ZNALECKÝ POSUDEK íslo: /10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10"

Transkript

1 .SPISU: 007EX 1938/08 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: /10 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST: Byt.9 v obytném dom.p.1119 Kyjov na pozemku.parc. St. 2044/1 Adresa nemovitosti: Kyjov, Mezi Mlaty. 21 PS Kyjov Katastrální údaje: LV a 5870 k.ú. Kyjov obec: Kyjov okr. Hodonín. pozemku parc.. St.2044/1 zastav ná plocha a nádvo í VLASTNÍK: Ji í Da o, Mezi Mlaty 1119/21, Kyjov 1 Hlavní pr elí Zadní pr elí EL OCEN NÍ: Exeku ní ízení ve v ci oprávn ného Všeobecná zdravotní pojiš ovna R, se sídlem Orlická 4, Praha 3 I proti povinnému Ji í Da o, bytem Mezi Mlaty 1119/21, Kyjov 1 OBJEDNATEL: Exekutorský ú ad v Hodonín Mgr. Kamil Bran ík, na základ usnesení ze dne Adresa objednatele: Sadová Hodonín ZHOTOVITEL: ing. František Dobiáš tel: Adresa zhotovitele: Perunská Hodonín Datum místního šet ení: Termín zpracování: Po et stran celkem: 13 Po et vyhotovení: 3 Po et p íloh: 1 Vyhotovení

2 OBSAH POSUDKU: Nález Posudek A) Popis objekt, vým ra, hodnocení a administrativní ocen ní B) Výpo et ceny porovnávacím zp sobem C) Výpo et ceny výnosovým zp sobem D) Výpo et v cné ceny E) Zjišt ní obvyklé ceny F) Rekapitulace Nález Znalecký úkol Ocen ní nemovitosti: LV pro k.ú. Kyjov, obec Kyjov. Byt. 9 v obytném dom.p. 1119, v etn p íslušenství a pozemku:.parc.st. 2044/1 zastav ná plocha a nádvo í o vým e 195m 2 Zjistí se Obvyklá cena nemovitosti podle stavu ke dni Informace o nemovitosti Název nemovitosti: Byt.9 v OD.p.1119 na parc..st.2044/1 s p íslušenství Adresa nemovitosti: Mezi Mlaty 1119/9, Kyjov Kraj:Jihomoravský, Okres:Hodonín, Obec: Kyjov, Katastrální území: Kyjov, Po et obyvatel: Výchozí cena stavebního pozemku Cp = 35 + (a ) x 0, = 114,3817 K /m 2 kde a je po et obyvatel v obci (pokud je a < 1000; použije se a = 1000) Základní cena podle 28 odst. 1 písm. k) : 114,38 K /m 2 Prohlídka a zam ení nemovitosti Prohlídka a zam ení nemovitosti bylo provedeno dne Podklady pro vypracování posudku - výpis z katastru nemovitostí Katastrálního ú adu pro Jihomoravský kraj, eský ú ad zem ický a katastrální - SCD pro LV.5871 a 5870 k.ú. Kyjov ze dne zjišt ní na míst samém p i prohlídce nemovitosti dne Vlastnické a eviden ní údaje Doklad: LV a 5870 k.ú. Kyjov Druh vlastnictví: Výhradní Vlastník : Ji í Da o, Mezi Mlaty 1119/21, Kyjov 1 Jiná práva: nejsou Omezení vlastnického práva: Zástavní právo smluvní. Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu. Exeku ní p íkaz k prodeji. Jiná omezení nezjišt na. 2

3 Dokumentace a skute nost K dispozici nebyla žádná výkresová ani jiná dokumentace, která by se týkala oce ovaného domu nebo staveb p íslušenství. Celkový popis nemovitosti Obytný d m je situován v sídlištní zástavb v ulici Mezi Mlaty. P ístupný je ze zpevn né komunikace místního významu, navazující na pr jezdní komunikaci v ul. Havlí kova. Situování domu je z hlediska polohy íznivé, podélná osa je ve sm ru V-Z. D m je v zástavb s dobrou infrastrukturou nedaleko centra m sta v pom rn klidné ásti. Nedaleko domu je benzínová pumpa. m je napojen na ve ejné inž. sít, v etn plynu a dálkového p ívodu tepla a teplé, užitkové vody. V dom není výtah. Je zde proveden rozvod zemního plynu ke kuchy skému sporáku a existuje úplná elektroinstalace, rozvody vody a dálkové topení v etn p ívodu teplé, užitkové vody. D m je odkanalizován do ve ejné kanaliza ní sít. Obytný d m má celkem ty i podlaží, z toho jedno podlaží (suterén) je technické. Ve všech nadzemních podlažích od 1.N.P. nahoru jsou byty. V technickém podlaží (1.P.P.) jsou jednak sklepní sklady, náležející k jednotlivým byt m a jednak spole né technické prostory. D m byl vybudován a uveden do trvalého užívání v roce Postaven je tradi ní technologií - zd né st ny a stropní panely. St echa je plochá. V zadním pr elí jsou zav šené, kovové balkony, pr elí s hlavním vstupem je odvráceno sm rem severovýchodním do ve ejného prostranství. P ed domem je zpevn ná vozovka s omezenou možností parkování. Za domem jsou zatravn né plochy s okrasnými porosty. Posudek A) Popis objekt, vým ra, hodnocení a administrativní ocen ní Ocen ní nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí eské republiky. 3/2008 Sb. ve zn ní vyhlášek. 456/2008 Sb. a. 460/2009 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 151/1997 Sb., o oce ování majetku. íslušenství stavby a pozemky a) Pozemky a1) Pozemek náležející k obytnému domu.p Pozemek tvo í jedna parcela, zastav ná plocha a nádvo í. Je ohrani ená obvodovými st nami dom. Pozemek je situován v širší centrální ásti obce, v zástavb podél místní komunikace. Pozemek je rovinný. Je zastav ný obytným pouze domem bez vedlejších staveb. V míst je možnost napojení na veškeré inž. sít. Stavební pozemek ocen ný dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní íslo Vým ra [m 2 ] Jedn. cena [K /m 2 ] Cena [K ] zastav ná plocha a nádvo í St.2044/1 195,00 114, ,10 Sou et ,10 Úprava ceny íloha. 21: pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 10 % ,41 Mezisou et ,51 3

