ZNALECKÝ POSUDEK č /2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK č. 10971-59/2015"

Transkript

1 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 01938/ ZNALECKÝ POSUDEK č /2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: bytové jednotky č. 218/4 v bytovém domě č.p. 218 postaveném na pozemku p.č.st. 269 včetně alikvotního podílu 8621/69298 na společných částech bytového domu č.p. 218 a pozemku p.č.st. 269 zastavěná plocha a nádvoří, LV č. 318 a 299 k.ú. Bělidla, obec Olomouc, okres Olomouc. Objednavatel posudku: Mgr. Lenka Černošková, Exekutorský úřad Prostějov, se sídlem Dolní 71, Prostějov Účel posudku: Určeno pro: Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí pro potřeby objednavatele, na základě usnesení č.j.: 018 EX 01938/ ze dne Mgr. Lenku Černoškovou, Exekutorský úřad Prostějov, se sídlem Dolní 71, Prostějov Oceněno ke dni: Vypracoval: Ing. František Kocourek J. Zrzavého Prostějov tel./fax: Znalecký posudek je vypracován ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 byla předána objednavateli, 1 vyhotovení zůstává v archivu zpracovatele. Celkem znalecký posudek obsahuje 25 stran, z toho 7 stran příloh. V Prostějově, dne

2 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č ÚČEL STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITÝCH VĚCÍ Účelem tohoto znaleckého posudku je zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí: bytové jednotky č. 218/4 v bytovém domě č.p. 218 postaveném na pozemku p.č.st. 269 včetně alikvotního podílu 8621/69298 na společných částech bytového domu č.p. 218 a pozemku p.č.st. 269 zastavěná plocha a nádvoří, LV č. 318 a 299 k.ú. Bělidla, obec Olomouc, okres Olomouc. Takto stanovené obvyklé ceny by měly být na místním trhu zpětně dosažitelné za podmínek udržení situace na stávajícím segmentu trhu s nemovitostmi. Tento trh však může procházet výkyvy, jejichž predikce je v podstatě nemožná, a které jsou ovlivňovány spoustou různých faktorů, jež mnohdy zdánlivě ani nesouvisejí s vývojem na trhu nemovitostí. Z tohoto důvodu doporučuji, pokud by ocenění mělo být použito v období delším než je 6 měsíců ode dne jeho zpracování, provést jeho aktualizaci či nové zpracování. Obvyklá cena nemovitých věcí (bytové jednotky č. 218/4 v bytovém domě č.p. 218 postaveném na pozemku p.č.st. 269 včetně alikvotního podílu 8621/69298 na společných částech bytového domu č.p. 218 a pozemku p.č.st. 269 zastavěná plocha a nádvoří, LV č. 318 a 299 k.ú. Bělidla, obec Olomouc, okres Olomouc) byla tedy stanovena metodami použitými v tomto posudku na: ,- Kč Prohlašuji, ţe při provedení ocenění jsem osobou nezávislou. Výše stanovená obvyklá cena je stanovena bez odpočtu omezení zapsaných v oddíle C výpisu z katastru nemovitostí. V Prostějově, dne Vypracoval: Ing. František Kocourek J. Zrzavého Prostějov tel./fax: Ing. František Kocourek

3 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č OBECNÉ PŘEDPOKLADY PRO STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY Zpracování znaleckého posudku o obvyklých cenách nemovitostí předpokládá několik základních předpokladů a omezujících podmínek. Tyto podmínky především charakterizují ekonomické prostředí, v němž je posouzení prováděno a právní podklady všech použitých dokumentů. Proto tedy: 1/ Znalecký posudek respektuje právní předpisy v oblasti cen, financování, účetnictví a daní platné v době zpracování. 2/ Znalecký posudek nemovitosti je zpracováno podle podmínek trhu v době jeho provádění a případné změny v podmínkách trhu, ke kterým dojde po předání tohoto posudku, nemohou být zahrnuty a zpracovatel za ně tedy nezodpovídá. 3/ Předmětem tohoto znaleckého posudku není ověření pravosti, správnosti či úplnosti dokladů předložených jako podklady pro vyjádření. Zpracovatel vyjádření k tržní hodnotě proto vychází pouze z prohlášení o pravosti a platnosti těchto dokladů. Nemůže tedy nést zodpovědnost za případné nesrovnalosti v případě vlastnických práv k oceňovaným nemovitostem nebo platnosti či správnosti práv k cizím věcem a nájemním vztahům. 4/ Pokud byly použity informace i z jiných zdrojů, má zpracovatel za to, že jsou věrohodné, a nebyly tedy z hlediska jejich přesnosti a úplnosti ověřovány.

