Finanční analýza a modely finančního zdraví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční analýza a modely finančního zdraví"

Transkript

1 Finanční analýza a modely finančního zdraví

2 Význam lze shrnout do následujících bodů: 1)Finanční analýza napomáhá zjišťovat pozitivní a negativní trendy ve vývoji firmy. 2)Jednotlivé finanční ukazatele informují pouze o negativním či pozitivním vývoji, ale příčiny tohoto vývoje je nutné hledat pomocí dalších rozborů.

3 3)Úkolem manažera je získané informace správně interpretovat, posoudit jejich spolehlivost a možnost jejich dalšího využití. 4) Finanční situace podniku není pouze předurčována působením tržních sil či ekonomikou státu, ale je také výsledkem práce podnikového vedení.

4 5) K praktickému použití finanční analýzy nestačí vytvořit technické a odborné předpoklady, ale nutný je i posun v myšlení pracovníků, který se zejména týká: - finanční analýza musí být vypracována na každé úrovni řízení, jelikož jednotliví pracovníci znají svůj provoz nejlépe a rychle dokážou odhalit příčiny a doporučit potřebné kroky, které je nutné uskutečnit; - využívání osobních počítačů a programového vybavení, spojování ekonomických a ostatních symptomů, pochopení souvislostí mezi dosahovanými výsledky apod.

5

6 Hlediska třídění informačních zdrojů Podle charakteru - finanční - nefinanční Podle možnosti kvantifikace - kvantifikovatelné - nekvantifikovatelné Podle způsobu vyjádření - oficiální - neoficiální

7 Podle ekonomické rozlišovací úrovně - makroekonomické - odvětvové - podnikové Podle fin. instituce (banka, fond, leas. sp.) - údaje od klienta - ostatní Podle místa zjištění - vnitropodnikové (interní) - vnější (externí)

8 Rozvaha: 1) Používání historických cen 2) Pro některé položky musí být použit odhad (pohledávky) 3) Nebere se v úvahu zhodnocení aktiv 4) Nezahrnuje položky s tzv. vnitřní finanční hodnotou

9 Účet zisku a ztráty 1) Čistý zisk není skutečný hotovostní příjem 2) Sestavení na akruálním principu (kumulativním) a ne na hotovostním principu, tj. nepracuje s příjmy a výdaji 3) Odpisy jsou nákladem, aniž by představovaly, odliv peněz 4) Tvorba rezerv 5) Tržby

10 1) Výpočet syntetických ukazatelů - porovnání základních informací o jednotlivých složkách finančního hospodaření podniku - zjištění odchylek od normálního stavu 2) Rozbor syntetických ukazatelů - použití specifických metod a nástrojů 3) Identifikace hlavních příčin nežádoucího vývoje a přijetí opatření

11 1) Údaje se zjišťují zásadně podle stejné metodiky. 2) Zpracováváme v časové řadě, abychom zjistili vývojový trend firmy. 3) Vzájemně porovnávat celá roční období.

12 4) Při srovnávání za kratší období než jeden rok, srovnáváme vždy stejná období. 5) Při srovnávání za celá roční období se bere výsledek hospodaření za účetní období, tj. zisk po zdanění. 6) Při srovnávání za kratší období než jeden rok se používá ukazatel výsledek hospodaření za účetní období před zdaněním.

13 l) Srovnání v čase analýza trendů Výhody: - zachycuje vývoj v trendu - zkušený analytik z vývoje zachyceného v grafu je schopen určit diagnózu - pokud dochází ke změnám účetních metodik, lze tyto vlivy odstranit - eliminuji hl. nevýhodu mezipodnikového srovnávání, tj. neopakovatelné podmínky každého podniku Nevýhody: - chybí jakékoliv všeobecné měřítko, porovnávám sama sebe

14 II) Srovnání s plánem - Porovnávají se skutečně dosažené hodnoty ukazatelů s plánovanými hodnotami. - Toto porovnání naplňuje hlavní cíl FA, tj. zjištění a rozbor případných disproporcí mezi předpokládaným a skutečným efektem řídících rozhodnutí.

