1. CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ NÁBOŽENSTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ NÁBOŽENSTVÍ"

Transkript

1 ÚVOD Se sektou jsem se poprvé setkala v kanadském Vancouveru, kam jsem jela v devatenácti letech na zkušenou. Ve čtvrti, kde jsem bydlela, byla velmi silná populace mormonů. Svou víru nikomu příliš nevnucovali, jediné, co je odlišovalo, bylo, že se tato komunita pravidelně scházela na bohoslužby. Na rozdíl od věřících, se kterými jsem se setkala v ČR, byli tito lidé velmi aktivní a pomoc bližnímu aplikovali v praxi. Z mého pohledu byli velmi milí a vstřícní. Organizovali dobročinné bazary, v místní galerii uspořádali výstavu pro začínající umělce a podnikali spoustu dalších zajímavých akcí pro veřejnost. Tehdy mě zaujal příběh ženy (majitelky galerie, kde jsem vypomáhala), které zemřel syn, a která, snad jen díky víře a pomoci ostatních mormonů, se dokázala s touto ztrátou vyrovnat. Tato zkušenost s vírou byla pro mě nová a velmi pozitivní (pocházím z ateistické rodiny). O několik let později jsem viděla v televizi reportáž o Mileně Dvorské a jejím boji proti sektě Jana Dvorského, do které vstoupila její dcera. Zde byl život v sektě líčen ze zcela jiného náhledu - jako manipulace s lidmi a zneužití lidské důvěry za účelem vlastního zisku. Vždy jsem se považovala za racionálního člověka a o sektách jsem měla spíše negativní mínění. Musím však konstatovat, že laskavost mormonů mě velice pozitivně překvapila. Přistěhovalec v cizí zemi je vděčný za každou podanou pomocnou ruku. Já jsem se jejich vírou nenechala ovlivnit snad jen proto, že jsem ve víru v boha nikdy vychovávaná nebyla, a proto mi vzývání někoho, kdo mi ovlivňuje život shůry není vlastní. Dovedu si však představit, že lidé, kteří si nejsou jistí, cítí se ztraceni v cizím světě (a to nejen v zahraničí, mnohdy jsou lidé sociálně odloučeni i ve vlastní zemi) po této podané ruce sáhnou a ke skupině se přidají a nechají se unést přátelským přístupem mormonů stejně jako lidé, kteří vstoupili do sekty Jana Dvorského. Práce je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje popis a stručné charakteristiky sekt rozdělených na měkké a tvrdé. Část praktická se zabývá náhledem na sekty paradigmatem vůdce sekty, členů sekty a osob stojících mimo sektu. 1

2 Problematika sekt je natolik rozsáhlá, že bylo obtížné určit si cíl pouze jeden. Abych obsáhla toto téma ze všech stran, stanovila jsem si cíle čtyři. Prvním cílem je nalézt typické znaky ve vztahu vůdce a členů, které se v nebezpečných sektách opakují. Druhý cíl má potvrdit tezi, dle které členové sekt pocházejí častěji z nižších společenských vrstev a o nalézt rizikové faktory, vedoucí ke vstupu do sekty. Třetím cílem je určení společných rysů, opakujících se u vůdců sekt. Posledním cílem je zjištění názoru široké veřejnosti na sekty pomocí výzkumné sondy. 1. CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ NÁBOŽENSTVÍ Náboženství a mytologii můžeme považovat za nejstarší světový názor a zároveň za nejrozšířenější sociální jev. Jakmile se člověk začal zajímat o svět, ve kterém žije a objevil vztah mezi sebou a reálným světem, začal ho zajímat i svět nadpozemský a síly a vlivy, které nemůže ovlivnit a které jsou dokonalejší než on sám. Archeologické nálezy rituálně upravených hrobů ukazují, že lidé věřili v nadpřirozenou moc již let před naším letopočtem. Víra ve vyšší moc dávala (a dodnes dává) lidem pocit jistoty a bezpečí, kde důležitý prvek tvořilo uctívání předmětů a nadpřirozených bytostí ve snaze naklonit si je na svou stranu. Mnohdy bylo víry použito také jako prostředku k manipulování lidí a udržení moci a zároveň sloužila k integraci společnosti, ovlivňovala morálku a pomáhala šířit již získané znalosti a zkušenosti. Náboženství je reálný, životní, osobní vztah člověka k transcendentní skutečnosti 1 (tedy víra ve skutečnosti přesahující naše chápání). Postupně se vyvíjelo z primitivních přírodních náboženství (náboženství megalitická, matriarchální, patriarchální atd.), která připisovala božství živým organizmům, přes náboženství politeistická, která vytvářela bohy z lidí (náboženství starého Řecka, Egypta a Mezopotámie) až k náboženství monoteistickým uctívajícím jednoho boha. Konečným výsledkem jsou dnešní živá světová náboženství, církve a sekty. Všechna tato náboženství však v sobě zahrnují stopy náboženství předchozích. 1 ŠTAMPACH, Odilo Ivan. Malý přehled náboženství, Praha: SPN, [81 s.] ISBN X, str

3 Jak řekl ruský náboženský kritik Nikolaj Berďajev, Člověk je nevyléčitelně náboženský 2. Náboženství dává lidem naději a pomáhá jim přežít i v dnešní době, kdy by teoreticky bohy měla vytlačit moderní věda a technika. Výzkumy ukazují, že v dnešní době je ateizmus na ústupu. Po krizi tradičních náboženských systému, kterou v devatenáctém století přinesl prudký rozvoj techniky a přírodních věd, dnes jako by lidé s rozvojem civilizace toužili po duchovních hodnotách a pokoušeli se dopátrat smyslu života. Ukázalo se, že opomíjení duchovních tradic vede u mnoha lidí k vytvoření existenciálního vakua, které je následně zdrojem pocitu beznaděje a vykořeněnosti. Například švýcarský psycholog a psychiatr C. G. Jung, který se zkoumáním náboženství velice intenzívně zabýval, uznává pozitivní úlohu náboženství, zejména v terapeutickém smyslu. Odchýlení se člověka od této základní povahy vede k neuróze. 3 V současné době jsou vůdčími náboženstvími křesťanství, islám, judaismus, hinduismus, buddhismus a šintoismus. Ačkoli základní charakteristiky těchto náboženství se velmi liší, přesto zde můžeme najít jeden společný prvek již výše zmiňované uctívání (kult) pramenící z potřeby člověka působit na objekt, ve který věří a snahu odrazit v náboženství nejvyšší hodnoty dané kultury NÁBOŽENSTVÍ V ČR Zvedající se vlna touhy po víře se nevyhnula ani České republice. Spolu s tradičními náboženskými společenstvími, kam zahrnujeme církve a židovské náboženství, u nás vzniklo mnoho společností, které jsou pro naši kulturní oblast nové. Přispěla k tomu zejména globalizace, přinášející s sebou příliv nových směrů, světových názorů a náboženských orientací. Církve a náboženské společnosti působí na území ČR na základě registrace. V současné době je u nás 26 registrovaných církví a náboženských společností. 2 WERNER, Gitt. Hledání východiska. Ostrava: TANDEM,1995. [156 s.] ISBN , str STRÍŽENEC, Michal. Psychológia náboženstva. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV 1994, [108 s.] ISBN , str. 47 3

