Rozsáhlé multicentrické randomizované studie prevalence chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) ve světě po r. 2000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozsáhlé multicentrické randomizované studie prevalence chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) ve světě po r. 2000"

Transkript

1 Rozsáhlé multicentrické randomizované studie prevalence chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) ve světě po r prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc. 2 RNDr. Marek Malý, CSc. 1 Plicní a alergologické oddělení Praha 5, Smíchov 2 Státní zdravotní ústav, Praha 10 Summary Large multicentric randomized studies of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) over the world after the year 2000 Methods and subjects Results of COPD prevalence of six large randomized studies after the year 2000 in different localities of the world were analyzed. The diagnosis of COPD was according temporally criteria of the disease established by GOLD. Results There were subjects measured in six studies aged 40 years, respond ate rate 59-89%. COPD prevalence of stadia I to IV degree were: BOLD study (12 towns of world) 18,7%, PLATINO study (5 towns of Latin America) 14,4%, Denmark (2 counties) 12%, Spanish (10 towns) 10,2%, Columbia (5 towns) 8,9%, China (7 provinces) 8,2%. Differences of COPD prevalence in individual localities of the world are up to twice. Predominance of COPD prevalences of men over women were regular (e.g. in all 10 Spanish towns, but in some localities preponderance of men over women was small (Salzburg 26,6%/25,7%), Reykjavik 18,3%/17,5%). Key words: COPD, prevalence Souhrn Metodika a vyšetřování Analyzovány výsledky prevalence chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) v šesti rozsáhlých randomizovaných studiích po r.2000 v různých lokalitách světa. Pro stanovení diagnózy CHOPN byla pouţita současná kritéria platná dle GOLD. Výsledky V šesti studiích z různých lokalit světa bylo zhodnoceno vyšetřených ve věku 40 let a starších s respondencí od 59 do 89%. Prevalence CHOPN ve stadiích I aţ IV byla ve studii BOLD (12 měst světa) 18,7%, ve studii PLATINO (5 měst Latinské Ameriky) 14,4%, v Dánsku (2 okresy) 12%, ve Španělsku (10 měst) 10,2%, v Kolumbii (5 měst) 8,9%, v Číně (7 provincií) 8,2%. Rozdíly prevalencí CHOPN v jednotlivých lokalitách světa jsou aţ dvojnásobné. Převaha prevalence CHOPN muţů nad ţenami je pravidlem (výrazně např. ve všech městech Španělska), ale v některých místech převaţuje u muţů nad ţenami jen nepatrně (Salzburg 26,6%/25,7%, Rejkjavík 18,3%/17,5%). Klíčová slova: CHOPN, prevalence Úvod 1

2 V praxi jsou vyuţívány různé přístupy stanovení prevalence, nejčastější vycházejí z dotazníkového šetření nebo z vyšetření lékařem. Obě tyto moţnosti jsou často kombinovány v rámci dvoustupňového postupu, při němţ jsou probandi zváni k vyšetření v závislosti na odpovědích na screeningový dotazník. Mezi faktory ovlivňující zjištěnou výši prevalence dále patří způsob definice onemocnění a jeho stadií, způsob výběru vzorku a způsob kontaktu (návštěva tazatele, telefon, zaslání dotazníku poštou), míra respondence a ochota oslovených ke spolupráci, věkové vymezení, zastoupení podle pohlaví, kouření, etniky, sociálně ekonomické situace aj. (1,2,3,4,5,6,12). Aby byly výsledky prevalenčních studií validní, musí mít nejdříve adekvátně popsánu metodiku. Pro porovnání prevalence chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) mezi různými lokalitami je nezbytný stejný metodický postup, včetně výběru vzorků populace, provedení a hodnocení sledovaných parametrů. Jestliţe není tento postup dodrţen, nelze srovnávat nesrovnatelné. Vyčerpávající přehled výsledků různých způsobů zjišťování prevalence CHOPN nebo chronické bronchitidy publikoval v metaanalytické práci v r.2005 Halbert a spol.(2). Shrnuli 5465 studií z let 1990 aţ 2004 a pro porovnání prevalenčních údajů akceptovali 67 článků (55 v angličtině), v nichţ je celkově 101 průkazů prevalencí (některá provedena zdvojeně, např. reference od nemocného nebo spirometricky) z 28 zemí a jedna práce v rámci zemí Evropského společenství. Po vyloučení zdvojených zjištění ze stejné studie byla půlovaná prevalence CHOPN 7,6% (6,0-9,5%) ve 37 neduplikovaných zjištěních, přičemţ při spirometrickém průkazu byla prevalence 9,2% (7,7-11,0%), pacientem uvedená diagnóza zjištěná lékařem v 4,9% (2,8-8,3%), lékařem stanovená diagnóza v 5,2% (3,3-7,9%). Zmíněná 7,6% prevalence CHOPN byla výsledkem z šetřených případů z celkové populace lidí. Byla zjištěna značná heterogenita výsledků v závislosti na řadě okolností, kvalitních zjištění bylo 15, průměrných 13, špatných 9. Autoři zdůrazňují nezbytnost kvalitní spirometrie po bronchodilatačním podnětu a ukazují rozdíly výsledků dosaţených podle různých spirometrických kritérií obstrukce (ERS, Británie, USA). Prevalence fyziologicky definované CHOPN zjištěná z dosavadních dat v letech u dospělých ve věku 40 let a starších byla 9-10% (2), v dospělé populaci 4-10% (1). Heterogenita prevalence CHOPN analyzovaná Halbertem (1,2) a komentovaná také dalšími autory (4,5,7,8,9,10,11,14,15,16) nás vedla k tomu vytvořit přehled rozsáhlých studií prevalence CHOPN provedených po r.2000 podle adekvátní metodiky. Metodika K hodnocení prevalence CHOPN byly vybrány studie, které svojí homogenitou splňovaly poţadavky: a) randomizovaný výběr, multicentrické lokality b) věk 40 roků a více (jen ve španělské studii roků) c) dostatečný počet vyšetřených respondentů d) stejné diagnostické kriterium CHOPN dle posledního doporučení GOLD (13) e) hodnocení u muţů a ţen i celkem, včetně rozptylů Výsledky Výsledky prevalencí ukazujeme v tabulkách 1-7. Ke kaţdé tabulce je připojen komentář a dílčí výsledky. Tab.1 Přehled rozsáhlých epidemiologických studií prevalence CHOPN publikovaných v letech zahrnuje vyšetřených z pěti kontinentů světa. Procenta respondentů v jednotlivých studiích jsou dostatečná (od 59 do 89%). Prevalence zjištěné v I-IV. stadiu CHOPN se pohybovaly od 8,2% do 18,7%. V kaţdé studii jako celku 2

