PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ"

Transkript

1 PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ I. PODMÍNKY PARKOVÁNÍ: Provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem parkoviště a uživateli parkoviště (dále jen uživatelé), kteří budou za úplatu dočasně užívat parkovací místa. Provozní řád upravuje pravidla užívání nechráněného parkovacího místa určeného pro parkování osobních nebo dodávkových vozidel. Užívat nechráněné parkovací místo může jen uživatel, který akceptuje tento provozní řád a ceník a tím uzavře dohodu o poskytnutí nechráněného parkovacího místa. Takový uživatel má právo na parkování jím řízeného osobního motorového vozidla na vyhrazených parkovacích místech v provozní době parkoviště. Zneužití sousedního nechráněného parkovacího místa nesprávným parkováním uživatele bude posuzováno jako parkování na dvou (případně více) nechráněných parkovacích místech a uživatel je povinen zaplatit náhradu dle platného ceníku. (platí pro všechna vozidla) Pro uživatele parkoviště je tento provozní řád závazný vjezdem a zaparkováním v prostoru parkoviště s tím, že vedle provozního řádu je uživatel parkoviště povinen dbát i pokynů provozovatele. Systém parkování: Vjezd vozidla: - uživatel je povinen si u vjezdu nebo po zaparkování vozidla na vybraném parkovacím místě vyzvednout u obsluhy parkovací lístek, kde bude zaznamenán čas příjezdu. - parkovací lístek je nutné dobře uschovat u sebe nebo zanechat ve vozidle, ztráta lístku je pokutována. Výjezd vozidla: - uživatel je povinen před opuštěním parkoviště předložit parkovací lístek obsluze, která dle délky stání vyměří částku za parkovné (viz platný ceník). - pro uživatele, kteří jsou zákazníky prodejny Jednoty, spotřebního družstva v Hodoníně, Železářství Fiala s.r.o. a Jiří Hozák, HH-GYM platí, že pokud chtějí uplatňovat výhodu bezplatného parkování (viz ceník), musí k parkovacímu lístku vždy předložit účtenku z pokladny s platným datem a časem (u fitness centra HH - GYM razítko na parkovacím lístku). 1

2 Na parkovišti je provoz upraven dopravním značením a uživatel je povinen dodržovat v plném rozsahu zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění novel a vyhlášku Ministerstva dopravy ČR č. 30/2001 Sb. Rychlost jízdy na parkovišti je max. 20 km/hod. V době uzamčení parkoviště závorou zde mohou parkovat pouze auta s platnou parkovací kartou, která bude vydaná provozovatelem parkoviště. Ostatní uživatelé se vystavují blokaci auta a pokutě dle platného ceníku. V případě, že uživatel poruší smluvní vztah nebo tento provozní řád, má provozovatel právo vymáhat náklady na uživateli i právní cestou. K zajištění svých pohledávek vůči uživateli týkajících se pohledávek vzniklých v souvislosti s parkováním, má provozovatel právo vyžádat si od uživatele příslušné doklady (doklad totožnosti a technický průkaz od vozidla), a to i tehdy, nepatří-li vozidlo uživateli, ale třetí osobě. Pokud lze vzhledem ke stavu či rozsahu poškození vozidla důvodně předpokládat, že se ho chtěl vlastník zbavit, bude s tímto vozidlem nakládáno jako s vrakem vozidla. Uživateli, který poruší tento provozní řád nebo pokyny provozovatele opakovaně, může být používání parkoviště dočasně nebo trvale odmítnuto. Není-li parkoviště následkem cizích vlivů nebo v důsledku vyšší moci provozuschopné, nevzniká uživateli z toho žádný nárok na snížení ceny za parkování ani nárok na náhradu škody vůči provozovateli. Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé uživateli v důsledku jednání třetí osoby. Placená provozní doba parkoviště: PO PÁ hod., SO NE hod. Uzamčení parkoviště závorou se provádí: PO PÁ hod., SO hod., NE hod. V době uzamčení parkoviště zde mohou stát pouze auta s platnou parkovací kartou. Parkovací karta je vydávána na dobu neurčitou s 1 měsíční výpovědní lhůtou. Ostatní uživatelé se vystavují blokaci auta a pokutě 200,- Kč. POZOR během svátků a prázdnin jsou změny v uzamčení parkoviště vyhrazeny 2

3 II. POVINNOSTI UŽIVATELE: Při zaparkování vozidla je povinen vždy řádně uzavřít a uzamknout vozidlo, zajistit proti samovolnému pohybu. Dodržovat všechny výstražné nápisy, dopravní značky, upozornění a pokyny obsluhy parkoviště a tento provozní řád. Parkovací místo užívat jen pro vozidlo v technicky provozuschopném stavu a parkovat jen na vyznačeném nechráněném parkovacím místě. Udržovat čistotu a pořádek na parkovišti. Jednat tak, aby nedošlo k poškození parkovacího lístku. Následky způsobené ztrátou, poškozením nebo nečitelností parkovacího lístku jdou k tíži uživatele a provozovatel je oprávněn za nedodržení této povinnosti účtovat uživateli náhradu ve výši 100,- Kč. III. V AREÁLU PARKOVIŠTĚ JE ZAKÁZÁNO: - používání otevřeného ohně - odkládání a skladování předmětů všeho druhu, zvláště předmětů z hořlavých materiálů - ponechání motoru v běhu po delší dobu, obtěžováním spalinami z motoru, obtěžování hlukem motoru, obtěžování klaksonem - vjezd a parkování vozidla s netěsnící nádrží či jiným poškozením ohrožujícím provoz parkoviště - parkování na parkovacích místech s označením vyhrazené místo, rezervace, atd. - vjezd a parkování vozidla, které není v řádném technickém stavu a nesplňujícího technické předpisy - parkování vozidel ve vjezdu, jízdních pruzích, na přechodech pro chodce, před východem a výjezdem z parkoviště, nebo na neznačených místech, to vše vzhledem k nebezpečí narušení provozu parkoviště - pohyb osob na kolečkových bruslích a skateboardech - provozovat zkušební jízdy autoškol - provozovat jakoukoli jinou činnost nesouvisející s parkováním, bez souhlasu provozovatele, jako např. stánkový prodej, shromažďovací akce, umělecké produkce, sázky a loterie, reklamní činnost (včetně zákazu umisťování letáků za stěrače vozidel), apod. IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: Provozní řád parkoviště jsou povinni dodržovat všichni uživatelé parkoviště. Provozní řád parkoviště nabývá platnosti dnem Provozní řád je vydáván se souhlasem vlastníka pozemku, na němž je parkoviště umístěno a může být měněn pouze se souhlasem vlastníka pozemku. 3

4 Provozní řád parkoviště bude viditelným způsobem, s náležitým upozorněním pro uživatele, K nahlédnutí bude i na internetových stránkách Nedílnou součástí provozního řádu je ceník a provozní doba parkoviště. umístěn na pokladně obsluhy parkoviště. Provozovatel: Jiří Hozák, HH - GYM Měšťanská 240/15, Hodonín, IČ: tel: , V Hodoníně dne

5 CENÍK PARKOVNÉHO Uživatelé a zákazníci prodejny Jednoty, spotřebního družstva v Hodoníně a Železářství Fiala, s.r.o. prvních 30 minut ZDARMA každých dalších započatých 15 minut = 10,- Kč Uživatelé fitness centra HH-GYM první 2 hodiny ZDARMA každých dalších započatých 15 minut = 10,- Kč Cena parkovného ostatní uživatelé: 0 15 min. = 10,- Kč min. = 20,- Kč min. = 30,- Kč min. = 40,- Kč každá další započatá půl hodina = 20,- Kč ztráta, poškození, znehodnocení, nepředložení parkovacího lístku = 100,- Kč výjezd k otevření závory (výjezd na telefon ) = 200,- Kč poškození závory, zámku, atd. = 200,- Kč + náhrada škody Cena parkovacích karet: (vydává provozovatel, informace na tel ) hodnota karty 400,- Kč hodnota karty 800,- Kč hodnota karty 1.500,- Kč

