ZNALECKÝ POSUDEK íslo: /10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10"

Transkript

1 .SPISU: 007EX 1938/08 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: /10 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST: Byt.9 v obytném dom.p.1119 Kyjov na pozemku.parc. St. 2044/1 Adresa nemovitosti: Kyjov, Mezi Mlaty. 21 PS Kyjov Katastrální údaje: LV a 5870 k.ú. Kyjov obec: Kyjov okr. Hodonín. pozemku parc.. St.2044/1 zastav ná plocha a nádvo í VLASTNÍK: Ji í Da o, Mezi Mlaty 1119/21, Kyjov 1 Hlavní pr elí Zadní pr elí EL OCEN NÍ: Exeku ní ízení ve v ci oprávn ného Všeobecná zdravotní pojiš ovna R, se sídlem Orlická 4, Praha 3 I proti povinnému Ji í Da o, bytem Mezi Mlaty 1119/21, Kyjov 1 OBJEDNATEL: Exekutorský ú ad v Hodonín Mgr. Kamil Bran ík, na základ usnesení ze dne Adresa objednatele: Sadová Hodonín ZHOTOVITEL: ing. František Dobiáš tel: Adresa zhotovitele: Perunská Hodonín Datum místního šet ení: Termín zpracování: Po et stran celkem: 13 Po et vyhotovení: 3 Po et p íloh: 1 Vyhotovení

2 OBSAH POSUDKU: Nález Posudek A) Popis objekt, vým ra, hodnocení a administrativní ocen ní B) Výpo et ceny porovnávacím zp sobem C) Výpo et ceny výnosovým zp sobem D) Výpo et v cné ceny E) Zjišt ní obvyklé ceny F) Rekapitulace Nález Znalecký úkol Ocen ní nemovitosti: LV pro k.ú. Kyjov, obec Kyjov. Byt. 9 v obytném dom.p. 1119, v etn p íslušenství a pozemku:.parc.st. 2044/1 zastav ná plocha a nádvo í o vým e 195m 2 Zjistí se Obvyklá cena nemovitosti podle stavu ke dni Informace o nemovitosti Název nemovitosti: Byt.9 v OD.p.1119 na parc..st.2044/1 s p íslušenství Adresa nemovitosti: Mezi Mlaty 1119/9, Kyjov Kraj:Jihomoravský, Okres:Hodonín, Obec: Kyjov, Katastrální území: Kyjov, Po et obyvatel: Výchozí cena stavebního pozemku Cp = 35 + (a ) x 0, = 114,3817 K /m 2 kde a je po et obyvatel v obci (pokud je a < 1000; použije se a = 1000) Základní cena podle 28 odst. 1 písm. k) : 114,38 K /m 2 Prohlídka a zam ení nemovitosti Prohlídka a zam ení nemovitosti bylo provedeno dne Podklady pro vypracování posudku - výpis z katastru nemovitostí Katastrálního ú adu pro Jihomoravský kraj, eský ú ad zem ický a katastrální - SCD pro LV.5871 a 5870 k.ú. Kyjov ze dne zjišt ní na míst samém p i prohlídce nemovitosti dne Vlastnické a eviden ní údaje Doklad: LV a 5870 k.ú. Kyjov Druh vlastnictví: Výhradní Vlastník : Ji í Da o, Mezi Mlaty 1119/21, Kyjov 1 Jiná práva: nejsou Omezení vlastnického práva: Zástavní právo smluvní. Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu. Exeku ní p íkaz k prodeji. Jiná omezení nezjišt na. 2

3 Dokumentace a skute nost K dispozici nebyla žádná výkresová ani jiná dokumentace, která by se týkala oce ovaného domu nebo staveb p íslušenství. Celkový popis nemovitosti Obytný d m je situován v sídlištní zástavb v ulici Mezi Mlaty. P ístupný je ze zpevn né komunikace místního významu, navazující na pr jezdní komunikaci v ul. Havlí kova. Situování domu je z hlediska polohy íznivé, podélná osa je ve sm ru V-Z. D m je v zástavb s dobrou infrastrukturou nedaleko centra m sta v pom rn klidné ásti. Nedaleko domu je benzínová pumpa. m je napojen na ve ejné inž. sít, v etn plynu a dálkového p ívodu tepla a teplé, užitkové vody. V dom není výtah. Je zde proveden rozvod zemního plynu ke kuchy skému sporáku a existuje úplná elektroinstalace, rozvody vody a dálkové topení v etn p ívodu teplé, užitkové vody. D m je odkanalizován do ve ejné kanaliza ní sít. Obytný d m má celkem ty i podlaží, z toho jedno podlaží (suterén) je technické. Ve všech nadzemních podlažích od 1.N.P. nahoru jsou byty. V technickém podlaží (1.P.P.) jsou jednak sklepní sklady, náležející k jednotlivým byt m a jednak spole né technické prostory. D m byl vybudován a uveden do trvalého užívání v roce Postaven je tradi ní technologií - zd né st ny a stropní panely. St echa je plochá. V zadním pr elí jsou zav šené, kovové balkony, pr elí s hlavním vstupem je odvráceno sm rem severovýchodním do ve ejného prostranství. P ed domem je zpevn ná vozovka s omezenou možností parkování. Za domem jsou zatravn né plochy s okrasnými porosty. Posudek A) Popis objekt, vým ra, hodnocení a administrativní ocen ní Ocen ní nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí eské republiky. 3/2008 Sb. ve zn ní vyhlášek. 456/2008 Sb. a. 460/2009 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 151/1997 Sb., o oce ování majetku. íslušenství stavby a pozemky a) Pozemky a1) Pozemek náležející k obytnému domu.p Pozemek tvo í jedna parcela, zastav ná plocha a nádvo í. Je ohrani ená obvodovými st nami dom. Pozemek je situován v širší centrální ásti obce, v zástavb podél místní komunikace. Pozemek je rovinný. Je zastav ný obytným pouze domem bez vedlejších staveb. V míst je možnost napojení na veškeré inž. sít. Stavební pozemek ocen ný dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní íslo Vým ra [m 2 ] Jedn. cena [K /m 2 ] Cena [K ] zastav ná plocha a nádvo í St.2044/1 195,00 114, ,10 Sou et ,10 Úprava ceny íloha. 21: pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 10 % ,41 Mezisou et ,51 3

