1. CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ NÁBOŽENSTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ NÁBOŽENSTVÍ"

Transkript

1 ÚVOD Se sektou jsem se poprvé setkala v kanadském Vancouveru, kam jsem jela v devatenácti letech na zkušenou. Ve čtvrti, kde jsem bydlela, byla velmi silná populace mormonů. Svou víru nikomu příliš nevnucovali, jediné, co je odlišovalo, bylo, že se tato komunita pravidelně scházela na bohoslužby. Na rozdíl od věřících, se kterými jsem se setkala v ČR, byli tito lidé velmi aktivní a pomoc bližnímu aplikovali v praxi. Z mého pohledu byli velmi milí a vstřícní. Organizovali dobročinné bazary, v místní galerii uspořádali výstavu pro začínající umělce a podnikali spoustu dalších zajímavých akcí pro veřejnost. Tehdy mě zaujal příběh ženy (majitelky galerie, kde jsem vypomáhala), které zemřel syn, a která, snad jen díky víře a pomoci ostatních mormonů, se dokázala s touto ztrátou vyrovnat. Tato zkušenost s vírou byla pro mě nová a velmi pozitivní (pocházím z ateistické rodiny). O několik let později jsem viděla v televizi reportáž o Mileně Dvorské a jejím boji proti sektě Jana Dvorského, do které vstoupila její dcera. Zde byl život v sektě líčen ze zcela jiného náhledu - jako manipulace s lidmi a zneužití lidské důvěry za účelem vlastního zisku. Vždy jsem se považovala za racionálního člověka a o sektách jsem měla spíše negativní mínění. Musím však konstatovat, že laskavost mormonů mě velice pozitivně překvapila. Přistěhovalec v cizí zemi je vděčný za každou podanou pomocnou ruku. Já jsem se jejich vírou nenechala ovlivnit snad jen proto, že jsem ve víru v boha nikdy vychovávaná nebyla, a proto mi vzývání někoho, kdo mi ovlivňuje život shůry není vlastní. Dovedu si však představit, že lidé, kteří si nejsou jistí, cítí se ztraceni v cizím světě (a to nejen v zahraničí, mnohdy jsou lidé sociálně odloučeni i ve vlastní zemi) po této podané ruce sáhnou a ke skupině se přidají a nechají se unést přátelským přístupem mormonů stejně jako lidé, kteří vstoupili do sekty Jana Dvorského. Práce je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje popis a stručné charakteristiky sekt rozdělených na měkké a tvrdé. Část praktická se zabývá náhledem na sekty paradigmatem vůdce sekty, členů sekty a osob stojících mimo sektu. 1

2 Problematika sekt je natolik rozsáhlá, že bylo obtížné určit si cíl pouze jeden. Abych obsáhla toto téma ze všech stran, stanovila jsem si cíle čtyři. Prvním cílem je nalézt typické znaky ve vztahu vůdce a členů, které se v nebezpečných sektách opakují. Druhý cíl má potvrdit tezi, dle které členové sekt pocházejí častěji z nižších společenských vrstev a o nalézt rizikové faktory, vedoucí ke vstupu do sekty. Třetím cílem je určení společných rysů, opakujících se u vůdců sekt. Posledním cílem je zjištění názoru široké veřejnosti na sekty pomocí výzkumné sondy. 1. CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ NÁBOŽENSTVÍ Náboženství a mytologii můžeme považovat za nejstarší světový názor a zároveň za nejrozšířenější sociální jev. Jakmile se člověk začal zajímat o svět, ve kterém žije a objevil vztah mezi sebou a reálným světem, začal ho zajímat i svět nadpozemský a síly a vlivy, které nemůže ovlivnit a které jsou dokonalejší než on sám. Archeologické nálezy rituálně upravených hrobů ukazují, že lidé věřili v nadpřirozenou moc již let před naším letopočtem. Víra ve vyšší moc dávala (a dodnes dává) lidem pocit jistoty a bezpečí, kde důležitý prvek tvořilo uctívání předmětů a nadpřirozených bytostí ve snaze naklonit si je na svou stranu. Mnohdy bylo víry použito také jako prostředku k manipulování lidí a udržení moci a zároveň sloužila k integraci společnosti, ovlivňovala morálku a pomáhala šířit již získané znalosti a zkušenosti. Náboženství je reálný, životní, osobní vztah člověka k transcendentní skutečnosti 1 (tedy víra ve skutečnosti přesahující naše chápání). Postupně se vyvíjelo z primitivních přírodních náboženství (náboženství megalitická, matriarchální, patriarchální atd.), která připisovala božství živým organizmům, přes náboženství politeistická, která vytvářela bohy z lidí (náboženství starého Řecka, Egypta a Mezopotámie) až k náboženství monoteistickým uctívajícím jednoho boha. Konečným výsledkem jsou dnešní živá světová náboženství, církve a sekty. Všechna tato náboženství však v sobě zahrnují stopy náboženství předchozích. 1 ŠTAMPACH, Odilo Ivan. Malý přehled náboženství, Praha: SPN, [81 s.] ISBN X, str

3 Jak řekl ruský náboženský kritik Nikolaj Berďajev, Člověk je nevyléčitelně náboženský 2. Náboženství dává lidem naději a pomáhá jim přežít i v dnešní době, kdy by teoreticky bohy měla vytlačit moderní věda a technika. Výzkumy ukazují, že v dnešní době je ateizmus na ústupu. Po krizi tradičních náboženských systému, kterou v devatenáctém století přinesl prudký rozvoj techniky a přírodních věd, dnes jako by lidé s rozvojem civilizace toužili po duchovních hodnotách a pokoušeli se dopátrat smyslu života. Ukázalo se, že opomíjení duchovních tradic vede u mnoha lidí k vytvoření existenciálního vakua, které je následně zdrojem pocitu beznaděje a vykořeněnosti. Například švýcarský psycholog a psychiatr C. G. Jung, který se zkoumáním náboženství velice intenzívně zabýval, uznává pozitivní úlohu náboženství, zejména v terapeutickém smyslu. Odchýlení se člověka od této základní povahy vede k neuróze. 3 V současné době jsou vůdčími náboženstvími křesťanství, islám, judaismus, hinduismus, buddhismus a šintoismus. Ačkoli základní charakteristiky těchto náboženství se velmi liší, přesto zde můžeme najít jeden společný prvek již výše zmiňované uctívání (kult) pramenící z potřeby člověka působit na objekt, ve který věří a snahu odrazit v náboženství nejvyšší hodnoty dané kultury NÁBOŽENSTVÍ V ČR Zvedající se vlna touhy po víře se nevyhnula ani České republice. Spolu s tradičními náboženskými společenstvími, kam zahrnujeme církve a židovské náboženství, u nás vzniklo mnoho společností, které jsou pro naši kulturní oblast nové. Přispěla k tomu zejména globalizace, přinášející s sebou příliv nových směrů, světových názorů a náboženských orientací. Církve a náboženské společnosti působí na území ČR na základě registrace. V současné době je u nás 26 registrovaných církví a náboženských společností. 2 WERNER, Gitt. Hledání východiska. Ostrava: TANDEM,1995. [156 s.] ISBN , str STRÍŽENEC, Michal. Psychológia náboženstva. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV 1994, [108 s.] ISBN , str. 47 3

