o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí"

Transkript

1 ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994 Sb., zákona. 248/1995 Sb., zákona. 96/1996 Sb. (úplné znní. 232/1996 Sb.), zákona. 151/1997 Sb., zákona. 203/1997 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 169/1998 Sb., zákona. 95/1999 Sb., zákona. 27/2000 Sb., zákona. 103/2000 Sb., zákona. 132/2000 Sb., zákona. 340/2000 Sb., zákona. 364/2000 Sb., zákona. 117/2001 Sb., zákona. 120/2001 Sb., zákona. 148/2002 Sb., zákona. 198/2002 Sb., zákona. 320/2002 Sb., zákona. 420/2003 Sb., zákona. 669/2004 Sb., zákona. 179/2005 Sb., zákona. 342/2005 Sb., zákona. 186/2006 Sb., zákona. 230/2006 Sb. a zákona. 245/2006 Sb. (Novela je v textu vyznaena tuným písmem) eská národní rada se usnesla na tomto zákon: 1 Úvodní ustanovení Tento zákon upravuje a) da ddickou, b) da darovací, c) da z pevodu nemovitostí. ÁST PRVNÍ ODDÍL PRVNÍ DA DDICKÁ 2 Poplatník Poplatníkem dan ddické je ddic, který nabyl ddictví nebo jeho ást ze závti, ze zákona nebo z obou tchto právních dvod podle pravomocného rozhodnutí píslušného orgánu, jímž bylo ízení o ddictví skoneno. 3 Pedmt dan (1) Pedmtem dan ddické je nabytí majetku ddním. Majetkem pro úely dan ddické jsou a) vci nemovité, byty a nebytové prostory (dále jen nemovitosti ), b) vci movité, cenné papíry, penžní prostedky v eské a cizí mn, pohledávky, majetková práva a jiné majetkové hodnoty (dále jen movitý majetek ). (2) Z nemovitostí, které se nacházejí na území eské republiky (dále jen tuzemsko ), se vybere da bez ohledu na státní obanství nebo bydlišt zstavitele; z nemovitostí, které se nacházejí v cizin, se da nevybírá. (3) Jestliže zstavitel v dob své smrti a) byl obanem eské republiky a ml trvalý pobyt 1a) v tuzemsku, vybírá se da z celého jeho movitého majetku bez ohledu na to, zda se tento majetek nachází v tuzemsku nebo v cizin, b) byl obanem eské republiky a neml trvalý pobyt v tuzemsku, vybírá se da z jeho movitého majetku, který se nachází v tuzemsku, c) nebyl obanem eské republiky, vybírá se da z jeho movitého majetku, který se nachází v tuzemsku.

2 (4) Ustanovení odstavc 2 a 3 platí, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. 4 Základ dan (1) Základem dan ddické je cena majetku nabytého jednotlivým ddicem snížená o a) prokázané dluhy zstavitele, které na ddice pešly zstavitelovou smrtí, b) cenu majetku osvobozeného podle tohoto zákona od dan ddické, c) pimené náklady spojené s pohbem zstavitele, d) odmnu a hotové výdaje notáe poveného soudem k úkonm v ízení o ddictví a cenu jiných povinností uložených v ízení o ddictví, e) ddickou dávku prokazateln zaplacenou jinému státu z nabytí majetku ddním v cizin, jeli tento majetek též pedmtem dan ddické v tuzemsku. (2) Dluhy podle odstavce 1 písm. a), náklady podle odstavce 1 písm. c), odmna a hotové výdaje podle odstavce 1 písm. d), cena jiných povinností podle odstavce 1 písm. d) vážících se k celé ásti ddictví, pipadající na jednotlivého ddice a ddická dávka podle odstavce 1 písm. e) (dále jen dluhy ), se odetou ve výši odpovídající pomru jím zddného majetku, který není od dan osvobozen, k celkové hodnot majetku nabytého jednotlivým ddicem. Výše tchto dluh se vypote na celé K bez zaokrouhlení. Cena jiných povinností podle odstavce 1 písm. d) vážících se jen k urité ásti ddictví se odete pouze od této ásti ddictví. (3) Cenou podle odstavce 1 je cena majetku urená v ddickém ízení. (4) Cena majetku nabytého na základ dodateného projednání ddictví se sítá s cenou majetku nabytého v dívjším ddickém ízení. Pro oditatelné položky platí obdobn odstavce 1 a 2. Pokud byla da ddická z nabytí majetku v pvodním ddickém ízení již vymena, zapoítá se na da vymenou ze základu dan z celkov nabytého majetku. ODDÍL DRUHÝ DA DAROVACÍ 5 Poplatník (1) Poplatníkem dan darovací je nabyvatel; pi darování do ciziny je poplatníkem vždy dárce. Nejdeli o darování z ciziny nebo do ciziny, je dárce ruitelem. (2) Poplatníkem dan darovací v pípadech uvedených v 6 odst. 2 je a) fyzická osoba, která je obanem eské republiky nebo cizincem s dlouhodobým pobytem nebo trvalým pobytem na území eské republiky, 1b) b) právnická osoba se sídlem na území eské republiky. 6 Pedmt dan (1) Pedmtem dan darovací je bezúplatné nabytí majetku na základ právního úkonu, a to jinak než smrtí zstavitele. Majetkem pro úely dan darovací jsou a) nemovitosti a movitý majetek, b) jiný majetkový prospch. (2) Da se vybírá i z nabytí movitého majetku, který je a) darován z ciziny nabyvateli do tuzemska nebo z tuzemska nabyvateli v cizin anebo, b) darován v cizin nebo poízen v cizin z prostedk darovaných nabyvateli v cizin, bylli darovaný nebo poízený movitý majetek dovezen nabyvatelem do tuzemska. (3) Pedmtem dan darovací nejsou a) plnní nebo bezúplatné pevody majetku na základ povinnosti stanovené právním pedpisem, b) dchody vyplácené na základ smlouvy o dchodu, 2) c) bezúplatná nabytí majetku, která jsou píjmem a jsou pedmtem dan z píjm podle zvláštního pedpisu, 2a) d) dotace, píspvky a podpory ze státního rozpotu, z rozpotu územních samosprávných celk, státních fond nebo jiných penžních fond státu nebo územních samosprávných celk, jakož i z veejných rozpot a jiných penžních fond cizího státu. To se netýká penžních fond spravovaných podnikatelskými subjekty, e) prostedky poskytnuté pojiš ovnami na zábranná opatení a prevenci,

3 f) prostedky poskytované z rozpotu Evropské unie nebo z Národního fondu. (4) Nabýváli spoluvlastník pi zrušení a vypoádání podílového spoluvlastnictví bezúplatn více, než inila hodnota jeho podílu ped zrušením a vypoádáním podílového spoluvlastnictví, pedmtem dan darovací je bezúplatné nabytí majetku nad tuto hodnotu. Podílem spoluvlastníka se pitom pro úely dan darovací rozumí souhrn hodnot všech jeho podíl na majetku, který je pedmtem vypoádání. (5) Ustanovení 3 odst. 2 platí obdobn. (6) Ustanovení odstavce 2 a odstavce 5 platí, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. 7 Základ dan (1) Základem dan darovací je cena majetku, který je pedmtem této dan, snížená o a) prokázané dluhy a cenu jiných povinností, které se váží k pedmtu dan, b) cenu majetku osvobozeného podle tohoto zákona od dan darovací, c) clo a da placené pi dovozu v pípad, že se jedná o movité vci darované nebo dovezené z ciziny. Ustanovení 4 odst. 1 a 2 o odetení pomrné ásti dluh pipadající na majetek, který není od dan osvobozen, platí obdobn. (2) Cenou podle odstavce 1 je cena zjištná podle zvláštního pedpisu 2aa) ke dni nabytí majetku. Jeli pedmtem dan jiný majetkový prospch, jehož obsahem je optující se plnní na dobu neuritou, na dobu života nebo na dobu delší než pt let, je touto cenou ptinásobek ceny roního plnní. (3) Cena movitého majetku nabytého darováním od téže osoby týmž nabyvatelem v prbhu dvou po sob jdoucích kalendáních rok se sítá a tento souet cen je základem dan podle odstavce 1. Pokud byla da darovací z nabytí majetku v tomto období již vymena, zapoítá se na da vymenou pi opakovaném nabytí majetku. ODDÍL TETÍ DA Z PEVODU NEMOVITOSTÍ 8 Poplatník (1) Poplatníkem dan z pevodu nemovitostí je a) pevodce (prodávající); nabyvatel je v tomto pípad ruitelem, b) nabyvatel, jdeli o nabytí nemovitosti pi výkonu rozhodnutí nebo exekuci podle zvláštního právního pedpisu, 2b) vyvlastnní, konkursu, vyrovnání, vydržení nebo ve veejné dražb anebo o nabytí nemovitosti pi zrušení právnické osoby bez likvidace nebo pi rozdlení likvidaního zstatku pi zrušení právnické osoby s likvidací, c) oprávnný z vcného bemene nebo jiného plnní obdobného vcnému bemeni, d) pevodce i nabyvatel, jdeli o výmnu nemovitostí; pevodce a nabyvatel jsou v tomto pípad povinni platit da spolen a nerozdíln. (2) Jdeli o pevod nebo pechod vlastnictví k nemovitosti ze spoleného jmní manžel nebo do spoleného jmní manžel, je každý z manžel samostatným poplatníkem a jejich podíly jsou stejné. V pípad podílových spoluvlastník je každý spoluvlastník samostatným poplatníkem a platí da podle velikosti svého podílu. 9 Pedmt dan (1) Pedmtem dan z pevodu nemovitostí je a) úplatný pevod nebo pechod vlastnictví k nemovitostem. Pi zrušení a vypoádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem je pedmtem dan z pevodu nemovitostí úplatný pevod nebo pechod podílu nebo ásti podílu, o který se sníží hodnota podílu pevodce, který ml ped vypoádáním. Podílem spoluvlastníka se pitom pro úely dan z pevodu nemovitostí rozumí souhrn hodnot všech jeho podíl na nemovitostech, které jsou pedmtem vypoádání, b) bezúplatné zízení vcného bemene nebo jiného plnní obdobného vcnému bemeni pi nabytí nemovitosti darováním. (2) Pedmtem dan z pevodu nemovitostí je rovnž úplatný pevod vlastnictví k nemovitostem v pípadech, kdy dojde následn k odstoupení od smlouvy a smlouva se tímto od poátku ruší. 2c)

