P íklady za azení vyšší nadmo ské výšky do p íprav na OH ve Vancouveru a Londýn Abstrakt Klí ová slova: Úvod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P íklady za azení vyšší nadmo ské výšky do p íprav na OH ve Vancouveru a Londýn Abstrakt Klí ová slova: Úvod"

Transkript

1 Píklady zaazení vyšší nadmoské výšky do píprav na OH ve Vancouveru a Londýn Jií Suchý Univerzita Karlova, Fakulta tlesné výchovy a sportu v Praze Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky tlesné výchovy a sportu; oddlení didaktiky sportu Abstrakt lánek shrnuje pístupy vybraných zemí k využití vyšší nadmoské výšky v rámci pípravy na OH ve Vancouveru a Londýn. Konkrétn se zabývá postupy v Austrálii, Kanad, USA a Novém Zélandu, všechny uvedené státy využívají vyšší nadmoskou výšku ve velké míe. Jednoznaným trendem je trvalý pobyt ve výšce, v rámci kterého se jen y a mezocykly zamené na rozvoj maximální intenzity realizují v nížin. Vtšina uvádných informací byla získána na International Altitude Training Symposium 2009, Colorado Springs organizovaném United States Olympic Comittee (dále jen USOC). Klíová slova:, vyšší nadmoská výška, OH Vancouver a Londýn Úvod Státy, jejichž sportovci opakovan dosahují úspch v mezinárodních soutžích, vkládají do výzkumu zameného na zlepšení sportovní výkonnosti prostednictvím vyšší nadmoské výšky znané finanní prostedky. Na základ pedchozích zkušeností i souasných výzkum panuje u odborník obecná shoda, že píprava ve vyšší nadmoské výšce musí být nedílnou souástí ových plán pevážn vytrvalostních sportovc pipravujících se nejen na Olympijské hry (OH) ve Vancouveru ale i Londýn, které se shodou okolností konají v nízkých nadmoských výškách. Souasná svtová špika je ve vtšin sport tak vyrovnaná, že o vítzství rozhodují minimální asové odstupy. Analýza individuálních plaveckých as na OH, kde nehrají roli vnjší podmínky, ukázala, že špikoví plavci zde dlouhodob dosahují výsledných as v rozmezí 0,8% svého maxima. Horší plavci mají rozptyl 1,6% (data byla získána ješt ped nástupem celotlových plavek) (Pyne, 2004). Rozdíl asu na úrovni 0,4% rozhodoval posledních nkolika letech v plaveckých závodech na MS a OH o zisku medaile (Pyne, 2004). Metaanalýza lánk publikovaných k problematice u ve vyšší nadmoské výšce v recenzovaných asopisech za posledních 30 let ukázala, že špikoví sportovci pi pobytu i u v pírodní vyšší nadmoské výšce ( live high train high dále jen LHTH) prmrn zlepší svou výkonnost pibližn o 5,2%. Varianta pobytu v pírodní vyšší nadmoské výšce a u v nížin ( live high train low dále jen LHTL) zlepšuje výkonnost o cca 4,3%. Data byla získána z výzkum realizovaných bez kontrolních skupin. Málo asté výzkumy za využití kontrolních skupin ukazují na skutenost, že lenové tchto skupin za pedpokladu stejného ového zatížení zlepší výkon asi 2,6%. Zlepšení pi umle navozené výšce (LHTL) jsou 1