4 Dle údajů Českého statistického úřadu z roku 2001 je 26,8 % 4 obyvatel České republiky členy římskokatolické církve, což jsou přibližně čtyři pětiny všech věřících. Dalšími členy křesťanské církve jsou Českobratrská církev evangelická, Církev československá husitská, Evangelická církev metodistická, Bratrská jednota baptistů, Církev bratrská, Jednota bratrská, Pravoslavná církev v českých zemích, Slezská církev evangelická augsburského vyznání, Starokatolická církev v ČR, Evangelická církev augsburského vyznání v České republice, Církev adventistů sedmého dne, Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice, Církev Křesťanská společenství, Církev řeckokatolická, Česká hinduistická náboženská společnost, Federace židovských obcí v České republice, Křesťanské sbory, Luterská evangelická církev a. v. v České republice, Náboženská společnost českých unitářů, Novoapoštolská církev v ČR, Obec křesťanů v České republice, Ústředí muslimských obcí a Apoštolská církev. K těmto registrovaným církvím patří i dvě, které zařazuji v této diplomové práci mezi sekty, neboť se dle mého názoru vyznačují rysy, které jsou pro sekty charakteristické (blíže kapitola č. 4). Jde o Náboženskou společnost Svědkové Jehovovi a Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Háre Krišna. Všechny tyto církve spadají pod tzv. Ekumenickou radu církví, která se snaží o sjednocení křesťanských tradic. Mezi církve nepočítáme náboženské skupiny, které sice vycházejí z náboženských tradic, ale stojí mimo Ekumenickou radu. Jde o Pražské společenství Kristovo Kristovu obec, Náboženskou společnost československých unitářů, Církev pánovu, Církev Nového Jeruzaléma, Univerzální život, Křesťanskou vědu a další. Nepočítáme sem ani u nás velice rychle se šířící východní náboženství jako islám (v ČR se k němu hlásí cca osob) 5, hinduistické skupiny, buddhismus (7.000 stoupenců) 6 a esoterismus. 4 Náboženské vyznání obyvatelstva České republiky [online]. c2001 [cit. 9. března 2006] Dostupný z WWW: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/nabozenske_vyznani_obyvatelstva_ceske_republiky_23_12_04> 5 Náboženské vyznání obyvatelstva České republiky [online]. c2001 [cit. 9. března 2006] Dostupný z WWW: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/nabozenske_vyznani_obyvatelstva_ceske_republiky_23_12_04> 6 Náboženské vyznání obyvatelstva České republiky [online]. c2001 [cit. 9. března 2006] Dostupný z WWW: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/nabozenske_vyznani_obyvatelstva_ceske_republiky_23_12_04> 4

5 To však neznamená, že náboženská společnost, která není církev je automaticky kult nebo sekta. Rozdělení na církev a sektu je z tohoto pohledu zavádějící, navíc některá náboženská společenství, která se utvořila mimo křesťanství, mají slovo církev přímo v názvu, ačkoli pod křesťanskou církev nespadají. Jde například o Scientologickou církev. Nejlépe tuto otázku vyjasníme, pokud definujeme termín kult a sekta. 2. CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ SEKT 2.1. DEFINICE POJMU SEKTA A KULT Nově vzniklá náboženská společenství, která se v průběhu století oddělila od velkých náboženství a působí mimo tradiční náboženství, označujeme jako nové náboženské směry. Některé z nich začaly být postupem času společností tolerovány, ostatní problémová společenství zůstala vyčleněna a označujeme je jako sektářské. Přesná hranice mezi náboženskou organizací a sektou neexistuje, obě tyto skupiny se navzájem prolínají. Sekta (latinsky secare = oddělit nebo sequor = následovat) a kult (latisky cultus = uctívání) jsou nekonvenční, nová nebo okrajová náboženství, kterým nevyhovuje tradiční větší náboženské hnutí. Dle Aleše Sekota je sekta: organizovaný věroučný a kultový útvar stejně věřících lidí, kteří osobitým způsobem vykládají a využívají tradiční náboženská dogmata a záměrně proklamují nový, kritický, lepší poměr vůči svým ideovým oponentům. 7 I. O. Štampach navrhuje v časopise Dingir nahradit těžko definovatelný pojem sekta termíny nové náboženské hnutí, alternativní náboženství, a pro nebezpečné sekty potom autoritářská / uzavřená / nesnášenlivá / nebezpečná náboženská společnost nebo skupina, případně destruktivní kult. 8 Za sektu lze také považovat tu náboženskou skupinu, která není registrována jako církev nebo náboženská společnost. Tento náhled mi však nepřipadá příliš 7 SEKOT, Aleš. Sociologie v kostce. Brno: Paido, [206 s.] ISBN s ŠTAMPACH, Odilo Ivan. Co je a co není sekta: Je potřeba kultivovat pojmosloví. Dingir, č. 4 [online] [cit. 3. března 2006] Dostupný z WWW: < > 5

6 praktický, vzhledem k tomu, že by platil pouze pro území ČR a navíc do skupiny registrovaných církví patří i Svědkové Jehovovi, kteří jsou z mého pohledu rovněž sektou. Dle mého názoru je nejlepší oddělit sekty na základě charakteristických znaků, které jsou pro život v sektě typické. Tyto znaky jsou shrnuty v kapitole č.4 a to na základě praktik a zvyků v sektách praktikovaných, které jsou blíže popsány v teoretické části o charakteristikách jednotlivých sekt ROZDĚLENÍ SEKT Rozdělení dle nebezpečnosti Podle Pavla Mühlpachra se sekty dělí dle nebezpečnosti na tvrdé a měkké. 9 Tvrdé sekty jsou uzavřenou komunitou, nepřipouštějí nebo silně omezují svobodné uvažování a psychicky své členy manipulují. Může jít o neorganizované duchovní proudy, jejichž praktiky jsou nebezpečné a vymykají se sociální kontrole. V čele sekty stojí vůdce (prvek uctívání), který je velice silná autorita a může nahrazovat božstvo. Vůdce přejímá odpovědnost za své členy, kteří mu projevují naprostou poslušnost a oddanost. Není neobvyklé i určení stylu oblékání, délky vlasů atd. Typická je absence svobody u členů sekt, filtrace a omezování a cenzura přísunu informací z venku. Návštěvy zvenčí bývají zakázány. Tvrdé sekty mohou mít xenofobní charakter. Hlavním představitelem tvrdých sekt je satanismus, můžeme sem zahrnout i Mansonovu sektu, Řád chrámu slunce a mnohé další. V České republice je typicky namátkově vzniklou nebezpečnou sektou médii tolik probírané sdružení Syna člověka sekta Jana Dietricha Dvorského. Měkké sekty nemají v tak velké míře destruktivní vliv na psychiku svých členů a jsou více otevřené vnější sociální kontrole. Vůdce je spíše rádcem nebo průvodcem. 9 MÜHLPACHR, Pavel. Sociální patologie. Brno: Masarykova univerzita, [104 s.] ISBN

7 Toleruje se samostatnost členů, společenství umožňuje členům vlastní zázemí mimo sektu. Z širokého výčtu těchto sekt jsou nejznámější Svědkové Jehovovi, Mormoni, Církev sjednocení (moonisté), Rodina a Scientologie a téměř bezproblémová společenství jako Svobodní zednáři, Teosofie, New Age, Unitáři a Hnutí grálu a další Rozdělení dle původu nebo náboženského směru na: Dle původu nebo náboženského směru, ze kterého vycházejí, může sekty rozdělit - sekty vycházející z křesťanství - základním kamenem jejich víry bývá Bible. Patří sem např. Mormoni, Moonisté, Svědkové Jehovovi, Rodina, atd. - sekty vycházející z východních náboženských systémů tyto sekty začaly být populární v 60. letech 20. století. Staví na islámu, hinduizmu, pársismu, sikhismu, buddhizmu atd. Zahrnujeme sem Hare Krišnu, Brahma Kumaris, Sahadža jógu, Transcedentální meditace, Osho, Sri Chinmoy. - sekty přírodně-okultního původu kořeny mají ve spiritismu, animismu či lidovém čarodějnictví. Členové odmítají křesťanské hodnoty a praktikují staré rituály, magii a šamanství, které inovovali a přizpůsobili dnešní době. Mnohdy přinášejí svým bohům oběti. Spadá sem hnutí Wicca, Druidství, ale také Satanismus. - sekty s prvky moderních tradic (Dienetika, Scientologie, Yamagishi, New Age, Mravní obnova, Antropozofické hnutí a další), navazující na problémy současné společnosti, např. na hrozící ekologické krize. Mohou mít vzdělávací a výchovné koncepce a usilovat o zdokonalování a sebepoznání osobnosti. 7

