ÚNOR 2015 ROČNÍK XX. ČÍSLO 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚNOR 2015 ROČNÍK XX. ČÍSLO 2"

Transkript

1 ÚNOR 2015 ROČNÍK XX. ČÍSLO 2 Žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ Sedlčany vystoupili 19. ledna s pořadem Tváře V. Havla v knihovně Václava Havla v Praze. Pořad doprovázela výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Sedlčany.

2 Sdružení obcí Sedlčanska na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2015 v Brně Sdružení obcí Sedlčanska se i v letošním roce účastnilo mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně, v termínu od 15. ledna do 18. ledna Vystavovali jsme na společné ploše 48 m 2 s městem Příbram, pod hlavičkou Středočeského kraje. Hlavním tématem stánku - Sedlčansko byla propagace turistické oblasti Toulava, do které Sedlčansko patří. Promítali jsme vítězný film z Tour Region filmu v Karlových Varech 2014 Toulava kardiozážitek i pro Tebe, představili jsme novinku zážitkovou kartu turistické oblasti TOULAVKU (více na V další části expozice jsme připomněli 20. výročí založení svazku Sdružení obcí Sedlčanska, nebyla opomenuta ani cykloturistika a pěší turistika. Celkovou atmosféru stánku doprovázela postava tuláka toulajícího se Toulavou v podání Jaroslava Kolského Slavnostního otevření stánku se zúčastnili zástupci z 23 obcí Sdružení obcí Sedlčanska spolu s předsedou svazku Ing. Jiřím Burianem a radními města Sedlčany. V únoru se Sedlčansko bude prezentovat i na dalším veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze. Štěpánka Barešová

3 AKTIVITY V HNÍZDĚ Zápis do volných kurzů na 2. pololetí Studijní kresba čtvrtky od hod., cena: 1500 Kč / 15x 2 hodiny Angličtina pro dospělé středy od hod., cena: 1500 Kč / 15x 1 hodina Fotografický kurz - úprava fotografií úterky a čtvrtky od hod., cena: 960 Kč / 12 hodin Seminář pro středoškoláky dvoudenní seminář Komunismus a lidské chování Pro seniory Počítače pro seniory - úterky a čtvrtky hod., cena: 1000 Kč / 20 hodin Setkávání seniorů, pondělky od h. Novou aktivitou Hnízda budou pravidelná setkávání seniorů, kterými jim chceme poskytnout příležitost, věnovat se radostem i strastem jejich stárnoucí generace. Všeobecně jsou senioři na okraji zájmu společnosti a my jsme si předsevzali, že jim chceme nabídnout prostředí pro témata jim vlastní. Na základě životních zkušeností mají senioři jedinečný pohled na svět a na život a mají co předávat dalším generacím. Mají přirozeně na základě těchto zkušeností také své těžkosti, mohou se cítit osamělí, mohou mít ze stárnutí strach. Tomu všemu bychom rádi věnovali tento nový program, který bude mimoto také příležitostí k vytváření společenství seniorů, kteří si mohou být v této fázi života vzájemnou oporou. Setkávání pod vedením lektorky Ivy Fišerové s názvem Přirozené stárnutí se budou konat od pravidelně v pondělí od do hod. Naším přáním je, aby byl program všem dostupný, a tak jsme stanovili vstupné na jedno setkání 30 Kč. VÝZVA pro rodiče nově narozených občánků města Vážení rodiče, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Vám nemohou být nadále bez Vašeho předchozího souhlasu zasílány pozvánky na vítání dětí. Pokud budete mít zájem zúčastnit se obřadu, je třeba toto nahlásit na Městském úřadu Sedlčany, Odboru vnitřních věcí, na úseku matriky a doručit vyplněný souhlas. Předpokládaný termín vítání dětí je v měsíci dubnu. Vítání se mohou zúčastnit děti ve věku od 6 týdnů od narození do 1 roku, které mají trvalý pobyt v Sedlčanech a místních částech (Doubravice, Hradišťko, Libíň, Oříkov, Sestrouň, Solopysky, Třebnice, Vítěž, Zberaz). O termínu a konkrétním čase konání jsou rodiče informováni prostřednictvím pozvánky, která je zaslána na uvedenou adresu trvalého pobytu či doručovací adresu cca 2 týdny před konáním vítání občánků. Potřebný formulář je k dispozici na Městském úřadu Sedlčany, na Odboru vnitřních věcí, úsek matriky, Sedlčany, Nádražní 336, nebo na internetových stránkách cz a to tímto způsobem: záložka Městský úřad formuláře odborů Odbor vnitřních věcí, vítání dětí. V případě dotazů můžete kontaktovat pí M. Barešovou na tel.: linka 28, nebo Úvodník starosty města ÚVODEM Vážení spoluobčané, vstoupili jsme do nového roku 2015, do prvního ekonomického roku nového volebního období. Jak jsem minule avizoval, uzavíráme hospodaření města za rok 2014 a zároveň projednáváme návrh rozpočtu na r To, co zásadně ovlivní oba dokumenty, je nejnáročnější investice Přivaděč pitné vody Benešov-Sedlčany, proto předkládám nejaktuálnější informace, které vyplynuly z kontrolního dne této stavby Věcné plnění: Z celkové délky 32 km přivaděče je položeno a odzkoušeno 28 km. Proti původnímu harmonogramu stavebních prací je provedeno 87 % trasy a tato skutečnost dává předpoklady dokončení celé trasy nejpozději koncem května letošního roku. Nové vodojemy v Benešově a u Voračic mají dokončeny betonáže hrubé stavby a příprava obou objektů pro montáž vodárenské technologie na závěr 2. čtvrtletí bude dodržena. Finanční plnění: Z celkových rozpočtových nákladů 384 mil. Kč, včetně rozpočtové rezervy, bylo v loňském roce provedeno a fakturováno 235 mil. Kč. Na dokončení stavby v letošním roce zbývá objem prací ve výši 149 mil. Kč. Podle uzavřené smlouvy se SFŽP máme obdržet 105 mil. Kč dotaci a z vlastních prostředků města pak dofinancovat 44 mil. Kč. Čerpání vlastních zdrojů je včetně zapojení rozpočtové rezervy ve výši 35 mil. Kč. Je otázkou, v jaké výši se v průběhu stavby bude tato rezerva čerpat a jak posoudí SFŽP případné změnové listy rozpočtu. Závěrem lze konstatovat, že stavba probíhá podle přijatého časového harmonogramu i finančního plánu. Termín dokončení stavby 09/2015 bude dodržen a pravděpodobně i zkrácen. Za důležité považuji i zahájení prací počátkem ledna tohoto roku i na druhé stavbě Benešov-Javorník, kde investorem je město Benešov. Termín dokončení této části je říjen Ing. Jiří Burian, starosta města SOUBOR USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY ze dne RM 4-70/ Rada města Sedlčany na svém jednání dne bere na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z předchozího jednání Rady města Sedlčany ze dne a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných. RM 4-71/ Rada města Sedlčany schvaluje Žádost paní Jany Ferkové o prodloužení Smlouvy o ubytování na Městské ubytovně Sedlčany, lokalizované na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, Sedlčany (ubyt. jednotka č. 9/IV. patro), a to na dobu určitou, tj. do dne 30. června RM 4-72/ Rada města Sedlčany schvaluje Žádost paní Marie Ratajové o prodloužení uživatelského vztahu založeného Smlouvou o ubytování na Městské ubytovně Sedlčany, na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, Sedlčany (ubyt. jednotka č. 10/I. patro), a to na dobu určitou, tj. do dne 31. března RM 4-73/ Rada města souhlasí s pronájmem nebytových prostor v objektu Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech pro kancelář senátora Ing. Jiřího Buriana, a to po dobu výkonu jeho mandátu. RM 4-74/ Rada města Sedlčany s účinností od 1. ledna 2015 schvaluje realizaci platby spojené s úhradou přímých nákladů služeb na udržení jednoho ubytovacího místa v přístřeší Městské ubytovny Sedlčany pro osobu blízkou na částku ve výši 500,00 [Kč/měsíc/osoba 18 let]. Poplatníkem se stává osoba starší věku 18 let, a to druhým měsícem po jeho dovršení. Roli plátce plní smluvní uživatel přístřeší. Plnění zajistí správce MBF, Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o. RM 4-75/ Rada města Sedlčany schvaluje Delimitační protokol ve věci ukončení činnosti organizační složky města Sedlčany, Městské knihovny Sedlčany; zajištění kontinuity pracovně právních vztahů, o vypořádání, které vyplývá ze závazků k rozpočtu zřizovatele, majetkové a další činnosti spojené s výkonem na zajištění kontinuity provozu Městské knihovny Sedlčany, příspěvkové organizace. Delimitační protokol je vyhotoven ve spojení se souborem usnesení Zastupitelstva města Sedlčany, přijatým ve výše uvedené věci na veřejném zasedání dne (Zápis ZM č. 22/2014; usnesení č. 304/2014 a usnesení č. 305/2014.

