P íklady za azení vyšší nadmo ské výšky do p íprav na OH ve Vancouveru a Londýn Abstrakt Klí ová slova: Úvod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P íklady za azení vyšší nadmo ské výšky do p íprav na OH ve Vancouveru a Londýn Abstrakt Klí ová slova: Úvod"

Transkript

1 Píklady zaazení vyšší nadmoské výšky do píprav na OH ve Vancouveru a Londýn Jií Suchý Univerzita Karlova, Fakulta tlesné výchovy a sportu v Praze Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky tlesné výchovy a sportu; oddlení didaktiky sportu Abstrakt lánek shrnuje pístupy vybraných zemí k využití vyšší nadmoské výšky v rámci pípravy na OH ve Vancouveru a Londýn. Konkrétn se zabývá postupy v Austrálii, Kanad, USA a Novém Zélandu, všechny uvedené státy využívají vyšší nadmoskou výšku ve velké míe. Jednoznaným trendem je trvalý pobyt ve výšce, v rámci kterého se jen y a mezocykly zamené na rozvoj maximální intenzity realizují v nížin. Vtšina uvádných informací byla získána na International Altitude Training Symposium 2009, Colorado Springs organizovaném United States Olympic Comittee (dále jen USOC). Klíová slova:, vyšší nadmoská výška, OH Vancouver a Londýn Úvod Státy, jejichž sportovci opakovan dosahují úspch v mezinárodních soutžích, vkládají do výzkumu zameného na zlepšení sportovní výkonnosti prostednictvím vyšší nadmoské výšky znané finanní prostedky. Na základ pedchozích zkušeností i souasných výzkum panuje u odborník obecná shoda, že píprava ve vyšší nadmoské výšce musí být nedílnou souástí ových plán pevážn vytrvalostních sportovc pipravujících se nejen na Olympijské hry (OH) ve Vancouveru ale i Londýn, které se shodou okolností konají v nízkých nadmoských výškách. Souasná svtová špika je ve vtšin sport tak vyrovnaná, že o vítzství rozhodují minimální asové odstupy. Analýza individuálních plaveckých as na OH, kde nehrají roli vnjší podmínky, ukázala, že špikoví plavci zde dlouhodob dosahují výsledných as v rozmezí 0,8% svého maxima. Horší plavci mají rozptyl 1,6% (data byla získána ješt ped nástupem celotlových plavek) (Pyne, 2004). Rozdíl asu na úrovni 0,4% rozhodoval posledních nkolika letech v plaveckých závodech na MS a OH o zisku medaile (Pyne, 2004). Metaanalýza lánk publikovaných k problematice u ve vyšší nadmoské výšce v recenzovaných asopisech za posledních 30 let ukázala, že špikoví sportovci pi pobytu i u v pírodní vyšší nadmoské výšce ( live high train high dále jen LHTH) prmrn zlepší svou výkonnost pibližn o 5,2%. Varianta pobytu v pírodní vyšší nadmoské výšce a u v nížin ( live high train low dále jen LHTL) zlepšuje výkonnost o cca 4,3%. Data byla získána z výzkum realizovaných bez kontrolních skupin. Málo asté výzkumy za využití kontrolních skupin ukazují na skutenost, že lenové tchto skupin za pedpokladu stejného ového zatížení zlepší výkon asi 2,6%. Zlepšení pi umle navozené výšce (LHTL) jsou 1

