ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem"

Transkript

1 PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla AirMac) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem áslav Tel.+fax: Mobil: obchodní oddlení servis technické zmny vyhrazeny leden 2010 strana. 1/14

2 OBSAH: 2. Technické údaje Princip innosti Technologický postup ištní - (viz. píloha. 1 a 2 - technologické schéma) Návod na instalaci Základní údaje k instalaci Pipojení na kanalizaci Rozmry OV Hygienické požadavky Množství pivádného vzduchu a hlunost Uvedení OV do provozu Zásady pro správné osazení, spuštní a zapracování OV Množství aktivaní smsi pro naokování OV Obsluha a údržba OV Závady a jejich odstraování Posuzování funkce istírny podle kvality vody na odtoku Zakalená voda na odtoku Výskyt pny na hladin v aktivaci Odbr vzork a hodnocení úinnosti Opatení pro zimní provoz Udržovací režim pro rekreaní objekty Elektroinstalace Pipojení OV na el. sí Životnost výrobku Údaje o certifikaci výrobku Související dokumenty Oznaení shody CE...13 PÍLOHY PROVOZNÍHO ÁDU A NÁVODU K OBSLUZE: 1. Technologické schéma - fáze prtoná (ální) 2. Technologické schéma - fáze zptného peerpávání 3. Schéma možných závad, jejich píin a zpsoby jejich odstranní strana. 2/14

3 1. Rozsah použití Domovní istírny TOPAS 5, 8 a 10 jsou ureny k ištní odpadních vod (dle SN , odst. 4.1) z malých zdroj zneištní, tedy z domácností, rekreaních objekt a malých provozoven. Pi použití na jiné odpadní vody než z domácností je teba, aby odpadní vody byly istitelné biologicky (ph v rozmezí 6,5-7,8 CHSK = max. 4 x BSK 5 ) a jejich množství a látkové zatížení odpovídalo výkonu istírny. 2. Technické údaje Typ OV TOPAS Poet ekvivalentních obyvatel EO Jmenovitý denní prtok Q d m 3 /den 0,75 1,2 1,5 Jmenovité organ. denní zatížení (BSK 5 ) kg/den 0,3 0,48 0,6 Píkon (230 V) W Spoteba el. energie kwh/den 1,44 1,92 2,40 GARANTOVANÉ HODNOTY ZNEIŠT NÍ NA ODTOKU OV TOPAS PARAMETR PRM R [mg/l] MAXIMUM [mg/l] BSK NL CHSK N-NH Výše uvedené hodnoty jsou dosahovány a garantovány u OV, které jsou provozovány a zatžovány v souladu s platným provozním ádem a návodem k obsluze Princip innosti istírny TOPAS byly sestaveny na základ provozních zkušeností z vtších istíren s jemnobublinnou aerací, a to jak s prtokem kontinuálním, tak s prtokem diskontinuálním. Vhodným zpsobem se oba tyto procesy sdružují do jedné istírny. Toto originální technické ešení je autorsky chránno mezinárodním patentem Pi konstruování istíren se zárove vycházelo ze zkušenosti produkce odpadních vod z jedné domácnosti, kde pítok odpadních vod je velmi nepravidelný a prakticky vtšina odpadních vod pitéká v intervalu dvakrát za den. Na pítoku je proto osazena akumulaní nádrž s egalizaní (vyrovnávací) funkcí Technologický postup ištní - (viz. píloha. 1 a 2 - technologické schéma) Surové odpadní vody pitékají do akumulaní (vyrovnávací) nádrže (A), kde dochází k vyrovnání nepravidelnosti denního pítoku. Z této akumulaní nádrže jsou odpadní vody, již bez hrubých neistot, peerpávány vzduchovým erpadlem surové vody (2) - mamutkou (mamutka = vzduchové erpadlo do kterého je z dmychadla vhánn vzduch jenž vytlauje vodu) do aktivaní nádrže (B), kde dochází k biologickému ištní aktivovaným kalem. Sms vyištné vody a aktivovaného kalu je naerpávána mamutkou naerpávání dosazovací nádrže (12) do uklidovacího válce dosazovací nádrže (19). Kal 24 D 30 E C B A strana. 3/14

4 zstává u dna dosazovací nádrže (C), odkud propadá zpt do aktivaní nádrže, vyištná voda stoupá k hladin a pepadá do anoxického pískového filtru (E), kde dojde k dokonalému mechanickému doištní odpadních vod. Pískový filtr je protékán od shora dol. Pefiltrovaná voda je odsávána z mezidna pískového filtru (E) mamutkou (26) do odtokového potrubí (30). Pískový filtr je dále vybaven plovákovým vypínaem (28), který udržuje optimální hladinu vody nad pískovým filtrem. Pi zmenšeném pítoku vody na pískový filtr dojde k poklesu hladiny a plovákový vypína (28) odpouští vzduch z mamutky (26), která oderpává mezidno pískového filtru a snižuje tak její výkon až do úplného vypnutí. Tím je zarueno, že nad pískovým filtrem vždy zstane dostatená vrstva vody k odkalení pi zptném chodu a ištní pískového filtru (E). Odtokové potrubí zárove plní funkci bezpenostního pepadu. Pokud je nedostatený pítok splašk a hladina v akumulaní nádrži (A) dosáhne nastaveného minima (8), ídící plovák (5) pepne tícestný elektroventil tak, že se uzave pívod vzduchu do vzduchového rozvade prtoné fáze (ální režim) a zárove se oteve pívod vzduchu do vzduchového rozvade fáze zptného peerpávání (odkalování). V této fázi se provzdušuje akumulaní nádrž (A) s pískovým filtrem (E) a zárove se aktivaní nádrž (B) odkaluje mamutkou (11) do kalojemu (D), ze kterého pak pebytená voda pepadá do akumulaní nádrže (A). Po nastoupání hladiny v akumulaní nádrži až po úrove hladiny zapínací (9), tentýž ídící plovák opt pepne tícestný elektroventil a tím uvede istírnu do pvodního prtoného stavu. K nastoupání hladiny v akumulaní nádrži mže dojít i pítokem splašk a tím se as i množství peerpané vyištné vody zmenší. Provoz istírny je pln automatický. Peerpáváním vyištné vody do akumulaní nádrže pes kalojem se aktivaní nádrž pravideln odkaluje, tj. istírna automaticky udržuje v aktivaní nádrži optimální množství kalu. Zárove dochází pi zptném chodu istírny k automatickému praní nápln pískového filtru. Dno pískového filtru se provzdušuje a zárove se takto uvolnné neistoty peerpávají s vrstvou vody nad pískovým filtrem mamutkou stahování neistot z pískového filtru (24) do akumulaní nádrže (A). Z hlediska úinnosti ištní istírna pracuje tak, že pi setrvalém zvýšeném pítoku splašk probíhá pouze odstraování organického zneištní v aktivaci a nitrifikace. Pi zptném peerpávání dochází pedevším k odkalování aktivaní nádrže. Pi bžném denním pítoku splašk dochází k pepnutí chodu istírny 3-5 za den a doba zptného peerpávání, které je spojené s provzdušováním akumulaní nádrže a praním pískového filtru, trvá cca 40 min. Pískový filtr má menší prtonost než je výkon mamutky surové vody (2) pi zvýšené hladin odpadní vody v akumulaní nádrži. Také se prtonost pískového filtru snižuje jeho zanášením v period mezi pravidelným odkalováním. Z tchto dvod je pískový filtr vybaven bezpenostním pepadem max. hladiny, která odpovídá max. hladin v dosazovací nádrži. Pepad pískového filtru je možné natoit bu do odtoku isté vody z istírny (30), nebo do akumulaní nádrže (A). Pi menším hydraulickém zatížení je vhodné zaústit pepad pískového filtru do akumulaní nádrže, a tím zajistit, že všechna vyištná voda projde pískovým filtrem. FÁZE INNOSTI OV TOPAS Fáze prtoná - ální režim Fáze zptného peerpávání - odkalování Tícestný elektroventil smuje vzduch do vzduchového rozvade prtoné fáze Tícestný elektroventil smuje vzduch do vzduchového rozvade fáze zptného peerpávání V chodu je - centrální dmychadlo - mamutka surové vody (2) - provzdušování filtru hrubých neistot (3) - mamutka kalojemu - provzdušování (20) - mamutka naerpávání dosazovací nádrže (12) - mamutka odsávání mezidna pískového filtru (26) - provzdušování aktivaní nádrže (13) V chodu je - centrální dmychadlo - provzdušnní dosazovací nádrže (18) - mamutka pebyteného kalu (11) - mamutka stahování plovoucích neistot z hladiny dosazovací nádrže (17) - provzdušování akumulaní nádrže (7) - provzdušnní pískového filtru (25) - mamutka stahování neistot z pískového filtru (24) strana. 4/14

