Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 V Kalfornii, východnod San FrancisCa, Se v centrlnčstipohoř Sierra Nevada nachz třenejstaršnrodn park USA _ Yosemite.Totopohoř je dosud z velkčsti ukzkou mlo přrody americkhozpadu. Scenrievrcholkůpohoř, kolmžulovstny, čistřelq;, dotčen vodopdy,jezera, lesnpartie s giganticlq,mi stromy sekvojemi, krajina modelovan ledovci je rjem turistůa horolezeců. jsou předmtem ochrany od roku ]890. Celúzem ce přežila 13 britských koloni spje k nezvislosti. Byla stvrzenadeklarac o nezvislostia vznikemspojených sttů amerických (1776).Američan svuj sttzalož1linanoúch, dosudnevyprincipech. zkoušených demokratických feudln hadici a přiodmtlievropskou jali republiknskouústavu,založenou na ochranjednotlivcepřed sttnbyrokral9. stoletseúzem USA ci'od začtku rozšřilo a zesliljejichpolitickývliv.do poloviny 19. stoletzskalakontinentln podobu.v roce čstusa svojisoučasnou 1867 koupily USA od Ruska Aljašku a postupnsecelamerika dostvpod jejich vliv. Velmocensk postaven zskvaj USA zejmnapo prvn svtov vlce. HegemonieUSA nabyla převahy po rozpadubipolmhosvtav 90.letech Americkvojensksly minulhostolet. v ruznýchčstech svta dokžzasahovat (v nedvnminulostitomubylo v Kari. biku,na Korejskmpoloostrov,ve Vietnamu,Afghnistnučilrku). stótgomorick lbi*iiliispojon (usn) ce řdk, narozďi od nhornchplošin (St. Lawrence River fsent lorenc rivr]), Mexika a Peru' Přistn Vikingů oko- do oblasti zvaí FÍaÍIcouzskKanada. sttem 1o roku 1000 v oblasti Newfoundlandu Prvn anglickou osadou byl Jamestown USA jsou plošn4. nejvtšm podle počtu (9,5 mil. km,)' obypro založetý roku 1607 ve svta nemlo trval osdfdžejmstaun], [njúfaundlendu] lenvtšvýznam.kolonizace čiproces Virginii. Sv osady na pobřežstředn- vatel zaujimaj3. mstoa podle ekoosyojovn územčlovkem byl zprvu hoatlantiku mli i Svdov(dnešnstt nomickhopotencilu a politicksly vedoucsvtovouvelmoc. velice opatmý a v haý. I ako prvnzača- Delaware [delavr])a Nizozemci, kteř jso-u. Neobyčejnpestrost,,americkho li kolonizovat Angloameriku Špan. v roce 1624 založllnový Amsterdam, př. kteř odpoloviny 16. stoletpronikalina nynjšnew York. Postupem času se nroda..je výsledkemneustlho Floridu a z Mexika do nynjšhotexasu Situace značnzjednodušila,v koloni- livu přisthovalcůz celhosvta;usa a Kalifornie' Ve stejndob se dostali zaci pokračovalipouze Angličana na jsou na4funy,,tavicmkotlem..nrodů a kultur.v UsA žijepřes 305 mil. obyusa Španl. Francouzi do ústřekv SvathoVavřince jihozpaddnešnch populace.je to Již v polovin 18. stoletbylo zřejm' vatel,tj. asi 5 7o svtov 60xvcenežv roce l800 a tmřčtvřnže se koloniln systmv Angloameri- York\ rpnra,\ ]{i f,u Mt. McKinley (6l94 m n. m.) na Af ašcev pohoř Alaska Range je nejvyššhorslqývrchol SevernAmerilql a zroveň i USA. V řeči kmene Athabascan se nazýv Denali, cožznamenó ''Nejvtšhora,,' Tentonzevse nynprosazuje mstonzvu, kteý hora dostala na počest americkhoprezi denta Will iama Mc Kinl eyho. Vrchol patř mezi nejstudenjšmsta Zem. ýexický To proto, že lež poblž severniho polórnho kruhu a mstnpodnebje siln ovlivnno "Ťl blzkosttichhooceónu a velkympřevýšenm nad okolni krajinou. Hlavn jdrov hospodřsk oblasti SevernAmerilry \ g. T 5š \' Y il.=a"

2 Í Ž ů ř ň č Ž ř ř ř ř ž ý č ž č š šž ř ů ř ů ř Ž ů ř š ý ý ů č ř ů ů č ý č č ýš Ž č ř š ý ž ř Č ó ř ž ž ř ř č ý ř ř Š č žš ř šš š Ž č ž ý č ó Šš ů šš č ů Í šš ů ó ý č ý č ý č ý ř š ó šš č ů č š šš ó šš ť ř ů Í ý ů ý ý ý ý ó ř óř č ů Ž č Í É ú Á č š š š ř ř ř Č Č ý ř ž ó ž ř ř ř š Č Č

3 a Karibiku(často sejedno neleglnpři. sthovalce). Mnozz nich hovořpouze španlsky. Jejichpočetavýznamvamerickpopulacistleroste. Podlenboženstv dominujkřest'an,hlscse všakk ruzným crkvm (k nezvislým30 oá, k protestantsk 25 oá a katolick20 %). V USA žij i muslimova2 % žiďtl.americkpopulace se vyznačujepřznivými demografickými charakteristikami, nizkou mortalitou (8 %o),vyšš natalitou (l5 %o)a vysokoustředndlkouživota (75 eru mužůa 80 let u žen).pochopiteln,žese tytoúdaječastolišpodle kulturnchtradica socilnúrovn.velmi vysok je mraurbanizace- tmř jsou typick 80 %.Pro americk osdlen megalopole(megalopolis)'psy sou- New York, nejvtšmsto USA, jehož centrum (Down Town)je,,mrakodrapovým vzorem,, pro vislhomstskhoosdlen, kdy jedno všechna,,city,, americltych velkomst; v pozadi řeka Hudson. mstopřechzplynulev druh. Nejvtš megalopoleprochzipodlvýchodnho být vyšš nežkapitol (sdloamerick- prvkemj sou taktzv.,,gate communipobřež USA, od BostonupřesNew York ho kongresu,tj. parlamentu). Mstsk ties,,_ uzavřenčstimst,kam smj a Filadelťrido Washingtonu; žijev n třdyse paprskovitsbhaj u Kapitolu pouze bydlca jejich nvštvy.tyto přes 40 mil' obyvatelabýv označov- a Blhodomu(sdlaprezidenta); velk zóny vznikaj na atlantickmpobřež, na Florid a častona přilehlých ostronajako Boswash.Druhnejvýznamnjšplochy zaujmajiparky a zahrady' diskrimimegalopole,chipitts, s 30 mil. obyvaa jejmenta- vech. Snahapo odstraňovn Americk společnost teli,smřujeod Chicagado Pittsburghu. lita se od evropskvýrazn liš.ame. nacese mnohdypřehouplado opačnho mstysan Fran- ričano evropsk PacifickpobÍežmezi hovořjakoo,,tired extrmu,kdy vlivem tzv. pozitivn discisco,los Angelesa San Diego lemuje societies..,unavenspolečnosti. Vt- kriminace,jsou zvýhodňovnysociln skupiny obyvatel. megalopolesansan (vcenež20 mil.). šinaameričanů vř v sílusvzem slabneblošsk Kdyžseřekneamerickvelkomsto, a ctsev nvelmi bezpečn' USA jsou ekonomicky daleko nejprotobyli vybavse každmu vtšinounew York velicerozčarovni, když I' zí200 vysp ejšstt planety (objem HDP nežm Čnaa Japonsko nebowashington.hranicenew Yorku byly teroristyzničenynewyorsk mra- maj2,5xvyšš jsou neurčit, nežnmecko či stty na 3. a proto i početobyva- kodrapysvtovho obchodnho centra a 5x vyšš žebřčku). Vyspl tel se uvdrůzn- od 13 do 25 mi- a napadenydalšobjekty.problmem a 4. pořadsvtovho j souprohlubujc jsou všechnysfryhospodřstv;tralionů. Zahrnujeostrovy Manhattan, americk společnosti Long Islanda StateIsland. Převldaj se socilnrozdly(10 % nejbohatšch dici m vtšinaprůmyslovýchodvtv, tu stavbyz betonuaže ezana šachov- domcnostziskv polovinu přjmů), zemdlstvvykazuje velk přebytky, nicovmpůdorysu' Washington,budo- spojen navcs izolovanýmzpůsobem špičkovouúrovnse vyznačujslužby vaný od počtkujako hlavn msto životankteých etnickýchskupinoby- a rozvinutyjsou všechnydruhy doprafederace,je jiný' určitjš a m pev- vatelstva.znmjsou tzv. ghettav ame- vy, kter tvoř výborn fungujcsysportoric- tm.prosazujse supermodernobory njšstrukturu.výstavba mrakodrapů rickýchvelkomstech(čnsk, se o výzkum a inovace.v USA tu nehroz'neboťždnbudovanesm k,italskčijaponskčtvrti).novým oprajc vznikly i prvn technopole, výrobn arely propojujcvýzkum a výrobu. Z jednotlivých sektoru nrodnho hospodřstvm vedoucpostaventercirn sektor (služby),kteý zamstnv72 0Áekonomickyaktivnhoobyvatelstva,nsleduje sekundrnsektor s 25 % a s velkým odstupemprimr s pouhými3 %. Tžbasurovin zahrnujetmřkompletnsortiment;podlse25 %ona celkovsvtovtžb.z paliv je to ropa, zemnplyn a čern uhl.protožespotřebaje obrovsk,vlastnropa(10 % sv. tovtžby)nestač a musse dovžet' jsou Mexický Hlavnmi oblastmi tžby Hlavnm mstem USA je Washington'Metropole je nazvóna po prvnm americkmprezidentu Georgi I ashingtonoýi. Byla budovóna jako hlavn mstofederace podle pevnhostavebnho z iv (50 %),Aljaška(25 %) a Kalifor. nie (15 %), Zhrubave stejnýchlokaliplnu. Mstsktřdy nemaji pravoúhlou dispozicijako ve vtšinamericbých velkomst, ale tch se Ížiizemniplyn (20 % svtov sbhajse paprskovit u Blhodomu,

4 tžby).rozshljsou zsoby kvalitnho černho uhl (třetina svtových zsob) v oblasti Appalačskpnve a ve sttech lllionois, SevernDakota a Wyoming. Žetezn ruda se tžnedaleko Hořejšhojezera (80 % celosttntžby). ostatn suroviny' s výjimkou fos. ftů (Florida), se nachzej převžn ve Skalnatých horch. USA zaujmaj prvn msto na svt v tžb fosftů, sry a molybdenu (50 % svtovtžby). Americk průmyslov subjekty' strukturovan do gigantických koncernů (korporac), patř k nejvtšmna svt a pln polovina z nich se nachz v prvnsvtovdestce.mnoh,napojenmna svtovou sťdceřiných společnost a partnerských firem, maj nadnrodn charakter' Prosazujse hlavn ve strojrenstv(automobilovkoncern y ).p e t r o c h e m iai e l e k t r o n i c e. Spotřebou energiejsou USA na prvnm mst na svt. Přes 40 oá energie se zskv z ropy; podl domcho černho uhl na energetickbilanci se snažusa zvyšovat ve Snaze omezit zvislost na dovozu ropy. USA jsou i nejvtšmspotřebitelem a producente'melektrick energie (25 % svtov výroby).vyrb se převžnv tepelných elektrrnch(75 % celkovprodukce). Přes sto jaderných elektrren,lokalizovaných z důvodůbezpečnostiprovozu hlavn do oblasti Skalnatých hor, dodv asi 15 oá a na vodn elektrrny připad 10 % vyrobenelektrickenergie (hydropotencilje prakticky vyčerpn). Nejvýznamnjšvodn elektrrny byly vybudovny na řekch Columbia (hydroelektrrnagrand Coulee 6800 MW) atennessee.o využitalternativnener. gie _ geotermln,vtrnči slunečnusiluje Kalifornie. Hutnictv a strojrenstv se pro. sazuje svou vysokou kvalitou. Dky miniaturizaci a polžvni plastů se snižuje výroba oceli (podl na svto. v produkci klesl k l0 %). Výrobky barevnmetalurgie využv elektronika, leteck a jadern technika.usa jsou nejvtšmvýrobcem hlinku na svt (15 %), přestožese bauxit mus dovžet'strojrenstvse podlna svtovprodukci25 %; USA jsou nejvtšmproducentemletadel (Los Angeles, San Diego, St. Louis, Houston, Seattle,,Boeing"), zbrani a elektrotechniky. Tradičnvýrobu představuj automobily (15% svtovprodukce),jejichžvýro. bu ovld tzv.,,velk trojka..:general Motors, Ford a Chrysler. Svtovúrovndosahuje elektronika a elektrotechnika. Počtačov vel- moc Se opro firmy jako např. IBM, vem skotu na maso.v Kalifornii je GeneralElectric,UNISYS, Microsoft vysoce rozvinuta produkce ovoce, je telekomuni- zeleninya vna. či Motorola.Špičkov je zsaďni kačntechnikaa fototechnika- firmy Efektivndopravnsystm Kodaka Polaroid.USA jsou nejvtšm podmnkou úspšnho rozvojeekonomivýrobcemchladničeka 2' mstozauj- ky.nic nezmniloamerickouspolečnost majve výrobledničeka praček.pro- v poslednch 75 letechjako automobije zvislýna petroche- Iizace.YžtIse i termn..automobilov voz automobilů je svobodný mii (koncernyexxon,mobil, Texaco). doba...podle Američanů Nejvtšrafinrieropy lemujmexic- ten, kdo se dokžeodpoutat a vyrazit, ký zlva naleznemeje i ve velkých svobodnýje ten,kdo sedza volantem. přstavechpři Atlantiku(40 % svtov Lkajhlavndlouhnekonečn dlnivýrobybenznu). Gumrenskýprůmysl ce (,'highways..) vedoucpustoukrajireprezentuje značkagoodyearv ohiu. nou.sťdlnicspojuje 90 % všechmst USA jsou svtovouvelmocve výrob s vcenež50 tisciobyvateli.po silniumlých hnojiv, plastůa kosmetiky. ci se přepravuje20% nkladna85 % Potravinřský průmysl zpracovv osobndopravy.hust je vnitrosttn produkcivýkonnho americkho zem- leteck sť.nejvtšmiletiština svdlstv.přednmstazaujmvýroba t jsou At anta,chicago a New York. mlka(1. na svt),masa(2.) a ms- Vysoký podlna přepravnkladům jsou npoje že eznični (40%)a řčn la (3' na svt).populrn doprava ( 5 %). firemcoca-colaa Pepsi-Cola.V USA Velk jezerajsou nejdůležitjšm sladse vyrobtaknejvcewhisky a piva. kovodnmspojemsvta. Značn přebytkov zemdlstv Zahraničn obchodse svtemspše dosahujevysokúrovn- vce než stagnujea vyznačujese siln zpornou l5 % celosvtov produk- bilanc(hlavnv důsledkuobrovskzemdlsk ce,vyznačuje sevysokouproduktivitou ho dovozuropy a čnskho spotřebnho a specializac, kterouumožňujepestrost zbož). Exportujse kvalitnstrojrenpřrodnch podmnek. Nejvýznamnjš skvýrobky(45 % - nejvtš exportr ps zemd sk specializacepředsta- zbrani, letadel a PC), chemickprovuje kukuřičnýps (CornBelt)'ležc dukty(10 oá),zemdisk zboži( 0 % jižn od Velkýchjezer.Dodv 40 % z celkovhodnotyexportu- nejvtš americk kukuřice'vynik intenzivnm exportr masa,kukuřice a pšenice). jdrovou oblastusa chovemvepřůa skotuna mlko.nov Rozhodujc se rozšiřujplochypstovnsóji. Tra- je,,průmyslový ps.. (,,Industrial je dnesjiž ponkud dičnbavlnkovp antže byly přemis- Belt..). označen tny vcena zpad,hlavndo Texasu. zavdjci,neboťprůmyslovvýroba Prriejsou znmextenzivnmcho- daleko ustupuje významl tercirn,/ / ' t,,1.. / ''''? LI ra! s l.l. \ \ t 7] z Ws M+ z ffiffiro _ls f f f la Itt ffio Es 7tz \ Me.xický ztiliv oblasti zemdlskspecializace USA: 1 - chov dobytka na maso a zvlahov rolnictv, 2 _ chov dobytka na mlkoa ovocnóřstv, 3 _ tichomořskó ovocnařskó a zelinóřsk oblast, 4_jarnpšenice,5_kukuřice,6_ozimópšenice,7_smšenzemdlstv,8_bavlna a sója, 9 - chov dobytka na mlko, I0 _ atlantskó ovocnóřsk' zelinřskó a tabkov oblast, 11 - subtropickplodiny, 12 _ megalopolis B)SIIrASH.

5 ho sektoru.ps se rozklď na tzem dvounejvtšch megalopol' BoSWA. SH a CHIPITTS,a vytvřpřespolovi. nu HDP celýchusa. Neustloumoderúzaci tradičnchodvtv si udržuje prioritudopravnstrojrenstv (Detroit, Lansing), elektrotechnikaa hutnictv (Pittsburgh,Buffalo). Svtovýmg1oblnmekonomickýmjdrem je New York (18 mil. obyvatel)- sdloosn, nejvtšfinančncentrumsvta (Wall Street)s prestižnmi univerzitami.velkomstoje významnýmclemcestovnho ruchu a mstemkonnkongresůa sjezdů.filadelfie (Philadelphia, ó mil. obyvatel),prvn hlavn msto je obchodusa v letech , n' finančn a vdeckcentreum.průmyslu dominujvelk rafinrieropy. Chicago (10 mil. obyvatel),dopravn uzel (poatlantnejvtšletištna svt) při Michiganskómjezeře, se zformovalove středisko obchodus obilm a masem;pyšnse nejvtšm americ. (Searstower,443 m kým mrakodrapem vysoký).pro ekonomickýrozvojoblasti je dtiežitvodncestapo řece Hudson, kterje propojenakanlems Velkými jezery. Druhou jdrovou oblast, kter se v současn dob dynamickyrozvj,je megalopolesansan v Kalifornii. Soustřeďujse v n nejprogresivnjšprůmyslovobory a technoparky. je zemdlstv Významn a rozvojcesjdremoblasti tovnhoruchu.nejvtšm Las Vegas,msto zbavy, rekreace a hazardu je Los Angeles(12 mil. obyvatel).pru- nostzabývajcch sekřemkoými, tedy myslovvýrobdominujepetrochemie, silikonovýmimikročipya počtači. Sdl výrobaletadelaaut. Hollywoodje sv. tu svtoznmfirmy jako Hewlett-Pacfiremn tovým centrem filmovhoprumyslu. kard, Google(aktulnnejdražš Íinanč- značkasvta)či Apple Computer.Inc. San Francisco(8 mil. obyvatel), na obchodncentrum,bývoznačovno Google je jeden z nejpopulrnjšch pro svoupřrodnscenriiza nejkrsnjš internetovýchvyhledvačůs arelem mstosvta.v Berkeley sdlprestiž- zvanýmgoogleplex;íirmaapple zase nuniverzita.jižnod mstase nachz ýrazn pomohlanstupuosobnchpočsiliconvalley (doslovakřemkov údo- tačů v 70. letech.dnes je údolsvtol). Nzev asi 19 sdel,roztroušených vým centrempočtačovho a technolov údolsanjos,jeodvozenod společ- gickhoprumyslu,zdejšpozemkypatř k nejdražšm v USA. MegalopoleSan, psu.o, tzv.,,slunečnho Sanje součst probhajcho od Kaliforniepo Floridu. Vyznačujese dynamickýmpopulačnm a ekonomickýmrustemvtšinyvelkých mst v kontrastus průmyslovýmpsmem, kde msta stagnuj.američan v postproduktivnmvku nyn cestuj,,za Sluncem..,proto j1žnisíý,předevšmkalifornie a Florida, významn populačnrostou'byťse na růstupodpenzist. lejpředevšm USA jako celek představujivýraznoujdrovouoblastsoučasnho svta' Při regionlnm hodnocenje všaktřeba zdtraznit, že vedle nejvýznamnjšch svtovýchjaderzde najdemei rozshl přechodn,a hlavn perifern oblasti. Jsoujimi předevšm rozshl,mlo zalidnnoblastialjašky' Skalnatých horokulturn stepi a prrie na jejich východnmúpat'menš oblastii jinde. Zde je životti úroveňvtšiny obyvajednm ze středisek tichomořskhozpadu USA (Kalifurnie) je významnýpřstav San Frantelstvapodstatnnižšinežv oblastech cisco, ležcv chrnnmzlivu (San Francisco Bay). Průlivem Golden Gate (Zlat bróna) vyšš ve je spojen s Tichým ocenem. Na snmku most přes tuto ztoku. Msto ležv seizmiclty velmi jdrových,ale mnohonsobn srovnns vtšinouobyvatelchudých neklidnzón na zlomu San Andreas. Hroz mu stl zemtřesen, V roce ]906 iedno z nich zničilo tmřcelmsto. makroresionů současnho svta.

6 ,:.,., ttl' '...j. ta., 'lt, Ctist Los Ángeles v oblasti Kuli/.ornic,:. :t'::' := rochemie,barevn metalurgiea dřevozpracujcprůmysl.tmř 60 % elektřiny připad na vodn elektrrny (např' La Grande a Churchill na Labra. doru), 15,Á ta jademelektrrny. Výrobu automobilůovldajamerickkoncerny (Windsor, Toronto). Vyrbj se specilnletadla (aerotaxi,letadla pro zemdlstva lesnictv)a strojnzařzen pro paprenský a ropný průmysl. Petrochemie se soustřeďuje v Alber. t (E'dmonton,Calgary) a v přstavech (Vancouver).Surovinovbohatstvvedlo k rozvoji barevnmetalurgie' Kanada je druhým nejvtšm výrobcem hlinpředpoklady pro ku na svt. Jedinečn rozvoj m dřevozpracujc průmysl výroba papru (4. msto na svt), pohled ze síudia Uniycr'sol Ekonomika se opr o ve mi pestr a bohatpřrodn bohatstv- lesy, Kanada zau1imsevernpolovinu seve- ryby, a hlavn nerostnsuroviny. Kanaroamerick pevniny s přilehlými ostro- dazaujim l. mstona svtv tžbniklu v y. S p l o c h o u 1 0 m i 1.k m ' j e p o R u s k u (25 %), zinku (20 oá) a uranu (30 % druhým nejvtšmsttem svta. Kro- svtovtžby)a přednpozici v tžb m USA nerr hranice s Ždnoujinou rud mdi, olova, zlata,platiny a střbra. je itžbazemnhoplynu a ropy zerrr. Prv s tmtosousedemm nad- DůleŽit _ (Alberta, povodmackenzie a ŠelfSevers t a n d a r d n v z t a h y ' p r o p o j e n o ue k o. je nho ledovho ocenu)'tradičnje tžba nomickou výrobu a turistickým zzemim pro jeho obyvatele. Kanada železnrudy na poloostrovlabrador j e f e d e r a t i v nst t.n e j v y š Š pmř e d s t a - a Č e r n huoh 1 l A l b e r t NejvýznamnjŠmi průmys1ovými Núrodnpurk Killarney (Kanada) se rozkldťt vitelem zůstvíbrmlnbritsk krodvtvmije dopravnstrojrenstv. pet- na severnm okraji Huronskho j ezera. lovna. T v r d p ř r o d n p o d m n k yn a s e v e r u z e m z p ů s o b i yž, e9 0, h o b y v a t e ž i j e v k m š i r o k mp s u p o d l h r a n i c e s U S A. P ů v o d n o b y v a t e l (indini. lnuit - Eskymci) Žij roztroušenpo celm ťrzemkanady (hlavn na severu) a tvoř nece 2 0Á p o p u l a c ev. K a n a d e x i s t u j d v a ú ř e d n j a z y k y. P ř e v a Ž u j ea n g l i c k y m l u v c o b y v a t e l s t v o ;f r a n k o f o n n ( f r a n c o u z s k y r n l u v c j )e z e j m n aq u b e c( 2 5 % -r obyvatelkanady)' Mrn převažujka'. t.j I tolci nad protestanty.v Kanad plat omezenpro imigraci. Přesto se ročn p ř i s t h u j eo k o l o l 0 0 t i s ' o s o b, h l a v n z Asie a Karibiku. Kanadaje druhounejvtšekonomickou velmoc zpadnpolokoule.až do t ř i c t ý c hl e t m i n u l h os t o l e t t y p i c k y zerndlska dřevařsk zem se dky d y n a m i c k ó m ur ů s t up o d r u h s v t o v vlce pror-rrnila v modern průmys ový stt s vysp ým zemd stvm' Podle velikosti HDP zauiim 8. oořad TortlnÍo,hlavn msttl kanodskprovint.ie oníario (přstav no jezeře ontario), je nejvtšmsto Kanady (v agloneraci 4 milionťt obyvatel) a význanln CenÍrumprůmyslu a obchodu. ve svt. 3.{.2 Honodo

7 celulózy, nbytku a řeziva. Kanadaje nejvtšm svtovýmexportrem dřeva. Potravinřský průmysije zamřenna zpracovnimasa,mlkaa ryb. Zemdlstv disponuje pouze 5 oá ompůdyz roz\ohykanady a přestože zamstnv p ouze3 oáekonomickyaktiv. nhoobyvatelstva,je sobstačn a řada produktůjde na export.převažujefarmřsk'vysoceproduktivnvelkoýroba (mechanizace). Nejúrodnjš oblastijsou je rybolov vatlantskm prrie.tradičn ocenna mlčinch u poloostrova Labrador.Vlivem nadmrnho výlovu však tmtolovištm hrozdevastace. Dopravahraje důležitou roli vzhle. dem k obrovskýmpřepravnmvzdlenostempři převozu surovin.nejdůležitjšje žeiezničn doprava.yzďlenostod pobřežatlantskhoocenu k pobřežpacifiku (vcenež6 tis. km) překonvajtranskontinentln trat. Neobyčejnývýznamm lodndoprava na řece Sv. Vavřince a na Velkých jezerech. Kanada patř k nejvtšmexportrůmna svt a m tradičnkladn komoobchodnsaldo.hlavnexportn výrobky dity představujstrojrensk (45 % - auta, strojn zařzen),pa iva a rudy (25 % - zemnplyn, zinek, nikl, uran),papra dřevo (l5 oáz ce kovhodnotyexportu).turistickyjedna z nejvice navštvovaných zem (ročn 40 mil. nvštvnků) nabzhlavnpřrodn atraktivity (divokou panenskou přrodu). Jdrovou oblast Kanady ie tzv.,,zlatpodkova..(main street)_ územ mezi Torontema Montrealem.Je sem koncentrovnapolovinaobyvatela produkujese75 oáhdp celkanady.specializuje se na dopravnstrojrenstv, hutnický'chemickýa dřevozpracujc prumysl.hlavnmicentryjsou Toronto (v aglomeraci4 mil. obyvatel),středispolygrafie, vý znamn ko fi nančnictv, je výrobaosobnchautomobilů, telekomunikačnch a informačnch technologi. Montral (Montreal [montriól], přes 3 mil. obyvatel),nejvtš frankofonnmstozpadnpolokoule'vynik výroboulčiva elektroniky,softwarovým inženýrstvm a kosmickýmpru. myslem. Druhoujdrovouoblastje jih Brit. skkolumbie s jdrovou aglomerac Vancouver-Victoria(a Seattlev USA, vz mapana str.88). d ote"ry a úkoly I. Určete na fy zicko geografi ckmap velkpřrodn celley v makroregionu Severn Am3rilql. 2. Srovnejte ve Skolnm atlasu svta mapu podnebných (teplotnch)podmnek Severn Amerilql a Evropy. Komentujte sv zjištna zhodnot,. te faktory způsobujcrozdly předevšmlednových teplot vzhledem k zempisnšřce. 3. Jak se nazývaj původn obyvatel Severn Amerilql? Popište, jakym způsobem zajišt,ovali svoji výživu a dalšpotřeby. Jak se živ dnes? Zjistte podrobnosti o kanadskm teritoriu Nunavut a o jeho obyvatelch. 4. V historii makroregionu Severn Amerilql sehrly významnou roli,,zlathorečlql,,.jak ovlivnily tent9 region? 5. Relql na územ Severn AmerilE jsou významnými dopravnmi osami. Svým využitmpro dopravu se však velmi liš. Uveďte, proč tomu tak je. 6. Vyhledejtena mapóch hlavnjdrov oblasti ve Spojených stótech a v Kanad. Určete jejich znalql a hospodřskou specializaci. 7. Na polilick map Severn Amerilry vyhledejte jednotliv stty USA a kanadsk provincie a teritoria. Uvódjte jejich významnpřrodn celle, jadrov a perifern oblasti, významn msta, nrodni parl:y, lokality cestovnho ruchu, předn univerzity a dalšzajmavosti. 8' Uveďte, co způsobuje nerovnomrnostv osdlenspojenýchsttůa Kanady. 9. Existuje v Severn Americe transkontinentln doprava? V přpad, že ano, kter linie jsou nejdůležitjš? ]0. Zdůvodnte, proč je zemdlstv Severn AmerilE ýznamn přebytkov. 1l. Vyhledejte, kteúmi stóty USA, přpadn Kanady prostupuje kukuřičný, pšeničnýa bavlnkový ps, 12, Uveďte nkternrodn parlql USA a Kanady a hlavn předmt jejich ochrany. 13. Vysthovat se do Amerilql je snem mnoha obyvatel různýchkontinentů.srovnejte nrodnostn strukturu přisthovalců na počtku vzniku USAaKanadyadnes. ] 4. Severoamerick společnost usiluj e ve vztazch mezi lidmi o korektnost. Proto se použvaj nkdy pro ns neobvyklpojmy, aby nebyl nikdo dotčen. Dokžete nkter takov pojmy uvsta vysvtlit? 15' Vyberte si nkteý ze sttů USA a nkterou provincii nebo teritorium Kanady. Vyhledejte o nich podrobnjš informace a představte je v podob stručnhoencyklopedickho hesla, Vancouver (djišt ZoH 2010) jejednm z nejkrsnjšich mst SevenAmerilry (pohled na Stanley Park). t-

Amerika. - celkem 904 milionů lidí - 504 mil.obyvatel S.Amerika a 400 J.Amerika (k roku 2007)

Amerika. - celkem 904 milionů lidí - 504 mil.obyvatel S.Amerika a 400 J.Amerika (k roku 2007) Amerika Obyvatelstvo - celkem 904 milionů lidí - 504 mil.obyvatel S.Amerika a 400 J.Amerika (k roku 2007) - rasově nejpestřejší světadíl: a) původní obyvatelé - Indiáni (Ameringové) - Aztékové, Mayové,

Více

Severní Amerika. Mapa

Severní Amerika. Mapa Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy: Ostrovy Červeně, Poloostrovy fialově, Zdroj: http://d-maps.com/m/amnord/amnord13.gif (11.11.2011) Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy:

Více

Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5.

Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5. Autor: Jana Kakaščíková Datum: prosinec 2012 Ročník:sekunda Vzdělávací oblast: Člověk a příroda-zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa TÉMA: USA Klíčová slova: New York, Kordillery, Chicago,

Více

Název: Přírodní poměry, zonálnost Ameriky

Název: Přírodní poměry, zonálnost Ameriky Název: Přírodní poměry, zonálnost Ameriky Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace, biologie Ročník: 3.

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍ AMERIKA OBYVATELSTVO USA A KANADY Mgr. Iva Svobodová Historie USA předkoloniální období před 30 tis. lety příchod původních

Více

Severní Amerika Kanada

Severní Amerika Kanada Severní Amerika Kanada Antonín Věžník 1 Nezávislá konstituční federativní monarchie 10 provincií, 2 federální území spravovaná ústřední vládou, 1 samosprávné teritorium (Nunavut) 2. největší stát světa

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍ AMERIKA HOSPODÁŘSTVÍ KANADY Mgr. Iva Svobodová Obecná charakteristika ekonomicky jeden z nejsilnějších států světa před 1.sv.

Více

Kamila Bleierová, oktáva

Kamila Bleierová, oktáva Kamila Bleierová, oktáva Region na severní polokouli, na západní polokouli Z- Tichý oceán, hory (Kordilery) V- Atlantský oceán S- Severní ledový oceán Rozloha: 21,6 mil. km2 Počet obyvatel:337 mil. oceánské

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Autor: Jana Kakaščíková Datum: říjen 2012 Ročník: sekunda Vzdělávací oblast: : Člověk a příroda-zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa

Autor: Jana Kakaščíková Datum: říjen 2012 Ročník: sekunda Vzdělávací oblast: : Člověk a příroda-zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa Autor: Jana Kakaščíková Datum: říjen 2012 Ročník: sekunda Vzdělávací oblast: : Člověk a příroda-zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa Téma: KANADA Klíčová slova: Severní Amerika,Kanada, Velká

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Ověření ve Tvýuce řída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5. xxx. Sada: Šablona: xxx

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Ověření ve Tvýuce řída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5. xxx. Sada: Šablona: xxx ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové č íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: xxx Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona:

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 - Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZE.S4.32 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

I) STÁTY Kanada USA (= United States of America)

I) STÁTY Kanada USA (= United States of America) I) STÁTY Kanada druhý největší stát na světě (rozloha jako téměř celé Evropa) hlavním městem je Ottawa konstituční monarchie (konstituce = ústava) formální hlavou Kanady je britská královna Alžběta II.

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA V USA Semestrální práce Bc. Jan Starec 2011/ 2012 1 Obsah HISTORIE ROZVOJE ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ...

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 267 Jméno autora Datum, ve kterém byl DUM vytvořen Jana Klimentová 21. 1. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 7. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍAMERIKA STÁTY USA Mgr. Iva Svobodová Základní údaje kontinentální část v J polovině SA kontinentu rozloha 9 631 214 km 2 (3.

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

Místopis Angloameriky

Místopis Angloameriky Místopis Angloameriky rovných 50 pojmů http://www.zemepis.com/images/slmapy/kanus.jpg http://www.zemepis.com/images/slmapy/kanus.jpg Místopis Angloameriky Ve dvojicích, podle atlasu Seznam významných:

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍAMERIKA POVRCH USA A KANADY Mgr. Iva Svobodová USA a Kanada - geografické vymezení USA kontinentální část v J polovině SA kontinentu

Více

Severní Evropa - hospodářství

Severní Evropa - hospodářství Severní Evropa - hospodářství Mgr. Lukáš Kučera Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Sexta, 2. ročník VG Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

AUSTRÁLIE, NOVÝ ZÉLAND A OCEÁNIE. Lenka Pošepná

AUSTRÁLIE, NOVÝ ZÉLAND A OCEÁNIE. Lenka Pošepná AUSTRÁLIE, NOVÝ ZÉLAND A OCEÁNIE Lenka Pošepná AUSTRÁLIE Členité pobřeží Fyzická geografie: HORIZONTÁLNÍ ČLENITOST S, Z a J pobřeží: Indický oceán Severní pobřeží Torresův průliv (odděluje Austrálii a

Více

Rozmístění obyvatelstva na Zemi

Rozmístění obyvatelstva na Zemi Rozmístění obyvatelstva na Zemi Velká nerovnoměrnost v rozmístění obyvatel: 4/5 lidí žijí na severní polokouli polovina obyvatel žije na 5 % rozlohy souše Přes 50 % obyvatel je soustředěno v pásu do 200

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_13_Severní

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍ AMERIKA HOSPODÁŘSTVÍ USA Mgr. Iva Svobodová Obecná charakteristika světová ekonomická velmoc převyšuje ostatní státy průmyslovou

Více

VYSOKOROCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA V USA

VYSOKOROCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA V USA VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ VYSOKOROCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA V USA Jan Starec 2 56 ak. rok 2011/ 2012 Historie rozvoje železniční sítě v 19. st. v USA velký rozmach žel. dopravy 1830 - první spojení (východní

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 9. 2013 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

Projekt: Už víme, co jsme se naučili

Projekt: Už víme, co jsme se naučili Projekt: Už víme, co jsme se naučili Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.36/02.0002 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Metodický list Název

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA AUSTRÁLIE HOSPODÁŘSTVÍ Mgr. Iva Svobodová Hospodářství obecná charakteristika hospodářský kolos jižních moří všestranně rozvinutá tržní ekonomika země průmyslově-těžební

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_16_USA

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍ AMERIKA HYDROLOGIE USA A KANADY Mgr. Iva Svobodová Hydrologická charakteristika příznivé orografické podmínky pro vznik řek

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ EVROPA HOSPODÁŘSTVÍ BENELUXU Mgr. Iva Svobodová NIZOZEMSKO - ekonomika jedna z nejbohatších zemí světa celosvětově se řadí mezi

Více

ZÁPAD USA A NEW YORK **

ZÁPAD USA A NEW YORK ** ZÁPAD USA A NEW YORK ** 13,16 - denní zájezd Během 13 nebo 16-denní cesty poznáte nejznámější náro parky západu s jejich dech beroucími kaňony, bizarními skalnatými formacemi a jedinečnou krásou. Půvabný

Více

Autor: Jana Kakaščíková Datum: březen 2013 Ročník: sekunda Vzdělávací oblast: Člověk a příroda- zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa

Autor: Jana Kakaščíková Datum: březen 2013 Ročník: sekunda Vzdělávací oblast: Člověk a příroda- zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa Autor: Jana Kakaščíková Datum: březen 2013 Ročník: sekunda Vzdělávací oblast: Člověk a příroda- zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa Téma: Mexiko Klíčová slova: Aztékové, Mexiko, Guadalajara

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

SEVERNÍ AMERIKA Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dalibor POPELKA. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Povrch, vodstvo a podnebí Ameriky - pracovní list do zeměpisu

Povrch, vodstvo a podnebí Ameriky - pracovní list do zeměpisu Povrch, vodstvo a podnebí Ameriky - pracovní list do zeměpisu MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_02

Více

USA 9,5 mil. km² 320 mil. obyv.(2014) = 3. na světě Washington angličtina (+ neúředně španělština) americký dolar federativní republika Barack Obama (

USA 9,5 mil. km² 320 mil. obyv.(2014) = 3. na světě Washington angličtina (+ neúředně španělština) americký dolar federativní republika Barack Obama ( USA USA 9,5 mil. km² 320 mil. obyv.(2014) = 3. na světě Washington angličtina (+ neúředně španělština) americký dolar federativní republika Barack Obama (2009) USA Závislá území USA Závislá území USA USA

Více

USA 9,5 mil. km² 320 mil. obyv.(2014) = 3. na světě Washington angličtina (+ neúředně španělština) americký dolar federativní republika Barack Obama (

USA 9,5 mil. km² 320 mil. obyv.(2014) = 3. na světě Washington angličtina (+ neúředně španělština) americký dolar federativní republika Barack Obama ( USA USA 9,5 mil. km² 320 mil. obyv.(2014) = 3. na světě Washington angličtina (+ neúředně španělština) americký dolar federativní republika Barack Obama (2009) USA Závislá území USA Závislá území USA USA

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie D okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu - autorské řešení ORIENTACE PODLE OBRYSOVÝCH MAP 1) Orientace na mapě bez

Více

VELKÁ BRITÁNIE. rozloha 245 000 km 2 počet obyvatel 60 mil. úřední jazyk angličtina hlavní město Londýn britská libra státní zřízení monarchie

VELKÁ BRITÁNIE. rozloha 245 000 km 2 počet obyvatel 60 mil. úřední jazyk angličtina hlavní město Londýn britská libra státní zřízení monarchie Západní Evropa VELKÁ BRITÁNIE rozloha 245 000 km 2 počet obyvatel 60 mil. úřední jazyk angličtina hlavní město Londýn měna britská libra státní zřízení monarchie Charakteristika oficiální název: Spojené

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Praktická část - autorské řešení Atlantský oceán (Atlantik) příprava na plavbu 1. Doplň

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

Střední Evropa - hospodářství

Střední Evropa - hospodářství Střední Evropa - hospodářství Mgr. Lukáš Kučera Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Sexta, 2. ročník VG Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY 8. přednáška Spojené státy americké teritoriální vývoj Bonus pro kombinaci Z-HI struktura území ke 4. 3. 1789 (den vstupu ústavy USA v platnost) 7. 8. 1789 vytvořeno

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5 Autor: Ladislava Městková Datum: 1. 10. 2012 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Boj o nezávislost amerických osad Klíčová

Více

Leží na Severoamerické litosferické desce Na západě hraničí s Tichomořskou deskou

Leží na Severoamerické litosferické desce Na západě hraničí s Tichomořskou deskou Lenka Pošepná Leží na Severoamerické litosferické desce Na západě hraničí s Tichomořskou deskou Pásmo na hranici litosférických desek v Tichomoří Vysoká sopečná aktivita Od západu k východu se nadmořská

Více

Západní Evropa PhDr. Radek Častulík

Západní Evropa PhDr. Radek Častulík Západní Evropa PhDr. Radek Častulík Nejvyspělejší státy Evropy Vyspělý průmyslstroje,lodě,automobily,eletrotechnika Vysoká životní úroveň-většina obyvatel žije ve městech Velká Británie=Spojené království

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0811 VY_32_INOVACE_63_04

CZ.1.07/1.5.00/34.0811 VY_32_INOVACE_63_04 Číslo projektu Název školy Kód materiálu Název materiálu Autor Tematická oblast Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0811 Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II VY_32_INOVACE_63_04 Severní Evropa

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Jméno: 1. Na mapě světa obtáhni hranice Evropy červenou pastelkou a urči světové strany.

Jméno: 1. Na mapě světa obtáhni hranice Evropy červenou pastelkou a urči světové strany. č. 2 název Evropa anotace V pracovních listech si žáci opakují základní vědomosti ze 7. ročníku. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné řešení.

Více

VELKÁ ZEMĚ. Fotogalerie. 35 - denní zájezd

VELKÁ ZEMĚ. Fotogalerie. 35 - denní zájezd VELKÁ ZEMĚ 35 - denní zájezd New York Philadelphia Washington Nashville Memphis Dallas El Paso Tucson Grand Canyon Monument Valley Zion Las Vegas Los Angeles Sequoia San Francisco Mt. Rainier Seattle Yellowstone

Více

Poloha, rozloha Ameriky lenitost Ameriky Povrch Ameriky

Poloha, rozloha Ameriky lenitost Ameriky Povrch Ameriky Poloha, rozloha Ameriky leží na severní i jižní polokouli, na západní polokouli omývají ji oceány: Atlantský, Tichý, Severní ledový rozdělujeme ji na: Severní, Střední, Jižní (Tehuantepecká, Panamská šíje)

Více

Průmysl. kvarta 16.3.2011. Pavel TAIBR GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz

Průmysl. kvarta 16.3.2011. Pavel TAIBR GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz Průmysl kvarta Průmysl Co je to materiální? Základ materiální produkce Funkce: Výroba energií a surovin, výrobních a spotřebních prostředků Vyvíjí se z řemesel od 18. století (manufaktury) dodnes Průmyslové

Více

Nejméně rozvinuté země světa. Vyčleněno OSN na základě HDP, zdravotních, k výživě se vztahujících, vzdělanostních apod. charakteristik.

Nejméně rozvinuté země světa. Vyčleněno OSN na základě HDP, zdravotních, k výživě se vztahujících, vzdělanostních apod. charakteristik. 1 HDP, HNP 1. února 2011 12:38 HDP (GDP) = hrubý domácí produkt o Celková peněžní hodnota zboží a služeb vytvořená za dané období (rok) na určitém území bez ohledu na původ obchodu o Nejsou zahrnuty např.

Více

SEVERNÍ EVROPA. Obr. 1

SEVERNÍ EVROPA. Obr. 1 SEVERNÍ EVROPA Obr. 1 Co mají společného? 1) Přírodní podmínky - přímořské podnebí na rozhraní mírného a subarktického pásu (ovlivněn Golfským proudem) - lesy (smíšené, jehličnaté tajga) = zachovaná příroda

Více

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů. Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů. Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby Soutežící: ˇ ZEMEPISNÁ ˇ OLYMPIÁDA PRÁCE S ATLASEM Celkem 30 bodů Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby 1 2 body Doprava patří mezi velmi rychle se rozvíjející

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 2 BENELUX Charakteristika Označení pro volné společenství Belgie, Nizozemska a Lucemburska V roce 1948 byla vytvořena celní unie, později byla přeměněna na hospodářskou

Více

Í ů ý Ž ú ř ě ú š ě ů ů Č č š ě ů ě ý ě ů ýš ě š ř ů ě ř Č ý ěř š ů Č Ž Ž ýš ý ř ý ý ř ž š č ě ý ý ří ýš ú ř č Ž ř ř ě š Ž ž ý ř Ú ř ý ú Í č ů Ž š ý ř š ě ý ř š ě ů ě š ý Č ě ý ří ú š ů š ř ý Ýš č ů ě

Více

- Města: Montréal, Toronto (největší), Calgary, Québec, Edmonton, Winnipeg, Vancouver

- Města: Montréal, Toronto (největší), Calgary, Québec, Edmonton, Winnipeg, Vancouver Severní Amerika Kanada - Hlavní město: Ottawa - Rozloha: (2. na světě v rozloze), 9,9 milionů km 2 - Počet obyvatel: 34 milionů, nízká hustota zalidnění - Města: Montréal, Toronto (největší), Calgary,

Více

Pracovní list č.8 Myšlenková mapa Teplota

Pracovní list č.8 Myšlenková mapa Teplota Pracovní list č.8 Myšlenková mapa Teplota Napište referát na téma Teplota. Nejprve si vytvořte myšlenkovou mapu (osnovu) a následně podle ní napište text. Jedno z možných řešení: Teplota Teplota je charakteristika

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_52_INOVACE_Ze.Du.23

VY_52_INOVACE_Ze.Du.23 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_52_INOVACE_Ze.Du.23 AutoSave 1 Z E M Ě P I S 7. ročník AMERIKA - AZ kvíz Mgr. Alena Dušková AutoSave 2 Předmět a ročník: Zeměpis - 7. ročník Téma: Amerika -

Více

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika 2. Globální aspekty světového hospodářství Ekonomika 2.1. Ekonomika a populační problém 2.1.1 Vývoj lidské populace Ekonomika je úzce spojena s populací.proto dříve než se zaměříme na jednotlivé ekonomické

Více

Dělení dopravy. pevninská. vodní. letecká doprava zpráv. silniční železniční potrubní. vnitrozemská námořní

Dělení dopravy. pevninská. vodní. letecká doprava zpráv. silniční železniční potrubní. vnitrozemská námořní DOPRAVA Dopravní síť je soustava dopravních cest, které spojují různá místa doprava využívá dopravní cesty (silnice, železnice, splavné řeky,...), dopravní prostředky (vlaky, auta,...) a dopravní zařízení

Více

Výuková prezentace je vhodná pro žáky 2. stupně ZŠ a nižšího stupně gymnázií.

Výuková prezentace je vhodná pro žáky 2. stupně ZŠ a nižšího stupně gymnázií. b) vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich. c) porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM:

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_15_Kanada

Více

ÚLOHY, SAMOSTATNÉ PRÁCE V HODINĚ práce s Atlasem prezidentských voleb USA, školním atlasem světa, učebnicí, internetem ZÁKLADNÍ

ÚLOHY, SAMOSTATNÉ PRÁCE V HODINĚ práce s Atlasem prezidentských voleb USA, školním atlasem světa, učebnicí, internetem ZÁKLADNÍ ÚLOHY, SAMOSTATNÉ PRÁCE V HODINĚ práce s Atlasem prezidentských voleb USA, školním atlasem světa, učebnicí, internetem ZÁKLADNÍ 1 Jak se nazývá parlament USA, z jakých částí/komor se skládá? 2 Jaký je

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_6 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Geografie průmyslu. Otakar Čerba. Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Západočeská univerzita

Geografie průmyslu. Otakar Čerba. Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Západočeská univerzita Geografie průmyslu Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření: 16. 4. 2007 Poslední aktualizace: 29. 4. 2013 Obsah přednášky

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů 1) Přiřaď k vyobrazeným živočichům místa na Zemi, kde je můžeš potkat. Vyber z následující nabídky: Aljaška, Andy, Amazonie, Etiopie Čím mohou být tito živočichové lidem

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Průmysl. Energetický průmysl. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045

Průmysl. Energetický průmysl. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Průmysl Energetický průmysl Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Zdroje energie Zdroje energie: Tradiční (neobnovitelné): fosilní paliva, tj. uhlí, ropa, zemní plyn Alternativní

Více

Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika

Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika Obr. 1 (upraveno) Obr. 2 Charakteristika oblasti Oblast se rozkládá na Balkánském poloostrově Podnebí: Jih středomořské Sever mírné vnitrozemské Nejvyššími pohořími

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 429 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 13.2.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

ž ř ý ř Í ř š ř ů Š ý ú ň ř ž Č ř ž ř ý ř ň ř ž Č ř ř ž ř ý ý ř š ř ý ř ř ř ů ř ž ř š ř ř ř ž ý ř ž ř ř ř ř ř ý ý ř ř ž ř ú ž ř ú ů ú ž ž ý ů ů ý ý ů ý ř ž ř ý ř ř š ř ý ý ř ř ř ř ř ř ř ř š ř ý ř ř ř ř

Více

Afgánistán, Bahrajn, Irák, Írán, Izrael, Jemen, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Kypr, Libanon, Omán, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Sýrie, Turecko

Afgánistán, Bahrajn, Irák, Írán, Izrael, Jemen, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Kypr, Libanon, Omán, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Sýrie, Turecko Jihozápadní Asie Jihozápadní Asie strategicky a hospodářsky důležitá část světa Afgánistán, Bahrajn, Irák, Írán, Izrael, