MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu"

Transkript

1 MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: BOX Platnost od: Účinnost od : Platnost do: Počet příloh: 1 Žádost o prodej pozemku, bytové/nebytové jednotky Zpracoval: Ing. Věra Kubíčková Dne: Podpis: Schválil: Zastupitelstvo města Králíky Dne: ZM/2015/01/004 Předchozí úprava: Pravidla pro nakládání s nemovitými věcmi ve vlastnictví města Králíky Interval revize rok (do )

2 ČÁST PRVNÍ Článek 1 Z á k l a d n í u s t a n o v e n í (1) Těmito pravidly se stanoví postup při nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví města Králíky za podmínek, které stanoví zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. (2) Nemovitý majetek města Králíky (dále jen města) je veškerý majetek zapsaný na LV pro obec Králíky a katastrální území Králíky, Dolní Boříkovice, Dolní Hedeč, Červený Potok, Dolní Lipka, Heřmanice u Králík, Prostřední Lipka, Horní Lipka, a dále na LV 158 pro obec Zábřeh a katastrální území Hněvkov, který byl převeden na město podle zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutím pozemkového úřadu o výměně vlastnických práv v pozemkové úpravě a majetek nabytý městem jiným způsobem. (3) Nabytím majetku se rozumí úplatný nebo bezúplatný přechod z majetku fyzické nebo právnické osoby na město. (4) Převodem se rozumí prodej, darování a směna nemovitého majetku města. (5) Záměr města převést nemovitý majetek musí být zveřejněn nejméně po dobu 30 dnů před rozhodnutím Zastupitelstvem města Králíky (dále jen ZM), aby zájemci měli možnost se k němu vyjádřit a předložit své nabídky. Zveřejnění se provede umístěním záměru na úřední desce v ul. Dlouhá v Králíkách, způsobem umožňujícím dálkový přístup, případně i oznámením v měsíčníku Králický zpravodaj. (6) Převod nemovitosti může být realizován pouze s fyzickou nebo právnickou osobou, která nemá vůči městu žádné dluhy. (7) DPH se rozumí daň z přidané hodnoty v sazbě platné ke dni prodeje. (8) V případě, že převod nemovitosti splňuje podmínky zdanitelného plnění dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude součástí stanovené kupní ceny příslušná sazba DPH. (9) Jedním z možných postupů při prodeji nemovitosti z majetku města je při jednáních a rozhodování v orgánech města nazýván jako tzv. obálková metoda. O použití obálkové metody může rozhodnout ZM při prodeji jakékoliv nemovitosti v případě, kdy po zveřejnění záměru města prodat nemovitý majetek projeví o jeho koupi zájem více než jedna osoba. Principem obálkové metody je posouzení předložených nabídek na koupi předmětné nemovitosti podle výše nabízené kupní ceny. Zájemci budou nabídky předkládat v zalepených obálkách, které budou za jejich přítomnosti otevřeny na jednání Rady města Králíky (dále jen RM). RM doporučí ZM prodat předmětnou nemovitost zájemci s nejvyšší nabídnutou cenou, pokud tato cena je vyšší nebo rovna minimální ceně určené ZM při schvalování záměru prodeje nemovitosti. ČÁST DRUHÁ Článek 2 P ř e v o d p o z e m k ů (1) Prodej pozemků lze realizovat přímým prodejem konkrétnímu zájemci nebo tzv. obálkovou metodou. O způsobu prodeje rozhodne ZM. (2) Před projednáním převodu v orgánech města budou ověřeny veškeré doklady o pozemku. (3) Cenu pozemku stanoví ZM dle vypracovaného znaleckého posudku, nejméně však dle

