INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9"

Transkript

1 Číslo strana 1 ZPRAVODAJ LBD PRAHA 9 Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 2015 Dne proběhlo shromáždění zvolených delegátů LBD Praha 9. Představenstvo LBD Praha 9 ve spolupráci s kontrolní komisí předkládá výsledky hospodaření a informovalo o všech činnostech za uplynulé období. Představenstvo LBD Praha 9 v předchozím období pracovalo ve složení: pp. Ing. Václav Šebek (předseda), Ing. Milan Čaban, Ing. Milena Musilová, Ing. Zuzana Bártová, Josef Volf, Ing. Petr Javůrek a Miroslava Cidlinská. Kontrolní komise pracovala ve složení: pp. Libuše Müllerová (předsedkyně), Růžena Kosová a Ing. Emil Širůček. Předseda představenstva z velké části informoval delegáty ve své zprávě o proběhlých opravách v roce 2014 a předložil shromáždění delegátů konečné výsledky hospodaření, které bylo v roce 2014 opět ziskové. Současně požádal shromáždění delegátů o schválení účetní závěrky za rok 2014 a navrhl ponechání nerozděleného zisku ve výši Kč na tvorbu zdrojů pro krytí nákladů na technická zhodnocení domů zateplení fasád apod. Zpráva předsedy představenstva Vážené delegátky a delegáti, dovolte mně ještě jednou Vás jménem svým i představenstva přivítat na dnešním shromáždění delegátů a seznámit Vás se zprávou o činnosti představenstva a stavu našeho družstva od minulého shromáždění. Představenstvo pracovalo ve složení Ing. Václav Šebek, a Ing. Zuzana Bártová, Miroslava Cidlinská, Ing. Milan Čaban, Ing. Petr Javůrek, Ing. Milena Musilová a Josef Volf. Scházelo se přibližně každé tři týdny na jednáních, která zajišťují plynulý chod LBD, řešení aktuálních problémů a ekonomičnost fungování družstva i plánování oprav a činností nutných pro delší časový horizont. Pro nás, jako členy družstva, je nejdůležitější, že družstvo nadále zůstává ve velmi dobrém ekonomickém stavu. Hospodaří pouze se svými finančními prostředky od družstevníků a vlastníků bytových jednotek vybranými do fondu oprav, a nájmy z nebytových prostor. Nemáme žádné úvěry ani půjčky, proto nám nehrozí v tomto ohledu ztráty na majetku družstva nebo členů. V minulém období byly úspěšně dokončeny dvě rekonstrukce fasád se zateplením U Vysočanského pivovaru 13 a 15, které budou zkolaudovány, další výměny oken, opravy dvorních soklů, oprava střechy U Skládky 4 a další opravy menšího rozsahu. Pro všechny tyto zakázky jsou vybírány firmy výběrovým řízením, a aby byl zajištěn optimální poměr kvality a ceny nám pomáhá s hodnocením externím i náš stavební dozor. Je těžší zajistit pronájem našich nebytových prostor, zvládnout všechny právní spory, vymáhání pohledávek. Také jednání s lidmi se zdálo v tomto roce nějak složitější. I proto bych chtěl poděkovat všem pracovníkům správy, a přeji jim pro práci více klidu a méně sporů. Letošní rok pro ně bude náročný z hlediska náročného plánu oprav. Čekají náročné fasády na domech K Moravině 13 a 11 a U Skládky 2, rekonstrukce sklepů Nemocniční 11 a Špitálská 6 a další drobnější opravy a rekonstrukce. Také chci poděkovat i všem členům představenstva za práci v celém období, protože jejich práce se stává rychlejší a hektičtější a v mnohém náročnější. Děkuji za spolupráci kontrolní komisi i Vám všem delegátům. Děkuji Vám za informace a návrhy, které nám přinášíte a které předáváte dále. Děkuji Vám za pozornost. Zpráva kontrolní komise Předsedkyně kontrolní komise přednesla obsáhlou zprávu o provedených kontrolách činnosti představenstva a správy. Předmětem kontrol bylo především hospodaření družstva, výběrová řízení na plánované opravy a údržbu majetku LBD Praha 9 včetně následných kontrol průběhu realizace a ukončení. Kontroly v administrativě vyúčtování služeb, směrnice, vymáhání pohledávek, personální záležitosti a v neposlední řadě kontroly vedení pokladny. Předsedkyně kontrolní komise v závěru své zprávy doporučila shromáždění delegátů účetní závěrku za rok 2014 ke schválení.