4 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č POUŢITÉ PODKLADY PRO ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÝCH CENÁCH NEMOVITÝCH VĚCÍ 3.1. POUŢITÉ PODKLADY: Údaje sdělené vlastníkem nemovitých věcí: - Místní šetření znalce se zaměřením skutečného stavu dne Podklady předané objednavatelem: - Usnesení Soudního exekutora, č.j.: 018 EX 01938/ ze dne Výpis z katastru nemovitostí pro k.ú. Bělidla, LV č. 318 vyhotovený dálkovým přístupem dne Podklady zajištěné zpracovatelem. - Neoficiální kopie katastrální mapy pro k.ú. Bělidla, vyhotovená dne Fotodokumentace ze dne Situační plánek ze dne Místní šetření znalce se zaměřením současného stavu dne Údaje sdělené objednavatelem znaleckého posudku PŘEDMĚT POSUDKU Účelem tohoto posudku je zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí: bytové jednotky č. 218/4 v bytovém domě č.p. 218 postaveném na pozemku p.č.st. 269 včetně alikvotního podílu 8621/69298 na společných částech bytového domu č.p. 218 a pozemku p.č.st. 269 zastavěná plocha a nádvoří, LV č. 318 a 299 k.ú. Bělidla, obec Olomouc, okres Olomouc VLASTNICTVÍ Dle výpisu z katastru nemovitostí pro k.ú. Bělidla, LV č. 318 jsou oceňované nemovité věci ve vlastnictví:

5 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č OMEZENÍ A RIZIKA Ve výpisu z katastru nemovitostí pro k.ú. Bělidla, LV č. 318 jsou v části C uvedena následující omezení vlastnického práva: Nejsou známa žádná jiná rizika nebo omezení vztahující se k oceňovaným nemovitým věcem.

6 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č POPIS NEMOVITÝCH VĚCÍ 4. NÁLEZ Předmětem ocenění je bytová jednotka č. 218/4 v bytovém domě č.p. 218 postaveném na pozemku p.č.st. 269 včetně alikvotního podílu 8621/69298 na společných částech bytového domu č.p. 218 a pozemku p.č.st. 269 zastavěná plocha a nádvoří, LV č. 318 a 299 k.ú. Bělidla, obec Olomouc, okres Olomouc MÍSTOPIS, POPIS, DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ-TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA OCEŇOVANÝCH OBJEKTŮ A ÚDAJE O STÁŘÍ A TECHNICKÉM STAVU Místopis Město Olomouc je krajským městem a má obyvatel. Leží při rychlostních komunikacích E442/E462/R35 navazující na dálnici D1 ve směru na Ostravu. V místě je kompletní infrastruktura a občanská vybavenost, MHD, autobusová a vlaková doprava, nejbližší mezinárodní letiště v Brně (74 km) či v Ostravě (80km). Oceňovaná bytová jednotka je situována v panelovém bytovém domě postaveném ve východní zastavěné části města Olomouce, v místní části Bělidla, na ulici Dr. Milady Horákové. Okolní zástavba je smíšená. Parkování je možné před nebo za bytovým domem. V místě je možnost napojení na veškeré inženýrské sítě. Z hlediska polohy se jedná o polohu dobrou, lokalita vhodná k bydlení, dobrá dostupnost do centra města Bytová jednotka č. 218/4 v BD č.p. 218, k.ú. Bělidla Jedná se o bytovou jednotku o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením, která je situovaná ve II.NP zděného, podsklepeného, řadového krajního bytového domu se čtyřmi nadzemními, jedním podzemním podlažím. Bytová jednotka sestává z předsíně, kuchyně, koupelny s WC, tří pokojů, balkonu. K bytové jednotce dále náleží sklepní místnost a balkon. Původní stáří bytového domu je přibližně z roku Bytový dům byl revitalizován v roce Bytová jednotka byla předmětem kompletní rekonstrukce v roce Technický stav bytového domu i bytové jednotky je dobrý. K oceňované bytové jednotce náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 8621/69298 na společných částech bytového domu č.p. 218 a pozemku p.č.st S ohledem na celkový technický stav, stáří bytového domu, je opotřebení stanoveno odborným odhadem znalce ve výši 40 %. Základy betonové s izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné, stropy s rovným podhledem, střecha valbová, střešní krytina taška pálená, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné hladké, fasádní omítka hladká vápenná se zateplením, vnitřní keramické obklady v kuchyni a koupelně, schody teracové, dveře dřevěné, okna plastová, povrchy místností plovoucí podlahy, keramická dlažba, vytápění ÚT plyn, elektroinstalace světelný a motorový rozvod, bleskosvod instalován, rozvod teplé a studené vody s přípravou teplé vody v kombinovaném plynovém kotli, instalace plynu provedena, odkanalizování ze všech zařizovacích předmětů, vnitřní vybavení tvoří vana, umyvadla a splachovací WC a ostatní prvky tvoří digestoř.