2 nižší. Tato skutenost je obvykle zpsobena tzv. placebo efektem, který lze v pípad pírodní nadmoské výšky jen tžko eliminovat (Bonetti a Hopkins, 2009). Souasné výzkumy se pedevším zamují na prbžné upesování rzných model využití vyšší nadmoské výšky pro zvyšování výkonnosti Souástí šetení je v nkterých pípadech také využití hyperoxie. Jako probandy jsou v podstat výhradn využívány úzké týmy špikových sportovc, kteí mají ambice úasti na zimních i letních OH. Výzkumné týmy nemají zájem výsledky píliš publikovat, ale spíš je primárn využívat pro interní poteby participujících sportovních federací. asto je diskutována legálnost využití výšky jako dopingu. WADA (od ) považuje za doping, který mže mít souvislost se zvyšováním penosu kyslíku následující procedury substance: krevní doping, vetn užití autologní, homologní nebo heterologní krve nebo ervených krvinek a jim podobných produkt jakéhokoliv pvodu; umlé zvyšování spoteby, penosu nebo dodávky kyslíku, zahrnující modifikované hemoglobinové produkty, perfluorochemikálie a efaproxiral (RSR13), ale ne s omezením pouze na n (www.antidoping.cz). V seznamu zakázaných prostedk tedy není uveden pobyt v umle nebo pirozen navozené vyšší nadmoské výšce, ani suplementace koncentrovaným kyslíkem. Nkteré souasné studie aspekt vlivu vyšší nadmoské výšky na Sport Science Univerzity Barcelona (SSUB) zaíná v roce 2010 s výzkumem vlivu vyšší nadmoské výšky na elitní plavce. Do projektu jsou zapojeni odborníci z Austrálie, USA, Holandska, Nmecka a Portugalska. Na skupin 40 elitních plavc z jmenovaných zemí budou sledovat ve stedisku Sierra Nevada (2 230 m.n.m.) a Granad (630 m.n.m.) všechny kombinace vlivu vyšší nadmoské výšky (LHTH, LHTL, bydlet dole a trénovat nahoe - LLTH) na. Cílem je ovit vliv vyšší nadmoské výšky na: výkonnost v nížin, aerobní a anaerobní energetické krytí, zjistit optimální dobu trvání, elasticita adaptaních mechanism, techniku ped, pi a po ukonení aklimatizaních proces. Na výzkumu bude participovat také ada špikových plaveckých trenér. Podntem pro zahájení této velké mezinárodní je lánek Bonettiho a Hopkinse (2009), jehož výsledky uvádíme v úvodu lánku. Tým F. Rodrigueze (vedoucí výzkumného týmu z SSUB) na základ analýz výsledk dospl k závru, že ve vtšin sport rozdíl ve výsledném asu v ádu 1,0% (nap. u plavání jen 0,4%) rozhoduje o ne/získání medaile na MS i OH. Air Force Academy v Coloradu springs (USAFA) pracuje soubžn na nkolika dlouhodobých projektech. Tíletý projekt (2009 až 2012) má na základ šetení na píslušnících elitních vojenských jednotek zjistit vliv dlouhodobého pobytu ve výšce m.n.m. na jejich výkonnost. Tetina proband, z níž všichni se narodili v nížin, žije po dobu jednoho roku (s výjimkou vánoc a svátk) v m.n.m., kde absolvují stejnou zátž (nároný vojenský výcvik) jako kontrolní skupina v nížin. Zamují se také na zmny výkonnosti po 10 týdnech návratu z výšky do nížiny. První prbžné výsledky naznaují, že všichni vojáci pipravující se výšce zvládají nejpozdji po 14 dnech stejnou zátž jako kontrolní skupina v nížin. 2

3 USAFA také participuje na letos zahájeném výzkumu Americké plavecké federace na skupin špikových amerických plavc, který se zamuje na využívání hyperoxie pi u. Dosavadní pilotní výsledky, podle tvrzení vedoucího výzkumu Dr. J. Nelsona, ukazují zlepšení výkonnosti za využití hyperoxie jak v nížin, tak vyšší nadmoské výšce. V úvodní ásti výzkumu využívají koncentrace kyslíku jen v rozmezí 30% až 40%, protože lenové výzkumného týmu zatím nemají vyjasnné pípadné negativní úinky vyšší koncentrace kyslíku, která psobí jako antioxidant, v pauzách mezi úseky v bazénu. Nový Zéland realizuje pod vedením P. Pfitzingera projekt, který má uživatelsky píjemným zpsobem seznamovat trenéry s pozitivy i riziky u ve vyšší nadmoské výšce. Výstupy bude tým komparovat z vlastního výzkumu i veejn dostupných studií. Všechny uvádné výzkumy implementují jejich ešitelé zaadit do na OH ve Vancouveru i Londýn. S výjimkou týmu P. Pfitzingera plánují ešitelé publikaci výsledk tchto výzkum až po ukonení tchto OH v Londýn. Využití vyšší nadmoské výšky v píprav na OH ve Vancouveru a Londýn Kapitola shrnujeme pístupy národních vdeckých tým a špikových trenér Austrálie, Kanady, USA a Nového Zélandu. k problematice využití hypoxie a hyperoxie v ovém procesu se zamením na její zaazení do ových plán ped nejbližšími OH. Vtšina pístup se shodujepevážn s Ruskem (1996), který popsal základní principy zaazení vyšší nadmoské výšky do pípravy finských reprezentant ped OH v Sydney. Nummela a Rusko (2000) ped OH v Sydney dále publikovali, že nejvhodnjší pro finské atlety je aklimatizace v délce trvání tech týdn. Dvodem je asový posun, zmna klimatu a pedevším vysoká teplota. Ideální je, aby sportovci využívali vyšší nadmoské výšky po celý rok v kombinaci LHTH a LHTL. Koncepce pípravy na OH musí respektovat tento model, proto je obecná shoda na následujícím modelu v pípad konání OH v nížin a asového posunu o více než 5 hodin: o 6 až 3 týdny ped OH ový kemp ve vyšší nadmoské výšce o 3 týdny ped OH pesun do nížiny v blízkosti konání OH o 2 až 4 dny ped zahájením soutže pesun do místa konání OH Snahou je v maximální míe omezit pobyt pímo v míst konání OH, protože již samotná nominace na OH a pedevším pak pobyt pímo v míst konání OH mají obvykle na sportovce znan stresující vliv (Nummela, Rusko, 2000). Australský model Austrálie nemá vhodné pirozené podmínky pro ve vyšší nadmoské výšce. Z tchto dvod Australian institute of Sport (AIS) v Canbee roku 1997 otevel barokomoru první generace, kde mohlo souasn spát maximáln deset sportovc. Tato barokomora byla konstruována podle píkladu prvního finského domku vybudovaného roku 1993 ve Vuokatti prof. H. Ruskem a J. Wasastjernen (Rusko, 1996). Na základ získaných pozitivních zkušeností roku 2007 uvedl AIS do provozu barokomoru druhé generace v cen pibližn ,- USD, která nabízí krom spaní pro 20 sportovc také omezené možnosti u v posilovn. 3

4 Celá ada (pedevším vytrvalostních) australských sportovc využívá model LHTL, který pi aplikaci výšky m.n.m. po dobu 300 hodin nejmén 12 až 14 hodin denn pináší zlepšení výkonnosti v nížin na úrovni pibližn 1% na každých pibližn 100 hodin pobytu ve výšce (USOC, 2009). Z tchto dvod bude LHTL jednoznan zaazen do pípravy pevážné vtšiny australských reprezentant na nejbližší OH. Významné zvýšení hladiny ervených krvinek nastává na základ výsledk AIS po pravidelném pobytu výšce až m.n.m. nejmén 12 hodin denn. Pro rychlejší rst hodnot ervených krvinek je vhodné podávat sportovcm železo (USOC, 2009). S ohledem na geografické podmínky Australané využívají a mají bohaté zkušenosti pevážn s modelem LHTL, proto se AIS intenzivn zabývá studiem vlivu pirozen navozené vyšší nadmoské výšky na efektivitu a ekonomiku pohybu. Vlastní výzkum (Gore, 2007) i další lánky (Oster, 2008; Lundby a kol., 2007) potvrzují vliv u ve výšce na lepší efektivitu pohybu v porovnání s nížinou. Dvodem je pedevším zlepšení efektivity energetického krytí a aktivace hydroxylázy (Ponsot, 2006). Výzkumy ukazují, že dlouhodobý trvalý pobyt ve vysoké nadmoské výšce (3 500 m.n.m.) vede ke zvýšení hodnoty VO 2max meném v nížin o pibližn 10% (Marconi, 2005). Vliv na výkonnost mají zmny hormonálních hladin a z dlouhodobého hlediska také ovlivnní gen. Proto jsou v Austrálii vedeny diskuse a ešeny výzkumy, zda by ped OH v Londýn nebylo vhodnjší využit model LHTH, pro který ale nejsou v Austrálii vhodné podmínky. Z tchto dvod uvažují o realizaci nkolika ovým kemp v pirozené výšce v Evrop v prbhu RTC 2011/2012. Kanadský model Po neúspchu na OH 1988 v Soulu se Kanaané na základ úspchu státu, které pípravu ve výšce zaadili a na OH uspli, rozhodli zaadit ové kempy ve výšce do u. V první fázi trénovali na základ informací získaných z tehdejší NDR a íny, ale tato strategie vedla k petrénování. Získané negativní zkušeností vedly k vytvoení vlastního kanadského modelu v rámci kterého primárn rozlišují následující ti klíové motivy pobytu ve vyšší nadmoské výšce okolo m.n.m.: A. zlepšení obecných kondiních pedpoklad (doba pobytu ve výšce: 10 až 14 dn) B. zlepšení speciálních pedpoklad (doba pobytu ve výšce: 14 až 21 dn) C. závrená píprava na vrcholné závody (doba pobytu ve výšce: 17 až 21 dn) Ped OH ve Vancouveru se bude vtšina sportovc nominovaných ve vytrvalostních sportech pipravovat dle následujícího modelu: ti týdny ový kemp ve výšce m.n.m. (pevážn využívají stediska USOC) a týden v nížin v následujících msících: ervenec, srpen a íjen a listopad; poátek ledna pípravné závody, 6 až 3 týdny ped OH výška; start na OH 21 až 28 dn po návratu do nížiny. Pro sprintery využívají stejné schéma, jen v kombinaci 10 dn ve výšce a 20 dn v nížin; ped OH pak 10 dn výška a start 3 týdny po návratu. V rámci u pravideln využívají tzv. jo jo efekt: 5x až 7x v rámci títýdenního ového kempu ve výšce m.n.m. absolvují v délce trvání maximáln dvou hodin ve m.n.m.; stejn tak v rámci u v nížin jednou za 3 až 4 dny zaazují ve výšce m.n.m. Z technicko-organizaních dvod využívají nkdy umle navozné výšky, 4

