Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ţeny před SVČ. Úvod do daní David Zářecký

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ţeny před SVČ. Úvod do daní. 23.4.2013 David Zářecký"

Transkript

1 Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ţeny před SVČ Úvod do daní David Zářecký Rodinné centrum ROUTA, o.s. Čelákovice

2 Daň z příjmů fyzických osob Upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ( ZDP ), 2-16a Základní typy příjmů: Příjem ze zaměstnání ( 6 ZDP) Příjem z podnikání ( 7 ZDP) Příjem z kapitálového majetku ( 8 ZDP) Příjem z pronájmu ( 9 ZDP) Ostatní příjmy ( 10 ZDP)

3 Předmět daně a osvobození Předmět daně je peněţní i nepeněţní plnění Předmětem daně není: Rozšíření či zúţení SJM Vypořádání SJM Úvěry a půjčky (pouze úrok) Významná osvobození příjmů od daně: Prodej nemovitosti po 2 letech bydlení či 5 letech vlastnictví Prodej movitých věcí, s výjimkou vozidel do 1 roku po nabytí Stipendia Starobní důchod, invalidní důchod Rodičovský příspěvek Příjem z prodeje akcií po 6 měsících, ostatní podíly 5 let Podíly na zisku a obdobná plnění (od )

4 Příjem ze zaměstnání ( 6 ZDP) Vše v souvislosti se zaměstnáním, ale i dohoda o provedení práce či o pracovní činnosti či příjem jednatele Podléhá soc./zdr. pojištění Sazba 15% aplikována ze superhrubé mzdy tj.134% hrubé mzdy (34% = SZP zaměstnavatele) SZP zaměstnance = 11%

5 Příjem ze zaměstnání ( 6 ZDP) Hrubý příjem zaměstnance = Kč SZP zaměstnavatele = 34% = Kč SZP zaměstnance = 11% = Kč DPFO = 15% * ([ ] sleva na poplatníka 2 070) = Kč Čistý příjem zaměstnance = Kč Náklady zaměstnavatele = Kč Celkové odvody = cca 41%

6 Příjem z podnikání ( 7 ZDP) Zpravidla příjem na základě ţivnostenského oprávnění popř. z nezávislého povolání (např. auditor, tlumočník atd.) Podléhá soc./zdr. Pojištění Sazba 15% aplikována na čistý příjem po odečtení nákladů: reálných (vedu evidence výdajů) paušálních (fixní % 60% u volných ţivností, 40% u nezávislých povolání)

7 Příjem z podnikání ( 7 ZDP) Hrubý příjem ţivnostníka = Kč Náklady: Reálné = Kč Paušální (60% - volná ţivnost) = Kč DPFO = 15% * Kč sleva na poplatníka = 0 Kč SP = 29,2% z 50% čistého příjmu, minimálně však Kč měsíčně ZP = 13,5% z 50% čistého příjmu, minimálně však Kč měsíčně

8 Příjem z podnikání ( 7 ZDP) Hrubý příjem ţivnostníka = Kč Čistý příjem = Kč (efektivní zdanění 19%) Hrubý příjem ţivnostníka = Kč Čistý příjem = Kč (efektivní zdanění 11%) Poměrně vysoké minimální odvody na SZP = nejvýhodnější zdanění při hrubém příjmu Kč a výše Nutnost podat přiznání (1.4. standardně, 1.7. s daňovým poradcem)

9 Příjem z kapitálového majetku ( 8 ZDP) Dividendy, úroky z půjček Daní se 15% Zpravidla daň srazí ten, kdo vyplácí příjem Např. dividenda z akcií ČEZu -> daň odvede FÚ broker, kdyţ připisuje na účet Obdobně např. úrok ze spořícího účtu -> daň odvede banka při připsání úroku na účet V případě sráţky plátcem příjmu není nutné podat samostatně přiznání