4 USNESENÍ SOUBOR USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY ze dne RM 5-76/ Rada města Sedlčany na svém jednání dne 13. ledna 2015 bere na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z předchozího jednání Rady města Sedlčany ze dne a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných. RM 5-77/ Rada města Sedlčany bere na vědomí přednesenou zprávu ve věci výkonu státní správy za rok 2014 na Městském úřadu Sedlčany, včetně evidenčně a statisticky zjistitelných údajů ve vztahu k definovaným výkonům a porovnání jejich vývoje, zejména s obdobím roku RM 5-78/ V rámci organizace činnosti a uspořádání pracovníků do pracovních pozic, zařazených do struktury Městského úřadu Sedlčany, včetně uvolněných zastupitelů a zaměstnanců organizačních složek Města Sedlčany, Rada města Sedlčany rozhoduje stanovit v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců Města Sedlčany, zařazených do Městského úřadu Sedlčany na 73 zaměstnanců, z toho 66 s nezkrácenou pracovní dobou a 7 zaměstnanců se zkrácenou pracovní dobou, tj. celkem aktuálních 72,175 pracovních úvazků. Konkretizace členění pracovních míst je obsahem Systemizace pracovních míst zaměstnanců Města Sedlčany, zařazených do Městského úřadu Sedlčany, kterou tímto Rada města Sedlčany pro rok 2015 schvaluje. Dále Rada města Sedlčany rozhoduje stanovit celkový počet zaměstnanců, zařazených do organizačních složek Města Sedlčany na 18 zaměstnanců, z toho 14 zaměstnanců s nezkrácenou pracovní dobou a 4 zaměstnanci se zkrácenou pracovní dobou, tj. celkem 17,225 pracovních úvazků. RM 5-79/ Rada města Sedlčany schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Sedlčany, K Cihelně, knn pro parc. č. 2761/17 mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , zastoupená na základě plné moci ze dne 26. února 2014 panem Miroslavem Cihelkou, se sídlem Jelence č. p. 50, Kamýk nad Vltavou (jako budoucím oprávněným ) a Městem Sedlčany (jako budoucím povinným ), která se týká vstupu na pozemky ve vlastnictví Města Sedlčany parc. č. 2762/1 a parc. č. 2761/1 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení věcného břemene ke stavbě kabelového vedení NN, plastového pilíře s pojistkovou skříní včetně napojení stavby Sedlčany, K Cihelně, knn pro parc. č. 2671/17 (IV /VB/1). RM 5-80/ Rada města Sedlčany schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , zastoupené na základě plné moci ze dne 26. února 2014 panem Miroslavem Cihelkou, se sídlem Jelence č. p. 50, Kamýk nad Vltavou (jako oprávněným ) a Městem Sedlčany (jako povinným ), která se týká vstupu na pozemek ve vlastnictví Města Sedlčany parc. č. 2987/67 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení věcného břemene ke stavbě kabelového vedení NN pro stavbu Sedlčany (B686) IV /1 v lokalitě Sedlčany, ulice Profesora Plavce. RM 5-81/ Rada města Sedlčany v návaznosti na své usnesení označené RM 2-40/ ze dne 3. prosince 2014, na základě kterého byl zveřejněn záměr Města Sedlčany pronajmout nebytový prostor (garáž) na pozemku parc. č. 103/59 o výměře 32 [m 2 ] v k. ú. a obci Sedlčany, schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor s nájemcem, tj. Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje, a to s účinností od 1. ledna 2015 za cenu 381,00 [Kč/m 2 /rok], tj. celkem ,00 [Kč/rok]. RM 5-82/ Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, opětovně zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany způsobem (v místě a čase) obvyklým, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a to neprodleně v čase trvání do dne , záměr prodeje stavebních pozemků parc. č. 2487/13 o výměře 1000 [m 2 ] a parc. č. 2488/8 o výměře 19 [m 2 ], oba k. ú. a obec Sedlčany, které tvoří jeden funkční celek, tj. jednu stavební parcelu v ulici Strojírenská v Sedlčanech. Nejnižší akceptovatelné podání je ,00 [Kč]. RM 5-83/ Rada města Sedlčany projednala Žádost pana Jiřího Vladyky, trvale bytem Sedlčany, Na Severním sídlišti č. p. 659, Sedlčany (č. bytu 9/ III. patro), o povolení splátek dluhu na nájemném, který po zápočtu měsíce 10/2014 činí ,00 [Kč]. Rada města Sedlčany v souladu s podanou Žádostí schvaluje splátky dluhu v minimální výši 3.500,00 [Kč/měsíc], což je v souladu s ustanovením 85 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že nebudou splátky dluhu hrazeny pravidelně spolu s běžným nájemným za užívání bytu, bude v případu dále postupováno soudní cestou. RM 5-84/ Rada města Sedlčany revokuje část usnesení RM č. 1-26/ ze dne 26. listopadu 2014, kterým uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, opakovaně zveřejnit záměr Města Sedlčany ve věci prodeje bytu ve vlastnictví Města Sedlčany, zařazeného do MBF, velikostní kategorie 2+1 (č. bytu 3/I. patro) na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 622, Sedlčany. Důvodem této revokace je skutečnost, že námitka manželů Vackových, týkající se předcházejícího kola otevírání obálek s nabídkami na koupi zmíněného bytu, byla shledána jako oprávněná. RM 5-85/ Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej bytu velikostní kategorie 2+1 (č. bytu 3/I. patro) na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 622, Sedlčany, a to manželům panu Jiřímu a paní Ludmile Vackovým, trvale bytem Kamenice č. p. 32, Sedlčany, za cenu ve výši ,00 [Kč]. RM 5-86/ Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej bytu velikostní kategorie 2+1 (č. bytu 13/IV. patro) na adrese Sedlčany, Havlíčkova č. p. 624, Sedlčany, a to panu Pavlu Sejkorovi, trvale bytem Dohnalova Lhota č. p. 20, Sedlčany, za cenu ve výši ,00 [Kč]. RM 5-87/ Rada města Sedlčany schvaluje pronájem bytu ve vlastnictví Města Sedlčany, zařazeného do systému MBF, o velikostní kategorii 1+1 (č. bytu 10/III. patro) na adrese Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 872, Sedlčany, a to paní Aleně Hájkové, doposud trvale bytem Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, Sedlčany. RM 5-88/ Rada města Sedlčany schvaluje jmenovat na volební období další členy Komise pro občanské obřady, a to paní Mgr. Jitku Mošničkovou, paní Gabrielu Plachou, paní Jaroslavu Rozvoralovou a paní Bohumilu Doubravovou. Jmenování je realizováno podle návrhu předsedy Komise, pana Ing. Martina Severy. Komise bude nově pracovat ve složení: předseda pan Ing. Martin Severa; členové pan Karel Hoření, pan Petr Sůsa; paní Milena Barešová; paní Irena Čedíková; paní Mgr. Jitka Mošničková, paní Gabriela Plachá, paní Jaroslava Rozvoralová a paní Bohumila Doubravová. RM 5-89/ Rada města Sedlčany schvaluje jmenovat na volební období dalším členem Komise pro výchovu a vzdělávání pana Mgr. Zdeňka Šimečka, a to v souladu s návrhem pana PaedDr. (pokračování na další straně)

5 USNESENÍ / GOA SOUBOR USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY ze dne (dokončení z předchozí strany) Jaroslava Nádvorníka, předsedy Komise. Komise bude nově pracovat ve složení: předseda pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník; členové pan Mgr. Libor Novotný; pan Mgr. Pavel Pína; paní Bc. Milena Říčařová; paní Vladimíra Severová; pan Ondřej Vodňanský a pan Mgr. Zdeněk Šimeček. RM 5-90/ Rada města Sedlčany, v návaznosti na zřízení stávající Povodňové komise města Sedlčany dnem , schvaluje jmenovat paní Ing. Blanku Vilasovou dalším členem této Komise, která doposud pracuje ve složení: Ing. Jiří Burian, předseda; Ing. Vojtěch Hlaváček, místopředseda; Ing. Vladimír Mrázek, tajemník. Členové Povodňové komise města Sedlčany jsou dále Ing. Miroslav Hölzel; pan Jan Kundrlík; pan Jiří Daněk; npor. Ing. Petr Hron; pan Petr Krch; Ing. Hana Knoulichová a pan Petr Řehák. RM 5-91/ Na základě uplatněných Žádostí fyzických osob (celkem 8 případů), podrobně uvedeno v příslušném spisu, vedeném na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí, Rada města Sedlčany rozhoduje o poskytnutí finančních darů ve výši 800,00 [Kč/rok/nemovitost], kde příjemcem jsou osoby splňující kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu zmírnění dopadu poplatkové povinnosti za komunální odpad. Dary v souhrnné výši 6.400,00 [Kč] budou pro každý případ samostatně vyplaceny na základě uzavřené Darovací smlouvy. RM 5-92/ Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením 120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřídit Osadní výbor Solopysky a Osadní výbor Oříkov, dále určit počty jejich členů a zvolit jejich předsedy. RM 5-93/ Rada města Sedlčany schvaluje přijetí finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., se sídlem Vojtěšská 245/1, Praha 1, ve výši ,00 [Kč], účelově vázaného na Ve stopách olympijských vítězů podporu stravování dětí ze sociálně potřebných rodin, které navštěvují 1. základní školu Sedlčany a které se stravují u subjektu, který je příjemcem daru, a to Školní jídelny 1. Základní školy Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 69, Sedlčany. Jedná se o podporu sedmi strávníků. RM 5-94/ Rada města Sedlčany rozhoduje o doplnění svého usnesení ze dne ve věci ustanovení personálního složení a jmenování společné komise pro otevírání a hodnocení nabídek pro výběr nejvhodnějšího dodavatele na veřejnou zakázku pod názvem Dopravní úprava Sedlčany Na Potůčku. Původní složení tříčlenné komise je respektováno a doplněno o další dva členy, jako i dva náhradníky. Společná komise bude pracovat jako pětičlenná ve složení pan Ing. Miroslav Hölzel, pan Antonín Fremut, pan Ing. Martin Havel, pan Jaroslav Kolský a Ing. Vojtěch Hlaváček. Náhradníky jsou pan Ing. Jiří Burian, pan Ing. Tomáš Langer, pan MUDr. Ivan Stolařík, pan Petr Kuthan a paní Jitka Kadlecová. Sportovkyně, dívka, po které zatoužil už nejeden jinoch, nyní sedí proti mně. Z jakého důvodu jsem se s ní sešel? A kdo je ta spanilá? To jsou jistě otázky, které vám nyní probíhají hlavou (pokud ne, tak nejste z gymplu) Vlastně ani já nevím, proč tu teď sedím, dostal jsem prostě úkol a ten splním. A ta spanilá dívka se jmenuje Lada Pešková. Nuže, zdravím tě Lado, řekni nám, za jakým účelem s tebou vlastně dělám rozhovor? Ahoj, tak doufám, že myslíme to samé, když budeme mluvit o mé účasti na republikovém finále na odznaku všestrannosti olympijských vítězů? Prosím objasni nám pojem Odznak všestrannosti olympijských vítězů... Tak je to projekt známých českých olympijských vítězů Romana Šebrleho a Roberta Změlíka, kteří se snaží studenty podpořit ve sportu a vést je ke všestrannosti. Wow, takže je klidně možné, že teď mluvím s budoucí sportovní hvězdou je tohle případně tvůj první rozhovor, abych se mohl někdy chlubit před svými dětmi, že jsem měl s tebou tvůj první rozhovor? Myslím, že to, že by se ze mě stala další olympijská vítězka v desetiboji možné není! Možná ostatní moje soupeřky, které se sportu věnují skoro každý den a jejich umístění na republikovém finále bylo o něco lepší nežli to moje! A jaké bylo vlastně tvé umístění? No, v okresním a krajském kole jsem byla první, a proto jsem postoupila na republiku, kde jsem nakonec skončila 17. A nepřemýšlela jsi někdy o sportovní kariéře? Ano přemýšlela, ještě když jsem hrála závodně basket. Ale když jsem přestala hrát, tak i moje sny o sportovní kariéře skončily A není to škoda? Nechtěla bys zkusit se ujmout v jiném sportu? Škoda to rozhodně je. Né že bych byla nějaký výjimečný talent, ale rozhodně mi to strašně chybí! Sportuji tak průběžně, někdy udělám něco pro sebe sama, anebo si zahraji s děvčaty ve středu florbal. Ale jinak to nevidím nijak nadějně s jiným sportem. A chtěla bys ještě něco vzkázat našim čtenářům? Já nevím, jestli jsem úplně ten správný člověk, který by jim měl radit, když jsem to takhle ukončila, ale určitě ať jen tak s něčím neskončí a jdou si za tím, i přes překážky které budou všude a vždycky! Tak jo, Lado, mockrát ti děkuji, že jsi měla odvahu se se mnou sejít a udělala jsi si čas. Tak zase někdy příště u nějakého dalšího rozhovoru na viděnou! To já děkuji! Třeba budu celebritou! (opravdu hodně hlasitý smích) Ahoj Petře! Petr Kubát kvinta G a SOŠE Sedlčany

