INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9"

Transkript

1 Číslo strana 1 ZPRAVODAJ LBD PRAHA 9 Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 2015 Dne proběhlo shromáždění zvolených delegátů LBD Praha 9. Představenstvo LBD Praha 9 ve spolupráci s kontrolní komisí předkládá výsledky hospodaření a informovalo o všech činnostech za uplynulé období. Představenstvo LBD Praha 9 v předchozím období pracovalo ve složení: pp. Ing. Václav Šebek (předseda), Ing. Milan Čaban, Ing. Milena Musilová, Ing. Zuzana Bártová, Josef Volf, Ing. Petr Javůrek a Miroslava Cidlinská. Kontrolní komise pracovala ve složení: pp. Libuše Müllerová (předsedkyně), Růžena Kosová a Ing. Emil Širůček. Předseda představenstva z velké části informoval delegáty ve své zprávě o proběhlých opravách v roce 2014 a předložil shromáždění delegátů konečné výsledky hospodaření, které bylo v roce 2014 opět ziskové. Současně požádal shromáždění delegátů o schválení účetní závěrky za rok 2014 a navrhl ponechání nerozděleného zisku ve výši Kč na tvorbu zdrojů pro krytí nákladů na technická zhodnocení domů zateplení fasád apod. Zpráva předsedy představenstva Vážené delegátky a delegáti, dovolte mně ještě jednou Vás jménem svým i představenstva přivítat na dnešním shromáždění delegátů a seznámit Vás se zprávou o činnosti představenstva a stavu našeho družstva od minulého shromáždění. Představenstvo pracovalo ve složení Ing. Václav Šebek, a Ing. Zuzana Bártová, Miroslava Cidlinská, Ing. Milan Čaban, Ing. Petr Javůrek, Ing. Milena Musilová a Josef Volf. Scházelo se přibližně každé tři týdny na jednáních, která zajišťují plynulý chod LBD, řešení aktuálních problémů a ekonomičnost fungování družstva i plánování oprav a činností nutných pro delší časový horizont. Pro nás, jako členy družstva, je nejdůležitější, že družstvo nadále zůstává ve velmi dobrém ekonomickém stavu. Hospodaří pouze se svými finančními prostředky od družstevníků a vlastníků bytových jednotek vybranými do fondu oprav, a nájmy z nebytových prostor. Nemáme žádné úvěry ani půjčky, proto nám nehrozí v tomto ohledu ztráty na majetku družstva nebo členů. V minulém období byly úspěšně dokončeny dvě rekonstrukce fasád se zateplením U Vysočanského pivovaru 13 a 15, které budou zkolaudovány, další výměny oken, opravy dvorních soklů, oprava střechy U Skládky 4 a další opravy menšího rozsahu. Pro všechny tyto zakázky jsou vybírány firmy výběrovým řízením, a aby byl zajištěn optimální poměr kvality a ceny nám pomáhá s hodnocením externím i náš stavební dozor. Je těžší zajistit pronájem našich nebytových prostor, zvládnout všechny právní spory, vymáhání pohledávek. Také jednání s lidmi se zdálo v tomto roce nějak složitější. I proto bych chtěl poděkovat všem pracovníkům správy, a přeji jim pro práci více klidu a méně sporů. Letošní rok pro ně bude náročný z hlediska náročného plánu oprav. Čekají náročné fasády na domech K Moravině 13 a 11 a U Skládky 2, rekonstrukce sklepů Nemocniční 11 a Špitálská 6 a další drobnější opravy a rekonstrukce. Také chci poděkovat i všem členům představenstva za práci v celém období, protože jejich práce se stává rychlejší a hektičtější a v mnohém náročnější. Děkuji za spolupráci kontrolní komisi i Vám všem delegátům. Děkuji Vám za informace a návrhy, které nám přinášíte a které předáváte dále. Děkuji Vám za pozornost. Zpráva kontrolní komise Předsedkyně kontrolní komise přednesla obsáhlou zprávu o provedených kontrolách činnosti představenstva a správy. Předmětem kontrol bylo především hospodaření družstva, výběrová řízení na plánované opravy a údržbu majetku LBD Praha 9 včetně následných kontrol průběhu realizace a ukončení. Kontroly v administrativě vyúčtování služeb, směrnice, vymáhání pohledávek, personální záležitosti a v neposlední řadě kontroly vedení pokladny. Předsedkyně kontrolní komise v závěru své zprávy doporučila shromáždění delegátů účetní závěrku za rok 2014 ke schválení.