4 Koeficient prodejnosti Kp (p íl dle obce a ú elu užití): 0,8010 Koeficient zm ny cen staveb Ki (p íl dle hlavní stavby): 2,1620 Stavební pozemek ocen ný dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,93 Pozemek náležející k obytnému domu.p zjišt ná cena = ,93 K Rekapitulace cen p íslušenství stavby v etn opot ebení a pozemku b) Pozemek náležející k obytnému domu.p = ,93 K Cena p íslušenství stavby a pozemku iní celkem ,93 K Ocen ní byt porovnávacím zp sobem 1) Byt. 9 v obytném dom - 25 Byt. 9 v obytném dom.p.1119 se nachází ve t etím nadzemním podlaží vpravo. Dispozice bytu je 2+1. ístup je z hlavní podesty spole ného schodišt do chodby a odtud do obytných místností. Vytáp ní bytu je teplovodní, dálkové, radiátory jsou lánkové, litinové. Bytové jádro je s umakartovou výplní. Koupelna je vybavena vanou a umývadlem. Záchod je samostatný, splachovací. Koupelna není opat ena obklady. V kuchyni je vestav ná zd ná spížní nika, je zde kuchy ská linka s d ezem, s teplou i studenou vodou a plynovým sporákem bez odsava e. El. instalace je sv telná a t ífázová, pojistková sk je umíst na uvnit bytu. Podlahy v obytných místnostech jsou parketové. Dve e jsou plné nebo prosklené, okna jsou d ev ná, zdvojená. V kuchyni, na chodb a v koupeln je xylolit. K bytu náleží sklepní prostory v suterénu tj. jedna sklepní místnost. Technický stav bytu je pr rný, byt je udržován a je bez viditelných závad. Vybavení bytu p edstavuje standard, obvyklý u byt v této lokalit. Zat íd ní pro pot eby ocen ní: Typ objektu: Bytový prostor Poloha objektu: Jihomoravský kraj - nad do obyvatel Stá í stavby: 47 rok Základní cena ZC (p íloha. 19): ,- K /m 2 Podlahové plochy bytu: Pokoj 1: = 20,60 m 2 Pokoj 2: = 13,30 m 2 Kuchy : = 9,80 m 2 Chodba: = 5,30 m 2 Koupelna: = 1,90 m 2 WC: = 0,80 m 2 Podlahová plocha bytu: = 51,70 m 2 Podlahové plochy prostor se zkoseným stropem pod 2 m a místností sklep : Sklep 007: = 6,60 m 2 Podlahové plochy se zkoseným stopem a místností sklep - celkem: = 6,60 m 2 Zapo ítaná podlahová plocha bytu: = 51,70 m 2 Zapo ítaná podlahová plocha místností sklep : 6,60 m 2 0,80 = 5,28 m 2 Podlahové plochy - celkem: = 56,98 m 2 4

5 Výpo et indexu cenového porovnání: Index vybavení: Název znaku. Vi 1. Typ stavby - Budova - zd ná nebo monolitická konstrukce vyzdívaná IV 0,10 2. Spole né ásti domu - Kolárna, ko árkárna, dílna, prádelna, sušárna, sklad II 0,00 3. P íslušenství domu - Bez dopadu na cenu bytu II 0,00 4. Umíst ní bytu v dom - Ostatní podlaží nevyjmenované II 0,00 5. Orientace obyt. místností ke sv tovým stranám - Ostatní sv tové strany - s výhledem III 0,03 6. Základní p íslušenství bytu - íslušenství áste né nebo úplné mimo byt nebo umakartové II -0,10 bytové jádro 7. Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem - Standardní vybavení - balkon nebo II -0,01 lodžie nebo komora nebo sklepní kóje 8. Vytáp ní bytu - Dálkové, úst ední, etážové III 0,00 9. Kriterium jinde neuvedené - Mírn snižující cenu - Stav domu p ed rekonstrukcí II -0, Stavebn - technický stav - Byt se zanedbanou údržbou (p edpoklad provedení menších III 0,85 stavebních úprav) Koeficient pro stá í 47 let: 0,80 9 Index vybavení IV = (1 + Vi ) V10 0,80 = 0,660 i = 1 Index polohy: Název znaku. Pi 1. Význam obce - bez v tšího významu I 0,00 2. Ú ady v obci - kompletní soustava ú ad v etn finan ního a katastrálního, pošta, banka, III 0,04 policie, soud, pojiš ovna, apod. 3. Poloha nemovitosti v obci - vnit ní území obce III 0,00 4. Okolní zástavba a životní prost edí - evažující objekty pro bydlení III 0,00 5. Obchod, služby, kultura v okolí nemovitosti - kompletní sí obchod a služeb, pohostinské a III 0,05 kulturní za ízení 6. Školství a sport v okolí nemovitosti - základní škola nebo sportovní za ízení, p írodní II 0,00 sportovišt 7. Zdravotnické za ízení v okolí nemovitosti - dobrá dostupnost zdravotnické pé e III 0,05 8. Ve ejná doprava - zastávka hromadné dopravy od 500 do 1000 m s více jak ty mi III 0,00 pravidelnými denními spoji 9. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0, Nezam stnanost v obci a okolí - vyšší než je pr r v kraji I -0, Zm ny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0, Vlivy neuvedené - bez dalších vliv II 0,00 12 Index polohy IP = (1 + Pi ) = 1,100 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku. Ti 1. Situace na díl ím (segmentu) trhu s nemovitostmi - nabídka odpovídá poptávce III 0,00 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II 0,00 3. Vliv právních vztah na prodejnost - bez vlivu II 0,00 3 Index trhu IT = (1 + Ti ) = 1,000 i = 1 Celkový index I = IV * IP * IT = 0,660 1,100 1,000 = 0,726 Ocen ní: Základní cena upravená ZCU = ZC I = ,- K /m 2 0,726 = ,83 K /m 2 Cena zjišt ná porovnávacím zp sobem CP = ZCU PP = ,83 K /m 2 56,98 m 2 = ,25 K Cena stanovená porovnávacím zp sobem = ,25 K 5

6 Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na pozemku: Zjišt ná cena pozemku: ,93 K Spoluvlastnický podíl: 583 / Hodnota spoluvlast. podílu: ,93 K 583 / = ,- K Byt. 9 v obytném dom - zjišt ná cena = ,25 K Byt. 9 v obytném dom - cena po zaokrouhlení = ,- K Výsledná cena: Byty ocen né porovnávacím zp sobem Byt. 9 v obytném dom = ,- K Použit program NEM 3000, verze 2.85, distributor PLUTO OLT Pa íkova 9, Praha 9. Licence na jméno. 6

7 B) Výpo et ceny porovnávacím zp sobem PRAMEN ZJIŠT NÍ POROVNATELNÝCH NEMOVITOSTÍ: Vlastní databáze nabídek prodej nemovitostí a realizace prodej, získaná a t íd ná z nabídek na internetových stránkách renomovaných realitních kancelá í a na servrech nemovitostí a dalších. Uvedené nemovitosti k porovnávání jsou reáln nabízené nebo byl uskute n jejich prodej nejpozd ji ke dni aktualizace nebo termín prodeje nebyl d íve než p ed dv ma lety od aktualizace. Ceny nabízených nemovitostí jsou presentované v období aktualizace, situace nemovitostí je podle možností v nejbližším možném okolí porovnávané stavby. Aktualizace: íjna CHARAKTERISTIKA OBCE: Historické m sto Kyjov je kulturním a spole enským st ediskem severní ásti Slovácka a leží asi 20 km severn od Hodonína a 25 km na východ od Uherského Hradišt. První písemná zpráva o Kyjov pochází z roku Dominantou m sta je na jižní Morav ojedin lá renesan ní radnice z let Záme ek se sgrafitovou výzdobou pochází p ibližn ze stejné doby. Dnes slouží jako muzeum s národopisnými, historickými a írodopisnými sbírkami. Poblíž p ipojené obce Bohuslavice, ležící na rozhraní Ch ib a Ždánského lesa, bylo nalezeno sídlišt ze starší doby kamenné a zbytky st edov ké tvrze. Kyjov je také významným národopisným centrem. Nejv tší akcí, která se koná jednou za 4 roky je ale národopisný festival Slovácký rok s bohatými doprovodnými programy. Tato akce pat í k nejstarším a nejznám jším akcím svého druhu v eské republice. V pr hu t í srpnových dn prob hne jarmark, stav ní a kácení máje a vrcholem akce je ned lní Jízda král s krojovaným pr vodem z celého Slovácka. Na severovýchodním okraji m sta je místní ást N ice v p íznivé vzdálenosti od centra m sta Kyjova. Ve m st jsou b žn upravené komunikace a nabídka služeb je velmi dobrá. Je zde dobrá nabídka pracovních míst. Trh s nemovitostmi zaznamenává výrazný vzr st v této lokalit. V oblasti je mírn nadpr rná nezam stnanost. Po et ástí: 4 Katastrální vým ra: 2988 ha Po et obyvatel: Z toho v produkt. v ku: 7948 Pr rný v k: 37,3 Pošta: Ano Škola: Ano Zdravotnické za ízení: Ano Policie: Ano Kanalizace ( OV): Ano Vodovod: Ano Plynofikace: Ano EHLED POROVNÁVANÝCH NEMOVITOSTÍ: 1. Prodej OV 2+1 Kyjov, cca 5 min. od centra obce, zvýšené p ízemí, po rekonstrukci, plastová okna, severní strana domu zateplená, bytové jádro z 1/2 zd né, koupelna obložená kachli kami, obývák a ložnic e plovoucí podlaha, p edsí a kuchy korek, uvoln ní po dohod, možnost p ikoupit garáž za K ,-, vzdálenost garáže od bytu cca 150m, CP 57,3m2, neza ízený, cihla, bez balkonu, telefon, sklep, bez výtahu, veškerá ob anská vybavenost, ÚT, voda, kanalizace, elekt ina 220V, plyn, Dispozice 2+1 Vlastnictví osobní Podlahová plocha 57 m2 Typ budovy cihlová Stav budovy po rekonstrukci. 2. Byt o velikosti 2+1 v osobním vlastnictví o ploše 52 m2, který je umíst n v 1 NP 3 podlažního domu na sídlišti -Za Stadionem v Kyjov v okrese Hodonín. Byt je ve standartním provedení bez v tších úprav. Podlahy jsou ve všech místnostech parketové, na chodd a v kuchyni je položeno lino. Okna jsou plastová se žaluziemi. Bytové jádro je zd né. V kuchyni je starší kuchy ská linka se sporákem a v pokoji starší obývací st na. Je zde možnost p ipojení kabelové televize,pevné linky a internetu. Samoz ejmostí jsou nové m áky vody a tepla. D m je zateplen a bez výtahu. Veškerá ob anská vybavenost je v míst. Dispozice 2+1 Podlaží 2 Po et podlaží objektu 3 Vlastnictví osobní Podlahová plocha 52 m2 Sklep Ano Typ budovy panelová Stav budovy dobrý. Rok výstavby 1978 Telekomunikace Telefon Topení Úst ední - plynové Doprava vlak, MHD, autobus Elekt ina Elektro V Voda Voda - zdroj pro celý objekt Odpad Kanalizace Plyn Plynovod.. Stránka 7

8 3. Prodej bytu OV 2+1 s šatnou v Kyjov, U Vodojemu v p ízemí 4 podlažního panelového domu. K bytu pat í balkon a sklep. Byt je v p vodním udržovaném stavu, velkost 56 m2, v pokojích parkety, jinak lino. Zavedena kabelovka s internetem. Dálkové úst ední topení s m i tepla. Parkovat je možné v blízkosti domu. 4. Cihlový byt 2+1 s balkonem v osobním vlastnictví v Kyjov, ulice Jungmannova. Byt je umíst n v centru obce a je situovaný ve 4. NP. Celková podlahová plocha bytu je 65,9 m2 + balkon 1,4 m2. Rozm ry jednotlivých místností: pokoj 1-16,2 m2, pokoj 2-20,9 m2, kuchy - 10,7 m2 koupelna - 3,4 m2, samostatné WC - 1,1 m2, p edsí - 8,6 m2, komora - 1,4 m2, sklep - 3,6 m2. Byt je v p vodním avšak udržovaném stavu ihned k nast hování. Do bytového domu se vchází p es zatravn ný vnitroblok. Parkování p ed domem. ZJIŠT NÍ CENY NEMOVITOSTI POROVNÁNÍM: Porovnání cen ve vztahu k oce ované nemovitosti: Cena p ed a po redukci na pramen ceny Koef redukce K 1 poloha K 2 funk ní využitelnost K 3 velikost K 4 velikost pozemku K 5 vybavení bytu K 6 stavebn technický stav Index Cena porovnávaná odlišnosti Porovnávaná nemovitost 1. Byt 2+1v Kyjov 2. Byt 2+1v Kyjov 3. Byt 2+1v Kyjov 4. Byt 2+1v Kyjov ,95 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 0, Obdobné Obdobné Obdobné Obdobné Lepší Lepší Lepší ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 0, Obdobné Obdobné Obdobné Obdobné Lepší Lepší Lepší ,90 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 1,00 0, Obdobné Obdobné Obdobné Obdobné Lepší Obdobné Lepší ,90 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 0, Obdobné Obdobné Obdobné Obdobné Lepší Lepší Lepší Má-li koef. redukce hodnotu 1, jedná se o uskute ný prodej. Maximální porovnávaná cena: Minimální porovnávaná cena: Odchylka od pr ru: 0,15 Porovnávací hodnota celkem: K Cena nemovitosti, zjišt ná porovnávacím zp sobem iní: Stránka 8

