P íklady za azení vyšší nadmo ské výšky do p íprav na OH ve Vancouveru a Londýn Abstrakt Klí ová slova: Úvod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P íklady za azení vyšší nadmo ské výšky do p íprav na OH ve Vancouveru a Londýn Abstrakt Klí ová slova: Úvod"

Transkript

1 Píklady zaazení vyšší nadmoské výšky do píprav na OH ve Vancouveru a Londýn Jií Suchý Univerzita Karlova, Fakulta tlesné výchovy a sportu v Praze Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky tlesné výchovy a sportu; oddlení didaktiky sportu Abstrakt lánek shrnuje pístupy vybraných zemí k využití vyšší nadmoské výšky v rámci pípravy na OH ve Vancouveru a Londýn. Konkrétn se zabývá postupy v Austrálii, Kanad, USA a Novém Zélandu, všechny uvedené státy využívají vyšší nadmoskou výšku ve velké míe. Jednoznaným trendem je trvalý pobyt ve výšce, v rámci kterého se jen y a mezocykly zamené na rozvoj maximální intenzity realizují v nížin. Vtšina uvádných informací byla získána na International Altitude Training Symposium 2009, Colorado Springs organizovaném United States Olympic Comittee (dále jen USOC). Klíová slova:, vyšší nadmoská výška, OH Vancouver a Londýn Úvod Státy, jejichž sportovci opakovan dosahují úspch v mezinárodních soutžích, vkládají do výzkumu zameného na zlepšení sportovní výkonnosti prostednictvím vyšší nadmoské výšky znané finanní prostedky. Na základ pedchozích zkušeností i souasných výzkum panuje u odborník obecná shoda, že píprava ve vyšší nadmoské výšce musí být nedílnou souástí ových plán pevážn vytrvalostních sportovc pipravujících se nejen na Olympijské hry (OH) ve Vancouveru ale i Londýn, které se shodou okolností konají v nízkých nadmoských výškách. Souasná svtová špika je ve vtšin sport tak vyrovnaná, že o vítzství rozhodují minimální asové odstupy. Analýza individuálních plaveckých as na OH, kde nehrají roli vnjší podmínky, ukázala, že špikoví plavci zde dlouhodob dosahují výsledných as v rozmezí 0,8% svého maxima. Horší plavci mají rozptyl 1,6% (data byla získána ješt ped nástupem celotlových plavek) (Pyne, 2004). Rozdíl asu na úrovni 0,4% rozhodoval posledních nkolika letech v plaveckých závodech na MS a OH o zisku medaile (Pyne, 2004). Metaanalýza lánk publikovaných k problematice u ve vyšší nadmoské výšce v recenzovaných asopisech za posledních 30 let ukázala, že špikoví sportovci pi pobytu i u v pírodní vyšší nadmoské výšce ( live high train high dále jen LHTH) prmrn zlepší svou výkonnost pibližn o 5,2%. Varianta pobytu v pírodní vyšší nadmoské výšce a u v nížin ( live high train low dále jen LHTL) zlepšuje výkonnost o cca 4,3%. Data byla získána z výzkum realizovaných bez kontrolních skupin. Málo asté výzkumy za využití kontrolních skupin ukazují na skutenost, že lenové tchto skupin za pedpokladu stejného ového zatížení zlepší výkon asi 2,6%. Zlepšení pi umle navozené výšce (LHTL) jsou 1