8 2.3. CHARAKTERISTIKA MĚKKÝCH SEKT V této kapitole se chci věnovat popisu sekt, které jsou významné buďto svojí velikostí, nebo nebezpečností. Chci zde shrnout jejich typické znaky a učení. Z těch pak chci odvodit prvky, které mají tyto sekty společné. To by mělo být vodítkem k určení jejich nebezpečnosti pro společnost. A nyní přistupme k bližší charakteristice jednotlivých sekt: Svědci Jehovovi Společenství založeno v roce 1881 na popud pastora Charlese Taze Russela (narozen v Pittsbugu USA). Víra je založena na Russelových biblických výkladech ze Studie o Písmu. Symbolem je hradní strážní věž. Původní název byl Traktátní společnost Siónské strážní věže, od roku 1931 se jmenuje Svědci Jehovovi. První stoupenci se objevili na území Rakouska-Uherska již v roce Do Československa se dostali v roce 1930 první tiskárna byla zřízena v Brně Juliánově. Jak již bylo řečeno, učení vychází z bible, křesťany však považují za zrádce Boha a Bible sami jsou prý pokračovatelé prvních křesťanů (křesťané svědky však za členy křesťanské církve nepovažují). Jediným pravým Bohem, stvořitelem nebes a země je pro svědky Jehova (uznávají monoteizmus). Ježíš zde tedy není synonymem pro Boha ale je budoucím vůdcem vojska, které v armagedonské bitvě pobije všechny, kteří stojí mimo Jehovovu víru. 144 tisíc svědků označených pečetí zůstane s Kristem v nebi, zbytek svědků bude žít věčně v pozemském ráji. Jehovisté věří na blížící se konec světa (první byl předpovězen samotným Russelem na rok 1914, následně byl posunut na rok 1975, nyní konec světa raději blíže nespecifikují). Naopak nevěří v posmrtný život ani peklo, smrtí vše končí, pokud nejste pokřtěni coby Svědek Jehovův a nepracujete pro tuto společnost. Pokud ano, budete spaseni a můžete se dostat do království nebeského (dostane se tam přibližně lidí). 8

9 Centrum společnosti je v Brooklynu ve státě New York. Brooklynské centrum vydává pro svých 104 národních ústředí dvakrát měsíčně časopis Strážní věž hlásající Jehovovo království, který je překládán do 106 jazyků a jehož náklad je kolem 20 miliónu výtisků. Další základní publikací je časopis Probuďte se a Naše služba Království, mimo to množství dalších knih. Tyto časopisy slouží jako propagační materiál, který obsahuje výklad Bible a slouží k přesvědčení možných stoupenců ke vstupu do společnosti. Svědci Jehovovi neslaví Vánoce, Velikonoce, narozeniny a jmeniny. Jediný svátek, který slaví, je Památná slavnost, kterým si připomínají poslední večeři Ježíše Krista a jeho učedníků. Svědci odmítají nástup na vojenskou službu (dlouho řešená otázka náhradní vojenské civilní služby nakonec dopadla zrušením zákazu) a jakýkoli vstup do státních orgánů a bojkotují státní symboly a křesťanský symbol kříže. Nesmějí chodit k volbám ani se nechat volit. Tato sekta má celosvětově asi 5,8 milionu členů, každý rok tento počet naroste asi o 270 tisíc. V České republice bylo v roce skalních Svědků Jehovových, tzn. jeden svědek na 655 ostatních obyvatel a přistoupilo 232 nových členů. 10 Jde o nejpočetnější sektu v ČR. Vysoký počet členů není způsoben kvalitou sekty ani vysokou aktivitou jejich členů při šíření víry. Důvodem je, že tato náboženská společnost mohla působit i za vlády komunistického režimu, protože vedení svědků spolupracovalo s tehdejší vládou (i přes interní zákaz sekty účastnit se na politické správě). Od roku 1995 u nás počet nových členů klesá. Dle MUDr. Ondřeje Kadlece, představitele Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi v ČR odchází z této sekty ročně zhruba členů. Ve víře pokračují většinou potomci. Od roku 1993 jsou Svědkové Jehovovi registrována dle zákona č. 161/1992 Sb. o registraci církví a náboženských společností jako náboženská společnost. 10 Statistics for 2005 Jehovah s Witnesses Official Web Site [online].2005 [cit. 20. února 2006]. Dostupný z WWW: <http://www.watchtower.org/statistics/worldwide_report_header.html> 9

10 Ve společnosti panuje přísná hierarchie. Společnost je řízena tzv. výborem, jehož členové jsou jmenováni desetičlenným vedoucím sborem Svědků Jehovových v Brooklynu. Výbor řídí rodinu Bethel, tvořenou 52 pracovníky, kteří jsou za svoji práci placeni nadací Badatelů Bible. * Další členové se nazývají průkopníci (i ti jsou placeni z nadace) a podle počtu hodin odpracovaných pro organizaci se člení na: - průkopníky zvláštní pracují pro organizaci kolem 140 hodin měsíčně - průkopníky pravidelné pracují pro organizaci okolo 90 hodin v měsíci - průkopníky pomocné - pracují pro organizaci okolo 60 hodin v měsíci - zbytek se nazývá Zvěstovatelé Království ti v průměru odslouží 8,5 hodin měsíčně. - na spodních příčkách vykonávají členové tzv. polní službu chodí po domech rozdávají nečlenům časopis Probuďte se!. Tito lidé jsou školeni na speciálních shromážděních, která se konají 3krát až 5krát týdně. Učí se, jak hovořit s lidmi, jak je oslovovat na ulici a jak správně argumentovat. Za své komunikační schopnosti jsou pak následně známkováni. Nebezpečné praktiky společnosti Velice diskutovaným problémem jsou transfúze krve, které svědci odmítají (bývalý zákaz očkování či transplantace orgánů již byl zrušen). Nebezpečí tkví v tom, že svědci trvají na zákazu transfúze krve i pro své děti, dokonce i za cenu jejich obětování v případě ohrožení života. V dubnu roku 2000 uznala Strážná věž, že již nadále nebude zavrhovat členy, kteří podstoupili transfúzi krve, ale vzhledem k tomu, že již roce 1993 při registraci do seznamu církví na dotaz Ministerstva kultury týkající se odmítání vojenské a civilní služby a transfúze odpověděli svědci lživě, je otázkou, zda tato informace ze strany svědků pravdivá a zda sankce vyloučením za přijetí cizí krve opravu neplatí. Svědci mají naprosto nekritický postoj ke svým vůdcům a vyjadřují jim naprostou oddanost. Pochybnosti nad publikacemi Svědků Jehovových a čtení nepovolené literatury se trestá vyloučením, stejně tak jako porušení výše uvedených zákazů. S vyloučeným členem se ostatní svědci nemohou stýkat. Tento faktor je velmi silným prvkem manipulace, protože v případě vyloučení má zavržená osoba silný pocit ztráty sociálního zázemí, případně trpí vyhoštěním z rodinného kruhu, pokud zbylí členové 10