2 nižší. Tato skutenost je obvykle zpsobena tzv. placebo efektem, který lze v pípad pírodní nadmoské výšky jen tžko eliminovat (Bonetti a Hopkins, 2009). Souasné výzkumy se pedevším zamují na prbžné upesování rzných model využití vyšší nadmoské výšky pro zvyšování výkonnosti Souástí šetení je v nkterých pípadech také využití hyperoxie. Jako probandy jsou v podstat výhradn využívány úzké týmy špikových sportovc, kteí mají ambice úasti na zimních i letních OH. Výzkumné týmy nemají zájem výsledky píliš publikovat, ale spíš je primárn využívat pro interní poteby participujících sportovních federací. asto je diskutována legálnost využití výšky jako dopingu. WADA (od ) považuje za doping, který mže mít souvislost se zvyšováním penosu kyslíku následující procedury substance: krevní doping, vetn užití autologní, homologní nebo heterologní krve nebo ervených krvinek a jim podobných produkt jakéhokoliv pvodu; umlé zvyšování spoteby, penosu nebo dodávky kyslíku, zahrnující modifikované hemoglobinové produkty, perfluorochemikálie a efaproxiral (RSR13), ale ne s omezením pouze na n (www.antidoping.cz). V seznamu zakázaných prostedk tedy není uveden pobyt v umle nebo pirozen navozené vyšší nadmoské výšce, ani suplementace koncentrovaným kyslíkem. Nkteré souasné studie aspekt vlivu vyšší nadmoské výšky na Sport Science Univerzity Barcelona (SSUB) zaíná v roce 2010 s výzkumem vlivu vyšší nadmoské výšky na elitní plavce. Do projektu jsou zapojeni odborníci z Austrálie, USA, Holandska, Nmecka a Portugalska. Na skupin 40 elitních plavc z jmenovaných zemí budou sledovat ve stedisku Sierra Nevada (2 230 m.n.m.) a Granad (630 m.n.m.) všechny kombinace vlivu vyšší nadmoské výšky (LHTH, LHTL, bydlet dole a trénovat nahoe - LLTH) na. Cílem je ovit vliv vyšší nadmoské výšky na: výkonnost v nížin, aerobní a anaerobní energetické krytí, zjistit optimální dobu trvání, elasticita adaptaních mechanism, techniku ped, pi a po ukonení aklimatizaních proces. Na výzkumu bude participovat také ada špikových plaveckých trenér. Podntem pro zahájení této velké mezinárodní je lánek Bonettiho a Hopkinse (2009), jehož výsledky uvádíme v úvodu lánku. Tým F. Rodrigueze (vedoucí výzkumného týmu z SSUB) na základ analýz výsledk dospl k závru, že ve vtšin sport rozdíl ve výsledném asu v ádu 1,0% (nap. u plavání jen 0,4%) rozhoduje o ne/získání medaile na MS i OH. Air Force Academy v Coloradu springs (USAFA) pracuje soubžn na nkolika dlouhodobých projektech. Tíletý projekt (2009 až 2012) má na základ šetení na píslušnících elitních vojenských jednotek zjistit vliv dlouhodobého pobytu ve výšce m.n.m. na jejich výkonnost. Tetina proband, z níž všichni se narodili v nížin, žije po dobu jednoho roku (s výjimkou vánoc a svátk) v m.n.m., kde absolvují stejnou zátž (nároný vojenský výcvik) jako kontrolní skupina v nížin. Zamují se také na zmny výkonnosti po 10 týdnech návratu z výšky do nížiny. První prbžné výsledky naznaují, že všichni vojáci pipravující se výšce zvládají nejpozdji po 14 dnech stejnou zátž jako kontrolní skupina v nížin. 2

3 USAFA také participuje na letos zahájeném výzkumu Americké plavecké federace na skupin špikových amerických plavc, který se zamuje na využívání hyperoxie pi u. Dosavadní pilotní výsledky, podle tvrzení vedoucího výzkumu Dr. J. Nelsona, ukazují zlepšení výkonnosti za využití hyperoxie jak v nížin, tak vyšší nadmoské výšce. V úvodní ásti výzkumu využívají koncentrace kyslíku jen v rozmezí 30% až 40%, protože lenové výzkumného týmu zatím nemají vyjasnné pípadné negativní úinky vyšší koncentrace kyslíku, která psobí jako antioxidant, v pauzách mezi úseky v bazénu. Nový Zéland realizuje pod vedením P. Pfitzingera projekt, který má uživatelsky píjemným zpsobem seznamovat trenéry s pozitivy i riziky u ve vyšší nadmoské výšce. Výstupy bude tým komparovat z vlastního výzkumu i veejn dostupných studií. Všechny uvádné výzkumy implementují jejich ešitelé zaadit do na OH ve Vancouveru i Londýn. S výjimkou týmu P. Pfitzingera plánují ešitelé publikaci výsledk tchto výzkum až po ukonení tchto OH v Londýn. Využití vyšší nadmoské výšky v píprav na OH ve Vancouveru a Londýn Kapitola shrnujeme pístupy národních vdeckých tým a špikových trenér Austrálie, Kanady, USA a Nového Zélandu. k problematice využití hypoxie a hyperoxie v ovém procesu se zamením na její zaazení do ových plán ped nejbližšími OH. Vtšina pístup se shodujepevážn s Ruskem (1996), který popsal základní principy zaazení vyšší nadmoské výšky do pípravy finských reprezentant ped OH v Sydney. Nummela a Rusko (2000) ped OH v Sydney dále publikovali, že nejvhodnjší pro finské atlety je aklimatizace v délce trvání tech týdn. Dvodem je asový posun, zmna klimatu a pedevším vysoká teplota. Ideální je, aby sportovci využívali vyšší nadmoské výšky po celý rok v kombinaci LHTH a LHTL. Koncepce pípravy na OH musí respektovat tento model, proto je obecná shoda na následujícím modelu v pípad konání OH v nížin a asového posunu o více než 5 hodin: o 6 až 3 týdny ped OH ový kemp ve vyšší nadmoské výšce o 3 týdny ped OH pesun do nížiny v blízkosti konání OH o 2 až 4 dny ped zahájením soutže pesun do místa konání OH Snahou je v maximální míe omezit pobyt pímo v míst konání OH, protože již samotná nominace na OH a pedevším pak pobyt pímo v míst konání OH mají obvykle na sportovce znan stresující vliv (Nummela, Rusko, 2000). Australský model Austrálie nemá vhodné pirozené podmínky pro ve vyšší nadmoské výšce. Z tchto dvod Australian institute of Sport (AIS) v Canbee roku 1997 otevel barokomoru první generace, kde mohlo souasn spát maximáln deset sportovc. Tato barokomora byla konstruována podle píkladu prvního finského domku vybudovaného roku 1993 ve Vuokatti prof. H. Ruskem a J. Wasastjernen (Rusko, 1996). Na základ získaných pozitivních zkušeností roku 2007 uvedl AIS do provozu barokomoru druhé generace v cen pibližn ,- USD, která nabízí krom spaní pro 20 sportovc také omezené možnosti u v posilovn. 3

4 Celá ada (pedevším vytrvalostních) australských sportovc využívá model LHTL, který pi aplikaci výšky m.n.m. po dobu 300 hodin nejmén 12 až 14 hodin denn pináší zlepšení výkonnosti v nížin na úrovni pibližn 1% na každých pibližn 100 hodin pobytu ve výšce (USOC, 2009). Z tchto dvod bude LHTL jednoznan zaazen do pípravy pevážné vtšiny australských reprezentant na nejbližší OH. Významné zvýšení hladiny ervených krvinek nastává na základ výsledk AIS po pravidelném pobytu výšce až m.n.m. nejmén 12 hodin denn. Pro rychlejší rst hodnot ervených krvinek je vhodné podávat sportovcm železo (USOC, 2009). S ohledem na geografické podmínky Australané využívají a mají bohaté zkušenosti pevážn s modelem LHTL, proto se AIS intenzivn zabývá studiem vlivu pirozen navozené vyšší nadmoské výšky na efektivitu a ekonomiku pohybu. Vlastní výzkum (Gore, 2007) i další lánky (Oster, 2008; Lundby a kol., 2007) potvrzují vliv u ve výšce na lepší efektivitu pohybu v porovnání s nížinou. Dvodem je pedevším zlepšení efektivity energetického krytí a aktivace hydroxylázy (Ponsot, 2006). Výzkumy ukazují, že dlouhodobý trvalý pobyt ve vysoké nadmoské výšce (3 500 m.n.m.) vede ke zvýšení hodnoty VO 2max meném v nížin o pibližn 10% (Marconi, 2005). Vliv na výkonnost mají zmny hormonálních hladin a z dlouhodobého hlediska také ovlivnní gen. Proto jsou v Austrálii vedeny diskuse a ešeny výzkumy, zda by ped OH v Londýn nebylo vhodnjší využit model LHTH, pro který ale nejsou v Austrálii vhodné podmínky. Z tchto dvod uvažují o realizaci nkolika ovým kemp v pirozené výšce v Evrop v prbhu RTC 2011/2012. Kanadský model Po neúspchu na OH 1988 v Soulu se Kanaané na základ úspchu státu, které pípravu ve výšce zaadili a na OH uspli, rozhodli zaadit ové kempy ve výšce do u. V první fázi trénovali na základ informací získaných z tehdejší NDR a íny, ale tato strategie vedla k petrénování. Získané negativní zkušeností vedly k vytvoení vlastního kanadského modelu v rámci kterého primárn rozlišují následující ti klíové motivy pobytu ve vyšší nadmoské výšce okolo m.n.m.: A. zlepšení obecných kondiních pedpoklad (doba pobytu ve výšce: 10 až 14 dn) B. zlepšení speciálních pedpoklad (doba pobytu ve výšce: 14 až 21 dn) C. závrená píprava na vrcholné závody (doba pobytu ve výšce: 17 až 21 dn) Ped OH ve Vancouveru se bude vtšina sportovc nominovaných ve vytrvalostních sportech pipravovat dle následujícího modelu: ti týdny ový kemp ve výšce m.n.m. (pevážn využívají stediska USOC) a týden v nížin v následujících msících: ervenec, srpen a íjen a listopad; poátek ledna pípravné závody, 6 až 3 týdny ped OH výška; start na OH 21 až 28 dn po návratu do nížiny. Pro sprintery využívají stejné schéma, jen v kombinaci 10 dn ve výšce a 20 dn v nížin; ped OH pak 10 dn výška a start 3 týdny po návratu. V rámci u pravideln využívají tzv. jo jo efekt: 5x až 7x v rámci títýdenního ového kempu ve výšce m.n.m. absolvují v délce trvání maximáln dvou hodin ve m.n.m.; stejn tak v rámci u v nížin jednou za 3 až 4 dny zaazují ve výšce m.n.m. Z technicko-organizaních dvod využívají nkdy umle navozné výšky, 4

5 ale pirodní je vhodnjší. Tento pístup (za využití pírodní nadmoské výšky) poprvé prezentovali Daniels a Oldridge (1970), kteí prokázali pi tomto modelu zatžování navýšení hodnot hemoglobinu o 6%. D. Smith (USOC, 2009) uvádí obdobné zvýšení hodnot. Jako jeden z parametr hodnocení vlivu výšky využívají Kanaané zjišování hladiny testosteronu, která zprostedkovan indikuje ztrátu svalové hmoty. Na závr títýdenního ového kempu ve výšce (2 000 až m.n.m.) klesá hladina testosteronu obvykle až na 70% hodnot na zaátku pobytu. Cílem je dosáhnout maximální hladiny testosteronu legální cestou práv v období OH. Americké model Vtšina amerických reprezentant pipravujících se na OH využívá v prbhu roního ového cyklu (RTC) opakovan pípravu ve vyšší nadmoské výšce v nkterém z USOC Olympic center: Mammoth Lake (2 240 m.n.m.), Park city (2 500 m.n.m.), Flagstaff (2 135 m.n.m.), Colorado Springs (1 860 m.n.m.). O pozornosti, kterou USOC výšce vnuje vypovídá také skutenost, že jen jediné centrum se nachází v nížin (Chula Vista 21 m.n.m.). Všechna centra nabízí špikové zázemí (vdecké podpora, sportovišt, regenerace atd.). S ohledem na rozsáhlé využívání výšky v ad sportovních odvtví jsme pro ilustraci jsme vybrali nkolik sport, které jsou z pohledu UOSC dlouhodob úspšné (plavání, atletika) nebo naopak zajímavé svým originálním pístupem. Severská kombinace Národní tým severské kombinace USA, vedený trenérem Davem Jerrettem, využívá pomrn jedinený model celoroního pobytu v Park City (2 500 až m.n.m.), kde jsou všichni reprezentanti spolen trénují po celý rok. Dvodem je dle tvrzení trenéra skutenost, že severská kombinace je malý sport a proto musí být všichni potenciáln dobí sdruženái pohromad. Spolený celého týmu je také ideální z hlediska utužení kolektivu a vysoké motivace všech jeho len. K trvalému pesunu celého týmu do Park city došlo v roce 2002 v návaznosti na zmnu pravidel, v rámci které došlo ke zmn bodového hodnocení skoku na lyžích a zvýšení dležitosti bhu na lyžích. Z Park City se pesunují v rámci každého RTC 3x 4x do nížiny na títýdenní soustední zamená na rozvoj anaerobní kapacity. Druhým prvkem soustední v nížin zamených na intenzivní jsou skoky na lyžích za bžného odporu vzduchu. Na jednotlivé y, zamené na intenzitu a skoky, se nkdy pesunují z Park city na píslušnou ást dne do nížiny. V prbhu závodního období využívají hyperoxický (koncentrace kyslíku: 60% až 70%, doba trvání: 60 až 90 min.) zamený na urychlení regeneraních proces ve výšce ped závody v nížin. Dležitou souástí pobytu v Park city jsou z pohledu trenéra psychické aspekty považuje za nezbytné, aby se zde všichni sportovci cítili doma (nikoliv jako doma ). Tuto skutenost zdrazuje trenér také tím, že na OH mezi individuálním závodem na stedním mstku ( ) a štafetami ( ) odletí na pt dn zpt dom. Park city nabízí sdruženám lepší podmínky pro skok, než místo konání OH, kde je obvykle možné absolvovat jen malý poet ových skok. 5

