o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí"

Transkript

1 ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994 Sb., zákona. 248/1995 Sb., zákona. 96/1996 Sb. (úplné znní. 232/1996 Sb.), zákona. 151/1997 Sb., zákona. 203/1997 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 169/1998 Sb., zákona. 95/1999 Sb., zákona. 27/2000 Sb., zákona. 103/2000 Sb., zákona. 132/2000 Sb., zákona. 340/2000 Sb., zákona. 364/2000 Sb., zákona. 117/2001 Sb., zákona. 120/2001 Sb., zákona. 148/2002 Sb., zákona. 198/2002 Sb., zákona. 320/2002 Sb., zákona. 420/2003 Sb., zákona. 669/2004 Sb., zákona. 179/2005 Sb., zákona. 342/2005 Sb., zákona. 186/2006 Sb., zákona. 230/2006 Sb. a zákona. 245/2006 Sb. (Novela je v textu vyznaena tuným písmem) eská národní rada se usnesla na tomto zákon: 1 Úvodní ustanovení Tento zákon upravuje a) da ddickou, b) da darovací, c) da z pevodu nemovitostí. ÁST PRVNÍ ODDÍL PRVNÍ DA DDICKÁ 2 Poplatník Poplatníkem dan ddické je ddic, který nabyl ddictví nebo jeho ást ze závti, ze zákona nebo z obou tchto právních dvod podle pravomocného rozhodnutí píslušného orgánu, jímž bylo ízení o ddictví skoneno. 3 Pedmt dan (1) Pedmtem dan ddické je nabytí majetku ddním. Majetkem pro úely dan ddické jsou a) vci nemovité, byty a nebytové prostory (dále jen nemovitosti ), b) vci movité, cenné papíry, penžní prostedky v eské a cizí mn, pohledávky, majetková práva a jiné majetkové hodnoty (dále jen movitý majetek ). (2) Z nemovitostí, které se nacházejí na území eské republiky (dále jen tuzemsko ), se vybere da bez ohledu na státní obanství nebo bydlišt zstavitele; z nemovitostí, které se nacházejí v cizin, se da nevybírá. (3) Jestliže zstavitel v dob své smrti a) byl obanem eské republiky a ml trvalý pobyt 1a) v tuzemsku, vybírá se da z celého jeho movitého majetku bez ohledu na to, zda se tento majetek nachází v tuzemsku nebo v cizin, b) byl obanem eské republiky a neml trvalý pobyt v tuzemsku, vybírá se da z jeho movitého majetku, který se nachází v tuzemsku, c) nebyl obanem eské republiky, vybírá se da z jeho movitého majetku, který se nachází v tuzemsku.

2 (4) Ustanovení odstavc 2 a 3 platí, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. 4 Základ dan (1) Základem dan ddické je cena majetku nabytého jednotlivým ddicem snížená o a) prokázané dluhy zstavitele, které na ddice pešly zstavitelovou smrtí, b) cenu majetku osvobozeného podle tohoto zákona od dan ddické, c) pimené náklady spojené s pohbem zstavitele, d) odmnu a hotové výdaje notáe poveného soudem k úkonm v ízení o ddictví a cenu jiných povinností uložených v ízení o ddictví, e) ddickou dávku prokazateln zaplacenou jinému státu z nabytí majetku ddním v cizin, jeli tento majetek též pedmtem dan ddické v tuzemsku. (2) Dluhy podle odstavce 1 písm. a), náklady podle odstavce 1 písm. c), odmna a hotové výdaje podle odstavce 1 písm. d), cena jiných povinností podle odstavce 1 písm. d) vážících se k celé ásti ddictví, pipadající na jednotlivého ddice a ddická dávka podle odstavce 1 písm. e) (dále jen dluhy ), se odetou ve výši odpovídající pomru jím zddného majetku, který není od dan osvobozen, k celkové hodnot majetku nabytého jednotlivým ddicem. Výše tchto dluh se vypote na celé K bez zaokrouhlení. Cena jiných povinností podle odstavce 1 písm. d) vážících se jen k urité ásti ddictví se odete pouze od této ásti ddictví. (3) Cenou podle odstavce 1 je cena majetku urená v ddickém ízení. (4) Cena majetku nabytého na základ dodateného projednání ddictví se sítá s cenou majetku nabytého v dívjším ddickém ízení. Pro oditatelné položky platí obdobn odstavce 1 a 2. Pokud byla da ddická z nabytí majetku v pvodním ddickém ízení již vymena, zapoítá se na da vymenou ze základu dan z celkov nabytého majetku. ODDÍL DRUHÝ DA DAROVACÍ 5 Poplatník (1) Poplatníkem dan darovací je nabyvatel; pi darování do ciziny je poplatníkem vždy dárce. Nejdeli o darování z ciziny nebo do ciziny, je dárce ruitelem. (2) Poplatníkem dan darovací v pípadech uvedených v 6 odst. 2 je a) fyzická osoba, která je obanem eské republiky nebo cizincem s dlouhodobým pobytem nebo trvalým pobytem na území eské republiky, 1b) b) právnická osoba se sídlem na území eské republiky. 6 Pedmt dan (1) Pedmtem dan darovací je bezúplatné nabytí majetku na základ právního úkonu, a to jinak než smrtí zstavitele. Majetkem pro úely dan darovací jsou a) nemovitosti a movitý majetek, b) jiný majetkový prospch. (2) Da se vybírá i z nabytí movitého majetku, který je a) darován z ciziny nabyvateli do tuzemska nebo z tuzemska nabyvateli v cizin anebo, b) darován v cizin nebo poízen v cizin z prostedk darovaných nabyvateli v cizin, bylli darovaný nebo poízený movitý majetek dovezen nabyvatelem do tuzemska. (3) Pedmtem dan darovací nejsou a) plnní nebo bezúplatné pevody majetku na základ povinnosti stanovené právním pedpisem, b) dchody vyplácené na základ smlouvy o dchodu, 2) c) bezúplatná nabytí majetku, která jsou píjmem a jsou pedmtem dan z píjm podle zvláštního pedpisu, 2a) d) dotace, píspvky a podpory ze státního rozpotu, z rozpotu územních samosprávných celk, státních fond nebo jiných penžních fond státu nebo územních samosprávných celk, jakož i z veejných rozpot a jiných penžních fond cizího státu. To se netýká penžních fond spravovaných podnikatelskými subjekty, e) prostedky poskytnuté pojiš ovnami na zábranná opatení a prevenci,