9 C) Výpo et ceny výnosovým zp sobem Byt. 9 v obytném dom.p LV a 5870 pozemek, parc.. St. 2044/1 k.ú. Kyjov I) STAVBY Hlavní stavby: Byt v obytném dom.p m 2 Vedlejší stavby a venkovní úpravy : 0 m 2 II) POZEMKY A POROSTY: Užitná plocha celkem: 52 m 2 Zastav ná plocha a nádvo í parc.. St. 2044/1 o vým e 195 m 2 Vým ra pozemku celkem: 195 m 2 podíl na spole ných ástech domu a pozemku: 583 / 4968 III) PODLAHOVÉ PLOCHY STAVEB PODLE Ú ELU VYUŽITÍ: Prostory ú eln využitelné pro bydlení 52 m 2 x 1,00 = 52 m 2 jako garážování 0 m 2 x 1,00 = 0 m 2 pro jiné ú ely 0 m 2 x 1,00 = 0 m 2 IV) ANALÝZA HRUBÝCH P ÍJM Z PRONÁJM BYT : Porovnání údaj : Užitná plocha Užitné plochy celkem: 52 m 2 Pr rná výše pronájmu (K /m 2 /rok) pro druh využití: Zdroj informace - souhrnný názor na výši pronájmu v posuzované lokalit. bydlení garážování jiné ú ely 1. Realitní kancelá Hodonín Realitní kancelá Kyjov Realitní kancelá Veselí n.m. 4. Zjišt né nájemné v míst nebo okolí (dle údaj v míst ): Nájemné dle názoru znalce nezjišt no (dle vlastní databáze nájm ): Pr rná základní hodnota nájmu (K /m 2 /rok): Redukce hrubých p íjm dle jejich zp sobilosti k pronájmu: ehled ploch k pronájmu: Druh využití: plochy vhodné k pronájmu plochy podm. vhodné k pronájmu plochy nevhodné k pronájmu Pr rná výše nájmu /m 2 /rok Snížení v % Základní ro ní výše nájmu bydlení % garážování % jiné ú ely % Užitná plocha celkem: Celkem: Využitelná plocha staveb celkem : 52 m 2 Pr rné nájemné na 1m 2 využitelné plochy: /m 2 /rok z toho na bydlení: /m 2 /rok Stránka 9

10 Úprava základní výše nájemného v lokalit dle místních podmínek: Index a) Vliv opot ebení negativní 0,95 d) Vliv polohy pozitivní b) Vliv vybavení negativní 0,95 e) Využitelnost c) Vliv závad a rizik bez vlivu 1,00 f) Vliv zvláštních podmínek bez vlivu Celkový index: 0,92 snižující Dodažitelná výše nájemného : /m 2 /rok Údaje asové a opot ebení: Stá í stavby: 47 rok Doba dalšího trvání: 53 rok edpokládaná životnost: 100 rok Úroková míra pro amortizaci: 3,0% edpokládaná ekonomická životnost: 30 rok Úroková míra pro výpo et výnosové hodnoty: 11,4% Opot ebení: 47,0% Výchozí cena pro stanovení amortizace a náklad C: Výdaje (ro ní): edpoklad dlouhodobých konstantních p íjm : ano - výpo et v nou rentou Da z nemovitosti (odhad): Pojišt ní: Oprava a údržba: Správa nemovitosti: Amortizace, kapitalizovaná na zbytkovou životnost: Nájemné z pozemku: A = (C x i A ) / ((1+ i A ) T -1) = K K Výdaje celkem: K tj. 32% Ro ní nájemné celkem: VN = ,- K /rok Míra kapitalizace: a) základní: r 1 = 4,9% Hodnota staveb, zjišt ná výnosovým zp sobem: Výnosová hodnota nemovitosti celkem: b) odhad budoucí inflace: r 2 = 4,0% c) rizika: r 3 = 2,5% d) vliv životnosti: r 4 = 0,0% r =r 1 + r 2 + r 3 + r 4 = 11,4% Index 1,20 0,85 1, K D) Výpo et v cné ceny Reproduk ní cena domu, snížená o p im ené opot ebení, p ípadn o náklady na opravu vážných závad, které znemož ují okamžité užívání. Byt v obytném dom.p m 2 x /m 2 = opot ebení: 47,00% Výše náklad na opravy: cná hodnota: Vedlejší stavby a venkovní úpravy : pr rné opot ebení: 0,00% cná hodnota: Pozemek a porosty : 195 m 2 x 350 /m 2 = podíl: Sou et: cná hodnota nemovitosti celkem: K K Stránka 10

11 E) Zjišt ní obvyklé ceny I) ADMINISTRATIVNÍ CENA NEMOVITOSTI: Díl í administrativní ceny jednotlivých staveb a pozemk : I) Byt v obytném dom II) Pozemky a porosty III) Stavby p íslušenství Sou et: Administrativní cena nemovitosti podle cenového p edpisu, platného v den podání posudku po zaokrouhlení iní: z toho: stavby pozemky a porosty, náležející k domu II) VÝPO ET VÁŽENÉHO PR RU: Pom r v cné a výnosové hodnoty: C N / C v = 1,975 Váha výnosové hodnoty: n = 5,000 Vážený pr r: (Cn + n x Cv) / (n + 1) = po zaokrouhlení: ,25 K 4 986,0 0, ,25 K K Hodnota, zjišt ná dle Neegeliho metody váženého pr ru: Cena dle platných cenových p edpis : Porovnávací cena: OBVYKLÁ CENA NEMOVITOSTI: C opt. = III) REDUKCE CENY, VZHLEDEM K MIMO ÁDNÝM MOŽNÝM VLIV M NA USKUTE NÍ PRODEJE: 1) Vlivy užívání nemovitosti bez vlivu Hodnocení: 2) Vlivy vlastnických a sousedských vztah bez vlivu Hodnocení: 3) Jiné vlivy bez vlivu Hodnocení: Index vyjad ující možné vlivy na uskute ní prodeje nemovitosti v míst a ase: i 5 = Výsledná cena (C opt. x i s ) : ,00 1,00 1,00 1,00 Obvyklá cena: Stránka 11

