ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem"

Transkript

1 PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla AirMac) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem áslav Tel.+fax: Mobil: obchodní oddlení servis technické zmny vyhrazeny leden 2010 strana. 1/14

2 OBSAH: 2. Technické údaje Princip innosti Technologický postup ištní - (viz. píloha. 1 a 2 - technologické schéma) Návod na instalaci Základní údaje k instalaci Pipojení na kanalizaci Rozmry OV Hygienické požadavky Množství pivádného vzduchu a hlunost Uvedení OV do provozu Zásady pro správné osazení, spuštní a zapracování OV Množství aktivaní smsi pro naokování OV Obsluha a údržba OV Závady a jejich odstraování Posuzování funkce istírny podle kvality vody na odtoku Zakalená voda na odtoku Výskyt pny na hladin v aktivaci Odbr vzork a hodnocení úinnosti Opatení pro zimní provoz Udržovací režim pro rekreaní objekty Elektroinstalace Pipojení OV na el. sí Životnost výrobku Údaje o certifikaci výrobku Související dokumenty Oznaení shody CE...13 PÍLOHY PROVOZNÍHO ÁDU A NÁVODU K OBSLUZE: 1. Technologické schéma - fáze prtoná (ální) 2. Technologické schéma - fáze zptného peerpávání 3. Schéma možných závad, jejich píin a zpsoby jejich odstranní strana. 2/14

3 1. Rozsah použití Domovní istírny TOPAS 5, 8 a 10 jsou ureny k ištní odpadních vod (dle SN , odst. 4.1) z malých zdroj zneištní, tedy z domácností, rekreaních objekt a malých provozoven. Pi použití na jiné odpadní vody než z domácností je teba, aby odpadní vody byly istitelné biologicky (ph v rozmezí 6,5-7,8 CHSK = max. 4 x BSK 5 ) a jejich množství a látkové zatížení odpovídalo výkonu istírny. 2. Technické údaje Typ OV TOPAS Poet ekvivalentních obyvatel EO Jmenovitý denní prtok Q d m 3 /den 0,75 1,2 1,5 Jmenovité organ. denní zatížení (BSK 5 ) kg/den 0,3 0,48 0,6 Píkon (230 V) W Spoteba el. energie kwh/den 1,44 1,92 2,40 GARANTOVANÉ HODNOTY ZNEIŠT NÍ NA ODTOKU OV TOPAS PARAMETR PRM R [mg/l] MAXIMUM [mg/l] BSK NL CHSK N-NH Výše uvedené hodnoty jsou dosahovány a garantovány u OV, které jsou provozovány a zatžovány v souladu s platným provozním ádem a návodem k obsluze Princip innosti istírny TOPAS byly sestaveny na základ provozních zkušeností z vtších istíren s jemnobublinnou aerací, a to jak s prtokem kontinuálním, tak s prtokem diskontinuálním. Vhodným zpsobem se oba tyto procesy sdružují do jedné istírny. Toto originální technické ešení je autorsky chránno mezinárodním patentem Pi konstruování istíren se zárove vycházelo ze zkušenosti produkce odpadních vod z jedné domácnosti, kde pítok odpadních vod je velmi nepravidelný a prakticky vtšina odpadních vod pitéká v intervalu dvakrát za den. Na pítoku je proto osazena akumulaní nádrž s egalizaní (vyrovnávací) funkcí Technologický postup ištní - (viz. píloha. 1 a 2 - technologické schéma) Surové odpadní vody pitékají do akumulaní (vyrovnávací) nádrže (A), kde dochází k vyrovnání nepravidelnosti denního pítoku. Z této akumulaní nádrže jsou odpadní vody, již bez hrubých neistot, peerpávány vzduchovým erpadlem surové vody (2) - mamutkou (mamutka = vzduchové erpadlo do kterého je z dmychadla vhánn vzduch jenž vytlauje vodu) do aktivaní nádrže (B), kde dochází k biologickému ištní aktivovaným kalem. Sms vyištné vody a aktivovaného kalu je naerpávána mamutkou naerpávání dosazovací nádrže (12) do uklidovacího válce dosazovací nádrže (19). Kal 24 D 30 E C B A strana. 3/14