4 Dle údajů Českého statistického úřadu z roku 2001 je 26,8 % 4 obyvatel České republiky členy římskokatolické církve, což jsou přibližně čtyři pětiny všech věřících. Dalšími členy křesťanské církve jsou Českobratrská církev evangelická, Církev československá husitská, Evangelická církev metodistická, Bratrská jednota baptistů, Církev bratrská, Jednota bratrská, Pravoslavná církev v českých zemích, Slezská církev evangelická augsburského vyznání, Starokatolická církev v ČR, Evangelická církev augsburského vyznání v České republice, Církev adventistů sedmého dne, Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice, Církev Křesťanská společenství, Církev řeckokatolická, Česká hinduistická náboženská společnost, Federace židovských obcí v České republice, Křesťanské sbory, Luterská evangelická církev a. v. v České republice, Náboženská společnost českých unitářů, Novoapoštolská církev v ČR, Obec křesťanů v České republice, Ústředí muslimských obcí a Apoštolská církev. K těmto registrovaným církvím patří i dvě, které zařazuji v této diplomové práci mezi sekty, neboť se dle mého názoru vyznačují rysy, které jsou pro sekty charakteristické (blíže kapitola č. 4). Jde o Náboženskou společnost Svědkové Jehovovi a Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Háre Krišna. Všechny tyto církve spadají pod tzv. Ekumenickou radu církví, která se snaží o sjednocení křesťanských tradic. Mezi církve nepočítáme náboženské skupiny, které sice vycházejí z náboženských tradic, ale stojí mimo Ekumenickou radu. Jde o Pražské společenství Kristovo Kristovu obec, Náboženskou společnost československých unitářů, Církev pánovu, Církev Nového Jeruzaléma, Univerzální život, Křesťanskou vědu a další. Nepočítáme sem ani u nás velice rychle se šířící východní náboženství jako islám (v ČR se k němu hlásí cca osob) 5, hinduistické skupiny, buddhismus (7.000 stoupenců) 6 a esoterismus. 4 Náboženské vyznání obyvatelstva České republiky [online]. c2001 [cit. 9. března 2006] Dostupný z WWW: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/nabozenske_vyznani_obyvatelstva_ceske_republiky_23_12_04> 5 Náboženské vyznání obyvatelstva České republiky [online]. c2001 [cit. 9. března 2006] Dostupný z WWW: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/nabozenske_vyznani_obyvatelstva_ceske_republiky_23_12_04> 6 Náboženské vyznání obyvatelstva České republiky [online]. c2001 [cit. 9. března 2006] Dostupný z WWW: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/nabozenske_vyznani_obyvatelstva_ceske_republiky_23_12_04> 4

5 To však neznamená, že náboženská společnost, která není církev je automaticky kult nebo sekta. Rozdělení na církev a sektu je z tohoto pohledu zavádějící, navíc některá náboženská společenství, která se utvořila mimo křesťanství, mají slovo církev přímo v názvu, ačkoli pod křesťanskou církev nespadají. Jde například o Scientologickou církev. Nejlépe tuto otázku vyjasníme, pokud definujeme termín kult a sekta. 2. CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ SEKT 2.1. DEFINICE POJMU SEKTA A KULT Nově vzniklá náboženská společenství, která se v průběhu století oddělila od velkých náboženství a působí mimo tradiční náboženství, označujeme jako nové náboženské směry. Některé z nich začaly být postupem času společností tolerovány, ostatní problémová společenství zůstala vyčleněna a označujeme je jako sektářské. Přesná hranice mezi náboženskou organizací a sektou neexistuje, obě tyto skupiny se navzájem prolínají. Sekta (latinsky secare = oddělit nebo sequor = následovat) a kult (latisky cultus = uctívání) jsou nekonvenční, nová nebo okrajová náboženství, kterým nevyhovuje tradiční větší náboženské hnutí. Dle Aleše Sekota je sekta: organizovaný věroučný a kultový útvar stejně věřících lidí, kteří osobitým způsobem vykládají a využívají tradiční náboženská dogmata a záměrně proklamují nový, kritický, lepší poměr vůči svým ideovým oponentům. 7 I. O. Štampach navrhuje v časopise Dingir nahradit těžko definovatelný pojem sekta termíny nové náboženské hnutí, alternativní náboženství, a pro nebezpečné sekty potom autoritářská / uzavřená / nesnášenlivá / nebezpečná náboženská společnost nebo skupina, případně destruktivní kult. 8 Za sektu lze také považovat tu náboženskou skupinu, která není registrována jako církev nebo náboženská společnost. Tento náhled mi však nepřipadá příliš 7 SEKOT, Aleš. Sociologie v kostce. Brno: Paido, [206 s.] ISBN s ŠTAMPACH, Odilo Ivan. Co je a co není sekta: Je potřeba kultivovat pojmosloví. Dingir, č. 4 [online] [cit. 3. března 2006] Dostupný z WWW: < > 5

6 praktický, vzhledem k tomu, že by platil pouze pro území ČR a navíc do skupiny registrovaných církví patří i Svědkové Jehovovi, kteří jsou z mého pohledu rovněž sektou. Dle mého názoru je nejlepší oddělit sekty na základě charakteristických znaků, které jsou pro život v sektě typické. Tyto znaky jsou shrnuty v kapitole č.4 a to na základě praktik a zvyků v sektách praktikovaných, které jsou blíže popsány v teoretické části o charakteristikách jednotlivých sekt ROZDĚLENÍ SEKT Rozdělení dle nebezpečnosti Podle Pavla Mühlpachra se sekty dělí dle nebezpečnosti na tvrdé a měkké. 9 Tvrdé sekty jsou uzavřenou komunitou, nepřipouštějí nebo silně omezují svobodné uvažování a psychicky své členy manipulují. Může jít o neorganizované duchovní proudy, jejichž praktiky jsou nebezpečné a vymykají se sociální kontrole. V čele sekty stojí vůdce (prvek uctívání), který je velice silná autorita a může nahrazovat božstvo. Vůdce přejímá odpovědnost za své členy, kteří mu projevují naprostou poslušnost a oddanost. Není neobvyklé i určení stylu oblékání, délky vlasů atd. Typická je absence svobody u členů sekt, filtrace a omezování a cenzura přísunu informací z venku. Návštěvy zvenčí bývají zakázány. Tvrdé sekty mohou mít xenofobní charakter. Hlavním představitelem tvrdých sekt je satanismus, můžeme sem zahrnout i Mansonovu sektu, Řád chrámu slunce a mnohé další. V České republice je typicky namátkově vzniklou nebezpečnou sektou médii tolik probírané sdružení Syna člověka sekta Jana Dietricha Dvorského. Měkké sekty nemají v tak velké míře destruktivní vliv na psychiku svých členů a jsou více otevřené vnější sociální kontrole. Vůdce je spíše rádcem nebo průvodcem. 9 MÜHLPACHR, Pavel. Sociální patologie. Brno: Masarykova univerzita, [104 s.] ISBN