6 Atletika (maratón) V prbhu pípravy na OH v Aténách ( ), kde svenci trenéra Terrence Mahona Deena Kastor a Meb Keflezighi získali medaile, absolvovali adu ových kemp ve vyšší nadmoské výšce. Na základ pozitivních zkušeností s výškou a úspchu na OH si hned v následujícím roce mohli dovolit investovat prostedky na trvalý pesun do výšky. Rozhodli se Mammoth Lakes v Kalifornii (2 050 až 2750 m.n.m.) a s nimi ada dalších len jejich klubu, který ml na OH v Pekingu celkem 4 zástupce. D. Kastor (roník narození: 1973) se po tyech letech trvalého pobytu v Mammoth lake posunula hodnota VO 2max ze 72 ml/min/kg v roce 2004 na 82 ml/min/kg v roce T. Mahon rozdluje na základ individuální fyziologické reakce na trvalý pobyt ve vyšší nadmoské výšce sportovce do následujících ti kategorií: 1. rychle se adaptující, kteí mohou již po nkolika týdnech absolvovat plnou vytrvalostní zátž a opakované nkolikaminutové úseky závodní a nadzávodní intenzitou po 2 až 3 msících pobytu, 2. stedn se adaptující, zaínají plný vytrvalostní po dvou až tech msících a úseky závodní a nadzávodní intenzitou po roce, 3. pomalu se adaptující, vytrvalost po 2 až 3 letech roce a úseky závodní a nadzávodní intenzitou po roce pobytu. Závody v nížin po píjezdu z Mammoth lake zaazuje 3, 7 a 10 nebo pak v rozmezí 17 až 28 dne. Tento velký rozptyl je ovlivnn poznatkem, že u sportovc trvale žijících v Mammoth Lake, se mu nepodailo vysledovat žádné zmny ve výsledcích závod ve vztahu k potu dn jejich pobytu v nížin ped závodem. Dležité je ped závody absolvovat nkolik tžkých v nížin, aby si sportovci zvykli na jiné podmínky pro dýchání. Plavci Bob Bowman, trenér fenomenálního plavce Michaela Phelpse, zaazuje ve vyšší nadmoské výšce v Coloradu Springs (1 860 m.n.m.) pravideln s rznými cíly (viz. tab. 1.) v píslušných ástech RTC (viz. tab. 2.). Pi využívání výšky je nutné zatížení pizpsobit aktuálnímu stavu trénovanosti a konkrétní nadmoské výšce, kterou proto B. Bowman nikdy nemní a vždy trénuje pouze v Coloradu Springs. Dále je nezbytné zvýšit draz na regeneraci a zvýšený písun tekutin. Tabulka 1 Základní druhy u ve výšce (Bowman, USOC 2009) Typ Cíl Doba Zaazení v RTC u ve výšce Trvání A Rozvoj aerobních pedpoklad a 4 týden úvodního dn mezocyklu píprav. období B Píprava na vysoké intenzity po návratu z výšky 1721 dn C Zlepšení závodní výkonnosti 1721 dn Po pípravné fázi a ped em zameným na kvalitu 42 až 49 ped závodem 6

7 Tabulka 2 Typy u ve vyšší nadmoské výšce (Bowman, USOC 2009) Typ A Pípravný výška (14 dn) Pechodný (14 dn) Objemový týdny 1,2,3 4,5 6,7 8,9,10 Typ:B výška (21 dn) Pechodný (14 dn) Smíšený Ladní formy týden 1,2,3 4,5 6,7 8,9,10,11 Typ: C Objemový Pechodný Výška (21 dn) Ladní formy týden 1,2,3 4 5,6,7 8,9,10,11 Prbh mezocyklu ve vyšší nadmoské ilustruje tab. 3., kde jsou podle našeho názoru pedevším zajímavé cíle III. a IV. mikrocyklu, v rámci kterého jsou zaazovány stejné ové dávky jako v nížin. Tabulka 3 mikrocykly v prbhu mezocyklu ve výšce (Bowman, USOC 2009) Dny Mikrocyklus Hlavní cíle 1 3 I Aklimatizace, inicianí nízkou intenzitou, postupné zvyšování objemu 5 7 II Zvyšování objem a intenzity u 8 14 III IV Tréninkové okno možnost zaadit jako v nížin V Redukce objemu i intenzity u, stídání intenzit VI Regenerace a píprava na sestup do nížiny V souladu s informace uvedenými v tabulkách 1 až 3 se pipravoval M. Phelps na OH v Pekingu, kde získal celkem 8 zlatých medailí. Na základ pozitivních zkušeností plánují pípravu na OH v Londýn dle obdobného ového plánu. Novozélandský model Vyšší nadmoskou výšku zaazuje na Novém Zélandu pravideln do ového procesu celkem šest sportovních svaz: kanoisté, cyklisté, atleti, lyžai, triatlonisté a samozejm místní nejpopulárnjší sport rugby. Piklánjí se spíše k nižším nadmoským výškám (1 500 až m.n.m.) a uvádjí, že krátkodobý vliv na výkonnost má již pobyt ve výšce okolo m.n.m. Dvodem mže být skutenost, že jejich jediné centrum Wanaka se nachází ve výšce m.n.m. Pobyt a ve vyšší nadmoské výšce považují za integrální souást tohoto typu ového procesu. V pípravném obdobní zaazují model LHTH a v pedzávodním období pak LHTL, piemž výšku navozují umlou nebo pírodní cestou. Pravideln využívají perušovaný hypoxický, který podle jejich názoru pomáhá udržet zvýšenou hladinu ervených krvinek, jejichž hodnoty pravideln sledují. 7