2 Číslo strana 2

3 Číslo strana 3 K bylo ve správě LBD Praha jednotek v družstevním vlastnictví, 240 jednotek v osobním vlastnictví a 6 jednotek v nájmu nečlenů LBD Praha 9 s předpisem nájmu 141 Kč/m 2. Nájemné pro byt se sníženou kvalitou, bez koupelny či sprchového koutu a s WC umístěným na chodbě mimo byt v nájmu nečlena zůstalo dle původního navýšení pro rok 2011, tj. 111 Kč/m 2. K byl z důvodu neplacení nájmu ukončen nájemní vztah s nečlenem v domě Pod Strojírnami 706/5. Vyklizený byt byl následně předán správě. Představenstvo dle platné směrnice vypsalo výběrové řízení na uzavření nájemní smlouvy. Jediný přihlášený zájemce však z výběrového řízení odstoupil a nikdo jiný zájem o uzavření nájemní smlouvy spojené s členstvím v LBD Praha 9 neprojevil. Představenstvo dále nabídlo uzavření nájmu prostřednictvím elektronické aukce, které se zúčastnili dva zájemci. I ti však od záměru úhrady družstevního podílu ustoupili. Prostřednictvím realitní kanceláře se nakonec podařilo dnem byt přidělit a získat nového člena LBD Praha 9. Platby na opravy a údržbu (nájemné) u členů LBD Praha 9 činí stále 16 Kč/m 2, správní poplatek (ostatní nájem) ve výši 120 Kč/měsíc. V domech se zateplením je sazba v souladu s rozhodnutím shromáždění delegátů 20 Kč/m 2 (nyní 6 domů). Vlastníci jednotek hradí tak jako v předchozích letech svůj podíl na opravách dle velikosti svého spoluvlastnického podílu, který musí složit dle usnesení shromáždění vlastníků před opravou, většinou v průběhu jednoho až tří let prostřednictvím měsíčních splátek nebo jednorázových úhrad. Správní poplatek u vlastníků jednotek činí stále 250 Kč/měsíc včetně DPH. LBD Praha 9 v roce 2014 hospodařilo se ziskem po zdanění ve výši Kč. Zisk bude v případě odsouhlasení převeden na účet nerozděleného zisku a v následujících obdobích použit ke krytí nákladů na technické zhodnocení (např. zateplení fasád). Stručný komentář k významnějším položkám přehledu hospodaření VÝNOSY Tržby z nájmů bytů členů a nečlenů běžné příjmy z nájmů bytů (16 Kč/m 2, 20 Kč Kč/m 2 u bytů v zateplených domech), nájmů bytů nečlenů (141 a 111 Kč/m 2 ), splátky nákladů na výměnu původních oken za plastová. Tržby za správu družstva uživatelé družstevních bytů 120 Kč/měsíc, vlastníci bytů 250 Kč/měsíc. Tržby z pronájmu nebytových prostor LBD Praha 9 vlastní 47 nebytových prostorů. 45 prostorů je plně obsazeno. Po podané výpovědi nájmu nebytového prostoru v domě U Vysočanského pivovaru 709/11 proběhlo výběrové řízení na nového nájemce, které zůstalo bez odezvy. Prostor byl v minulosti užíván jako fotografický ateliér a řadu let nebyl nijak upravován. Představenstvo proto rozhodlo o rekonstrukci prostoru a následně uzavřelo smlouvu s novým nájemcem. Stejná situace nastala po vyklizení nebytového prostoru v domě Sokolovská 568/308, který byl také částečně rekonstruován (výmalba, výměna zásobníku TUV atd.) Do výběrového řízení se nepřihlásil žádný zájemce. Představenstvo se proto dále zabývalo možností rekolaudace tohoto prostoru zpět na byt. Vyklizení nebytového prostoru v domě Kolbenova 764/12 proběhlo dne v souladu s usnesením soudu. Prostor byl po otevření prázdný. Nyní bude prostor upraven tak, aby mohl být v nejbližších dnech nabídnut do pronájmu. Přijaté úroky z bankovních účtů nyní spravují prostředky uživatelů a vlastníků bytů tyto banky KB, a.s., ČSOB, a.s., ČS, a.s. Celkový stav na účtech k činil ,93 Kč. Částka zahrnuje také prostředky na plánované opravy v letošním roce i pro příští období. Ostatní výnosy jedná se o tržby za převody družstevních podílů, zápisné nových členů LBD Praha 9, poplatky za vyhotovení duplikátů, za povolení podnájmů bytů. Smluvní pokuty a úroky z prodlení poplatky z prodlení pozdních úhrad, úroky z prodlení dle rozsudků a platebních rozkazů.