15 III) Srovnání v prostoru (mezipodnikové) spider analýza Výhody: - průměrné hodnoty ukazatelů např. za odvětví poskytují určité vodítko při analýze, ale průměrné hodnoty nelze chápat jako optimum Nevýhody: - rozdíly v účetních metodikách v jednotlivých firmách: - účtování spotřeby zásob - oceňování zásob - odepisování DHM, DNM - financování investic formou leasingu není zahrnuto v cizích zdrojích - v praxi neexistují dva naprosto shodné podniky

16 Spider analýza Aktivity D1 podíl stálých aktiv D2 obrátka aktiv D3 doba obratu pohledávek D4 doba obratu zásob Zadluženosti C1 Cizí zdroje/vj C2 Krytí stálých aktiv C3 Doba obratu závazků C4 Vlastní financování Rentability A1 Rentabilita VJ A2 Rentabilita tržeb A3 Rentabilita provozní činnosti A4 Rentabilita aktiv Likvidity B1 Krytí zdrojů B2 Peněžní likvidita B3 Pohotová likvidita B4 Běžná likvidita

17

18

19

20 IV) Srovnání na základě expertních zkušeností Subjektivní představa analytika o tom, jaké by měly být optimální hodnoty ukazatelů v daném podniku je často dobrým vodítkem

21 Fundamentální finanční analýza Technická finanční analýza METODY TECHNICKÉ FINANČNÍ ANALÝZY I. Elementární metody technické analýzy II. Vyšší metody finanční analýzy

22 Lze rozdělit do 4 základních skupin: 1) Analýza absolutních a rozdílových ukazatelů: - analýza trendů (horizontální analýza), - procentní rozbor ( vertikální analýza), - analýza fondů finančních prostředků.

23 2) Přímá analýza poměrových ukazatelů (jednokriteriální charakteristiky): - analýza ukazatelů rentability, - analýza ukazatelů aktivity, - analýza ukazatelů zadluženosti a finanční struktury, - analýza ukazatelů likvidity, - analýza ukazatelů kapitálového trhu, - analýza ukazatelů na bázi fondů a cash flow

24 3) Modely pro určení finanční stability firmy (vícekriteriální charakteristiky): A) Bankrotní modely - Beaverův bankrotní model - Altmanův Z score model - Index důvěryhodnosti IN - Tafflerův model

25 3) Modely pro určení finanční stability firmy (vícekriteriální charakteristiky): B) Bonitní modely - Index bonity - Soustava bilančních analýz podle R. Douchy - Kralickův Quicktest - Rychlý test prof. J. Vysušila - Tamariho model - Argentiho model

26 4) Analýza soustav ukazatelů: - DuPontův rozklad (pyramidový rozklad)

27 Je nesprávné tvrdit, že hodnoty některého ukazatele jsou dobré nebo špatné. Pro celkové posouzení firmy je vhodné používat modely. Ve finančních ukazatelích není zohledněna inflace.

28 Různé účetní metodiky ovlivňují vstupní hodnoty. Určit vybrat vhodné poměrové ukazatele. Výsledky bývají někdy špatně interpretovány, nebo je problém správně je interpretovat.

29 A)Bankrotní modely Byly odvozeny na základě hodnocení skutečných dat vybraného zpravidla velmi rozsáhlého souboru podniků což je i zdrojem omezení použitelnosti těchto modelů. (Podobnost, časová platnost.) B) Bonitní modely Diagnostické modely - hodnotí firmu jedním syntetickým koeficientem na základě účelově vybraného souboru ukazatelů, který nejlépe umožňuje její klasifikaci. Jsou založeny převážně na teoretických poznatcích.

30 Bankrotní modely informují o tom, zda je možné, aby se podnik během sledované doby dostal do tak vážných problémů, které by vedly až k bankrotu. Tyto modely mají poskytnout včasné varování před pravděpodobným úpadkem.