4 Koeficient prodejnosti Kp (p íl dle obce a ú elu užití): 0,8010 Koeficient zm ny cen staveb Ki (p íl dle hlavní stavby): 2,1620 Stavební pozemek ocen ný dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,93 Pozemek náležející k obytnému domu.p zjišt ná cena = ,93 K Rekapitulace cen p íslušenství stavby v etn opot ebení a pozemku b) Pozemek náležející k obytnému domu.p = ,93 K Cena p íslušenství stavby a pozemku iní celkem ,93 K Ocen ní byt porovnávacím zp sobem 1) Byt. 9 v obytném dom - 25 Byt. 9 v obytném dom.p.1119 se nachází ve t etím nadzemním podlaží vpravo. Dispozice bytu je 2+1. ístup je z hlavní podesty spole ného schodišt do chodby a odtud do obytných místností. Vytáp ní bytu je teplovodní, dálkové, radiátory jsou lánkové, litinové. Bytové jádro je s umakartovou výplní. Koupelna je vybavena vanou a umývadlem. Záchod je samostatný, splachovací. Koupelna není opat ena obklady. V kuchyni je vestav ná zd ná spížní nika, je zde kuchy ská linka s d ezem, s teplou i studenou vodou a plynovým sporákem bez odsava e. El. instalace je sv telná a t ífázová, pojistková sk je umíst na uvnit bytu. Podlahy v obytných místnostech jsou parketové. Dve e jsou plné nebo prosklené, okna jsou d ev ná, zdvojená. V kuchyni, na chodb a v koupeln je xylolit. K bytu náleží sklepní prostory v suterénu tj. jedna sklepní místnost. Technický stav bytu je pr rný, byt je udržován a je bez viditelných závad. Vybavení bytu p edstavuje standard, obvyklý u byt v této lokalit. Zat íd ní pro pot eby ocen ní: Typ objektu: Bytový prostor Poloha objektu: Jihomoravský kraj - nad do obyvatel Stá í stavby: 47 rok Základní cena ZC (p íloha. 19): ,- K /m 2 Podlahové plochy bytu: Pokoj 1: = 20,60 m 2 Pokoj 2: = 13,30 m 2 Kuchy : = 9,80 m 2 Chodba: = 5,30 m 2 Koupelna: = 1,90 m 2 WC: = 0,80 m 2 Podlahová plocha bytu: = 51,70 m 2 Podlahové plochy prostor se zkoseným stropem pod 2 m a místností sklep : Sklep 007: = 6,60 m 2 Podlahové plochy se zkoseným stopem a místností sklep - celkem: = 6,60 m 2 Zapo ítaná podlahová plocha bytu: = 51,70 m 2 Zapo ítaná podlahová plocha místností sklep : 6,60 m 2 0,80 = 5,28 m 2 Podlahové plochy - celkem: = 56,98 m 2 4

