ZNALECKÝ POSUDEK íslo: /10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10"

Transkript

1 .SPISU: 007EX 1938/08 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: /10 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST: Byt.9 v obytném dom.p.1119 Kyjov na pozemku.parc. St. 2044/1 Adresa nemovitosti: Kyjov, Mezi Mlaty. 21 PS Kyjov Katastrální údaje: LV a 5870 k.ú. Kyjov obec: Kyjov okr. Hodonín. pozemku parc.. St.2044/1 zastav ná plocha a nádvo í VLASTNÍK: Ji í Da o, Mezi Mlaty 1119/21, Kyjov 1 Hlavní pr elí Zadní pr elí EL OCEN NÍ: Exeku ní ízení ve v ci oprávn ného Všeobecná zdravotní pojiš ovna R, se sídlem Orlická 4, Praha 3 I proti povinnému Ji í Da o, bytem Mezi Mlaty 1119/21, Kyjov 1 OBJEDNATEL: Exekutorský ú ad v Hodonín Mgr. Kamil Bran ík, na základ usnesení ze dne Adresa objednatele: Sadová Hodonín ZHOTOVITEL: ing. František Dobiáš tel: Adresa zhotovitele: Perunská Hodonín Datum místního šet ení: Termín zpracování: Po et stran celkem: 13 Po et vyhotovení: 3 Po et p íloh: 1 Vyhotovení

2 OBSAH POSUDKU: Nález Posudek A) Popis objekt, vým ra, hodnocení a administrativní ocen ní B) Výpo et ceny porovnávacím zp sobem C) Výpo et ceny výnosovým zp sobem D) Výpo et v cné ceny E) Zjišt ní obvyklé ceny F) Rekapitulace Nález Znalecký úkol Ocen ní nemovitosti: LV pro k.ú. Kyjov, obec Kyjov. Byt. 9 v obytném dom.p. 1119, v etn p íslušenství a pozemku:.parc.st. 2044/1 zastav ná plocha a nádvo í o vým e 195m 2 Zjistí se Obvyklá cena nemovitosti podle stavu ke dni Informace o nemovitosti Název nemovitosti: Byt.9 v OD.p.1119 na parc..st.2044/1 s p íslušenství Adresa nemovitosti: Mezi Mlaty 1119/9, Kyjov Kraj:Jihomoravský, Okres:Hodonín, Obec: Kyjov, Katastrální území: Kyjov, Po et obyvatel: Výchozí cena stavebního pozemku Cp = 35 + (a ) x 0, = 114,3817 K /m 2 kde a je po et obyvatel v obci (pokud je a < 1000; použije se a = 1000) Základní cena podle 28 odst. 1 písm. k) : 114,38 K /m 2 Prohlídka a zam ení nemovitosti Prohlídka a zam ení nemovitosti bylo provedeno dne Podklady pro vypracování posudku - výpis z katastru nemovitostí Katastrálního ú adu pro Jihomoravský kraj, eský ú ad zem ický a katastrální - SCD pro LV.5871 a 5870 k.ú. Kyjov ze dne zjišt ní na míst samém p i prohlídce nemovitosti dne Vlastnické a eviden ní údaje Doklad: LV a 5870 k.ú. Kyjov Druh vlastnictví: Výhradní Vlastník : Ji í Da o, Mezi Mlaty 1119/21, Kyjov 1 Jiná práva: nejsou Omezení vlastnického práva: Zástavní právo smluvní. Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu. Exeku ní p íkaz k prodeji. Jiná omezení nezjišt na. 2

