o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí"

Transkript

1 ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994 Sb., zákona. 248/1995 Sb., zákona. 96/1996 Sb. (úplné znní. 232/1996 Sb.), zákona. 151/1997 Sb., zákona. 203/1997 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 169/1998 Sb., zákona. 95/1999 Sb., zákona. 27/2000 Sb., zákona. 103/2000 Sb., zákona. 132/2000 Sb., zákona. 340/2000 Sb., zákona. 364/2000 Sb., zákona. 117/2001 Sb., zákona. 120/2001 Sb., zákona. 148/2002 Sb., zákona. 198/2002 Sb., zákona. 320/2002 Sb., zákona. 420/2003 Sb., zákona. 669/2004 Sb., zákona. 179/2005 Sb., zákona. 342/2005 Sb., zákona. 186/2006 Sb., zákona. 230/2006 Sb. a zákona. 245/2006 Sb. (Novela je v textu vyznaena tuným písmem) eská národní rada se usnesla na tomto zákon: 1 Úvodní ustanovení Tento zákon upravuje a) da ddickou, b) da darovací, c) da z pevodu nemovitostí. ÁST PRVNÍ ODDÍL PRVNÍ DA DDICKÁ 2 Poplatník Poplatníkem dan ddické je ddic, který nabyl ddictví nebo jeho ást ze závti, ze zákona nebo z obou tchto právních dvod podle pravomocného rozhodnutí píslušného orgánu, jímž bylo ízení o ddictví skoneno. 3 Pedmt dan (1) Pedmtem dan ddické je nabytí majetku ddním. Majetkem pro úely dan ddické jsou a) vci nemovité, byty a nebytové prostory (dále jen nemovitosti ), b) vci movité, cenné papíry, penžní prostedky v eské a cizí mn, pohledávky, majetková práva a jiné majetkové hodnoty (dále jen movitý majetek ). (2) Z nemovitostí, které se nacházejí na území eské republiky (dále jen tuzemsko ), se vybere da bez ohledu na státní obanství nebo bydlišt zstavitele; z nemovitostí, které se nacházejí v cizin, se da nevybírá. (3) Jestliže zstavitel v dob své smrti a) byl obanem eské republiky a ml trvalý pobyt 1a) v tuzemsku, vybírá se da z celého jeho movitého majetku bez ohledu na to, zda se tento majetek nachází v tuzemsku nebo v cizin, b) byl obanem eské republiky a neml trvalý pobyt v tuzemsku, vybírá se da z jeho movitého majetku, který se nachází v tuzemsku, c) nebyl obanem eské republiky, vybírá se da z jeho movitého majetku, který se nachází v tuzemsku.

2 (4) Ustanovení odstavc 2 a 3 platí, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. 4 Základ dan (1) Základem dan ddické je cena majetku nabytého jednotlivým ddicem snížená o a) prokázané dluhy zstavitele, které na ddice pešly zstavitelovou smrtí, b) cenu majetku osvobozeného podle tohoto zákona od dan ddické, c) pimené náklady spojené s pohbem zstavitele, d) odmnu a hotové výdaje notáe poveného soudem k úkonm v ízení o ddictví a cenu jiných povinností uložených v ízení o ddictví, e) ddickou dávku prokazateln zaplacenou jinému státu z nabytí majetku ddním v cizin, jeli tento majetek též pedmtem dan ddické v tuzemsku. (2) Dluhy podle odstavce 1 písm. a), náklady podle odstavce 1 písm. c), odmna a hotové výdaje podle odstavce 1 písm. d), cena jiných povinností podle odstavce 1 písm. d) vážících se k celé ásti ddictví, pipadající na jednotlivého ddice a ddická dávka podle odstavce 1 písm. e) (dále jen dluhy ), se odetou ve výši odpovídající pomru jím zddného majetku, který není od dan osvobozen, k celkové hodnot majetku nabytého jednotlivým ddicem. Výše tchto dluh se vypote na celé K bez zaokrouhlení. Cena jiných povinností podle odstavce 1 písm. d) vážících se jen k urité ásti ddictví se odete pouze od této ásti ddictví. (3) Cenou podle odstavce 1 je cena majetku urená v ddickém ízení. (4) Cena majetku nabytého na základ dodateného projednání ddictví se sítá s cenou majetku nabytého v dívjším ddickém ízení. Pro oditatelné položky platí obdobn odstavce 1 a 2. Pokud byla da ddická z nabytí majetku v pvodním ddickém ízení již vymena, zapoítá se na da vymenou ze základu dan z celkov nabytého majetku. ODDÍL DRUHÝ DA DAROVACÍ 5 Poplatník (1) Poplatníkem dan darovací je nabyvatel; pi darování do ciziny je poplatníkem vždy dárce. Nejdeli o darování z ciziny nebo do ciziny, je dárce ruitelem. (2) Poplatníkem dan darovací v pípadech uvedených v 6 odst. 2 je a) fyzická osoba, která je obanem eské republiky nebo cizincem s dlouhodobým pobytem nebo trvalým pobytem na území eské republiky, 1b) b) právnická osoba se sídlem na území eské republiky. 6 Pedmt dan (1) Pedmtem dan darovací je bezúplatné nabytí majetku na základ právního úkonu, a to jinak než smrtí zstavitele. Majetkem pro úely dan darovací jsou a) nemovitosti a movitý majetek, b) jiný majetkový prospch. (2) Da se vybírá i z nabytí movitého majetku, který je a) darován z ciziny nabyvateli do tuzemska nebo z tuzemska nabyvateli v cizin anebo, b) darován v cizin nebo poízen v cizin z prostedk darovaných nabyvateli v cizin, bylli darovaný nebo poízený movitý majetek dovezen nabyvatelem do tuzemska. (3) Pedmtem dan darovací nejsou a) plnní nebo bezúplatné pevody majetku na základ povinnosti stanovené právním pedpisem, b) dchody vyplácené na základ smlouvy o dchodu, 2) c) bezúplatná nabytí majetku, která jsou píjmem a jsou pedmtem dan z píjm podle zvláštního pedpisu, 2a) d) dotace, píspvky a podpory ze státního rozpotu, z rozpotu územních samosprávných celk, státních fond nebo jiných penžních fond státu nebo územních samosprávných celk, jakož i z veejných rozpot a jiných penžních fond cizího státu. To se netýká penžních fond spravovaných podnikatelskými subjekty, e) prostedky poskytnuté pojiš ovnami na zábranná opatení a prevenci,