3 zřetelně převaţuje ve věku 40 let a více prevalence CHOPN u muţů (12,4%-22,0%) nad prevalencí u ţen (5,1%-15,7%). Tab.1 Přehled rozsáhlých randomizovaných multicentrických studií prevalence CHOPN ve světě po r.2000 Lokalita (lit.) BOLD (7) (12 měst světa) PLATINO (4) (5 velkých měst Latinské Ameriky) ČÍNA (8) (7 měst/provincií město/venkov) ŠPANĚLSKO (9) (10 měst) PREPOCOL (10) (5 měst Kolumbie) Dánsko (11) (2 okresy) Počty účastníků (věk r.) 9425 (40 a více) 6711 (40 a více) (40 a více) 4274 (40 80) 5539 (40 a více) 4850 (45 84) Průměr odpovědí Prevalence % stadia I aţ IV (%) muţi ţeny celkem 59 22,0 15,7 18,7 (15,3-28,7) 77 19,0 (11,4-24,2) 79 12,4 (11,7-13,1) 89 15,1 (13,5-16,8) 82 13,6 (12,1-15,3) (13-16) (7,6-28,8) 11,2 (6,5-14,5) 5,1 (4,7-5,5) 5,6 (4,6-6,7) 6,6 (5,8-7,4) 7 (6-9) (11,2-26,1) 14,4 (7,8-19,6) 8,2 (5,5-13,7) 10,2 (9,2-11,1) 8,9 (6,2-13,5) 12 (11-13) * prevalence ve věku 40 roků a více Tab.2 Studie BOLD (Burden of obstructive lung disease) ukazuje prevalenci CHOPN jak od stadia I výše, nebo také od stadia II a výše. Všechny uvedené metody výběru jsou akceptovatelné, poţadavek počtu 600 respondentů v kaţdé lokalitě byl v 10 lokalitách splněn, ve zbylých dvou téměř. Procenta respondentů byla nízká v USA, Austrálii a Kanadě (14 aţ 26%), podobně i nejniţší procenta kooperace vyšetřovaných. BOLD studie zahrnovala 9425 účastníků. Prevalence CHOPN ve stadiu I aţ IV byla nejniţší v Číně 11,4%, nejvyšší v Salzburgu 26,1%. Pro stadia CHOPN II aţ IV byla celková prevalence ze všech 12 zemí 10,1% (muţi 11,8%, ţeny 8,5%), nejniţší opět v Číně 7,2% (muţi 9,3%, ţeny 5,1%), nejvyšší v Kapském Městě 19,1% (muţi 22,2%, ţeny 16,7%). V Salzburgu byla ve stadiích I aţ IV téměř stejná prevalence u muţů (26,6%) jako u ţen (25,7%), v Lexingtonu je výrazná prevalence CHOPN u ţen -28,8%, proti 18,1% u muţů (pravděpodobně způsobená jen 14% respondencí). Autoři studie BOLD soudí, ţe se na variacích prevalence podílí nejen věk a kouření, ale důleţitá je také role dalších faktorů. Tab.2 Rozdíly prevalencí CHOPN ve světě -studie BOLD (7) 3