11 rodiny v sektě zůstali, což může mít těžké následky na její psychiku někteří uvádějí, že jejich psychický stav byl stejný, jako kdyby jim umřela nejbližší osoba. Hrozící pocit vykořeněnosti je důvodem, proč si většina členů odchod ze sekty raději dvakrát rozmyslí Mormoni (Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů) Založena v USA roku 1830 Američanem Josephem Smithem ( ) poté, co se mu zjevil anděl Moroni. Centrum mormonů je v Salt Lake City ve státu Utah, zde sídlí i předsednictvo církve, které je tvořeno třemi muži a Radou dvanácti apoštolů. Nauka církve vychází především z křesťanství, judaizmu a islámu. Hlavní knihou je Bible a kanonický spis Mormon, popisující osudy přistěhovaných Izraelitů do Ameriky v 6. století př. Kr., a písma Kniha nauk a smluv a Drahocenná perla. Je zajímavé, že do tohoto díla jsou zakotveny prvky z americké sociální sféry (o budoucnosti Země se v nebi rozhodovalo hlasováním, ten kdo zůstal neutrální se stal černochem atd.). Po světě je 38 mormonských chrámů, kde mormoni provádějí rozličné obřady (sňatky, křest za mrtvé apod.). Vůdcem celé církve je prezident - prorok. Dle mormonů je Bůh osobou z masa a kostí a i obyčejný člověk se může stát bohem, neboť Bůh byl kdysi člověkem. To, že Bůh není žádnou nedostižnou bytostí, ale i to, že každý mužský člen je kněžím, dělá tuto víru sympatickou mnoha lidem. Dalším pozitivem tohoto náboženství je kladení důrazu na rodinu a manželskou věrnost. Dříve typická polygamie byla zrušena v roce 1896 vedením církve. Mormoni nekouří, neberou drogy a nepijí alkohol, kávu ani čaj. Uzavírání tzv. věčných sňatků mezi mormonskými páry tím si zajistí přístup do tzv. nejvyššího nebe. Manželství a rodina jsou podle nich stanoveny Bohem a sňatek a rodinné vztahy mohou trvat věčně. Mormoni také pomáhají sociálně slabým, organizují společenské, sportovní aktivity a tvoří velmi silnou sociální oporu. Do mormonské víry se pomítají prvky magie, např. mormoni dodnes nosí speciální spodní prádlo zvané garmet, které má nositele ochránit před zlem a nemocemi. Toto spodní prádlo obdrží při zasvěcení v chrámě. 11

12 Mormoni jsou velice hrdí na své rodokmeny a spravují nejrozsáhlejší genealogický archiv rodokmenů na světě. Ze svých platů odvádí mormoni dobrovolně své církvi tzv. desátky. Ty tvoří základ majetku této církve. Jsou využity k výstavbě chrámů a kaplí, zajišťují provozní prostředky pro církev, pro chrámovou práci a sledování rodinné historie a financují misionářské programy a vzdělávání. Nové členy nabírají podobně jako Svědkové Jehovovi misionáři chodí od domu k domu a snaží se propagovat svoji víru. Např. do ČR jezdí mladí Američané, kteří dokončili vysokou školu a organizují zdarma kurzy angličtiny, v rámci kterých šíří mormonství. Misionářská služba bývá dvouletá, do zahraničí jezdí mladíci na 24 a děvčata na 18 měsíců. U nás působí tato společnost od roku 1884, v současnosti má okolo tisíce členů, z toho okolo sto misionářů. Mezinárodně je členy Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů okolo 10 milionů lidí, zahrnující mladých misionářů. Ročně společenství příjme okolo 170 tisíc nových členů. 11 Nebezpečné praktiky společnosti Tuto sektu nepovažuji za nebezpečnou, naopak proslula morálním životem jejich členů, i když je pravdou, že v USA vniklo několik extrémních skupin, které se oddělily od mormonské víry a které jsou v podezření, že praktikují rituální vraždy. U nás se však tato vražedná odrůda sekty nevyskytuje. Dle oficiálních stránek Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů poskytla církev od roku 1985 humanitární pomoc (bez ohledu na národnost, rasu nebo náboženské vyznání) 150 zemím v hodnotě 456 milionu dolarů. V roce 2002 přispěla na likvidaci následků povodní, které ČR v tomto roce postihly FOJTÍČEK, Martin. Světová náboženství a sekty. Plzeň: Pedagogické nakladatelství, [57 s.] ISBN Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů [online]. c2005 [cit. 23. února 2006] Dostupný z WWW: <http://www.mormon.cz/media/4.html> 12

13 Moonovo hnutí (Církev sjednocení) Celý název této sekty je Společenství Ducha svatého pro sjednocení světového křesťanství, symbolem pak čtverec protínající na dvou místech kruh, ze kterého vycházejí čtyři paprsky. Zakladatelem je Korejec Sun Myung Moon, který nyní žije ve Spojených státech. Tento, pro své ovečky mesiáš, zaštiťuje svým jménem mocné impérium, skládající se nejen z církevní společnosti, ale i z formálně samostatných organizací, jako jsou výrobní podniky, továrny, média a vědecká, politická či podnikatelská fóra. Hybnou silou je však víra, která byla vnuknuta Moonovi při zjevení Mohammeda, Buddhy a Ježíše a kterou sepsal v roce 1957 do knihy Božský princip. Kristus mu prý tehdy řekl, že Moon je pán druhého příchodu, který musí dokončit to, co se Ježíši nepovedlo, protože byl ukřižován, a to založit dokonalou rodinu. Tím vznikne na Zemi Boží království. On a jeho manželka Hak Ja Han byli vybráni jako praví rodiče, jejichž úkolem je vybírat pro ostatní členy sekty vhodné partnery dle principu Jing a Jang. Partneři obvykle bývají jiné národnosti, velice často i jiné rasy. Po vybrání Mesiášem žijí nějakou dobu odděleně (tím je zkoušena jejich oddanost), často pracují pro Moona v některých z jeho společností nebo prodávají po domech předražené zboží nebo nabírají další členy. Nejdéle po třech letech se setkají, aby se mohli vzít. Cílem je tedy dovést pár, který se nikdy před tím neviděl, ke svatbě vstupního rituálu do Církve sjednocení. Svatební obřad se koná hromadně, při jedné z posledních svateb moonisté obsadili washingtonský Kennedyho stadión. Nábor nových členů probíhá nenápadně usměvaví mladí moonisté hledají budoucí ovečky na vysokých školách a zvou je na přednášky nebo semináře. Zde jsou jim odhaleny všechny neduhy tohoto světa a nastíněna možná náprava. Zároveň jsou potenciální noví členové neustále chváleni a povzbuzováni (tzv. love bombing). Toto bombardování láskou je hlavním manipulačním prvkem této sekty. Člověk časem získá pocit, že tato skupina usměvavých lidí by mu mohla vytvořit dokonalou společnost a snaží se do této skupiny zapadnout. V tu chvíli je vyzván, aby pomohl svým novým přátelům tvořit ideální svět a začnou ho pomalu seznamovat se samotným 13