4 zstává u dna dosazovací nádrže (C), odkud propadá zpt do aktivaní nádrže, vyištná voda stoupá k hladin a pepadá do anoxického pískového filtru (E), kde dojde k dokonalému mechanickému doištní odpadních vod. Pískový filtr je protékán od shora dol. Pefiltrovaná voda je odsávána z mezidna pískového filtru (E) mamutkou (26) do odtokového potrubí (30). Pískový filtr je dále vybaven plovákovým vypínaem (28), který udržuje optimální hladinu vody nad pískovým filtrem. Pi zmenšeném pítoku vody na pískový filtr dojde k poklesu hladiny a plovákový vypína (28) odpouští vzduch z mamutky (26), která oderpává mezidno pískového filtru a snižuje tak její výkon až do úplného vypnutí. Tím je zarueno, že nad pískovým filtrem vždy zstane dostatená vrstva vody k odkalení pi zptném chodu a ištní pískového filtru (E). Odtokové potrubí zárove plní funkci bezpenostního pepadu. Pokud je nedostatený pítok splašk a hladina v akumulaní nádrži (A) dosáhne nastaveného minima (8), ídící plovák (5) pepne tícestný elektroventil tak, že se uzave pívod vzduchu do vzduchového rozvade prtoné fáze (ální režim) a zárove se oteve pívod vzduchu do vzduchového rozvade fáze zptného peerpávání (odkalování). V této fázi se provzdušuje akumulaní nádrž (A) s pískovým filtrem (E) a zárove se aktivaní nádrž (B) odkaluje mamutkou (11) do kalojemu (D), ze kterého pak pebytená voda pepadá do akumulaní nádrže (A). Po nastoupání hladiny v akumulaní nádrži až po úrove hladiny zapínací (9), tentýž ídící plovák opt pepne tícestný elektroventil a tím uvede istírnu do pvodního prtoného stavu. K nastoupání hladiny v akumulaní nádrži mže dojít i pítokem splašk a tím se as i množství peerpané vyištné vody zmenší. Provoz istírny je pln automatický. Peerpáváním vyištné vody do akumulaní nádrže pes kalojem se aktivaní nádrž pravideln odkaluje, tj. istírna automaticky udržuje v aktivaní nádrži optimální množství kalu. Zárove dochází pi zptném chodu istírny k automatickému praní nápln pískového filtru. Dno pískového filtru se provzdušuje a zárove se takto uvolnné neistoty peerpávají s vrstvou vody nad pískovým filtrem mamutkou stahování neistot z pískového filtru (24) do akumulaní nádrže (A). Z hlediska úinnosti ištní istírna pracuje tak, že pi setrvalém zvýšeném pítoku splašk probíhá pouze odstraování organického zneištní v aktivaci a nitrifikace. Pi zptném peerpávání dochází pedevším k odkalování aktivaní nádrže. Pi bžném denním pítoku splašk dochází k pepnutí chodu istírny 3-5 za den a doba zptného peerpávání, které je spojené s provzdušováním akumulaní nádrže a praním pískového filtru, trvá cca 40 min. Pískový filtr má menší prtonost než je výkon mamutky surové vody (2) pi zvýšené hladin odpadní vody v akumulaní nádrži. Také se prtonost pískového filtru snižuje jeho zanášením v period mezi pravidelným odkalováním. Z tchto dvod je pískový filtr vybaven bezpenostním pepadem max. hladiny, která odpovídá max. hladin v dosazovací nádrži. Pepad pískového filtru je možné natoit bu do odtoku isté vody z istírny (30), nebo do akumulaní nádrže (A). Pi menším hydraulickém zatížení je vhodné zaústit pepad pískového filtru do akumulaní nádrže, a tím zajistit, že všechna vyištná voda projde pískovým filtrem. FÁZE INNOSTI OV TOPAS Fáze prtoná - ální režim Fáze zptného peerpávání - odkalování Tícestný elektroventil smuje vzduch do vzduchového rozvade prtoné fáze Tícestný elektroventil smuje vzduch do vzduchového rozvade fáze zptného peerpávání V chodu je - centrální dmychadlo - mamutka surové vody (2) - provzdušování filtru hrubých neistot (3) - mamutka kalojemu - provzdušování (20) - mamutka naerpávání dosazovací nádrže (12) - mamutka odsávání mezidna pískového filtru (26) - provzdušování aktivaní nádrže (13) V chodu je - centrální dmychadlo - provzdušnní dosazovací nádrže (18) - mamutka pebyteného kalu (11) - mamutka stahování plovoucích neistot z hladiny dosazovací nádrže (17) - provzdušování akumulaní nádrže (7) - provzdušnní pískového filtru (25) - mamutka stahování neistot z pískového filtru (24) strana. 4/14

5 3. Návod na instalaci Osoby provádjící dodávku a montáž zaízení musí být prokazateln proškoleny z pravidel požární ochrany (v eské republice zák. NR o požární ochran. 133/1985 Sb. se zmnami a doplky provedenými zákonem NR. 425/1990 Sb., zákonem. 40/1994 Sb. a zákonem. 203/1994 Sb.), provoz zaízení bude v souladu s platnými právními pedpisy v míst instalace Základní údaje k instalaci OV TOPAS je kompletní samonosná plastová nádrž, která se osazuje obvykle do výkopu tak, že víko je cca 0,15m nad upraveným terénem, aby byla OV zajištna proti vniknutí dešových vod. OV je teba instalovat tak, aby maximální odchylka horní hrany nádrže od vodorovné roviny byla 10 mm. V bžných podmínkách postaí osazení na pískový podsyp tl. 100 mm a obsypání pvodní zeminou bez hrubších kamen. OV mže být v bžných podmínkách osazena pod hladinou spodní vody ve výšce max. 300 mm nad základovou spárou bez obetonování.výztuhy na vnjším plášti istírny po ádném obsypu zpsobují pitížení OV okolní zeminou ped vyplaváním. Obsypávání OV musí probíhat souasn s napouštním všech nádrží istírny istou vodou z dvodu vyrovnání vnitních a vnjších tlak vody a obsypu. V zeminách, které vyvozují zvýšený tlak na stny OV (napíklad zvodnlé zeminy), se provádí obsyp po vrstvách 0,3m a povrch jednotlivých vrstev se prosype cementem a tím se provede stabilizace zásypu. V pípad osazení OV pod hladinou spodní vody ve výšce vtší než 300 mm nad základovou spárou, je nutné OV osadit na železobetonovou podkladní desku tl. 100 mm a souasn s napouštním všech nádrží ji obetonovat. Pi okolní teplot nižší než 5 C je teba manipulovat s OV (peprava a usazování) se zvýšenou opatrností. Pi teplot pod 5 C doporuujeme nemanipulovat s OV vbec. Nápl pískového filtru se dodává s istírnou samostatn v pytlích. Pískový filtr je nejlépe plnit ped napuštním istírny istou vodou a obsypáním zeminou. Do prostoru pískového filtru se nasype tídný vodárenský písek o pedepsané zrnitosti až do úrovn 100 mm pod nátok do chrániky mamutky pískového filtru (23). Pi nasypávání musí být dodržena bezpenostní vrstva min. 100 mm mezi povrchem filtru a niveletou nátoku do chrániky mamutky pískového filtru. Ped uvedením OV do provozu je nezbytné pískový filtr naplnit vodou až po bezpenostní pepad Pipojení na kanalizaci Hloubka pítoku se pedpokládá obvykle 1,5 m nade dnem istírny, to je cca 0,7 m pod terénem. OV se dodává s pevn zabudovaným odtokem o prmru 110mm ve výšce 1,6 m nade dnem OV. Odtok má zárove funkci bezpenostního pepadu z vyrovnávací (akumulaní) nádrže OV. Protože pítok mže být v rzné výšce, dodává se OV bez samostatné pítokové trubky, aby se usnadnilo osazení a montáž. Po osazení OV do výkopu se vyízne ve stn akumulaní nádrže otvor pro pítokové potrubí v míst a výšce, kde je zapotebí. Pro dobrou funkci OV je nezbytné, aby pítokové potrubí bylo alespo 1,1 m na dnem OV a byl tak zachován dostatený akumulaní objem a nedocházelo k astému vzdouvání vody v pítokovém potrubí. Otvor ve stn se vyízne pesn na profil kanalizaní trubky a utsní tmelem. V pípad montáže specializovanou firmou se obvykle do stny zavaí tvarovka s hrdlem a gumovým tsnním, do kterého se pak zasune pítoková trouba. Tím je vtok dokonale vodotsný. Pokud je pítok níže než odtok, není to na závadu funkce OV. OV je možné prakticky libovoln pizpsobit konkrétním podmínkám osazení. Zvláštní požadavky je však teba specifikovat již pi objednávce. Vždy je nutné dodržet tyto zásady pítok musí být zaveden do akumulaní nádrže (A) dno pítokového potrubí musí být min. 1,1 m a max. 1,8 m nade dnem OV odtok mže být max. 1,6 m nade dnem OV strana. 5/14