4 Lokalita Vzorek Počet respondentů Guangzhou Čína Adana Turecko Salzburg Rakousko Kapské město J.Afrika Rejkjavík Island Hannover Německo Krakov Polsko Bergen Norsko Vancouver Kanada Lexington USA Manila Filipíny Sydney Austrálie Odpověď (%) Stadia I aţ IV (%) Stadia II + III + IV (%) Muţi Ţeny Celkem Muţi Ţeny Celkem A ,2 7,6 11,4 9,3 5,1 7,2 D ,5 10,2 19,2 15,4 6,0 10,6 A ,6 25,7 26,1 10,3 11,0 10,6 B ,7 20,0 23,8 22,2 16,7 19,1 A ,3 17,5 17,8 8,6 9,4 8,9 A ,0 9,3 13,2 8,6 3,7 5,9 A ,7 16,7 22,1 13,3 8,6 10,9 A ,6 15,4 18,8 11,0 5,9 8,3 C ,0 16,8 19,3 9,3 7,3 8,2 C ,1 28,8 19,6 12,7 15,6 14,3 B ,6 8,6 13,9 18,7 6,8 12,5 A ,9 19,5 19,2 9,3 12,2 10,8 Vysvětlivky: A stratifikovaný náhodný vzorek B klastrový vzorek C náhodné digitální volání D stratifikovaný klastrový vzorek PLATINO studie (tab.3) je hodně citovaná a uznávaná (13), neboť v 89% všechny testy dosáhly akceptovatelný výsledek a 94% testovaných splnilo kvalitu poţadovanou Americkou hrudní společností. Studované soubory z 5 velkých měst mají velké četnosti účastníků a jsou charakterizovány z hledisek pohlaví, věku, etnických skupin, vzdělání, kouření, ale i expozice vařením a topením uhlím nebo biomasou, expozicím prachu v práci. Hrubá a adjustovaná prevalence k uvedeným faktorům CHOPN je hodnocena i z hlediska nadmořské výšky měst (např. adjustovaná prevalence v Mexico City s nadmořskou výškou 2240 metrů byla 11,9%, v Montevideu v 35 m.n.m. byla 19,4%). Také v této studii ve všech pěti městech výrazně převaţuje prevalence CHOPN u muţů a celkově se výše prevalence pohybuje od pouhých 7,8% v Mexico City do téměř 20% (19,6%) v Montevideu. Ve všech městech byla nejvyšší prevalence CHOPN ve stadiu I (6,4% aţ 11,0%). Výše prevalencí a rozdíly mezi městy jsou ovlivněny jinými faktory neţ metodikou. Procenta prevalencí uvedená v tabulce 3 jsou standardizovaná z hlediska věku a pohlaví. Autoři (4,5,6) hodnotí 4

5 vyšší prevalence jako konsistentní u muţů, starších lidí, při niţším vzdělání, nízkém indexu tělesné hmotnosti a větší expozici kouření. Tab.3 Lokalita Sao Paulo Brazílie Santiago Chile Mexico City Mexiko Montevideo Ururuay Caracas Venezuela Prevalence CHOPN v Latinské Americe -studie PLATINO (4) % výskytu Stadia CHOPN Počet % odpovědí, muţi ţeny celkem I. I.I. III. IV. spirometrií vč.spirometrií ,5 14,5 15,8 10,1 4,6 0,9 0, ,2 12,1 16,9 11,0 4,9 0,7 0, ,4 6,5 7,8 5,2 1,9 0,5 0, ,0 11,6 19,6 12,5 6,4 0,6 0, ,7 11,2 12,1 6,4 4,9 0,7 0,1 Prevalence CHOPN zjišťovaná v čínských regionech (tab.4) je největší počtem z uvedených prací ( lidí). U nich byla dosaţena průměrná účast ve studii v 79% (20 245). Známý autor (8) obhájil na několika pneumologických zasedáních uveřejněné výsledky, metodický postup byl obdobný jako ve studii BOLD. Vyšetřený vzorek ze sedmi provincií vycházel z celkové populace 230 miliónů obyvatel. Šlo o randomizovaný klastrový výběr vzorků městské a venkovské populace průměrného věku 56,7 roku (40-99 roků). Celková prevalence CHOPN byla 8,2% (muţi 12,4%, ţeny 5,1%, P<0,001), rovněţ na venkově byla prevalence statisticky významně vyšší neţ ve městech (8,8%/7,8%, P<0,001). Prevalence byla standardizována na světovou populaci r a populaci USA v r Jedna třetina nemocných s CHOPN byly nekuřáci (38,6%) a prevalence mezi nekuřáky byla vysoká (5,2%). Nemocní s CHOPN byli v 35,3% bez příznaků, pouze 35,1% uvedlo, ţe měli někdy v ţivotě stanovenou diagnózu bronchitidy, emfyzému nebo CHOPN a ze všech nemocných s CHOPN jen 6,5% mělo někdy provedenu spirometrii. Tab.4 Prevalence CHOPN v regionech Číny (8) Lokalita Prevalence Prevalence Prevalence Celková prevalence dle (%) města (%) venkov (%) pohlaví muţi ţeny Beijing 8,0 6,8 9,1 neuvedeno neuvedeno Tianjin 9,6 9,9 9,4 neuvedeno neuvedeno Liaoning 7,4 8,1 6,8 neuvedeno neuvedeno 5