10 Příjem z pronájmu ( 9 ZDP) Příjem z pronájmu nemovitostí se daní samostatně sazba 15% Moţnost uplatnit reálné výdaje (např. náklad na hypotéku, opravy atd.) nebo 30% paušál Nutnost podat přiznání

11 Ostatní příjmy ( 10 ZDP) Příleţitostná činnost (bez nutnosti ţivnostenského oprávnění) Prodeje nemovitostí Prodeje podílu na s.r.o. či a.s. Sazba daně 15% po odečtení nákladů

12 Odpočty od základu daně Uplatňují se proti zdanitelnému příjmu Hlavní typy: Dary na charitativní účely do výše 10% základu daně Úroky z úvěrů na bytové potřeby do Kč ročně ( Kč od 2015) Příspěvek na penzijní připojištění do Kč Příspěvek na ţivotní pojištění do Kč

13 Slevy na dani Uplatňují se v přiznání proti vypočítané daňové povinnosti Sleva na poplatníka Kč Sleva na manţelku bez zdanitelných příjmů nad Kč ročně Kč Rodičovský příspěvek se nezapočítává (osvobozené příjmy) Invalidita Kč Kč ZTP Kč Student Kč Sleva na dani Kč na vyţivované dítě (nezletilé či do 26 let pokud studuje), maximálně Kč ročně Poplatní musí mít příjem alespoň 6*min. mzdu (cca Kč) Případný převis slevy nad daňovou povinností = přeplatek, který je vyplacen poplatníkovi (daňový bonus)

14 Významné daňové povinnosti Zdaňovací období vţdy kalendářní rok Příjmy se daní na bázi inkasa (tj. nikoliv vystavením faktury, ale aţ její zaplacení) Zaměstnanci bez ostatních příjmů mohou poţádat zaměstnavatele o vyúčtování Daňové přiznání do 1.4. běţně, do 1.7. s poradcem, daň splatná ve stejné lhůtě Přeplatek splatný zpravidla do měsíce od lhůty podání Do přiznání se nezahrnují osvobozené příjmy Povinnost podat přiznání pokud zdanitelné příjmy > 15 tisíc Kč Zálohy vychází z daně předchozího roku, do Kč ne, Kč pololetní, nad čtvrtletní (15.3.,15.6.,15.9.,15.12.)

15 Příklad č. 1 zadání Stanovte daňovou povinnost poplatníka, vyuţijte za tímto účelem všech dostupných prostředků pro optimální daňové zatíţení: Ţivnostník s příjmem Kč ročně z volné ţivnosti (konzultantská činnost) Reálné náklady související s podnikáním cca Kč ročně Manţelka pobírá rodičovský příspěvek Kč ročně, další příjem fakturace za vedení účetnictví ve výši Kč ročně 1 dítě, 1 rok Hypotéka na byt, roční úrok Kč Dar na charitu ve výši Kč

16 Příklad č. 2 zadání Stanovte daňovou povinnost poplatníka, vyuţijte za tímto účelem všech dostupných prostředků pro optimální daňové zatíţení: Ţivnostnice s obratem Kč ročně z volné ţivnosti (obchod s bytovými doplňky) Reálné náklady související s podnikáním Kč ročně (nájem obchodu, jeden zaměstnanec) 2 děti, 17 a 22 let, obě studují (SŠ resp. VŠ) Úvěr ze stavebního spoření na přestavbu bytu, roční úrok Kč Příspěvky na penzijní připojištění Kč ročně

17 Příklad č. 3 zadání Stanovte daňovou povinnost poplatníka, vyuţijte za tímto účelem všech dostupných prostředků pro optimální daňové zatíţení: Podnikatelka vykonává funkci jednatele ve vlastním s.r.o., které 100% vlastní, příjem Kč měsíčně S.r.o. mělo za minulý rok zisk Kč před zdaněním. Podnikatelka by rád zisk vyplatila jako dividendu, ale neví, v jaké výši bude k dispozici zisk po zdanění (s.r.o. ještě nepodalo přiznání a nezplatilo daň) Krom vlastního s.r.o. i drobně investuje do akcií na burze Telefonica / O2 ji za daný rok vyplácí dividendu ve výši Kč (brutto) Má úspory z podnikání na spořícím účtu u ING roční úrok činí Kč 1 dítě, 22 let, minulý rok ukončilo bakalářský program a další vzdělání zatím neplánuje