4 (3) Vymujíli se nemovitosti, považují se jejich vzájemné pevody za jeden pevod. Da se vybere z pevodu té nemovitosti, z jejíhož pevodu je da vyšší. [-Úinnost od 1. ledna 2007: V 9 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: (4) Pechází-li na základ rozhodnutí úadu, který provádí vyvlastnní, vlastnické právo k vyvlastované nemovitosti a souasn k nemovitosti poskytované místo náhrady v penzích, považují se tyto pechody za jeden pechod a da se vybere z pechodu nemovitosti z vlastnictví vyvlastovaného.. Dosavadní odstavec 4 se oznauje jako odstavec 5.] (4) Ustanovení 3 odst. 2 platí obdobn. 10 Základ dan Základem dan z pevodu nemovitostí je a) cena zjištná podle zvláštního právního pedpisu, 2aa) platná v den nabytí nemovitosti, a to i v pípad, jeli cena nemovitosti sjednaná dohodou nižší než cena zjištná; rozdíl cen nepodléhá dani darovací. Jeli však cena sjednaná vyšší než cena zjištná, je základem dan cena sjednaná, b) v pípad vydržení cena zjištná podle zvláštního právního pedpisu, 2aa) platná v den sepsání osvdení o vydržení ve form notáského zápisu nebo právní moci rozhodnutí soudu o vydržení, c) cena bezúplatn zízeného vcného bemene nebo jiného plnní obdobného vcnému bemeni, d) cena zjištná podle zvláštního právního pedpisu, 2aa) platná v den nabytí nemovitosti na základ smlouvy o finanním pronájmu s následnou koupí najaté vci nebo na základ smlouvy o zajiš ovacím pevodu práva, e) v pípad vydražení nemovitosti pi výkonu rozhodnutí, pi exekuci nebo ve veejné dražb cena dosažená vydražením, f) cena sjednaná, jdeli o pevod nemovitosti z vlastnictví územního samosprávného celku, g) v pípad zrušení a vypoádání podílového spoluvlastnictví soudem, náhrada urená soudem nebo podíl na výtžku z prodeje nemovitosti urený soudem, h) v pípad zrušení a vypoádání podílového spoluvlastnictví dohodou, rozdíl cen uvedených v písmenu a) ped zrušením a vypoádáním podílového spoluvlastnictví a po zrušení a vypoádání podílového spoluvlastnictví, i) v pípad vkladu nemovitosti do spolenosti s ruením omezeným nebo do akciové spolenosti, hodnota urená posudkem znalce podle obchodního zákoníku. 2cc) [- Úinnost od 1. ledna 2007: V 10 se na konci písmene i) teka nahrazuje árkou a dopluje se písmeno j), které zní: j) v pípad vyvlastnní výše náhrady za vyvlastnní stanovená v rozhodnutí úadu, který provádí vyvlastnní.] [- Úinnost od 1. ledna 2007: V 10 se dosavadní text oznauje jako odstavec 1 a dopluje se odstavec 2, který zní: (2) Nelze-li cenu nebo hodnotu nemovitosti stanovit zpsobem uvedeným v odstavci 1, základem dan z pevodu nemovitostí je cena zjištná podle zvláštního právního pedpisu 2aa).] ÁST DRUHÁ SPOLENÁ USTANOVENÍ 11 Rozdlení osob do skupin pro úely výpotu dan ddické, dan darovací a dan z pevodu nemovitostí (1) Pro úely výpotu dan ddické, dan darovací a dan z pevodu nemovitostí jsou osoby zaazeny do tí skupin vyjadujících vztah poplatníka k zstaviteli, dárci (obdarovanému) nebo nabyvateli (pevodci). Píbuzenským vztahm vzniklým narozením jsou na rove postaveny vztahy založené osvojením. (2) Do I. skupiny patí píbuzní v ad pímé a manželé. (3) Do II. skupiny patí a) píbuzní v ad poboné, 2d) a to sourozenci, synovci, netee, strýcové a tety, b) manželé dtí (ze ové a snachy), dti manžela, rodie manžela, manželé rodi a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zstavitelem žily nejmén po dobu jednoho roku ped pevodem nebo smrtí zstavitele ve spolené domácnosti a které z tohoto dvodu peovaly o spolenou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zstavitele. (4) Do III. skupiny patí ostatní fyzické osoby a právnické osoby.

5 12 Sazba dan ddické a dan darovací u osob zaazených do I. skupiny (1) Da iní pi základu dan viz tabulka. 1 (2) Pi výpotu dan ddické se postupuje podle odstavce 1 a výsledná ástka se vynásobí koeficientem 0,5. Tabulka. 1 (k 12) Sazba dan ddické a dan darovací u osob zaazených do I. skupiny ( 12) pes K do K ,0 %, K a 1,3 % ze základu pesahujícího K, K a 1,5 % ze základu pesahujícího K, K a 1,7 % ze základu pesahujícího K, K a 2,0 % ze základu pesahujícího K, K a 2,5 % ze základu pesahujícího K, K a 3,0 % ze základu pesahujícího K, K a 3,5 % ze základu pesahujícího K, K a 4,0 % ze základu pesahujícího K, a více K a 5,0 % ze základu pesahujícího K. Tabulka. 2 (k 13) Sazba dani ddické a dani darovací u osob zaazených do II. skupiny ( 13) pes K do K ,0 %, K a 3,5 % ze základu pesahujícího K, K a 4,0 % ze základu pesahujícího K, K a 5,0 % ze základu pesahujícího K, K a 6,0 % ze základu pesahujícího K, K a 7,0 % ze základu pesahujícího K, K a 8,0 % ze základu pesahujícího K, K a 9,0 % ze základu pesahujícího K, K a 10,5 % ze základu pesahujícího K, a více K a 12,0 % ze základu pesahujícího K. Tabulka. 3 (k 14) Sazba dani ddické a dani darovací u osob zaazených do III. skupiny ( 14)