3 f) prostedky poskytované z rozpotu Evropské unie nebo z Národního fondu. (4) Nabýváli spoluvlastník pi zrušení a vypoádání podílového spoluvlastnictví bezúplatn více, než inila hodnota jeho podílu ped zrušením a vypoádáním podílového spoluvlastnictví, pedmtem dan darovací je bezúplatné nabytí majetku nad tuto hodnotu. Podílem spoluvlastníka se pitom pro úely dan darovací rozumí souhrn hodnot všech jeho podíl na majetku, který je pedmtem vypoádání. (5) Ustanovení 3 odst. 2 platí obdobn. (6) Ustanovení odstavce 2 a odstavce 5 platí, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. 7 Základ dan (1) Základem dan darovací je cena majetku, který je pedmtem této dan, snížená o a) prokázané dluhy a cenu jiných povinností, které se váží k pedmtu dan, b) cenu majetku osvobozeného podle tohoto zákona od dan darovací, c) clo a da placené pi dovozu v pípad, že se jedná o movité vci darované nebo dovezené z ciziny. Ustanovení 4 odst. 1 a 2 o odetení pomrné ásti dluh pipadající na majetek, který není od dan osvobozen, platí obdobn. (2) Cenou podle odstavce 1 je cena zjištná podle zvláštního pedpisu 2aa) ke dni nabytí majetku. Jeli pedmtem dan jiný majetkový prospch, jehož obsahem je optující se plnní na dobu neuritou, na dobu života nebo na dobu delší než pt let, je touto cenou ptinásobek ceny roního plnní. (3) Cena movitého majetku nabytého darováním od téže osoby týmž nabyvatelem v prbhu dvou po sob jdoucích kalendáních rok se sítá a tento souet cen je základem dan podle odstavce 1. Pokud byla da darovací z nabytí majetku v tomto období již vymena, zapoítá se na da vymenou pi opakovaném nabytí majetku. ODDÍL TETÍ DA Z PEVODU NEMOVITOSTÍ 8 Poplatník (1) Poplatníkem dan z pevodu nemovitostí je a) pevodce (prodávající); nabyvatel je v tomto pípad ruitelem, b) nabyvatel, jdeli o nabytí nemovitosti pi výkonu rozhodnutí nebo exekuci podle zvláštního právního pedpisu, 2b) vyvlastnní, konkursu, vyrovnání, vydržení nebo ve veejné dražb anebo o nabytí nemovitosti pi zrušení právnické osoby bez likvidace nebo pi rozdlení likvidaního zstatku pi zrušení právnické osoby s likvidací, c) oprávnný z vcného bemene nebo jiného plnní obdobného vcnému bemeni, d) pevodce i nabyvatel, jdeli o výmnu nemovitostí; pevodce a nabyvatel jsou v tomto pípad povinni platit da spolen a nerozdíln. (2) Jdeli o pevod nebo pechod vlastnictví k nemovitosti ze spoleného jmní manžel nebo do spoleného jmní manžel, je každý z manžel samostatným poplatníkem a jejich podíly jsou stejné. V pípad podílových spoluvlastník je každý spoluvlastník samostatným poplatníkem a platí da podle velikosti svého podílu. 9 Pedmt dan (1) Pedmtem dan z pevodu nemovitostí je a) úplatný pevod nebo pechod vlastnictví k nemovitostem. Pi zrušení a vypoádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem je pedmtem dan z pevodu nemovitostí úplatný pevod nebo pechod podílu nebo ásti podílu, o který se sníží hodnota podílu pevodce, který ml ped vypoádáním. Podílem spoluvlastníka se pitom pro úely dan z pevodu nemovitostí rozumí souhrn hodnot všech jeho podíl na nemovitostech, které jsou pedmtem vypoádání, b) bezúplatné zízení vcného bemene nebo jiného plnní obdobného vcnému bemeni pi nabytí nemovitosti darováním. (2) Pedmtem dan z pevodu nemovitostí je rovnž úplatný pevod vlastnictví k nemovitostem v pípadech, kdy dojde následn k odstoupení od smlouvy a smlouva se tímto od poátku ruší. 2c)

4 (3) Vymujíli se nemovitosti, považují se jejich vzájemné pevody za jeden pevod. Da se vybere z pevodu té nemovitosti, z jejíhož pevodu je da vyšší. [-Úinnost od 1. ledna 2007: V 9 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: (4) Pechází-li na základ rozhodnutí úadu, který provádí vyvlastnní, vlastnické právo k vyvlastované nemovitosti a souasn k nemovitosti poskytované místo náhrady v penzích, považují se tyto pechody za jeden pechod a da se vybere z pechodu nemovitosti z vlastnictví vyvlastovaného.. Dosavadní odstavec 4 se oznauje jako odstavec 5.] (4) Ustanovení 3 odst. 2 platí obdobn. 10 Základ dan Základem dan z pevodu nemovitostí je a) cena zjištná podle zvláštního právního pedpisu, 2aa) platná v den nabytí nemovitosti, a to i v pípad, jeli cena nemovitosti sjednaná dohodou nižší než cena zjištná; rozdíl cen nepodléhá dani darovací. Jeli však cena sjednaná vyšší než cena zjištná, je základem dan cena sjednaná, b) v pípad vydržení cena zjištná podle zvláštního právního pedpisu, 2aa) platná v den sepsání osvdení o vydržení ve form notáského zápisu nebo právní moci rozhodnutí soudu o vydržení, c) cena bezúplatn zízeného vcného bemene nebo jiného plnní obdobného vcnému bemeni, d) cena zjištná podle zvláštního právního pedpisu, 2aa) platná v den nabytí nemovitosti na základ smlouvy o finanním pronájmu s následnou koupí najaté vci nebo na základ smlouvy o zajiš ovacím pevodu práva, e) v pípad vydražení nemovitosti pi výkonu rozhodnutí, pi exekuci nebo ve veejné dražb cena dosažená vydražením, f) cena sjednaná, jdeli o pevod nemovitosti z vlastnictví územního samosprávného celku, g) v pípad zrušení a vypoádání podílového spoluvlastnictví soudem, náhrada urená soudem nebo podíl na výtžku z prodeje nemovitosti urený soudem, h) v pípad zrušení a vypoádání podílového spoluvlastnictví dohodou, rozdíl cen uvedených v písmenu a) ped zrušením a vypoádáním podílového spoluvlastnictví a po zrušení a vypoádání podílového spoluvlastnictví, i) v pípad vkladu nemovitosti do spolenosti s ruením omezeným nebo do akciové spolenosti, hodnota urená posudkem znalce podle obchodního zákoníku. 2cc) [- Úinnost od 1. ledna 2007: V 10 se na konci písmene i) teka nahrazuje árkou a dopluje se písmeno j), které zní: j) v pípad vyvlastnní výše náhrady za vyvlastnní stanovená v rozhodnutí úadu, který provádí vyvlastnní.] [- Úinnost od 1. ledna 2007: V 10 se dosavadní text oznauje jako odstavec 1 a dopluje se odstavec 2, který zní: (2) Nelze-li cenu nebo hodnotu nemovitosti stanovit zpsobem uvedeným v odstavci 1, základem dan z pevodu nemovitostí je cena zjištná podle zvláštního právního pedpisu 2aa).] ÁST DRUHÁ SPOLENÁ USTANOVENÍ 11 Rozdlení osob do skupin pro úely výpotu dan ddické, dan darovací a dan z pevodu nemovitostí (1) Pro úely výpotu dan ddické, dan darovací a dan z pevodu nemovitostí jsou osoby zaazeny do tí skupin vyjadujících vztah poplatníka k zstaviteli, dárci (obdarovanému) nebo nabyvateli (pevodci). Píbuzenským vztahm vzniklým narozením jsou na rove postaveny vztahy založené osvojením. (2) Do I. skupiny patí píbuzní v ad pímé a manželé. (3) Do II. skupiny patí a) píbuzní v ad poboné, 2d) a to sourozenci, synovci, netee, strýcové a tety, b) manželé dtí (ze ové a snachy), dti manžela, rodie manžela, manželé rodi a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zstavitelem žily nejmén po dobu jednoho roku ped pevodem nebo smrtí zstavitele ve spolené domácnosti a které z tohoto dvodu peovaly o spolenou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zstavitele. (4) Do III. skupiny patí ostatní fyzické osoby a právnické osoby.

