ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem"

Transkript

1 PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla AirMac) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem áslav Tel.+fax: Mobil: obchodní oddlení servis technické zmny vyhrazeny leden 2010 strana. 1/14

2 OBSAH: 2. Technické údaje Princip innosti Technologický postup ištní - (viz. píloha. 1 a 2 - technologické schéma) Návod na instalaci Základní údaje k instalaci Pipojení na kanalizaci Rozmry OV Hygienické požadavky Množství pivádného vzduchu a hlunost Uvedení OV do provozu Zásady pro správné osazení, spuštní a zapracování OV Množství aktivaní smsi pro naokování OV Obsluha a údržba OV Závady a jejich odstraování Posuzování funkce istírny podle kvality vody na odtoku Zakalená voda na odtoku Výskyt pny na hladin v aktivaci Odbr vzork a hodnocení úinnosti Opatení pro zimní provoz Udržovací režim pro rekreaní objekty Elektroinstalace Pipojení OV na el. sí Životnost výrobku Údaje o certifikaci výrobku Související dokumenty Oznaení shody CE...13 PÍLOHY PROVOZNÍHO ÁDU A NÁVODU K OBSLUZE: 1. Technologické schéma - fáze prtoná (ální) 2. Technologické schéma - fáze zptného peerpávání 3. Schéma možných závad, jejich píin a zpsoby jejich odstranní strana. 2/14

3 1. Rozsah použití Domovní istírny TOPAS 5, 8 a 10 jsou ureny k ištní odpadních vod (dle SN , odst. 4.1) z malých zdroj zneištní, tedy z domácností, rekreaních objekt a malých provozoven. Pi použití na jiné odpadní vody než z domácností je teba, aby odpadní vody byly istitelné biologicky (ph v rozmezí 6,5-7,8 CHSK = max. 4 x BSK 5 ) a jejich množství a látkové zatížení odpovídalo výkonu istírny. 2. Technické údaje Typ OV TOPAS Poet ekvivalentních obyvatel EO Jmenovitý denní prtok Q d m 3 /den 0,75 1,2 1,5 Jmenovité organ. denní zatížení (BSK 5 ) kg/den 0,3 0,48 0,6 Píkon (230 V) W Spoteba el. energie kwh/den 1,44 1,92 2,40 GARANTOVANÉ HODNOTY ZNEIŠT NÍ NA ODTOKU OV TOPAS PARAMETR PRM R [mg/l] MAXIMUM [mg/l] BSK NL CHSK N-NH Výše uvedené hodnoty jsou dosahovány a garantovány u OV, které jsou provozovány a zatžovány v souladu s platným provozním ádem a návodem k obsluze Princip innosti istírny TOPAS byly sestaveny na základ provozních zkušeností z vtších istíren s jemnobublinnou aerací, a to jak s prtokem kontinuálním, tak s prtokem diskontinuálním. Vhodným zpsobem se oba tyto procesy sdružují do jedné istírny. Toto originální technické ešení je autorsky chránno mezinárodním patentem Pi konstruování istíren se zárove vycházelo ze zkušenosti produkce odpadních vod z jedné domácnosti, kde pítok odpadních vod je velmi nepravidelný a prakticky vtšina odpadních vod pitéká v intervalu dvakrát za den. Na pítoku je proto osazena akumulaní nádrž s egalizaní (vyrovnávací) funkcí Technologický postup ištní - (viz. píloha. 1 a 2 - technologické schéma) Surové odpadní vody pitékají do akumulaní (vyrovnávací) nádrže (A), kde dochází k vyrovnání nepravidelnosti denního pítoku. Z této akumulaní nádrže jsou odpadní vody, již bez hrubých neistot, peerpávány vzduchovým erpadlem surové vody (2) - mamutkou (mamutka = vzduchové erpadlo do kterého je z dmychadla vhánn vzduch jenž vytlauje vodu) do aktivaní nádrže (B), kde dochází k biologickému ištní aktivovaným kalem. Sms vyištné vody a aktivovaného kalu je naerpávána mamutkou naerpávání dosazovací nádrže (12) do uklidovacího válce dosazovací nádrže (19). Kal 24 D 30 E C B A strana. 3/14

4 zstává u dna dosazovací nádrže (C), odkud propadá zpt do aktivaní nádrže, vyištná voda stoupá k hladin a pepadá do anoxického pískového filtru (E), kde dojde k dokonalému mechanickému doištní odpadních vod. Pískový filtr je protékán od shora dol. Pefiltrovaná voda je odsávána z mezidna pískového filtru (E) mamutkou (26) do odtokového potrubí (30). Pískový filtr je dále vybaven plovákovým vypínaem (28), který udržuje optimální hladinu vody nad pískovým filtrem. Pi zmenšeném pítoku vody na pískový filtr dojde k poklesu hladiny a plovákový vypína (28) odpouští vzduch z mamutky (26), která oderpává mezidno pískového filtru a snižuje tak její výkon až do úplného vypnutí. Tím je zarueno, že nad pískovým filtrem vždy zstane dostatená vrstva vody k odkalení pi zptném chodu a ištní pískového filtru (E). Odtokové potrubí zárove plní funkci bezpenostního pepadu. Pokud je nedostatený pítok splašk a hladina v akumulaní nádrži (A) dosáhne nastaveného minima (8), ídící plovák (5) pepne tícestný elektroventil tak, že se uzave pívod vzduchu do vzduchového rozvade prtoné fáze (ální režim) a zárove se oteve pívod vzduchu do vzduchového rozvade fáze zptného peerpávání (odkalování). V této fázi se provzdušuje akumulaní nádrž (A) s pískovým filtrem (E) a zárove se aktivaní nádrž (B) odkaluje mamutkou (11) do kalojemu (D), ze kterého pak pebytená voda pepadá do akumulaní nádrže (A). Po nastoupání hladiny v akumulaní nádrži až po úrove hladiny zapínací (9), tentýž ídící plovák opt pepne tícestný elektroventil a tím uvede istírnu do pvodního prtoného stavu. K nastoupání hladiny v akumulaní nádrži mže dojít i pítokem splašk a tím se as i množství peerpané vyištné vody zmenší. Provoz istírny je pln automatický. Peerpáváním vyištné vody do akumulaní nádrže pes kalojem se aktivaní nádrž pravideln odkaluje, tj. istírna automaticky udržuje v aktivaní nádrži optimální množství kalu. Zárove dochází pi zptném chodu istírny k automatickému praní nápln pískového filtru. Dno pískového filtru se provzdušuje a zárove se takto uvolnné neistoty peerpávají s vrstvou vody nad pískovým filtrem mamutkou stahování neistot z pískového filtru (24) do akumulaní nádrže (A). Z hlediska úinnosti ištní istírna pracuje tak, že pi setrvalém zvýšeném pítoku splašk probíhá pouze odstraování organického zneištní v aktivaci a nitrifikace. Pi zptném peerpávání dochází pedevším k odkalování aktivaní nádrže. Pi bžném denním pítoku splašk dochází k pepnutí chodu istírny 3-5 za den a doba zptného peerpávání, které je spojené s provzdušováním akumulaní nádrže a praním pískového filtru, trvá cca 40 min. Pískový filtr má menší prtonost než je výkon mamutky surové vody (2) pi zvýšené hladin odpadní vody v akumulaní nádrži. Také se prtonost pískového filtru snižuje jeho zanášením v period mezi pravidelným odkalováním. Z tchto dvod je pískový filtr vybaven bezpenostním pepadem max. hladiny, která odpovídá max. hladin v dosazovací nádrži. Pepad pískového filtru je možné natoit bu do odtoku isté vody z istírny (30), nebo do akumulaní nádrže (A). Pi menším hydraulickém zatížení je vhodné zaústit pepad pískového filtru do akumulaní nádrže, a tím zajistit, že všechna vyištná voda projde pískovým filtrem. FÁZE INNOSTI OV TOPAS Fáze prtoná - ální režim Fáze zptného peerpávání - odkalování Tícestný elektroventil smuje vzduch do vzduchového rozvade prtoné fáze Tícestný elektroventil smuje vzduch do vzduchového rozvade fáze zptného peerpávání V chodu je - centrální dmychadlo - mamutka surové vody (2) - provzdušování filtru hrubých neistot (3) - mamutka kalojemu - provzdušování (20) - mamutka naerpávání dosazovací nádrže (12) - mamutka odsávání mezidna pískového filtru (26) - provzdušování aktivaní nádrže (13) V chodu je - centrální dmychadlo - provzdušnní dosazovací nádrže (18) - mamutka pebyteného kalu (11) - mamutka stahování plovoucích neistot z hladiny dosazovací nádrže (17) - provzdušování akumulaní nádrže (7) - provzdušnní pískového filtru (25) - mamutka stahování neistot z pískového filtru (24) strana. 4/14

5 3. Návod na instalaci Osoby provádjící dodávku a montáž zaízení musí být prokazateln proškoleny z pravidel požární ochrany (v eské republice zák. NR o požární ochran. 133/1985 Sb. se zmnami a doplky provedenými zákonem NR. 425/1990 Sb., zákonem. 40/1994 Sb. a zákonem. 203/1994 Sb.), provoz zaízení bude v souladu s platnými právními pedpisy v míst instalace Základní údaje k instalaci OV TOPAS je kompletní samonosná plastová nádrž, která se osazuje obvykle do výkopu tak, že víko je cca 0,15m nad upraveným terénem, aby byla OV zajištna proti vniknutí dešových vod. OV je teba instalovat tak, aby maximální odchylka horní hrany nádrže od vodorovné roviny byla 10 mm. V bžných podmínkách postaí osazení na pískový podsyp tl. 100 mm a obsypání pvodní zeminou bez hrubších kamen. OV mže být v bžných podmínkách osazena pod hladinou spodní vody ve výšce max. 300 mm nad základovou spárou bez obetonování.výztuhy na vnjším plášti istírny po ádném obsypu zpsobují pitížení OV okolní zeminou ped vyplaváním. Obsypávání OV musí probíhat souasn s napouštním všech nádrží istírny istou vodou z dvodu vyrovnání vnitních a vnjších tlak vody a obsypu. V zeminách, které vyvozují zvýšený tlak na stny OV (napíklad zvodnlé zeminy), se provádí obsyp po vrstvách 0,3m a povrch jednotlivých vrstev se prosype cementem a tím se provede stabilizace zásypu. V pípad osazení OV pod hladinou spodní vody ve výšce vtší než 300 mm nad základovou spárou, je nutné OV osadit na železobetonovou podkladní desku tl. 100 mm a souasn s napouštním všech nádrží ji obetonovat. Pi okolní teplot nižší než 5 C je teba manipulovat s OV (peprava a usazování) se zvýšenou opatrností. Pi teplot pod 5 C doporuujeme nemanipulovat s OV vbec. Nápl pískového filtru se dodává s istírnou samostatn v pytlích. Pískový filtr je nejlépe plnit ped napuštním istírny istou vodou a obsypáním zeminou. Do prostoru pískového filtru se nasype tídný vodárenský písek o pedepsané zrnitosti až do úrovn 100 mm pod nátok do chrániky mamutky pískového filtru (23). Pi nasypávání musí být dodržena bezpenostní vrstva min. 100 mm mezi povrchem filtru a niveletou nátoku do chrániky mamutky pískového filtru. Ped uvedením OV do provozu je nezbytné pískový filtr naplnit vodou až po bezpenostní pepad Pipojení na kanalizaci Hloubka pítoku se pedpokládá obvykle 1,5 m nade dnem istírny, to je cca 0,7 m pod terénem. OV se dodává s pevn zabudovaným odtokem o prmru 110mm ve výšce 1,6 m nade dnem OV. Odtok má zárove funkci bezpenostního pepadu z vyrovnávací (akumulaní) nádrže OV. Protože pítok mže být v rzné výšce, dodává se OV bez samostatné pítokové trubky, aby se usnadnilo osazení a montáž. Po osazení OV do výkopu se vyízne ve stn akumulaní nádrže otvor pro pítokové potrubí v míst a výšce, kde je zapotebí. Pro dobrou funkci OV je nezbytné, aby pítokové potrubí bylo alespo 1,1 m na dnem OV a byl tak zachován dostatený akumulaní objem a nedocházelo k astému vzdouvání vody v pítokovém potrubí. Otvor ve stn se vyízne pesn na profil kanalizaní trubky a utsní tmelem. V pípad montáže specializovanou firmou se obvykle do stny zavaí tvarovka s hrdlem a gumovým tsnním, do kterého se pak zasune pítoková trouba. Tím je vtok dokonale vodotsný. Pokud je pítok níže než odtok, není to na závadu funkce OV. OV je možné prakticky libovoln pizpsobit konkrétním podmínkám osazení. Zvláštní požadavky je však teba specifikovat již pi objednávce. Vždy je nutné dodržet tyto zásady pítok musí být zaveden do akumulaní nádrže (A) dno pítokového potrubí musí být min. 1,1 m a max. 1,8 m nade dnem OV odtok mže být max. 1,6 m nade dnem OV strana. 5/14

6 3.3. Rozmry OV Typ OV TOPAS s pískovým filtrem Délka (vetn lišt) m 1,04 1,60 2,10 Šíka (vetn lišt) m 1,14 1,14 1,14 Výška (vetn víka) m 2,315 2,315 2,315 Hmotnost (bez pískové nápln) kg Hygienické požadavky OV je pln zakrytá a víko vlastní vahou dosedá na stny nádrže. Tím je znan omezen únik pach a OV mže být proto umístna v blízkosti obytných budov. Do prostoru OV se vhání z vnjšího prostedí vzduch a pedpokládá se odvtrání pítokovým kanalizaním potrubím nad stechu obytné budovy. Pokud kanalizace není odvtrána, (u starších budov nebo pi použití podtlakového ventilu v posledním podlaží domu), odvtrává se OV do odtokového potrubí nebo do okolí. Pi ádném provozu OV nezapáchá, protože v ní neprobíhají anaerobní procesy. Jen ve výjimených pípadech, kdy jsou problémy s biologickou funkcí istírny, je nutné OV doplnit pachovým filtrem, který se umístí na víko OV. Hlunost jednotlivých dmychadel je uvedena v tabulce. Dmychadlo je pod zatepleným víkem OV a chod istírny je tedy prakticky nehluný Množství pivádného vzduchu a hlunost Typ OV TOPAS s pískovým filtrem Instalované dmychadlo - Membránové Membránové Membránové DB60L DBMX80 DBMX100 Hlunost (meno ve vzdál. 1,5 m) db < 39 < 50 < 50 Množství pivádného vzduchu m 3 /hod. 3,66 4,98 5,88 5. Uvedení OV do provozu Pi pevozu a instalaci OV je nutno postupovat dle l návodu k obsluze v souladu s právními pedpisy platnými v míst urení pro pevoz a složení daného zaízení na místo urení Zásady pro správné osazení, spuštní a zapracování OV Pi instalaci OV je nutno dodržet l z hlediska nutnosti upraveného podloží, tj. osazení na pískový podsyp tl. 100mm a obsypání pvodní zeminou bez hrubších kamen. Obsypávání OV musí probíhat souasn s napouštním istou vodou z dvodu vyrovnání vnitních a vnjších tlak vody a obsypu! U ádn osazené a obsypané OV se aktivaní nádrž napustí až po odtok vodou a akumulaní nádrž se napustí na výšku cca 1 m. Kalojem se naplní až po pepad do akumulaní nádrže. Poté je možné uvést OV do provozu. istírna nebude fungovat, pokud hladina vody v akumulaní nádrži bude výše než hladina v aktivaní nádrži a nádrž pískového filtru nebude naplnna vodou. Pokud se neprovede naokování aktivaní nádrže aktivovaným kalem z jiné istírny, trvá zapracování istírny cca 1 msíc. První jemný kal vtšinou svtlé hndé barvy se objevuje po cca 10 ti dnech provozu a po této dob je již znát zlepšení kvality vody na odtoku. V dalším období pak kal v aktivaní nádrži houstne a vtšinou i tmavne až na tmav hndý odstín. Dále se zlepšuje úinnost ištní i kvalita vody na odtoku. U dobe zapracované istírny je voda na odtoku naprosto irá a bez zápachu. strana. 6/14

