Znalecký posudek o ceně nemovitosti - odhad obvyklé ceny č /2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek o ceně nemovitosti - odhad obvyklé ceny č. 3765-19/2012"

Transkript

1 Znalecký posudek o ceně nemovitosti - odhad obvyklé ceny č /2012 Typové bytové jednotky obsazené nájemcem s nájemní smlouvou na dobu neurčitou a regulovaným nájemným v budově č.p. 1508, 1509, 1510, 1511 v ulici Křejpského, včetně podílu na společných částech této budovy a pozemcích, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha v katastrálním území Chodov a obce Praha na LV č Objednatel posudku: Jihoměstská majetková a.s. Ocelíkova 672/ Praha 4 Účel posudku: Podklad pro potřebu objednatele Podle stavu k odhad vypracoval: Ing. Jiří Švec Lidická Poděbrady tel , Odhad obsahuje 16 stran textu včetně příloh. Objednateli se předává ve třech vyhotoveních. V Poděbradech,

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Stanovení obvyklé ceny nemovitosti typového bytu ke dni ocenění v souladu se zásadami privatizace obecních bytů, převedených po r bezúplatně na obec, nyní v majetku Hl. m. Prahy, svěřeného MČ Praha Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: Typový byt v budově č.p. 1508, 1509, 1510, 1511, ul. Křejpského, Praha 4 - Chodov Kraj : Hlavní město Praha, Obec : Praha 4, Katastrální území: Chodov 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti: Prohlídka byla provedena za přítomnosti zástupce objednatele posudku dne Podklady pro vypracování odhadu: - výpis z katastru nemovitostí - kopie katastrální mapy - prohlášení vlastníka dosud nezapsané v KN - údaje poskytnuté objednatelem (termín kolaudace budovy, technický stav a provedené stavební úpravy) - informace z realitního trhu a od realitních kanceláří - zásady privatizace obecních bytů, převedených po r bezúplatně na obec, nyní v majetku Hl. m. Prahy, svěřeného MČ Praha 11 příloha usnesení č. 15/9/Z/ místní šetření 5. Vlastnické a evidenční údaje Na LV č pro kat. území Chodov a obec Praha je mimo jiné uvedeno : Část A LV - vlastnictví : Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, Staré Město, Praha 01 Svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce : Městská část Praha 11, Ocelíkova 672/1, Praha 11, Háje, Část B LV - Pozemky : p.č zastavěná plocha a nádvoří výměry 279 m 2 p.č zastavěná plocha a nádvoří výměry 283 m 2 p.č zastavěná plocha a nádvoří výměry 283 m 2 p.č zastavěná plocha a nádvoří výměry 282 m 2 Budova : Chodov, č.p. 1508, 1509, 1510, 1511 na parcele 2509, 2510, 2511, 2512, způsob využití bydlení 2

3 Dle prohlášení vlastníka budou předmětem převodu i funkčně související pozemky p.č. 2519/8, 2519/20, 2519/9, 2519/19, 2519/10, 2519/18, 2519/11, 2519/17 6. Celkový popis lokality a nemovitosti: Objekt se nachází na sídlišti vícepodlažních panelových domů postaveném koncem 70-tých let min. století v Praze Jižním městě, stanice metra Chodov necelých 500 m.. V místě většina služeb, nájezd na dálnici D1 směr centrum cca 1 km. V docházkové vzdálenosti rekreační zóny (Milíčovský les, Vodní nádrž Hostivař). Předmětem ocenění je typový byt v této budově. Byt je oceněn včetně podílu na společných částech budovy a jí zastavěných pozemcích a funkčně spojených pozemcích tak jak jsou uvedeny v prohlášení vlastníka, které jsou všechny ve vlastnictví Hl. města Prahy. Vybavení bytu uvažováno standardní viz. posouzení níže. Dle prohlášení vlastníka budova obsahuje celkem 146 jednotek situovaných v 1. až 12.NP budovy. Z toho 140 bytů a 6 nebytových jednotek ty nejsou předmětem ocenění. Jedná se o 2 typy bytů velikosti 2+1 o prům. výměře 42 m 2 a bytů 3+1 o prům. výměře 65 m 2. Ke každé jednotce náleží právo užívat sklepní kóji v prvním pozemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy jednotky, neboť se nejedná o místnost tvoří příslušenství bytu. Vlastní budova je typizovaný panelový montovaný objekt z prefabrikovaných stěnových prvků. Nosnou konstrukci včetně stropů tvoří železobetonové stěnové panely, obvodové panely sendvičové se zateplenou fasádou. Zastřešení plochou střechou s původní živičnou a novou foliovou krytinou. Klempířské prvky úplné, výtahy. Dům byl kolaudován v roce Jedná se o střední sekci řadového panelového domu o 4 vstupech a č.p. s vlastními schodišti a výtahy. V roce 2006 provedena celková regenerace, zejména byla vyměněna okna, veškerá stoupací vedení, provedena sanace lodžií, zateplen obvodový plášť a výměna el. instalace. U výtahů vyměněny v roce 2006 kabiny a instalováno dorozumívací zařízení. 7. Analýza prodejnosti : Jedná se o prodej obecních bytů (nájemní smlouva na dobu neurčitou s regulovanou výší nájmu) jejich nájemcům. Nejedná se tedy o prodej v tržním prostředí a prodejnost je závislá pouze na výši dohodnuté ceny, případně platebních podmínkách. 8. Obsah posudku: a) Stanovení ceny porovnávacím způsobem dle platného cenového předpisu b) Stanovení ceny porovnávacím způsobem dle realitního trhu c) Stanovení obvyklé ceny obsazeného nájemního bytu 3