3 f) prostedky poskytované z rozpotu Evropské unie nebo z Národního fondu. (4) Nabýváli spoluvlastník pi zrušení a vypoádání podílového spoluvlastnictví bezúplatn více, než inila hodnota jeho podílu ped zrušením a vypoádáním podílového spoluvlastnictví, pedmtem dan darovací je bezúplatné nabytí majetku nad tuto hodnotu. Podílem spoluvlastníka se pitom pro úely dan darovací rozumí souhrn hodnot všech jeho podíl na majetku, který je pedmtem vypoádání. (5) Ustanovení 3 odst. 2 platí obdobn. (6) Ustanovení odstavce 2 a odstavce 5 platí, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. 7 Základ dan (1) Základem dan darovací je cena majetku, který je pedmtem této dan, snížená o a) prokázané dluhy a cenu jiných povinností, které se váží k pedmtu dan, b) cenu majetku osvobozeného podle tohoto zákona od dan darovací, c) clo a da placené pi dovozu v pípad, že se jedná o movité vci darované nebo dovezené z ciziny. Ustanovení 4 odst. 1 a 2 o odetení pomrné ásti dluh pipadající na majetek, který není od dan osvobozen, platí obdobn. (2) Cenou podle odstavce 1 je cena zjištná podle zvláštního pedpisu 2aa) ke dni nabytí majetku. Jeli pedmtem dan jiný majetkový prospch, jehož obsahem je optující se plnní na dobu neuritou, na dobu života nebo na dobu delší než pt let, je touto cenou ptinásobek ceny roního plnní. (3) Cena movitého majetku nabytého darováním od téže osoby týmž nabyvatelem v prbhu dvou po sob jdoucích kalendáních rok se sítá a tento souet cen je základem dan podle odstavce 1. Pokud byla da darovací z nabytí majetku v tomto období již vymena, zapoítá se na da vymenou pi opakovaném nabytí majetku. ODDÍL TETÍ DA Z PEVODU NEMOVITOSTÍ 8 Poplatník (1) Poplatníkem dan z pevodu nemovitostí je a) pevodce (prodávající); nabyvatel je v tomto pípad ruitelem, b) nabyvatel, jdeli o nabytí nemovitosti pi výkonu rozhodnutí nebo exekuci podle zvláštního právního pedpisu, 2b) vyvlastnní, konkursu, vyrovnání, vydržení nebo ve veejné dražb anebo o nabytí nemovitosti pi zrušení právnické osoby bez likvidace nebo pi rozdlení likvidaního zstatku pi zrušení právnické osoby s likvidací, c) oprávnný z vcného bemene nebo jiného plnní obdobného vcnému bemeni, d) pevodce i nabyvatel, jdeli o výmnu nemovitostí; pevodce a nabyvatel jsou v tomto pípad povinni platit da spolen a nerozdíln. (2) Jdeli o pevod nebo pechod vlastnictví k nemovitosti ze spoleného jmní manžel nebo do spoleného jmní manžel, je každý z manžel samostatným poplatníkem a jejich podíly jsou stejné. V pípad podílových spoluvlastník je každý spoluvlastník samostatným poplatníkem a platí da podle velikosti svého podílu. 9 Pedmt dan (1) Pedmtem dan z pevodu nemovitostí je a) úplatný pevod nebo pechod vlastnictví k nemovitostem. Pi zrušení a vypoádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem je pedmtem dan z pevodu nemovitostí úplatný pevod nebo pechod podílu nebo ásti podílu, o který se sníží hodnota podílu pevodce, který ml ped vypoádáním. Podílem spoluvlastníka se pitom pro úely dan z pevodu nemovitostí rozumí souhrn hodnot všech jeho podíl na nemovitostech, které jsou pedmtem vypoádání, b) bezúplatné zízení vcného bemene nebo jiného plnní obdobného vcnému bemeni pi nabytí nemovitosti darováním. (2) Pedmtem dan z pevodu nemovitostí je rovnž úplatný pevod vlastnictví k nemovitostem v pípadech, kdy dojde následn k odstoupení od smlouvy a smlouva se tímto od poátku ruší. 2c)

4 (3) Vymujíli se nemovitosti, považují se jejich vzájemné pevody za jeden pevod. Da se vybere z pevodu té nemovitosti, z jejíhož pevodu je da vyšší. [-Úinnost od 1. ledna 2007: V 9 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: (4) Pechází-li na základ rozhodnutí úadu, který provádí vyvlastnní, vlastnické právo k vyvlastované nemovitosti a souasn k nemovitosti poskytované místo náhrady v penzích, považují se tyto pechody za jeden pechod a da se vybere z pechodu nemovitosti z vlastnictví vyvlastovaného.. Dosavadní odstavec 4 se oznauje jako odstavec 5.] (4) Ustanovení 3 odst. 2 platí obdobn. 10 Základ dan Základem dan z pevodu nemovitostí je a) cena zjištná podle zvláštního právního pedpisu, 2aa) platná v den nabytí nemovitosti, a to i v pípad, jeli cena nemovitosti sjednaná dohodou nižší než cena zjištná; rozdíl cen nepodléhá dani darovací. Jeli však cena sjednaná vyšší než cena zjištná, je základem dan cena sjednaná, b) v pípad vydržení cena zjištná podle zvláštního právního pedpisu, 2aa) platná v den sepsání osvdení o vydržení ve form notáského zápisu nebo právní moci rozhodnutí soudu o vydržení, c) cena bezúplatn zízeného vcného bemene nebo jiného plnní obdobného vcnému bemeni, d) cena zjištná podle zvláštního právního pedpisu, 2aa) platná v den nabytí nemovitosti na základ smlouvy o finanním pronájmu s následnou koupí najaté vci nebo na základ smlouvy o zajiš ovacím pevodu práva, e) v pípad vydražení nemovitosti pi výkonu rozhodnutí, pi exekuci nebo ve veejné dražb cena dosažená vydražením, f) cena sjednaná, jdeli o pevod nemovitosti z vlastnictví územního samosprávného celku, g) v pípad zrušení a vypoádání podílového spoluvlastnictví soudem, náhrada urená soudem nebo podíl na výtžku z prodeje nemovitosti urený soudem, h) v pípad zrušení a vypoádání podílového spoluvlastnictví dohodou, rozdíl cen uvedených v písmenu a) ped zrušením a vypoádáním podílového spoluvlastnictví a po zrušení a vypoádání podílového spoluvlastnictví, i) v pípad vkladu nemovitosti do spolenosti s ruením omezeným nebo do akciové spolenosti, hodnota urená posudkem znalce podle obchodního zákoníku. 2cc) [- Úinnost od 1. ledna 2007: V 10 se na konci písmene i) teka nahrazuje árkou a dopluje se písmeno j), které zní: j) v pípad vyvlastnní výše náhrady za vyvlastnní stanovená v rozhodnutí úadu, který provádí vyvlastnní.] [- Úinnost od 1. ledna 2007: V 10 se dosavadní text oznauje jako odstavec 1 a dopluje se odstavec 2, který zní: (2) Nelze-li cenu nebo hodnotu nemovitosti stanovit zpsobem uvedeným v odstavci 1, základem dan z pevodu nemovitostí je cena zjištná podle zvláštního právního pedpisu 2aa).] ÁST DRUHÁ SPOLENÁ USTANOVENÍ 11 Rozdlení osob do skupin pro úely výpotu dan ddické, dan darovací a dan z pevodu nemovitostí (1) Pro úely výpotu dan ddické, dan darovací a dan z pevodu nemovitostí jsou osoby zaazeny do tí skupin vyjadujících vztah poplatníka k zstaviteli, dárci (obdarovanému) nebo nabyvateli (pevodci). Píbuzenským vztahm vzniklým narozením jsou na rove postaveny vztahy založené osvojením. (2) Do I. skupiny patí píbuzní v ad pímé a manželé. (3) Do II. skupiny patí a) píbuzní v ad poboné, 2d) a to sourozenci, synovci, netee, strýcové a tety, b) manželé dtí (ze ové a snachy), dti manžela, rodie manžela, manželé rodi a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zstavitelem žily nejmén po dobu jednoho roku ped pevodem nebo smrtí zstavitele ve spolené domácnosti a které z tohoto dvodu peovaly o spolenou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zstavitele. (4) Do III. skupiny patí ostatní fyzické osoby a právnické osoby.