6 Shanghai 6,5 3,9 xxx 9,0 neuvedeno neuvedeno Guangdong 9,4 7,4 xxx 12,0 neuvedeno neuvedeno Shanxi 5,5 4,0 6,9 neuvedeno neuvedeno Chongqing 13,7 13, celkem 8,2 7,8 8,8 12,4 5,1 Vysvětlivky: xxx (P<0,001) Počty účastníků španělské prevalenční studie (tab.5) dosti rovnoměrně pokrývají deset oblastí Španělska (jen Oviedo má malý počet vyšetřených). Ve všech oblastech převyšovala prevalence CHOPN u muţů 2-3x nad prevalencí u ţen. U obou pohlaví stoupala významně prevalence CHOPN s věkem, u celého souboru byla ve letech 3,8%, v letech 7,0%, v letech 14,5% a u 70-80letých dokonce 22,8% (u 40-49letých muţů byla 4,4%, u ţen 3,2%, u 70-80letých 35,9% a 10,7%). Podobně stoupala prevalence s konzumací cigaret a s nízkou úrovní vzdělání, Prevalence CHOPN u nikdy nekouřících byla 6,1% (100/1635). Podle tíţe se vyskytla CHOPN lehká v 56,4%, střední v 38,3%, těţká v 4,6%, velmi těţká jen v 0,5%. Prevalence celého souboru CHOPN ve stadiích II aţ IV byla 4,4%. U nyní zjištěných nemocných s CHOPN byla dříve stanovena jen u 27%, coţ dokládá, v jak malém procentu je CHOPN v populaci diagnostikována ( poddiagnostikována ). Tab.5 Prevalence CHOPN ve Španělsku (9) Lokalita Madrid- La Princesa Madrid- La Paz Počty vyšetřených % výskytu CHOPN % stadií CHOPN muţi ţeny celkem I.st. II.st. III.-IV.st ,8 7,3 13, ,9 4,0 8, Cordoba ,4 8,8 12, Requena ,9 5,3 9, Burgos 439 9,9 2,7 6, Vigo ,9 4,5 8, Sevilla ,4 3,5 8, Oviedo ,4 12,1 16, Vic ,9 3,9 9, Barcelona ,7 8,6 14, Huesca ,2 7,5 11, celkem ,1 5,7 10,2 56,5 38,3 5,2 Autoři kolumbijské studie (tab.6) zjistili souhrnnou prevalenci z pěti měst 8,9% (muţi 13,6%, ţeny 6,6%), při 95% Cl 8,2-9,7% (muţi 12,1-15,3%, ţeny 5,8-7,4%). Nejniţší prevalence byla ve městě leţícím jen 18m.n.m. (6,2%), zatímco nad 1500m.n.m. byla 6