6 pes K do K ,0 %, K a 9,0 % ze základu pesahujícího K, K a 12,0 % ze základu pesahujícího K, K a 15,0 % ze základu pesahujícího K, K a 18,0 % ze základu pesahujícího K, K a 21,0 % ze základu pesahujícího K, K a 25,0 % ze základu pesahujícího K, K a 30,0 % ze základu pesahujícího K, K a 35,0 % ze základu pesahujícího K, a více K a 40,0 % ze základu pesahujícího K. 13 Sazba dan ddické a dan darovací u osob zaazených do II. skupiny (1) Da iní pi základu dan viz tabulka. 2 (2) Pi výpotu dan ddické se postupuje podle odstavce 1 a výsledná ástka se vynásobí koeficientem 0,5. 14 Sazba dan ddické a dan darovací u osob zaazených do III. skupiny (1) Da iní pi základu dan viz tabulka. 3 (2) Pi výpotu dan ddické se postupuje podle odstavce 1 a výsledná ástka se vynásobí koeficientem 0,5. 15 Sazba dan z pevodu nemovitostí u osob zaazených do I. skupiny, II. skupiny a III. skupiny Da iní 3 % ze základu dan. 16 Vcná bemena, optující se plnní Jeli pedmtem dan nabytí práva odpovídajícího vcnému bemeni nebo optujícího se plnní zízeného jinak než vcným bemenem, je základem dan jeho cena zjištná podle zvláštního pedpisu. 2aa) 17 Zaokrouhlování Základ dan se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a da na celé koruny nahoru. 18 Vymení a splatnost daní (1) Daový subjekt je povinen v piznání k dani ddické a k dani darovací uvést pouze údaje rozhodné pro vymení dan. Da ddická a da darovací je splatná ve lht 30 dn ode dne doruení platebního výmru. (2) Da z pevodu nemovitostí je splatná ve lht pro podání daového piznání [ 21 odst. 2 písm. a) až d)]. (3) Neodchylujeli se da z pevodu nemovitostí uvedená v daovém piznání od dan z pevodu nemovitostí vymené, nemusí správce dan sdlovat daovému subjektu výsledek vymení, pokud o to daový subjekt výslovn nepožádá nejpozdji ve lht pro vymení dan z pevodu nemovitostí. Za den vymení dan z pevodu nemovitostí a souasn za den doruení tohoto rozhodnutí daovému subjektu se považuje poslední

7 den lhty pro podání daového piznání, a byloli daové piznání podáno opoždn, den, kdy došlo správci dan. Stejn se pi poítání lht postupuje i u dodateného daového piznání. (4) iníli da ddická, da darovací nebo da z pevodu nemovitostí mén než 100 K, daové piznání se podává za podmínek stanovených tímto zákonem ( 21); vymenou da správce dan nepedepíše a poplatník da neplatí. Osvobození od dan ddické, dan darovací a dan z pevodu nemovitostí 19 (1) Od dan ddické je osvobozeno nabytí majetku ddním, pokud k nmu dochází mezi osobami zaazenými v I. skupin. (2) Od dan ddické je za podmínek dále uvedených osvobozeno nabytí a) movitých vcí osobní poteby u fyzických osob, pokud tyto vci po dobu 1 roku ped nabytím nebyly souástí obchodního majetku zstavitele, jakož i podíl ddic vyplácených z tohoto majetku a podíl odvozených z bezpodílového spoluvlastnictví manžel zaniklého v dsledku úmrtí jednoho z nich, pokud cena tohoto majetku nepevyšuje u osob II. skupiny K a u osob III. skupiny K u každého jednotlivého poplatníka. Da se vybere jen z té ásti ceny movitých vcí nebo podílu na tchto vcech nabývaných každým nabyvatelem, která pevyšuje uvedené ástky, b) vklad na útech u bank a poboek zahraniních bank psobících na území eské republiky (s výjimkou vklad na útech zízených pro podnikatelské úely), penžních prostedk v eské nebo cizí mn a cenných papír v tuzemsku, jakož i podíl ddic vyplácených z tohoto majetku a podíl odvozených z bezpodílového spoluvlastnictví manžel zaniklého v dsledku úmrtí jednoho z nich, pokud úhrnná ástka všech tchto hodnot nepevyšuje u osob II. skupiny K a u osob III. skupiny K u každého jednotlivého poplatníka. Da se vybere jen z té ásti movitého majetku nebo podílu na tomto majetku nabývaného každým nabyvatelem, která pevyšuje uvedené ástky, c) ástek, které se podle zákona o penzijním pipojištní se státním píspvkem a o zmnách nkterých zákon souvisejících s jeho zavedením stávají pedmtem ddictví. 2e) (3) Od dan darovací je za podmínek dále uvedených osvobozeno nabytí a) movitých vcí osobní poteby u fyzických osob, jestliže tyto vci po dobu 1 roku ped nabytím nebyly souástí obchodního majetku dárce, pokud cena tohoto majetku nepevyšuje u osob I. skupiny K, u osob II. skupiny K a u osob III. skupiny K u každého jednotlivého poplatníka. Da se vybere jen z té ásti ceny movitých vcí nabývaných každým nabyvatelem, která pevyšuje uvedené ástky, b) vklad na útech u bank a poboek zahraniních bank psobících na území eské republiky (s výjimkou vklad na útech zízených pro podnikatelské úely), penžních prostedk v eské nebo cizí mn a cenných papír v tuzemsku, pokud úhrnná ástka všech tchto hodnot nepevyšuje u osob I. skupiny K, u osob II. skupiny K a u osob III. skupiny K u každého jednotlivého poplatníka. Da se vybere jen z té ásti movitého majetku nabývaného každým nabyvatelem, která pevyšuje uvedené ástky, c) jiného majetkového prospchu nabytého na základ smlouvy o vypjce uzavené mezi vlastníkem pozemku a bytovým družstvem nebo vlastníkem jednotky pi úprav práva k pozemku podle zvláštního pedpisu, 2f) d) píležitostných bezúplatných nabytí movitého majetku a jiného majetkového prospchu, jehož hodnota nepesahuje K. (4) U jednoho poplatníka se podmínky pro osvobození uvedené v odstavci 2 písm. a) a b) a v odstavci 3 písm. a) a b) posuzují samostatn. (5) Od dan ddické a dan darovací jsou dále osvobozena nabytí movitého majetku, pokud zstavitel nebo dárce byl zástupcem cizího státu poveným v eské republice, píslušníkem jeho rodiny žijícím s ním ve spolené domácnosti, jakož i jinou osobou, jíž píslušely diplomatické výsady a imunity a která nebyla obanem eské republiky, jeli zaruena vzájemnost. (6) Osvobození od dan ddické uvedené v odstavci 2 písm. a) a b) se poskytne jen za pedpokladu, že poplatník tyto vci a hodnoty uvede v daovém piznání. 20 (1) Od dan ddické a dan darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku a) eskou republikou, jakož i bezúplatné poskytnutí majetku eskou republikou, b) územními samosprávnými celky a jimi zízenými píspvkovými organizacemi, c) dobrovolnými svazky obcí,