7 Toleruje se samostatnost členů, společenství umožňuje členům vlastní zázemí mimo sektu. Z širokého výčtu těchto sekt jsou nejznámější Svědkové Jehovovi, Mormoni, Církev sjednocení (moonisté), Rodina a Scientologie a téměř bezproblémová společenství jako Svobodní zednáři, Teosofie, New Age, Unitáři a Hnutí grálu a další Rozdělení dle původu nebo náboženského směru na: Dle původu nebo náboženského směru, ze kterého vycházejí, může sekty rozdělit - sekty vycházející z křesťanství - základním kamenem jejich víry bývá Bible. Patří sem např. Mormoni, Moonisté, Svědkové Jehovovi, Rodina, atd. - sekty vycházející z východních náboženských systémů tyto sekty začaly být populární v 60. letech 20. století. Staví na islámu, hinduizmu, pársismu, sikhismu, buddhizmu atd. Zahrnujeme sem Hare Krišnu, Brahma Kumaris, Sahadža jógu, Transcedentální meditace, Osho, Sri Chinmoy. - sekty přírodně-okultního původu kořeny mají ve spiritismu, animismu či lidovém čarodějnictví. Členové odmítají křesťanské hodnoty a praktikují staré rituály, magii a šamanství, které inovovali a přizpůsobili dnešní době. Mnohdy přinášejí svým bohům oběti. Spadá sem hnutí Wicca, Druidství, ale také Satanismus. - sekty s prvky moderních tradic (Dienetika, Scientologie, Yamagishi, New Age, Mravní obnova, Antropozofické hnutí a další), navazující na problémy současné společnosti, např. na hrozící ekologické krize. Mohou mít vzdělávací a výchovné koncepce a usilovat o zdokonalování a sebepoznání osobnosti. 7

8 2.3. CHARAKTERISTIKA MĚKKÝCH SEKT V této kapitole se chci věnovat popisu sekt, které jsou významné buďto svojí velikostí, nebo nebezpečností. Chci zde shrnout jejich typické znaky a učení. Z těch pak chci odvodit prvky, které mají tyto sekty společné. To by mělo být vodítkem k určení jejich nebezpečnosti pro společnost. A nyní přistupme k bližší charakteristice jednotlivých sekt: Svědci Jehovovi Společenství založeno v roce 1881 na popud pastora Charlese Taze Russela (narozen v Pittsbugu USA). Víra je založena na Russelových biblických výkladech ze Studie o Písmu. Symbolem je hradní strážní věž. Původní název byl Traktátní společnost Siónské strážní věže, od roku 1931 se jmenuje Svědci Jehovovi. První stoupenci se objevili na území Rakouska-Uherska již v roce Do Československa se dostali v roce 1930 první tiskárna byla zřízena v Brně Juliánově. Jak již bylo řečeno, učení vychází z bible, křesťany však považují za zrádce Boha a Bible sami jsou prý pokračovatelé prvních křesťanů (křesťané svědky však za členy křesťanské církve nepovažují). Jediným pravým Bohem, stvořitelem nebes a země je pro svědky Jehova (uznávají monoteizmus). Ježíš zde tedy není synonymem pro Boha ale je budoucím vůdcem vojska, které v armagedonské bitvě pobije všechny, kteří stojí mimo Jehovovu víru. 144 tisíc svědků označených pečetí zůstane s Kristem v nebi, zbytek svědků bude žít věčně v pozemském ráji. Jehovisté věří na blížící se konec světa (první byl předpovězen samotným Russelem na rok 1914, následně byl posunut na rok 1975, nyní konec světa raději blíže nespecifikují). Naopak nevěří v posmrtný život ani peklo, smrtí vše končí, pokud nejste pokřtěni coby Svědek Jehovův a nepracujete pro tuto společnost. Pokud ano, budete spaseni a můžete se dostat do království nebeského (dostane se tam přibližně lidí). 8

9 Centrum společnosti je v Brooklynu ve státě New York. Brooklynské centrum vydává pro svých 104 národních ústředí dvakrát měsíčně časopis Strážní věž hlásající Jehovovo království, který je překládán do 106 jazyků a jehož náklad je kolem 20 miliónu výtisků. Další základní publikací je časopis Probuďte se a Naše služba Království, mimo to množství dalších knih. Tyto časopisy slouží jako propagační materiál, který obsahuje výklad Bible a slouží k přesvědčení možných stoupenců ke vstupu do společnosti. Svědci Jehovovi neslaví Vánoce, Velikonoce, narozeniny a jmeniny. Jediný svátek, který slaví, je Památná slavnost, kterým si připomínají poslední večeři Ježíše Krista a jeho učedníků. Svědci odmítají nástup na vojenskou službu (dlouho řešená otázka náhradní vojenské civilní služby nakonec dopadla zrušením zákazu) a jakýkoli vstup do státních orgánů a bojkotují státní symboly a křesťanský symbol kříže. Nesmějí chodit k volbám ani se nechat volit. Tato sekta má celosvětově asi 5,8 milionu členů, každý rok tento počet naroste asi o 270 tisíc. V České republice bylo v roce skalních Svědků Jehovových, tzn. jeden svědek na 655 ostatních obyvatel a přistoupilo 232 nových členů. 10 Jde o nejpočetnější sektu v ČR. Vysoký počet členů není způsoben kvalitou sekty ani vysokou aktivitou jejich členů při šíření víry. Důvodem je, že tato náboženská společnost mohla působit i za vlády komunistického režimu, protože vedení svědků spolupracovalo s tehdejší vládou (i přes interní zákaz sekty účastnit se na politické správě). Od roku 1995 u nás počet nových členů klesá. Dle MUDr. Ondřeje Kadlece, představitele Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi v ČR odchází z této sekty ročně zhruba členů. Ve víře pokračují většinou potomci. Od roku 1993 jsou Svědkové Jehovovi registrována dle zákona č. 161/1992 Sb. o registraci církví a náboženských společností jako náboženská společnost. 10 Statistics for 2005 Jehovah s Witnesses Official Web Site [online].2005 [cit. 20. února 2006]. Dostupný z WWW: <http://www.watchtower.org/statistics/worldwide_report_header.html> 9