31 1) Dochází k poklesu Cash flow Netto: Klesá objem prodeje a výroby, snižují se tržby, snížení využívání výrobní kapacity, růst provozních nákladů, pokles zisku 2) Dochází k poklesu čistého peněžního toku z provozní činnosti: Dochází ke zpomalení obratu zásob materiálu a hotových výrobků, snaha získat co nejvíce zákazníků tím klesá obezřetnost, nárůst pochybných a nedobytných pohledávek,

32 3) Dochází k problémům s peněžními toky z finanční činnosti: Nedostatek zdrojů ze samofinancování z nerozděleného zisku, neschopnost emitovat akcie a dluhopisy, problémy se získáním dlouhodobého úvěru 4) Dochází k problémům v investiční činnosti: Vzniká nedostatek fin. prostředků na výstavbu, výstavba se prodlužuje a tím vznikají dodatečné náklady (vznik dalších externích zdrojů ve formě úvěrů), majetek nepřináší očekávané tržby

33 5) Vzniklé platební potíže vedou k finanční tísni: Vznikají problémy v platebním kalendáři, závazky se uhrazují se zpožděním, dodavatelé chtějí platby v hotovosti, což vede k omezení nákupu materiálu apod. 6) Dochází k předlužení: Kumuluje se ztráta, vede to ke vzniku záporného vlastního kapitálu (majetek má menší hodnotu než dluhy), důvod k vyhlášení úpadku 7) Tlak věřitelů: Neustále upomínají o platby a hrozí soudním vymáháním 8) Platební neschopnost: Vede to k vyhlášení úpadku.

34 K bankrotním modelům se řadí: Beaverův model, Altmanův Z-scóre, upravený Altmanův model pro podmínky českých podniků, index důvěryhodnosti IN, model INFA, Tafflerův model,

35 - Celkem bylo 79 problémových podniků a 79 bezproblémových podniků - Stanovil 30 poměrových ukazatelů, které rozdělil do 6 skupin: a) 4 ukazatele cash flow b) 4 ukazatele čistého zisku c) 4 ukazatele zadlužení na celková aktiva d) 4 ukazatele platebních prostředků na celková aktiva e) 3 ukazatele platebních prostředků na běžné zadlužení f) 11 ukazatelů obratu

36 a) Pro akciové společnosti s akciemi veřejně obchodovatelnými na burze platí: 1) index X 1 = čistý pracovní kapitál : celková aktiva (ČPK = OA - krátkodobé závazky krátkodobé závazky = dodavatelé + bankovní úvěry krátkodobé + rezervy) 2) index X 2 = nerozdělený zisk (zadržené výdělky) : celková aktiva 3) nerozdělený zisk = HV po zdanění - dividendy + HV minulých let + fondy ze zisku 4) index X 3 = zisk před odečtením daní a úroků (provozní zisk = EBIT) : celková aktiva index X 4 = pro a.s. s akciemi veřejně obchodovatelnými

37 index X 4 = pro a.s. s akciemi veřejně obchodovatelnými 4) X 4 = tržní hodnota vlastního kapitálu : účetní hodnota dluhu (cizí zdroje) = (tržní cena akcie x počet akcií) :1000 cizí zdroje X 4 = pro ostatní a.s. a firmy, které mají jinou organizačněprávní formu 4a) X 4 = vlastní kapitál : cizí zdroje 5) index X 5 = tržby : celková aktiva Index Z-score = 1,2x 1 + 1,4x 2 + 3,3x 3 + 0,6x 4 + 1,0x 5 Hodnota: Z > 2,99 = dobré finanční zdraví 1,81 < Z < 2,99 = ani zdravý ani nemocný Z < 1,81 = špatné finanční zdraví

38 b) Pro akciové společnosti, jejichž akcie nejsou na burze veřejně obchodovatelné a pro firmy, které nemají organizačně právní formu akciové společnosti platí: Index Z -score= 0,717x 1 + 0,847x 2 + 3,107x 3 + 0,420x 4 + 0,998x 5 Hodnota: Z > 2,90 = dobré finanční zdraví 1,23 < Z < 2,90 = ani zdravý ani nemocný Z < 1,23 = špatné finanční zdraví

39 c) Aktualizovaný model pro mladé tržní ekonomiky označovaný Z" scóre, nebo je označován zkráceně EM Model. Z = 6,56 X 1 + 3,26X 2 +6,72X 3 +1,05X 4 +3,25 X 1 = pracovní kapitál/celková aktiva, X 2 = nerozdělené zisky/celková aktiva, X 3 = EBIT/celková aktiva, X 4 = účetní hodnota vlastního jmění/celková aktiva 3,25 = konstanta pro standardizování modelu (na podmínky mladých trhů) Hodnota: Z > 2,6 = dobré finanční zdraví 1,1< Z < 2,6 = ani zdravý ani nemocný Z < 1,1 = špatné finanční zdraví