3 Dokumentace a skute nost K dispozici nebyla žádná výkresová ani jiná dokumentace, která by se týkala oce ovaného domu nebo staveb p íslušenství. Celkový popis nemovitosti Obytný d m je situován v sídlištní zástavb v ulici Mezi Mlaty. P ístupný je ze zpevn né komunikace místního významu, navazující na pr jezdní komunikaci v ul. Havlí kova. Situování domu je z hlediska polohy íznivé, podélná osa je ve sm ru V-Z. D m je v zástavb s dobrou infrastrukturou nedaleko centra m sta v pom rn klidné ásti. Nedaleko domu je benzínová pumpa. m je napojen na ve ejné inž. sít, v etn plynu a dálkového p ívodu tepla a teplé, užitkové vody. V dom není výtah. Je zde proveden rozvod zemního plynu ke kuchy skému sporáku a existuje úplná elektroinstalace, rozvody vody a dálkové topení v etn p ívodu teplé, užitkové vody. D m je odkanalizován do ve ejné kanaliza ní sít. Obytný d m má celkem ty i podlaží, z toho jedno podlaží (suterén) je technické. Ve všech nadzemních podlažích od 1.N.P. nahoru jsou byty. V technickém podlaží (1.P.P.) jsou jednak sklepní sklady, náležející k jednotlivým byt m a jednak spole né technické prostory. D m byl vybudován a uveden do trvalého užívání v roce Postaven je tradi ní technologií - zd né st ny a stropní panely. St echa je plochá. V zadním pr elí jsou zav šené, kovové balkony, pr elí s hlavním vstupem je odvráceno sm rem severovýchodním do ve ejného prostranství. P ed domem je zpevn ná vozovka s omezenou možností parkování. Za domem jsou zatravn né plochy s okrasnými porosty. Posudek A) Popis objekt, vým ra, hodnocení a administrativní ocen ní Ocen ní nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí eské republiky. 3/2008 Sb. ve zn ní vyhlášek. 456/2008 Sb. a. 460/2009 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 151/1997 Sb., o oce ování majetku. íslušenství stavby a pozemky a) Pozemky a1) Pozemek náležející k obytnému domu.p Pozemek tvo í jedna parcela, zastav ná plocha a nádvo í. Je ohrani ená obvodovými st nami dom. Pozemek je situován v širší centrální ásti obce, v zástavb podél místní komunikace. Pozemek je rovinný. Je zastav ný obytným pouze domem bez vedlejších staveb. V míst je možnost napojení na veškeré inž. sít. Stavební pozemek ocen ný dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní íslo Vým ra [m 2 ] Jedn. cena [K /m 2 ] Cena [K ] zastav ná plocha a nádvo í St.2044/1 195,00 114, ,10 Sou et ,10 Úprava ceny íloha. 21: pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 10 % ,41 Mezisou et ,51 3

4 Koeficient prodejnosti Kp (p íl dle obce a ú elu užití): 0,8010 Koeficient zm ny cen staveb Ki (p íl dle hlavní stavby): 2,1620 Stavební pozemek ocen ný dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,93 Pozemek náležející k obytnému domu.p zjišt ná cena = ,93 K Rekapitulace cen p íslušenství stavby v etn opot ebení a pozemku b) Pozemek náležející k obytnému domu.p = ,93 K Cena p íslušenství stavby a pozemku iní celkem ,93 K Ocen ní byt porovnávacím zp sobem 1) Byt. 9 v obytném dom - 25 Byt. 9 v obytném dom.p.1119 se nachází ve t etím nadzemním podlaží vpravo. Dispozice bytu je 2+1. ístup je z hlavní podesty spole ného schodišt do chodby a odtud do obytných místností. Vytáp ní bytu je teplovodní, dálkové, radiátory jsou lánkové, litinové. Bytové jádro je s umakartovou výplní. Koupelna je vybavena vanou a umývadlem. Záchod je samostatný, splachovací. Koupelna není opat ena obklady. V kuchyni je vestav ná zd ná spížní nika, je zde kuchy ská linka s d ezem, s teplou i studenou vodou a plynovým sporákem bez odsava e. El. instalace je sv telná a t ífázová, pojistková sk je umíst na uvnit bytu. Podlahy v obytných místnostech jsou parketové. Dve e jsou plné nebo prosklené, okna jsou d ev ná, zdvojená. V kuchyni, na chodb a v koupeln je xylolit. K bytu náleží sklepní prostory v suterénu tj. jedna sklepní místnost. Technický stav bytu je pr rný, byt je udržován a je bez viditelných závad. Vybavení bytu p edstavuje standard, obvyklý u byt v této lokalit. Zat íd ní pro pot eby ocen ní: Typ objektu: Bytový prostor Poloha objektu: Jihomoravský kraj - nad do obyvatel Stá í stavby: 47 rok Základní cena ZC (p íloha. 19): ,- K /m 2 Podlahové plochy bytu: Pokoj 1: = 20,60 m 2 Pokoj 2: = 13,30 m 2 Kuchy : = 9,80 m 2 Chodba: = 5,30 m 2 Koupelna: = 1,90 m 2 WC: = 0,80 m 2 Podlahová plocha bytu: = 51,70 m 2 Podlahové plochy prostor se zkoseným stropem pod 2 m a místností sklep : Sklep 007: = 6,60 m 2 Podlahové plochy se zkoseným stopem a místností sklep - celkem: = 6,60 m 2 Zapo ítaná podlahová plocha bytu: = 51,70 m 2 Zapo ítaná podlahová plocha místností sklep : 6,60 m 2 0,80 = 5,28 m 2 Podlahové plochy - celkem: = 56,98 m 2 4