5 12 Sazba dan ddické a dan darovací u osob zaazených do I. skupiny (1) Da iní pi základu dan viz tabulka. 1 (2) Pi výpotu dan ddické se postupuje podle odstavce 1 a výsledná ástka se vynásobí koeficientem 0,5. Tabulka. 1 (k 12) Sazba dan ddické a dan darovací u osob zaazených do I. skupiny ( 12) pes K do K ,0 %, K a 1,3 % ze základu pesahujícího K, K a 1,5 % ze základu pesahujícího K, K a 1,7 % ze základu pesahujícího K, K a 2,0 % ze základu pesahujícího K, K a 2,5 % ze základu pesahujícího K, K a 3,0 % ze základu pesahujícího K, K a 3,5 % ze základu pesahujícího K, K a 4,0 % ze základu pesahujícího K, a více K a 5,0 % ze základu pesahujícího K. Tabulka. 2 (k 13) Sazba dani ddické a dani darovací u osob zaazených do II. skupiny ( 13) pes K do K ,0 %, K a 3,5 % ze základu pesahujícího K, K a 4,0 % ze základu pesahujícího K, K a 5,0 % ze základu pesahujícího K, K a 6,0 % ze základu pesahujícího K, K a 7,0 % ze základu pesahujícího K, K a 8,0 % ze základu pesahujícího K, K a 9,0 % ze základu pesahujícího K, K a 10,5 % ze základu pesahujícího K, a více K a 12,0 % ze základu pesahujícího K. Tabulka. 3 (k 14) Sazba dani ddické a dani darovací u osob zaazených do III. skupiny ( 14)

6 pes K do K ,0 %, K a 9,0 % ze základu pesahujícího K, K a 12,0 % ze základu pesahujícího K, K a 15,0 % ze základu pesahujícího K, K a 18,0 % ze základu pesahujícího K, K a 21,0 % ze základu pesahujícího K, K a 25,0 % ze základu pesahujícího K, K a 30,0 % ze základu pesahujícího K, K a 35,0 % ze základu pesahujícího K, a více K a 40,0 % ze základu pesahujícího K. 13 Sazba dan ddické a dan darovací u osob zaazených do II. skupiny (1) Da iní pi základu dan viz tabulka. 2 (2) Pi výpotu dan ddické se postupuje podle odstavce 1 a výsledná ástka se vynásobí koeficientem 0,5. 14 Sazba dan ddické a dan darovací u osob zaazených do III. skupiny (1) Da iní pi základu dan viz tabulka. 3 (2) Pi výpotu dan ddické se postupuje podle odstavce 1 a výsledná ástka se vynásobí koeficientem 0,5. 15 Sazba dan z pevodu nemovitostí u osob zaazených do I. skupiny, II. skupiny a III. skupiny Da iní 3 % ze základu dan. 16 Vcná bemena, optující se plnní Jeli pedmtem dan nabytí práva odpovídajícího vcnému bemeni nebo optujícího se plnní zízeného jinak než vcným bemenem, je základem dan jeho cena zjištná podle zvláštního pedpisu. 2aa) 17 Zaokrouhlování Základ dan se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a da na celé koruny nahoru. 18 Vymení a splatnost daní (1) Daový subjekt je povinen v piznání k dani ddické a k dani darovací uvést pouze údaje rozhodné pro vymení dan. Da ddická a da darovací je splatná ve lht 30 dn ode dne doruení platebního výmru. (2) Da z pevodu nemovitostí je splatná ve lht pro podání daového piznání [ 21 odst. 2 písm. a) až d)]. (3) Neodchylujeli se da z pevodu nemovitostí uvedená v daovém piznání od dan z pevodu nemovitostí vymené, nemusí správce dan sdlovat daovému subjektu výsledek vymení, pokud o to daový subjekt výslovn nepožádá nejpozdji ve lht pro vymení dan z pevodu nemovitostí. Za den vymení dan z pevodu nemovitostí a souasn za den doruení tohoto rozhodnutí daovému subjektu se považuje poslední

7 den lhty pro podání daového piznání, a byloli daové piznání podáno opoždn, den, kdy došlo správci dan. Stejn se pi poítání lht postupuje i u dodateného daového piznání. (4) iníli da ddická, da darovací nebo da z pevodu nemovitostí mén než 100 K, daové piznání se podává za podmínek stanovených tímto zákonem ( 21); vymenou da správce dan nepedepíše a poplatník da neplatí. Osvobození od dan ddické, dan darovací a dan z pevodu nemovitostí 19 (1) Od dan ddické je osvobozeno nabytí majetku ddním, pokud k nmu dochází mezi osobami zaazenými v I. skupin. (2) Od dan ddické je za podmínek dále uvedených osvobozeno nabytí a) movitých vcí osobní poteby u fyzických osob, pokud tyto vci po dobu 1 roku ped nabytím nebyly souástí obchodního majetku zstavitele, jakož i podíl ddic vyplácených z tohoto majetku a podíl odvozených z bezpodílového spoluvlastnictví manžel zaniklého v dsledku úmrtí jednoho z nich, pokud cena tohoto majetku nepevyšuje u osob II. skupiny K a u osob III. skupiny K u každého jednotlivého poplatníka. Da se vybere jen z té ásti ceny movitých vcí nebo podílu na tchto vcech nabývaných každým nabyvatelem, která pevyšuje uvedené ástky, b) vklad na útech u bank a poboek zahraniních bank psobících na území eské republiky (s výjimkou vklad na útech zízených pro podnikatelské úely), penžních prostedk v eské nebo cizí mn a cenných papír v tuzemsku, jakož i podíl ddic vyplácených z tohoto majetku a podíl odvozených z bezpodílového spoluvlastnictví manžel zaniklého v dsledku úmrtí jednoho z nich, pokud úhrnná ástka všech tchto hodnot nepevyšuje u osob II. skupiny K a u osob III. skupiny K u každého jednotlivého poplatníka. Da se vybere jen z té ásti movitého majetku nebo podílu na tomto majetku nabývaného každým nabyvatelem, která pevyšuje uvedené ástky, c) ástek, které se podle zákona o penzijním pipojištní se státním píspvkem a o zmnách nkterých zákon souvisejících s jeho zavedením stávají pedmtem ddictví. 2e) (3) Od dan darovací je za podmínek dále uvedených osvobozeno nabytí a) movitých vcí osobní poteby u fyzických osob, jestliže tyto vci po dobu 1 roku ped nabytím nebyly souástí obchodního majetku dárce, pokud cena tohoto majetku nepevyšuje u osob I. skupiny K, u osob II. skupiny K a u osob III. skupiny K u každého jednotlivého poplatníka. Da se vybere jen z té ásti ceny movitých vcí nabývaných každým nabyvatelem, která pevyšuje uvedené ástky, b) vklad na útech u bank a poboek zahraniních bank psobících na území eské republiky (s výjimkou vklad na útech zízených pro podnikatelské úely), penžních prostedk v eské nebo cizí mn a cenných papír v tuzemsku, pokud úhrnná ástka všech tchto hodnot nepevyšuje u osob I. skupiny K, u osob II. skupiny K a u osob III. skupiny K u každého jednotlivého poplatníka. Da se vybere jen z té ásti movitého majetku nabývaného každým nabyvatelem, která pevyšuje uvedené ástky, c) jiného majetkového prospchu nabytého na základ smlouvy o vypjce uzavené mezi vlastníkem pozemku a bytovým družstvem nebo vlastníkem jednotky pi úprav práva k pozemku podle zvláštního pedpisu, 2f) d) píležitostných bezúplatných nabytí movitého majetku a jiného majetkového prospchu, jehož hodnota nepesahuje K. (4) U jednoho poplatníka se podmínky pro osvobození uvedené v odstavci 2 písm. a) a b) a v odstavci 3 písm. a) a b) posuzují samostatn. (5) Od dan ddické a dan darovací jsou dále osvobozena nabytí movitého majetku, pokud zstavitel nebo dárce byl zástupcem cizího státu poveným v eské republice, píslušníkem jeho rodiny žijícím s ním ve spolené domácnosti, jakož i jinou osobou, jíž píslušely diplomatické výsady a imunity a která nebyla obanem eské republiky, jeli zaruena vzájemnost. (6) Osvobození od dan ddické uvedené v odstavci 2 písm. a) a b) se poskytne jen za pedpokladu, že poplatník tyto vci a hodnoty uvede v daovém piznání. 20 (1) Od dan ddické a dan darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku a) eskou republikou, jakož i bezúplatné poskytnutí majetku eskou republikou, b) územními samosprávnými celky a jimi zízenými píspvkovými organizacemi, c) dobrovolnými svazky obcí,