4 B. Posudek Vstupní rozvaha : Úkolem znalce je vypracovat typový znalecký posudek nemovitosti, bytové jednotky, která vnikne dle již zpracovaného prohlášení vlastníka v předmětné budově. Předmětem tohoto znaleckého posudku není ověření pravosti, správnosti, či úplnosti podkladů dokladů, předložených jako podklady pro ocenění. Pokud byly použity informace i z jiných zdrojů, vychází posudek z předpokladu jejich věrohodnosti a z hlediska jejich přesnosti a úplnosti nebyly ověřovány. Odhad obvyklé ceny představuje cenu současnou k datu ocenění a v budoucnu může doznat změn s ohledem na vývoj realitního trhu, legislativě apod. Obvyklou cenou se podle 2 zákona č. 151/1997 Sb. rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné či obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom, se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Ve stanovení obvyklé ceny jsou zohledněny zásady privatizace obecních bytů, převedených po r bezúplatně na obec, nyní v majetku Hl. m. Prahy, svěřeného MČ Praha 11 Nejčastěji používanými metodami pro zjištění hodnoty nemovitosti jsou : - nákladový způsob (věcná hodnota) vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění. Jedná se tedy o stanovení hodnoty v současných cenách a určení stupně opotřebení. Výsledkem je časová cena vystihující reálný technický stav ke dni ocenění. Tento způsob vůbec nezohledňuje tržní hledisko a pro stanovení obvyklé je zcela nevhodný. Lze ho použít např. při stanovení pojistné hodnoty nemovitosti. - výnosový způsob (metoda) tato metoda je založena na kapitalizaci příjmů (čistého nájemného) tržně pronajímaných nemovitostí. V daném případě, kdy jsou byty obsazeny nájemci na dobu určitou s regulovanou výší nájmu byty nepřináší odpovídající výnos a její použití je tedy nevhodné. 4

5 - porovnávací způsob (metoda) : 1. způsob tato metoda vychází z porovnání cen srovnatelných nemovitostí obchodovaných v dané lokalitě. V principu se jedná o vyhodnocení cen realizovaných obchodů na realitním trhu starých max. 1 rok, nebo aktuálních nabídek na trhu s nemovitostmi, které jsou srovnatelné svým účelem užití, typem, velikostí, celkovým stavem a lokalitou - tyto ceny jsou s ohledem na jejich konkrétní parametry a serióznost zdroje informací patřičně upraveny. Vzhledem ke skutečnosti, že se v předmětné nemovitosti nachází dva typy bytů, je tato metoda použita samostatně pro každý tento byt. - druhým způsobem stanovení porovnávací hodnoty je použití metodiky dle oceňovacího předpisu, která vychází ze statistiky min. financí - realizovaných cen v minulém období. Výhodou je velký vzorek porovnávaných nemovitostí, nevýhodou nemožnost přesnějšího určení lokality a částečného vlivu cen realizovaných i v obdobím starším jednoho roku. - U této metody nelze rozlišit cenu dle velikosti užitné plochy bytu. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o prodej bytu obsazeném nájemcem s nájemní smlouvou na dobu neurčitou s regulovanou výší nájemného tomuto nájemci, musel být k standardním koeficientům (redukce pramene ceny, velikost a situování bytu, lokalita, tech. stav. ) přidán ještě další specifický koeficient obsazenosti bytu, který byl stanoven ve výši 2,8. Porovnávací metoda (oba její shora uvedené způsoby) s použitím koeficientu obsazenosti bytu je pro daný znalecký úkol stanovení obvyklé ceny bytu obsazeného nájemcem s nájemní smlouvou na dobu neurčitou a regulovanou výší nájemného jednoznačně nejvhodnější a výsledná cena je stanovena jako vážený průměr výsledných cen těchto 2 způsobů. Ceně zjištěné porovnávacím způsobem dle cenového předpisu přisuzuji váhu 1, ceně zjištěné dle realitního trhu váhu 3. Vybavení typového bytu je v porovnávací metodě uvažováno jako původní a běžně udržované v průměrném stavu (původní umakart. jádro, kuch. linka se sporákem a digestoři, plastová okna s izolačním dvojsklem, podlahy lina a lepené koberce, ). Vytápění všech bytů ústřední teplovodní z centrálního zdroje mimo budovu. Pokud byly v bytech prováděny nějaké úpravy tak to bylo dle sdělení objednatele převážně na náklady nájemců a nejsou tedy v ocenění uvažovány. 5

6 a) Stanovení ceny porovnávacím způsobem dle platného cenového předpisu Popisy objektů, výměra, hodnocení Ocenění nemovitosti je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb Typový byt bez rozlišení velikosti - cena za 1 m2 Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Bytový prostor 25 porovnávací metoda Poloha objektu: Hlavní město Praha, oblast č. 11 Stáří stavby: 35 let Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 19): Kč/m 2 Podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru: Typový byt: 1,00 m 2 Započítaná podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru: = 1,00 m 2 Výpočet indexu cenového porovnání Index vybavení: Název znaku č. V i 1. Typ stavby - Budova - panelová, zateplená III 0,00 2. Společné části domu - Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, II 0,00 sušárna, sklad 3. Příslušenství domu - Bez dopadu na cenu bytu II 0,00 4. Umístění bytu v domě - Ostatní podlaží nevyjmenované II 0,00 5. Orientace obyt. místností ke světovým stranám - Ostatní světové III 0,03 strany - s výhledem 6. Základní příslušenství bytu - Příslušenství částečné nebo úplné II -0,10 mimo byt nebo umakartové bytové jádro 7. Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem - Standardní II -0,01 vybavení - balkon nebo lodžie nebo komora nebo sklepní kóje 8. Vytápění bytu - Dálkové, ústřední, etážové III 0,00 9. Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III 0, Stavebně - technický stav - Byt se zanedbanou údržbou III 0,85 (předpoklad provedení menších stavebních úprav) Koeficient pro stáří 35 let: 0,80 9 Index vybavení I V = (1 + Σ V i ) x V 10 x 0,80 = 0,626 i = 1 6

7 Index polohy: Název znaku č. P i 1. Poloha nemovitosti - v souvisle zastavěném území III 0,00 2. Místní obliba v obci nebo oblasti - nepreferované - Panelové I -0,08 sídliště 3. Okolní zástavba a životní prostředí - převažující objekty pro III 0,00 bydlení 4. Dopravní spojení - dobrá dostupnost centra obce, dobré dopravní II 0,00 spojení 5. Parkovací možnosti v okolí nemovitosti - špatné I -0,02 6. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0,00 7. Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0,00 8. Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00 8 Index polohy I P = (1 + Σ P i ) = 0,900 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku č. T i 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je II -0,05 nižší než nabídka 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve II 0,00 spoluvlastnictví) 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - bez vlivu II 0,00 3 Index trhu I T = (1 + Σ T i ) = 0,950 i = 1 Celkový index I = I V x I P x I T = 0,626 x 0,900 x 0,950 = 0,535 Ocenění: Cena upravená CU = IPC x I = Kč/m 2 x 0,535 = ,08 Kč/m 2 CP = CU x PP = ,08 Kč/m 2 x 1,00 m 2 = ,08 Kč Cena stanovená porovnávacím způsobem dle cenového předpisu = ,-- Kč 7

8 b) Stanovení ceny porovnávacím způsobem dle realitního trhu Stanovení porovnávací hodnoty bylo provedeno porovnáním nabídky srovnatelných bytů v dané lokalitě. Jejich ceny byly korigovány těmito neměnnými koeficienty : Redukce pramene ceny realitní inzerce : 0,90 Ostatní koeficienty (velikosti. polohy, provedení a vybavení, celkového stavu a úvaha zpracovatele ocenění) viz. zdůvodnění v pravém sloupci tabulky byly stanoveny dle názoru znalce. Pokud nejsou u jednotlivých bytů uvedeny jsou rovny 1,0. Zprůměrňováním všech koeficientů byl vypočten výsledný koeficient K c, kterým byla korigována nabídková cena bytu. Výpočet porovnávací hodnoty byt 2+1 Lokalita / Popis Zdůvodnění koeficientu K c Typ stavby Užitná plocha Podlaží Dispozice Požadovaná cena Jednotková cena Koeficient celkový Upravená cena m 2 Kč Kč/m 2 K C Kč/m 2 Oceňovaná jednotka Typový byt byt v původním stavu stáří 35 let, průměrně udržovaný, bez balkonu. Budova panelová po celkové regeneraci včetně zateplení fasády, výměny oken a nových výtahů. panelová 62, X X X X zateplená Srovnávané jednotky Byt 2+1 výměry 56 m 2 v 7.NP 8-mi podlažního panelového domu. Byt v původním stavu s umakartovým jádrem, vyměněna okna - plastová. Dům v původním stavu, nové stoupačky. Na patře sklep - komora. inzerce; Provedení a vybavení - komora na patře; panelová 56, , Byt 2+1 s lodžií výměry 61 m 2 v 5.NP panelového domu. Byt po vnitřní modernizaci s vyzděným jádrem, dům s novou zateplenou fasádou, vyměněna okna a stoupačky. n.. X inzerce; Provedení a vybavení - lodžie + komora; Celkový stav - po modernizaci, dům však nezateplený; Úvaha zpracovatele ocenění - družstevní, anuita ,- Kč; 61, ,

9 Byt 2+KK výměry 52 m 2 v 1.NP panelového domu. Byt v původním stavu s umakartovým jádrem, udržovaný. Dům po celkové revitalizaci, zateplený, vyměněna okna a stoupačky. V blízkosti metro a obch. centrum. inzerce; Poloha - blíže metra; Úvaha zpracovatele ocenění - 1.NP - bezbarierový; panelová 52, KK , Družstevní byt 2+1 v OV výměry 53 m 2 v 8.NP panelového domu. Byt v původním stavu s umakartovým jádrem, udržovaný. Dům zateplený, vyměněna okna a stoupačky. inzerce; panelová 53, , Byt 2+1 výměry 62 m 2 v 6.NP panelového domu. Byt v původním stavu s umakartovým jádrem, udržovaný. Dům zateplený, udržovaný, vyměněna okna a stoupačky. inzerce; panelová 62, , Průměrná cena Kč/m 2 Celková užitná plocha oceňované nemovitosti 42,00 m 2 Porovnávací hodnota Kč Obvyklá cena bytu 2+1 : (25 941,- Kč x ,- Kč x 3) / 4 = ,75 Kč/m 2 Obvyklá cena bytu 2+1 po úpravě koeficientem obsazenosti : ,75 Kč / 2,8 = ,33 Kč/m 2, zaokrouhleno ,- Kč/m 2 9