18 Daň z příjmů právnických osob Obchodní společnosti: s.r.o. a a.s. Sazba daně 19% Základ daně vychází ze zisku dle podvojného účetnictví po daňových úpravách Rozdíly: účetní vs. daňové odpisy (6 odpisových skupin) opravné poloţky a rezervy (zpravidla nedaňové) odpis pohledávek (striktní podmínky pro daňovou uznatelnost)

19 Daň z příjmů právnických osob O zisku na konci roku rozhoduje valná hromada V případě distribuce zisku akcionáři sráţková daň 15% (od 2014 pravděpodobně zanikne) Práce jednatele posuzuje se stejně jako příjem ze zaměstnání Zdaňovací období stejné jako účetní (zpravidla kalendářní rok) Podání přiznání 1.4. násl. roku, 1.7. pokud podává poradce. Daň splatná ve stejný termín Zálohy zpravidla čtvrtletní

20 Daň z přidané hodnoty Hlavní sazba 21% Sníţená sazba 15% (potraviny, léky, knihy atd.) Registrace k DPH nutná v případě přesáhnutí obratu 1 mil. Kč za 12 měsíců (750 tis. od 2014) Moţnost dobrovolné registrace Standardní zdaňovací období měsíc, moţnost čtvrtletí, pokud obrat za rok pod 10 mil. Kč Lhůta pro podání 25. den po skončení zdaň. období. Daň splatná ve stejné lhůtě

21 Daň z přidané hodnoty Odpočet DPH na vstupu: Moţný u všech přijatých plnění pouţitých pro podnikání s výjimkou reprezentace (občerstvení, restaurace, dary atd.) Nejčastější případy u OSVČ: automobil, PHM, kancelářské potřeby, nájem kanceláře, zásoby a materiál DPH na výstupu: Nutnost uplatňovat na všechna plnění od registrace s výjimkou plnění osvobozených od DPH s nárokem na odpočet: Poskytnutí sluţby plátci do ciziny Zaslání zboţí plátci do ciziny (nutnost prokázat dopravu) Převis odpočtů nad výstupy = nadměrný odpočet, vratka daně

22 Daň z přidané hodnoty Výhody být plátce: Pokud reálné náklady na podnikání obsahují DPH (např. nákup auta, PHM, kancelářské vybavení, nájem kanceláře s DPH) Pokud poskytujete sluţby plátcům (kteří si DPH odečtou = je pro ně neutrální) V ostatních případech lepší zůstat neplátce (do překročení obratu pro registraci)

23 Příklad č. 4 zadání Stanovte daňovou povinnost poplatníka, vyuţijte za tímto účelem všech dostupných prostředků pro optimální daňové zatíţení: Paní Věra podniká v maloobchodu, roční obrat cca Kč, je čtvrtletní plátkyní DPH Za 1. kvartál 2013 měla obrat z podnikání Kč brutto (bez DPH), všechny prodeje podléhaly DPH (maloobchod v rámci ČR) Zároveň v tomto kvartálu uskutečnila následující nákupy: Nájem prostor pro podnikání. Fakturuje ji neplátce, Kč celkem Reprezentace občerstvení pro obchodní partnery Kč včetně DPH ( Kč základ, Kč DPH) Nakoupené zboţí do obchodu Kč ( Kč základ, Kč DPH) Nakoupené zboţí pro soukromou potřebu v rámci rodiny a příbuzenstva Kč (2 000 Kč základ, 420 Kč DPH)

24 Příklad č. 5 zadání Pan Adam podniká, vyrábí a prodává stroje Doposud prodával pouze osobám z ČR Přichází za ním podnikatel z Německa, který chce koupit větší mnoţství strojů. Dopravu si zajistí sám (třetí strana speditér, odveze zboţí ze závodu pana Adama přímo do Německa) Podnikatel panu Adamovi poskytuje potvrzení, ţe zboţí obdrţel v Německu a zasílá kopii přepravních dokladů od speditéra DPH dopad?