5 ale pirodní je vhodnjší. Tento pístup (za využití pírodní nadmoské výšky) poprvé prezentovali Daniels a Oldridge (1970), kteí prokázali pi tomto modelu zatžování navýšení hodnot hemoglobinu o 6%. D. Smith (USOC, 2009) uvádí obdobné zvýšení hodnot. Jako jeden z parametr hodnocení vlivu výšky využívají Kanaané zjišování hladiny testosteronu, která zprostedkovan indikuje ztrátu svalové hmoty. Na závr títýdenního ového kempu ve výšce (2 000 až m.n.m.) klesá hladina testosteronu obvykle až na 70% hodnot na zaátku pobytu. Cílem je dosáhnout maximální hladiny testosteronu legální cestou práv v období OH. Americké model Vtšina amerických reprezentant pipravujících se na OH využívá v prbhu roního ového cyklu (RTC) opakovan pípravu ve vyšší nadmoské výšce v nkterém z USOC Olympic center: Mammoth Lake (2 240 m.n.m.), Park city (2 500 m.n.m.), Flagstaff (2 135 m.n.m.), Colorado Springs (1 860 m.n.m.). O pozornosti, kterou USOC výšce vnuje vypovídá také skutenost, že jen jediné centrum se nachází v nížin (Chula Vista 21 m.n.m.). Všechna centra nabízí špikové zázemí (vdecké podpora, sportovišt, regenerace atd.). S ohledem na rozsáhlé využívání výšky v ad sportovních odvtví jsme pro ilustraci jsme vybrali nkolik sport, které jsou z pohledu UOSC dlouhodob úspšné (plavání, atletika) nebo naopak zajímavé svým originálním pístupem. Severská kombinace Národní tým severské kombinace USA, vedený trenérem Davem Jerrettem, využívá pomrn jedinený model celoroního pobytu v Park City (2 500 až m.n.m.), kde jsou všichni reprezentanti spolen trénují po celý rok. Dvodem je dle tvrzení trenéra skutenost, že severská kombinace je malý sport a proto musí být všichni potenciáln dobí sdruženái pohromad. Spolený celého týmu je také ideální z hlediska utužení kolektivu a vysoké motivace všech jeho len. K trvalému pesunu celého týmu do Park city došlo v roce 2002 v návaznosti na zmnu pravidel, v rámci které došlo ke zmn bodového hodnocení skoku na lyžích a zvýšení dležitosti bhu na lyžích. Z Park City se pesunují v rámci každého RTC 3x 4x do nížiny na títýdenní soustední zamená na rozvoj anaerobní kapacity. Druhým prvkem soustední v nížin zamených na intenzivní jsou skoky na lyžích za bžného odporu vzduchu. Na jednotlivé y, zamené na intenzitu a skoky, se nkdy pesunují z Park city na píslušnou ást dne do nížiny. V prbhu závodního období využívají hyperoxický (koncentrace kyslíku: 60% až 70%, doba trvání: 60 až 90 min.) zamený na urychlení regeneraních proces ve výšce ped závody v nížin. Dležitou souástí pobytu v Park city jsou z pohledu trenéra psychické aspekty považuje za nezbytné, aby se zde všichni sportovci cítili doma (nikoliv jako doma ). Tuto skutenost zdrazuje trenér také tím, že na OH mezi individuálním závodem na stedním mstku ( ) a štafetami ( ) odletí na pt dn zpt dom. Park city nabízí sdruženám lepší podmínky pro skok, než místo konání OH, kde je obvykle možné absolvovat jen malý poet ových skok. 5

6 Atletika (maratón) V prbhu pípravy na OH v Aténách ( ), kde svenci trenéra Terrence Mahona Deena Kastor a Meb Keflezighi získali medaile, absolvovali adu ových kemp ve vyšší nadmoské výšce. Na základ pozitivních zkušeností s výškou a úspchu na OH si hned v následujícím roce mohli dovolit investovat prostedky na trvalý pesun do výšky. Rozhodli se Mammoth Lakes v Kalifornii (2 050 až 2750 m.n.m.) a s nimi ada dalších len jejich klubu, který ml na OH v Pekingu celkem 4 zástupce. D. Kastor (roník narození: 1973) se po tyech letech trvalého pobytu v Mammoth lake posunula hodnota VO 2max ze 72 ml/min/kg v roce 2004 na 82 ml/min/kg v roce T. Mahon rozdluje na základ individuální fyziologické reakce na trvalý pobyt ve vyšší nadmoské výšce sportovce do následujících ti kategorií: 1. rychle se adaptující, kteí mohou již po nkolika týdnech absolvovat plnou vytrvalostní zátž a opakované nkolikaminutové úseky závodní a nadzávodní intenzitou po 2 až 3 msících pobytu, 2. stedn se adaptující, zaínají plný vytrvalostní po dvou až tech msících a úseky závodní a nadzávodní intenzitou po roce, 3. pomalu se adaptující, vytrvalost po 2 až 3 letech roce a úseky závodní a nadzávodní intenzitou po roce pobytu. Závody v nížin po píjezdu z Mammoth lake zaazuje 3, 7 a 10 nebo pak v rozmezí 17 až 28 dne. Tento velký rozptyl je ovlivnn poznatkem, že u sportovc trvale žijících v Mammoth Lake, se mu nepodailo vysledovat žádné zmny ve výsledcích závod ve vztahu k potu dn jejich pobytu v nížin ped závodem. Dležité je ped závody absolvovat nkolik tžkých v nížin, aby si sportovci zvykli na jiné podmínky pro dýchání. Plavci Bob Bowman, trenér fenomenálního plavce Michaela Phelpse, zaazuje ve vyšší nadmoské výšce v Coloradu Springs (1 860 m.n.m.) pravideln s rznými cíly (viz. tab. 1.) v píslušných ástech RTC (viz. tab. 2.). Pi využívání výšky je nutné zatížení pizpsobit aktuálnímu stavu trénovanosti a konkrétní nadmoské výšce, kterou proto B. Bowman nikdy nemní a vždy trénuje pouze v Coloradu Springs. Dále je nezbytné zvýšit draz na regeneraci a zvýšený písun tekutin. Tabulka 1 Základní druhy u ve výšce (Bowman, USOC 2009) Typ Cíl Doba Zaazení v RTC u ve výšce Trvání A Rozvoj aerobních pedpoklad a 4 týden úvodního dn mezocyklu píprav. období B Píprava na vysoké intenzity po návratu z výšky 1721 dn C Zlepšení závodní výkonnosti 1721 dn Po pípravné fázi a ped em zameným na kvalitu 42 až 49 ped závodem 6