7 podstatně vyšší (8,5 a 13,5%). Při dotazu vyšetřovaným: Měli jste někdy chronickou bronchitidu nebo emfyzém zjištěný lékařem? byla prevalence zjištěna ve 3,2% (muţi 2,9%, ţeny 3,4%). Chronická bronchitida stanovená standardní definicí chronické bronchitidy byla ještě niţší 2,7%. Z 492 lidí s kritérii CHOPN mělo jen 12,6% dříve diagnostikovanou nemoc lékařem, neboli v 87,4% CHOPN diagnostikována nebyla. Tab.6 Prevalence CHOPN v Kolumbii -studie PREPOCOL (10) Města Nadmořská výška Počet vyšetřených CHOPN (%) Barranquilla ,2 Bogotá ,5 Bucaramanga ,9 Cali ,5 Medellín ,5 Dánská studie prevalence CHOPN (tab.7) je jediná z uvedených šesti studií CHOPN, která je zaloţena na datech 155 praktických lékařů z let ve dvou hrabstvích. Zahrnovala populaci lidí. Aby byl dosaţen statifikovaný vzorek 4850 lidí z dánského civilního registračního systému, bylo třeba získat vzorek alespoň lidí. Toto se podařilo a z dosaţeného souboru lidí vstoupilo do studie 4757 (36%), z nichţ 23% byli kuřáci, 43% bývalí kuřáci a 34% nikdy nekouřili. Diagnostická kritéria CHOPN i jejího stadia byla podobně jako u předchozích studií dle GOLD (13). Odlišností od všech předchozích studií byla vysoká dávka bronchodilatancia (8 vdechů Combiventu = 800 μg salbutamolu+160 μg ipratropia). Tento přípravek byl také dříve na českém trhu. Spirometrie byla prováděna za 30 minut po léku. Bronchiální obstrukce před bronchodilatačním testem byla zjištěna u 20% testovaných (945/4757), po dilatačním testu byla prevalence CHOPN 12% (541/4535). U těchto 12% připadlo na muţe 15% (95 Cl 13-16%), na ţeny 7% (95 Cl 6-9%). Při standardizaci na dánskou populaci byla celková prevalence CHOPN 9% (muţi 11%, ţeny 7%). Ve vztahu ke kouření byly prevalence CHOPN: nikdy nekouřící: muţi 4%, ţeny 2%, dřívější kuřáci 15% a 10%, kuřáci 25% a 14%. Podle věku a pohlaví byla prevalence CHOPN následující: muţi roků 5%, roků 8%, roků 16%, roků 23%, ţeny 3%, 6%, 8% a 16%. Tab.7 Prevalence CHOPN v Dánsku (11) Pohlaví a věk Počty pozvaných % vyšetřených % výskytu CHOPN % výskytu dle spirometrie bez dilatačního testu 7

8 Muţi Ţeny celkem Aktuality o prevalenci CHOPN v r.2010 V literatuře z r.2010 se diskutuje, jak obtíţné a nejspíše nemoţné je porovnávat, jak se prevalence CHOPN vyvíjí. Podnět k této diskusi zavdaly dvě práce. Jedna (14) dokládá, ţe ve Španělsku klesla prevalence CHOPN u 40-69letých z 9,1% v r.1997 na 4,5% v r Druhá práce (15) uvádí, ţe se u finských muţů prevalence CHOPN 4,7% v letech do r změnila jen na 4,3% (nevýznamná změna, P=0,25), ale změna byla signifikantní u ţen (z 2,2% na 3,1%, P=0,06). Ceilli (16) rozebírá výsledky a spolu s dalšími autory je názoru, ţe pro odlišnou metodiku je velmi obtíţné srovnávaat vývoj prevalence u CHOPN ve Španělsku i Finsku. Přesto kaţdá z těchto studií pro tehdejší datová období je platná. Poznámka před závěrem: v České republice chybí údaje o prevalenci CHOPN jiţ 20 let a astmatu u dospělých rovněţ 20 let. Závěr 1. Pro porovnání prevalence CHOPN v rozsáhlých studiích v různých lokalitách světa po r.2000 je nutné pouţít současnou platnou srovnatelnou metodiku, včetně kritérií. 2. I při srovnatelné metodice a stejných kritériích CHOPN jsou rozptyly prevalence CHOPN ve světě u 40letých a starších lidí po r.2000 výrazné, od 8,2% v Číně aţ po 18,7% v multicentrické studii z 12 měst světa. 3. Prevalence CHOPN je nadále významně vyšší u muţů neţ u ţen, stoupá hlavně významně s kouřením, avšak na výši prevalence se uplatňují i další socioekonomické faktory. 4. V mnoha pracích o prevalenci CHOPN je doloţeno, ţe CHOPN je diagnostikována nedostatečně a rovněţ nedostatečně léčena Literatura: 1) Halbert RJ, Isonaka S, George D et al. Interpreting COPD prevalence estimates. What is the true burden of disease? Chest 2003;123: ) Halbert RJ, Natoli JL, Gano A et al. Global burden of COPD: systematic review and meta-analysis. Eur Respir J 2006;28: ) Shirtcliffe P, Weathrall W, Marsh S et al. COPD prevalence in a random population survey: a matter of definition. Eur Respir J 2007;30: ) Menezes AMB et al. Chronic obstructive pulmonary disease in five Latin American cities (the PLATINO study): a prevalence study. Lancet 2005;366:

9 5) Menezes AMB, Victoria CG, Perez-Padilla R et al. The Platino project: methodology of multicenter prevalence of COPD in major Latin American cities. BMC Med Res Metodology 2004;4: ) Menezes AMB, Perez-Padilla R, Hallal PC et al. Worldwide burden of COPD in high- and low-income countries. Part II. Burden of COPD in Latin America: the PLATINO study. Int J Tuberc Lung Dis 2008;12: ) Buist AS. International variation in the prevalence of COPD (The BOLD study). Lancet 2007;370: ) Zhong N, Wang Ch, Yao W et al. Prevalence of COPD in China. Am J Resp Crit Care Med 2007;176: ) Miravitlles M, Soriano JB, Garcia-Rio R et al. Prevalence of COPD in Spain: impact of undiagnosed COPD on quality of life and daily life activities. Thorax 2009;64: ) Caballero A, Torres-Duque CA, Jaramillo J et al. Prevalence of COPD in five Columbian cities. Chest 2008;133: ) Hansen JG, Pedersen L, Overvald K et al. The prevalence of COPD among Danes aged years. Population based study. J Chron Obstr Pulmon Dis 2008;5: ) Zhou Y, Wang C, Yao W et al. COPD in Chinese nonsmokers. Eur Respir J 2009;33: ) Světová iniciativa o CHOPN. Světová strategie diagnostiky, léčby a prevence chronické obstrukční plicní nemoci (český překlad). Vltavín 2007,161 s. 14) Soriano JB, Ancochea J, Miravitlles M et al. Recent trends in COPD prevalence in Spail: a repeated cross-sectional survey Eur Respir J 2010;36: ) Vasankari TM, Impivaara O, Heliövaara M et al. No increase in the prevalence of COPD in two decades. Eur Respir J 2010;36: ) Celli BR. The light at the end of the tunnel: is COPD prevalence changing? Eur Respir J 2010;36:

Epidemiologie CHOPN. MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava

Epidemiologie CHOPN. MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava Epidemiologie CHOPN MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava Základní pojmy Epidemiologie: obor lékařství zabývající se příčinami vzniku a zákonitostmi šíření nemocí hromadného výskytu Prevalence:

Více

Studie HELEN. Zdravotní stav a životní styl obyvatel ČR. porovnání I. a II. etapy

Studie HELEN. Zdravotní stav a životní styl obyvatel ČR. porovnání I. a II. etapy Studie HELEN Zdravotní stav a životní styl obyvatel ČR porovnání I. a II. etapy MUDr. K.Žejglicová*, MUDr. J. Kratěnová*, RNDr. M. Malý SZÚ Praha, *Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.11.2002 55 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Kouření je dalším

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN Význam včasné léčby nemocných s CHOPN František Salajka Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Chronická obstrukční plicní nemoc

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 7. 2013 22 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012 Activity of general practitioners for adults in 2012

Více

Aktuální informace. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 5.1.2005

Aktuální informace. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 5.1.2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.1.2005 58 Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2004 Activity of branch of tuberculosis and diseases

Více

Prevalence alergií u dospívajících v ČR Prevalence of Allergic Disease in Adolescent Population CR

Prevalence alergií u dospívajících v ČR Prevalence of Allergic Disease in Adolescent Population CR Prevalence alergií u dospívajících v ČR Prevalence of Allergic Disease in Adolescent Population CR Jana Kratěnová 1, Marek Malý 2 Státní zdravotní ústav, Praha Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 30. 8. 2014 2 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Královéhradeckém kraji

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 29. 8. 2014 2 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Pardubickém kraji v roce

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

MMO zdravotní ukazatele

MMO zdravotní ukazatele MMO zdravotní ukazatele Vybrané demografické ukazatele a ukazatele zdravotního stavu v letech 5 až 9 (srovnání Ostrava, MSK a ČR) vše zdroj ÚZIS Počet živě narozených na obyvatel 5 6 7 8 9 MS kraj 9,73

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr

Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr 19 6 2009 Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. 1 ; MUDr. Markéta Černovská 1,2 ; doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 3 ; RNDr. Jan Mužík 3 ; RNDr.

Více

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 1. 20 1 Souhrn Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě OECD and the European Commission s report on health

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2013

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 11. 2014 30 Souhrn Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013 Incidence of tuberculosis in the Czech Republic

Více

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2006. Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2006

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2006. Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 8. 2007 46 Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2006 Activity of branch of tuberculosis and diseases

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Proces stárnutí evropské populace Mezinárodní, longitudinální,

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7.8.2003 49 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) V předchozí aktuální

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

http://www.vrozene-vady.cz/ Národní registr vrozených vad

http://www.vrozene-vady.cz/ Národní registr vrozených vad http://www.vrozene-vady.cz/ Národní registr vrozených vad Antonín Šípek Vznik registrů 1962 Maďarsko 1963 Finsko 1964 ČSSR (neoficiálně již od 1961) 1966 Kanada (Britská Kolumbie již od r. 1952), Izrael

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním

Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním Obsahem teoretické části je vymezení kojeneckého věku, kojeneckého plavání, nejčastějších onemocnění související s pobytem

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Činnost oboru pneumologie a ftizeologie v roce 2010. Activity of branch of pneumology and phthisiology in 2010