2 Číslo strana 2

3 Číslo strana 3 K bylo ve správě LBD Praha jednotek v družstevním vlastnictví, 240 jednotek v osobním vlastnictví a 6 jednotek v nájmu nečlenů LBD Praha 9 s předpisem nájmu 141 Kč/m 2. Nájemné pro byt se sníženou kvalitou, bez koupelny či sprchového koutu a s WC umístěným na chodbě mimo byt v nájmu nečlena zůstalo dle původního navýšení pro rok 2011, tj. 111 Kč/m 2. K byl z důvodu neplacení nájmu ukončen nájemní vztah s nečlenem v domě Pod Strojírnami 706/5. Vyklizený byt byl následně předán správě. Představenstvo dle platné směrnice vypsalo výběrové řízení na uzavření nájemní smlouvy. Jediný přihlášený zájemce však z výběrového řízení odstoupil a nikdo jiný zájem o uzavření nájemní smlouvy spojené s členstvím v LBD Praha 9 neprojevil. Představenstvo dále nabídlo uzavření nájmu prostřednictvím elektronické aukce, které se zúčastnili dva zájemci. I ti však od záměru úhrady družstevního podílu ustoupili. Prostřednictvím realitní kanceláře se nakonec podařilo dnem byt přidělit a získat nového člena LBD Praha 9. Platby na opravy a údržbu (nájemné) u členů LBD Praha 9 činí stále 16 Kč/m 2, správní poplatek (ostatní nájem) ve výši 120 Kč/měsíc. V domech se zateplením je sazba v souladu s rozhodnutím shromáždění delegátů 20 Kč/m 2 (nyní 6 domů). Vlastníci jednotek hradí tak jako v předchozích letech svůj podíl na opravách dle velikosti svého spoluvlastnického podílu, který musí složit dle usnesení shromáždění vlastníků před opravou, většinou v průběhu jednoho až tří let prostřednictvím měsíčních splátek nebo jednorázových úhrad. Správní poplatek u vlastníků jednotek činí stále 250 Kč/měsíc včetně DPH. LBD Praha 9 v roce 2014 hospodařilo se ziskem po zdanění ve výši Kč. Zisk bude v případě odsouhlasení převeden na účet nerozděleného zisku a v následujících obdobích použit ke krytí nákladů na technické zhodnocení (např. zateplení fasád). Stručný komentář k významnějším položkám přehledu hospodaření VÝNOSY Tržby z nájmů bytů členů a nečlenů běžné příjmy z nájmů bytů (16 Kč/m 2, 20 Kč Kč/m 2 u bytů v zateplených domech), nájmů bytů nečlenů (141 a 111 Kč/m 2 ), splátky nákladů na výměnu původních oken za plastová. Tržby za správu družstva uživatelé družstevních bytů 120 Kč/měsíc, vlastníci bytů 250 Kč/měsíc. Tržby z pronájmu nebytových prostor LBD Praha 9 vlastní 47 nebytových prostorů. 45 prostorů je plně obsazeno. Po podané výpovědi nájmu nebytového prostoru v domě U Vysočanského pivovaru 709/11 proběhlo výběrové řízení na nového nájemce, které zůstalo bez odezvy. Prostor byl v minulosti užíván jako fotografický ateliér a řadu let nebyl nijak upravován. Představenstvo proto rozhodlo o rekonstrukci prostoru a následně uzavřelo smlouvu s novým nájemcem. Stejná situace nastala po vyklizení nebytového prostoru v domě Sokolovská 568/308, který byl také částečně rekonstruován (výmalba, výměna zásobníku TUV atd.) Do výběrového řízení se nepřihlásil žádný zájemce. Představenstvo se proto dále zabývalo možností rekolaudace tohoto prostoru zpět na byt. Vyklizení nebytového prostoru v domě Kolbenova 764/12 proběhlo dne v souladu s usnesením soudu. Prostor byl po otevření prázdný. Nyní bude prostor upraven tak, aby mohl být v nejbližších dnech nabídnut do pronájmu. Přijaté úroky z bankovních účtů nyní spravují prostředky uživatelů a vlastníků bytů tyto banky KB, a.s., ČSOB, a.s., ČS, a.s. Celkový stav na účtech k činil ,93 Kč. Částka zahrnuje také prostředky na plánované opravy v letošním roce i pro příští období. Ostatní výnosy jedná se o tržby za převody družstevních podílů, zápisné nových členů LBD Praha 9, poplatky za vyhotovení duplikátů, za povolení podnájmů bytů. Smluvní pokuty a úroky z prodlení poplatky z prodlení pozdních úhrad, úroky z prodlení dle rozsudků a platebních rozkazů.