40 d) Modifikace Altmanova modelu na podmínky české ekonomiky má následující tvar: Z MOD = 1,2 X 1 + 1,4X 2 +3,3X 3 +0,6X 4 +1,0X 5 1,0X 6 X 1 = pracovní kapitál/celková aktiva, X 2 = nerozdělené zisky/celková aktiva, X 3 = EBIT/celková aktiva, X 4 = účetní hodnota vlastního jmění/celková aktiva X 5 = tržby : celková aktiva X 6 = závazky po lhůtě splatnosti/výnosy Hodnota: Z > 2,99 = dobré finanční zdraví 1,81 < Z < 2,99 = ani zdravý ani nemocný Z < 1,81 = špatné finanční zdraví

41 a) Index IN 95 (bankrotní index) Je sestaven pro podmínky českých podniků. Výstupní ukazatele: 1) Oblast zadluženosti: index X 1 = aktiva celkem : cizí zdroje reciproká hodnota celkové zadluženosti index X 2 = EBIT : nákladové úroky EBIT = HV před zdaněním + nákladové úroky index x 2 = úrokové krytí

42 2) Oblast výnosnosti a aktivity index X 3 = EBIT : aktiva celkem index x 3 = výnosnost aktiv index X 4 = tržby za prodané vl. výroby, služby a zboží : aktiva celkem index x 4 = obrat aktiv 3) Oblast likvidity index X 5 = oběžná aktiva : krátko. závazky krátkod. záv. = dodavatelé kr. + bank. ú. kr. + rezervy index x 5 = běžná likvidita index X 6 = závazky po lhůtě splatnosti : tržby za prod. vl. výrobky, služby a zboží index x 6 = doba obratu závazků po lhůtě splatnosti

43 Index IN 95 = V 1 X 1 + V 2 X 2 + V 3 X 3 + V 4 X 4 + V 5 X 5 - V 6 X 6 Hodnota: IN95 > 2 = dobré finanční zdraví 1 < IN95 < 2 = ani zdravý ani nemocný IN95 < 1 = špatné finanční zdraví Způsob hodnoceni Váhy ukazatelů jsou sestaveny podle příslušné oborové klasifikace ekonomických činností

44

45 IN99 = - 0,017 *A + 4,573 * C + 0,481 * D + 0,015*E Kde A = celková aktiva/celkový cizí kapitál C = EBIT/celková aktiva D = celkové výnosy firmy/celková aktiva E = oběžná aktiva/krátkodobé závazky a krátkodobé bankovní úvěry firmy

46 IN 99 > 2,07 = podnik tvoří novou hodnotu 1,42 < IN 99 < 2,07 = podnik spíše tvoří hodnotu 1,089 < IN 99 < 1,42 = nelze určit zda tvoří hodnotu či netvoří 1,089 < IN 99 < 0,684 = převažují firemní problémy, spíše netvoří hodnotu IN 99 < 0,684 = podnik netvoří hodnotu, případně ji snižuje

47 IN01 = 0,13 * A + 0,04 * B + 3,92 * C + 0,21 * D + 0,09 * E kde: A = celková aktiva/cizí kapitál B = EBIT/nákladové úroky C = EBIT/celková aktiva D = celkové výnosy /celková aktiva E = oběžná aktiva/krátkodobé závazky a krátkodobé bankovní úvěry firmy

48 IN 01 > 1,77 = podnik tvoří novou hodnotu a je finančně zdravý 0,75 < IN 01 <1,77 = nelze hodnotit, šedá zóna IN 01 < 0,75 = podnik netvoří hodnotu případně ji snižuje a ocitá se ve finanční tísni.

