakter oficiálního překladu, neprošel jazykovou korekturou a je určen pouze pro studijní účely

Více

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení INFORMACE K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU PRO SPORTOVNÍ ORGANIZACE OBČANSKÁ SDRUŽENÍ Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská

Více

JEDNACÍ ŘÁD. International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD. International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení Příloha č. 2 Stanov International Police Association, sekce České republiky JEDNACÍ ŘÁD International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení 1 Jednací řád International

Více

ZÁKLADNÍ ŘÁD OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY

ZÁKLADNÍ ŘÁD OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY M I N I S T E R S T V O O B R A N Y Schvaluji. Prezident republiky Václav Havel Praha 21. června 2001 Předseda vlády Ing. Miloš Zeman Praha 26. června 2001 ZÁKLADNÍ ŘÁD OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I.

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Obsah: Veřejná dražba cenných papírů I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. 2 Vymezení pojmů II. Vymezení veřejné dražby cenných papírů II. 1 Definice

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU Česká asociace stolního tenisu SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU (včetně Registračního, Přestupního a Disciplinárního řádu) platný od 15. května 2012 1 Česká asociace stolního tenisu vydává novelizovaný Soutěžní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách MŠMT únor 2014 Při řešení problémů spojených s rizikovým chováním žáků na základních školách je velmi důležitá nejen součinnost

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více