6 GOA Za sněhem do Krkonoš Na lyžařský výcvik jsme vyrazili v pondělí 5. ledna. Cesta do Pece pod Sněžkou trvala přibližně 4 hodiny a když jsme přijeli, čekal nás ještě výšlap na pořádně vysoký kopec. Po jeho náročném zdolání jsme se ubytovali v chatě Mělnická bouda. Hned jak jsme se ubytovali, vyrazili jsme na sjezdovku, aby si nás profesoři rozdělili do čtyř družstev podle kvality ukázkové jízdy. V družstvech pak byli žáci na podobné lyžařské úrovni. Mohli jsme si všichni vyzkoušet i kouzlo běžeckého lyžování. Program celého týdne nám zpestřovaly zajímavé přednášky, nejvíce nás zaujala přednáška o kriminalitě mládeže. Sněhové podmínky jsme měli skvělé, užili jsme si nádherné lyžování a občas byl na svahu i nějaký ten legrační pád a také pár nepovedených jízd na vleku. Během lyžařského kurzu si všichni zlepšovali úroveň lyžování, byl to prostě skvělý týden. Z lyžařského kurzu jsme si odvezli spoustu zážitků, nových zkušeností a jsme rádi, že naše škola lyžařské kurzy pořádá. Už se těšíme do kvinty na další výpravu do hor. Julie Chábová sekunda G a SOŠE Sedlčany INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ Gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické v Sedlčanech byla ve školním roce 2014/2015 poskytnuta účelová dotace z rozpočtu Středočeského kraje na činnosti spojené s environmentálními aktivitami. Projekt podpory EVVO se koná pod záštitou náměstka hejtmana PhDr.et Bc. Marka Sedmeráda, MBA. Získané finanční prostředky škola využije především na realizaci biologického kroužku pro studenty a tradičního biologicko-výtvarného terénního kurzu pro zájemce z prvních a druhých ročníků gymnázia. Gymnazistka Zuzka Štemberková na Spartě Zuzka Štemberková byla ještě donedávna členkou sedlčanského kanoistického oddílu. Pak ale přišel zlom. Do svých řad ji pozvala pražská Sparta. A Sparta to je sen každé mladé kanoistky Jaké byly tvé pocity, když ses dozvěděla, že tě chce Sparta? Byla jsem neuvěřitelně šťastná. Doufala jsem v to už nějakou dobu, ale zároveň jsem si uvědomovala, že to bude přinášet i obtíže. V čem se liší trénink na Spartě od toho v Sedlčanech? Je o něco fyzicky náročnější a intenzivnější. Každý trenér má jinou techniku Jak často máš trénink a jak se ti daří skloubit ho se školou? Trénink mám 6x týdně (v sobotu 2x). Zatím to je v pohodě, uvidím, jak to půjde dál, ale doufám, že nebudu muset měnit školu! (Zděšený pohled) Jak vycházíš s ostatními lidmi na Spartě? Skvěle! Jezdí se ti na Vltavě lépe než na nádrži? Jo. Jak to vypadá s tvou olympijskou kariérou? O žádné takové kariéře nevím (smích) V republice je hodně holek, co jsou lepší než já, tak si myslím, že do Ria ani Tokia rozhodně nepojedu (úsměv). Máš nějaké speciální stravování? Nemusíš se nějak omezovat? Nemám. Vůbec se neomezuju, možná spíš naopak (Smích) Tak to na tvém útlém těle není vůbec vidět. I ty lichotníku! (Lehké zardění) A nakonec: Nezávidí ti tví bývalí kolegové ze sedlčanského oddílu, nebo nejsou na tebe dokonce našňupnutí za to, že jsi je opustila? Nevím, myslím nebo spíš doufám, že ne. Ať se ti leskne pádlo i nadále ve spartských vodách!

7 ÚNOR 2015 KULTURNÍ KALENDÁŘ Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany Milovníci výtvarného umění se v únoru mohou těšit na velmi atraktivní výstavu obrazů Pavla Hlavatého, která bude v KDJS zahájena za účasti autora ve středu 18. února. Dlouhodobé akce: KDJS: do T. G. MASARYK V SEDLČANECH, od PAVEL HLAVATÝ VÝSTAVA MUZEUM: do SLAVNÉ VILY STŘEDOČESKÉHO KRAJE VÝSTAVA MUZEUM: od do VELKÁ VÁLKA - ČEŠI NA BOJIŠTÍCH EVROPY VÝSTAVA KNIHOVNA: od do VÍTÁ NÁS ZAS TA STARÁ ČASTOBOŘ VÝSTAVA PO v hod. ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU (KDJS) - str DIVADLO - dárkový balíček ÚT v 17 hod. VŠE O MANŽELSTVÍ + OCHUTNÁVKA SUSHI (Klub zdraví, budova Církve adventistů sedméno dne) PŘEDNÁŠKA ST v 17 hod. HAJÁNEK (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE ČT ve 20 hod. LEVIATAN (film Rusko - Filmový klub) - str KINO PÁ v 15 hod. POHÁDKOVÁ BABIČKA (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE PÁ ve 20 hod. DON JON (komedie USA) - str KINO SO v 8 hod. PO STOPÁCH DÁŠEŇKY (sraz v 7.50 hod. bus. nádraží, odjezd v 8 hod. směr Příbram, na Sklace přestup na Dobříš, start žel. stanice Dobříš v 9.05 hod., trasa cca 15 km přes Starou Huť a Strž do Prostřední Lhoty. Památník Karla Čapka bude pro turisty otevřený. ) POCHOD SO v 16 hod. VÍTÁ NÁS ZAS TA STARÁ ČASTOBOŘ (knihovna) - str VERNISÁŽ VÝSTAVY SO v 17 hod. PRODANÁ NEVĚSTA (KDJS) - str DIVADLO - mimo předplatné SO ve 20 hod. VYŠŠÍ MOC (drama S, DK, N) - str KINO NE v 15 hod. ŽELVY NINJA (dobrodružný, akční film USA) - str KINO PRO DĚTI A RODIČE PO v hod. PELMEL! (KDJS) - str SHOW - mimo předplatné ST v 17 hod. HAJÁNEK (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE PÁ v 15 hod. ZÁHADA HLAVOLAMU (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE PÁ ve 20 hod. OPŘI ŽEBŘÍK O NEBE (český dokument) - str KINO SO ve 20 hod. FAKJŮ PANE UČITELI (komedie Německo) - str KINO NE v 18 hod. LANGLEY PARK SCHOOL FOR GIRLS JAZZ ORCHESTRA (KDJS) - str KONCERT - mimo předplatné ÚT od 14 hod. MASOPUSTNÍ PRŮVOD + VYSTOUPENÍ REPETE (nám. T. G. Masaryka) MASOPUST ST v 17 hod. HAJÁNEK (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE ST v 18 hod. O BYLINKÁCH A JEJICH ZPRACOVÁNÍ (knihovna) - str PŘEDNÁŠKA ST v 18 hod. PAVEL HLAVATÝ (KDJS) - str VERNISÁŽ VÝSTAVY ST v hod. EVA HOLUBOVÁ A BOB KLEPL (KDJS) - str ZÁBAVNÝ POŘAD - dárkový balíček ČT v 18 hod. VELKÁ VÁLKA - ČEŠI NA BOJIŠTÍCH EVROPY (muzeum) - str VERNISÁŽ VÝSTAVY ČT v hod. DRUHÁ SMRT JOHANKY Z ARKU (KDJS) - str DIVADLO - předplatné PÁ v 15 hod. POHÁDKOVÁ BABIČKA (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE PÁ v 18 hod. JÍZDA NA HRANĚ (knihovna) - str PROMÍTÁNÍ PÁ ve 20 hod. LUCY (akční sci-fi USA) - str KINO SO ve 20 hod. SILS MARIA (drama CH, N, F) - str KINO NE v 15 hod. PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE (KDJS) - str PRO DĚTI A RODIČE ST v 10 hod. O ŠIŠLAVÉ BOTĚ (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE ST v 17 hod. HAJÁNEK (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE ČT v 16 hod. HUDEBNÍ KONCERT ZUŠ (KDJS) KONCERT ČT v 18 hod. ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM SÍDLA VÍTKA Z PRČICE (muzeum) - str PŘEDNÁŠKA ČT ve 20 hod. BOJ SNĚŽNÉHO PLUHU S MAFIÍ (film N, S, DK - Filmový klub) - str KINO PÁ v 15 hod. ČTEME JINAK (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE PÁ ve 20 hod. PLES SRPŠ PŘI 2. ZŠ PROPOJENÍ (KDJS) PLES PÁ ve 20 hod. OČISTA: ANARCHIE (thriller USA) - str KINO SO v 9 hod. ÚNOROVÁ ŠLAPANDA OKOLO VELKÉHO PÁRNÉHO (sraz v 9 hod. bus. nádraží, odjezd v 9.14 hod. na Vysoký Chlumec, zde start v 9.30 hod., okruh cca 14 km přes Pořešice a Radešín) POCHOD SO ve 20 hod. ŠIBŘINKY TJ TATRAN (KDJS) PLES SO ve 20 hod. TŘI SRDCE (drama Francie) - str KINO ÚNOR

