Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008"

Transkript

1 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice RM souhlasí s vyplacením mimořádné odměny řediteli základní školy v souladu s pravidly míry zapojení do práce na ŠVP RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Smlouvě o nakládání se stavební sutí a to na dobu určitou do RM doporučuje ZM uzavření Smlouvy o výpůjčce movitého majetku v rámci dohody o vzájemné spolupráci s Policií ČR Správa Jihočeského kraje RM souhlasí s provedením rozpočtových změn č. 4/2008, které jsou příloho zápisu, a budou následně schváleny v ZM RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o úvěru ve výši 12 mil. Kč s Českou spořitelnou, a.s RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o finančním příspěvku na akci Aktualizace a rozvoj GIS v Nové Bystřici a Starém Městě pod Landštejnem RM souhlasí s umístěním dvou stavebních buněk na pozemcích Ing. Jakubce na dobu určitou do RM schvaluje směnu pozemku pč. 3597/1 ost. plocha (dle GP č /2008) Ing. Siwovi za cenu 250,- Kč (rozdíl úředních cen) a další administrativní náklady spojené se směnou RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku pč. 76/1 ostatní plocha o výměře 200 m2 v k.ú. N. Vojířov panu Beranovi za cenu dohodou Kč a další administrativní náklady spojené s prodejem RM doporučuje ZM schválit prodej ppč. 594/1 o výměře 1817 m2 a části ppč. 599/3, obě v k.ú. Senotín panu J. Rohovi za cenu dohodou ppč. 594/1 2,20 Kč/m2, ppč. 599/3 1,- Kč/m2, cenu dřevin Kč a další administrativní náklady spojené s prodejem RM doporučuje SMM zvolit v Polní ulici variantu č. 2 zasíťování RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku pč. 5697/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře 62 m2, zapsaného na LV č , pro katastrální území a obec N. Bystřice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště J. Hradec, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Nová Bystřice, a souhlasí s podepsáním smlouvy v souladu s podmínkami dle usnesení Vlády ČR č. 382 ze dne 9. dubna RM souhlasí s přidělením dvou parkovacích míst před areálem bývalé Almy p. Havlíčkovi a pí. Chlupové a ukládá SMM vyznačení těchto parkovacích míst RM ukládá SMM zveřejnit záměr pronájmu garáží v areálu Almy na úřední desku RM souhlasí s prodloužením platnosti zprostředkovatelské smlouvy na prodej bytu čp. 179, Na Můstku, Nová Bystřice s realitní kanceláří Ing. Brychty a to na dobu určitou do 28. února RM schvaluje jednostranné zvýšení nájemného pro rok 2009 v 50% výši a to na základě příslušných ustanovení zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a v souladu se Sdělením Ministerstva pro místní rozvoj č. 214/2008 ze dne publikovaného ve Sbírce zákonů, částka RM ukládá sl. Vondrové oslovit s nabídkou regionální televize místní firmy, které by měly zájem o 1

2 reklamu v pořadu Regionální vysílání TV Vysočina na kanálu TV Prima s částečnou finanční spoluúčastí RM souhlasí s úpravou pracovní doby Městského úřadu v N. Bystřici s platností od takto : Po, St : 7,00 17,00 ; Út, Čt : 7,00 15,00 ; Pá : 7,00 13, RM souhlasí se Sazebníkem úhrad za poskytování pečovatelské služby platným od a ukládá pečovatelce pí. Zimolové, aby s tímto sazebníkem seznámila uživatele pečovatelských služeb RM souhlasí se změnou sídla firmy Technické služby Města Nová Bystřice, s.r.o. na adresu Nová Bystřice, Tovární 727. Dále rada města bere na vědomí rozhodnutí Valné hromady společnosti Technické služby Města Nová Bystřice, s.r.o. ze dne o odvolání stávajícího jednatele společnosti Technické služby Města Nová Bystřice s.r.o. pana Zdeňka Musila a jmenování nového jednatele této společnosti pana Václava Tomáška RM bere na vědomí ostatní záležitosti projednávané v bodě 1 a 3. V Nové Bystřici dne Ověřovatelé zápisu a usnesení : Mgr. Jiří Zimola starosta města 2