7 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č SOUČASNÉ A PŘÍHODNĚ MOŢNÉ VYUŢITÍ NEMOVITÉ VĚCI Oceňovaná bytová jednotka je užívána k bydlení. Toto využití se jeví jako nejvhodnější i v budoucnu.

8 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č STANOVENÍ VĚCNÉ HODNOTY NEMOVITÝCH VĚCÍ 5.1. STANOVENÍ VĚCNÉ HODNOTY Jako nejvhodnější, na české poměry nejlépe aplikovatelná pro zjištění skutečné nákladové ceny staveb, je v daném případě použita v přiměřeném rozsahu metodika reprodukční ceny snížené o přiměřené opotřebení. Základem pro ocenění bytových jednotek je zjištění užitné plochy (základní měrná jednotka je tedy 1 m 2 ). Takto zjištěná cena za měrnou jednotku je dále upravena koeficientem zohledňujícím skutečné provedení a vybavení bytového domu (bytové jednotky), lišící se od běžného standardu a současně nepromítnutelné do opotřebení. Tuto korekci nelze stanovit matematickým výpočtem, je tedy stanovena odborným odhadem znalce. K ceně stavby je třeba dále připočíst některé další stavební prvky, které jsou součástí stavby (nikoliv tedy movitý majetek), a které nepatří do standardní výbavy daného objektu a současně jejich náklady na pořízení jsou v nezanedbatelné výši. Od výchozí ceny bytové jednotky se odečte přiměřené opotřebení, které se nejčastěji stanovuje lineární metodou a dále též odborným odhadem znalce. Méně častá je metoda analytického výpočtu opotřebení dle jednotlivých konstrukcí a vybavení, dle jejich druhu a užití a podle jejich životnosti. Stanovení plánované životnosti jednotlivých bytových jednotek je součástí vlastního oceňovacího systému. Výsledkem jsou skutečné průměrné (střední) náklady nutné na provedení stavby srovnatelné svými technickými parametry, vybavením, způsobem provedení a v neposlední řadě též opotřebením.