7 Po dobu prvních dvou msíc provozu OV je vhodné vyústní mamutky pebyteného kalu (11) pemístit z kalojemu (D) do akumulaní nádrže (A) a to tak, aby vyústní hadice bylo umístno výše než je výška hladiny v aktivaci (B). Po uplynutí doby cca 2 msíc, kdy je již pebytek kalu, se vyústní mamutky pebyteného kalu umístí do kalojemu a tím se kalojem uvede do provozu. 11 DETAIL: B DETAIL A V dob biologického zapracování istírny je teba poítat s intenzivnjším zanášením pískového filtru, proto je z výroby nastaven jeho obtok. A U OV TOPAS 5, 8 a 10 je nátok opaten ervenou zátkou, kterou je nutné po zábhu OV odstranit. E Do doby než se vytvoí dostaten hustý kal v aktivaci (14-30 dn), aktivace znan pní. Dvodem je používání saponát v domácnosti. Pna postupn mizí se stoupající koncentrací kalu v aktivaní nádrži. Po dobu zapracování istírny (cca 1 msíc) je vhodné omezit používání chemikálií v domácnosti a hlavn nepoužívat myku nádobí, kde se vtšinou používají chemikálie zvyšující ph odpadní vody. Ukonení doby zapracování a správné funkce istírny se kontroluje odbrem aktivaní smsi ve fázi naplnné aktivaní nádrže. Do sklenné nádobky o objemu 0,2 až 1,0 l se nabere aktivaní sms a ponechá se v klidu asi 20 minut. Po této dob zstane u dna usazený aktivovaný kal a nad ním vrstva vyištné vody. Rozhraní isté vody a kalu musí být zeteln viditelné. Kal má mít objem asi 20% z objemu nápln nádobky a asi 80% bude pipadat na istou vodu. Takto zapracovaná istírna je pak již dostaten odolná vi všem chemikáliím používaným v bžném množství v domácnostech, vetn všech druh pracích prášk. V zásad platí, že do bžného prodeje se uvádjí pouze výrobky, které jsou pln biologicky degradovatelné. Pokud je kalu mén, neskonilo ješt zapracování istírny, nebo je istírna málo zatžována splašky. Pokud je kalu více, neprobíhá ádné odkalování - istírna je petžována nebo je ídící plovák (5) v akumulaní nádrži spuštn píliš nízko a nedochází k pepínání chodu istírny. K pepínání chodu istírny musí docházet min. 1 za den. strana. 7/14

8 Urychlení zapracování OV se dosáhne naokováním aktivaní nádrže (B) aktivaní smsí z jiné istírny. Aktivovaný kal se nalije do aktivaní nádrže v množství - viz. tabulka v ásti 5.2. Kal je teba nalévat pes síto s otvory max. 7 7 mm, aby se zachytily hrubé neistoty, které by mohly ucpat nkteré souásti istírny. Není-li síto k disposici, nalije se kal do akumulaní nádrže (A). Pokud je kal aktivní, zapracování trvá jen nkolik dn. Nkdy se mže stát, že se dovezený kal nedokáže pizpsobit jinému složení splašk než na jakých vznikal, a pak dojde k jeho odumení a zapracování trvá delší dobu. Tento pípad se nestává asto, ale nelze ho vylouit ani pedvídat Množství aktivaní smsi pro naokování OV Typ OV TOPAS Množství aktivaní smsi litry Obsluha a údržba OV Obsluha, ištní a údržba OV se provádí dle aktuální poteby a v pípad výskytu možných závad - viz. píloha schéma možných závad, jejich píin a zpsob odstranní. Orientan lze doporuit preventivní údržbu OV dle níže uvedené tabulky v doporuených asových periodách. 1 x denn - kontrola zvukové signalizace správné funkce OV 1 x týdn - vizuální kontrola kvality vyištné vody a celkové funkce OV 1 x za 3 msíce 1 x za 6 msíc 1 x za 2 roky - vyištní stn dosazovací nádrže a odtokového potrubí - vyištní lapae vlas v aktivaní nádrži - odkalení kalojemu mamutkou (20) - vyištní mamutky surové vody (2) a filtru hrubých neistot (1) - vyištní prachového filtru dmychadla - odkalení kalojemu erpadlem - pokud se neodkaluje mamutkou (20) - vyištní kalibrovaných trysek na mamutkách a na rozvadi vzduchu - vyištní pískového filtru tlakovou vodou (max. tlak 50 kpa) - vyištní mamutky naerpávání dosazovací nádrže (12) - vyištní mamutky pebyteného kalu (11) - vyištní mamutky oderpání isté vody (26) - vyištní mamutky stahování neistot z pískového filtru (24) - preventivní výmna membrán membránového kompresoru (v období záruky je nutná první výmna membrán již po roce provozu) 1 x za 3 roky - vyištní akumulaní nádrže a aktivaní nádrže od mineralizovaného kalu 1 x za 10 let - provádí servisní technik - výmna provzdušovacího elementu Z hlediska údržby a servisu obecn platí, že všechny technologické souásti istírny je možné jednoduše vyjmout a vyistit mimo istírnu. Pi zptné montáži je teba dodržet pvodní umístní, propojení a polohu všech vyjmutých a ošetovaných souástí. Provoz istírny je pln automatický a nevyžaduje denní obsluhu. Je teba provést obasnou kontrolu správné funkce OV vizuáln pi odkrytém víku. Obas, nebo pi odkalování, je vhodné vyistit košttem stny dosazovací nádrže od pevn pisedlého kalu. OV je vybavena samostatným kalojemem, který je teba pravideln oderpávat. Odkalení OV se provádí jednoduchým zpsobem: istírna se vypne hlavním vypínaem na cca 20minut. Po odsazení kalu v kalojemu (D) se uvede OV do stavu prtoného a zárove se uvolní zátka na hadici mamutky strana. 8/14