7 Tabulka 2 Typy u ve vyšší nadmoské výšce (Bowman, USOC 2009) Typ A Pípravný výška (14 dn) Pechodný (14 dn) Objemový týdny 1,2,3 4,5 6,7 8,9,10 Typ:B výška (21 dn) Pechodný (14 dn) Smíšený Ladní formy týden 1,2,3 4,5 6,7 8,9,10,11 Typ: C Objemový Pechodný Výška (21 dn) Ladní formy týden 1,2,3 4 5,6,7 8,9,10,11 Prbh mezocyklu ve vyšší nadmoské ilustruje tab. 3., kde jsou podle našeho názoru pedevším zajímavé cíle III. a IV. mikrocyklu, v rámci kterého jsou zaazovány stejné ové dávky jako v nížin. Tabulka 3 mikrocykly v prbhu mezocyklu ve výšce (Bowman, USOC 2009) Dny Mikrocyklus Hlavní cíle 1 3 I Aklimatizace, inicianí nízkou intenzitou, postupné zvyšování objemu 5 7 II Zvyšování objem a intenzity u 8 14 III IV Tréninkové okno možnost zaadit jako v nížin V Redukce objemu i intenzity u, stídání intenzit VI Regenerace a píprava na sestup do nížiny V souladu s informace uvedenými v tabulkách 1 až 3 se pipravoval M. Phelps na OH v Pekingu, kde získal celkem 8 zlatých medailí. Na základ pozitivních zkušeností plánují pípravu na OH v Londýn dle obdobného ového plánu. Novozélandský model Vyšší nadmoskou výšku zaazuje na Novém Zélandu pravideln do ového procesu celkem šest sportovních svaz: kanoisté, cyklisté, atleti, lyžai, triatlonisté a samozejm místní nejpopulárnjší sport rugby. Piklánjí se spíše k nižším nadmoským výškám (1 500 až m.n.m.) a uvádjí, že krátkodobý vliv na výkonnost má již pobyt ve výšce okolo m.n.m. Dvodem mže být skutenost, že jejich jediné centrum Wanaka se nachází ve výšce m.n.m. Pobyt a ve vyšší nadmoské výšce považují za integrální souást tohoto typu ového procesu. V pípravném obdobní zaazují model LHTH a v pedzávodním období pak LHTL, piemž výšku navozují umlou nebo pírodní cestou. Pravideln využívají perušovaný hypoxický, který podle jejich názoru pomáhá udržet zvýšenou hladinu ervených krvinek, jejichž hodnoty pravideln sledují. 7

8 Závody po návratu z výšky jsou nejvhodnjší: 1 až 4 a 12 až 28 den. Krajn nevhodné pro závody jsou 5 až 11 den po návratu z výšky. Ped OH v Pekingu využívali výšku v prbhu celého RTC a OH závody byly u vtšiny (70%) Novozélandských reprezentant naplánovány okolo 20 dne po návratu z výšky. Diskuse Výsledky vlivu umle aplikovaného EPA a jeho modernjších podob (CERA atd.) obecn nejsou píliš publikovány. Odborníci se teoreticky shodují na pozitivním úinku autoodbru krve po návratu z výšky a její aplikaci nkolik dn ped závodem, ale praktické výsledky opt nejsou píliš publikovány, protože jsou v rozporu s pravidly WADA. Nejasný zstává z pohledu odborník (USOC, 2009) na pínos perušovaného hypoxického u (Suchý a kol., 2009) na výkonnost. Existuje jen shoda v jeho aplikaci v rámci pípravy na pobyt ve vyšší nadmoské výšce, kde urychluje fázi adaptace. Pekvapilo nás také tvrzení Novozélanan, kteí tvrdí že krátkodobý vliv na výkonnost má i nadmoská výška m.n.m. Oporu pro toto tvrzení jsme v odborné literatue nenašli (Suchý, 2009) a také se s ním osobn neztotožujeme. Nezbytným aspektem zvládnutí u ve vyšší nadmoské výšce je spolupráce s fyziology a pedevším dostatená motivace kombinovaná se sebekázní. Všichni odborníci se shodují, že ve vyšší nadmoské výšce dojde k petížení a následnému petrénování násobn rychleji než v nížin. Proto je nezbytné, aby sportovci dodržovali ový plán, který ale musí být operativn zpsoben jejich aktuálnímu fyzickému stavu. Pínosy u ve vyšší nadmoské nejsou v posledních letech v podstat nikým rozporovány. Pekvapuje nás ale draz, který je výšku kladen, a prezentovaná pozitiva (USOC, 2009). Negativem naznaeného trendu trvalého pobytu ve vyšší nadmoské výšce jsou jeho sociální aspekty a pedevším pak finanní náronost, která mže vést k omezení možností jeho využívání. Pedevším u stát, které nedisponují vhodnými geografickými podmínkami, nebo nedostaten investují do vdecké základny sportu. Mezi státy s podfinancovanou vdeckou základnou sportu musíme bohužel jednoznan zaadit také eskou republiku. Závr Zmny výkonnosti v prbhu RTC jsou u špikových sportovc bez zaazení vyšší nadmoské výšky obvykle na úrovni pibližn 1,0% (pokud jsou zdraví a daí se dobe dávkovat ové dávky). Meta analýza publikovaných studií za posledních 30 ukazuje, že zlepšení výkonnosti u špikových sportovc po pobytu ve vyšší nadmoské výšce lze oekávat v následujícím rozsahu: pi variant LHTH cca 5,2%; LHTL pibližn 4,2%. Výška zvyšuje hodnoty VO 2max a EPO. LHTL (2 400 m.n.m.) v rozsahu 14 hod./den má stejný vliv jako LHTH (2 200 m.n.m.). Pibližn 100 hodin pobytu ve výšce v rozmezí až m.n.m zvyšuje hodnotu Hb mass pibližn o 1%, max. Po 400 hodinách pobytu již nedochází ke zvyšování Hb mass. Pi pobytu ve výšce je nutné suplementovat železo, zvláš u žen. Strun shrnuté píklady jasn naznaují tendenci, že se trenéi i odborníci piklánjí k trvalému pobytu ve vyšší nadmoské výšce. 8

