DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)"

Transkript

1 DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální pásové automobily, >> ostatní vozidla podle zvláštního právního předpisu, >> zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla, další zvláštní vozidla podle zvláštního právního předpisu, >> vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka. 2. Vozidlo je pronajato na leasingovou smlouvu. Kdo bude poplatníkem daně silniční za toto vozidlo? a) společnost, která vozidlo na leasing pronajímá b) uživatel vozidla c) fyzická nebo právnická osoba, která je jako držitel vozidla zapsána v technickém průkazu (str. 111/ 4 Poplatníci daně, odst. 1a) Poplatníkem daně silniční je FO nebo PO, která: >> je provozovatelem vozidla registrovanéhov ČR v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu, >> užívá vozidlo: > v jehož technickém průkazu je zapsána osoba, která zemřela, zanikla, nebo byla zrušena, nebo > jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel, rovněž také: >> zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady za používání vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla, >> osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba, >> stálá provozovna nebo jiná organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí. 3. Daňové přiznání k silniční dani za kalendářní rok, které daňovému poplatníkovi zpracoval daňový poradce, podává daňový poplatník nejpozději do: a) 31. ledna běžného zdaňovacího období b) 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období (str. 113/ 15 Daňové přiznání, odst. 1) c) 31. března kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období */Daňové přiznání se podává do následujícího roku. 4. Vozidla na elektrický pohon: a) jsou předmětem daně (str. 111/ 3 Osvobození od daně, odst. f)1.) b) nejsou předmětem daně

2 5. Zaměstnavatel vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu. Zaměstnanec (držitel vozidla zapsaný v TP) své vozidlo užívá též ke svému podnikání. Silniční daň platí: a) zaměstnavatel b) zaměstnanec (str. 111/ 4 Poplatníci daně, odst. 1ab) c) zaměstnavatel i zaměstnanec (každý platí v poměru dle počtu ujetých kilometrů) 6. Základem silniční daně u osobních automobilů s vyjímkou automobilů na elektrický pohon je: a) zdvihový objem motoru v cm 3 (str. 111/ 5 Základ daně, odst. a) b) celková hmotnost v kilogramech c) počet míst k sezení vč. místa řidiče 7. Za zdaňovací období jsou zálohy na silniční daň splatné: a) do 15. února, 15. dubna, 15. července a 15. října b) do 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince (str. 112/ 10, odst. 1) c) nepřesáhne-li roční daňová povinnost Kč je splatná najednou a to nejpozději do termínu nejbližší zálohy 8. V případě, že zálohy na silniční daň platí zaměstnavatel, může činit sazba daně za každý den použití osobního automobilu zaměstnance: a) 20 Kč b) 25 Kč (str. 111, 112/ 6 Sazby daně, odst. 4) c) 30 Kč 9. Zaměstnavatel vyplácí cestovní náhrady a dal zaměstnanci souhlas k použití osobního vozidla, jehož je zaměstnanec držitelem, k služební cestě. Kdo bude poplatníkem daně silniční: a) zaměstnavatel, pokud daňová povinnost nevznikla již držiteli vozidla (? str. 111/ 4 Poplatníci daně, odst. 2a) b) zaměstnanec c) vozidlo je z důvodu použití pro zaměstnavatele osvobozeno od silniční daně 10. Osoba s trvalým pobytem v zahraničí má v České republice stálou provozovnu a k podnikání používá osobní automobil. Poplatníkem silniční daně je: a) osoba s trvalým pobytem v zahraničí b) stálá provozovna osoby se sídlem nebo s trvalým pobytem v zahraničí (str. 111/ 4 Poplatníci daně, odst. 2c) c) buď osoba s trvalým pobytem v zahraničí nebo stálá provozovna - záleží na dohodě s finančním úřadem 11. Daňové přiznání za kalendářní rok 2011 podává daňový poplatník nejpozději do: a) 31. ledna 2011 b) 31. března 2011 c) 31. ledna 2012 (str. 112/ 15 Daňové přiznání, odst. 1) d) 31. března Podnikatel bude používat vozidlo zahrnuté v majetku firmy k podnikání pouze dva měsíce ve zdaňovacím období. V jaké výši bude platit daň: a) v poměrné výši za dva měsíce používání vozidla k podnikání

3 b) zaplatí daň ve výši roční sazby daně za celé zdaňovací období c) zaplatí daň v poměrné výši počínaje měsícem vzniku daňové povinnosti do konce zdaňovacího období 13. Poplatník daně silniční (zaměstnavatel) může uplatnit tzv. denní sazbu. Tato sazba daně činí: a) 25 Kč za každý den (str. 111, 112/ 6 Sazby daně, odst. 4) b) 30 Kč za každý den c) 35 Kč za každý den 14. Zálohy na silniční daň jsou splatné: a) do 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince (str. 112/ 10, odst. 1) b) do 15. února, 15. května, 15. srpna a 15. listopadu c) do 20. června a 20. prosince 15. Základem silniční daně u návěsů je: a) zdvihový objem motoru v cm 3 b) součet povolených zatížení náprav v tunách a počet náprav (str. 111/ 5 Základ daně, odst. b) c) celková hmotnost v tunách 16. Poplatníkovi daně silniční vznikl v roce 2011 nárok na slevu. Slevu na dani uplatní: a) kdykoliv v průběhu roku 2011 b) v daňovém přiznání za rok Vozidlo je pronajato na leasingovou smlouvu. Poplatníkem daně silniční za toto vozidlo bude: a) společnost, která vozidlo pronajímá b) uživatel vozidla c) FO nebo PO, která je jako držitel vozidla zapsána v technickém průkazu (str. 111/ 4 Poplatníci daně, odst. 1a)