14 náboženstvím, důležité skutečnosti však ze začátku zůstávají utajeny. Moonisté se navíc mohou ukrývat za mnoha na první pohled nenápadnými organizacemi jako Federace žen a rodin za mír ve světě, Akademie profesorů za světový mír nebo studentskou organizací CARP. Moonovo impérium je velice rozlehlé a tyto neziskové společnosti pomáhají naoko napravit špatnou pověst, kterou tato sekta získala díky silné manipulaci svými členy. Nebezpečné praktiky společnosti Reverend Moon je velice silnou osobností a má velmi dobře propracovaný způsob, jak ovlivňovat nejen své členy, ale i světovou politiku. Navíc je díky svým pracujícím ovečkám bohatý, což jeho moc ještě víc podporuje. Je známá jeho spolupráce s korejskou rozvědkou. Osobně si myslím, že náhodně vybrané manželství mezi lidmi, kteří se vůbec neznají a navíc mají naprosto odlišnou kulturu a životní styl, je velikou psychickou zátěží a snad jen Moonem zcela zfanatizovaní jedinci mohou být v takovémto spojení šťastni Rodina (Děti Boží, Rodina lásky) Tato sekta byla založena ve Spojených státech křesťanským misionářem Davidem Bergem ( ) v roce Nyní má centrálu v Zürichu ve Švýcarsku. Berg se zřejmě nechal inspirovat hnutím hippies a volnou láskou, neboť v sektě je praktikován tzv. sharing dělení se o partnera. Lidé z Rodiny se snaží vystupovat jako křesťanští misionáři, rozdávající barevné letáky s texty o boží lásce. Nauka této sekty sice skutečně vychází z křesťanství, na bibli však nahlížejí paradigmatem sexu. Členové žijí v uzavřených komunitách, ve kterých je praktikován sex na základě pořadníku, který sestavuje vůdce komunity. Ženy z komunity jsou vysílány do barů, kde provozují tzv. flirty-fishing (flirtovací rybaření) a zvěstují Kristovu lásku. Ulovené muže se pak snaží získat pro sektu. V době největší slávy měla sekta asi členů, V Česku jich nebude více než 10, ústředí má sekta v Týnci nad Sázavou VOJTÍŠEK, Zdeněk. Netradiční náboženství u nás, Dingir, [online] [cit. 3. března 2006] Dostupný z WWW: <http://www.sekty.cz/texty/netradicni_nabozenstvi/kap2/sektyanebezpeci.html > 14

15 Nebezpečné praktiky společnosti Mimo to, že sekta získává nové členy prostitucí a díky výměnám partnerů, v ní dochází k incestu, je nejvíce nebezpečná pro děti členů sekty. Ty žijí v provizorních podmínkách, není jim často zajištěno dostatečné vzdělání a jsou vystaveny sexuálním experimentům ostatních členů. Některé zdroje na internetu poukazují i na incest a natáčení dětského porna. Zdá se, že od smrti vůdce Berga činnost sekty upadá Esoterická náboženství Esoterismus se snaží využít síly a jevy, jejichž zdroj nejde racionálně poznat. Setkávají se v něm náboženské tradice, alchymie, astrologie, věštění, esoterní složky jiných náboženství (židovská kabala, hinduistické čakry atd.). Někdy je označován jako stínové náboženství. Hlavní myšlenkou kultů a sekt vycházejících z esoterismu je, že náboženství má jádro, které obyčejní lidé nedokáží odhalit a které rozeznají jen zasvěcení. Tento pocit vyvolenosti a nadřazenosti vyvolává mezi členy sounáležitost. Ta je ještě posílena různými obřady (společné meditace, rituální obřady atd.). Typická je pro esoterická náboženství víra ve stěhování duší (reinkarnaci) a dosahování náboženského vhledu do podstaty života. Esoterická náboženství jsou velice populární mezi mladou generací, která touží zorientovat se v náboženství a najít si svou vlastní cestu k víře. Velké církve je odrazují svou malou flexibilitou, byrokratizací a podřizování se společenským tlakům. Díky nejasnostem a rozporům v bibli či Písmu svatém ztrácí klasické náboženství pro dospívající přitažlivost. Hledají naopak víru, která bude snadno pochopitelná, přehledná a kde cesta ke spáse bude jednoduchá a rychlá. Tu jim poskytují právě nová náboženství, která navazují na tradice náboženství orientálních a kladou důraz na esoterní prvky. - Brahma Kumaris, která je založená na bázi hinduismu. Své členy získává vzdělávacími a kulturními programy (přednášky pro matky s dětmi, kurzy pro vedoucí pracovníky, lékaře, organizují mezinárodní vědecké konference a mírové kongresy. Tímto vzděláváním jedinec předává dál svoji karmu a to tak dlouho, než přijde čas tzv. 15

16 Zlatého věku (ten přichází jednou za 5000 let). Zlatý věk znamená pro členy Brahma Kumaris totéž, co ráj pro křesťany. Svět pak ovládne láska a harmonie nemoci, chudoba a neštěstí se Zlatému věku vyhýbají. Důležité však je pozitivně myslet, osvobodit se od závazků a vyhýbat se sexu, být absolutně závislý na Brahma Babu (médium zprostředkovávající po smrti zakladatele Brahmy Kumaris Lekh Rádže poselství víry a šířící tuto víru dál) a odevzdávat poznání svému okolí a to službou jiným, ať už v práci, rodině nebo ve volném čase. Díky tomuto učení došlo v mnoha rodinám k odcizení díky změnám osobnosti člena sekty, který se rozhodl vzdát se závazků. Někdy členové odevzdají sektě svůj majetek. - Háre Krišna také vychází z hinduismu, charakteristické je pro ni šíření jógy, všeobjímající lásky a oddanosti k Bohu, mravní čistoty jedince i společnosti. Založil ho Abhaj Čaran Dé ( ) v roce 1966 v USA a hnutí se okamžitě rozšířilo mezi tehdejší hippies děti květů. Dle této víry je Kršna Nejvyšší božská osoba, vševědoucí, všudypřítomný, všemohoucí a věčný, pečuje o každou živou bytost a každý je pro něho jedinečný. Členové holdují asketickému způsobu života, jsou abstinenti a vegetariáni, nepijí kávu ani čaj, odmítají kouření a drogy, nesází, nesportují, neprovozují nemanželský sex (sex provozován jen za účelem reprodukce) a odmítají veškeré násilí. Je od nich požadována naprostá poslušnost Muži mají dohola oholené hlavy, ženy chodí zahalené v sárí (má je ochránit před tělesnými vášněmi). Typický je pro ně rituální zpěv mantry, provozovaný denně cca 2 hodiny. Finance sekta získává provozováním vegetariánských restaurací, pouličním prodejem knih a díky darům příznivců. Sekta není nebezpečná. Ve světě má sekta několik desítek tisíc stoupenců, v ČR zhruba dvě stě Sri Chinmoy v sobě spojuje evropské a orientální náboženské proudy. V této víře se náboženský život mísí se sportem a uměním jejich zvládnutí je důkazem o duševní pokročilosti. Zakladatel Chinmoy Kumar Ghose považuje sám sebe za skvělého sportovce a umělce (proslavil se několika tisíci kresbami mírových holubiček) a napsal přes 400 knih. Sídlí v New Yorku. V roce 1995 pořádal v pražské Sportovní hale koncert, kde Sri Chinmoy hrál své skladby a na který přijelo patnáct tisíc lidí z celé republiky. Vstup na koncert byl zdarma, bylo však třeba se zaregistrovat jménem a 14 VOJTÍŠEK, Zdeněk. Netradiční náboženství u nás, Dingir, [online] [cit. 3. března 2006] Dostupný z WWW: <http://www.sekty.cz/texty/netradicni_nabozenstvi/kap2/sektyanebezpeci.html > 16