12 F) REKAPITULACE EHLED OCEN NÍ NEMOVITOSTI: LV a 5870 k.ú. Kyjov Byt. 9 v obytném dom.p parc.. St. 2044/1 etn p íslušenství a pozemku Zastav ná plocha a nádvo í Obvyklá cena nemovitosti: slovy: sedmsetpadesáttisíc K Obvyklá cena práv, spojených s nemovitostí nebo závad, váznoucích na nemovitosti : Závady váznoucí na nemovitosti (v cná b emena), které by ur oval zvláštní p edpis, a které by pro sv j charakter z hlediska celospole enských zájm ly být nadále zajišt ny, nebyly zjišt ny. Nebylo zjišt no žádné další právo, odpovídající v cnému b emenu, ani jiné právo, nap. nájemní, které by se vztahovalo na oce ovanou nemovitost, evidované v Katastru nemovitostí p ísl. Katastrálního ú adu. Jiné závazky a práce, váznoucí na nemovitosti nebyly zjišt ny. ing. František Dobiáš Perunská Hodonín V Hodonín : Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím ministra spravedlnosti R ze dne , j. ZT 1340/83 pro základní obor ekonomika, odv tví ceny a odhady se specializací oce ování nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod po znaleckého deníku. Znale né a náhradu náklad ú tuji dokladem. -112/10 ing. František Dobiáš Perunská Hodonín V Hodonín : ílohy: íloha. 1 - Fotodokumentace 1 strana Stránka 12

13 FOTODOKUMENTACE: íloha. 1 ke znaleckému posudku /10 Snímek. 1: Kuchy Snímek. 2: Koupelna Snímek. 2: Pokoj Stránka 1

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2969-67/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2969-67/2010 .SPISU: EX 2595/06 NEMOVITOST: ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2969-67/2010 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku Pozemky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2981-79/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2981-79/2010 .SPISU: EX 7/6 NEMOVITOST : ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2981-79/21 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku m.p. 164

Více

Podle registru Aquarius je stavba bytového domu ve velmi mírném (2 nejnižší ) stupe ohrožení zaplavením a zatopením.

Podle registru Aquarius je stavba bytového domu ve velmi mírném (2 nejnižší ) stupe ohrožení zaplavením a zatopením. ZNALECKÝ POSUDEK. 496/178/2010 o cen obvyklé bytové jednotky. 461/1 v budov.p. 461, byt. d m, na pozemku.parc. St. 728, v etn spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 460-462 a pozemcích.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010 .SPISU: EX 1932/03 NEMOVITOST : ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku Pozemky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2982-80/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2982-80/2010 .SPISU: EX 1413/04 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2982-80/2010 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST : Zem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2047-56/2013 o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v ě IV. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun - č.j.015 EX 1362/2011 Palackého 31/2 26601 Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2983-81/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2983-81/2010 .SPISU: EX 3499/06 NEMOVITOST : ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2983-81/2010 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku Byt.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10 .SPISU: EX 2701/06 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST : Ostatní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 o ceně bytové jednotky č.302/2, včetně příslušenství a podílu o velikosti 5/100 na společných částech domu a pozemku p.č.730/10, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2973-71/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2973-71/2010 .SPISU: EX 852/08 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2973-71/2010 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST : Zem lské

Více

Znalecký posudek. 2058/2010

Znalecký posudek. 2058/2010 Znalecký posudek. 2058/2010 o cen nemovitosti - 1/2 bytové jednotky. 408/2 v dom.p. 407, 408, 409 na pozemku. parc. 525/12, 525/13, 525/14 v kat. úz. Krásné B ezno, obec Ústí nad Labem, okres Ústí nad

Více

Znalecký posudek č. 5956/134/2013

Znalecký posudek č. 5956/134/2013 Znalecký posudek č. 5956/134/2013 O ceně - bytové jednotky č. 672/5, včetně podílů na společných částech domu (č.p.671+672) a pozemku (č.638) v k.ú. a obci Podbořany, okres Louny, kraj Ústecký. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2093-102/2013 o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3683/10 Petra Bezruče

Více

Znalecký posudek č. 2676/132/2012

Znalecký posudek č. 2676/132/2012 Znalecký posudek č. 2676/132/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č.714/9 s podílem na společných částech domu č.p.714 a pozemku parc.č. st.846 v k.ú.chrastava I, obec Chrastava, okres Liberec. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2126-135/2013 1/2 bytu č.419/9 v bytovém domě čp.409-420,713,714 ; ul.jablonecká, v Praze 9, v kat.území: Střížkov (část domu v k.ú.prosek). Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2895-122/2009

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2895-122/2009 .SPISU: EX 139/9-32 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2895-122/29 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST : m.p.

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 158/11

ZNALECKÝ POSUDEK . 158/11 ZNALECKÝ POSUDEK. 158/11 o obvyklé cen nemovitostí - rodinného domu.p. 381 s p íslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV íslo 374 katastrální území : Ivanovice na Hané obec : Ivanovice na Hané_ okres : Vyškov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2876/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2876/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2876/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena (též tržní) bytové jednotky č. 2450/7 v objektu čp. 2450/1, ulice Mrštíkova, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3108/2015. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3108/2015. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí ZNALECKÝ POSUDEK č. 3108/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1008/16 v objektu čp. 1008/13, ulice Holandská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1815/133/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1815/133/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1815/133/12 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 173/5 v budově č.p. 173 na st.parc.č. 358/2 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 269/2889 na společných částech bytového domu č.p. 173

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 8435-88/10/d o ceně bytu č. 23/4 v domě č.p. 23, k.ú. Merklín u Karlových Var, obec Merklín, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2884/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2884/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2884/2014 O ceně nemovitosti - obvyklé ceně nemovitosti (též tržní) bytové jednotky č. 1827/5 v objektu čp. 1827/65, ulice Průběžná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

Znalecký posudek. 2156/2011

Znalecký posudek. 2156/2011 Znalecký posudek. 2156/2011 o cen obvyklé - bytové jednotky. 551/2 v dom.p. 551 a 552 umíst ném na pozemku. parc. 1589 a. parc. 1590 v kat. úz. Bukov, obec Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem v etn spoluvlastnického