4 Číslo strana 4 NÁKLADY Celkové náklady na opravy a údržbu domovního fondu v roce 2014 činily Kč. Všechny opravy se realizují na základě schváleného plánu oprav domovního fondu. Tento plán je nejprve schválen představenstvem LBD Praha 9 a následně předkládán na shromážděních spoluvlastníků jednotlivých domů. Nad rámec tohoto plánu se provádí pouze havarijní opravy, případně opravy, které jsou zařazeny do dlouhodobého plánu oprav, jsou odsouhlaseny ze strany spoluvlastníků a po splnění plánu oprav v běžném roce zůstanou dostatečné prostředky pro krytí nákladů. V případě výrazné úspory nákladů v daném roce jsou mimořádně zařazeny opravy majetku v družstevním vlastnictví. Plnění plánu oprav a kontroly výše nákladů jsou pravidelně sledovány v průběhu roku správou a představenstvem. Z velkých oprav byly v roce 2014 realizovány dvě rekonstrukce fasád se zateplením na domech U Vysočanského pivovaru 710/13, 711/15, oprava dvorního soklu na domech Nemocniční 661/9, 662/7, Zákostelní 665/9, výměna oken a dveří v domě Zákostelní 664/11 a Drahobejlova 1691/61, výměna dveří a malování domu U Vysočanského pivovaru 701/3 a oprava střechy domu U Skládky 1695/4. Nad rámec plánu oprav byly z důvodu havarijního stavu vyměněny expanzomaty v kotelně domu Sokolovská 1165/266 a provedena sanace dvorní části obvodového zdiva v domě Drahobejlova 1691/61 a Špitálská 775/5. Správa družstva náklad zůstává ve srovnatelné výši jako v předchozích letech. Zahrnuje veškeré náklady spojené s činností správy družstva. Interní náklady provozu běžná údržba vnitrobloků, která zahrnuje pravidelné úklidy, sekání trávy, úpravu živých plotů a keřů, prořezy stromů, případné opravy zídek, výměny sušáků na prádlo, laviček, opravy stání pro nádoby na komunální odpad atd. Většina uvedených nákladů je pouze nákladem LBD Praha 9, neboť při převodech bytů do vlastnictví je převáděn pouze podíl na zastavěném pozemku, nikoli podíl na zahradách (vnitroblocích). Vlastníci jednotek se tudíž na tomto nákladu nijak nepodílejí. Daň z nemovitosti pro rok 2014 zůstal koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ve stejné výši jako v předchozím roce. Daň z nemovitosti se mění pouze v závislosti na převodech bytů do osobního vlastnictví. Právní služby - náklady na právní zastoupení v roce 2014 zahrnovaly především vymáhání pohledávek formou soudních sporů a exekučních nařízení za dvěma vlastníky bytů a dvěma bývalými nájemci nebytových prostor, taktéž exekučními příkazy. Spor se spoluvlastníkem domu U Vysočanského pivovaru 703/7 dostoupil k insolvenci dlužníka, kterému bylo soudem umožněno oddlužení. Následně však bylo zjištěno, že spoluvlastník dědil majetek, který nepřiznal insolvenčnímu správci. Ten přistoupil k vyhlášení konkursu a dle jeho sdělení dojde k prodeji jednotky a majetku spoluvlastníka. Výnos z prodeje bude použit k uspokojení věřitelů dle pořadí přihlášení v rámci insolvence. LBD Praha 9 vedlo dva soudní spory s Českou republikou úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o určení, že státu náleží vypořádací podíl po zemřelých členech LBD Praha 9 bez zůstavitelů, nikoli členský podíl, jak je v obou případech uvedeno v usnesení o dědictví. První z těchto žalob již byla na základě odvolání a následného dovolání řešena i Nejvyšším soudem České republiky, který zrušil předchozí zamítavé rozsudky a vrátil věc k novému projednání věcně příslušnému Obvodnímu soudu pro Prahu 2. Po několika zamítavých usnesení využilo LBD Praha 9 poslední zákonné možnosti podání ústavní stížnosti. Dne byla i tato stížnost Ústavním soudem ČR zamítnuta a LBD Praha 9 už nemá žádnou možnost, jak se bránit. Soud rozhodl, že Česká republika může být členem LBD Praha 9, i když to stanovy nedovolují a náleží ji družstevní (dříve členský) podíl. Nyní jedná právní zástupkyně o následném postupu i pro další obdobné případy, neboť v roce 2014 zemřeli dva členové LBD Praha 9 bez zůstavitelů.