5 12 Sazba dan ddické a dan darovací u osob zaazených do I. skupiny (1) Da iní pi základu dan viz tabulka. 1 (2) Pi výpotu dan ddické se postupuje podle odstavce 1 a výsledná ástka se vynásobí koeficientem 0,5. Tabulka. 1 (k 12) Sazba dan ddické a dan darovací u osob zaazených do I. skupiny ( 12) pes K do K ,0 %, K a 1,3 % ze základu pesahujícího K, K a 1,5 % ze základu pesahujícího K, K a 1,7 % ze základu pesahujícího K, K a 2,0 % ze základu pesahujícího K, K a 2,5 % ze základu pesahujícího K, K a 3,0 % ze základu pesahujícího K, K a 3,5 % ze základu pesahujícího K, K a 4,0 % ze základu pesahujícího K, a více K a 5,0 % ze základu pesahujícího K. Tabulka. 2 (k 13) Sazba dani ddické a dani darovací u osob zaazených do II. skupiny ( 13) pes K do K ,0 %, K a 3,5 % ze základu pesahujícího K, K a 4,0 % ze základu pesahujícího K, K a 5,0 % ze základu pesahujícího K, K a 6,0 % ze základu pesahujícího K, K a 7,0 % ze základu pesahujícího K, K a 8,0 % ze základu pesahujícího K, K a 9,0 % ze základu pesahujícího K, K a 10,5 % ze základu pesahujícího K, a více K a 12,0 % ze základu pesahujícího K. Tabulka. 3 (k 14) Sazba dani ddické a dani darovací u osob zaazených do III. skupiny ( 14)

6 pes K do K ,0 %, K a 9,0 % ze základu pesahujícího K, K a 12,0 % ze základu pesahujícího K, K a 15,0 % ze základu pesahujícího K, K a 18,0 % ze základu pesahujícího K, K a 21,0 % ze základu pesahujícího K, K a 25,0 % ze základu pesahujícího K, K a 30,0 % ze základu pesahujícího K, K a 35,0 % ze základu pesahujícího K, a více K a 40,0 % ze základu pesahujícího K. 13 Sazba dan ddické a dan darovací u osob zaazených do II. skupiny (1) Da iní pi základu dan viz tabulka. 2 (2) Pi výpotu dan ddické se postupuje podle odstavce 1 a výsledná ástka se vynásobí koeficientem 0,5. 14 Sazba dan ddické a dan darovací u osob zaazených do III. skupiny (1) Da iní pi základu dan viz tabulka. 3 (2) Pi výpotu dan ddické se postupuje podle odstavce 1 a výsledná ástka se vynásobí koeficientem 0,5. 15 Sazba dan z pevodu nemovitostí u osob zaazených do I. skupiny, II. skupiny a III. skupiny Da iní 3 % ze základu dan. 16 Vcná bemena, optující se plnní Jeli pedmtem dan nabytí práva odpovídajícího vcnému bemeni nebo optujícího se plnní zízeného jinak než vcným bemenem, je základem dan jeho cena zjištná podle zvláštního pedpisu. 2aa) 17 Zaokrouhlování Základ dan se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a da na celé koruny nahoru. 18 Vymení a splatnost daní (1) Daový subjekt je povinen v piznání k dani ddické a k dani darovací uvést pouze údaje rozhodné pro vymení dan. Da ddická a da darovací je splatná ve lht 30 dn ode dne doruení platebního výmru. (2) Da z pevodu nemovitostí je splatná ve lht pro podání daového piznání [ 21 odst. 2 písm. a) až d)]. (3) Neodchylujeli se da z pevodu nemovitostí uvedená v daovém piznání od dan z pevodu nemovitostí vymené, nemusí správce dan sdlovat daovému subjektu výsledek vymení, pokud o to daový subjekt výslovn nepožádá nejpozdji ve lht pro vymení dan z pevodu nemovitostí. Za den vymení dan z pevodu nemovitostí a souasn za den doruení tohoto rozhodnutí daovému subjektu se považuje poslední

7 den lhty pro podání daového piznání, a byloli daové piznání podáno opoždn, den, kdy došlo správci dan. Stejn se pi poítání lht postupuje i u dodateného daového piznání. (4) iníli da ddická, da darovací nebo da z pevodu nemovitostí mén než 100 K, daové piznání se podává za podmínek stanovených tímto zákonem ( 21); vymenou da správce dan nepedepíše a poplatník da neplatí. Osvobození od dan ddické, dan darovací a dan z pevodu nemovitostí 19 (1) Od dan ddické je osvobozeno nabytí majetku ddním, pokud k nmu dochází mezi osobami zaazenými v I. skupin. (2) Od dan ddické je za podmínek dále uvedených osvobozeno nabytí a) movitých vcí osobní poteby u fyzických osob, pokud tyto vci po dobu 1 roku ped nabytím nebyly souástí obchodního majetku zstavitele, jakož i podíl ddic vyplácených z tohoto majetku a podíl odvozených z bezpodílového spoluvlastnictví manžel zaniklého v dsledku úmrtí jednoho z nich, pokud cena tohoto majetku nepevyšuje u osob II. skupiny K a u osob III. skupiny K u každého jednotlivého poplatníka. Da se vybere jen z té ásti ceny movitých vcí nebo podílu na tchto vcech nabývaných každým nabyvatelem, která pevyšuje uvedené ástky, b) vklad na útech u bank a poboek zahraniních bank psobících na území eské republiky (s výjimkou vklad na útech zízených pro podnikatelské úely), penžních prostedk v eské nebo cizí mn a cenných papír v tuzemsku, jakož i podíl ddic vyplácených z tohoto majetku a podíl odvozených z bezpodílového spoluvlastnictví manžel zaniklého v dsledku úmrtí jednoho z nich, pokud úhrnná ástka všech tchto hodnot nepevyšuje u osob II. skupiny K a u osob III. skupiny K u každého jednotlivého poplatníka. Da se vybere jen z té ásti movitého majetku nebo podílu na tomto majetku nabývaného každým nabyvatelem, která pevyšuje uvedené ástky, c) ástek, které se podle zákona o penzijním pipojištní se státním píspvkem a o zmnách nkterých zákon souvisejících s jeho zavedením stávají pedmtem ddictví. 2e) (3) Od dan darovací je za podmínek dále uvedených osvobozeno nabytí a) movitých vcí osobní poteby u fyzických osob, jestliže tyto vci po dobu 1 roku ped nabytím nebyly souástí obchodního majetku dárce, pokud cena tohoto majetku nepevyšuje u osob I. skupiny K, u osob II. skupiny K a u osob III. skupiny K u každého jednotlivého poplatníka. Da se vybere jen z té ásti ceny movitých vcí nabývaných každým nabyvatelem, která pevyšuje uvedené ástky, b) vklad na útech u bank a poboek zahraniních bank psobících na území eské republiky (s výjimkou vklad na útech zízených pro podnikatelské úely), penžních prostedk v eské nebo cizí mn a cenných papír v tuzemsku, pokud úhrnná ástka všech tchto hodnot nepevyšuje u osob I. skupiny K, u osob II. skupiny K a u osob III. skupiny K u každého jednotlivého poplatníka. Da se vybere jen z té ásti movitého majetku nabývaného každým nabyvatelem, která pevyšuje uvedené ástky, c) jiného majetkového prospchu nabytého na základ smlouvy o vypjce uzavené mezi vlastníkem pozemku a bytovým družstvem nebo vlastníkem jednotky pi úprav práva k pozemku podle zvláštního pedpisu, 2f) d) píležitostných bezúplatných nabytí movitého majetku a jiného majetkového prospchu, jehož hodnota nepesahuje K. (4) U jednoho poplatníka se podmínky pro osvobození uvedené v odstavci 2 písm. a) a b) a v odstavci 3 písm. a) a b) posuzují samostatn. (5) Od dan ddické a dan darovací jsou dále osvobozena nabytí movitého majetku, pokud zstavitel nebo dárce byl zástupcem cizího státu poveným v eské republice, píslušníkem jeho rodiny žijícím s ním ve spolené domácnosti, jakož i jinou osobou, jíž píslušely diplomatické výsady a imunity a která nebyla obanem eské republiky, jeli zaruena vzájemnost. (6) Osvobození od dan ddické uvedené v odstavci 2 písm. a) a b) se poskytne jen za pedpokladu, že poplatník tyto vci a hodnoty uvede v daovém piznání. 20 (1) Od dan ddické a dan darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku a) eskou republikou, jakož i bezúplatné poskytnutí majetku eskou republikou, b) územními samosprávnými celky a jimi zízenými píspvkovými organizacemi, c) dobrovolnými svazky obcí,