5 Výpo et indexu cenového porovnání: Index vybavení: Název znaku. Vi 1. Typ stavby - Budova - zd ná nebo monolitická konstrukce vyzdívaná IV 0,10 2. Spole né ásti domu - Kolárna, ko árkárna, dílna, prádelna, sušárna, sklad II 0,00 3. P íslušenství domu - Bez dopadu na cenu bytu II 0,00 4. Umíst ní bytu v dom - Ostatní podlaží nevyjmenované II 0,00 5. Orientace obyt. místností ke sv tovým stranám - Ostatní sv tové strany - s výhledem III 0,03 6. Základní p íslušenství bytu - íslušenství áste né nebo úplné mimo byt nebo umakartové II -0,10 bytové jádro 7. Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem - Standardní vybavení - balkon nebo II -0,01 lodžie nebo komora nebo sklepní kóje 8. Vytáp ní bytu - Dálkové, úst ední, etážové III 0,00 9. Kriterium jinde neuvedené - Mírn snižující cenu - Stav domu p ed rekonstrukcí II -0, Stavebn - technický stav - Byt se zanedbanou údržbou (p edpoklad provedení menších III 0,85 stavebních úprav) Koeficient pro stá í 47 let: 0,80 9 Index vybavení IV = (1 + Vi ) V10 0,80 = 0,660 i = 1 Index polohy: Název znaku. Pi 1. Význam obce - bez v tšího významu I 0,00 2. Ú ady v obci - kompletní soustava ú ad v etn finan ního a katastrálního, pošta, banka, III 0,04 policie, soud, pojiš ovna, apod. 3. Poloha nemovitosti v obci - vnit ní území obce III 0,00 4. Okolní zástavba a životní prost edí - evažující objekty pro bydlení III 0,00 5. Obchod, služby, kultura v okolí nemovitosti - kompletní sí obchod a služeb, pohostinské a III 0,05 kulturní za ízení 6. Školství a sport v okolí nemovitosti - základní škola nebo sportovní za ízení, p írodní II 0,00 sportovišt 7. Zdravotnické za ízení v okolí nemovitosti - dobrá dostupnost zdravotnické pé e III 0,05 8. Ve ejná doprava - zastávka hromadné dopravy od 500 do 1000 m s více jak ty mi III 0,00 pravidelnými denními spoji 9. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0, Nezam stnanost v obci a okolí - vyšší než je pr r v kraji I -0, Zm ny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0, Vlivy neuvedené - bez dalších vliv II 0,00 12 Index polohy IP = (1 + Pi ) = 1,100 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku. Ti 1. Situace na díl ím (segmentu) trhu s nemovitostmi - nabídka odpovídá poptávce III 0,00 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II 0,00 3. Vliv právních vztah na prodejnost - bez vlivu II 0,00 3 Index trhu IT = (1 + Ti ) = 1,000 i = 1 Celkový index I = IV * IP * IT = 0,660 1,100 1,000 = 0,726 Ocen ní: Základní cena upravená ZCU = ZC I = ,- K /m 2 0,726 = ,83 K /m 2 Cena zjišt ná porovnávacím zp sobem CP = ZCU PP = ,83 K /m 2 56,98 m 2 = ,25 K Cena stanovená porovnávacím zp sobem = ,25 K 5

6 Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na pozemku: Zjišt ná cena pozemku: ,93 K Spoluvlastnický podíl: 583 / Hodnota spoluvlast. podílu: ,93 K 583 / = ,- K Byt. 9 v obytném dom - zjišt ná cena = ,25 K Byt. 9 v obytném dom - cena po zaokrouhlení = ,- K Výsledná cena: Byty ocen né porovnávacím zp sobem Byt. 9 v obytném dom = ,- K Použit program NEM 3000, verze 2.85, distributor PLUTO OLT Pa íkova 9, Praha 9. Licence na jméno. 6