8 d) veejnými výzkumnými institucemi, e) veejnými vysokými školami, f) veejnými neziskovými ústavními zdravotnickými zaízeními. (2) Od dan z pevodu nemovitostí jsou osvobozeny a) pevody a pechody vlastnictví k nemovitostem pi likvidaci státních podnik, 3) akciových spoleností s plnou majetkovou úastí státu nebo s plnou majetkovou úastí Fondu národního majetku eské republiky a nebo Pozemkového fondu eské republiky a spoleností s ruením omezeným s plnou majetkovou úastí státu, [- Dnem 1. ledna 2006 se v 20 odst. 2 písm. a) slova nebo s plnou majetkovou úastí Fondu národního majetku eské republiky a zrušují. b) pevody a pechody vlastnictví k nemovitostem akciových spoleností s plnou majetkovou úastí státu uskutenné podle rozhodnutí valné hromady a schválené vládou eské republiky, c) pevody vlastnictví k nemovitostem akciových spoleností s plnou majetkovou úastí státu související s pímým prodejem v rámci rozhodnutí o privatizaci podle zvláštního zákona, 4) d) pevody a pechody vlastnictví k nemovitostem v souvislosti s rozdlováním a sluováním obcí nebo se zmnami jejich území podle zvláštních pedpis, 5) e) pevody vlastnictví k nemovitostem z vlastnictví obcí do vlastnictví dobrovolných svazk obcí (dále jen svazek ) vytvoených podle zvláštního zákona, 6) a dále z vlastnictví svazk do vlastnictví obcí, které byly i jsou ve svazku sdruženy a které byly pedchozími vlastníky pevádných nemovitostí, f) pevody a pechody vlastnictví k nemovitostem mezi zizovateli veejných výzkumných institucí a veejnými výzkumnými institucemi nebo mezi zizovateli veejných neziskových ústavních zdravotnických zaízení a veejnými neziskovými ústavními zdravotnickými zaízeními. (3) Od dan z pevodu nemovitostí je osvobozen pevod nebo pechod vlastnictví k nemovitostem z vlastnictví eské republiky, pokud s majetkem státu hospodaí organizaní složky státu, Kancelá Poslanecké snmovny, Kancelá Senátu, státní píspvkové organizace, státní fondy nebo eská konsolidaní agentura, jakož i pevody nebo pechody vlastnictví k nemovitostem na eskou republiku. (4) Od dan ddické a dan darovací jsou osvobozena bezúplatná nabytí majetku a) urená na financování zaízení a humanitárních akcí v oblasti kultury, školství, vdy, výzkumu, vývoje a vzdlání, zdravotnictví, sociální pée, ekologie, tlovýchovy, sportu, výchovy a ochrany dtí a mládeže a požární ochrany, pokud je majetek nabyt právnickými osobami, které byly zízeny k zabezpeování tchto inností a které mají sídlo na území eské republiky, b) státem registrovanými církvemi a náboženskými spolenostmi, 7) c) obecn prospšnými spolenostmi a politickými stranami a politickými hnutími urená na jejich innost, d) nadacemi nebo nadaními fondy, jakož i majetku poskytnutého nadacemi nebo nadaními fondy v souladu s úelem a podmínkami stanovenými v nadaní listin nebo ve statutu, e) zdravotními pojiš ovnami pro fondy veejného zdravotního pojištní. (5) Od dan ddické je osvobozen nárok zstavitele na odškodnní podle zvláštních zákon, 8) jestliže zstavitel podal žádost o pedbžné projednání podle zákona. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znní pozdjších pedpis, nebo obdobnou žádost podle ostatních zvláštních pedpis, a do smrti zstavitele nárok nebyl ústedním orgánem uspokojen. Toto osvobození se vztahuje též na pípady, kdy zstavitel nárok vas uplatnil u soudu, do smrti zstavitele však nebylo soudem o nm pravomocn rozhodnuto. (6) Od dan darovací a dan z pevodu nemovitostí jsou osvobozeny a) pevody a pechody vlastnictví k majetku z Fondu národního majetku eské republiky a z Pozemkového fondu eské republiky na nabyvatele, na základ rozhodnutí o privatizaci 9) a pi pevodu zemdlských a lesních pozemk z vlastnictví státu podle zvláštního pedpisu, 9a) [- Dnem 1. ledna 2006 se v 20 odst. 6 písm. a) slova z Fondu národního majetku eské republiky a zrušují. b) pevody a pechody vlastnictví k nemovitostem akciových spoleností s plnou majetkovou úastí státu uskutenné v rámci schváleného privatizaního projektu nebo rozhodnutí o privatizaci ped pevodem majetkové úasti na Fond národního majetku eské republiky nebo na Pozemkový fond eské republiky, 10) [- Dnem 1. ledna 2006 se v 20 odst. 6 písm. b) slova na Fond národního majetku eské republiky nebo zrušují.] c) pevody a pechody majetku, který pechází na právnické osoby v eské republice v souvislosti se zánikem eské a Slovenské Federativní Republiky, d) pevody a pechody vlastnictví k pozemkm a zízení vcných bemen na základ rozhodnutí

