20. června 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "20. června 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi"

Transkript

1 13 14 / 2014 Daňový a účetní 20. června 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Oceňování nemovitých věcí v roce 2014 Ing. Martin Děrgel Stejně jako matematici i účetní potřebují znát číselné hodnoty zpracovávaných položek, nelze účtovat jen na základě popisných a kvalitativních charakteristik např. o úrodném poli a zbrusu novém skladišti, ale o dlouhodobém hmotném majetku koupeném za Kč a postaveném za 2 miliony Kč. Účetní ocenění zpravidla přebírají daně z příjmů, kde už nejde o pouhé má dáti, dal, ale hraje se o výši reálně splatné daně. Zvláště oceňování nemovitých věcí bývá v praxi dosti náročné, a protože se obvykle jedná o značné částky, tak případné pochybení může dotyčnou firmu hodně bolet. Tuto problematiku navíc od významně zasáhl příchod nového občanského zákoníku zákon č. 89/2012 Sb., dále jen NOZ který mnohé změnil. Co jsou nemovité věci Do konce roku 2013 platil starý občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění p.p.), který považoval za nemovité věci alias za nemovitosti pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Přičemž platilo, že stavba není součástí pozemku, ale je samostatnou nemovitou (případně movitou) věcí nabyl účinnosti nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen NOZ ), který přinesl záplavu změn terminologických, ale i věcných. Jednou z těch významnějších je nové vymezení nemovitých věcí ( 498 NOZ): pozemky a věcná práva k nim, podzemní stavby se samostatným účelovým určením a věcná práva k nim, práva, která za nemovité věci prohlásí zákon, stanoví li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. Samostatnou nemovitou věcí je tak například metro, vinný sklípek pod cizím pozemkem, právo stavby ( 1242 NOZ), letiště, pozemní komunikace, tzv. inženýrské sítě (zejména vodovody, kanalizace nebo energetické či jiné vedení), bytové a nebytové jednotky (jejichž vymezení se rovněž změnilo, viz 1159 NOZ). Pro naše účely je ještě významnější změnou nové vymezení součásti věci. A to konkrétně, že součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení, s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech ( 506 NOZ). Právníci zde hovoří o zásadě superficies solo cedit (neboli povrch ustupuje půdě ), zjednodušeně superficiální zásada. obsah 1... Oceňování nemovitých věcí v roce Registrace plátce podle ZDPH od Příjmy ze samostatné činnosti a jejich daňové souvislosti y: Vážení čtenáři, poslední předprázdninové číslo, resp. dvojčíslo, je zde. Věřím, že Vás výběrem článků zaujmeme. Ing. Macháček si vzal pod lupu 7 zákona o daních z příjmů Příjmy ze samostatné činnosti a jejich daňové souvislosti. Ing. Martin Děrgel seznamuje s oceňováním nemovitých věcí, které bylo a je složitou oblastí, navíc v roce 2014 významně novelizovanou vlivem nového občanského zákoníku a doprovodných změn. Ing. Jiří Vychopeň se zaměřil na oblast DPH, konkrétně registraci k dani od S přáním krásných prázdnin Lucie Čížkovská odborná redaktorka 5... Náklady pro ředitele účinné, nebo neúčinné? Zákon o dani z nemovitostí 2013 x Prodej bytu Cena pozemku Povinnost uvádět DPH na faktuře Náklady na ocenění akcií Automobil vrácení odečtené DPH DPH na faktuře 1 DU TIP 13 14/2014 vyšlo 20. června 2014

2 Naproti tomu inženýrské sítě nejsou součástí pozemku. Přičemž se podle 509 NOZ má se za to, že součástí inženýrských sítí jsou i stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí (např. čistička odpadních vod). NOZ umožňuje, aby zvláštní zákony stanovily jinak, jako např. zákon horní ( 7) nebo vodní ( 3) stanovují, že součástí pozemku nejsou ložiska vyhrazených nerostů nebo povrchové a podzemní vody. Přechod na nové pojetí většiny staveb coby pouhých součástí pozemků je úkolem přechodných ustanovení 3054 až 3058 NOZ. Jde o to, že pokud stavba a předmětný pozemek měly k stejného vlastníka, pak se stavba automaticky ze zákona stala ihned součástí pozemku. V ostatních případech rozdílní vlastníci k tomuto právnímu srůstu nemohlo dojít, protože by se z pohledu majitele stavby jednalo fakticky o vyvlastnění. Zákon zde stanoví vzájemná předkupní práva a stavbu označuje za (samostatnou) nemovitou věc. I když je s tímto novým pojetím nemovitých věcí a zejména se superficiální zásadou spojena celá řada více či méně právnických komplikací, výjimek a specifik, nemusí se jimi účetní a daňaři příliš znepokojovat. Účetní oceňování nemovitých věcí S příchodem NOZ se tedy stavby (až na přechodné výjimky různých vlastníků) staly součástí pozemku. Ovšem jak pro účely daní z příjmů, tak i účetní zůstal zachován dosavadní režim odděleného posuzování pozemků a jejich staveb. Proto i nadále stavby nově obvykle součásti pozemku je možno účetně odpisovat, zatímco holé pozemky (po vyloučení staveb) nikoliv. Za tímto účelem proto bylo nutno změnit v 28 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění p.p. ( ZÚ ) poslední větu: Pozemky a jiný majetek Majetek nebo jeho části vymezený zvláštními právními předpisy nebo prováděcími právními předpisy se neodpisuje.. Na což navazuje 7 prováděcí účetní vyhlášky pro podnikatele (č. 500/2002 Sb., ve znění p.p. PVZÚ ) tím, že položka B.II.1. Pozemky neobsahuje součásti pozemku, které jsou odpisovány a vykazují se jako majetek nebo jeho části v položkách B.II.2. Stavby, B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů a B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek (tj. ložiska nevyhrazeného nerostu). A dále k tomu své uvádí 56 PVZÚ, že se účetně neodpisují pozemky, což je tedy nutno vnímat v právě uvedeném kontextu, tedy holé bez staveb. Příklad Stavby na pozemku nabyté před ABC, s.r.o., k vlastnila výrobní halu, skladiště, kancelářskou budovu foto: Ragne Kabanova Dreamstime i pozemek pod nimi. Měla tedy čtyři samostatné nemovité věci, které rovněž samostatně účetně evidovala a první tři také odpisovala. Od již firma vlastní jen jednu samostatnou nemovitou věc pozemek, jehož součástí se staly všechny zmíněné tři stavby. Proto již nebude moci žádnou ze staveb samostatně prodat, předmětem prodeje může být pouze pozemek (nebo jeho část), jehož součástí se tyto stavby staly. Ovšem účetně ani daňově prakticky k žádné změně nedošlo. Tato účetní jednotka bude i nadále evidovat pozemek jako neodpisovaný dlouhodobý hmotný majetek, který pro účely daní z příjmů není považován za hmotný majetek. A vedle toho stále účetně odděleně eviduje všechny tři stavby coby odpisované dlouhodobé hmotné majetky, které jsou současně daňově odpisovaným hmotným majetkem. Firma nebude v souvislosti s novým soukromoprávním vymezením jejich nemovitých věcí provádět žádné nové účetní ani daňové ocenění, nedochází zde k žádnému novému účetnímu případu, v účetním a daňovém světě vše pokračuje, jako by k žádné právní změně nemovitých věcí nedošlo. Jednotky K podobným změnám došlo od roku 2014 také u bytových a nebytových jednotek. Připomeňme, že do konce roku 2013 se postupovalo v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění účinném do (dále jen ZVB ). Což znamenalo, že s vlastnictvím jednotky (bytu nebo nebytového prostoru funkčně a technicky vymezeného v domě) bylo neoddělitelně spojeno spoluvlastnictví jednak ke společným částem daného domu a také k příslušnému pozemku, na kterém dům stojí, a to v poměru podlahových ploch. Od roku 2014 dle 1158 až 1162 NOZ jednotky zahrnují kromě samotných bytových a nebytových prostor (prostorově oddělených částí domu) rovněž podíl na společných částech domu a pozemku, na němž je zřízen. Zatímco tedy stavby se staly součástí pozemku, tak u jednotek se naopak pozemek (resp. podíl na něm) stal součástí jednotek. Účetně ani daňové tyto pozemky odpisovat nelze, proto se také evidují samostatně. U jednotek byl neprakticky nastaven trvale duplicitní přechodný režim. Podle 3063 NOZ platí, že bylo li vlastnické právo alespoň k jedné jednotce v domě nabyto ještě podle ZVB, pak podle něj budou probíhat i všechny další první převody jednotek z původního vlastníka budovy na nové vlastníky jednotek. Přičemž dosavadní vymezení jednotek podle ZVB, tj. jako tří samostatných majetkových položek, zůstává i nadále v platnosti, a to až do doby, než vlastníci jednotek změnou prohlášení vymezí nově jednotky podle 1169 NOZ. Příklad Nebytová jednotka koupená před Developer na svém pozemku v roce 2013 dokončil výstavbu rozsáhlé kancelářské budovy. Protože ale nenašel kupce na celou stavbu, rozhodl se ji prodávat po jednotlivých kancelářích. Aby to bylo právně možné, musel nejprve v souladu se ZVB zapsat katastru nemovitostí písemné prohlášení vlastníka vymezující v budově jednotlivé nebytové prostory (funkčně k tomu způsobilé) jako samostatné jednotky. Tímto se developer z vlastníka budovy stal vlastníkem všech v ní vymezených nebytových jednotek, které tak díky tomu byly právně, účetně i daňově samostatné. A developer mohl začít rozprodávat jednotlivě tyto jednotky. Jedním z kupujících byla i firma Účtaři, a.s., která si v roce 2013 koupila od developera v dané budově jeden nebytový prostor (kancelář). Tímto ovšem účetní firma nenabyla pouze jedinou věc, ale hned tři: předmětnou nebytovou jednotku (kancelář), jejímž jediným novým vlastníkem se stala, spoluvlastnický podíl na společných částech domu, které nepatří pouze k jedné jednotce, ale obecně ke všem (např. základy, střecha, schodiště, hlavní vchod, fasáda domu); podíl se určil poměrem podlahové plochy dané nebytové jednotky k celkové ploše všech jednotek v domě, spoluvlastnický podíl k pozemku (parcele), na kterém dům stojí; spoluvlastnický podíl se opět určil poměrem podlahové plochy nebytové jednotky k celkové ploše všech jednotek v domě. DU TIP 13 14/2014 vyšlo 20. června

3 V návaznosti na toto právní členění dotyčná akciová společnost evidovala rovněž tři samostatné účetní položky dlouhodobé hmotné majetky z nichž první dva odpisovala účetně i daňově (jako hmotný majetek). Od fakticky k žádné změně nedošlo, v souladu s přechodným ustanovením NOZ nedošlo k začlenění spoluvlastnického podílu firmy Účtaři, a.s., na společných částech domu a na pozemku do její nebytové jednotky. Takže právně, účetně i daňově i nadále eviduje tyto tři majetkové položky v souladu se ZVB. Pokud by se ale všichni vlastníci jednotek v tomto domě dohodli na tom, že se podřídí novým pravidlům NOZ a realizovali by to patřičnou změnou prohlášení původního vlastníka domu (developera) pak by se z jejich jednotek ve smyslu ZVB staly jednotky podle NOZ. Což znamená, že námi sledovaná účetní firma by pak již vlastnila jen jednu samostatnou nemovitou věc jednotku, jejíž součástí by byl odpovídající spoluvlastnický podíl jak na společných částech domu, tak i na příslušném pozemku. Ovšem i v tomto případě by pro účetní a daňové účely musela z této majetkové položky (jednotky) vyčlenit neodpisovanou složku podílu na pozemku. Oceňovací problém u pozemků se stavbami Odhlédneme li od přechodných výjimek, které budou přirozeně postupně dohasínat, bude třeba se nově účetně vypořádat s tím, že stavby sice budou nyní kupovány jako součásti pozemků, ovšem účetně je bude i nadále nutno zaevidovat odděleně. Čímž ovšem vzniká oceňovací problém s rozdělením jedné (celkové) kupní ceny na dvě fiktivní složky na účetní hodnotu samotné stavby a holého pozemku beze stavby. Je jasné, že tímto požadavkem se účetní evidence dostává více či méně mimo realitu. Rozhodně totiž obecně neplatí, že kupní cena za pozemek se stavbou odpovídá součtu kupních cen za samotnou stavbu (pokud by tuto možnost kupující měl i po ) a za pozemek (bez stavby). Působí zde zajisté tzv. synergický efekt, kdy se nerovná 2, tak jako při koupi obchodního závodu (podniku) nelze cenu vyjádřit jen součtem hodnot věcí. Nicméně účetní systém vyžaduje nějak rozdělit jednu kupní cenu za pozemek se stavbou na dvě složky, jimiž se účetně a návazně i daňově ocení každá z nabytých dvou dlouhodobých hmotných majetků zvlášť. Obdobný oceňovací problém vzniká rovněž při koupi jednotky včetně příslušného podílu na pozemku. Na tyto případy ale účetní předpisy výslovně pamatují. Základní rámec najdeme v 24 odst. 3 písm. b) ZÚ: Při nabytí více než jedné složky majetku převodem či přechodem, pokud nelze jednotlivé složky majetku ocenit postupem podle 25 (pozn.: tj. standardně pořizovací/reprodukční pořizovací cenou), ocení účetní jednotka jednotlivé složky majetku poměrným rozúčtováním celkové pořizovací ceny nebo reprodukční pořizovací ceny. Jak toto poměrné rozúčtování celkové ceny konkrétně provést, se dozvíme z 61a PVZÚ: 1. V případě nabytí majetku podle 24 odst. 3 písm. b) ZÚ se základem pro poměrné rozúčtování celkové pořizovací ceny nebo reprodukční pořizovací ceny rozumí goodwill zjištěný za přiměřeného použití ustanovení 6 odst. 3 písm. d). Není li zjištěný základ pro poměrné rozúčtování celkové pořizovací ceny nebo reprodukční pořizovací ceny nulový, rozdělí se a přičte v poměru k cenám jednotlivého nabytého dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého nehmotného majetku, zásob a finančního majetku, s výjimkou finančního majetku oceňovaného jmenovitou hodnotou, popřípadě k dalším složkám majetku, u kterých nedojde jejich úpravou ke zkreslení věrného obrazu předmětu účetnictví. Připravujeme: Výplata podílů a záloh na zisku v obchodních společnostech Podávání řádných, opravných a dodatečných daňových přiznání Daňové výdaje u zaměstnaneckých benefitů Nejsou li součástí nabytého majetku též dluhy a jsou li zároveň náklady na ocenění majetku nabytého podle odstavce 1 znalcem neúměrné významu tohoto ocenění, lze pro účely zjištění základu pro poměrné rozúčtování celkové pořizovací ceny nebo reprodukční pořizovací ceny podle odstavce 1 použít ocenění kvalifikovaným odhadem, jenž zajistí přiměřené přiblížení se k tržní hodnotě majetku. 3. Při poměrném rozúčtování celkové pořizovací ceny nebo reprodukční ceny, podle odstavců 1 a 2 se vychází z ocenění všech složek majetku znalcem nebo kvalifikovaným odhadem. 4. Odstavce 1 až 3 se použijí obdobně i při nabytí více než jedné části majetku. Příklad Ocenění nabytí více složek majetku při nulovém základu ABC, s.r.o., nabyla vkladem od mateřské společnosti skladiště spolu s pozemkem, resp. přesněji pozemek, jehož součástí je předmětná stavba. Ocenění celého vkladu podle posudku znalce činí 10 milionů Kč. Nyní ovšem stojí dceřiná společnost před problémem, jak tuto jednu částku (celkovou reprodukční pořizovací cenu) rozdělit mezi dvě účetně samostatné složky nabytého majetku, které musí v účetní (i daňové) evidenci vykázat jako samostatné majetkové položky s vlastním, individuálním oceněním, protože nejde o tzv. soubor majetku, který by bylo možno evidovat hromadně (k tomuto pojmu blíže viz 61 PVZÚ). Z výše citovaných ustanovení účetních předpisů se tedy firma dozví, že má přiměřeně užít pravidla pro výpočet goodwillu, který se jinak věcně týká pouze nabytí obchodního závodu (do konce roku 2013 šlo o podnik) nebo části podniku, proto lze tato pravidla uplatnit jen přiměřeně, nikoli stejně. Po nahlédnutí do 6 odst. 3 písm. d) PVZÚ dceřiná společnost zjistí, že: Goodwillem je kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy. ABC, s.r.o., si tak musí obstarat individuální ocenění obou složek nabytého majetku, k čemuž povolá znalce v oceňování nemovitého majetku. Alternativně mohla vycházet z kvalifikovaného odhadu cen pozemku a stavby, který by pro ni vyčíslila například realitní kancelář nebo jiný v oboru cen nemovitostí zběhlý expert. Znalec stanovil aktuální ceny obvyklé obou majetkových složek následovně: stavbu skladiště ocenil na 9 milionů Kč, pozemek ocenil na 1 milion Kč. Stejnými cenami dceřiná společnost ocení tyto majetkové položky pro své účetní (a daňové) potřeby. Jde přitom stále o ocenění reprodukční pořizovací cenou, odvozenou z celkové reprodukční pořizovací ceny. V tomto případě měla ABC, s.r.o., usnadněnu práci tím, že dílčí ocenění jednotlivých složek nabytého majetku (skladiště a holého pozemku) v součtu plně odpovídá celkovému ocenění nabytého nepeněžitého vkladu. Příklad Ocenění nabytí více složek majetku při nenulovém základu Firma Hospody, s.r.o., koupila za smluvní cenu 1 milion Kč pozemkem s budovou kavárny, inventářem a zásobami. Znalec stanovil ceny obvyklé jednotlivých složek majetku v úhrnu na 1,5 milionu Kč následovně: 3 DU TIP 13 14/2014 vyšlo 20. června 2014

4 stavba kavárny Kč, holý pozemek bez stavby Kč, movité vybavení kavárny (inventář) Kč a zásoby potravin a spotřebního materiálu Kč. U složitě vyhlížejícího pravidla rozúčtování rozdílových Kč (koupě majetku v hodnotě 1,5 milionu Kč za jednu sjednanou částku 1 milion Kč) nehledejme nic komplikovaného. Nejde totiž o nic jiného než o rozdělení celkové pořizovací ceny v poměru znaleckých cen, které by i bez toho asi napadlo každého sedláka. Rozdílový záporný goodwill se rozdělí a přičte (resp. odečte, protože budeme přičítat zápornou hodnotu) v poměru ke zjištěným individuálním cenám, jak je stanovil znalec: Kavárna: podíl na rozdílové korekci (na záporném goodwillu) = / x = Kč, konečné ocenění podílem na celkové pořizovací ceně = Kč Kč = Kč; Pozemek: podíl na rozdílové korekci (na záporném goodwillu) = / x = Kč, konečné ocenění podílem na celkové pořizovací ceně = Kč Kč = Kč; Inventář: podíl na rozdílové korekci (na záporném goodwillu) = / x = Kč, konečné ocenění podílem na celkové pořizovací ceně = Kč Kč = Kč; Zásoby: podíl na rozdílové korekci (na záporném goodwillu) = / x = Kč, konečné ocenění podílem na celkové pořizovací ceně = Kč Kč = Kč. Z právního hlediska poněkud diskutabilní, zato však zcela jednoduchou, rychlou a levnou možností individuálního účetního ocenění pozemku a stavby nabyté jako jeho součásti, je rozdělení celkové kupní ceny dohodnuté přímo v kupní smlouvě. Pak by již nebylo třeba platit znalce ani si obstarávat kvalifikovaný odhad, zkrátka by kupující rovnou pracoval s dílčími sjednanými složkami kupní ceny jako s poměrnými částmi celkové kupní ceny. Potíž je ovšem v tom, že mnozí právníci důvodně namítají, že kupní cena se zásadně sjednává za (celou) věc a nikoli jako úhrn dílčích cen jednotlivých součástí věci. Obdobně jako při nákupu auta nesjednáváme kupní cenu jako součet dílčích cen za kola, motor, kapotu, sedačky Nicméně jistou účetně právní oporu to přeci jen má. Jak jsme výše začali citací účetních oceňovacích pravidel, tak zaznělo, že poměrné rozúčtování se při nabytí více složek majetku uplatní, pokud tyto nelze ocenit postupem podle 25 ZÚ. A pokud se v rámci sjednávání kupní smlouvy za pozemek se stavbou smluvní strany dohodnou, že daná stavba fakticky vedla ke zvýšení kupní ceny o 5 milionů Kč, pak jde fakticky (právníci laskavě odpustí) o její kupní cenu. Ale na straně druhé by benevolentní přístup k této možnosti sváděl k ryze daňově účelovým oceňovacím praktikám Podle mne by ale nebyl správný postup, že by si kupující usnadnil práci tím, že by si zjistil pouze úřední ocenění pozemku, o které by pak snížil celkovou kupní cenu a výsledek by považoval za ocenění stavby. S oceněním holého pozemku úřední cenou to je poměrně snadné a obejde se to bez znalce, využít lze například cenové mapy pozemků (ať už sestavené nějakým soukromým subjektem nebo té, která vzniká na Ministerstvu financí pro účely daně z nabytí nemovitých věcí) nebo průměrné ceny půdy (podle vyhlášky Ministerstva zemědělství pro účely daně z nemovitých věcí). Takovéto úřední ocenění by se totiž muselo týkat nejen holého pozemku, ale i předmětné stavby, protože teprve jejich poměr je klíčem pro rozdělení kupní ceny. Testové otázky 1. Na pozemku firmy A si s jejím souhlasem roce 2013 firma B postavila skladiště. Jak je tomu v roce 2014: a) Stavba se stala součástí pozemku, ale jejím vlastníkem je i nadále firma B. b) Stavba se nestala součástí pozemku a jejím vlastníkem je i nadále firma B. c) Stavba se sice nestala součástí pozemku, ale jejím vlastníkem se stala firma A. 2. Developer na svém pozemku v roce 2014 dostavěl bytový dům, který rozprodal po jednotkách. Předmětem jednotlivých prodejů bude: a) Jednotka zahrnující příslušný byt a podíl na společných částech domu a na pozemku. b) Podíl na společných částech domu zahrnující příslušnou bytovou jednotku a podíl na pozemku. c) Podíl na pozemku zahrnující příslušnou bytovou jednotku a podíl na společných částech domu. 3. Prováděcí účetní vyhláška pro podnikatele výslovně stanoví, že se účetně neodpisují pozemky: a) Tento zákaz se týká pouze pozemků nabytých před , jejichž součástí ještě nebyly stavby. b) Tento zákaz se od roku 2014 vztahuje rovněž na všechny součástí pozemků včetně staveb. c) Tento zákaz se od roku 2014 nevztahuje na jeho účetně samostatně vykazované části. 4. ABC, s.r.o., koupila v roce 2014 nebytovou jednotku v právě dokončené kancelářské budově: a) Účetně firma nabyla jeden dlouhodobý hmotný majetek ( DHM ) nebytovou jednotku zahrnující nebytový prostor a podíl na společných částech nemovité věci. b) Účetně firma nabyla dva DHM nebytovou jednotku a podíl na pozemku. c) Účetně firma nabyla tři DHM nebytovou jednotku, podíl na společných částech domu a podíl na pozemku. 5. XYZ, a.s., v roce 2014 koupila od jednoho vlastníka pozemek se stavbou skladiště za celkovou kupní cenu 2 miliony Kč. Podle znalce v oceňování je hodnota stavby 3 miliony Kč a holého pozemku 1 milion Kč. a) Firma účetně ocení stavbu částkou 3 miliony Kč a holý neodpisovaný pozemek 1 milionem Kč. b) Firma účetně ocení stavbu částkou 1,5 milionu Kč a holý neodpisovaný pozemek Kč. c) Firma účetně ocení holý neodpisovaný pozemek částkou 1 milion Kč stavbu také 1 milionem Kč. 6. Kovbojové, s.r.o., koupili v roce 2014 pozemek od pana Nováka za 1 milion Kč a na něm vybudované stáje od firmy Honáci, v.o.s., za 1 milion Kč. Podle znalce v oceňování nemovitých věcí je hodnota stájí 1 milion Kč, ale holého pozemku jen Kč. Jak budou nabyté položky účetní vymezeny a oceněny u s.r.o.? a) V souladu s 3058 NOZ půjde o jeden DHM pozemek včetně stavby oceněný 2 miliony Kč. b) Půjde o dva DHM stavba účetně oceněná částkou 1 milion Kč a holý pozemek Kč. c) Půjde o dva DHM stavba oceněná 1 milionem Kč a holý pozemek rovněž 1 milionem Kč. Správné řešení: 1. b), 2. a), 3. c), 4. b), 5. b), 6. c) DU TIP 13 14/2014 vyšlo 20. června

5 Náklady pro ředitele účinné, nebo neúčinné? Od l. l byla našemu řediteli změněna smlouva (dříve zaměstnanec) na smlouvu o výkonu statutárního orgánu. Dle smlouvy mu budeme platit penzijní připojištění a dle smlouvy o výpůjčce bytu nám nebude hradit náklady spojené s ubytováním ani nájem. Elektřinu, teplo a ostatní služby bude hradit naše a. s. Vlastníkem bytu je a. s. Řediteli slouží jako přechodné ubytování. Budou všechny tyto náklady pro naši a. s. daňově uznatelné? Lze použít 24 odst. 2 písm. j) ZDP nároky zaměstnanců? Bude nám vznikat nepeněžní příjem dle 23 odst. 7? Ze znění dotazu usuzuji, že se fyzická osoba, která do konce roku 2013 vykonávala v pracovním poměru funkci ředitele, od stala statutárním orgánem (členem statutárního orgánu), např. jednatelem, předsedou či členem představenstva apod. Pokud budete chtít např. osobě jednatele vyplácet za výkon funkce odměnu, musíte to ve smlouvě o výkonu funkce sjednat. Tato odměna podléhá dani z příjmů ze závislé činnosti podle ust. 6 ZDP. Jednateli, členům představenstva apod. můžete poskytovat benefity za stejných podmínek a se stejným daňovým dopadem jako běžným zaměstnancům. To znamená, že některá sjednaná plnění budou na straně společnosti daňově účinná, např. náklady spojené s přechodným ubytováním, příspěvky na stravování do stanoveného limitu, příspěvek na penzijní připojištění, cestovní náhrady do limitu i nad limit stanovený zákoníkem práce apod. Jiná plnění ve prospěch jednatele budou u společnosti daňově neúčinná, např. náklady spojené se sportovním a kulturním vyžitím apod. Na straně jednatele (předsedy představenstva apod.) nebude dani ze závislé činnosti podléhat např. příspěvek na závodní stravování v nepeněžní podobě, hodnota přechodného ubytování do Kč měsíčně, cestovní náhrady do limitu apod. Naopak dani z příjmů ze závislé činnosti bude podléhat např. plnění ve formě zajištění přechodného ubytování nad Kč měsíčně, případně finanční příspěvek na přechodné ubytování v plné výši, hodnota cestovních náhrad nad limit stanovený zákoníkem práce, příspěvek na penzijní připojištění nad Kč ročně apod. Závěr k daňovému posouzení: 1. Z hlediska daňově účinných nákladů společnosti: Daňový dopad plnění ve prospěch jednatele, předsedy představenstva a dalších členů orgánů právnické osoby je potřebné posoudit podle ust. 24 a 25 ZDP. 2. Z hlediska fyzické osoby (jednatele, člena představenstva apod.) je potřebné jednotlivá plnění posoudit z hlediska ust. 6 odst. 7 ZDP (kde je uveden taxativní výčet příjmů, které nejsou předmětem daně ze závislé činnosti) a také z hlediska ust. 6 odst. 9 ZDP (kde jsou uvedeny příjmy, které sice jsou předmětem daně, ale následně jsou od daně ze závislé činnosti osvobozeny). Zákon o dani z nemovitostí 2013 x 2014 Jaroslava Pfeilerová V zákoně č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, platném do , bylo v ust. 3 odst. 5 a 6 uvedeno: 5) Má li povinnost platit daň z pozemku více poplatníků, platí daň společně a nerozdílně, není li dále stanoveno jinak. 6) Je li podle zvláštního právního předpisu spoluvlastnictví k pozemku odvozeno od vlastnictví k bytu nebo samostatnému nebytovému prostoru 5a ), který je evidován v katastru nemovitostí, je poplatníkem daně z pozemku vlastník bytu nebo samostatného nebytového prostoru ve výši svého podílu na celkové dani z pozemku odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na pozemku evidovaném v katastru nemovitostí. Spoluvlastníci bytu nebo samostatného nebytového prostoru jsou povinni platit daň ze svého podílu na pozemku společně a nerozdílně, nestanoví li tento zákon jinak ( 13a odst. 5). V novém znění platném od jsem ustanovení s tímto obsahem již nenašla. Je to záměr zákonodárce, nebo tato ustanovení vypadla novelizací zákona nedopatřením? V zákoně č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, jsou od uvedená dřívější ustanovení tohoto zákona spolu s dřívějším ustanovením 8 odst. 5, nahrazena novými ustanoveními o solidární daňové povinnosti v 13, která jsou nyní společná pro daň z pozemků i daň ze staveb a jednotek. K této změně došlo v souvislosti s novou právní úpravou nemovitých věcí v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. Podle 13 ZDNV jsou poplatníci, kteří jsou spoluvlastníky nemovité věci, nebo u nichž nelze určit podíl na nemovité věci, povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně, přičemž na tyto poplatníky se hledí, jako by měli společnou daňovou povinnost. Ing. Jiří Vychopeň Zajděte si o prázdninách na seminář: DPH pro začátečníky Vedení daňové evidence Zdravotní pojištění pro začínající mzdové účetní Marketing a reklama daňové a účetní minimum Podrobnosti na 5 DU TIP 13 14/2014 vyšlo 20. června 2014