5 3. Návod na instalaci Osoby provádjící dodávku a montáž zaízení musí být prokazateln proškoleny z pravidel požární ochrany (v eské republice zák. NR o požární ochran. 133/1985 Sb. se zmnami a doplky provedenými zákonem NR. 425/1990 Sb., zákonem. 40/1994 Sb. a zákonem. 203/1994 Sb.), provoz zaízení bude v souladu s platnými právními pedpisy v míst instalace Základní údaje k instalaci OV TOPAS je kompletní samonosná plastová nádrž, která se osazuje obvykle do výkopu tak, že víko je cca 0,15m nad upraveným terénem, aby byla OV zajištna proti vniknutí dešových vod. OV je teba instalovat tak, aby maximální odchylka horní hrany nádrže od vodorovné roviny byla 10 mm. V bžných podmínkách postaí osazení na pískový podsyp tl. 100 mm a obsypání pvodní zeminou bez hrubších kamen. OV mže být v bžných podmínkách osazena pod hladinou spodní vody ve výšce max. 300 mm nad základovou spárou bez obetonování.výztuhy na vnjším plášti istírny po ádném obsypu zpsobují pitížení OV okolní zeminou ped vyplaváním. Obsypávání OV musí probíhat souasn s napouštním všech nádrží istírny istou vodou z dvodu vyrovnání vnitních a vnjších tlak vody a obsypu. V zeminách, které vyvozují zvýšený tlak na stny OV (napíklad zvodnlé zeminy), se provádí obsyp po vrstvách 0,3m a povrch jednotlivých vrstev se prosype cementem a tím se provede stabilizace zásypu. V pípad osazení OV pod hladinou spodní vody ve výšce vtší než 300 mm nad základovou spárou, je nutné OV osadit na železobetonovou podkladní desku tl. 100 mm a souasn s napouštním všech nádrží ji obetonovat. Pi okolní teplot nižší než 5 C je teba manipulovat s OV (peprava a usazování) se zvýšenou opatrností. Pi teplot pod 5 C doporuujeme nemanipulovat s OV vbec. Nápl pískového filtru se dodává s istírnou samostatn v pytlích. Pískový filtr je nejlépe plnit ped napuštním istírny istou vodou a obsypáním zeminou. Do prostoru pískového filtru se nasype tídný vodárenský písek o pedepsané zrnitosti až do úrovn 100 mm pod nátok do chrániky mamutky pískového filtru (23). Pi nasypávání musí být dodržena bezpenostní vrstva min. 100 mm mezi povrchem filtru a niveletou nátoku do chrániky mamutky pískového filtru. Ped uvedením OV do provozu je nezbytné pískový filtr naplnit vodou až po bezpenostní pepad Pipojení na kanalizaci Hloubka pítoku se pedpokládá obvykle 1,5 m nade dnem istírny, to je cca 0,7 m pod terénem. OV se dodává s pevn zabudovaným odtokem o prmru 110mm ve výšce 1,6 m nade dnem OV. Odtok má zárove funkci bezpenostního pepadu z vyrovnávací (akumulaní) nádrže OV. Protože pítok mže být v rzné výšce, dodává se OV bez samostatné pítokové trubky, aby se usnadnilo osazení a montáž. Po osazení OV do výkopu se vyízne ve stn akumulaní nádrže otvor pro pítokové potrubí v míst a výšce, kde je zapotebí. Pro dobrou funkci OV je nezbytné, aby pítokové potrubí bylo alespo 1,1 m na dnem OV a byl tak zachován dostatený akumulaní objem a nedocházelo k astému vzdouvání vody v pítokovém potrubí. Otvor ve stn se vyízne pesn na profil kanalizaní trubky a utsní tmelem. V pípad montáže specializovanou firmou se obvykle do stny zavaí tvarovka s hrdlem a gumovým tsnním, do kterého se pak zasune pítoková trouba. Tím je vtok dokonale vodotsný. Pokud je pítok níže než odtok, není to na závadu funkce OV. OV je možné prakticky libovoln pizpsobit konkrétním podmínkám osazení. Zvláštní požadavky je však teba specifikovat již pi objednávce. Vždy je nutné dodržet tyto zásady pítok musí být zaveden do akumulaní nádrže (A) dno pítokového potrubí musí být min. 1,1 m a max. 1,8 m nade dnem OV odtok mže být max. 1,6 m nade dnem OV strana. 5/14

6 3.3. Rozmry OV Typ OV TOPAS s pískovým filtrem Délka (vetn lišt) m 1,04 1,60 2,10 Šíka (vetn lišt) m 1,14 1,14 1,14 Výška (vetn víka) m 2,315 2,315 2,315 Hmotnost (bez pískové nápln) kg Hygienické požadavky OV je pln zakrytá a víko vlastní vahou dosedá na stny nádrže. Tím je znan omezen únik pach a OV mže být proto umístna v blízkosti obytných budov. Do prostoru OV se vhání z vnjšího prostedí vzduch a pedpokládá se odvtrání pítokovým kanalizaním potrubím nad stechu obytné budovy. Pokud kanalizace není odvtrána, (u starších budov nebo pi použití podtlakového ventilu v posledním podlaží domu), odvtrává se OV do odtokového potrubí nebo do okolí. Pi ádném provozu OV nezapáchá, protože v ní neprobíhají anaerobní procesy. Jen ve výjimených pípadech, kdy jsou problémy s biologickou funkcí istírny, je nutné OV doplnit pachovým filtrem, který se umístí na víko OV. Hlunost jednotlivých dmychadel je uvedena v tabulce. Dmychadlo je pod zatepleným víkem OV a chod istírny je tedy prakticky nehluný Množství pivádného vzduchu a hlunost Typ OV TOPAS s pískovým filtrem Instalované dmychadlo - Membránové Membránové Membránové DB60L DBMX80 DBMX100 Hlunost (meno ve vzdál. 1,5 m) db < 39 < 50 < 50 Množství pivádného vzduchu m 3 /hod. 3,66 4,98 5,88 5. Uvedení OV do provozu Pi pevozu a instalaci OV je nutno postupovat dle l návodu k obsluze v souladu s právními pedpisy platnými v míst urení pro pevoz a složení daného zaízení na místo urení Zásady pro správné osazení, spuštní a zapracování OV Pi instalaci OV je nutno dodržet l z hlediska nutnosti upraveného podloží, tj. osazení na pískový podsyp tl. 100mm a obsypání pvodní zeminou bez hrubších kamen. Obsypávání OV musí probíhat souasn s napouštním istou vodou z dvodu vyrovnání vnitních a vnjších tlak vody a obsypu! U ádn osazené a obsypané OV se aktivaní nádrž napustí až po odtok vodou a akumulaní nádrž se napustí na výšku cca 1 m. Kalojem se naplní až po pepad do akumulaní nádrže. Poté je možné uvést OV do provozu. istírna nebude fungovat, pokud hladina vody v akumulaní nádrži bude výše než hladina v aktivaní nádrži a nádrž pískového filtru nebude naplnna vodou. Pokud se neprovede naokování aktivaní nádrže aktivovaným kalem z jiné istírny, trvá zapracování istírny cca 1 msíc. První jemný kal vtšinou svtlé hndé barvy se objevuje po cca 10 ti dnech provozu a po této dob je již znát zlepšení kvality vody na odtoku. V dalším období pak kal v aktivaní nádrži houstne a vtšinou i tmavne až na tmav hndý odstín. Dále se zlepšuje úinnost ištní i kvalita vody na odtoku. U dobe zapracované istírny je voda na odtoku naprosto irá a bez zápachu. strana. 6/14