8 Závody po návratu z výšky jsou nejvhodnjší: 1 až 4 a 12 až 28 den. Krajn nevhodné pro závody jsou 5 až 11 den po návratu z výšky. Ped OH v Pekingu využívali výšku v prbhu celého RTC a OH závody byly u vtšiny (70%) Novozélandských reprezentant naplánovány okolo 20 dne po návratu z výšky. Diskuse Výsledky vlivu umle aplikovaného EPA a jeho modernjších podob (CERA atd.) obecn nejsou píliš publikovány. Odborníci se teoreticky shodují na pozitivním úinku autoodbru krve po návratu z výšky a její aplikaci nkolik dn ped závodem, ale praktické výsledky opt nejsou píliš publikovány, protože jsou v rozporu s pravidly WADA. Nejasný zstává z pohledu odborník (USOC, 2009) na pínos perušovaného hypoxického u (Suchý a kol., 2009) na výkonnost. Existuje jen shoda v jeho aplikaci v rámci pípravy na pobyt ve vyšší nadmoské výšce, kde urychluje fázi adaptace. Pekvapilo nás také tvrzení Novozélanan, kteí tvrdí že krátkodobý vliv na výkonnost má i nadmoská výška m.n.m. Oporu pro toto tvrzení jsme v odborné literatue nenašli (Suchý, 2009) a také se s ním osobn neztotožujeme. Nezbytným aspektem zvládnutí u ve vyšší nadmoské výšce je spolupráce s fyziology a pedevším dostatená motivace kombinovaná se sebekázní. Všichni odborníci se shodují, že ve vyšší nadmoské výšce dojde k petížení a následnému petrénování násobn rychleji než v nížin. Proto je nezbytné, aby sportovci dodržovali ový plán, který ale musí být operativn zpsoben jejich aktuálnímu fyzickému stavu. Pínosy u ve vyšší nadmoské nejsou v posledních letech v podstat nikým rozporovány. Pekvapuje nás ale draz, který je výšku kladen, a prezentovaná pozitiva (USOC, 2009). Negativem naznaeného trendu trvalého pobytu ve vyšší nadmoské výšce jsou jeho sociální aspekty a pedevším pak finanní náronost, která mže vést k omezení možností jeho využívání. Pedevším u stát, které nedisponují vhodnými geografickými podmínkami, nebo nedostaten investují do vdecké základny sportu. Mezi státy s podfinancovanou vdeckou základnou sportu musíme bohužel jednoznan zaadit také eskou republiku. Závr Zmny výkonnosti v prbhu RTC jsou u špikových sportovc bez zaazení vyšší nadmoské výšky obvykle na úrovni pibližn 1,0% (pokud jsou zdraví a daí se dobe dávkovat ové dávky). Meta analýza publikovaných studií za posledních 30 ukazuje, že zlepšení výkonnosti u špikových sportovc po pobytu ve vyšší nadmoské výšce lze oekávat v následujícím rozsahu: pi variant LHTH cca 5,2%; LHTL pibližn 4,2%. Výška zvyšuje hodnoty VO 2max a EPO. LHTL (2 400 m.n.m.) v rozsahu 14 hod./den má stejný vliv jako LHTH (2 200 m.n.m.). Pibližn 100 hodin pobytu ve výšce v rozmezí až m.n.m zvyšuje hodnotu Hb mass pibližn o 1%, max. Po 400 hodinách pobytu již nedochází ke zvyšování Hb mass. Pi pobytu ve výšce je nutné suplementovat železo, zvláš u žen. Strun shrnuté píklady jasn naznaují tendenci, že se trenéi i odborníci piklánjí k trvalému pobytu ve vyšší nadmoské výšce. 8