Více

Znalecký posudek č. 2712/167/2012

Znalecký posudek č. 2712/167/2012 Znalecký posudek č. 2712/167/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1105/1 s podílem na společných částech domu č.p.1105,1106,1107, 1108 a pozemků parc.č. 227/7,227/48,227/49,227/50 vše v k.ú.stará Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2878/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2878/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2878/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá hodnota (též tržní) bytové jednotky č.1864/14 v objektu čp. 1861-1864, ulice Na Hroudě, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3199/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3199/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1012/6 v objektu čp.1012/6, ulice Limuzská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 991/44/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 991/44/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 991/44/15 o ceně bytové jednotky č. 3021/5 o velikosti 3 + 1 vč. podílu na pozemku a společných částech domu, která se nachází v prvním nadzemním podlaží bytového domu na ulici Závoří

Více

Znalecký posudek č. 2624/80/2012

Znalecký posudek č. 2624/80/2012 Znalecký posudek č. 2624/80/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č.2567/22 s podílem na společných částech domu č.p.2566,2567 a 2568 a pozemku parc.č. 4949/68 v k.ú.ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2092-101/2013 bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3500/09

Více

Znalecký posudek č. 517/2012

Znalecký posudek č. 517/2012 Znalecký posudek č. 517/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1462/46 v objektu čp.1462, ulice Vršovická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. íslo: 2929-27/2010. OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN

ZNALECKÝ POSUDEK. íslo: 2929-27/2010. OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN .SPISU: EX 286/6 NEMOVITOST : ZNALECKÝ POSUDEK OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN m.p. 388 k.ú. Zaje í LV. 414 okr. eclav na pozemku, parc.. St.883 zastav ná plocha a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 4059/12. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 69 pro katastrální území a obec Ho epník, okres Pelh imov.

ZNALECKÝ POSUDEK . 4059/12. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 69 pro katastrální území a obec Ho epník, okres Pelh imov. ZNALECKÝ POSUDEK. 4059/12 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 69 pro katastrální území a obec Ho epník, okres Pelh imov. Objednatel posudku: el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská 527

Více

Znalecký posudek č. 2735/19/2013-A

Znalecký posudek č. 2735/19/2013-A Znalecký posudek č. 2735/19/2013-A O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

Znalecký posudek č. 37 2015

Znalecký posudek č. 37 2015 Znalecký posudek č. 37 2015 O obvyklé ceně nemovitostí : - bytové jednotky č. 173/3 v objektu čp. 173, 174, dále podíl ve výši 738/6976 na společných částech domu čp. 173, 174 a pozemků č. parc. st. 229,

Více

Znalecký posudek č. 2840/113/2013

Znalecký posudek č. 2840/113/2013 Znalecký posudek č. 2840/113/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č.1614/17 s podílem na společných částech domu č.p.1613,1614 a pozemků parc.č. 3670/30, 3670/30 v k.ú.jirkov, obec Jirkov, okres Chomutov.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1032/85/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1032/85/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1032/85/15 o ceně bytové jednotky č. 4449/9, která se nachází v bytovém domě č.p. 4449/9 na ulici Marty Krásové v katastrálním území Poruba - sever v obci Ostrava. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3194/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3194/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3194/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1464/235 v objektu čp. 1464/61, ulice Moskevská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 258/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 258/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 258/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovitostech - bytové jednotky č. 1902/3 v domě č.p. 1902 na pozemku p.č. 4509 a pozemku p.č. 4509 s příslušenstvím, LV 7146 katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2893/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2893/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2893/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena (též tržní) bytové jednotky č. 743/14 v objektu čp. 743/24, ulice Žitomírská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4270-69/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4270-69/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4270-69/2015 O ceně bytové jednotky č.466/4 v Ústí nad Labem, místní část Neštěmice, Opletalova č.p.466, vč.příslušenství a podílu o velikosti 577/35888 na společných částech domu a

Více

Znalecký posudek č. 490/2012

Znalecký posudek č. 490/2012 Znalecký posudek č. 490/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1415/9 v objektu čp. 1415, ulice Taškenstká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012. Americká Plzeň. JUDr. Miroslav Pelc Příkrá Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012. Americká Plzeň. JUDr. Miroslav Pelc Příkrá Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 86-54/2012 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 989/6 v budově čp. 989, 990, 991, ulice Ke Špitálskému lesu, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 834/43, 834/44, 834/45, včetně spoluvlastnického

Více

Znalecký posudek č. 498/2012

Znalecký posudek č. 498/2012 Znalecký posudek č. 498/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1410/38 v objektu čp. 1410, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4031-331/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4031-331/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4031-331/2014 O ceně bytové jednotky č.47/6 v obci Vavřinec, Chmeliště č.p.47, vč.příslušenství a podílu o velikosti 5558/31900 na společných částech domu a pozemcích p.č.st.60, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2966-64/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2966-64/2010 .SPISU: EX 3352/7 NEMOVITOST : ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2966-64/21 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku m.p.

Více

Znalecký posudek č. 289/34/2014

Znalecký posudek č. 289/34/2014 Znalecký posudek č. 289/34/2014 Ceny obvyklé spoluvlastnického podílu v míře 1/2 na nemovitosti: bytové jednotce č. 661/2 včetně příslušenství nacházející se v budově č.p.661, 662 vystavěné na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2013. o ceně bytu č.457/6 v bytovém domě čp , ul.draguš, v Postoloprtech, okres: Louny.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2013. o ceně bytu č.457/6 v bytovém domě čp , ul.draguš, v Postoloprtech, okres: Louny. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2075-84/2013 o ceně bytu č.457/6 v bytovém domě čp.457-460, ul.draguš, v Postoloprtech, okres: Louny. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088ex 168/10 Petra

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1638/

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1638/ - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1638/2011 O ceně obvyklé na bytové jednotce č. 3 v Štědré č.p. 102 s podílem na společných prostorech a s pozemcích č.par. 106 a 107 zastavěná plocha a nádvoří v obci Štědrá,

Více

Nález OBSAH POSUDKU: Znalecký úkol. edm tem ocen ní je nemovitost: m.p.4269, na parc.. 265, v etn p íslušenství LV. 1905 pro k.ú. Bohuslavice u Kyjova

Nález OBSAH POSUDKU: Znalecký úkol. edm tem ocen ní je nemovitost: m.p.4269, na parc.. 265, v etn p íslušenství LV. 1905 pro k.ú. Bohuslavice u Kyjova .SPISU: 7EX 445/3 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2977-75/21 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST : m.p.

