Rozsáhlé multicentrické randomizované studie prevalence chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) ve světě po r. 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozsáhlé multicentrické randomizované studie prevalence chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) ve světě po r. 2000"

Transkript

1 Rozsáhlé multicentrické randomizované studie prevalence chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) ve světě po r prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc. 2 RNDr. Marek Malý, CSc. 1 Plicní a alergologické oddělení Praha 5, Smíchov 2 Státní zdravotní ústav, Praha 10 Summary Large multicentric randomized studies of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) over the world after the year 2000 Methods and subjects Results of COPD prevalence of six large randomized studies after the year 2000 in different localities of the world were analyzed. The diagnosis of COPD was according temporally criteria of the disease established by GOLD. Results There were subjects measured in six studies aged 40 years, respond ate rate 59-89%. COPD prevalence of stadia I to IV degree were: BOLD study (12 towns of world) 18,7%, PLATINO study (5 towns of Latin America) 14,4%, Denmark (2 counties) 12%, Spanish (10 towns) 10,2%, Columbia (5 towns) 8,9%, China (7 provinces) 8,2%. Differences of COPD prevalence in individual localities of the world are up to twice. Predominance of COPD prevalences of men over women were regular (e.g. in all 10 Spanish towns, but in some localities preponderance of men over women was small (Salzburg 26,6%/25,7%), Reykjavik 18,3%/17,5%). Key words: COPD, prevalence Souhrn Metodika a vyšetřování Analyzovány výsledky prevalence chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) v šesti rozsáhlých randomizovaných studiích po r.2000 v různých lokalitách světa. Pro stanovení diagnózy CHOPN byla pouţita současná kritéria platná dle GOLD. Výsledky V šesti studiích z různých lokalit světa bylo zhodnoceno vyšetřených ve věku 40 let a starších s respondencí od 59 do 89%. Prevalence CHOPN ve stadiích I aţ IV byla ve studii BOLD (12 měst světa) 18,7%, ve studii PLATINO (5 měst Latinské Ameriky) 14,4%, v Dánsku (2 okresy) 12%, ve Španělsku (10 měst) 10,2%, v Kolumbii (5 měst) 8,9%, v Číně (7 provincií) 8,2%. Rozdíly prevalencí CHOPN v jednotlivých lokalitách světa jsou aţ dvojnásobné. Převaha prevalence CHOPN muţů nad ţenami je pravidlem (výrazně např. ve všech městech Španělska), ale v některých místech převaţuje u muţů nad ţenami jen nepatrně (Salzburg 26,6%/25,7%, Rejkjavík 18,3%/17,5%). Klíčová slova: CHOPN, prevalence Úvod 1

2 V praxi jsou vyuţívány různé přístupy stanovení prevalence, nejčastější vycházejí z dotazníkového šetření nebo z vyšetření lékařem. Obě tyto moţnosti jsou často kombinovány v rámci dvoustupňového postupu, při němţ jsou probandi zváni k vyšetření v závislosti na odpovědích na screeningový dotazník. Mezi faktory ovlivňující zjištěnou výši prevalence dále patří způsob definice onemocnění a jeho stadií, způsob výběru vzorku a způsob kontaktu (návštěva tazatele, telefon, zaslání dotazníku poštou), míra respondence a ochota oslovených ke spolupráci, věkové vymezení, zastoupení podle pohlaví, kouření, etniky, sociálně ekonomické situace aj. (1,2,3,4,5,6,12). Aby byly výsledky prevalenčních studií validní, musí mít nejdříve adekvátně popsánu metodiku. Pro porovnání prevalence chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) mezi různými lokalitami je nezbytný stejný metodický postup, včetně výběru vzorků populace, provedení a hodnocení sledovaných parametrů. Jestliţe není tento postup dodrţen, nelze srovnávat nesrovnatelné. Vyčerpávající přehled výsledků různých způsobů zjišťování prevalence CHOPN nebo chronické bronchitidy publikoval v metaanalytické práci v r.2005 Halbert a spol.(2). Shrnuli 5465 studií z let 1990 aţ 2004 a pro porovnání prevalenčních údajů akceptovali 67 článků (55 v angličtině), v nichţ je celkově 101 průkazů prevalencí (některá provedena zdvojeně, např. reference od nemocného nebo spirometricky) z 28 zemí a jedna práce v rámci zemí Evropského společenství. Po vyloučení zdvojených zjištění ze stejné studie byla půlovaná prevalence CHOPN 7,6% (6,0-9,5%) ve 37 neduplikovaných zjištěních, přičemţ při spirometrickém průkazu byla prevalence 9,2% (7,7-11,0%), pacientem uvedená diagnóza zjištěná lékařem v 4,9% (2,8-8,3%), lékařem stanovená diagnóza v 5,2% (3,3-7,9%). Zmíněná 7,6% prevalence CHOPN byla výsledkem z šetřených případů z celkové populace lidí. Byla zjištěna značná heterogenita výsledků v závislosti na řadě okolností, kvalitních zjištění bylo 15, průměrných 13, špatných 9. Autoři zdůrazňují nezbytnost kvalitní spirometrie po bronchodilatačním podnětu a ukazují rozdíly výsledků dosaţených podle různých spirometrických kritérií obstrukce (ERS, Británie, USA). Prevalence fyziologicky definované CHOPN zjištěná z dosavadních dat v letech u dospělých ve věku 40 let a starších byla 9-10% (2), v dospělé populaci 4-10% (1). Heterogenita prevalence CHOPN analyzovaná Halbertem (1,2) a komentovaná také dalšími autory (4,5,7,8,9,10,11,14,15,16) nás vedla k tomu vytvořit přehled rozsáhlých studií prevalence CHOPN provedených po r.2000 podle adekvátní metodiky. Metodika K hodnocení prevalence CHOPN byly vybrány studie, které svojí homogenitou splňovaly poţadavky: a) randomizovaný výběr, multicentrické lokality b) věk 40 roků a více (jen ve španělské studii roků) c) dostatečný počet vyšetřených respondentů d) stejné diagnostické kriterium CHOPN dle posledního doporučení GOLD (13) e) hodnocení u muţů a ţen i celkem, včetně rozptylů Výsledky Výsledky prevalencí ukazujeme v tabulkách 1-7. Ke kaţdé tabulce je připojen komentář a dílčí výsledky. Tab.1 Přehled rozsáhlých epidemiologických studií prevalence CHOPN publikovaných v letech zahrnuje vyšetřených z pěti kontinentů světa. Procenta respondentů v jednotlivých studiích jsou dostatečná (od 59 do 89%). Prevalence zjištěné v I-IV. stadiu CHOPN se pohybovaly od 8,2% do 18,7%. V kaţdé studii jako celku 2

3 zřetelně převaţuje ve věku 40 let a více prevalence CHOPN u muţů (12,4%-22,0%) nad prevalencí u ţen (5,1%-15,7%). Tab.1 Přehled rozsáhlých randomizovaných multicentrických studií prevalence CHOPN ve světě po r.2000 Lokalita (lit.) BOLD (7) (12 měst světa) PLATINO (4) (5 velkých měst Latinské Ameriky) ČÍNA (8) (7 měst/provincií město/venkov) ŠPANĚLSKO (9) (10 měst) PREPOCOL (10) (5 měst Kolumbie) Dánsko (11) (2 okresy) Počty účastníků (věk r.) 9425 (40 a více) 6711 (40 a více) (40 a více) 4274 (40 80) 5539 (40 a více) 4850 (45 84) Průměr odpovědí Prevalence % stadia I aţ IV (%) muţi ţeny celkem 59 22,0 15,7 18,7 (15,3-28,7) 77 19,0 (11,4-24,2) 79 12,4 (11,7-13,1) 89 15,1 (13,5-16,8) 82 13,6 (12,1-15,3) (13-16) (7,6-28,8) 11,2 (6,5-14,5) 5,1 (4,7-5,5) 5,6 (4,6-6,7) 6,6 (5,8-7,4) 7 (6-9) (11,2-26,1) 14,4 (7,8-19,6) 8,2 (5,5-13,7) 10,2 (9,2-11,1) 8,9 (6,2-13,5) 12 (11-13) * prevalence ve věku 40 roků a více Tab.2 Studie BOLD (Burden of obstructive lung disease) ukazuje prevalenci CHOPN jak od stadia I výše, nebo také od stadia II a výše. Všechny uvedené metody výběru jsou akceptovatelné, poţadavek počtu 600 respondentů v kaţdé lokalitě byl v 10 lokalitách splněn, ve zbylých dvou téměř. Procenta respondentů byla nízká v USA, Austrálii a Kanadě (14 aţ 26%), podobně i nejniţší procenta kooperace vyšetřovaných. BOLD studie zahrnovala 9425 účastníků. Prevalence CHOPN ve stadiu I aţ IV byla nejniţší v Číně 11,4%, nejvyšší v Salzburgu 26,1%. Pro stadia CHOPN II aţ IV byla celková prevalence ze všech 12 zemí 10,1% (muţi 11,8%, ţeny 8,5%), nejniţší opět v Číně 7,2% (muţi 9,3%, ţeny 5,1%), nejvyšší v Kapském Městě 19,1% (muţi 22,2%, ţeny 16,7%). V Salzburgu byla ve stadiích I aţ IV téměř stejná prevalence u muţů (26,6%) jako u ţen (25,7%), v Lexingtonu je výrazná prevalence CHOPN u ţen -28,8%, proti 18,1% u muţů (pravděpodobně způsobená jen 14% respondencí). Autoři studie BOLD soudí, ţe se na variacích prevalence podílí nejen věk a kouření, ale důleţitá je také role dalších faktorů. Tab.2 Rozdíly prevalencí CHOPN ve světě -studie BOLD (7) 3

4 Lokalita Vzorek Počet respondentů Guangzhou Čína Adana Turecko Salzburg Rakousko Kapské město J.Afrika Rejkjavík Island Hannover Německo Krakov Polsko Bergen Norsko Vancouver Kanada Lexington USA Manila Filipíny Sydney Austrálie Odpověď (%) Stadia I aţ IV (%) Stadia II + III + IV (%) Muţi Ţeny Celkem Muţi Ţeny Celkem A ,2 7,6 11,4 9,3 5,1 7,2 D ,5 10,2 19,2 15,4 6,0 10,6 A ,6 25,7 26,1 10,3 11,0 10,6 B ,7 20,0 23,8 22,2 16,7 19,1 A ,3 17,5 17,8 8,6 9,4 8,9 A ,0 9,3 13,2 8,6 3,7 5,9 A ,7 16,7 22,1 13,3 8,6 10,9 A ,6 15,4 18,8 11,0 5,9 8,3 C ,0 16,8 19,3 9,3 7,3 8,2 C ,1 28,8 19,6 12,7 15,6 14,3 B ,6 8,6 13,9 18,7 6,8 12,5 A ,9 19,5 19,2 9,3 12,2 10,8 Vysvětlivky: A stratifikovaný náhodný vzorek B klastrový vzorek C náhodné digitální volání D stratifikovaný klastrový vzorek PLATINO studie (tab.3) je hodně citovaná a uznávaná (13), neboť v 89% všechny testy dosáhly akceptovatelný výsledek a 94% testovaných splnilo kvalitu poţadovanou Americkou hrudní společností. Studované soubory z 5 velkých měst mají velké četnosti účastníků a jsou charakterizovány z hledisek pohlaví, věku, etnických skupin, vzdělání, kouření, ale i expozice vařením a topením uhlím nebo biomasou, expozicím prachu v práci. Hrubá a adjustovaná prevalence k uvedeným faktorům CHOPN je hodnocena i z hlediska nadmořské výšky měst (např. adjustovaná prevalence v Mexico City s nadmořskou výškou 2240 metrů byla 11,9%, v Montevideu v 35 m.n.m. byla 19,4%). Také v této studii ve všech pěti městech výrazně převaţuje prevalence CHOPN u muţů a celkově se výše prevalence pohybuje od pouhých 7,8% v Mexico City do téměř 20% (19,6%) v Montevideu. Ve všech městech byla nejvyšší prevalence CHOPN ve stadiu I (6,4% aţ 11,0%). Výše prevalencí a rozdíly mezi městy jsou ovlivněny jinými faktory neţ metodikou. Procenta prevalencí uvedená v tabulce 3 jsou standardizovaná z hlediska věku a pohlaví. Autoři (4,5,6) hodnotí 4

5 vyšší prevalence jako konsistentní u muţů, starších lidí, při niţším vzdělání, nízkém indexu tělesné hmotnosti a větší expozici kouření. Tab.3 Lokalita Sao Paulo Brazílie Santiago Chile Mexico City Mexiko Montevideo Ururuay Caracas Venezuela Prevalence CHOPN v Latinské Americe -studie PLATINO (4) % výskytu Stadia CHOPN Počet % odpovědí, muţi ţeny celkem I. I.I. III. IV. spirometrií vč.spirometrií ,5 14,5 15,8 10,1 4,6 0,9 0, ,2 12,1 16,9 11,0 4,9 0,7 0, ,4 6,5 7,8 5,2 1,9 0,5 0, ,0 11,6 19,6 12,5 6,4 0,6 0, ,7 11,2 12,1 6,4 4,9 0,7 0,1 Prevalence CHOPN zjišťovaná v čínských regionech (tab.4) je největší počtem z uvedených prací ( lidí). U nich byla dosaţena průměrná účast ve studii v 79% (20 245). Známý autor (8) obhájil na několika pneumologických zasedáních uveřejněné výsledky, metodický postup byl obdobný jako ve studii BOLD. Vyšetřený vzorek ze sedmi provincií vycházel z celkové populace 230 miliónů obyvatel. Šlo o randomizovaný klastrový výběr vzorků městské a venkovské populace průměrného věku 56,7 roku (40-99 roků). Celková prevalence CHOPN byla 8,2% (muţi 12,4%, ţeny 5,1%, P<0,001), rovněţ na venkově byla prevalence statisticky významně vyšší neţ ve městech (8,8%/7,8%, P<0,001). Prevalence byla standardizována na světovou populaci r a populaci USA v r Jedna třetina nemocných s CHOPN byly nekuřáci (38,6%) a prevalence mezi nekuřáky byla vysoká (5,2%). Nemocní s CHOPN byli v 35,3% bez příznaků, pouze 35,1% uvedlo, ţe měli někdy v ţivotě stanovenou diagnózu bronchitidy, emfyzému nebo CHOPN a ze všech nemocných s CHOPN jen 6,5% mělo někdy provedenu spirometrii. Tab.4 Prevalence CHOPN v regionech Číny (8) Lokalita Prevalence Prevalence Prevalence Celková prevalence dle (%) města (%) venkov (%) pohlaví muţi ţeny Beijing 8,0 6,8 9,1 neuvedeno neuvedeno Tianjin 9,6 9,9 9,4 neuvedeno neuvedeno Liaoning 7,4 8,1 6,8 neuvedeno neuvedeno 5