7 Po dobu prvních dvou msíc provozu OV je vhodné vyústní mamutky pebyteného kalu (11) pemístit z kalojemu (D) do akumulaní nádrže (A) a to tak, aby vyústní hadice bylo umístno výše než je výška hladiny v aktivaci (B). Po uplynutí doby cca 2 msíc, kdy je již pebytek kalu, se vyústní mamutky pebyteného kalu umístí do kalojemu a tím se kalojem uvede do provozu. 11 DETAIL: B DETAIL A V dob biologického zapracování istírny je teba poítat s intenzivnjším zanášením pískového filtru, proto je z výroby nastaven jeho obtok. A U OV TOPAS 5, 8 a 10 je nátok opaten ervenou zátkou, kterou je nutné po zábhu OV odstranit. E Do doby než se vytvoí dostaten hustý kal v aktivaci (14-30 dn), aktivace znan pní. Dvodem je používání saponát v domácnosti. Pna postupn mizí se stoupající koncentrací kalu v aktivaní nádrži. Po dobu zapracování istírny (cca 1 msíc) je vhodné omezit používání chemikálií v domácnosti a hlavn nepoužívat myku nádobí, kde se vtšinou používají chemikálie zvyšující ph odpadní vody. Ukonení doby zapracování a správné funkce istírny se kontroluje odbrem aktivaní smsi ve fázi naplnné aktivaní nádrže. Do sklenné nádobky o objemu 0,2 až 1,0 l se nabere aktivaní sms a ponechá se v klidu asi 20 minut. Po této dob zstane u dna usazený aktivovaný kal a nad ním vrstva vyištné vody. Rozhraní isté vody a kalu musí být zeteln viditelné. Kal má mít objem asi 20% z objemu nápln nádobky a asi 80% bude pipadat na istou vodu. Takto zapracovaná istírna je pak již dostaten odolná vi všem chemikáliím používaným v bžném množství v domácnostech, vetn všech druh pracích prášk. V zásad platí, že do bžného prodeje se uvádjí pouze výrobky, které jsou pln biologicky degradovatelné. Pokud je kalu mén, neskonilo ješt zapracování istírny, nebo je istírna málo zatžována splašky. Pokud je kalu více, neprobíhá ádné odkalování - istírna je petžována nebo je ídící plovák (5) v akumulaní nádrži spuštn píliš nízko a nedochází k pepínání chodu istírny. K pepínání chodu istírny musí docházet min. 1 za den. strana. 7/14

8 Urychlení zapracování OV se dosáhne naokováním aktivaní nádrže (B) aktivaní smsí z jiné istírny. Aktivovaný kal se nalije do aktivaní nádrže v množství - viz. tabulka v ásti 5.2. Kal je teba nalévat pes síto s otvory max. 7 7 mm, aby se zachytily hrubé neistoty, které by mohly ucpat nkteré souásti istírny. Není-li síto k disposici, nalije se kal do akumulaní nádrže (A). Pokud je kal aktivní, zapracování trvá jen nkolik dn. Nkdy se mže stát, že se dovezený kal nedokáže pizpsobit jinému složení splašk než na jakých vznikal, a pak dojde k jeho odumení a zapracování trvá delší dobu. Tento pípad se nestává asto, ale nelze ho vylouit ani pedvídat Množství aktivaní smsi pro naokování OV Typ OV TOPAS Množství aktivaní smsi litry Obsluha a údržba OV Obsluha, ištní a údržba OV se provádí dle aktuální poteby a v pípad výskytu možných závad - viz. píloha schéma možných závad, jejich píin a zpsob odstranní. Orientan lze doporuit preventivní údržbu OV dle níže uvedené tabulky v doporuených asových periodách. 1 x denn - kontrola zvukové signalizace správné funkce OV 1 x týdn - vizuální kontrola kvality vyištné vody a celkové funkce OV 1 x za 3 msíce 1 x za 6 msíc 1 x za 2 roky - vyištní stn dosazovací nádrže a odtokového potrubí - vyištní lapae vlas v aktivaní nádrži - odkalení kalojemu mamutkou (20) - vyištní mamutky surové vody (2) a filtru hrubých neistot (1) - vyištní prachového filtru dmychadla - odkalení kalojemu erpadlem - pokud se neodkaluje mamutkou (20) - vyištní kalibrovaných trysek na mamutkách a na rozvadi vzduchu - vyištní pískového filtru tlakovou vodou (max. tlak 50 kpa) - vyištní mamutky naerpávání dosazovací nádrže (12) - vyištní mamutky pebyteného kalu (11) - vyištní mamutky oderpání isté vody (26) - vyištní mamutky stahování neistot z pískového filtru (24) - preventivní výmna membrán membránového kompresoru (v období záruky je nutná první výmna membrán již po roce provozu) 1 x za 3 roky - vyištní akumulaní nádrže a aktivaní nádrže od mineralizovaného kalu 1 x za 10 let - provádí servisní technik - výmna provzdušovacího elementu Z hlediska údržby a servisu obecn platí, že všechny technologické souásti istírny je možné jednoduše vyjmout a vyistit mimo istírnu. Pi zptné montáži je teba dodržet pvodní umístní, propojení a polohu všech vyjmutých a ošetovaných souástí. Provoz istírny je pln automatický a nevyžaduje denní obsluhu. Je teba provést obasnou kontrolu správné funkce OV vizuáln pi odkrytém víku. Obas, nebo pi odkalování, je vhodné vyistit košttem stny dosazovací nádrže od pevn pisedlého kalu. OV je vybavena samostatným kalojemem, který je teba pravideln oderpávat. Odkalení OV se provádí jednoduchým zpsobem: istírna se vypne hlavním vypínaem na cca 20minut. Po odsazení kalu v kalojemu (D) se uvede OV do stavu prtoného a zárove se uvolní zátka na hadici mamutky strana. 8/14

9 kalojemu (22). erpaný kal se oderpá do kbelíku. Takto oderpaný kal z kalojemu je aerobn stabilizován (biologicky neaktivní) a je možné jej použít jako výtené hnojivo pro stromky nebo podobný typ vegetace. Na základ výpotu a podle provozních zkušeností z R je vhodné v dsledku obvykle nižšího celkového pivádného zneištní provádt odkalení v prmru 1 x za 3-6 msíc podle potu napojených osob. Vestavným vzduchovým erpadlem - mamutkou (20) - se dá oderpat cca 50% objemu kalojemu. Pokud se použije elektrické erpadlo, je možné oderpat celý objem kalojemu. V tomto pípad platí pro odkalení delší lhty. Množství pebyteného kalu je pímo závislé na odstranném organickém zneištní a mže se u jednotlivých instalací istíren znan lišit. Protože pebytený kal z aktivaní nádrže je automaticky peerpáván do kalojemu, je toto jediné místo, ze kterého se kal odstrauje. Po odkalení OV je nutné dopustit kalojem istou vodou. Preventivn je teba 1 za 6 msíc proistit mamutka surové vody (2) a filtr hrubých neistot (1), který se dá jednoduše vyjmout. ištní se provádí tak, že se nejprve uvolní mamutka surové vody (2) z plastové píchytky a pívodní hadiky vzduchu a vyjme se. Pak se vyjme celá trubka DN 70 mm z istírny. Mamutka surové vody se proistí plastovou tykou umístnou v istírn a na filtru hrubých neistot se proistí vtokové otvory. Je nezbytné obrátit filtr dnem vzhru a vyklopit tak neistoty - zejména chomáe vlas, které se shromažují na dn filtru. Pi velmi tvrdé vod je teba ištní provádt astji. Praní pískového filtru tlakovou vodou se provádí preventivn 1 x za rok, jinak dle poteby v závislosti na jeho prtonosti. Praní se provádí pi zptném chodu istírny - fáze zptného peerpání (ídící plovák (5) se sklopí do dolní polohy). Na mamutku (26) se napojí pívod tlakové vody bu ze zásobní nádrže vyištné vody, nebo z rozvodu vody v nemovitosti. Pískový filtr je teba prát malým, pomalu se zesilujícím proudem vody. Prudkým nárazem tlaku vody ve filtru se zhoršenou prchodností by mohlo dojít k jeho destrukci. Pískový filtr se propírá stídav vodou a vzduchem dokud z pískového filtru odchází zneištná voda. Pebytená voda z praní pískového filtru pepadá obtokovou trubkou pískového filtru do akumulaní nádrže (A). U dmychadla platí, že je teba jednou za 6 msíc vyistit prachový filtr. Ostatní údržba dmychadla je popsána v samostatném návodu, který je souástí expediních dokument OV. 7. Závady a jejich odstraování Vtšina technických závad ve funkci istírny se projeví zvýšením hladiny v akumulaní nádrži. Pokud hladina vody stoupne k havarijnímu plováku (6) a dojde k jeho peklopení (obvykle je nastaven na úrove bezpenostního pepadu), zapne se akustická signalizace havarijního stavu OV, která je umístna na rozvodnici v istírn. Pokud se hladina v akumulaní nádrži sníží a havarijní plovák klesne, dojde následn i k vypnutí havarijní signalizace. Akustickou signalizaci je možné vypnout pouze povytažením havarijního plováku. Pi poruše membrán dmychadla je aktivována vestavná pojistka, která dmychadlo odstaví z provozu. Po výmn membrán za nové je nutné pojistku deaktivovat dle návodu píslušného dmychadla. Na základ upozornní výrobce se doporuuje preventivní výmna pryžových membrán do dvanácti msíc od zapoetí záruní doby. Pehled možných technických závad, jejich urení a zpsob odstranní je zejmý ze samostatné pílohy. 8. Posuzování funkce istírny podle kvality vody na odtoku Pi správném provozu je voda na odtoku z istírny irá, prhledná a bez zápachu. Pokud tato kritéria nejsou splnna, mže jít o následující závady Zakalená voda na odtoku V tomto pípad se jedná o vodu nedoištnou. Obvykle k tomu dochází pi zabíhání istírny než se vytvoí dostatené množství aktivovaného kalu. Toto mže trvat až 1 msíc. Dalším dvodem mže být zhoršená chemická kvalita odpadních vod, nap. snížené ph, prudký pokles teploty nebo zneištní chemické, nap. intenzivním praním silnými pracími prostedky, pípadn odpadní vodou z myky na nádobí. Tato závada se asem srovná, pokud vše po technické stránce funguje áln. Trvale zakalený odtok je známkou látkového petížení istírny nebo nedostatku kyslíku v aktivaci, který mže být zpsoben netsností v rozvodu vzduchu nebo pílišným omezením chodu istírny regulátorem výkonu. Nedostatek vzduchu se obvykle také projeví zápachem. strana. 9/14

10 8.2. Výskyt pny na hladin v aktivaci a) Pna saponátová Jedná se o ídkou, ve vtšin pípad bílou pnu, kterou zpsobují detergenty v saponátech. Biologický rozklad tchto látek je pomrn rychlý. Podmínkou je dostatek biologického kalu v OV. Výskyt saponátové pny je dsledkem bu malého množství kalu, nebo extrémního množství použitých saponát. Malé množství kalu je obvykle po uvedení OV do provozu, nebo pi malém látkovém zatížení istírny bez perušování jejího chodu, kdy biologický kal má nedostatek živin a postupn mineralizuje. b) Pna biologická Na nkterých istírnách dochází k výskytu biologických pn. Nejedná se technickou závadu istírny. Pna je zpsobena výhradn charakterem odpadních vod. Jedná se o hustou (jako šlehaka) svtle až tmav hndou pnu, která vzniká pi provzdušování aktivaní nádrže. Pna pedstavuje biologicky aktivní kal, který vodu úinn istí, má však tu špatnou vlastnost, že je lehí než voda. Princip biologického ištní aktivovaným kalem ve vznosu je založen na tom, že kal je tžší než voda a v dosazovací nádrži sedimentuje ke dnu. Pokud se rozmnoží tzv. vláknité bakterie, vytvoí se shluky (pna), které jsou naopak lehí než voda a stoupají na hladinu. Pi úniku do odtoku dojde ke zhoršení kvality vyištné vody a vážným provozním problémm. Platí zkušenost, že na nkterých istírnách se biologická pna prakticky nevyskytuje, na nkterých jen v uritých roních obdobích obvykle pi zmnách teploty ( jaro,podzim) a nkterých jsou problémy trvalejšího rázu. Pitom istírny se odsee neodlišují ani konstrukcí ani zpsobem provozování. Návod na odstraování biologické pny není nikdy jednoznaný a stoprocentn úinný. Co obvykle vláknitým bakteriím prospívá : - tuky obecn a hlavn pepálené rostlinné tuky - vysoké stáí kalu v aktivaci - aerobní prostedí s dostatkem vzduchu Je tedy teba se snažit nastavit prostedí, které vláknitým bakteriím nevyhovuje : - omezit tuky v odpadní vod - asto provádt odkalení istírny podstatn astji než je doporueno v tomto provozním ádu - zajistit astjší pepínání do zptného chodu posílením výkonu mamutky surové vody bu zvtšením trysky na mamutce nebo zvýšením pepínací hladiny ve vyrovnávací nádrži povytažením ídícího plováku. - perušením provzdušování vyrovnávací nádrže - odpojení hadice provzdušování akumulace od rozdlovae vzduchu Pokud tato opatení nejsou dostaten úinná, je možné proti biologické pn použít chemické nebo biologické prostedky. Tyto pípravky na vyžádání zašle výrobce istíren i s návode na aplikaci Odbr vzork a hodnocení úinnosti Odbr vzork vyištné vody se provádí na odtoku isté vody v prostoru istírny (viz. foto). Zásadn není teba zizovat samostatnou odbrnou šachtu za istírnou. Odbr je teba provádt v dob, kdy je aktivaní nádrž naplnna a dochází k odtoku isté vody z dosazovací nádrže - ne pi snížené hladin v dosazovací nádrži. Zásadn není teba zizovat samostatnou odbrnou šachtu za istírnou. 26 Vyištná voda se odebírá pímo z hadice mamutky oderpání isté vody (26). 24 Odbr je teba provádt v dob, kdy je aktivaní nádrž naplnna a dochází k odtoku isté vody - ne pi snížené hladin v dosazovací nádrži. strana. 10/14

11 Odbr surové vody se provádí nejlépe z plastové nádoby (kbelík) o obsahu cca 10 l, který se umístí pod pítokovou rouru v akumulaní nádrži. Pitékající odpadní voda má v ase promnlivou kvalitu a pokud nejsou instalovány automatické odbráky, je toto nejvýhodnjší zpsob jak získat smíšený vzorek. Odebírat vodu z akumulaní nádrže jako vodu na vtoku do istírny je nesprávné, protože zde je sms vody surové a vody vrácené z aktivaní nádrže. istírna TOPAS má dostatenou kapacitní rezervu jak v aktivaním systému tak v objemech, aby pracovala s dostatenou úinností pi rzném stupni zatížení. Podstatná je kvalita vody na odtoku. 9. Opatení pro zimní provoz istírna je konstruovaná na oddílnou kanalizaci - pouze vody splaškové, jejichž teplota i v zimních obdobích obvykle vyhovuje provozu istírny. istírna pracuje spolehliv, pokud je teplota vody v istírn v rozmezí 5-8 C. Pi poklesu pod 5 C dochází k narušení innosti a uritou dobu trvá než se mikroorganismy pizpsobí snížené teplot vody. istírna je vybavena víkem s tepelnou izolací a je osazena celá pod zemí. Pokud venkovní teplota neklesne pod -25 C a je zajištn alespo 20% pítok splašk, nevyžaduje OV žádná zimní opatení. 10. Udržovací režim pro rekreaní objekty istírna je seízena z výroby na návrhovou kapacitu. Rozvod vzduchu z centrálního dmychadla je ízen kalibrovanými tryskami. Majitel OV má možnost si instalovat na pívodu el. energie spínací hodiny není souástí dodávky, který v nastavených intervalech perušuje pívod proudu do istírny. Doporuujeme pouze u rekreaních objekt. U rekreaních objekt s víkendovým provozem, pi nepítomnosti uživatel (dlouhodobý nulový pítok na OV), obvykle vyhovuje nastavit perušovaný chod tak, že po 2 hodinách klidu se uvede istírna do chodu na 30 minut. istírna pak v tomto úsporném režimu vydrží biologicky funkní i déle jak 30 dní bez pítoku splašk. Podmínkou je, že ped tímto obdobím byla v ádn zapracovaném stavu. NASTAVENÍ REGULÁTORU VÝKONU pro typ TOPAS 5 Poet pipojených osob Délka pipojení na el. sí Nastavení hodin Trvale zapnuto hodin 1,5 h zapnuto/1 h vypnuto ,5 hodiny 1 h zapnuto/1,5 h vypnuto Obdobným zpsobem se nastavuje regulátor výkonu také pro typ TOPAS 8 a 10. Uvedené hodnoty nastavení jsou pouze orientaní a mohou se mnit podle skuteného organického zneištní. V dob od 6 do 9 hod. a od 18 do 23 hod. je obvykle nutné, pi zvýšenému pítoku splašk, aby OV byla v provozu bez perušování - pozor na posunutí reálného asu spínacích hodin pi výpadku elektrického proudu. Pokud není nemovitost využívána po dobu delší než 3 msíce, nap. rekreaní chaty pes zimní období, je teba snížit hladinu vody ve všech nádržích istírny cca 1 m pod úrove okolního terénu a vypnout provoz istírny. Pi optném spuštní provozu istírny je teba se pesvdit, zda všechna vzduchová erpadla (mamutky) pracují áln a funguje provzdušování akumulaní (7) i aktivaní nádrže (13). istírna se pak ponechá cca 10 dní v provozu bez perušování chodu. Pibližn po 10-ti dnech by se mla obnovit biologická innost istírny. 11. Elektroinstalace OV TOPAS má celkové krytí IP 44 a spluje podmínky platných norem pro instalaci a provoz elektrotechnických zaízení. Veškeré el. souásti istírny jsou zapojeny v rozvadi TOPAS na adovou svorkovnici. Rozvad má krytí IP 54, je umístn v prostoru dmychadla pod hlavním víkem istírny. Propojení jednotlivých el. souástí je zejmé z piloženého elektrotechnického schéma. Osoby povené instalací zaízení musí splovat kvalifikaní požadavky pro instalaci resp. zkušební provoz zaízení. strana. 11/14

12 istírna obsahuje tyto elektrické souásti se samostatnými prohlášeními o shod: Typ zaízení Poet kus El. rozvodnice 230/12V (Z ) 1 Membránové dmychadlo - podle typu OV viz. návod k použití dmychadla 1 Tícestný elektroventil 1 Plovákový pepína 2 istírna se dodává propojená a odzkoušená. OV je urena pro prostedí AA3 a AA4, AD4 ve smyslu SN Pipojení OV na el. sí istírna se pipojuje samostatnou pípojkou zemním kabelem CYKY 3Jx1,5 na rozvod el. instalace v nemovitosti (230 V, 50 Hz). Kabel musí být instalován v souladu s platnými pedpisy a to pedevším SN ed.2. El. pípojka a napojení v nemovitosti není pedmtem dodávky OV a provádí se individuáln pro každou stavbu pracovníkem s píslušnou elektrotechnickou kvalifikací a následnou revizi pívodu si zajistí investor vlastními zdroji. Pívod k istírn je teba chránit proudovým chrániem s vybavovacím proudem 30 ma ve spojení s jistiem 16B 1 se zkratovou vypínací schopností 10 ka, který spluje požadavky norem pro použití jako hlavního vypínae pívodu. Kabel musí být chránn proti poškození a pokud je veden v zemi pak min. v hloubce 70 cm, zasypán jemnozrným pískem a krytý folií (ervená s výstražnými blesky). Pokud vede pod komunikací (pojízdnou auty atd.) pak 110 cm. Rezerva kabelu u místa instalace musí být min 2 metry a kabel ukonen v instalaní krabici pro použití do mokra (acidurka). Vlastní napojení OV na el. energii se provádí podle zapojovacího schématu pipojením zemního kabelu na svorkovnici el. rozvodnice istírny. Rozvodnice OV Z Vypína na rozvodnici v OV slouží pouze pro vypnutí a zapnutí dmychadla. Vypína houkaky Proudový chráni lze považovat za hlavní vypína. V pípad zásahu do elektroinstalace OV (nap. pi oprav nebo výmn elektrických souástí) je bezpodmínen nutné vypnutí hlavního vypínae (proudového chránie) na pívodu do OV. Pipojení OV na el. sí a pípadné zásahy do el. instalace istírny smí provádt pouze pracovník s elektrotechnickou kvalifikací. V pípad poruchy zaízení (el. rozvad) musí mít osoba provádjící opravu odbornou zpsobilost podle platných právních pedpis v míst instalace. 12. Životnost výrobku istírna je vyrobena z plastu (polypropylen) s prakticky neomezenou životností. Životnost provzdušovacího elementu je 5-10 let. Životnost membránového dmychadla je cca 10 let a membrány 2 roky. V rámci prevence se doporuuje jednou za dva roky vymnit membránu dmychadla. Životnost el. ventilu je cca 1 mil. sepnutí - tedy dlouhodobá. Nápl pískového filtru se mní podle poteby v závislosti na charakteru odpadních vod. Pedpokládá se poteba výmny nápln v intervalu 5-10 let. Servis a náhradní díly zajistí píslušný výrobce! strana. 12/14

13 13. Údaje o certifikaci výrobku Strojírenský zkušební ústav, s.p., notifikovaná osoba 1015, Hudcova 56b, Brno, eská republika vydal dne certifikát íslo: E rev.1, na základ kterého potvrzuje, že výrobek výrobce, firma TopolWater, s.r.o., Nad Rezkovcem 1114, áslav, IO: spluje základní požadavky smrnice 89/106/EHS (naízení vlády. 190/2002 Sb.). 14. Související dokumenty S výrobkem jsou pedávány následující dokumenty: provozní ád a návod na obsluhu OV * instalaní schéma * schéma elektrického zapojení výrobku * návod na obsluhu dmychadla * ujištní o vydání prohlášení o shod * protokol o provedené zkoušce vodotsnosti * záruní list 15. Oznaení shody CE TopolWater, s.r.o Nad Rezkovcem 1 114, áslav 09 TopolWater, s.r.o Nad Rezkovcem 1 114, áslav 09 EN Topas 5 PF Balená domovní istírna odpadních vod pro ištní splaškových (domovních) odpadních vod - Referenní kód (íslo) výrobku: T005PF - Materiál: Polypropylen Úinnost ištní: EN Topas 8 PF Balená domovní istírna odpadních vod pro ištní splaškových (domovních) odpadních vod - Referenní kód (íslo) výrobku: T008PF - Materiál: Polypropylen Úinnost ištní: Stupe výkonnosti (úinnosti) ištní pi zkouškou zjištném organickém denním zatížení BSK 5 = 0,4 kg/den BSK 5: 98% CHSK: 95% NL: 96% Stupe výkonnosti (úinnosti) ištní pi zkouškou zjištném organickém denním zatížení BSK 5 = 0,4 kg/den BSK 5: 98% CHSK: 95% NL: 96% Kapacita ištní (jmenovitá hodnota): Kapacita ištní (jmenovitá hodnota): Jmenovité organické denní zatížení (BSK 5 ) jmenovitý denní prtok Qd 0,3 kg/den 0,75 m 3 /den Jmenovité organické denní zatížení (BSK 5 ) jmenovitý denní prtok Qd 0,48 kg/den 1,2 m 3 /den Vodotsnost (zkouška vodou): Vodotsnost (zkouška vodou): Pevnost v tlaku: Pevnost v tlaku: Trvanlivost: Trvanlivost: strana. 13/14

14 TopolWater, s.r.o Nad Rezkovcem 1 114, áslav 09 EN Topas 10 PF Balená domovní istírna odpadních vod pro ištní splaškových (domovních) odpadních vod - Referenní kód (íslo) výrobku: T010PF - Materiál: Polypropylen Úinnost ištní: Stupe výkonnosti (úinnosti) ištní pi zkouškou zjištném organickém denním zatížení BSK 5 = 0,4 kg/den BSK 5: 98% CHSK: 95% NL: 96% Kapacita ištní (jmenovitá hodnota): Jmenovité organické denní zatížení (BSK 5 ) jmenovitý denní prtok Qd Vodotsnost (zkouška vodou): Pevnost v tlaku: Trvanlivost: 0,6 kg/den 1,5 m 3 /den strana. 14/14

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20 PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20 (dmychadla Yasunaga) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602 688 362 - obchodní oddlení 602