10 Ve společnosti panuje přísná hierarchie. Společnost je řízena tzv. výborem, jehož členové jsou jmenováni desetičlenným vedoucím sborem Svědků Jehovových v Brooklynu. Výbor řídí rodinu Bethel, tvořenou 52 pracovníky, kteří jsou za svoji práci placeni nadací Badatelů Bible. * Další členové se nazývají průkopníci (i ti jsou placeni z nadace) a podle počtu hodin odpracovaných pro organizaci se člení na: - průkopníky zvláštní pracují pro organizaci kolem 140 hodin měsíčně - průkopníky pravidelné pracují pro organizaci okolo 90 hodin v měsíci - průkopníky pomocné - pracují pro organizaci okolo 60 hodin v měsíci - zbytek se nazývá Zvěstovatelé Království ti v průměru odslouží 8,5 hodin měsíčně. - na spodních příčkách vykonávají členové tzv. polní službu chodí po domech rozdávají nečlenům časopis Probuďte se!. Tito lidé jsou školeni na speciálních shromážděních, která se konají 3krát až 5krát týdně. Učí se, jak hovořit s lidmi, jak je oslovovat na ulici a jak správně argumentovat. Za své komunikační schopnosti jsou pak následně známkováni. Nebezpečné praktiky společnosti Velice diskutovaným problémem jsou transfúze krve, které svědci odmítají (bývalý zákaz očkování či transplantace orgánů již byl zrušen). Nebezpečí tkví v tom, že svědci trvají na zákazu transfúze krve i pro své děti, dokonce i za cenu jejich obětování v případě ohrožení života. V dubnu roku 2000 uznala Strážná věž, že již nadále nebude zavrhovat členy, kteří podstoupili transfúzi krve, ale vzhledem k tomu, že již roce 1993 při registraci do seznamu církví na dotaz Ministerstva kultury týkající se odmítání vojenské a civilní služby a transfúze odpověděli svědci lživě, je otázkou, zda tato informace ze strany svědků pravdivá a zda sankce vyloučením za přijetí cizí krve opravu neplatí. Svědci mají naprosto nekritický postoj ke svým vůdcům a vyjadřují jim naprostou oddanost. Pochybnosti nad publikacemi Svědků Jehovových a čtení nepovolené literatury se trestá vyloučením, stejně tak jako porušení výše uvedených zákazů. S vyloučeným členem se ostatní svědci nemohou stýkat. Tento faktor je velmi silným prvkem manipulace, protože v případě vyloučení má zavržená osoba silný pocit ztráty sociálního zázemí, případně trpí vyhoštěním z rodinného kruhu, pokud zbylí členové 10

11 rodiny v sektě zůstali, což může mít těžké následky na její psychiku někteří uvádějí, že jejich psychický stav byl stejný, jako kdyby jim umřela nejbližší osoba. Hrozící pocit vykořeněnosti je důvodem, proč si většina členů odchod ze sekty raději dvakrát rozmyslí Mormoni (Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů) Založena v USA roku 1830 Američanem Josephem Smithem ( ) poté, co se mu zjevil anděl Moroni. Centrum mormonů je v Salt Lake City ve státu Utah, zde sídlí i předsednictvo církve, které je tvořeno třemi muži a Radou dvanácti apoštolů. Nauka církve vychází především z křesťanství, judaizmu a islámu. Hlavní knihou je Bible a kanonický spis Mormon, popisující osudy přistěhovaných Izraelitů do Ameriky v 6. století př. Kr., a písma Kniha nauk a smluv a Drahocenná perla. Je zajímavé, že do tohoto díla jsou zakotveny prvky z americké sociální sféry (o budoucnosti Země se v nebi rozhodovalo hlasováním, ten kdo zůstal neutrální se stal černochem atd.). Po světě je 38 mormonských chrámů, kde mormoni provádějí rozličné obřady (sňatky, křest za mrtvé apod.). Vůdcem celé církve je prezident - prorok. Dle mormonů je Bůh osobou z masa a kostí a i obyčejný člověk se může stát bohem, neboť Bůh byl kdysi člověkem. To, že Bůh není žádnou nedostižnou bytostí, ale i to, že každý mužský člen je kněžím, dělá tuto víru sympatickou mnoha lidem. Dalším pozitivem tohoto náboženství je kladení důrazu na rodinu a manželskou věrnost. Dříve typická polygamie byla zrušena v roce 1896 vedením církve. Mormoni nekouří, neberou drogy a nepijí alkohol, kávu ani čaj. Uzavírání tzv. věčných sňatků mezi mormonskými páry tím si zajistí přístup do tzv. nejvyššího nebe. Manželství a rodina jsou podle nich stanoveny Bohem a sňatek a rodinné vztahy mohou trvat věčně. Mormoni také pomáhají sociálně slabým, organizují společenské, sportovní aktivity a tvoří velmi silnou sociální oporu. Do mormonské víry se pomítají prvky magie, např. mormoni dodnes nosí speciální spodní prádlo zvané garmet, které má nositele ochránit před zlem a nemocemi. Toto spodní prádlo obdrží při zasvěcení v chrámě. 11

12 Mormoni jsou velice hrdí na své rodokmeny a spravují nejrozsáhlejší genealogický archiv rodokmenů na světě. Ze svých platů odvádí mormoni dobrovolně své církvi tzv. desátky. Ty tvoří základ majetku této církve. Jsou využity k výstavbě chrámů a kaplí, zajišťují provozní prostředky pro církev, pro chrámovou práci a sledování rodinné historie a financují misionářské programy a vzdělávání. Nové členy nabírají podobně jako Svědkové Jehovovi misionáři chodí od domu k domu a snaží se propagovat svoji víru. Např. do ČR jezdí mladí Američané, kteří dokončili vysokou školu a organizují zdarma kurzy angličtiny, v rámci kterých šíří mormonství. Misionářská služba bývá dvouletá, do zahraničí jezdí mladíci na 24 a děvčata na 18 měsíců. U nás působí tato společnost od roku 1884, v současnosti má okolo tisíce členů, z toho okolo sto misionářů. Mezinárodně je členy Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů okolo 10 milionů lidí, zahrnující mladých misionářů. Ročně společenství příjme okolo 170 tisíc nových členů. 11 Nebezpečné praktiky společnosti Tuto sektu nepovažuji za nebezpečnou, naopak proslula morálním životem jejich členů, i když je pravdou, že v USA vniklo několik extrémních skupin, které se oddělily od mormonské víry a které jsou v podezření, že praktikují rituální vraždy. U nás se však tato vražedná odrůda sekty nevyskytuje. Dle oficiálních stránek Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů poskytla církev od roku 1985 humanitární pomoc (bez ohledu na národnost, rasu nebo náboženské vyznání) 150 zemím v hodnotě 456 milionu dolarů. V roce 2002 přispěla na likvidaci následků povodní, které ČR v tomto roce postihly FOJTÍČEK, Martin. Světová náboženství a sekty. Plzeň: Pedagogické nakladatelství, [57 s.] ISBN Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů [online]. c2005 [cit. 23. února 2006] Dostupný z WWW: <http://www.mormon.cz/media/4.html> 12