5 Výpo et indexu cenového porovnání: Index vybavení: Název znaku. Vi 1. Typ stavby - Budova - zd ná nebo monolitická konstrukce vyzdívaná IV 0,10 2. Spole né ásti domu - Kolárna, ko árkárna, dílna, prádelna, sušárna, sklad II 0,00 3. P íslušenství domu - Bez dopadu na cenu bytu II 0,00 4. Umíst ní bytu v dom - Ostatní podlaží nevyjmenované II 0,00 5. Orientace obyt. místností ke sv tovým stranám - Ostatní sv tové strany - s výhledem III 0,03 6. Základní p íslušenství bytu - íslušenství áste né nebo úplné mimo byt nebo umakartové II -0,10 bytové jádro 7. Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem - Standardní vybavení - balkon nebo II -0,01 lodžie nebo komora nebo sklepní kóje 8. Vytáp ní bytu - Dálkové, úst ední, etážové III 0,00 9. Kriterium jinde neuvedené - Mírn snižující cenu - Stav domu p ed rekonstrukcí II -0, Stavebn - technický stav - Byt se zanedbanou údržbou (p edpoklad provedení menších III 0,85 stavebních úprav) Koeficient pro stá í 47 let: 0,80 9 Index vybavení IV = (1 + Vi ) V10 0,80 = 0,660 i = 1 Index polohy: Název znaku. Pi 1. Význam obce - bez v tšího významu I 0,00 2. Ú ady v obci - kompletní soustava ú ad v etn finan ního a katastrálního, pošta, banka, III 0,04 policie, soud, pojiš ovna, apod. 3. Poloha nemovitosti v obci - vnit ní území obce III 0,00 4. Okolní zástavba a životní prost edí - evažující objekty pro bydlení III 0,00 5. Obchod, služby, kultura v okolí nemovitosti - kompletní sí obchod a služeb, pohostinské a III 0,05 kulturní za ízení 6. Školství a sport v okolí nemovitosti - základní škola nebo sportovní za ízení, p írodní II 0,00 sportovišt 7. Zdravotnické za ízení v okolí nemovitosti - dobrá dostupnost zdravotnické pé e III 0,05 8. Ve ejná doprava - zastávka hromadné dopravy od 500 do 1000 m s více jak ty mi III 0,00 pravidelnými denními spoji 9. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0, Nezam stnanost v obci a okolí - vyšší než je pr r v kraji I -0, Zm ny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0, Vlivy neuvedené - bez dalších vliv II 0,00 12 Index polohy IP = (1 + Pi ) = 1,100 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku. Ti 1. Situace na díl ím (segmentu) trhu s nemovitostmi - nabídka odpovídá poptávce III 0,00 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II 0,00 3. Vliv právních vztah na prodejnost - bez vlivu II 0,00 3 Index trhu IT = (1 + Ti ) = 1,000 i = 1 Celkový index I = IV * IP * IT = 0,660 1,100 1,000 = 0,726 Ocen ní: Základní cena upravená ZCU = ZC I = ,- K /m 2 0,726 = ,83 K /m 2 Cena zjišt ná porovnávacím zp sobem CP = ZCU PP = ,83 K /m 2 56,98 m 2 = ,25 K Cena stanovená porovnávacím zp sobem = ,25 K 5