49 d Index IN05 (spojení bonitního a bankrotního modelu, aktualizace IN 01) IN05 = 0,13 A + 0,04 B + 3,97 C + 0,21 D + 0,09 E Kde: A = aktiva celkem/celkový cizí kapitál B = EBIT/nákladové úroky C = EBIT/aktiva celkem D = Výnosy/aktiva celkem E = OA/ krátkodobé závazky a krátkodobé bankovní úvěry Hodnota: IN05 > 1,6 = podnik tvoří hodnotu 0,9 < IN05 < 1,6 = podnik s potencionálními finančními problémy šedá zóna IN05 < 0,9 = špatné finanční zdraví, podnik netvoří hodnotu, ocitá se ve finanční tísni

50 Tafflerův model pro britské společnosti kótované na burze c.p. T = 0,53 X 1 + 0,13 X 2 +0,18X 3 +0,16X 4 X 1 = zisk před zdaněním/krátkodobý cizí kapitál X 2 = oběžná aktiva /celkové závazky X 3 = krátkodobé závazky/celková aktiva X 4 = Interval nepokrytý úvěrem = (finanční majetek krátkodobé závazky)/(provozní náklady odpisy)

51 Jednotlivé ukazatele měří: X 1 = ziskovost X 2 = pozici pracovního kapitálu X 3 = finanční riziko X 4 = likvidita Hodnota: T > 0 - podnik je platebně schopný, neměl by se dostat během jednoho roku do úpadku T < 0 - podnik se nachází v rizikové oblasti, může se dostat do úpadku

52 Změna pouze v indexu X 4 T = 0,53 X 1 + 0,13 X 2 +0,18X 3 +0,16X 4 X 1 = zisk před zdaněním/krátkodobý cizí kapitál X 2 = oběžná aktiva /celkové závazky X 3 = krátkodobé závazky/celková aktiva X 4 = tržby/celková aktiva T > 0,3 = firma s malou pravděpodobností úpadku T < 0,2 = vysoké riziko bankrotu

53 Umožňují posoudit pozici v souboru podobných podniků daného trhu. Tyto modely odpovídají na otázku, zda je podnik dobrý nebo špatný. Modely klasifikují podniky podle stupně finančního zdraví, a to v celém spektru od velmi dobrého až po velmi špatné zdraví.

54 - Index bonity, - bilanční analýzy R. Douchy - Kralickův Quicktest, - Tamariho model, - Argentiho model, - rychlý test prof. J. Vysušila.

55 IB = 1,5 X 1 +0,08 X 2 +10,0 X 3 + 5,0 X 4 + 0,3 X 5 + 1,1 X 6 X 1 = CF/cizí zdroje X 2 = suma aktiv / cizí zdroje X 3 = zisk před zdaněním/ suma aktiv X 4 = zisk před zdaněním / celkové výkony X 5 = zásoby/celkové výkony X 6 = celkové výkony / celková aktiva

56

57 Je zpracován samostatným programem pro počítačovou verzi a obsahuje 7 podílových ukazatelů: 1) rentabilita výkonů HV po zdanění * 100 výkony a prodej zboží 2) rentabilita aktiv HV po zdanění * 100 aktiva celkem 3) produktivita aktiv Výkony + prodej zboží * 100 aktiva celkem

58 4) zadluženost Závazky (Cizí zdroje celkem) * 100 aktiva celkem 5) vybavenost vlastním kapitálem Vlastní kapitál * 100 aktiva celkem 6) podíl oběžných aktiv Oběžná aktiva * 100 aktiva celkem 7) podíl stálých aktiv Stálá aktiva * 100 aktiva celkem

59 Ukazatel Doporučená hodnota 1) Rentabilita výkonů min. 2,5% 2) Rentabilita aktiv min. 5,0% 3) Produktivita aktiv min. 250,0% 4) Zadluženost min % 5) Vybavenost VK min % 6) Podíl oběžných aktiv cca. 50% 7) Podíl stálých aktiv cca. 50%

60 Jedná se o meziroční normy přírůstku v %. Ukazatel Meziroční norma Vývojový trend 1) Rentabilita výkonů 1,9% má stoupat 2) Rentabilita aktiv 5,3% má stoupat 3) Produktivita aktiv 0,4% má stoupat 4) Zadluženost -1,1% má klesat 5) Vybavenost VK 0,4% má stoupat 6) Podíl OA - 0,6% má klesat 7) Podíl stálých aktiv 0,3% má stoupat