6 Shanghai 6,5 3,9 xxx 9,0 neuvedeno neuvedeno Guangdong 9,4 7,4 xxx 12,0 neuvedeno neuvedeno Shanxi 5,5 4,0 6,9 neuvedeno neuvedeno Chongqing 13,7 13, celkem 8,2 7,8 8,8 12,4 5,1 Vysvětlivky: xxx (P<0,001) Počty účastníků španělské prevalenční studie (tab.5) dosti rovnoměrně pokrývají deset oblastí Španělska (jen Oviedo má malý počet vyšetřených). Ve všech oblastech převyšovala prevalence CHOPN u muţů 2-3x nad prevalencí u ţen. U obou pohlaví stoupala významně prevalence CHOPN s věkem, u celého souboru byla ve letech 3,8%, v letech 7,0%, v letech 14,5% a u 70-80letých dokonce 22,8% (u 40-49letých muţů byla 4,4%, u ţen 3,2%, u 70-80letých 35,9% a 10,7%). Podobně stoupala prevalence s konzumací cigaret a s nízkou úrovní vzdělání, Prevalence CHOPN u nikdy nekouřících byla 6,1% (100/1635). Podle tíţe se vyskytla CHOPN lehká v 56,4%, střední v 38,3%, těţká v 4,6%, velmi těţká jen v 0,5%. Prevalence celého souboru CHOPN ve stadiích II aţ IV byla 4,4%. U nyní zjištěných nemocných s CHOPN byla dříve stanovena jen u 27%, coţ dokládá, v jak malém procentu je CHOPN v populaci diagnostikována ( poddiagnostikována ). Tab.5 Prevalence CHOPN ve Španělsku (9) Lokalita Madrid- La Princesa Madrid- La Paz Počty vyšetřených % výskytu CHOPN % stadií CHOPN muţi ţeny celkem I.st. II.st. III.-IV.st ,8 7,3 13, ,9 4,0 8, Cordoba ,4 8,8 12, Requena ,9 5,3 9, Burgos 439 9,9 2,7 6, Vigo ,9 4,5 8, Sevilla ,4 3,5 8, Oviedo ,4 12,1 16, Vic ,9 3,9 9, Barcelona ,7 8,6 14, Huesca ,2 7,5 11, celkem ,1 5,7 10,2 56,5 38,3 5,2 Autoři kolumbijské studie (tab.6) zjistili souhrnnou prevalenci z pěti měst 8,9% (muţi 13,6%, ţeny 6,6%), při 95% Cl 8,2-9,7% (muţi 12,1-15,3%, ţeny 5,8-7,4%). Nejniţší prevalence byla ve městě leţícím jen 18m.n.m. (6,2%), zatímco nad 1500m.n.m. byla 6

7 podstatně vyšší (8,5 a 13,5%). Při dotazu vyšetřovaným: Měli jste někdy chronickou bronchitidu nebo emfyzém zjištěný lékařem? byla prevalence zjištěna ve 3,2% (muţi 2,9%, ţeny 3,4%). Chronická bronchitida stanovená standardní definicí chronické bronchitidy byla ještě niţší 2,7%. Z 492 lidí s kritérii CHOPN mělo jen 12,6% dříve diagnostikovanou nemoc lékařem, neboli v 87,4% CHOPN diagnostikována nebyla. Tab.6 Prevalence CHOPN v Kolumbii -studie PREPOCOL (10) Města Nadmořská výška Počet vyšetřených CHOPN (%) Barranquilla ,2 Bogotá ,5 Bucaramanga ,9 Cali ,5 Medellín ,5 Dánská studie prevalence CHOPN (tab.7) je jediná z uvedených šesti studií CHOPN, která je zaloţena na datech 155 praktických lékařů z let ve dvou hrabstvích. Zahrnovala populaci lidí. Aby byl dosaţen statifikovaný vzorek 4850 lidí z dánského civilního registračního systému, bylo třeba získat vzorek alespoň lidí. Toto se podařilo a z dosaţeného souboru lidí vstoupilo do studie 4757 (36%), z nichţ 23% byli kuřáci, 43% bývalí kuřáci a 34% nikdy nekouřili. Diagnostická kritéria CHOPN i jejího stadia byla podobně jako u předchozích studií dle GOLD (13). Odlišností od všech předchozích studií byla vysoká dávka bronchodilatancia (8 vdechů Combiventu = 800 μg salbutamolu+160 μg ipratropia). Tento přípravek byl také dříve na českém trhu. Spirometrie byla prováděna za 30 minut po léku. Bronchiální obstrukce před bronchodilatačním testem byla zjištěna u 20% testovaných (945/4757), po dilatačním testu byla prevalence CHOPN 12% (541/4535). U těchto 12% připadlo na muţe 15% (95 Cl 13-16%), na ţeny 7% (95 Cl 6-9%). Při standardizaci na dánskou populaci byla celková prevalence CHOPN 9% (muţi 11%, ţeny 7%). Ve vztahu ke kouření byly prevalence CHOPN: nikdy nekouřící: muţi 4%, ţeny 2%, dřívější kuřáci 15% a 10%, kuřáci 25% a 14%. Podle věku a pohlaví byla prevalence CHOPN následující: muţi roků 5%, roků 8%, roků 16%, roků 23%, ţeny 3%, 6%, 8% a 16%. Tab.7 Prevalence CHOPN v Dánsku (11) Pohlaví a věk Počty pozvaných % vyšetřených % výskytu CHOPN % výskytu dle spirometrie bez dilatačního testu 7