9 kalojemu (22). erpaný kal se oderpá do kbelíku. Takto oderpaný kal z kalojemu je aerobn stabilizován (biologicky neaktivní) a je možné jej použít jako výtené hnojivo pro stromky nebo podobný typ vegetace. Na základ výpotu a podle provozních zkušeností z R je vhodné v dsledku obvykle nižšího celkového pivádného zneištní provádt odkalení v prmru 1 x za 3-6 msíc podle potu napojených osob. Vestavným vzduchovým erpadlem - mamutkou (20) - se dá oderpat cca 50% objemu kalojemu. Pokud se použije elektrické erpadlo, je možné oderpat celý objem kalojemu. V tomto pípad platí pro odkalení delší lhty. Množství pebyteného kalu je pímo závislé na odstranném organickém zneištní a mže se u jednotlivých instalací istíren znan lišit. Protože pebytený kal z aktivaní nádrže je automaticky peerpáván do kalojemu, je toto jediné místo, ze kterého se kal odstrauje. Po odkalení OV je nutné dopustit kalojem istou vodou. Preventivn je teba 1 za 6 msíc proistit mamutka surové vody (2) a filtr hrubých neistot (1), který se dá jednoduše vyjmout. ištní se provádí tak, že se nejprve uvolní mamutka surové vody (2) z plastové píchytky a pívodní hadiky vzduchu a vyjme se. Pak se vyjme celá trubka DN 70 mm z istírny. Mamutka surové vody se proistí plastovou tykou umístnou v istírn a na filtru hrubých neistot se proistí vtokové otvory. Je nezbytné obrátit filtr dnem vzhru a vyklopit tak neistoty - zejména chomáe vlas, které se shromažují na dn filtru. Pi velmi tvrdé vod je teba ištní provádt astji. Praní pískového filtru tlakovou vodou se provádí preventivn 1 x za rok, jinak dle poteby v závislosti na jeho prtonosti. Praní se provádí pi zptném chodu istírny - fáze zptného peerpání (ídící plovák (5) se sklopí do dolní polohy). Na mamutku (26) se napojí pívod tlakové vody bu ze zásobní nádrže vyištné vody, nebo z rozvodu vody v nemovitosti. Pískový filtr je teba prát malým, pomalu se zesilujícím proudem vody. Prudkým nárazem tlaku vody ve filtru se zhoršenou prchodností by mohlo dojít k jeho destrukci. Pískový filtr se propírá stídav vodou a vzduchem dokud z pískového filtru odchází zneištná voda. Pebytená voda z praní pískového filtru pepadá obtokovou trubkou pískového filtru do akumulaní nádrže (A). U dmychadla platí, že je teba jednou za 6 msíc vyistit prachový filtr. Ostatní údržba dmychadla je popsána v samostatném návodu, který je souástí expediních dokument OV. 7. Závady a jejich odstraování Vtšina technických závad ve funkci istírny se projeví zvýšením hladiny v akumulaní nádrži. Pokud hladina vody stoupne k havarijnímu plováku (6) a dojde k jeho peklopení (obvykle je nastaven na úrove bezpenostního pepadu), zapne se akustická signalizace havarijního stavu OV, která je umístna na rozvodnici v istírn. Pokud se hladina v akumulaní nádrži sníží a havarijní plovák klesne, dojde následn i k vypnutí havarijní signalizace. Akustickou signalizaci je možné vypnout pouze povytažením havarijního plováku. Pi poruše membrán dmychadla je aktivována vestavná pojistka, která dmychadlo odstaví z provozu. Po výmn membrán za nové je nutné pojistku deaktivovat dle návodu píslušného dmychadla. Na základ upozornní výrobce se doporuuje preventivní výmna pryžových membrán do dvanácti msíc od zapoetí záruní doby. Pehled možných technických závad, jejich urení a zpsob odstranní je zejmý ze samostatné pílohy. 8. Posuzování funkce istírny podle kvality vody na odtoku Pi správném provozu je voda na odtoku z istírny irá, prhledná a bez zápachu. Pokud tato kritéria nejsou splnna, mže jít o následující závady Zakalená voda na odtoku V tomto pípad se jedná o vodu nedoištnou. Obvykle k tomu dochází pi zabíhání istírny než se vytvoí dostatené množství aktivovaného kalu. Toto mže trvat až 1 msíc. Dalším dvodem mže být zhoršená chemická kvalita odpadních vod, nap. snížené ph, prudký pokles teploty nebo zneištní chemické, nap. intenzivním praním silnými pracími prostedky, pípadn odpadní vodou z myky na nádobí. Tato závada se asem srovná, pokud vše po technické stránce funguje áln. Trvale zakalený odtok je známkou látkového petížení istírny nebo nedostatku kyslíku v aktivaci, který mže být zpsoben netsností v rozvodu vzduchu nebo pílišným omezením chodu istírny regulátorem výkonu. Nedostatek vzduchu se obvykle také projeví zápachem. strana. 9/14