5 Číslo strana 5 Zákonné rezervy - účetní jednotka má možnost při zpracování dlouhodobého plánu oprav vytvářet zákonné rezervy na plánované opravy, které jsou předem projednány a odsouhlaseny společenstvím vlastníků jednotek a finančně ohodnoceny předloženou nabídkou. Tato forma tvorby rezervy je zároveň i daňovou optimalizací. V roce 2014 byla uplatněna tvorba zákonné rezervy na plánované rekonstrukce sklepních prostor v domě Špitálská 668/6 a Nemocniční 615/11. Realizace opravy je po dohodě se spoluvlastníky domu plánována na letošní rok, kdy bude zároveň rezerva zúčtována. Přímé náklady na nebytové prostory jedná se o opravy prostorů, výměny oken, dveří, topidel, pravidelné revize a podíl nákladů na rekonstrukci nebytového prostoru U Vysočanského pivovaru 701/3 na volnočasové centrum pro seniory, výměna výloh nebytových prostor Kolbenova 761/8, 760/10, Sokolovská 568/308. Výměna kotle včetně spalinové cesty v nebytovém prostoru U Vysočanského pivovaru 704/9 a Kolbenova 760/10, likvidace bývalé chladírny příslušející k nebytovému prostoru v domě Sokolovská 568/308, rekonstrukce elektroinstalace a vodoinstalace U Vysočanského pivovaru 709/11. REKOLAUDACE NEBYTOVÉHO PROSTORU NA BYT Na podzim roku 2014 předal bývalý nájemce z důvodu neplacení stanoveného nájemného vyklizený nebytový prostor v domě Sokolovská 568/308 zpět správě LBD Praha 9. Představenstvo následně rozhodlo o nutných úpravách tohoto prostoru tak, aby byl prostor lépe pronajmutelný. Po předchozím nájemci zůstal prostor vybydlený. Úpravy spočívaly zejména v částečné rekonstrukci koupelny výměna nefunkčního ohřívače vody, výměna stávající prasklé sprchové vaničky a výměna podlahové krytiny linolea. Dále byl celý prostor vymalován a byla instalována malá jednoduchá kuchyňská linka. Po provedených úpravách bylo vypsáno výběrové řízení na uzavření smlouvy o nájmu prostoru určeného k podnikání se stanovením minimální výše nájemného. V určeném termínu nebyla doručena žádná nabídka na uzavření smlouvy. Následně oslovil správu zájemce o pronájem, který žádal o odklad úhrady požadované kauce. Od záměru pronájmu ale nakonec odstoupil. Jedná se o prostor ve sníženém přízemí s orientací do dvora, okna z obou místností nejsou pod úrovní terénu. Původně bytová jednotka byla z důvodu vysoké vlhkosti vyřazena z bytového fondu. Tato vlhkost byla při kompletní rekonstrukci sklepa odstraněna. Představenstvo navrhlo rekolaudovat nebytový prostor zpět na bytovou jednotku. Shromáždění delegátů záměr rekolaudace podpořilo a schválilo přidělení bytu v souladu se směrnicí pro přidělování bytů ve LBD Praha 9. PLÁN OPRAV PRO ROK 2015 Plán velkých oprav letošního roku je již tradičně rozdělen do skupin jako v předchozích letech Oprava pláště domu včetně zateplení Rekonstrukce sklepních prostor Výměna bytových podružných měřidel Oprava balkónů družstevních bytů Výměna stavebních výplní (okna, dveře) Zásadní akcí letošního roku včetně čerpání finančních prostředků je oprava pláště domů včetně samotného zateplení. Uvedená akce bude realizována na domech K Moravině 1689/11, 1688/13 a U Skládky 1694/2. Součástí zateplení objektů je nutné dokončení výměny oken v jednotlivých bytech. Výměna oken v družstevních bytech probíhá dle dosavadního standardu se spoluúčastí družstva a splátek hrazených formou nájmu. Realizace bude zahájena po vydání stanovisek dotčených orgánů včetně stavebního povolení, předpoklad červen - červenec. Další z větších akcí letošního roku je rekonstrukce sklepních prostor. Rekonstrukce bude realizována na domech Nemocniční 615/11 a Špitálská 668/6, který patří plochou k jednomu z největších domů ve správě a spoluvlastnictví LBD Praha 9. Jedná se o kompletní vyklizení sklepních prostor, vybourání kójí, ošetření prostor desinfekčním postřikem proti dřevokazným houbám a plísním, odstranění narušených