8 Havlíčkova Sedlčany tel.: Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty: Městský úřad Sedlčany informační středisko, náměstí TGM, Sedlčany, tel.: PROGRAM KDJS - ÚNOR 2015 pondělí 2. února v hod. DIVADLO - dárkový balíček Jako druhé představení letošního Dárkového balíčku KDJS jsme připravili hudební retrokomedii osvědčené autorské dvojice - režiséra Ondřeje Havelky a scenáristy Martina Vačkáře - živě provázenou originálními písněmi toužení a dálek z první republiky ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU Úchvatný příběh o tom, kterak vyzývavě mladá slečna Luiza, dcera továrníka, skrze četná nebezpečenství až na vltavském parníku svého bujarého a rozjásaného štěstí dojde. Budeme trnouti a o sličnou hrdinku se obávati na pikovické dráze železniční, v opuštěném srubu osady Ontário, v obávaných peřejích řeky Sázavy i v neprostupných lesích plných divé zvěře. Poblíž je však neohrožený jinoch, ošlehaný větry oceánů, s vždy dobře nabroušeným tomahawkem v ruce... Hrají a zpívají: sobota 7. února v 17 hod. DIVADLO - mimo předplatné Do divadelního sálu zavítá vzácná návštěva spojené soubory členů sokolských souborů Divadla z Pyšel a z Lázní Toušeň, Formani ze Slatiňan a Pěvecký sbor Gaudium Praha při 1. LF UK. Tyto soubory k nám přijíždí s jedním z nejznámějších českých divadelních titulů, a sice hrou PRODANÁ NEVĚSTA První českou komickou operu jako lidovou hru se zpěvy a tanci volně podle Bedřicha Smetany a Karla Sabiny nastudoval režisér Bohumil Gondík. Soubory s touto hrou již od roku 2010 vystupují v divadlech po celé republice, včetně scén velmi prestižních a je nám ctí, že jedno z posledních derniérových představení se uskuteční v Sedlčanech. Přijďte se potěšit typicky českou hrou v kvalitním a netradičním provedení. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 180 Kč. Délka představení cca 125 minut s přestávkou. Luiza - Petra Nakládalová Willy - Vojtěch Havelka Tim - Petr Halíček Ema, Mary, Dita, Lory - Jaroslava Kretschmerová / Anna Polívková Klepač - Bohumil Klepl / Ota Jirák Dědeček, Průvodčí - Petr Bucháček Old Banjo, Číšník - Miroslav Babuský Kovář, Topič, Topičová, Kapitán - Martin Zbrožek Muzikant, Ingriš - Jakub Šafr Pouliční zpěvačka - Rozalie Havelková/Denisa Barešová Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 350 Kč. Délka představení cca 150 minut s přestávkou. 2 ÚNOR 2015

9 pondělí 9. února v hod. SHOW - mimo předplatné neděle 15. února od 18 hod. KONCERT - mimo předplatné Nejznámější česká travesti skupina Techtle Mechtle přiváží zábavný pořád s názvem PelMel! Velice zajímavý koncert jsme pro Vás připravili na tento nedělní podvečer ve spolupráci se společností The Prague Concert Co. s.r.o. Ačkoliv Sedlčany mají vlastní Big Band, působící při ZUŠ Sedlčany, tak jiné podobné soubory u nás vystupují pouze výjimečně. Tentokrát uvítáme Big Band z Londýna, který nese název LANGLEY PARK SCHOOL FOR GIRLS JAZZ ORCHESTRA Toto těleso působí při Langley Park School for Girls a do České republiky se vrací po delší době. Turné souboru je sponzorsky podporováno, a proto i cena vstupného je nezvykle nízká. Orchestr vystupuje téměř po celém světě např. Německo, Polsko, Španělsko, Belgie, Čína atd. Dirigentem je Richard Holdsworth. V repertoáru má nejen světové jazzové melodie, ale i muzikálové hity. Široké nástrojové obsazení kapely poskytuje široké zvukové možnosti pro orchestrální skladby i pro doprovod zpívaných skladeb. Na koncertě uslyšíme např. Hallelujah (R. Charles), Chattanooga Choo Choo (Warren/Gordon), Feeling Good (Newley/Bricusse), Summertime (Gershwin), At Last (Gordon/Warren), New York, New York (Kander/Ebb), Moon River (Mancini) a mnoho dalších. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: pouze 80 Kč. Délka představení cca 90 minut + přestávka. Slečny Dolores a Stacey společně s mistrem Alexem opět po půl roce připravily zcela nový zábavný pořad plný hudebních hitů, scének a vtipných momentů. Během svých pořadů často zapojují i samotné publikum. Kromě imitace zpěvaček a zpěváků napodobují často také herce, herečky, politiky a další známé osobnosti. V pořadu PelMel si pro Vás přichystaly opět od každého něco - osvědčená vystoupení i úplné novinky. Těšit se můžete na Naďu Urbánkovou, Evu Pilarovou, Jennifer Lopez, Leonu Machálkovou, Petra Koláře, Mira Žbirku, Helenu Vondráčkovou a řadu dalších to vše v podání Lukáše, Honzy a Aleše. Nenechte si ujít divadelní představení, které se stále těší velké oblibě v divadlech a kulturních domech v České republice i na Slovensku. Více informací o pořadu naleznete na nebo facebooku: Techtle Mechtle revue. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 240 Kč v předprodeji a 260 Kč na místě konání. Délka představení cca 120 minut s přestávkou. středa od hod. ZÁBAVNÝ POŘAD - dárkový balíček Posledním přestavením letošního dárkového balíčku je zábavný pořad či chcete-li talkshow dvou vynikajících herců a bavičů. EVA HOLUBOVÁ a BOB KLEPL nás pobaví svými historkami, vyprávěním, vzpomínáním na své zážitky z divadelních scén, z natáčení filmů či televizních pořadů i prezentací svých osobních zážitků, trapasů a příhod, které život přináší. Pořad nese název S VORVANĚM DO BULHARSKA Jak název napovídá, tak i na příhody spojené s tímto titulem jistě dojde a nejen na ně. Dojde i na dotazy diváků a Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 300 Kč. Délka představení cca 90 minut + přestávka. ÚNOR

10 čtvrtek 19. února v hod. DIVADLO - předplatné VÝSTAVY V rámci předplatitelského cyklu divadla uvádíme strhující detektivní příběh s prvky černého humoru. DRUHÁ SMRT JOHANKY Z ARKU Potřebuje lidstvo hrdiny? Jistě, je dobré čas od času pohnout kolem dějin a změnit stávající prohnilý systém. Ovšem, když už se ti nejmazanější přívrženci nového řádu důkladně napakovali, začne jim bezúhonný hrdina poněkud překážet. Tak tedy: pryč s ním - ale jak to šikovně udělat, když nežijící mučedník může být nebezpečnější než živý? Johanka se musí rozhodnout, zda hrdě zemře, nebo se bude plazit a přežije. Pomůže jí přitom Bůh, který přece má osobní zkušenost z pozemské mise svého jediného syna? Nebo snad Kat, který toho díky svému řemeslu už viděl a slyšel hodně? V režii Světlany Lazarové hrají Vilma Cibulková, Ladislav Mrkvička a Stanislav Lehký. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 250 Kč. Délka představení cca 90 minut bez přestávky. Do 13. února 2015 bude v koncertním sále nainstalována vzpomínková výstava k 165. výročí narození T. G. M. Masaryka nazvaná T. G. MASARYK V SEDLČANECH Výstava fotografií a dokumentů je věnována Prvnímu celostátnímu cvičení Československé armády, které se uskutečnilo února 1922 v prostoru Sedlčany Libíň Doubravice Klimětice za osobního řízení prvního prezidenta ČSR T. G. Masaryka. neděle 22. února od 15 hod. PRO DĚTI A RODIČE Klasická výpravná pohádka s písničkami na motivy Boženy Němcové v provedení osvědčené Divadelní společnosti Julie Jurištové se jmenuje 4 PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE Děj nás zavede do království krále Dobroslava, jehož jediná dcera princezna Lada právě slaví osmnácté narozeniny. Ty zkazí návštěva obhroublého krále Kazisvěta, který vládne v sousední zemi a nutí Ladu, aby se stala jeho ženou. Lada musí před zlým Kazisvětem z otcovského království uprchnout a hledat štěstí daleko od domova. Při tom se jí zjeví zemřelá matka a dá jí radu, aby se přestrojila za chudé děvče v myším kožíšku. Když Lada v myším kožíšku doputuje do zámku sympatického prince Radovana, pracuje tam v zámecké kuchyni. Potají se vloudí na princův ples a prince okouzlí. Svou totožnost ale skrývá až do okamžiku, kdy Kazisvět na Radovana zaútočí a Radovan pochopí, že neznámá princezna do níž se zamiloval na plese je jeho vlastní kuchtička a svatbě už nic nebrání. Autor a režie: Dana Bartůňková. Kostýmy: Dana Pražáková. Hudba: Radim Linhart. Hrají: Aneta Krejčíková / Natálie Urválková, Julie Jurištová, Gustav Hašek / Jiří Krejčí, Milan Duchek, Radovan Snítil / Tomáš Kyselka. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 80 Kč. Délka představení cca 90 minut + přestávka. Velice atraktivní výstava bude od 18. února připravena uvítat návštěvníky. Není to výstava ledajaká je to výstava českého malíře a grafika, který získal v celém světě více než 50 mezinárodních cen a do Sedlčan přiváží špičku toho, co dělá ve světě. Tímto autorem je pražský výtvarník PAVEL HLAVATÝ Není to poprvé. Své práce zde již prezentoval v roce Přestože již věkem patří mezi seniory, je stále činný nejen ve své tvorbě, ale i výstavní činností z Pražské grafické sbírky DRTI, disponující asi 25 tisíci grafik 20. století. Jen v roce 2014 získal 6 mezinárodních cen (2x Polsko, 2x Čína, 1x ČR a 1x Grand Prix ze Soltizia v Itálii). Součet jeho mezinárodních ocenění již překročil číslo padesát. Je také jediným občanem, který strávil rok 1971 ve vězení za výstavu PROTESTKRESBY 68. Malá ukázka z této výstavy bude prezentována i v KDJS. Vernisáž za osobní účasti autora se koná ve středu 18. února od 18 hodin. Autor srdečně zve širokou veřejnost na vernisáž a přátelské posezení u vína. Plánované akce v KDJS na březen PO POSLEDNÍ FEJETON PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE NE NOČNÍ SKŘÍTEK PRO DĚTI A RODIČE ČT IRENA BUDWEISEROVÁ KONCERT - mimo předplatné ST LA TRAVIATA DIVADLO - předplatné ÚT KONCERT UČITELŮ ZUŠ KONCERT - mimo předplatné ÚNOR 2015

11 Kino KDJS Sedlčany tel.: , vedoucí M. Čekal kancelář kina 8-14 hod. pokladna kina hod. (v den promítání) PROGRAM KINA - ÚNOR 2015 pátek 6. února ve 20 hod. film USA komedie (2014), 90 min. DON JON Jon Martello má v životě jen pár věcí, na kterých mu záleží - byt, auto, rodinu, kostel, ženský a porno. Nespokojený se svým životem se vydává za poznáním lepšího sexu, ale k jeho překvapení se místo toho poučí daleko více o životě a lásce... Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné. sobota 7. února ve 20 hod. film S, DK, N drama (2015), 118 min. VYŠŠÍ MOC Čtyřčlenná švédská rodina cestuje do Alp, aby si užila lyžování a strávila pár vzácných společných chvil. Idylku však naruší mohutná lavina, řítící se na restauraci. Ebba chrání své vyděšené děti a zoufale volá na svého manžela Tomase, který však v panickém strachu utíká do bezpečí... Hrají J. Kuhnke, L. Kongsli, C. a V. Wettergren a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné. pátek 13. února ve 20 hod. český dokument (2015), 100 min. OPŘI ŽEBŘÍK O NEBE Marián Kuffa je farářem v malé vesnici Žákovce. Na faře se stará o bezdomovce, bývalé vězně, děvčata a kluky z dětských domovů a týrané matky s dětmi. Film o síle víry a hodnotě oběti, o tom, jak moc se člověk dokáže vydat za druhé, jak moc tím ztrácí, ale i jak moc tím získává. Hrají Marián Kuffa a další. Vstupné 70 Kč. Mládeži přístupné. sobota 14. února ve 20 hod. komedie Německo (2015), 118 min. FAKJŮ PANE UČITELI Zeki Müllerovi někdo totiž postavil školní tělocvičnu nad místem se zakopanými ukradenými penězi, které tam ukryla jeho přítelkyně. Aby se dostal k penězům vydává se za suplujícího učitele na Götheho gymnáziu. V noci se tajně prokopává ke své kořisti a ve dne se snaží zkrotit neukázněné teenagery. Hraje E. M Barek, K. Herfurthová a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné. pátek 20. února ve 20 hod. film USA akční sci-fi (2015), 90 min. LUCY Lucy je typická blondýna, co se vždycky zamiluje do toho největšího ksindla v okolí. Ten poslední ji právě zapletl do obchodu s drogami. Než se stačí pořádně rozkoukat, má v břiše zašitý balíček s extrémně silnou syntetickou drogou. Ta se nešťastnou náhodou roztrhne a droga způsobí, že Lucy se stává silnou a velmi rychle uvažuje... Hraje S. Johanssonová, M. Freeman a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné. sobota 21. února ve 20 hod. film CH,N,F drama (2015), 123 min. SILS MARIA Okouzlující a atraktivní Maria Enders je na vrcholu své herecké kariéry, kterou začala před dvaceti lety postavou Sigrid v oceňovaném lesbickém dramatu. Nyní přijala nabídku zahrát si v současném remaku tototo filmu, avšak má se zhostit role starší Heleny, která má Sigrid svést a dohnat až k sebevraždě... Hrají J. Binoche, K. Stewart ad. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné. pátek 27. února ve 20 hod. film USA thriller (2014), 98 min. OČISTA: ANARCHIE Jednou za rok se americké ulice vždy na dvanáct nočních hodin promění v peklo. Nepracuje záchranný systém a všechny zločiny jsou zcela legální. Téhle brutální noci se říká Očista. Noc Očisty chce ozbojený chlap využít k tomu, aby potrestal opilého řidiče, který mu přejel dítě... Hrají F. Grillo, M.K. Williams a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné. sobota 28. února ve 20 hod. film Francie drama (2015), 106 min. TŘI SRDCE Za osudovým setkáním Marca se Sylvií stojí jednoduhá věc zmeškaný vlak. Ideáním místem na další setkání je Paříž, ale zamilovaného Marca zradí srdce a vinou infarktu schůzku nestihne. Ve svém pátrání po osudové ženě Marc potká jinou: Sofii. Netuší, že je to sestra Sylvie, a tak se znovu setkávají... Hrají Ch. Gainsbourg, C. Deneuve, Ch. Mastroiani a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné. neděle 8. února v 15 hod. film USA dobrodružný, akční (2014), 106 min. ŽELVY NINJA Nosí jména slavných renesančních umělců, ovládají zbraně japonských ninjů a zbožňují pizzu. Město New York zoufale potřebuje hrdiny. Ovládá ho totiž strach a Trhač... Vstupné 80 Kč. čtvrtek 5. února ve 20 hod. film Rusko (2014), režie A. Zvjagincev, 141 min. LEVIATAN Mezinárodně oceňovaný ruský režisér Andrej Zvjagincev (Návrat) přináší ve svém novém filmu inspirovaném Hobbesovou knihou působivý pohled na marný boj jednotlivce proti autoritám za svá práva a vlastnictví. Realisticky vyprávěný příběh ve spojení s kouzlem severské krajiny a majestátní, podmanivou hudbou Philipa Glasse činí z filmu Leviatan intenzivní filmový zážitek. Jeho kvality ocenila porota na MFF v Cannes, která mu v roce 2014 udělila cenu pro Nejlepší scénář, ale také diváci a filmoví kritici na MFF Karlovy Vary 2014, kde film zaznamenal výjimečné ohlasy. Mládeži do 15 let nevhodné. čtvrtek 26. února ve 20 hod. film N, S, DK (2014), režie H.P. Moland, 116 min. BOJ SNĚŽNÉHO PLUHU S MAFIÍ Černá komedie režiséra Hanse Pettera Molanda (Utopie Nejvíc lidí žije v Číně) vypráví příběh Nilse (Stellan Skarsgård), který se se svým sněžným pluhem prohání zasněženými cestami v okolí chladného norského městečka. Proráží cesty pro své spoluobčany, což považuje za velmi zodpovědnou práci, kterou ostatní dokážou náležitě ocenit. Až do chvíle, kdy se jeho život zásadně změní Snímek plný severského humoru, napětí a překvapivých zvratů byl v roce 2014 nominován na Zlatého medvěda na MFF v Berlíně. Mládeži do 15 let nevhodné. ÚNOR

12 Městská knihovna Sedlčany AKCE KNIHOVNY ÚNOR 2015 od 7. února do 4. března Kpt. Jaroše 482, Sedlčany tel.: Otevírací doba: P0-ST 9-18 hod., ČT zavřeno, PÁ 9-20 hod., SO 9-12 hod. VÝSTAVA Vítá nás zas ta stará Častoboř výstava fotografií Jana Hovorky, Denisy Kupsové, Jaroslava Muchy, Kamila Novotného a Kláry Pořízkové Slavnostní vernisáž se uskuteční v sobotu 7. února od 16 hodin a dále si výstavu můžete prohlížet v provozní době knihovny až do 4. března Dětský tábor Častoboř vystavuje své fotografie v Městské knihovně Sedlčany už potřetí. Zatímco minulé výstavy byly retrospektivní, ta první obsahovala například autentické černobílé fotografie ze sedmdesátých a osmdesátých let minulého století, ta současná nabízí fotografie velice aktuální. Zachycuje táborové dění v roce 2014, tedy před půl rokem. Tábor probíhá ve třech turnusech po osmnácti dnech a v každém je 150 dětí. Nalézá se ve středočeském Povltaví, v romantickém prostředí Slapské přehrady mezi Živohoští a Cholínem. Navazuje na téměř čtyřicetiletou tradici. Obsahem současného táborového života jsou nejrůznější táborové programy, které jsou pro děti velice atraktivní. Vzhledem k tomu, že v jednotlivých turnusech pracují jako vedoucí nadšení fotoamatéři, kteří jsou vybaveni dobrou fotografickou technikou, pořádáme už pátým rokem výstavy fotografií v řadě knihoven středočeských měst. To se setkává s dobrým ohlasem u veřejnosti a zejména u dětí, které byly na našem táboře. Dělá jim velkou radost, když se na vystavovaných snímcích poznají. Tuto skutečnost pak umocňuje kouzlo prožitého okamžiku v krásném krajinném prostředí. Tábor má dostatečný počet zkušených vedoucích, kteří dovedou dětem připravit nezapomenutelné dojmy a zážitky. Proto není problém naplnit zcela kapacitu tábora. 6 ÚNOR 2015