13 Moonovo hnutí (Církev sjednocení) Celý název této sekty je Společenství Ducha svatého pro sjednocení světového křesťanství, symbolem pak čtverec protínající na dvou místech kruh, ze kterého vycházejí čtyři paprsky. Zakladatelem je Korejec Sun Myung Moon, který nyní žije ve Spojených státech. Tento, pro své ovečky mesiáš, zaštiťuje svým jménem mocné impérium, skládající se nejen z církevní společnosti, ale i z formálně samostatných organizací, jako jsou výrobní podniky, továrny, média a vědecká, politická či podnikatelská fóra. Hybnou silou je však víra, která byla vnuknuta Moonovi při zjevení Mohammeda, Buddhy a Ježíše a kterou sepsal v roce 1957 do knihy Božský princip. Kristus mu prý tehdy řekl, že Moon je pán druhého příchodu, který musí dokončit to, co se Ježíši nepovedlo, protože byl ukřižován, a to založit dokonalou rodinu. Tím vznikne na Zemi Boží království. On a jeho manželka Hak Ja Han byli vybráni jako praví rodiče, jejichž úkolem je vybírat pro ostatní členy sekty vhodné partnery dle principu Jing a Jang. Partneři obvykle bývají jiné národnosti, velice často i jiné rasy. Po vybrání Mesiášem žijí nějakou dobu odděleně (tím je zkoušena jejich oddanost), často pracují pro Moona v některých z jeho společností nebo prodávají po domech předražené zboží nebo nabírají další členy. Nejdéle po třech letech se setkají, aby se mohli vzít. Cílem je tedy dovést pár, který se nikdy před tím neviděl, ke svatbě vstupního rituálu do Církve sjednocení. Svatební obřad se koná hromadně, při jedné z posledních svateb moonisté obsadili washingtonský Kennedyho stadión. Nábor nových členů probíhá nenápadně usměvaví mladí moonisté hledají budoucí ovečky na vysokých školách a zvou je na přednášky nebo semináře. Zde jsou jim odhaleny všechny neduhy tohoto světa a nastíněna možná náprava. Zároveň jsou potenciální noví členové neustále chváleni a povzbuzováni (tzv. love bombing). Toto bombardování láskou je hlavním manipulačním prvkem této sekty. Člověk časem získá pocit, že tato skupina usměvavých lidí by mu mohla vytvořit dokonalou společnost a snaží se do této skupiny zapadnout. V tu chvíli je vyzván, aby pomohl svým novým přátelům tvořit ideální svět a začnou ho pomalu seznamovat se samotným 13

14 náboženstvím, důležité skutečnosti však ze začátku zůstávají utajeny. Moonisté se navíc mohou ukrývat za mnoha na první pohled nenápadnými organizacemi jako Federace žen a rodin za mír ve světě, Akademie profesorů za světový mír nebo studentskou organizací CARP. Moonovo impérium je velice rozlehlé a tyto neziskové společnosti pomáhají naoko napravit špatnou pověst, kterou tato sekta získala díky silné manipulaci svými členy. Nebezpečné praktiky společnosti Reverend Moon je velice silnou osobností a má velmi dobře propracovaný způsob, jak ovlivňovat nejen své členy, ale i světovou politiku. Navíc je díky svým pracujícím ovečkám bohatý, což jeho moc ještě víc podporuje. Je známá jeho spolupráce s korejskou rozvědkou. Osobně si myslím, že náhodně vybrané manželství mezi lidmi, kteří se vůbec neznají a navíc mají naprosto odlišnou kulturu a životní styl, je velikou psychickou zátěží a snad jen Moonem zcela zfanatizovaní jedinci mohou být v takovémto spojení šťastni Rodina (Děti Boží, Rodina lásky) Tato sekta byla založena ve Spojených státech křesťanským misionářem Davidem Bergem ( ) v roce Nyní má centrálu v Zürichu ve Švýcarsku. Berg se zřejmě nechal inspirovat hnutím hippies a volnou láskou, neboť v sektě je praktikován tzv. sharing dělení se o partnera. Lidé z Rodiny se snaží vystupovat jako křesťanští misionáři, rozdávající barevné letáky s texty o boží lásce. Nauka této sekty sice skutečně vychází z křesťanství, na bibli však nahlížejí paradigmatem sexu. Členové žijí v uzavřených komunitách, ve kterých je praktikován sex na základě pořadníku, který sestavuje vůdce komunity. Ženy z komunity jsou vysílány do barů, kde provozují tzv. flirty-fishing (flirtovací rybaření) a zvěstují Kristovu lásku. Ulovené muže se pak snaží získat pro sektu. V době největší slávy měla sekta asi členů, V Česku jich nebude více než 10, ústředí má sekta v Týnci nad Sázavou VOJTÍŠEK, Zdeněk. Netradiční náboženství u nás, Dingir, [online] [cit. 3. března 2006] Dostupný z WWW: <http://www.sekty.cz/texty/netradicni_nabozenstvi/kap2/sektyanebezpeci.html > 14

15 Nebezpečné praktiky společnosti Mimo to, že sekta získává nové členy prostitucí a díky výměnám partnerů, v ní dochází k incestu, je nejvíce nebezpečná pro děti členů sekty. Ty žijí v provizorních podmínkách, není jim často zajištěno dostatečné vzdělání a jsou vystaveny sexuálním experimentům ostatních členů. Některé zdroje na internetu poukazují i na incest a natáčení dětského porna. Zdá se, že od smrti vůdce Berga činnost sekty upadá Esoterická náboženství Esoterismus se snaží využít síly a jevy, jejichž zdroj nejde racionálně poznat. Setkávají se v něm náboženské tradice, alchymie, astrologie, věštění, esoterní složky jiných náboženství (židovská kabala, hinduistické čakry atd.). Někdy je označován jako stínové náboženství. Hlavní myšlenkou kultů a sekt vycházejících z esoterismu je, že náboženství má jádro, které obyčejní lidé nedokáží odhalit a které rozeznají jen zasvěcení. Tento pocit vyvolenosti a nadřazenosti vyvolává mezi členy sounáležitost. Ta je ještě posílena různými obřady (společné meditace, rituální obřady atd.). Typická je pro esoterická náboženství víra ve stěhování duší (reinkarnaci) a dosahování náboženského vhledu do podstaty života. Esoterická náboženství jsou velice populární mezi mladou generací, která touží zorientovat se v náboženství a najít si svou vlastní cestu k víře. Velké církve je odrazují svou malou flexibilitou, byrokratizací a podřizování se společenským tlakům. Díky nejasnostem a rozporům v bibli či Písmu svatém ztrácí klasické náboženství pro dospívající přitažlivost. Hledají naopak víru, která bude snadno pochopitelná, přehledná a kde cesta ke spáse bude jednoduchá a rychlá. Tu jim poskytují právě nová náboženství, která navazují na tradice náboženství orientálních a kladou důraz na esoterní prvky. - Brahma Kumaris, která je založená na bázi hinduismu. Své členy získává vzdělávacími a kulturními programy (přednášky pro matky s dětmi, kurzy pro vedoucí pracovníky, lékaře, organizují mezinárodní vědecké konference a mírové kongresy. Tímto vzděláváním jedinec předává dál svoji karmu a to tak dlouho, než přijde čas tzv. 15