6 3.3. Rozmry OV Typ OV TOPAS s pískovým filtrem Délka (vetn lišt) m 1,04 1,60 2,10 Šíka (vetn lišt) m 1,14 1,14 1,14 Výška (vetn víka) m 2,315 2,315 2,315 Hmotnost (bez pískové nápln) kg Hygienické požadavky OV je pln zakrytá a víko vlastní vahou dosedá na stny nádrže. Tím je znan omezen únik pach a OV mže být proto umístna v blízkosti obytných budov. Do prostoru OV se vhání z vnjšího prostedí vzduch a pedpokládá se odvtrání pítokovým kanalizaním potrubím nad stechu obytné budovy. Pokud kanalizace není odvtrána, (u starších budov nebo pi použití podtlakového ventilu v posledním podlaží domu), odvtrává se OV do odtokového potrubí nebo do okolí. Pi ádném provozu OV nezapáchá, protože v ní neprobíhají anaerobní procesy. Jen ve výjimených pípadech, kdy jsou problémy s biologickou funkcí istírny, je nutné OV doplnit pachovým filtrem, který se umístí na víko OV. Hlunost jednotlivých dmychadel je uvedena v tabulce. Dmychadlo je pod zatepleným víkem OV a chod istírny je tedy prakticky nehluný Množství pivádného vzduchu a hlunost Typ OV TOPAS s pískovým filtrem Instalované dmychadlo - Membránové Membránové Membránové DB60L DBMX80 DBMX100 Hlunost (meno ve vzdál. 1,5 m) db < 39 < 50 < 50 Množství pivádného vzduchu m 3 /hod. 3,66 4,98 5,88 5. Uvedení OV do provozu Pi pevozu a instalaci OV je nutno postupovat dle l návodu k obsluze v souladu s právními pedpisy platnými v míst urení pro pevoz a složení daného zaízení na místo urení Zásady pro správné osazení, spuštní a zapracování OV Pi instalaci OV je nutno dodržet l z hlediska nutnosti upraveného podloží, tj. osazení na pískový podsyp tl. 100mm a obsypání pvodní zeminou bez hrubších kamen. Obsypávání OV musí probíhat souasn s napouštním istou vodou z dvodu vyrovnání vnitních a vnjších tlak vody a obsypu! U ádn osazené a obsypané OV se aktivaní nádrž napustí až po odtok vodou a akumulaní nádrž se napustí na výšku cca 1 m. Kalojem se naplní až po pepad do akumulaní nádrže. Poté je možné uvést OV do provozu. istírna nebude fungovat, pokud hladina vody v akumulaní nádrži bude výše než hladina v aktivaní nádrži a nádrž pískového filtru nebude naplnna vodou. Pokud se neprovede naokování aktivaní nádrže aktivovaným kalem z jiné istírny, trvá zapracování istírny cca 1 msíc. První jemný kal vtšinou svtlé hndé barvy se objevuje po cca 10 ti dnech provozu a po této dob je již znát zlepšení kvality vody na odtoku. V dalším období pak kal v aktivaní nádrži houstne a vtšinou i tmavne až na tmav hndý odstín. Dále se zlepšuje úinnost ištní i kvalita vody na odtoku. U dobe zapracované istírny je voda na odtoku naprosto irá a bez zápachu. strana. 6/14