4 Číslo strana 4 NÁKLADY Celkové náklady na opravy a údržbu domovního fondu v roce 2014 činily Kč. Všechny opravy se realizují na základě schváleného plánu oprav domovního fondu. Tento plán je nejprve schválen představenstvem LBD Praha 9 a následně předkládán na shromážděních spoluvlastníků jednotlivých domů. Nad rámec tohoto plánu se provádí pouze havarijní opravy, případně opravy, které jsou zařazeny do dlouhodobého plánu oprav, jsou odsouhlaseny ze strany spoluvlastníků a po splnění plánu oprav v běžném roce zůstanou dostatečné prostředky pro krytí nákladů. V případě výrazné úspory nákladů v daném roce jsou mimořádně zařazeny opravy majetku v družstevním vlastnictví. Plnění plánu oprav a kontroly výše nákladů jsou pravidelně sledovány v průběhu roku správou a představenstvem. Z velkých oprav byly v roce 2014 realizovány dvě rekonstrukce fasád se zateplením na domech U Vysočanského pivovaru 710/13, 711/15, oprava dvorního soklu na domech Nemocniční 661/9, 662/7, Zákostelní 665/9, výměna oken a dveří v domě Zákostelní 664/11 a Drahobejlova 1691/61, výměna dveří a malování domu U Vysočanského pivovaru 701/3 a oprava střechy domu U Skládky 1695/4. Nad rámec plánu oprav byly z důvodu havarijního stavu vyměněny expanzomaty v kotelně domu Sokolovská 1165/266 a provedena sanace dvorní části obvodového zdiva v domě Drahobejlova 1691/61 a Špitálská 775/5. Správa družstva náklad zůstává ve srovnatelné výši jako v předchozích letech. Zahrnuje veškeré náklady spojené s činností správy družstva. Interní náklady provozu běžná údržba vnitrobloků, která zahrnuje pravidelné úklidy, sekání trávy, úpravu živých plotů a keřů, prořezy stromů, případné opravy zídek, výměny sušáků na prádlo, laviček, opravy stání pro nádoby na komunální odpad atd. Většina uvedených nákladů je pouze nákladem LBD Praha 9, neboť při převodech bytů do vlastnictví je převáděn pouze podíl na zastavěném pozemku, nikoli podíl na zahradách (vnitroblocích). Vlastníci jednotek se tudíž na tomto nákladu nijak nepodílejí. Daň z nemovitosti pro rok 2014 zůstal koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ve stejné výši jako v předchozím roce. Daň z nemovitosti se mění pouze v závislosti na převodech bytů do osobního vlastnictví. Právní služby - náklady na právní zastoupení v roce 2014 zahrnovaly především vymáhání pohledávek formou soudních sporů a exekučních nařízení za dvěma vlastníky bytů a dvěma bývalými nájemci nebytových prostor, taktéž exekučními příkazy. Spor se spoluvlastníkem domu U Vysočanského pivovaru 703/7 dostoupil k insolvenci dlužníka, kterému bylo soudem umožněno oddlužení. Následně však bylo zjištěno, že spoluvlastník dědil majetek, který nepřiznal insolvenčnímu správci. Ten přistoupil k vyhlášení konkursu a dle jeho sdělení dojde k prodeji jednotky a majetku spoluvlastníka. Výnos z prodeje bude použit k uspokojení věřitelů dle pořadí přihlášení v rámci insolvence. LBD Praha 9 vedlo dva soudní spory s Českou republikou úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o určení, že státu náleží vypořádací podíl po zemřelých členech LBD Praha 9 bez zůstavitelů, nikoli členský podíl, jak je v obou případech uvedeno v usnesení o dědictví. První z těchto žalob již byla na základě odvolání a následného dovolání řešena i Nejvyšším soudem České republiky, který zrušil předchozí zamítavé rozsudky a vrátil věc k novému projednání věcně příslušnému Obvodnímu soudu pro Prahu 2. Po několika zamítavých usnesení využilo LBD Praha 9 poslední zákonné možnosti podání ústavní stížnosti. Dne byla i tato stížnost Ústavním soudem ČR zamítnuta a LBD Praha 9 už nemá žádnou možnost, jak se bránit. Soud rozhodl, že Česká republika může být členem LBD Praha 9, i když to stanovy nedovolují a náleží ji družstevní (dříve členský) podíl. Nyní jedná právní zástupkyně o následném postupu i pro další obdobné případy, neboť v roce 2014 zemřeli dva členové LBD Praha 9 bez zůstavitelů.

