725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006"

Transkript

1 ROČNÍK 15 KVĚTEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO UZÁVĚRKA: TISK: REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK, P. KŘESŤAN, J. SCHREYER NÁKLAD: VÝTISKŮ TISK: TISKÁRNA BOR s.r.o. VYCHÁZÍ: UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: PŘÍSPĚVKY DÁVEJTE NA INFORMAČNÍ CENTRUM SLOUPEK NA TÉMA PSI A ÈISTOTA V NAŠEM MÌSTÌ Již delší dobu sleduji chování našich spoluobèanù pejskaøù a zjistil jsem, že dodržování vyhlášky o uklízení výkalù svých pejskù pro nì neznamená vùbec nic. Pro zajímavost jsem vìnoval této tématice jeden den a co jsem zjistil je zcela katastrofální. Za celý den mého sledování jsem nevidìl ani jednoho psa, který by mìl náhubek, polovina psù sice byla na vodítku, ale náhubek nemìl ani jeden. Co se týèe uklízení, vidìl jsem pouze jednoho majitele, který po svém psu uklidil. Byl jsem též dlouhou dobu chovatelem nìmeckých ovèákù a jímá mì hrùza, když velký pes bez náhubku vláèí za sebou svojí panièku mezi lidmi a dìtmi. Dále jsem si všiml, že aèkoli je Stráž ideální místo pro venèení psù a radnice vyhradila místa na venèení, dodala koše na odkládání fekálií, tyto se staly jen cílem vandalù. Nedovedu pochopit, že v okolí mìsta v dosahu (cca m ) jsou pole a louky, kde by nikomu venèení nevadilo. Vìtší èást chovatelù dává pøednost venèit své miláèky na místech zcela nevhod-ných (proluky mezi domy, v okolí pomníku, v parku, na pískovištích a co je nejzávažnìjší, na dìtských høištích). Pohyboval jsem se za svého života v rùzných mìstech, ale nikde jsem nevidìl tolik psích výkalù jako ve Stráži. Ale vidìl jsem, jak v jiných mìstech koná Mìstská policie, která neváhala uložit pokutu za porušování vyhlášky. Mám psy rád, ale tìžko ode mì mùžete chtít, abych miloval psa, kterého nezodpovìdný majitel uvázal bez náhubku u obchodu a který po celou dobu, co je majitel v obchodì, vydrží neustále štìkat a když na to upozorníte majitele, ještì vám vynadá. Po rozmluvì s mnoha spoluobèany se domníváme, že nastal èas, aby radnice ve spolupráci s Mìstskou policií zaèala mnohem razantnìji vymáhat dodržování vyhlášky. Závìrem doufám, že se vìtšina slušných pejskaøù zamyslí a pomùže mìstu vylepšit èistotu ve mìstì, abychom se nemuseli stydìt pøed návštìvníky našeho mìsta. -VIKY- DUBOVÉ PODLAHY SCHODY STØEŠNÍ OKNA Tel.: let mìsta Stráže p.ralskem Program: 27. kvìtna hod. Skláøská muzika pøed budovou s.p.diamo hod. Hry a soutìže pro dìti pláž hod. Program pro dìti pláž hod. Denní program pláž hod. Noèní program pláž hod. Slavnostní ohòostroj Úèinkující: SKLÁØSKÁ MUZIKA - dechovka, MAŽORETKY, IGNIGENA taneèní skupina, MUSICA CANORA hudební skupina, LEPUS historický šerm, AUGUSTA HISTORIKA taneèní skupina, SACRAMONT kejklíø a žonglér, VÍTÌZSLAV KUSCHMITZ loutkoherec, PYRO & ART ohòostroj, GOLEM historický šerm a další. Rodinné muzicírování Uspoøádat ve Stráži pod Ralskem hudební produkci, která by byla umìlecky hodnotná a divácky úspìšná, není snadné. Na koncert Jùù Tùù radnice nejspíš nemá peníze, a kdyby se ve mìstì z charitativních dùvodù rozhodli vystupovat Vídeòští filharmonikové,pøišlo by na nì -odhaduji- sedmnáct neplatících divákù. Z èehož dva by tam byli omylem, protože by si spletli filharmonii s filatelií.paní uèitelka Vítková ze ZUŠ na to šla jinak. Jemným, ale vytrvalým pùsobením zasela do hlav svých žákù myšlenku, že by bylo pìkné, kdyby si mohli nìco zahrát s mámou, tátou, dìdou, nebo se sestøenicí. Stejnì pùsobila na rodinné pøíslušníky. Jakmile myšlenka uzrála, vymyslela program, rozepsala noty, a když se nìkdo bránil, že na nic hrát neumí, jednoduše ho na nìco hrát nauèila. Na zobcovou flétnu - když se bránil málo, nebo na triangl - když se bránil zvláš urputnì. Rodinné muzicírování se potom (po nìkolika týdnech cvièení a strašných nervù) uskuteènilo 11. dubna. Atmosféra v sále byla nezapomenutelná, fandilo se jako na hokeji, a i když jsme v jednotlivých èíslech ledacos zvrzali, celkový hudební zážitek lze oznaèit jako dokonalý. Na závìr dostal každý úèinkující od paní uèitelky kytku a pamìtní list, aèkoliv velkou kytku mìla dostat paní uèitelka. Dìkujeme. Neznal VOLBY 2006 Oznámení o dobì a místì konání voleb Starosta mìsta Stráž pod Ralskem podle 15 zákona è. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu Èeské republiky a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù oznamuje: 1.Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky se uskuteèní:dne od hodin do hodin a dne od 8.00 hodin do hodin 2.Místem konání voleb ve volebním okrsku è. 1 je volební místnost v Domì kultury U Jezera, ul. Máchova è.p. 203 velký sál pro volièe bydlící v ul. Fibichova, Hornická, Mimoòská, Mírová, Mlýnská, ve volebním okrsku è. 2 je volební místnost v Domì kultury U Jezera, ul. Máchova è.p. 203 velký sál pro volièe bydlící v ul. Bezruèova, Dubnická, Energetikù, Jižní, Námìstí 5. kvìtna, Okružní, Pionýrù, Pod Kaplí, Revoluèní, Školní, Úzká, ve volebním okrsku è. 3 je volební místnost v Domì kultury U Jezera, ul. Máchova è.p. 203 velký sál pro volièe bydlící v ul. Enkláva, Jezerní, Lesní, Máchova, U Stadionu 3.Volièi bude umožnìno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní obèanství Èeské republiky (platným obèanským prùkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem Èeské republiky anebo cestovním prùkazem) 4. Každému volièi budou dodány 3 dny pøede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb voliè mùže obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. UPOZORNÌNÍ Od je upravena provozní doba sbìrného dvora : Mgr. Jiøí Vanìk starosta Pondìlí - Úterý 10,00 hod. 18,00 hod. Støeda - Ètvrtek 10,00 hod. 18,00 hod. Pátek - Sobota 10,00 hod. 18,00 hod. Nedìle -