8 Muţi Ţeny celkem Aktuality o prevalenci CHOPN v r.2010 V literatuře z r.2010 se diskutuje, jak obtíţné a nejspíše nemoţné je porovnávat, jak se prevalence CHOPN vyvíjí. Podnět k této diskusi zavdaly dvě práce. Jedna (14) dokládá, ţe ve Španělsku klesla prevalence CHOPN u 40-69letých z 9,1% v r.1997 na 4,5% v r Druhá práce (15) uvádí, ţe se u finských muţů prevalence CHOPN 4,7% v letech do r změnila jen na 4,3% (nevýznamná změna, P=0,25), ale změna byla signifikantní u ţen (z 2,2% na 3,1%, P=0,06). Ceilli (16) rozebírá výsledky a spolu s dalšími autory je názoru, ţe pro odlišnou metodiku je velmi obtíţné srovnávaat vývoj prevalence u CHOPN ve Španělsku i Finsku. Přesto kaţdá z těchto studií pro tehdejší datová období je platná. Poznámka před závěrem: v České republice chybí údaje o prevalenci CHOPN jiţ 20 let a astmatu u dospělých rovněţ 20 let. Závěr 1. Pro porovnání prevalence CHOPN v rozsáhlých studiích v různých lokalitách světa po r.2000 je nutné pouţít současnou platnou srovnatelnou metodiku, včetně kritérií. 2. I při srovnatelné metodice a stejných kritériích CHOPN jsou rozptyly prevalence CHOPN ve světě u 40letých a starších lidí po r.2000 výrazné, od 8,2% v Číně aţ po 18,7% v multicentrické studii z 12 měst světa. 3. Prevalence CHOPN je nadále významně vyšší u muţů neţ u ţen, stoupá hlavně významně s kouřením, avšak na výši prevalence se uplatňují i další socioekonomické faktory. 4. V mnoha pracích o prevalenci CHOPN je doloţeno, ţe CHOPN je diagnostikována nedostatečně a rovněţ nedostatečně léčena Literatura: 1) Halbert RJ, Isonaka S, George D et al. Interpreting COPD prevalence estimates. What is the true burden of disease? Chest 2003;123: ) Halbert RJ, Natoli JL, Gano A et al. Global burden of COPD: systematic review and meta-analysis. Eur Respir J 2006;28: ) Shirtcliffe P, Weathrall W, Marsh S et al. COPD prevalence in a random population survey: a matter of definition. Eur Respir J 2007;30: ) Menezes AMB et al. Chronic obstructive pulmonary disease in five Latin American cities (the PLATINO study): a prevalence study. Lancet 2005;366:

9 5) Menezes AMB, Victoria CG, Perez-Padilla R et al. The Platino project: methodology of multicenter prevalence of COPD in major Latin American cities. BMC Med Res Metodology 2004;4: ) Menezes AMB, Perez-Padilla R, Hallal PC et al. Worldwide burden of COPD in high- and low-income countries. Part II. Burden of COPD in Latin America: the PLATINO study. Int J Tuberc Lung Dis 2008;12: ) Buist AS. International variation in the prevalence of COPD (The BOLD study). Lancet 2007;370: ) Zhong N, Wang Ch, Yao W et al. Prevalence of COPD in China. Am J Resp Crit Care Med 2007;176: ) Miravitlles M, Soriano JB, Garcia-Rio R et al. Prevalence of COPD in Spain: impact of undiagnosed COPD on quality of life and daily life activities. Thorax 2009;64: ) Caballero A, Torres-Duque CA, Jaramillo J et al. Prevalence of COPD in five Columbian cities. Chest 2008;133: ) Hansen JG, Pedersen L, Overvald K et al. The prevalence of COPD among Danes aged years. Population based study. J Chron Obstr Pulmon Dis 2008;5: ) Zhou Y, Wang C, Yao W et al. COPD in Chinese nonsmokers. Eur Respir J 2009;33: ) Světová iniciativa o CHOPN. Světová strategie diagnostiky, léčby a prevence chronické obstrukční plicní nemoci (český překlad). Vltavín 2007,161 s. 14) Soriano JB, Ancochea J, Miravitlles M et al. Recent trends in COPD prevalence in Spail: a repeated cross-sectional survey Eur Respir J 2010;36: ) Vasankari TM, Impivaara O, Heliövaara M et al. No increase in the prevalence of COPD in two decades. Eur Respir J 2010;36: ) Celli BR. The light at the end of the tunnel: is COPD prevalence changing? Eur Respir J 2010;36:

Význam spirometrie v diagnostice a sledování pacientů s CHOPN

Význam spirometrie v diagnostice a sledování pacientů s CHOPN Význam spirometrie v diagnostice a sledování pacientů s CHOPN Agenda Význam respiračních chorob Diagnostika CHOPN Vztah spirometrie a jiných parametrů Souvislosti FEV1, FVC s jinými orgány Význam spirometrie

Více

PREVALENČNÍ ŠETŘENÍ ALERGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ v ČR, 2006

PREVALENČNÍ ŠETŘENÍ ALERGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ v ČR, 2006 Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ČR PREVALENČNÍ ŠETŘENÍ ALERGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ v ČR, 2006 Jana Kratěnová, Centrum hygieny životního prostředí, SZÚ Praha, Česká republika 22. konzultační

Více

Epidemiologie CHOPN. MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava

Epidemiologie CHOPN. MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava Epidemiologie CHOPN MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava Základní pojmy Epidemiologie: obor lékařství zabývající se příčinami vzniku a zákonitostmi šíření nemocí hromadného výskytu Prevalence:

Více

Studie HELEN. Zdravotní stav a životní styl obyvatel ČR. porovnání I. a II. etapy

Studie HELEN. Zdravotní stav a životní styl obyvatel ČR. porovnání I. a II. etapy Studie HELEN Zdravotní stav a životní styl obyvatel ČR porovnání I. a II. etapy MUDr. K.Žejglicová*, MUDr. J. Kratěnová*, RNDr. M. Malý SZÚ Praha, *Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve

Více

CHOPN příčiny, epidemiologie, sociální a ekonomický dopad

CHOPN příčiny, epidemiologie, sociální a ekonomický dopad CHOPN příčiny, epidemiologie, sociální a ekonomický dopad MUDr. Jana Skoupá MDC, 1. LD UK Praha Praha, 20.11.2014 Chronické neinfekční choroby (NCDs) celosvětově NCDs dnes zodpovědné za více jak 60 % úmrtí

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN Význam včasné léčby nemocných s CHOPN František Salajka Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Chronická obstrukční plicní nemoc

Více

VLIV POZITIVNÍCH POCIT

VLIV POZITIVNÍCH POCIT VLIV POZITIVNÍCH POCITŮ NA SUBJEKTIVNĚ VNÍMANOU KVALITU ŽIVOTA U PACIENTŮ S CHRONICKOU OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOCÍ Mgr. Jana Maňhalová prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

PREVALENČNÍ ŠETŘENÍ ALERGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ v ČR, 2006

PREVALENČNÍ ŠETŘENÍ ALERGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ v ČR, 2006 Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ČR PREVALENČNÍ ŠETŘENÍ ALERGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ v ČR, 2006 Růžena Kubínová, Centrum hygieny životního prostředí, SZÚ Praha, Česká republika Čeladná 2007 Prevalence

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

Aktuální informace. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 5.1.2005

Aktuální informace. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 5.1.2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.1.2005 58 Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2004 Activity of branch of tuberculosis and diseases

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.11.2002 55 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Kouření je dalším

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Novinky v léčbě nemocných s CHOPN. Ondřej Kudela, FN Hradec Králové

Novinky v léčbě nemocných s CHOPN. Ondřej Kudela, FN Hradec Králové Novinky v léčbě nemocných s CHOPN Ondřej Kudela, FN Hradec Králové Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) Chronické zánětlivé/destrukční postižení plic, dýchacích cest a plicních cév Primárně neinfekční,

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

Prevalence alergií u dospívajících v ČR Prevalence of Allergic Disease in Adolescent Population CR

Prevalence alergií u dospívajících v ČR Prevalence of Allergic Disease in Adolescent Population CR Prevalence alergií u dospívajících v ČR Prevalence of Allergic Disease in Adolescent Population CR Jana Kratěnová 1, Marek Malý 2 Státní zdravotní ústav, Praha Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2011

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 6. 2012 17 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2011 Activity of general practitioners for adults in 2011

Více

Očkování chronicky nemocných

Očkování chronicky nemocných Očkování chronicky nemocných Jan Smetana Roman Chlíbek Renáta Šošovičková 1 Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Komu je očkování určeno (pomineme význam plošné vakcinace) 2 1. Osoby se zvýšeným

Více

G Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:

G Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 7. 2013 22 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012 Activity of general practitioners for adults in 2012

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr

Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr 19 6 2009 Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. 1 ; MUDr. Markéta Černovská 1,2 ; doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 3 ; RNDr. Jan Mužík 3 ; RNDr.

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 8. 2007 37 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Tuberkulóza v Evropě v roce 2006 na základě výsledků Surveillance of Tuberculosis in Europe - EuroTB

Tuberkulóza v Evropě v roce 2006 na základě výsledků Surveillance of Tuberculosis in Europe - EuroTB Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 6. 2008 17 Tuberkulóza v Evropě v roce 2006 na základě výsledků Surveillance of Tuberculosis in Europe - EuroTB

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

MMO zdravotní ukazatele

MMO zdravotní ukazatele MMO zdravotní ukazatele Vybrané demografické ukazatele a ukazatele zdravotního stavu v letech 5 až 9 (srovnání Ostrava, MSK a ČR) vše zdroj ÚZIS Počet živě narozených na obyvatel 5 6 7 8 9 MS kraj 9,73

Více

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2006. Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2006

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2006. Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 8. 2007 46 Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2006 Activity of branch of tuberculosis and diseases

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM. Kartouzská Praha 5 IČO DIČ: CZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM. Kartouzská Praha 5 IČO DIČ: CZ 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM Kartouzská 6 150 98 Praha 5 IČO 70105081 DIČ: CZ70105081 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČOPN ZA ROK 2015 Valná hromada ČOPN, restrukturalizace spolku

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 30. 8. 2014 2 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Královéhradeckém kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 29. 8. 2014 2 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Pardubickém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 2 8. 9. 2011 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Pardubickém kraji v roce

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Kouření a vystavení tabákovému kouři

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Kouření a vystavení tabákovému kouři Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 1. 2011 2 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Kouření a vystavení tabákovému kouři European

Více

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Nařízení vlády č. 114/2011 Platné od 1.7.2011 Kapitola III, položka 13 Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně

Více

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006 Zpráva o činnosti ČOPN za rok 2006 XIII. Luhačovické dny 24. 25.3. 2006 Do programu byl zařazen blok přednášek Exacerbace těžkých forem CHOPN. Program bloku: Nejtěžší stádia CHOPN - definice a charakteristiky

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC Prezentace pro pracovníky MŠMT, Arnošt Veselý

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC Prezentace pro pracovníky MŠMT, Arnošt Veselý Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC Prezentace pro pracovníky MŠMT, 21.10.2013 Arnošt Veselý Tento projekt

Více

Projekt EHES evropské výběrové šetření zdravotního stavu populace

Projekt EHES evropské výběrové šetření zdravotního stavu populace Projekt EHES evropské výběrové šetření zdravotního stavu populace MUDr. Růžena Kubínová MUDr. Naďa Čapková MUDr. Jana Kratěnová Mgr. Michala Lustigová Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Zora Pištěcká http://www.timur.cz 2010 1.

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 11. 2007 55 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2006 Activity of the branch of diabetology, care

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2013

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 11. 2014 30 Souhrn Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013 Incidence of tuberculosis in the Czech Republic

Více

VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE

VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE Kornélia Cséfalvaiová Abstrakt Věk patří mezi jeden z rizikových faktorů, který ovlivňuje zdravotní stav starých osob. Se stoupajícím věkem se podíl

Více

Vliv krátkodobých zvýšení koncentrací škodlivin v ovzduší na respirační zdraví astmatických osob-projekt IGA MZČR

Vliv krátkodobých zvýšení koncentrací škodlivin v ovzduší na respirační zdraví astmatických osob-projekt IGA MZČR Vliv krátkodobých zvýšení koncentrací škodlivin v ovzduší na respirační zdraví astmatických osob-projekt IGA MZČR H. Kazmarová, H. Velická, V. Puklová (SZÚ Praha) Ovzduší a zdraví Rozsah dostupných informací

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 9. 8. 2007 Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Hlavním městě

Více

Význam sledování tolerance zátěže a pohybových aktivit u pacientů s CHOPN

Význam sledování tolerance zátěže a pohybových aktivit u pacientů s CHOPN 26.01.2016 Význam sledování tolerance zátěže a pohybových aktivit u pacientů s CHOPN Vladimír Koblížek Plicní klinika FN Hradec Králové a LF UK Hradec Králové Agenda Význam pohybu u respiračních pacientů

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10. 9. 2014 7 Souhrn Činnost praktických lékařů pro dospělé v Jihomoravském kraji v roce

Více

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2005 Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2005

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2005 Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.5.2006 12 Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2005 Activity of branch of tuberculosis and diseases

Více

Tab. G1 Zdravotnická zařízení v ČR s vybranými IT; 2008

Tab. G1 Zdravotnická zařízení v ČR s vybranými IT; 2008 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

Využití a prezentace dat šetření EHIS ČR

Využití a prezentace dat šetření EHIS ČR Využití a prezentace dat šetření EHIS ČR RNDr. Šárka Daňková Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR e-mail:sarka.dankova@uzis.cz http://www.uzis.cz/ehis Zpracování dat Vzhledem k charakteru výběru

Více

http://www.vrozene-vady.cz/ Národní registr vrozených vad

http://www.vrozene-vady.cz/ Národní registr vrozených vad http://www.vrozene-vady.cz/ Národní registr vrozených vad Antonín Šípek Vznik registrů 1962 Maďarsko 1963 Finsko 1964 ČSSR (neoficiálně již od 1961) 1966 Kanada (Britská Kolumbie již od r. 1952), Izrael

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Činnost oboru pneumologie a ftizeologie v roce 2010. Activity of branch of pneumology and phthisiology in 2010

Činnost oboru pneumologie a ftizeologie v roce 2010. Activity of branch of pneumology and phthisiology in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 6. 2011 30 Souhrn Činnost oboru pneumologie a ftizeologie v roce 2010 Activity of branch of pneumology and phthisiology

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

MANAGEMENT SRDEČNÍHO SELHÁNÍ V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY

MANAGEMENT SRDEČNÍHO SELHÁNÍ V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY MANAGEMENT SRDEČNÍHO SELHÁNÍ V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY Jana Skoupá Česká farmako-ekonomická společnost Praha. 26.2.2016 Vývoj počtu hospitalizací na interních odděleních: všechny hospitalizace vs. srdeční

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2011

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 8. 2012 39 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011 Activity in the field of diabetology, care

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

ZAMYŠLENÍ NAD KOMUNIKOVÁNÍM STATISTIKY V

ZAMYŠLENÍ NAD KOMUNIKOVÁNÍM STATISTIKY V ZAMYŠLENÍ NAD KOMUNIKOVÁNÍM STATISTIKY V MÉDIÍCH STATISTICKÁ ANALÝZA DAT, PSY117 Kateřina Bílovská 433115, psychologie Vyučující: Mgr. Stanislav Ježek, PhD. Datum odevzdání: 1. 5. 2016 Mgr. Jan Širůček,

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Užívání drog. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Use of illegal drugs

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Užívání drog. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Use of illegal drugs Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 9. 55 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Užívání drog European Health Interview Survey

Více

Jakub Šesták koordinátor DUPV

Jakub Šesták koordinátor DUPV Jakub Šesták koordinátor DUPV V roce 1983 se vyjádřil J-Cl Chevrolet z Ženevy o pacientech, dnes indikovaných k DUPV, citátem, The best thing for this poor fellow would be an early death. Nicméně v téže

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Josef Novák http://www.timur.cz

Více

Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním

Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním Obsahem teoretické části je vymezení kojeneckého věku, kojeneckého plavání, nejčastějších onemocnění související s pobytem

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2012

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 7. 2013 21 Souhrn Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012 Incidence of tuberculosis in the Czech Republic

Více

VYUŽITELNOST PARAMETRŮ KVALITY SCREENINGU K NÁRODNÍM A MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍM. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D.