7 Po dobu prvních dvou msíc provozu OV je vhodné vyústní mamutky pebyteného kalu (11) pemístit z kalojemu (D) do akumulaní nádrže (A) a to tak, aby vyústní hadice bylo umístno výše než je výška hladiny v aktivaci (B). Po uplynutí doby cca 2 msíc, kdy je již pebytek kalu, se vyústní mamutky pebyteného kalu umístí do kalojemu a tím se kalojem uvede do provozu. 11 DETAIL: B DETAIL A V dob biologického zapracování istírny je teba poítat s intenzivnjším zanášením pískového filtru, proto je z výroby nastaven jeho obtok. A U OV TOPAS 5, 8 a 10 je nátok opaten ervenou zátkou, kterou je nutné po zábhu OV odstranit. E Do doby než se vytvoí dostaten hustý kal v aktivaci (14-30 dn), aktivace znan pní. Dvodem je používání saponát v domácnosti. Pna postupn mizí se stoupající koncentrací kalu v aktivaní nádrži. Po dobu zapracování istírny (cca 1 msíc) je vhodné omezit používání chemikálií v domácnosti a hlavn nepoužívat myku nádobí, kde se vtšinou používají chemikálie zvyšující ph odpadní vody. Ukonení doby zapracování a správné funkce istírny se kontroluje odbrem aktivaní smsi ve fázi naplnné aktivaní nádrže. Do sklenné nádobky o objemu 0,2 až 1,0 l se nabere aktivaní sms a ponechá se v klidu asi 20 minut. Po této dob zstane u dna usazený aktivovaný kal a nad ním vrstva vyištné vody. Rozhraní isté vody a kalu musí být zeteln viditelné. Kal má mít objem asi 20% z objemu nápln nádobky a asi 80% bude pipadat na istou vodu. Takto zapracovaná istírna je pak již dostaten odolná vi všem chemikáliím používaným v bžném množství v domácnostech, vetn všech druh pracích prášk. V zásad platí, že do bžného prodeje se uvádjí pouze výrobky, které jsou pln biologicky degradovatelné. Pokud je kalu mén, neskonilo ješt zapracování istírny, nebo je istírna málo zatžována splašky. Pokud je kalu více, neprobíhá ádné odkalování - istírna je petžována nebo je ídící plovák (5) v akumulaní nádrži spuštn píliš nízko a nedochází k pepínání chodu istírny. K pepínání chodu istírny musí docházet min. 1 za den. strana. 7/14

8 Urychlení zapracování OV se dosáhne naokováním aktivaní nádrže (B) aktivaní smsí z jiné istírny. Aktivovaný kal se nalije do aktivaní nádrže v množství - viz. tabulka v ásti 5.2. Kal je teba nalévat pes síto s otvory max. 7 7 mm, aby se zachytily hrubé neistoty, které by mohly ucpat nkteré souásti istírny. Není-li síto k disposici, nalije se kal do akumulaní nádrže (A). Pokud je kal aktivní, zapracování trvá jen nkolik dn. Nkdy se mže stát, že se dovezený kal nedokáže pizpsobit jinému složení splašk než na jakých vznikal, a pak dojde k jeho odumení a zapracování trvá delší dobu. Tento pípad se nestává asto, ale nelze ho vylouit ani pedvídat Množství aktivaní smsi pro naokování OV Typ OV TOPAS Množství aktivaní smsi litry Obsluha a údržba OV Obsluha, ištní a údržba OV se provádí dle aktuální poteby a v pípad výskytu možných závad - viz. píloha schéma možných závad, jejich píin a zpsob odstranní. Orientan lze doporuit preventivní údržbu OV dle níže uvedené tabulky v doporuených asových periodách. 1 x denn - kontrola zvukové signalizace správné funkce OV 1 x týdn - vizuální kontrola kvality vyištné vody a celkové funkce OV 1 x za 3 msíce 1 x za 6 msíc 1 x za 2 roky - vyištní stn dosazovací nádrže a odtokového potrubí - vyištní lapae vlas v aktivaní nádrži - odkalení kalojemu mamutkou (20) - vyištní mamutky surové vody (2) a filtru hrubých neistot (1) - vyištní prachového filtru dmychadla - odkalení kalojemu erpadlem - pokud se neodkaluje mamutkou (20) - vyištní kalibrovaných trysek na mamutkách a na rozvadi vzduchu - vyištní pískového filtru tlakovou vodou (max. tlak 50 kpa) - vyištní mamutky naerpávání dosazovací nádrže (12) - vyištní mamutky pebyteného kalu (11) - vyištní mamutky oderpání isté vody (26) - vyištní mamutky stahování neistot z pískového filtru (24) - preventivní výmna membrán membránového kompresoru (v období záruky je nutná první výmna membrán již po roce provozu) 1 x za 3 roky - vyištní akumulaní nádrže a aktivaní nádrže od mineralizovaného kalu 1 x za 10 let - provádí servisní technik - výmna provzdušovacího elementu Z hlediska údržby a servisu obecn platí, že všechny technologické souásti istírny je možné jednoduše vyjmout a vyistit mimo istírnu. Pi zptné montáži je teba dodržet pvodní umístní, propojení a polohu všech vyjmutých a ošetovaných souástí. Provoz istírny je pln automatický a nevyžaduje denní obsluhu. Je teba provést obasnou kontrolu správné funkce OV vizuáln pi odkrytém víku. Obas, nebo pi odkalování, je vhodné vyistit košttem stny dosazovací nádrže od pevn pisedlého kalu. OV je vybavena samostatným kalojemem, který je teba pravideln oderpávat. Odkalení OV se provádí jednoduchým zpsobem: istírna se vypne hlavním vypínaem na cca 20minut. Po odsazení kalu v kalojemu (D) se uvede OV do stavu prtoného a zárove se uvolní zátka na hadici mamutky strana. 8/14