17 adresou databáze účastníků posléze sloužila k rozesílání pozvánek na kurzy meditace prostředek k získávání dalších členů. Vyznavači tohoto náboženství věří ve světovou harmonii, pravidelně meditují (cílem meditací je opustit své tělo přes čakru) a scházejí se k četbě Sri Chinmoyových spisů. Jde většinou o inteligentní a vysokoškolsky vzdělané mladé lidi se zájmem o umění. Tato sekta může být nebezpečná díky pěstování vysoké závislosti členů na vůdci mnohdy vedlo k naprostému separování člena sekty od jeho rodiny (člen například dostane od vůdce nové jméno tento fakt snižuje vazbu na původní rodinu). V sektě je také opovrhováno sexem, což může vést k rodinným problémům v případě, že jeden z partnerů není stoupencem Sri Chinmoy. - Zenový buddhismus, jeden z proudů buddhismu, pronikl z Japonska a Číny na západ díky Daisetze Teitaro Suzukimu ( ), si získal hlavně evropské intelektuály. Dle mého názoru jde spíše o životní filozofii a meditační směr než o kult. Buddhu samotného uctívají spíše jako životního učitele než boha. Součástí tohoto náboženství jsou také bojová umění, architektura (světově známé zenové zahrady), aranžování květin, kresba tuží a poezie. Zenový mnich Gregor Debailly, který tuto víru v Evropě rozšířil a založil ve Francii zenový klášter La Gendroniere (1980), o Zenovém buddhismu říká: Porozumět sám sobě, být úplně koncentrován zde a nyní ve všech činnostech našeho každodenního života bez myšlenky na osobní zisk, slávu, znamená to zůstat vždy svěží a nový až do smrti. 15 V ČR má zenová škola SEZA sídlo v Praze. - Hnutí svatého Grálu (založené r v Rakousku Oskarem Ernestem Bernhardtem, známým pod jménem Abd-ru-shin) vychází ze spisu Poselství Grálu. Stoupenci věří v reinkarnaci, kdy člověk průběžně postupuje během nových životů do stále vyšší úrovně, až se dostane na vrchol do hradu Grálu. Stoupenci sekty jsou většinou spořádaní lidé se smyslem pro čestnost a dodržování zákonů. Věří totiž, že žádný čin nezůstane bez následků a štěstí je důsledkem našich předchozích činů a 15 VOJTÍŠEK, Zdeněk. Netradiční náboženství u nás, Dingir, [online] [cit. 3. března 2006] Dostupný z WWW: <http://www.sekty.cz/texty/netradicni_nabozenstvi/kap3/zenbudh.html > 17

18 myšlenek. Pokud budou naše činy správné a myšlenky čisté, cesta životy ke hradu Grál bude rychlejší a kratší. Tato sekta sama o sobě není nebezpečná, její motto však bylo zneužito Janem Dvorským (viz. kapitola č. 3.8.). - Rosenkruciáni odvozují základ své víry od faraona Thutmose III (15. stol. př. n. l.). Vychází z knihy Fama Fraternitatis, kterou napsal Johann Valentin Andrev ( ) a která popisuje cestu Christiana Rosenkreutze do Egypta. Rosenkruciáni se označují za tajné bratrstvo, které původně (v 17. stol.) sdružovalo učence, alchymisty a esoterické výzkumníky. Rosenkruciánství stojí v opozici proti papežství a islámu, propaguje pravé křesťanství a učí humanitě, spravedlnosti, pravdě a cudnosti. V případě vážného zájmu o vstup do této sekty zašlou nováčkovi (nazývají ho neophyt) publikaci o učení sekty, obsahující tajné nauky a filozofické úvahy, které mají neophyta přesvědčit o jeho jedinečnosti a intelektuální výjimečnosti. Nádech tajemna celému procesu vzdělávání dodává přísaha novice, že v případě, že bude chtít své členství ukončit, vzdělávací materiál vrátí a bude vše, co se dozvěděl, uchovávat v tajnosti. Publikace je zasílána dvakrát měsíčně. Nováček na oplátku zasílá rosenkruciánům členské příspěvky. Doma si má také vybudovat oltář, který mu pomůže při rozmlouvání s kosmickými mistry. V případě, že ve svém vzdělávání pokročí, může se začít setkávat s bratry v nejbližším rosenkruciánském společenství. Mezinárodně je ve světě 250 tisíc rosenkruciánů, v ČR asi 1500, ústředí mají v Praze Antroposofické hnutí založil Němec Rudolf Steiner. Jeho učení se snaží o poznání duchovního světa a jeho skrytých zákonitostí, kterého lze dosáhnout meditací. V praxi je antroposofie aplikována např. ve waldorfském školství, pro které je typický důraz na žákovu individualitu, vnímavost a estetické cítění. Antroposofové pracují často s postiženými dětmi. Mentální retardace je podle nich rekonvalescence duše, která v minulém životě byla geniální. Pro práci s duševně postiženými využíval Steiner se svou manželkou kombinaci tance, gymnastiky a pantomimy, při kterém děti mohly gesty a pohybem vyjádřit své pocity. Toto pohybové léčení bylo nazváno Eurytmie. Steiner se také snažil o rozšíření biozemědělství. Tato sekta je velmi mírumilovná a dá se říci, že prospěšná. Ve světě ji vyznává několik set tisíc lidí, v ČR několik stovek. 16 VOJTÍŠEK, Zdeněk. Netradiční náboženství u nás, Dingir, [online] [cit. 3. března 2006] Dostupný z WWW: <http://www.sekty.cz/texty/netradicni_nabozenstvi/kap2/sektyanebezpeci.html > 18

19 - Spolek svobodných zednářů toto společenství, kam docházeli původně výhradně mužští členové, je mírumilovným, universálním náboženstvím, které charakterizuje Boha jako stavitele vesmíru, hodnoty jako přátelství, čest a zájem o okolní svět klade na nejvyšší žebříček a je tolerantní k jakékoli víře. Jeho název je odvozen z anglického slova freestonemason, což znamená zedníky, kteří pracují s měkkým kamenem (kámen vhodný k uměleckému zpracování). Tato tajná společnost se vyvinula v roce 1717, i když samotní zednáři tvrdí, že má mnohem starší historii. Sdružovala stavitele, zedníky i umělce, kteří pracovali na stavbě a výzdobě chrámů, kostelů a katedrál a navzájem sdíleli znalosti, vědomosti a duševní bohatství. Tyto znalosti si navzájem předávali v dílnách, kam jiní neměli přístup. Tak vznikly první zednářské lóže. Prvním velmistrem tzv. Velké lóže v Anglii se stal Anthony Sayer. Dnes má spolek svobodných zednářů kolem šesti milionu členů, většina jich žije v USA. Jen v Británii je přes osm a půl tisíce zednářských lóží. Mezi členy zednářské společnosti patřili Oscar Wilde, Alexandr Puškin, Clark Gable, Ludwig van Beethoven, George Washington, Voltaire, Rudyard Kipling, Sigmund Freud, Louis Armstrong, Theodore Roosevelt, Winston Churchill, Mark Twain a mnoho dalších. V Česku založil první zednářskou lóži hrabě František Antonín Špork. Zednáři u nás se významně angažovali v sociálních oblastech v Praze založili ústav pro hluchoněmé, sirotčinec svatého Jana Křtitele, zakládali knihovny a budovali veřejné parky. Svobodným zednářem byl František Křižík, Alfons Mucha, Jan Masaryk, Edvard Beneš a Rastislav Štefánik. K náboženství se tento spolek řadí díky tajnému zasvěcovacímu esoterickému obřadu. Jediná pravidla, kterými se svobodní zednáři řídí, kladou nároky na jejich osobní kvality snášenlivost, úcta k názoru druhého a myšlenková otevřenost jsou základními kameny. Zednář je dle ustanovení konstituce z roku 1723 muž dobra a pravdy neboli muž čestný a poctivý, a podle těchto hodnot či přesvědčení může být rozeznán. 17 Jak již bylo řečeno, členem se může stát každý, kdo přijde z vlastní vůle, je mu nejméně 18 let (v některých státech je hranice 21 let), je duševně zdráv a má dobrou pověst a měl by být doporučen dalšími dvěma svobodnými zednáři. Od osmnáctého století se mohou stát členy svobodných zednářů i ženy, které vytvářejí vlastní zednářské kroužky a nebo se účastní schůzek smíšených lóží. Díky náboženské otevřenosti je tento spolek trnem v oku katolické církve. 17 HUGHES, James. Velká obrazová VŠEOBECNÁ ENCYKLOPEDIE. Praha: Václav Svojtka & Co., [792 s.]. ISBN , s