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla Yasunaga) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 125 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 125 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 125 ve variant s pískovým filtrem TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602 688 362 - obchodní oddlení

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 (dmychadla AirMac) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602 688 362 - obchodní oddlení 602

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 30, 40, 50

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 30, 40, 50 PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 30, 40, 50 (dmychadla Yasunaga) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602 688 362 - obchodní oddlení

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 75

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 75 PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 75 TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602 688 362 - obchodní oddlení 602 253 540 - servis e-mail:

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 125

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 125 PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 125 TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602 688 362 - obchodní oddlení 602 253 540 - servis e-mail:

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 30,40,50 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 30,40,50 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 30,40,50 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla Yasunaga) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001 3 Mobil: 602

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 100

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 100 PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 100 TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602 688 362 - obchodní oddlení 602 253 540 - servis e-mail:

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 75 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 75 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 75 ve variant s pískovým filtrem TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001 3 Mobil: 602 688 362 obchodní oddlení

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE K ZAÍZENÍ KEEPER 3 M 1 1 POUŽITÍ Zaízení KEEPER 3 M je ureno k limitnímu mení výšky hladiny v nádržích s ropnými produkty a k indikaci pítomnosti pohonných hmot a vody v prostorách,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 10.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD k žádosti o stavební povolení a provádní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 12.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD pro stavební ízení a provádní stavby

Více

Prostorové teplotní idlo

Prostorové teplotní idlo 2 701 Prostorové teplotní idlo QAA910 Bezdrátové idlo pro snímání prostorové teploty Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžnými lánky 1.5 V velikosti AA Použití Pro

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO

AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO NAŠE FIRMA DODÁVÁ A REALIZUJEČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO RODINNÉ DOMKY A VĚTŠÍ OBJEKTY AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO CENA ČOV 29 500 Kč BEZ DPH. NAŠE FIRMA MŮŽE NAINSTALOVAT ČOV se sníženou

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

PROZIS projek ní kancelá Šafa íkova 277, Mladá Boleslav Petr Odnoha - projektant specialista obor ELE

PROZIS projek ní kancelá Šafa íkova 277, Mladá Boleslav Petr Odnoha - projektant specialista obor ELE PROZIS projekní kancelá Šafaíkova 277, 293 01 Mladá Boleslav 326735391 775135151 odnoha@prozis.cz strana 1 PROZIS projekní kancelá Šafaíkova 277, 293 01 Mladá Boleslav 326735391 775135151 odnoha@prozis.cz

Více

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD MEDMES 3,5,10,20,30 (ekvivalentních obyvatel)

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD MEDMES 3,5,10,20,30 (ekvivalentních obyvatel) POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD MEDMES 3,5,10,20,30 (ekvivalentních obyvatel) Platnost : od 1.10. 2009 Dodavatel : MEDMES, spol. s r.o. Čs.armády 211 753 01 Tel. 581 641

Více

TOPAS. Biologické domovní čistírny odpadních vod. Certifikace ISO 9001: 2001 CE Certifikát Patentově chráněné řešení - Patent č.

TOPAS. Biologické domovní čistírny odpadních vod. Certifikace ISO 9001: 2001 CE Certifikát Patentově chráněné řešení - Patent č. TOPAS Biologické domovní čistírny odpadních vod Certifikace ISO 9001: 2001 CE Certifikát Patentově chráněné řešení - Patent č. 282 411 Biologické domovní čistírny odpadních vod Domovní čistírny odpadních

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

F 2.4 ELEKTROINSTALACE

F 2.4 ELEKTROINSTALACE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.4 ELEKTROINSTALACE Vypracoval: ing. Vít Kocourek List: 1 / List:7 A.

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva 2 719 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva KRF961-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání a stmívání elektrického osvtlení do 300 W Rádiová komunikace protokolem KNX RF

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Plastové septiky SEV

Plastové septiky SEV SEV POUŽITÍ Biologický septik slouží pro předčištění splaškových vod ve smyslu zákona NV č190/2002 Sb. Je vyroben v souladu s EN 12566-1/A1:2003 a použitou normou ČSN 756081 (specifická spotřeba vody).

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products 2 702 Meteorologické idlo QAC910 Bezdrátové idlo pro snímání venkovní teploty a atmosférického tlaku Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžn dostupnými lánky 2x 1.5

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 MALÉ POJÍZDNÉ SKLÁDACÍ LEŠENÍ AKG 170 Výrobce: FINTES Aluminium s.r.o. Píbraz 152 378 02 Stráž nad Nežárkou NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 Tento návod musí být vždy k dispozici v míst používání lešení SESTAVOVAT

Více

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky.

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky. Voda se mní v led pi teplotách rovných a menších než 0 C. Zárove zvtší svj objem o 1/11 svého objemu. Tedy z 11 litr vody se stane 12 litr ledu Toto zvtšení objemu je dostatené pro to aby se roztrhlo potrubí

Více

Čistírny odpadních vod AF 3 AF 50

Čistírny odpadních vod AF 3 AF 50 AF 3 AF 50 ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD AF 3 AF 50 POUŽITÍ ČOV - AF domovní čistírny odpadních vod slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, hotelů, penzionům, chat, komerčních prostorů.

Více

Návod k obsluze. Samostatné ovládací za ízení UC 42. Samostatné ovládací za ízení pro montážní lištu UC 45. D ležité informace pro elektrické zapojení

Návod k obsluze. Samostatné ovládací za ízení UC 42. Samostatné ovládací za ízení pro montážní lištu UC 45. D ležité informace pro elektrické zapojení Návod k obsluze Samostatné ovládací zaízení UC 42 Samostatné ovládací zaízení pro montážní lištu UC 45 Dležité informace pro elektrické zapojení Tento návod uschovejte! Obsah Záruka... 3 Bezpenostní pokyny...

Více

AIRBLAST 1070 PN. Charakteristika

AIRBLAST 1070 PN. Charakteristika AIRBLAST 1070 PN Charakteristika Tlaková nádoba Dvoukomorová tryskací nádoba pro nepetržité tryskání (až 20-25 hodin pi použití ocelové drti. Tlakovou nádobu schválila spolenost Lloyds a je vyrobena dle

Více

PROZIS projek ní kancelá Šafa íkova 277, Mladá Boleslav Petr Odnoha - projektant specialista obor ELE

PROZIS projek ní kancelá Šafa íkova 277, Mladá Boleslav Petr Odnoha - projektant specialista obor ELE PROZIS projekní kancelá Šafaíkova 277, 293 01 Mladá Boleslav 326735391 775135151 odnoha@prozis.cz strana 1 PROZIS projekní kancelá Šafaíkova 277, 293 01 Mladá Boleslav 326735391 775135151 odnoha@prozis.cz

Více

Technická zpráva PS

Technická zpráva PS any-ps01.doc Datum: leden 2013 Projekt Paré MLANY - KANALIZACE ÁST SO/PS DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR PS 01 ERPACÍ STANICE S01, S02 STROJN TECHNOLOGICKÁ ÁST ítko Stupe íloha íslo pílohy Revize Technická

Více

Bezdrátový zásuvkový adapter, spínací výstup

Bezdrátový zásuvkový adapter, spínací výstup 2 718 Synco living Bezdrátový zásuvkový adapter, spínací výstup KRF960-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání elektrických zátží do 10 A Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz,

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

ALTLETICKÁ HALA VÍTKOVICE

ALTLETICKÁ HALA VÍTKOVICE ALTLETICKÁ HALA VÍTKOVICE Projektová dokumentace pro provádní stavby SO 02.7 Peložka areálové kanalizace TECHNICKÁ ZPRÁVA Archivní íslo : 12-028-5/ 02.7-01 Zhotovitel : OSA projekt s.r.o. Kafkova 1133/10

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23 Návod k obsluze a montáži Teplotní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace

Více

PRVODNÍ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÁST Úvod: Pedmtem výkresové dokumentace jsou stavební úpravy 1NP objektu. Jedná se kompletní rekonstrukci vetn dispoziních zmn. Bude vybudováno nové sociální zaízení. Do všech místností

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Číslo zakázky: 13 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1 Číslo přihlášky: 13. Zkoušený výrobek - zařízení: domovní aktivační čistírna - typ EKO-NATUR 3-6

Číslo zakázky: 13 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1 Číslo přihlášky: 13. Zkoušený výrobek - zařízení: domovní aktivační čistírna - typ EKO-NATUR 3-6 VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T.G. MASARYKA 160 62 Praha 6, Podbabská 30 Zkušební laboratoř vodohospodářských zařízení zakázky: 13 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1 přihlášky: 13 Zkoušený výrobek zařízení: domovní

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III Výrobce: BRANO a.s., SBU CV Na Raanech 100, 514 01 Jilemnice tel.: +420 481 561 111 e-mail: info@brano.eu 29.05.2007 Vážený zákazníku,

Více

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ 1. Obsah dodávky Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA POKYNY K INSTALACI A OBSLUZE ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro R a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 íany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Návod k instalaci a obsluze. Návod k instalaci a obsluze. Mycí stroje nádobí a skla ada Classeq Eco, Hydro a Duo. Bezpe nostní pokyny.