16 Zlatého věku (ten přichází jednou za 5000 let). Zlatý věk znamená pro členy Brahma Kumaris totéž, co ráj pro křesťany. Svět pak ovládne láska a harmonie nemoci, chudoba a neštěstí se Zlatému věku vyhýbají. Důležité však je pozitivně myslet, osvobodit se od závazků a vyhýbat se sexu, být absolutně závislý na Brahma Babu (médium zprostředkovávající po smrti zakladatele Brahmy Kumaris Lekh Rádže poselství víry a šířící tuto víru dál) a odevzdávat poznání svému okolí a to službou jiným, ať už v práci, rodině nebo ve volném čase. Díky tomuto učení došlo v mnoha rodinám k odcizení díky změnám osobnosti člena sekty, který se rozhodl vzdát se závazků. Někdy členové odevzdají sektě svůj majetek. - Háre Krišna také vychází z hinduismu, charakteristické je pro ni šíření jógy, všeobjímající lásky a oddanosti k Bohu, mravní čistoty jedince i společnosti. Založil ho Abhaj Čaran Dé ( ) v roce 1966 v USA a hnutí se okamžitě rozšířilo mezi tehdejší hippies děti květů. Dle této víry je Kršna Nejvyšší božská osoba, vševědoucí, všudypřítomný, všemohoucí a věčný, pečuje o každou živou bytost a každý je pro něho jedinečný. Členové holdují asketickému způsobu života, jsou abstinenti a vegetariáni, nepijí kávu ani čaj, odmítají kouření a drogy, nesází, nesportují, neprovozují nemanželský sex (sex provozován jen za účelem reprodukce) a odmítají veškeré násilí. Je od nich požadována naprostá poslušnost Muži mají dohola oholené hlavy, ženy chodí zahalené v sárí (má je ochránit před tělesnými vášněmi). Typický je pro ně rituální zpěv mantry, provozovaný denně cca 2 hodiny. Finance sekta získává provozováním vegetariánských restaurací, pouličním prodejem knih a díky darům příznivců. Sekta není nebezpečná. Ve světě má sekta několik desítek tisíc stoupenců, v ČR zhruba dvě stě Sri Chinmoy v sobě spojuje evropské a orientální náboženské proudy. V této víře se náboženský život mísí se sportem a uměním jejich zvládnutí je důkazem o duševní pokročilosti. Zakladatel Chinmoy Kumar Ghose považuje sám sebe za skvělého sportovce a umělce (proslavil se několika tisíci kresbami mírových holubiček) a napsal přes 400 knih. Sídlí v New Yorku. V roce 1995 pořádal v pražské Sportovní hale koncert, kde Sri Chinmoy hrál své skladby a na který přijelo patnáct tisíc lidí z celé republiky. Vstup na koncert byl zdarma, bylo však třeba se zaregistrovat jménem a 14 VOJTÍŠEK, Zdeněk. Netradiční náboženství u nás, Dingir, [online] [cit. 3. března 2006] Dostupný z WWW: <http://www.sekty.cz/texty/netradicni_nabozenstvi/kap2/sektyanebezpeci.html > 16

17 adresou databáze účastníků posléze sloužila k rozesílání pozvánek na kurzy meditace prostředek k získávání dalších členů. Vyznavači tohoto náboženství věří ve světovou harmonii, pravidelně meditují (cílem meditací je opustit své tělo přes čakru) a scházejí se k četbě Sri Chinmoyových spisů. Jde většinou o inteligentní a vysokoškolsky vzdělané mladé lidi se zájmem o umění. Tato sekta může být nebezpečná díky pěstování vysoké závislosti členů na vůdci mnohdy vedlo k naprostému separování člena sekty od jeho rodiny (člen například dostane od vůdce nové jméno tento fakt snižuje vazbu na původní rodinu). V sektě je také opovrhováno sexem, což může vést k rodinným problémům v případě, že jeden z partnerů není stoupencem Sri Chinmoy. - Zenový buddhismus, jeden z proudů buddhismu, pronikl z Japonska a Číny na západ díky Daisetze Teitaro Suzukimu ( ), si získal hlavně evropské intelektuály. Dle mého názoru jde spíše o životní filozofii a meditační směr než o kult. Buddhu samotného uctívají spíše jako životního učitele než boha. Součástí tohoto náboženství jsou také bojová umění, architektura (světově známé zenové zahrady), aranžování květin, kresba tuží a poezie. Zenový mnich Gregor Debailly, který tuto víru v Evropě rozšířil a založil ve Francii zenový klášter La Gendroniere (1980), o Zenovém buddhismu říká: Porozumět sám sobě, být úplně koncentrován zde a nyní ve všech činnostech našeho každodenního života bez myšlenky na osobní zisk, slávu, znamená to zůstat vždy svěží a nový až do smrti. 15 V ČR má zenová škola SEZA sídlo v Praze. - Hnutí svatého Grálu (založené r v Rakousku Oskarem Ernestem Bernhardtem, známým pod jménem Abd-ru-shin) vychází ze spisu Poselství Grálu. Stoupenci věří v reinkarnaci, kdy člověk průběžně postupuje během nových životů do stále vyšší úrovně, až se dostane na vrchol do hradu Grálu. Stoupenci sekty jsou většinou spořádaní lidé se smyslem pro čestnost a dodržování zákonů. Věří totiž, že žádný čin nezůstane bez následků a štěstí je důsledkem našich předchozích činů a 15 VOJTÍŠEK, Zdeněk. Netradiční náboženství u nás, Dingir, [online] [cit. 3. března 2006] Dostupný z WWW: <http://www.sekty.cz/texty/netradicni_nabozenstvi/kap3/zenbudh.html > 17