13 středa 18. února od 18 hod. O bylinkách a jejich zpracování Programy na dětském oddělení pro veřejnost: PŘEDNÁŠKA povídání s bylinkářkou Hankou Urbánkovou, která provozuje rodinnou farmu na Vysočině Hanka Urbánková o rodinné farmě Sedmikráska říká: Naše rodinná farma se zabývá ruční výrobou bylinných sirupů, bylinných sypaných směsí (čajů), bylinných tinktur a mastí. Vše je děláno pouze naší rodinou a jedná se tedy o prvovýrobu. Ač působíme na trhu pouze pár let, stali jsme se mezi lidmi vyhledávaným jak výrobcem, tak i rádcem v oblasti přírodního léčení. Vše pro Vás připravujeme s láskou a úsměvem na tváři a jsme přesvědčeni o tom, že již tato pozitivní energie, kterou budete přijímat s našimi výrobky, Vám pomůže na Vaší cestě ke zdraví. Na besedě se můžete dozvědět o nejrůznějších bylinkách z přírody i z našich zahrádek, o jejich účincích na naše zdraví a pro zvídavé i o nejrůznějších tradičních způsobech jejich zpracování. pátek 20. února od 18 hod. Jízda na hraně PROMÍTÁNÍ promítání dokumentu z roku 2013, který je součástí festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět Anotace k filmu: Před zimní olympiádou v roce 2010 vrcholí rivalita nejlepších snowboardistů světa Shauna Whitea a Kevina Pearce. K poměření sil ale nikdy nedojde, Kevin se totiž pár dní před začátkem her vážně zraní při tréninku. Zatímco Shaun získává zlatou medaili, Kevin se pomalu, za podpory rodiny, zotavuje z kritického stavu. Jeho mozek zůstává po nehodě poškozený. Doporučení lékařů je jasné: neriskovat žádný další pád. Ten by totiž v jeho případě mohl být smrtelný. Propadne Kevin znovu své adrenalinové vášni? Bude riskovat další nehodu a tím i potenciální doživotní závislost na své rodině, která si už tak dost vytrpěla? Středa od 17 hod. Hajánek zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny. Pátek od 15 hod. Návštěva Pohádkové babičky čtení z knihy Miloše Kratochvíla Hloupežníci. Od 16 hodin na program naváže výtvarná dílna Robotíci, ve které popustíme uzdu naší fantazii a vyrobíme si postavičky, které v knize Hloupežníci vystupují a sehrávají v ní důležitou roli. Středa od 17 hod. Hajánek zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny. Pátek od 15 hod. Záhada hlavolamu stínové divadlo. Program na motivy dobrodružných příběhů Jaroslava Foglara, s divadlem, ale také speciálními úkoly. Na program od 16 hodin naváže výtvarná dílna Tajemné stínování, při které budeme kreslit a vystřihovat loutky pro stínové divadlo. Středa od 17 hod. Hajánek zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny. Pátek od 15 hod. Návštěva pohádkové babičky budeme číst z knihy Putování žabáka Filemona autorky Jany Šrámkové. Výtvarná dílna od 16 hodin Jedu, jedeš, jedeme, bude inspirována cestováním vlakem, protože tak také cestovala zvířátka s Filemonem do továrny. Středa od 10 hod. O šišlavé botě program pro rodiče s dětmi, který je motivován příběhy na procvičování výslovnosti. Pro dospělé bude připravena nabídka knih, které se věnují logopedii a předškolní výchově. Středa od 17 hod. Hajánek zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny. Pátek od 15 hod. Čteme jinak tentokrát budeme trénovat podle pravidel hru Piškvorky. Od 16 hodin ve výtvarné dílně zkusíme nakreslit nebo namalovat, jak si představujeme Pišišvora nebo Pišingr. Kluby v komunitním centru Součástí knihovny je i komunitní Centrum Lukáš. Kluby, které v tomto centru působí, může navštěvovat úplně každý. Můžete se přijít třeba i nezávazně poradit Fotografování FotoFlegmatici Sedlčany: od 18 hod. Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: schází se v pondělí, v rámci klubu probíhá cvičení Qigong - od do hod. pouze pro ženy, od do hod. pro ženy i pro muže. Klub Mnémé (klub pro seniory): 4. 2., od 9 hod. Klub pletení a háčkování: schází se každý pátek od 15 do 17 hod. Krajkový klub (paličkování): schází se každé úterý od 15 do 18 hod. Kreslení Kurz Lukáš: a od 9 hod. Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro děti od šesti let): schází se každé pondělí od 16 hod. Patchworkový klub: schází se každý čtvrtek od 15 do 18 hod. ÚNOR

14 Městské muzeum Sedlčany do pátku 13. února V městském muzeu můžete navštívit výstavu Tyršova 136, Sedlčany tel./fax: otevírací doba: leden-březen ÚT, ČT, PÁ: 9-12, ST: 9-12, duben-květen ÚT-PÁ: 9-12, SO: 9-12, NE: červen-září ÚT-NE: 9-16 říjen-prosinec ÚT-PÁ: 9-12 a 13-16, NE: AKCE MUZEA - ÚNOR 2015 VÝSTAVA SLAVNÉ VILY STŘEDOČESKÉHO KRAJE Výstava Slavné vily Středočeského kraje představuje celkem 37 vil na výstavních panelech - každý panel je jednou vilou či vilovým komplexem, který obsahuje informace o stavitelích, stavebnících, příběhy o vilách či osobách, které jsou se stavbou spojeny. Panely jsou doplněny fotografiemi či plány. Výstavu můžete navštívit do pátku 13. února. Vstup zdarma od čtvrtka 19. února do pátku 20. března Městské muzeum Sedlčany pořádá výstavu čtvrtek 26. února od 18 hodin Městské muzeum pořádá besedu s archeologem VÝSTAVA VELKÁ VÁLKA ČEŠI NA BOJIŠTÍCH EVROPY Výstava představuje situaci ve světě před vypuknutím 1. světové války, zabývá se příčinami vzniku válečného konfliktu i jeho průběhem. Věnuje se také vývoji techniky, zdravotnictví a působení Červeného kříže v období války, i životu v zázemí. Především však představuje české vlastence, kteří již od počátku války věřili, že bojují nejen za mír, ale také za osvobození svého národa z područí Rakousko-Uherska a k tomu směřovali své činy a obětovali mnohdy své životy. Zahájení výstavy se koná ve čtvrtek 19. února v 18 hodin. Putovní výstava je součástí komplexního vzdělávacího projektu Asociace nositelů legionářských tradic (ANLET) Osudové roky české státnosti. Vstup zdarma. PŘEDNÁŠKA MICHAELOU SELMI WALLISOVOU na téma ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM SÍDLA VÍTKA Z PRČICE (nám. Vítka z Prčice, Sedlec-Prčice) V roce 2011 byla nalezena část původního sídla Vítka I. z Prčice, zakladatele rodu Vítkovců, tj. i Rožmberků v Prčici. V létě 2011 v rámci revitalizace Vítkova náměstí v Prčici Česká společnost archeologická, o. p. s. provedla předstihový archeologický výzkum. Výsledkem byl objev rozsáhlého zahloubeného objektu z přelomu 12. a 13. století. Kromě velkého množství keramiky zde byly nalezeny tři prsteny, šachová figurka a další cenné předměty, které jasně dokázaly exkluzivitu života na tomto místě koncem 12. století. Autor: PhDr. Michaela Selmi Wallisová, Ph.D. Archeolog z České společnosti archeologické, o.p.s., vedoucí výzkumu na Vítkově náměstí v Sedlci-Prčici. Vstupné 20 Kč. Délka trvání akce: cca 90 minut. 8 ÚNOR 2015

15 KRONIKA - HVĚZDÁRNA Z kroniky města Zápisky kronikáře Jana Pavelky Bude studium i v nové republice výsadou bohatých? Pravděpodobně, protože nevím, kdo ze středních a nižších vrstev chudého Sedlčanska by mohl platit na dítě 1000 K kromě naturálií. A žádost města Sedlčan o zřízení střední školy ministerstvo školství a osvěty opět zamítlo. Tím se znemožňuje nadaným žákům méně zámožných rodičů z celého Povltaví studovat na střední škole a tím i na vysoké škole. V nejpříznivějším případě poskytnou rodiče nadaným dětem studium na některé odborné škole - průmyslové, učitelském ústavu nebo obchodní akademii, protože ušetří finanční náklad za 4 roky studia. Tak na př. od r do r vystudovali ze Sedlčan vysokou školu jeden doktor práv a jeden pozemní inženýr. A v ostatních obcích, pokud není možno dojíždět denně do střední školy, je výsledek ještě horší. Statistická zjištění z ostatních obcí Sedlčanska zpracujeme v nejbližší době. Poznámka kronikáře: Okresní národní výbor v Sedlčanech zpracoval obšírný rozklad vtipně stylisovaný a gymnasium bylo v listopadu 1946 v Sedlčanech zřízeno. Nahoře: Žádost ONV Sedlčany o zřízení střední školy. Vlevo: Pozvánka na slavnostní otevření gymnázia. Vyučování bylo zahájeno o rok dříve 1. prosince Lidová hvězdárna Na březnové večerní obloze bude dominantní pás Mléčné dráhy táhnoucí se od jihovýchodního obzoru k obzoru severozápadnímu. V jižní části leží souhvězdí Velkého psa s nápadným Siriem, nejjasnější hvězdou oblohy. Sirius je dvojhvězda ve vzdálenosti 8,6 sv.l., kde druhou složkou je bílý trpaslík. Poblíž Siria lze větším dalekohledem vyhledat dvě galaxie a pak otevřenou hvězdokupu M41, která byla známa již starým Římanům. Mezi Siriem a další jasnou hvězdou vlevo více nad obzorem, Procyonem v Malém psu leží nevýrazné, ale rozsáhlé souhvězdí Jednorožce. Několik otevřených hvězdokup doprovázených mlhovinami lze v tomto souhvězdí rozeznat i polními dalekohledy. M50 otevřená hvězdokupa zaujímá plochu poloviny měsíčního úplňku. Je zde i Vánoční stromeček nebo Růžička u kterých na barevných fotografiích vyniknou mlhoviny obklopující hvězdy těchto otevřených hvězdokup. K nejpozorovanějším souhvězdím patří Orion se svým nápadným seskupením jasných hvězd. Kolem středového pasu Orionu je seskupeno několik rozsáhlých mlhovin. Snad nejznámější z mlhovin vůbec je M42 velká mlhovina v Orionu ležící pod pasem. Pod levou hvězdou pasu se nachází na pozadí rozsáhlé svítící mlhoviny temná mlhovina Koňská hlava. V horní části souhvězdí září hvězdný rudý obr Betelgeuze, který je nápadně načervenalý oproti bílému obru Riegel v pravé dolní části souhvězdí. Při procházce Mléčnou dráhou narazíme na jasnou hvězdu přímo v zenitu. Je to Capella v souhvězdí Vozky. Zde opět můžeme navštívit otevřené hvězdokupy a sice M36, M37 a M38. Tentokrát však leží ve větších vzdálenostech převyšující 4000 sv.l. Mezi Vozkou a Malým psem se nachází souhvězdí Blíženců s jasnými hvězdami Castor a Pollux. Na hranici s Vozkou si do seznamu otevřených hvězdokup doplníme M35 a na protilehlé straně směrem k východu pak mlhovinu Eskymák. Podobu hlavy s kožešinovou čepicí odhalí teprve zdařená fotografie. Ještě delší expoziční čas musíme věnovat mlhovině Meduza poblíž M35 také východně. Uvnitř Meduzy se nalézá pulsar, rychle rotující neutronová hvězda, zbytek po výbuchu supernovy, která mlhovinu zrodila. Pozorovací program hvězdárny pro veřejnost na únor: Hvězdárna Josefa Sadila na Cihelném vrchu otevřena každý pátek od 17 do 20 hod. Měsíc Na páteční večerní obloze 6. a Úplněk 3. 2., poslední čtvrť , nov a první čtvrť Planety Merkur nepozorovatelný, Venuše, Mars a Uran večer nad západním obzorem. Jupiter pozorovatelný po celou noc. Saturn na ranní obloze. Neptun nepozorovatelný. Ostatní objekty podle výše uvedeného textu. Úkazy - Srpek Měsíce v blízkosti Venuše a Marsu 20. a 21. února nad západním obzorem. Ve větším dalekohledu nalezneme v tomto seskupení také Uran. František Lomoz

