Projekty podpořené Alzheimer nadačním fondem za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekty podpořené Alzheimer nadačním fondem za rok 2012"

Transkript

1 Projekty podpořené Alzheimer nadačním fondem za rok 2012 O všech vydaných nadačních příspěvcích bylo v souladu se stanovami hlasováno správní radou Alzheimer nadačního fondu. V roce 2012 byly vyplaceny nadační příspěvky v celkové výši ,-Kč. Stránka 1 ze 10

2 Semináře pro sestry gerontopsychiatrických oddělení Účel projektu: Semináře pro sestry gerontopsychiatrických oddělení psychiatrických léčeben zaměřené na prevenci syndromu vyhoření. Doba konání: Od března do září Místa konání: Psychiatrická léčebna Opava, výše příspěvku ,- Kč (dva semináře); psychiatrická léčebna Kroměříž, výše příspěvku ,- Kč; psychiatrická léčebna Dobřany, výše příspěvku ,- Kč; psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, výše příspěvku ,- Kč; psychiatrická léčebna Šternberk, výše příspěvku ,- Kč; psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, výše příspěvku ,- Kč. Celková výše darů: ,- Kč. Dar byl poskytnut formou uspořádání seminářů. Soutěž o nejlepší originální příspěvek prezentovaný v rámci studentské vědecké konference Stárnutí 2012 Účel soutěže: Podpora a ocenění zájmu studentů o zlepšení kvality života lidí s Alzheimerovou chorobou. Konání konference: října 2012, Praha. Podmínky účasti: Příspěvek: Vypracování originálního příspěvku zpracovávajícího zlepšení kvality života lidí s Alzheimerovou chorobou ,- Kč za vítězné místo; 3.000,- Kč za druhé místo; 1.000,- Kč za třetí místo. Stránka 2 ze 10

3 Výsledky: 1. místo Ing. Tibor Strašrybka (Katedra kybernetiky, FEL ČVUT v Praze); práce Vzdálený dohledový systém BOS. Celkový příspěvek: 9.000,- Kč. 2. místo - Hana Marková (Katedra Psychologie, FF UK v Praze; Kognitivní centrum, Neurologická klinika, 2. LF UK a FN Motol v Praze); esej Subjektivní obtíže u pacientů s mírnou kognitivní poruchou. 3.místo - MUDr. Michaela Fujáková, B.Sc. (Psychiatrické centrum Praha); práce Spánková deprivace jako rizikový faktor pro patogenezi Alzheimerovy choroby. Cestovní granty Grant pro mladého vědce z Indie Příjemce: Účel příspěvku: Konání: Výše příspěvku: Indický vědec Aman Bindal, který se ve své zemi řadí mezi 1% nejlepších matematiků. V Ústavu počítačové a řídící techniky VŠCHT v Praze pracoval Aman Bindal na optimálním řešení matematického popisu stárnutí a Alzheimerovy demence v EEG. Výsledky výzkumu budou uveřejněny v několika významných světových vědeckých časopisech, včetně periodik s impaktním faktorem nad 10 dle Thomson Web of Science. Unikátnost výzkumu spočívá ve zpracování velkého objemu kvalitních dat, která je standartními metodami velmi obtížné matematicky zpracovat. Duben - červenec 2012, VŠCHT Praha ,- Kč. Grant k účasti na konferenci 8th Forum of Neuroscience (FENS) Příjemce: Konání: Mgr. Michaela Kolářová s abstraktem Similar low levels of serum antibodies against human and bovine tau proteins in patients with Alzheimer disease července 2012, Barcelona, Španělsko. Stránka 3 ze 10