8 d) veejnými výzkumnými institucemi, e) veejnými vysokými školami, f) veejnými neziskovými ústavními zdravotnickými zaízeními. (2) Od dan z pevodu nemovitostí jsou osvobozeny a) pevody a pechody vlastnictví k nemovitostem pi likvidaci státních podnik, 3) akciových spoleností s plnou majetkovou úastí státu nebo s plnou majetkovou úastí Fondu národního majetku eské republiky a nebo Pozemkového fondu eské republiky a spoleností s ruením omezeným s plnou majetkovou úastí státu, [- Dnem 1. ledna 2006 se v 20 odst. 2 písm. a) slova nebo s plnou majetkovou úastí Fondu národního majetku eské republiky a zrušují. b) pevody a pechody vlastnictví k nemovitostem akciových spoleností s plnou majetkovou úastí státu uskutenné podle rozhodnutí valné hromady a schválené vládou eské republiky, c) pevody vlastnictví k nemovitostem akciových spoleností s plnou majetkovou úastí státu související s pímým prodejem v rámci rozhodnutí o privatizaci podle zvláštního zákona, 4) d) pevody a pechody vlastnictví k nemovitostem v souvislosti s rozdlováním a sluováním obcí nebo se zmnami jejich území podle zvláštních pedpis, 5) e) pevody vlastnictví k nemovitostem z vlastnictví obcí do vlastnictví dobrovolných svazk obcí (dále jen svazek ) vytvoených podle zvláštního zákona, 6) a dále z vlastnictví svazk do vlastnictví obcí, které byly i jsou ve svazku sdruženy a které byly pedchozími vlastníky pevádných nemovitostí, f) pevody a pechody vlastnictví k nemovitostem mezi zizovateli veejných výzkumných institucí a veejnými výzkumnými institucemi nebo mezi zizovateli veejných neziskových ústavních zdravotnických zaízení a veejnými neziskovými ústavními zdravotnickými zaízeními. (3) Od dan z pevodu nemovitostí je osvobozen pevod nebo pechod vlastnictví k nemovitostem z vlastnictví eské republiky, pokud s majetkem státu hospodaí organizaní složky státu, Kancelá Poslanecké snmovny, Kancelá Senátu, státní píspvkové organizace, státní fondy nebo eská konsolidaní agentura, jakož i pevody nebo pechody vlastnictví k nemovitostem na eskou republiku. (4) Od dan ddické a dan darovací jsou osvobozena bezúplatná nabytí majetku a) urená na financování zaízení a humanitárních akcí v oblasti kultury, školství, vdy, výzkumu, vývoje a vzdlání, zdravotnictví, sociální pée, ekologie, tlovýchovy, sportu, výchovy a ochrany dtí a mládeže a požární ochrany, pokud je majetek nabyt právnickými osobami, které byly zízeny k zabezpeování tchto inností a které mají sídlo na území eské republiky, b) státem registrovanými církvemi a náboženskými spolenostmi, 7) c) obecn prospšnými spolenostmi a politickými stranami a politickými hnutími urená na jejich innost, d) nadacemi nebo nadaními fondy, jakož i majetku poskytnutého nadacemi nebo nadaními fondy v souladu s úelem a podmínkami stanovenými v nadaní listin nebo ve statutu, e) zdravotními pojiš ovnami pro fondy veejného zdravotního pojištní. (5) Od dan ddické je osvobozen nárok zstavitele na odškodnní podle zvláštních zákon, 8) jestliže zstavitel podal žádost o pedbžné projednání podle zákona. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znní pozdjších pedpis, nebo obdobnou žádost podle ostatních zvláštních pedpis, a do smrti zstavitele nárok nebyl ústedním orgánem uspokojen. Toto osvobození se vztahuje též na pípady, kdy zstavitel nárok vas uplatnil u soudu, do smrti zstavitele však nebylo soudem o nm pravomocn rozhodnuto. (6) Od dan darovací a dan z pevodu nemovitostí jsou osvobozeny a) pevody a pechody vlastnictví k majetku z Fondu národního majetku eské republiky a z Pozemkového fondu eské republiky na nabyvatele, na základ rozhodnutí o privatizaci 9) a pi pevodu zemdlských a lesních pozemk z vlastnictví státu podle zvláštního pedpisu, 9a) [- Dnem 1. ledna 2006 se v 20 odst. 6 písm. a) slova z Fondu národního majetku eské republiky a zrušují. b) pevody a pechody vlastnictví k nemovitostem akciových spoleností s plnou majetkovou úastí státu uskutenné v rámci schváleného privatizaního projektu nebo rozhodnutí o privatizaci ped pevodem majetkové úasti na Fond národního majetku eské republiky nebo na Pozemkový fond eské republiky, 10) [- Dnem 1. ledna 2006 se v 20 odst. 6 písm. b) slova na Fond národního majetku eské republiky nebo zrušují.] c) pevody a pechody majetku, který pechází na právnické osoby v eské republice v souvislosti se zánikem eské a Slovenské Federativní Republiky, d) pevody a pechody vlastnictví k pozemkm a zízení vcných bemen na základ rozhodnutí

9 pozemkových úad o pozemkových úpravách podle zvláštního pedpisu, 11) e) vklady vložené podle zvláštního zákona 12) do základního kapitálu obchodních spoleností nebo družstev (dále jen vklad ). Jeli vkladem nemovitost, osvobození se neuplatní, jestliže do pti let od vložení vkladu zanikne úast spoleníka obchodní spolenosti nebo lena v družstvu (dále jen spoleník ), s výjimkou pípadu úmrtí spoleníka, a nemovitost není spoleníku vrácena. Osvobození zstává zachováno, dojde-li ke zmn obchodní spolenosti na veejné neziskové ústavní zdravotnické zaízení. Po dobu tchto pti let nebží lhta pro vymení dan. Zánik úasti ve spolenosti nebo lenství v družstvu do pti let od vložení nemovitosti jako vkladu je spoleník povinen oznámit do 30 dn ode dne zániku úasti nebo lenství místn píslušnému správci dan; souástí tohoto oznámení je i sdlení o zpsobu vypoádání, f) pevody a pechody majetku právnických osob pi jejich slouení, splynutí, rozdlení nebo pemn, g) bezúplatné pevody byt a nebytových prostor z vlastnictví bytových družstev do vlastnictví len fyzických osob, jdeli o bezúplatné pevody uvedené v ustanovení 24 odst. 1 až 4 zákona. 72/1994 Sb., kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt), ve znní pozdjších pedpis, h) pevody rodinných domk a garáží a byt z majetku družstev do vlastnictví len tchto družstev fyzických osob, jejichž nájemní vztah k rodinnému domku, garáži nebo bytu vznikl po splacení lenského podílu (dalšího lenského vkladu) tmito leny nebo jejich právními pedchdci, i) pevody a pechody majetku bytového družstva v souvislosti s vylenním ásti bytového družstva, 12c) j) pevody byt a garáží z vlastnictví právnické osoby, vzniklé za úelem, aby se stala vlastníkem budovy, do vlastnictví fyzických osob nájemc pevádných byt a garáží, kteí jsou leny nebo spoleníky této právnické osoby, pokud se fyzické osoby nebo jejich právní pedchdci podíleli svými penžními prostedky a jinými penzi ocenitelnými hodnotami na poízení budovy, k) pevody nemovitostí z vlastnictví eské republiky, které ped pevodem byly ve správ Pozemkového fondu eské republiky. (7) Od dan z pevodu nemovitostí je osvobozen první úplatný pevod nebo pechod vlastnictví a) ke stavb, která je novou stavbou, na níž bylo vydáno pravomocné kolaudaní rozhodnutí, nebo je dokonenou novou stavbou nebo rozestavnou novou stavbou a stavba nebyla dosud užívána, s výjimkou zkušebního provozu, 12d) b) k bytu v nové stavb a k bytu, který vznikl zmnou dokonené stavby 12e) a byt nebyl dosud užíván, jdeli o pevod bytu podle zvláštního právního pedpisu, 12f) jestliže pevodcem je fyzická i právnická osoba a pevod stavby je provádn v souvislosti s jejich podnikatelskou inností, kterou je výstavba nebo prodej staveb a byt, nebo jejich pedmtem innosti je výstavba nebo prodej staveb a byt, anebo jeli pevodcem obec. (8) Od dan z pevodu nemovitostí je osvobozen úplatný pevod nemovitosti, jestliže pevodcem je právnická osoba, které byla nemovitost bezúplatn pevedena likvidátorem na základ zákona o zrušení Fondu dtí a mládeže a o zmnách nkterých zákon. (9) Da ddická, da darovací a da z pevodu nemovitostí se nevybírá pi vydání majetku podle zvláštních pedpis. 13) (10) Od dan darovací jsou osvobozena nabytí vlastnického práva k nemovitostem, které jsou kulturními památkami, pokud k nim dochází mezi osobami zaazenými v I. skupin. (11) Od dan darovací jsou osvobozena bezúplatná nabytí majetku fyzickými osobami s bydlištm na území eské republiky provozujícími školská a zdravotnická zaízení a zaízení na ochranu opuštných zvíat nebo ohrožených druh zvíat urená na financování tchto zaízení. Obdobn jsou osvobozena bezúplatná nabytí majetku právnickými osobami provozujícími zaízení na ochranu opuštných zvíat nebo ohrožených druh zvíat. (12) Od dan darovací jsou osvobozeny bezúplatné a ásten bezúplatné pevody majetku z Fondu národního majetku eské republiky a z Pozemkového fondu eské republiky na Podprný a garanní rolnický a lesnický fond, a.s., a dotace poskytované Podprným a garanním rolnickým a lesnickým fondem, a.s., z majetku tohoto fondu. [-Dnem 1. ledna 2006 se v 20 odst. 12 slova z Fondu národního majetku eské republiky a zrušují.] (13) Od dan ddické a dan darovací je osvobozeno první bezúplatné nabytí majetkového podílu stanoveného 7 odst. 4 a ástí tetí zákona. 42/1992 Sb., o úprav majetkových vztah a vypoádání majetkových nárok v družstvech, mezi osobami blízkými. 13a) (14) Od dan darovací je osvobozeno nabytí penžních prostedk poskytnutých fyzické osob, která je prokazateln použije na zvýšení nebo zmnu kvalifikace, studium, léení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomcky pro zdravotn postižené, jakož i pímé poskytnutí takové pomcky.

10 (15) Od dan darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku na humanitární nebo charitativní úely, bezúplatné nabytí majetku v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby poskytované podle zvláštního právního pedpisu 13b) a bezúplatné nabytí majetku z veejných sbírek, 13c) nejsouli tato bezúplatná nabytí majetku od dan darovací osvobozena podle pedchozích odstavc. 21 Daové piznání (1) Poplatník je povinen podat místn píslušnému správci dan piznání k dani ddické a k dani darovací do 30 dn ode dne, v nmž a) nabylo právní moci rozhodnutí píslušného orgánu, kterým bylo skoneno ddické ízení, jdeli o da ddickou, b) došlo k bezúplatnému nabytí movitého majetku nebo jiného majetkového prospchu nebo byl poskytnut movitý majetek nebo jiný majetkový prospch do ciziny, jdeli o da darovací, c) byla daovému subjektu doruena smlouva o bezúplatném pevodu vlastnictví k nemovitosti s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí nebo nabyla úinnosti smlouva o bezúplatném pevodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí, jdeli o da darovací, d) uplynulo pololetí píslušného kalendáního roku, jdeli o bezúplatné nabytí majetku právnickými osobami osvobozeného podle 20 odst. 4; piznání k dani ddické nebo k dani darovací zahrnuje veškerý majetek nabytý v tomto období s výjimkou majetku, u kterého se daové piznání podle odstavce 5 nepodává. (2) Poplatník je povinen podat místn píslušnému správci dan piznání k dani z pevodu nemovitostí nejpozdji do konce tetího msíce následujícího po msíci, v nmž a) byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí, b) nabyla úinnosti smlouva o úplatném pevodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí, c) bylo vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti ve veejné dražb nebo nabylo právní moci rozhodnutí o píklepu a bylo zaplaceno nejvyšší podání pi výkonu rozhodnutí nebo exekuci, d) nabylo právní moci rozhodnutí nebo byla daovému subjektu doruena jiná listina, kterými se potvrzují nebo osvdují vlastnické vztahy k nemovitosti, nejednáli se o úplatný pevod nebo pechod vlastnictví k nemovitosti uvedený v písmenech a) až c). (3) Souástí daového piznání je ovený opis nebo ovená kopie smlouvy nebo jiné listiny, kterou se potvrzují nebo osvdují vlastnické vztahy k nemovitosti, a znalecký posudek o cen zjištné podle zvláštního právního pedpisu, 2aa) jdeli o úplatný nebo bezúplatný pevod nebo pechod vlastnictví k nemovitosti. Jdeli o vklad nemovitosti do spolenosti s ruením omezeným nebo do akciové spolenosti, souástí daového piznání je posudek znalce, kterým se uruje hodnota pedmtu vkladu podle obchodního zákoníku. 2cc) (4) Znalecký posudek se nevyžaduje a) pi podání daového piznání k dani ddické, b) pi podání daového piznání k dani darovací nebo k dani z pevodu nemovitostí, jdeli o pevod nebo pechod vlastnictví k nemovitosti, který je zcela osvobozen od dan, c) pi podání daového piznání k dani darovací nebo k dani z pevodu nemovitostí, jdeli o pevod i pechod vlastnictví k pozemku bez stavby a bez trvalého porostu; vzniknouli pochybnosti o správnosti výše základu dan, správce dan sdlí tyto pochybnosti daovému subjektu a vyzve jej k pedložení znaleckého posudku, d) pi podání daového piznání k dani z pevodu nemovitostí, jdeli o úplatný pevod vlastnictví k nemovitosti z vlastnictví územního samosprávného celku, o vydražení nemovitosti nebo o pechod vlastnictví k nemovitosti pi zrušení a vypoádání podílového spoluvlastnictví soudem. [- Úinnost od 1. ledna 2007: V 21 odst. 4 se na konci textu písmene d) doplují slova, anebo pi vyvlastnní, není-li základem dan cena zjištná podle zvláštního právního pedpisu 2aa).] (5) Daové piznání k dani ddické nebo k dani darovací se nepodává pi bezúplatném nabytí nebo poskytnutí majetku, jeli a) od dan ddické podle tohoto zákona zcela osvobozeno, b) od dan darovací osvobozeno bezúplatné nabytí movitého majetku nebo jiného majetkového prospchu podle 19 odst. 3 a 5, c) od dan darovací osvobozeno bezúplatné nabytí majetku na humanitární nebo charitativní úely, z veejných sbírek nebo v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby, d) poplatníkem dan ddické nebo dan darovací eská republika nebo územní samosprávný celek. (6) Daové piznání k dani z pevodu nemovitostí se nepodává pi úplatném pevodu nebo pechodu

11 nemovitosti z vlastnictví eské republiky nebo Fondu národního majetku eské republiky, jeli pevod nebo pechod vlastnictví k nemovitosti od této dan osvobozen. [-Dnem 1. ledna 2006 se v 21 odst. 6 slova nebo Fondu národního majetku eské republiky zrušují.] (7) Soud, který vedl ízení o ddictví v prvním stupni, nejdeli o nabytí majetku výhradn osobami zaazenými v I. skupin, zašle stejnopis pravomocného usnesení o ddictví, stejnopis pípadného samostatného pravomocného usnesení o odmn notáe a jeho hotových výdajích a celý spis vedený v ízení o ddictví místn píslušnému správci dan do 30 dn po pravomocn skoneném ízení o ddictví. Správce dan vrátí uvedený spis soudu do 30 dn ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vymení dan. Oznamovací povinnost ke správci dan mají katastrální úady, jdeli o zápisy vlastnických a jiných vcných práv do katastru nemovitostí a jejich zmny a celní orgány, jdeli o darování movitého majetku z ciziny nebo do ciziny. 22 Lhty pro vymení (1) Da nelze vymit ani domit po uplynutí tí let od konce kalendáního roku, v nmž vznikla povinnost podat daové piznání. (2) Bylli ped uplynutím této lhty uinn úkon smující k vymení dan nebo jejímu dodatenému stanovení, bží tíletá lhta znovu od konce roku, v nmž byl poplatník o tomto úkonu zpraven. Vymit a domit da však lze nejpozdji do deseti let od konce kalendáního roku, v nmž vznikla povinnost podat daové piznání. ÁST TETÍ USTANOVENÍ PECHODNÁ A ZÁVRENÁ 23 (1) Po dobu dvou let od úinnosti tohoto zákona se u prvních pevod a darování movitých a nemovitých vcí, vydaných podle zvláštních pedpis, 8) mezi oprávnnými osobami navzájem a mezi oprávnnými osobami a osobami tetími, vymí da darovací a da z pevodu nemovitostí ve výši odpovídající sazbám poplatk podle pedpis platných ke dni 31. prosince 1992, jeli to pro poplatníka výhodnjší. (2) Jdeli o nemovitý majetek vydaný nebo poskytnutý jako náhrada podle zákona. 229/1991 Sb., o úprav vlastnických vztah k pd a jinému zemdlskému majetku, ve znní pozdjších pedpis, a o pevod nebo pechod vlastnictví mezi osobami blízkými podle obanského zákoníku, je tento majetek osvobozen pi prvním pevodu nebo pechodu vlastnictví od dan ddické, dan darovací a dan z pevodu nemovitostí. To platí i v pípad nemovitého majetku, k nmuž byla obnovena práva vlastníka podle 22 zákona. 229/1991 Sb. a 11 a 12 zákona. 42/1992 Sb., o úprav majetkových vztah a vypoádání majetkových nárok v družstvech, jdeli o první pevod nebo pechod vlastnictví tohoto majetku mezi osobami blízkými podle obanského zákoníku. 24 (1) Pokud nastala ped úinností tohoto zákona skutenost, která byla podle dívjších pedpis pedmtem poplatku (dan) z ddictví, z darování a z pevodu nebo pechodu nemovitostí, postupuje se podle dívjších pedpis. (2) Nastalali ped úinností tohoto zákona skutenost, která byla pedmtem poplatku podle dosavadních pedpis, ale poplatek nebyl ješt vymen a zaplacen, píslušné územní finanní orgány dokoní zahájené ízení o vymení notáských poplatk uvedených v odstavci 1, které nebylo v den úinnosti tohoto zákona pravomocn skoneno. (3) Notáské poplatky, vymené do dne nabytí úinnosti tohoto zákona, avšak do tohoto dne nezaplacené, vybírají a vymáhají soudy. Okresní soudy rozhodují rovnž o opravách zejmých omyl a nesprávností v rozhodnutích o vymení notáských poplatk, která nabyla právní moci od 31. prosince (4) U notáských poplatk za úkony, kde byl proveden úkon státním notástvím do 31. prosince 1992 a notáský poplatek za úkony nebyl vymen nebo byl vymen v nižší ástce, vymí nebo domí notáský poplatek za úkony okresní soud, jestliže se píslušný spis nachází v úschov tohoto soudu. Jestliže je píslušný spis uložen u katastrálního úadu, vymí nebo domí notáský poplatek za úkony tento katastrální úad. V tomto ízení postupují soudy i katastrální úady podle dívjších pedpis. 15) Obdobn postupují tyto orgány v pípadech oprav zejmých omyl a nesprávností v rozhodnutí o vymení notáských poplatk za úkony. (5) O odvolání proti rozhodnutí okresního soudu nebo proti rozhodnutí státního notáství o vymení notáských poplatk za úkony, podaném po 1. lednu 1993, rozhodne krajský soud, v jehož obvodu psobí