9 Tento lánek vznikl pevážn na základ informací, které autor získal na 2009 United States Olympic Comittee (dále jen USOC) International Altitude Training Symposium organizovaném USOC v Coloradu Spring ve dnech 21. až 23. íjna Konference se mimo jiných zúastnilo také 17 úastník Olympijských her z USA (9 z nich se zúastnilo nkolika OH) a držitelé zlatých OH medailí z Polska a Mexika. Úast na kongresu si autor hradil z vlastních soukromých zdroj. V okamžiku dopsání tohoto lánku zbývalo to zaátku OH ve Vancouveru jen 93 dn a OH v Londýn zaínají za 940 dn. Bibliografické citace 1. BONETTI, D.L., HOPKINS, W.G. (2009) Meta-analysis of sea level performance following adaptation to hypoxia. Sports Medicine 39, s DANIELS, J., OLDRIDGE, N. (1970) The effects of alternate exposure to altitude and sea level on world-class middle-distance runners. Med Sci Sports 2, s GORE, Ch. et al. (2007) Seasonal Variation of VO 2max and the VO2-Work Rate Relationship in Elite Skiers. Med Sci Sports Exerc. 39, s LUNDBY, C. et al. (2007) Erythropoietin treatment elevates haemoglobin concentration by increasing red cell volume and depressing plasma volume. The Journal of Physiol. 1, s MARCONI, C., MARZORATI M, CERRETELLI, P. (2005) Work capacity of permanent residents of high altitude. High Alt Med Biol. 7, s NUMMELA, A., RUSKO, H. (2000) Acclimatisation to altitude and normoxic training improve 400 m running performance at sea-level. Journal of Sports Sci 18, s RUSKO, H. (1996) New aspects of altitude training. Am J Sports Med 24, s. 48-S SUCHÝ, J., DOVALIL, J., PERI, T. (2009) Souasné trendy u ve vyšší nadmoské výšce, eská kinantropologie 13, s OSTLER, L.M. et al. (2008) Gross cycling efficiency is not altered with and without toeclips. Journal of Sports Sciences 26, s PONSOT et al. (2006) Exercise training in normobaric hypoxia in endurance runners. II. Improvement of mitochondrial properties in skeletal muscle, J Appl, Physiol. s PYNE, D.B. et al. (2004) Progression and variability of competitive performance of Olympic swimmers. J Sports Sci. 22, s UNITED STATES OLYMPIC COMITTEE: International Altitude Training Symposium, Colorado Springs, 2009 (pednášky na CD). [on line, 31. íjna 2009] 9

SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE

SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE JIÍ SUCHÝ, JOSEF DOVALIL, TOMÁŠ PERI Fakulta tlesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky sportu, oddlení

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta 2 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel,

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ strana 1 59 7. roník esko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství (25. 27. 4. 2012, Kouty nad Desnou)

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE. 2003 Petr Soukal - 1 -

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE. 2003 Petr Soukal - 1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE 003 Petr Soukal - - VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Studijní program: Kvantitativní metody

Více

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže)

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) gg Daniel Glauer, Jan Ryjáek, Aneta Šípová, Ondej Špaek, Jan Zajíc esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) kvten 2005 esko-nmecké vztahy a gymnaziální

Více

Vypracoval P.Vida 2007

Vypracoval P.Vida 2007 Vypracoval P.Vida 2007 Pekážkový bh Pekážkový bh lze charakterizovat jako technicko-sprinterskou disciplínu, tzn., že pekážková technika má stejnou dležitost jako sprinterská rychlost. Podstata souasné

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT CENY BYTU Z

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit Kapitola 1: Pojetí...2 Kapitola 2: Zdravotní postižení...16 Kapitola 3: Diagnostika...76 Kapitola 4: Intervence...95 Kapitola 5: Sporty

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více