4 DAŇ Z NEMOVITOSTÍ (strana 95+) 1. Je předmětem daně z pozemků pozemek, jenž je zastavěn stavbou, která není předmětem daně ze staveb? a) ano b) ne (str. 95/ 2 Předmět daně, odst. 2 viz. str. 96/ 7 Předmět daně, odst. 2) Předmětem daně ze staveb jsou stavby na území České republiky, >> pro které byl vydán kolaudační souhlas, >> které jsou způsobilé k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu, >> pro které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí, >> a byty a samostatné nebytové prostory, které jsou evidovány v katastru nemovitostí. 2. Kolik činí sazba daně z pozemků ovocných sadů? a) 0,25% b) 0,75% (str. 96/ 6 Sazba daně, odst. 1a) 3. Které z uvedených staveb se násobí koeficientem přiřazeným k jednotlivým obcím podle počtu obyvatel? (str. 97/ 11 Sazba daně, odst. 3a) a) obytné domy (str. 97/ 11 Sazba daně, odst. 1a) b) garáže c) stavby pro individuální rekreaci 4. Daňové přiznání na rok 2011 je poplatník povinen podat: a) do 31. ledna 2011 (str. 98/ 13a Daňové přiznání, odst. 1) b) do 31. ledna 2012 c) do konce roku Činí-li u poplatníka celková daňová povinnost z nemovitostí méně než 30 Kč, daň se neplatí. Je tedy povinen podávat daňové přiznání? a) ano (str. 99/ 15 Placení daně, odst. 3) b) ne 6. Stavební pozemek je: a) dosud pozemek nezastavěný b) pozemek, který dle plánu má být zastavěn c) pozemek nezastavěný, určený k zastavění rozhodnutím o umístění stavby, nebo stavebním povolením, pokud je sloučeno územní řízení se stavebním řízením (str. 96/ 6 Sazba daně, odst. 3) 7. Rodinný dům může mít: a) nejvýše 2 samostatné byty a 3 nadzemní podlaží b) nejvýše 3 samostatné byty a 2 nadzemní podlaží (by Google) c) neomezený počet bytů a podlaží 8. Daň ze stavebního pozemku se vypočítá:

5 a) ZD(výměra) x sazba 1Kč/m 2 x koef. pro obec b) ZD(výměra) x sazba 3Kč/m 2 x koef. pro obec c) ZD(výměra) x sazba 1Kč/m 2 Daň = zákl. daně x sazba (2,00 Kč) x obecní koef. x (míst. k. 2,3,4,5) správná odpověď dle přednášky. 9. Novostavba rodinného domku byla zkolaudována současně s novostavbou kůlny a prádelny nacházející se vedle rodinného domku. Od daně z nemovitosti bude na 15 let osvobozena: *v roce 2009 zrušeno!!! a) novostavba rodinného domku b) novostavba rodinného domku a prádelna c) novostavba rodinného domku včetně kůlny a prádelny 10. Sazba daně 0,75% u pozemku se vztahuje na: a) ornou půdu, chmelnice, vinice, hospodářské lesy b) ornou půdu, zahrady, ovocné sady, hospodářské lesy c) ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady (str. 96/ 6 Sazba daně, odst. 1a) 11. Kdo je poplatníkem daně z nemovitostí u pozemků, které jsou ve vlastnictví České republiky a právo k hospodaření má právnická osoba: a) vlastník nemovitosti b) právnická osoba, která má právo trvalého užívání (str. 96/ 8 Poplatníci daně, odst. 2b) c) pozemek je od daně osvobozen 12. Co je základem daně u hospodářského lesa? a) výměra pozemku v m 2 x 3,80 Kč/m 2 (str. 96/ 5 Základ daně, odst. 2) b) výměra pozemků v m 2 c) výměra pozemku v m 2 x cena za půdu x 0,25% 13. U daně ze staveb pro bydlení se základní sazba daně násobí koeficientem, který je určen dle: a) počtu obytných domů v obci b) hustoty osídlení c) počtu obyvatel z posledního sčítání lidu (str. 96/ 6 Sazba daně, odst. 4b) 14. Základní sazba daně 10 Kč/m 2 je určena pro: a) rodinné domy pro individuální rekreaci b) průmyslové stavby c) stavby sloužící pro ostatní podnikatelskou činnost (str. 97/ 11 Sazba daně, odst. 1d3.) 15. Které vodní plochy podléhají dani z nemovitostí: a) potoky a řeky b) potoky, jezera, rybníky a řeky c) pouze rybníky s intenzivním a průmyslovým chovem ryb (str. 95/ 2 Předmět daně, odst. 2c) 16. Základní sazba daně u stavebních pozemků je: a) 1 Kč/m 2 (str. 96/ 6 Sazba daně, odst. 2b) - nově je to 2,00 Kč/m 2 b) 3 Kč/m 2

6 c) 10 Kč/m Od daně z nemovitosti jsou osvobozeny: a) soukromá tenisová sportoviště b) parky a sportoviště c) pozemky veřejně přístupných parků a sportovišť (str. 95/ 4 Osvobození od daně, odst. 1L) 18. Pro poplatníky, kteří provozují zemědělskou výrobu a chov ryb je daň splatná: a) ve dvou stejných splátkách a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu (str. 99/ 15 Placení daně, odst. 1a), b) ve třech stejných splátkách a to nejpozději do , do a do c) ve čtyřech stejných splátkách a to nejpozději do , do , do a do Ve kterém případě je poplatníkem daně z nemovitostí nájemce dle zákona o dani z nemovitostí: a) pozemek je spravován Pozemkovým fondem ČR nebo správou státních hmotných rezerv a je pronajat (str. 96/ 8 Poplatníci daně, odst. 3) b) pozemek je pronajatý a existují jeho hranice v terénu c) vlastník pozemku není znám a pozemek byl přidělen do časově omezeného nájmu 20. Sazba daně z pozemků u luk a pastvin je: a) 0,75% b) 1% c) 0,25% (str. 96/ 6 Sazba daně, odst. 1b) trvalé porosty) 21. Koeficient 2,0 se uplatňuje u: a) staveb pro podnikatelskou činnost b) garáží c) pozemků národních parků d) staveb pro individuální rekreaci umístěných v národních parcích (str. 97/ 11, odst. 4) 22. Které stavby ve vlastnictví církví a náboženských společností státem uznaných jsou osvobozeny od daně z nemovitostí: a) stavby sloužící pouze k vykonávání náboženských obřadů b) stavby sloužící k vykonávání náboženských obřadů a výkonu duchovní správy (str. 97/ 9 Osvobození od daně, odst. 1e) c) pouze kostely 23. Předmětem daně z pozemků jsou: a) pozemky vedené v katastru nemovitostí b) pozemky určené pro obranu státu c) pozemky na území ČR vedené v katastru nemovitostí (str. 95/ 2 Předmět daně, odst. 1) 24. Daňové přiznání k dani z nemovitostí se podává: a) do 31. ledna zdaňovacího období (společná ustanovení - str. 98/ 13a Daňové přiznání, odst. 1) b) do 31. ledna následujícím po zdaňovacím období c) do 31. prosince před zdaňovacím obdobím 25. Základní sazba daně z pozemku 1 Kč/m 2 je určena pro (už je to 2 Kč/m 2 ) :