10 Výpočet porovnávací hodnoty byt 3+1 Lokalita / Popis Zdůvodnění koeficientu K c Typ stavby Užitná plocha Podlaží Dispozice Požadovaná cena Jednotková cena Koeficient celkový Upravená cena m 2 Kč Kč/m 2 K C Kč/m 2 Oceňovaná jednotka Typový byt byt v původním stavu stáří 36 let, průměrně udržovaný, s lodžií. Budova panelová po celkové regeneraci včetně zateplení fasády, výměny oken a nových kabin výtahů. panelová 69, /L X X X X zateplená Srovnávané jednotky Praha - Háje Byt 3+1 výměry 88 m 2 v 5.NP osmi podlažního panelového domu. Byt i dům po rekonstrukci. Lodžie a sklepní kóje. V blízkosti metra Háje a Milíč. lesa. Družstevní vlastnictví, anuita splacena, převod do OV možný inzerce; Provedení a vybavení - byt po rekonstrukce; Úvaha zpracovatele ocenění - družstevní vlastnictví; panelová 66, , Byt 3+1 s lodžií výměry 63 m 2 ve 4.NP panelového domu. Byt (2006) i dům po celkové revitalizaci s novou zateplenou fasádou, vyměněna okna a stoupačky. Lodžie. Družstevní vlastnictví, anuita ,- Kč. panelová zateplená inzerce; Provedení a vybavení - byt po rekonstrukci 2006; Úvaha zpracovatele ocenění - družstevní, anuita ,- Kč; 63, /L , Byt 3+1 v OV výměry 66 m 2 v 7.NP 12-ti podlažního panelového domu. Byt i dům po celkové revitalizaci, zateplený, vyměněna okna a stoupačky. Lodžie je zasklená, komora. panelová zateplená X inzerce; Provedení a vybavení - po rekonstrukci, zasklená lodžie; 69, , Byt 3+1 v OV výměry 82 m 2 v 7.NP. Byt v původním stavu s umakartovým jádrem, udržovaný. Dům nezateplený, vyměněna okna a stoupačky. Lodžie inzerce; panelová 78, , Praha - Háje Byt 3+1 výměry 66 m 2 v OV ve 3.NP panelového domu. Byt v původním stavu, udržovaný. Dům zateplený, udržovaný, vyměněna okna a stoupačky. inzerce; panelová 66, /L , Průměrná cena Kč/m 2 Celková užitná plocha oceňované nemovitosti 65 m 2 Porovnávací hodnota Kč 10

11 Obvyklá cena bytu 3+1 : (25 941,- Kč x ,- Kč x 3) / 4 = ,75 Kč/m 2 Obvyklá cena bytu 3+1 po úpravě koeficientem obsazenosti : ,75 Kč / 2,8 = ,19 Kč/m 2, zaokrouhleno ,- Kč/m 2 C. Rekapitulace Cena za 1 m 2 podlahové plochy typového bytu 2+1 : Cena za 1 m 2 podlahové plochy typového bytu 3+1 : ,- Kč ,- Kč Komentář : Jako návrh obvyklé ceny typového bytu obsazeného nájemcem s nájemní smlouvou na dobu neurčitou stanovuji cenu nemovitosti zjištěnou porovnávacím způsobem a to váženým průměrem porovnávací metody dle cenového předpisu (váha 1) a porovnávací metody dle současného realitního trhu (váha 3). Z důvodu, že se ceny dle velikosti jednotlivých typů bytů liší (po malých bytech větší poptávka, jsou lépe obchodovatelné a cena za 1 m 2 podlahové plochy dosahovaná při jejich prodeji je tedy vyšší) je ocenění provedeno pro oba typy bytů, které se v předmětné budově nacházejí. Provedení a vybavení je uvažováno v původním, běžně udržovaném stavu. V ceně bytu je zahrnut podíl na společných částech budovy a zastavěných a funkčně souvisejících pozemcích ve vlastnictví Hl. města Prahy, které budou dle prohlášení vlastníka předmětem převodu. Typový byt 2+1 je oceněn bez balkonu či lodžie. Typový byt 3+1 je oceněn s lodžií. 11

12 Ceny konkrétních bytů je v případě jejich nevýhodného situování ke světovým stranám, umístění v 1. či posledním NP a příslušenství lodžie či balkonu dále upravit : - byt v prvním, nezvýšeném podlaží : koeficient 0,95 - byt v posledním podlaží : koeficient 0,97 - orientace bytu pouze/převážně na sever : koeficient 0,96-0,98 - balkon/lodžie u bytů 2+1 : koeficient 1,02 - není lodžie u bytů 3+1 : koeficient 0,98 V Poděbradech, Ing. Jiří Švec Lidická Poděbrady D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne č.j. Spr. 1045/91 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady se specifikací nemovitosti. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /2012 znaleckého deníku. Přílohy : 1. Výpis z katastru nemovitostí 2. Snímek katastrální mapy 3. Mapa lokality a širší vztahy 12