9 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č Bytová jednotka č. 218/4 Obývací pokoj 23,62 m 2 Předsíň 4,95 m 2 Kuchyně 11,11 m 2 Koupelna 11,14 m 2 Pokoj 12,49 m 2 Pokoj 14,39 m 2 Sklep 9,85 m 2 Balkon 2,86 m 2 Celková podlahová plocha jednotky: 90,41 m 2 Stanovení přiměřeného opotřebení S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem znalce ve výši 40 % Podlahová plocha celkem m 2 90,41,-- Jednotková cena Kč/m ,-- Korekce jednotkové ceny 1,0 Upravená jednotková cena Kč/m ,-- Cena za celou podlahovou plochu Kč ,-- Snížení ceny za opotřebení 40 % Kč ,-- Cena stavby po započtení opotřebení Kč , Výpočet hodnoty pozemku U pozemků se vychází z výměr podle výpisu z katastru nemovitostí nebo geometrického plánu, z druhu pozemku (zastavěná plocha, orná půda, atd.). Uváží se také umístění pozemku v dané obci a údaje z územně plánovací dokumentace. Porovnáním s prodeji pozemků v dané lokalitě se stanoví reálná tržní hodnota za 1 m 2 pozemku. Vždy se uvedou podklady, na základě kterých se tato hodnota odvodila. U všech pozemků je třeba vycházet z územně plánovací dokumentace a dalších podkladů. Dle platné cenové mapy města Olomouce je jednotková cena oceňovaného pozemku ve výši 800,- Kč/m 2. Výměra pozemku: p.č.st. 269 zastavěná plocha a nádvoří m 2 476,00

10 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č. 10 Výpočet ceny pozemku Výměra pozemku m 2 476,00 Směrná cena pozemku Kč/m 2 800,00 Výchozí cena pozemku celkem Kč ,00 Cena spoluvlastnického podílu 8621/69298 Kč ,32 Rekapitulace, LV č. 318 a 299, k.ú. Bělidla Reprodukční hodnota bytové jednotky Kč ,- Věcná hodnota bytová jednotka Kč ,- Věcná hodnota pozemku Kč ,- Věcná hodnota celkem Kč ,-

11 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č STANOVENÍ SROVNÁVACÍ HODNOTY NEMOVITÝCH VĚCÍ 6.1. BYTOVÁ JEDNOTKA Č. 218/4 V BD Č.P. 218, K.Ú. BĚLIDLA V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno uskutečněných prodejů nemovitých věcí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Nepředpokládá se, s ohledem na stávající trh s nemovitými věcmi a pohyb cen jednotlivých typů nemovitých věcí, že uskutečněné a vyhodnocované prodeje by měly být starší než 1 rok, to proto, že se předpokládá, že za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací schopnost. Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitých věcí, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí. Závěrem tohoto šetření je odhadovaná prodejní cena, realizovatelná na 6-ti měsíční zprostředkovatelskou smlouvu, se zohledněním současné situace na trhu a pro srovnatelné nemovité věci. Po nemovitých věcech uvedeného typu, t.j. bytová jednotka, uvedené velikosti, vybavení a provedení, technickému stavu, situovaná ve zděném bytovém domě v osobním vlastnictví v dané lokalitě, a u srovnatelných nemovitých věcí je poptávka v souladu s nabídkou. Proto s přihlédnutím k umístění nemovité věci, jejímu technickému stavu, vybavení, způsobu využití, jsem názoru, že oceňovaná nemovitá věc je obchodovatelná. Objekty k porovnání: BJ 3+1, Pasteurova Ulice, Olomouc, 94 m 2 Prodej bytu 3+1, 94m2, OV v Olomouci - ul. Pasteurova. Jedná se o byt ve zvýšeném přízemí cihlového domu po kompletní rekonstrukci. Na podlaze je vinylová podlaha, plov. podlaha a dlažba. Jádro je zděné s vanou, wc samostatně s oknem. V celém bytě jsou nové omítky, elektrika, rozvody vody a odpady, obložkové dveře, nová kuchyň. linka. Byt zůstane v rámci ceny kompletně zařízen nábytkem na míru, vestavěnými skříněmi v chodbě a v ložnici, sedací soupravou, pračkou, sušičkou, kuchyň. linkou vč. vestavěných spotřebičů atd. 2 pokoje jsou neprůchozí, obývací pokoj je průchozí. K bytu náleží 2 sklepy v suterénu domu. Topení řešeno samostatným kombinovaným plyn. kotlem vč. ohřevu vody. Cena: ,- Kč (30.319,- Kč/m 2 Zdroj: realitní inzerce ) BJ 3+1, Wanklova ulice, Olomouc, 88 m 2 Nabízíme k prodeji podkrovní byt 3+1 o velikosti 88 m2 ve 4. patře cihlového domu bez výtahu na ulici Wanklova v Olomouci. Byt je slunný, prostorný a působí útulně. Klidná lokalita blízko centra. Dům je po kompletní rekonstrukci (fasáda, zateplení, střecha, střešní okna, interier domu). V bytě je z chodby vstup do ložnice a dětského pokoje, které jsou neprůchozí. Z chodby je samostatný vstup jak do kuchyně, tak do obývacího pokoje, který je propojený s kuchyní. Z kuchyně vstup na zastřešený balkon, výhled do dvora. Součástí prodeje je celé vybavení kuchyně. Koupelna s vanou i sprchovým koutem, WC samostatně. Vytápění vlastním plynovým kotlem. Cena: ,- Kč Zdroj: realitní inzerce (23.863,- Kč/m2) BJ 3+1, ulice kpt. Nálepky, Olomouc, 75 m 2 Nabízíme k prodeji cihlový byt ve 3.NP o dispozici 3+1. Plocha bytu je 75m2. Byt představuje velmi příjemné bydlení se dvěma prostornými pokoji a dalším pokojem propojeným s kuchyní. Byt mimo jiné disponuje memším balkónem a spíží na potraviny. V minulosti došlo k povedené rekonstrukci koupelny, dveří se zárubněmi, plastových oken, omítek, nového kotle, radiátorů. Podlahy parketové - položen koberec v celém bytě. Orienrace pokojů na jižní stranu, kuchyň na sever. Vytápění v bytě plynovým kotlem. K bytu patří 2x sklepnní kóje zděná. Cena: ,- Kč Zdroj: realitní inzerce ( ,- Kč/m2)