7 a) zastavěné plochy a nádvoří b) stavební pozemky (str. 96/ 6 Sazba daně, odst. 2b) c) ostatní plochy 26. Který z uvedených pozemků není předmětem daně: a) pozemky, na nichž jsou zřízeny hřbitovy b) pozemky veřejně přístupných parků c) pozemky určené pro obranu státu (str. 95/ 2 Předmět daně, odst. 2d) 27. Stavby, které jsou ve vlastnictví státu: a) jsou předmětem daně b) nejsou předmětem daně c) jsou od daně osvobozeny (str. 96/ 9 Osvobození od daně, odst. 1a) 28. Jakou sazbou bude zdaňována garáž u rekreační chaty vystavěna odděleně: a) sazbou 3 Kč/m 2 b) sazbou 4 Kč/m 2 c) sazbou 5 Kč/m 2 d) sazbou 8 Kč/m 2 (rok 2012 str. 97/ 11 Sazba daně, odst. 1c) 29. Základem daně u zemědělské půdy je: a) výměra v m 2 x 3,80 Kč/m 2 b) výměra v m 2 x průměrná cena půdy v m 2 stanovená pro příslušné katastrální území (str. 96/ 5 Základ daně, odst. 2) c) cena zjištěna znalcem 30. Předmětem daně z pozemků nejsou: a) lesy zvláštního určení (str. 95/ 2 Předmět daně, odst. 2b) b) pozemky remízků a hájů c) pozemky spravované Pozemkovým fondem České republiky 31. Předmětem daně ze staveb jsou: a) stavby na území ČR, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí, nebo mu podléhají (str. 96/ 7 Předmět daně, odst. 1c) b) stavby, které jsou ve vlastnictví pouze občanů ČR c) stavby i mimo území ČR, pokud je vlastní rezident ČR 32. Sazba daně u staveb tvořících příslušenství k obytným domům činí: a) z výměry přesahující 15 m 2 zastavěné plochy 1 Kč/ m 2 b) z výměry přesahující 16 m 2 zastavěné plochy 3 Kč/ m 2 c) z výměry přesahující 16 m 2 zastavěné plochy 1 Kč/ m 2 d) z výměry přesahující 16 m 2 zastavěné plochy 2 Kč/ m 2 (rok 2012 str. 97/ 11 Sazba daně, odst. 1a)

8 DAŇ DĚDICKÁ (strana 102+) 1. Zůstavitel byl občanem ČR a měl zde také trvalý pobyt. Zanechal movitý majetek jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Ze kterého majetku se daň vybírá? a) pouze z majetku na území ČR b) z celého majetku bez ohledu na to, zda se tento majetek nachází v tuzemsku nebo v zahraničí (str. 102/ 3 Předmět daně, odst. 3a) 2. Bratr zůstavitele zdědil majetek v hodnotě Kč. Kolik činí daň ze základu daně? a) 1% b) 3% c) daň se neplatí z důvodu osvobození od daně (bratr = II. skupina, str. 105/ 19 Osvobození od daně dědické, darovací,..., odst. 1) d) 7% 3. Jaká lhůta je stanovena pro zaplacení daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí ode dne doručení platebního výměru? a) 15 dnů b) 30 dnů (str. 104/ 18 Stanovení a splatnost daní, odst. 1) 4. Kolik činí minimální výše daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí? a) 50 Kč b) 100 Kč (str. 105/ 18 Stanovení a splatnost daní, odst. 6) 5. Majetek, který bezúplatně nabyl nadační fond v dědickém řízení : a) je osvobozen od daně dědické (str. 105/ 20, odst. 4d) b) není předmětem daně dědické c) je předmětem daně dědické 6. Pro účely výpočtu daně dědické a daně darovací jsou osoby zařazeny do tří skupin. Do 1. skupiny jsou zařazeny: a) manžel, děti a rodiče, sourozenci b) příbuzní v řadě přímé a manželé (str. 104/ 11, odst. 2) c) příbuzní v řadě přímé, manželé a sourozenci 7. Daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitostí je poplatník povinen zaplatit: a) při podání daňového přiznání k dani b) do 30 dnů ode dne, v němž mu byl doručen platební výměr o vyměření daně (str. 104/ 18 Stanovení a splatnost daní, odst. 1) c) do 30 dnů ode dne, v němž podal přiznání k dani 8. Pro účely výpočtu dědické daně jsou osoby zařazeny do tří skupin vyjadřujících vztah poplatníka k zůstaviteli. Do II. skupiny patří: a) příbuzní v řadě přímé b) příbuzní v řadě pobočné (str. 104/ 11, odst. 3a) c) ostatní osoby 9. Movité věci osobní potřeby jsou u osob II. skupiny od daně dědické osvobozeny v hodnotě:

9 a) Kč b) Kč c) vše osvobozeno (str. 105/ 19 Osvobození od daně dědické, darovací,..., odst.1) 10. Dědicem může být i právnická osoba. Tato osoba může dědit: a) ze zákona b) ze závěti c) ze zákona i ze závěti (v zákoně není) 11. Movité věci osobní potřeby zůstavitele jsou osvobozeny od daně dědické u poplatníka (dědice) zařazeného do I. skupiny, jestliže cena tohoto majetku nepřesahuje: a) Kč a tyto věci poplatník neuvádí v daňovém přiznání b) Kč, ale musí tyto věci uvést poplatník v daňovém přiznání c) 1 mil. Kč a musí tyto věci uvést poplatník v daňovém přiznání d) jsou osvobozeny v plné výši (str. 105/ 19 Osvobození od daně dědické, darovací,..., odst. 1) 12. Kolik let po vzniku daňové povinnosti u daně dědické, v případě, že nebyla splněna, může úřad daň doměřit: a) do 1 roku po skončení kalendářního roku v němž vznikla povinnost podat DP b) do 3 let po skončení kalendářního roku v němž vznikla povinnost podat DP c) do 5 let po skončení kalendářního roku v němž vznikla povinnost podat DP d) do 2 let po skončení kalendářního roku v němž vznikla povinnost podat DP (že by str. 107/ 23, odst. 1?) 13. U daně dědické si může poplatník od základu daně odečíst položky snižující základ daně. Patří mezi tyto položky i odměna notáři? a) ano b) ne c) ano, pokud byl pověřen soudem k úkonům v řízení o dědictví (str. 102/ 4, odst.1d) 14. Do které dědické skupiny zařadíte babičku zůstavitele? a) do I. skupiny (by Google, jinak str. 104/ 11, odst. 2) b) do II. skupiny c) do III. skupiny 15. Dědic získá v důsledku dědického řízení nemovitost, která není na území ČR. Právo na výběr daně má: a) stát ČR b) stát, na jehož území se nemovitost nachází (str. 102/ 3 Předmět daně, odst. 2) c) záleží na dědici, kde daň odvede 16. Minimální výše daně dědické je: a) 30 Kč b) 50 Kč c) 100 Kč (str. 105/ 18 Stanovení a splatnost daní, odst. 6)