5 Číslo strana 5 Zákonné rezervy - účetní jednotka má možnost při zpracování dlouhodobého plánu oprav vytvářet zákonné rezervy na plánované opravy, které jsou předem projednány a odsouhlaseny společenstvím vlastníků jednotek a finančně ohodnoceny předloženou nabídkou. Tato forma tvorby rezervy je zároveň i daňovou optimalizací. V roce 2014 byla uplatněna tvorba zákonné rezervy na plánované rekonstrukce sklepních prostor v domě Špitálská 668/6 a Nemocniční 615/11. Realizace opravy je po dohodě se spoluvlastníky domu plánována na letošní rok, kdy bude zároveň rezerva zúčtována. Přímé náklady na nebytové prostory jedná se o opravy prostorů, výměny oken, dveří, topidel, pravidelné revize a podíl nákladů na rekonstrukci nebytového prostoru U Vysočanského pivovaru 701/3 na volnočasové centrum pro seniory, výměna výloh nebytových prostor Kolbenova 761/8, 760/10, Sokolovská 568/308. Výměna kotle včetně spalinové cesty v nebytovém prostoru U Vysočanského pivovaru 704/9 a Kolbenova 760/10, likvidace bývalé chladírny příslušející k nebytovému prostoru v domě Sokolovská 568/308, rekonstrukce elektroinstalace a vodoinstalace U Vysočanského pivovaru 709/11. REKOLAUDACE NEBYTOVÉHO PROSTORU NA BYT Na podzim roku 2014 předal bývalý nájemce z důvodu neplacení stanoveného nájemného vyklizený nebytový prostor v domě Sokolovská 568/308 zpět správě LBD Praha 9. Představenstvo následně rozhodlo o nutných úpravách tohoto prostoru tak, aby byl prostor lépe pronajmutelný. Po předchozím nájemci zůstal prostor vybydlený. Úpravy spočívaly zejména v částečné rekonstrukci koupelny výměna nefunkčního ohřívače vody, výměna stávající prasklé sprchové vaničky a výměna podlahové krytiny linolea. Dále byl celý prostor vymalován a byla instalována malá jednoduchá kuchyňská linka. Po provedených úpravách bylo vypsáno výběrové řízení na uzavření smlouvy o nájmu prostoru určeného k podnikání se stanovením minimální výše nájemného. V určeném termínu nebyla doručena žádná nabídka na uzavření smlouvy. Následně oslovil správu zájemce o pronájem, který žádal o odklad úhrady požadované kauce. Od záměru pronájmu ale nakonec odstoupil. Jedná se o prostor ve sníženém přízemí s orientací do dvora, okna z obou místností nejsou pod úrovní terénu. Původně bytová jednotka byla z důvodu vysoké vlhkosti vyřazena z bytového fondu. Tato vlhkost byla při kompletní rekonstrukci sklepa odstraněna. Představenstvo navrhlo rekolaudovat nebytový prostor zpět na bytovou jednotku. Shromáždění delegátů záměr rekolaudace podpořilo a schválilo přidělení bytu v souladu se směrnicí pro přidělování bytů ve LBD Praha 9. PLÁN OPRAV PRO ROK 2015 Plán velkých oprav letošního roku je již tradičně rozdělen do skupin jako v předchozích letech Oprava pláště domu včetně zateplení Rekonstrukce sklepních prostor Výměna bytových podružných měřidel Oprava balkónů družstevních bytů Výměna stavebních výplní (okna, dveře) Zásadní akcí letošního roku včetně čerpání finančních prostředků je oprava pláště domů včetně samotného zateplení. Uvedená akce bude realizována na domech K Moravině 1689/11, 1688/13 a U Skládky 1694/2. Součástí zateplení objektů je nutné dokončení výměny oken v jednotlivých bytech. Výměna oken v družstevních bytech probíhá dle dosavadního standardu se spoluúčastí družstva a splátek hrazených formou nájmu. Realizace bude zahájena po vydání stanovisek dotčených orgánů včetně stavebního povolení, předpoklad červen - červenec. Další z větších akcí letošního roku je rekonstrukce sklepních prostor. Rekonstrukce bude realizována na domech Nemocniční 615/11 a Špitálská 668/6, který patří plochou k jednomu z největších domů ve správě a spoluvlastnictví LBD Praha 9. Jedná se o kompletní vyklizení sklepních prostor, vybourání kójí, ošetření prostor desinfekčním postřikem proti dřevokazným houbám a plísním, odstranění narušených