16 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Oblast příjmů SR - ZM Plnění za I-XII DAŇOVÉ PŘÍJMY , , Výnosy daní 78550, ,05 a) daň z příjmu SVČ 1 150, ,52 b) daň z příjmu ze závislé činnosti , ,00 c) daň z nemovitosti 5 000, ,52 d) daň z příjmu právnických osob , ,86 e) daň z příjmu PO- město 5 000, ,18 f) daň z přidané hodnoty , , Místní a správní poplatky , ,77 a) poplatky za psy 90,0 88,18 b) poplatky za užívání veř. prostr , ,80 c) správní poplatky 4 700, ,98 d) příjmy z odvodu z loterií aj. her 2 000, ,07 e) poplatky za komunální odpad 3 600, ,74 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,98 Příjmy z vlastní činnosti a) Pečovatelská služba 200,0 224,73 b) Městská knihovna 120,0 164,39 c) Příjmy z prodeje zboží /RIS/ 70,0 102,90 d) Pronájem pozemků 170,0 149,92 e) Příjmy z úroků bank.vkladů 50,0 18,51 f) Pokuty 750,0 853,04 g) Prodej dřeva - obecní lesy 195,0 125,73 h) Přijaté dary 0,0 740,00 MěP 30,00 Festival Sukovy Sedlčany 60,00 DPS 10,00 ROSA ,00 STROS 360,00 I.M.F. 245,00 ch) Ostatní nedaňové příjmy 452,0 654,05 příjmy - veř. WC 30,63 náhrady pojistných událostí 296,68 ostatní nedaňové příjmy 286,60 Festival Sukovy Sedlčany - vstupné 40,14 i) Pronájem nebyt. prostor 3950,0 4321,15 j) Nájemné z byt. fondu 4400,0 4413,03 k) Nájemné ubytovna 2550,0 3037,49 l) Pronájem kotelen - MTS s.r.o. 4000,0 3415,00 m) Pronájem vodohosp. zařízení 1830,0 1831,00 n) Příjmy z dobývací činnosti 100,0 128,44 o) EKO-KOM - zpětný odběr 72,60 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , Příjmy z prodeje pozemků 1 120,0 763, Příjmy z prodeje majetku , ,06 Prodej BF , ,99 Prodej plynovodu RWE 254,07 Prodej - auto MěP 55,00 4. DOTACE,PUJČKY, REZERVY , , Dotace ze SR, OP EU , ,75 a) výkon státní správy , ,00 b) výkon státní správy SO-SPOD 1 075,0 1670,00 c) OLH, LHO 2 000,0 2570,68 d) FV r SPOD 400,0 401,31 e) příspěvek na výkon pěst. péče 624,0 664,00 f) dotace - 1. ZŠ 47,50 g) dotace - PS 236,00 h) dotace - volby EU 255,48 i) dotace 2. ZŠ OP EU VK 409,55 j) dotace MK ČR- MěK 17,00 k) dotace MK ČR - MěK 170,00 l) dotace ZUŠ - přehlídky tance 7,00 m) dotace - volby Zast.obcí,Senát 365,97 n) dotace KDJS 70,00 o) dotace SDH 1,60 p) dotace - městské lesy 30, Investiční účel.dotace , ,08 a) OPŽP - 5. MŠ 1 580, ,32 b) OPŽP - varovný systém (povodně) 3 963, ,47 c) OPŽP - Přivaděč pitné vody , ,87 d) OPŽP - Kompostárna 6 614, , Zapojení rezerv , ,05 a) zapojení rezerv - zůstatky účtů , ,05 b) zapojení rezerv - fond skládky 3 400, ,00 c) zapojení rezerv - fond rezerv , , Úvěry , ,00 a) úvěr inv.-přivaděč pitné vody , ,00 Příjmy celkem: , ,23 V Ý D A J E Název kapitoly SR - ZM Plnění za I-XII Zemědělství- lesní hosp , ,09 Obecní lesy - pěstební činnost 535,0 294,41 LHO- z fin. prostř. KÚ Stř. kraje 2000,0 2570,68 2. Průmyslová a ostatní odv , ,36 hospodářství 2.1. Doprava 4 400, ,21 Silnice-údržba a opravy MK 4000,0 4978,19 Dopravní obslužnost 400,0 377, Vodní hospodářství 240,0 222,06 Provoz RTN 45,0 26,21 Manipulační řád RTN 145,0 145,46 Pronájem pozemků - ČOV 50,0 50, Vodohospodářské zařízení 4 800, ,08 Opravy 1. SčV 1100,0 1099,90 Prodloužení vod.a kanal.cihelný v. 600,0 326,70 Vodovod a kanalizace U Háječku 2000,0 Výměna základových výpustí RTN 1100,0 689,41 RTN - oprava břehů 316, Všeobecné služby 40,0 36,01 Provoz parkoviště 40,0 36,01 3. Služby obyvatelstvu , , Školství (strav.,škol., provoz) 8 935, ,05 1. ZŠ (příspěvek na provoz) 2750,0 2750,00 1. ZŠ (příspěvek z dotace) 47,50 2. ZŠ (příspěvek na provoz) 2195,0 2350,00 2. ZŠ (příspěvek z dotace) 409,55 ZUŠ (příspěvek na provoz) 395,0 395,00 ZUŠ (příspěvek z dotace) 7,00 Mateřská škola (přísp.na provoz) 2600,0 2600,00 ŠJ 1. ZŠ - (příspěvek na provoz) 545,0 575,00 ŠJ 2. ZŠ - (příspěvek na provoz) 450,0 450, Kultura , ,24 Příspěvek KDJS 4400,0 4546,00 Příspěvek městskému muzeu 2465,0 2465,00 Městská knihovna 2765,0 3046,73 Komise pro občanské obřady 40,0 26,45 Tisk měst. zpravodaje Radnice 320,0 324,51 Výdaje na prezentaci města,ris 400,0 495,24 Slavnosti ROSA ,0 385,11

17 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ 2014 (v tis. Kč) Jarní koncerty 60,0 145, Tělovýchova a zájm. činnost 4 330, ,00 Příspěvek SAS 4310, ,84 příspěvek na činnost 3700, ,00 př.na opr. a údržbu sp.zařízení 610,0 749,84 Provoz minigolfu 20,0 29, Bydlení, komunální služby , ,46 územní rozvoj, investiční výst. Správa budov a zařízení města 4600,0 4460,24 Činnost MTS 1800,0 1735,83 Provozní nákl. ubytovny č.p ,0 2933,53 Opravy BF 2500,0 2199,44 Výkony technických služeb 8 205, ,30 z toho: čištění města 2240,0 1970,33 zimní údržba 1485,0 276,36 veřejná zeleň 2270,0 2277,32 veřejné osvětlení 2025,0 1559,94 provoz hřbitova 185,0 147,35 Skládka TKO 265,0 450,17 Provoz sběrného dvora 190,0 190,00 Svoz komunálního odpadu 3680,0 3689,91 Nebezpečný odpad 90,0 135,93 PD - přivaděč pitné vody 735,0 269,83 TDI - přivaděč pitné vody 1400,0 1695,50 Projektová dokumentace 405,0 764,55 Projekty k OP EU 670,0 694,74 Úpravy osad 600,0 472,16 Ostatní - GP, ZP, popl. KÚ ,0 552,69 Pronájem pozemků, nemovitostí 315,0 310,11 Výkup pozemků a nemovitostí 1200, ,18 Topné kanály 3430, ,65 Úpravy sídlišť 400,0 412,46 Sídliště - zpevněné plochy 2150,0 2938,41 Investice a další akce charakteru , ,83 oprav,st.úprav,údržby majetku města: Přivaděč pitné vody , ,01 5. MŠ - zateplení 2226, ,91 Venkovní úpravy 5. MŠ 270,0 301,97 Kompostárna 7268, ,39 Rekultivace skládky TKO 9550, ,01 Rekonstrukce el.instalace 1. ZŠ 320,0 307,49 Oprava výtahové šachty 2. ZŠ 400,0 503,47 Budova SDH II 6475, ,40 Budova SDH II - tel.,el.,příp. aj ,06 Inženýrské sítě k budově SDH II 2030, ,63 Výměna oken ZUŠ 100,0 100,00 Výměna oken BD č.p ,0 79,19 Úpravy prostranství Na Potůčku 2000,0 Rekonstrukce šaten - tribuna TJ 700,0 692,14 Rekonstrukce sauny 1000, ,54 Výměna oken polikliniky č.p ,0 390,36 Dokončení rek. ÚT č.p ,0 332,02 Výměna kotle CZT ,0 299,75 Zateplení fasády BD č.p , ,89 Zateplení fasády BD č.p , ,64 Zateplení fasády BD č.p , ,92 Výměna oken BD č.p ,0 535,45 Výměna oken BD č.p ,0 706,25 Stavební úpravy NP č.p.623-prodejna 330,0 300,10 Výměna okenní stěny BD č.p ,0 Výměna oken ubytovna č.p ,0 145,54 Rekonstrukce buňky ubytovna 270,0 269,66 Výměna výtahu MěN 1300, ,43 Parkoviště Severní sídliště 1900, ,06 Zatepl.fas.BD č.p dokončení 855,0 851,29 VO - Severní sídliště 100,0 118,70 VO - silniční přechody 70,0 78,75 VO - Strojírenská ulice 370,0 VO - Votická ulice 288,8 VO - Na Potůčku 45,0 VO - Nádražní ul. 260,0 169,28 Hřiště na plážový volejbal 100,0 99,69 4. SOC.VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ 2 685, ,91 Provozní náklady RC Petrklíč 250,0 236,02 Pečovatelská služba 1 640, ,75 Výkon pěstounské péče 730,0 428,14 Klub důchodců 20,0 20,00 Svaz tělesně postižených Sedlčany 20,0 20,00 Svaz Diabetiků Sedlčany 20,0 20,00 Benkon Benešov 5,0 5,00 5. OCHRANA A BEZPEČNOST 5 820, ,75 Městská policie 4 250, ,45 Hasiči 800,0 889,06 Vybavení budovy SDH II Sedlčany 250,0 236,18 Varovný a kamer.systém-údržba 250,0 285,67 Auto MěP 270,0 321,39 6. VŠEOBECNÁ VEŘ. SPRÁVA , ,74 Správa Městského úřadu 40400, ,24 Příspěvky obč. sdruž.,zájm.org. 680,0 680,00 Tělovýchova: 500,0 500,00 TJ TATRAN - přísp. na činnost 400,0 400,00 TJ SOKOL - přísp. na činnost 40,0 40,00 SK PEGAS - přísp. na činnost 40,0 40,00 Šachový klub KDJS 20,0 20,00 Ochrana fauny 80,0 80,00 Ostatní: 100,0 100,00 Sportovní klub ZLOBR Sedlčany 12,00 Velká Kobra 3,00 Radioklub Sedlčany 1,00 Veterán klub Sedlčany 10,00 Pěvecký sbor Záboj 3,00 Pěvecký sbor Zábojáček 3,00 Střelecký klub 2,00 Aerobik studio Dvojka 5,00 Karate klub 2,00 TJ SOKOL - žákovské tenisové turnaje 10,00 Filmový klub Sedlčany 5,00 Český rybářský svaz Sedlčany 10,00 SNN ČR - organizace Příbram 2,00 Občanské sdružení Veselý vrch 5,00 Klub stomiků Příbram 2,00 Gymnázium a SOŠE Sedlčany 10,00 Posázavský pacifik o.s. 5,00 ZO ČSCH Sedlčany 10,00 Úroky z úvěrů a půjček 400,0 242,81 Daň z příjmu placená obcí 5 000, ,18 Příspěvek Sdružení obcí Sedlčanska 375,0 406,07 Daň z převodu nemovitostí 500,0 623,99 Volby - Evropský parlament 255,48 Volby - Zast.obcí, Senát 365,97 Výdaje celkem: , ,60

