Moderní aplikace porovnávací metody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moderní aplikace porovnávací metody"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Moderní aplikace porovnávací metody Bakalářská práce Autor: Jan Kolář Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, Ph.D Praha Červen 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ, a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne 26. června 2014 Jan Kolář

3 Poděkování: Tímto bych rád poděkoval vedoucímu mé bakalářské práce Ing. Petru Ortovi, Ph.D, za vstřícný přístup, trpělivost a ochotu při tvorbě této práce, dále pak za veškeré předané vědomosti za celou dobu mého studia. Současně tímto děkuji mým rodičům Janě a Vladislavovi za morální i finanční podporu po celou dobu mého studia. V neposlední řadě patří dík mému nadřízenému panu Petru Antošovi za toleranci a podporu při studiu. Rád bych vyjádřil svůj dík také mému zaměstnavateli ČSOB, a.s. za poskytnutí interních dokumentů, potřebných pro zpracování této práce.

4 Anotace Bakalářská práce představuje disciplínu oceňování nemovitostí s důrazem na tři mezinárodně uznávané metody, zaloţené na bázi trţního přístupu. V teoretické části práce jsou detailně popsána specifika indikace trţní hodnoty porovnávací metodou v podmínkách českého trhu s nemovitostmi. Praktická část se zabývá oceněním bytové jednotky a komerčního prostoru, jenţ je vyuţíván jako pobočka banky, přičemţ jsou aplikovány metody trţního ohodnocení. V poslední části je analyzován současný stav trhu s nemovitostmi na území městské části Praha 17 Řepy. Klíčová slova: Trţní hodnota, porovnávací metoda, výběr vzorků, trh s nemovitostmi, prvky porovnání Annotation The bachelor thesis introduces the discipline of real estate valuation, with emphasis on the three internationally recognized methods based on a market-based approach. In the theoretical part of the thesis are also described in detail specifics of the market value indication with comparative approach within the Czech real estate market. The practical part deals with the valuation of residential unit and commercial space that is used as a bank branch, applied methods of market valuation. In the last section is analyzed the current state of the property market in the area of Prague 17 - Řepy. Key words: Market value, comparative approach, samples selection, real estate market, unit of comparison

5 Obsah: Prohlášení:... 2 Poděkování:... 3 Anotace... 4 Annotation... 4 Obsah:... 5 Úvod... 7 Zvolené metody zpracování... 7 Teoretická část Úvod do oceňování Výklad základních pojmů Přístup k oceňování v podmínkách české legislativy Účel oceňování nemovitostí Vývoj teorie hodnoty Trh s nemovitostmi Oceňování nemovitostí na trţních principech Nákladová metoda Příjmová metoda Porovnávací metoda Indikace trţní hodnoty Aplikace porovnávací metody Popis porovnávací metody Základní předpoklady pouţití porovnávací metody Proces ocenění porovnávací metodou Sběr dat a informací Výběr vzorků Volba vhodného způsobu a jednotky porovnání Analýza cenotvorných rozdílů Pouţití porovnávací metody Indikace porovnávací hodnoty Praktická část Ocenění bytové jednotky Průvodní list... 28

6 4.2 Popisné informace Analýza nejvyššího a nejlepšího vyuţití Ocenění Závěr Omezující podmínky a předpoklady Osvědčení Ocenění komerčního prostoru Průvodní list Popisné informace Analýza nejvyššího a nejlepšího vyuţití Ocenění Závěr Omezující podmínky a předpoklady Osvědčení Analytická část Analýza lokálního trhu Historie a popis městské části Současný stav na trhu s nemovitostmi Pozemky Byty Rodinné domy Komerční prostory Výhled do budoucna Závěr Seznam pouţité literatury Seznam pouţitých webových stránek Seznam tabulek Přílohy... 67

7 Úvod Cílem této bakalářské práce je představení teoretického základu a moderní aplikace porovnávací metody v podmínkách českého trhu při oceňování nemovitostí na trţním principu. Práce je rozdělena na tři části, přičemţ v první teoretické části se budu věnovat vysvětlení základních pojmů uţívaných v oblasti oceňování, historickému vývoji teorie hodnoty, představení disciplíny oceňování nemovitostí a jejího účelného vyuţití. Dále pak v této části budu přibliţovat základní přístupy k oceňování nemovitostí na trţních principech a podmínkám jejich vhodného pouţití. Obsahem teoretické části bude také detailnější představení procesu ocenění nemovitosti porovnávací metodou v podmínkách Českého trhu. Druhá část této práce bude zaměřena na praktické představení indikace aktuální trţní hodnoty. Budou provedena dvě příkladná ocenění a to nemovitostí typu bytová jednotky a komerční prostor, metodami zaloţenými na trţních principech. Třetí analytická část bude věnována analýze lokálního trhu Praha 17 Řepy. Součástí analýzy trhu bude popis lokality, přehled nemovitostí na tomto trhu obchodovaných a jejich průměrných cen, i vývoj trhu mezi roky 2013 a Zvolené metody zpracování Teoretická část této práce je zpracována formou odborné studie, která je vypracována s pouţitím odborné literatury. V této části je poukázáno na specifika oceňování nemovitostí na trţních principech a rozbor procesu indikace trţní hodnoty porovnávací metodou. V praktické části jsou formou zprávy o hodnocení s veškerými náleţitostmi zpracována ocenění bytové jednotky a komerčního prostoru. Metody ocenění byly zvoleny v závislosti na charakteru oceňovaných nemovitostí. V obou případech se jedná o ocenění na bázi trţního přístupu. Třetí část této bakalářské práce, zabývající se analýzou lokálního trhu, popisuje aktuální situaci na daném trhu. U nejčastěji se vyskytujících nemovitostí je analyzován i meziroční vývoj trţních cen. 7