25 Příklad č. 6 zadání Paní Eva podniká jako ţivnostnice, roční obrat má dlouhodobě cca Kč Sluţby poskytuje dvěma firmám v ČR: Firmě A, plátci DPH, fakturuje Kč Firmě B, neplátci DPH, fakturuje Kč Sluţby paní Evy by podléhaly standardní sazbě DPH 21% (pokud by byla plátce) Předpokládané vstupy pro podnikání jsou následující: Nájem kanceláře Kč ročně ( Kč základ, Kč DPH) PHM při sluţebních cestách Kč ročně ( Kč základ, Kč DPH) Kancelářské potřeby, subdodávky dalších plátců (poradenství v oblastech, ve kterých se paní Eva sama nespecializuje), překlady Kč ročně ( Kč základ, Kč DPH) Poraďte paní Evě, zda-li je pro ní výhodné stát se dobrovolně plátcem DPH

26 Silniční daň Uplatňuje se na vozidlo zařazené v obchodním majetku FO či PO Zdaňovací období rok, zálohy splatné 15.dubna, července, října a prosince Výpočet vychází u automobilů z objemu motoru Např. nová Škoda Octavia 1.8 = cca 1500 Kč ročně

27 Příklad č. 7 zadání Paní Hana se rozhodne k podnikat Za účelem podnikání vyuţivá Škodu Fabia s motorem o objemu 1200 cm3 Auto uvedeno do uţívání v říjnu 2011 Spočítejte daň za rok 2013 a vyuţijte prostor pro optimalizaci daně

28 Příklad č. 7 zadání Sazby daně ( 6) 1. Roční sazba daně ze základu daně u osobních automobilů (s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon), činí při zdvihovém objemu motoru: Sazby daně silniční pro osobní automobily Zdvihový objem motoru do 800 cm 3 nad 800 cm 3 do cm 3 nad cm 3 do cm 3 nad cm 3 do cm 3 nad cm 3 do cm 3 nad cm 3 Sazba daně Kč Kč Kč Kč Kč Kč

29 Příklad č. 7 zadání Sazba daně podle bodů 1 a 2 se u vozidel sniţuje o 48 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců od data jejich první registrace a o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců. Nárok na příslušné sníţení sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace vozidla a končí u téhoţ vozidla po 108 kalendářních měsících. Při změně provozovatele vozidla s nárokem na sníţení sazby daně lze u nového provozovatele uplatnit příslušné sníţení sazby daně nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu. U téhoţ vozidla se nepouţije současně sníţení sazby daně podle tohoto odstavce a podle dalších ustanovení 6 zákona č. 16/1993 Sb.Sníţení sazby daně se nevztahuje na vozidla registrovaná od 1. ledna 1999, jejichţ provozovatelem byla do té doby Armáda České republiky.

30 Daň z nemovitostí V případě vyuţití stavby pro obchodní činnost je daň vyšší neţ v případě soukromého uţití pro bydlení (základní sazba 10 Kč/m2 vs. 2 Kč u bytu) Přiznání se podává pouze při změně, jinak se platí pouze daň. Splatnost do (daň do Kč)

31 Daň z převodu nemovitostí Převody nemovitostí podléhají dani ve výši 4% z vyšší hodnoty: Prodejní ceny Ceny stanovené znalcem Daň odvádí prodávající, kupující za ni ručí (vhodné proto ošetřit v kupní smlouvě). Od 2014 se potenciálně obrátí