Návod k instalaci a obsluze. Návod k instalaci a obsluze. Mycí stroje nádobí a skla ada Classeq Eco, Hydro a Duo. Bezpe nostní pokyny. Návod k instalaci a obsluze Návod k instalaci a obsluze Mycí stroje Classeq Bod Název Strana 1 Bezpe nostní pokyny 1 2 Mycí stroj 2 3 Instalace 2-4 4 Uvedení do provozu 5-7 5 Provoz 7-10 6 išt ní 11-12

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI VARNÉ PLYNOVÉ DESKY SAMOSTATNÉ KH 95 XL, KH 70 X, 64 GX Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Toto je nový, peliv zkonstruovaný výrobek, vyrobený z materiál

Více

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS Návod na montáž a údržbu 2 / 20 Tento návod obsahuje základní bezpenostní instrukce pro instalaci a uvedení erpadla Nautilus do provozu. Proto je nezbytné, aby se

Více

Čistírny odpadních vod 20 LET TRADICE VÝROBY

Čistírny odpadních vod 20 LET TRADICE VÝROBY Čistírny odpadních vod 20 LET TRADICE VÝROBY Mechanicko-biologické čistírny VZE 4 až VZE 20 Pokud se chystáte stavět nový rodinný dům nebo kompletně rekonstruovat starší nemovitost, která není napojena

Více

AS-VARIOcomp K 5 - technologie ROTO

AS-VARIOcomp K 5 - technologie ROTO ČISTÍRNA PRO RODINNÉ DOMKY AS-VARIOcomp K 5 - technologie ROTO CENA ČOV 37 500 Kč BRZ DPH. NAŠE FIRMA MŮŢE NAINSTALOVAT ČOV V ceně není doprava, montáž a spuštění. Servis je z naší strany zajištěn. Naše

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

Pískový filtr řady ZIF

Pískový filtr řady ZIF řady ZIF POUŽITÍ Plastový zemní filtr řady ZIF slouží jako druhý stupeň čištění odpadních vod, který je zařazen za tří-komorovým septikem SEV. Filtr je navržen dle ČSN 756402, s účinností dle ČSN EN 12

Více

F.1.1. Technická zpráva

F.1.1. Technická zpráva F.1.1. Technická zpráva Název stavby 1. Identifikaní údaje Název stavebního objektu Projektový stupe Investor Zhotovitel stavby : : Únšov kanalizace a OV : SO 01. Kanalizace, stoky A, B : DSP : Obec Únšov

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1 E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV 2 Obsah technické zprávy: 2 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠT... 3 2.1 ZMNY OBJEKTU... 3 2.2 ROZŠÍENÍ OBJEKTU... 3 2.3 PRZKUMY A PODKLADY... 3 2.4 PÍPRAVA PRO

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

KOMPONENTY PRO ISTÍRNY

KOMPONENTY PRO ISTÍRNY KOMPONENTY PRO ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD FILTRACE NEWFILT PROVZDUŠOVÁNÍ NEWAIR VLOKOVÁNÍ NEWPOND OS-KOM spol. s r.o. Zdíkovská 22, 150 00 Praha 5 Tel.: 257 210 114, Fax: 257 211 935 e-mail: oskom@oskom.cz,

Více

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Dnes si mžete prohlédnout jednoduchý návod jak pilepit plexi do vyezané bonice. Samozejm možností lepení je mnoho, dnes se však podíváme na lepení pružnými lepidly.

Více

PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ČOV AC 50 EO. www.aquacontact.cz AQUA CONTACT

PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ČOV AC 50 EO. www.aquacontact.cz AQUA CONTACT AQUA CONTACT www.aquacontact.cz PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ČOV AC 50 EO AQUA-CONTACT s.r.o. 5. května 287 Josefov Jaroměř mobil: 603 494 860 551 02 733 107 017 IČ: 601 10 112

Více

Demontáž výrobku. Návod k provozu a montáži Relé pro monitorování hladiny kapaliny, ada CM

Demontáž výrobku. Návod k provozu a montáži Relé pro monitorování hladiny kapaliny, ada CM Návod k provozu a montáži Relé pro monitorování hladiny kapaliny, ada CM Pokyn: Tento návod k provozu a montáži neobsahuje všechny detailní informace ke všem typm výrobkové ady a nebere v úvahu všechny

Více

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích o dodávce vody a odvádní odpadních vod uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích Níže uvedeného dne, msíce a roku uzaveli 1. Obchodní firma : Vodovody a kanalizace

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

Instrukce HERMES. Elektromechanický servopohon pro oto né brány bez i s mechanickými koncovými polohami - 1 -

Instrukce HERMES. Elektromechanický servopohon pro oto né brány bez i s mechanickými koncovými polohami - 1 - HERMES Elektromechanický servopohon pro otoné brány bez i s mechanickými koncovými polohami - 1 - Bezpenostní výstrahy Tento návod je uren pouze pro osoby s pedepsanou technickou kvalifikací a pouze pro

Více

Katalog a ceník náhradních díl plynových topidel. Ceník prací a služeb. Postupy pro urování a odstraování vad.

Katalog a ceník náhradních díl plynových topidel. Ceník prací a služeb. Postupy pro urování a odstraování vad. Katalog a ceník náhradních díl plynových topidel. Ceník prací a služeb. Postupy pro urování a odstraování vad. Všeobecné schéma složení plynového topidla sestava 1 Tleso výmníku - * * * - Skupina 1 2 Hoák

Více

ODVTVOVÁ TECHNICKÁ NORMA VODNÍHO HOSPODÁSTVÍ 2009 PROVOZNÍ ÁD KANALIZACE. Obsah Strana

ODVTVOVÁ TECHNICKÁ NORMA VODNÍHO HOSPODÁSTVÍ 2009 PROVOZNÍ ÁD KANALIZACE. Obsah Strana ODVTVOVÁ TECHNICKÁ NORMA VODNÍHO HOSPODÁSTVÍ 2009 MZe R PROVOZNÍ ÁD KANALIZACE TNV 75 6911 Sewer operating instructions Obsah Strana Pedmluva...... 2 1 Pedmt normy.... 10 2 Citované normativní dokumenty....

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Butanová pájecí souprava POOL Piezo

Butanová pájecí souprava POOL Piezo MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Butanová pájecí souprava POOL Butanová pájecí souprava POOL Piezo Typ KP01001 Typ KP01001P Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Pístroje, materiály a inidla jsou jednou z kontrolovaných oblastí pi kontrolách úrovn správné laboratorní praxe, které provádí Státní ústav pro kontrolu léiv. Kontrolováno je jejich poizování, provoz,

Více

POPIS A NÁVOD K OBSLUZE

POPIS A NÁVOD K OBSLUZE POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO REGULÁTORU TEPLOTY ADY TEMPREG 200 TEMPREG 201, 202 firmy SMART BRNO jsou programovatelné regulátory teploty urené pro pímé programové ízení malých elektrických

Více

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat

Více

Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes. Mstys Neustupov, Neustupov 94 KOMUNIKACE NA POZ. 862/4 A 1822 NEUSTUPOV

Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes. Mstys Neustupov, Neustupov 94 KOMUNIKACE NA POZ. 862/4 A 1822 NEUSTUPOV Autor projektu - HIP Zodp. projektant ásti: Vypracoval: Investor Mstys Neustupov, Neustupov 94 Akce: KOMUNIKACE NA POZ. 862/4 A 1822 NEUSTUPOV Datum: I. 2015 Stupe: Obsah: PRVODNÍ ZPRÁVA Píloha: DSP Zak.