18 myšlenek. Pokud budou naše činy správné a myšlenky čisté, cesta životy ke hradu Grál bude rychlejší a kratší. Tato sekta sama o sobě není nebezpečná, její motto však bylo zneužito Janem Dvorským (viz. kapitola č. 3.8.). - Rosenkruciáni odvozují základ své víry od faraona Thutmose III (15. stol. př. n. l.). Vychází z knihy Fama Fraternitatis, kterou napsal Johann Valentin Andrev ( ) a která popisuje cestu Christiana Rosenkreutze do Egypta. Rosenkruciáni se označují za tajné bratrstvo, které původně (v 17. stol.) sdružovalo učence, alchymisty a esoterické výzkumníky. Rosenkruciánství stojí v opozici proti papežství a islámu, propaguje pravé křesťanství a učí humanitě, spravedlnosti, pravdě a cudnosti. V případě vážného zájmu o vstup do této sekty zašlou nováčkovi (nazývají ho neophyt) publikaci o učení sekty, obsahující tajné nauky a filozofické úvahy, které mají neophyta přesvědčit o jeho jedinečnosti a intelektuální výjimečnosti. Nádech tajemna celému procesu vzdělávání dodává přísaha novice, že v případě, že bude chtít své členství ukončit, vzdělávací materiál vrátí a bude vše, co se dozvěděl, uchovávat v tajnosti. Publikace je zasílána dvakrát měsíčně. Nováček na oplátku zasílá rosenkruciánům členské příspěvky. Doma si má také vybudovat oltář, který mu pomůže při rozmlouvání s kosmickými mistry. V případě, že ve svém vzdělávání pokročí, může se začít setkávat s bratry v nejbližším rosenkruciánském společenství. Mezinárodně je ve světě 250 tisíc rosenkruciánů, v ČR asi 1500, ústředí mají v Praze Antroposofické hnutí založil Němec Rudolf Steiner. Jeho učení se snaží o poznání duchovního světa a jeho skrytých zákonitostí, kterého lze dosáhnout meditací. V praxi je antroposofie aplikována např. ve waldorfském školství, pro které je typický důraz na žákovu individualitu, vnímavost a estetické cítění. Antroposofové pracují často s postiženými dětmi. Mentální retardace je podle nich rekonvalescence duše, která v minulém životě byla geniální. Pro práci s duševně postiženými využíval Steiner se svou manželkou kombinaci tance, gymnastiky a pantomimy, při kterém děti mohly gesty a pohybem vyjádřit své pocity. Toto pohybové léčení bylo nazváno Eurytmie. Steiner se také snažil o rozšíření biozemědělství. Tato sekta je velmi mírumilovná a dá se říci, že prospěšná. Ve světě ji vyznává několik set tisíc lidí, v ČR několik stovek. 16 VOJTÍŠEK, Zdeněk. Netradiční náboženství u nás, Dingir, [online] [cit. 3. března 2006] Dostupný z WWW: <http://www.sekty.cz/texty/netradicni_nabozenstvi/kap2/sektyanebezpeci.html > 18

19 - Spolek svobodných zednářů toto společenství, kam docházeli původně výhradně mužští členové, je mírumilovným, universálním náboženstvím, které charakterizuje Boha jako stavitele vesmíru, hodnoty jako přátelství, čest a zájem o okolní svět klade na nejvyšší žebříček a je tolerantní k jakékoli víře. Jeho název je odvozen z anglického slova freestonemason, což znamená zedníky, kteří pracují s měkkým kamenem (kámen vhodný k uměleckému zpracování). Tato tajná společnost se vyvinula v roce 1717, i když samotní zednáři tvrdí, že má mnohem starší historii. Sdružovala stavitele, zedníky i umělce, kteří pracovali na stavbě a výzdobě chrámů, kostelů a katedrál a navzájem sdíleli znalosti, vědomosti a duševní bohatství. Tyto znalosti si navzájem předávali v dílnách, kam jiní neměli přístup. Tak vznikly první zednářské lóže. Prvním velmistrem tzv. Velké lóže v Anglii se stal Anthony Sayer. Dnes má spolek svobodných zednářů kolem šesti milionu členů, většina jich žije v USA. Jen v Británii je přes osm a půl tisíce zednářských lóží. Mezi členy zednářské společnosti patřili Oscar Wilde, Alexandr Puškin, Clark Gable, Ludwig van Beethoven, George Washington, Voltaire, Rudyard Kipling, Sigmund Freud, Louis Armstrong, Theodore Roosevelt, Winston Churchill, Mark Twain a mnoho dalších. V Česku založil první zednářskou lóži hrabě František Antonín Špork. Zednáři u nás se významně angažovali v sociálních oblastech v Praze založili ústav pro hluchoněmé, sirotčinec svatého Jana Křtitele, zakládali knihovny a budovali veřejné parky. Svobodným zednářem byl František Křižík, Alfons Mucha, Jan Masaryk, Edvard Beneš a Rastislav Štefánik. K náboženství se tento spolek řadí díky tajnému zasvěcovacímu esoterickému obřadu. Jediná pravidla, kterými se svobodní zednáři řídí, kladou nároky na jejich osobní kvality snášenlivost, úcta k názoru druhého a myšlenková otevřenost jsou základními kameny. Zednář je dle ustanovení konstituce z roku 1723 muž dobra a pravdy neboli muž čestný a poctivý, a podle těchto hodnot či přesvědčení může být rozeznán. 17 Jak již bylo řečeno, členem se může stát každý, kdo přijde z vlastní vůle, je mu nejméně 18 let (v některých státech je hranice 21 let), je duševně zdráv a má dobrou pověst a měl by být doporučen dalšími dvěma svobodnými zednáři. Od osmnáctého století se mohou stát členy svobodných zednářů i ženy, které vytvářejí vlastní zednářské kroužky a nebo se účastní schůzek smíšených lóží. Díky náboženské otevřenosti je tento spolek trnem v oku katolické církve. 17 HUGHES, James. Velká obrazová VŠEOBECNÁ ENCYKLOPEDIE. Praha: Václav Svojtka & Co., [792 s.]. ISBN , s

20 Nejvyšším Bohem je Velký tvůrce, Architekt nebes a země, jehož vševidoucí oko je zobrazeno v zednářském symbolu a vyskytuje se dokonce na amerických dolarech (někdy bývá nahrazeno velkým písmenem G od slova God Bůh). Ačkoli je tento spolek nazýván esoterickou sektou, z mého pohledu musí být ctí stát se jejím členem, neboť usilují o zdokonalení člověka, pocitu bratrství, vystupují za svobodný rozvoj osobnosti, toleranci a rozšiřují vzdělání. Každý rok vydají mnoho peněz na nemocnice a stipendia. A co víc své členy naprosto neomezují. Jde opravdu spíše o sdružení, do kterého dobrovolně vstupují nejvýznamnější kapacity vědy, kultury i politického života. - Vesmírní lidé mají jako základ své filozofie mimozemskou civilizaci, která sleduje naši planetu. Hlavní osobou této církve je Ivo A. Benda (narozen roku 1961), bývalý kontrolor v automobilce, který své učení přepracoval z původních materiálů Švýcara Eduarda Alberta Meiera (Meier se však od Vesmírných lidí distancuje). Ivo A Benda tvrdí, že s mimozemšťany navázal kontakt v roce 1997 prostřednictvím důchodkyně Milušky Drskové, která se s nimi zkontaktovala jako první. Vůdcem mimozemšťanů je Aštar Šeran velitel vesmírné lodi Sil světla. Benda si s ním předává informace pomocí sedmé šroubovice DNA, kterou mu mimozemšťané voperovali při jeho návštěvě vesmírné lodě. Spolu s ostatními Vesmírnými lidmi nám Aštar přišel prostřednictvím Bendy říct, jak dosáhnout kvalitnějších podmínek pro život. Je třeba se očistit, přestat jíst maso a zabíjet zvířata, ukončit sledování politiky, klení a konzumaci alkoholu a pomocí lásky a víry se převibrovat do páté dimenze (nyní jsme v dimenzi třetí). Pro převibrování je v ČR vhodných asi půl milionu lidí, z toho tři čtvrtiny žen a jedna čtvrtina mužů. Tuto očistnou akci je třeba provést co nejdříve, protože země, kterou Benda považuje za myslící a citlivou bytost, se bude chtít očistit od negativních vibrací a tak vyvolá velkou vlnu, která zalije kontinenty. Mimozemšťané jsou tu proto, aby naložili do svých lodí převibrované lidi, kterých bude asi 1/5 z celé světové populace, a odvezli je na jiné vyspělé planety. 20