20 Nejvyšším Bohem je Velký tvůrce, Architekt nebes a země, jehož vševidoucí oko je zobrazeno v zednářském symbolu a vyskytuje se dokonce na amerických dolarech (někdy bývá nahrazeno velkým písmenem G od slova God Bůh). Ačkoli je tento spolek nazýván esoterickou sektou, z mého pohledu musí být ctí stát se jejím členem, neboť usilují o zdokonalení člověka, pocitu bratrství, vystupují za svobodný rozvoj osobnosti, toleranci a rozšiřují vzdělání. Každý rok vydají mnoho peněz na nemocnice a stipendia. A co víc své členy naprosto neomezují. Jde opravdu spíše o sdružení, do kterého dobrovolně vstupují nejvýznamnější kapacity vědy, kultury i politického života. - Vesmírní lidé mají jako základ své filozofie mimozemskou civilizaci, která sleduje naši planetu. Hlavní osobou této církve je Ivo A. Benda (narozen roku 1961), bývalý kontrolor v automobilce, který své učení přepracoval z původních materiálů Švýcara Eduarda Alberta Meiera (Meier se však od Vesmírných lidí distancuje). Ivo A Benda tvrdí, že s mimozemšťany navázal kontakt v roce 1997 prostřednictvím důchodkyně Milušky Drskové, která se s nimi zkontaktovala jako první. Vůdcem mimozemšťanů je Aštar Šeran velitel vesmírné lodi Sil světla. Benda si s ním předává informace pomocí sedmé šroubovice DNA, kterou mu mimozemšťané voperovali při jeho návštěvě vesmírné lodě. Spolu s ostatními Vesmírnými lidmi nám Aštar přišel prostřednictvím Bendy říct, jak dosáhnout kvalitnějších podmínek pro život. Je třeba se očistit, přestat jíst maso a zabíjet zvířata, ukončit sledování politiky, klení a konzumaci alkoholu a pomocí lásky a víry se převibrovat do páté dimenze (nyní jsme v dimenzi třetí). Pro převibrování je v ČR vhodných asi půl milionu lidí, z toho tři čtvrtiny žen a jedna čtvrtina mužů. Tuto očistnou akci je třeba provést co nejdříve, protože země, kterou Benda považuje za myslící a citlivou bytost, se bude chtít očistit od negativních vibrací a tak vyvolá velkou vlnu, která zalije kontinenty. Mimozemšťané jsou tu proto, aby naložili do svých lodí převibrované lidi, kterých bude asi 1/5 z celé světové populace, a odvezli je na jiné vyspělé planety. 20

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Nová náboženská hnutí a právní postavení náboženských společností v České republice

Nová náboženská hnutí a právní postavení náboženských společností v České republice Nová náboženská hnutí a právní postavení náboženských společností v České republice 2011 Nová náboženská hnutí a právní postavení náboženských společností v České republice I. základní vymezení II. praktická

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Kulturní geografie Geografie náboženství. Otakar ČERBA (3/2007)

Kulturní geografie Geografie náboženství. Otakar ČERBA (3/2007) Kulturní geografie Geografie náboženství Otakar ČERBA (3/2007) Proč geografie náboženství? Náboženství je fenomén doprovázející lidstvo od nepaměti (proto se nikdy nedopátráme jeho vzniku). Téměř každý

Více

Nová náboženská hnutí. Evangelická teologická fakulta UK 2009

Nová náboženská hnutí. Evangelická teologická fakulta UK 2009 Nová náboženská hnutí Evangelická teologická fakulta UK 2009 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Nové náboženské hnutí, 2. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností, 9. 10. Denominalizace

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace

Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace Nadace a nadační fondy Zřizují se podle zákona 227/1997 Sb. (Nově NOZ) Jsou to účelová sdružení majetku zřízená a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Otázka: Satanismus. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Adam Nosál. Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný.

Otázka: Satanismus. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Adam Nosál. Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný. Otázka: Satanismus Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Adam Nosál Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný Adam Nosál Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně za použití uvedené

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Světová náboženství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_12 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Anotace Tento pracovní list s názvem Náboženské sekty může být použit samostatně či společně s prezentací Náboženské sekty téhož autora, na kterou volně navazuje. Pracovní list je zaměřen na pochopení

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Ekonomika veřejného sektoru. Církve a náboženské společnosti

Ekonomika veřejného sektoru. Církve a náboženské společnosti Ekonomika veřejného sektoru Církve a náboženské společnosti Proč by měl ekonom zkoumat oblast církví a náboženských společností? Jsou součástí veřejného sektoru, hospodaří surčitými prostředky a tedy spoluvytváří

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2011 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí. Příklad mormonů. 7. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů.

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2012 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek 1. Radikalizace v odštěpeném hnutí. Příklad imanuelitů. 20. 2. 2. Války kvůli sektám, příklad munistů 28. 2. 3. Války kvůli sektám

Více

Muži Males. Ženy Females. Celkem 1) Total 1) Náboženské vyznání, církev Denomination, church Rok )

Muži Males. Ženy Females. Celkem 1) Total 1) Náboženské vyznání, církev Denomination, church Rok ) 1-19 Obyvatelstvo podle náboženského vyznání a pohlaví podle výsledků sčítání lidu v letech 1921, 1930, 1950, 1991 a 2001 Population by denomination and sex: as measured by 1921, 1930, 1950, 1991 and 2001

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Česká republika - demokratický stát - republika - vyspělý stát z hlediska

Více

-Sekta= uzavřená skupina, která vychází z nějakého učení a je nějakým způsobem radikální

-Sekta= uzavřená skupina, která vychází z nějakého učení a je nějakým způsobem radikální Otázka: Sekty a nová náboženská hnutí Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kvica -Nová náboženská hnutí jsou náboženství, která vznikají v nové vlně zájmu o náboženské skutečnosti ve 2. polovině

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

charakteristika nových náboženských hnutí

charakteristika nových náboženských hnutí charakteristika nových náboženských hnutí nová idea spasení naléhavost ( kairofilie ) výlučnost systém černobílý uzavřený (jiné zdroje informací omezeny) legitimizující a odlišující prvky zdůrazněny (

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2011 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí. Příklad mormonů. 7. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů.