6 Číslo strana 6 omítek, obnovu části omítek, zhotovení betonových zámkových podlah v celé ploše. Dále zhotovení nových laťovaných sklepních kójí včetně nátěru (postřiku) proti dřevokazným houbám a škůdcům, vybílení ( pačokování ) sklepních prostor, zhotovení samostatného el. rozvodu (v lištách) a osvětlení sklepních kójí. Na domech U Vysočanského pivovaru 710/13, 711/15 a Prouzova 763/10 byla připravena a počátkem roku proběhla výměna bytových podružných měřidel (vodoměrů) studené vody. Tyto výměny jsou prováděny dle zákona o metrologii, který stanoví povinnost každého vlastníka zajistit výměnu tohoto měřidla, případně podrobit toto měřidlo úřednímu ověření po 5 letech provozu. Na domech Zákostelní 663/13, 664/11 a Nemocniční 662/7 bude provedena oprava balkónů včetně výměny zábradlí. Předchozí technologie při opravě balkónů je již za hranicí své životnosti. Na domě Zákostelní 663/13 se jedná celkem o šest balkónů, na domě Zákostelní 664/11 o 2 balkóny a na domě Nemocniční 662/7 o 3 balkony. Dle platné legislativy je již balkón součástí bytu, tudíž opravujeme pouze balkóny družstevních bytů. Výměna stavebních výplní ve společných prostorách domu je připravována pro domy Drahobejlova 1692/59 a K Moravině 1689/11, která již z důvodu plánovaného zateplování proběhla v měsíci březnu. V rámci dalších oprav budou prováděny výměny sklepních okének z uliční strany domu Prouzova 779/8 a Špitálská 795/3. Dále pak dokončení výměny sklepních okének domu Prouzova 794/2. Na domech Sokolovská 1165/266 a 1166/268 bude provedeno zastřešení komínových těles v nadstřešní části. Průběžně probíhají revize společné domovní elektroinstalace a revize domovního plynu dle platných intervalů. Ve dvorní části objektu domu Špitálská 775/5 byla dokončena sanace části obvodového zdiva a zhotoven nový chodníček ze zámkové dlažby. USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ Shromáždění delegátů na svém jednání: 1. pověřilo a) vedením schůze shromáždění delegátů pana Ing. Čabana b) sepsáním zápisu z jednání paní Cidlinskou a paní Bursovou c) ověřením zápisu z jednání včetně usnesení pana Kotrče a paní Abramovičovou d) navržením usnesení pana Volfa a pana Ing. Javůrka e) úlohou skrutátorů slečnu Platzovou a pana Nováka f) evidencí prezence slečnu Platzovou a pana Nováka 2. vzalo na vědomí a) informace z kontroly usnesení shromáždění delegátů z roku 2014 přednesené panem Ing. Šebkem b) zprávu představenstva o činnosti přednesenou panem Ing. Šebkem c) zprávu o činnosti kontrolní komise přednesenou paní Müllerovou d) informaci o hospodaření družstva za rok 2014 přednesenou panem Ing. Čabanem e) informaci o plánu velkých oprav domů na rok 2015 prezentovanou technikem správy panem Novákem 3. schválilo a) výsledek hospodaření za rok 2014 b) převod zisku ve výši Kč na účet nerozděleného zisku pro krytí nákladů technického zhodnocení c) účetní uzávěrku za rok 2014 d) schválilo navýšení roční odměny pro představenstvo a kontrolní komisi ve výši Kč e) rekolaudaci nebytového prostoru v domě Sokolovská 568/308 na byt f) plán oprav pro rok 2015 Úplné znění zápisu ze shromáždění delegátů včetně usnesení je k dispozici v členské sekci internetových stránek.

7 Číslo strana 7 VÝSTAVBA VÝTAHŮ Shromáždění delegátů v loňském roce podpořilo žádost o možnost výstavby výtahu na domě U Vysočanského pivovaru 711/15. Náklady na výstavby měly být hrazeny ze strany člena LBD Praha 9, který však v červenci 2014 od tohoto záměru z osobních důvodů odstoupil. VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB ZA ROK 2014 OPAKOVANÉ SPORY O ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA VODNÉ A STOČNÉ V souladu s pravidly pro rozúčtování nákladů na plnění poskytovaná s užíváním bytu byly všem uživatelům a vlastníkům bytů předloženy protokoly o vyúčtování. V letošním roce byla zvolena podrobnější a obsáhlejší varianta, aby měl každý možnost důkladné kontroly. Předmětem mnoha sporů však i nadále zůstává rozúčtování nákladů na vodné a stočné. Ve většině domů jsou již instalována bytová poměrová měřidla, jejichž náměr je zohledněn při stanovení konečného nákladu na spotřebu studené vody v jednotlivých bytech. Je důležité zdůraznit, že se skutečně jedná o poměrové měřidlo, které neměří přesný průtok vody. Ve většině případů se součet naměřený na poměrových bytových měřidlech nerovná náměru na hlavním domovním vodoměru. Vzniklý rozdíl je následně rozdělen procentuálně dle spotřeby bytového měřidla. V případě, že rozdíl mezi náměrem na bytových poměrových měřidlech a hlavním domovním vodoměru je vyšší než 20%, zajišťuje správa LBD Praha 9 kontrolní přezkoušení hlavního vodoměru. V roce 2014 byly přezkoušeny hlavní vodoměry v domech: Drahobejlova 1691/61, K Moravině 1688/13, 1689/11, U Skládky 1695/4, Sokolovská 1165/265, 1166/268, 568/308, Zákostelní 666/5, 665/9, Prouzova 763/10, 779/8, 792/6, 793/4, 794/2, Nemocniční 660/13, 662/7, Kolbenova 761/8, 659/16, U Vysočanského pivovaru 702/5, 704/9, 710/13, 711/15, Pod Strojírnami 706/5 a Špitálská 668/6. Všechny vodoměry byly vyhodnoceny jako závadné a chybně měřící. Proto byly dodavatelem instalovány nové vodoměry, byl proveden kontrolní odečet spotřeby a v následné fakturaci byla provedena kompenzace formou korekce spotřeby. V letošním roce byly po vyúčtování služeb zaslány k přezkoumání vodoměry z domů: Drahobejlova 1692/59, Nemocniční 661/9, Kolbenova 764/12, 762/6, a 760/10. Ostatní vodoměry vykazovaly přiměřenou odchylku. Po zkušenostech s užíváním poměrových bytových měřidel správa doporučuje pravidelnou kontrolu ze strany vlastníků a uživatelů bytů (případně podnájemníků). Opakovaně byl zaznamenán případ vadného pojišťovacího ventilu u bojleru, který bez přestávky odpouštěl vodu do odpadu a zároveň docházelo k nepřetržitému dopouštění vody. Spotřeba vody dle náměru poměrového měřidla se pak velmi rychle vyšplhala ve finančním nákladu do desetitisícových částek. Výsledky vyúčtování služeb byly promítnuty do předpisů nájmu a záloh na měsíc 06/2015. Přeplatky do výše 500 Kč jsou vypláceny každé pondělí v návštěvních hodinách od Přeplatky nad 500 Kč budou jako obvykle rozeslány prostřednictvím hotovostních poštovních poukázek, které je možno uplatnit na každé pobočce České pošty v ČR nebo na osobní žádost převodem na bankovní účet uživatele nebo vlastníka bytu. Nedoplatky z vyúčtování služeb budou splatné nejpozději k datu a úhrada proběhne u plátců SIPO prostřednictvím klasického měsíčního předpisu. Uživatelé a vlastníci bytů, kteří nehradí předpisy poukázkou SIPO, mohou nedoplatek z vyúčtování služeb uhradit složenkou nebo bankovním převodem na účet LBD Praha 9 s variabilním symbolem (číslo popisné a číslo bytu). NEPOŘÁDEK U NÁDOB NA KOMUNÁLNÍ ODPAD S platností od bylo představenstvo LBD Praha 9 nuceno změnit systém likvidace

8 Číslo strana 8 odpadu ve vnitrobloku ulic K Moravině, Drahobejlova a U Skládky. Přes mnohá upozornění a urgence někteří uživatelé nebo vlastníci bytů či jejich podnájemníci opakovaně odkládali velkoobjemový odpad v prostoru u popelnic. Tento odpad však nelikvidoval Magistrát hl. m. Prahy ani firma AVE (odvoz odpadu). Odvoz a následnou likvidaci zajišťovala pouze správa LBD Praha 9 v nemalém finančním nákladu. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo zjistit původce, byl náklad rozúčtován všem uživatelům a vlastníkům bytů. V uvedeném vnitrobloku se situace přes veškerá opatření nezměnila, a proto byly společné kontejnery nahrazeny menšími nádobami, které má nyní každý dům. Prostor vnitrobloku není místem pro ukládání odpadu, i když název ulic U Skládky k tomuto přímo vybízí. Správa i představenstvo proto znovu apeluje na udržování pořádku a doporučuje v maximální míře využít kontejnery na tříděný odpad a sběrné dvory. HLÁŠENÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD dovolujeme si opět upozornit všechny uživatele bytů, že zjištěné závady v domě mohou všichni (bez ohledu na delegátství) hlásit prostřednictví mailu, internetových stránek, sms nebo telefonicky i na záznamník - přímo správě LBD Praha 9. Urychlí se tím odstranění a oprava (např. nesvítící světla, porucha zámku ve vchodových dveří atp.). AKTUALIZACE KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ Správa LBD Praha 9 prosí všechny uživatele bytů při změně kontaktních údajů, aby je hlásili sl. Platzové. V řadě případů jsou evidované údaje již neplatné a v případě havárie není možné zajistit přítomnost konkrétních osob. POZOR NA ZLODĚJE V poslední době byly opakovaně hlášeny krádeže samozavíračů dveří (Brano) a kompletního kování včetně kliky ve vchodových dveří. Ke krádežím obvykle dochází přes den, v pracovní době. V případě podezření je možné pro ověření oprávněnosti opravy ihned kontaktovat správu LBD Praha 9. VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na uzavření nájemní smlouvy na družstevní byt spojené s členstvím v LBD Praha 9 V souladu se Směrnicí pro přidělování uvolněných družstevních bytů vyhlašuje představenstvo LBD Praha 9 výběrové řízení na uzavření nájemní smlouvy na družstevní byt o výměře 40,36 m2 v suterénu domu čp. 568, Sokolovská 308, Praha 9 Vysočany 2 (1. obytná místnost 19,67 m, 2. obytná místnost 12,33 m2 s kuchyňským koutem, předsíň 3,96 m2, příslušenství 4,4 m2 koupelna se sprchovým koutem, WC mimo koupelnu), okna do vnitrobloku. Nabídka nájmu je určena fyzickým osobám starším 18-ti let, které splňují podmínky členství v družstvu. Nájem tohoto družstevního bytu je spojen s členstvím v LBD Praha 9. Podrobné informace na Praha, Ing. Václav Šebek předseda představenstva