10 17. Na movité věci osobní spotřeby se vztahuje osvobození. U osob zařazených do II. skupiny je toto osvobození stanovené ve výši: a) Kč b) Kč c) Kč e) úplně bez limitu (str. 105/ 19 Osvobození od daně dědické, darovací,..., odst. 1) 18. Daňové přiznání k dani dědické je poplatník povinen podat: a) do 30 dnů ode dne pravomocně skončeného řízení o dědictví (str. 104/ 18 Stanovení a splatnost daní, odst. 1) b) do 30 dnů ode dne smrti zůstavitele c) do konce kalendářního roku, v němž proběhlo řízení o dědictví DAŇ DAROVACÍ 1. Podléhá dani darovací majetek, který byl pořízen v cizině z prostředků darovaných nabyvateli v cizině a do tuzemska byl nabyvatelem dovezen? a) ano (asi str. 102/ 6 Předmět daně, odst. 3) b) ne 2. Obchodní společnost daruje fyzické osobě peněžní prostředky na zvýšení kvalifikace. Je tato fyzická osoba povinna platit daň darovací? a) ano b) ne (str. 95, odst. 13, osvobozeno) 3. Důchod vyplacený na základě smlouvy o důchodu:

11 a) je předmětem daně darovací b) je osvobozen od daně darovací c) není předmětem daně darovací (str. 102/ 6 Předmět daně, odst. 4b) 4. U movitých věcí darovaných z ciziny se od ceny věcí odečítá: a) clo b) clo a daň, placená při dovozu, v případě že se jedná o movité věci darované nebo dovezené z ciziny (str.103/ 7 Základ daně, odst. 1c) c) veškeré výdaje spojené s darováním movitých věcí z ciziny 5. Nabývá-li spoluvlastník při reálném rozdělení společné věci mezi spoluvlastníky bezúplatně více, než činila hodnota jeho podílu, považuje se nabytí nad tuto hodnotu za darování? a) ano (str. 103/ 6 Předmět daně, odst. 5) b) ne 6. Akciová společnost poskytla dar soukromé škole v hodnotě Kč. Je škola povinna zaplatit daň darovací? a) ano b) ne (str. 105/ 40 odst. 4a) 7. Při vyměřování daně se základ daně zaokrouhluje na: a) celé Kč nahoru b) celé 100 Kč nahoru (str. 104/ 17 Zaokrouhlování) c) nezaokrouhluje se. 8. Otec daroval své dceři auto, které bylo před darováním zařazeno v obchodním majetku dárce. Tento majetek: a) je od daně osvobozen (str. 105/ 19 Osvobození od daně, odst. 1) b) není od daně osvobozen 9. Daň darovací, nepřesáhne-li 50 Kč: a) se nevyměří b) vyměří se ve skutečné výši (str. 105/ 18 Stanovení a splatnost daní, odst. 6) c) vyměří se ve výši 50 Kč (kdyby to byla daň z nemovitostí tak ano) 10. Bezúplatné nabytí majetku nadacemi je: a) osvobozeno od daně (str. 106/ 20, odst. 4d) b) daň se platí ve výši stanovené zákonem c) příspěvek není předmětem daně 11. Základem daně darovací je cena majetku, který je předmětem daně. Cena majetku může být snížená o: a) prokázané dluhy a cenu jiných povinností, které se váží k tomuto majetku (str. 103/ 7 Základ daně, odst. 1a)

12 b) nezdanitelné částky c) polovinu ceny majetku 12. Poplatníkem daně darovací při darování do ciziny je: a) dárce (str. 102/ 5 Poplatník) b) nabyvatel daru c) daň se platí v cizině d) dárce a nabyvatel společně a nerozdílně 13. Kolik činí sazba daně u osob III. skupiny, jestliže základ daně činí Kč: a) 1% b) 3% c) 7% (str. 104/ 14 Sazba daně dědické a daně darovací..., odst. 1) 14. Nabývá-li spoluvlastník při reálném rozdělení společné věci mezi spoluvlastníky bezúplatně více, než činila hodnota jeho podílu, považuje se nabytí nad tuto hodnotu za darování? a) ano (str. 103/ 6, odst. 5) b) ne 15. Pro účely výpočtu daně darovací jsou ve III. skupině zařazeny osoby: a) manželé a děti b) sourozenci a rodiče c) ostatní fyzické osoby a právnické osoby (str. 104/ 11, odst. 4) DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ 1. Akciová společnost převede na jinou právnickou osobu nemovitost. Kolik % ze základu daně bude činit daň? a) 3% (str. 104/ 15 Sazba daně z převodu nemovitostí u osob..., I., II., III., skupina má 3 %) b) 5% c) 7% 2. Jde-li o převod vlastnictví k nemovitosti ze společného jmění manželů, poplatníkem daně je? a) každý z manželů samostatně a jejich podíly jsou stejné, pokud nejsou podíly dohodnuty nebo stanoveny jinak (str. 103/ 8, odst. 2) b) ze zákona pouze jeden z manželů 3. Poplatníkem daně z převodu nemovitostí, jde-li o výměnu nemovitosti je: a) převodce b) nabyvatel c) převodce i nabyvatel jsou povinni platit daň společně a nerozdílně (str. 103/ 8, odst. 1c) 4. Je-li předmětem zdanění převod nemovitosti, je místně příslušným správcem daně: a) finanční úřad v místě bydliště nabyvatele

13 b) finanční úřad v místě bydliště převodce c) finanční úřad v místě, kde se nachází nemovitost (str. 104/ 16a,odst. b) 5. Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je: a) převodce (str. 103/ 8, odst. 1a) b) nabyvatel c) převodce i nabyvatel (každý platí polovinu) 6. Vypočtená daň z převodu nemovitostí činí 40 Kč. Platí plátce tuto daň? a) ano b) ne (str. 105/ 18, odst. 6) 7. Zůstavitel zanechal dům v Brně dceři žijící ve Zlíně. Zůstavitel neměl trvalý pobyt na území ČR. Daňové přiznání se podá: a) v Brně (str. 104/ 16a, odst. b) b) ve Zlíně c) v místě trvalého bydliště zůstavitele 8. Daň z převodu nemovitostí je poplatník povinen zaplatit: a) v den odevzdání daňového přiznání (nevim) b) do 30 dnů po odevzdání daňového přiznání c) do 30 dnů po doručení platebního výměru (str. 104/ 18, odst. 1) 9. Jde-li o výměnu nemovitostí, daň z převodu nemovitostí: a) se neplatí b) výměna není předmětem daně c) daň je povinen platit převodce i nabyvatel společně a nerozdílně (str. 103/ 8, odst. 1c) 10. Sazba daně z převodu nemovitostí je u osob všech skupin stejná. Tato daň činí: a) 3% ze základu daně (str. 104/ 15) b) 5% ze základu daně c) 7% ze základu daně 11. Při výměně nemovitostí se daň vybere: a) z převodu nemovitosti, z jejíhož převodu je daň vyšší (str. 103/ 9, odst. 3) b) z převodu nemovitosti, z jejíhož převodu je daň nižší c) z průměru cen vyměňovaných nemovitostí 12. Sazba daně z převodu nemovitostí činí: a) 3% (opakuje se) b) 5% c) 7% d) závisí na výši základu daně s ohledem na klouzavě progresivní stupnici 13. V důsledku konkursu je poplatníkem daně z převodu nemovitostí: a) převodce b) nabyvatel (str. 103/ 8, odst. 1b, nevim, jedinej konkurs je u 10 odst. 1 j)) c) daň se neplatí d) stát ve všech případech

14 14. U převodu nemovitostí je místně příslušný správce daně: a) finanční úřad v místě, kde se nachází nemovitost (str. 104/ 16a, odst. b) b) finanční úřad v místě trvalého bydliště nabyvatele c) finanční úřad v místě bydliště převodce 15. Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je v případě prodeje rodinného domu: a) nabyvatel b) převodce (str. 103/ 8, odst. 1) c) nabyvatel i převodce společně a nerozdílně 16. Jaká je minimální výše daně z převodu nemovitostí: a) 30 Kč b) 50 Kč c) 100 Kč (stejně jako u dědické a darovací, str. 105/ 18, odst. 6) DAŇ Z PŘÍJMŮ */přiznání k DPFO: 31. března 2010 (základní lhůta), když daňový poradce 30. června Daňová povinnost u poplatníků, kteří mají bydliště na území České republiky se vztahuje na příjmy: a) plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí (str. 9/ 2, odst. 2) b) plynoucí pouze ze zdrojů na území České republiky 2. Poplatníci, kteří se na území České republiky zdržují pouze za účelem studia nebo léčení, a zahraniční odborníci mají daňovou povinnost, která se vztahuje: a) pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky (str. 9/ 2, odst. 3) b) na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí 3. Do jaké výše peněžité hodnoty jsou osvobozeny od daně příjmy z veřejné soutěže, z reklamní soutěže, z reklamního slosování a cena ze sportovní soutěže z tuzemska? a) Kč b) Kč (str. 10/ 4 odst. 1f) c) Kč 4. Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost dosáhla Kč: a) neplatí zálohy na daň b) platí pololetní zálohy na daň (str. 51/ 38a, platí a ) c) platí čtvrtletní zálohy na daň 5. Patří podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku do příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti? a) ano (str. 15/ 7, odst. 1d) b) ne 6. O jaké částky lze snížit dílčí základ daně fyzické osoby? a) pouze o nezdanitelné částky

15 b) pouze o odčitatelné položky c) o nezdanitelné částky ( 15) i o odčitatelné položky ( 34) 7. Od základu daně lze odečíst mimo jiné i daňovou ztrátu, která byla vyměřena za předchozí zdaňovací období. V kolika zdaňovacích obdobích nejdéle lze daňovou ztrátu odečíst? a) 5 let (str. 45/ 34, položky odčitatelné od ZD) b) 7 let c) 10 let 8. Mohou poplatníci odečíst od základu daně 10% vstupní ceny hmotného investičního majetku zařazeného v odpisové skupině 1, 2 a 3, pokud jsou jejich prvními vlastníky? a) ano b) ne 9. Lze u hmotného majetku nabytého darováním uplatnit odpočet od základu daně podle 34? a) ano b) ne (pouze u hmotného majetku pořízeného, část vstupní ceny?) 10. Pro zjištění základu daně se u poplatníků, kteří účtují v soustavě podvojného účetnictví, vychází: a) z hospodářského výsledku (str. 26/ 23, 2a) b) z rozdílu mezi příjmy a výdaji 11. Kolik činí sazba daně u společnosti s ručením omezeným v roce 2009? a) 35% b) 39% c) 19% (str. 25/ 21, odst. 1) 12. Které z výdajů nelze uznat pro daňové účely, nejsou tedy považovány za výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. a) odpisy hmotného a nehmotného majetku b) výdaje na pracovní cestu c) výdaje na reprezentaci (str. 38/ 25, odst. 1t) d) výdaje na zabezpečení požární ochrany 13. Je možné zahrnout do výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů zaplacení daně z příjmů fyzických osob nebo právnických osob? a) ano b) ne (str. 38/ 25, odst. 1s) 14. Kdy začíná zálohové období u poplatníků daně z příjmů? a) dnem následujícím po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za minulé zdaňovací období (str. 51/ 38a, odst. 1) b) dnem následujícím po uplynutí minulého zdaňovacího období 15. Poplatník, jehož poslední známá daňová povinnost přesáhla Kč, avšak nepřesáhla Kč: a) neplatí zálohy

16 b) platí pololetní zálohy, a to ve výši 40% poslední známé daňové povinnosti (str. 51/ 38a, odst. 3) c) platí čtvrtletní zálohy, a to ve výši 1/4 poslední známé daňové povinnosti d) platí měsíční zálohy, a to ve výši 1/2 poslední známé daňové povinnosti 16. Může si poplatník daně z příjmů, kterému plynou příjmy ze zahraničí odečíst obdobnou daň již zaplacenou v zahraničí? a) ano, pokud je to v souladu se smlouvou o zamezení mezinárodního dvojího zdanění (str. 53/ 38f, odst. 4) b) ne 17. Je poplatník daně z příjmů fyzických osob povinen podat daňové přiznání v případě, že vykazuje ztrátu? a) ano b) ne 18. Co je základem daně pro zvláštní sazbu daně? a) příjmy minus výdaje b) pouze příjem, pokud v tomto zákoně není stanoveno jinak (str. 50/ 36, odst. 4) 19. Hmotným majetkem pro účely zákona o dani z příjmu se rozumí? a) samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok b) samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok c) samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok ( 26 odst. 2) 20. Jsou příjmy z provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW, větrných elektráren, tepelných čerpadel, solárních zařízení a dalších zařízení pro výrobu elektřiny nebo tepla předmětem daně z příjmů? (od 2011 zrušeno) a) ano (ale jsou osvobozeny, 19 d, str. 22) b) ne 21. Student vysoké školy uzavře o prázdninách pracovní poměr na dobu určitou - 3 týdny. Příjem z tohoto pracovního poměru činí Kč: a) bude zdaněn zvláštní sazbou ve výši 9% b) bude zdaněn zvláštní sazbou ve výši 19% c) bude zdaněn jako příjem ze závislé činnosti podle obecných pravidel, tzn. bude sražena záloha na daň 22. Sportovec-amatér se zúčastní sportovní soutěže, ve které vyhraje a obdrží cenu v hodnotě Kč. Tato cena: a) je od daně osvobozena b) podléhá zdanění zvláštní sazbou daně u zdroje (str. 50/ 36 odst. 2 l, str. 45) c) podléhá zdanění zvláštní sazbou daně, avšak pouze za částku přesahující Kč, tzn. že budou zdaněny pouze Kč

17 23. Příjem společníka veřejné obchodní společnosti z podílu na zisku je příjmem: a) z kapitálového majetku ( 8) b) z funkčních požitků ( 6) c) z podnikání ( 7) 24. Poplatník, který má příjem pouze ze závislé činnosti a jehož základ daně ve zdaňovacím období činil Kč, poskytl dar fyzické osobě, provozující kulturní představení v souhrnné výši Kč. Od základu daně si může odečíst: a) Kč b) Kč c) hodnotu daru nelze odečíst (kdyby to daroval právnický tak může osoby, 15, odst 1) 25. Autor obdržel v měsíci červenci autorský honorář za příspěvek do novin ve výši Kč. Tento příjem bude zdaněn: a) zvláštní sazbou daně ve výši 15% ( 22 odst. 1g a) b) zvláštní sazbou daně ve výši 10% c) jako příjem z jiné samostatně výdělečné činnosti 26. Do výdajů, vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů, lze zahrnout nájemné při sjednání práva koupě najaté věci (finanční leasing) za podmínky, že: a) doba nájmu pronajímané věci je nejméně 3 roky (s výjimkou nemovitosti) a kupní cena není vyšší než zůstatková cena při odepisování dle zákona o daních z příjmu b) doba nájmu pronajímané věci je delší než 20% stanovené doby odepisování, nejméně však 3 roky (s výjimkou nemovitosti) a kupní cena není vyšší než zůstatková cena, kterou by věc měla při rovnoměrném odepisování dle zákona o daních z příjmu c) nájemné je sjednané dohodou a výdaje jsou doloženy účetními doklady d) doba nájmu hmotného movitého majetku trvá nejméně minimální dobu odpisování (str. 36/ 24 odst. 4a) 27. Poplatník jež provozuje zemědělskou výrobu, neuplatní výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Může tedy uplatnit výdaje ve výši: a) 80% z příjmů (str. 15/ 7, odst 7a) b) 30% z příjmů c) 25% z příjmů 28. Příjmem se rozumí: a) jen peněžní příjmy b) příjem peněžní i nepeněžní kromě příjmů dosažených směnou c) příjem peněžní i nepeněžní dosažený i směnou (str. 9/ 3, odst. 2) 29. Předmětem daně z příjmu právnických osob: a) je zisk b) jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, není-li v zákoně stanoveno jinak (str. 21/ 18, odst. 1) c) je rozdíl mezi příjmy a výdaji, pokud v zákoně není stanoveno jinak 30. Je daň darovací zaplacená poplatníkem daňovým výdajem? a) ano b) ne (str. 38/ 25, odst. 1s) 31. Členské příspěvky přijaté Českou lékařskou komorou od svých členů:

18 a) jsou od daně osvobozeny b) nejsou od daně osvobozeny (str. 21/ 18, odst. 3) c) ČLK není poplatníkem daně z příjmu 32. Který z uvedených darů nelze odečíst od základu daně: (str. 20/ 15, odst. 1a) a) dar politické straně na financování volební kampaně b) dar policii ČR c) dar fyzické osobě, která provozuje zařízení na ochranu zvířat (pouze právnické lze asi?) 33. Podíl na zisku akciové společnosti je: a) dividenda b) úroky 34. Úroky z prodlení: a) jsou nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, jen pokud byly zaplaceny (str. 35/ 24, odst. 1zi) b) jsou nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů pouze tehdy, je-li jejich výše určena ve smlouvě c) nejsou nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů 35. Odpisy se zaokrouhlují: a) na celé koruny nahoru (str. 43/ 30a, odst. 3) b) na celé desetikoruny nahoru c) na celé koruny dolů 36. Penále za pozdě odvedenou daň správci daně daňovým nákladem právnické osoby: a) je b) není uznatelný (str. 38/ 25, odst. 1f) 37. Akciová společnost měla poslední známou daňovou povinnost Kč. Zálohy na daň z příjmu právnické osoby: a) neplatí b) platí pololetní zálohy c) platí čtvrtletní zálohy (větší jak ) (str. 51/ 38a, odst. 4) d) platí měsíční zálohy e) může si zvolit sama periodicitu zálohy 38. Poplatník, který na základě koncese provozuje taxislužbu, zakoupil v roce nové vozy pro provoz taxislužby celkem za 2 mil. Kč. Od základu daně v roce 2008 lze odečíst: a) nic b) Kč c) Kč 39. Podléhají zdanění daní z příjmů fyzických osob důchody ze sociálního zabezpečení: a) nejsou předmětem daně b) jsou předmětem daně a jsou od daně osvobozeny v plné výši c) od daně je osvobozena z úhrnu těchto příjmů pouze částka ve výši 36násobku minimální mzdy, která je platná k 1. lednu kalendářního roku ročně (str. 10/ 4, odst. 1h)

19 40. Základ daně si může poplatník snížit o tzv. nezdanitelné částky. Na vyživované dítě je stanovena pro rok 2009 částka: a) Kč b) Kč (str. 48/ 35c, odst 1, v r je to Kč) c) Kč 41. U zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků se uplatní zdanění zvláštní sazbou daně: a) u příjmů do výše Kč měsíčně, jde-li o příjmy plynoucí od zaměstnavatele, u něhož zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani (srážková daň 15 %) b) u příjmů za práci společníků s ručením omezeným c) u odměn za výkon funkce v orgánech obcí 42.????? Příjem z prodeje bytu, který byl před prodejem zahrnut do obchodního majetku pro výkon podnikatelské činnosti: a) je od daně osvobozen za předpokladu, že ho prodávající vlastnil a žil v něm po dobu 2 let bezprostředně před jeho prodejem b) je od daně osvobozen po uplynutí dvou let od vyřazení z obchodního majetku ( 4 odst. 1a, str. 12) c) není od daně osvobozen 43. U příjmů ze závislé činnosti je zdaňovacím obdobím: a) kalendářní rok ( 5, odst. 1) b) kalendářní měsíc c) období, za něž se vyplácí mzda 44. Od základu daně lze odečíst: a) pořizovací cenu majetku vč. zvířat b) daňovou ztrátu, která vznikla v předchozím zdaňovacím období ( 34, odst. 1) c) ztrátu na majetku v důsledku živelné pohromy Poplatník, který nemá na území ČR své sídlo, má daňovou povinnost: a) neomezenou (vztahující se jak na příjmy ze zdrojů na území ČR, tak i na příjmy ze zdrojů v zahraničí) d) omezenou (vztahující se pouze na příjmy plynoucí pouze ze zdrojů na území ČR) ( 2, odst. 3) 45. Poslední známá daňová povinnost za rok 2008 činila u společnosti s ručením omezeným Kč. V roce 2009 tato společnost platí zálohy: a) čtvrtletně ve výši Kč b) čtvrtletně ve výši Kč c) čtvrtletně ve výši Kč (větší jak tzn. ¼ poslední známé povinnosti) 46. Daň z převodu nemovitostí: a) je nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů ( 24, odst. 1ch) b) není nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů c) odečítá se od základu daně 47. Daň dědická: a) je nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů b) není nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů (str. 38/ 25, odst. 1s) c) odečítá se od základu daně