9 pozemkových úad o pozemkových úpravách podle zvláštního pedpisu, 11) e) vklady vložené podle zvláštního zákona 12) do základního kapitálu obchodních spoleností nebo družstev (dále jen vklad ). Jeli vkladem nemovitost, osvobození se neuplatní, jestliže do pti let od vložení vkladu zanikne úast spoleníka obchodní spolenosti nebo lena v družstvu (dále jen spoleník ), s výjimkou pípadu úmrtí spoleníka, a nemovitost není spoleníku vrácena. Osvobození zstává zachováno, dojde-li ke zmn obchodní spolenosti na veejné neziskové ústavní zdravotnické zaízení. Po dobu tchto pti let nebží lhta pro vymení dan. Zánik úasti ve spolenosti nebo lenství v družstvu do pti let od vložení nemovitosti jako vkladu je spoleník povinen oznámit do 30 dn ode dne zániku úasti nebo lenství místn píslušnému správci dan; souástí tohoto oznámení je i sdlení o zpsobu vypoádání, f) pevody a pechody majetku právnických osob pi jejich slouení, splynutí, rozdlení nebo pemn, g) bezúplatné pevody byt a nebytových prostor z vlastnictví bytových družstev do vlastnictví len fyzických osob, jdeli o bezúplatné pevody uvedené v ustanovení 24 odst. 1 až 4 zákona. 72/1994 Sb., kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt), ve znní pozdjších pedpis, h) pevody rodinných domk a garáží a byt z majetku družstev do vlastnictví len tchto družstev fyzických osob, jejichž nájemní vztah k rodinnému domku, garáži nebo bytu vznikl po splacení lenského podílu (dalšího lenského vkladu) tmito leny nebo jejich právními pedchdci, i) pevody a pechody majetku bytového družstva v souvislosti s vylenním ásti bytového družstva, 12c) j) pevody byt a garáží z vlastnictví právnické osoby, vzniklé za úelem, aby se stala vlastníkem budovy, do vlastnictví fyzických osob nájemc pevádných byt a garáží, kteí jsou leny nebo spoleníky této právnické osoby, pokud se fyzické osoby nebo jejich právní pedchdci podíleli svými penžními prostedky a jinými penzi ocenitelnými hodnotami na poízení budovy, k) pevody nemovitostí z vlastnictví eské republiky, které ped pevodem byly ve správ Pozemkového fondu eské republiky. (7) Od dan z pevodu nemovitostí je osvobozen první úplatný pevod nebo pechod vlastnictví a) ke stavb, která je novou stavbou, na níž bylo vydáno pravomocné kolaudaní rozhodnutí, nebo je dokonenou novou stavbou nebo rozestavnou novou stavbou a stavba nebyla dosud užívána, s výjimkou zkušebního provozu, 12d) b) k bytu v nové stavb a k bytu, který vznikl zmnou dokonené stavby 12e) a byt nebyl dosud užíván, jdeli o pevod bytu podle zvláštního právního pedpisu, 12f) jestliže pevodcem je fyzická i právnická osoba a pevod stavby je provádn v souvislosti s jejich podnikatelskou inností, kterou je výstavba nebo prodej staveb a byt, nebo jejich pedmtem innosti je výstavba nebo prodej staveb a byt, anebo jeli pevodcem obec. (8) Od dan z pevodu nemovitostí je osvobozen úplatný pevod nemovitosti, jestliže pevodcem je právnická osoba, které byla nemovitost bezúplatn pevedena likvidátorem na základ zákona o zrušení Fondu dtí a mládeže a o zmnách nkterých zákon. (9) Da ddická, da darovací a da z pevodu nemovitostí se nevybírá pi vydání majetku podle zvláštních pedpis. 13) (10) Od dan darovací jsou osvobozena nabytí vlastnického práva k nemovitostem, které jsou kulturními památkami, pokud k nim dochází mezi osobami zaazenými v I. skupin. (11) Od dan darovací jsou osvobozena bezúplatná nabytí majetku fyzickými osobami s bydlištm na území eské republiky provozujícími školská a zdravotnická zaízení a zaízení na ochranu opuštných zvíat nebo ohrožených druh zvíat urená na financování tchto zaízení. Obdobn jsou osvobozena bezúplatná nabytí majetku právnickými osobami provozujícími zaízení na ochranu opuštných zvíat nebo ohrožených druh zvíat. (12) Od dan darovací jsou osvobozeny bezúplatné a ásten bezúplatné pevody majetku z Fondu národního majetku eské republiky a z Pozemkového fondu eské republiky na Podprný a garanní rolnický a lesnický fond, a.s., a dotace poskytované Podprným a garanním rolnickým a lesnickým fondem, a.s., z majetku tohoto fondu. [-Dnem 1. ledna 2006 se v 20 odst. 12 slova z Fondu národního majetku eské republiky a zrušují.] (13) Od dan ddické a dan darovací je osvobozeno první bezúplatné nabytí majetkového podílu stanoveného 7 odst. 4 a ástí tetí zákona. 42/1992 Sb., o úprav majetkových vztah a vypoádání majetkových nárok v družstvech, mezi osobami blízkými. 13a) (14) Od dan darovací je osvobozeno nabytí penžních prostedk poskytnutých fyzické osob, která je prokazateln použije na zvýšení nebo zmnu kvalifikace, studium, léení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomcky pro zdravotn postižené, jakož i pímé poskytnutí takové pomcky.

10 (15) Od dan darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku na humanitární nebo charitativní úely, bezúplatné nabytí majetku v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby poskytované podle zvláštního právního pedpisu 13b) a bezúplatné nabytí majetku z veejných sbírek, 13c) nejsouli tato bezúplatná nabytí majetku od dan darovací osvobozena podle pedchozích odstavc. 21 Daové piznání (1) Poplatník je povinen podat místn píslušnému správci dan piznání k dani ddické a k dani darovací do 30 dn ode dne, v nmž a) nabylo právní moci rozhodnutí píslušného orgánu, kterým bylo skoneno ddické ízení, jdeli o da ddickou, b) došlo k bezúplatnému nabytí movitého majetku nebo jiného majetkového prospchu nebo byl poskytnut movitý majetek nebo jiný majetkový prospch do ciziny, jdeli o da darovací, c) byla daovému subjektu doruena smlouva o bezúplatném pevodu vlastnictví k nemovitosti s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí nebo nabyla úinnosti smlouva o bezúplatném pevodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí, jdeli o da darovací, d) uplynulo pololetí píslušného kalendáního roku, jdeli o bezúplatné nabytí majetku právnickými osobami osvobozeného podle 20 odst. 4; piznání k dani ddické nebo k dani darovací zahrnuje veškerý majetek nabytý v tomto období s výjimkou majetku, u kterého se daové piznání podle odstavce 5 nepodává. (2) Poplatník je povinen podat místn píslušnému správci dan piznání k dani z pevodu nemovitostí nejpozdji do konce tetího msíce následujícího po msíci, v nmž a) byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí, b) nabyla úinnosti smlouva o úplatném pevodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí, c) bylo vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti ve veejné dražb nebo nabylo právní moci rozhodnutí o píklepu a bylo zaplaceno nejvyšší podání pi výkonu rozhodnutí nebo exekuci, d) nabylo právní moci rozhodnutí nebo byla daovému subjektu doruena jiná listina, kterými se potvrzují nebo osvdují vlastnické vztahy k nemovitosti, nejednáli se o úplatný pevod nebo pechod vlastnictví k nemovitosti uvedený v písmenech a) až c). (3) Souástí daového piznání je ovený opis nebo ovená kopie smlouvy nebo jiné listiny, kterou se potvrzují nebo osvdují vlastnické vztahy k nemovitosti, a znalecký posudek o cen zjištné podle zvláštního právního pedpisu, 2aa) jdeli o úplatný nebo bezúplatný pevod nebo pechod vlastnictví k nemovitosti. Jdeli o vklad nemovitosti do spolenosti s ruením omezeným nebo do akciové spolenosti, souástí daového piznání je posudek znalce, kterým se uruje hodnota pedmtu vkladu podle obchodního zákoníku. 2cc) (4) Znalecký posudek se nevyžaduje a) pi podání daového piznání k dani ddické, b) pi podání daového piznání k dani darovací nebo k dani z pevodu nemovitostí, jdeli o pevod nebo pechod vlastnictví k nemovitosti, který je zcela osvobozen od dan, c) pi podání daového piznání k dani darovací nebo k dani z pevodu nemovitostí, jdeli o pevod i pechod vlastnictví k pozemku bez stavby a bez trvalého porostu; vzniknouli pochybnosti o správnosti výše základu dan, správce dan sdlí tyto pochybnosti daovému subjektu a vyzve jej k pedložení znaleckého posudku, d) pi podání daového piznání k dani z pevodu nemovitostí, jdeli o úplatný pevod vlastnictví k nemovitosti z vlastnictví územního samosprávného celku, o vydražení nemovitosti nebo o pechod vlastnictví k nemovitosti pi zrušení a vypoádání podílového spoluvlastnictví soudem. [- Úinnost od 1. ledna 2007: V 21 odst. 4 se na konci textu písmene d) doplují slova, anebo pi vyvlastnní, není-li základem dan cena zjištná podle zvláštního právního pedpisu 2aa).] (5) Daové piznání k dani ddické nebo k dani darovací se nepodává pi bezúplatném nabytí nebo poskytnutí majetku, jeli a) od dan ddické podle tohoto zákona zcela osvobozeno, b) od dan darovací osvobozeno bezúplatné nabytí movitého majetku nebo jiného majetkového prospchu podle 19 odst. 3 a 5, c) od dan darovací osvobozeno bezúplatné nabytí majetku na humanitární nebo charitativní úely, z veejných sbírek nebo v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby, d) poplatníkem dan ddické nebo dan darovací eská republika nebo územní samosprávný celek. (6) Daové piznání k dani z pevodu nemovitostí se nepodává pi úplatném pevodu nebo pechodu

11 nemovitosti z vlastnictví eské republiky nebo Fondu národního majetku eské republiky, jeli pevod nebo pechod vlastnictví k nemovitosti od této dan osvobozen. [-Dnem 1. ledna 2006 se v 21 odst. 6 slova nebo Fondu národního majetku eské republiky zrušují.] (7) Soud, který vedl ízení o ddictví v prvním stupni, nejdeli o nabytí majetku výhradn osobami zaazenými v I. skupin, zašle stejnopis pravomocného usnesení o ddictví, stejnopis pípadného samostatného pravomocného usnesení o odmn notáe a jeho hotových výdajích a celý spis vedený v ízení o ddictví místn píslušnému správci dan do 30 dn po pravomocn skoneném ízení o ddictví. Správce dan vrátí uvedený spis soudu do 30 dn ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vymení dan. Oznamovací povinnost ke správci dan mají katastrální úady, jdeli o zápisy vlastnických a jiných vcných práv do katastru nemovitostí a jejich zmny a celní orgány, jdeli o darování movitého majetku z ciziny nebo do ciziny. 22 Lhty pro vymení (1) Da nelze vymit ani domit po uplynutí tí let od konce kalendáního roku, v nmž vznikla povinnost podat daové piznání. (2) Bylli ped uplynutím této lhty uinn úkon smující k vymení dan nebo jejímu dodatenému stanovení, bží tíletá lhta znovu od konce roku, v nmž byl poplatník o tomto úkonu zpraven. Vymit a domit da však lze nejpozdji do deseti let od konce kalendáního roku, v nmž vznikla povinnost podat daové piznání. ÁST TETÍ USTANOVENÍ PECHODNÁ A ZÁVRENÁ 23 (1) Po dobu dvou let od úinnosti tohoto zákona se u prvních pevod a darování movitých a nemovitých vcí, vydaných podle zvláštních pedpis, 8) mezi oprávnnými osobami navzájem a mezi oprávnnými osobami a osobami tetími, vymí da darovací a da z pevodu nemovitostí ve výši odpovídající sazbám poplatk podle pedpis platných ke dni 31. prosince 1992, jeli to pro poplatníka výhodnjší. (2) Jdeli o nemovitý majetek vydaný nebo poskytnutý jako náhrada podle zákona. 229/1991 Sb., o úprav vlastnických vztah k pd a jinému zemdlskému majetku, ve znní pozdjších pedpis, a o pevod nebo pechod vlastnictví mezi osobami blízkými podle obanského zákoníku, je tento majetek osvobozen pi prvním pevodu nebo pechodu vlastnictví od dan ddické, dan darovací a dan z pevodu nemovitostí. To platí i v pípad nemovitého majetku, k nmuž byla obnovena práva vlastníka podle 22 zákona. 229/1991 Sb. a 11 a 12 zákona. 42/1992 Sb., o úprav majetkových vztah a vypoádání majetkových nárok v družstvech, jdeli o první pevod nebo pechod vlastnictví tohoto majetku mezi osobami blízkými podle obanského zákoníku. 24 (1) Pokud nastala ped úinností tohoto zákona skutenost, která byla podle dívjších pedpis pedmtem poplatku (dan) z ddictví, z darování a z pevodu nebo pechodu nemovitostí, postupuje se podle dívjších pedpis. (2) Nastalali ped úinností tohoto zákona skutenost, která byla pedmtem poplatku podle dosavadních pedpis, ale poplatek nebyl ješt vymen a zaplacen, píslušné územní finanní orgány dokoní zahájené ízení o vymení notáských poplatk uvedených v odstavci 1, které nebylo v den úinnosti tohoto zákona pravomocn skoneno. (3) Notáské poplatky, vymené do dne nabytí úinnosti tohoto zákona, avšak do tohoto dne nezaplacené, vybírají a vymáhají soudy. Okresní soudy rozhodují rovnž o opravách zejmých omyl a nesprávností v rozhodnutích o vymení notáských poplatk, která nabyla právní moci od 31. prosince (4) U notáských poplatk za úkony, kde byl proveden úkon státním notástvím do 31. prosince 1992 a notáský poplatek za úkony nebyl vymen nebo byl vymen v nižší ástce, vymí nebo domí notáský poplatek za úkony okresní soud, jestliže se píslušný spis nachází v úschov tohoto soudu. Jestliže je píslušný spis uložen u katastrálního úadu, vymí nebo domí notáský poplatek za úkony tento katastrální úad. V tomto ízení postupují soudy i katastrální úady podle dívjších pedpis. 15) Obdobn postupují tyto orgány v pípadech oprav zejmých omyl a nesprávností v rozhodnutí o vymení notáských poplatk za úkony. (5) O odvolání proti rozhodnutí okresního soudu nebo proti rozhodnutí státního notáství o vymení notáských poplatk za úkony, podaném po 1. lednu 1993, rozhodne krajský soud, v jehož obvodu psobí