6 Registrace plátce podle ZDPH od Ing. Jiří Vychopeň Podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH ) se registrace k DPH může týkat jen osob povinných k dani, přičemž se může jednat o registraci plátce nebo o registraci identifikované osoby. Podle ustanovení 5 odst. 1 ZDPH je osoba povinná k dani fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti, pokud tento zákon nestanoví v 5a jinak. Podle ustanovení 5a odst. 1 ZDPH se za samostatnou osobu povinnou k dani považuje i skupina, Od platí podle ustanovení 4b odst. 2 ZDPH, že pro účely tohoto zákona se na svěřenský fond a organizační složku státu, která je účetní jednotkou, hledí jako na právnickou osobu. Z právní úpravy svěřenského fondu podle 1448 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále NOZ ) vyplývá, že nejde o osobu, ale o majetkový soubor, který fyzická nebo právnická osoba oddělí od svého ostatního majetku a svěří jej správci k určitému účelu (tento účel může být veřejně prospěšný anebo soukromý) a svěřenský správce se zaváže tento majetek držet a spravovat. Důvody, pro které vzniká osobě povinné k dani povinnost registrovat se k DPH jako plátce, jsou vymezeny v ustanoveních 6 až 6f ZDPH. Důvody, pro které obrat, nestane li se podle tohoto zákona plátcem dříve. Podle ustanovení 94 odst. 1 ZDPH je osoba povinná k dani uvedená v 6 povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený obrat. Příklad 1: Osoba povinná k dani překročí Kč obratu v měsíci červnu Z uvedeného důvodu se tato osoba povinná k dani stane od plátcem. Přihlášku k registraci plátce je ale povinna podat nejpozději do Pokud osoba povinná k dani překročí stanovený obrat a nesplní svou registrační povinnost, stává se plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, přičemž bude zaregistrována správcem daně zpětně k zákonnému datu registrace. Při zpětné registraci plátce přizná a odvede daň na základě řádných daňových přiznání podaných zpětně za všechna předcházející zdaňovací období, kdy měl být registrován. Za pozdní podání daňových přiznání a pozdní zaplacení zpětně vzniklé daňové povinnosti vznikají plátci příslušné sankce podle daňového řádu (pokuta za opožděné tvrzení daně podle 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu dále jen DŘ a úrok z prodlení podle 252 DŘ). Od roku 2013 již nedochází ke stanovení daně náhradním způsobem. kterou se pro účely tohoto zákona rozumí skupina spojených osob se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která je registrována k dani jako plátce podle 95a ZDPH. Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti. Stát, kraje, obce, organizační jednotky státu, krajů a obcí, dobrovolné svazky obcí, hlavní město Praha a jeho městské části a právnické osoby založené nebo zřízené zvláštním právním předpisem nebo na základě zvláštního právního předpisu se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani, a to i v případě, kdy za výkon těchto působností vybírají úplatu; tyto subjekty se ale podle ustanovení 5 odst. 3 ZDPH vždy považují za osobu povinnou k dani, pokud uskutečňují činnosti uvedené v příloze č. 1. vzniká osobě povinné k dani povinnost registrovat se k DPH jako osoba identifikovaná, jsou vymezeny v ustanoveních 6 až 6f ZDPH. Procesní pravidla registrace plátce a identifikované osoby jsou stanovena v 93 a násl. ZDPH. Povinná registrace plátce Podle 6 odst. 1 ZDPH se plátcem stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Obrat pro účely ZDPH je vymezen v 4a. Podle ustanovení 6 odst. 2 ZDPH je osoba povinná k dani uvedená v odstavci 1 plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený Osoba povinná k dani, která překročila stanovený obrat ještě v období do konce roku 2012, ale doposud nesplnila povinnost zaregistrovat se jako plátce, je podle bodu 4. Přechodných ustanovení zákona č. 502/2012 Sb. plátcem zpětně od s tím, že správce daně této osobě povinné k dani stanoví za období, kdy měla být plátcem podle ZDPH, ve znění platném do , daň náhradním způsobem podle 98 ZDPH v uvedeném znění. Příklad 2: Osoba povinná k dani zjistí v měsíci květnu 2014, že překročila Kč obratu již v měsíci červnu 2012, ale dosud nepodala přihlášku k registraci plátce. Tato osoba povinná k dani se stane plátcem od Od musí tato osoba povinná k dani postupovat již jako plátce, tj. musí zpětně podat řádná přiznání k dani z přidané hodnoty za všechna zdaňovací období od měsíce ledna 2013 a zaplatit vzniklou daňovou povinnost podle těchto daňových přiznání. Za období od do , kdy měla být osoba povinná k dani již plátcem podle dřívějších pravidel, jí bude správcem daně stanovena DU TIP 13 14/2014 vyšlo 20. června

7 daň náhradním způsobem podle 98 ZDPH, ve znění platném do Při stanovení daně náhradním způsobem bude správcem daně použita sazba daně platná v roce Podle ustanovení 6a písm. a) ZDPH je osoba povinná k dani, která je společníkem společnosti, v jejímž rámci uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně, plátcem ode dne, kdy se stal plátcem kterýkoli z ostatních společníků, nestane li se podle tohoto zákona plátcem dříve. Podle ustanovení 6a písm. b) ZDPH je osoba povinná k dani, která se stane společníkem společnosti, v jejímž rámci uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně společně s plátcem, plátcem ode dne, kdy se stala společníkem. Do to podle uvedených ustanovení platilo obdobně pro osoby povinné k dani, které uskutečňovaly plnění s nárokem na odpočet daně společně s jinými osobami povinnými k dani na základě smlouvy o sdružení bez právní subjektivity podle 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., dřívějšího občanského zákoníku (dále ObčZ) nebo jiné obdobné smlouvy. Od byla právní úprava smlouvy o sdružení bez právní subjektivity podle 829 a násl. ObčZ nahrazena novou právní úpravou společnosti podle 2716 NOZ. Podle ustanovení 94 odst. 2 ZDPH jsou osoby povinné k dani uvedené v 6a ZDPH povinny podat přihlášku k registraci plátce do 15 dnů ode dne, ve kterém se staly plátcem. Příklad 3: Od roku 2012 podnikají dvě fyzické osoby společně ve sdružení bez právní subjektivity, přičemž žádná z nich není dosud plátcem. Od se již nejedná o sdružení, ale o společnost podle 2716 NOZ. Jeden ze společníků společnosti podniká i samostatně mimo společnost. Tento společník se z důvodu překročení stanoveného obratu stane od plátcem. Do bude povinen tuto skutečnost sdělit druhému společníkovi společnosti, který se stane plátcem rovněž od , přičemž stejně jako první společník musí podat přihlášku k registraci plátce do Podle ustanovení 6b odst. 1 ZDPH je osoba povinná k dani plátcem ode dne nabytí majetku, pokud nabývá tento majetek: a) pro účely uskutečňování ekonomických činností na základě rozhodnutí o privatizaci podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby, b) od plátce nabytím obchodního závodu. Bezplatně pro Vás: aktuální znění právních předpisů, znění historické, příp. budoucí s červeně vyznačenými změnami vzory, formuláře a tiskopisy vybrané dotazy a odpovědi daňový kalendář přehled smluv o zamezení dvojímu zdanění Obchodní závod je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Podle 502 NOZ se má za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu. Podle ustanovení 6b odst. 2 ZDPH je osoba povinná k dani plátcem ode dne zápisu přeměny obchodní korporace do obchodního rejstříku, pokud na ni při této přeměně přechází nebo je převáděno jmění zanikající nebo rozdělované obchodní korporace, která byla plátcem. Obchodními korporacemi se podle 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále ZOK ), rozumí obchodní společnosti a družstva. Podle ustanovení 6b odst. 3 ZDPH nadále platí, že právnická osoba, která při změně právní formy na jinou formu nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejich společníků, nepřestává být plátcem. Příklad 4: V roce 2014 dojde k přeměně společnosti s ručením omezeným, která je plátcem, na akciovou společnost. Po této přeměně bude akciová společnost stejným plátcem, jako byla dříve společnost s ručením omezeným. Podle ustanovení 6c odst. 1 ZDPH je osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která poskytuje služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou služeb osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, nebo která uskutečňuje zasílání zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku, a to prostřednictvím své provozovny umístěné mimo tuzemsko, plátcem ode dne poskytnutí uvedených služeb nebo dodání uvedeného zboží. Podle ustanovení 6c odst. 2 ZDPH je osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku a která uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží, převod nemovitosti nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou plnění, u kterých je povinna přiznat daň osoba, které jsou tato plnění poskytována, plátcem od toho dne, kdy uskutečnění některé z uvedených zdanitelných plnění. Příklad 5: Polský podnikatel uskutečnil dne 22. dubna 2014 dodání zboží s instalací a montáží českému občanovi v jeho rodinném domě v Ostravě. Polský podnikatel se od uvedeného dne stal v České republice plátcem, přičemž je povinen do podat přihlášku k registraci plátce. Příklad 6: Slovenský podnikatel neusazený v tuzemsku poskytne v Brně českému plátci poradenskou službu. Místo plnění je podle 9 odst. 1 ZDPH v České republice, přičemž povinnost přiznat a zaplatit daň má v České republice příjemce služby. V tomto případě se slovenský poskytovatel služby nestává v České republice plátcem a není zde povinen podat přihlášku k registraci. Podle ustanovení 6c odst. 3 ZDPH je osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku, není osvobozenou osobou a uskuteční dodání zboží do jiného členského státu, které je odesláno nebo přepraveno do tuzemska touto osobou, pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, a to osobě, pro kterou je pořízení zboží v jiném členském státě předmětem daně, plátcem ode dne dodání uvedeného zboží. Příklad 7: Německá firma, která nemá v České republice sídlo ani zde není dosud registrována jako plátce, v měsíci únoru 2014 pořídila v České republice zboží a dne toto zboží dodala z České republiky na Slovensko osobě registrované k dani ve Slovenské republice. Od uvedeného data se německá firma stala plátcem v České republice, přičemž do zde byla povinna podat přihlášku k registraci plátce. Podle ustanovení 6d ZDPH se osoba povinná k dani, která je členem skupiny a která uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží převod nemovitosti nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku svou částí umístěnou mimo tuzemsko, stává plátcem ode dne uskutečnění uvedeného zdanitelného plnění. 7 DU TIP 13 14/2014 vyšlo 20. června 2014

8 Podle ustanovení 6e odst. 1 ZDPH je dědic, který majetek nabyl po zemřelém plátci a který pokračuje v uskutečňování ekonomických činností, plátcem ode dne přechodu daňové povinnosti plátce. Jedná se o nové znění tohoto ustanovení, které bylo přijato s účinností od v návaznosti na novou právní úpravu dědictví v občanském zákoníku. Od uvedeného data platí podle nového ustanovení 239a odst. 3 DŘ, že daňová povinnost zůstavitele přechází na jeho dědice rozhodnutím soudu o dědictví; dědic tak získává postavení daňového subjektu namísto zůstavitele. Pokračováním v uskutečňování ekonomických činností se podle ustanovení 6e odst. 2 ZDPH rozumí pokračování v podnikání na základě živnostenského nebo jiného oprávnění nebo pokračování v jiných ekonomických činnostech (např. v soustavném pronájmu nemovité věci). Plátci uvedení v ustanoveních 6b až 6e ZDPH jsou povinni podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stali plátcem. Dobrovolná registrace plátce Podle ustanovení 94a odst. 1 ZDPH může osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, dobrovolně podat přihlášku k registraci plátce kdykoliv, přičemž podle ustanovení 6f odst. 1 ZDPH se stává plátcem ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována. Podle ustanovení 94a odst. 2 ZDPH může i osoba povinná k dani, která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku a která bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku, podat přihlášku k registraci kdykoliv, přičemž podle ustanovení 6f odst. 2 ZDPH se rovněž stává plátcem ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je registrována. Osoba povinná k dani, která se chce dobrovolně registrovat k DPH, si nemůže sama určit den, od kterého chce být plátcem (tento den se již neuvádí na přihlášce k registraci). Účinnost dobrovolné registrace plátce se odvíjí ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí příslušného správce daně o registraci plátce. Podle ustanovení 94a odst. 3 ZDPH mohou osoby uvedené v odstavcích 1 a 2 (tj. osoby povinné k dani, které se chtějí stát plátcem dobrovolně) podat přihlášku k registraci nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne, kdy jim byla zrušena registrace plátce z důvodu závažného porušení povinností vztahujících se ke správě daně. Nadále platí, že o dobrovolnou registraci plátce nemohou žádat osoby povinné k dani, které uskutečňují pouze osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně. Příklad 8: Obec kromě veřejnoprávní činnosti uskutečňuje pouze pronájem nemovitých věcí, který je podle 56a odst. 1 ZDPH osvobozen od daně bez nároku na odpočet daně. V tomto případě se obec nemůže stát plátcem. Pokud by ale chtěla také např. pronajímat movité věci nebo poskytovat ubytovací služby, pak by se mohla dobrovolně registrovat jako plátce. Povinnosti související s registrací plátce Podle ustanovení 72 DŘ lze přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem. Toto podání lze učinit i datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem uvedeným v 71 odst. 1 nebo 3 DŘ. Podle 126 DŘ je daňový subjekt povinen v přihlášce k registraci uvést předepsané údaje potřebné pro správu daní. Potíž je ale v tom, že v daňovém řádu ani v ZDPH údaje potřebné pro správu daní již předepsány nejsou (do byly údaje, které byl daňový subjekt povinen uvádět v přihlášce k registraci, vymezeny v 127 DŘ). Není tedy nikde stanoveno, jaké všechny údaje mají být uváděny v přihlášce k registraci plátce. Pouze je v 96 odst. 1 ZDPH stanoveno, že v přihlášce k registraci plátce je osoba povinná k dani povinna uvést také čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, pokud jsou používány pro ekonomickou činnost. K tomu je v 96 odst. 2 ZDPH stanoveno, že osoba povinná k dani je oprávněna určit, která z těchto čísel účtů budou zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Podle bodu 9. Přechodných ustanovení v článku II zákona č. 502/2012 Sb. byly osoby povinné k dani, která byly plátci již k , povinny oznámit správci daně do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona údaje uvedené v 96 ZDPH (tj. čísla všech účtů u poskytovatelů platebních služeb, které používají pro ekonomické činnosti) a pokud tak neučinily, mělo se za to, že určily ke zveřejnění všechny účty, které správce daně vedl na základě jejich dosavadní registrační povinnosti. Ke zveřejňování účtů pro účely DPH vydalo Generální finanční ředitelství metodickou Informaci. Podle 127 DŘ obecně platí, že pokud dojde ke změně údajů, které je daňový subjekt povinen uvádět při registraci, je daňový subjekt povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastala, popřípadě požádat o zrušení registrace, jsou li pro to dány důvody. Tuto oznamovací povinnost lze splnit pouze prostřednictvím oznámení o změně registračních údajů. Jak bylo ale již dříve uvedeno, není nikde stanoveno, jakých všech údajů se tato oznamovací povinnost týká. V 127 odst. 4 ZDPH je pouze uvedeno, že oznamovací povinnost se nevztahuje na údaje, jejichž změnu může správce daně automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků či evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů by měl správce daně zveřejnit na své úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. V 98 ZDPH je stanoveno, že správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje z registru plátců, a to: a) daňové identifikační číslo plátce, b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, c) sídlo plátce a d) číslo účtu určené v přihlášce k registraci plátce ke zveřejnění nebo údaj, že žádné takové číslo účtu nebylo určeno. Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. j) ZDPH se za sídlo u osoby povinné k dani považuje adresa místa jejího vedení, kterým se podle uvedeného ustanovení rozumí místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení osoby povinné k dani, popřípadě místo, kde se schází její vedení, a nemá li fyzická osoba místo svého vedení, rozumí se sídlem u této osoby místo jejího pobytu podle ustanovení 4 odst. 1 písm. i) ZDPH. Od platí podle ustanovení 101a odst. 2 ZDPH, že přihláška k registraci plátce a oznámení o změně registračních údajů se podává pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně. V následujícím odstavci 3 je ale stanovena výjimka pro fyzické osoby, které nemusí podle odstavce 2 postupovat v případě, že jejich obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne Kč a nemají zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky. Podle ustanovení 71 odst. 1 DŘ lze elektronické podání učinit těmito způsoby: a) datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, b) datovou zprávou odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo c) datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. DU TIP 13 14/2014 vyšlo 20. června

9 Podle ustanovení 71 odst. 3 DŘ má účinky podání rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce daně způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno způsobem uvedeným v odstavci 1. K povinnému elektronickému podávání podle 101a ZDPH vydalo Generální finanční ředitelství podrobnou metodickou Informaci (čj. 4040/14/ ). Registrace skupiny Skupinová registrace je upravena v 95a ZDPH. Tento způsob registrace umožňuje registraci skupiny spojených osob se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která se pro účely ZDPH považuje za samostatnou osobu povinnou k dani, jako jediného plátce, přičemž přihlášku k registraci skupiny podá osoba určená za zastupujícího člena skupiny u správce daně místně příslušného podle 93a ZDPH. Skupina se stává plátcem od 1. ledna následujícího kalendářního roku, pokud je přihláška k registraci skupiny podána nejpozději do 31. října běžného kalendářního roku. Pokud je přihláška k registraci skupiny podána po 31. říjnu běžného kalendářního roku, stává se skupina plátcem od 1. ledna druhého kalendářního roku následujícího po podání přihlášky. Plátce se při splnění podmínek stanovených v 5a ZDPH stává členem skupiny od 1. ledna následujícího kalendářního roku, pokud skupina podá s jeho souhlasem žádost o přistoupení plátce do skupiny nejpozději do 31. října běžného kalendářního roku. Pokud skupina podá žádost po 31. říjnu běžného kalendářního roku, stává se tento plátce členem skupiny od 1. ledna druhého kalendářního roku následujícího po podání žádosti. Osoba, která není plátcem, se při splnění podmínek stanovených v 5a ZDPH stává členem skupiny od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém skupina podá s jeho souhlasem žádost o přistoupení osoby do skupiny. Odpočet daně na vstupu při registraci plátce Osoba povinná k dani, která se stala plátcem, má podle 79 ZDPH nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění Testové otázky: pořízeného v období 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem, pokud toto plnění je k tomuto dni součástí jejího obchodního majetku (pro účely ZDPH se obchodním majetkem rozumí souhrn majetkových hodnot, který slouží nebo je určen osobě povinné k dani k uskutečňování ekonomických činností, tj. např. i najaté vozidlo, najatý stroj, používané drobné nářadí nebo kancelářské potřeby apod.). Tento nárok na odpočet daně se uplatní způsobem, v rozsahu a za podmínek stanovených v 72 až 78d ZDPH, přičemž pro výpočet částky nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku se přiměřeně použije 79d odst. 2 ZDPH. Podle ustanovení 79 odst. 3 ZDPH lze nárok na odpočet daně při registraci plátce uplatnit za zdaňovací období, do něhož spadá den, kdy se osoba povinná k dani stala plátcem. Č. Otázka ANO/NE 1. Považuje se pro účely ZDPH za ekonomickou činnost výkon funkce jednatele s.r.o.? 2. Je osoba povinná k dani, která se z důvodu překročení stanoveného obratu stala plátcem od , povinna podat přihlášku k registraci do ? 3. Zahrnuje se do obratu pro účely ZDPH úplata z prodeje pozemku, který byl osobou povinnou k dani před jeho prodejem dlouhodobě pronajímán? 4. Je osoba povinná k dani neusazená v tuzemsku, která poskytla českému plátci se sídlem v Brně poradenskou službu, povinna registrovat se v České republice jako plátce? 5. Je osoba povinná k dani, která se dobrovolně registruje jako plátce, povinna v přihlášce k registraci uvést datum, od kterého chce být plátcem? Správné odpovědi: 1 NE 2 ANO, 3 NE, 4 NE, 5 NE Prodej bytu Od roku 2011 jsem vlastnila podíl na bytě mých rodičů, když mi zemřel otec. V roce 2013 zemřela i matka a já byt nabyla děděním společně se sestrou, celý na poloviny. Chtěla jsem se zeptat, zda bude příjem z prodeje bytu osvobozen od daně z příjmů při jeho případném prodeji? Rodiče byt vlastnili více než 10 let. Budu předpokládat, že jste podílový vlastník bytu, zapsaná v katastru nemovitosti jako podílový spoluvlastník s Vaší sestrou. V bytě nebydlíte. To znamená, že se jedná o byt ve spoluvlastnictví, nikoli tzv. družstevní byt. Za těchto podmínek se na případný prodej v roce 2014 použije ustanovení 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném pro zdaňovací období roku 2014 (dále jen ZDP ). Dle tohoto ustanovení je osvobozen příjem z prodeje nemovitých věcí neosvobozený podle 4 odst. 1 písm. a) ZDP, přesáhne li doba mezi nabytím vlastnického práva a jejich prodejem dobu 5 let, přičemž doba 5 let se zkracuje o dobu, po kterou byly tyto nemovité věci prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé. Vzhledem k tomu, že rodiče vlastnili byt více než 10 let, je časový test pro osvobození příjmu z prodeje bytu naplněn a příjem z prodeje bude osvobozen od zdanění dle 4 odst. 1 písm. b) ZDP za předpokladu, že nebudete tento byt používat k podnikání. Ing. Milena Burešová 9 DU TIP 13 14/2014 vyšlo 20. června 2014

10 Příjmy ze samostatné činnosti a jejich daňové souvislosti živnostenským nebo jiným obdobným způsobem, se záměrem činit tak soustavně a za účelem dosažení zisku. Ing. Ivan Macháček Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Súčinností od došlo k legislativně technické úpravě v 7 ZDP, když dosud užívaný pojem příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti je nahrazen novým pojmem příjmy ze samostatné činnosti. Věcný rozsah příjmů podle 7 odst. 1 a odst. 2 ZDP však zůstává nezměněn. Příjmem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v 6, je dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b) jde např. o příjmy auditorů, advokátů, daňových poradců, lékařů, notářů, komerčních právníků, pojišťovacích agentů, příjmy z provozu FVE, příjmy správce svěřenského fondu, příjmy likvidačního správce, příjmy správce pozůstalosti atd., d) podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku. Příjmem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v 6, je dále dle 7 odst. 2 ZDP: a) příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem kromě autorů článků, publikací a autorů počítačových programů sem patří např. příjem herců, zpěváků, hudebníků, tanečníků, vynálezců, zlepšovatelů atd., pokud tyto příjmy neplynou poplatníkovi ze závislé činnosti, b) příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, c) příjem z výkonu nezávislého povolání. V novém 16b ZDP se konstatuje, že zdaňovacím obdobím daně z příjmů fyzických osob je kalendářní rok. Koho považujeme za podnikatele Vymezením znaků podnikatele a souvislostí s ním spojených se zabývají ustanovení 420 až 435 NOZ. Charakteristickými znaky podnikatele, které musí být plněny současně je, že podnikatel vykonává výdělečnou činnost: samostatně, na vlastní účet a odpovědnost, Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také: každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, každá osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se považuje: osoba zapsaná v obchodním rejstříku, ať se jedná o povinný zápis nebo o zápis dobrovolný, osoba, která má k podnikání živnostenské oprávnění (živnost řemeslná, živnost volná, živnost vázaná, koncesovaná živnost), osoba, která má k podnikání jiné oprávnění podle jiného zákona než je živnostenský zákon (např. auditor, advokát, daňový poradce, lékař, notář, komerční právník, pojišťovací agent, zemědělský podnikatel ad.). Z fyzických osob se do obchodního rejstříku podle znění 42 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zapisují fyzické osoby, 1. které jsou podnikateli, mají bydliště v České republice a požádají o zápis, a 2. fyzické osoby uvedené v 43 tohoto zákona, které podnikají na území České republiky a požádají o zápis. Fyzická osoba, která je podnikatelem podnikajícím na území České republiky, se zapíše do obchodního rejstříku vždy, jestliže výše jejích výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané hodnoty, je li součástí výnosů nebo příjmů, dosáhla nebo přesáhla za 2 po sobě bezprostředně následující účetní období v průměru částku Kč. Podnikatel a vedení daňové evidence Podnikatel, který podle 1 odst. 2 písm. d) až h) ZoÚ není účetní jednotkou a tedy nemusí vést účetnictví anebo je nevede dobrovolně, a který se nerozhodne k uplatňování výdajů procentem z příjmů, pak vede daňovou evidenci. Rozsah a způsob vedení daňové evidence je vymezen v 7b ZDP. Daňovou evidencí se pro účely daní z příjmů rozumí evidence pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů. Daňová evidence obsahuje: údaje o příjmech a výdajích v členění potřebném pro zjištění základu daně, údaje o majetku a dluzích. DU TIP 13 14/2014 vyšlo 20. června

11 Zákon o daních z příjmů nestanoví ani formu vedení daňové evidence, ani způsob jejího vedení. Nejsou předepsány žádné knihy o majetku a dluzích, ani karty o majetku, ani vedení pokladní knihy. Z toho vyplývá, že fyzická osoba si sama stanoví formu a způsob vedení daňové evidence tak, aby zajistila její zákonem daný obsah. Pro obsahové vymezení složek majetku v daňové evidenci (dlouhodobý majetek, zásoby) se použijí 6 až 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb., pokud ZDP nestanoví jinak. Zákon o daních z příjmů stanoví následující ocenění majetku a dluhů v daňové evidenci: hmotný majetek se oceňuje podle 29 ZDP, pohledávky se oceňují dle 5 odst. 9 ZDP, tj. jmenovitou hodnotou, nebo pořizovací cenou u pohledávky nabyté postoupením a u pohledávky nabyté bezúplatně cenou určenou ke dni jejího nabytí podle zákona o oceňování majetku, ostatní majetek se oceňuje pořizovací cenou, je li pořízen úplatně, nebo vlastními náklady, je li pořízen ve vlastní režii, nebo cenou určenou podle zákona o oceňování majetku ke dni nabytí u majetku nabytého bezúplatně, dluhy se oceňují při jejich vzniku jmenovitou hodnotou, a při převzetí dluhu jeho pořizovací cenou, peněžní prostředky a ceniny se oceňují jejich jmenovitými hodnotami, u majetku pořízeného formou finančního leasingu se do pořizovací ceny zahrnou i výdaje související s jeho pořízením, hrazené uživatelem (doprava, clo, montáž, provize), pořizovací cenou pozemku je cena včetně porostu, pokud se nejedná o pěstitelský celek trvalých porostů (tento je dle 26 ZDP hmotným majetkem), a to bez stavby na něm zřízené, v případě úplatného pořízení majetku a dluhů za jednu pořizovací cenu, se cena jednotlivých složek majetku stanoví v poměrné části k ceně jednotlivých složek majetku oceněných podle zákona o oceňování majetku, s výjimkou peněz, cenin, pohledávek a dluhů. I pro daňovou evidenci platí povinnost inventarizace a archivace. Dle 7b odst. 4 ZDP se k poslednímu dni zdaňovacího období provádí inventarizací zjištění skutečného stavu zásob, hmotného majetku, pohledávek a dluhů. Daňovou evidenci je poplatník povinen uschovávat za všechna zdaňovací období, pro která neuplynula lhůta pro stanovení daně. Podnikatel a vedení účetnictví Fyzické osoby, které jsou účetní jednotkou a na které se vztahuje zákon o účetnictví, jsou vymezeny v 1 odst. 2 písm. d) až h) ZoÚ: písm. d) fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku tyto účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví ode dne zápisu do obchodního rejstříku až do dne výmazu z obchodního rejstříku, písm. e) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a nejsou zapsány v obchodním rejstříku, pokud jejich obrat podle zákona o DPH ( 4 odst. 1 ZDPH) vč. plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku Kč, a to od prvního dne kalendářního roku. Tyto účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví od prvního dne účetního období následujícího po kalendářním roce, ve kterém se staly účetní jednotkou, až do posledního dne účetního období, ve kterém přestaly být účetní jednotkou, písm. f) ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého dobrovolného rozhodnutí. Tyto účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví od prvního dne účetního období následujícího po období, ve kterém se rozhodly vést účetnictví, nerozhodnou li se vést účetnictví již ode dne zahájení nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, až do dne ukončení uvedených činností nebo do posledního dne účetního období, ve kterém se rozhodly vedení účetnictví ukončit. písm. g) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou společníky sdruženými ve společnosti, pokud alespoň jeden ze společníků sdružených v této společnosti je osobou uvedenou v 1 odst. 2 písm. a) až f) nebo h) až l) ZoÚ. Tyto účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví od prvního dne účetního období následujícího po období, ve kterém se staly společníky sdruženými ve společnosti, nebo se některý ze společníků sdružených ve společnosti stal účetní jednotkou, a to až do posledního dne účetního období, ve kterém přestaly být společníky sdruženými ve společnosti. písm. h) ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis. S výjimkou ukončení činnosti mohou účetní jednotky podle 1 odst. 2 písm. d) až h) ukončit vedení účetnictví v souladu se zněním 4 odst. 7 ZoÚ nejdříve po uplynutí 5 po sobě jdoucích účetních období, ve kterých vedly účetnictví. Příklad 1 Za rok 2013 dosáhl podnikatel při výkonu podnikatelské činnosti obrat ve smyslu 4 odst. 1 ZDPH ve výši Kč a za rok 2014 ve výši Kč. Podnikatel se stane účetní jednotkou od z důvodu překročení hranice obratu 25 mil. Kč v r s povinností vést účetnictví od V r bude moci podnikatel vést ještě daňovou evidenci. Podnikatel a obchodní majetek Vymezení obchodního majetku nalezneme v 4 odst. 4 ZDP, kde se uvádí, že obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů fyzických osob se pro účely daní z příjmů rozumí: část majetku poplatníka, o které bylo nebo je účtováno anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci. Dnem vyřazení určité složky majetku z obchodního majetku poplatníka se rozumí den, kdy poplatník o této složce majetku naposledy účtoval nebo ji naposledy uváděl v daňové evidenci. Oproti r došlo v tomto ustanovení zákona k úpravě definice obchodního majetku, která vychází s účinností od z nové definice pojmu majetek v novém občanském zákoníku. Tento definuje v 495 pojem majetek jako souhrn všeho, co osobě patří. V 1011 NOZ je pak uvedeno, že vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné, je jeho vlastnictvím. Z toho vyplývá, že v definici majetku je obsažena i podmínka vlastnictví. Zahrnutím nemovité věci do obchodního majetku poplatníka se rozumí zahrnutí celé nemovité věci a u spoluvlastnictví nemovité věci zahrnutí její části ve výši spoluvlastnického podílu. Přitom není rozhodující, zda vložená nemovitá věc je zčásti nebo celá používána pro činnost, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti. Obchodní majetek neexistuje u poplatníka, který uplatňuje výdaje procentem z příjmů podle 7 odst. 7 ZDP. Datum přechodu z uplatňování výdajů 11 DU TIP 13 14/2014 vyšlo 20. června 2014

12 v prokazatelné výši na uplatňování výdajů procentem z příjmů je u poplatníka s příjmy podle 7 ZDP, který dosud vedl daňovou evidenci, i datem vyřazení majetku z obchodního majetku. foto: Ron Hilton Dreamstime Pokud poplatník s příjmy dle 7 ZDP zakoupí hmotný majetek ve zdaňovacím období, ve kterém uplatňuje výdaje procentem z příjmů a nevede účetnictví, nemůže hmotný majetek zařadit do obchodního majetku (tento při vedení paušálních výdajů neexistuje) a tudíž nemůže zahájit odpisování hmotného majetku ani evidenčně. V případě, že v následujícím zdaňovacím období bude poplatník uplatňovat výdaje ve skutečné výši a povede daňovou evidenci, bude mít obchodní majetek a zakoupený hmotný majetek v období, kdy uplatňoval paušální výdaje, může vložit do obchodního majetku a zahájit daňové odpisování v prvním roce odpisování. V případě prodeje hmotného majetku poplatníkem, který uplatňuje paušální výdaje a nevede účetnictví, bude příjem z prodeje zdaňován nikoliv podle 7, ale podle 10 ZDP jako ostatní příjem. Jiná situace bude u poplatníka, který uplatňuje paušální výdaje, ale vede účetnictví. U tohoto poplatníka je zařazen i nadále majetek v obchodním majetku, protože je o něm účtováno. Při zakoupení hmotného majetku tímto poplatníkem je majetek zařazen do obchodního majetku, ale daňové odpisy jsou při uplatnění paušálních výdajů vedeny pouze evidenčně. V případě prodeje hmotného majetku ve zdaňovacím období, kdy uplatňuje poplatník paušální výdaje a vede účetnictví, bude příjem z prodeje majetku zahrnut jako příjem zdaňovaný podle 7 ZDP. Nelze však jako daňový výdaj uplatnit ani odpis majetku, ani daňovou zůstatkovou cenu, protože obě položky jsou součástí paušálních výdajů. Příklad 2 Podnikatel uplatňuje od r výdaje procentem z příjmů. V roce 2012 zakoupil dodávkový automobil za Kč, který používá ke svému podnikání. V r přejde na vedení daňové evidence s prokazováním skutečných výdajů. Podnikatel nemůže zařadit zakoupený automobil v r do svého obchodního majetku, poněvadž při uplatňování paušálních výdajů obchodní majetek neexistuje. Nemůže tudíž ani v r a 2013 vést daňové odpisy evidenčně. Při přechodu z paušálních výdajů na vedení daňové evidence v r uplynula doba od zakoupení automobilu delší než 1 rok, proto vstupní cenou při zařazení automobilu v r do obchodního majetku nebude kupní pořizovací cena, ale reprodukční pořizovací cena podle 29 odst. 1 písm. a) ZDP. Pokud např. tato cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku bude stanovena ve výši Kč, bude podnikatel počínaje zdaňovacím obdobím r odpisovat automobil ze vstupní ceny Kč rovnoměrným nebo zrychleným způsobem po dobu 5 let. Při zahájení samostatné činnosti nebo při zahájení nájmu se podle znění 5 odst. 7 ZDP přihlédne u poplatníka i k zásobám pořízeným v kalendářním roce předcházejícím roku, v němž poplatník zahájil činnost. Totéž platí obdobně i pro jiné nezbytně vynaložené výdaje spojené se zahájením této činnosti. Příklad 3 Fyzická osoba po složení zkoušek a zapsání jako daňový poradce v Komoře daňových poradců zahájila v r výkon daňového poradenství. V roce 2013 poplatník zakoupil v předstihu notebook za Kč a příslušný nábytek pro vybavení kanceláře v celkové hodnotě Kč. Poplatník může na základě paragonů o úhradě zakoupených věcí v r. 2013, které nejsou hmotným majetkem (jednotlivá věc nepřevyšuje hodnotu Kč), tyto výdaje uplatnit jako daňové výdaje v r Poplatník fyzická osoba se může kdykoliv rozhodnout a majetek vyřadit z obchodního majetku pro své osobní potřeby. V případě vyřazení hmotného majetku z obchodního majetku v průběhu zdaňovacího období, může poplatník zahrnout do daňových výdajů polovinu roční výše odpisů. U neodepsaného majetku však nemůže poplatník při jeho vyřazení z obchodního majetku do osobního užívání uplatnit daňovou zůstatkovou cenu majetku do daňových výdajů. Při vyřazení majetku z obchodního majetku do osobního užívání nevzniká poplatníkovi žádný zdanitelný příjem. Při ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, poplatník daně z příjmů fyzických osob vyřadí majetek ze svého obchodního majetku a převede jej do osobního užívání. Poplatník, který přeruší samostatnou činnost, nemusí majetek vyřazovat z obchodního majetku. Nejedná se o ukončení činnosti poplatníka, ale pouze o dočasné přerušení jeho samostatné činnosti. Příklad 4 Podnikatel vede daňovou evidenci a z důvodu delšího pobytu u rodiny syna ve Francii, přeruší ke dni živnostenské podnikání. Předpokládá obnovení podnikání v květnu 2015 po svém návratu do ČR. Vzhledem k tomu, že podnikatel přerušil podnikání v r a tuto činnost neobnovil do termínu pro podání daňového přiznání za zdaňovací období r. 2014, musí upravit základ daně podle znění 23 odst. 8 písm. b) ZDP. Poplatník však nemusí vyřazovat z obchodního majetku hmotný majetek, který má v tomto obchodním majetku zařazen. Vstupní cena při zařazení do obchodního majetku Při zařazení majetku do obchodního majetku je pro účely daňového odpisování velmi důležité správné stanovení vstupní ceny. Součástí vstupní ceny je i technické zhodnocení provedené po uvedení věci do stavu způsobilého obvyklého užívání (s výjimkou technického zhodnocení provedeného na nemovité kulturní památce a na majetku vyloučeném z odpisování), nejpozději však v prvním roce odpisování. Stanovení vstupní ceny hmotného majetku ( 29 ZDP) se liší podle toho, jakým způsobem byl hmotný majetek pořízen. Při úplatném pořízení hmotného majetku je jeho vstupní cenou pořizovací cena. Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen, zvýšená o náklady související s pořízením hmotného majetku. Za majetek pořízený úplatně se považuje majetek nabytý koupí nebo směnou. Pro poplatníka daně z příjmů fyzických osob platí pro stanovení vstupní ceny úplatně pořízeného nemovitého a movitého majetku následující specifická úprava vyplývající z 29 odst. 1 písm. a) ZDP: u movitého majetku, který poplatník daně z příjmů fyzických osob pořídil úplatně v době kratší než 1 rok před vložením do obchodního majetku, je vstupní cenou pořizovací cena, DU TIP 13 14/2014 vyšlo 20. června

13 u movitého majetku, který poplatník daně z příjmů fyzických osob pořídil úplatně v době delší než 1 rok před jeho vložením do obchodního majetku, je vstupní cenou reprodukční pořizovací cena majetku, s výjimkou majetku nabytého formou finančního leasingu, u nemovitého majetku, který poplatník daně z příjmů fyzických osob pořídil úplatně v době kratší než 5 let před jeho vložením do obchodního majetku nebo v době kratší než 5 let před zahájením nájmu, je vstupní cenou pořizovací cena majetku, přičemž se pořizovací cena zvyšuje o náklady prokazatelně vynaložené na opravy a technické zhodnocení tohoto majetku, u nemovitého majetku, který poplatník daně z příjmů fyzických osob pořídil úplatně v době delší než 5 let před jeho vložením do obchodního majetku nebo v době delší než 5 let před zahájením nájmu, je vstupní cenou reprodukční pořizovací cena majetku. Příklad 5 Podnikatel zakoupil v prosinci 2013 ze soukromých prostředků osobní automobil za pořizovací cenu Kč, který používá výhradně k pracovním cestám. Pokud se podnikatel rozhodne vložit motorové vozidlo v r do obchodního majetku, je vstupní cenou, ze které bude osobní automobil odpisován po dobu 5 let počínaje zdaňovacím obdobím r. 2014, pořizovací cena automobilu Kč. Pokud by však podnikatel vložil motorové vozidlo do obchodního majetku až k , vstupní cenou již nebude pořizovací cena, ale reprodukční pořizovací cena. Na základě znaleckého posudku je podle zákona o oceňování majetku oceněn osobní automobil ke dni vložení do obchodního majetku např. na Kč. V tomto případě může podnikatel odpisovat automobil pouze ze vstupní ceny Kč po dobu 5 let. V případě pořízení nebo vyrobení hmotného majetku ve vlastní režii jsou vstupní cenou tohoto majetku vlastní náklady. Toto ustanovení se použije i u poplatníků, kteří nevedou účetnictví. U nemovitých věcí, které poplatník daně z příjmů fyzických osob pořídil nebo vyrobil ve vlastní režii, platí následující specifická úprava: u nemovité věci, kterou poplatník daně z příjmů fyzických osob pořídil nebo vyrobil ve vlastní režii v době kratší než 5 let před jejím vložením do obchodního majetku nebo v době kratší než 5 let před zahájením nájmu, jsou vstupní cenou vlastní náklady, přičemž se tyto vlastní náklady zvyšují o náklady prokazatelně vynaložené na opravy a technické zhodnocení tohoto majetku, u nemovité věci, kterou poplatník daně z příjmů fyzických osob pořídil nebo vyrobil ve vlastní režii v době delší než 5 let před jejím vložením do obchodního majetku nebo v době delší než 5 let před zahájením nájmu, je vstupní cenou reprodukční pořizovací cena. Při nabytí hmotného majetku bezúplatně (tj. zděděním nebo darováním) je vstupní cenou: cena stanovená podle zákona o oceňování majetku ke dni nabytí s výjimkou majetku odpisovaného právním nástupcem poplatníka [ 30 odst. 10 písm. a) ZDP], pokud u poplatníka daně z příjmů fyzických osob neuplyne od nabytí doba delší než 5 let, zvýšená u nemovitých věcí o náklady vynaložené na opravy a technické zhodnocení, reprodukční pořizovací cena, je li doba od nabytí delší než 5 let. V případech, kdy nelze použít pro stanovení vstupní ceny hmotného majetku ani pořizovací cenu, ani vlastní náklady, je nutno použít pro stanovení vstupní ceny tzv. reprodukční cenu. Tato se určí podle zákona o oceňování majetku. U nemovité kulturní památky se reprodukční pořizovací cena stanoví jako cena stavby určená podle vyhlášky o oceňování bez přihlédnutí ke kategorii kulturní památky, historickému stáří kulturní památky a k ceně uměleckých a uměleckořemeslných děl, která jsou součástí stavby. Cena pozemku Můžete mi prosím sdělit, zda se v účetnictví firmy promítne zvýšení tržní ceny pozemku, který je majetkem firmy a není určen k prodeji stojí na něm sídlo firmy? Ustanovení 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále ZoÚ ) stanoví, že hmotný majetek, tedy i pozemky, kromě zásob, s výjimkou hmotného majetku vytvořeného vlastní činností, se oceňuje pořizovacími cenami; kdy pořizovací cena je podle odst. 5 písm. a) ZoÚ cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související. Na reálnou hodnotu, tzn. tržní hodnotu, se ke stanovenému okamžiku přeceňují složky majetku a závazků vyjmenované v 27 ZoÚ. České účetnictví je v zásadě postaveno na historických cenách a neumožňuje zobrazit aktuální tržní hodnotu dlouhodobého majetku v rozvaze (s výjimkami uvedenými v ustanovení 27 ZoÚ), s výjimkou vybraných účetních jednotek, které podle ustanovení 27 odst. 1 písm. h) ZoÚ přeceňují na reálnou hodnotu majetek určený k prodeji. Ing. Pavla Strakošová Povinnost uvádět DPH na faktuře Firma nám vystavila fakturu na přenesenou daňovou povinnost bez uvedení sazby DPH. Je to její povinností, nebo je to na nás, jak se rozhodneme? Podle 29 odst. 3 písm. c) ZDPH nemusí daňový doklad obsahovat sazbu daně a výši daně, je li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno. Podle 92a odst. 2 ZDPH za správnost vypočtené daně odpovídá plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Z uvedeného tedy vyplývá, že i kdyby dodavatel uvedl na daňový doklad sazbu daně, za její správnost odpovídáte Vy. Náklady na ocenění akcií Ing. Eva Krekulová Chtěla bych se zeptat, zda náklady na ocenění akcií za účelem nepeněžitého vkladu těchto akcií do jiné společnosti jsou daňovým nákladem. 13 DU TIP 13 14/2014 vyšlo 20. června 2014