2 nižší. Tato skutenost je obvykle zpsobena tzv. placebo efektem, který lze v pípad pírodní nadmoské výšky jen tžko eliminovat (Bonetti a Hopkins, 2009). Souasné výzkumy se pedevším zamují na prbžné upesování rzných model využití vyšší nadmoské výšky pro zvyšování výkonnosti Souástí šetení je v nkterých pípadech také využití hyperoxie. Jako probandy jsou v podstat výhradn využívány úzké týmy špikových sportovc, kteí mají ambice úasti na zimních i letních OH. Výzkumné týmy nemají zájem výsledky píliš publikovat, ale spíš je primárn využívat pro interní poteby participujících sportovních federací. asto je diskutována legálnost využití výšky jako dopingu. WADA (od ) považuje za doping, který mže mít souvislost se zvyšováním penosu kyslíku následující procedury substance: krevní doping, vetn užití autologní, homologní nebo heterologní krve nebo ervených krvinek a jim podobných produkt jakéhokoliv pvodu; umlé zvyšování spoteby, penosu nebo dodávky kyslíku, zahrnující modifikované hemoglobinové produkty, perfluorochemikálie a efaproxiral (RSR13), ale ne s omezením pouze na n ( V seznamu zakázaných prostedk tedy není uveden pobyt v umle nebo pirozen navozené vyšší nadmoské výšce, ani suplementace koncentrovaným kyslíkem. Nkteré souasné studie aspekt vlivu vyšší nadmoské výšky na Sport Science Univerzity Barcelona (SSUB) zaíná v roce 2010 s výzkumem vlivu vyšší nadmoské výšky na elitní plavce. Do projektu jsou zapojeni odborníci z Austrálie, USA, Holandska, Nmecka a Portugalska. Na skupin 40 elitních plavc z jmenovaných zemí budou sledovat ve stedisku Sierra Nevada (2 230 m.n.m.) a Granad (630 m.n.m.) všechny kombinace vlivu vyšší nadmoské výšky (LHTH, LHTL, bydlet dole a trénovat nahoe - LLTH) na. Cílem je ovit vliv vyšší nadmoské výšky na: výkonnost v nížin, aerobní a anaerobní energetické krytí, zjistit optimální dobu trvání, elasticita adaptaních mechanism, techniku ped, pi a po ukonení aklimatizaních proces. Na výzkumu bude participovat také ada špikových plaveckých trenér. Podntem pro zahájení této velké mezinárodní je lánek Bonettiho a Hopkinse (2009), jehož výsledky uvádíme v úvodu lánku. Tým F. Rodrigueze (vedoucí výzkumného týmu z SSUB) na základ analýz výsledk dospl k závru, že ve vtšin sport rozdíl ve výsledném asu v ádu 1,0% (nap. u plavání jen 0,4%) rozhoduje o ne/získání medaile na MS i OH. Air Force Academy v Coloradu springs (USAFA) pracuje soubžn na nkolika dlouhodobých projektech. Tíletý projekt (2009 až 2012) má na základ šetení na píslušnících elitních vojenských jednotek zjistit vliv dlouhodobého pobytu ve výšce m.n.m. na jejich výkonnost. Tetina proband, z níž všichni se narodili v nížin, žije po dobu jednoho roku (s výjimkou vánoc a svátk) v m.n.m., kde absolvují stejnou zátž (nároný vojenský výcvik) jako kontrolní skupina v nížin. Zamují se také na zmny výkonnosti po 10 týdnech návratu z výšky do nížiny. První prbžné výsledky naznaují, že všichni vojáci pipravující se výšce zvládají nejpozdji po 14 dnech stejnou zátž jako kontrolní skupina v nížin. 2