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Různé podoby svatby MULTIKULTURNÍ A MULTIRELIGIÓZNÍ VÝCHOVA. Návrh projektu na téma:

Různé podoby svatby MULTIKULTURNÍ A MULTIRELIGIÓZNÍ VÝCHOVA. Návrh projektu na téma: MULTIKULTURNÍ A MULTIRELIGIÓZNÍ VÝCHOVA Návrh projektu na téma: Různé podoby svatby Projekt vypracovali: Kolbová Eva Kumbera Tomáš Macháček Zdeněk Vorlíčková Jana 1. identifikace tématu Tématem projektu

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

2.4 Evangelikální c írk v e Církev bratrská ( C B )...114

2.4 Evangelikální c írk v e Církev bratrská ( C B )...114 Obsah Ú v o d... 11 1 Křesťanské církve jako součást občanské sp o le čn o sti...15 1.1 Církve a společnost... 15 1.1.1 Náboženská a církevní příslušnost obyvatel Č R...16 1.1.2 Specifika českého ateismu...18

Více

Název Bez vyznání Nevyjádřili se

Název Bez vyznání Nevyjádřili se Současná religiozita Její sociální a kulturní kořeny, faktografický přehled a perspektivy Náboženská mapa současného světa Vývoj náboženských směrů v ČR Název 1991 2001 2011 Bez vyznání 4 000 000 6 000

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2010 Nová náboženská hnutí letní semestr 1. Vznik nového náboženského hnutí v průběhu denominalizace, příklad imanuelitů 25. 2. 2. Války kvůli sektám a metafora vymývání mozků, příklad

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Otázka tzv. sekt: potřebujeme nepředpojatý přístup 27. 11. 2007

Otázka tzv. sekt: potřebujeme nepředpojatý přístup 27. 11. 2007 Otázka tzv. sekt: potřebujeme nepředpojatý přístup 27. 11. 2007 I. nová náboženská hnutí jako hnutí protestu I. nová náboženská hnutí jako hnutí protestu nová náboženská hnutí - inovace duchovního života

Více

JZ Asie kolébka tří náboženství

JZ Asie kolébka tří náboženství JZ Asie kolébka tří náboženství Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Mgr. Vojáčková Ludmila Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Interní

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

Současná religiozita Její sociální a kulturní kořeny, faktografický přehled a perspektivy Náboženská mapa současného světa Vývoj náboženských směrů v ČR Název 1991 2001 bez vyznání 4 000 000 6 000 000

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Církev a památky dnes

Církev a památky dnes Církev a památky dnes Zátěž nebo výzva? P. Stanislav Přibyl, Česká biskupská konference Památkový fond církve Římskokatolická církev je jedním z největších vlastníků památek v České republice Památkový

Více

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská Projekt: Zlepšení podmínek pro vzdělávání Příjemce: Základní škola Integra Vsetín Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3764 Název materiálu Autor Světová náboženství Mgr. Martina Borská Metodický list

Více

Náboženský život v ČR

Náboženský život v ČR Náboženský život v ČR 2009-2010 společné zúčastněné pozorování Návštěva společenství Fa-lun-kung v úterý 4. května v 18:30 v Domě dětí a mládeže Prahy 5, Štefánikova 11 (u metra Anděl), 1. patro. doprovodné

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2009 Vznik nového NNH v průběhu procesu denominalizace NNH nové náboženské hnutí stupeň napětí denominace čas Vznik nového NNH v průběhu procesu denominalizace NNH nové náboženské

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ OLOMOUC VE FAKULTNÍ NEMOCNICI S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV.

SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ OLOMOUC VE FAKULTNÍ NEMOCNICI S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV. SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC 21. 5. 2014 S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KŘÍŢE 1 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC vysoce specializované pracoviště

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29 Judaismus a kabala M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Kabala Kabala (je druh židovské mystiky). Mystika je obecně směr v náboženství, při kterém se ten, kdo jej praktikuje (mystik), snaží oprostit

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................. 7 ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH.......................... 9 DOPIS KARDINÁLA ANGELA SODANA.................... 11 PREZENTACE DOKUMENTU...........................

Více

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Česká republika po roce Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. Kfi TF JU

Česká republika po roce Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. Kfi TF JU Česká republika po roce 1989 Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. Kfi TF JU Revoluce v roce 1989 Nové vymezení vztahu vůči náboženství Bude mít nový politický řád morální rozměr? Náboženství = tradiční skupiny

Více

27. listopadu 2008 seminář O PRAŽSKÉM SPOLEČENSTVÍ KRISTOVĚ s jeho pastorem Lukášem Talpou ve čtvrtek

27. listopadu 2008 seminář O PRAŽSKÉM SPOLEČENSTVÍ KRISTOVĚ s jeho pastorem Lukášem Talpou  ve čtvrtek pozvání 27. listopadu 2008 seminář O PRAŽSKÉM SPOLEČENSTVÍ KRISTOVĚ s jeho pastorem Lukášem Talpou http://www.icoc.cz ve čtvrtek 27. 11. 2008 od 17 do 20 hodin, Evangelická teologická fakulta UK, Černá

Více

Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16

Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16 Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16 KNIHA PRVNÍ...45 PRVOTNÍ PŘÍČINY...45 BŮH...46 Bůh a nekonečno...46 Důkazy o existenci boha...46 Vlastnosti božstva...48 Panteismus...49

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na

Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na Ukrajině. Za věřící se na dnešní Ukrajině považuje: 68% žen

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II Karolína Kučerová Masová komunikace IV, LS 2001/2002 2 Náboženství je v nejobecnějším slova smyslu definováno

Více

Psychologie a komunikace Sociální skupiny. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Psychologie a komunikace Sociální skupiny. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2009 Mgr. Olga Čadilová SOCIÁLNÍ SKUPINY Od svého narození je člověk členem nějaké skupiny Skupinová

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru (Vzdělávací obsah je koncipován jako východisko pro povinný předmět na církevních základních školách) Charakteristika: Obor Římskokatolické

Více

Současná religiozita Sekty a nová náboženská hnutí Náboženská mapa současného světa Vývoj náboženských směrů v ČR Název 1991 2001 bez vyznání 4 000 000 6 000 000 nevyjádřili se 1 800 000 950 000 katolíci

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

Český esoterismus ETF UK 2009

Český esoterismus ETF UK 2009 ETF UK 2009 Společná zúčastněná pozorování Tomáš Pfeiffer a biotronika (pondělí 9. 11. v 17:00, Soukenická 21, http://www.dub.cz) festival Mystica (neděle 22. 11. odpoledne, (http://mystica.davnyobycej.cz)

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI HORSKÉ MEDICÍNY I. Základní ustanovení Článek 1. Název, postavení, územní působnost a sídlo 1. Společnost horské medicíny (dále

STANOVY SPOLEČNOSTI HORSKÉ MEDICÍNY I. Základní ustanovení Článek 1. Název, postavení, územní působnost a sídlo 1. Společnost horské medicíny (dále STANOVY SPOLEČNOSTI HORSKÉ MEDICÍNY I. Základní ustanovení Článek 1. Název, postavení, územní působnost a sídlo 1. Společnost horské medicíny (dále jen Společnost) je dobrovolná odborná nepolitická organizace,

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Úvod, spiritualita a psychoterapie, 25. února spiritualita v psychoterapii 2. Nové myšlení a techniky sebezlepšení 4. března

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE T. G. MASARYK UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE PRAKTICKÁ FILOZOFIE NA ZÁKLADĚ SOCIOLOGIE ETIKA Ústav T. G. Masaryka, o. p. s. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Praha 2012 OBSAH PRAKTICKÁ

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné

Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné církve sdružené v Ekumenické radě církví České republiky (dále jen "ERC") jako členové a pozorovatelé

Více

1. Připravte si psací potřeby a pokuste se přiřadit jednotlivé pojmy týkající se typů víry, tak, jak k sobě patří. Typy víry:

1. Připravte si psací potřeby a pokuste se přiřadit jednotlivé pojmy týkající se typů víry, tak, jak k sobě patří. Typy víry: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.30 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 7. ročník Se zvýšeným zájmem občanská

Více

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více