10 8.2. Výskyt pny na hladin v aktivaci a) Pna saponátová Jedná se o ídkou, ve vtšin pípad bílou pnu, kterou zpsobují detergenty v saponátech. Biologický rozklad tchto látek je pomrn rychlý. Podmínkou je dostatek biologického kalu v OV. Výskyt saponátové pny je dsledkem bu malého množství kalu, nebo extrémního množství použitých saponát. Malé množství kalu je obvykle po uvedení OV do provozu, nebo pi malém látkovém zatížení istírny bez perušování jejího chodu, kdy biologický kal má nedostatek živin a postupn mineralizuje. b) Pna biologická Na nkterých istírnách dochází k výskytu biologických pn. Nejedná se technickou závadu istírny. Pna je zpsobena výhradn charakterem odpadních vod. Jedná se o hustou (jako šlehaka) svtle až tmav hndou pnu, která vzniká pi provzdušování aktivaní nádrže. Pna pedstavuje biologicky aktivní kal, který vodu úinn istí, má však tu špatnou vlastnost, že je lehí než voda. Princip biologického ištní aktivovaným kalem ve vznosu je založen na tom, že kal je tžší než voda a v dosazovací nádrži sedimentuje ke dnu. Pokud se rozmnoží tzv. vláknité bakterie, vytvoí se shluky (pna), které jsou naopak lehí než voda a stoupají na hladinu. Pi úniku do odtoku dojde ke zhoršení kvality vyištné vody a vážným provozním problémm. Platí zkušenost, že na nkterých istírnách se biologická pna prakticky nevyskytuje, na nkterých jen v uritých roních obdobích obvykle pi zmnách teploty ( jaro,podzim) a nkterých jsou problémy trvalejšího rázu. Pitom istírny se odsee neodlišují ani konstrukcí ani zpsobem provozování. Návod na odstraování biologické pny není nikdy jednoznaný a stoprocentn úinný. Co obvykle vláknitým bakteriím prospívá : - tuky obecn a hlavn pepálené rostlinné tuky - vysoké stáí kalu v aktivaci - aerobní prostedí s dostatkem vzduchu Je tedy teba se snažit nastavit prostedí, které vláknitým bakteriím nevyhovuje : - omezit tuky v odpadní vod - asto provádt odkalení istírny podstatn astji než je doporueno v tomto provozním ádu - zajistit astjší pepínání do zptného chodu posílením výkonu mamutky surové vody bu zvtšením trysky na mamutce nebo zvýšením pepínací hladiny ve vyrovnávací nádrži povytažením ídícího plováku. - perušením provzdušování vyrovnávací nádrže - odpojení hadice provzdušování akumulace od rozdlovae vzduchu Pokud tato opatení nejsou dostaten úinná, je možné proti biologické pn použít chemické nebo biologické prostedky. Tyto pípravky na vyžádání zašle výrobce istíren i s návode na aplikaci Odbr vzork a hodnocení úinnosti Odbr vzork vyištné vody se provádí na odtoku isté vody v prostoru istírny (viz. foto). Zásadn není teba zizovat samostatnou odbrnou šachtu za istírnou. Odbr je teba provádt v dob, kdy je aktivaní nádrž naplnna a dochází k odtoku isté vody z dosazovací nádrže - ne pi snížené hladin v dosazovací nádrži. Zásadn není teba zizovat samostatnou odbrnou šachtu za istírnou. 26 Vyištná voda se odebírá pímo z hadice mamutky oderpání isté vody (26). 24 Odbr je teba provádt v dob, kdy je aktivaní nádrž naplnna a dochází k odtoku isté vody - ne pi snížené hladin v dosazovací nádrži. strana. 10/14

11 Odbr surové vody se provádí nejlépe z plastové nádoby (kbelík) o obsahu cca 10 l, který se umístí pod pítokovou rouru v akumulaní nádrži. Pitékající odpadní voda má v ase promnlivou kvalitu a pokud nejsou instalovány automatické odbráky, je toto nejvýhodnjší zpsob jak získat smíšený vzorek. Odebírat vodu z akumulaní nádrže jako vodu na vtoku do istírny je nesprávné, protože zde je sms vody surové a vody vrácené z aktivaní nádrže. istírna TOPAS má dostatenou kapacitní rezervu jak v aktivaním systému tak v objemech, aby pracovala s dostatenou úinností pi rzném stupni zatížení. Podstatná je kvalita vody na odtoku. 9. Opatení pro zimní provoz istírna je konstruovaná na oddílnou kanalizaci - pouze vody splaškové, jejichž teplota i v zimních obdobích obvykle vyhovuje provozu istírny. istírna pracuje spolehliv, pokud je teplota vody v istírn v rozmezí 5-8 C. Pi poklesu pod 5 C dochází k narušení innosti a uritou dobu trvá než se mikroorganismy pizpsobí snížené teplot vody. istírna je vybavena víkem s tepelnou izolací a je osazena celá pod zemí. Pokud venkovní teplota neklesne pod -25 C a je zajištn alespo 20% pítok splašk, nevyžaduje OV žádná zimní opatení. 10. Udržovací režim pro rekreaní objekty istírna je seízena z výroby na návrhovou kapacitu. Rozvod vzduchu z centrálního dmychadla je ízen kalibrovanými tryskami. Majitel OV má možnost si instalovat na pívodu el. energie spínací hodiny není souástí dodávky, který v nastavených intervalech perušuje pívod proudu do istírny. Doporuujeme pouze u rekreaních objekt. U rekreaních objekt s víkendovým provozem, pi nepítomnosti uživatel (dlouhodobý nulový pítok na OV), obvykle vyhovuje nastavit perušovaný chod tak, že po 2 hodinách klidu se uvede istírna do chodu na 30 minut. istírna pak v tomto úsporném režimu vydrží biologicky funkní i déle jak 30 dní bez pítoku splašk. Podmínkou je, že ped tímto obdobím byla v ádn zapracovaném stavu. NASTAVENÍ REGULÁTORU VÝKONU pro typ TOPAS 5 Poet pipojených osob Délka pipojení na el. sí Nastavení hodin Trvale zapnuto hodin 1,5 h zapnuto/1 h vypnuto ,5 hodiny 1 h zapnuto/1,5 h vypnuto Obdobným zpsobem se nastavuje regulátor výkonu také pro typ TOPAS 8 a 10. Uvedené hodnoty nastavení jsou pouze orientaní a mohou se mnit podle skuteného organického zneištní. V dob od 6 do 9 hod. a od 18 do 23 hod. je obvykle nutné, pi zvýšenému pítoku splašk, aby OV byla v provozu bez perušování - pozor na posunutí reálného asu spínacích hodin pi výpadku elektrického proudu. Pokud není nemovitost využívána po dobu delší než 3 msíce, nap. rekreaní chaty pes zimní období, je teba snížit hladinu vody ve všech nádržích istírny cca 1 m pod úrove okolního terénu a vypnout provoz istírny. Pi optném spuštní provozu istírny je teba se pesvdit, zda všechna vzduchová erpadla (mamutky) pracují áln a funguje provzdušování akumulaní (7) i aktivaní nádrže (13). istírna se pak ponechá cca 10 dní v provozu bez perušování chodu. Pibližn po 10-ti dnech by se mla obnovit biologická innost istírny. 11. Elektroinstalace OV TOPAS má celkové krytí IP 44 a spluje podmínky platných norem pro instalaci a provoz elektrotechnických zaízení. Veškeré el. souásti istírny jsou zapojeny v rozvadi TOPAS na adovou svorkovnici. Rozvad má krytí IP 54, je umístn v prostoru dmychadla pod hlavním víkem istírny. Propojení jednotlivých el. souástí je zejmé z piloženého elektrotechnického schéma. Osoby povené instalací zaízení musí splovat kvalifikaní požadavky pro instalaci resp. zkušební provoz zaízení. strana. 11/14

12 istírna obsahuje tyto elektrické souásti se samostatnými prohlášeními o shod: Typ zaízení Poet kus El. rozvodnice 230/12V (Z ) 1 Membránové dmychadlo - podle typu OV viz. návod k použití dmychadla 1 Tícestný elektroventil 1 Plovákový pepína 2 istírna se dodává propojená a odzkoušená. OV je urena pro prostedí AA3 a AA4, AD4 ve smyslu SN Pipojení OV na el. sí istírna se pipojuje samostatnou pípojkou zemním kabelem CYKY 3Jx1,5 na rozvod el. instalace v nemovitosti (230 V, 50 Hz). Kabel musí být instalován v souladu s platnými pedpisy a to pedevším SN ed.2. El. pípojka a napojení v nemovitosti není pedmtem dodávky OV a provádí se individuáln pro každou stavbu pracovníkem s píslušnou elektrotechnickou kvalifikací a následnou revizi pívodu si zajistí investor vlastními zdroji. Pívod k istírn je teba chránit proudovým chrániem s vybavovacím proudem 30 ma ve spojení s jistiem 16B 1 se zkratovou vypínací schopností 10 ka, který spluje požadavky norem pro použití jako hlavního vypínae pívodu. Kabel musí být chránn proti poškození a pokud je veden v zemi pak min. v hloubce 70 cm, zasypán jemnozrným pískem a krytý folií (ervená s výstražnými blesky). Pokud vede pod komunikací (pojízdnou auty atd.) pak 110 cm. Rezerva kabelu u místa instalace musí být min 2 metry a kabel ukonen v instalaní krabici pro použití do mokra (acidurka). Vlastní napojení OV na el. energii se provádí podle zapojovacího schématu pipojením zemního kabelu na svorkovnici el. rozvodnice istírny. Rozvodnice OV Z Vypína na rozvodnici v OV slouží pouze pro vypnutí a zapnutí dmychadla. Vypína houkaky Proudový chráni lze považovat za hlavní vypína. V pípad zásahu do elektroinstalace OV (nap. pi oprav nebo výmn elektrických souástí) je bezpodmínen nutné vypnutí hlavního vypínae (proudového chránie) na pívodu do OV. Pipojení OV na el. sí a pípadné zásahy do el. instalace istírny smí provádt pouze pracovník s elektrotechnickou kvalifikací. V pípad poruchy zaízení (el. rozvad) musí mít osoba provádjící opravu odbornou zpsobilost podle platných právních pedpis v míst instalace. 12. Životnost výrobku istírna je vyrobena z plastu (polypropylen) s prakticky neomezenou životností. Životnost provzdušovacího elementu je 5-10 let. Životnost membránového dmychadla je cca 10 let a membrány 2 roky. V rámci prevence se doporuuje jednou za dva roky vymnit membránu dmychadla. Životnost el. ventilu je cca 1 mil. sepnutí - tedy dlouhodobá. Nápl pískového filtru se mní podle poteby v závislosti na charakteru odpadních vod. Pedpokládá se poteba výmny nápln v intervalu 5-10 let. Servis a náhradní díly zajistí píslušný výrobce! strana. 12/14