Činnost oboru pneumologie a ftizeologie v roce 2010. Activity of branch of pneumology and phthisiology in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 6. 2011 30 Souhrn Činnost oboru pneumologie a ftizeologie v roce 2010 Activity of branch of pneumology and phthisiology

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006 Zpráva o činnosti ČOPN za rok 2006 XIII. Luhačovické dny 24. 25.3. 2006 Do programu byl zařazen blok přednášek Exacerbace těžkých forem CHOPN. Program bloku: Nejtěžší stádia CHOPN - definice a charakteristiky

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 5. 9. 2013 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů, dětských domovů a dětských center ve Zlínském

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2008. Congenital malformations in births in year 2008

Vrozené vady u narozených v roce 2008. Congenital malformations in births in year 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 9. 2010 53 Vrozené vady u narozených v roce 2008 Congenital malformations in births in year 2008 Souhrn V roce 2008

Více

VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE

VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE Kornélia Cséfalvaiová Abstrakt Věk patří mezi jeden z rizikových faktorů, který ovlivňuje zdravotní stav starých osob. Se stoupajícím věkem se podíl

Více

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2005 Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2005

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2005 Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.5.2006 12 Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2005 Activity of branch of tuberculosis and diseases

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 12. 2010 70 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita,

Více

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Nařízení vlády č. 114/2011 Platné od 1.7.2011 Kapitola III, položka 13 Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2011

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 8. 2012 39 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011 Activity in the field of diabetology, care

Více

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB Hlášení pořizuje v rozsahu dostupných údajů a předává místně příslušnému orgánu ochrany

Více

Jakub Šesták koordinátor DUPV

Jakub Šesták koordinátor DUPV Jakub Šesták koordinátor DUPV V roce 1983 se vyjádřil J-Cl Chevrolet z Ženevy o pacientech, dnes indikovaných k DUPV, citátem, The best thing for this poor fellow would be an early death. Nicméně v téže

Více

Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010

Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010 Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010 Martin Maršík, Jitka Papáčková Vysoká škola technická a ekonomická Abstrakt V předloženém článku autoři rozebírají vývoj

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2012

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 7. 2013 21 Souhrn Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012 Incidence of tuberculosis in the Czech Republic

Více

Zhoubný novotvar kolorekta

Zhoubný novotvar kolorekta Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.1.2005 1 Zhoubný novotvar kolorekta Zhoubný novotvar kolorekta patří mezi nejčastější zhoubné novotvary (ZN). V

Více

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.10.2006 50 Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005 Activity of health

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ VÝVOJ 2006-2010. B. Kotlík, H. Kazmarová, CZŢP, SZÚ Praha

ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ VÝVOJ 2006-2010. B. Kotlík, H. Kazmarová, CZŢP, SZÚ Praha ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ VÝVOJ 2006-2010 Ochrana ovzduší ve státní správě - Teorie a praxe VII. 8. aţ 10. 11. 2011 B. Kotlík, H. Kazmarová, CZŢP, SZÚ Praha HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK 2 Riziko

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

lní epidemie HIV/AIDS Metodika vytvářen prevalence HIV/AIDS asná epidemiologická situace HIV/AIDS v ČR

lní epidemie HIV/AIDS Metodika vytvářen prevalence HIV/AIDS asná epidemiologická situace HIV/AIDS v ČR Globáln lní epidemie HIV/AIDS Metodika vytvářen ení odhadů prevalence HIV/AIDS Současn asná epidemiologická situace HIV/AIDS v ČR M.Malý M. Brůčková Státní zdravotní ústav Praha Globální přehled epidemie

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Očkování proti pneumokokovým nákazám v dětském a dospělém věku

Očkování proti pneumokokovým nákazám v dětském a dospělém věku Očkování proti pneumokokovým nákazám v dětském a dospělém věku Milan Trojánek Klinika infekčních nemocí 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství VYBRANÉ VÝSLEDKY Z VÝZKUMNÉ PRÁCE TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A SOUČASNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ Results selected from the research work Traditional Chinese medicine and current nursing Lucie Rolantová, Valérie Tóthová

Více

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ÚVOD Program Nekuřácké zdravotnictví byl na SZŠ Svitavy zahájen ve školním roce 2001/2002 v prvním

Více

Stav přípravy aktualizace doporučeného postupu diagnostiky a léčby stabilní CHOPN

Stav přípravy aktualizace doporučeného postupu diagnostiky a léčby stabilní CHOPN Stav přípravy aktualizace doporučeného postupu diagnostiky a léčby stabilní CHOPN >2400 osob CHOPN: Mortalita 2011 Letní smog 2011 V.Koblížek, V.Zindr, J.Chlumský, V.Sedlák, J.Holub, J.Satinská, V.Kašák,