3 USAFA také participuje na letos zahájeném výzkumu Americké plavecké federace na skupin špikových amerických plavc, který se zamuje na využívání hyperoxie pi u. Dosavadní pilotní výsledky, podle tvrzení vedoucího výzkumu Dr. J. Nelsona, ukazují zlepšení výkonnosti za využití hyperoxie jak v nížin, tak vyšší nadmoské výšce. V úvodní ásti výzkumu využívají koncentrace kyslíku jen v rozmezí 30% až 40%, protože lenové výzkumného týmu zatím nemají vyjasnné pípadné negativní úinky vyšší koncentrace kyslíku, která psobí jako antioxidant, v pauzách mezi úseky v bazénu. Nový Zéland realizuje pod vedením P. Pfitzingera projekt, který má uživatelsky píjemným zpsobem seznamovat trenéry s pozitivy i riziky u ve vyšší nadmoské výšce. Výstupy bude tým komparovat z vlastního výzkumu i veejn dostupných studií. Všechny uvádné výzkumy implementují jejich ešitelé zaadit do na OH ve Vancouveru i Londýn. S výjimkou týmu P. Pfitzingera plánují ešitelé publikaci výsledk tchto výzkum až po ukonení tchto OH v Londýn. Využití vyšší nadmoské výšky v píprav na OH ve Vancouveru a Londýn Kapitola shrnujeme pístupy národních vdeckých tým a špikových trenér Austrálie, Kanady, USA a Nového Zélandu. k problematice využití hypoxie a hyperoxie v ovém procesu se zamením na její zaazení do ových plán ped nejbližšími OH. Vtšina pístup se shodujepevážn s Ruskem (1996), který popsal základní principy zaazení vyšší nadmoské výšky do pípravy finských reprezentant ped OH v Sydney. Nummela a Rusko (2000) ped OH v Sydney dále publikovali, že nejvhodnjší pro finské atlety je aklimatizace v délce trvání tech týdn. Dvodem je asový posun, zmna klimatu a pedevším vysoká teplota. Ideální je, aby sportovci využívali vyšší nadmoské výšky po celý rok v kombinaci LHTH a LHTL. Koncepce pípravy na OH musí respektovat tento model, proto je obecná shoda na následujícím modelu v pípad konání OH v nížin a asového posunu o více než 5 hodin: o 6 až 3 týdny ped OH ový kemp ve vyšší nadmoské výšce o 3 týdny ped OH pesun do nížiny v blízkosti konání OH o 2 až 4 dny ped zahájením soutže pesun do místa konání OH Snahou je v maximální míe omezit pobyt pímo v míst konání OH, protože již samotná nominace na OH a pedevším pak pobyt pímo v míst konání OH mají obvykle na sportovce znan stresující vliv (Nummela, Rusko, 2000). Australský model Austrálie nemá vhodné pirozené podmínky pro ve vyšší nadmoské výšce. Z tchto dvod Australian institute of Sport (AIS) v Canbee roku 1997 otevel barokomoru první generace, kde mohlo souasn spát maximáln deset sportovc. Tato barokomora byla konstruována podle píkladu prvního finského domku vybudovaného roku 1993 ve Vuokatti prof. H. Ruskem a J. Wasastjernen (Rusko, 1996). Na základ získaných pozitivních zkušeností roku 2007 uvedl AIS do provozu barokomoru druhé generace v cen pibližn ,- USD, která nabízí krom spaní pro 20 sportovc také omezené možnosti u v posilovn. 3

4 Celá ada (pedevším vytrvalostních) australských sportovc využívá model LHTL, který pi aplikaci výšky m.n.m. po dobu 300 hodin nejmén 12 až 14 hodin denn pináší zlepšení výkonnosti v nížin na úrovni pibližn 1% na každých pibližn 100 hodin pobytu ve výšce (USOC, 2009). Z tchto dvod bude LHTL jednoznan zaazen do pípravy pevážné vtšiny australských reprezentant na nejbližší OH. Významné zvýšení hladiny ervených krvinek nastává na základ výsledk AIS po pravidelném pobytu výšce až m.n.m. nejmén 12 hodin denn. Pro rychlejší rst hodnot ervených krvinek je vhodné podávat sportovcm železo (USOC, 2009). S ohledem na geografické podmínky Australané využívají a mají bohaté zkušenosti pevážn s modelem LHTL, proto se AIS intenzivn zabývá studiem vlivu pirozen navozené vyšší nadmoské výšky na efektivitu a ekonomiku pohybu. Vlastní výzkum (Gore, 2007) i další lánky (Oster, 2008; Lundby a kol., 2007) potvrzují vliv u ve výšce na lepší efektivitu pohybu v porovnání s nížinou. Dvodem je pedevším zlepšení efektivity energetického krytí a aktivace hydroxylázy (Ponsot, 2006). Výzkumy ukazují, že dlouhodobý trvalý pobyt ve vysoké nadmoské výšce (3 500 m.n.m.) vede ke zvýšení hodnoty VO 2max meném v nížin o pibližn 10% (Marconi, 2005). Vliv na výkonnost mají zmny hormonálních hladin a z dlouhodobého hlediska také ovlivnní gen. Proto jsou v Austrálii vedeny diskuse a ešeny výzkumy, zda by ped OH v Londýn nebylo vhodnjší využit model LHTH, pro který ale nejsou v Austrálii vhodné podmínky. Z tchto dvod uvažují o realizaci nkolika ovým kemp v pirozené výšce v Evrop v prbhu RTC 2011/2012. Kanadský model Po neúspchu na OH 1988 v Soulu se Kanaané na základ úspchu státu, které pípravu ve výšce zaadili a na OH uspli, rozhodli zaadit ové kempy ve výšce do u. V první fázi trénovali na základ informací získaných z tehdejší NDR a íny, ale tato strategie vedla k petrénování. Získané negativní zkušeností vedly k vytvoení vlastního kanadského modelu v rámci kterého primárn rozlišují následující ti klíové motivy pobytu ve vyšší nadmoské výšce okolo m.n.m.: A. zlepšení obecných kondiních pedpoklad (doba pobytu ve výšce: 10 až 14 dn) B. zlepšení speciálních pedpoklad (doba pobytu ve výšce: 14 až 21 dn) C. závrená píprava na vrcholné závody (doba pobytu ve výšce: 17 až 21 dn) Ped OH ve Vancouveru se bude vtšina sportovc nominovaných ve vytrvalostních sportech pipravovat dle následujícího modelu: ti týdny ový kemp ve výšce m.n.m. (pevážn využívají stediska USOC) a týden v nížin v následujících msících: ervenec, srpen a íjen a listopad; poátek ledna pípravné závody, 6 až 3 týdny ped OH výška; start na OH 21 až 28 dn po návratu do nížiny. Pro sprintery využívají stejné schéma, jen v kombinaci 10 dn ve výšce a 20 dn v nížin; ped OH pak 10 dn výška a start 3 týdny po návratu. V rámci u pravideln využívají tzv. jo jo efekt: 5x až 7x v rámci títýdenního ového kempu ve výšce m.n.m. absolvují v délce trvání maximáln dvou hodin ve m.n.m.; stejn tak v rámci u v nížin jednou za 3 až 4 dny zaazují ve výšce m.n.m. Z technicko-organizaních dvod využívají nkdy umle navozné výšky, 4