VYUŽITELNOST PARAMETRŮ KVALITY SCREENINGU K NÁRODNÍM A MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍM. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. VYUŽITELNOST PARAMETRŮ KVALITY SCREENINGU K NÁRODNÍM A MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍM Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. K čemu jsou indikátory kvality (performance indicators) Primární cíl snižování úmrtnosti

Více

Stručný přehled ambulantní péče o nemocné s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN)

Stručný přehled ambulantní péče o nemocné s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) Stručný přehled ambulantní péče o nemocné s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) Podle Světové iniciativy o chopn Světová Strategie diagnostiky, léčby a Prevence chronické obstrukční Plicní nemoci

Více

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Jana Kudelová, Michal Poddaný - studenti LF UK HK Michal Uher IBA LF MUNI Brno Vladimír Koblížek Plicní klinika FN HK Pozor - kouření není pouhý zlozvyk Agenda

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB Hlášení pořizuje v rozsahu dostupných údajů a předává místně příslušnému orgánu ochrany

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

Čtyřletá klinická studie zkoumající vliv tiotropia na chronickou obstrukční plicní nemoc UPLIFT

Čtyřletá klinická studie zkoumající vliv tiotropia na chronickou obstrukční plicní nemoc UPLIFT Převzato z Farmakoterapie č. 1/29 Čtyřletá klinická studie zkoumající vliv tiotropia na chronickou obstrukční plicní nemoc UPLIFT MUDr. Viktor Kašák LERYMED spol. s r.o., Oddělení respiračních nemocí,

Více

Rizikové faktory spontánních intrakraniálních hemoragií Roman Herzig

Rizikové faktory spontánních intrakraniálních hemoragií Roman Herzig Rizikové faktory spontánních intrakraniálních hemoragií Roman Herzig ROZDĚLENÍ CMP Ischemické CMP (icmp) 73-80% Hemoragické CMP (hcmp, spontánní intrakraniální hemoragie, SIKH) 20-27% kompartment mozkové

Více

Stav přípravy aktualizace doporučeného postupu diagnostiky a léčby stabilní CHOPN

Stav přípravy aktualizace doporučeného postupu diagnostiky a léčby stabilní CHOPN Stav přípravy aktualizace doporučeného postupu diagnostiky a léčby stabilní CHOPN >2400 osob CHOPN: Mortalita 2011 Letní smog 2011 V.Koblížek, V.Zindr, J.Chlumský, V.Sedlák, J.Holub, J.Satinská, V.Kašák,

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Proces stárnutí evropské populace Mezinárodní, longitudinální,

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Životní a pracovní prostředí respondentů

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Životní a pracovní prostředí respondentů Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20. 9. 2010 58 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Životní a pracovní prostředí respondentů

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství VYBRANÉ VÝSLEDKY Z VÝZKUMNÉ PRÁCE TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A SOUČASNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ Results selected from the research work Traditional Chinese medicine and current nursing Lucie Rolantová, Valérie Tóthová

Více

Key words: injury children Czech Republic European Union prevention

Key words: injury children Czech Republic European Union prevention SROVNÁNÍ STANDARDIZOVANÉ ÚMRTNOSTI DĚTÍ NA ÚRAZY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAHRANIČÍM COMPARISON OF STANDARDIZED INJURY MORTALITY RATES OF CHILDREN IN THE CZECH REPUBLIC AND IN FOREIGN COUNTRIES Dominika Průchová

Více

KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008

KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008 KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 28 JOB CATEGORIZATION IN RELATION TO OCCUPATIONAL DISEASES ACKNOWLEDGED IN 28 Pøehledný èlánek IVAN KUÈERA, PAVEL HLAVÁÈ Krajská hygienická

Více

Světová strategie pro diagnostiku, zvládání a prevenci CHOPN (2006)

Světová strategie pro diagnostiku, zvládání a prevenci CHOPN (2006) 1 2 Světová strategie pro diagnostiku, zvládání a prevenci CHOPN (2006) České občanské sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci, 2007 3 Úvod k českému vydání Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3 Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

Kdy a jak se projeví HPV vakcinace

Kdy a jak se projeví HPV vakcinace Kdy a jak se projeví HPV vakcinace Borek Sehnal Onkogynekologické centrum Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce Praha Prohlášení Uvedená prezentace NENÍ sponzorována žádnou společností.

Více

DIABETES EPIDEMIE 21. STOLETÍ;

DIABETES EPIDEMIE 21. STOLETÍ; DIABETES EPIDEMIE 21. STOLETÍ; výsledky studie EHES MUDr. Naďa Čapková Mgr. Michala Lustigová, Ph.D. Státní zdravotní ústav Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva EHIS/EHES 2014 EHIS (European

Více

VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ VZOROVÝ PŘÍKLAD

VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ VZOROVÝ PŘÍKLAD VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ VZOROVÝ PŘÍKLAD (opakuje se na každé stráně) (opakuje se na každé stráně) Obecná identifikace pacienta, jehož případová studie je předkládána: pohlaví, věk Aktuální popsaná diagnóza,

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více