7 B) Výpo et ceny porovnávacím zp sobem PRAMEN ZJIŠT NÍ POROVNATELNÝCH NEMOVITOSTÍ: Vlastní databáze nabídek prodej nemovitostí a realizace prodej, získaná a t íd ná z nabídek na internetových stránkách renomovaných realitních kancelá í a na servrech nemovitostí a dalších. Uvedené nemovitosti k porovnávání jsou reáln nabízené nebo byl uskute n jejich prodej nejpozd ji ke dni aktualizace nebo termín prodeje nebyl d íve než p ed dv ma lety od aktualizace. Ceny nabízených nemovitostí jsou presentované v období aktualizace, situace nemovitostí je podle možností v nejbližším možném okolí porovnávané stavby. Aktualizace: íjna CHARAKTERISTIKA OBCE: Historické m sto Kyjov je kulturním a spole enským st ediskem severní ásti Slovácka a leží asi 20 km severn od Hodonína a 25 km na východ od Uherského Hradišt. První písemná zpráva o Kyjov pochází z roku Dominantou m sta je na jižní Morav ojedin lá renesan ní radnice z let Záme ek se sgrafitovou výzdobou pochází p ibližn ze stejné doby. Dnes slouží jako muzeum s národopisnými, historickými a írodopisnými sbírkami. Poblíž p ipojené obce Bohuslavice, ležící na rozhraní Ch ib a Ždánského lesa, bylo nalezeno sídlišt ze starší doby kamenné a zbytky st edov ké tvrze. Kyjov je také významným národopisným centrem. Nejv tší akcí, která se koná jednou za 4 roky je ale národopisný festival Slovácký rok s bohatými doprovodnými programy. Tato akce pat í k nejstarším a nejznám jším akcím svého druhu v eské republice. V pr hu t í srpnových dn prob hne jarmark, stav ní a kácení máje a vrcholem akce je ned lní Jízda král s krojovaným pr vodem z celého Slovácka. Na severovýchodním okraji m sta je místní ást N ice v p íznivé vzdálenosti od centra m sta Kyjova. Ve m st jsou b žn upravené komunikace a nabídka služeb je velmi dobrá. Je zde dobrá nabídka pracovních míst. Trh s nemovitostmi zaznamenává výrazný vzr st v této lokalit. V oblasti je mírn nadpr rná nezam stnanost. Po et ástí: 4 Katastrální vým ra: 2988 ha Po et obyvatel: Z toho v produkt. v ku: 7948 Pr rný v k: 37,3 Pošta: Ano Škola: Ano Zdravotnické za ízení: Ano Policie: Ano Kanalizace ( OV): Ano Vodovod: Ano Plynofikace: Ano EHLED POROVNÁVANÝCH NEMOVITOSTÍ: 1. Prodej OV 2+1 Kyjov, cca 5 min. od centra obce, zvýšené p ízemí, po rekonstrukci, plastová okna, severní strana domu zateplená, bytové jádro z 1/2 zd né, koupelna obložená kachli kami, obývák a ložnic e plovoucí podlaha, p edsí a kuchy korek, uvoln ní po dohod, možnost p ikoupit garáž za K ,-, vzdálenost garáže od bytu cca 150m, CP 57,3m2, neza ízený, cihla, bez balkonu, telefon, sklep, bez výtahu, veškerá ob anská vybavenost, ÚT, voda, kanalizace, elekt ina 220V, plyn, Dispozice 2+1 Vlastnictví osobní Podlahová plocha 57 m2 Typ budovy cihlová Stav budovy po rekonstrukci. 2. Byt o velikosti 2+1 v osobním vlastnictví o ploše 52 m2, který je umíst n v 1 NP 3 podlažního domu na sídlišti -Za Stadionem v Kyjov v okrese Hodonín. Byt je ve standartním provedení bez v tších úprav. Podlahy jsou ve všech místnostech parketové, na chodd a v kuchyni je položeno lino. Okna jsou plastová se žaluziemi. Bytové jádro je zd né. V kuchyni je starší kuchy ská linka se sporákem a v pokoji starší obývací st na. Je zde možnost p ipojení kabelové televize,pevné linky a internetu. Samoz ejmostí jsou nové m áky vody a tepla. D m je zateplen a bez výtahu. Veškerá ob anská vybavenost je v míst. Dispozice 2+1 Podlaží 2 Po et podlaží objektu 3 Vlastnictví osobní Podlahová plocha 52 m2 Sklep Ano Typ budovy panelová Stav budovy dobrý. Rok výstavby 1978 Telekomunikace Telefon Topení Úst ední - plynové Doprava vlak, MHD, autobus Elekt ina Elektro V Voda Voda - zdroj pro celý objekt Odpad Kanalizace Plyn Plynovod.. Stránka 7

8 3. Prodej bytu OV 2+1 s šatnou v Kyjov, U Vodojemu v p ízemí 4 podlažního panelového domu. K bytu pat í balkon a sklep. Byt je v p vodním udržovaném stavu, velkost 56 m2, v pokojích parkety, jinak lino. Zavedena kabelovka s internetem. Dálkové úst ední topení s m i tepla. Parkovat je možné v blízkosti domu. 4. Cihlový byt 2+1 s balkonem v osobním vlastnictví v Kyjov, ulice Jungmannova. Byt je umíst n v centru obce a je situovaný ve 4. NP. Celková podlahová plocha bytu je 65,9 m2 + balkon 1,4 m2. Rozm ry jednotlivých místností: pokoj 1-16,2 m2, pokoj 2-20,9 m2, kuchy - 10,7 m2 koupelna - 3,4 m2, samostatné WC - 1,1 m2, p edsí - 8,6 m2, komora - 1,4 m2, sklep - 3,6 m2. Byt je v p vodním avšak udržovaném stavu ihned k nast hování. Do bytového domu se vchází p es zatravn ný vnitroblok. Parkování p ed domem. ZJIŠT NÍ CENY NEMOVITOSTI POROVNÁNÍM: Porovnání cen ve vztahu k oce ované nemovitosti: Cena p ed a po redukci na pramen ceny Koef redukce K 1 poloha K 2 funk ní využitelnost K 3 velikost K 4 velikost pozemku K 5 vybavení bytu K 6 stavebn technický stav Index Cena porovnávaná odlišnosti Porovnávaná nemovitost 1. Byt 2+1v Kyjov 2. Byt 2+1v Kyjov 3. Byt 2+1v Kyjov 4. Byt 2+1v Kyjov ,95 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 0, Obdobné Obdobné Obdobné Obdobné Lepší Lepší Lepší ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 0, Obdobné Obdobné Obdobné Obdobné Lepší Lepší Lepší ,90 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 1,00 0, Obdobné Obdobné Obdobné Obdobné Lepší Obdobné Lepší ,90 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 0, Obdobné Obdobné Obdobné Obdobné Lepší Lepší Lepší Má-li koef. redukce hodnotu 1, jedná se o uskute ný prodej. Maximální porovnávaná cena: Minimální porovnávaná cena: Odchylka od pr ru: 0,15 Porovnávací hodnota celkem: K Cena nemovitosti, zjišt ná porovnávacím zp sobem iní: Stránka 8