5 ale pirodní je vhodnjší. Tento pístup (za využití pírodní nadmoské výšky) poprvé prezentovali Daniels a Oldridge (1970), kteí prokázali pi tomto modelu zatžování navýšení hodnot hemoglobinu o 6%. D. Smith (USOC, 2009) uvádí obdobné zvýšení hodnot. Jako jeden z parametr hodnocení vlivu výšky využívají Kanaané zjišování hladiny testosteronu, která zprostedkovan indikuje ztrátu svalové hmoty. Na závr títýdenního ového kempu ve výšce (2 000 až m.n.m.) klesá hladina testosteronu obvykle až na 70% hodnot na zaátku pobytu. Cílem je dosáhnout maximální hladiny testosteronu legální cestou práv v období OH. Americké model Vtšina amerických reprezentant pipravujících se na OH využívá v prbhu roního ového cyklu (RTC) opakovan pípravu ve vyšší nadmoské výšce v nkterém z USOC Olympic center: Mammoth Lake (2 240 m.n.m.), Park city (2 500 m.n.m.), Flagstaff (2 135 m.n.m.), Colorado Springs (1 860 m.n.m.). O pozornosti, kterou USOC výšce vnuje vypovídá také skutenost, že jen jediné centrum se nachází v nížin (Chula Vista 21 m.n.m.). Všechna centra nabízí špikové zázemí (vdecké podpora, sportovišt, regenerace atd.). S ohledem na rozsáhlé využívání výšky v ad sportovních odvtví jsme pro ilustraci jsme vybrali nkolik sport, které jsou z pohledu UOSC dlouhodob úspšné (plavání, atletika) nebo naopak zajímavé svým originálním pístupem. Severská kombinace Národní tým severské kombinace USA, vedený trenérem Davem Jerrettem, využívá pomrn jedinený model celoroního pobytu v Park City (2 500 až m.n.m.), kde jsou všichni reprezentanti spolen trénují po celý rok. Dvodem je dle tvrzení trenéra skutenost, že severská kombinace je malý sport a proto musí být všichni potenciáln dobí sdruženái pohromad. Spolený celého týmu je také ideální z hlediska utužení kolektivu a vysoké motivace všech jeho len. K trvalému pesunu celého týmu do Park city došlo v roce 2002 v návaznosti na zmnu pravidel, v rámci které došlo ke zmn bodového hodnocení skoku na lyžích a zvýšení dležitosti bhu na lyžích. Z Park City se pesunují v rámci každého RTC 3x 4x do nížiny na títýdenní soustední zamená na rozvoj anaerobní kapacity. Druhým prvkem soustední v nížin zamených na intenzivní jsou skoky na lyžích za bžného odporu vzduchu. Na jednotlivé y, zamené na intenzitu a skoky, se nkdy pesunují z Park city na píslušnou ást dne do nížiny. V prbhu závodního období využívají hyperoxický (koncentrace kyslíku: 60% až 70%, doba trvání: 60 až 90 min.) zamený na urychlení regeneraních proces ve výšce ped závody v nížin. Dležitou souástí pobytu v Park city jsou z pohledu trenéra psychické aspekty považuje za nezbytné, aby se zde všichni sportovci cítili doma (nikoliv jako doma ). Tuto skutenost zdrazuje trenér také tím, že na OH mezi individuálním závodem na stedním mstku ( ) a štafetami ( ) odletí na pt dn zpt dom. Park city nabízí sdruženám lepší podmínky pro skok, než místo konání OH, kde je obvykle možné absolvovat jen malý poet ových skok. 5