12 píslušný okresní soud nebo psobilo píslušné státní notáství. O odvolání proti rozhodnutí katastrálního úadu o vymení notáských poplatk za úkony rozhodne píslušný nadízený orgán. 25 (1) Ministerstvo financí eské republiky mže ve vztahu k cizin podle poteby stanovit odchylky od zákona k zabránní dvojímu zdanní, k zachování vzájemn stejného postupu s cizinou nebo k provádní opatení nutných s ohledem na postup cizích orgán. (2) Ministerstvo financí mže obecn závazným právním pedpisem stanovit podrobnosti k výpotu dan ddické podle ustanovení 4 tohoto zákona. (3) Finanní editelství na žádost daového subjektu nebo ruitele, kterému byla doruena výzva k zaplacení daového nedoplatku ruitelem, da z pevodu nemovitostí nebo da darovací promine v pípadech odstoupení od smlouvy nebo vrácení daru pro vady, pokud k nmu dojde ve lht 3 let a) ode dne vzniku právních úink vkladu práva do katastru nemovitostí 16), b) ode dne úinnosti smlouvy o úplatném i bezúplatném pevodu nemovitostí, které nejsou pedmtem evidence v katastru nemovitostí, c) od bezúplatného nabytí movité vci a daový subjekt nebo ruitel ve lht 3 let od skuteností uvedených pod písmeny a) až c) požádá o prominutí dan. [- Úinnost od 1. ledna 2007: V 25 odstavec 3 vetn poznámky pod arou. 16 zní: (3) Finanní editelství na žádost daového subjektu da z pevodu nemovitostí nebo da darovací promine v pípadech odstoupení od smlouvy nebo vrácení daru pro vady, anebo zrušení vyvlastnní úadem, který provádí vyvlastnní, pokud k nmu dojde ve lht 3 let a) ode dne vzniku právních úink vkladu práva do katastru nemovitostí 16), b) ode dne úinnosti smlouvy o úplatném i bezúplatném pevodu nemovitostí, které nejsou pedmtem evidence v katastru nemovitostí, c) od bezúplatného nabytí movité vci, d) od právní moci rozhodnutí o vyvlastnní a daový subjekt ve lht 3 let od skuteností uvedených pod písmeny a) až d) požádá o prominutí dan. 16) 2 odst. 3 zákona. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných vcných práv k nemovitostem, ve znní zákona. 90/1996 Sb.] (4) Ministerstvo financí eské republiky mže daovému subjektu nebo ruiteli, kterému byla doruena výzva k zaplacení daového nedoplatku ruitelem, da zcela nebo ásten prominout pi ešení dsledk živelních pohrom a jiných mimoádných hromadných událostí z dvodu odstranní tvrdosti. (5) K prominutí dan podle odstavc 3 a 4 mže dojít kdykoliv. (6) Dojde-li k prominutí dan podle odstavc 3 a 4, která již byla ruitelem zásti nebo zcela zaplacena, vznikne ruiteli ohledn zaplacené ástky peplatek, který správce dan pevede na pípadný nedoplatek na osobním útu ruitele, kde se eviduje o jeho vlastních daových povinnostech. Nemá-li ruitel nedoplatek, na který lze peplatek pevést, správce dan peplatek nebo jeho zbývající ást ruiteli poukáže do 30 dn od jeho vzniku. 26 (1) Zrušují se 1. Zákon eské národní rady. 146/1984 Sb., o notáských poplatcích, ve znní zákona eské národní rady. 201/1990 Sb., kterým se mní a dopluje zákon eské národní rady. 146/1984 Sb., o notáských poplatcích. 2. Vyhláška Ministerstva financí eské socialistické republiky. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon eské národní rady o notáských poplatcích, ve znní vyhlášky Ministerstva financí, cen a mezd eské republiky. 237/1990 Sb., kterou se mní a dopluje vyhláška Ministerstva financí eské socialistické republiky. 150/1984 Sb., a vyhlášky Ministerstva financí eské republiky. 153/1992 Sb. 3. Výnos Ministerstva financí, cen a mezd eské socialistické republiky o opatení k odstranní tvrdosti pi vymování notáských poplatk j. 153/14779/1988 ze dne 15. srpna 1988 (reg. v ástce 29/1988 Sb.). 4. Výnos Ministerstva financí, cen a mezd eské socialistické republiky o osvobození osobních poíta a mikropoíta od notáského poplatku z darování j. 153/17 283/1989 ze dne 28. záí 1989 (reg. v ástce 30/1989 Sb.).

13 5. Výnos Ministerstva financí, cen a mezd eské socialistické republiky o osvobození od notáských poplatk za úkony j. 153/17 282/1989 ze dne 28. záí 1989 (reg. v ástce 34/1989 Sb.). 6. Opatení Ministerstva financí eské republiky o úlevách u notáských poplatk ze dne 19. íjna 1990 (vyhlášeno v ástce 73/1990 Sb.). 7. Opatení Ministerstva financí eské republiky o úlev u notáských poplatk z ddictví odškodnní podle zákona o soudní rehabilitaci ze dne 5. bezna 1991 (vyhlášeno v ástce 24/1991 Sb.). 8. Opatení Ministerstva financí eské republiky o úlevách u notáských poplatk souvisejících s vydáním vci podle zákona. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ze dne 30. dubna 1991 (vyhlášeno v ástce 47/1991 Sb.). (2) Dnem nabytí úinnosti tohoto zákona se nepoužijí 1. Výnos Ministerstva financí eské socialistické republiky k provedení zákona. 146/1984 Sb., o notáských poplatcích, j. 153/1 690/1985 ze dne 7. února Výnos Ministerstva financí eské socialistické republiky o úlevách u notáských poplatk j. 153/2 350/1985 ze dne 7. února Výnos Ministerstva financí eské socialistické republiky o odvodu notáských a soudních poplatk do státního rozpotu eské socialistické republiky j. 153/20 783/1986 ze dne 28. listopadu Opatení Ministerstva financí eské socialistické republiky o osvobození len eského svazu protifašistických bojovník od soudních a notáských poplatk j. 153/8 399/1987 ze dne 12. ervna Tento zákon nabývá úinnosti dnem 1. ledna * * * Zákon. 18/1993 Sb., nabyl úinnosti dnem 1. ledna Zákon. 322/1993 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ledna Zákon. 42/1994 Sb. nabyl úinnosti dnem 21. bezna Zákon. 72/1994 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. kvtna Zákon. 85/1994 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ervna Zákon. 113/1994 Sb. nabyl úinnosti dnem 8. ervna Zákon. 248/1995 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ledna Zákon. 96/1996 Sb. nabyl úinnosti dnem 26. dubna Zákon. 151/1997 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ledna Zákon. 203/1997 Sb. nabyl úinnosti dnem 28. srpna Zákon. 227/1997 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ledna Zákon. 169/1998 Sb. nabyl úinnosti ticátým dnem po dni jeho vyhlášení (den vyhlášení 16. ervence 1998). Zákon. 95/1999 Sb. nabyl úinnosti dnem 25. kvtna Zákon. 27/2000 Sb. nabyl úinnosti prvním dnem tetího msíce ode dne vyhlášení (den vyhlášení 22. února 2000). Zákon. 103/2000 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ervence Zákon. 132/2000 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ledna Zákon. 340/2000 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ledna Zákon. 364/2000 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. prosince Zákon. 117/2001 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ervna Zákon. 120/2001 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. kvtna Zákon. 148/2002 Sb. nabyl úinnosti dnem 17. dubna Zákon. 198/2002 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ledna Zákon. 320/2002 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ledna Zákon. 420/2003 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ledna Zákon. 669/2004 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ledna Zákon. 179/2005 Sb. nabývá úinnosti dnem 1. ledna Zákon. 342/2005 Sb. nabyl úinnosti dnem 13. záí Zákon. 186/2006 Sb. nabývá úinnosti dnem 1. ledna Zákon. 230/2006 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ervna Zákon. 245/2006 Sb. nabyl úinnosti dnem 31. kvtna * * *

14 l. II zákona. 322/1993 Sb. zní: 1. Nastalali ped úinností tohoto zákona skutenost, která byla pedmtem dan ddické, dan darovací a dan z pevodu nemovitostí podle zákona eské národní rady. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí, ve znní zákona eské národní rady. 18/1993 Sb., postupuje se podle tchto pedpis i po nabytí úinnosti tohoto zákona. 2. Ustanovení 25 odst. 3 se použije i na pípady, kdy skutenost, která je pedmtem dan z pevodu nemovitostí nastala v roce 1993 a poplatník požádá o prominutí dan do šesti msíc ode dne nabytí úinnosti zákona. l. II zákona. 96/1996 Sb. zní: 1. Nastalali v dob od 24. ervna 1991 skutenost uvedená v l. I bodech 1 a 2, která byla pedmtem dan ddické, dan darovací a dan z pevodu nemovitostí, nebo pedmtem notáského poplatku, píslušný finanní úad na základ žádosti podané do šesti msíc ode dne úinnosti tohoto zákona da, pop. poplatek v rozsahu osvobození uvedeného v l. I bodech 1 a 2 poplatníkovi promine. Vznikneli prominutím vratitelný peplatek, vrátí jej finanní úad bez žádosti do 30 dn. 2. Soud je povinen do 30 dn ode dne doruení výzvy zaslat finannímu úadu spisy související s provedením tohoto zákona. 35 zákona. 151/1997 Sb. zní: Pokud je pedmtem dan ddické, dan darovací a dan z pevodu nemovitostí skutenost, která nastala ped úinnosti tohoto zákona, postupuje se podle pedpis úinných v dob, kdy k této skutenosti došlo. l. II zákona. 203/1997 Sb. zní: 1. Došloli v dob od zápisu zmn v obchodním rejstíku k prvému pevodu nebo pechodu vlastnictví nemovitého majetku, k nmuž byla obnovena práva vlastníka podle 11 a 12 zákona. 42/1992 Sb., o úprav majetkových vztah a vypoádání majetkových nárok v družstvech, mezi osobami blízkými, 13a) píslušný finanní úad na základ žádosti podané do šesti msíc ode dne úinnosti tohoto zákona promine da ddickou, da darovací a da z pevodu nemovitostí nebo notáský poplatek. Vznikneli prominutím vratitelný peplatek, vrátí jej finanní úad bez žádosti do 30 dn. 2. Soud je povinen do 30 dn ode dne doruení výzvy zaslat finannímu úadu spisy související s provedením tohoto zákona. l. II zákona. 169/1998 Sb. zní: 1. Nastalali ped úinností tohoto zákona skutenost, která byla pedmtem dan ddické podle zákona. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí, ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994 Sb., zákona. 248/1995 Sb., zákona. 96/1996 Sb., zákona. 151/1997 Sb., zákona. 203/1997 Sb. a zákona. 227/1997 Sb., postupuje se podle tohoto pedpisu i po nabytí úinnosti tohoto zákona. 2. Ustanovení 25 odst. 3 zákona. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí, ve znní tohoto zákona, se použije na pípady, kdy právní úinky vkladu práva do katastru nemovitostí, úinnost smlouvy o úplatném i bezúplatném pevodu nemovitostí nebo bezúplatné nabytí movité vci nastaly po úinnosti tohoto zákona. l. II zákona. 420/2003 Sb. zní: Pechodné ustanovení Nastalali pede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona skutenost, která byla podle dosavadních právních pedpis pedmtem dan ddické, dan darovací nebo dan z pevodu nemovitostí, postupuje se podle dosavadních právních pedpis. Jeli da ddická, da darovací nebo da z pevodu nemovitostí vymená podle dosavadních pedpis nižší než 100 K, tato da se nepedepíše a neplatí.

15 Odkazy k textu: 1a) Zákon. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu oban. 1) Zákon. 151/1997 Sb., o oceování majetku a o zmn nkterých zákon (zákon o oceování majetku). 1b) Zákon. 123/1992 Sb., o pobytu cizinc na území eské a Slovenské Federativní Republiky. 2) 842 obanského zákoníku. 2a) Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm, ve znní pozdjších pedpis. 2b) Napíklad zákon. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuní innosti (exekuní ád) a o zmn dalších zákon. 2c) 48 obanského zákoníku. 2d) 117 obanského zákoníku. 2e) 25 zákona. 42/1994 Sb., o penzijním pipojištní se státním píspvkem a o zmnách nkterých zákon souvisejících s jeho zavedením. 2f) 21 zákona. 72/1994 Sb., kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt). 2aa) Zákon. 151/1997 Sb., o oceování majetku a o zmn nkterých zákon (zákon o oceování majetku), ve znní zákona. 121/2000 Sb. 2cc) 59 obchodního zákoníku. 3) 761 zákona. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 47b zákona. 92/1991 Sb., o podmínkách pevodu majetku státu na jiné osoby, ve znní pozdjších pedpis. 4) 10a odst. 6 zákona. 92/1991 Sb., o podmínkách pevodu majetku státu na jiné osoby, ve znní pozdjších pedpis. 5) Zákon NR. 172/1991 Sb., o pechodu nkterých vcí z majetku eské republiky do vlastnictví obcí, ve znní pozdjších pedpis. Zákon NR. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis. 6) 20a zákona NR. 367/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 7) Zákon. 308/1991 Sb., o svobod náboženské víry a postavení církví a náboženských spoleností. 8) Nap. zákon. 58/1969 Sb., o odpovdnosti za škodu zpsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úedním postupem, zákon. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znní pozdjších pedpis, zákon. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znní pozdjších pedpis, zákon. 229/1991 Sb., o úprav vlastnických vztah k pd a jinému zemdlskému majetku, ve znní pozdjších pedpis. 9) Zákon. 92/1991 Sb., ve znní pozdjších pedpis. Zákon NR. 171/1991 Sb., o psobnosti orgán eské republiky ve vcech pevod majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku eské republiky, ve znní pozdjších pedpis. Zákon NR. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu eské republiky. 9a) Nap. zákon. 95/1999 Sb., o podmínkách pevodu zemdlských a lesních pozemk z vlastnictví státu na jiné osoby a o zmn zákona. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu eské republiky, ve znní pozdjších pedpis, a zákona. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí, ve znní pozdjších pedpis. 10) 11 odst. 3 zákona. 92/1991 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 11) 19 zákona. 229/1991 Sb., ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úadech, ve znní pozdjších pedpis. 12) ást druhá zákona. 513/1991 Sb. 12a) 24 odst. 1 až 4 zákona. 72/1994 Sb., kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt). 12b) 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí SR, Ministerstva financí SSR a pedsedy Státní banky eskoslovenské. 136/1985 Sb., o finanní, úvrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavb a modernizaci rodinných domk v osobním vlastnictví, ve znní vyhlášek. 74/1989 Sb.,. 73/1991 Sb. a. 398/1992 Sb. 12c) Nap. 29 zákona. 72/1994 Sb. 12d) 84 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znní zákona. 83/1998 Sb. 12e) 139b odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., ve znní zákona. 83/1998 Sb. 12f) Zákon. 72/1994 Sb., kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické

16 vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt), ve znní pozdjších pedpis. 13) Nap. zákon. 403/1990 Sb., o zmírnní následk nkterých majetkových kivd, ve znní pozdjších pedpis, zákon. 87/1991 Sb., ve znní pozdjších pedpis, zákon. 229/1991 Sb., ve znní pozdjších pedpis, zákon. 42/1992 Sb., o úprav majetkových vztah a vypoádání majetkových nárok v družstvech. 13a) 116 obanského zákoníku. 13b) Zákon. 198/2002 Sb., o dobrovolnické služb a o zmn nkterých zákon (zákon o dobrovolnické služb). 13c) Zákon. 117/2001 Sb., o veejných sbírkách a o zmn nkterých zákon (zákon o veejných sbírkách). 14) Nap. 135 a 462 obanského zákoníku, 55 zákona. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znní pozdjších pedpis. 15) Zákon NR. 146/1984 Sb., o notáských poplatcích, ve znní pozdjších pedpis. Vyhláška Ministerstva financí SR. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon o notáských poplatcích, ve znní pozdjších pedpis. 16) 2 odst. 3 zákona. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných vcných práv k nemovitostem, ve znní zákona. 90/1996 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Ve znění: zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí

Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí (Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí je upravena zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.v dalším dokumentu

Více

Zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů DAŇ DĚDICKÁ

Zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů DAŇ DĚDICKÁ Zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů DAŇ DĚDICKÁ Poplatník: dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část ze závěti, ze zákona nebo z obou

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Platné znění části zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn.