6 Číslo strana 6 omítek, obnovu části omítek, zhotovení betonových zámkových podlah v celé ploše. Dále zhotovení nových laťovaných sklepních kójí včetně nátěru (postřiku) proti dřevokazným houbám a škůdcům, vybílení ( pačokování ) sklepních prostor, zhotovení samostatného el. rozvodu (v lištách) a osvětlení sklepních kójí. Na domech U Vysočanského pivovaru 710/13, 711/15 a Prouzova 763/10 byla připravena a počátkem roku proběhla výměna bytových podružných měřidel (vodoměrů) studené vody. Tyto výměny jsou prováděny dle zákona o metrologii, který stanoví povinnost každého vlastníka zajistit výměnu tohoto měřidla, případně podrobit toto měřidlo úřednímu ověření po 5 letech provozu. Na domech Zákostelní 663/13, 664/11 a Nemocniční 662/7 bude provedena oprava balkónů včetně výměny zábradlí. Předchozí technologie při opravě balkónů je již za hranicí své životnosti. Na domě Zákostelní 663/13 se jedná celkem o šest balkónů, na domě Zákostelní 664/11 o 2 balkóny a na domě Nemocniční 662/7 o 3 balkony. Dle platné legislativy je již balkón součástí bytu, tudíž opravujeme pouze balkóny družstevních bytů. Výměna stavebních výplní ve společných prostorách domu je připravována pro domy Drahobejlova 1692/59 a K Moravině 1689/11, která již z důvodu plánovaného zateplování proběhla v měsíci březnu. V rámci dalších oprav budou prováděny výměny sklepních okének z uliční strany domu Prouzova 779/8 a Špitálská 795/3. Dále pak dokončení výměny sklepních okének domu Prouzova 794/2. Na domech Sokolovská 1165/266 a 1166/268 bude provedeno zastřešení komínových těles v nadstřešní části. Průběžně probíhají revize společné domovní elektroinstalace a revize domovního plynu dle platných intervalů. Ve dvorní části objektu domu Špitálská 775/5 byla dokončena sanace části obvodového zdiva a zhotoven nový chodníček ze zámkové dlažby. USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ Shromáždění delegátů na svém jednání: 1. pověřilo a) vedením schůze shromáždění delegátů pana Ing. Čabana b) sepsáním zápisu z jednání paní Cidlinskou a paní Bursovou c) ověřením zápisu z jednání včetně usnesení pana Kotrče a paní Abramovičovou d) navržením usnesení pana Volfa a pana Ing. Javůrka e) úlohou skrutátorů slečnu Platzovou a pana Nováka f) evidencí prezence slečnu Platzovou a pana Nováka 2. vzalo na vědomí a) informace z kontroly usnesení shromáždění delegátů z roku 2014 přednesené panem Ing. Šebkem b) zprávu představenstva o činnosti přednesenou panem Ing. Šebkem c) zprávu o činnosti kontrolní komise přednesenou paní Müllerovou d) informaci o hospodaření družstva za rok 2014 přednesenou panem Ing. Čabanem e) informaci o plánu velkých oprav domů na rok 2015 prezentovanou technikem správy panem Novákem 3. schválilo a) výsledek hospodaření za rok 2014 b) převod zisku ve výši Kč na účet nerozděleného zisku pro krytí nákladů technického zhodnocení c) účetní uzávěrku za rok 2014 d) schválilo navýšení roční odměny pro představenstvo a kontrolní komisi ve výši Kč e) rekolaudaci nebytového prostoru v domě Sokolovská 568/308 na byt f) plán oprav pro rok 2015 Úplné znění zápisu ze shromáždění delegátů včetně usnesení je k dispozici v členské sekci internetových stránek.