6 Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na pozemku: Zjišt ná cena pozemku: ,93 K Spoluvlastnický podíl: 583 / Hodnota spoluvlast. podílu: ,93 K 583 / = ,- K Byt. 9 v obytném dom - zjišt ná cena = ,25 K Byt. 9 v obytném dom - cena po zaokrouhlení = ,- K Výsledná cena: Byty ocen né porovnávacím zp sobem Byt. 9 v obytném dom = ,- K Použit program NEM 3000, verze 2.85, distributor PLUTO OLT Pa íkova 9, Praha 9. Licence na jméno. 6

7 B) Výpo et ceny porovnávacím zp sobem PRAMEN ZJIŠT NÍ POROVNATELNÝCH NEMOVITOSTÍ: Vlastní databáze nabídek prodej nemovitostí a realizace prodej, získaná a t íd ná z nabídek na internetových stránkách renomovaných realitních kancelá í a na servrech nemovitostí a dalších. Uvedené nemovitosti k porovnávání jsou reáln nabízené nebo byl uskute n jejich prodej nejpozd ji ke dni aktualizace nebo termín prodeje nebyl d íve než p ed dv ma lety od aktualizace. Ceny nabízených nemovitostí jsou presentované v období aktualizace, situace nemovitostí je podle možností v nejbližším možném okolí porovnávané stavby. Aktualizace: íjna CHARAKTERISTIKA OBCE: Historické m sto Kyjov je kulturním a spole enským st ediskem severní ásti Slovácka a leží asi 20 km severn od Hodonína a 25 km na východ od Uherského Hradišt. První písemná zpráva o Kyjov pochází z roku Dominantou m sta je na jižní Morav ojedin lá renesan ní radnice z let Záme ek se sgrafitovou výzdobou pochází p ibližn ze stejné doby. Dnes slouží jako muzeum s národopisnými, historickými a írodopisnými sbírkami. Poblíž p ipojené obce Bohuslavice, ležící na rozhraní Ch ib a Ždánského lesa, bylo nalezeno sídlišt ze starší doby kamenné a zbytky st edov ké tvrze. Kyjov je také významným národopisným centrem. Nejv tší akcí, která se koná jednou za 4 roky je ale národopisný festival Slovácký rok s bohatými doprovodnými programy. Tato akce pat í k nejstarším a nejznám jším akcím svého druhu v eské republice. V pr hu t í srpnových dn prob hne jarmark, stav ní a kácení máje a vrcholem akce je ned lní Jízda král s krojovaným pr vodem z celého Slovácka. Na severovýchodním okraji m sta je místní ást N ice v p íznivé vzdálenosti od centra m sta Kyjova. Ve m st jsou b žn upravené komunikace a nabídka služeb je velmi dobrá. Je zde dobrá nabídka pracovních míst. Trh s nemovitostmi zaznamenává výrazný vzr st v této lokalit. V oblasti je mírn nadpr rná nezam stnanost. Po et ástí: 4 Katastrální vým ra: 2988 ha Po et obyvatel: Z toho v produkt. v ku: 7948 Pr rný v k: 37,3 Pošta: Ano Škola: Ano Zdravotnické za ízení: Ano Policie: Ano Kanalizace ( OV): Ano Vodovod: Ano Plynofikace: Ano EHLED POROVNÁVANÝCH NEMOVITOSTÍ: 1. Prodej OV 2+1 Kyjov, cca 5 min. od centra obce, zvýšené p ízemí, po rekonstrukci, plastová okna, severní strana domu zateplená, bytové jádro z 1/2 zd né, koupelna obložená kachli kami, obývák a ložnic e plovoucí podlaha, p edsí a kuchy korek, uvoln ní po dohod, možnost p ikoupit garáž za K ,-, vzdálenost garáže od bytu cca 150m, CP 57,3m2, neza ízený, cihla, bez balkonu, telefon, sklep, bez výtahu, veškerá ob anská vybavenost, ÚT, voda, kanalizace, elekt ina 220V, plyn, Dispozice 2+1 Vlastnictví osobní Podlahová plocha 57 m2 Typ budovy cihlová Stav budovy po rekonstrukci. 2. Byt o velikosti 2+1 v osobním vlastnictví o ploše 52 m2, který je umíst n v 1 NP 3 podlažního domu na sídlišti -Za Stadionem v Kyjov v okrese Hodonín. Byt je ve standartním provedení bez v tších úprav. Podlahy jsou ve všech místnostech parketové, na chodd a v kuchyni je položeno lino. Okna jsou plastová se žaluziemi. Bytové jádro je zd né. V kuchyni je starší kuchy ská linka se sporákem a v pokoji starší obývací st na. Je zde možnost p ipojení kabelové televize,pevné linky a internetu. Samoz ejmostí jsou nové m áky vody a tepla. D m je zateplen a bez výtahu. Veškerá ob anská vybavenost je v míst. Dispozice 2+1 Podlaží 2 Po et podlaží objektu 3 Vlastnictví osobní Podlahová plocha 52 m2 Sklep Ano Typ budovy panelová Stav budovy dobrý. Rok výstavby 1978 Telekomunikace Telefon Topení Úst ední - plynové Doprava vlak, MHD, autobus Elekt ina Elektro V Voda Voda - zdroj pro celý objekt Odpad Kanalizace Plyn Plynovod.. Stránka 7

8 3. Prodej bytu OV 2+1 s šatnou v Kyjov, U Vodojemu v p ízemí 4 podlažního panelového domu. K bytu pat í balkon a sklep. Byt je v p vodním udržovaném stavu, velkost 56 m2, v pokojích parkety, jinak lino. Zavedena kabelovka s internetem. Dálkové úst ední topení s m i tepla. Parkovat je možné v blízkosti domu. 4. Cihlový byt 2+1 s balkonem v osobním vlastnictví v Kyjov, ulice Jungmannova. Byt je umíst n v centru obce a je situovaný ve 4. NP. Celková podlahová plocha bytu je 65,9 m2 + balkon 1,4 m2. Rozm ry jednotlivých místností: pokoj 1-16,2 m2, pokoj 2-20,9 m2, kuchy - 10,7 m2 koupelna - 3,4 m2, samostatné WC - 1,1 m2, p edsí - 8,6 m2, komora - 1,4 m2, sklep - 3,6 m2. Byt je v p vodním avšak udržovaném stavu ihned k nast hování. Do bytového domu se vchází p es zatravn ný vnitroblok. Parkování p ed domem. ZJIŠT NÍ CENY NEMOVITOSTI POROVNÁNÍM: Porovnání cen ve vztahu k oce ované nemovitosti: Cena p ed a po redukci na pramen ceny Koef redukce K 1 poloha K 2 funk ní využitelnost K 3 velikost K 4 velikost pozemku K 5 vybavení bytu K 6 stavebn technický stav Index Cena porovnávaná odlišnosti Porovnávaná nemovitost 1. Byt 2+1v Kyjov 2. Byt 2+1v Kyjov 3. Byt 2+1v Kyjov 4. Byt 2+1v Kyjov ,95 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 0, Obdobné Obdobné Obdobné Obdobné Lepší Lepší Lepší ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 0, Obdobné Obdobné Obdobné Obdobné Lepší Lepší Lepší ,90 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 1,00 0, Obdobné Obdobné Obdobné Obdobné Lepší Obdobné Lepší ,90 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 0, Obdobné Obdobné Obdobné Obdobné Lepší Lepší Lepší Má-li koef. redukce hodnotu 1, jedná se o uskute ný prodej. Maximální porovnávaná cena: Minimální porovnávaná cena: Odchylka od pr ru: 0,15 Porovnávací hodnota celkem: K Cena nemovitosti, zjišt ná porovnávacím zp sobem iní: Stránka 8

9 C) Výpo et ceny výnosovým zp sobem Byt. 9 v obytném dom.p LV a 5870 pozemek, parc.. St. 2044/1 k.ú. Kyjov I) STAVBY Hlavní stavby: Byt v obytném dom.p m 2 Vedlejší stavby a venkovní úpravy : 0 m 2 II) POZEMKY A POROSTY: Užitná plocha celkem: 52 m 2 Zastav ná plocha a nádvo í parc.. St. 2044/1 o vým e 195 m 2 Vým ra pozemku celkem: 195 m 2 podíl na spole ných ástech domu a pozemku: 583 / 4968 III) PODLAHOVÉ PLOCHY STAVEB PODLE Ú ELU VYUŽITÍ: Prostory ú eln využitelné pro bydlení 52 m 2 x 1,00 = 52 m 2 jako garážování 0 m 2 x 1,00 = 0 m 2 pro jiné ú ely 0 m 2 x 1,00 = 0 m 2 IV) ANALÝZA HRUBÝCH P ÍJM Z PRONÁJM BYT : Porovnání údaj : Užitná plocha Užitné plochy celkem: 52 m 2 Pr rná výše pronájmu (K /m 2 /rok) pro druh využití: Zdroj informace - souhrnný názor na výši pronájmu v posuzované lokalit. bydlení garážování jiné ú ely 1. Realitní kancelá Hodonín Realitní kancelá Kyjov Realitní kancelá Veselí n.m. 4. Zjišt né nájemné v míst nebo okolí (dle údaj v míst ): Nájemné dle názoru znalce nezjišt no (dle vlastní databáze nájm ): Pr rná základní hodnota nájmu (K /m 2 /rok): Redukce hrubých p íjm dle jejich zp sobilosti k pronájmu: ehled ploch k pronájmu: Druh využití: plochy vhodné k pronájmu plochy podm. vhodné k pronájmu plochy nevhodné k pronájmu Pr rná výše nájmu /m 2 /rok Snížení v % Základní ro ní výše nájmu bydlení % garážování % jiné ú ely % Užitná plocha celkem: Celkem: Využitelná plocha staveb celkem : 52 m 2 Pr rné nájemné na 1m 2 využitelné plochy: /m 2 /rok z toho na bydlení: /m 2 /rok Stránka 9

10 Úprava základní výše nájemného v lokalit dle místních podmínek: Index a) Vliv opot ebení negativní 0,95 d) Vliv polohy pozitivní b) Vliv vybavení negativní 0,95 e) Využitelnost c) Vliv závad a rizik bez vlivu 1,00 f) Vliv zvláštních podmínek bez vlivu Celkový index: 0,92 snižující Dodažitelná výše nájemného : /m 2 /rok Údaje asové a opot ebení: Stá í stavby: 47 rok Doba dalšího trvání: 53 rok edpokládaná životnost: 100 rok Úroková míra pro amortizaci: 3,0% edpokládaná ekonomická životnost: 30 rok Úroková míra pro výpo et výnosové hodnoty: 11,4% Opot ebení: 47,0% Výchozí cena pro stanovení amortizace a náklad C: Výdaje (ro ní): edpoklad dlouhodobých konstantních p íjm : ano - výpo et v nou rentou Da z nemovitosti (odhad): Pojišt ní: Oprava a údržba: Správa nemovitosti: Amortizace, kapitalizovaná na zbytkovou životnost: Nájemné z pozemku: A = (C x i A ) / ((1+ i A ) T -1) = K K Výdaje celkem: K tj. 32% Ro ní nájemné celkem: VN = ,- K /rok Míra kapitalizace: a) základní: r 1 = 4,9% Hodnota staveb, zjišt ná výnosovým zp sobem: Výnosová hodnota nemovitosti celkem: b) odhad budoucí inflace: r 2 = 4,0% c) rizika: r 3 = 2,5% d) vliv životnosti: r 4 = 0,0% r =r 1 + r 2 + r 3 + r 4 = 11,4% Index 1,20 0,85 1, K D) Výpo et v cné ceny Reproduk ní cena domu, snížená o p im ené opot ebení, p ípadn o náklady na opravu vážných závad, které znemož ují okamžité užívání. Byt v obytném dom.p m 2 x /m 2 = opot ebení: 47,00% Výše náklad na opravy: cná hodnota: Vedlejší stavby a venkovní úpravy : pr rné opot ebení: 0,00% cná hodnota: Pozemek a porosty : 195 m 2 x 350 /m 2 = podíl: Sou et: cná hodnota nemovitosti celkem: K K Stránka 10