12 píslušný okresní soud nebo psobilo píslušné státní notáství. O odvolání proti rozhodnutí katastrálního úadu o vymení notáských poplatk za úkony rozhodne píslušný nadízený orgán. 25 (1) Ministerstvo financí eské republiky mže ve vztahu k cizin podle poteby stanovit odchylky od zákona k zabránní dvojímu zdanní, k zachování vzájemn stejného postupu s cizinou nebo k provádní opatení nutných s ohledem na postup cizích orgán. (2) Ministerstvo financí mže obecn závazným právním pedpisem stanovit podrobnosti k výpotu dan ddické podle ustanovení 4 tohoto zákona. (3) Finanní editelství na žádost daového subjektu nebo ruitele, kterému byla doruena výzva k zaplacení daového nedoplatku ruitelem, da z pevodu nemovitostí nebo da darovací promine v pípadech odstoupení od smlouvy nebo vrácení daru pro vady, pokud k nmu dojde ve lht 3 let a) ode dne vzniku právních úink vkladu práva do katastru nemovitostí 16), b) ode dne úinnosti smlouvy o úplatném i bezúplatném pevodu nemovitostí, které nejsou pedmtem evidence v katastru nemovitostí, c) od bezúplatného nabytí movité vci a daový subjekt nebo ruitel ve lht 3 let od skuteností uvedených pod písmeny a) až c) požádá o prominutí dan. [- Úinnost od 1. ledna 2007: V 25 odstavec 3 vetn poznámky pod arou. 16 zní: (3) Finanní editelství na žádost daového subjektu da z pevodu nemovitostí nebo da darovací promine v pípadech odstoupení od smlouvy nebo vrácení daru pro vady, anebo zrušení vyvlastnní úadem, který provádí vyvlastnní, pokud k nmu dojde ve lht 3 let a) ode dne vzniku právních úink vkladu práva do katastru nemovitostí 16), b) ode dne úinnosti smlouvy o úplatném i bezúplatném pevodu nemovitostí, které nejsou pedmtem evidence v katastru nemovitostí, c) od bezúplatného nabytí movité vci, d) od právní moci rozhodnutí o vyvlastnní a daový subjekt ve lht 3 let od skuteností uvedených pod písmeny a) až d) požádá o prominutí dan. 16) 2 odst. 3 zákona. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných vcných práv k nemovitostem, ve znní zákona. 90/1996 Sb.] (4) Ministerstvo financí eské republiky mže daovému subjektu nebo ruiteli, kterému byla doruena výzva k zaplacení daového nedoplatku ruitelem, da zcela nebo ásten prominout pi ešení dsledk živelních pohrom a jiných mimoádných hromadných událostí z dvodu odstranní tvrdosti. (5) K prominutí dan podle odstavc 3 a 4 mže dojít kdykoliv. (6) Dojde-li k prominutí dan podle odstavc 3 a 4, která již byla ruitelem zásti nebo zcela zaplacena, vznikne ruiteli ohledn zaplacené ástky peplatek, který správce dan pevede na pípadný nedoplatek na osobním útu ruitele, kde se eviduje o jeho vlastních daových povinnostech. Nemá-li ruitel nedoplatek, na který lze peplatek pevést, správce dan peplatek nebo jeho zbývající ást ruiteli poukáže do 30 dn od jeho vzniku. 26 (1) Zrušují se 1. Zákon eské národní rady. 146/1984 Sb., o notáských poplatcích, ve znní zákona eské národní rady. 201/1990 Sb., kterým se mní a dopluje zákon eské národní rady. 146/1984 Sb., o notáských poplatcích. 2. Vyhláška Ministerstva financí eské socialistické republiky. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon eské národní rady o notáských poplatcích, ve znní vyhlášky Ministerstva financí, cen a mezd eské republiky. 237/1990 Sb., kterou se mní a dopluje vyhláška Ministerstva financí eské socialistické republiky. 150/1984 Sb., a vyhlášky Ministerstva financí eské republiky. 153/1992 Sb. 3. Výnos Ministerstva financí, cen a mezd eské socialistické republiky o opatení k odstranní tvrdosti pi vymování notáských poplatk j. 153/14779/1988 ze dne 15. srpna 1988 (reg. v ástce 29/1988 Sb.). 4. Výnos Ministerstva financí, cen a mezd eské socialistické republiky o osvobození osobních poíta a mikropoíta od notáského poplatku z darování j. 153/17 283/1989 ze dne 28. záí 1989 (reg. v ástce 30/1989 Sb.).

13 5. Výnos Ministerstva financí, cen a mezd eské socialistické republiky o osvobození od notáských poplatk za úkony j. 153/17 282/1989 ze dne 28. záí 1989 (reg. v ástce 34/1989 Sb.). 6. Opatení Ministerstva financí eské republiky o úlevách u notáských poplatk ze dne 19. íjna 1990 (vyhlášeno v ástce 73/1990 Sb.). 7. Opatení Ministerstva financí eské republiky o úlev u notáských poplatk z ddictví odškodnní podle zákona o soudní rehabilitaci ze dne 5. bezna 1991 (vyhlášeno v ástce 24/1991 Sb.). 8. Opatení Ministerstva financí eské republiky o úlevách u notáských poplatk souvisejících s vydáním vci podle zákona. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ze dne 30. dubna 1991 (vyhlášeno v ástce 47/1991 Sb.). (2) Dnem nabytí úinnosti tohoto zákona se nepoužijí 1. Výnos Ministerstva financí eské socialistické republiky k provedení zákona. 146/1984 Sb., o notáských poplatcích, j. 153/1 690/1985 ze dne 7. února Výnos Ministerstva financí eské socialistické republiky o úlevách u notáských poplatk j. 153/2 350/1985 ze dne 7. února Výnos Ministerstva financí eské socialistické republiky o odvodu notáských a soudních poplatk do státního rozpotu eské socialistické republiky j. 153/20 783/1986 ze dne 28. listopadu Opatení Ministerstva financí eské socialistické republiky o osvobození len eského svazu protifašistických bojovník od soudních a notáských poplatk j. 153/8 399/1987 ze dne 12. ervna Tento zákon nabývá úinnosti dnem 1. ledna * * * Zákon. 18/1993 Sb., nabyl úinnosti dnem 1. ledna Zákon. 322/1993 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ledna Zákon. 42/1994 Sb. nabyl úinnosti dnem 21. bezna Zákon. 72/1994 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. kvtna Zákon. 85/1994 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ervna Zákon. 113/1994 Sb. nabyl úinnosti dnem 8. ervna Zákon. 248/1995 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ledna Zákon. 96/1996 Sb. nabyl úinnosti dnem 26. dubna Zákon. 151/1997 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ledna Zákon. 203/1997 Sb. nabyl úinnosti dnem 28. srpna Zákon. 227/1997 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ledna Zákon. 169/1998 Sb. nabyl úinnosti ticátým dnem po dni jeho vyhlášení (den vyhlášení 16. ervence 1998). Zákon. 95/1999 Sb. nabyl úinnosti dnem 25. kvtna Zákon. 27/2000 Sb. nabyl úinnosti prvním dnem tetího msíce ode dne vyhlášení (den vyhlášení 22. února 2000). Zákon. 103/2000 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ervence Zákon. 132/2000 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ledna Zákon. 340/2000 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ledna Zákon. 364/2000 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. prosince Zákon. 117/2001 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ervna Zákon. 120/2001 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. kvtna Zákon. 148/2002 Sb. nabyl úinnosti dnem 17. dubna Zákon. 198/2002 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ledna Zákon. 320/2002 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ledna Zákon. 420/2003 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ledna Zákon. 669/2004 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ledna Zákon. 179/2005 Sb. nabývá úinnosti dnem 1. ledna Zákon. 342/2005 Sb. nabyl úinnosti dnem 13. záí Zákon. 186/2006 Sb. nabývá úinnosti dnem 1. ledna Zákon. 230/2006 Sb. nabyl úinnosti dnem 1. ervna Zákon. 245/2006 Sb. nabyl úinnosti dnem 31. kvtna * * *