7 Číslo strana 7 VÝSTAVBA VÝTAHŮ Shromáždění delegátů v loňském roce podpořilo žádost o možnost výstavby výtahu na domě U Vysočanského pivovaru 711/15. Náklady na výstavby měly být hrazeny ze strany člena LBD Praha 9, který však v červenci 2014 od tohoto záměru z osobních důvodů odstoupil. VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB ZA ROK 2014 OPAKOVANÉ SPORY O ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA VODNÉ A STOČNÉ V souladu s pravidly pro rozúčtování nákladů na plnění poskytovaná s užíváním bytu byly všem uživatelům a vlastníkům bytů předloženy protokoly o vyúčtování. V letošním roce byla zvolena podrobnější a obsáhlejší varianta, aby měl každý možnost důkladné kontroly. Předmětem mnoha sporů však i nadále zůstává rozúčtování nákladů na vodné a stočné. Ve většině domů jsou již instalována bytová poměrová měřidla, jejichž náměr je zohledněn při stanovení konečného nákladu na spotřebu studené vody v jednotlivých bytech. Je důležité zdůraznit, že se skutečně jedná o poměrové měřidlo, které neměří přesný průtok vody. Ve většině případů se součet naměřený na poměrových bytových měřidlech nerovná náměru na hlavním domovním vodoměru. Vzniklý rozdíl je následně rozdělen procentuálně dle spotřeby bytového měřidla. V případě, že rozdíl mezi náměrem na bytových poměrových měřidlech a hlavním domovním vodoměru je vyšší než 20%, zajišťuje správa LBD Praha 9 kontrolní přezkoušení hlavního vodoměru. V roce 2014 byly přezkoušeny hlavní vodoměry v domech: Drahobejlova 1691/61, K Moravině 1688/13, 1689/11, U Skládky 1695/4, Sokolovská 1165/265, 1166/268, 568/308, Zákostelní 666/5, 665/9, Prouzova 763/10, 779/8, 792/6, 793/4, 794/2, Nemocniční 660/13, 662/7, Kolbenova 761/8, 659/16, U Vysočanského pivovaru 702/5, 704/9, 710/13, 711/15, Pod Strojírnami 706/5 a Špitálská 668/6. Všechny vodoměry byly vyhodnoceny jako závadné a chybně měřící. Proto byly dodavatelem instalovány nové vodoměry, byl proveden kontrolní odečet spotřeby a v následné fakturaci byla provedena kompenzace formou korekce spotřeby. V letošním roce byly po vyúčtování služeb zaslány k přezkoumání vodoměry z domů: Drahobejlova 1692/59, Nemocniční 661/9, Kolbenova 764/12, 762/6, a 760/10. Ostatní vodoměry vykazovaly přiměřenou odchylku. Po zkušenostech s užíváním poměrových bytových měřidel správa doporučuje pravidelnou kontrolu ze strany vlastníků a uživatelů bytů (případně podnájemníků). Opakovaně byl zaznamenán případ vadného pojišťovacího ventilu u bojleru, který bez přestávky odpouštěl vodu do odpadu a zároveň docházelo k nepřetržitému dopouštění vody. Spotřeba vody dle náměru poměrového měřidla se pak velmi rychle vyšplhala ve finančním nákladu do desetitisícových částek. Výsledky vyúčtování služeb byly promítnuty do předpisů nájmu a záloh na měsíc 06/2015. Přeplatky do výše 500 Kč jsou vypláceny každé pondělí v návštěvních hodinách od Přeplatky nad 500 Kč budou jako obvykle rozeslány prostřednictvím hotovostních poštovních poukázek, které je možno uplatnit na každé pobočce České pošty v ČR nebo na osobní žádost převodem na bankovní účet uživatele nebo vlastníka bytu. Nedoplatky z vyúčtování služeb budou splatné nejpozději k datu a úhrada proběhne u plátců SIPO prostřednictvím klasického měsíčního předpisu. Uživatelé a vlastníci bytů, kteří nehradí předpisy poukázkou SIPO, mohou nedoplatek z vyúčtování služeb uhradit složenkou nebo bankovním převodem na účet LBD Praha 9 s variabilním symbolem (číslo popisné a číslo bytu). NEPOŘÁDEK U NÁDOB NA KOMUNÁLNÍ ODPAD S platností od bylo představenstvo LBD Praha 9 nuceno změnit systém likvidace