6 PROVOZNÍ DOBA PARKOVIŠTĚ PLACENÁ provozní doba parkoviště: PO PÁ 8:00 17:00 hod. SO NE 8:00 11:00 hod. UZAMČENÍ parkoviště závorou: PO PÁ od 20:00 6:30 hod. SO od 16:00 7:30 hod. NE od 16:00 6:30 hod. V tuto dobu mohou na parkovišti stát pouze auta s platnou parkovací kartou. Ostatní uživatelé se vystavují blokaci auta a pokutě 200,- Kč POZOR - během svátků a prázdnin jsou změny v uzamčení parkoviště vyhrazeny

1.1 Služba SMILE PARKING nabízí parkování motorových vozidel na parkovišti

1.1 Služba SMILE PARKING nabízí parkování motorových vozidel na parkovišti PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ A SLUŽBY SMILE PARKING (dále jen Provozní řád ) 1. Základní údaje 1.1 Služba SMILE PARKING nabízí parkování motorových vozidel na parkovišti nacházejícím se na okraji obce Tuchoměřice

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky, za kterých společnost JHComp s.r.o.

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

ČÁST I. Všeobecná ustanovení ČÁST II. Vztahy mezi provozovatelem a cestujícím (zákazníkem) A. Práva a povinnosti provozovatele osobní přeprava osob

ČÁST I. Všeobecná ustanovení ČÁST II. Vztahy mezi provozovatelem a cestujícím (zákazníkem) A. Práva a povinnosti provozovatele osobní přeprava osob ČÁST I. Všeobecná ustanovení 1. Smluvní přepravní podmínky platí pro přepravu osob, zavazadel a živých zvířat ve vozidle KV trend sro. a stanovují podmínky pro tuto přepravu, odpovědnost provozovatele

Více

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla)

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. a 11. dodatku platný od 14. 12. 2008 Dodatek č. 1 platný od 1. 9. 2009

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 1. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné podmínky tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen Smlouva ), kterou

Více

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku PODMÍNKY České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku OBSAH ČÁST PRVNÍ... 2 VEDENÍ ÚČTŮ... 2 Článek 1 Druhy účtů... 2 Článek 2 Smlouva o účtu a podpisové vzory...

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění H-350/11 Článek I. Úvodní ustanovení 1) Pro havarijní pojištění vozidla platí příslušná ustanovení

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ARRIVA MORAVA a.s. AUTA-BUSY STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSY KONEČNÝ s.r.o. AUTODOPRAVA Studený,

Více

Smluvní přepravní podmínky společnosti RegioJet,a.s.

Smluvní přepravní podmínky společnosti RegioJet,a.s. Smluvní přepravní podmínky společnosti RegioJet,a.s. Schváleno dne 19.9.2014 představenstvem společnosti RegioJet, a.s. Článek I, Rozsah platnosti 1. Tyto smluvní přepravní podmínky (dále jen SPP ) byly

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem.

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD. Článek 1. Základní ustanovení

UBYTOVACÍ ŘÁD. Článek 1. Základní ustanovení UBYTOVACÍ ŘÁD Článek 1. Základní ustanovení 1. Studentská Residence Slezská, a. s. (dále jen residence) je účelovým zařízením, které slouží k ubytování studentů a dalších osob v rámci volné lůžkové kapacity.

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus (ACP) Obsah: Všeobecné pojistné

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4 OBSAH Čl. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 1. Vlastník budovy NTK 3 2. Důležitá telefonní čísla 3 3. Kontaktní adresa: Zkvalitnění služeb zákazníkům 3 4. Otevírací doba budovy NTK 3 Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (SPP IDOL)

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (SPP IDOL) Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (SPP IDOL) 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

VPP KPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky pro Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí

VPP KPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky pro Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více