61 R 1 = (Vlastní kapitál / celková aktiva) x 100 (% ) R 2 = cizí zdroje krátkodobý finanční majetek/cf (v letech) R 3 = (CF provozní /tržby) x 100 (%) R 4 = (hospodářský výsledek před zdaněním + nákladové úroky/suma aktiv) x 100 (%) Ukazatele finanční stability: R 1 = kvóta vlastního kapitálu (kapitálová síla podniku) R 2 = doba splácení dluhů z CF Ukazatele výnosové situace: R 3 = CF v % tržeb R 4 = výnosnost podniku, rentabilita celkového kapitálu (ROA)

62 a)vypočtený ukazatel se ohodnotí body podle hodnotící tabulky. b)určí se výsledné body pro příslušné ukazatele, a to zvlášť pro oblast finanční stability a zvlášť pro oblast výnosové situace. Za každou oblast se body sečtou a podělí se dvěma. c) Celkové hodnocení se získá sečtením obou výsledných bodů za každou oblast a opět se vydělení dvěma.

63 Ukazatele Body R1 v % R2 v letech Finanční stabilita Výnosová stabilita Kapitálová síla Zadlužen í R3 v % R4 v % Finanční výkonno st Výnosno st Výborný 4 > 30 % < 3r. > 10% > 15 % Velmi dobrý 3 > 20% < 5 r. > 8 % > 12% Průměrný 2 > 10 % < 12 r. > 5 % > 8% Špatný 1 > 0% > 12 r. > 0 % > 0% Hrozba insolvence 0 neg. > 30 r. neg. neg.

64 Body: 3 a více = velmi dobrý Menší než 1 = špatná finanční situace

65 Oblasti analýzy Finanční stabilita Výnosová situace Ukazatel R1 R2 R3 R4 Výsledek FA 40 % 2,2 r. 17 % 13% Body Průměrné body za oblast Celkové průměrné body 4 4 4

66 HV po zdanění + odpisy index X 1 = Závazky kr. + dlouhodobé Pasiva celkem index X 2 = Závazky kr. + dlouhodobé HV před zdaněním index X 3 = Pasiva celkem

67 index X 4 = HV před zdaněním Výkony a prodej zboží index X 5 = Zásoby Výkony a prodej zboží Výkony a prodej zboží index X 6 = Pasiva celkem DF = 1,5x 1 + 0,08x ,00x 3 + 5,00x 4 + 0,30x 5 + 0,10x 6

68

69 x1 = HV po zdanění + odpisy závazky krát. + dlouhodobé V60 + V 18 x1 = R R091 + R101 + R107 + R110

70 x 2 = Pasiva celkem závazky krát. + dlouhodobé x 2 = x 3 = R061 R084 + R091 + R101 + R107 + R 110 HV před zdaněním pasiva celkem

71 x 3 = x 4 = x 4 = V61 R 061 HV před zdaněním výkony a prodej zboží V61 V01 + V04 x 5 = Zásoby výkony a prodej zboží

72 x 5 = x 6 = x 6 = R 029 V01 + V04 Výkony a prodej zboží pasiva celkem V01 + V04 R 061

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5.1 Investiční riziko (měření a ochrana) 5.1.1 Měření investičního rizika Definovat

Více

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE Základní vzorce finanční analýzy v návaznosti na účetní výkazy a na aplikaci UOK Zpracoval: Ing. Pavel Říha

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Creditinfo - Firemní Monitor - 5/2010 Ronas, s.r.o., IČ : 43963633

Creditinfo - Firemní Monitor - 5/2010 Ronas, s.r.o., IČ : 43963633 Ronas, s.r.o. Název firmy Ronas, s.r.o. Obchodní adresa 1. máje 2631 Rožnov pod Radhoštěm Poštovní adresa 1. máje 2631 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1 Telefon 575 751 330 (01.03.2008) 575 751 112 (09.02.2009)

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Finanční management podniku

Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE Finanční management podniku Výstavba v areálu Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích měla původně stát pouze zhruba 800 milionů Kč, v průběhu let se ale vyšplhala až na

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. FINANČNÍ VÝKAZY Ing. Jan Tichý, Ph.D. PODNIK Podnik je ve své podstatě systém s cílovým chováním. 1. Stanovení cílů podniku 2. Organizace činností

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios)