8 Teoretická část 1. Úvod do oceňování Pro správné pochopení následujících kapitol, věnujících se oceňování, je třeba znalost definic základních pojmů v oblasti oceňování pouţívaných. Tyto definice zpravidla vycházejí ze stavebního zákona, popřípadě občanského zákoníku nebo zákona o oceňování. 1.1 Výklad základních pojmů Nemovitost Nemovitosti jsou pozemky a stavby spojené se zemí. Součásti nemovitosti 1 Podle následujícího 120 Občanského zákoníku jsou součásti věcí (tedy i nemovitostí) definovány takto: Součástí věci je vše, co k ní podle její povahy náleţí a nemůţe být odděleno, aniţ by se tím věc znehodnotila. Pro evidenci nemovitostí, vlastnické vztahy k nemovitostem a konec konců i pro oceňování je podstatná věta: Stavba není součástí pozemku. Příslušenství nemovitosti 2 Podle 121 jiţ zmiňovaného Občanského zákoníku jsou příslušenstvím věci takové věci, které náleţí vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly hlavní věcí trvale uţívány. Příslušenství bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k bytu, aby byly s bytem uţívány. Přesnou definici nebo taxativní výčet toho, co je to příslušenství nemovitosti, nikde nenajdeme. V praxi obvykle záleţí na vlastníkovi věci hlavní (např. rodinného domu), jak příslušenství vymezí. Příslušenstvím nemovitostí jsou obvykle různé venkovní úpravy, jako 1 ORT, Petr. Oceňování nemovitostí na tržních principech. Vyd. 1. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2007, s 8. ISBN ORT, Petr. Oceňování nemovitostí na tržních principech. Vyd. 1. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2007, s 9. ISBN

9 jsou ploty, vrata přípojky sítí, ale můţe to být např. i stavební dokumentace (projektová, dokladová a podobná dokumentace. Stavba Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování, ve znění pozdějších předpisů se stavby člení následovně: a) Pozemní stavby - Budovy, jimiţ se rozumí stavby prostorově soustředěné a navenek převáţně uzavřené obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním nebo více ohraničenými uţitkovými prostory. - Venkovní úpravy b) Inţenýrské stavby a speciální pozemní stavby (např. silnice, stoţáry, studny, kanalizace, atd.) c) Vodní nádrţe a rybníky d) Jiné stavby Pozemek Pozemky jsou přirozenou částí zemského povrchu, oddělenou hranicí od ostatních částí. Druhy pozemků jsou evidovány v katastrální mapě. Pozemky mohou být například stavební, zemědělské, lesní, vodní toky, atd. Parcela Parcelou je myšlen obraz pozemku, který má přiděleno parcelní číslo, je polohově určen a zobrazen v katastrální mapě. Byt Bytem je jedna nebo více místností určených k bydlení. K bytu patří i jeho příslušenství. V případě oceňování je zahrnut i podíl na společných částech domu včetně příslušenství, tento podíl můţe obsahovat i okolní budovy či pozemky. Nebytový prostor Definice nebytových prostor je v zásadě stejná jako definice bytu, aţ na jediný rozdíl, a to ţe nebytové prostory nejsou určeny k bydlení na základě rozhodnutí stavebního úřadu. 9

10 1.2 Přístup k oceňování v podmínkách české legislativy Oceňování podle cenového předpisu a administrativní cena V oblasti oceňování nemovitostí se můţeme setkat se dvěma základními přístupy. Prvním z nich je oceňování podle cenového předpisu, jehoţ výsledkem je takzvaná administrativní cena (někdy označovaná jako cena úřední nebo cena zjištěná). Ocenění podle cenového předpisu se pouţívá v zákonem stanovených případech, zejména pro potřeby stanovení základu některých daní nebo třeba kvůli stanovení náhrady při vyvlastnění majetku. Důvodem pro pouţití ocenění administrativní cenou by mělo být dosaţení daňové spravedlnosti, coţ ale v praxi nemusí být pravda. Způsob zjištění administrativní ceny je popsán v zákoně č. 151/97 Sb. a vyhlášek, které na něj navazují. V současné době se pouţívají počítačové programy, které umoţňují po zadání potřebných dat tuto administrativní cenu spočítat. Oceňování na trţních principech, trţní hodnota a trţní cena Druhým přístupem uţívaným při oceňování nemovitostí je ocenění na trţních principech, jehoţ výsledkem je ve většině případů takzvaná trţní hodnota. Definicí trţní hodnoty dle Mezinárodních oceňovacích standardů je odhadnutá částka, za kterou by bylo možné k datu ocenění posuzovaný majetek směnit mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím v nezávislé transakci a po uskutečnění náležitého marketingu, přičemž každá ze stran jedná informovaně, obezřetně a bez donucení 3. Výsledek ocenění na trţních principech můţe být vyjádřen bodovou nebo peněţní hodnotou, nejlépe v rozmezí, které má přijatelný rozsah. Trţní cena je naproti trţní hodnotě pojem, který je vyjádřen konkrétní peněţní hodnotou, za kterou je nemovitost nabízena k prodeji nebo jiţ byl prodej za tuto cenu realizován v konkrétním čase. Pokud je tedy na trţních principech odhadnutá trţní hodnota stanovená jako rozmezí, tak trţní cena ve stejném čase by se měla nacházet uvnitř tohoto rozmezí. Cena obvyklá V podmínkách české legislativy (zákon č. 151/97 Sb.) se pouţívá pojem cena obvyklá, jeţ je trochu nejasně definován, ale v praxi se dá analogicky vyloţit právě jako synonymum k pojmu trţní hodnota. 3 3 ZAZVONIL, Zbyněk. Odhad hodnoty nemovitostí. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2012, s 22. ISBN

11 Schéma č.1 Trţní hodnota NEJNIŢŠÍ PŘEDSTAVA NABÍZEJÍCÍHO TRŢNÍ HODNOTA NEJVYŠŠÍ PŘEDSAVA KUPUJÍCÍHO TRŢNÍ CENA Zdroj: ZAZVONIL, Zbyněk. Odhad hodnoty nemovitostí. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2012, s 216. ISBN Účel oceňování nemovitostí Jedním ze základních předpokladů kvalitního ocenění je stanovení účelu, pro který má být daná nemovitost oceňována. Výsledek ocenění se totiţ můţe v závislosti na jeho účelu značně lišit. Jak uţ bylo napsáno, pro některé účely můţe být poţadováno stanovení administrativní ceny na základě cenového předpisu. Pro drtivou většinu účelů je však poţadováno ocenění na trţních principech. Nejčastěji se můţeme setkat s oceňováním nemovitostí při změnách jejich majitele. Vedle koupě a prodeje nemovitosti můţe být účelem ocenění v souvislosti se změnou jejího vlastníka například její pouţití jako zajištění hypotečního úvěru, ocenění za účelem vypořádání společného jmění manţelů, ocenění pro výpočet daně z převodu nemovitostí nebo ocenění za účelem stanovení hodnoty dědictví (a také odměny notáře). Oceňování nemovitostí se pouţívá také v pojišťovnictví, a to jak při uzavírání smlouvy pro stanovení pojistné hodnoty, tak při řešení pojistné události pro stanovení odpovídající náhrady. Dalšími účely ocenění nemovitosti mohou být: - Správa majetku firem (property a facility management) - Správa majetku měst a obcí - Obchodní aktivity (investice, fúze,...) - Exekuce, draţby - Pro účely leasingových společností - Vypořádání obchodního podílu společnosti 11