8 d) veejnými výzkumnými institucemi, e) veejnými vysokými školami, f) veejnými neziskovými ústavními zdravotnickými zaízeními. (2) Od dan z pevodu nemovitostí jsou osvobozeny a) pevody a pechody vlastnictví k nemovitostem pi likvidaci státních podnik, 3) akciových spoleností s plnou majetkovou úastí státu nebo s plnou majetkovou úastí Fondu národního majetku eské republiky a nebo Pozemkového fondu eské republiky a spoleností s ruením omezeným s plnou majetkovou úastí státu, [- Dnem 1. ledna 2006 se v 20 odst. 2 písm. a) slova nebo s plnou majetkovou úastí Fondu národního majetku eské republiky a zrušují. b) pevody a pechody vlastnictví k nemovitostem akciových spoleností s plnou majetkovou úastí státu uskutenné podle rozhodnutí valné hromady a schválené vládou eské republiky, c) pevody vlastnictví k nemovitostem akciových spoleností s plnou majetkovou úastí státu související s pímým prodejem v rámci rozhodnutí o privatizaci podle zvláštního zákona, 4) d) pevody a pechody vlastnictví k nemovitostem v souvislosti s rozdlováním a sluováním obcí nebo se zmnami jejich území podle zvláštních pedpis, 5) e) pevody vlastnictví k nemovitostem z vlastnictví obcí do vlastnictví dobrovolných svazk obcí (dále jen svazek ) vytvoených podle zvláštního zákona, 6) a dále z vlastnictví svazk do vlastnictví obcí, které byly i jsou ve svazku sdruženy a které byly pedchozími vlastníky pevádných nemovitostí, f) pevody a pechody vlastnictví k nemovitostem mezi zizovateli veejných výzkumných institucí a veejnými výzkumnými institucemi nebo mezi zizovateli veejných neziskových ústavních zdravotnických zaízení a veejnými neziskovými ústavními zdravotnickými zaízeními. (3) Od dan z pevodu nemovitostí je osvobozen pevod nebo pechod vlastnictví k nemovitostem z vlastnictví eské republiky, pokud s majetkem státu hospodaí organizaní složky státu, Kancelá Poslanecké snmovny, Kancelá Senátu, státní píspvkové organizace, státní fondy nebo eská konsolidaní agentura, jakož i pevody nebo pechody vlastnictví k nemovitostem na eskou republiku. (4) Od dan ddické a dan darovací jsou osvobozena bezúplatná nabytí majetku a) urená na financování zaízení a humanitárních akcí v oblasti kultury, školství, vdy, výzkumu, vývoje a vzdlání, zdravotnictví, sociální pée, ekologie, tlovýchovy, sportu, výchovy a ochrany dtí a mládeže a požární ochrany, pokud je majetek nabyt právnickými osobami, které byly zízeny k zabezpeování tchto inností a které mají sídlo na území eské republiky, b) státem registrovanými církvemi a náboženskými spolenostmi, 7) c) obecn prospšnými spolenostmi a politickými stranami a politickými hnutími urená na jejich innost, d) nadacemi nebo nadaními fondy, jakož i majetku poskytnutého nadacemi nebo nadaními fondy v souladu s úelem a podmínkami stanovenými v nadaní listin nebo ve statutu, e) zdravotními pojiš ovnami pro fondy veejného zdravotního pojištní. (5) Od dan ddické je osvobozen nárok zstavitele na odškodnní podle zvláštních zákon, 8) jestliže zstavitel podal žádost o pedbžné projednání podle zákona. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znní pozdjších pedpis, nebo obdobnou žádost podle ostatních zvláštních pedpis, a do smrti zstavitele nárok nebyl ústedním orgánem uspokojen. Toto osvobození se vztahuje též na pípady, kdy zstavitel nárok vas uplatnil u soudu, do smrti zstavitele však nebylo soudem o nm pravomocn rozhodnuto. (6) Od dan darovací a dan z pevodu nemovitostí jsou osvobozeny a) pevody a pechody vlastnictví k majetku z Fondu národního majetku eské republiky a z Pozemkového fondu eské republiky na nabyvatele, na základ rozhodnutí o privatizaci 9) a pi pevodu zemdlských a lesních pozemk z vlastnictví státu podle zvláštního pedpisu, 9a) [- Dnem 1. ledna 2006 se v 20 odst. 6 písm. a) slova z Fondu národního majetku eské republiky a zrušují. b) pevody a pechody vlastnictví k nemovitostem akciových spoleností s plnou majetkovou úastí státu uskutenné v rámci schváleného privatizaního projektu nebo rozhodnutí o privatizaci ped pevodem majetkové úasti na Fond národního majetku eské republiky nebo na Pozemkový fond eské republiky, 10) [- Dnem 1. ledna 2006 se v 20 odst. 6 písm. b) slova na Fond národního majetku eské republiky nebo zrušují.] c) pevody a pechody majetku, který pechází na právnické osoby v eské republice v souvislosti se zánikem eské a Slovenské Federativní Republiky, d) pevody a pechody vlastnictví k pozemkm a zízení vcných bemen na základ rozhodnutí

9 pozemkových úad o pozemkových úpravách podle zvláštního pedpisu, 11) e) vklady vložené podle zvláštního zákona 12) do základního kapitálu obchodních spoleností nebo družstev (dále jen vklad ). Jeli vkladem nemovitost, osvobození se neuplatní, jestliže do pti let od vložení vkladu zanikne úast spoleníka obchodní spolenosti nebo lena v družstvu (dále jen spoleník ), s výjimkou pípadu úmrtí spoleníka, a nemovitost není spoleníku vrácena. Osvobození zstává zachováno, dojde-li ke zmn obchodní spolenosti na veejné neziskové ústavní zdravotnické zaízení. Po dobu tchto pti let nebží lhta pro vymení dan. Zánik úasti ve spolenosti nebo lenství v družstvu do pti let od vložení nemovitosti jako vkladu je spoleník povinen oznámit do 30 dn ode dne zániku úasti nebo lenství místn píslušnému správci dan; souástí tohoto oznámení je i sdlení o zpsobu vypoádání, f) pevody a pechody majetku právnických osob pi jejich slouení, splynutí, rozdlení nebo pemn, g) bezúplatné pevody byt a nebytových prostor z vlastnictví bytových družstev do vlastnictví len fyzických osob, jdeli o bezúplatné pevody uvedené v ustanovení 24 odst. 1 až 4 zákona. 72/1994 Sb., kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt), ve znní pozdjších pedpis, h) pevody rodinných domk a garáží a byt z majetku družstev do vlastnictví len tchto družstev fyzických osob, jejichž nájemní vztah k rodinnému domku, garáži nebo bytu vznikl po splacení lenského podílu (dalšího lenského vkladu) tmito leny nebo jejich právními pedchdci, i) pevody a pechody majetku bytového družstva v souvislosti s vylenním ásti bytového družstva, 12c) j) pevody byt a garáží z vlastnictví právnické osoby, vzniklé za úelem, aby se stala vlastníkem budovy, do vlastnictví fyzických osob nájemc pevádných byt a garáží, kteí jsou leny nebo spoleníky této právnické osoby, pokud se fyzické osoby nebo jejich právní pedchdci podíleli svými penžními prostedky a jinými penzi ocenitelnými hodnotami na poízení budovy, k) pevody nemovitostí z vlastnictví eské republiky, které ped pevodem byly ve správ Pozemkového fondu eské republiky. (7) Od dan z pevodu nemovitostí je osvobozen první úplatný pevod nebo pechod vlastnictví a) ke stavb, která je novou stavbou, na níž bylo vydáno pravomocné kolaudaní rozhodnutí, nebo je dokonenou novou stavbou nebo rozestavnou novou stavbou a stavba nebyla dosud užívána, s výjimkou zkušebního provozu, 12d) b) k bytu v nové stavb a k bytu, který vznikl zmnou dokonené stavby 12e) a byt nebyl dosud užíván, jdeli o pevod bytu podle zvláštního právního pedpisu, 12f) jestliže pevodcem je fyzická i právnická osoba a pevod stavby je provádn v souvislosti s jejich podnikatelskou inností, kterou je výstavba nebo prodej staveb a byt, nebo jejich pedmtem innosti je výstavba nebo prodej staveb a byt, anebo jeli pevodcem obec. (8) Od dan z pevodu nemovitostí je osvobozen úplatný pevod nemovitosti, jestliže pevodcem je právnická osoba, které byla nemovitost bezúplatn pevedena likvidátorem na základ zákona o zrušení Fondu dtí a mládeže a o zmnách nkterých zákon. (9) Da ddická, da darovací a da z pevodu nemovitostí se nevybírá pi vydání majetku podle zvláštních pedpis. 13) (10) Od dan darovací jsou osvobozena nabytí vlastnického práva k nemovitostem, které jsou kulturními památkami, pokud k nim dochází mezi osobami zaazenými v I. skupin. (11) Od dan darovací jsou osvobozena bezúplatná nabytí majetku fyzickými osobami s bydlištm na území eské republiky provozujícími školská a zdravotnická zaízení a zaízení na ochranu opuštných zvíat nebo ohrožených druh zvíat urená na financování tchto zaízení. Obdobn jsou osvobozena bezúplatná nabytí majetku právnickými osobami provozujícími zaízení na ochranu opuštných zvíat nebo ohrožených druh zvíat. (12) Od dan darovací jsou osvobozeny bezúplatné a ásten bezúplatné pevody majetku z Fondu národního majetku eské republiky a z Pozemkového fondu eské republiky na Podprný a garanní rolnický a lesnický fond, a.s., a dotace poskytované Podprným a garanním rolnickým a lesnickým fondem, a.s., z majetku tohoto fondu. [-Dnem 1. ledna 2006 se v 20 odst. 12 slova z Fondu národního majetku eské republiky a zrušují.] (13) Od dan ddické a dan darovací je osvobozeno první bezúplatné nabytí majetkového podílu stanoveného 7 odst. 4 a ástí tetí zákona. 42/1992 Sb., o úprav majetkových vztah a vypoádání majetkových nárok v družstvech, mezi osobami blízkými. 13a) (14) Od dan darovací je osvobozeno nabytí penžních prostedk poskytnutých fyzické osob, která je prokazateln použije na zvýšení nebo zmnu kvalifikace, studium, léení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomcky pro zdravotn postižené, jakož i pímé poskytnutí takové pomcky.