3 sazeb uvedených v odst. (4). Takto stanovené ceny jsou ceny obvyklé. ZM může na základě zdůvodnění a doporučení RM rozhodnout o kupní ceně vyšší nebo o kupní ceně nižší. Rozhodnutí ZM musí být rovněž zdůvodněno. (4) Sazby za prodej pozemků: k.ú. Králíky: - pozemky v zastavěném a zastavitelném území města označené v katastru nemovitostí jako: - stavební parcela 1 m Kč - pozemková parcela 1 m 2 70 Kč - pozemky mimo zastavěné a zastavitelné území města označené v katastru nemovitostí jako: - stavební parcela 1 m Kč - pozemková parcela 1 m 2 50 Kč - pozemky pro stavbu rodinných domů označené v katastru nemovitostí jako: - stavební nebo pozemková parcela 1 m Kč - pozemky určené pro zemědělství (pokud je žadatel v evidenci zemědělského podnikatele) označené v katastru nemovitostí jako: - stavební nebo pozemková parcela 1 m 2 7 Kč k.ú. Dolní Boříkovice, Dolní Hedeč, Červený Potok, Dolní Lipka, Heřmanice u Králík, Prostřední Lipka, Horní Lipka a Hněvkov: - pozemky v zastavěném a zastavitelném území obce označené v katastru nemovitostí jako: - stavební parcela 1 m 2 70 Kč - pozemková parcela 1 m 2 50 Kč k těmto základům daně bude připočtena příslušná sazba DPH dle platného zákona - pozemky mimo zastavěné a zastavitelné území obce označené v katastru nemovitostí jako: - stavební parcela 1 m 2 50 Kč - pozemková parcela 1 m 2 30 Kč - pozemky pro venkovské bydlení, stavbu k rekreaci označené v katastru nemovitostí jako: - stavební nebo pozemková parcela 1m Kč k tomuto základě daně bude připočtena příslušná sazba DPH dle platného zákona - pozemky určené pro zemědělství (pokud je žadatel v evidenci zemědělského podnikatele) označené v katastru nemovitostí jako: - stavební nebo pozemková parcela 1 m 2 7 Kč. (5) Pro lokalitu Na Skřivánku v k.ú. Králíky je sazba za prodej pozemků k výstavbě rodinných domů ve výši 350 Kč/m 2 (bez dalších nákladů) s bonifikací ve výši 100 Kč/m 2 po uvedení stavby rodinného domu do užívání a přihlášení stavebníka rodinného domu k trvalému pobytu nejpozději do 4 let od podpisu kupní smlouvy s tím, že součástí této kupní ceny není příslušné technické zařízení na pozemcích (napojovací body pro uložení měřících zařízení, připojovací poplatek). Tuto částku uhradí prodávající kupujícímu do 30 dnů ode dne rozhodnutí RM o přiznání bonifikace. (6) Žadatel o převod pozemku uhradí všechny náklady spojené s realizací převodu, zejména pořízení geometrického plánu, náklady na vypracování znaleckého posudku, náklady na daň z nabytí nemovitostí a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Tyto