18 ŠKOLSTVÍ Po žácích navštívili sedlčanské učiliště rodiče Již pátý ročník akce s názvem Zkusme si to připravilo na konec listopadu sedlčanské Střední odborné učiliště v ulici Petra Bezruče. Do zábavné i vzdělávací akce se zapojilo 42 žáků. Žáci devátých a občas i osmých tříd ze tří sedlčanských základních škol, ze ZŠ Chlum a Dětského domova a školy Sedlec-Prčice se hravou formou seznámili s nabídkou a náplní jednotlivých učebních oborů a zároveň si prohlédlo školu. Děti si na jednotlivých stanovištích mohly ozdobit chlebíček a perníček, zkusily si suchou vazbu, sekání na přesnost, kreslení účesů nebo si vyrobily přívěšek se jménem. Z následné ankety vyplynulo, že žáci nejlépe hodnotili zahradnické a lesácké disciplíny. A bezmála 70 procent respondentů uvedlo, že celá akce ovlivnila jejich rozhodování o výběru školy. Těší nás, že se letošní akce opět zúčastnilo hodně žáků. Snad jim tím alespoň trochu usnadníme výběr jejich budoucí profese, uvedl ředitel školy Jiří Janů. V prosinci pak učiliště přichystalo Dny otevřených dveří a zároveň prezentaci svých aktivit. Zájemcům o studium a jejich rodičům jsme nabídli podrobnou prohlídku školy, jejího vybavení a ukázky činností jednotlivých učebních oborů, poznamenal Jiří Janů s tím, že škola nabízí mimo jiné učební obory kuchař-číšník, cukrář, kadeřník, mechanizátor lesní výroby, zahradník, klempíř nebo řezník. Navíc také dva čtyřleté maturitní obory a nástavbové studium v denní i dálkové formě. Karel Souček Vydává Městský úřad Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, IČ , jako měsíčník v nákladu 3300 ks, místo vydávání Sedlčany, evidenční číslo MK ČR E 11727, řídí redakční rada, sazba Jan Kuthan, tiskne firma Van druck Sedlčany, vychází zpravidla 28. dne v každém měsíci. Ceník inzerce: černobílé 1250 Kč (1/4 strany), 2100 Kč (1/2 strany), 4100 Kč (celá strana), barevně 1900 Kč (1/4 str.), 3200 Kč (1/2 str.), 4900 Kč (celá strana). Jedno opakování sleva 5 %, více opakování sleva 10 %. Ceny včetně 21 % DPH. Vyřizuje Jana Špalová - Městský úřad Sedlčany, tel ,

19 Jak se plesalo na Rybářském plese Plesová sezóna vrcholí, a proto se k návštěvě některého z blížících se plesů či šibřinek nechte inspirovat snímky ze 17. ledna 2015, kdy v KDJS v Sedlčanech proběhl tradiční Rybářský ples. K poslechu a tanci hrála skupina Ešner Band. Po hodině tance přišla na řadu taneční ukázka skupiny tanečnic, které nabídly dva taneční vstupy se zaměřením na břišní tance. V zaplněném sále byla cítit spokojenost z tance a dobré nálady. Ples se vydařil a je znám již termín plesu v roce Už teď jste srdečně zváni.

20

KULTURNÍ KALENDÁŘ ÚNOR. Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany ÚNOR 2015 1

KULTURNÍ KALENDÁŘ ÚNOR. Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany ÚNOR 2015 1 ÚNOR 2015 KULTURNÍ KALENDÁŘ Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany Milovníci výtvarného umění se v únoru mohou těšit na velmi atraktivní výstavu obrazů Pavla Hlavatého,

Více

V Ý D A J E Plnění za

V Ý D A J E Plnění za Město Sedlčany Výsledky hospodaření 2012 (tis. Kč) Strana 1 1. Zemědělství- lesní hosp. 2 895,0 3 489,0 3 597,0 3 804,0 3 804,41 100,01 Obecní lesy - pěstební činnost 895,0 895,0 1003,0 933,0 933,18 100,02

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Usnesení 647/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing.

Usnesení 647/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. USNESENÍ 41 SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 17.10.2016 Usnesení 647/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesní hospodářství b) Bytový fond obce c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SR 025/2006 d) ZŠ a MŠ

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 043/12/Pa U S N E S E N Í 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. 10. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1668/43-1694/43 Rozdělovník - členové

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Město Děčín U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Usnesení č. 48/02 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a usnesení č. 1294/01 - tajemník MěÚ VzDK, usnesení

Více

U s n e s e n í. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018)

U s n e s e n í. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018) U s n e s e n í ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018) 38/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí zprávu přednesenou panem místostarostou

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Informace o přijatých usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. června 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OVS OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. června 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OVS OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 3. řádné jednání Rady města, konané dne 8.2.2012 kancelář starosty 1. (10) Městský kamerový a dohlížecí systém Červený Kostelec 2. (1) Červený

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 2. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 09.12.2014 od 14:00 do 17:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013 Městská knihovna Sedlčany Lukáškovi je deset Knihovny současnosti 2013 Olomouc 11. září 2013 Data jsou důležitá Rok založení: 1882 Dětské oddělení: 1941 Profesionalizace: 1952 Stěhování do současných prostor:

Více

Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012

Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012 Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012 Pondělí 26. 11. 2012, Sportovní hala, U Stadionu 9.00 12.30 Sportovně zábavná soutěž mladoboleslavských základních škol v netradičních vojenských disciplínách

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009 z 89. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 5. října 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Z Á P I S č. 26/2016

Z Á P I S č. 26/2016 Z Á P I S č. 26/2016 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 5. 12. 2016 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František Hudek, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Jiří Lain Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne 03.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161003/RM/583 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161003/RM/584 podání žádosti o uzavření

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE)

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2.2.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht (příchod v 16:50), PhDr. Ilona

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.4.2017 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/9/RM/2017 Občanská komise zápis ze zasedání občanské komise ze dne 20. 3. 2017. 2/9/RM/2017

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í z 1. schůze rady města konané dne 7. ledna 2014

U S N E S E N Í z 1. schůze rady města konané dne 7. ledna 2014 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 1. schůze rady města konané dne 7. ledna

Více

Město FRÝDLANT. Návrh rozpočtu r Rozpočtové provizorium 2013

Město FRÝDLANT. Návrh rozpočtu r Rozpočtové provizorium 2013 Město FRÝDLANT Rozpočtové provizorium 2013 P Ř Í J M Y 1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze ZVČ 12 870 13 907 1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 2 120 1 900 1113 - Daň z příjmů fyzických osob -

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 998 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu Česká Třebová Truby rekonstrukce knn na pozemku Města Česká Třebová

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 67. schůze Rady města Hostinné, konané dne 19.10.2016 1011/67/RM/2016 Schválení programu 67. schůze rady města program 67. schůze: 1. Schválení programu

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15.01.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 15.01.2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p.

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 10. 2009 v zasedací místnosti

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

38. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne

38. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 38. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 29.1.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Ing. Vladimír Maryška - mluvčí - p. Oldřich Pánek - Ing. Bohdan Soukup. 2) Schválení

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017

R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017 R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017 (v Kč) Skutečnost k 30.11.2016 Rozpočtové opatření 11/2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 52 765 000 50 909 751 56 809 380 56 787 160 třída 2 Nedaňové

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Město Český Brod Rada města Souhrn (anonymizovaný)

Město Český Brod Rada města Souhrn (anonymizovaný) 1 Město Český Brod Souhrn (anonymizovaný) z 9. řádného jednání rady města, která se konala ve středu 27.04.2016 od 18:00 hod v: Učebna budova 56 135/2016 Nájemní smlouva na pronájem dvou přístrojů watercooler

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

Dům kultury Uherský Brod

Dům kultury Uherský Brod Dům kultury Uherský Brod Program na : září 2015 čt 3.9. KALEIDOSKOP JANA REJŽKA Poslechový klubový pořad předního českého kritika a publicisty. Představí hudbu, kterou v běžném rozhlasovém vysílání neuslyšíte.

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 38 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 3.10. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka od 09:00 hodin

U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka od 09:00 hodin U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období 2014 2018 konaného dne 29.02.2016 ve výstavní síni MÚ Krupka od 09:00 hodin Přítomno: 20 Nepřítomno: 1 Z toho omluveno: 1 Zasedání

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více