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) 4. přednáška Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) - doplňují charakteristiku finanční situace firmy a ukazatele likvidity a částečně i ukazatele zadluženosti (viz dále). - měří, zda a do jaké míry jsou

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

Obsah: OBSAH:...2 1 ÚVOD...3 2 FINANČNÍ ANALÝZA...4

Obsah: OBSAH:...2 1 ÚVOD...3 2 FINANČNÍ ANALÝZA...4 Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Finanční analýza podniku Zpracovali: Vidlák Tomáš Zlámalová Věra Sedlák Michal Datum prezentace: 21. 4. 2005 V Brně dne...... P o d p i s Obsah: OBSAH:...2

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnosti splatit úvěr Company creditworthiness assessment and its ability to repay credit Bc. Tereza

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Finanční analýza Finanční analýza Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Eva Kislingerová Vysoká škola ekonomická v Praze 2004 1-2 Účel finanční analýzy Odpověď na otázku jak podnik naplňuje smysl své existence

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované)

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované) OBSAH Účetní výkazy (nekonsolidované) Rozvaha dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz zisků a ztrát dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Cash flow dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz změn vlastního

Více

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název FreeTel, s.r.o. IČ 24737887 DIČ CZ24737887 datum vzniku 20.09.2010 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.11.2011 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny.

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Manažerská ekonomika Kontrolní otázky (1/2) 1. Charakterizujte majetek podniku a popište jeho jednotlivé složky. 2. Jak členíme

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Kapitálová struktura a její optimalizace

Kapitálová struktura a její optimalizace Kapitálová struktura a její optimalizace Kapitálová struktura Charakteristika: V ČR: - Je charakterizována mnoha způsoby - Prof. Valach ji definuje jako strukturu dlouhodobého kapitálu podniku - Někteří

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Dvořák - střechy s.r.o. CZ27536459 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

Dvořák - střechy s.r.o. CZ27536459 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název Dvořák - střechy s.r.o. IČ 27536459 DIČ CZ27536459 datum vzniku 02.04.2008 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 02.05.2008 nespolehlivý plátce

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Finanční analýza společnosti JANKA Radotín, a.s. Bakalářská práce Mufová Edita 2008 Prohlašuji,

Více

Glosář finančních termínů Č Á S T 4

Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Agent (Broker) Jednotlivec nebo společnost oprávněná nakupovat nebo prodávat za jinou stranu, aniž by kdy vlastnila zboží. Audit Přezkoumání a ověření finančních účtů,

Více

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU OSNOVA: 1. Finanční řízení a jeho základní úkoly 2. Finanční analýza 3. Finanční plánování 4. Čas a riziko ve finančním řízení 5. Strategické finanční rozhodování 6. Krátkodobé

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

FINANČNÍ ANALÝZA ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU RODINNÉHO TYPU

FINANČNÍ ANALÝZA ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU RODINNÉHO TYPU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku FINANČNÍ ANALÝZA ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU RODINNÉHO TYPU

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA č.4b Manažerská ekonomika pro neekonomy V moderně řízených podnicích jsou na manažery kladeny vysoké nároky. U všech manažerů, bez ohledu na zastávanou pozici a stupeň řízení,

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název RUBELIT, s.r.o. IČ 49969277 DIČ CZ49969277 datum vzniku 07.01.1994 základní kapitál 560 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 07.03.1994 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ZDROJE KRYTÍ MAJETKU

ZDROJE KRYTÍ MAJETKU ZDROJE KRYTÍ MAJETKU Obsah Podstata zdrojů krytí majetku Druhy zdrojů krytí majetku Vlastní zdroje krytí majetku Cizí zdroje krytí majetku Poměr mezi vlastními a cizími zdroji Dopady při nevhodném poměru

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

FRONTIER COMPONENTS, s.r.o. základní údaje

FRONTIER COMPONENTS, s.r.o. základní údaje základní údaje registrovaný název FRONTIER COMPONENTS, s.r.o. IČ 25650432 DIČ CZ25650432 datum vzniku 04.03.1998 základní kapitál 100 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 12.07.2006 nespolehlivý

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU " II FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU Financní analýza je oblast, která predstavuje významnou soucást komplexu financního rízení podniku, nebot zajištuje zpetnou vazbu mezi predpokládaným efektem rídících rozhodnutí

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více