9 kalojemu (22). erpaný kal se oderpá do kbelíku. Takto oderpaný kal z kalojemu je aerobn stabilizován (biologicky neaktivní) a je možné jej použít jako výtené hnojivo pro stromky nebo podobný typ vegetace. Na základ výpotu a podle provozních zkušeností z R je vhodné v dsledku obvykle nižšího celkového pivádného zneištní provádt odkalení v prmru 1 x za 3-6 msíc podle potu napojených osob. Vestavným vzduchovým erpadlem - mamutkou (20) - se dá oderpat cca 50% objemu kalojemu. Pokud se použije elektrické erpadlo, je možné oderpat celý objem kalojemu. V tomto pípad platí pro odkalení delší lhty. Množství pebyteného kalu je pímo závislé na odstranném organickém zneištní a mže se u jednotlivých instalací istíren znan lišit. Protože pebytený kal z aktivaní nádrže je automaticky peerpáván do kalojemu, je toto jediné místo, ze kterého se kal odstrauje. Po odkalení OV je nutné dopustit kalojem istou vodou. Preventivn je teba 1 za 6 msíc proistit mamutka surové vody (2) a filtr hrubých neistot (1), který se dá jednoduše vyjmout. ištní se provádí tak, že se nejprve uvolní mamutka surové vody (2) z plastové píchytky a pívodní hadiky vzduchu a vyjme se. Pak se vyjme celá trubka DN 70 mm z istírny. Mamutka surové vody se proistí plastovou tykou umístnou v istírn a na filtru hrubých neistot se proistí vtokové otvory. Je nezbytné obrátit filtr dnem vzhru a vyklopit tak neistoty - zejména chomáe vlas, které se shromažují na dn filtru. Pi velmi tvrdé vod je teba ištní provádt astji. Praní pískového filtru tlakovou vodou se provádí preventivn 1 x za rok, jinak dle poteby v závislosti na jeho prtonosti. Praní se provádí pi zptném chodu istírny - fáze zptného peerpání (ídící plovák (5) se sklopí do dolní polohy). Na mamutku (26) se napojí pívod tlakové vody bu ze zásobní nádrže vyištné vody, nebo z rozvodu vody v nemovitosti. Pískový filtr je teba prát malým, pomalu se zesilujícím proudem vody. Prudkým nárazem tlaku vody ve filtru se zhoršenou prchodností by mohlo dojít k jeho destrukci. Pískový filtr se propírá stídav vodou a vzduchem dokud z pískového filtru odchází zneištná voda. Pebytená voda z praní pískového filtru pepadá obtokovou trubkou pískového filtru do akumulaní nádrže (A). U dmychadla platí, že je teba jednou za 6 msíc vyistit prachový filtr. Ostatní údržba dmychadla je popsána v samostatném návodu, který je souástí expediních dokument OV. 7. Závady a jejich odstraování Vtšina technických závad ve funkci istírny se projeví zvýšením hladiny v akumulaní nádrži. Pokud hladina vody stoupne k havarijnímu plováku (6) a dojde k jeho peklopení (obvykle je nastaven na úrove bezpenostního pepadu), zapne se akustická signalizace havarijního stavu OV, která je umístna na rozvodnici v istírn. Pokud se hladina v akumulaní nádrži sníží a havarijní plovák klesne, dojde následn i k vypnutí havarijní signalizace. Akustickou signalizaci je možné vypnout pouze povytažením havarijního plováku. Pi poruše membrán dmychadla je aktivována vestavná pojistka, která dmychadlo odstaví z provozu. Po výmn membrán za nové je nutné pojistku deaktivovat dle návodu píslušného dmychadla. Na základ upozornní výrobce se doporuuje preventivní výmna pryžových membrán do dvanácti msíc od zapoetí záruní doby. Pehled možných technických závad, jejich urení a zpsob odstranní je zejmý ze samostatné pílohy. 8. Posuzování funkce istírny podle kvality vody na odtoku Pi správném provozu je voda na odtoku z istírny irá, prhledná a bez zápachu. Pokud tato kritéria nejsou splnna, mže jít o následující závady Zakalená voda na odtoku V tomto pípad se jedná o vodu nedoištnou. Obvykle k tomu dochází pi zabíhání istírny než se vytvoí dostatené množství aktivovaného kalu. Toto mže trvat až 1 msíc. Dalším dvodem mže být zhoršená chemická kvalita odpadních vod, nap. snížené ph, prudký pokles teploty nebo zneištní chemické, nap. intenzivním praním silnými pracími prostedky, pípadn odpadní vodou z myky na nádobí. Tato závada se asem srovná, pokud vše po technické stránce funguje áln. Trvale zakalený odtok je známkou látkového petížení istírny nebo nedostatku kyslíku v aktivaci, který mže být zpsoben netsností v rozvodu vzduchu nebo pílišným omezením chodu istírny regulátorem výkonu. Nedostatek vzduchu se obvykle také projeví zápachem. strana. 9/14