32 Příklad č. 8 zadání Paní Dana prodává byt, který poslední 3 roky pronajímala Finanční prostředky potřebuje rychle, proto byt prodává výhodně za Kč. Od realitní kanceláře se k ní nicméně dostala informace, ţe znalec, kterého najal kupující za účelem doloţení hodnoty nemovitosti bance pro účely hypotéky, nemovitost ocenil na Kč Paní Dana byt koupila v havarijním stavu za Kč, následná kompletní rekonstrukce vyšla na Kč, vše doloţeno fakturami Stanovte daňovou povinnost paní Dany

33 Spotřební daň Spotřební daň zaplacená v ceně pohonných hmot je i při podnikání vţdy nákladem Není moţnost odpočtu jako v případě DPH

34 Úvod do daní řešení příkladů David Zářecký

35 Příklad č. 1 řešení Základ daně z podnikání = Kč poníţených o a) reálné náklady Kč b) paušální náklady ve výši 60% tj Kč Výhodnější paušál, základ daně před dalšími úpravami Kč Odpočet nákladů na hypotéku a daru na charitu Kč Kč = Kč Daň = Kč * 15% = Kč Slevy na daň: Sleva na poplatníka Kč Výsledná daň = 0 Kč

36 Příklad č. 2 řešení Základ daně z podnikání = Kč poníţených o a) reálné náklady Kč b) paušální náklady ve výši 60% tj Kč Výhodnější reálné náklady, základ daně před dalšími úpravami Kč Odpočet nákladů na úvěr ze SP Kč = Kč Daň = Kč * 15% = Kč Slevy na daň: Sleva na poplatníka Kč Sleva na 2 vyţivované děti 2 * Kč = Kč Výsledná daň = 0 Kč, daňový bonus Kč (převis slev na děti nad daňovou povinností záporná daň )

37 Příklad č. 3 řešení Výkon funkce jednatele podléhá stejnému zdanění jako příjem ze zaměstnání tj. 15% ze superhrubé mzdy ( * 1,34). Zdanění provádí s.r.o., vezme v potaz i případné slevy na poplatníka a na konci roku provede zúčtování S.r.o. vypočítá svou daň z příjmů ze zisku před zdaněním (po úpravách pro daňové účely předpokládejme pro zjednodušení, ţe nejsou), 19% z Kč Po zdanění tedy reálný zisk k vyplacení činí Kč Dividenda podléhá 15% sráţkové dani, kterou vybere a odvede s.r.o. Jednatelce je na účet vyplacena jiţ čistá částka po zdanění, tj Kč Obdobně dochází i k ze zdanění akcií Telefonicy / O2 a úroku ze spořícího účtu

38 Příklad č. 4 řešení Daň na výstupu: 21% z Kč = Kč Daň na vstupu: Nakoupené zboţí do obchodu Kč ( Kč základ, Kč DPH) Ostatní plnění buď bez DPH (nájem), nebo neslouţila pro potřeby podnikání (soukromá spotřeba), či odpočet zakázán (reprezentace) Celková daňová povinnost = Kč

39 Příklad č. 5 řešení Prodeje zboţí do EU nepodléhají DPH osvobozené plnění s nárokem na odpočet Tj. pan Adam má nárok na odpočet DPH u materiálu pouţitém na výrobu strojů a souvisejících plněních Prodej je však osvobozený = nutno prokázat dopravu do EU! Pokud se pravidelně opakuje můţe vést k nadměrnému odpočtu DPH (vratka DPH)

40 Příklad č. 6 řešení Po registraci k DPH bude paní Eva na celý obrat uplatňovat DPH Kaţdé firmě tedy bude ročně fakturovat Kč základ a Kč DPH Dopad pro firmu A (plátce DPH) je neutrální, DPH si sama odečte Dopad pro firmu B (neplátce DPH) představuje zdraţení sluţby, protoţe si DPH neodečte a představuje pro ní dodatečný náklad, tj. 21% z Kč navíc. Paní Eva bude muset o tento dopad efektivně zlevnit svojí sluţbu, aby zůstala konkurenceschopná Na přijatých plněních ovšem paní Eva ušetří DPH, které si sama odečte všechna plnění slouţí pro podnikání, celkem tedy = plánovaný roční odpočet Kč na DPH Plánovaný odpočet cca 45 tis. Kč v tomto případě převýší negativní dopad ve výši cca 21 tis. Kč pro paní Evu je plátcovství výhodné