11 E) Zjišt ní obvyklé ceny I) ADMINISTRATIVNÍ CENA NEMOVITOSTI: Díl í administrativní ceny jednotlivých staveb a pozemk : I) Byt v obytném dom II) Pozemky a porosty III) Stavby p íslušenství Sou et: Administrativní cena nemovitosti podle cenového p edpisu, platného v den podání posudku po zaokrouhlení iní: z toho: stavby pozemky a porosty, náležející k domu II) VÝPO ET VÁŽENÉHO PR RU: Pom r v cné a výnosové hodnoty: C N / C v = 1,975 Váha výnosové hodnoty: n = 5,000 Vážený pr r: (Cn + n x Cv) / (n + 1) = po zaokrouhlení: ,25 K 4 986,0 0, ,25 K K Hodnota, zjišt ná dle Neegeliho metody váženého pr ru: Cena dle platných cenových p edpis : Porovnávací cena: OBVYKLÁ CENA NEMOVITOSTI: C opt. = III) REDUKCE CENY, VZHLEDEM K MIMO ÁDNÝM MOŽNÝM VLIV M NA USKUTE NÍ PRODEJE: 1) Vlivy užívání nemovitosti bez vlivu Hodnocení: 2) Vlivy vlastnických a sousedských vztah bez vlivu Hodnocení: 3) Jiné vlivy bez vlivu Hodnocení: Index vyjad ující možné vlivy na uskute ní prodeje nemovitosti v míst a ase: i 5 = Výsledná cena (C opt. x i s ) : ,00 1,00 1,00 1,00 Obvyklá cena: Stránka 11

12 F) REKAPITULACE EHLED OCEN NÍ NEMOVITOSTI: LV a 5870 k.ú. Kyjov Byt. 9 v obytném dom.p parc.. St. 2044/1 etn p íslušenství a pozemku Zastav ná plocha a nádvo í Obvyklá cena nemovitosti: slovy: sedmsetpadesáttisíc K Obvyklá cena práv, spojených s nemovitostí nebo závad, váznoucích na nemovitosti : Závady váznoucí na nemovitosti (v cná b emena), které by ur oval zvláštní p edpis, a které by pro sv j charakter z hlediska celospole enských zájm ly být nadále zajišt ny, nebyly zjišt ny. Nebylo zjišt no žádné další právo, odpovídající v cnému b emenu, ani jiné právo, nap. nájemní, které by se vztahovalo na oce ovanou nemovitost, evidované v Katastru nemovitostí p ísl. Katastrálního ú adu. Jiné závazky a práce, váznoucí na nemovitosti nebyly zjišt ny. ing. František Dobiáš Perunská Hodonín V Hodonín : Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím ministra spravedlnosti R ze dne , j. ZT 1340/83 pro základní obor ekonomika, odv tví ceny a odhady se specializací oce ování nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod po znaleckého deníku. Znale né a náhradu náklad ú tuji dokladem. -112/10 ing. František Dobiáš Perunská Hodonín V Hodonín : ílohy: íloha. 1 - Fotodokumentace 1 strana Stránka 12

13 FOTODOKUMENTACE: íloha. 1 ke znaleckému posudku /10 Snímek. 1: Kuchy Snímek. 2: Koupelna Snímek. 2: Pokoj Stránka 1

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10 .SPISU: EX 2701/06 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST : Ostatní