9 Číslo strana 9 FIRMY ZAJIŠŤUJÍCÍ HAVÁRIE A OPRAVY NA DOMECH HAVARIJNÍ NON STOP SLUŽBA PRO DOMOVNÍ ROZVODY BYTOSERVIS NON STOP s.r.o., tel , (služba pro domovní rozvody elektro, voda, plyn, kanalizace, zámečníci) VODOINSTALACE Instalatérství Jindrák, tel p. Hruška, tel p. Zeller, tel ČIŠTĚNÍ KANALIZACE inspekční kamera p. Fessl, tel , Kanalizace Charvát, tel (tlakové čištění kanalizace, přípojky) Herčík a Kříž, tel , (tlakové čištění kanalizace, přípojky) ELEKTROINSTALACE Poruchové služby PRE, tel (dodávky el. proudu) p. Chotovinský, tel p. Semelka, tel , (i domovní telefony, zvonky) p. Hlavatý, tel p. Záhora, tel (zabezpečovací systémy) p. Lehovec, tel STA (společná televizní anténa, satelity) PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE A ROZVODY Pohotovost Plynárny, tel (přípojky do domu, regulátory, plynoměry MS servis NONSTOP, p. Širlo, tel p. Jílek, tel p. Vlasák, tel Instalatérství. Jindrák, tel (bytové rozvody) KOMINICKÉ PRÁCE KOMINICTVÍ Śalounová, tel (revize, vložkování, čištění komínových průduchů, posudky) ZÁMEČNICKÉ PRÁCE p. Müller, tel p. Hlavatý, tel p. Kuchařík, tel FAMIKL - Milan Kincl, tel (provozovna Kolbenova 22) SERVIS PLASTOVÝCH OKEN Unihold pobočka Praha, tel FAMIKL Stanislav Jambor, tel BYTOVÁ ÚDRŽBA hodinový manžel FAMIKL Stanislav Jambor, tel PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE PORUCHY, tel (veřejná část vodovodů, prasklé vodovodní přípojky, odstávky vody) POLICIE ČR - místní oddělení (Ocelářská 33, Praha 9), tel ,

10 Číslo strana 10 Kancelář správy: Zákostelní 667/3, Praha 9 Úřední hodiny: Pondělí 8 12, hodin Ostatní návštěvy mimo úřední hodiny po předchozí telefonické domluvě Kontakty Správa: Technik: Internetové stránky: - nájemné, členská evidence, převody družstevních podílů, pokladna - účetnictví, převody bytů do vlastnictví - vedoucí správy technik Další kontakty Bankovní spojení: KB /0100

Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9

Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 ZPRAVODAJ LBD PRAHA 9-02/2014 Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 2014 Dne 6. 5. 2014 se uskutečnilo shromáždění zvolených delegátů LBD Praha 9, kde každoročně představenstvo

Více

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 2010

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 2010 ZPRAVODAJ LBD PRAHA 9-01/2010 Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 2010 Dne 27. 4. 2010 se uskutečnilo shromáždění zvolených delegátů LBD Praha 9, na kterém představenstvo

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 Číslo 1 2016 strana 1 ZPRAVODAJ LBD PRAHA 9 Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje:

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje: Nabídka služeb NABÍDKA SLUŽEB Informace o firmě Společnost Sia Consulting, s.r.o. podniká v oboru vedení účetnictví, daňové evidence a správy nemovitostí. Zajišťujeme ekonomické činnosti spojené se správou

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8 Platební řád BD Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Bytové družstvo Chabařovická 1327 1333 Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1327 1333 přijímá a schvaluje tato pravidla

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p. 903 911, Praha 9 konaného dne 9.10.2012 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908, ulice Františkova, Praha 9

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016

P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016 Společenství VJ Běluňská 1841, Běluňská 1841, Praha 9, IČ.: 247 46 151 P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016 Datum konání: středa 23. listopadu 2016 v 18.30 hod. Místo

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění Datum konání: 9. 11. 2009 Místo konání: ZŠ Mládežnická Trutnov, budova bývalého kina Program 1. Volba zapisovatele, volba skrutátora, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva o činnosti

Více

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho: * Bytové družstvo U Soutoku: Praha 4 - Modřany, U zastávky 1544/7 IČO : 63 08 17 50 * Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013 AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Více

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám TOMMI holding, spol. s r.o. NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám 1 Vážení, dovolte, abychom Vám

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8 Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 (dále jen společenství ) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1327

Více

Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, Beroun, IČ:

Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, Beroun, IČ: Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 27. 05. 2015 od 18:00 hodin v restauraci sportovního centra EDEN,Pod Homolkou 1482,

Více

Platební řád Společenství vlastníků

Platební řád Společenství vlastníků Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8, přijímá a

Více

Platební řád SVJ Chabařovická , Praha 8

Platební řád SVJ Chabařovická , Praha 8 Platební řád SVJ Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen společenství) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ 1. Předmět úpravy 1.1 Směrnice navazuje na organizační

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE 30. 11. 2005 Z důvodu neusnášeníschopnosti řádné členské schůze A+B družstva, se sídlem Jabloňová 2136/11, Praha 10 (dále jen družstvo), konané dne 15.11.2005,

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva

Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva čl. 1 Vymezení pojmů a vysvětlení zkratek V dalším textu jsou používány tyto zkrácené názvy: družstvo stanovy dům správce byt nájem nájemce

Více

Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období / 2015

Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období / 2015 Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období 01-12 / 2015 polyfunkčního domu na adrese Kurta Konráda č.p. 2457/6,2457/8 a Ocelářská 2457/7 Praha 9 -

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Platební řád. Článek 1.