6 Atletika (maratón) V prbhu pípravy na OH v Aténách ( ), kde svenci trenéra Terrence Mahona Deena Kastor a Meb Keflezighi získali medaile, absolvovali adu ových kemp ve vyšší nadmoské výšce. Na základ pozitivních zkušeností s výškou a úspchu na OH si hned v následujícím roce mohli dovolit investovat prostedky na trvalý pesun do výšky. Rozhodli se Mammoth Lakes v Kalifornii (2 050 až 2750 m.n.m.) a s nimi ada dalších len jejich klubu, který ml na OH v Pekingu celkem 4 zástupce. D. Kastor (roník narození: 1973) se po tyech letech trvalého pobytu v Mammoth lake posunula hodnota VO 2max ze 72 ml/min/kg v roce 2004 na 82 ml/min/kg v roce T. Mahon rozdluje na základ individuální fyziologické reakce na trvalý pobyt ve vyšší nadmoské výšce sportovce do následujících ti kategorií: 1. rychle se adaptující, kteí mohou již po nkolika týdnech absolvovat plnou vytrvalostní zátž a opakované nkolikaminutové úseky závodní a nadzávodní intenzitou po 2 až 3 msících pobytu, 2. stedn se adaptující, zaínají plný vytrvalostní po dvou až tech msících a úseky závodní a nadzávodní intenzitou po roce, 3. pomalu se adaptující, vytrvalost po 2 až 3 letech roce a úseky závodní a nadzávodní intenzitou po roce pobytu. Závody v nížin po píjezdu z Mammoth lake zaazuje 3, 7 a 10 nebo pak v rozmezí 17 až 28 dne. Tento velký rozptyl je ovlivnn poznatkem, že u sportovc trvale žijících v Mammoth Lake, se mu nepodailo vysledovat žádné zmny ve výsledcích závod ve vztahu k potu dn jejich pobytu v nížin ped závodem. Dležité je ped závody absolvovat nkolik tžkých v nížin, aby si sportovci zvykli na jiné podmínky pro dýchání. Plavci Bob Bowman, trenér fenomenálního plavce Michaela Phelpse, zaazuje ve vyšší nadmoské výšce v Coloradu Springs (1 860 m.n.m.) pravideln s rznými cíly (viz. tab. 1.) v píslušných ástech RTC (viz. tab. 2.). Pi využívání výšky je nutné zatížení pizpsobit aktuálnímu stavu trénovanosti a konkrétní nadmoské výšce, kterou proto B. Bowman nikdy nemní a vždy trénuje pouze v Coloradu Springs. Dále je nezbytné zvýšit draz na regeneraci a zvýšený písun tekutin. Tabulka 1 Základní druhy u ve výšce (Bowman, USOC 2009) Typ Cíl Doba Zaazení v RTC u ve výšce Trvání A Rozvoj aerobních pedpoklad a 4 týden úvodního dn mezocyklu píprav. období B Píprava na vysoké intenzity po návratu z výšky 1721 dn C Zlepšení závodní výkonnosti 1721 dn Po pípravné fázi a ped em zameným na kvalitu 42 až 49 ped závodem 6

7 Tabulka 2 Typy u ve vyšší nadmoské výšce (Bowman, USOC 2009) Typ A Pípravný výška (14 dn) Pechodný (14 dn) Objemový týdny 1,2,3 4,5 6,7 8,9,10 Typ:B výška (21 dn) Pechodný (14 dn) Smíšený Ladní formy týden 1,2,3 4,5 6,7 8,9,10,11 Typ: C Objemový Pechodný Výška (21 dn) Ladní formy týden 1,2,3 4 5,6,7 8,9,10,11 Prbh mezocyklu ve vyšší nadmoské ilustruje tab. 3., kde jsou podle našeho názoru pedevším zajímavé cíle III. a IV. mikrocyklu, v rámci kterého jsou zaazovány stejné ové dávky jako v nížin. Tabulka 3 mikrocykly v prbhu mezocyklu ve výšce (Bowman, USOC 2009) Dny Mikrocyklus Hlavní cíle 1 3 I Aklimatizace, inicianí nízkou intenzitou, postupné zvyšování objemu 5 7 II Zvyšování objem a intenzity u 8 14 III IV Tréninkové okno možnost zaadit jako v nížin V Redukce objemu i intenzity u, stídání intenzit VI Regenerace a píprava na sestup do nížiny V souladu s informace uvedenými v tabulkách 1 až 3 se pipravoval M. Phelps na OH v Pekingu, kde získal celkem 8 zlatých medailí. Na základ pozitivních zkušeností plánují pípravu na OH v Londýn dle obdobného ového plánu. Novozélandský model Vyšší nadmoskou výšku zaazuje na Novém Zélandu pravideln do ového procesu celkem šest sportovních svaz: kanoisté, cyklisté, atleti, lyžai, triatlonisté a samozejm místní nejpopulárnjší sport rugby. Piklánjí se spíše k nižším nadmoským výškám (1 500 až m.n.m.) a uvádjí, že krátkodobý vliv na výkonnost má již pobyt ve výšce okolo m.n.m. Dvodem mže být skutenost, že jejich jediné centrum Wanaka se nachází ve výšce m.n.m. Pobyt a ve vyšší nadmoské výšce považují za integrální souást tohoto typu ového procesu. V pípravném obdobní zaazují model LHTH a v pedzávodním období pak LHTL, piemž výšku navozují umlou nebo pírodní cestou. Pravideln využívají perušovaný hypoxický, který podle jejich názoru pomáhá udržet zvýšenou hladinu ervených krvinek, jejichž hodnoty pravideln sledují. 7