4 Výše příspěvku: ,- Kč. Grant k účasti na konferenci Mezinárodní neuropsychologické společnosti (INS 2012 Mid-Year/11th Nordic Meeting in Neuropsychology) v Oslu Příjemce: Konání: studentka psychologie Eva Literáková s abstraktem Clock drawing test as a diagnostic tool for distinction between patients with Alzheimer s disease, amnestic mild cognitive impairment and healthy elderly: a comparison of three scoring systems června 2012, Oslo, Norsko. Výše příspěvku: ,- Kč. Soutěž o cestovní grant k účasti na mezinárodní konferenci Alzheimer s Association International Conference (AAIC) ve Vancouveru Konání: Podmínky žádosti: Vítězka: Výše příspěvku: července 2012, Vancouver, Kanada. Věk do 40 let; doklad o přijetí příspěvku k prezentaci formou posteru nebo ústního sdělení; abstrakt sdělení; životopis; průvodní dopis; čestné prohlášení, že účast není financována z jiných zdrojů. MUDr. Irena Štěpán-Buksakowská s abstraktem ve formě posteru Multilevel evaluation of brain atrophy in Alzheimer s disease: Parallel atrophy of hippocampus and thalamus ,- Kč. Cena MUDr. Jana Bureše Poznámka: První ročník ceny se konal pod názvem Soutěž o nejlepší publikaci. V roce 2012 byla soutěž pojmenována po právě zesnulém význačném českém neurofyziologovi MUDr. Janu Burešovi. Stránka 4 ze 10

5 Účel soutěže: Podmínky účasti: Výše příspěvku: Podpořit a ocenit zájem mladých lékařů a vědců o tematiku Alzheimerovy choroby a demencí. Autor nebo spoluautor nejlepšího odborného článku zaměřeného na problematiku Alzheimerovy nemoci a demencí v oblasti neurologie, psychiatrie, geriatrie a neurověd mladší 40 let, jemuž stať v uplynulém roce publikoval některý z renomovaných vědeckých časopisů s impaktním faktorem (IF) nad 1,00 dle Thomson Web of Science; zařazeny mohou být rovněž články uveřejněné v daném kalendářním roce pouze elektronicky na Medline a v tištěné podobě vydané až v roce následujícím ,- Kč. Výsledky prvního ročníku Slavnostní vyhlášení: Vítěz: Oceněný článek: 29. června 2012 za rok 2011 v rámci každoročního konání Konference Neuropsychiatrického fóra v Praze. MUDr. Alice Skoumalová, Ph.D. The lipid peroxidation products as possible markers of Alzheimer's disease in blood (Experimental Gerontology 46/2011, str ). Projekt Brain Bank první krok k vybudování Účel projektu: Mozková banka (Brain Bank) slouží k uchovávání mozkové tkáně odebrané po úmrtí nemocných, kteří trpěli různými neurologickými nemocemi i mozkové tkáně zdravých kontrolních jedinců. Smyslem projektu je shromažďovat vzorky tkáně zemřelých pacientů nejen s nejčastějšími neurodegenerativními onemocněními (jako např. Alzheimerova nebo Parkinsonova nemoc), ale také s onemocněními vzácnějšími. Archivovaný materiál pak slouží jako zdroj k analýzám na úrovni genetické informace (DNA, RNA) i bílkovin. Systematické a přesné vyšetření histologických vzorků pacientů, nebo zemřelých na Alzheimerovu chorobu nebo jiné demence, umožní Stránka 5 ze 10

6 poskytnout klinickým pracovníkům zpětnou vazbu, jež zde velmi často chybí. Výhled projektu: Projekt by měl rovněž významně přispět k posunu ve vědecké oblasti, neboť pouze histologické vyšetření může pomoci ověřit validitu nově vyvíjených diagnostických a léčebných přístupů. Do budoucna by měl být koordinován v rámci celkového rámce výzkumu v České republice i na Slovensku a bude navazovat na již existující aktivity např. připravované Brain bank v oblasti Parkinsonovy nemoci. Nově však umožní plně rozvinout činnost Brain bank v oblasti Alzheimerovy choroby a dalších onemocnění spojených s demencí. Projekt je velmi nákladný, ale velice přínosný z klinického hlediska, pro svou nákladnost však k plnému dokončení čeká na svého strategického partnera. Průběh projektu: 19. prosince 2012 byl učiněn první krok k vybudování první české Brain Bank - předání archivačního systému do hluboko mrazících boxů pro Oddělení patologie a národní referenční laboratoř TSE-CJN v Thomayerově nemocnici; předané zařízení umožní vzorky odebrat, přepravit a skladovat při teplotách okolo minus 80 C, a to ve větším množství a vyšší kvalitě než bylo zatím možné. Příspěvek: Hodnota předaného zařízení ve výši ,- Kč; projekt by nemohl být realizován bez příspěvku Nadace ČEZ v hodnotě ,- Kč. Stránka 6 ze 10