Platební řád. Článek 1. Platební řád Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Frýdlantská 1296 1307, Praha 8 podle článku 19. Stanov Společenství vlastníků jednotek Frýdlantská 1296 1307, Praha 8 (dále jen stanovy ) přijímá

Více

III. 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

III. 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného z družstevních bytů a družstevních garáží a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a družstevních garáží. I Předmět úpravy Tato pravidla

Více

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642 Společenství vlastníků Žárovická 1642 Žárovická 1642, 190 16 Praha Újezd nad Lesy IČ 28 97 66 22, mailto:svjarovicka1642@volny.cz Pozvánka na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Více

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena níže uvedeného dne, měsíce a roku Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v

Více

Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014

Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014 Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014 1 Program členské schůze SVJ Prezentace Volba skrutátora a součet hlasovacích podílů Zpráva o hospodaření SVJ za roky 2012, 2013 a k 31. 10.

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny Podklady pro jednání 7. shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům Řipská 6/1445, které se uskuteční ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny (Praha 3, Korunní 75, velký salonek)

Více

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 28. 05. 2014 od 18:40 hodin ve sportovním centru EDEN, Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun. 1. PREZENCE

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za rok 2013

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za rok 2013 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za rok 2013 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax spojení:

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Vypracovala: 3.4.2015 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 27.4.2017 v zasedací místnosti SBD Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek, Ing. Michal

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená starostou Mgr.Vladislavem

Více

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto:

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto: 12) Návrh na změnu správního příspěvku na činnost družstva a odměny družstva pro společenství vlastníků za správu domu a pozemku a změna směrnice č. 118/2015 ze dne 28.5.2015 Tabulka v příloze ukazuje

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 ČLENSKÁ SCHŮZE BD BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 PROGRAM SCHŮZE 1. ÚVOD A VOLBA MANDÁTOVÉ, NÁVRHOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE 2. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE 3. SCHVALOVÁNÍ NOVÝCH STANOV 4. INFORMACE

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE DBS města Písku V Písku dne: 12.09.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.09.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Nový vzor Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Kupní smlouvy NÁVRH USNESENÍ

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy.

Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy. Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 15.4.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Čl.1 Dlouhodobá záloha na opravy

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti zpracovaná pro paní Janu Putnovou předseda výboru Společenství vlastníků pro dům Jugoslávská 32, Brno IČ: 03621804 Stránka 1 z 5 Na základě Vaší poptávky

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2011

Zpráva o hospodaření za rok 2011 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2011 Vypracovala: 12.3.2012 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2010 Vypracovala: 13.3.2011 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12.

Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12. Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12.2004 Skutečné náklady na provoz celé budovy činily v roce 2004 celkem 13

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I.

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Strana 1 (celkem 21) P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. VLASTNÍK Družstvo Něvská 687/688 IČ: 265 03 581

Více

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová a Členské schůze Bytového družstva Bronzová

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová a Členské schůze Bytového družstva Bronzová Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 16. června 2015, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod.

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU konaná formou elektronické konference ve dnech až

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU konaná formou elektronické konference ve dnech až ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 24. 9. 2016 konaná formou elektronické konference ve dnech 24. 9. 2016 až 30. 9. 2016 PROGRAM: 1. Účast a schválení zápisu z minulé schůze účastní se všichni členové výboru, zároveň

Více

SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená 2647/16, Kroměříž

SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená 2647/16, Kroměříž SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená 2647/16, 767 01 Kroměříž S M Ě R N I C E pro stanovení výše nájemného z bytů a nebytových prostorů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice IČO 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9, konané dne 27. 3. 2013 od 18 hod. v Hotelu

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00EIPAX SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY uzavřená dle zák. č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 74914/2015 07.09.2015 Zápis a usnesení z 13. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 17.08.2015 ve 16.30 hodin Místo konání schůze:

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Jde o prohlášení Převodce (Nový domov SBD) o tom co je převedeno na Nabyvatele (člen SBD), do jeho vlastnictví

Více

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků STANOVENÍ VÝŠE POPLATKŮ ZA NEBĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÉ ÚKONY Směrnice stanovuje výše poplatků, které nejsou řešeny Stanovami OSBD a jinými předpisy.

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb)

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice byla zpracována v souladu se Stanovami SBD "Mír" Teplice, Zásadami pro

Více

Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10

Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10 Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10 1 / 6 Obsah Obecný přehled... 3 Metodika rozúčtování jednotlivých nákladových položek... 4 Zkrácený přehled metodiky

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená starostou ing. Milanem

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2012

Zpráva o hospodaření za rok 2012 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2012 Vypracovala: 12.3.2013 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943

Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943 Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ 251 68 je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943 Směrnice o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více