9 Tento lánek vznikl pevážn na základ informací, které autor získal na 2009 United States Olympic Comittee (dále jen USOC) International Altitude Training Symposium organizovaném USOC v Coloradu Spring ve dnech 21. až 23. íjna Konference se mimo jiných zúastnilo také 17 úastník Olympijských her z USA (9 z nich se zúastnilo nkolika OH) a držitelé zlatých OH medailí z Polska a Mexika. Úast na kongresu si autor hradil z vlastních soukromých zdroj. V okamžiku dopsání tohoto lánku zbývalo to zaátku OH ve Vancouveru jen 93 dn a OH v Londýn zaínají za 940 dn. Bibliografické citace 1. BONETTI, D.L., HOPKINS, W.G. (2009) Meta-analysis of sea level performance following adaptation to hypoxia. Sports Medicine 39, s DANIELS, J., OLDRIDGE, N. (1970) The effects of alternate exposure to altitude and sea level on world-class middle-distance runners. Med Sci Sports 2, s GORE, Ch. et al. (2007) Seasonal Variation of VO 2max and the VO2-Work Rate Relationship in Elite Skiers. Med Sci Sports Exerc. 39, s LUNDBY, C. et al. (2007) Erythropoietin treatment elevates haemoglobin concentration by increasing red cell volume and depressing plasma volume. The Journal of Physiol. 1, s MARCONI, C., MARZORATI M, CERRETELLI, P. (2005) Work capacity of permanent residents of high altitude. High Alt Med Biol. 7, s NUMMELA, A., RUSKO, H. (2000) Acclimatisation to altitude and normoxic training improve 400 m running performance at sea-level. Journal of Sports Sci 18, s RUSKO, H. (1996) New aspects of altitude training. Am J Sports Med 24, s. 48-S SUCHÝ, J., DOVALIL, J., PERI, T. (2009) Souasné trendy u ve vyšší nadmoské výšce, eská kinantropologie 13, s OSTLER, L.M. et al. (2008) Gross cycling efficiency is not altered with and without toeclips. Journal of Sports Sciences 26, s PONSOT et al. (2006) Exercise training in normobaric hypoxia in endurance runners. II. Improvement of mitochondrial properties in skeletal muscle, J Appl, Physiol. s PYNE, D.B. et al. (2004) Progression and variability of competitive performance of Olympic swimmers. J Sports Sci. 22, s UNITED STATES OLYMPIC COMITTEE: International Altitude Training Symposium, Colorado Springs, 2009 (pednášky na CD). [on line, 31. íjna 2009] 9

PŘÍKLADY ZAŘAZENÍ VYŠŠÍ NADMOŘSKÉ VÝŠKY DO PŘÍPRAV NA OH VE VANCOUVERU A LONDÝNĚ*

PŘÍKLADY ZAŘAZENÍ VYŠŠÍ NADMOŘSKÉ VÝŠKY DO PŘÍPRAV NA OH VE VANCOUVERU A LONDÝNĚ* ČK 3/09 9.12.2009 15:41 Stránka 114 PŘÍKLADY ZAŘAZENÍ VYŠŠÍ NADMOŘSKÉ VÝŠKY DO PŘÍPRAV NA OH VE VANCOUVERU A LONDÝNĚ* Česká kinantropologie 2009, Vol. 13, č. 3, s. 114 122 JIŘÍ SUCHÝ Katedra pedagogiky,

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE

SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE JIÍ SUCHÝ, JOSEF DOVALIL, TOMÁŠ PERI Fakulta tlesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky sportu, oddlení

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze José Martího 31, 162 52, Praha - 6 tel. +420 22017 2282

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze José Martího 31, 162 52, Praha - 6 tel. +420 22017 2282 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze José Martího 31, 162 52, Praha - 6 tel. +420 22017 2282 doc. PhDr. Michal Šmigel, Ph.D. proděkan FF UMB Tajovského 40 974 01, Banská Bystrica