9 C) Výpo et ceny výnosovým zp sobem Byt. 9 v obytném dom.p LV a 5870 pozemek, parc.. St. 2044/1 k.ú. Kyjov I) STAVBY Hlavní stavby: Byt v obytném dom.p m 2 Vedlejší stavby a venkovní úpravy : 0 m 2 II) POZEMKY A POROSTY: Užitná plocha celkem: 52 m 2 Zastav ná plocha a nádvo í parc.. St. 2044/1 o vým e 195 m 2 Vým ra pozemku celkem: 195 m 2 podíl na spole ných ástech domu a pozemku: 583 / 4968 III) PODLAHOVÉ PLOCHY STAVEB PODLE Ú ELU VYUŽITÍ: Prostory ú eln využitelné pro bydlení 52 m 2 x 1,00 = 52 m 2 jako garážování 0 m 2 x 1,00 = 0 m 2 pro jiné ú ely 0 m 2 x 1,00 = 0 m 2 IV) ANALÝZA HRUBÝCH P ÍJM Z PRONÁJM BYT : Porovnání údaj : Užitná plocha Užitné plochy celkem: 52 m 2 Pr rná výše pronájmu (K /m 2 /rok) pro druh využití: Zdroj informace - souhrnný názor na výši pronájmu v posuzované lokalit. bydlení garážování jiné ú ely 1. Realitní kancelá Hodonín Realitní kancelá Kyjov Realitní kancelá Veselí n.m. 4. Zjišt né nájemné v míst nebo okolí (dle údaj v míst ): Nájemné dle názoru znalce nezjišt no (dle vlastní databáze nájm ): Pr rná základní hodnota nájmu (K /m 2 /rok): Redukce hrubých p íjm dle jejich zp sobilosti k pronájmu: ehled ploch k pronájmu: Druh využití: plochy vhodné k pronájmu plochy podm. vhodné k pronájmu plochy nevhodné k pronájmu Pr rná výše nájmu /m 2 /rok Snížení v % Základní ro ní výše nájmu bydlení % garážování % jiné ú ely % Užitná plocha celkem: Celkem: Využitelná plocha staveb celkem : 52 m 2 Pr rné nájemné na 1m 2 využitelné plochy: /m 2 /rok z toho na bydlení: /m 2 /rok Stránka 9

10 Úprava základní výše nájemného v lokalit dle místních podmínek: Index a) Vliv opot ebení negativní 0,95 d) Vliv polohy pozitivní b) Vliv vybavení negativní 0,95 e) Využitelnost c) Vliv závad a rizik bez vlivu 1,00 f) Vliv zvláštních podmínek bez vlivu Celkový index: 0,92 snižující Dodažitelná výše nájemného : /m 2 /rok Údaje asové a opot ebení: Stá í stavby: 47 rok Doba dalšího trvání: 53 rok edpokládaná životnost: 100 rok Úroková míra pro amortizaci: 3,0% edpokládaná ekonomická životnost: 30 rok Úroková míra pro výpo et výnosové hodnoty: 11,4% Opot ebení: 47,0% Výchozí cena pro stanovení amortizace a náklad C: Výdaje (ro ní): edpoklad dlouhodobých konstantních p íjm : ano - výpo et v nou rentou Da z nemovitosti (odhad): Pojišt ní: Oprava a údržba: Správa nemovitosti: Amortizace, kapitalizovaná na zbytkovou životnost: Nájemné z pozemku: A = (C x i A ) / ((1+ i A ) T -1) = K K Výdaje celkem: K tj. 32% Ro ní nájemné celkem: VN = ,- K /rok Míra kapitalizace: a) základní: r 1 = 4,9% Hodnota staveb, zjišt ná výnosovým zp sobem: Výnosová hodnota nemovitosti celkem: b) odhad budoucí inflace: r 2 = 4,0% c) rizika: r 3 = 2,5% d) vliv životnosti: r 4 = 0,0% r =r 1 + r 2 + r 3 + r 4 = 11,4% Index 1,20 0,85 1, K D) Výpo et v cné ceny Reproduk ní cena domu, snížená o p im ené opot ebení, p ípadn o náklady na opravu vážných závad, které znemož ují okamžité užívání. Byt v obytném dom.p m 2 x /m 2 = opot ebení: 47,00% Výše náklad na opravy: cná hodnota: Vedlejší stavby a venkovní úpravy : pr rné opot ebení: 0,00% cná hodnota: Pozemek a porosty : 195 m 2 x 350 /m 2 = podíl: Sou et: cná hodnota nemovitosti celkem: K K Stránka 10