10 8.2. Výskyt pny na hladin v aktivaci a) Pna saponátová Jedná se o ídkou, ve vtšin pípad bílou pnu, kterou zpsobují detergenty v saponátech. Biologický rozklad tchto látek je pomrn rychlý. Podmínkou je dostatek biologického kalu v OV. Výskyt saponátové pny je dsledkem bu malého množství kalu, nebo extrémního množství použitých saponát. Malé množství kalu je obvykle po uvedení OV do provozu, nebo pi malém látkovém zatížení istírny bez perušování jejího chodu, kdy biologický kal má nedostatek živin a postupn mineralizuje. b) Pna biologická Na nkterých istírnách dochází k výskytu biologických pn. Nejedná se technickou závadu istírny. Pna je zpsobena výhradn charakterem odpadních vod. Jedná se o hustou (jako šlehaka) svtle až tmav hndou pnu, která vzniká pi provzdušování aktivaní nádrže. Pna pedstavuje biologicky aktivní kal, který vodu úinn istí, má však tu špatnou vlastnost, že je lehí než voda. Princip biologického ištní aktivovaným kalem ve vznosu je založen na tom, že kal je tžší než voda a v dosazovací nádrži sedimentuje ke dnu. Pokud se rozmnoží tzv. vláknité bakterie, vytvoí se shluky (pna), které jsou naopak lehí než voda a stoupají na hladinu. Pi úniku do odtoku dojde ke zhoršení kvality vyištné vody a vážným provozním problémm. Platí zkušenost, že na nkterých istírnách se biologická pna prakticky nevyskytuje, na nkterých jen v uritých roních obdobích obvykle pi zmnách teploty ( jaro,podzim) a nkterých jsou problémy trvalejšího rázu. Pitom istírny se odsee neodlišují ani konstrukcí ani zpsobem provozování. Návod na odstraování biologické pny není nikdy jednoznaný a stoprocentn úinný. Co obvykle vláknitým bakteriím prospívá : - tuky obecn a hlavn pepálené rostlinné tuky - vysoké stáí kalu v aktivaci - aerobní prostedí s dostatkem vzduchu Je tedy teba se snažit nastavit prostedí, které vláknitým bakteriím nevyhovuje : - omezit tuky v odpadní vod - asto provádt odkalení istírny podstatn astji než je doporueno v tomto provozním ádu - zajistit astjší pepínání do zptného chodu posílením výkonu mamutky surové vody bu zvtšením trysky na mamutce nebo zvýšením pepínací hladiny ve vyrovnávací nádrži povytažením ídícího plováku. - perušením provzdušování vyrovnávací nádrže - odpojení hadice provzdušování akumulace od rozdlovae vzduchu Pokud tato opatení nejsou dostaten úinná, je možné proti biologické pn použít chemické nebo biologické prostedky. Tyto pípravky na vyžádání zašle výrobce istíren i s návode na aplikaci Odbr vzork a hodnocení úinnosti Odbr vzork vyištné vody se provádí na odtoku isté vody v prostoru istírny (viz. foto). Zásadn není teba zizovat samostatnou odbrnou šachtu za istírnou. Odbr je teba provádt v dob, kdy je aktivaní nádrž naplnna a dochází k odtoku isté vody z dosazovací nádrže - ne pi snížené hladin v dosazovací nádrži. Zásadn není teba zizovat samostatnou odbrnou šachtu za istírnou. 26 Vyištná voda se odebírá pímo z hadice mamutky oderpání isté vody (26). 24 Odbr je teba provádt v dob, kdy je aktivaní nádrž naplnna a dochází k odtoku isté vody - ne pi snížené hladin v dosazovací nádrži. strana. 10/14

11 Odbr surové vody se provádí nejlépe z plastové nádoby (kbelík) o obsahu cca 10 l, který se umístí pod pítokovou rouru v akumulaní nádrži. Pitékající odpadní voda má v ase promnlivou kvalitu a pokud nejsou instalovány automatické odbráky, je toto nejvýhodnjší zpsob jak získat smíšený vzorek. Odebírat vodu z akumulaní nádrže jako vodu na vtoku do istírny je nesprávné, protože zde je sms vody surové a vody vrácené z aktivaní nádrže. istírna TOPAS má dostatenou kapacitní rezervu jak v aktivaním systému tak v objemech, aby pracovala s dostatenou úinností pi rzném stupni zatížení. Podstatná je kvalita vody na odtoku. 9. Opatení pro zimní provoz istírna je konstruovaná na oddílnou kanalizaci - pouze vody splaškové, jejichž teplota i v zimních obdobích obvykle vyhovuje provozu istírny. istírna pracuje spolehliv, pokud je teplota vody v istírn v rozmezí 5-8 C. Pi poklesu pod 5 C dochází k narušení innosti a uritou dobu trvá než se mikroorganismy pizpsobí snížené teplot vody. istírna je vybavena víkem s tepelnou izolací a je osazena celá pod zemí. Pokud venkovní teplota neklesne pod -25 C a je zajištn alespo 20% pítok splašk, nevyžaduje OV žádná zimní opatení. 10. Udržovací režim pro rekreaní objekty istírna je seízena z výroby na návrhovou kapacitu. Rozvod vzduchu z centrálního dmychadla je ízen kalibrovanými tryskami. Majitel OV má možnost si instalovat na pívodu el. energie spínací hodiny není souástí dodávky, který v nastavených intervalech perušuje pívod proudu do istírny. Doporuujeme pouze u rekreaních objekt. U rekreaních objekt s víkendovým provozem, pi nepítomnosti uživatel (dlouhodobý nulový pítok na OV), obvykle vyhovuje nastavit perušovaný chod tak, že po 2 hodinách klidu se uvede istírna do chodu na 30 minut. istírna pak v tomto úsporném režimu vydrží biologicky funkní i déle jak 30 dní bez pítoku splašk. Podmínkou je, že ped tímto obdobím byla v ádn zapracovaném stavu. NASTAVENÍ REGULÁTORU VÝKONU pro typ TOPAS 5 Poet pipojených osob Délka pipojení na el. sí Nastavení hodin Trvale zapnuto hodin 1,5 h zapnuto/1 h vypnuto ,5 hodiny 1 h zapnuto/1,5 h vypnuto Obdobným zpsobem se nastavuje regulátor výkonu také pro typ TOPAS 8 a 10. Uvedené hodnoty nastavení jsou pouze orientaní a mohou se mnit podle skuteného organického zneištní. V dob od 6 do 9 hod. a od 18 do 23 hod. je obvykle nutné, pi zvýšenému pítoku splašk, aby OV byla v provozu bez perušování - pozor na posunutí reálného asu spínacích hodin pi výpadku elektrického proudu. Pokud není nemovitost využívána po dobu delší než 3 msíce, nap. rekreaní chaty pes zimní období, je teba snížit hladinu vody ve všech nádržích istírny cca 1 m pod úrove okolního terénu a vypnout provoz istírny. Pi optném spuštní provozu istírny je teba se pesvdit, zda všechna vzduchová erpadla (mamutky) pracují áln a funguje provzdušování akumulaní (7) i aktivaní nádrže (13). istírna se pak ponechá cca 10 dní v provozu bez perušování chodu. Pibližn po 10-ti dnech by se mla obnovit biologická innost istírny. 11. Elektroinstalace OV TOPAS má celkové krytí IP 44 a spluje podmínky platných norem pro instalaci a provoz elektrotechnických zaízení. Veškeré el. souásti istírny jsou zapojeny v rozvadi TOPAS na adovou svorkovnici. Rozvad má krytí IP 54, je umístn v prostoru dmychadla pod hlavním víkem istírny. Propojení jednotlivých el. souástí je zejmé z piloženého elektrotechnického schéma. Osoby povené instalací zaízení musí splovat kvalifikaní požadavky pro instalaci resp. zkušební provoz zaízení. strana. 11/14