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 570/044/2011 o cen obvyklé 1) nebytového prostoru. 444/7 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 966/2012 Ocenění bytové jednotky č. 755/4 zapsaná na listu vlastnictví č. 2140, v budově č.p. 755, zapsané na LV č. 2074, stojící na parcele č. 1714, zapsané

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2290/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.3 v ul. Plzeňská č.p.52 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.par. 647/1, 647/2 a 647/3 zastavěná plocha a nádvoří v obci Příbram,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 52/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 52/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 52/2011 O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 267/4 včetně příslušenství v obci Kostelec u Holešova, k.ú. Kostelec u Holešova, okres Kroměříž. Objednatel posudku: Účel posudku: De-Rooy,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 NEMOVITOST: o ceně byt.jedn. č.590/3 včetně podílu 3/20 na společných částech domu č.p.590 v obci Cvikov, k.ú.cvikov, okres Česká Lípa Katastrální údaje :

Více

Znalecký posudek č. 849-35/11

Znalecký posudek č. 849-35/11 Znalecký posudek č. 849-35/11 ve věci stanovení ceny obvyklé nemovitostí - jednotky (bytu) č. 638/1, vč. spoluvlastnických podílů na společných částech domu a jeho vybavení a spoluvlastnického podílu k

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem ZNALECKÝ POSUDEK č. 1999-9 / 2010 obvyklé ceny bytové jednotky č. 1435/10, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na pozemku p.č. st. 4340 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 339,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4734/2014 NEMOVITÁ VĚC: 1/3 rodinného domu č.p. 195 na pozemku p.č.. St. 205 a 1/3 pozemku tvořeného parcelami č. St. 77, St. 205, 191/1, 191/2 a 1507/6 Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 ZNALECKÝ POSUDEK č. 162 105 / 2010 dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31 Objednavatel: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor Sídlo: nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 Zhotovitel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1539 109/09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 rodinného domu č.p. 92 v obci Stárkov na pozemku st. parcela č.13 zastavěná plocha a nádvoří vč. pozemku a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/2013 O ceně obvyklé řadového rodinného domu v ul. Tovačovského č.p./ č.o. 2697/17s pozemky č.par. 4915 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 4916 zahrada v obci Prostějov, okres Prostějov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12608-313/10 o ceně rodinného domu č.p.125 na parc.č.809, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem včetně pozemků, příslušenství a pozemku parc.č.884/127, katastrální území

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 NEMOVITÁ VĚC: Bytový dům čp. 18 Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Rokycany, obec Dobřív, k.ú. Dobřív Adresa nemovité věci: Dobřív 18, 338 44 Vlastník stavby:

Více

Ocenění nemovitostí č. 916462011

Ocenění nemovitostí č. 916462011 Ocenění nemovitostí č. 916462011 o ceně byt.jedn.č.97/1 vč.podílu 504/4926 na společných částech domu č.p.96,97 a pozemku st.431 v obci Velká Hleďsebe, k.ú.klimentov, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C

Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C Ocenění spoluvlastnického podílu ½ na garáži parc.st.3029, v k.ú.žatec, obec Žatec. NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Garáž parc.st.3029, ev.č.998 U Oharky 242, 438 01

Více

Odhad tržní hodnoty č. 4093

Odhad tržní hodnoty č. 4093 Odhad tržní hodnoty č. 4093 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN č.j. 065 Ex 03859/13-093

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2179 276 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 1871/09-88

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2179 276 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 1871/09-88 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2179 276 / 2013 dle Usnesení č.j. 067 EX 1871/09-88 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 301 244 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 301 244 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 301 244 / 2010 dle Usnesení č.j. 59 EX 1528/08-33 Objednavatel: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor Sídlo: nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 Zhotovitel:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

Odhad tržní hodnoty č. 4087

Odhad tržní hodnoty č. 4087 Odhad tržní hodnoty č. 4087 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN č.j. 065 Ex 02995/13-138

Více