12 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č. 12 Tabulka srovnávací hodnoty: Cena (Kč/m2) Zohlednění hodnototvorných faktorů koeficienty přepočtená Tech. cena (Kč/m2) Poloha Pozemek Velikost stav Zdroj Ostatní BJ Pasteurova ,98 1,00 0,98 0,98 0,85 1, BJ Wanklova ,99 1,00 1,01 1,03 0,85 1, BJ kpt. Nálepky ,99 1,00 1,05 1,08 0,85 1, Výsledná cena: Při srovnání realizovaných prodejů bytových jednotek z vlastní databáze a z nabídek z inzerce realitních kanceláří s bytovou jednotkou oceňovanou, byly srovnány zejména užitné plochy, vybavení, lukrativita lokality, stavebně-technický stav, dispoziční a technické řešení. V neposlední řadě byla také posouzena vybavenost lokality, životní prostředí, napojení na sítě, napojení na dopravně komunikační systém, demografické podmínky a další cenotvorné vlivy. Nabídky k prodeji v realitních časopisech na bytové jednotky se srovnatelnými parametry jsou srovnatelné s obvyklými hodnotami. V současné době se tedy srovnatelné bytové jednotky nabízejí k prodeji v rozmezí nabídkových přepočtených cen od ,- Kč/m 2 do ,- Kč/m 2, s ohledem na výše uvedené skutečnosti, volím srovnávací hodnotu v průměrné ceně: ,- Kč/m 2. Výpočet srovnávací hodnoty: ,- Kč/m 2 * 90,41 m 2 = ,- Kč. Výsledná srovnávací hodnota tak činí po zaokrouhlení: ,- Kč. Výsledná srovnávací hodnota bytové jednotky bytové jednotky č. 218/4 v bytovém domě č.p. 218 postaveném na pozemku p.č.st. 269 včetně alikvotního podílu 8621/69298 na společných částech bytového domu č.p. 218 a pozemku p.č.st. 269 zastavěná plocha a nádvoří, LV č. 318 a 299 k.ú. Bělidla, obec Olomouc, okres Olomouc činí: ,- Kč

13 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č REKAPITULACE JEDNOTLIVÝCH METOD PRO STANOVENÍ VÝSLEDNÉ OBVYKLÉ CENY Věcná hodnota nemovitých věcí na LV č. 318 a 299: ,- Kč Srovnávací hodnota nemovitých věcí na LV č. 318 a 299: ,- Kč Výslednou obvyklou cenu oceňovaných nemovitých věcí stanovuji ve výši srovnávací hodnoty.