4 náklady se připočítávají ke kupní ceně. (7) Ke kupní ceně se také připočítává náhrada za ušlé nájemné za poslední 3 roky v případech, kdy žadatel o převod pozemku pozemek prokazatelně užívá (má ho oplocen, je zastavěn stavbou žadatele) a neměl ho v pronájmu. (8) Žádost o prodej pozemku se podává písemně na předepsaném tiskopise, který je přílohou tohoto předpisu, a je doplněna snímkem katastrální mapy s vyznačením předmětu koupě. Na základě podané žádosti provede Majetkový odbor MěÚ (dále jen MO) analýzu této žádosti, zadá vypracování znaleckého posudku, požádá o stanoviska dotčené odbory, tj. odbory VTS, ÚPaSÚ, ŽP a ŠKT. Součástí stanoviska je i vyjádření odborů, zda doporučují nebo nedoporučují prodej pozemku. Jedná-li se o prodej pozemku v části obce, požádá MO o stanovisko také příslušný osadní výbor. Žádost poté předloží spolu s veškerou dokumentací k projednání RM a následně k rozhodnutí ZM. (9) Žadatel je MO o průběhu projednávání žádosti o převod v orgánech města písemně informován. (10) Po schválení prodeje ZM zajistí MO uzavření kupní smlouvy a podá návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. (11) Nebude-li převod smluvně realizován do 3 měsíců ode dne schválení prodeje ZM, podá MO návrh na revokaci usnesení, spočívající ve zrušení anebo v odůvodněných případech v prodloužení doby splnění. (12) Proti rozhodnutí ZM o převodu může žadatel podat písemnou žádost o revokaci usnesení. O revokaci usnesení, případných slevách z ceny převodu apod. rozhodne ZM bez zbytečného odkladu. (13) Před podpisem kupní smlouvy se žadatel seznámí jak s fyzickým stavem kupovaného pozemku na základě prohlídky, tak s právním stavem na základě výpisu z katastru nemovitostí pořízeného v den podpisu kupní smlouvy, leč před jejím podpisem. (14) Žadatel zaplatí kupní cenu ve formě zálohy na kupní cenu před podpisem kupní smlouvy. V případě, že kupující hradí kupní cenu čerpáním úvěru, uzavře město s kupujícím smlouvu o smlouvě budoucí. (15) Město Králíky nezajišťuje zpřístupnění a vytyčení hranice pozemku. (16) O zřízení věcných práv (právo zpětné koupě, zákaz zcizení nebo zatížení, předkupní právo, výhrada lepšího kupce, koupě na zkoušku) k nemovité věci rozhoduje ZM individuálně případ od případu. ČÁST TŘETÍ Článek 3 P ř e v o d b y t o v ý c h d o m ů, b y t o v ý c h a n e b y t o v ý c h j e d n o t e k (1) Prodej je možné realizovat těmito způsoby: a) prodej pronajatých bytových a nebytových jednotek dle občanského zákoníku (předkupní právo k jednotce při prvním převodu) a dle zákona o obcích b) prodej volných bytových a nebytových jednotek nepronajatých dle zákona o obcích a dle občanského zákoníku c) prodej pozemku, jehož součástí je budova s číslem popisným objekt bydlení, jako celku dle zákona o obcích a občanského zákoníku. (2) ZM při rozhodování o prodeji rozhodne též o způsobu prodeje.

5 Článek 4 P ř e v o d b y t o v ý c h d o m ů (1) ZM může rozhodnout o tom, že konkrétní pozemek, jehož součástí je budova s číslem popisným objekt bydlení bude prodán jako celek, popř. formou ideálních spoluvlastnických podílů. (2) Nájemci nemají přednost na koupi pozemku, jehož součástí je budova s číslem popisným objekt bydlení. (3) Pro převod pozemku, jehož součástí je budova s číslem popisným objekt bydlení platí jinak stejné zásady uvedené v Čl. 1 a Čl. 2 těchto pravidel. Článek 5 P ř e v o d b y t o v ý c h a n e b y t o v ý c h j e d n o t e k (1) ZM rozhoduje o tom, ve kterém domě budou prodány bytové a nebytové jednotky dle zákona č. 89/2012 Sb. (2) Kupující vždy kupuje i společné části podle zákonných pravidel. (3) V případě, že kupující nájemce bytu neprojeví vážný zájem o koupi ve lhůtě stanovené dle zákona č. 89/2012 Sb., následuje postup podle zákona o obcích, přičemž prodej lze realizovat přímým prodejem konkrétnímu zájemci nebo tzv. obálkovou metodou. V obou případech bude nabídková kupní cena stejná, jako by jednotku kupoval nájemce bytu. (4) Při stanovení kupní ceny se postupuje podle vypracovaného znaleckého posudku, kupní cenu za 1 m 2 podlahové plochy (stanovuje se podle plochy uvedené v tzv. Prohlášení) stanovuje ZM individuálně na základě doporučení RM. Při stanovení ceny se přihlíží ke znaleckému posudku, stáří a technickému stavu jednotky. (5) Kupní cenu u nebytové jednotky stanovuje ZM individuálně na základě doporučení RM. Při stanovení ceny se dále přihlíží k atraktivitě umístění nebytové jednotky a jejímu vybavení. (6) V případě pronajatého nebytového prostoru město jako prvnímu v pořadí nabídne převod nájemci. Nepřijme-li nájemce nabídku převodu nebytové jednotky učiněnou městem do 3 měsíců ode dne, kdy mu byla doručena, bude jednotka nabídnuta k prodeji ostatním zájemcům. (7) Schválením záměru prodeje jednotky se zastavuje projednávání a uzavírání nových nájemních smluv k jednotce. (8) Pro převod bytových a nebytových jednotek platí jinak stejné zásady uvedené v Čl. 1 a Čl. 2 těchto pravidel. ČÁST ČTVRTÁ Článek 6 P ř e v o d o s t a t n í c h b u d o v a s t a v e b (1) K prodeji budou nabídnuty pozemky, jejichž součástí jsou budovy a stavby, a jejichž prodej bude navržen RM a schválen ZM. (2) Pozemky, jejichž součástí jsou budovy a stavby, budou prodávány za smluvní ceny, výchozí cenu stanoví ZM na základě znaleckého posudku. Dále bude smluvní cena obsahovat všechny náklady spojené s realizací převodu. ZM může na základě zdůvodnění a doporučení RM rozhodnout o kupní ceně vyšší nebo o kupní ceně nižší. Rozhodnutí