Více

Pro nám nefunguje vda tak, jak bychom si páli. Jií Wiedermann

Pro nám nefunguje vda tak, jak bychom si páli. Jií Wiedermann Pro nám nefunguje vda tak, jak bychom si páli Jií Wiedermann Pro by mla, když nám nefunguje zdravotnictví, školství, sociální pée, ekonomika, atd., tak jak bychom si páli? Jak je možné, že více než 15

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Praktická využitelnost obnovitelných zdroj energie,konané v Dín 15.ervna 2005 Osnova pednášky : 1. Legislativní rámec a správní

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

Pístupy k informaním systémm

Pístupy k informaním systémm Pístupy k informaním systémm Edita Šilerová Úvod Vedení firem a organizací jsou si jasn vdoma, že bez podpory informatiky nemohou jejich firmy pežít. Ekonomický a konkurenní tlak je nutí asto k razantním

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

! "# $ %" % &' & & & () * %" % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5)

! # $ % % &' & & & () * % % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5) ! "#$%"&'&&() *%"&'&&() +$%' Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení (lánek 1) 1. Plnní povinnosti dle S bod 3.1.5 f (plnní povinnosti mládeže) se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Organizaní složky

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

POSTUP PED ODJEZDEM. I.Vyplnní a odeslání pihlášky (Application form) Je teba:

POSTUP PED ODJEZDEM. I.Vyplnní a odeslání pihlášky (Application form) Je teba: POSTUP PED ODJEZDEM I.Vyplnní a odeslání pihlášky (Application form) Je teba: 1. zjistit deadline pro podání pihlášky na webových stránkách zahraniní univerzity 2. ovit zda daná instituce nemá svou VLASTNÍ

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 16. duben 2010 SEK(2010) 428 final Pracovní dokument útvar Komise Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky Neúední pekla CS CS OBSAH Pracovní dokument útvar

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Coaches Conference FISA 2013

Coaches Conference FISA 2013 Coaches Conference FISA 2013 Posádka roku M2-, NZL W1x, AUS Trenér roku 2013 Johan Flodin, SWE Johan Flodin Závodník mezinárodní úrovně Vystudoval sportovní fyziologii Bakalářská práce - psychologie ve

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Co je N-W. Technika Základní informace:

Co je N-W. Technika Základní informace: Co je N-W Nordic Walking je sportovní aktivita, která není nijak nároná jak na vybavení, as, tak aktuální kondici. Pesto má však velmi pozitivní vliv na zdraví. Cviení probíhá subjektivn ve velice nízké

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Útování samostatn zútovatelných akcí

Útování samostatn zútovatelných akcí Útování samostatn zútovatelných akcí Metodický list obsahuje doporuení a postupy týkající se útování o samostatn zútovatelných akcích v úetnictví úetních jednotek. Metodika obsahuje základní doporuení

Více

Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004

Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004 Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004 Cíl plánování - připravit podmínky pro dlouhodobý rozvoj sportovce a vytvoření

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc.

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Jak v R využíváme slunení energii Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Dnes tžíme na našem území pouze uhlí a zásoby tohoto fosilního paliva byly vymezeny na následujících 30 rok. Potom budeme nuceni veškerá paliva

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Pedmt úpravy. Vymezení pojm

Pedmt úpravy. Vymezení pojm 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. íjna 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozútování náklad na tepelnou energii na vytápní a náklad na poskytování teplé užitkové vody mezi

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Formy silového tréninku a jejich aplikace

Formy silového tréninku a jejich aplikace Formy silového tréninku a jejich aplikace 1. OB jako silově vytrvalostní sport (jeho specifika z hlediska požadavků na sílu). 2. Metody silového tréninku a jejich vliv na vytrvalostní výkon. 3. Aplikace

Více

DROGY V EVROP FAKTA A ÍSLA Výroní zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evrop a Statistický vstník 2006 Embargo: SE

DROGY V EVROP FAKTA A ÍSLA Výroní zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evrop a Statistický vstník 2006 Embargo: SE DROGY V EVROP FAKTA A ÍSLA Výroní zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evrop a Statistický vstník 2006 Embargo: 11.00 SE - 23. 11. 2006 Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Vít Suchánek, ÚZK Konference ITAPA 2003 Bratislava, 28.10.2003 Resort ÚZK Obdoba SÚGKK v eské republice, kompetence v oblasti zemmictví a katastru nemovitostí

Více

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Ve školním roce 2010 2011 maturitní zkouška bude mít dv základní ásti: spolená (státní) profilová (školní) Spolená ást Ve spolené ásti maturitní zkoušky žáci

Více

DIPLOMOVÝ PROJEKT ELEKTRONICKÁ ZA ÍZENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

DIPLOMOVÝ PROJEKT ELEKTRONICKÁ ZA ÍZENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ, KATEDRA MIKROELEKTRONIKY DIPLOMOVÝ PROJEKT ELEKTRONICKÁ ZA ÍZENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY VEDOUCÍ PRÁCE: Doc. Ing. Miroslav Husák,CSc. DIPLOMANTI:

Více

Desatero pro praxi. aneb jak využít povinnost. Pavel Humpolíek, Alena Uhrová

Desatero pro praxi. aneb jak využít povinnost. Pavel Humpolíek, Alena Uhrová Desatero pro praxi aneb jak využít povinnost Pavel Humpolíek, Alena Uhrová Brno, 2006 OBSAH OBSAH... 1 Úvod... 3 Koncepce desatera... 3 Klíová slova... 3 Prolog... 4 Pravidlo 5 R... 4 Motto... 4 Desatero

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

VAROVÁNÍ! Výživa sportovních koní. Váš k není stroj! Energie je poteba. Energie. Energie 29.1.2010. Propoty krmiv a energie

VAROVÁNÍ! Výživa sportovních koní. Váš k není stroj! Energie je poteba. Energie. Energie 29.1.2010. Propoty krmiv a energie Výživa sportovních koní Propoty krmiv a energie VAROVÁNÍ! Catherine Rudenko BSc Eq.Science Connolly s RED MILLS Váš k není stroj! Energie je poteba Energie je využívána u koní k pežití (záchovná), reprodukci

Více

Mazivostní a protiod rové vlastnosti motorových olej

Mazivostní a protiod rové vlastnosti motorových olej 169 Mazivostní a protiodrové vlastnosti motorových olej Jaroslav erný, Ladislav Buko, Ivana Václavíková* Ústav technologie ropy a petrochemie, VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6 * Paramo a.s., Perovská

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO Poptávkové ízení k plnní podlimitní veejné zakázky pro eské ddictví UNESCO Zadavatel: eské ddictví UNESCO, Bí Šastných 1000, 570 01 Litomyšl IO: 70963452, DI: CZ70963452 Zastoupený: Ing. Michaelou Severovou,

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

Informaní technologie v zemdlské prvovýrob Information and communication technology in agrobusyness

Informaní technologie v zemdlské prvovýrob Information and communication technology in agrobusyness Informaní technologie v zemdlské prvovýrob Information and communication technology in agrobusyness Šilerová, E., Švarcová, I. Abstrakt: Informace jsou hnací silou moderní doby. Abyste uspli v boji s konkurencí,

Více

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 1. Úvodní ustanovení (1) Pokyn upravuje pravidla pro rozdlování, využívání a vyútování dotací urených organizaním

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti základní definice ZATÍŽENÍ záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti (v úrovni dovedností, schopností

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

mobilní komunikace, mezilidská komunikace, informace, spolenost, ekonomický subjekt, komunikaní uzel

mobilní komunikace, mezilidská komunikace, informace, spolenost, ekonomický subjekt, komunikaní uzel eská zemdlská univerzita v Praze Provozn ekonomická fakulta Katedra informaních technologií Dopady využívání mobilních telekomunikaních technologií na komunikaní procesy Autoi: Ing. Jan Drašnar Ing. Josef

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Kapacitní posouzení dopravního napojení obytné zástavby na ul. Švermova v Liberci

Kapacitní posouzení dopravního napojení obytné zástavby na ul. Švermova v Liberci 10 2 088 ATELIER CHARVÁT, s.r.o. Dukelských Hrdin 20 170 00, Praha 7 Kapacitní posouzení dopravního napojení obytné zástavby na ul. Švermova v Liberci Zhotovitel: CITYPLAN spol. s r. o., Jindišská 17,

Více

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku 001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku Překlad z nové norské knížky Vytrvalost, vydanou norským olympijským výborem pro vrcholové sportovce a trenéry. Správné naplánování a realizace tréninku

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

POVODN V LIBERECKÉM KRAJI V SRPNU 2010

POVODN V LIBERECKÉM KRAJI V SRPNU 2010 POVODN V LIBERECKÉM KRAJI V SRPNU 2010 Jaroslav Vízner Abstrakt: Píspvek shrnuje události, které nastaly pi povodni v Libereckém kraji v srpnu 2010. Popisuje prbh likvidace škod, jednotlivé úrovn ízení

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

PROPOZICE. Divize Zábhlice A. eské Amatérské Bowlingové Ligy ABL. 7.roník 2006 podzim

PROPOZICE. Divize Zábhlice A. eské Amatérské Bowlingové Ligy ABL. 7.roník 2006 podzim PROPOZICE eské Amatérské Bowlingové Ligy ABL 7.roník 2006 podzim Divize Zábhlice A Praha, 12.9. 2006 Základní pravidla 1. Poadatel soutže Bowling Magazín R SILVER LANE PRODUCTION s.r.o. Cukrovarnická 30,

Více

D3 Doba obratu pohledávek A3 Rentabilita provozní.

D3 Doba obratu pohledávek A3 Rentabilita provozní. VII. VYBRANÉ METODY MENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU SPIDER ANALÝZA (grafická analýza) Ke zvýšení názornosti ve finanní analýze používáme rzných graf, nejbžnjší jsou sloupkové, spojnicové a výseové grafy. V poslední

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Princip fotovoltaika

Princip fotovoltaika Fotovoltaiku lze chápat jako technologii s neomezeným r?stovým potenciálem a?asov? neomezenou možností výroby elektrické energie. Nejedná se však pouze o zajímavou technologii, ale také o vysp?lé (hi-tech)

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím (23.11.2006, LISABON) Ceny nelegálních drog prodávaných na evropských ulicích v posledních

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více