12 1.4 Vývoj teorie hodnoty Před představením samotných metod oceňování nemovitostí na trţních principech je vhodné seznámit se stručně s historií vývoje teorie hodnoty, jeţ má jistě značný vliv na dnešní chápání hodnoty jako takové včetně vlivů, které hodnotu utvářejí. Starověk a středověk Historie teorie hodnoty sahá aţ do dob starověkého Řecka, kdy filozof Aristoteles zavedl pojem spravedlivá cena, která víceméně vycházela z morálních měřítek tehdejší společnosti a byla chápána jako průměr cen dosahovaných na trhu. Podobně jako Aristoteles přistupovali ke spravedlivé ceně i středověcí učenci ve 13. století, kteří ji chápali jako cenu, která není ovlivněna podvodným jednáním nebo zatajováním negativních vlastností prodávaného zboţí. Klasická teorie hodnoty V 18. a 19. století dominovala chápání hodnoty takzvaná klasická teorie hodnoty, téţ označovaná jako objektivní. Představitelé klasické teorie měřili hodnotu zboţí především nákladově, s tím ţe poptávka byla značně opomíjena. V tomto období se začala rozlišovat hodnota směnná a hodnota uţitná, která závisela na uţitečnosti daného výrobku, nicméně základním měřítkem hodnoty byly pořád chápány náklady dosahované ve výrobních podmínkách. Subjektivní teorie hodnoty Od konce 19. století začala být na rozdíl od klasické teorie hodnota chápána a měřena zejména uţitkem pro spotřebitele a byl kladen značný důraz na poptávku po daném zboţí. Subjektivní teorie hodnoty se tedy posouvá od počítání nákladů spíše k pozorování chování spotřebitele jako účastníka trhu, na kterém se na základě měnící se nabídky mění i poptávka. Rakouská škola V rámci subjektivní teorie vznikla větev takzvané rakouské školy, která se soustředí ještě více na spotřebitele a vysvětluje, ţe uţitek ze zboţí je pro kaţdého účastníka trhu jiný. Hodnota se tedy tvoří na volném trhu a je výsledkem smlouvání kupující a prodávající strany. 12

13 1.5 Trh s nemovitostmi Obecně je trhem chápáno místo, kde se střetává nabídka s poptávkou. V případě nemovitostí jde vlastně o trh s plochami a prostory a z převáţné části se jedná o pouţité zboţí. Jelikoţ nemovitosti se vyznačují vysokou trvanlivostí, vysokou cenou a fixní polohou, jedná se o trh značně nepruţný a transakce na něm trvají velmi dlouhou dobu. Nemovitosti plní jednu ze základních ţivotních potřeb, kterou je bydlení. Nákup či prodej nemovitosti pro většinu populace znamená zásadní ţivotní rozhodnutí. Účastníci trhu s nemovitostmi Účastníky trhu mohou být fyzické či právnické osoby nebo stát. Účastníci trhu mohou vystupovat v roli kupujících či prodávajících, nájemců či pronajímatelů nebo zprostředkovatelů. Dominantní úlohou státu je trh ovlivňovat zejména s cílem hájit a prosazovat celospolečenské a veřejně prospěšné zájmy a případně usměrňovat či odstraňovat některé negativní dopady, které trh sám o sobě není schopen řešit, to vše v souladu s cíli své hospodářské politiky. 4 Motivy účastníků trhu s nemovitostmi Motivů pro vstup na trh s nemovitostmi můţe být celá řada. Pro účely oceňování jsou velmi důleţité, protoţe převáţně odráţejí individuální potřeby (uţitek) kupujících a prodávajících. Motivy účastníků vstupujících na trh tedy dozajista ovlivňují nabídku a poptávku a tím pádem i cenovou hladinu v jednotlivých segmentech trhu. Motivem prodávající strany můţe být u fyzické osoby nebo domácnosti například: nespokojenost, nadbytečnost, nepotřebnost nebo z druhé strany ekonomická neúnosnost. Podobně tomu je i u právnických osob, které prodávají nemovitosti zejména z důvodů nepotřebnosti nemovitosti, potřeby likvidity, řešení vlastnických vztahů nebo ze spekulativních důvodů. Motivem ke koupi nemovitosti je většinou řešení nebo zlepšení bydlení, stěhování nebo změna sídla, investiční příleţitosti, ale třeba i potřeba bydlet či podnikat na prestiţní adrese a s tím spojená reprezentace nebo vazba k dané lokalitě. 4 ZAZVONIL, Zbyněk. Odhad hodnoty nemovitostí. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2012, s 34. ISBN

14 2. Oceňování nemovitostí na trţních principech V oboru oceňování nemovitostí na trţních principech jsou v praxi pouţívány tři metody. Jsou jimi metoda nákladová, výnosová (příjmová) a porovnávací. Ocenění nemovitosti těmito třemi způsoby (přístupy) a jejich kontribuce vede k odhadu trţní hodnoty. Pouţití těchto metod a jejich kombinací se liší vzhledem k typu oceňované nemovitosti, k podmínkám na trhu a účelu ocenění. 2.1 Nákladová metoda Nákladová metoda (Cost Approach) vychází z minulosti a přistupuje k ocenění nemovitosti na základě nákladů vynaloţených na nákup pozemku a nákladů vynaloţených na výstavbu. Základní verze oceňovacího modelu u nákladového přístupu vychází z historických nákladů na nákup pozemků a na pořízení staveb a počítá s jejich transformací k současnosti, přičemţ celkovou nákladovou hodnotu vyjadřuje jako prostý součet nákladů na pořízení těchto dvou komplementárních komponentů. 5 Jak jiţ ze samotné podstaty pozemku vyplývá, není u něj moţné aplikovat nákladový přístup, protoţe nevznikl lidským přičiněním a je nereplikovatelný. Vzhledem k měnícím se cenám není ani bezpečné vycházet z ceny, která byla na pozemek vynaloţena, a transformovat ji do současnosti. Je tedy vhodné pro zjištění hodnoty pozemku vyuţít jinou ze zbývajících metod, ideálně porovnávací. Jak jiţ bylo řečeno, u oceňování staveb nákladovým přístupem se vychází z nákladů, které byly v minulosti vynaloţeny na její pořízení a jejich transformaci do současnosti. Transformací se rozumí přepočtení původních cen materiálu a práce na současnou cenovou hladinu. V případě, ţe původní údaje o nákladech nejsou známy, je třeba postupovat výpočtem nákladů reprodukčních (náhradových). Reprodukční náklady jsou počítány jako náklady, které by bylo třeba vynaloţit na pořízení shodné stavby se shodnými materiály, stejnou technologií a za pouţití stejného projektu a se stejným účelem vyuţití. Pokud se nejedná o čerstvou novostavbu, je třeba pro indikaci trţní hodnoty nákladovým způsobem započítat také opotřebení jak technické, které sniţuje ţivotnost stavby, tak i 5 ZAZVONIL, Zbyněk. Odhad hodnoty nemovitostí. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2012, s 218. ISBN