Více

Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A

Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A O ceně bytové jednotky č. 989/11 s podílem na společných částech domu č.p. 988, 989 a pozemků parc.č. 11102/55 a 11102/56 v k.ú. Plzeň, obec Plzeň, okres Plzeň-město.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Plzeň - město č.j. 106 EX 6959/09 Radyňská Plzeň Pro potřebu objednatele

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Plzeň - město č.j. 106 EX 6959/09 Radyňská Plzeň Pro potřebu objednatele ZNALECKÝ POSUDEK č. 3563-056/14 o obvyklé ceně nemovité věci - 1/2 spoluvlastnického podílu bytové jednotky č. 1386/8 v domě č.p. 1386 vč. pozemku p.č. 2887/1, 1/9 spoluvlastnického podílu pozemku p.č.

Více

Znalecký posudek č. 2012/348

Znalecký posudek č. 2012/348 Znalecký posudek č. 2012/348 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/30 k nemovitostem zapsaným na LV č. 281 pro katastrální území Nová Hradečná, obec Nová Hradečná, okres Olomouc, kraj Olomoucký.

Více

Znalecký posudek č. 893/01/2011

Znalecký posudek č. 893/01/2011 Ing. Irma Poděbradská- Vejmluvova 408/68, 591 02 Žďár nad Sázavou 2, tel. 566 624 575, 607 948 562 Znalecký posudek č. 893/01/2011 O ceně nemovitosti objektu bydlení č.p. 65 v obci Kuklík, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. íslo: 2932-30/2010. OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN

ZNALECKÝ POSUDEK. íslo: 2932-30/2010. OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN .SPISU: EX 1151/2 NEMOVITOST 1: ZNALECKÝ POSUDEK OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN m.p. 4 k.ú. Hyn ice u Krnova na parc.. 981/1 St.169 a 981/2 parc..532/2 m.p. 167 k.ú.

Více

Znalecký posudek č. 497/2012

Znalecký posudek č. 497/2012 Znalecký posudek č. 497/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1409/8 v objektu čp. 1409, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV 7243

Více

Znalecký posudek č. 505/2012

Znalecký posudek č. 505/2012 Znalecký posudek č. 505/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1463/154 (104) v objektu čp. 1463, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitostí pro účely exekučního řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitostí pro účely exekučního řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 4717-98/16 O ceně nemovitosti- bytu č.1307/3 v domě č.p.1307-1309 na pozemcích parc.č.3088/33,34,35 v kat.úz. Mikulov Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Břeclav Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3421-244/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3421-244/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3421-244/2013 O ceně bytové jednotky č.5100/12 v Chomutově, Kamenná 5100, včetně příslušenství a podílu o velikosti 597/27093 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.10014 pro

Více

Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor. Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 49/2012

Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor. Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 49/2012 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 49/2012 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 234/6 v bytovém domě č.p. 234, 235 na pozemku parc.č. St. 256/1, St. 256/2, vč. podílu na společných částech

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 581/055/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 581/055/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 581/055/2011 o cen obvyklé pozemku PK. 423/5, k.ú. P estavlky u Sedlce, obec Sedlec-Pr ice, zapsáno na LV. 304 u Katastrálního ú adu pro St edo eský kraj, KP Benešov Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3516-71/2015. o obvyklé cen nemovitosti pozemku p..194/53 v k.ú. Zbuzany v etn p íslušenství. Podklad pro exeku ní ízení

ZNALECKÝ POSUDEK . 3516-71/2015. o obvyklé cen nemovitosti pozemku p..194/53 v k.ú. Zbuzany v etn p íslušenství. Podklad pro exeku ní ízení ZNALECKÝ POSUDEK. 3516-71/2015 o obvyklé cen nemovitosti pozemku p..194/53 v k.ú. Zbuzany v etn p íslušenství Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský ú ad Klatovy, JUDr. Dalimil Mika Za Beránkem 836

Více

Nález. Znalecký úkol. Ocen ní nemovitosti: 1. LV. 1080 pro k.ú. Žeravice u Kyjova, obec Žeravice. Zastav ný pozemek,. parc. St.506

Nález. Znalecký úkol. Ocen ní nemovitosti: 1. LV. 1080 pro k.ú. Žeravice u Kyjova, obec Žeravice. Zastav ný pozemek,. parc. St.506 .SPISU: EX 173/3 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2937-35/21 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku m.p. 41 k.ú. Žeravice

Více

Znalecký posudek (vč.stanovení obvyklé ceny) č. 8093/013

Znalecký posudek (vč.stanovení obvyklé ceny) č. 8093/013 Znalecký posudek (vč.stanovení obvyklé ceny) č. 8093/013 o ceně bytu 920/14 vč.podílu na pozemcích v Mladé Boleslavi, ulice Václavkova Objednatel posudku: BFT Management, a.s. V Olšinách 16/82 100 00 PRAHA

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3604-427/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3604-427/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3604-427/2013 O ceně bytové jednotky č.592/3 v Bojkovicích, Fučíkova Čtvrť č.p.592, včetně příslušenství a podílu o velikosti 6539/53328 na společných částech domu, vše zapsáno na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - bytové jednotky č. 215/11 a podílu 691/26832 na společných částech domu a pozemku, vymezeno v budově: Obrnice č.p. 215, 216, 217, 218, bytový

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 570/044/2011 o cen obvyklé 1) nebytového prostoru. 444/7 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti

Více

Znalecký posudek č. 2800/75/2013

Znalecký posudek č. 2800/75/2013 Znalecký posudek č. 2800/75/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 50/47 s podílem na společných částech domu č.p.48, 49 a 50 a pozemků parc.č. 4936/14, 4936/15 a 4936/16 v k.ú.most II, obec Most, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 269/10

ZNALECKÝ POSUDEK . 269/10 ZNALECKÝ POSUDEK. 269/10 o obvyklé cen podílu id. 1/4 na nemovitostech - rodinný d m.p. 68 s p íslušenstvím a pozemk, zapsaných na LV íslo 30, katastrální území : Moravský Beroun obec : Moravský Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3663-486/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3663-486/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3663-486/2013 O ceně bytové jednotky č.2907/3 v Ostravě, Moravská Ostrava, Josefa Brabce 2907/17, včetně příslušenství a podílu o velikosti 760/13632 na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 652-11/2013 o ceně bytu č. 4387/7 v Jihlavě, Tylova 4387/21. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Ostrava, Paní Mgr. Pavla Fučíková Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava - Mariánské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4062-362/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4062-362/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4062-362/2014 O ceně bytové jednotky č.681/1 v Brně, Bystrc, Wollmanova č.p.681/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 3843/99705 na společných částech domu a pozemcích p.č.5687,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2315/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2315/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2315/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.13 v ul. Klatovská třída č.p.1460/83 s podílem na společných prostorech a pozemku č.par. 6820 zastavěná plocha a nádvoří v obci Plzeň, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