2 STRANA 2 VARTA KVÌTEN 2006 Jednoduchý návod, koho volit do snìmovny ( èervna 2006) Jít - nejít k volbám? Otázka je vyøešená 17 let. Samozøejmì jít! Na každém hlasu záleží a každému pøece záleží na výsledku! Že nevíte, koho volit? Tak zde je ten jednoduchý návod : Jste samostatnì myslící èlovìk, který nìco umí a nebojí se práce ani zodpovìdnosti a nechce, aby mu stát do všeho mluvil a pøerozdìloval více jeho penìz, než je nutné? Volte pravici! Vaše sebevìdomí je na nule, bojíte se zmìn, nedovedete se sám rozhodovat ani pøizpùsobovat požadavkùm doby? Nevadí vám, že za vás rozhoduje stát a že vám vezme peníze, ze kterých se vám pak velkoryse pøilepšuje? Volte levici! Pravice to je ODS. Levice to je ÈSSD a KSÈM. Nevíte-li stále, volte støed- tj. KDU-ÈSL. Nevìøte, že nìjaká nová, malá stranièka nìco vyøeší. (Maximálnì touhu nìkoho stát se jejím pøedsedou.) Jste v dùchodu a požadavky doby jdou mimo vás? Nebuïte sobeètí, myslete na dìti (vnuky ) a na jejich budoucnost. Volte stranu, která jim nabízí možnosti, ne peníze bez práce. Jste studenti, uèni, je vám 18, ale volby vás nezajímají? Nebuïte líní a bìžte volit! O vaší budoucnosti se rozhoduje! Nehleïte na tváøe kandidátù ty se èasem vymìní, dùležitý je smìr, kterým zemì pùjde. A ten byl vyøešen pøed 17 lety! Nebo se chcete vrátit pøed rok 1989? Ivana Bršlicová SOS radí Pøed nìkolika dny jsme na poznávacím zájezdu s manželkou zakoupili sadu velmi drahých hrncù. Doma se nám to rozleželo a hrnce bychom chtìli vrátit. Jsme z toho dost neš astní, dali jsme za nì veškeré úspory. Je vùbec možné zboží vrátit? Ano, možné to je, za splnìní urèitých podmínek. Vzhledem k tomu, že jste zboží zakoupili na pøedvádìcí akci firmy, tj. mimo prostory, kde firma podniká, vztahuje se na uzavírání takových smluv 57 obèanského zákoníku. Obèanský zákoník prošel v bøeznu novelou, aby se docílilo ještì vìtší ochrany spotøebitelù. Obecnì si tedy zapamatujte: Uzavøete-li smlouvu na pøedvádìcí akci, na výstavì, reklamním zájezdu nebo pøi podomním prodeji, máte právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnù (namísto pùvodních sedmi) od jejího uzavøení, a to bez udání dùvodu. Prodávající není oprávnìn po vás požadovat sankci za odstoupení od smlouvy. Pokud tedy do 14 dnù od smlouvy odstoupíte, tzn. v této lhùtì bude dopis o odstoupení doruèen na adresu prodávajícího, je ten povinen vrátit vám peníze nejpozdìji do 30 dnù od vašeho odstoupení. A jedna perlièka na závìr: Pokud vás prodávající písemnì neupozorní na možnost odstoupení, prodlužuje se tato lhùta až na 1 rok od uzavøení smlouvy. Petra Vaòková Sdružení obrany spotøebitelù ÈR Poradenské linka: (8Kè/min.) Hledám pronájem nebo koupím byt 1+1 ve Stráži pod Ralskem. Volat mùžete na tel Zn. SPÌCHÁ Mìstská policie informuje: Krádež kovové èásti mycí linky na osobní a nákladní automobily Dne v 11:40 hodin pøistihli strážníci Mìstské policie Stráž pod Ralskem v objektu bývalé myèky na osobní a nákladní automobily (vedle èerpací stanice KM PRONA) pøi kontrolní èinnosti dvì osoby, které rozebírají jednu z myèek za úèelem odvozu železného rámu do sbìrných surovin. Podezøelé osoby byly pøedány Policii ÈR k dalšímu šetøení. Pøítomni: dle presenèní listiny - 6 èlenù RMì Ovìøovatelé zápisu: pan Schreyer, pan Jeøábek Omluven pan Machytka R/75/2006 Zahájení stavby rodinných domù Rada mìsta doporuèuje ZMì schválit koupi èástí pozemkù p.p.è. 1254/10 a 1254/8. Jedná se o pozemky, na kterých dle pøedložené studie, vypracované panem Petrem Holubcem v bøeznu 2006, bude umístìna místní komunikace. Ostatní podmínky pro stavbu rodinných domù, stanovené usnesením ZMì Z/7/2006 ze dne zùstávají v platnosti. R/76/2006 Prodej nemovitosti èp. 257, ul. Bezruèova Rada mìsta ve vìci nerozhodla R/77/2006 EMGE s. r. o. - žádost o prodej kovových souèástí z objektu Strmá èp. 2 Rada mìsta žádost zamítá. R/78/2006 Karel Mrtka Vrchní strážník MP Mìstská policie + BESIP Nehody zavinìné dìtmi v Libereckém kraji za rok ) Dne v 11:10 hod. na sil. III/2713 (3,0 km) ve Václavicích u domu èp. 171 vyjíždìl nezletilý 14 letý cyklista na horském jízdní kole Tachnobike z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na sil. III. tøídy, pøièemž nedal pøednost v jízdì autobusu Karosa, který øídil 56 letý øidiè, kterému se støetu nepodaøilo zabránit, cyklista byl zaklínìn pod autobus a utrpìl tìžká zranìní. Hmotná škoda cca 4.000,- Kè. 2) Dne v 11:45 hod. v Kamenickém Šenovì, na sil. I/13 (153,6 km) u horní ZŠ, pøecházela nezletilá 10 letá školaèka silnici I. tø. za nepøehlednou zatáèkou, øádnì se nerozhlédla a pøi pøecházení nerazila do pravé zadní èásti zleva projíždìjícího os. vozidla Š Favorit, jehož 71letému øidièi se nepodaøilo støetu zabránit. 3 Dne v 17:40 hod. v Jablonci nad Nisou, ul. Palackého (sil. III/ ,26 km) øídil 23letý øidiè os. vozidlo Ford Puma ve smìru od centra mìsta, když mu náhle, zpoza vysokého snìhového mantinelu, bezprostøednì pøed vozidlo vbìhl do jízdní dráhy nezletilý 11 letý chlapec. Chodec utrpìl lehké zranìní. 4) Dne v 07:48 hod. na sil. III/2879 (2,92 km) v Jablonci n. Nis. Kokonínì u ZŠ vbìhl zleva, zpoza zaparkovaného vozidla VW Transportér, do jízdní dráhy autobusu MHD è. 10, 8miletý chlapec, který byl pøední èástí autobusu, jehož 36 letému øidièi se nepodaøilo vèas zastavit, zachycen a utrpìl tìžké zranìní, zlomeniny pravé horní a dolní konèetiny s dobou léèení cca 6 mìsícù. Alkohol u øidièe negativní. 5) Dne v 07:45 hod. v Liberci, na køižovatce ul. Kubelíkova a Spartakiádní, vbìhl zprava, bezprostøednì pøed projíždìjící os. vozidlo Peugeot 405, nezletilý 10 letý chlapec. Øidièce vozidla (36 let) se nepodaøilo støetu s chodcem zabránit a tento utrpìl lehké zranìní, k hmotné škodì nedošlo. Zdenìk Riegl Upraveno v souladu se zák. 101/2000 Sb. o ochranì osobních údajù! Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 5. zasedání Rady mìsta Stráže pod Ralskem, konaného dne 15. bøezna 2006 Žádost o prodej pozemku Rada mìsta doporuèuje ZMì schválit zveøejnìní zámìru prodeje èásti p.p.è. 1311/3 v k.ú. Stráž pod Ralskem R/79/2006 Žádosti o splátkové kalendáøe Fi FRANKO Stráž pod Ralskem rada mìsta postupuje žádost k rozhodnutí na zasedání ZMì L. J. rada mìsta doporuèuje ZMì žádosti vyhovìt. B. Š. rada mìsta doporuèuje ZMì žádosti vyhovìt. R/80/2006 Žádost o prominutí penále - Oldøich Hýbner AUTODOPRAVA s. r. o. Rada mìsta žádosti nevyhovuje. R/81/2006 Firma Štìtka Otakar POWER žádost o prodloužení pronájmu nebytových prostor v bývalém areálu SÚK Rada mìsta vyhovuje žádosti za tìchto podmínek: -pronájem bude prodloužen do doby realizace vlastního využití prostor v areálu; VHLEDEM K TOMU, ŽE SE NA STRÁŽNÍKY MÌSTSKÉ POLICIE OBRACÍ ØIDIÈI S OTÁZKOU NA NOVÝ BODOVÝ SYSTÉM, PO- DÁVÁME VÁM STRUÈNÌ PRA- VIDLA BODOVÉHO SYSTÉMU. PRAVIDLA BODOVÉHO SYSTÉMU Øidiè na základì dosažení horní hranice povoleného poètu bodù (12) pøijde na rok o øidièský prùkaz a pøed jeho získáním bude muset skládat opìt zkoušku. Bodové konto ovlivòuje i roèní doba bez pøestupku, øidiè tak sníží své konto ètyømi body. Pokud se na øidièovì kontì objeví 12 bodù, je mu odebrán øidièský prùkaz. - Obecní úøad, který vydal øidièský prùkaz, zaznamená body do 5 dnù od doruèení informace o udìlení pokuty nebo pravomocného rozhodnutí o udìlení trestu. - Øidiè musí na požádání obdržet výpis o stavu svého konta; obecní úøad však nemá povinnost v pøípadì zmìny bodového konta automaticky øidièe informovat. - Po roce bez bodového pøestupku mu bude stav snížen o 4 body, po dalším roce znovu o 4 body. - Pokud neporuší pøedpisy tøi roky, bude mít zaruèenì èisté konto. - Pokud byl øidiè potrestán zákazem øízení a má na svém kontì trestné body, lhùty pro odpoèet mu zaènou bìžet až po skonèení zákazu øízení. - O dosažení (pøekroèení) hranice 12 bodù musí být øidiè neprodlenì informován. - Na odevzdání øidièského prùkazu má od doruèení oznámení pìt dnù. - Podmínkou pro vrácení øidièského oprávnìní je doklad o pøezkoušení z odborné zpùsobilosti k øízení motorových vozidel. Karel Mrtka Vrchní strážník MP - ve smlouvì bude sjednána výpovìdní lhùta jeden mìsíc. R/82/2006 Pøidìlení bytu Rada mìsta rozhodla pøidìlit byt è. 21 o velikosti 1+0, ul. Jižní èp. 367 v kategorii B podle poøadníku. R/83/2006 Schválení finanèních èástek pøíspìvky na sportovní a kulturní aktivity Rada mìsta na základì doporuèení Komise kultury a sportu schvaluje èerpání finanèních èástek na jednotlivé kulturní a sportovní aktivity dle Sportovního a kulturního kalendáøe na rok Poøadatelé jednotlivých akcí mohou èerpat finanèní prostøedky na základì pøedložení vyplnìných pøíslušných formuláøù. Pøehled schválených finanèních prostøedkù je pøílohou usnesení. Zodpovídá: ved. finanèního odboru Termín: prùbìžnì