15 funkční, které vyplývá z pouţití zastaralejší technologie výroby, měnících se standardů apod. Současně je třeba přihlédnout i k nedostatkům ekonomickým. 2.2 Příjmová metoda Příjmová (výnosová) metoda (Income Approach), na rozdíl od nákladové vycházející z minulosti, poskytuje zadavateli pohled do budoucnosti a indikuje současnou trţní hodnotu na základě v budoucnosti očekávaných příjmů (výnosů). Koncept výnosového přístupu je zaloţen na očekávání (anticipaci) jde v podstatě o očekávání moţného příslibu, který se odehraje někdy v budoucnosti, přičemţ problémem je zejména jeho výše. Protoţe lidé si obecně cení okamţitý efekt daleko více neţ efekt, sice třeba kvantitativně shodný, avšak časově odloţený, neboť ten je vţdy zatíţen určitým stupněm nejistot a rizik, ţe se nemusí vyplnit, přikládají odloţenému uţitku niţší hodnotu neţ současnému. Proto je nutno budoucí prospěch transformovat do současnosti, resp. objektivizovat tak, aby byl současným měřítkem hodnoty. 6 Budoucí prospěch z nemovitostí můţe být reprezentován výnosy z nájemného, očekávanými úsporami, i celou řadou dalších veličin. Celkový součet těchto přínosů (finančně vyjádřených) očištěný o nezbytné náklady související s těmito příjmy (např. transakční) a o určitou míru rizika, ţe tyto přínosy nebudou realizovány, se nazývá příjmová hodnota. Vzhledem k tomu, ţe většina očekávaných přínosů se nachází někde v budoucnosti, je třeba je transformovat na hodnotu současnou pomocí metody diskontovaného cash-flow nebo přímé kapitalizace. Při aplikaci příjmové metody se postupuje nejprve zjištěním takzvaného čistého provozního příjmu při nejlepším moţném vyuţití této nemovitosti. Čistý provozní příjem se vypočte jako hrubý příjem z pronájmu (v závislosti na pronajímané ploše a ceně za tuto plochu) očištěný o ztráty z neplacení nájemného a rezervy na renovace. Výsledná trţní hodnota indikovaná příjmovou metodou je stanovena jako poměr čistého provozního příjmu a míry kapitalizace. 2.3 Porovnávací metoda Porovnávací metoda (Comparative Approach) odráţí trţní hodnotu nemovitosti v současnosti. Pouţití porovnávacího přístupu je v ideálních podmínkách ze všech tří přístupů na bázi trţních principů nejpřesnější a nejdůleţitější pro indikaci trţní hodnoty. Princip porovnávací metody spočívá v porovnání oceňované nemovitosti s nemovitostmi jinými, které ale mají 6 ZAZVONIL, Zbyněk. Odhad hodnoty nemovitostí. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2012, s 224. ISBN

16 s nemovitostí oceňovanou co nejvíce společných vlastností. Nutnou podmínkou pro kvalitní aplikaci porovnávací metody je dostatečný počet vhodných vzorků k porovnání. Koncept vychází ze substitučního principu, podle něhoţ kupující, má-li na výběr mezi několika z jeho pohledu substituty, dá přednost tomu, který je nabízen za nejniţší cenu. Předpokládá, ţe účastníci trhu mohou mimo jiné měřit hodnotu nemovitostí porovnáním s cenami dosahovanými při obchodech s nemovitostmi podobnými, které lze povaţovat za vzájemně nahraditelné. Protoţe však nemovitosti jsou jedinečné a nemohou tudíţ vykazovat naprostou shodu, je nutno jejich případné rozdíly zohlednit cenovými korekcemi, které vyjadřují nutné náklady na přechod k náhradnímu substitutu. 7 Postup při hledání trţní hodnoty porovnávací metodou začíná analýzou nemovitosti oceňované, dále pokračuje výběrem vhodných vzorků pro porovnání. Nemovitosti porovnávané s nemovitostí oceňovanou by měli být stejného typu, ze stejného segmentu trhu a ze stejné oblasti. Sdílený by měl být účel vyuţití, a srovnatelné by měli být i rozměry, popř. další vlastnosti jako konstrukční systém, standard vybavení, stáří nemovitosti a podobně. Porovnávané nemovitosti by měli prodány či nabídnuty k prodeji v co nejbliţším čase k datu ocenění. Při vlastním porovnání dochází u vlastností, kde se porovnávané nemovitosti liší, ke stanovení korekčních činitelů, kterými se následně upravuje hodnota oceňované nemovitosti. Výsledkem je porovnávací hodnota, která by měla mít velice blízko k hodnotě trţní. 2.4 Indikace trţní hodnoty Při závěrečné analýze by mělo dojít ke kontribuci výsledků jednotlivých metod v určitém poměru v závislosti na typu nemovitosti. Ke kontribuci můţe být pouţita následující tabulka: Tabulka č. 1 Kontribuce výsledků Metoda Poměr v % Indikace Porovnávací Příjmová Nákladová Celkem 100 Výsledek Zdroj: Vlastní úpravy 7 ZAZVONIL, Zbyněk. Odhad hodnoty nemovitostí. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2012, s 221. ISBN