8 Číslo strana 8 odpadu ve vnitrobloku ulic K Moravině, Drahobejlova a U Skládky. Přes mnohá upozornění a urgence někteří uživatelé nebo vlastníci bytů či jejich podnájemníci opakovaně odkládali velkoobjemový odpad v prostoru u popelnic. Tento odpad však nelikvidoval Magistrát hl. m. Prahy ani firma AVE (odvoz odpadu). Odvoz a následnou likvidaci zajišťovala pouze správa LBD Praha 9 v nemalém finančním nákladu. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo zjistit původce, byl náklad rozúčtován všem uživatelům a vlastníkům bytů. V uvedeném vnitrobloku se situace přes veškerá opatření nezměnila, a proto byly společné kontejnery nahrazeny menšími nádobami, které má nyní každý dům. Prostor vnitrobloku není místem pro ukládání odpadu, i když název ulic U Skládky k tomuto přímo vybízí. Správa i představenstvo proto znovu apeluje na udržování pořádku a doporučuje v maximální míře využít kontejnery na tříděný odpad a sběrné dvory. HLÁŠENÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD dovolujeme si opět upozornit všechny uživatele bytů, že zjištěné závady v domě mohou všichni (bez ohledu na delegátství) hlásit prostřednictví mailu, internetových stránek, sms nebo telefonicky i na záznamník - přímo správě LBD Praha 9. Urychlí se tím odstranění a oprava (např. nesvítící světla, porucha zámku ve vchodových dveří atp.). AKTUALIZACE KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ Správa LBD Praha 9 prosí všechny uživatele bytů při změně kontaktních údajů, aby je hlásili sl. Platzové. V řadě případů jsou evidované údaje již neplatné a v případě havárie není možné zajistit přítomnost konkrétních osob. POZOR NA ZLODĚJE V poslední době byly opakovaně hlášeny krádeže samozavíračů dveří (Brano) a kompletního kování včetně kliky ve vchodových dveří. Ke krádežím obvykle dochází přes den, v pracovní době. V případě podezření je možné pro ověření oprávněnosti opravy ihned kontaktovat správu LBD Praha 9. VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na uzavření nájemní smlouvy na družstevní byt spojené s členstvím v LBD Praha 9 V souladu se Směrnicí pro přidělování uvolněných družstevních bytů vyhlašuje představenstvo LBD Praha 9 výběrové řízení na uzavření nájemní smlouvy na družstevní byt o výměře 40,36 m2 v suterénu domu čp. 568, Sokolovská 308, Praha 9 Vysočany 2 (1. obytná místnost 19,67 m, 2. obytná místnost 12,33 m2 s kuchyňským koutem, předsíň 3,96 m2, příslušenství 4,4 m2 koupelna se sprchovým koutem, WC mimo koupelnu), okna do vnitrobloku. Nabídka nájmu je určena fyzickým osobám starším 18-ti let, které splňují podmínky členství v družstvu. Nájem tohoto družstevního bytu je spojen s členstvím v LBD Praha 9. Podrobné informace na Praha, Ing. Václav Šebek předseda představenstva

9 Číslo strana 9 FIRMY ZAJIŠŤUJÍCÍ HAVÁRIE A OPRAVY NA DOMECH HAVARIJNÍ NON STOP SLUŽBA PRO DOMOVNÍ ROZVODY BYTOSERVIS NON STOP s.r.o., tel , (služba pro domovní rozvody elektro, voda, plyn, kanalizace, zámečníci) VODOINSTALACE Instalatérství Jindrák, tel p. Hruška, tel p. Zeller, tel ČIŠTĚNÍ KANALIZACE inspekční kamera p. Fessl, tel , Kanalizace Charvát, tel (tlakové čištění kanalizace, přípojky) Herčík a Kříž, tel , (tlakové čištění kanalizace, přípojky) ELEKTROINSTALACE Poruchové služby PRE, tel (dodávky el. proudu) p. Chotovinský, tel p. Semelka, tel , (i domovní telefony, zvonky) p. Hlavatý, tel p. Záhora, tel (zabezpečovací systémy) p. Lehovec, tel STA (společná televizní anténa, satelity) PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE A ROZVODY Pohotovost Plynárny, tel (přípojky do domu, regulátory, plynoměry MS servis NONSTOP, p. Širlo, tel p. Jílek, tel p. Vlasák, tel Instalatérství. Jindrák, tel (bytové rozvody) KOMINICKÉ PRÁCE KOMINICTVÍ Śalounová, tel (revize, vložkování, čištění komínových průduchů, posudky) ZÁMEČNICKÉ PRÁCE p. Müller, tel p. Hlavatý, tel p. Kuchařík, tel FAMIKL - Milan Kincl, tel (provozovna Kolbenova 22) SERVIS PLASTOVÝCH OKEN Unihold pobočka Praha, tel FAMIKL Stanislav Jambor, tel BYTOVÁ ÚDRŽBA hodinový manžel FAMIKL Stanislav Jambor, tel PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE PORUCHY, tel (veřejná část vodovodů, prasklé vodovodní přípojky, odstávky vody) POLICIE ČR - místní oddělení (Ocelářská 33, Praha 9), tel ,