20 48. Pro výpočet slevy (za pracovníky se změněnou pracovní schopností) je rozhodný: a) průměrný roční přepočtený počet pracovníků (str. 46/ 35, odst. 2) b) počet pracovníků k c) evidenční počet pracovníků 49. Daň stanovená paušální částkou činí nejméně: a) Kč b) 600 Kč (str. 16/ 7a, odst. 4) c) Kč 50. U hmotného majetku vyrobeného ve vlastní režii je vstupní cenou: a) reprodukční pořizovací cena b) vlastní náklady (str. 41/ 29, odst. 1b) c) rozpočtové náklady 51. U hmotného majetku pořízeného v době kratší než 5 let před jeho vložením do obchodní společnosti je vstupní cenou u nabyvatele: a) odhadní cena k datu, kdy byl majetek pořízen b) pořizovací cena, byl-li pořízen úplatně (str. 41/ 29, odst. 1a) c) reprodukční pořizovací cena d) pořizovací cena zvýšená o náklady vynaložené na opravy 52. Daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí (neomezená daňová povinnost) mají poplatníci: a) jen ti, kteří mají na území České republiky trvalé bydliště b) kteří mají na území České republiky bydliště, nebo se zde obvykle zdržují (str. 9/ 2, odst. 2) c) všichni, kteří ve zdaňovacím období dosáhli příjmů, podléhajících dani z příjmů fyzických osoba k zdaňovaného roku pobývali na území České republiky 53. Poplatníky obvykle se zdržujícími na území České republiky jsou ti, kteří zde v příslušném kalendářním roce pobývají alespoň: a) 240 dnů b) 183 dní (str. 9/ 2, odst. 4) c) 120 dnů 54. Odměny členů statuárních orgánů jsou příjmy: a) ze závislé činnosti 6 (str. 13/ 6, odst.1c) b) z podnikání 7 c) ostatní příjmy Které z následujících příjmů jsou osvobozeny od daně z příjmů: a) všechny příjmy z prodeje movitých věcí, které nebyly používány k podnikatelské činnosti (ne) b) odstupné za uvolnění bytu, při splnění dalších podmínek (str. 11/ 4, 1u) c) cena v hodnotě Kč, získaná v soutěži (ne) 56. Do výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů lze zahrnout následující výdaje, prokázané poplatníkem: a) zaplacenou daň dědickou, týkající se nemovitosti používané k podnikání, b) nákup podílu na základním jmění obchodní společnosti,

DAŇ SILNIČNÍ. 1. Základem daně u osobního automobilu na elektrický pohon je:

DAŇ SILNIČNÍ. 1. Základem daně u osobního automobilu na elektrický pohon je: DAŇ SILNIČNÍ 1. Základem daně u osobního automobilu na elektrický pohon je: a) zdvihový objem motoru v cm 3 b) celková hmotnost v tunách a počet náprav c) výkon motoru v kw 2. Traktory a jejich přípojná

Více

DPH (strana 120) 1. Jakou daní je DPH? a) přímá b) nepřímá c) jednofázovou

DPH (strana 120) 1. Jakou daní je DPH? a) přímá b) nepřímá c) jednofázovou DPH (strana 120) 1. Jakou daní je DPH? a) přímá b) nepřímá c) jednofázovou 2. Český účetní vypracuje daňové přiznání Německému podnikateli, který je v Německu zapsaný k DPH. Kde bude DPH odvedeno? a) v

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

DAŇ SILNIČNÍ Upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční.

DAŇ SILNIČNÍ Upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční. 15) Daně majetkové Daňová soustava ČR. Správa daní. Daňové tvrzení. Druhy majetkových daní. Základní terminologie k majetkovým daním: zákony, předmět daně, poplatník a plátce, sazba daně, základ daně,

Více

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Předmětem daně z příjmů jsou od roku 2014 rovněž příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně

Více

Předmětem daně jsou pozemky na území republiky vedené v katastru nemovitostí.

Předmětem daně jsou pozemky na území republiky vedené v katastru nemovitostí. Otázka: Daň z nemovitostí Předmět: Účetnictví Přidal(a): Kamikula1 Daň z pozemků a daň ze staveb (Nemovitostmi jsou pozemky na území ČR uvedené v katastru nemovitostí a stavby spojené pevným základem se

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR Podniková ekonomika Daňový systém Veřejný příjem Daňová kvóta Požadavky na daňový systém Daňový mix v ČR Právní úprava daní v ČR zákon o soustavě daní 212/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční Daň silniční zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční Poplatníci daně fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem vozidla registrovaného v ČR v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu

Více

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ. zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ. zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů PŘEDMĚTEM DANĚ jsou stavby a pozemky na území ČR vedené v katastru nemovitostí. U staveb proběhlo kolaudační řízení, daň se vztahuje

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z nemovitostí 2011 Charakteristika - daň majetkového typu

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Termíny daňových povinností pro rok 2002

Termíny daňových povinností pro rok 2002 fiscalità daně 13 economicrevue 55 Termíny daňových povinností pro rok 2002 CZ Poznámka ke spotřební dani: Plátci spotřebních daní jsou povinni denně platit zálohy na spotřební daně v případě, že jejich

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 2011

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR Podniková ekonomika Daňový systém Veřejný příjem Daňová kvóta Požadavky na daňový systém Daňový mix v ČR Právní úprava daní v ČR zákon o soustavě daní 212/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992

Více

Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních), který se zákona (povinně) odčerpává část

Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních), který se zákona (povinně) odčerpává část Otázka: Daně Předmět: Ekonomie Přidal(a): FIbicko Historicky je vznik daní spojen se vznikem a rozvojem státu. Setkáváme se s ní již ve Starém Řecku a Římě. Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních),

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň Obsah předmětu Daň z příjmů fyzických osob Zdravotní a sociální pojištění Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Majetkové daně silniční daň daň z nemovitostí daň dědická, darovací, z převodu

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

Daňově účinné výdaje 24 a 25 ZDzP Aby byl účetní náklad uznán jako daňový, musí splňovat: 1) souvislost nákladu se zdanitelnými příjmy věcně i

Daňově účinné výdaje 24 a 25 ZDzP Aby byl účetní náklad uznán jako daňový, musí splňovat: 1) souvislost nákladu se zdanitelnými příjmy věcně i Daňově účinné výdaje 24 a 25 ZDzP Aby byl účetní náklad uznán jako daňový, musí splňovat: 1) souvislost nákladu se zdanitelnými příjmy věcně i časově, 2) je nákladem nutným pro dosažení zdanitelných příjmů,

Více

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015 FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ 4. seminář 29. října 2015 Daně z příjmů Daně z příjmů úvod, legislativa daně z příjmů právnických osob, odpisy, společná ustanovení. Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Silniční daň podnikatelské

Silniční daň podnikatelské Silniční daň Problematika silniční daně je upravena samostatným zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, Silniční daň se týká výhradně silničních motorových vozidel a jejich přípojných vozidel registrovaných

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu.

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu. Luboš Černý daně přímé -daň zpříjmů fyzických a právnických osob -daň z nemovitostí -daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daně nepřímé -daň z přidané hodnoty -spotřební daně -ekologické daně Správa

Více

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Legislativa Daň z příjmů právnických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuální znění Poplatníci daně osoby, které nejsou osobami fyzickými organizační

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

- výnosy z kostelních sbírek, členské přípěvky, příjem z dividend, úrokové příjmy,

- výnosy z kostelních sbírek, členské přípěvky, příjem z dividend, úrokové příjmy, Otázka: Zdanění příjmů právnických osob, majetkové daně Předmět: Ekonomie Přidal(a): Verun Poplatník = plátce - všechny osoby, které nejsou FO (fyzické osoby), (obchodní společnosti, organizace, družstva)

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Pojmy, technické zhodnocení, modernizace a rekonstrukce majetku. 2. Hmotný majetek. 3. Hmotný majetek vyloučený z. 4. Nehmotný majetek. 5. Osoba odpisovatele

Více

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013 Finanční právo 4. seminář 15. listopadu 2013 Daně z příjmů Daň z příjmů fyzických osob doplnění. Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení Příklad pro vyplnění daňového přiznání O příjmech pana

Více

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Metodická informace 003/04/03 Zpracováno dle legislativy platné k 1.4.2003. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU 3. část: TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Z platné legislativy vyplývá: 24

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Jakub Cibulka VY_62_INOVACE_FGB_06. Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor

SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Jakub Cibulka VY_62_INOVACE_FGB_06. Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor Název školy: Autor: Název: Číslo projektu: Název projektu: SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Jakub Cibulka VY_62_INOVACE_FGB_06 CZ.1.07/1.5.00/34.1021 Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor Daně převodové

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46a a 49 50 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová Daň z přidané hodnoty Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty DPH Daň z přidané hodnoty je - daň nepřímá (plátce je výrobce, obchodník, dovozce a poplatník je konečný

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů Daňový kalendář LEDEN 2. 9. - odvod vybírané srážkou podle zvláštní sazby za listopad 2011 - spotřební daň - splatnost za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 24. - spotřební daň 25. - měsíční

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Jiří Pokorný daňový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 02.01. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 09.01. - zdravotní

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů právnických osob 1) Poplatník daně. 2) Zdaňovací období. 3) Předmět daně a osvobození příjmů od daně. 4) Základ daně. 5) Metodika stanovení

Více

PŘÍMÉ DANĚ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

PŘÍMÉ DANĚ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště PŘÍMÉ DANĚ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1412 Autor Ing. Martina Macháčková Datum 23.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Přímé daně 2011 1. Daň z příjmů Právní úprava a charakteristika

Více

Co není předmětem daně silniční

Co není předmětem daně silniční Silniční daň Problematika silniční daně je upravena samostatným zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, Silniční daň se týká výhradně silničních motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, která jsou

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ. zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ. zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů PŘEDMĚTEM DANĚ jsou stavby a pozemky na území ČR vedené v katastru nemovitostí. U staveb proběhlo kolaudační řízení, daň se vztahuje

Více

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů Účetní náklad je uznán za daňový náklad za těchto obecných podmínek: 1. souvisí se zdanitelnými příjmy 2. musí být prokazatelný (obsahově i formálně)

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

DÍLČÍ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok

DÍLČÍ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifi kační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifi kační číslo otisk

Více

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_10_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Nemovité věci tvoří: daň z pozemků daň ze staveb a jednotek 3

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků

II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků Cíl kapitoly Cílem kapitoly je seznámit vedoucí úředníky krajů a obcí s daňovým režimem územních

Více

Platné znění částí zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn. 2 Předmět daně

Platné znění částí zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn. 2 Předmět daně Platné znění částí zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn 2 Předmět daně (1) Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí

Více

Subjekt daně - poplatník

Subjekt daně - poplatník Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Podle dopadu daně daně přímé daně nepřímé Podle objektu daně Klasifikace daní daně důchodové (DPFO, DPPO) daně majetkové (DN, SilD) daně z civilněpráv

Podle dopadu daně daně přímé daně nepřímé Podle objektu daně Klasifikace daní daně důchodové (DPFO, DPPO) daně majetkové (DN, SilD) daně z civilněpráv Zdanění civilněprávních úkonů (Transferové daně) Kristýna Müllerová (za využití prezentace Jana Neckáře, podzim 2009) Podle dopadu daně daně přímé daně nepřímé Podle objektu daně Klasifikace daní daně

Více

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů (vybrané oblasti) Náklad (výdaj) je uznán za daňový náklad za těchto obecných podmínek: 1. souvisí se zdanitelnými příjmy 2. musí být prokazatelný (obsahově

Více

- daňové přiznání za prosinec 2012

- daňové přiznání za prosinec 2012 DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. - splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu) pátek 25. - daňové přiznání

Více

Vystavování daňových dokladů

Vystavování daňových dokladů Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná plnění,

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) Poplatníci daně

Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) Poplatníci daně Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) kritérium dělení: Poplatníci daně Místo bydliště / místo obvyklého zdržování daňový rezident neomezená daňová povinnost, tj. z celosvětových příjmů daňový nerezident

Více