11 E) Zjišt ní obvyklé ceny I) ADMINISTRATIVNÍ CENA NEMOVITOSTI: Díl í administrativní ceny jednotlivých staveb a pozemk : I) Byt v obytném dom II) Pozemky a porosty III) Stavby p íslušenství Sou et: Administrativní cena nemovitosti podle cenového p edpisu, platného v den podání posudku po zaokrouhlení iní: z toho: stavby pozemky a porosty, náležející k domu II) VÝPO ET VÁŽENÉHO PR RU: Pom r v cné a výnosové hodnoty: C N / C v = 1,975 Váha výnosové hodnoty: n = 5,000 Vážený pr r: (Cn + n x Cv) / (n + 1) = po zaokrouhlení: ,25 K 4 986,0 0, ,25 K K Hodnota, zjišt ná dle Neegeliho metody váženého pr ru: Cena dle platných cenových p edpis : Porovnávací cena: OBVYKLÁ CENA NEMOVITOSTI: C opt. = III) REDUKCE CENY, VZHLEDEM K MIMO ÁDNÝM MOŽNÝM VLIV M NA USKUTE NÍ PRODEJE: 1) Vlivy užívání nemovitosti bez vlivu Hodnocení: 2) Vlivy vlastnických a sousedských vztah bez vlivu Hodnocení: 3) Jiné vlivy bez vlivu Hodnocení: Index vyjad ující možné vlivy na uskute ní prodeje nemovitosti v míst a ase: i 5 = Výsledná cena (C opt. x i s ) : ,00 1,00 1,00 1,00 Obvyklá cena: Stránka 11

12 F) REKAPITULACE EHLED OCEN NÍ NEMOVITOSTI: LV a 5870 k.ú. Kyjov Byt. 9 v obytném dom.p parc.. St. 2044/1 etn p íslušenství a pozemku Zastav ná plocha a nádvo í Obvyklá cena nemovitosti: slovy: sedmsetpadesáttisíc K Obvyklá cena práv, spojených s nemovitostí nebo závad, váznoucích na nemovitosti : Závady váznoucí na nemovitosti (v cná b emena), které by ur oval zvláštní p edpis, a které by pro sv j charakter z hlediska celospole enských zájm ly být nadále zajišt ny, nebyly zjišt ny. Nebylo zjišt no žádné další právo, odpovídající v cnému b emenu, ani jiné právo, nap. nájemní, které by se vztahovalo na oce ovanou nemovitost, evidované v Katastru nemovitostí p ísl. Katastrálního ú adu. Jiné závazky a práce, váznoucí na nemovitosti nebyly zjišt ny. ing. František Dobiáš Perunská Hodonín V Hodonín : Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím ministra spravedlnosti R ze dne , j. ZT 1340/83 pro základní obor ekonomika, odv tví ceny a odhady se specializací oce ování nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod po znaleckého deníku. Znale né a náhradu náklad ú tuji dokladem. -112/10 ing. František Dobiáš Perunská Hodonín V Hodonín : ílohy: íloha. 1 - Fotodokumentace 1 strana Stránka 12

13 FOTODOKUMENTACE: íloha. 1 ke znaleckému posudku /10 Snímek. 1: Kuchy Snímek. 2: Koupelna Snímek. 2: Pokoj Stránka 1

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010 .SPISU: EX 1932/03 NEMOVITOST : ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku Pozemky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10 .SPISU: EX 2701/06 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST : Ostatní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 570/044/2011 o cen obvyklé 1) nebytového prostoru. 444/7 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti

Více

Znalecký posudek þ. 3665/2012

Znalecký posudek þ. 3665/2012 Znalecký posudek þ. 3665/2012 o cenč nemovitosti - 1/4 bytové jednotky þ. 1160/47 v domč þ.p. 1160 na pozemku þ. parc. 2422 v kat. úz. Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín, vþetnč spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2917-15/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2917-15/2010 .SPISU: EX 3363/6-82 NEMOVITOST : ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2917-15/21 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku m.p.

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN. ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN. ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku .SPISU: 007EX 2005/08 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3062-04/11 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku D m bez.p. etn

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/2012 O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: De -

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2885-112/2009

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2885-112/2009 .SPISU: EX 6/07-42 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2885-112/2009 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST : m.p.