14 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č STANOVENÍ CENY JEDNOTLIVÝCH PRÁV A ZÁVAD S NEMOVITÝMI VĚCMI SPOJENÝCH Omezení vztahující se k nařízení exekuce a k exekučnímu příkazu k prodeji nemovitostí jsou zohledněna ve výsledné obvyklé ceně. Nelze však odečíst výši dlužné částky vážící se k exekuci, neboť není známa přesná částka. Ve výpisu z katastru nemovitostí pro k.ú. Bělidla, LV č. 318 a 299 jsou v části C uvedena následující oprávnění: (viz. oddíl 3.4.) 9. STANOVENÍ ZÁVAD, KTERÉ PRODEJEM V DRAŢBĚ NEZANIKNOU Dle znění 336a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů jsou za závady, které prodejem v dražbě nezaniknou považovány věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní předpisy, nájem bytů a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitost zatěžovala i nadále. Na základě dostupných podkladů a místního šetření nebyly žádné z výše uvedených závad zjištěny.

15 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY Tržní hodnota (obvyklá cena) - je to cena aktuálního trhu, cena zpeněžitelná tzn. cena, za kterou lze věc v daném místě a čase prodat nebo koupit. Jedná se o krátkodobou platnost obvyklé ceny v závislosti na podmínkách vně i uvnitř oceňovaného systému. Je dána konkrétním vztahem nabídky a poptávky. Odhad tržní hodnoty je proveden na základě odborného posouzení výše zjištěných hodnot. Při tomto posouzení jsou zohledněny všechny rozhodující faktory, vztahující se k dané nemovitosti, které nemohou být postiženy matematickým výpočtem, které však mohou rozhodující měrou ovlivnit hodnotu majetku. Největší důraz je přitom kladen na současný stav trhu s nemovitostmi ve vztahu nabídky a poptávky s předpokládaným výhledem na několik roků, dále na vnější i vnitřní vlivy, tj. např. technický stav, fyzické opotřebení, morální opotřebení, umístění lokality, občanská vybavenost, demografické podmínky, stabilita území ve vztahu k územnímu plánu, životní prostředí, atd. Dále je potřeba postihnout veškeré dluhy a závazky, která jsou na nemovitost vázány. Bytová jednotka č. 218/4 v bytovém domě č.p. 218 postaveném na pozemku p.č.st. 269 včetně alikvotního podílu 8621/69298 na společných částech bytového domu č.p. 218 a pozemku p.č.st. 269 zastavěná plocha a nádvoří, LV č. 318 a 299 k.ú. Bělidla, obec Olomouc, okres Olomouc ,- Kč Prohlašuji, ţe při provedení ocenění jsem osobou nezávislou. Výše stanovená obvyklá cena je stanovena bez odpočtu omezení zapsaných v oddíle C výpisů z katastru nemovitostí. V Prostějově, dne Ing. František Kocourek Vypracoval: Ing. František Kocourek J. Zrzavého Prostějov tel./fax:

16 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č ZNALECKÁ DOLOŢKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne , č.j. 3315/89, pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek je ve znaleckém deníku zapsán pod pořadovým číslem /2015. Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace. Ing. František Kocourek J. Zrzavého Prostějov tel./fax:

17 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č. 17 Usnesení Situační plánek Fotodokumentace Výpis z katastru nemovitostí Neoficiální kopie katastrální mapy 12. PŘÍLOHY

18 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č OBSAH č / Účel stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí Obecné předpoklady pro stanovení obvyklé ceny Použité podklady pro znalecký posudek o obvyklých cenách nemovitých věcí Použité podklady: Předmět posudku Vlastnictví Nález Popis nemovitých věcí Místopis, Popis, dispoziční řešení, stavebně-technická charakteristika oceňovaných objektů a údaje o stáří a technickém stavu Současné a příhodně možné využití nemovité věci Stanovení věcné hodnoty nemovitých věcí Stanovení věcné hodnoty Výpočet hodnoty pozemku Stanovení srovnávací hodnoty nemovitých věcí Bytová jednotka č. 218/4 v BD č.p. 218, k.ú. Bělidla Rekapitulace jednotlivých metod pro stanovení výsledné obvyklé ceny Stanovení ceny jednotlivých práv a závad s nemovitými věcmi spojených Stanovení závad, které prodejem v dražbě nezaniknou Stanovení obvyklé ceny Znalecká doložka Přílohy Obsah... 18

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 00377/14-020 Značka: 4673300995_68580 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: stavby č.p. 320 na pozemku p.č.st.