17 Poměr, kterým jsou váţeny výsledky jednotlivých metod, není nikde stanoven, a záleţí pouze na názoru zpracovatele posudku, jaký poměr zvolí. Obecně lze říci, ţe i váha jednotlivých metod v závěrečné analýze můţe být dána buď typem nemovitosti, ale také účelem zpracovávaného posudku. Například při odhadu trţní hodnoty bytu v Praze bude mít zajisté největší váhu metoda porovnávací, následovaná metodou příjmovou. Při ocenění skladovací haly ve středních Čechách můţe být postavena do popředí metoda příjmová. V případě odhadu trţní hodnoty stavebního pozemku můţe být 100% váha přiřazena metodě porovnávací. Souvztaţnost jednotlivých přístupů zobrazuje následující schéma: Schéma č. 2 Základní oceňovací model: MINULOST PŘÍTOMNOST BUDOUCNOST Výše nákladů na pořízení Realizované ceny obdobných nemovitostí Výše očekávaného prospěchu Transformace Transformace Věcná hodnota Porovnávací hodnota TRŢNÍ HODNOTA Výnosová hodnota Zdroj: ZAZVONIL, Zbyněk. Odhad hodnoty nemovitostí. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2012, s 227. ISBN , vl. úpravy 17

18 3. Aplikace porovnávací metody 3.1 Popis porovnávací metody Hledání trţní hodnoty nemovitostí pomocí porovnávání je procesem analytickým, při kterém jsou vlastnosti nemovitosti oceňované porovnávány s vlastnostmi nemovitostí podobných, přičemţ se přepokládá, ţe pokud je většina vlastností dvou porovnávaných nemovitostí podobná nebo v ideálním případě shodná, měly by být podobné nebo shodné i jejich zbývající vlastnosti. Zároveň se předpokládá, ţe nemovitosti se shodnými či podobnými vlastnosti mohou být účastníky trhu vnímány jako přiměřené substituty co se týče moţností vyuţití, plnění funkce (uţitku) a jsou tudíţ mezi sebou vzájemně nahraditelné. Vzhledem k faktu, ţe nemovitosti jsou jedinečné, pevně svázané se svou polohou a umístěním, orientací ke světovým stranám a podobně, nemůţe být nikdy docíleno absolutní shody dvou porovnávaných nemovitostí. Principem porovnávací metody je tedy analýza a ohodnocení kvalitativních a kvantitativních rozdílů nemovitosti oceňované a porovnávané. Výsledkem porovnávací metody je takzvaná porovnávací hodnota, která by se měla blíţit k trţní hodnotě v daném čase, proto je nutné, aby výchozí ceny nemovitostí porovnávaných byli co nejaktuálnější. Dá se říci, ţe ceny porovnávaných nemovitostí iniciované (nabídnuty či realizovány) déle neţ rok před datem ocenění, jsou jiţ pro pouţití porovnávací metody nevhodné. Čím větší jsou identifikované a časové rozdíly, tím větší jsou rizika odklonu od skutečné trţní hodnoty a naopak čím jsou identifikované a časové rozdíly menší, tím je odklon výsledné porovnávací hodnoty a skutečné trţní hodnoty menší a ocenění přesnější. 3.2 Základní předpoklady pouţití porovnávací metody Vzhledem k základnímu principu porovnávací metody, tedy porovnání, je asi nejdůleţitějším předpokladem jejího pouţití existence dostatečně velkého trhu v odpovídajícím segmentu, tak aby bylo moţné oceňovanou nemovitost porovnat s jinými. Mezi další podmínky pro úspěšné pouţití porovnávacího přístupu jsou zejména: - Časová aktuálnost cen porovnávaných nemovitostí. (Trh s nemovitostmi se stejně jako další trhy vyvíjí, čím jsou ceny porovnávaných nemovitostí aktuálnější, tím kvalitnější ocenění je a naopak.) - Srovnatelnost nemovitostí. (Porovnávané nemovitosti by měli mít alespoň základní vlastnosti podobné, např. typ nemovitosti, velikost, účel vyuţití, kvalita) 18

19 - Segment trhu. (Na trhu s nemovitostmi má velký vliv na trţní cenu např. lokalita, proto není vhodné porovnávat třeba byt v Praze na Vinohradech, a sice stejně velký byt, ale v Mostě) - Počet vzorků k porovnání. (Porovnání nemovitosti oceňované pouze s jednou nemovitostí, která můţe mít více odlišujících faktorů, můţe být dost nepřesné) Vzhledem k výše uvedenému se dá říci, ţe pouţití porovnávacího přístupu je vhodné zejména u pozemků a nemovitostí určených k bydlení (bytů, rodinných domů, chat, apod.) a pro indikaci trţní hodnoty je vhodné tento přístup kombinovat (kontribuovat) s dalšími přístupy k ocenění na trţních principech, tedy nákladovým a výnosovým. 3.3 Proces ocenění porovnávací metodou Ocenění, tedy indikace hodnoty (v tomto případě hodnoty porovnávací) je postupným analytickým procesem. V praxi bývá rozdělen do následujících tří fází: 1. fáze přípravná o sběr dat a informací 2. fáze porovnávací o výběr vzorků o volba vhodného způsobu a jednotky porovnání o analýza cenotvorných rozdílů o pouţití porovnávací metody 3. fáze závěrečná o vyhodnocení dílčích výsledků o odhad (indikace) porovnávací hodnoty Jednotlivé kroky celého procesu se mohou v praxi vzájemně prolínat nebo mohou být slučovány, kaţdopádně však je mezi nimi nutno respektovat některé jejich úzké podmiňující vazby. Charakter dat je podřízen jejich zdrojům, výběr vzorku je podmíněn jejich mnoţstvím, volba způsobu porovnání je limitována jejich kvalitou a spolehlivostí, výběr porovnávací analýzy je závislý na formě dat, výběr typu porovnávací analýzy je podmíněn charakteru prvků porovnání, zejména zda případné rozdíly je moţno finančně kvantifikovat. Jde-li o 19