6 ZM musí být rovněž zdůvodněno. (3) Nemovitost může být prodávána také prostřednictvím realitní kanceláře. Výběr realitní kanceláře a podmínky smlouvy s realitní kanceláří schvaluje RM. (4) Požádá-li o nemovitost více jak jeden zájemce, postupuje se nadále tzv. obálkovou metodou. (5) Schválením záměru prodeje nemovitosti se zastavuje projednávání a uzavírání nových nájemních smluv na užívání bytů a prostor sloužících podnikání v této nemovitosti. (6) Pro převod pozemků, jejich součástí jsou budovy a stavby, platí jinak stejné zásady uvedené v Čl. 1 a Čl. 2 těchto pravidel. Článek 7 P ř e v o d m a j e t k u n a m ě s t o (1) Darování majetku městu nebo koupě majetku městem se realizuje na základě dohody se stávajícím vlastníkem nemovitosti poté, co nabytí schválí ZM, a to včetně podmínek nabytí. (2) Kupní cenu schvaluje ZM u každého nákupu individuálně. Vychází se ze znaleckého posudku nebo z dohody obou smluvních stran. (3) Náklady na realizaci převodu hradí smluvní strany v rozsahu, který bude předem dohodnut. ČÁST PÁTÁ Článek 8 V ě c n á b ř e m e n a (1) Zatížení nemovitosti ve vlastnictví města (kde je město povinné) a) o zřízení věcného břemene rozhoduje RM b) věcná břemena se zřizují zejména z důvodu uložení inženýrských sítí na pozemcích města, zatížený majetek eviduje město samostatně c) ve smlouvě musí být věcné břemeno přesně formulováno a omezení pozemku musí být zakresleno v geometrickém plánu, který je nedílnou součástí smlouvy d) oprávněný z věcného břemene uhradí všechny náklady vzniklé se zřízením věcného břemene, zejména pořízení geometrického plánu a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí e) cena věcného břemene se stanovuje znaleckým posudkem nebo může RM rozhodnout o stanovení ceny jiným způsobem, k ceně bude připočtena DPH. (2) Zatížení nemovitosti jiného vlastníka ve prospěch města (kde je město oprávněné) a) o zřízení věcného břemene rozhoduje ZM (dle 85 zákona o obcích se jedná o pořízení věci nemovité) b) věcná břemena se zřizují zejména z důvodu uložení inženýrských sítí města na pozemcích fyzických a právnických osob, nemovitost eviduje město dle hladiny významnosti stanovené vnitřním předpisem c) ve smlouvě musí být věcné břemeno přesně formulováno a musí být zakresleno v geometrickém plánu, který je nedílnou součástí smlouvy d) všechny náklady vzniklé se zřízením věcného břemene, zejména pořízení geometrického plánu a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, hradí smluvní strany v rozsahu, který bude předem dohodnut e) cena věcného břemene se stanovuje znaleckým posudkem nebo může RM rozhodnout o stanovení ceny jiným způsobem, příp. o bezúplatném nabytí.