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Pozemek parc.č. St. 402, jehož součástí

Více

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Členský podíl, s nímž je spojeno členství

Více

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 75 na pozemku parc.č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156-69/2013. Křenová 26 602 00 Brno. Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro účely dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156-69/2013. Křenová 26 602 00 Brno. Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro účely dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 156-69/2013 O ceně nebytového prostoru č. 193/1, LV 4439, v budově Staré Brno, č.p. 193, LV 3939, byt.dům, na pozemku p.č. 1281 a pozemků p.č. 1281 a 1282 v obci Brno, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 576 na pozemku parc.č.

Více

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Jednotka č. 1661/30 (nebytový prostor) a

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz Znalecký posudek číslo 1672-103/2010 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitosti bytové jednotky č. 2743/8 na ul. Vrobelova č.or. 18, Kroměříž o velikosti 2+1 včetně všech součástí a příslušenství nacházející

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu id. 1/4 nemovitosti - bytového domu čp. 121 postaveného na pozemcích jiného vlastníka parc.č. st. 302/1 a st. 302/2 v k.ú. a obci

Více

Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Budova č.p. 744 na pozemku parc.č. 2015

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2256-213/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2256-213/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2256-213/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - pozemku parc.č. 677/2 jehož součástí je bytový dům č.p. 367, součástí a příslušenství, katastrální území a obec Stonava, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2027-613/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 32/3, umístěné v domě č.p. 32 na pozemku parc.č. 220 (LV 222) a spoluvlastnickém podílu o velikosti 7705/30985

Více

Znalecký posudek č. 849-35/11

Znalecký posudek č. 849-35/11 Znalecký posudek č. 849-35/11 ve věci stanovení ceny obvyklé nemovitostí - jednotky (bytu) č. 638/1, vč. spoluvlastnických podílů na společných částech domu a jeho vybavení a spoluvlastnického podílu k

Více

strana 1 Znalecký posudek č. 4205/2015

strana 1 Znalecký posudek č. 4205/2015 strana 1 Znalecký posudek č. 4205/2015 o ceně nemovitých věcí bytová jednotka č. 1190/9 v budově č.p. 1190 na pozemku parc.č. 276 včetně podílu na společných částech pozemku a budovy ve výši 687/21807;

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015 o obvyklé (tržní) ceně nemovitosti pozemku p.č.178/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 160 m 2, součástí je stavba Švábenice č.p. 215 bydlení, stavba na pozemku p.č. St.

Více

Znalecký posudek č. 23/2015

Znalecký posudek č. 23/2015 Znalecký posudek č. 23/2015 Ocenění tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV č. 2347 k.ú. Letohrad, obec Letohrad Účel posudku: Stanovení tržní hodnoty pro potřeby dražby. Vypracováno ke dni: 17.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor v současném stavu Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2025-611/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 1756/7 na ul. 8.května, umístěné v domě č.p. 1756,1757 na parc.č. St. 1997 a spoluvlastnického podílu na

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1689-275/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1689-275/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1689-275/2014 o odhadu ceny obvyklé spoluvlastnického podílu o velikosti 196/1000 na nemovité věci bytovém domě č. p. 2163 na ul. Těšínská, katastrální území Opava - Předměstí,

Více

Znalecký posudek č. 203-3540/12 Ocenění nemovitostí pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb.

Znalecký posudek č. 203-3540/12 Ocenění nemovitostí pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 203-3540/12 Ocenění nemovitostí pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb. pro dražebníka Budova občanské vybavenosti č.p. 3274 na pozemku parc.č. 2887/63

Více