12 istírna obsahuje tyto elektrické souásti se samostatnými prohlášeními o shod: Typ zaízení Poet kus El. rozvodnice 230/12V (Z ) 1 Membránové dmychadlo - podle typu OV viz. návod k použití dmychadla 1 Tícestný elektroventil 1 Plovákový pepína 2 istírna se dodává propojená a odzkoušená. OV je urena pro prostedí AA3 a AA4, AD4 ve smyslu SN Pipojení OV na el. sí istírna se pipojuje samostatnou pípojkou zemním kabelem CYKY 3Jx1,5 na rozvod el. instalace v nemovitosti (230 V, 50 Hz). Kabel musí být instalován v souladu s platnými pedpisy a to pedevším SN ed.2. El. pípojka a napojení v nemovitosti není pedmtem dodávky OV a provádí se individuáln pro každou stavbu pracovníkem s píslušnou elektrotechnickou kvalifikací a následnou revizi pívodu si zajistí investor vlastními zdroji. Pívod k istírn je teba chránit proudovým chrániem s vybavovacím proudem 30 ma ve spojení s jistiem 16B 1 se zkratovou vypínací schopností 10 ka, který spluje požadavky norem pro použití jako hlavního vypínae pívodu. Kabel musí být chránn proti poškození a pokud je veden v zemi pak min. v hloubce 70 cm, zasypán jemnozrným pískem a krytý folií (ervená s výstražnými blesky). Pokud vede pod komunikací (pojízdnou auty atd.) pak 110 cm. Rezerva kabelu u místa instalace musí být min 2 metry a kabel ukonen v instalaní krabici pro použití do mokra (acidurka). Vlastní napojení OV na el. energii se provádí podle zapojovacího schématu pipojením zemního kabelu na svorkovnici el. rozvodnice istírny. Rozvodnice OV Z Vypína na rozvodnici v OV slouží pouze pro vypnutí a zapnutí dmychadla. Vypína houkaky Proudový chráni lze považovat za hlavní vypína. V pípad zásahu do elektroinstalace OV (nap. pi oprav nebo výmn elektrických souástí) je bezpodmínen nutné vypnutí hlavního vypínae (proudového chránie) na pívodu do OV. Pipojení OV na el. sí a pípadné zásahy do el. instalace istírny smí provádt pouze pracovník s elektrotechnickou kvalifikací. V pípad poruchy zaízení (el. rozvad) musí mít osoba provádjící opravu odbornou zpsobilost podle platných právních pedpis v míst instalace. 12. Životnost výrobku istírna je vyrobena z plastu (polypropylen) s prakticky neomezenou životností. Životnost provzdušovacího elementu je 5-10 let. Životnost membránového dmychadla je cca 10 let a membrány 2 roky. V rámci prevence se doporuuje jednou za dva roky vymnit membránu dmychadla. Životnost el. ventilu je cca 1 mil. sepnutí - tedy dlouhodobá. Nápl pískového filtru se mní podle poteby v závislosti na charakteru odpadních vod. Pedpokládá se poteba výmny nápln v intervalu 5-10 let. Servis a náhradní díly zajistí píslušný výrobce! strana. 12/14

13 13. Údaje o certifikaci výrobku Strojírenský zkušební ústav, s.p., notifikovaná osoba 1015, Hudcova 56b, Brno, eská republika vydal dne certifikát íslo: E rev.1, na základ kterého potvrzuje, že výrobek výrobce, firma TopolWater, s.r.o., Nad Rezkovcem 1114, áslav, IO: spluje základní požadavky smrnice 89/106/EHS (naízení vlády. 190/2002 Sb.). 14. Související dokumenty S výrobkem jsou pedávány následující dokumenty: provozní ád a návod na obsluhu OV * instalaní schéma * schéma elektrického zapojení výrobku * návod na obsluhu dmychadla * ujištní o vydání prohlášení o shod * protokol o provedené zkoušce vodotsnosti * záruní list 15. Oznaení shody CE TopolWater, s.r.o Nad Rezkovcem 1 114, áslav 09 TopolWater, s.r.o Nad Rezkovcem 1 114, áslav 09 EN Topas 5 PF Balená domovní istírna odpadních vod pro ištní splaškových (domovních) odpadních vod - Referenní kód (íslo) výrobku: T005PF - Materiál: Polypropylen Úinnost ištní: EN Topas 8 PF Balená domovní istírna odpadních vod pro ištní splaškových (domovních) odpadních vod - Referenní kód (íslo) výrobku: T008PF - Materiál: Polypropylen Úinnost ištní: Stupe výkonnosti (úinnosti) ištní pi zkouškou zjištném organickém denním zatížení BSK 5 = 0,4 kg/den BSK 5: 98% CHSK: 95% NL: 96% Stupe výkonnosti (úinnosti) ištní pi zkouškou zjištném organickém denním zatížení BSK 5 = 0,4 kg/den BSK 5: 98% CHSK: 95% NL: 96% Kapacita ištní (jmenovitá hodnota): Kapacita ištní (jmenovitá hodnota): Jmenovité organické denní zatížení (BSK 5 ) jmenovitý denní prtok Qd 0,3 kg/den 0,75 m 3 /den Jmenovité organické denní zatížení (BSK 5 ) jmenovitý denní prtok Qd 0,48 kg/den 1,2 m 3 /den Vodotsnost (zkouška vodou): Vodotsnost (zkouška vodou): Pevnost v tlaku: Pevnost v tlaku: Trvanlivost: Trvanlivost: strana. 13/14