41 Příklad č. 7 řešení Základní sazba daně činí 1800 Kč Je moţné vyuţít sníţení o 48% (platí aţ do 9/2014) Výsledná daň = 936 Kč

42 Příklad č. 8 řešení Prodej bytu bude podléhat dani z příjmu. Vůči příjmu lze zohlednit související náklady, tj = Kč * 15% Nadto nutné zaplatit daň z převodu nemovitostí. Zde vyšší cena stanovená znalcem = * 4% Celková daň = Kč

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Sborník příkladů I. díl Ing. Ivana Důrasová Ing. Magda Morávková 2011 Recenzovali: JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. Ing. Petr

Více

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace verze (stav práva) 2012.1 Plán 2. konzultace (18. 5. 2012) Účtování nákladů a výnosů Zachycení tuzemské DPH v účetnictví Některé běţné účetní případy

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava Mendelova univerzita v Brně Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Daňová soustava Daň Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností,

Více

Miniškola podnikání. Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání

Miniškola podnikání. Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání Miniškola podnikání Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání 88.00267 Takto publikace je výstupem projektu Podporujme podnikatelky Polabí! č. CZ.1.04/3.4.04/88.00267 www.podnikatelky-polabi.cz

Více

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU Accounting and tax aspects of businesses individuals

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2014 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2014 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2014 Vydala

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR 4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR Obsah kapitoly: Charakteristika daní Místní příslušnost k daním a správce daně Registrační povinnost a daňové identifikační číslo Členění daní v České republice Daňové

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska

Více

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty Kristýna Zlámalová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je přehledně a uceleně zpracovat a objasnit problematiku vybraných přímých

Více

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB FINANCE A DANĚ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2014 MP 10.1

Více

Vedle mzdy, platu nebo odměny

Vedle mzdy, platu nebo odměny 9 / 2015 Daňový a účetní 24. dubna 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Daňový pohled na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření,

Více

Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o.

Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o. Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o. Daňové novinky 2014-2015 S novým občanským zákoníkem nastalo množství drobných změn od 1. 1. 2014, s novou vládou však bohužel přibude množství změn i od

Více

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Automobil v podnikání Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Obsah: Legislativní východiska Pojem automobil Daňové souvislosti Varianty využití automobilu v podnikání Účetní souvislosti Zdroje Legislativní východiska

Více

Novinky daně 2015. Zrušená ustanovení JIM. Zachováno daň z příjmů. Zachováno ostatní

Novinky daně 2015. Zrušená ustanovení JIM. Zachováno daň z příjmů. Zachováno ostatní Novinky daně 2015 Zrušená ustanovení JIM Zachováno daň z příjmů zůstává superhrubá mzda zůstává solidární zvýšení daně zůstávají limity pro daňové odpočty úroků u hypoték či úvěrů ze stavebního spoření

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

aneb platíte řádně své daně?

aneb platíte řádně své daně? Daně a finanční poradce aneb platíte řádně své daně? Termín podání daňového přiznání se nezadržitelně blíží, a proto jsme si pro Vás připravili materiál, který Vám právě ve vyplňování daňového přiznání

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními v prvním nebo druhém stupni. Rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně

Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními v prvním nebo druhém stupni. Rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně Daně 9/12 září 2012 a účetnictví AKTUALITY, PŘÍKLADY, ŘEŠENÉ TESTY S VÝKLADEM vtipně a netradičně Vážení a milí čtenáři, zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, jsou motivováni

Více

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Novely daňových a dalších důležitých zákonů od roku 2014 3 Daň z příjmů 3 Připomenutí novinek z roku 2013 3 Novinky účinné k 1.1.2014 týkající se výlučně fyzických

Více