20 sloţitější oceňovací problém, proces můţe být samozřejmě doplněn o některé další dílčí procedury Sběr dat a informací Pro úspěšnou aplikaci porovnávací metody je velice důleţité pro odhadce disponovat databází nemovitostí v daném segmentu trhu, která obsahuje soubor dat o cenách, za které byly nemovitosti nedávno prodány nebo za které jsou právě nabízeny. Z takovéto databáze se potom můţe vybrat dostatečný počet vzorků (nemovitostí) pro porovnání. Je důleţité, aby databáze byla pravidelně aktualizována a aby nestárla. Vzhledem k jedinečnosti nemovitostí je důleţité kromě cen mít zaznamenány i údaje, které nemovitost dostatečně popisují a charakterizují právě její jedinečnost, protoţe právě tyto jedinečné vlastnosti mohou mít poměrně zásadní vliv na trţní hodnotu, jak v negativním tak v pozitivním smyslu. V praxi se dají údaje sbírat buď přímo, nebo nepřímo. Přímo získané údaje pocházejí od účastníků trhu, tedy od nabízejících, prodávající nebo kupujících. Vznikají také vlastním výkonem praxe odhadce, tedy jiţ realizovanými odhady a místním šetřením. Výhodu mají přímo získané údaje v tom, ţe jsou přesné a pravdivé, nejsou zkreslené přehnanými představami nabízejících nebo realitními kancelářemi a jejich snahou nemovitost prodat a tudíţ i v některých případech neuvádět negativní vlastnosti nemovitosti nebo naopak příliš vyzdvihovat vlastnosti pozitivní. Nevýhoda přímo získaných údajů je v tom, ţe v praxi často nemohou být dostatečně průkazně podloţeny, a nehodí se tedy pro prokázání skutečnosti v rámci jiných ocenění. Tato skutečnost je dána tím, ţe smluvní strany si často přejí, aby tyto informace nebyly dále prezentovány. Nicméně i nepublikovatelné přímo získané údaje mohou odhadci pomoci udělat si vlastní přehled o reálnosti a pravdivosti údajů získaných nepřímým způsobem. Nepřímo získané údaje mohou pocházet z různých zdrojů a od různých organizací, nejčastěji se jedná o webové stránky různých realitních serverů, údaje realitních kanceláří, periodik nebo i propagačních materiálů nejrůznějších developerů apod. Bohuţel nepřímo získané údaje nejsou tak přesné a pravdivé, jako údaje získané přímo. Vzhledem k veřejnému charakteru těchto dat bývají často ovlivňovány jednostrannými představami nabízejících a neposkytují dostatečné údaje o všech důleţitých vlastnostech nemovitostí, často se lze setkat s různým výkladem podlahových ploch (výměr), ale dokonce i dispozic domů a bytů. Fotodokumentace 8 ZAZVONIL, Zbyněk. Odhad hodnoty nemovitostí. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2012, s ISBN

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

Ocenění nemovitostí č. 181-3605-2011

Ocenění nemovitostí č. 181-3605-2011 Ocenění nemovitostí č. 181-3605-2011 O ceně obvyklé rodinného domku č.p. 83 na pozemku p.č. st. 60 s příslušenstvím a pozemky v k.ú. a obci Hředle dle LV 148 Objednatel posudku: Účel posudku: Vydra Libor

Více

PŘÍLOHA D POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

PŘÍLOHA D POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro zjištění obvyklé ceny nemovitostí (dále jen Postup) pro účely realizace

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4188/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 953, včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území a obec Velká Dobrá, okres Kladno. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin

Více

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14 EX 2334/13-318 ZNALECKY POSUDEK č. 4329/14 0 ceně nemovitých věcí: Bytu č. 455/28, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Letňany, hl. m. Praha. Objednatel posudku:

Více

OCENĚNÍ BYTOVÉHO DOMU

OCENĚNÍ BYTOVÉHO DOMU Bankovní institut vysoká škola Martin Dobyáš OCENĚNÍ BYTOVÉHO DOMU Vedoucí práce : Ing. Petr Ort Ph.D. 2009-1 - OBSAH OCENĚNÍ BYTOVÉHO DOMU... 1 OBSAH... 2 ÚVOD... 3 POPISNÉ INFORMACE... 5 POPIS LOKALITY...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2047-56/2013 o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v ě IV. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun - č.j.015 EX 1362/2011 Palackého 31/2 26601 Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 517/2012

Znalecký posudek č. 517/2012 Znalecký posudek č. 517/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1462/46 v objektu čp.1462, ulice Vršovická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3424/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/1 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytové jednotky č. 970/13 v budově čp. 970 včetně podílu o velikosti 28/922 na společných částech domu a pozemku parc.č. 437/2 v kat. území Beroun,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 652-11/2013 o ceně bytu č. 4387/7 v Jihlavě, Tylova 4387/21. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Ostrava, Paní Mgr. Pavla Fučíková Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava - Mariánské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

Odborné vyjádření č. 1/5-2013

Odborné vyjádření č. 1/5-2013 Odborné vyjádření č. 1/5-2013 Předmětem odborného vyjádření je hrubý odhad tržní hodnoty bytu 3+1 na sídlišti Františkov, zapsané v KN na LV č. 111 pro obec 563889 - LIBEREC a katastrální území 682233

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4053/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4053/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4053/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 514/7, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Lobeček, obec Kralupy nad Vltavou, okres Mělník. Objednatel

Více

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY PŘÍLOHA Č.9 POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

Znalecký posudek č. 498/2012

Znalecký posudek č. 498/2012 Znalecký posudek č. 498/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1410/38 v objektu čp. 1410, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 Č. j: 789/2015-A ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1446-51/2015 o ceně bytové jednotky č. 1466/11 (zapsané na listu vlastnictví č. 8620), umístěné v budově č.p. 1465, 1466, 1467 (zapsané na listu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 908/112 v budově č.p. 908, na pozemku č.parc. St. 455, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 908 a pozemku

Více

Znalecký posudek č. 3797

Znalecký posudek č. 3797 Znalecký posudek č. 3797 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 216/1 v rodinném domu č.p. 216 na pozemku parc. č. st. 392 včetně pozemku v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3309/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2598 pro katastrální území Šumná u Litvínova, obec Litvínov, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 717/187/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 717/187/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 717/187/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 2115/2, v budově č.p. 2113, 2114, 2115 na pozemku č. parc. 5908, č. parc. 5909, č. parc. 5910, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 919/79/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 919/79/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 919/79/14 O ceně bytové jednotky č. 2811/5 o velikosti 3 + 1 vč. podílu na pozemku a společných částech domu, která se nachází v bytovém domě na ulici Bratranců Veverkových č.p. 2811/12

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4641/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4641/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4641/16 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 844/123, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Hlubočepy, Hlavní město Praha. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4012/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4012/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4012/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 2303 pro katastrální území Březová u Zvole, obec Březová-Oleško, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 429/7 v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, okres Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 429/7 v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, okres Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 177-4366/16 o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 429/7 v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, okres Ostrava-město. Objednatel posudku: VÍTKOVICE a.s.. Ruská 2887/101 703 00

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4146/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4146/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4146/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 6989 a podílu id. 1/16 na nemovitostech zapsaných na LV č. 1004, vše včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území Braník, hl.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2126-135/2013 1/2 bytu č.419/9 v bytovém domě čp.409-420,713,714 ; ul.jablonecká, v Praze 9, v kat.území: Střížkov (část domu v k.ú.prosek). Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2092-101/2013 bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3500/09