13 13

14 14

15 15

16 16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem ZNALECKÝ POSUDEK č. 1999-9 / 2010 obvyklé ceny bytové jednotky č. 1435/10, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na pozemku p.č. st. 4340 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 339,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2290/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.3 v ul. Plzeňská č.p.52 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.par. 647/1, 647/2 a 647/3 zastavěná plocha a nádvoří v obci Příbram,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2025-611/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 1756/7 na ul. 8.května, umístěné v domě č.p. 1756,1757 na parc.č. St. 1997 a spoluvlastnického podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 966/2012 Ocenění bytové jednotky č. 755/4 zapsaná na listu vlastnictví č. 2140, v budově č.p. 755, zapsané na LV č. 2074, stojící na parcele č. 1714, zapsané

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2027-613/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 32/3, umístěné v domě č.p. 32 na pozemku parc.č. 220 (LV 222) a spoluvlastnickém podílu o velikosti 7705/30985

Více

Znalecký posudek č. 849-35/11

Znalecký posudek č. 849-35/11 Znalecký posudek č. 849-35/11 ve věci stanovení ceny obvyklé nemovitostí - jednotky (bytu) č. 638/1, vč. spoluvlastnických podílů na společných částech domu a jeho vybavení a spoluvlastnického podílu k

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 NEMOVITOST: o ceně byt.jedn. č.590/3 včetně podílu 3/20 na společných částech domu č.p.590 v obci Cvikov, k.ú.cvikov, okres Česká Lípa Katastrální údaje :

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 52/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 52/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 52/2011 O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 267/4 včetně příslušenství v obci Kostelec u Holešova, k.ú. Kostelec u Holešova, okres Kroměříž. Objednatel posudku: Účel posudku: De-Rooy,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Ocenění nemovitostí č. 12201882012

Ocenění nemovitostí č. 12201882012 Ocenění nemovitostí č. 12201882012 o ceně podílu v bytovém družstvu Na Dědině 852 se kterým jsou spojena členská práva a povinnosti v tomto družstvu, zejména právo nájmu družstevního bytu v 9. podlaží

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Jednotka č. 1661/30 (nebytový prostor) a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2179 276 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 1871/09-88

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2179 276 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 1871/09-88 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2179 276 / 2013 dle Usnesení č.j. 067 EX 1871/09-88 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Členský podíl, s nímž je spojeno členství

Více

Znalecký posudek č. 203-3540/12 Ocenění nemovitostí pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb.

Znalecký posudek č. 203-3540/12 Ocenění nemovitostí pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 203-3540/12 Ocenění nemovitostí pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb. pro dražebníka Budova občanské vybavenosti č.p. 3274 na pozemku parc.č. 2887/63

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

Ocenění nemovitostí č. 916462011

Ocenění nemovitostí č. 916462011 Ocenění nemovitostí č. 916462011 o ceně byt.jedn.č.97/1 vč.podílu 504/4926 na společných částech domu č.p.96,97 a pozemku st.431 v obci Velká Hleďsebe, k.ú.klimentov, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

Odhad tržní hodnoty č. 4093

Odhad tržní hodnoty č. 4093 Odhad tržní hodnoty č. 4093 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN č.j. 065 Ex 03859/13-093

Více

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Jiřího Krále Spoluvlastnický podíl o velikosti id ½ na nemovitostech,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2256-213/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2256-213/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2256-213/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - pozemku parc.č. 677/2 jehož součástí je bytový dům č.p. 367, součástí a příslušenství, katastrální území a obec Stonava, okres

Více

Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Budova č.p. 744 na pozemku parc.č. 2015

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1689-275/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1689-275/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1689-275/2014 o odhadu ceny obvyklé spoluvlastnického podílu o velikosti 196/1000 na nemovité věci bytovém domě č. p. 2163 na ul. Těšínská, katastrální území Opava - Předměstí,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4520/281/13 Č.j.: 229/2013- N o ceně rodinného domu č.p. 1368, postaveného na pozemku parc.č. 340/4 s příslušenstvím a s pozemky parc.č. 340/4, parc.č. 340/6 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 ZNALECKÝ POSUDEK č. 162 105 / 2010 dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31 Objednavatel: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor Sídlo: nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 Zhotovitel:

Více