8 Závody po návratu z výšky jsou nejvhodnjší: 1 až 4 a 12 až 28 den. Krajn nevhodné pro závody jsou 5 až 11 den po návratu z výšky. Ped OH v Pekingu využívali výšku v prbhu celého RTC a OH závody byly u vtšiny (70%) Novozélandských reprezentant naplánovány okolo 20 dne po návratu z výšky. Diskuse Výsledky vlivu umle aplikovaného EPA a jeho modernjších podob (CERA atd.) obecn nejsou píliš publikovány. Odborníci se teoreticky shodují na pozitivním úinku autoodbru krve po návratu z výšky a její aplikaci nkolik dn ped závodem, ale praktické výsledky opt nejsou píliš publikovány, protože jsou v rozporu s pravidly WADA. Nejasný zstává z pohledu odborník (USOC, 2009) na pínos perušovaného hypoxického u (Suchý a kol., 2009) na výkonnost. Existuje jen shoda v jeho aplikaci v rámci pípravy na pobyt ve vyšší nadmoské výšce, kde urychluje fázi adaptace. Pekvapilo nás také tvrzení Novozélanan, kteí tvrdí že krátkodobý vliv na výkonnost má i nadmoská výška m.n.m. Oporu pro toto tvrzení jsme v odborné literatue nenašli (Suchý, 2009) a také se s ním osobn neztotožujeme. Nezbytným aspektem zvládnutí u ve vyšší nadmoské výšce je spolupráce s fyziology a pedevším dostatená motivace kombinovaná se sebekázní. Všichni odborníci se shodují, že ve vyšší nadmoské výšce dojde k petížení a následnému petrénování násobn rychleji než v nížin. Proto je nezbytné, aby sportovci dodržovali ový plán, který ale musí být operativn zpsoben jejich aktuálnímu fyzickému stavu. Pínosy u ve vyšší nadmoské nejsou v posledních letech v podstat nikým rozporovány. Pekvapuje nás ale draz, který je výšku kladen, a prezentovaná pozitiva (USOC, 2009). Negativem naznaeného trendu trvalého pobytu ve vyšší nadmoské výšce jsou jeho sociální aspekty a pedevším pak finanní náronost, která mže vést k omezení možností jeho využívání. Pedevším u stát, které nedisponují vhodnými geografickými podmínkami, nebo nedostaten investují do vdecké základny sportu. Mezi státy s podfinancovanou vdeckou základnou sportu musíme bohužel jednoznan zaadit také eskou republiku. Závr Zmny výkonnosti v prbhu RTC jsou u špikových sportovc bez zaazení vyšší nadmoské výšky obvykle na úrovni pibližn 1,0% (pokud jsou zdraví a daí se dobe dávkovat ové dávky). Meta analýza publikovaných studií za posledních 30 ukazuje, že zlepšení výkonnosti u špikových sportovc po pobytu ve vyšší nadmoské výšce lze oekávat v následujícím rozsahu: pi variant LHTH cca 5,2%; LHTL pibližn 4,2%. Výška zvyšuje hodnoty VO 2max a EPO. LHTL (2 400 m.n.m.) v rozsahu 14 hod./den má stejný vliv jako LHTH (2 200 m.n.m.). Pibližn 100 hodin pobytu ve výšce v rozmezí až m.n.m zvyšuje hodnotu Hb mass pibližn o 1%, max. Po 400 hodinách pobytu již nedochází ke zvyšování Hb mass. Pi pobytu ve výšce je nutné suplementovat železo, zvláš u žen. Strun shrnuté píklady jasn naznaují tendenci, že se trenéi i odborníci piklánjí k trvalému pobytu ve vyšší nadmoské výšce. 8

9 Tento lánek vznikl pevážn na základ informací, které autor získal na 2009 United States Olympic Comittee (dále jen USOC) International Altitude Training Symposium organizovaném USOC v Coloradu Spring ve dnech 21. až 23. íjna Konference se mimo jiných zúastnilo také 17 úastník Olympijských her z USA (9 z nich se zúastnilo nkolika OH) a držitelé zlatých OH medailí z Polska a Mexika. Úast na kongresu si autor hradil z vlastních soukromých zdroj. V okamžiku dopsání tohoto lánku zbývalo to zaátku OH ve Vancouveru jen 93 dn a OH v Londýn zaínají za 940 dn. Bibliografické citace 1. BONETTI, D.L., HOPKINS, W.G. (2009) Meta-analysis of sea level performance following adaptation to hypoxia. Sports Medicine 39, s DANIELS, J., OLDRIDGE, N. (1970) The effects of alternate exposure to altitude and sea level on world-class middle-distance runners. Med Sci Sports 2, s GORE, Ch. et al. (2007) Seasonal Variation of VO 2max and the VO2-Work Rate Relationship in Elite Skiers. Med Sci Sports Exerc. 39, s LUNDBY, C. et al. (2007) Erythropoietin treatment elevates haemoglobin concentration by increasing red cell volume and depressing plasma volume. The Journal of Physiol. 1, s MARCONI, C., MARZORATI M, CERRETELLI, P. (2005) Work capacity of permanent residents of high altitude. High Alt Med Biol. 7, s NUMMELA, A., RUSKO, H. (2000) Acclimatisation to altitude and normoxic training improve 400 m running performance at sea-level. Journal of Sports Sci 18, s RUSKO, H. (1996) New aspects of altitude training. Am J Sports Med 24, s. 48-S SUCHÝ, J., DOVALIL, J., PERI, T. (2009) Souasné trendy u ve vyšší nadmoské výšce, eská kinantropologie 13, s OSTLER, L.M. et al. (2008) Gross cycling efficiency is not altered with and without toeclips. Journal of Sports Sciences 26, s PONSOT et al. (2006) Exercise training in normobaric hypoxia in endurance runners. II. Improvement of mitochondrial properties in skeletal muscle, J Appl, Physiol. s PYNE, D.B. et al. (2004) Progression and variability of competitive performance of Olympic swimmers. J Sports Sci. 22, s UNITED STATES OLYMPIC COMITTEE: International Altitude Training Symposium, Colorado Springs, 2009 (pednášky na CD). [on line, 31. íjna 2009] 9