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

-Sekta= uzavřená skupina, která vychází z nějakého učení a je nějakým způsobem radikální

-Sekta= uzavřená skupina, která vychází z nějakého učení a je nějakým způsobem radikální Otázka: Sekty a nová náboženská hnutí Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kvica -Nová náboženská hnutí jsou náboženství, která vznikají v nové vlně zájmu o náboženské skutečnosti ve 2. polovině

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2011 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí. Příklad mormonů. 7. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů.

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2012 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek 1. Radikalizace v odštěpeném hnutí. Příklad imanuelitů. 20. 2. 2. Války kvůli sektám, příklad munistů 28. 2. 3. Války kvůli sektám

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Současná religiozita Její sociální a kulturní kořeny, faktografický přehled a perspektivy Náboženská mapa současného světa Vývoj náboženských směrů v ČR Název 1991 2001 bez vyznání 4 000 000 6 000 000

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Otázka tzv. sekt: potřebujeme nepředpojatý přístup 27. 11. 2007

Otázka tzv. sekt: potřebujeme nepředpojatý přístup 27. 11. 2007 Otázka tzv. sekt: potřebujeme nepředpojatý přístup 27. 11. 2007 I. nová náboženská hnutí jako hnutí protestu I. nová náboženská hnutí jako hnutí protestu nová náboženská hnutí - inovace duchovního života

Více

Současná religiozita Sekty a nová náboženská hnutí Náboženská mapa současného světa Vývoj náboženských směrů v ČR Název 1991 2001 bez vyznání 4 000 000 6 000 000 nevyjádřili se 1 800 000 950 000 katolíci

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Český esoterismus ETF UK 2009

Český esoterismus ETF UK 2009 ETF UK 2009 Společná zúčastněná pozorování Tomáš Pfeiffer a biotronika (pondělí 9. 11. v 17:00, Soukenická 21, http://www.dub.cz) festival Mystica (neděle 22. 11. odpoledne, (http://mystica.davnyobycej.cz)

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Psychologie a komunikace Sociální skupiny. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Psychologie a komunikace Sociální skupiny. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2009 Mgr. Olga Čadilová SOCIÁLNÍ SKUPINY Od svého narození je člověk členem nějaké skupiny Skupinová

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Rodina je nejmenší, přirozená lidská společnost, skládající se z, a.. (= úzká, nukleární rodina); někdy k ní náleží i další příbuzní - např.,.., či.., bydlí-li s ostatními členy

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

RELIGIONISTIKA. Sekta. termín pro náboženské hnutí, které se odštěpilo od určité hlavní tradice, vůči které se vymezuje

RELIGIONISTIKA. Sekta. termín pro náboženské hnutí, které se odštěpilo od určité hlavní tradice, vůči které se vymezuje SEKTY SEKTA RELIGIONISTIKA Odvozeno od latinských slov Sekare sekat, v přeneseném významu oddělit Sequi následovat Sekta termín pro náboženské hnutí, které se odštěpilo od určité hlavní tradice, vůči které

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE T. G. MASARYK UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE PRAKTICKÁ FILOZOFIE NA ZÁKLADĚ SOCIOLOGIE ETIKA Ústav T. G. Masaryka, o. p. s. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Praha 2012 OBSAH PRAKTICKÁ

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

SOCIÁLNÍ DIMENZE OSOBNOSTI

SOCIÁLNÍ DIMENZE OSOBNOSTI SOCIÁLNÍ DIMENZE OSOBNOSTI Klára Nováková Lukáš Ouzký OBSAH Co je to skupina Malá sociální skupina rodina, škola, vrstevníci Velká sociální skupina Masa x dav Skupinová dynamika Struktura skupiny dělení

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Náboženský život v ČR 2010-2011

Náboženský život v ČR 2010-2011 Náboženský život v ČR 2010-2011 Náboženský život v ČR 1. Česká novodobá mystická tradice. 21. 2. četba: Dingir (Česká mystika) 2. Křesťanský evangelikalismus a pentekostalismus 28. 2. četba: Dingir (Náboženství

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

John Kerr: Nebezpečná metoda

John Kerr: Nebezpečná metoda 1 2 John Kerr: Nebezpečná metoda John Kerr Nebezpečná metoda Příběh Junga, Freuda a Sabiny Spielreinové PROSTOR 3 4 John Kerr: Zdeněk Nebezpečná Štěpánekmetoda JOHN KERR NEBEZPEČNÁ METODA PŘÍBĚH JUNGA,

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 úvodní poznámky podmínka pro zápis úvodní poznámky zajímavé, opomíjené, nezpracované téma, ale tím více náročné na čas a možná i peníze čas: četba zcela nevyhnutelná

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 159 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 08/20 Prostředky státního rozpočtu poskytované církvím a náboženským společnostem Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Úvod, spiritualita a psychoterapie, 25. února spiritualita v psychoterapii 2. Nové myšlení a techniky sebezlepšení 4. března

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Náboženství na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.15 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Náboženství na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.15 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky LIDSKÁ PRÁVA historické mezníky Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Volitelný předmět Společensko-vědní seminář tvoří neoddělitelnou součást všeobecného vzdělání a je základem rozvoje klíčových dovedností

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace HINDUISMUS hlavní náboženské směry Indie: hinduismus, buddhismus, džinismus vyvinuly se z tzv. védského náboženství (brahmanismus), které přinesli Árjové původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

Více

ZÁKLADNÍ DOKUMENT Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi

ZÁKLADNÍ DOKUMENT Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi ZÁKLADNÍ DOKUMENT Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi sestavený podle 10 odst. 3 zákona č. 3/2002 Sb. (znění ve smyslu zákona č. 495/2005 Sb.) a) NÁZEV: Náboženská společnost Svědkové Jehovovi (dále

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz.

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz. S integrací České republiky do Evropské Unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a pluralitní. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_351 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.13 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Islám v České republice. Jana Virágová

Islám v České republice. Jana Virágová Islám v České republice Jana Virágová http://www.dailymail.co.uk/news/article-1351251/number-british-muslims-double-5-5m-20-years.html Islám v českých zemích, ČSR, ČSSR nezprostředkované zkušenosti Rakousko-Uhersko:

Více