3 STRANA 3 VARTA KVÌTEN 2006 Úvodem trochu historie. Kroniky se svou formou i obsahem øadí k takzvaným vyprávìcím dìjepisným pramenùm.vznikají jako historické prameny èi vyprávìní a mívají rùzné podoby. Nejjednodušší formou býval ojedinìlý záznam,který podával zprávu o jediné události.spojováním záznamù do chronologické øady vznikaly letopisy, které bývaly psány v prùbìhu let nebo i dodateènì byly napsány najednou. Nejvyspìlejším typem vyprávìcího pramene je kronika.tímto oznaèením rozumíme dílo dìjepisné, které vznikalo za úèelem zachování a hodnocení historických událostí,odehrávajících se v urèité obci, kraji nebo zemi. Snaha uchovat zprávy o významných událostech písemnou formou jsou velmi starého data.jako první autoøi se ve støedovìku uplatòovali pøedevším duchovní.období výrazných politických a hospodáøských zmìn,které spolu s dlouhodobými váleènými konflikty (napø.tøicetiletá válka),zasáhlo pronikavì do života mìst a jejich obyvatel, vyvolalo i v tomto prostøedí potøebu záznamu tìchto událostí.této úlohy se ujali mìstští kronikáøi.tyto záznamy mìly zpoèátku význam rodinný a byly zapisovány do modlitebních knih,biblí a kalendáøù.zachycovaly narození,svatby,úmrtí a další události spojené s životem širší rodiny,také zachycovaly zprávy o neúrodì,životních pohromách a podobnì.pøes znaènou roztøíštìnost jsou tyto záznamy cenným dokladem o tehdejším zpùsobu života a jeho obtížných podmínkách.kronikáøi byli vìtšinou lidé moudøí s bohatými životními zkušenostmi. K tomuto typu kronikáøù patøil i rychtáø a vlastenecký kronikáø z Milèic u Podìbrad František Jan Vavák ( ). Rostoucí poèet lidových kronikáøù,farních kronik (také nazývaných farní pamìtnice) byl jedním z popudù k tomu,aby i správní orgány se zaèaly o tuto problematiku hloubìji zajímat (to znamená,že pod vlivem osvícenectví se už od druhé poloviny 18.století zaèal mìnit zpùsob správy obecních vìcí až do poloviny 19.století,kdy se zvláštì ve vìcech správy obcí zaèala uplatòovat i místní samospráva.prvé díly nìkterých kronik venkovských obcí mají dochovány dokumenty právì díky usnesením obecních rad v druhé polovinì 19.století). Nejvyšší èeský purkrabí Karel Chotek se obrátil na všechny krajské úøady a biskupské ordinariáty, aby získal co nejvíce poznatkù a zkušeností s vedením kronik. Jeho snaha však nezískala u tìchto institucí vìtší pochopení. Protože v roce 1829 vydalo naøízení o vedení kronik i sousední Bavorsko,vyžádal si hrabì Chotek jeho text.ten se stal po pøizpùsobení k èeským pomìrùm podkladem pro obdobné naøízení v Èechách. Dekretem prezidia Zemského gubernia ze dne 31.srpna 1835 s úèinností od 1.ledna 1836 (uplynulo již 170 let od úèinnosti tohoto naøízení) bylo naøízeno,aby ve všech mìstech a trhových obcích,významìjších vesnicích a na farních úøadech byly založeny a vedeny pamìtní knihy.kronika mìla zaznamenávat události významné pro život obce,zachycovat zvyky a obyèeje,slavnosti,vzácné návštìvy,život významných osobností a obyvatel, poèty obyvatel a tak podob.celostátní události mìly být zaznamenány pouze tehdy, když mìly mít vztah k obci.dekret naøizoval psát kroniky nìmecky nebo latinsky.pøesto se objevovaly kroniky psané èesky. Dodnes pøesnì nevíme,kolik kronik bylo podle tohoto dekretu založeno. V šedesátých letech 19.století s probouzejícím se kulturním a spoleèenským životem našich mìst a obcí,se v kronikách objevují záznamy o poøádání divadelních pøedstavení, zakládání sdružení obèanù a spolkù,tìlovýchovných organizací,hasièských sborù a další. Samostatná Èeskoslovenská republika uložila v roce 1920 zákonem è.80/1920 Sb.vést obecní pamìtní knihu v každé politické obci v Èechách,na Moravì a ve Slezsku.Tento zákon o obecních pamìtních knihách je platný dodnes.k jeho provádìní bylo vydáno vládní naøízení è. 211/1921 Sb., které bylo pozdìji nahrazeno vládním naøízením è.169/1932 Sb. Byl zdùrazòován požadavek pravdivosti a vìrnosti pøi psaní kroniky. Protože existovaly obavy,že obecní kroniky a záznamy v nich by mohly být zdrojem vzpomínek na svobodný stát a protektorátní úøady by rády vidìly vedení kronik v jiném duchu,vydalo Ministerstvo školství a národní osvìty v øíjnu 1940 smìrnici, aby obecní kroniky byly soustøedìny na okresních úøadech a potom pøedány do státních archívù v Praze a Brnì.Podstatná èást kronik byla odevzdána, ale nìkteré byly ukryty.docházelo i k urychlenému pøepisování kronik a odevzdán byl jen jejich pøepis.øada kronikáøù nechtìla podle nových smìrnic kroniku vést.psát a uchovat pravdivé záznamy o životì v protektorátu pro budoucí kronikáøské využití bylo obtížné a nebezpeèné. V kvìtnu 1945 se u kulturní sekce Zemského národního výboru ustanovila muzejní a archivní sekce,která vydala provolání k obecním kronikáøùm.v zájmu minimalizace èasových mezer vyzvala k doplnìní záznamù v kronikách k zaznamenávání událostí pøed mnichovským diktátem a i v mezidobí mezi Mnichovem a okupací. V záznamech mìl být rovnìž vylíèen prùbìh osvobození jednotlivých mìst a obcí.po osvobození bylo prvoøadým úkolem vrátit kroniky obcím,ustanovit kronikáøe a zajistit kontinuitu záznamù. Po únoru 1948 sílily obavy nìkterých kronikáøù,že dojde ke zpolitizování kronikáøské èinnosti. Tato obava dostala reálnou podobu ve smìrnicích Ministerstva informací a osvìty ze dne a zejména ve smìrnici Ministerstva školství a kultury o vedení kronik ze dne , ve které dozor nad vedením kronik odbornì poradenské èinnosti,vèetnì politické výchovy kronikáøù mìla být zajiš ována odbory školství a kultury okresních národních výborù. V roce 1962 Ministerstvo kultury projednalo materiál výborù na povinnost založit kroniku a jmenovat kronikáøe v tìch obcích,kde tomu ještì tak nebylo. Souèasnì bylo doporuèeno,aby se okresní vlastivìdná muzea ve spolupráci s archívy stala poradenskými støedisky kronikáøù. Pøi tìchto muzeích mìl být zøízen poradenský sbor pro kronikáøství.ustøední poradní sbor vznikl pøi Ustøedním muzeologickém kabinetu Národního muzea v Praze. Tak se kronikáøství dostalo do pøímé metodické péèe muzeí. Po listopadu 1989 pøešla povinnost péèe o kroniky na obce podle zákona è.367/90 Sb. I v souèasnosti mùžeme spolupráci mezi místními muzei a kronikáøi doporuèit.muzejní sbírky tvoøí èást pramenné základny k dìjinám obcí a mìst a kronikáøi zase mohou poskytovat cenné informace a pomoci pøi získávání dokumentace k souèasnému životu. Kronika mìsta Stráže pod Ralskem byla údajnì vedena již od dávných dob historie pánù z Vartenberka.Dále jsou náznaky,že byly nìkteré údaje zpracovávány po první i druhé svìtové válce,avšak nic nebylo zachováno,prostì se ztratily.dle nepøesných informací jsou archivní dokumentaèní materiály o životì a událostech ve Stráži pod Ralskem v držení nìkterých obèanù, pamìtníkù.velice rádi bychom uvítali, kdyby alespoò èást tìchto dokumentù obèané Stráže pod Ralskem byli ochotni zapùjèit k plánovaným výstavám a k dalšímu zpracování. Dne 2.èervna 1997 Rada mìstského úøadu svým usnesením è.113/97 rozhodla o zpracovávání kroniky mìsta Stráže pod Ralskem. Dále bylo rozhodnuto zaèít se psaním kroniky od 1.ledna Kronikáøem mìsta Stráže pod Ralskem byl jmenován pan Jaroslav Vít.Jeho úkolem bylo popsat události od roku 1998,ale velice hezkým zpùsobem se vrátil k historii mìsta, i s novodobými událostmi vše pøehlednì a rozsáhle v kronice zadokumentoval do poloviny roku 2001.V práci kronikáøky mìsta Stráže pod Ralskem,nìkdy i s pøíjemným a lehkým humorem pokraèovala paní MVDr. Ivana Bršlicová.Kroniku zpracovávala do února Kronikáøi se mìní, ale mìsto Stráž pod Ralskem zùstává.nebude lehké navázat na tak zkušené kronikáøe jakými byli pan Vít a paní MVDr.Bršlicová,ale myslím si,že teprve èas ukáže,jak se mi podaøí naplnit citát z naøízení vlády: Uèelem pamìtní knihy obecní jest zachovati místní dìjiny pro pouèení budoucích Na závìr si dovolím upozornit,že kronika mìsta je k nahlédnutí v Informaèním centru ve Stráži pod Ralskem,každou støedu od 15 17h. Semotánová Eva- kronikáøka mìsta Ráda bych pozvala obèany Stráže pod Ralskem na cyklus besed Hledání ztracené pamìti mìsta. První beseda se koná od 15 hodin v Mìstské knihovnì ve Stráži pod Ralskem. Jelikož je omezený poèet míst,chtìla bych poprosit pøípadné zájemce o besedu o potvrzení úèasti na telefonním èísle Obecní kroniky Semotánová Eva. ÚÈETNICTVÍ, DAÒOVÁ EVIDENCE, MZDY, DAÒOVÁ PØIZNÁNÍ Možnost zastupování na úøadech. Praxe 15 let. tel:

4 STRANA 4 VARTA KVÌTEN 2006 Pravidla pro prodej bytových jednotek z majetku mìsta Stráže pod Ralskem Zastupitelstvo mìsta Stráže pod Ralskem schválilo svým usnesením è. Z/21/2006 ze dne tato pravidla pro prodej bytových jednotek z majetku mìsta Stráže pod Ralskem. I. Pøedmìt prodeje - výbìr nemovitostí k prodeji 1.Pøedmìtem prodeje realizovaného podle zákona è. 72/1994 Sb. ve znìní pozdìjších právních pøedpisù, je bytový dùm s jedním nebo více èísly popisnými, s vymezenými bytovými popø. nebytovými jednotkami vèetnì pøíslušenství, a to na základì prohlášení vlastníka. 2.V souladu se zákonem è. 72/1994 Sb. jsou s bytovou jednotkou a nebytovými prostory odprodány i pomìrné èásti zastavìného pozemku (stavební parcely). Podle individuálního posouzení mùže být pøedmìtem pøevodu pozemek vedlejší, tj. pozemky se zastavìným pozemkem a pøevádìnou budovou funkènì související, pokud jejich vlastníkem je mìsto Stráž pod Ralskem. V odùvodnìných pøípadech mùže být pøevod bytové jednotky podmínìn pøevodem vedlejšího pozemku. Návrhy na prodej vedlejších pozemkù zpracovává a podává prodejce ke schválení zastupitelstvu mìsta. 3.Nebytové prostory je vlastník povinen nabídnout v pøípadì, že k nim existuje právo nájmu. Pokud budou vymezeny jako nová souèást v rámci prohlášení vlastníka, potom s nimi vlastník naloží dle vlastních pravidel. II. Bytové domy urèené k prodeji: ulice Revoluèní èp.261, 262Revoluèní 100 Energetikù 331 Okružní 339, 340, 341 Okružní 336, 337, 338 Máchova 370, 371, 372, 373, 374, 375 Máchova 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360 Máchova 361, 362 Máchova 363, 364 Máchova 365, 366 Jižní 342, 343, 344 Jižní 367 Domy, které jsou zatíženy zástavním právem budou nabízeny k odprodeji postupnì po ukonèení zástavních práv. 1.Kupní cena bude uhrazena jednorázovì a v plné výši za celou jednotku. Úhrada musí být kupující stranou doložena nejpozdìji k okamžiku podpisu kupní smlouvy. 2.Za úhradu kupní ceny se považuje také doložení bankovní garance nebo úvìrové smlouvy na úhradu pøíslušné èástky. V takovém pøípadì je kupující povinen zajistit pøevod celé kupní ceny, a to nejpozdìji do 90 dnù od podpisu kupní smlouvy. 3.Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán po zaplacení kupní ceny. VI. Podání nabídky 1.Právo první koupì. Podle ust. 22 odst. 1 zákona è. 72/1994 Sb., je prodávaná bytová jednotka nabízena nejprve souèasnému nájemci, který má právo první koupì ve lhùtì 6 mìsícù. Lhùta bìží ode dne prokazatelného doruèení nabídky na koupi bytu. Nájemci bytových jednotek v domech již odprodaných podle døívìjších pravidel, budou znovu osloveni podle novì schválených pravidel. 2.Pøijetím nabídky na koupi bytu se rozumí doruèení písemného vyjádøení oprávnìného nájemce doporuèeným dopisem navrhovateli, tj. mìstu Stráž pod Ralskem. Mìsto Stráž pod Ralskem mùže být pøi prodeji zastoupeno vybraným mandatáøem. 3.Rozvazovací podmínka: V pøípadì, že ve lhùtì šesti mìsícù od doruèení nabídky na koupi bytu nepøijme tuto nabídku 70 % nájemcù bytových jednotek v budovì, vyhrazuje si prodávající právo odstoupit od nabídky. 4.Neprodané byty v domech, kde již probìhla privatizace: Vlastník bytu prokazatelnì pøedloží nájemci takového bytu nabídku è.ii. na koupi bytu v souladu s 606 obèanského zákoníku. Pùvodní kupní cena bytu bude navýšena o veškeré další náklady, které vlastník bytu nainvestoval do vylepšení kvality bytu ode dne prodeje domu a dále o rozdíl nákladù, které mìsto vložilo do fondu oprav pøíslušného spoleèenství vlastníkù jednotek dotèeného domu. Smlouvu o pøevodu bytu je nájemce poté povinen uzavøít do tøí mìsícù ode dne doruèení nabídky, jinak jeho právo na pøednostní nabytí bytu zaniká. Pokud nájemce bytu nabídku ve výše uvedeném termínu neakceptuje, bude mu pøedložen písemný dodatek k nájemní smlouvì, ve kterém se nájemce zaváže, s ohledem na postupné navyšování fondu oprav jednotlivých spoleèenství vlastníkù, hradit nájemné ve výši novì odsouhlaseného fondu oprav. Jestliže nájemce dotèeného bytu nepøistoupí na dodatek k nájemní smlouvì (odmítne tento dodatek podepsat), bude dotèený byt nabídnut ke koupi tøetí osobì a to za odhadní cenu bytu vèetnì bydlícího nájemníka. III. Stanovení ceny jednotky 2 Základní cena za 1m je stanovena takto: 2 - pro byty první kategorie 400,- Kè za m Pøíslušný spoluvlastnický podíl na zastavìném pozemku 2 - cena pozemku èiní 70,- Kè za m K cenì bytu se ještì pøipoèítávají náklady spojené s prodejem. Do této základní ceny se zahrnuje: 1.V domech, kde po bylo dokonèeno technické zhodnocení (zejména generální oprava støechy, zateplení domu, výmìna rozvodù), a to v jednotlivém pøípadì v cenì vyšší než ,- Kè se kupní cena pøevádìných bytových jednotek zvýší o náklady mìsta z fakturované ceny za tato zhodnocení podle pøíslušných spoluvlastnických podílù na spoleèných èástech domu. Pokud bude využit dotaèní titul odstraòování závad panelové výstavby, bude od kupní ceny odpoèítána nevratná dotace úèelovì poskytnutá mìstu v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace. 2.Cena zaøizovacích pøedmìtù (napø. kuchyòská linka, sporák, digestoø, karma, el. boiler, kotel) bude pøipoètena ke kupní cenì za bytovou jednotku pouze v pøípadì, že výmìna byla provedena v termínu po , a to v plné výši. Cena bytové jednotky bude dále navýšena o uskuteènìné opravy v daném bytì. IV. Sleva z kupní ceny bytové jednotky 1. Cenové zvýhodnìní pro obèany starší 70 let nebo držitele ZTP nebo ZTPP ve výši 10% z kupní ceny bytu, za pøedpokladu, že jsou hlášeni k trvalému pobytu nejménì 24 mìsícù pøed podáním nabídky na prodej bytu. Tato podmínka musí být splnìna ke dni uzavøení smlouvy (v pøípadì manželù postaèí jeden z nájemcù) a je nepøenosná na ostatní èleny domácnosti. 2. Pøi 100% prodeji všech bytových jednotek v pøíslušném privatizovaném domì najednou a jednorázové úhradì nebo doložení bankovní garance nebo úvìrové smlouvy za každou jednu bytovou jednotku, bude dnem vkladu do Katastru nemovitostí pøiznána sleva z kupní ceny za bytovou jednotku ve výši 10%. Sleva je splatná do 5 mìsícù od data vkladu do Katastru nemovitostí. 3. Cenová zvýhodnìní v odstavci 1. a 2. se sèítají. V. Úhrada kupní ceny Návrh Mìsto Stráž pod Ralskem Obecnì závazná vyhláška è. 3/2006 o pravidlech pro pohyb psù na veøejném prostranství Zastupitelstvo mìsta Stráž pod Ralskem se na svém zasedání dne usneslo vydat na základì 10 písm. d, 84 odst. 2 písm. i zák. è. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zøízení), ve znìní pozdìjších pøedpisù a 24, odst. 2 zák. è. 246/1992 Sb., na ochranu zvíøat proti týrání ve znìní pozdìjších pøedpisù, tuto obecnì závaznou vyhlášku. Èl. l Úvodní ustanovení 1. Tato obecnì závazná vyhláška (dále jen vyhláška ) upravuje pravidla pro pohyb psù na vymezeném veøejném prostranství. 2. Veøejným prostranstvím se pro úèely této vyhlášky rozumí území, ohranièené liniemi, které jsou uvedeny v pøíloze è. 1 této vyhlášky a graficky znázornìny v mapové pøíloze. Uvedené linie jsou souèástí vymezeného veøejného prostranství. Èl. 2 Pravidla pro pohyb psù na veøejném prostranství Pes, který se pohybuje na vymezeném veøejném prostranství je veden na vodítku. Èl. 3 Závìreèná ustanovení 2) 1. Tato vyhláška se nevztahuje na služební psy pøi jejich použití podle zvláštních pøedpisù a dále na psy urèené k doprovodu nevidomých osob. 5.Uvolnìný byt v majetku mìsta v domech s byty, kde již probìhla privatizace nebude pøidìlen jako nájemní, ale bude odprodán obálkovou metodou. Nabídku do výbìrového øízení mohou podat pouze žadatelé evidovaní v poøadníku, bez rozdílu požadované velikosti bytu, kteøí byli evidováni v poøadníku na byty nejménì tøi mìsíce k datu uvolnìní bytu. 6.Vylouèení nìkterých osob z prodeje: Smlouva nebude uzavøena s nájemcem, který nemá vypoøádány všechny závazky vùèi mìstu Stráž pod Ralskem 7.Zadlužené byty: Pokud bude v prodávaném domì zadlužený byt, nebude se pøi prodeji k tomuto bytu pøihlížet. 8.Souèástí kupní smlouvy bude ustanovení o tom, že povinností kupujícího je umožnit mìstu Stráž pod Ralskem instalaci termoregulace a pøístup k domovní výmìníkové stanici za úèelem obsluhy, údržby a oprav. VII. Úhrada poplatkù Veškeré ostatní náklady spojené s realizací prodeje bytové jednotky napø. odmìna za znalecké posudky, zpracování podkladù nutných pro realizaci prodeje podle zákona è. 72/1994 Sb. v platném znìní (prohlášení vlastníka, smlouvy o pøevodu), daò z pøevodu nemovitostí a další realizaèní náklady budou rozpoèítány podle spoluvlastnického podílu do kupní ceny bytu. Kupující uhradí vlastním nákladem ovìøení svých podpisù na kupních smlouvách a správní poplatky spojené s vkladem do katastru nemovitostí. VIII. Platnost pravidel Tato pravidla nabývají platnosti dnem schválení t. j. 8. bøezna 2006 Tímto dnem se ruší usnesení è. Z/110/2004 a Z/14/2006, týkající se prodeje bytových jednotek ve vlastnictví mìsta Stráže pod Ralskem. Mgr. Jiøí Vanìk Ladislav Poncar starosta místostarosta 2. Tato obecnì závazná vyhláška nabývá úèinnosti dne 1.dubna 2006 Ladislav Poncar Mgr. Jiøí Vanìk místostarosta starosta Vyvìšeno na úøední desce dne: Sejmuto z úøední desky dne: )zákon è. 246/1992 SB. na ochranu zvíøat proti týrání ve znìní pozdìjších pøedpisù 2)napø. zákon è. 283/1991 Sb. o policii ÈR ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 553/1991 Sb O obecní policii ve znìní pozdìjších pøedpisù Pøíloha è. 1 Linie vymezující veøejné prostranství pro úèely OZV è.3/ Plouènická ul., vèetnì autobusového nádraží 2. Mlýnská ul. 3. Polní cesta kolem garáží a zahrádkáøské kolonie 4. Mimoòská ul.- èást 5. Jižní ul.- èást 6. Máchova ul.- èást - chodník vedoucí od hotelu DIAMO k budovì mateøské školy 7. Máchova ulice - èást vedoucí k plotu mezi malou a velkou pláží 8. Plot mezi malou a velkou pláží 9. Bøeh vodního díla Stráž (HORKA) 10. Lesní cesta od hráze k zámecké aleji 11. Zámecká alej ke køižovatce s ul. Bezruèova 12. Lesní cesta vedoucí od køižovatky s ul. Bezruèova ke garážím v ul. Dubnická 13. Ul. Dubnická - èást

5 STRANA 5 VARTA KVÌTEN 2006 Zastupitelstvo mìsta Stráž pod Ralskem na svém zasedání dne 25. ledna 2005 usnesením è. Z/8/2006 usneslo vydat na základì 17 odst. 2 zákona è. 185/ 2001 Sb., o odpadech a o zmìnì nìkterých dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù ( dále jen zákon o odpadech ) a v souladu s 10 písm.d) zákona è. 128/ 2000 Sb., o obcích ( obecní zøízení), ve znìní zákona è. 313/ 2002 Sb., a 84 odst. písm. i) zákona è. 128/ 2000 Sb., o obcích ( dále jen zákon o obcích ), tuto obecnì závaznou vyhlášku : Èl. 1 Úvodní ustanovení Tato obecnì závazná vyhláška ( dále jen vyhláška ) stanovuje systém shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù vznikajících na území mìsta Stráž pod Ralskem, vèetnì nakládání se stavebním odpadem. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt nebo se na území obce zdržují. Èl. 2 Pojmy 1) Pro úèely této vyhlášky jsou užívány následující pojmy : TUŠENÍ STÍNU aneb nemanželský pùvod husitského krále? Jiøí z Podìbrad spatøil svìtlo svìta v dubnu 1420, pøesný den ani rodièe ovšem neznáme. Datum v pramenech kolísá mezi 6. a 23. dubnem (tehdejším svátkem sv. Jiøí ), jako místo narození zprávy udávají hrad v Podìbradech, Hoøovice, Horažïovice, Pernštejn i další lokality. Rovnìž prastará øímská právní zásada, matka je vždy známá, otec neznámý, v Jiøíkovì pøípadì neplatí. Zatímco prameny èasto hovoøí o jeho otci Viktorinovi, Žižkovì poboèníkovi ( dokonce vznikla i povìst o Žižkovì kmotrovství pøítelova synka ), o matce záhadnì mlèí. Sám Jiøí vzpomíná svého otce v listech, ale zmínku o matce bychom hledali marnì.první zpráva pochází až z roku 1486, kdy Podìbradovi synové dali vyhotovit pro svého saského synovce Jiøího, potomka sestry Zdeny, rodokmen jeho pøedkù. Zde je jako Jiøíkova matka jmenována Anna z Vartenberky, pro níž hovoøí i skuteènost, že po smrti Viktorina a strýce Boèka byl sedmiletý sirotek svìøen poruènictví strýce Heralta Lesnického z Kunštátu, rodovì spøíznìného z Vartenberky. Tím ovšem tajemství nekonèí, spíše naopak. Rod pánù z Vartenberka ( ze Stráže pod Ralskem ) patøil mezi pøední pøíslušníky èeské vysoké šlechty. Poèátkem 15. století se podobnì jako Kunštátové vyšvihl k vrcholným funkcím v království. Nejznámìjším èlenem rodu byl tehdy Èenìk z Vartenberka. Pùvodnì horlivý husita a nejvyšší pražský purkrabí. Pozdìji proslul èastým pøevlékáním kabátù, což jej ve vrcholné politice udrželo do smrti v záøí 1425.Èenìk se rovnìž staral o vzdìlání a majetek osiøelého Oldøicha z Rožmberka, jehož vychovával v husitském duchu. Na rožmberském panství dokonce zavedl pøijímání pod obojí. Mladému Rožmberkovi dal za manželku svou neteø Kateøinu, jejíž sestrou údajnì byla již zmínìná Anna z Vartenberka. Pokud tedy Jiøíkovou matkou skuteènì byla Anna, vázalo pozdìjší politické rivaly Oldøicha a Jiøího pøíbuzenské pouto. A tomu bylo jakkoli, Kateøina z Vartenberka zemøela v roce 1436 a Jiøík vstoupil do vysoké politiky až o rok pozdìji. Po smrti manželky se Rožmberk jistì necítil vùèi pánu Podìbrad nièím povinován. Spekulace o rodinné historii nevysvìtluje záhadné mlèení pramenù stran Jiøíkovy matky. Byl snad pøíèinou nedostatku informací nelegitimní vztah Jiøíkových rodièù? Je možné, že v dobì narození budoucího krále i jeho tøí doložených sester nebyli rodièe svoji? Pro tuto variantu by hovoøilo nìkolik skuteèností, napø. pozdní svatby Jiøíkových sester. Všechny se provdaly až po bratrovì povýšení na zemského správce a krále. Pak už zøejmì vznešeným ženichùm nemanželský pùvod nevìst nevadil. Otázkou však zùstává, proè se podobné pomluvy zaèaly šíøit až v pozdìjších letech Podìbradovy vlády, nikoliv bezprostøednì po královské volbì. Teprve když Jiøíka v roce 1466 papež exkomunikoval ( vyobcoval z církve ) a sesadil z trùnu, vyrojily se dohady o cti podìbradského rodu. Pøíznaènì nejsilnìji vynikly v Brnì a ve Vratislavi, mìstech tradiènì katolických a novému králi dlouhodobì nepøátelských. Vratislavští odmítali uznat Jiøíka již v dobì jeho správcovství, s brnìnskými mìš any mìl úèty kvùli smrti milovaného poruèníka Heralta z Kunštátu, jehož dali protiprávnì popravit. V obou mìstech kolem roku 1467 tamní nactiutrhaèi vláèeli ulicemi slamìný došek, symbol zmaøené ženské cti a nedovolených vztahù. Výhružnì pøitom vykøikovali: Do pekla, tam do horúcího pekla i s tím králem doškem, kacíøem! Stejnì nehezky, pod pøezdívkou Snopek, o Jiøím psaly Hlohovské anály z konce 15. století i nejslavnìjší støedovìký polský kronikáø, diplomat a vychovatel budoucího èeského krále Vladislava Jagellonského Jan Dlugosz. Odpad každá movitá vìc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit Komunální odpad - je veškerý odpad vznikající na území obce pøi èinnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v provádìcím právním pøedpisu, s výjimkou odpadù vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávnìných k podnikání. Shromažïování odpadù krátkodobé soustøeïování odpadù do shromažïovacích prostøedkù v místì jejich vzniku pøed dalším nakládáním s odpady. Smìsný komunální odpad složka komunálního odpadu, která zùstává po vytøídìní papíru a lepenky, skla, plastù, biologického, objemného a nebezpeèného odpadu z komunálního odpadu. Smìsným odpadem je i odpad odložený do odpadkových košù, umístìných na veøejných prostranstvích. Vytøídìný ( tøídìný) odpad - materiálovì èi jinak využitelné složky vytøídìné z komunálního odpadu,tìmito složkami jsou papír a lepenka, nápojové kartony, sklo, plasty (PET lahve), biologický odpad z domácností. Nebezpeèný odpad odpad uvedený v Seznamu nebezpeèných odpadù uvedeném v Katalogu 2) odpadù a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpeèných vlastností uvedených v pøíloze è. 2 k zákonu o odpadech. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozmìrùm nelze umístit do sbìrných nádob ( koberce, nábytek, sporáky). Oprávnìná osoba každá osoba, která je oprávnìna k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních pøedpisù. Sbìrné nádoby na komunální odpad( dále jen sbìrné nádoby ) nádoby, v nichž jsou jednotlivé složky komunálního odpadu shromažïovány do doby jejich svozu. Sbìrné nádoby se používají pouze k ukládání odpadu, pro které jsou urèeny. Umís ují se na stanovištích urèených mìstem tak, aby byly dobøe pøístupné pro odkládání, shromažïování a odvoz odpadù. Pro úèely této vyhlášky sbìrné nádoby jsou : a) typizované sbìrné nádoby ( popelnice, kontejnery) urèené ke shromažïování smìsného komunálního odpadu, b) zvláštní sbìrné nádoby pro oddìlenì sbírané a tøídìné druhy komunálního odpadu. Stanovištì sbìrných nádob místo, kde jsou sbìrné nádoby trvale nebo pøechodnì umístìny za úèelem svozu. Stanovištì sbìrných nádob jsou individuální nebo spoleèná pro více uživatelù. Èl. 3 Systém nakládání s komunálními odpady Smìsný komunální odpad Smìsné komunální odpady se shromažïují do typizovaných kovových nebo plastových nádob o objemech 110 a 1100 litrù. Sbìr a odstranìní odpadù z tìchto nádob provádí pravidelnì oprávnìná osoba urèená mìstem. Objemný komunální odpad Objemné komunální odpady se pøedávají na sbìrný dvùr, kde se shromažïují do velkoobjemových kontejnerù. Provozovatelem sbìrného dvora je mìsto Stráž pod Ralskem. Sbìrný dvùr je umístìn na adrese : Mimoòská èp. 75, Stráž pod Ralskem. Nebezpeèný odpad Nebezpeèné složky komunálních odpadù se odevzdávají na sbìrný dvùr. Tøídìný odpad Využitelné složky komunálních odpadù se shromažïují do zvláštních sbìrných typizovaných barevnì odlišených nádob ( modrá papír, zelená sklo, žlutá plasty), které jsou umístìny na veøejných prostranství mìsta, na místech urèených mìstem. Sbìr a využití odpadù z tìchto nádob provádí oprávnìná osoba urèená mìstem. Je zakázáno vhazovat do odpadových nádob jiné složky komunálních odpadù, než pro které jsou tyto nádoby urèeny. Èl. 4 Nakládání se stavebním odpadem Stavební odpad je stavební a demolièní odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním. Stavební odpad lze použít, pøedat èi zlikvidovat zákonem stanoveným zpùsobem. Èl. 5 Zrušovací ustanovení Zrušuje se obecnì závazná vyhláška mìsta Stráže pod Ralskem è. 1/ 2001 O stanovení systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù a nakládání se stavebním odpadem na území mìsta Stráž pod Ralskem. Èl. 6 Úèinnost Tato vyhláška nabývá úèinnosti dnem ) zejména 3 a 4 zákona è. 185/ 2001 Sb., o odpadech, ve znìní pozdìjších právních pøedpisù 2) vyhláška è. 381/ 2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadù, Seznam nebezpeèných odpadù a seznamy odpadù a státù pro úèely vývozu, dovozu a tranzitu odpadù a postup pøi udìlování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadù ( Katalog odpadù) Ladislav Poncar místostarosta Ing. Eduard Horèík Mìsto Stráž pod Ralskem Obecnì závazná vyhláška è. 1/2006 o stanovení systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù a nakládání se stavebním odpadem na území mìsta Stráž pod Ralskem Mgr. Jiøí Vanìk starosta

6 STRANA 6 VARTA KVÌTEN 2006 Odpovìï na èlánek øeditele spoleènosti Energetické centrum a na Reakci na èlánek neznámého pisatele. Nejprve bych chtìla podìkovat panu Vlkovi za jeho reakci na mùj èlánek. Jak již bývá v našem mìstì dobrým zvykem, vedení mìsta ani jeho zástupci totiž na èlánky týkající se problematiky bydlení a správy bytového fondu nereagují. A nyní k vlastnímu èlánku. Ve svém èlánku jsem, pane Vlk, neprezentovala pouze svùj názor, ale názor vìtšiny obèanù v našem mìstì. Mohu si dovolit toto tvrzení, jelikož vzhledem ke své práci pøijdu do styku se spoustou lidí a vyslechnu jejich názory, zkušenosti i problémy, které øeší. Nemusím tedy èinit žádné kroky k tomu, aby mùj názor získal vìtšinu a netuším, co jste mínil pøíslušnými následky. Nejsem si také vìdoma žádných nefér zpùsobù k pøesvìdèování veøejnosti. Naopak mi pøijde nefér již skuteènost, že jste se dostal k mému èlánku døíve, než vyšel ve VARTÌ. Myslím, že tato skuteènost koliduje se zákonem. Žádný z obèanù našeho mìsta tuto možnost nemá. Pravdou však je, že alespoò ètenáøi neztratili souvislosti. Nicménì proè vzniklo Energetické centrum jste bohužel nevysvìtlil ani Vy, pøestože jste jeho øeditelem. Velmi nefér se mi také zdá, že zvýšení ceny tepla je podsouváno pouze státnímu podniku DIAMO. Jelikož je státní podnik DIAMO výhradním dodavatelem tepla pro naše mìsto a spoleènost EC majoritním odbìratelem, nabízí se otázka, zda spoleènost EC dostateènì využila této skuteènosti ke sjednání ceny nižší? O tom jste se však nikdy ve svých pøíspìvcích nezmínil. Navíc zástupce státního podniku nic neposuzoval a ani se nestavìl do pozice nezávislého orgánu. Nic to však nemìní na tom, že pokud by teplo bylo dodáváno státním podnikem DIAMO mìstu pøímo, stála by jednotka tepla i s Vámi uvádìným ziskem necelých 418,- Kè. Se zakalkulováním nákladù Energetického centra nás bude jednotka tepla stát 501,- Kè. Co se týká Vašeho tvrzení o poskytování kalkulace ceny tepla vèetnì zisku, vždy s komentáøem k upøesnìní souvislostí, musím øíci, že jste mne velmi pobavil. Pokud tyto byly poskytnuty, dalo by se na prstech jedné ruky spoèítat, kolik nájemníkù kalkulaci a pøípadnému komentáøi rozumìlo. Nakonec ani zamìstnanci EC mnohdy nedokázali odpovìdìt na kladené otázky, týkající se vyúètování. Na reklamace spoleènost EC také vìtšinou neodpovídala. Já sama jsem v loòském roce reklamovala vyúètování dvakrát a ani jednou jsem nedostala na svou reklamaci odpovìï, natož vysvìtlení, pøestože zákon tuto povinnost spoleènosti ukládá. Není pochyb o tom, že v našem mìstì jsou náklady na bydlení vyšší než v Liberci a nebo v Èeské Lípì, pøestože jsme mìstem daleko menším a s menším poètem obyvatel. Navíc v našem mìstì není žádné ekonomické zázemí a stav bytového fondu je, na rozdíl od uvádìných okolních mìst, daleko horší. Informace ohlednì pokuty je v závìreèné výroèní zprávì uvedena takto - pokuta byla uložena za kontrolované období let 2001 až 2002, za bývalého vedení a souèasné vedení za ni nenese odpovìdnost. Pokud se však naši ètenáøi podívají na výmìry nájemného, vèetnì služeb spojených s užíváním bytu a protokoly z vyúètování služeb za tato období, zjistí, že jednoznaènì v této dobì veškeré èinnosti, týkající se bytového fondu, vykonávala firma ADVENA a tudíž odpovídala i za pochybení pøi kalkulaci cen tepla vùèi nájemníkùm. Energetické centrum tyto èinnosti ani vykonávat nemohlo, jelikož pøedmìt èinnosti týkající se správy a údržby nemovitostí, má zapsánu do obchodního rejstøíku až od roku 2003, alespoò tak se to v nìm uvádí. Není snad Vaše vysvìtlení záležitosti ohlednì pokuty pane Vlk opravdu nefér vùèi našim obèanùm? Mùžete si být jist, že já rozhodnì nemám potøebu používat nefér zpùsobù k pøesvìdèování veøejnosti. Nicménì tuto pokutu nebo alespoò její èást mìli zaplatit v souladu s obecnì závaznými právními pøedpisy zamìstnanci odpovìdní za tyto èinnosti, pøípadnì jejich nadøízení. Z pohledu zákona došlo jednoznaènì ke zpùsobení škody zamìstnavateli. Alespoò u mého zamìstnavatele a myslím i u ostatních firem, èi spoleèností, pokud zamìstnanec zpùsobí škodu, je tato projednána pøíslušným orgánem a GE Money Bank a.s., Námìstí 5. kvìtna 37, Stráž pod Ralskem pøedepsána zamìstnanci k úhradì. Byla tato vymìøená pokuta øešena stejným zpùsobem? A pokud jsou dozorèí rada a pøedstavenstvo orgánem øídícím a kontrolním, jak je možné, že k pochybení vùbec došlo a když už se tak stalo, podíleli se na úhradì vymìøené pokuty? Ohlednì zamìstnancù se celkem námi uvádìné informace shodují. Mrzí mne však, že jste jako øeditel spoleènosti nereagoval na problematiku správy a údržby bytového fondu a problematiku vyúètování a reklamací jste také ponechal bez vyjádøení, pøestože si myslím, že právì tato oblast by Vám mìla být nejbližší. Možná, že jste tak neuèinil vzhledem k obavám z rozsáhlosti svého pøíspìvku, ale také možná, že k uvádìným skuteènostem není co dodat. Odpovìï na èlánek neznámého pisatele V prvé øadì musím zdùraznit, že zcela jistì úèelem mého èlánku nebylo odstartování komunálních voleb. Jeho úèelem bylo upozornit vedení a zástupce našeho mìsta na neutìšenou situaci a narùstající problémy v oblasti bytové politiky a v oblasti sociální. Možná, kdyby vedení i zástupci mìsta chodili více mezi obèany a naslouchali jim, nemohli by k této problematice zùstat neteèní a øešili by ji døíve, než se zaène projevovat nespokojenost obèanù. Myslím, že žádný z nás nemùže nechat tento problém bez povšimnutí. Jen nìkteøí nemají odvahu prezentovat svou nespokojenost veøejnì. Co se však ještì musí v našem mìstì stát, aby se lidé zaèali bránit? Já sama musím øíct, že mám velmi nepøíjemný pocit pokaždé, když vidím v obchodì obèany dùchodového vìku, kteøí peèlivì zvažují, co koupí a co ne, aby zvládli svùj rozpoèet. Kolik vìcí si musí odpustit, protože na nì prostì není. Místo toho, aby si užívali zaslouženého odpoèinku v pohodì, jedinou jejich starostí je, zda budou mít na èinži. Podobné je to u rodin s malými dìtmi, kde je jeden z rodièù na mateøské. Také musejí svým dìtem a sobì ledacos odepøít, jelikož úhrada bydlení je prvoøadou povinností. Bohužel jsem se s tìmito situacemi každodennì setkávala, jelikož jsem prodávala v obchodì. Je snad dùvodem neteènosti našich radních malé sociální cítìní nebo je dùvodem skuteènost, že jich se to netýká, tak není nutné tuto problematiku øešit? Vždy každý z nás se mùže ocitnout v situaci, kdy jeho pøíjmy nebudou tak vysoké, ale až v tomto okamžiku pochopí, o èem to je, když neví, kudy kam. Ale nakonec již z historie všichni víme, jak dopadá vláda tìch, kteøí neposlouchají nespokojený hlas svého lidu. Druhý odstavec a první vìta tøetího odstavce èlánku mi bohužel není jasná a pointa mi unikla. Myslím však, že nejsem jediná. Dále dìkuji pisateli za jeho obdiv, co dokáži a co všechno stíhám. Musím pøiznat, že je to nároèné, ale podle mého názoru je nutné mnou popisovanou problematiku øešit døív, než se má katastrofická pøedpovìï zaène opravdu naplòovat. Již v souèasné dobì je dost domácností v našem mìstì, které na náklady bydlení prostì nemají. Navíc veøejná prezentace problematiky je vždy posledním zoufalým pokusem, jak pøinutit vedení a zástupce našeho mìsto, aby se jí zabývali. K navýšení ceny tepla: to se skuteènì nevyhnulo bytùm družstevním, ale zde bylo zvýšení ceny o tøetinu nižší, než v bytech mìstských a bytù v osobním vlastnictví se jen pro Vaši informaci, navýšení ceny tepla nedotklo vùbec. Brigita Suchardová Z videokazety na DVD nechte si pøepsat své nahrávky z kazet VHS èi DV na DVD (možnost sestøihu, vytvoøení menu) *** pøepis kotouèových filmù Super 8 a N8 na DVD, popø. VHS Petr Pražák, Energetikù 334, tel.:

7 STRANA 7 VARTA KVÌTEN 2006

8 VARTA STRANA 8 KVÌTEN 2006 Koncerty jsou financovány z programu LEADER + Biberova spoleènost, obèanské sdružení, Stráž pod RalskemVás zve na BIBEROVY HUDEBNÍ SLAVNOSTI Neváhejte a navštivte : koncert živé hudby v podání mezinárodnì známých a uznávaných instrumentálních sólistù a specialistù v oblasti staré hudby uslyšíte programy hudby 17. a 18. století pro pøíènou flétnu, barokní housle, barokní violu ve støídavém obsazení uslyšíte skladby, které složil barokní skladatel Heinrich Ignaz Franz von Biber ( ), rodák ze Stráže pod Ralskem Wartenbergu? uslyšíte barokní skladby? sólisté: Simon Standage, Anglie Ulrike Engelke, Nìmecko Helmut Engelke, Nìmecko Chia Hsuan Tsai, Nìmecko Kdy : 26. kvìtna 2006 ( pátek ) Kde: kostel sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem V kolik: v hodin! POZOR! Další koncerty poslechové hudby H.I.F. von Bibera se budou konat každou nedìli odpoledne v kostele sv. Zikmunda ( sledujte plakáty! ) Rybáøi Stráž pod Ralskem Rybáøi Místní organizace Èeského rybáøského svazu se sešli na pravidelné výroèní schùzi dne Schùze hodnotila období uplynulého roku, upøesnila a schválila program èinnosti a práce místní organizace na rok letošní. Z naší èinnosti vybírám informace, které mohou být zajímavé pro ostatní obèany a naše pøíznivce. - Pøi místní organizaci stále pracuje rybáøský kroužek mládeže, do kterého se mohou pøihlásit zájemci z øad dìtí, kteøí mají zájem poznat vše o rybolovu a získat oprávnìní k rybolovu. Kroužek zaèíná každoroènì s nástupem nového školního roku, v záøí. - Bìhem letošní tuhé a dlouhé zimy jsme museli po dobu 80 dnù každodennì obnovovat proøezané díry v ledovém pøíkrovu rybníkù, abychom zajistili podmínky pro pøezimování ryb. Nekoneèná práce pøinesla své ovoce. Zimní úhyny ryb byly minimální, takže všichni rybáøi se mohou tìšit z nové sezóny. - Budeme pokraèovat v pøestavbì technologické nádrže Ještìdka na chovný rybník, takže u Stráže pod Ralskem vznikne obnovená vodní plocha ještì v tomto roce. - V letošním roce opakovanì pøipravíme èást Ještìdského! NABÍZÍME MOŽNOST REKLAMY A OBCHODNÍ INZERCE! Ceník : A Kè 1/2 A Kè 1/4 A4.300 Kè 1/8 A4.150 Kè 1/16 A4. 75 Kè 1/3 A4.400 Kè 2/3 A4.800 Kè Dle rozhodnutí redakèní rady je s platností od dubna 2006 urèena minimální cena pro zveøejnìní inzerce 75 Kè. Možnost množstevních slev. MÌSTSKÁ KNIHOVNA A INFORMAÈNÍ CENTRUM NABÍZÍ od MOŽNOST KOPÍROVÁNÍ A FAXOVÁNÍ PRO VEØEJNOST potoka pro výsadbu plùdku lososa. Tento program je dlouhodobý, na našem úseku Ještedského potoka a dále na øece Kamenici provádìný nìkolik rokù. Díky tomu je již návrat Lososa atlantského do Labe a Kamenice, od roku 2005 rovnìž do Ohøe, realitou. - Dne uspoøádáme rybáøské závody pro èleny a hosty naší místní organizace na rybníku Velká Rašelina. - Pro veškerou rybáøskou mládež do 15 let jsou pøipravovány rybáøské závody na den 4.6. na rybníku Velká Rašelina. Závodu se mohou zúèastnit všichni zájemci uvedené vìkové kategorie. Není podmínkou èlenství v rybáøském kroužku, pouze vlastní rybáøské náèiní a u tìch opravdu mladých doprovod rodièù èi jiných dospìlých èlenù rodiny. Ti mladí nebudou v nevýhodì, protože se soutìží ve dvou vìkových kategoriích, tradiènì o hodnotné ceny. Tyto závody jsou umožnìny pouze díky finanèní podpoøe Mìstského úøadu ve Stráži pod Ralskem, finanèní a materiálové podpoøe našich sponzorù, kterým dìkujeme. V minulém roce to byli pøedevším Jan Ondrák restaurant Vegas, Soòa Novotná Koloniál, spoleènost Oma CZ, pan Vojtìch Š astný, pan Jan Folprecht, Milan Lehký opravy støech, stavební firma Štoèek, pan Otto Štìtka - døevovýroba, Ing. Jitka Vojtilová poslankynì ÈSSD,. Atmosféru tìchto bohatì navštìvovaných závodù dokresluje fotografie z pøedávání cen v minulém roce. Ilja Øihák MO ÈRS Stráž pod Ralskem Putování za pohádkou Dne 28. kvìtna 2006 se koná tradièní Putování za pohádkou. Start je od 9:00 hodin do 11:00 hodin v kulturním domì U jezera. Trasa mìøí 7 km a je na ní umístìna øada stanoviš s pohádkovými motivy. Je zajištìno tradièní obèerstvení uprostøed trasy. Na závìr každý úèastník obdrží diplom a pamìtní medaili letošního roèníku. Úèastnický poplatek 20 Kè. Na návštìvu se tìší organizátoøi PS Výøi ve spolupráci s MìÚ Stráž pod Ralskem a dalšími organizacemi s pùsobností ve Stráži pod Ralskem.

9 VARTA STRANA 9 Oddíl vodní turistiky TJ Pøetejk Hamr se sídlem ve Stráži pod Ralskem V rámci oslav 725 let založení mìsta Stráž pod Ralskem Vás zveme na velkou vodáckou akci: WEEKEND OTEVØENÝCH DVEØÍ A VRAT 0. roèník veøejného závodu v kanoepolu VYDRAPOLO 2006 Bonus pro všechny pøíznivce extrémních sportù: EXHIBIÈNÍ RODEOVÉ TRIKY NA RAMPÌ A VODNÍM VLEKU To vše a ještì více probìhne v termínu: Program: Sobota: Exhibice na kajacích na rampì a vodním vleku Volné jízdy na kanoi za pomoci zkušených vodákù Soutìže ve vodáckých dovednostech Promítání filmù s vodáckou tématikou na lodìnici Veèerní zábava s živou muzikou Nedìle: Veøejný závod v kanoepolu Vydrapolo2006 Volné jízdy na kanoi za pomoci zkušených vodákù Místo konání: Vodácká lodìnice u jezera Horka, prostory mezi velkou a malou pláží Pøihlašování na závod Vydrapolo2006: tel.: pošta: Martin Øihák, Mimoòská 275, Stráž p.r. Podmínky a pravidla závodu: Vìkové kategorie: - dìti a mládež - dospìlí Družstva: 6 èlenná Závodit se bude na otevøených kanoích typu Vydra. Vybavení zajiš uje organizátor. Úèast na závodech je na vlastní nebezpeèí, každý úèastník musí být dobrým plavcem. Mládežnické posádky musí mít zajištìn odborný dozor osobou starší 18ti let. Doporuèujeme základní znalosti techniky jízdy na kanoi. Více informací a podrobná pravidla vydrapola naleznete na: PILKINGTON TRI KLUB do roku 2006 s výraznými posilami Strážský triatlonový tým pùjde do nové sezóny jednak se stejnými obchodními partnery, ale pøedevším s novými tváøemi na startu závodù Èeského poháru v triatlonu i duatlonu.novými posilami klubu jsou pøevážnì triatlonisté zaøazeni do výbìru triatlonové talentované mládeže ÈR. Pojïme si samotné sportovce a jejich úspìchy trochu pøiblížit: Tomáš Kabrhel vítìz Èeského poháru v triatlonu 2005 žákovské kategorie 2.místo v absolutním poøadí Èeského poháru v duatlonu místo - Olympiáda Dìtí a mládeže 2005 Brno 1.místo Mistrovství Slovenska 2005 Milan Záleský 3. místo v absolutním poøadí Èeského poháru 2005 v triatlonu žákovské kategorie vítìz Èeského poháru 2005 v duatlonu 4. místo - Olympiáda Dìtí a mládeže Brno Zuzana Vlèková 3. místo v absolutním poøadí Èeského poháru 2005 v triatlonu žákovské kategorie 3. místo v absolutním poøadí Èeského poháru 2005 v duatlonu 4. místo - Olympiáda Dìtí a mládeže Brno Jitka Šimáková 4. místo v absolutním poøadí Èeského poháru 2005 v triatlonu kategorie juniorek 8. místo v absolutním poøadí Èeského poháru 2005 v triatlonu žákovské kategorie 6.místo v absolutním poøadí Èeského poháru 2005 v triatlonu vžákovské kategorii KVÌTEN 2006 Oddíl vodní turistiky TJ Pøetejk Hamr Rok 2006 už je v plném proudu a já bych vás rád seznámil s naší èinností v roce minulém. Zaènu tím nejdùležitìjším a to je dìtský vodácký oddíl. Ten úspìšnì funguje již tøetí sezónu a na výsledcích je to opravdu vidìt. Hlavní náplní oddílu je vodní turistika, ale starší èlenové oddílu se aktivnì zapojili do raftových závodù mládeže poøádaných Svazem vodákù Èeské republiky. V loòském roce bylo vypsáno dvanáct republikových závodù, naše posádka se zúèastnila celkem deseti z nich. Kluci sice nedosáhli na medailové pozice, ale vždy se vešli do první desítky z prùmìrných dvaceti posádek. Asi nejvìtší šanci mìli na Mistrovství republiky na Vltavì v Èeském Vrbném, kde jim tøetí pozice unikla o pár bodù. Podobnì jako naší mistryni Štìpánce Hilgertové na Mistrovství svìta v Austrálii na podzim 2005, kdy ji místo jednoho tzv. š ouchu rozhodèí pøipsali tøi, tak naší posádce ve výše zmínìném závodì ohodnotili rozhodèí pouhý š ouch jako neprojetí branky a místo penalizace pìti trestnými sekundami dostali padesát. Tyto problémy však známe i z ostatních sportù a závodník to musí pøekonat a bojovat dál. V celkovém souètu bodù ze všech závodù se naše posádka umístila na skvìlém šestém místì. Nesmím však zapomenout na ostatní èleny oddílu, kteøí se taktéž podílejí na chodu naší lodìnice. Pravidelnou úèastí na trénincích a odjetých vodách se zlepšují v technice jízdy na lodi a bude záležet jen na nich, zda budou chtít mìøit své síly na závodech, nebo se jen tak pro radost svézt na pìkných øekách. Závìrem bych chtìl podìkovat všem èlenùm oddílu za projevenou iniciativu a dále všem sponzorùm a Mìstu Stráž pod Ralskem za jejich podporu v naší èinnosti. Ahoj na vodì Martin Øihák PILKINGTON DUATLON Mistrovství Èeské republiky - dorostu a juniorù v duatlonu 2. závod Èeského poháru žactva v duatlonu Závod Poháru Libereckého kraje 2006 kategorie žáci, dorost, junioøi Záštitu nad Pohárem Libereckého kraje 2006 v triatlonu a duatlonu pøijala: Ing. Jitka Vojtilová, poslankynì parlamentu ÈR Triatlon, ale i další sportovní odvìtví nepochybnì motivují k aktivní sportovní èinnosti a vhodnému využívání volného èasu mnoha dìtí a mládeže. Proto ráda pøijímám záštitu nad Pohárem Libereckého kraje 2006 v triatlonu a duatlonu a pøeji mu bohatou úèast a hodnotné sportovní výkony Stráž pod Ralskem - sobota 13.kvìtna 2006 Jak je vidno, máme se v nové sezónì na co tìšit. Závodníci v našich barvách mají jednoznaèný cíl - stát na stupních vítìzù. V domácích závodech je to samozøejmost, v zahranièí naše velké pøání. Co vše vedlo k tak výraznému posílení? Èekáme od investice do nového týmu pøedevším zviditelnìní jména klubu, ale pøedevším sponzorù, kdy i triatlon je jistì souèástí jejich reklamní kampanì. Partneøi PILKINGTON DUATLONU:

10 STRANA 10 VARTA KVÌTEN 2006 Den uèitelù Asi si už málokdo z dìtí i rodièù vzpomene, co znamená datum 28. bøezna. V tento den se roku 1592 narodil Jan Amos Komenský a dnes se na jeho poèest slaví Den uèitelù. My, jeho pokraèovatelé a zamìstnanci Základní školy, jsme se rozhodli, že jej oslavíme netradièním zpùsobem. V Èeské hospodì v Heømanicích se v pátek konal turnaj v bowlingu. 7 družstev hrálo s obrovským nasazením, zvítìzit však mohlo pouze jediné - sportovci tìlem a duší: p. uè. Èechoòová, Struppová, Souèek, Procházka. Výborné byly nejen naše týmy, ale i jídlo a pití. Už se tìšíme na další oslavu. Školská komise Dne zasedala jako poradní orgán Rady mìsta (Rmì) Stráž pod Ralskem školská komise. Kromì pravidelných informacích o poètu žákù a jejich prospìchu a chování se školská komise zabývala pøedevším øešením problematiky MŠ I. (MŠ v Máchovce). Komise doporuèila RMì slouèit MŠ I. a MŠ II. bez snížení kapacity do jednoho objektu a to do objektu, kde souèasnì sídlí MŠ II. Dùvodem je špatná situace týkající se bezpeènosti a hy-gieny MŠ I., náklady na provoz obou školek a pøípadná možná investice do objektu, kde MŠ II souèasnì sídlí. Bc. Vìra Bradáèová, pøedsedkynì školské komise GE Money Bank a.s., Námìstí 5. kvìtna 37, Stráž pod Ralskem Pozvánka na zámek Lemberk 1. Okruh :renesanèní a barokní místnosti, zámecká kaple, Bajkový sál, vrchnostenská kanceláø a èerná kuchyò vstupné s prùvodcem, souèástí zakoupené vstupenky je i výstava skla Vstupné : Dospìlí 50,- Kè Dìti ( 6-15 let), studenti, držitelé prùkazù ZTP a ZTP/P, dùchodci ( od 65 let) 30,- Kè Rodinné vstupné ( 2 dospìlí + max.3 dìti) 130,- Kè Dìti do 6 let v doprovodu rodièù 5,- Kè Mateøské školy 20,- Kè 2. okruh : Muzeum svaté Zdislavy expozice vìnovaná svaté Zdislavì, vstupné s prùvodcem, souèástí zakoupené vstupenky je i výstava skla Vstupné : Jednotné vstupné 30,- Kè 3. okruh : Výstava umìleckého skláøství, vstup bez prùvodce Vstupné : Jednotné 20,- Kè - pøi zakoupení vstupenky na 1. nebo 2. okruh je vstupné zdarma Návštìvní doba : Duben a øíjen - soboty, nedìle a svátky: hodin - ve všedních dnech pro pøedem ohlášené skupiny poslední prohlídka v hodin Kvìten, èerven a záøí - dennì kromì Pondìlí: hodin poslední prohlídka v hodin Èervenec a srpen - dennì kromì pondìlí: hodin poslední prohlídka v hodin Krásné svátky jara, po dlouhé zimì hodnì slunce a dobré nálady pøejí zamìstnanci zámku Lemberk. PODÌKOVÁNÍ! Èlánek v dubnovém èísle Varty Když se vám ztratí pes mi pøipomnìl zážitek zhruba mìsíc starý. Má mladá a hravá psí kamarádka pobíhala a pobíhala, až narazila do kolem jedoucího auta. Nic se jí nestalo, ale z úleku se rozebìhla a byla pryè! Po dlouhém a marném hledání (i ochotných spoluobèanù, za což jim patøí DÍK!!) jsem oslovila Mìstskou policii. Musím konstatovat, že mou fenku aktivnì hledala a ve veèerních hodinách, kdy už jsem byla zoufalá, mi ji pøivezla. Mìstská policie není jen na odvážení pejskù do útulku a ukládání sankcí za exkrementy, ale i pomùže! Za sebe i moji èubinku Mìstské policii D Ì K U J I!! Jaroslava Portychová SK Wartenberský kolaø SK Wartenberský kolaø poøádal dne již 4. roèník dálkového pochodu pro pìší a cykloturisty. Trasy pøipravili cvièitelé Jana Knížková a Ivan Filipec v délce od km. Po slabších zaèátcích se letošního roèníku úèastnilo 48 pìších turistù. Rádi jsme mezi námi pøivítali Sbor dobrovolných hasièù z Èeské Lípy, Kunratic a Stráže pod Ralskem. Také pøijeli 3 turisté z Öbersdorfu a 1 turista z Löbau. Chtìla bych touto cestou podìkovat panu faráøi Václavu Horniakovi a paní Hanì Špetlové za propùjèení místní fary pro registraci turistù, ale hlavnì pro zahøátí promoèených vracejících se úèastníkù pochodu. Všichni byli velmi spokojeni s organizací této akce a rádi se k nám budou vracet. Za Wartenberský kolaø cvièitel Jana Knížková Další akci, kterou poøádá SK Wartenberský kolaø s povìøení STK turistiky ÈSTPS a sekce turistiky zdravotnì postižených KÈT je Kolem okolo Ralska od Rádi mezi námi pøivítáme co nejvíce cykloturistù. Podrobné informace Vám podá Filipec Ivan, Jižní 352, tel nebo Zdrávi dojeli. Knížek

11 STRANA 11 VARTA KVÌTEN 2006 Ukliïme si (celý) svìt Rok se s rokem sešel a naše matièka Zemì bude opìt slavila 22. dubna svùj svátek. Jaké pøekvapení ji letos èekalo? Kdyby pøi každém pøekvapení mìla slavit, má Zemì svátek snad dennì...navzdory všem nepøíznivým zprávám o stavu pøírody, ovzduší a životního prostøedí vùbec jsme se ve škole chystali Den Zemì pøivítat s èistým štítem a v pøedveèer tohoto svátku "zamést" pøed vlastním prahem v rámci akce ÈSOP "Ukliïme si svìt". Žáci naší ZŠ se vypravili na veøejná místa v našem mìstì vybaveni pytli, rukavicemi a zejména velkým odhodláním, kdy se pustili do jarního úklidu. Nedìlo se tak poprvé. V loòském roce se tato akce setkala s nadšeným pøijetím nejen strážské veøejnosti, ale i samotných úèastníkù. Uvidíme, jak pochodíme letos - bude-li co uklízet? (Tento èlánek je psán v pøedveèer Dne Zemì, naše oèekávání a plány budou teprve naplnìny- pozn. aut.) Do ulic jsme vyrazili v pátek 21. dubna ráno.když se již dnes rozhlédneme kolem sebe, je nám jasné, že o práce nouze nebyla. Chcete se k nám v pøíštím roce pøipojit? Tìšíme se na setkání, ozvìte se. uèitelé ZŠ PENZION HUTNÍK Hamr na Jezeøe Možnost celodenního stravování Speciality na grilu a z udírny Ubytování v penzionu kapacita penzionu je 20 lùžek ( 170 Kè/os. ) Ubytování v chatkách kapacita osady je 80 lùžek ( 150 Kè/os. ) 5 chatek osmilùžkových 10 chatek ètyølùžkových Každá chatka má vlastní WC, umyvadlo, lednici, spoleèné sociální zaøízení v suterénu penzionu Atraktivní cykloturistické a turistické stezky ( cykloráj Podralsko), vokolí kulturní a pøí rodní památky. V létì možnost koupání, vodního lyžování a bohatého sportovního vyžití KØOVÁÈKOVA RUBRIKA Koneènì se nám udìlalo teplo, tak jsem neváhal a zašel s rodinkou na dìtské høištì, které vyrostlo v loni v Okružní ulici. Po pøíchodu na høištì jsem byl chvilku v šoku, než mi došlo, že nejsem na smetišti. Nebyl jsem z toho moc nadšeny. Dcerka využila k zábavì dvou nerozbitých hracích prvkù, pohrabala se v písku a pak jsme plochu s dìtským pláèem opustili ( líbilo se jí tam ). Mezi tím jsem si stihl pøeèíst provozní øád z nìhož mi vyplynulo, že provozovatel jej porušuje a nikoho to asi nezajímá. Proto se ptám? Existují záznamy o provádìných kontrolách souvisejících s dodržováním provozního øádu, v nìmž se píše, že provozovatel zajiš uje bìhem provozu 1x týdnì úklid a prùbìžnì provádí úpravu a údržbu herních prvkù? Úklidovou èetu ve mìstì potkáte, ovšem nejèastìji ve støedu mìsta, kde napichují odpadky.ty, které napíchnout nejdou, zùstanou ležet bez povšimnutí. Chodí nìkdo osobnì ( alespoò obèas ) kontrolovat kvalitu provedení zadané práce po uklízecí èetì? A úklid høištì? Proè by se mìlo dbát na úklid? Vždy není tolika lidem na oèích. Podle mého jde hlavnì o dìti, kterým je, myslím si, celkem jedno je-li plocha uklizená, ale v oèích rodièù nemá provozovatel zrovna dobrou vizitku. Pokud je pro mìsto problém udržet poøádek a opravovat rozbité hrací prvky kvùli bezpeènosti dìtí, nemìlo se do zøizování høištì pouštìt. Všeobecnì platí, že pokud na nìco nestaèím, nepoøizuji si to. Dìtské høištì v Okružní ulici je jednou z ostud našeho mìsta. x-xao obèan mìsta (www.straz.cz ) Bohatý sportovní a kulturní program kvìten 2006 ( ) 725 let Mìsta Stráž pod Ralskem Velice pestøe a doufám i pøitažlivì vypadá sportovní a kulturní program na kvìten Sportovní nabídka Mistrovství Èeské republiky v DUATLONU-žáci,dorost,junioøi(pláž)poøadatel PILKINGTON TRI KLUB Mistrovství Èeské republiky v šachu dìti do 8 let(k.dùm)poøadatel Panda SPORT a TJ-UD Hamr odd.šachu Putování za pohádkou(poøadatel PS Výøi) V mìsíci kvìtnu se naplno pøedstaví všechny sportovní oddíly a pokusí se pøilákat diváky na svá soutìžní utkání napø FK-Stráž pod Ralskem Luèany FK-Stráž pod Ralskem- Železný BROD, v mìsíci kvìtnu se nám pøedstaví,,triatlonové nadìje,,poøadatel SK Panda(triatlon) Kulturní nabídka Koncert duchovní hudby v kostele SV.Zikmunda na poèest hudebního skladatele H.I.F. BIBERA poøadatel - mìsto Stráž pod Ralskem Vartenberská slavnost bohatý kulturní program zakonèený ohòo-strojem+doprovodná akce-malíøi a humoristé èasopisu TRNKY-BRNKY poøadatel mìsto Stráž pod Ralskem a Panda SPORT. Kontakt: Miloš LEBEDA Jan PAVLÍÈEK Personál penzionu se tìší na Vaši návštìvu!! OTEVØENO OD 1. KVÌTNA!! Všeobecné informace o oddílu vodní turistiky TJ Pøetejk Hamr Poèet èlenù: 32 Z toho dospìlí: 16 Dìtský oddíl: 16 Naše èinnost: Poøádáme: Kam jezdíme: Na èem: A èím: Vìkové složení: Vodácké zájezdy a výlety Na pìkné vodní toky i potoky, divoké i klidné v naší republice i v zahranièí Na kanoích turistických i závodních, na raftech i na kajacích Autobusem, mikrobusem, osobákem a obèas vlakem Dìtský oddíl: 9 16 let Dospìlí dokud jim ruèky slouží Tréninky dìtského oddílu: Listopad Bøezen: tìlocvièna a bazén Duben Záøí: vodácká lodìnice a jezero Horka Kontakty: Martin Øihák (vedoucí oddílu) Tel: Pondìlí a Støeda od 16:30 do 18:30 Místostarosta Ladislav Poncar Mail: Více informací najdete na našich webových stránkách:

12 Kampaò je placená inzerce

13 STRANA 13 VARTA KVÌTEN 2006 KVÌTEN Po 2.5.Út pouze v vstupné 59+1, 75 minut, èeská verze, mládeži pøístupný Animovaný film o lesních zvíøátkách pro nejmenší diváky... BAMBI 2 USA. V èeském znìní: Miloslav Mejzlík, Eliáš Bauer, Václav Mareš, Šimon Š ìpán, Š ìpán Krtièka, Michaela Schönová, Š ìpán Krtièka, Johana Kr ièková, Marianna Jurková, Zdenìk Š ìpán, Jiøí Knot, Kamila Špráchalová, Marcela Peòázov Èt 5.5.Pá v a vstupné 64+1, 105 minut, titulky, mládeži do 15-ti nevhodný Bill Murray v komedii Jima Jarmusche ZLOMENÉ KVÌTINY USA. Don Johnston je klasický pøedstavitel muže, kterému je cizí dlouhodobý vztah a rodinný život. Vše se mìní ve chvíli, kdy se z anonymního dopisu dozvídá, že je otcem syna, o kterém nevìdìl Dále hrají : Jeffrey Wright, Sharon Stone, Jessica Lange, Tilda Swinton 7.5.Ne 8.5.Po v a vstupné 59+1, 109 minut, titulky, mládeži do 15-ti nevhodný Eliah Wood v dramatu o brutálních následcích života na hranì HOOLIGANS Velká Británie, USA. Neprávem vyhozený student Harvardu Mat pøijíždí do Londýna, kde se chce na èas usadit u své sestry. Skamarádí se s sestøiným švagrem Petem a je vtažen do temného a násilného svìta fotbalových holligans. Matt se bìhem tohoto pøátelství uèí, jak stát pevnì nohama na zemi a odolávat tomuto tajemnému a èasto násilnému svìtu 11.5.Èt 12.5.Pá v a vstupné 79+1, 104 minuty, èeská verze, mládeži pøístupný Hledám roštìnku. Zn. Na pokusy RAF ÁCI ÈR. Režisér Snowboarïákù Karel Janák pøichází s další teenagerskou komedií s Vojtou Kotkem a Jirkou Mádlem v hlavních rolích. Z hor se tentokráte pøesunuli k vodì a asistovat jim budou Jiøina Jirásková, Veronika Freimannová, Milan Šteindler, Oldøich Navrátil a další herecké hvìzdy èeského filmu 14.5.Ne 15.5.Po v a vstupné 59+1, 103 minuty, titulky, mládeži do 12-ti nevhodný Uklidím dùm, uklidím zahradu, odklidím souseda, zabiji psa... UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEÈKA USA. Rovan Atkinson v bláznivé komedii jako vikáø, tak zabraný do psaní perfektního kázání, že ani netuší, že ho manželka podvádí nebo že jeho dorùstající dìti jsou chuligáni. Spása pøichází v podobì Grace, okouzlující, diskrétní hospodynì, která má svoji vlastní definici o údržbì domu a neuvìøitelnou dovednost na øešení problémù. Grace se rozhodne vzít vše do svých rukou a zbavit mìsto všech špinavých tajemství Èt 19.5.Pá v a vstupné 59+1, 90 minut, titulky, mládeži do 15-ti nevhodný Sharon Stone v pokraèování erotického thrilleru... BASIC INSTINKT 2 USA. Spisovatelka Catherine Tramellová má opìt problémy se zákonem. Scontland Yard urèil psychiatra, aby jí vyšetøil. Pøesto, jako detektiv Nick Curran pøed ním, Glass je okouzlen Tramellovou a ta ho vláká do svùdné pasti Ne 22.5.Po v a vstupné 64+1, 90 minut, èeská verze, mládeži pøístupný Pohádek není nikdy dost. A navíc, tohle nejsou jen tak ledajaké... FIMFÁRUM 2 ÈR. Ètyøi zbrusu nové pohádky pro chytré dìti a chytré dospìlé z oblíbené knihy Jana Wericha. Klasik animovaného filmu Bøetislav Pojar natoèil slavný pøíbìh malièkého Paleèka. Pod vedením Aurela Klimta ožijí Hrbáèi z Damašku. Vlasta Pospíšilová pøipravila Tøi sestry a prsten a Jan Balej pohádku Moøe, strýèku, proè je slané? Èt 26.5.Pá v a vstupné 59+1, 90 minut, titulky, mládeži pøístupný FINTY DICKA A JANE USA. Dick, který hrál celý život podle pravidel a cílevìdomì smìøoval k tomu, aby zajistil sobì a své rodinì pohodlný život, je zcela zaskoèen ztrátou zamìstnání. Tvrdá lekce od jeho amorálního šéfa mu však vnukne skvìlý nápad: pokud bylo kradení dost dobré pro šéfa, je dost dobré i pro nìj. Spolu se svou ženou se proto rozhodne naplánovat velkolepou pomstu a dát velkému byznysu za vyuèenou 28.5.Ne 29.5.Po v a vstupné 69+1, 145 minut, titulky, mládeži do 15-ti nevhodný GEJŠA USA. Pøíbìh filmu se odehrává v období pøed 2.svìtovou válkou, kdy je malá japonská holèièka odtržena od svých chudých rodièù, aby pracovala jako gejša. Pøestože má v domì nebezpeènou rivalku, které se témìø podaøí zlomit její vùli, vyroste z malé dívky legendární gejša Sayuri, které se daøí okouzlit nejmocnìjší muže své doby, avšak sužuje ji tajná láska Pøipravujeme na èerven: Doba ledová 2: Obleva, Hostel, Mlha, Cassanova, Úèastníci zájezdu, Rùžový panter, Mission: Impossible III, Karcoolka a další... Pozvánka na koncert Stráž pod Ralskem( ) 725 let V pátek 26.kvìtna 06 se uskuteèní slavnostní koncert duchovní hudby v kostele Sv.Zikmunda od 18 hodin. V koncertì na poèest hudebního skladatele barokní hudby a houslového virtuoza H.I.F.BIBERA rodáka ze Stráže pod Ralskem se nám pøedstaví Ulrike (flétna) a Helmut (viola) ENGELKE SRN, Simon STANDAGE (housle)- Londýnská královská akademie-anglie, CHIA HSUAN TSAI (cembalo)- Tchaj-wan Místostarosta Ladislav Poncar Životní jubilea KVÌTEN 2006 Bínová Jiøina Boudová Marie Cetkovský František Èonková Helena Erpsová Lýdie Gebauerová Hermína Halamová Miloslava Hermanová Olga Holubová Jana Horníková Marie Kaniaková Blanka Knížek Milan Krùta Karel Kuldová Libuše Kumšta Jan Poláková Ludmila Rádl Václav Rajnoha Ján Rùžièková Vlasta Stehlík Jindøich Stehlíková Julie Šubrtová Martha Šúchal Ján Tarasová Emilie Tobrmanová Margita Uhrová Dáša Varga Štefan Vlachová Marie Voøíšková Marta Wollmanová Kvìtuše Zachová Jaroslava Zelená Lubomíra Blahopøejeme

14 STRANA 14 VARTA KVÌTEN 2006 centra) (v prostorech Mìstské knihovny a informaèního kovový ebr pánù z Vartenberka

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015,

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více