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

Znalecký posudek č. 509/2012

Znalecký posudek č. 509/2012 Znalecký posudek č. 509/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1329/3 v objektu čp. 1329, ulice V Olšinách, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 O ceně bytové jednotky č.2032/21 v Blansku, Jasanová 2032/7, vč.příslušenství a podílu o velikosti 583/26454 na společných částech domu a pozemku p.č.st.4377, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2588/2013 O ceně nemovitosti - obvyklé hodnoty bytové jednotky č. 464/39 v objektu čp. 464, Pod lysinami, obec Praha, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 52/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 52/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 52/2011 O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 267/4 včetně příslušenství v obci Kostelec u Holešova, k.ú. Kostelec u Holešova, okres Kroměříž. Objednatel posudku: Účel posudku: De-Rooy,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3518-341/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3518-341/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3518-341/2013 O ceně bytové jednotky č.805/11 v Hradci Králové, Slezské Předměstí, Bratří Štefanů 805/32, včetně příslušenství a podílu o velikosti 554/37703 na společných částech domu,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1056-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1056-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1056-2014 o ceně bytové jednotky č.1563/6 a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp.1561,1562,1563,1564 v ulic Hábova a podílu na pozemcích v kat. území Stodůlky, obec

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 567-30/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 567-30/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 567-30/15 o ceně nemovitosti, bytu č. 1 s příslušenstvím v domě č.p. 2702 na pozemku p.č. 2173/12, id. spoluvl. podílu 1588/5259 na pozemku p.č. 2173/12, spoluvl. podílu 190/450 na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1460-10-2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 1134/2 Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Kraj Středočeský, okres Beroun, obec

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2359/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2359/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2359/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 656/20 v objektu čp. 656/4, ulice Bajkalská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2448/2012. Murmanská 4 100 00 Praha 10. dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2448/2012. Murmanská 4 100 00 Praha 10. dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2448/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 466/30 v objektu čp. 466, ulice Tupolevova, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha ZNALECKÝ POSUDEK č. 651/15/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 105/3 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 101-107 a pozemcích p.č. st. 8482-8488, vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 3509/59/08

Znalecký posudek č. 3509/59/08 Znalecký posudek č. 3509/59/08 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 396/28 v k.ú. a obci Liberec Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4921-36/14 NEMOVITOST: Katastrální údaje : Adresa nemovitosti: bytová jednotka v osobním vlastnictví č.1957/49(7) v bytovém domě čp.1957 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3656-67/14. O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3656-67/14. O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII ZNALECKÝ POSUDEK č. 3656-67/14 O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII Objednatel znaleckého posudku: soudní exekutor, Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marie Mynaříková

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 59/2014

Znalecký posudek č. 59/2014 Znalecký posudek č. 59/2014 O ceně bytové jednotky č. 354/9 v domě č.p. 354 na st.p. č. 1195/3, v obci a k.ú. Kynšperk nad Ohří. Objednatel posudku: JUDr. Jana Škofová soudní exekutor Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2290/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.3 v ul. Plzeňská č.p.52 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.par. 647/1, 647/2 a 647/3 zastavěná plocha a nádvoří v obci Příbram,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2379/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2379/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2379/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1464/180 v objektu čp. 1464/61, ulice Moskevská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11 ZNALECKÝ POSUDEK. 179/11 o obvyklé cen nemovitostí - rodinný d m.p. 398 s p íslušenstvím a pozemk, zapsaných na LV íslo 1685 katastrální území : Horní Be va obec : Horní Be va_ okres : Vsetín a ocen ní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 4342-141/2015

ZNALECKÝ POSUDEK 4342-141/2015 ZNALECKÝ POSUDEK 4342-141/2015 O ceně bytové jednotky č.121/1 ve Šlapanicích, Palackého č.p.121/39, včetně příslušenství a podílu o velikosti 25/100 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.4378

Více

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015 Pořadové číslo 1329-01/2015 Znalecký posudek Ocenění nemovitosti bytové jednotky č. 187/7 v obytné budově čp. 187 v Českých Velenicích, k.ú. a obci České Velenice, okres Jindřichův Hradec. Vyhotovení :

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 8372-309/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 8372-309/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 8372-309/2011 o cen nemovitostí - domu Horní Litvínov.p. 745 s p íslušenstvím a pozemky parc.. 1244, 1247/2 v k.ú. Horní Litvínov, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2999-97/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2999-97/2010 .SPISU: 7EX 1199/9 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2999-97/21 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku Provozní objekt.p.234

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2378/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2378/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2378/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 771/1 v objektu čp. 771/66, ulice Moskevská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2382/2012. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2382/2012. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2382/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1406/59 v objektu čp. 1406/5, ulice Baškirská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

Znalecký posudek č. 96/22/11

Znalecký posudek č. 96/22/11 Znalecký posudek č. 96/22/11 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 783/9 v k.ú. a obci Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora. Objednatel posudku: Účel posudku: Ján Locek soudní

Více

Znalecký posudek. č. 1027-299 /2014

Znalecký posudek. č. 1027-299 /2014 Znalecký posudek č. 1027-299 /2014 Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Ing. Eva Jeřábková 602 00 Brno, Křenová 299/26 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky a příslušenství v obci Duchcov

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2025-611/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 1756/7 na ul. 8.května, umístěné v domě č.p. 1756,1757 na parc.č. St. 1997 a spoluvlastnického podílu na

Více

Znalecký posudek. 2892/2011

Znalecký posudek. 2892/2011 Znalecký posudek. 2892/2011 o cen nemovitosti - 1/2 rodinného domu.p. 71 na pozemku parc.. St. 101 a 1/2 pozemku tvo eného parcelami. St. 101, parc.. 370/5 v kat. úz. Vlastislav, obec Vlastislav, okres