14 TopolWater, s.r.o Nad Rezkovcem 1 114, áslav 09 EN Topas 10 PF Balená domovní istírna odpadních vod pro ištní splaškových (domovních) odpadních vod - Referenní kód (íslo) výrobku: T010PF - Materiál: Polypropylen Úinnost ištní: Stupe výkonnosti (úinnosti) ištní pi zkouškou zjištném organickém denním zatížení BSK 5 = 0,4 kg/den BSK 5: 98% CHSK: 95% NL: 96% Kapacita ištní (jmenovitá hodnota): Jmenovité organické denní zatížení (BSK 5 ) jmenovitý denní prtok Qd Vodotsnost (zkouška vodou): Pevnost v tlaku: Trvanlivost: 0,6 kg/den 1,5 m 3 /den strana. 14/14

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky.

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky. Voda se mní v led pi teplotách rovných a menších než 0 C. Zárove zvtší svj objem o 1/11 svého objemu. Tedy z 11 litr vody se stane 12 litr ledu Toto zvtšení objemu je dostatené pro to aby se roztrhlo potrubí

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01 Seznam píloh: 1. Technická zpráva 2. Pdorys 1.NP rozvodu plynu 3. Situace rozvodu plynu 1:150 4. Detail ešení pipojovacího místa pro plynomr axonometrie plynu 5. Vzorový píný ez uložení potrubí v zemi

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb.

Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb. Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb., stavební zákon. Listopad 2014 Úvod: K aktualizaci metodické

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

KANALIZANÍ ÁD. STOKOVÉ SÍT obce HORNÍ POAPLY

KANALIZANÍ ÁD. STOKOVÉ SÍT obce HORNÍ POAPLY Stedoeské vodárny, a.s. U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno KANALIZANÍ ÁD STOKOVÉ SÍT obce HORNÍ POAPLY ervenec 2007 OBSAH OBSAH... 2 1. TITULNÍ LIST KANALIZANÍHO ÁDU... 3 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZANÍHO

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Propan-butanové topidlo BRI

Propan-butanové topidlo BRI MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanové topidlo BRI Typ TB01005 Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili se spotebiem ped jeho pipojením k LPG lahvi na plyn.

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 1 POPIS str. 2 2 SEZNÁMENÍ str. 4 3 ROZBALENÍ A MONTÁŽ str. 4 4 POUŽITÍ MIKROSKOPU str. 4 5 ÚDRŽBA MIKROSKOPU str. 5 6 TECHNICKÉ ÚDAJE str. 6 7 RECYKLACE

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008 MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3) Typ VP02006 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3T) Typ VP02007 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP)

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Zdroje tepla. Kotelny

Zdroje tepla. Kotelny Zdroje tepla Kotelny Kotelnou rozumíme samostatnou budovu, stavební objekt, pístavek, místnost, skí nebo vyhrazený prostor, ve kterém je umístn jeden i více kotl pro ústední vytápní, pípravu teplé vody,

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Informace o výrobku č. 4 / 2013. Instalace

Informace o výrobku č. 4 / 2013. Instalace Informace o výrobku č. 4 / 2013 HLnovinka HL905 / HL905.0 Podomítkový přivzdušňovací ventil HL905 HL905.0 Instalace Seite 1 von 6 Evropská norma ČSN EN 12380 uvádí požadavky na kanalizační přivzdušňovací

Více

Šumavské vodovody a kanalizace a.s. výroní zpráva 2013

Šumavské vodovody a kanalizace a.s. výroní zpráva 2013 výroní zpráva 2013 1 výroní zpráva 2013 Obsah výroní zprávy Orgány spolenosti 2 Základní údaje o spolenosti 3 Struktura náklad a výnos spolenosti 4 Zásobování pitnou vodou 5 Odvádní a ištní odpadních vod

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Návrh variantního řešení čištění odpadních vod PALACKÉHO 138, 276 01 MĚLNÍK

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

2-komponentní epoxidová penetrace,vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potr

2-komponentní epoxidová penetrace,vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potr Technický list Vydání 30/05/2007 Identifikaní.: 02 08 01 02 007 0 000004 Verze. 01 2-komponentní epoxidová penetrace,vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potr Construction Popis výrobku je ekonomická,

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Evidenní íslo: E-05/VSOP/sub//2008 ze dne 15.9.2008

Evidenní íslo: E-05/VSOP/sub//2008 ze dne 15.9.2008 Všeobecné stavební obchodní podmínky UNISTAV a.s. dle 273 zákona. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku (dále Podmínky, nebo VSOP ) Evidenní íslo: E-05/VSOP/sub//2008 ze dne 15.9.2008 Definice pojm Celková

Více