Více

Key words: injury children Czech Republic European Union prevention

Key words: injury children Czech Republic European Union prevention SROVNÁNÍ STANDARDIZOVANÉ ÚMRTNOSTI DĚTÍ NA ÚRAZY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAHRANIČÍM COMPARISON OF STANDARDIZED INJURY MORTALITY RATES OF CHILDREN IN THE CZECH REPUBLIC AND IN FOREIGN COUNTRIES Dominika Průchová

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Stručné zhodnocení vlivů na zdraví (HIA) v rámci koncepce

Stručné zhodnocení vlivů na zdraví (HIA) v rámci koncepce Stručné zhodnocení vlivů na zdraví (HIA) v rámci koncepce hodnotitel název koncepce datum zpracování 1. Screening 1.1 Vliv na determinanty Tab. č. 1 Použitá matice hodnocení vlivu koncepce na determinantu

Více

PROJEKT OP LZZ IMPLEMENTACE AGE MANAGEMENTU V ČR HODNOCENÍ PRACOVNÍ SCHOPNOSTI ZAMĚSTNANCŮ POMOCÍ INDEXU WAI

PROJEKT OP LZZ IMPLEMENTACE AGE MANAGEMENTU V ČR HODNOCENÍ PRACOVNÍ SCHOPNOSTI ZAMĚSTNANCŮ POMOCÍ INDEXU WAI PROJEKT OP LZZ IMPLEMENTACE AGE MANAGEMENTU V ČR HODNOCENÍ PRACOVNÍ SCHOPNOSTI ZAMĚSTNANCŮ POMOCÍ INDEXU WAI CZ.1.04/5.1.01/B2.00012 RNDr. Bohumil Pokorný, CSc. AIVD ČR, o.s. ZJIŠŤOVÁNÍ ÚROVNĚ PRACOVNÍ

Více

Schizoafektivní porucha

Schizoafektivní porucha Schizoafektivní porucha Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha Historie konceptu SCHA poruchy 1933 Kasanin: akutní schizoafektivní psychóza Do 1975 v klasifikacích jako podtyp schizofrenie 1975 DSM III:

Více

ÚLOHA PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ VE SCREENINGU A ADRESNÉM ZVANÍ

ÚLOHA PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ VE SCREENINGU A ADRESNÉM ZVANÍ ÚLOHA PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ VE SCREENINGU A ADRESNÉM ZVANÍ Bohumil Seifert Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 5. prosince 2013 2. Národní kongres o kolorektálním karcinomu Screening a primární péče

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 20. 9. 2013 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod ve Zlínském kraji v roce

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012 SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK Tisková konference Praha 21. srpen 2012 ŠPATNÝ ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE nedostatek pohybových aktivit nevyváženost mezi výdejem a příjmem energie nezdravéstravování

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING. Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová

POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING. Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová Anotace: V letošním akademickém roce provedly autorky již potřetí průzkum mezi studenty I.

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY Kateřina Pojkarová Anotace:Článek se zabývá vzájemnými vazbami, které spojují počet zaměstnaných osob a osobní přepravu vyjádřenou jako celek i samostatně pro různé druhy

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka Nákladová efektivita atorvastatinu v porovnání se simvastatinem v prevenci kardiovaskulárních onemocnění v České republice dopady zkráceného revizního řízení Institut pro zdravotní ekonomiku a technology

Více

Světová strategie pro diagnostiku, zvládání a prevenci CHOPN (2006)

Světová strategie pro diagnostiku, zvládání a prevenci CHOPN (2006) 1 2 Světová strategie pro diagnostiku, zvládání a prevenci CHOPN (2006) České občanské sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci, 2007 3 Úvod k českému vydání Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008

KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008 KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 28 JOB CATEGORIZATION IN RELATION TO OCCUPATIONAL DISEASES ACKNOWLEDGED IN 28 Pøehledný èlánek IVAN KUÈERA, PAVEL HLAVÁÈ Krajská hygienická

Více

CzechTrade. Mgr. Alena Hájková. Regionální exportní konzultant 13. 6. 2016. www.czechtrade.cz

CzechTrade. Mgr. Alena Hájková. Regionální exportní konzultant 13. 6. 2016. www.czechtrade.cz CzechTrade Mgr. Alena Hájková Regionální exportní konzultant 13. 6. 2016 www.czechtrade.cz Proč CzechTrade? Odborníci v Praze i zahraničí nabízí zkušenosti, znalosti a kontakty a jednotný koncept služeb

Více

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2009. Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2009

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2009. Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 24 Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2009 Activity of branch of tuberculosis and diseases

Více

Stručný přehled ambulantní péče o nemocné s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN)

Stručný přehled ambulantní péče o nemocné s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) Stručný přehled ambulantní péče o nemocné s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) Podle Světové iniciativy o chopn Světová Strategie diagnostiky, léčby a Prevence chronické obstrukční Plicní nemoci

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC 68 Vědecké závěry Koordinační skupina pro vzájemné uznávání

Více