14 l. II zákona. 322/1993 Sb. zní: 1. Nastalali ped úinností tohoto zákona skutenost, která byla pedmtem dan ddické, dan darovací a dan z pevodu nemovitostí podle zákona eské národní rady. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí, ve znní zákona eské národní rady. 18/1993 Sb., postupuje se podle tchto pedpis i po nabytí úinnosti tohoto zákona. 2. Ustanovení 25 odst. 3 se použije i na pípady, kdy skutenost, která je pedmtem dan z pevodu nemovitostí nastala v roce 1993 a poplatník požádá o prominutí dan do šesti msíc ode dne nabytí úinnosti zákona. l. II zákona. 96/1996 Sb. zní: 1. Nastalali v dob od 24. ervna 1991 skutenost uvedená v l. I bodech 1 a 2, která byla pedmtem dan ddické, dan darovací a dan z pevodu nemovitostí, nebo pedmtem notáského poplatku, píslušný finanní úad na základ žádosti podané do šesti msíc ode dne úinnosti tohoto zákona da, pop. poplatek v rozsahu osvobození uvedeného v l. I bodech 1 a 2 poplatníkovi promine. Vznikneli prominutím vratitelný peplatek, vrátí jej finanní úad bez žádosti do 30 dn. 2. Soud je povinen do 30 dn ode dne doruení výzvy zaslat finannímu úadu spisy související s provedením tohoto zákona. 35 zákona. 151/1997 Sb. zní: Pokud je pedmtem dan ddické, dan darovací a dan z pevodu nemovitostí skutenost, která nastala ped úinnosti tohoto zákona, postupuje se podle pedpis úinných v dob, kdy k této skutenosti došlo. l. II zákona. 203/1997 Sb. zní: 1. Došloli v dob od zápisu zmn v obchodním rejstíku k prvému pevodu nebo pechodu vlastnictví nemovitého majetku, k nmuž byla obnovena práva vlastníka podle 11 a 12 zákona. 42/1992 Sb., o úprav majetkových vztah a vypoádání majetkových nárok v družstvech, mezi osobami blízkými, 13a) píslušný finanní úad na základ žádosti podané do šesti msíc ode dne úinnosti tohoto zákona promine da ddickou, da darovací a da z pevodu nemovitostí nebo notáský poplatek. Vznikneli prominutím vratitelný peplatek, vrátí jej finanní úad bez žádosti do 30 dn. 2. Soud je povinen do 30 dn ode dne doruení výzvy zaslat finannímu úadu spisy související s provedením tohoto zákona. l. II zákona. 169/1998 Sb. zní: 1. Nastalali ped úinností tohoto zákona skutenost, která byla pedmtem dan ddické podle zákona. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí, ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994 Sb., zákona. 248/1995 Sb., zákona. 96/1996 Sb., zákona. 151/1997 Sb., zákona. 203/1997 Sb. a zákona. 227/1997 Sb., postupuje se podle tohoto pedpisu i po nabytí úinnosti tohoto zákona. 2. Ustanovení 25 odst. 3 zákona. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí, ve znní tohoto zákona, se použije na pípady, kdy právní úinky vkladu práva do katastru nemovitostí, úinnost smlouvy o úplatném i bezúplatném pevodu nemovitostí nebo bezúplatné nabytí movité vci nastaly po úinnosti tohoto zákona. l. II zákona. 420/2003 Sb. zní: Pechodné ustanovení Nastalali pede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona skutenost, která byla podle dosavadních právních pedpis pedmtem dan ddické, dan darovací nebo dan z pevodu nemovitostí, postupuje se podle dosavadních právních pedpis. Jeli da ddická, da darovací nebo da z pevodu nemovitostí vymená podle dosavadních pedpis nižší než 100 K, tato da se nepedepíše a neplatí.

15 Odkazy k textu: 1a) Zákon. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu oban. 1) Zákon. 151/1997 Sb., o oceování majetku a o zmn nkterých zákon (zákon o oceování majetku). 1b) Zákon. 123/1992 Sb., o pobytu cizinc na území eské a Slovenské Federativní Republiky. 2) 842 obanského zákoníku. 2a) Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm, ve znní pozdjších pedpis. 2b) Napíklad zákon. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuní innosti (exekuní ád) a o zmn dalších zákon. 2c) 48 obanského zákoníku. 2d) 117 obanského zákoníku. 2e) 25 zákona. 42/1994 Sb., o penzijním pipojištní se státním píspvkem a o zmnách nkterých zákon souvisejících s jeho zavedením. 2f) 21 zákona. 72/1994 Sb., kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt). 2aa) Zákon. 151/1997 Sb., o oceování majetku a o zmn nkterých zákon (zákon o oceování majetku), ve znní zákona. 121/2000 Sb. 2cc) 59 obchodního zákoníku. 3) 761 zákona. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 47b zákona. 92/1991 Sb., o podmínkách pevodu majetku státu na jiné osoby, ve znní pozdjších pedpis. 4) 10a odst. 6 zákona. 92/1991 Sb., o podmínkách pevodu majetku státu na jiné osoby, ve znní pozdjších pedpis. 5) Zákon NR. 172/1991 Sb., o pechodu nkterých vcí z majetku eské republiky do vlastnictví obcí, ve znní pozdjších pedpis. Zákon NR. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis. 6) 20a zákona NR. 367/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 7) Zákon. 308/1991 Sb., o svobod náboženské víry a postavení církví a náboženských spoleností. 8) Nap. zákon. 58/1969 Sb., o odpovdnosti za škodu zpsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úedním postupem, zákon. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znní pozdjších pedpis, zákon. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znní pozdjších pedpis, zákon. 229/1991 Sb., o úprav vlastnických vztah k pd a jinému zemdlskému majetku, ve znní pozdjších pedpis. 9) Zákon. 92/1991 Sb., ve znní pozdjších pedpis. Zákon NR. 171/1991 Sb., o psobnosti orgán eské republiky ve vcech pevod majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku eské republiky, ve znní pozdjších pedpis. Zákon NR. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu eské republiky. 9a) Nap. zákon. 95/1999 Sb., o podmínkách pevodu zemdlských a lesních pozemk z vlastnictví státu na jiné osoby a o zmn zákona. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu eské republiky, ve znní pozdjších pedpis, a zákona. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí, ve znní pozdjších pedpis. 10) 11 odst. 3 zákona. 92/1991 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 11) 19 zákona. 229/1991 Sb., ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úadech, ve znní pozdjších pedpis. 12) ást druhá zákona. 513/1991 Sb. 12a) 24 odst. 1 až 4 zákona. 72/1994 Sb., kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt). 12b) 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí SR, Ministerstva financí SSR a pedsedy Státní banky eskoslovenské. 136/1985 Sb., o finanní, úvrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavb a modernizaci rodinných domk v osobním vlastnictví, ve znní vyhlášek. 74/1989 Sb.,. 73/1991 Sb. a. 398/1992 Sb. 12c) Nap. 29 zákona. 72/1994 Sb. 12d) 84 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znní zákona. 83/1998 Sb. 12e) 139b odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., ve znní zákona. 83/1998 Sb. 12f) Zákon. 72/1994 Sb., kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické

16 vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt), ve znní pozdjších pedpis. 13) Nap. zákon. 403/1990 Sb., o zmírnní následk nkterých majetkových kivd, ve znní pozdjších pedpis, zákon. 87/1991 Sb., ve znní pozdjších pedpis, zákon. 229/1991 Sb., ve znní pozdjších pedpis, zákon. 42/1992 Sb., o úprav majetkových vztah a vypoádání majetkových nárok v družstvech. 13a) 116 obanského zákoníku. 13b) Zákon. 198/2002 Sb., o dobrovolnické služb a o zmn nkterých zákon (zákon o dobrovolnické služb). 13c) Zákon. 117/2001 Sb., o veejných sbírkách a o zmn nkterých zákon (zákon o veejných sbírkách). 14) Nap. 135 a 462 obanského zákoníku, 55 zákona. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znní pozdjších pedpis. 15) Zákon NR. 146/1984 Sb., o notáských poplatcích, ve znní pozdjších pedpis. Vyhláška Ministerstva financí SR. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon o notáských poplatcích, ve znní pozdjších pedpis. 16) 2 odst. 3 zákona. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných vcných práv k nemovitostem, ve znní zákona. 90/1996 Sb.

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012. 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5.

Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012. 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5. Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 5. prosince 1991 o soudních poplatcích Změna: 271/1992 Sb. Změna: 273/1994 Sb.

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

www.danovezakony365.cz

www.danovezakony365.cz Úplná znění platná v roce 2015 DE IURE DAŇOVÉ www. ZÁKONY danove zakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. května 2015 www.danovezakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb.,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : 458. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách

Více

POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí POKYNY k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí podle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen zákonné opatření ) Tiskopis daňového přiznání (dále

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 118 Rozeslána dne 4. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 118 Rozeslána dne 4. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 118 Rozeslána dne 4. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H : 311. Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových

Více