Více

Znalecký posudek č. 3629/2012

Znalecký posudek č. 3629/2012 Znalecký posudek č. 3629/2012 o ceně obvyklé - bytové jednotky č. 263/19 v domě č.p. 262 a 263 umístěném na pozemku parc. č. 892/4 a parc. č. 892/5 v kat. úz. Františkov u Liberce, obec Liberec, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2607-360/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2607-360/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2607-360/2011 o ceně bytové jednotky č.1582/123 v Praze Holešovicích, Varhulíkové č.p.1582/24, včetně příslušenství a podílu o velikosti 796/111252 na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. a Hlobílková Tatiana Rejvíz 1 793 76 Zlaté Hory

ZNALECKÝ POSUDEK. a Hlobílková Tatiana Rejvíz 1 793 76 Zlaté Hory ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12719-424/10 o ceně bytové jednotky č.715/17 umístěné v domě čp.715 na parc.č.1307, ul.wolkerova, katastrální území Zlaté Hory v Jeseníkách, obec Zlaté Hory, okres Jeseník, včetně

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Znalecký posudek č. 4293/2015

Znalecký posudek č. 4293/2015 Znalecký posudek č. 4293/2015 O ceně nemovitosti - byt č. 4 v čp.80, Český Dub stanovení obvyklé ceny (Říhová Ilona) Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Pánek Zdeněk ml. - soudní exekutor Prokopa Holého

Více

Znalecký posudek č. 4012/62/11 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 783/13 v k.ú. a obci Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora.

Znalecký posudek č. 4012/62/11 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 783/13 v k.ú. a obci Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora. Znalecký posudek č. 4012/62/11 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 783/13 v k.ú. a obci Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora. Ján Locek Objednatel posudku: soudní exekutor Exekutorského úřadu

Více

Znalecký posudek č. 1991/09

Znalecký posudek č. 1991/09 Znalecký posudek č. 1991/09 O ceně nemovitosti bytové jednotky č.125/2 v bytovém domě čp.125, postaveném na stavební parcele č.32, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp.125 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1245-85/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1245-85/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1245-85/2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 966/5 a spoluvlastnického podílu o velikosti 613/32856 na budovách č.p. 965 a 966 a pozemkách p.č. st. 4974 a st. 4975, které jsou zapsány

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

Znalecký posudek. 3505/2012

Znalecký posudek. 3505/2012 Znalecký posudek. 3505/2012 o cen nemovitosti - 1/36 domu.p. 98 umíst ného na pozemku parc.. St. 110 a 1/36 pozemku tvo eného parcelami parc.. St. 110 a parc.. 93/3 v kat. úz. Zvolen ves, obec Zvolen ves,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3030/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3030/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3030/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1798/7 v objektu čp. 1798/43, ulice Průběžná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3760-60/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3760-60/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3760-60/2014 O ceně bytové jednotky č.729/4 v Brně, Veveří, Mášova 729/11, vč.příslušenství a podílu o velikosti 5396/168608 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2716 pro

Více

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 1357/7, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici Klausova č.p. 1357, v obci Praha, na pozemcích parc. č. 2339/213,

Více

Znalecký posudek č. 3533/2012

Znalecký posudek č. 3533/2012 Znalecký posudek č. 3533/2012 o ceně obvyklé - bytové jednotky č. 1119/14 v domě č.p. 1119 umístěném na pozemku parc. č. 2360/1 v kat. úz. Střekov, obec Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem včetně spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2370/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2370/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2370/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 801/2 v objektu čp. 801/6, ulice Kišiněvská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1864-450/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1864-450/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1864-450/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 402/13 na ul. Heyrovského, umístěné v domě č.p. 402 a 403 na parc.č.st. 612 a parc.č.st. 613 a spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1461-11-2015 NEMOVITÁ VĚC: Právo užívání bytu v družstvu Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.474/2. Adresa nemovitosti: Nový Svět 474, Harrachov 512 46 Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov,

Více

Znalecký posudek č. 557/2013

Znalecký posudek č. 557/2013 Znalecký posudek č. 557/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky 210/2, včetně podílu na společných částech domu a pozemku 320, to vše na LV 1064, k.ú. Březová u Sokolova, obec Březová. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2663/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10. Zjištění obvyklé (též tržní) ceny nemovitosti pro účely dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2663/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10. Zjištění obvyklé (též tržní) ceny nemovitosti pro účely dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2663/2013 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 938/529 v objektu čp. 938, Pod Harfou, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12784-064/11 o ceně bytové jednotky č.424/21 umístěné v domě čp.421, 422, 423,424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431 na ul.šrámkova, katastrální území Lesná, obec Brno, okres Brno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13897-337/13 o ceně bytové jednotky č.2431/92 umístěné v domě č.p. 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436 na parc.č.3500, ul.švýcarská, katastrální území Kročehlavy,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3155/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3155/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3155/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1411/69 v objektu čp. 1411/4, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více