PŘÍKLADY ZAŘAZENÍ VYŠŠÍ NADMOŘSKÉ VÝŠKY DO PŘÍPRAV NA OH VE VANCOUVERU A LONDÝNĚ*

PŘÍKLADY ZAŘAZENÍ VYŠŠÍ NADMOŘSKÉ VÝŠKY DO PŘÍPRAV NA OH VE VANCOUVERU A LONDÝNĚ* ČK 3/09 9.12.2009 15:41 Stránka 114 PŘÍKLADY ZAŘAZENÍ VYŠŠÍ NADMOŘSKÉ VÝŠKY DO PŘÍPRAV NA OH VE VANCOUVERU A LONDÝNĚ* Česká kinantropologie 2009, Vol. 13, č. 3, s. 114 122 JIŘÍ SUCHÝ Katedra pedagogiky,

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE

SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE JIÍ SUCHÝ, JOSEF DOVALIL, TOMÁŠ PERI Fakulta tlesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky sportu, oddlení

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

Co je N-W. Technika Základní informace:

Co je N-W. Technika Základní informace: Co je N-W Nordic Walking je sportovní aktivita, která není nijak nároná jak na vybavení, as, tak aktuální kondici. Pesto má však velmi pozitivní vliv na zdraví. Cviení probíhá subjektivn ve velice nízké

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím (23.11.2006, LISABON) Ceny nelegálních drog prodávaných na evropských ulicích v posledních

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu I. Co je hlavním cílem aktivit? Zlepšení mediálního obrazu HS ve vztahu k veejnosti. Propagace innosti svazu a propagace sportovních úspch jeho len.

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

!!!!!! "#$%&'!(#)*%'!('+,)-$.!/0102! +,&3)'!'45*56)74895!35:$3&!!!!"#$%&#'$%()*)+,%,,./012%34$5$% 67/"/897%98:,7(% % % % % %

!!!!!! #$%&'!(#)*%'!('+,)-$.!/0102! +,&3)'!'45*56)74895!35:$3&!!!!#$%&#'$%()*)+,%,,./012%34$5$% 67//897%98:,7(% % % % % % !!!!!!!! "#$&'!(#)*'!('+,)-$.!/0102! +,&3)'!'45*56)74895!35:$3&!!!!"#$&#'$()*)+,,,./01234$5$ 67/"/89798:,7( ;;;$)

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI?

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? INFORMACE EFEKTIVITA BEZPEČNÝ POHYB MOTIVACE Měřič srdeční frekvence vám napomáhá porozumět fungování vašeho organismu a přináší tak mnoho nových informací, které lze dlouhodobě

Více

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku 001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku Překlad z nové norské knížky Vytrvalost, vydanou norským olympijským výborem pro vrcholové sportovce a trenéry. Správné naplánování a realizace tréninku

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Tisková zpráva Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Výnosy vzrostly o 7,9 %, vetn 2,5 % organického rstu Provozní zisk ve výši 746 milion euro, nárst o 8,1 % Nárst istého

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko správní fakulta. Emise akcií v podmínkách eské republiky. Public offerings under the circumstances of the CR

Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko správní fakulta. Emise akcií v podmínkách eské republiky. Public offerings under the circumstances of the CR Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko správní fakulta Emise akcií v podmínkách eské republiky Public offerings under the circumstances of the CR Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petr ervinek

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie Výbr z nových knih 10/2011 psychologie 1. Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence / Drahomír Ševík, Nadžda Špatenková a kol. Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 186 s. -- eština. ISBN 978-80-7367-690-2

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha 1 Program 9,15 9,55 10,00 10,15 10,15 11,00 11,00 11,15 11,15 11,30 Registrace úastník

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více