Ocenění nemovitostí č. 4029-40/09

Ocenění nemovitostí č. 4029-40/09 Ocenění nemovitostí č. 4029-40/09 o ceně zjištěné a obvyklé k bytu č. 17 v domě čp. 2391 včetně spoluvlastnických podílů k pozemku pč. 6268 a společným částem domu - zapsáno v LV č. 7388 obce Brno kú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 52/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 571/13, Karolinka Katastrální údaje : Kraj Zlínský, okres Vsetín, obec Karolinka, k.ú. Karolinka Adresa nemovitosti: Na Oboře

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 5352/2015 NEMOVITÁ VĚC: 1/12 bytové jednotky č. 3779/25 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Prostějov, obec Prostějov, k.ú. Prostějov Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úĝad v LitomČĜicích Novobranská 20 412 01 LitomČĜice. Úþel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úĝad v LitomČĜicích Novobranská 20 412 01 LitomČĜice. Úþel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK o cenč obvyklé bytové jednotky þ. 263/11 v domč o šesti vstupech þ.p. 259, 260, 261, 262, 263 a 264 umístčného na pozemku þ. parc. St. 297/1, St. 297/2, St. 297/3, St. 297/4, St. 297/5

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 103/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 103/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 103/2014 O obvyklé ceně - členských práv a povinností v bytovém družstvu Karlovy Vary, se sídlem Karlovy Vary, Plzeňská 1525/41, PSČ 360 21, spojených s užíváním

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 87-2011. JUDr. Jiří Petruň Exekutorský úřad Šumperk K. H. Máchy 1294/2 787 01 Šumperk

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 87-2011. JUDr. Jiří Petruň Exekutorský úřad Šumperk K. H. Máchy 1294/2 787 01 Šumperk ZNALECKÝ POSUDEK č. 87-2011 o ceně bytové jednotky a příslušenství, k.ú. Moravská Ostrava, LV č. 6951, 6226 Objednatel posudku: Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň Exekutorský úřad Šumperk K. H. Máchy 1294/2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4708-76/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4708-76/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4708-76/2016 O ceně podílu o velikosti 1/2 bytové jednotky č.763/5 v obci Uničov, ulice Nerudova č.p. 763, včetně příslušenství a podílu o velikosti 7180/234885 na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 16895715

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 16895715 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 16895715 NEMOVITÁ VĚC: o ceně id. vlastnického podílu 1/2 na byt.jedn. č.1296/1 včetně podílu 679/68252 na společných částech domu č.p.1292, 1293, 1294, 1295, 1296

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2911-9/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2911-9/2010 .SPISU: EX 3475/6-43 NEMOVITOST : ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2911-9/21 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku m.p.

Více

Znalecký posudek þ. 3665/2012

Znalecký posudek þ. 3665/2012 Znalecký posudek þ. 3665/2012 o cenč nemovitosti - 1/4 bytové jednotky þ. 1160/47 v domč þ.p. 1160 na pozemku þ. parc. 2422 v kat. úz. Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín, vþetnč spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek. 2652-56/10

Znalecký posudek. 2652-56/10 .j.: 137Ex 5669/05 Znalecký posudek. 2652-56/10 o obvyklé cen adové garáže na stp.. 1826/2, Holice, ul. Pod Homolí, bez p íslušenství, v etn pozemku stp.. 1826/2, katastrální území Holice v echách, obec

Více

Znalecký posudek č. 3797

Znalecký posudek č. 3797 Znalecký posudek č. 3797 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 216/1 v rodinném domu č.p. 216 na pozemku parc. č. st. 392 včetně pozemku v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4560 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 361/4 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 361 na pozemku parc. č. st. 389/1 včetně spoluvlastnického podílu na budově a na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2355/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2355/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2355/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1173/2 v objektu čp. 1173/34, ulice Bajkalská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1761/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1761/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1761/2012 O ceně obvyklé na bytové jednotce č. 73/9 v ul. Riegerova s podílem na společných prostorech s pozemky č.par. 710/6 zastavěná plocha a nádvoří v obci Příbram, okres

Více

o ceně nemovité věci jednotka č.345/2 v bytovém domě čp. 344, 345 a 346 v kat. území Veleslavín, m.č. Praha 6

o ceně nemovité věci jednotka č.345/2 v bytovém domě čp. 344, 345 a 346 v kat. území Veleslavín, m.č. Praha 6 Znalecký posudek č.8428/2016 o ceně nemovité věci jednotka č.345/2 v bytovém domě čp. 344, 345 a 346 v kat. území Veleslavín, m.č. Praha 6 - 2/9 - Vlastník nemovitosti: Slivka Pert Šumberova 345/6, Praha

Více

Znalecký posudek č. 116/325/2012

Znalecký posudek č. 116/325/2012 Znalecký posudek č. 116/325/2012 O ceně bytové jednotky č. 36/2 o velikosti 2+1 s příslušenstvím v 1. nadzemním podlaţí dvoupodlaţního zděného atypického bytového domu čp. 36 v obci Kohoutov a ocenění

Více

Znalecký posudek č. 5622 62/2014

Znalecký posudek č. 5622 62/2014 Ing. Bc. Ewa Hradil, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5622 62/2014 o obvyklé ceně nemovitostí jednotky č. 3058/2 v budově čp. 3056-58 na pozemcích parcelní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 16/17516/2010. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely veřejné dražby (nedobrovolné)

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 16/17516/2010. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely veřejné dražby (nedobrovolné) ZNALECKÝ POSUDEK č. 16/17516/2010 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1155/6 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domů čp. 1155, čp. 1156, čp. 1157 a čp. 1158, a dále na pozemcích

Více

Znalecký posudek č. 4093/2013

Znalecký posudek č. 4093/2013 Znalecký posudek č. 4093/2013 O ceně nemovitosti - byt č. 3427/12 v čp. 3427 v Jablonci nad Nisou stanovení obvyklé ceny (pan Hoření) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám.

Více