7 ČÁST ŠESTÁ Článek 9 P ř e c h o d n á a z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í (1) Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem města Králíky usnesením č. ZM/2015/01/ dne (2) Pravidla jsou účinná od (4) Současně se ruší Pravidla pro nakládání s nemovitými věcmi ve vlastnictví města Králíky ze dne Jana Ponocná, v. r. Mgr. Martin Hejkrlík, v. r. starostka města místostarosta Vyvěšeno na úřední desce: Sejmuto z úřední desky:

8 Příloha č. 1 Město Králíky Městský úřad - majetkový odbor Velké náměstí 5, Králíky, IČO , DIČ CZ , tel , fax Žádost o prodej pozemku, bytové/ nebytové jednotky * V Králíkách dne:... Žádám/e tímto o prodej pozemku/ů - pozemkové/stavební parcely, bytové/nebytové jednotky * : č. pozemkové parcely:... č. stavební parcely:... součástí pozemku je stavba: číslo popisné (evidenční):... bytová nebytová jednotka... v katastrálním území:... za účelem: Způsob nabytí - SJM, podílové spoluvlastnictví, výhradní vlastnictví*:.. - výše spoluvlastnického podílu.. Žadatel/ka svým podpisem uděluje v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, svůj souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů, které jsem MěÚ Králíky, jakožto správci osobních údajů, sdělil/a v souvislosti s touto žádostí, a to za účelem sepisu kupní smlouvy a vedení evidence prodeje obecního majetku, tento souhlas uděluji na dobu neurčitou, přičemž jsem srozuměn/a s tím, že jej mohu odvolat pouze písemným prohlášením doručeným MěÚ Králíky. Žadatel:... Žadatel:... Rodné číslo/ičo:. Rodné číslo/ičo: Trvalý pobyt/sídlo:.... Trvalý pobyt/sídlo:. Korespondenční adresa: Tel.:. Podpis:. Podpis:. Poznámka:.. Příloha: snímek katastrální mapy s vyznačením nemovitosti, výpis z LV * nehodící se škrtněte

9 Charakteristika nemovitosti: Údaje katastru nemovitostí: (pro potřeby úřadu žadatel nevyplňuje!) vlastník nemovitosti:... výměra stavebního pozemku v m 2 :... výměra pozemkové parcely v m 2 :... druh pozemku:... způsob využití nemovitosti:... omezení vlastnického práva:... (ochrana, příp. věcné břemeno) Stanovení kupní ceny: Znalecký posudek:... Cena dle uvedených sazeb:... návrh na obálkovou metodu: ANO NE* předpokládané náklady spojené s převodem:.. Další údaje: žadatel je evidován v seznamu dlužníků Města Králíky: ANO NE* za Finanční odbor: dne:.. pozemek je ke dni podání žádosti pronajat: ANO NE* nájemce:. účel pronájmu:.. za Majetkový odbor:. dne:.. budova, stavba, b.j., nebyt. j. je ke dni podání pronajata: ANO NE* nájemce:. účel pronájmu:.. za Majetkový odbor:. dne:. další skutečnosti týkající se prodeje:......