10 (15) Od dan darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku na humanitární nebo charitativní úely, bezúplatné nabytí majetku v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby poskytované podle zvláštního právního pedpisu 13b) a bezúplatné nabytí majetku z veejných sbírek, 13c) nejsouli tato bezúplatná nabytí majetku od dan darovací osvobozena podle pedchozích odstavc. 21 Daové piznání (1) Poplatník je povinen podat místn píslušnému správci dan piznání k dani ddické a k dani darovací do 30 dn ode dne, v nmž a) nabylo právní moci rozhodnutí píslušného orgánu, kterým bylo skoneno ddické ízení, jdeli o da ddickou, b) došlo k bezúplatnému nabytí movitého majetku nebo jiného majetkového prospchu nebo byl poskytnut movitý majetek nebo jiný majetkový prospch do ciziny, jdeli o da darovací, c) byla daovému subjektu doruena smlouva o bezúplatném pevodu vlastnictví k nemovitosti s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí nebo nabyla úinnosti smlouva o bezúplatném pevodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí, jdeli o da darovací, d) uplynulo pololetí píslušného kalendáního roku, jdeli o bezúplatné nabytí majetku právnickými osobami osvobozeného podle 20 odst. 4; piznání k dani ddické nebo k dani darovací zahrnuje veškerý majetek nabytý v tomto období s výjimkou majetku, u kterého se daové piznání podle odstavce 5 nepodává. (2) Poplatník je povinen podat místn píslušnému správci dan piznání k dani z pevodu nemovitostí nejpozdji do konce tetího msíce následujícího po msíci, v nmž a) byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí, b) nabyla úinnosti smlouva o úplatném pevodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí, c) bylo vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti ve veejné dražb nebo nabylo právní moci rozhodnutí o píklepu a bylo zaplaceno nejvyšší podání pi výkonu rozhodnutí nebo exekuci, d) nabylo právní moci rozhodnutí nebo byla daovému subjektu doruena jiná listina, kterými se potvrzují nebo osvdují vlastnické vztahy k nemovitosti, nejednáli se o úplatný pevod nebo pechod vlastnictví k nemovitosti uvedený v písmenech a) až c). (3) Souástí daového piznání je ovený opis nebo ovená kopie smlouvy nebo jiné listiny, kterou se potvrzují nebo osvdují vlastnické vztahy k nemovitosti, a znalecký posudek o cen zjištné podle zvláštního právního pedpisu, 2aa) jdeli o úplatný nebo bezúplatný pevod nebo pechod vlastnictví k nemovitosti. Jdeli o vklad nemovitosti do spolenosti s ruením omezeným nebo do akciové spolenosti, souástí daového piznání je posudek znalce, kterým se uruje hodnota pedmtu vkladu podle obchodního zákoníku. 2cc) (4) Znalecký posudek se nevyžaduje a) pi podání daového piznání k dani ddické, b) pi podání daového piznání k dani darovací nebo k dani z pevodu nemovitostí, jdeli o pevod nebo pechod vlastnictví k nemovitosti, který je zcela osvobozen od dan, c) pi podání daového piznání k dani darovací nebo k dani z pevodu nemovitostí, jdeli o pevod i pechod vlastnictví k pozemku bez stavby a bez trvalého porostu; vzniknouli pochybnosti o správnosti výše základu dan, správce dan sdlí tyto pochybnosti daovému subjektu a vyzve jej k pedložení znaleckého posudku, d) pi podání daového piznání k dani z pevodu nemovitostí, jdeli o úplatný pevod vlastnictví k nemovitosti z vlastnictví územního samosprávného celku, o vydražení nemovitosti nebo o pechod vlastnictví k nemovitosti pi zrušení a vypoádání podílového spoluvlastnictví soudem. [- Úinnost od 1. ledna 2007: V 21 odst. 4 se na konci textu písmene d) doplují slova, anebo pi vyvlastnní, není-li základem dan cena zjištná podle zvláštního právního pedpisu 2aa).] (5) Daové piznání k dani ddické nebo k dani darovací se nepodává pi bezúplatném nabytí nebo poskytnutí majetku, jeli a) od dan ddické podle tohoto zákona zcela osvobozeno, b) od dan darovací osvobozeno bezúplatné nabytí movitého majetku nebo jiného majetkového prospchu podle 19 odst. 3 a 5, c) od dan darovací osvobozeno bezúplatné nabytí majetku na humanitární nebo charitativní úely, z veejných sbírek nebo v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby, d) poplatníkem dan ddické nebo dan darovací eská republika nebo územní samosprávný celek. (6) Daové piznání k dani z pevodu nemovitostí se nepodává pi úplatném pevodu nebo pechodu

11 nemovitosti z vlastnictví eské republiky nebo Fondu národního majetku eské republiky, jeli pevod nebo pechod vlastnictví k nemovitosti od této dan osvobozen. [-Dnem 1. ledna 2006 se v 21 odst. 6 slova nebo Fondu národního majetku eské republiky zrušují.] (7) Soud, který vedl ízení o ddictví v prvním stupni, nejdeli o nabytí majetku výhradn osobami zaazenými v I. skupin, zašle stejnopis pravomocného usnesení o ddictví, stejnopis pípadného samostatného pravomocného usnesení o odmn notáe a jeho hotových výdajích a celý spis vedený v ízení o ddictví místn píslušnému správci dan do 30 dn po pravomocn skoneném ízení o ddictví. Správce dan vrátí uvedený spis soudu do 30 dn ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vymení dan. Oznamovací povinnost ke správci dan mají katastrální úady, jdeli o zápisy vlastnických a jiných vcných práv do katastru nemovitostí a jejich zmny a celní orgány, jdeli o darování movitého majetku z ciziny nebo do ciziny. 22 Lhty pro vymení (1) Da nelze vymit ani domit po uplynutí tí let od konce kalendáního roku, v nmž vznikla povinnost podat daové piznání. (2) Bylli ped uplynutím této lhty uinn úkon smující k vymení dan nebo jejímu dodatenému stanovení, bží tíletá lhta znovu od konce roku, v nmž byl poplatník o tomto úkonu zpraven. Vymit a domit da však lze nejpozdji do deseti let od konce kalendáního roku, v nmž vznikla povinnost podat daové piznání. ÁST TETÍ USTANOVENÍ PECHODNÁ A ZÁVRENÁ 23 (1) Po dobu dvou let od úinnosti tohoto zákona se u prvních pevod a darování movitých a nemovitých vcí, vydaných podle zvláštních pedpis, 8) mezi oprávnnými osobami navzájem a mezi oprávnnými osobami a osobami tetími, vymí da darovací a da z pevodu nemovitostí ve výši odpovídající sazbám poplatk podle pedpis platných ke dni 31. prosince 1992, jeli to pro poplatníka výhodnjší. (2) Jdeli o nemovitý majetek vydaný nebo poskytnutý jako náhrada podle zákona. 229/1991 Sb., o úprav vlastnických vztah k pd a jinému zemdlskému majetku, ve znní pozdjších pedpis, a o pevod nebo pechod vlastnictví mezi osobami blízkými podle obanského zákoníku, je tento majetek osvobozen pi prvním pevodu nebo pechodu vlastnictví od dan ddické, dan darovací a dan z pevodu nemovitostí. To platí i v pípad nemovitého majetku, k nmuž byla obnovena práva vlastníka podle 22 zákona. 229/1991 Sb. a 11 a 12 zákona. 42/1992 Sb., o úprav majetkových vztah a vypoádání majetkových nárok v družstvech, jdeli o první pevod nebo pechod vlastnictví tohoto majetku mezi osobami blízkými podle obanského zákoníku. 24 (1) Pokud nastala ped úinností tohoto zákona skutenost, která byla podle dívjších pedpis pedmtem poplatku (dan) z ddictví, z darování a z pevodu nebo pechodu nemovitostí, postupuje se podle dívjších pedpis. (2) Nastalali ped úinností tohoto zákona skutenost, která byla pedmtem poplatku podle dosavadních pedpis, ale poplatek nebyl ješt vymen a zaplacen, píslušné územní finanní orgány dokoní zahájené ízení o vymení notáských poplatk uvedených v odstavci 1, které nebylo v den úinnosti tohoto zákona pravomocn skoneno. (3) Notáské poplatky, vymené do dne nabytí úinnosti tohoto zákona, avšak do tohoto dne nezaplacené, vybírají a vymáhají soudy. Okresní soudy rozhodují rovnž o opravách zejmých omyl a nesprávností v rozhodnutích o vymení notáských poplatk, která nabyla právní moci od 31. prosince (4) U notáských poplatk za úkony, kde byl proveden úkon státním notástvím do 31. prosince 1992 a notáský poplatek za úkony nebyl vymen nebo byl vymen v nižší ástce, vymí nebo domí notáský poplatek za úkony okresní soud, jestliže se píslušný spis nachází v úschov tohoto soudu. Jestliže je píslušný spis uložen u katastrálního úadu, vymí nebo domí notáský poplatek za úkony tento katastrální úad. V tomto ízení postupují soudy i katastrální úady podle dívjších pedpis. 15) Obdobn postupují tyto orgány v pípadech oprav zejmých omyl a nesprávností v rozhodnutí o vymení notáských poplatk za úkony. (5) O odvolání proti rozhodnutí okresního soudu nebo proti rozhodnutí státního notáství o vymení notáských poplatk za úkony, podaném po 1. lednu 1993, rozhodne krajský soud, v jehož obvodu psobí

12 píslušný okresní soud nebo psobilo píslušné státní notáství. O odvolání proti rozhodnutí katastrálního úadu o vymení notáských poplatk za úkony rozhodne píslušný nadízený orgán. 25 (1) Ministerstvo financí eské republiky mže ve vztahu k cizin podle poteby stanovit odchylky od zákona k zabránní dvojímu zdanní, k zachování vzájemn stejného postupu s cizinou nebo k provádní opatení nutných s ohledem na postup cizích orgán. (2) Ministerstvo financí mže obecn závazným právním pedpisem stanovit podrobnosti k výpotu dan ddické podle ustanovení 4 tohoto zákona. (3) Finanní editelství na žádost daového subjektu nebo ruitele, kterému byla doruena výzva k zaplacení daového nedoplatku ruitelem, da z pevodu nemovitostí nebo da darovací promine v pípadech odstoupení od smlouvy nebo vrácení daru pro vady, pokud k nmu dojde ve lht 3 let a) ode dne vzniku právních úink vkladu práva do katastru nemovitostí 16), b) ode dne úinnosti smlouvy o úplatném i bezúplatném pevodu nemovitostí, které nejsou pedmtem evidence v katastru nemovitostí, c) od bezúplatného nabytí movité vci a daový subjekt nebo ruitel ve lht 3 let od skuteností uvedených pod písmeny a) až c) požádá o prominutí dan. [- Úinnost od 1. ledna 2007: V 25 odstavec 3 vetn poznámky pod arou. 16 zní: (3) Finanní editelství na žádost daového subjektu da z pevodu nemovitostí nebo da darovací promine v pípadech odstoupení od smlouvy nebo vrácení daru pro vady, anebo zrušení vyvlastnní úadem, který provádí vyvlastnní, pokud k nmu dojde ve lht 3 let a) ode dne vzniku právních úink vkladu práva do katastru nemovitostí 16), b) ode dne úinnosti smlouvy o úplatném i bezúplatném pevodu nemovitostí, které nejsou pedmtem evidence v katastru nemovitostí, c) od bezúplatného nabytí movité vci, d) od právní moci rozhodnutí o vyvlastnní a daový subjekt ve lht 3 let od skuteností uvedených pod písmeny a) až d) požádá o prominutí dan. 16) 2 odst. 3 zákona. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných vcných práv k nemovitostem, ve znní zákona. 90/1996 Sb.] (4) Ministerstvo financí eské republiky mže daovému subjektu nebo ruiteli, kterému byla doruena výzva k zaplacení daového nedoplatku ruitelem, da zcela nebo ásten prominout pi ešení dsledk živelních pohrom a jiných mimoádných hromadných událostí z dvodu odstranní tvrdosti. (5) K prominutí dan podle odstavc 3 a 4 mže dojít kdykoliv. (6) Dojde-li k prominutí dan podle odstavc 3 a 4, která již byla ruitelem zásti nebo zcela zaplacena, vznikne ruiteli ohledn zaplacené ástky peplatek, který správce dan pevede na pípadný nedoplatek na osobním útu ruitele, kde se eviduje o jeho vlastních daových povinnostech. Nemá-li ruitel nedoplatek, na který lze peplatek pevést, správce dan peplatek nebo jeho zbývající ást ruiteli poukáže do 30 dn od jeho vzniku. 26 (1) Zrušují se 1. Zákon eské národní rady. 146/1984 Sb., o notáských poplatcích, ve znní zákona eské národní rady. 201/1990 Sb., kterým se mní a dopluje zákon eské národní rady. 146/1984 Sb., o notáských poplatcích. 2. Vyhláška Ministerstva financí eské socialistické republiky. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon eské národní rady o notáských poplatcích, ve znní vyhlášky Ministerstva financí, cen a mezd eské republiky. 237/1990 Sb., kterou se mní a dopluje vyhláška Ministerstva financí eské socialistické republiky. 150/1984 Sb., a vyhlášky Ministerstva financí eské republiky. 153/1992 Sb. 3. Výnos Ministerstva financí, cen a mezd eské socialistické republiky o opatení k odstranní tvrdosti pi vymování notáských poplatk j. 153/14779/1988 ze dne 15. srpna 1988 (reg. v ástce 29/1988 Sb.). 4. Výnos Ministerstva financí, cen a mezd eské socialistické republiky o osvobození osobních poíta a mikropoíta od notáského poplatku z darování j. 153/17 283/1989 ze dne 28. záí 1989 (reg. v ástce 30/1989 Sb.).

13 5. Výnos Ministerstva financí, cen a mezd eské socialistické republiky o osvobození od notáských poplatk za úkony j. 153/17 282/1989 ze dne 28. záí 1989 (reg. v ástce 34/1989 Sb.). 6. Opatení Ministerstva financí eské republiky o úlevách u notáských poplatk ze dne 19. íjna 1990 (vyhlášeno v ástce 73/1990 Sb.). 7. Opatení Ministerstva financí eské republiky o úlev u notáských poplatk z ddictví odškodnní podle zákona o soudní rehabilitaci ze dne 5. bezna 1991 (vyhlášeno v ástce 24/1991 Sb.). 8. Opatení Ministerstva financí eské republiky o úlevách u notáských poplatk souvisejících s vydáním vci podle zákona. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ze dne 30. dubna 1991 (vyhlášeno v ástce 47/1991 Sb.). (2) Dnem nabytí úinnosti tohoto zákona se nepoužijí 1. Výnos Ministerstva financí eské socialistické republiky k provedení zákona. 146/1984 Sb., o notáských poplatcích, j. 153/1 690/1985 ze dne 7. února Výnos Ministerstva financí eské socialistické republiky o úlevách u notáských poplatk j. 153/2 350/1985 ze dne 7. února Výnos Ministerstva financí eské socialistické republiky o odvodu notáských a soudních poplatk do státního rozpotu eské socialistické republiky j. 153/20 783/1986 ze dne 28. listopadu Opatení Ministerstva financí eské socialistické republiky o osvobození len eského svazu protifašistických bojovník od soudních a notáských poplatk j. 153/8 399/1987 ze dne 12. ervna Tento zákon nabývá úinnosti dnem 1. ledna * * * Zákon. 18/1993 Sb., nabyl úinnosti dnem 1. ledna Zákon. 322/1993 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ledna Zákon. 42/1994 Sb. nabyl úinnosti dnem 21. bezna Zákon. 72/1994 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. kvtna Zákon. 85/1994 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ervna Zákon. 113/1994 Sb. nabyl úinnosti dnem 8. ervna Zákon. 248/1995 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ledna Zákon. 96/1996 Sb. nabyl úinnosti dnem 26. dubna Zákon. 151/1997 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ledna Zákon. 203/1997 Sb. nabyl úinnosti dnem 28. srpna Zákon. 227/1997 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ledna Zákon. 169/1998 Sb. nabyl úinnosti ticátým dnem po dni jeho vyhlášení (den vyhlášení 16. ervence 1998). Zákon. 95/1999 Sb. nabyl úinnosti dnem 25. kvtna Zákon. 27/2000 Sb. nabyl úinnosti prvním dnem tetího msíce ode dne vyhlášení (den vyhlášení 22. února 2000). Zákon. 103/2000 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ervence Zákon. 132/2000 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ledna Zákon. 340/2000 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ledna Zákon. 364/2000 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. prosince Zákon. 117/2001 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ervna Zákon. 120/2001 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. kvtna Zákon. 148/2002 Sb. nabyl úinnosti dnem 17. dubna Zákon. 198/2002 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ledna Zákon. 320/2002 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ledna Zákon. 420/2003 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ledna Zákon. 669/2004 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ledna Zákon. 179/2005 Sb. nabývá úinnosti dnem 1. ledna Zákon. 342/2005 Sb. nabyl úinnosti dnem 13. záí Zákon. 186/2006 Sb. nabývá úinnosti dnem 1. ledna Zákon. 230/2006 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ervna Zákon. 245/2006 Sb. nabyl úinnosti dnem 31. kvtna * * *

14 l. II zákona. 322/1993 Sb. zní: 1. Nastalali ped úinností tohoto zákona skutenost, která byla pedmtem dan ddické, dan darovací a dan z pevodu nemovitostí podle zákona eské národní rady. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí, ve znní zákona eské národní rady. 18/1993 Sb., postupuje se podle tchto pedpis i po nabytí úinnosti tohoto zákona. 2. Ustanovení 25 odst. 3 se použije i na pípady, kdy skutenost, která je pedmtem dan z pevodu nemovitostí nastala v roce 1993 a poplatník požádá o prominutí dan do šesti msíc ode dne nabytí úinnosti zákona. l. II zákona. 96/1996 Sb. zní: 1. Nastalali v dob od 24. ervna 1991 skutenost uvedená v l. I bodech 1 a 2, která byla pedmtem dan ddické, dan darovací a dan z pevodu nemovitostí, nebo pedmtem notáského poplatku, píslušný finanní úad na základ žádosti podané do šesti msíc ode dne úinnosti tohoto zákona da, pop. poplatek v rozsahu osvobození uvedeného v l. I bodech 1 a 2 poplatníkovi promine. Vznikneli prominutím vratitelný peplatek, vrátí jej finanní úad bez žádosti do 30 dn. 2. Soud je povinen do 30 dn ode dne doruení výzvy zaslat finannímu úadu spisy související s provedením tohoto zákona. 35 zákona. 151/1997 Sb. zní: Pokud je pedmtem dan ddické, dan darovací a dan z pevodu nemovitostí skutenost, která nastala ped úinnosti tohoto zákona, postupuje se podle pedpis úinných v dob, kdy k této skutenosti došlo. l. II zákona. 203/1997 Sb. zní: 1. Došloli v dob od zápisu zmn v obchodním rejstíku k prvému pevodu nebo pechodu vlastnictví nemovitého majetku, k nmuž byla obnovena práva vlastníka podle 11 a 12 zákona. 42/1992 Sb., o úprav majetkových vztah a vypoádání majetkových nárok v družstvech, mezi osobami blízkými, 13a) píslušný finanní úad na základ žádosti podané do šesti msíc ode dne úinnosti tohoto zákona promine da ddickou, da darovací a da z pevodu nemovitostí nebo notáský poplatek. Vznikneli prominutím vratitelný peplatek, vrátí jej finanní úad bez žádosti do 30 dn. 2. Soud je povinen do 30 dn ode dne doruení výzvy zaslat finannímu úadu spisy související s provedením tohoto zákona. l. II zákona. 169/1998 Sb. zní: 1. Nastalali ped úinností tohoto zákona skutenost, která byla pedmtem dan ddické podle zákona. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí, ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994 Sb., zákona. 248/1995 Sb., zákona. 96/1996 Sb., zákona. 151/1997 Sb., zákona. 203/1997 Sb. a zákona. 227/1997 Sb., postupuje se podle tohoto pedpisu i po nabytí úinnosti tohoto zákona. 2. Ustanovení 25 odst. 3 zákona. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí, ve znní tohoto zákona, se použije na pípady, kdy právní úinky vkladu práva do katastru nemovitostí, úinnost smlouvy o úplatném i bezúplatném pevodu nemovitostí nebo bezúplatné nabytí movité vci nastaly po úinnosti tohoto zákona. l. II zákona. 420/2003 Sb. zní: Pechodné ustanovení Nastalali pede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona skutenost, která byla podle dosavadních právních pedpis pedmtem dan ddické, dan darovací nebo dan z pevodu nemovitostí, postupuje se podle dosavadních právních pedpis. Jeli da ddická, da darovací nebo da z pevodu nemovitostí vymená podle dosavadních pedpis nižší než 100 K, tato da se nepedepíše a neplatí.

15 Odkazy k textu: 1a) Zákon. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu oban. 1) Zákon. 151/1997 Sb., o oceování majetku a o zmn nkterých zákon (zákon o oceování majetku). 1b) Zákon. 123/1992 Sb., o pobytu cizinc na území eské a Slovenské Federativní Republiky. 2) 842 obanského zákoníku. 2a) Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm, ve znní pozdjších pedpis. 2b) Napíklad zákon. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuní innosti (exekuní ád) a o zmn dalších zákon. 2c) 48 obanského zákoníku. 2d) 117 obanského zákoníku. 2e) 25 zákona. 42/1994 Sb., o penzijním pipojištní se státním píspvkem a o zmnách nkterých zákon souvisejících s jeho zavedením. 2f) 21 zákona. 72/1994 Sb., kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt). 2aa) Zákon. 151/1997 Sb., o oceování majetku a o zmn nkterých zákon (zákon o oceování majetku), ve znní zákona. 121/2000 Sb. 2cc) 59 obchodního zákoníku. 3) 761 zákona. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 47b zákona. 92/1991 Sb., o podmínkách pevodu majetku státu na jiné osoby, ve znní pozdjších pedpis. 4) 10a odst. 6 zákona. 92/1991 Sb., o podmínkách pevodu majetku státu na jiné osoby, ve znní pozdjších pedpis. 5) Zákon NR. 172/1991 Sb., o pechodu nkterých vcí z majetku eské republiky do vlastnictví obcí, ve znní pozdjších pedpis. Zákon NR. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis. 6) 20a zákona NR. 367/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 7) Zákon. 308/1991 Sb., o svobod náboženské víry a postavení církví a náboženských spoleností. 8) Nap. zákon. 58/1969 Sb., o odpovdnosti za škodu zpsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úedním postupem, zákon. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znní pozdjších pedpis, zákon. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znní pozdjších pedpis, zákon. 229/1991 Sb., o úprav vlastnických vztah k pd a jinému zemdlskému majetku, ve znní pozdjších pedpis. 9) Zákon. 92/1991 Sb., ve znní pozdjších pedpis. Zákon NR. 171/1991 Sb., o psobnosti orgán eské republiky ve vcech pevod majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku eské republiky, ve znní pozdjších pedpis. Zákon NR. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu eské republiky. 9a) Nap. zákon. 95/1999 Sb., o podmínkách pevodu zemdlských a lesních pozemk z vlastnictví státu na jiné osoby a o zmn zákona. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu eské republiky, ve znní pozdjších pedpis, a zákona. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí, ve znní pozdjších pedpis. 10) 11 odst. 3 zákona. 92/1991 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 11) 19 zákona. 229/1991 Sb., ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úadech, ve znní pozdjších pedpis. 12) ást druhá zákona. 513/1991 Sb. 12a) 24 odst. 1 až 4 zákona. 72/1994 Sb., kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt). 12b) 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí SR, Ministerstva financí SSR a pedsedy Státní banky eskoslovenské. 136/1985 Sb., o finanní, úvrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavb a modernizaci rodinných domk v osobním vlastnictví, ve znní vyhlášek. 74/1989 Sb.,. 73/1991 Sb. a. 398/1992 Sb. 12c) Nap. 29 zákona. 72/1994 Sb. 12d) 84 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znní zákona. 83/1998 Sb. 12e) 139b odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., ve znní zákona. 83/1998 Sb. 12f) Zákon. 72/1994 Sb., kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické

16 vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt), ve znní pozdjších pedpis. 13) Nap. zákon. 403/1990 Sb., o zmírnní následk nkterých majetkových kivd, ve znní pozdjších pedpis, zákon. 87/1991 Sb., ve znní pozdjších pedpis, zákon. 229/1991 Sb., ve znní pozdjších pedpis, zákon. 42/1992 Sb., o úprav majetkových vztah a vypoádání majetkových nárok v družstvech. 13a) 116 obanského zákoníku. 13b) Zákon. 198/2002 Sb., o dobrovolnické služb a o zmn nkterých zákon (zákon o dobrovolnické služb). 13c) Zákon. 117/2001 Sb., o veejných sbírkách a o zmn nkterých zákon (zákon o veejných sbírkách). 14) Nap. 135 a 462 obanského zákoníku, 55 zákona. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znní pozdjších pedpis. 15) Zákon NR. 146/1984 Sb., o notáských poplatcích, ve znní pozdjších pedpis. Vyhláška Ministerstva financí SR. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon o notáských poplatcích, ve znní pozdjších pedpis. 16) 2 odst. 3 zákona. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných vcných práv k nemovitostem, ve znní zákona. 90/1996 Sb.

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 357/1992 Sb. (4230/2001 Sb.p), s úč. 1.6.2001. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 5. května 1992

Text úpln. zn. předpisu č. 357/1992 Sb. (4230/2001 Sb.p), s úč. 1.6.2001. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 5. května 1992 Text úpln. zn. předpisu č. 357/1992 Sb. (4230/2001 Sb.p), s úč. 1.6.2001 357 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 5. května 1992 o dani dědické, dani darovací, a dani z převodu nemovitostí č. 357/1992

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 357/1992 Sb Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 89 Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí V roce 2012

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daně 1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daň dědická a darovací byla upravena do 31. 12. 2013 zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí (ZDDP). Od 1. 1. 2014 došlo

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm ve znní zákona. 35/1993 Sb., zákona. 96/1993 Sb., zákona. 157/1993 Sb., zákona. 196/1993 Sb., zákona. 323/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb. (úplné znní. 75/1994 Sb.), zákona.

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ lánek 1 1. Obchodní firma družstva zní Bytové družstvo Hlaváova (dále

Více

Návrh na eliminace rizik vyplývajících z postavení ruitele v daovém ízení u dan z pevodu nemovitostí. Bc. Pavla Raková, diplomovaný ekonom

Návrh na eliminace rizik vyplývajících z postavení ruitele v daovém ízení u dan z pevodu nemovitostí. Bc. Pavla Raková, diplomovaný ekonom Návrh na eliminace rizik vyplývajících z postavení ruitele v daovém ízení u dan z pevodu nemovitostí Bc. Pavla Raková, diplomovaný ekonom Diplomová práce 2007 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů.

Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů. Sponzorské dary 1. Právní předpisy Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů. 1. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 2. zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

340/2013 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ČÁST PRVNÍ DAŇ

340/2013 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ČÁST PRVNÍ DAŇ Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 340/2013 Sb. - poslední stav textu 340/2013 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 9. října 2013 o dani z nabytí nemovitých věcí Senát

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nabytí nemovitých věcí 1 Předmět daně Tato daň je novinkou od roku 2014, kdy nahradila daň z převodu nemovitostí Právně ukotvena Zákonným opatřením senátu č. 340/2013 Sb., které také zrušilo zákon

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ N á v r h Z ÁKON ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o dani dědické,

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Zákonné opatření senátu 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Zákonné opatření senátu 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí 96 Daňové zákony k 1. 1. 2014 Zákonné opatření senátu 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí ČÁST PRVNÍ DAŇ SUBJEKT DANĚ Poplatník daně 1 I PŘEDMĚT DANĚ Vymezení předmětu daně 2 Nabytí vlastnického

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto :

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto : Na základ požadavku notáky paní JUDr. Marcely Stokláskové, která se zúastní valné hromady spolenosti Rybáství Perov a.s. a bude osvdovat usnesení valné hromady k bodu 4) poadu jednání notáským zápisem,

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením.

Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením. Národ a stát Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Stát je tvoen: územím obyvatelstvem státními orgány Vznik státu: teorie náboženská = stát je božského pvodu teorie

Více

S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo I. Základní ustanovení l. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Družstvo pijalo název: ---------------- ORLOVAN, mstské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 2637-87/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 2637-87/2012 ZNALECKÝ POSUDEK o cen a tržní hodnot bytové jednotky.447/506 v bytovém dom Smetanova 447 vetn spoluvlastnického podílu na spolených ástech a pozemku st. 732/1 v obci Opatovice nad Labem, katastrální území

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

Znalecký posudek. ZP-1099

Znalecký posudek. ZP-1099 Znalecký posudek. ZP-1099 o cen obvyklé na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc.. 490 ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška Městyse Krucemburk č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo Městyse Krucemburk

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

27/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 18. ledna 2000, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách ČÁST PRVNÍ

27/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 18. ledna 2000, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách ČÁST PRVNÍ 27/2000 Sb. ZÁKON ze dne 18. ledna 2000, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách Změna: 499/2004 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje vydávání dluhopis v eské republice,

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani darovací

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani darovací Finančnímu úřadu v, ve, pro 02 Daňové identifikační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné číslo / 04 Identifikační číslo

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více