13 13. Údaje o certifikaci výrobku Strojírenský zkušební ústav, s.p., notifikovaná osoba 1015, Hudcova 56b, Brno, eská republika vydal dne certifikát íslo: E rev.1, na základ kterého potvrzuje, že výrobek výrobce, firma TopolWater, s.r.o., Nad Rezkovcem 1114, áslav, IO: spluje základní požadavky smrnice 89/106/EHS (naízení vlády. 190/2002 Sb.). 14. Související dokumenty S výrobkem jsou pedávány následující dokumenty: provozní ád a návod na obsluhu OV * instalaní schéma * schéma elektrického zapojení výrobku * návod na obsluhu dmychadla * ujištní o vydání prohlášení o shod * protokol o provedené zkoušce vodotsnosti * záruní list 15. Oznaení shody CE TopolWater, s.r.o Nad Rezkovcem 1 114, áslav 09 TopolWater, s.r.o Nad Rezkovcem 1 114, áslav 09 EN Topas 5 PF Balená domovní istírna odpadních vod pro ištní splaškových (domovních) odpadních vod - Referenní kód (íslo) výrobku: T005PF - Materiál: Polypropylen Úinnost ištní: EN Topas 8 PF Balená domovní istírna odpadních vod pro ištní splaškových (domovních) odpadních vod - Referenní kód (íslo) výrobku: T008PF - Materiál: Polypropylen Úinnost ištní: Stupe výkonnosti (úinnosti) ištní pi zkouškou zjištném organickém denním zatížení BSK 5 = 0,4 kg/den BSK 5: 98% CHSK: 95% NL: 96% Stupe výkonnosti (úinnosti) ištní pi zkouškou zjištném organickém denním zatížení BSK 5 = 0,4 kg/den BSK 5: 98% CHSK: 95% NL: 96% Kapacita ištní (jmenovitá hodnota): Kapacita ištní (jmenovitá hodnota): Jmenovité organické denní zatížení (BSK 5 ) jmenovitý denní prtok Qd 0,3 kg/den 0,75 m 3 /den Jmenovité organické denní zatížení (BSK 5 ) jmenovitý denní prtok Qd 0,48 kg/den 1,2 m 3 /den Vodotsnost (zkouška vodou): Vodotsnost (zkouška vodou): Pevnost v tlaku: Pevnost v tlaku: Trvanlivost: Trvanlivost: strana. 13/14

14 TopolWater, s.r.o Nad Rezkovcem 1 114, áslav 09 EN Topas 10 PF Balená domovní istírna odpadních vod pro ištní splaškových (domovních) odpadních vod - Referenní kód (íslo) výrobku: T010PF - Materiál: Polypropylen Úinnost ištní: Stupe výkonnosti (úinnosti) ištní pi zkouškou zjištném organickém denním zatížení BSK 5 = 0,4 kg/den BSK 5: 98% CHSK: 95% NL: 96% Kapacita ištní (jmenovitá hodnota): Jmenovité organické denní zatížení (BSK 5 ) jmenovitý denní prtok Qd Vodotsnost (zkouška vodou): Pevnost v tlaku: Trvanlivost: 0,6 kg/den 1,5 m 3 /den strana. 14/14

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

JABLOTRON ALARMS a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. Poplachové systémy - Pravidla zřizování poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů objektů (PZTS) JABLOTRON ALARMS a.s. 21. září 2011 Obsah 1 Všeobecně 2 1.1 Účel poplachového zabezpečovacího a tísňového

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

PUR systém zalévání kolejí

PUR systém zalévání kolejí Technický list Vydání 09/05 Identifikaní.: Verze. 04 PUR systém zalévání kolejí Popis výrobku je tvrd elasticky vytvrzovaný 2-komponentní umlohmotný systém na polyuretanové bázi. Neobsahuje rozpouštdla.

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PROF. ING. JINDICH MELCHER, DrSc. DOC. ING. MIROSLAV BAJER, CSc. PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL BO02-M01 MATERIÁL A KONSTRUKNÍ PRVKY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ STUDIJNÍ

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N COV Z M N A. I NÁVRH PRO SPOLENÉ JEDNÁNÍ Zpracovatelský

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE A NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VÝROBKU KONDENZÁTNÍ JÁDRO K2J Platí pro typy: K2J 400l, K2J 800l Platnost od: ZÁŘÍ 2006 Verze: TD-K2J-02U VÝROBCE: ETL-Ekotherm, spol.s r.o. Sídlo

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY"

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace LÁZNĚ VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY" červen 2009 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Samonivelaní, rychlá opravná malta

Samonivelaní, rychlá opravná malta Technický list Vydání 08/05 Identifikaní.: Verze. 06 Samonivelaní, rychlá opravná malta Popis výrobku Rychletvrdnoucí 2-komp. opravná malta na bázi metakrylátové pryskyice. Construction Použití Na podklady

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více