Platné znění části zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn. Platné znění části zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn 8 Poplatník (1) Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je a) převodce

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012,

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012, OBEC Sosnová Obecn závazná vyhláška. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shroma%&ování, sbru, p'epravy, t'ídní, vyu%ívání a odstra)ování komunálních odpad* Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 07.07.1992 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 357 Z Á K O N České národní

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 357/1992 Sb. (4230/2001 Sb.p), s úč. 1.6.2001. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 5. května 1992

Text úpln. zn. předpisu č. 357/1992 Sb. (4230/2001 Sb.p), s úč. 1.6.2001. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 5. května 1992 Text úpln. zn. předpisu č. 357/1992 Sb. (4230/2001 Sb.p), s úč. 1.6.2001 357 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 5. května 1992 o dani dědické, dani darovací, a dani z převodu nemovitostí č. 357/1992

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích.

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Krásno na svém zasedání dne 21.2.2005 se usneslo vydat podle ustanovení 14 odst.2 zákona íslo 565/1990 Sb., o místních

Více

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Ve znění: zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 Píloha. 6 usnesení z 30. zasedání zastupitelstva msta Stíbra dne 13.12.2001 Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 o místních poplatcích Zastupitelstvo msta Stíbra vydalo dne 13.12.2001 v souladu s

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 16. schůze dne 23. června 1999

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 16. schůze dne 23. června 1999 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období 1999 129 USNESENÍ z 16. schůze dne 23. června 1999 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 Obec Chlístov Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Chlístov se na svém zasedání dne 13.5.2004 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R

Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R za okres v katastru Praha-východ Brandýs nad Labem Datum vyhlášení kola : 1.22006 Poslední den podání žádosti o nabídnuté

Více

Msto Stíbro. obecn závazná vyhláška. 27/97. o místních poplatcích

Msto Stíbro. obecn závazná vyhláška. 27/97. o místních poplatcích Msto Stíbro obecn závazná vyhláška. 27/97 o místních poplatcích Msto Stíbro vydává podle 16 a 14 písm. h) zákona. 367/90 Sb., o obcích ve znní pozdjších novel a podle 15 zákona. 565/90 Sb., o místních

Více

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích)

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) Zastupitelstvo obce Telnice vydává dne v souladu s ustanoveními 10 písm. D) a 84 odst. 2, písm. I) zákona.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 357/1992 Sb Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v Ing. Gabriela Burzová I: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PS 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenní správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, R 801007/4259, bytem V Násypu 345/13, Praha 5,

Více

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daně 1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daň dědická a darovací byla upravena do 31. 12. 2013 zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí (ZDDP). Od 1. 1. 2014 došlo

Více

357/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady ČÁST PRVNÍ. ze dne 5. května o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

357/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady ČÁST PRVNÍ. ze dne 5. května o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 357/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 5. května 1992 o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Změna: 18/1993 Sb. Změna: 322/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna: 72/1994 Sb. Změna:

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 89 Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí V roce 2012

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK /19/2015. O cenásti pozemku v k.ú. a obci Písek. msto Písek Velké námstí 114/ Písek

ZNALECKÝ POSUDEK /19/2015. O cenásti pozemku v k.ú. a obci Písek. msto Písek Velké námstí 114/ Písek ZNALECKÝ POSUDEK. 1136/19/2015 O cenásti pozemku. 5983 v k.ú. a obci Písek Objednatel znaleckého posudku: msto Písek Velké námstí 114/3 39719 Písek Úel znaleckého posudku: Stanovení ceny podle platného

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 2011

Více

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní)

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) 40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) ODDÍL TVRTÝ Zvláštní ustanovení o nájmu bytu 685 (1) Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel penechává nájemci za nájemné

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

ÚPLNÉ ZNNÍ. 159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. bezna o stetu zájm. ve znní zákona. 216/2008 Sb. (vyhlášeno dne )

ÚPLNÉ ZNNÍ. 159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. bezna o stetu zájm. ve znní zákona. 216/2008 Sb. (vyhlášeno dne ) ÚPLNÉ ZNNÍ 159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. bezna 2006 o stetu zájm ve znní zákona. 216/2008 Sb. (vyhlášeno dne 20. 6. 2008) Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ STET ZÁJM A NESLUITELNOST

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v Ing. Gabriela Burzová I: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PS 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenní správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, R 801007/4259, bytem V Násypu 345/13, Praha 5,

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů.

Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů. Sponzorské dary 1. Právní předpisy Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů. 1. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 2. zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické,

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm ve znní zákona. 35/1993 Sb., zákona. 96/1993 Sb., zákona. 157/1993 Sb., zákona. 196/1993 Sb., zákona. 323/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb. (úplné znní. 75/1994 Sb.), zákona.

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ N á v r h Z ÁKON ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o dani dědické,

Více

Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb.

Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb. Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb. I. Úvod 1. Zásadami pevodu byt a nebytových prostor z majetku Msta Hodonína (dále vlastník) se stanovují pravidla pevodu byt, nebytových

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Obec Otaslavice Zastupitelstvo obce Otaslavice

Obec Otaslavice Zastupitelstvo obce Otaslavice Obec Otaslavice Zastupitelstvo obce Otaslavice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: 000781/2012/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV I: 00234419 za rok 2011 Pezkoumání se uskutenilo dne: 2.3.2012

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Podle dopadu daně daně přímé daně nepřímé Podle objektu daně Klasifikace daní daně důchodové (DPFO, DPPO) daně majetkové (DN, SilD) daně z civilněpráv

Podle dopadu daně daně přímé daně nepřímé Podle objektu daně Klasifikace daní daně důchodové (DPFO, DPPO) daně majetkové (DN, SilD) daně z civilněpráv Zdanění civilněprávních úkonů (Transferové daně) Kristýna Müllerová (za využití prezentace Jana Neckáře, podzim 2009) Podle dopadu daně daně přímé daně nepřímé Podle objektu daně Klasifikace daní daně

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Vyvšeno: 2.12. 2005 Sejmuto: 21.12.2005 Obecn závazná vyhláška Msta Jindichv Hradec. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo msta Jindichv Hradec vydalo dne 23.11.2005 podle ust. 14, odst. 2 zákona.565/1990

Více

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu.

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu. usnesením. 227 Rady msta Vimperk ze dne 1.3.2004, usnesením. 697 Rady msta Vimperk ze dne 28.6.2004 a usnesením. 636 Rady msta Vimperk ze dne 11.6.2007 zámr.74/19/07 pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nabytí nemovitých věcí 1 Předmět daně Tato daň je novinkou od roku 2014, kdy nahradila daň z převodu nemovitostí Právně ukotvena Zákonným opatřením senátu č. 340/2013 Sb., které také zrušilo zákon

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los.

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los. Mstský úad Sobslav námstí Republiky 55/I 392 01 Sobslav V... dne... Vc: Žádost o povolení tomboly název a sídlo provozovatele tomboly žádá o povolení tomboly pi akci konané dne:... na míst:... Vydáno bude...

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ. Hlava I Subjekt daně

ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ. Hlava I Subjekt daně III. ZÁKON ze dne 2013 o dani z nabytí nemovitých věcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ DAŇ Hlava I Subjekt daně 1 Poplatník daně (1) Poplatníkem daně z nabytí nemovitých

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva 37 10. funkční období 37 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva (Navazuje na sněmovní tisk č. 306 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

SBÍ RKA ZÁ KONŮ Č ESKÉ REPUBLIKY

SBÍ RKA ZÁ KONŮ Č ESKÉ REPUBLIKY Stránka č. 1 z 28 SBÍ RKA ZÁ KONŮ Č ESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného zně ní: Titul pů vodního předpisu: Zákon Č eské národní rady o dani dě dické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Citace

Více

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV 311/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Znalecký posudek íslo 3498/254/2016

Znalecký posudek íslo 3498/254/2016 Znalecký posudek íslo 3498/254/2016 o obvyklé cen vcí nemovitých pozemk parc.. 4061, 4062, 4063, 4064, pozemku ve zjednodušené evidenci PK parc.. 2293, vetn všech souástí a píslušenství vše v Mutnicích,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1003/0. Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1003/0. Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 1003/0 Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí Zástupce předkladatele: ministr financí Doručeno poslancům: 24. dubna 2013 v

Více

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV 311/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Knžnou Obec Pín Pín 207 517 57 Pín u Rychnova nad Knžnou íslo jednací: Vaše.j.: Ze dne:

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška Městyse Krucemburk č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo Městyse Krucemburk

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů 10 10. funkční období 10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 292 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 950 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 950 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28. 142 9. funkční období 142 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých

Více