7 Veřejné výběrové řízení na podporu vzdělávání profesionálních pracovníků pečujících o pacienty s Alzheimerovou chorobou Účel projektu: Podmínky: Příspěvek: Průběh soutěže: Podpora vzdělávání profesionálních pracovníků pečujících o pacienty s Alzheimerovou chorobou. Ucházet o podporu se mohly nestátní neziskové organizace (OS, OPS, církevní právnické osoby) a příspěvkové organizace, které jsou zaměřené na péči o seniory s kognitivními poruchami. Maximální výše příspěvku pro jedu organizaci ,- Kč. 2. října vyhlášení soutěže. 26. října ukončení přijímání přihlášek. Prosinec 2012 výplata příspěvků. Do 30. listopadu 2013 pak musejí příjemci příspěvků doložit vyúčtování projektu a závěrečnou zprávu. Vybraná zařízení: Dům seniorů Liberec Františkov, p.o., výše příspěvku ,- Kč. Albertinum, odborný léčebný ústav v Žamberku, výše příspěvku ,- Kč. Diakonie ČCE středisko v Brně, centrum denních služeb, pečovatelská služba, výše příspěvku ,- Kč. Městská Charita Plzeň, Domov sv.aloise (domov se zvláštním režimem), výše příspěvku ,- Kč. Letokruhy, o.p.s., Vsetín, denní stacionář, terénní odlehčovací služba, pečovatelská služba, výše příspěvku ,- Kč. Celková výše příspěvku: ,- Kč. Stránka 7 ze 10

8 Veřejné výběrové řízení na podporu výzkumných projektů zabývajících se Alzheimerovou chorobou Účel projektu: Podpora výzkumných projektů zabývajících se Alzheimerovou chorobou a dalšími onemocněními spojenými s kognitivním deficitem nebo onemocněními neurodegenerativní povahy a cévními onemocněními mozku. Maximální výše příspěvku na jeden projekt: ,- Kč. Průběh soutěže: 2. října vyhlášení soutěže. 26. října ukončení přijímání přihlášek. Prosinec 2012 výplata příspěvků. Do 30. listopadu 2013 pak musejí příjemci příspěvků doložit vyúčtování výzkumného projektu a závěrečnou zprávu. Vybrané projekty: 1. Kognitivní a sociální rehabilitace u pacientů s neurodegenerativním typem onemocnění, Fakultní nemocnice Ostrava, koordinátor projektu PhDr. Petr Nilius. Výše vyplaceného příspěvku ,- Kč. (Zbývající část celkem přiděleného příspěvku ve výši ,- Kč bude vyplacena v roce 2013 po předložení průběžné zprávy.) 2. Standardizování metodiky neuropsychologického vyšetření kognitivních funkcí pro mírnou kognitivní poruchu u Parkinsonovy nemoci podle současných mezinárodních kritérií, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, řešitelé projektu Mgr. Ondřej Bezdíček a Mgr. Jiří Michalec, odborný garant PhDr. PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D. Výše vyplaceného příspěvku ,- Kč. (Zbývající část celkem přiděleného příspěvku ve výši ,- Kč bude vyplacena v roce 2013 po předložení průběžné zprávy.) 3. Porovnání klinicko-paraklinických nálezů u nejčastějších typů degenerativních demencí Alzheimerovy nemoci a demencí s Lewyho Stránka 8 ze 10

9 tělísky se zaměřením na vyšetření proteinového tripletu v mozkomíšním moku, a to na zakoupení 3 ELISA setů INNOTEST (k vyšetření 40 vzorků pro 1 specifický protein), Thomayerova nemocnice Praha, řešitel projektu prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. Výše přiděleného příspěvku ,- Kč. Celková výše vyplacených příspěvků: ,- Kč.) ,- Kč. (Celková výše přiznaných příspěvků: Stáže UCL Institute of Neurology, Queen Square, Londýn Téma: Stážista: Neurooftalmologie. MUDr. Zdeněk Kasl. Konání: Listopad Výše příspěvku: ,- Kč. Mexico city, Dept. of Cell Biology Center of Research and Advanced Studies of the National Polytechnic Institute Stážista: RNDr. Monika Vrajová, Ph.D. Konání: Únor až duben Reference: Viz dokument na Výše příspěvku: ,- Kč. Kurz metodologie výzkumu na téma Jak analyzovat data a připravit kvalitní článek Konání: června 2012, Fakulta humanitních studií UK, Praha. Stránka 9 ze 10