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2459-149/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2459-149/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2459-149/13 o ceně bytové jednotky č.786/8 včetně spoluvlastnického podílu na budově čp.784-786 a pozemcích st.2640-st.2642 v katastrálním území a obci Mladá Boleslav dle LV č. 6491

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 741/211/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 62/9, v budově č.p. 62, bytový dům, na pozemku č. parc. St. 192, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 921/81/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 921/81/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 921/81/14 O ceně bytové jednotky č. 1183/19 o velikosti 2 + 1 vč. podílu na pozemku a společných částech domu, která se nachází v bytovém domě na ulici Severní č.p. 1183/15 v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /10

ZNALECKÝ POSUDEK. č /10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 239-2979/10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 603/4 a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na pozemcích parc.č. 603/5 a 616/6 v k.ú. Horní Suchá, obec Horní Suchá, okr. Karviná. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2386/22

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2386/22 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2386/22 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1559/51 v domě čp. 1559 postaveném na pozemku parc.č. 73/3 včetně podílu na společných částech domu bez spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47-3092/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47-3092/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 47-3092/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na nemovitostech, a to na pozemcích parc.č. St. 2/1 a 7/3 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okr. Ostrava-město.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112-3157/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3920/346 v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112-3157/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3920/346 v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek. ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-3157/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3920/346 v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král - soudní exekutor

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1463-0196/2013 o ceně chaty č.e.160 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.528 v k.ú. Stříbrná Skalice, obci Stříbrná Skalice, okres Praha-východ. LV 651. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4027/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 372 pro katastrální území a obec Pravonín, okres Benešov. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor Novodvorská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 116-3453/12 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3947/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3947/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3947/12 O ceně nemovitosti: Bytu č. 347/6, spolu s podílem na společných částech budovy a na pozemku, v katastrálním území Říčany-Radošovice, obec Říčany, okres Praha-východ. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. JUDr. Milan Vlha - soudní exekutor Prokešovo náměstí Ostrava. pro účely exekučního řízení 102 EX 00827/09-123

ZNALECKÝ POSUDEK. JUDr. Milan Vlha - soudní exekutor Prokešovo náměstí Ostrava. pro účely exekučního řízení 102 EX 00827/09-123 ZNALECKÝ POSUDEK č. 116-3916/14 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1404/4 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha - soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 914/1 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, okres Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 914/1 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, okres Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 148-4337/16 o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 914/1 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, okres Ostrava-město. Objednatel posudku: Dražebník Ostravská aukční síň s.r.o. Poděbradova

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č / 79 / 2017

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č / 79 / 2017 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 3695 / 79 / 2017 Typ nemovitosti Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Účel ocenění exekuční řízení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory ZNALECKÝ POSUDEK č. 209-3546/12 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 71/1, 71/4, 72/4, 72/5 a 72/6 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr.

Více

Znalecký posudek č. 5724-106/15

Znalecký posudek č. 5724-106/15 Znalecký posudek č. 5724-106/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemků parc. č. 567, parc. č. 584/1, parc. č. 585/2 a parc. č. 607, v obci Choustník, katastrální území Předboř u Choustníku, zapsaných u

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo /11

ZNALECKÝ POSUDEK číslo /11 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 1.014 45/11 o ceně v místě a čase obvyklé (tržní) pozemku p.č. 33/3 situovaného v k.ú. Dolní Čepí (773514), obci Ujčov (596914), okrese Žďár n/sáz. (CZ 0635) kraji Vysočina a je

Více

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/3 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 350/2 Adresa nemovitosti: Jižní 350, Stráž pod Ralskem Katastrální údaje: Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 160 EX 6123/ číslo 1297/28

ZNALECKÝ POSUDEK 160 EX 6123/ číslo 1297/28 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 1297/28 160 EX 6123/12-44 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2805/5 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Mělník, k.ú. Mělník Adresa nemovitosti: Slovany 2805/8, 276

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 133-4322/16 o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 4416 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava-město. Objednatel posudku: Dražebník Ostravská aukční síň s.r.o.

Více

Znalecký posudek č. 490/2012

Znalecký posudek č. 490/2012 Znalecký posudek č. 490/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1415/9 v objektu čp. 1415, ulice Taškenstká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 954/184/2010/4

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 954/184/2010/4 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 954/184/2010/4 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 2172/1 Adresa nemovitosti: Holečkova 2172, 147 00 Praha 4 Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č / 15

ZNALECKÝ POSUDEK č / 15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4431 236 / 15 o obvyklé ceně podílu 1/2 bytu č. 574/12 v budově čp. 574 na pozemku pč. St. 1980 a podílu 6170/232993 na budově čp. 574 a na pozemku pč. St. 1980 na katastrálním území

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2267

Odhad tržní hodnoty č. 2267 Odhad tržní hodnoty č. 2267 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00519/04-031

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

strana 1 Popis č. 3924/2013

strana 1 Popis č. 3924/2013 strana 1 Popis č. 3924/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 119 na pozemku parc.č. st. 208 a pozemky parc.č. st. 208, 124/18 a 134/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 12.8.2013

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014 O obvyklé ceně podílu 1/8 nemovitosti - pozemků parc.č. 1989/7, 1990/15, 1990/16, 1990/31, 1990/33, 1997/3 vše v katastrálním území Sadská, obec Sadská,

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

Příloha 1. Tabulka 1 - Pozemek porovnávací metodou Oceňovaný pozemek. Porovnávaný pozemek 1

Příloha 1. Tabulka 1 - Pozemek porovnávací metodou Oceňovaný pozemek. Porovnávaný pozemek 1 Identifikační údaje Příloha 1. Tabulka 1 - Pozemek porovnávací metodou Oceňovaný pozemek Porovnávaný pozemek 1 Porovnávaný pozemek 2 Porovnávaný pozemek 3 Porovnávaný pozemek 4 Název pozemku Hradečno -TDI

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, okres Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, okres Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 136-4325/16 o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 1466 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, okres Ostrava-město. Objednatel posudku: Dražebník Ostravská aukční síň s.r.o. Poděbradova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 623-42-2014 O ceně pozemků parc.č.734/23, 271/23, zapsaných na LV č. 384 v KÚ 767671 Točník u Klatov, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

Znalecký posudek č. 649/2010

Znalecký posudek č. 649/2010 Znalecký posudek č. 649/2010 o ceně obvyklé pozemku parc.č. 644/3 - zahrada s příslušenstvím ( travní porost, oplocení, stromy ), k.ú Horní Kamenice, obec Česká Kamenice, okres Děčín. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 505/2012

Znalecký posudek č. 505/2012 Znalecký posudek č. 505/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1463/154 (104) v objektu čp. 1463, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše

Více

Ocenění nemovitostí č. 4029-40/09

Ocenění nemovitostí č. 4029-40/09 Ocenění nemovitostí č. 4029-40/09 o ceně zjištěné a obvyklé k bytu č. 17 v domě čp. 2391 včetně spoluvlastnických podílů k pozemku pč. 6268 a společným částem domu - zapsáno v LV č. 7388 obce Brno kú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1027/80/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1027/80/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1027/80/15 O ceně objektu rodinného domu č.p. 471 vč. příslušenství a pozemků č. 1259/1, č. 1259/2 a č. 1260/3, který se nachází v katastrálním území Nový Bohumín v obci Bohumín v okrese

Více

031 EX 2197/14-55 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ. číslo 1442/36

031 EX 2197/14-55 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ. číslo 1442/36 031 EX 2197/14-55 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1442/36 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 3987/3 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Chomutov, obec Chomutov, k.ú. Chomutov II Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4041/12. O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4041/12. O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4041/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 80-3125/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 10/20 na pozemcích parc.č. St. 9 a 56 v k.ú. Malá Véska, obec Staré Město, okr. Bruntál. Objednatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 333/2015-A ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1420 25/2015 o ceně bytové jednotky č. 236/4 ( na LV č. 8545), umístěné v budově č.p. 236 stojící na pozemku parc.č. 18/1, včetně spoluvlastnického

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ; č. obj.:, 12.3.2014 Adresa objednatele: U Pískovny 890 / 1, 182 00 Praha 8 IČ: 25023217 telefon: e-mail:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ; č. obj.:, 12.3.2014 Adresa objednatele: U Pískovny 890 / 1, 182 00 Praha 8 IČ: 25023217 telefon: e-mail: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/9 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 242/6 Adresa nemovitosti: Revoluční 242, Žandov Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec Žandov,

Více

Znalecký posudek č /16

Znalecký posudek č /16 Znalecký posudek č. 6361-342/16 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 37/100 na pozemku parc. č. 2155/6, obci Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, katastrální území Stará Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6790/139-2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6790/139-2013 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6790/139-2013 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 340/14 v bytovém domě čp. 340 v k.ú. Trutnov, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy Objednavatel

Více

Znalecký posudek č. ZP-1917

Znalecký posudek č. ZP-1917 Znalecký posudek č. ZP-1917 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 3/4 na pozemku parc. č. 899/5 ( trvalý travní porost ) a pozemky ve zjednodušené evidenci č. 980, 981, 1059, 1060, 1061, 1062/2,

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ (VALUE REPORT)

ZPRÁVA O HODNOCENÍ (VALUE REPORT) Objednatel: Druţstvo U. S. 8 U Svobodárny 8 Praha 8 Libeň Česká republika ZPRÁVA O HODNOCENÍ (VALUE REPORT) Bytový dům č. p. 3302 U Svobodárny 8 Praha 8 Libeň STANOVENÍ AKTUÁLNÍ TRŢNÍ HODNOTY MAJETKU (FAIR

Více

Objednatel : Městská část Praha 11 Ocelíkova 672/1 149 41 Praha 11 Česká republika ZNALECKÝ POSUDEK 246/39/2015

Objednatel : Městská část Praha 11 Ocelíkova 672/1 149 41 Praha 11 Česká republika ZNALECKÝ POSUDEK 246/39/2015 ZNALECKÝ POSUDEK Č. 246/39/2015 1 Objednatel : Městská část Praha 11 Ocelíkova 672/1 149 41 Praha 11 Česká republika ZNALECKÝ POSUDEK 246/39/2015 O CENĚ OBVYKLÉ Bytové jednotky č. 736/165 V bytovém domě

Více

IČ: telefon: Datum místního šetření: Datum zpracování :

IČ: telefon: Datum místního šetření: Datum zpracování : Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1903/188/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 1277/51, včetně podílu na spol. částech č.p. 1277 a na poz. p.č. st. 3519 Adresa nemovitosti: Zálužanská

Více

Case study : Tržní ocenění rodinný dům

Case study : Tržní ocenění rodinný dům Case study : Tržní ocenění rodinný dům Pro vypracování ocenění byly použity následující podklady : informace o pozemcích č.parc.st. x a č.parc. y z katastru nemovitostí, k.ú. Horoměřice, www.cuzk.cz, Vyhláška

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6869/35-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6869/35-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6869/35-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 583/14 v bytovém domě čp. 583 v k.ú. Horní Staré Město, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2093-102/2013 o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3683/10 Petra Bezruče

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5434 59/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5434 59/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5434 59/2010 o obvyklé ceně ideální 1/3 nemovitosti - pozemku parc. č. 924/4 zahrada zapsané na listu vlastnictví č. 541 v katastrálním území Horní Lipová, obec Lipová-lázně Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 176/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku, obec Václavovice, okr. Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 176/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku, obec Václavovice, okr. Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 185-3230/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 176/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku, obec Václavovice, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 659-78-2014 O ceně pozemků parc.č.269, 273, 275, 276, 277, 280, 282, PK č.183, PK č.184, zapsaných na LV č. 8 v KÚ 759708 Milčice u Sušice, obec Sušice, okres Klatovy Objednatel znaleckého

Více

K č.j. EX 1843/08-96

K č.j. EX 1843/08-96 K č.j. EX 1843/08-96 1 2 Znalecký posudek č.4698 136 b /2010 Věc: Zjištění ceny nemovitosti nebytového prostoru 301 v domě č.p.611, ulice El.Krásnohorské, v obci Děčín, katastrální území Děčín, okres Děčín.

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 13/2016

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 13/2016 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 13/2016 O obvyklé ceně podílu 1/175 nemovitosti - pozemků parc.č. 152/1, 228/28, 488/2, 732/2, 738/11 v katastrálním území Ves Rudoltice, obec Slezské Rudoltice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 o ceně bytové jednotky č.302/2, včetně příslušenství a podílu o velikosti 5/100 na společných částech domu a pozemku p.č.730/10, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 296-2726 / 09 o obvyklé ceně nemovitostí, a to pozemků parc.č. 1705/4, 1704/5, 1725/2, 2422/57 a 2458/2 v k.ú. Česká Ves, obec Česká Ves, okres Jeseník. Objednatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 Č. j: 018/2016-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1471-04/2016 o ceně bytové jednotky č. 112/7 (na LV č. 442) v budově č.p. 112 (na LV č. 63), stojící na parcele p.č. 226 (na LV č. 63), včetně

Více