10 Stanoviska dotčených odborů: Stanovisko odboru VTS: prodej doporučuji nedoporučuji* (technický posudek, věcná břemena, zajištění nemovitosti inženýrskými sítěmi, využití nemovitosti, apod.) - na pozemku je inženýrská síť: ANO NE* Stanovisko odboru ÚPaSÚ: prodej doporučuji nedoporučuji* (z hlediska územního plánování, určení území podle územního plánu, v případě dělení nemovitosti zda bude vydán souhlas s dělením a za jakých podmínek, apod.) - na pozemku je stavba spojená se zemí pevným základem: ANO NE* - kolaudační souhlas vydán/započato první užívání stavby dne*:.. - na pozemku může být podle platného a účinného stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášení stavby provedena stavba: ANO NE* Stanovisko odboru ŽP: prodej doporučuji nedoporučuji* (z hlediska ochrany živ. prostředí) Stanovisko odboru ŠKT: prodej doporučuji nedoporučuji* (z hlediska MPZ, využití nemovitosti, apod.) * nehodící se škrtněte

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým Článek I Statutární město Děčín zřizuje v souladu se zákonem o obcích a dalšími platnými právními předpisy věcná

Více

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í o II. kole výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel podle 19 odst. 3 zákona č. 219/2000

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGOVZ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI Zakázka: Rekonstrukce mostu ul. Slavkovská SMPOZ27/947/15 Uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle 289 a násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění Zlínský kraj se sídlem tř. Tomáše

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu IČOIČ: 45245053 DIČ: CZ45245053 se sídlem:

Více

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ METODIKA STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 1 OBSAH: 1 ÚVOD. 3 2 ZÁKLADNÍ POJMY. 3 3 PŘÍJEMCE PODPORY BYTOVÉ DRUŽSTVO... 5 4 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou Interní číslo směrnice: IP/3/2014 Řízený výtisk Změna č.: 0 Účinnost od: 1.1.2015

Více

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny. Hradec Králové 15. 5.2014

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny. Hradec Králové 15. 5.2014 Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny Hradec Králové 15. 5.2014 Legislativa Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Obec Veliny IČ.: 00274542 se sídlem Veliny 60, 534 01 Veliny zastoupena starostou obce Petrem Krejcarem. Tel.: 466 682 187 Bankovní spojení : 192583650257/0100 (dále jen strana Budoucí povinná ) na straně

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o zřízení věcného břemene č. smlouvy oprávněného:...

Smlouva o zřízení věcného břemene č. smlouvy oprávněného:... Smlouva o zřízení věcného břemene č. smlouvy oprávněného:... uzavřená podle ustanovení 59 odst. 2 zákona č. 458/2000Sb., energetický zákon, v platném znění a 1257 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Garant: Rozsah působnosti: Ludmila Wágnerová, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-LB-xxxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN LIBERTY s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

Směrnice o postupu při provádění změn dokončených staveb (stavebních úpravách bytových, nebytových a společných prostor) nájemci bytů a vlastníky bytů

Směrnice o postupu při provádění změn dokončených staveb (stavebních úpravách bytových, nebytových a společných prostor) nájemci bytů a vlastníky bytů Směrnice o postupu při provádění změn dokončených staveb (stavebních úpravách bytových, nebytových a společných prostor) nájemci bytů a vlastníky bytů 1. Postup při provádění stav. úprav členy - nájemci

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH mezi městem Prostějov a MANTHELLAN a.s. ze dne 16.7. 2010 www.ssd.com OBSAH SMLOUVY Článek 1 Definice, výklad...2 Článek 2 Povinnosti před uzavřením Kupních smluv...5 Článek

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 958 ze dne 13.5.2014 k návrhu na schválení Pravidel pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností

Více

Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. C/58/2015 a jeho podmínkách

Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. C/58/2015 a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrhu na vklad do katastru nemovitostí

Pokyny k vyplnění formuláře návrhu na vklad do katastru nemovitostí Pokyny k vyplnění formuláře návrhu na vklad do katastru nemovitostí Obecné pokyny 1. Formulář vyplňte velkým tiskacím písmem. 2. Uveďte katastrální úřad a katastrální pracoviště, v jehož územním obvodu

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více