3 Příloha : Rozpočtové změny č.4/2008 N á v r h r o z p o č t o v é z m ě n y č. 4 P ř í j m y Účet Text Rozpočet Skutečnost Rozpočtová změna Poznámka 4122 Neinvestiční dotace , , ,-- Boží muka Obnova domu čp. 58 výměna střešní 4122 Neinvestiční dotace ,-- krytiny 4122 Neinvestiční dotace ,-- Hasičská zbrojnice výměna oken,dveří 4122 Neinvestiční dotace ,-- Aktualizace a rozvoj GIS 4222 Investiční dotace od kraje 0, , ,-- Zateplení has. zbrojnice 4222 Investiční dotace od kraje 0, ,-- Autobusové zastávky 1121 Daň z příjmu práv. osob , , ,-- Předpoklad vyšších příjmů 1122 Daň z příjmu právnických , , ,-- Menší daň Celkem ,-- V ý d a j e 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup materiálu 0,-- 595, ,-- Vícetisky proj. dokumentace Stavby 0, , ,-- Celkem ,-- p. Havlíček fin. podklady parkoviště Lázeňská 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Stavby 0,-- 0, ,-- Autobusové zastávky Celkem , Pitná voda Elektrická energie 5 000, , ,-- Kašna /záloha/ Celkem , Činnosti knihovnické Opravy a udržování 4 000, , ,-- Oprava osvětlení Janovský 1

4 Celkem , Ostatní záležitosti kultury Nájemné 0, , ,-- Pronájem TOI TOI Ostatní osobní výdaje , , ,-- Odměny řemeslné dílny Cestovné 1 000, , ,-- Řemeslné dílny Zaplacené sankce 0, , ,-- Stornopoplatky Donutil Celkem , Movité dědictví Opravy a udržování 0,-- 0, ,-- Oprava střechy čp. 58 Celkem , Zachování a obnova kulturních památek Poskytnuté příspěvky , , ,-- Oprava kostela Opravy a udržování ,-- 0, ,-- Boží muka Celkem , Sbor pro občanské záležitosti Nákup materiálu 1 500, , ,-- Fotografie, víno na svatební obřady Celkem , Využití volného času dětí a mládeže Drobný hmotný majetek 0, , ,-- Pískoviště Celkem , Bytové hospodářství Opravy a udržování , , ,-- Opravy bytového fondu instalační, krytiny Celkem , Veřejné osvětlení Elektrická energie , , ,-- Navíc záloha -4x Celkem ,-- 2

5 3639 Místní hospodářství Elektrická energie 5 000, , ,-- V roce 2007 vyšší spotřeba Nákup ostatních služeb , , , Zařízení , , ,-- Radar, kamerový systém Celkem , Sběr a odvoz kom. odpadů Nákup materiálu , , ,-- Nákup odpadkových košů Nákup ostatních služeb , , ,-- Předpoklad úspory Celkem , Sběr a odvoz ostatních odpadů Nákup matriálu 3 000, , ,-- Vázací drát Opravy a udržování 0, , ,-- Oprava lis Budovy , , ,-- Bývalá Alma včetně výstavby zázemí Celkem , Hasiči Oděv 0, , ,-- stejnokroje Elektrická energie , , ,-- Navíc záloha 4x Opravy a udržování , , ,-- Oprava oken Stavby 0,-- 0, ,-- Zateplení Celkem , Cestovní ruch, UZ DHM , , , Nákup ostatních služeb 0,-- 0, ,-- Celkem , Ostatní finanční operace Platby daní , , ,-- Celkem ,-- C e l k e m ,-- 3

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

na víceúčelovém hřišti za rok 2011

na víceúčelovém hřišti za rok 2011 ze dne usnesení text usnesení termín plnění zodpovědná osoba splněné/nesplněnáhradní termín poznámka 23.1.2012 1/1/12 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 27.07.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.07.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0444/RM22/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 k SoD

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 01.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0299/RM15/2015 Výběrové řízení na ředitele/ku Městské knihovny

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 K odsouhlasení - zápis z 15. jednání Rady HMP ze dne 15. 4. 2014 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne 15. 12. 2014 v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy 6.1.14 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 10. jednání dne 21.06.2011 od 13 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více