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972 UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972 Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vlí stvrzuje, že tento manuál ádn prostudoval, pochopil všechny náležitosti a seznámil se se všemi riziky

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ NEMOCNINÍHO SVÍTIDLA TYPU: ROBUS H Svítidlo urené pro lžkové pokoje zdravotnických a peovatelských zaízení.

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ NEMOCNINÍHO SVÍTIDLA TYPU: ROBUS H Svítidlo urené pro lžkové pokoje zdravotnických a peovatelských zaízení. NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ NEMOCNINÍHO SVÍTIDLA TYPU: ROBUS H Svítidlo urené pro lžkové pokoje zdravotnických a peovatelských zaízení. Technické parametry Napájecí naptí: 230V ~ +- 10% / 50Hz Jmenovitý

Více

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství Technický popis Kamera Pijíma -napájecí naptí 9V DC 12V DC -napájecí proud 300 ma 200 ma -penosová frevence 2.4-2.4835GHz 2.4-2.4835GHz -typ modulace FM FM -poet kanál 2 2 -min.intenzita osvtlení 0 Lux(vzdálenost

Více

Roní poteba tepla a paliva

Roní poteba tepla a paliva Roní poteba tepla a paliva Denostupová metoda Teoretická roní poteba tepla pro vytápní : Q zr = 24 ε e Q ( t t ) i e z D Poet denostup: D=d.(t is -t es ) Q z je tepelná ztráta budovy (W, kw, MW) ε souinitel

Více

PEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIIN MT

PEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIIN MT PEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIIN MT ada pevodník typového oznaení MT generan nahrazuje pvodní typovou adu pevodník NC stejného výrobce. Použití: Pevodníky jsou ureny pro pevod elektrických veliin na mronosný

Více

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy Zobrazení Diagnostické y jsou zobrazovány jako impulsy (blikání). Uživatel musí spoítat poet impuls LED diody na diagnostickém zaízení. Nap. íslice 5 je vysláno jako pt impuls (bliknutí), následuje krátká

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) SPOJEK

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) SPOJEK Stránka 1 z 5 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) SPOJEK EN 362 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky spojky Pro zjednodušení terminologie budeme v tomto textu používat pouze termín

Více

VO1 - TECHNICKÝ POPIS - VEEJNÉ OSVTLENÍ

VO1 - TECHNICKÝ POPIS - VEEJNÉ OSVTLENÍ VO1 - TECHNICKÝ POPIS - VEEJNÉ OSVTLENÍ AKCE :. KRUMLOV, NOVÉ DOMOVY REKONSTRUKCE VEEJNÉHO OSVTLENÍ INVESTOR : MSTO ESKÝ KRUMLOV NÁM. SVORNOSTI 1,. KRUMLOV MÍSTO: OKRES : ESKÝ KRUMLOV : ESKÝ KRUMLOV ZAK..

Více

Technická za ízení budov. erpadla a p e erpávací stanice KSB na odpadní vodu

Technická za ízení budov. erpadla a p e erpávací stanice KSB na odpadní vodu Technická zaízení budov erpadla a peerpávací stanice KSB na odpadní vodu 2 Relevage / Pompes Široký sortiment pro správný výbr V oblasti odpadních vod má každá realizace své charakteristické rysy a omezení.

Více

ATMOS. Návod k obsluze. GSM modul AB01. www.atmos.cz e-mail: atmos@atmos.cz

ATMOS. Návod k obsluze. GSM modul AB01. www.atmos.cz e-mail: atmos@atmos.cz Návod k obsluze GSM modul AB01 Jaroslav Cankař a syn ATMOS Velenského 487, 294 21 Bělá pod Bezdězem Česká republika Tel.: +420 326 701 404, 701 414, 701 302 Fax: +420 326 701 492 ATMOS e-mail: atmos@atmos.cz

Více

SEZNAM PÍLOH. 1. Seznam píloh a technická zpráva 3 A4. 2. Pdorys 1.NP nový stav 2 A4. 3. Pdorys podkroví nový stav 2 A4. 4. Výkaz výmr 2 A4 05.

SEZNAM PÍLOH. 1. Seznam píloh a technická zpráva 3 A4. 2. Pdorys 1.NP nový stav 2 A4. 3. Pdorys podkroví nový stav 2 A4. 4. Výkaz výmr 2 A4 05. Stavební úpravy rodinného domu Adamcová Lada, Mgr. Adamec Tomáš 9.kvtna 6, 273 51, Pletený Újezd Díl 400 - Vytápní Dokumentace pro oznámení stavby Seznam píloh a technická zpráva SEZNAM PÍLOH 1. Seznam

Více

Provozní řád Domovní čistírny odpadních vod MEDMES. Dodavatel: MEDMES spol. s r.o. Hranice ÚNOR 2005. Úvodní list

Provozní řád Domovní čistírny odpadních vod MEDMES. Dodavatel: MEDMES spol. s r.o. Hranice ÚNOR 2005. Úvodní list Provozní řád Domovní čistírny odpadních vod MEDMES Dodavatel: MEDMES spol. s r.o. Hranice ÚNOR 2005 Úvodní list Provozní řád pro domovní ČOV MEDMES Investor: Dodavatel: MEDMES spol s r.o. HRANICE Čs. Armády

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PETRŽÍLKOVA , PRAHA 5 STODŮLKY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PETRŽÍLKOVA , PRAHA 5 STODŮLKY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný na bytový dům PETRŽÍLKOVA 2259-2262, PRAHA 5 STODŮLKY ke dni 26.5.2015 Zpracovatel průkazu: SATRA, spol. s r.o. Ing. Josef Brzický, energetický specialista

Více

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01 Seznam píloh: 1. Technická zpráva 2. Pdorys 1.NP rozvodu plynu 3. Situace rozvodu plynu 1:150 4. Detail ešení pipojovacího místa pro plynomr axonometrie plynu 5. Vzorový píný ez uložení potrubí v zemi

Více

OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA

OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA OBSAH 1. Úvod 2 2. Hodnota ph 2 3. Uvedení bazénu do provozu 2 4. Úprava vody po prvním ošetení 2 5. Prbžné ošetování bazénu 3 5.1. ištní stn bazénu 3 5.2.

Více

Dimenzování komín ABSOLUT Výchozí hodnoty

Dimenzování komín ABSOLUT Výchozí hodnoty Výchozí hodnoty Správný návrh prezu - bezvadná funkce Výchozí hodnoty pro diagramy Správná dimenze komínového prduchu je základním pedpokladem bezvadné funkce pipojeného spotebie paliv. Je také zárukou

Více

Odlučovač tuku - základní princip funkce

Odlučovač tuku - základní princip funkce 2 Odlučovače tuků (OT) Základní dělení gravitačních odlučovačů tuků lze provést dle jmenovitého průtoku, materiálového provedení a požadovaného zatížení krytu: 2.1 Železobetonové pro běžné průtoky (NS

Více

Píprava teplé vody. Zabezpeovací zaízení tepelných (otopných) soustav

Píprava teplé vody. Zabezpeovací zaízení tepelných (otopných) soustav Pednáška 7 Píprava teplé vody Zabezpeovací zaízení tepelných (otopných) soustav Ohev Píprava teplé vody pímý (ohev s pemnou energie v zaízení ohívae) nepímý (ohev s pedáváním tepla z teplonosné látky)

Více

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa A. PRVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikaní údaje A.1.1. Údaje o stavb a) Název stavby Název stavby: Charakter stavby: Stupe PD: Kanalizace a OV Nemojov, novostavba realizaní dokumentace b) Místo stavby Obec:

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

Sklo-keramická vestavná varná deska. Návod k použití

Sklo-keramická vestavná varná deska. Návod k použití Sklo-keramická vestavná varná deska Návod k použití 1. Popis a rozmry výrobku (výbava dle modelu) 1-4 Sklokeramické plotny 5 Dotykový ovládací panel 2 Duální plotna 1. stupe 6 Sklokeramický povrch 3 Duální

Více

AST- 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

AST- 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TEL.: 491 433 158; FAX: 491 487 785 PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY AST ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN KONSTRUKNÍ EŠENÍ AST- 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Ing.

Více