14 Při vkladu majetku do společnosti vkladatelem získává vkladatel dlouhodobý finanční majetek. Ocenění cenných papírů a podílů na účtech dlouhodobého finančního majetku řeší zákon o účetnictví v ustanovení 24 ZoÚ, kde mimo jiné stanoví, že účetní jednotky oceňují majetek a závazky k okamžiku uskutečnění účetního případu způsobem podle ustanovení 25 ZoÚ. Ve smyslu ustanovení 25 ZoÚ se podíly a cenné papíry oceňují pořizovacími cenami, přičemž pořizovací cenou je cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související. Český účetní standard č. 014 v bodě 3.2. uvádí: Cenné papíry a podíly se podle zákona a vyhlášky oceňují pořizovací cenou (včetně emisního ážia), jsou li však cenné papíry a podíly nabyty protihodnotou za nepeněžitý vklad vložený do obchodní společnosti, základem jejich ocenění u vkladatele je zůstatková (účetní) cena nepeněžitého vkladu v obchodní společnosti. Ustanovení 25 písm. zk) ZDP stanoví, že za daňově uznatelné náklady nelze uznat náklady mateřské společnosti související s držbou podílu v dceřiné společnosti. Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská Účtový rozvrh na Zákaznickém portálu 24. Sekce Ke stažení Bonus. Ad 1) Pokud při pořízení automobilu v roce 2014 uplatníte plný nárok na odpočet daně, předpokládáte, že tento automobil nebude používán pro jiné účely, než pro ekonomickou činnost a pro plnění s nárokem na odpočet daně. Pokud byste přímo předpokládali nejen použití pro ekonomickou činnost, ale i pro činnost jinou, např. pro soukromou potřebu, byli byste povinni uplatnit pouze poměrnou část nároku na odpočet daně (viz 75 ZDPH). V případě, že uplatníte při pořízení automobilu plný nárok na odpočet daně, protože se jedná o dlouhodobý majetek, jste povinni sledovat, zda nedojde ke změně účelu použití, která má vliv na uplatnění nároku na odpočet daně. Přitom postupujete podle 78 až 78d ZDPH. Protože se u automobilu jedná o dlouhodobý majetek, jste jako plátce povinni provést úpravu uplatněného odpočtu daně u tohoto majetku podle 78, 78a až 78d tehdy, pokud v některém z kalendářních roků následujících po roce, ve kterém byl původní odpočet uplatněn, dojde ke změně v rozsahu použití tohoto majetku, které mají vliv na nárok na odpočet daně, např. při použití zčásti pro soukromou potřebu, kdy nárok na odpočet daně nemáte. Lhůta pro úpravu odpočtu činí 5 let a začíná běžet kalendářním rokem, ve kterém byl dlouhodobý majetek pořízen. Úprava odpočtu daně podle 78 až 78d se uvede v daňovém přiznání k DPH za poslední zdaňovací období kalendářního roku, a to do ř. 60. Ad 2) Jestliže jste pořídili automobil od plátce jako zdanitelné plnění a uplatnili jste nárok na odpočet daně, při prodeji tohoto automobilu, např. do 1 roku od pořízení, jste povinni při prodeji uplatnit daň na výstupu z prodejní ceny (bez daně). Žádné omezení z hlediska nároku na odpočet daně z důvodu prodeje, např. do 1 roku od pořízení, tedy neexistuje. Ing. Ladislav Pitner Automobil vrácení odečtené DPH V současné době kupujeme od prodejce aut předváděcí vůz, rok výroby Odečítáme si celé DPH. Bude li v budoucnu tento automobil předán zaměstnanci, který ho bude smět používat i pro vlastní potřebu, budeme mu dodaňovat dle daně z příjmu 1% dle 6 ZDP z celkové ceny auta, tedy včetně DPH. Nyní mé dotazy: 1) Budeme muset v tomto případě vrátit část odečtené DPH na samém začátku; jakou část a jak se to provede? Dodatečným přiznáním k DPH? 2) Je nějaké omezení, např. vrácení odečtené DPH, kdybychom auto prodávali např. do 1 roku od jeho koupě? DPH na faktuře Český plátce DPH poskytl službu na území české republiky zahraničnímu odběrateli (Německo), plátci DPH, který zatím nemá na území ČR žádnou provozovnu. Chtěla bych se zeptat, zda vystavit fakturu s daní, nebo jde o plnění osvobozené. Pokud se jedná o službu, u které se místo plnění řídí pravidlem 9 (tzn. není v žádné z výjimek v následujících paragrafech, např. nejde o službu vztahující se k české nemovitosti), pak při poskytnutí osobě povinné k dani z jiného členského státu, je místo plnění mimo tuzemsko a služba nepodléhá zdanění v ČR. Službu uvedete v ř. 21 daňového přiznání a také do souhrnného hlášení. Ing. Ivana Langerová Daňový a účetní TIP aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi Copyright by Dashöfer Holding, Ltd. & Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. / Vydává Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o., Evropská 423/178, P. O. Box 124, Praha 6 / IČ: / tel.: , fax: / e mail: / Vedoucí redaktor: Ing. Marek Běhal, odborná redaktorka: Ing. Lucie Čížkovská / Sazba: FČ/ Tisk: POLY+, s. r. o. / Vychází 2 měsíčně. / Cena: Pololetní předplatné 1880 Kč + DPH, balné a poštovné / Předplatné na další období není třeba objednávat, je automaticky prodlouženo na dalších 12 měsíců. Předplatné je možné zrušit písemně, nejpozději 6 týdnů před uplynutím ročního předplatného, jinak se prodlužuje o další rok. / Všechna práva, zejména právo na titul (název), licenční právo a průmyslová ochranná práva jsou ve výhradním vlastnictví Dashöfer Holding, Ltd. a jsou chráněna autorským zákonem. / Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na rozmnožování, šíření a překlad. Žádná část díla nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronicky nebo jiným způsobem) bez předchozího písem ného souhlasu nakladatelství reprodukována anebo s použitím elektronických off line nebo on line systémů ukládána do paměti, zpracovávána či šířena. / Informace obsažené v tomto díle byly zpracovány na základě nejlepších poznatků v okamžiku zveřejnění, kvůli neuceleným výsledkům ve výzkumu a jurisdikci však není možno zaručit absolutní bezchybnost. / Za obsah příspěvků ručí jejich autoři. / Redakce zajistí zodpovězení případných dotazů předplatitelů zaslaných pouze přes formulář na Vybrané odpovědi budou uveřejněny v některém z čísel tohoto newsletteru. / Vydávání tohoto periodika povoleno rozhodnutím Ministerstva kultury, č. j. 3974/95, dne Redakční uzávěrka čísla 13 14/2014 byla dne 10. června ISSN DU TIP 13 14/2014 vyšlo 20. června

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Podle ZDPH 4 odst. 2 písm. a) je nemovitá věc (hmotná věc) zbožím.

Podle ZDPH 4 odst. 2 písm. a) je nemovitá věc (hmotná věc) zbožím. 30 KompliKované účetní případy a jejich daňové dopady 1.3.2 Nemovitá věc z účetního pohledu Nemovitá věc může být z pohledu účetních předpisů: 1. dlouhodobým hmotným majetkem 2. zbožím Zbožím může být

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro Generální finanční ředitelství Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní č.j.: 4040/4/700-2002-02287, ve znění Dodatku č., č.j. : 345/5n00-206-02287 V Praze dne 2.. 205 Informace GFŘ - k povinnému

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek. Stavební fórum 4. prosince 2013

Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek. Stavební fórum 4. prosince 2013 Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek Stavební fórum 4. prosince 2013 Daň z příjmů Nabývací cena Rozdělení nabývací ceny mezi pozemek a stavbu pro daňové účely Vyhláška: 61a Metoda

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Proč také řešit správné stanovení VC majetku? chybné stanovení VC může znamenat špatný daňový odpis a z toho plynoucí potíže daňová VC

Více

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Zprostředkovatel - obchodní korporace e-finance, a.s., IČ: 262 72 504 se sídlem Brno, Bratislavská 234/52, PSČ 602 00 zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 3663, tímto

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Daň z přidané hodnoty Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. DPH (daň z přidané hodnoty) Zákon o DPH (235/2004

Více

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí...

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí... SEZNAM AUTORŮ..................................................... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI............ 12 ÚVOD...............................................................15

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Předmět daně. 3. Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost. 4. Daňové doklady. 5. Základ daně, sazby daně a výpočet daně. Daňový systém ČR Pro

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013

Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013 Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013 Od 1.1.2013 platí poměrně rozsáhlá novela zákona o DPH. Meiálně zajímavým tématem se staly pouze sazby DPH, ale příslušná technická novela veřejně

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu

Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu 7. března 2014 Jiří Vrzal Agenda 1. Novinky v DPH 2014 2. Daně z příjmů 3. Dědění, darování, změny v daňovém řádu 4. Novela

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Informace Generálního finančního ředitelství k aplikaci zákonného opatření Senátu č.340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí I. K právu stavby

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_16_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Zdaňovací období: je kalendářní měsíc, plátce se může rozhodnout,

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) III. DAŇOVÉ DOPADY 2014 ÚVODNÍ ČÁST. PhDr. Milan Skála daňový poradce 000 014

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) III. DAŇOVÉ DOPADY 2014 ÚVODNÍ ČÁST. PhDr. Milan Skála daňový poradce 000 014 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) III. DAŇOVÉ DOPADY 2014 ÚVODNÍ ČÁST PhDr. Milan Skála daňový poradce 000 014 Princip absence čínské zdi Ústavní soud vycházel též z toho, že veřejné a soukromé právo není vzájemně

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý

Více

2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti

2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti 2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti Příjmy z podnikání zahrnují: příjmy ze zemědělské výroby,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

oznámení o změně registračních údajů

oznámení o změně registračních údajů Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifikační číslo C Z otisk podacího razítka

Více

podpora vědy, výzkumu a vzdělávání formou daňových úlev jaké jsou možnosti a jak na to

podpora vědy, výzkumu a vzdělávání formou daňových úlev jaké jsou možnosti a jak na to Odpočet na vědu, výzkum a odborné vzdělávání 2014 RNDr. Ivan BRYCHTA podpora vědy, výzkumu a vzdělávání formou daňových úlev jaké jsou možnosti a jak na to Zákonné vymezení zákon č. 586/1992 Sb., o daních

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nabytí nemovitých věcí 1 Předmět daně Tato daň je novinkou od roku 2014, kdy nahradila daň z převodu nemovitostí Právně ukotvena Zákonným opatřením senátu č. 340/2013 Sb., které také zrušilo zákon

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č.

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č. Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Dobrovolná registrace. 3165 6f ZDPH. Registrace zbytkové části skupiny. 3167 6d a 94. skupinová registrace

Dobrovolná registrace. 3165 6f ZDPH. Registrace zbytkové části skupiny. 3167 6d a 94. skupinová registrace DPH_2013_Sestava 1 20.2.13 14:17 Stránka 21 da ň OV é S U b J e K t y 3165 3168 a zaplatit daň z tohoto plnění. tyto osoby se stávají plátci dnem uskutečnění plnění, z něhož jim vznikla v tuzemsku povinnost

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či Finanční pronájem z pohledu daní a účetnictví RNDr. Ivan BRYCHTA vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA Městských jeslí Trutnov Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČ: 00278360 vydává podle 84 odst. 2 písm.

Více

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015 1. Manželé majetek v SJM a ve spoluvlastnictví Manželé Kopečných vlastnili rodinný dům v SJM. Dále vlastnili stavební parcelu a zahradu ve spoluvlastnictví, a to každý jednou polovinou. Cena zjištěná rodinného

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více