10 Spolupráce na projektu: Účel projektu: Účastníci kurzu: Nadační příspěvek: Alzheimer nadační fond ve spolupráci s UK FHS CELLO-ILC-CZ. Zlepšení schopnosti účastníků sestavit článek podle obecných pravidel uplatňovaných mezinárodními vědeckými časopisy, analyzovat data a úspěšně publikovat ve vědeckých časopisech; příklady uvedeny ve statistickém programu SPSS. Studenti a čerství absolventi programu Ph.D, kteří chtějí aspirovat na docenturu a úspěšně publikovat v zahraničních vědeckých časopisech ,- Kč (náklady na letenku přednášejícího doc. Dr. Rostislava Anděla, Ph.D.) Stránka 10 ze 10

Nadační fond. Alzheimer

Nadační fond. Alzheimer Nadační fond Alzheimer nadační fond Výroční zpráva 2011 1 Alzheimer nadační fond byl založen v roce 2011 na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních nebo cévních onemocnění mozku,

Více

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011 Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2010 Textová část: Milena Černá Jazyková a redakční korektura: Irena Šatavová a Monika Granja Autoři kreseb: Jáchym a Marianna Cindrovi Grafický

Více

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost občanské sdružení Šimůnkova 1600 182 00 Praha 8 - Kobylisy tel.: 286 883 676 fax: 286 882 788 IČO 66 000 971 www.alzheimer.cz

Více

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2005... 4 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA... 5 ZDRAVÍ MLADÝCH... 16 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ... 18 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ... 24 PREVENCE INFEKČNÍCH

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i 30 Placeno převodem 706008 r o č n í k 2 0 1. července 2011 V čísle: Univerzita má

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2006 Děkujeme Reprografickému centru

Více

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči Ladislav Průša VÚPSV, v.v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

Výroční zpráva. České asociace ergoterapeutů. za rok 2012

Výroční zpráva. České asociace ergoterapeutů. za rok 2012 Výroční zpráva České asociace ergoterapeutů za rok 2012 Kdo je Česká asociace ergoterapeutů? Česká asociace ergoterapeutů (dále ČAE) je dobrovolná profesní organizace ergoterapeutů České republiky. Byla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové za 2007 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Květen 2008 Děkujeme Reprografickému centru

Více

Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty veřejných politik v Opavě za rok 2011 OPAVA 2012 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Seznam zkratek.......................................... 4 Úvodní slovo ředitele......................................

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Úvodní slovo zakladatelů Milí přátelé, v uplynulém roce jsme si prošli hlubokou krizí, následným oživením a pozitivním vývojem,

Více

Nadace Open Society Fund Praha. Výroční zpráva 2003

Nadace Open Society Fund Praha. Výroční zpráva 2003 Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2003 Motto Koncept otevřené společnosti je založen na poznání, že všichni jednáme na základě nedokonalého vnímání a nikdo nezná absolutní pravdu. Nadace Open

Více

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče STRATEGIE REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE Ministerstvo zdravotnictví ČR, verze 1.0, vydáno 8. října 2013 STRATEGIE REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Plzeň, Karlovarská 99 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 předkládá: PhDr. Ivana Křížová ředitelka školy OBSAH:

Více

Výroční zpráva o činnosti. Univerzity Hradec Králové za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti. Univerzity Hradec Králové za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2009 zpracovanou na základě 21 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách k projednání na AS UHK podle 9 odst. 1 písm. d) citovaného zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ

HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ PRO VÝZKUM A EVALUACI II AGREE II NÁSTROJ Překlad do českého jazyka The AGREE Next Steps Consortium Centrum pro klinické doporučené postupy Ústav sociálního lékařství a zdravotní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 29. říjen 2009 1 Obsah Úvod 2 Základní charakteristika školy 2 Přehled učebních plánů... 5 Výsledky výchovy a vzdělávání.. 6 Přijímací

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více