10 Číslo strana 10 Kancelář správy: Zákostelní 667/3, Praha 9 Úřední hodiny: Pondělí 8 12, hodin Ostatní návštěvy mimo úřední hodiny po předchozí telefonické domluvě Kontakty Správa: Technik: Internetové stránky: - nájemné, členská evidence, převody družstevních podílů, pokladna - účetnictví, převody bytů do vlastnictví - vedoucí správy technik Další kontakty Bankovní spojení: KB /0100

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

Lidového bytového družstva Olomouc

Lidového bytového družstva Olomouc INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Lidového bytového družstva Olomouc ročník 5 ČERVEN 2005 číslo 1 * Shromáždění delegátů 26.5.05 * Výsledky hospodaření 2004 * Změny stanov * Dění v samosprávách * Informace technické

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika a management Forma studia: prezenční Školní

Více

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ 2011 ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM Autor:

Více

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 Část I. Článek 1. Základní ustanovení 1. Obchodní firma : Bytové družstvo Aristoteles.------------------------------------------------------------------------

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Účetnictví bytových družstev

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

Nabídka na komplexní správu

Nabídka na komplexní správu Nabídka na komplexní správu pro Společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 2013 Bytové družstvo Pragostav Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr XCVIII,

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Tyto stanovy, jsou zpracovány v návaznosti na přijaté prohlášení ust. 1166 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla "Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Čl. 1.

DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla Bytového družstva U soutoku zkráceně BD U soutoku Čl. 1. DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla "Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Sídlem družstva je: U zastávky 1544/7, PSČ 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ 630 81 750. Čl. 1 Předmět

Více

1 Úvodní slovo předsedy představenstva SBD Vítkovice 2-9. 2 Změna právního postavení družstva od 1.1.2014 10-13

1 Úvodní slovo předsedy představenstva SBD Vítkovice 2-9. 2 Změna právního postavení družstva od 1.1.2014 10-13 STAVEBNÍ BYTOVÉ DR U ŽS TVO VÍTKOVICE, Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 54, 709 71 IČ 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 I N F O R M Á T O R Obsah str.č. 1 Úvodní slovo předsedy

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví.

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví. Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné

Více

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PRODEJ BYTOVÉHO FONDU MĚSTA ZNOJMA Listopad 2012 PROJEKT Domy rozdělené na byty a oceněné Zaměření bytů/nebytových prostor Příprava prohlášení vlastníka Zápis prohlášení vlastníka

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj S T A N O V Y Stavebního bytového družstva DRUBYD Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj Obsah : Část I. Základní ustanovení čl.1-2 Část II. Činnost družstva čl.3 Část III. Členství v družstvu čl.4-20

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město

ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZAHRADNÍ MĚSTO ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město listopad 2014 E-mail: sbd@sbdzm.cz Webové stránky: www.sbdzm.cz OB SAH 1. Informace o 100. SD SBD ZM 2. Informace

Více

Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů,

Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů, červenec 2013 Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů, v roce 2013 jsme si připomněli padesáté výročí založení našeho bytového družstva. HODOŇAN, stavební bytové družstvo je nástupcem SBD Bažantnice

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STANOVY 2011 Shromáždění delegátů SBD Litoměřice 14.5.2011, Říp, Roudnice nad Labem STANOVY Stavební bytové družstvo Litoměřice OBSAH Část I. -_Základní ustanovení....

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 3 podzim 2004 3 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři! Dovolte, abychom již

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO NÁCHOD 2) Sídlo: Parkány 311, 547 01 Náchod 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název S T A N O V Y Stavebního bytového družstva Špičák Část I. Základní ustanovení Čl.1 Název firmy Firma přijala název Stavební bytové družstvo Špičák a má sídlo v Tanvald, Krkonošská 181, PSČ 468 41 zapsané

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. ---------------------------------------------------------- Nz 987/2014 -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- N 993/2014 --------------------

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více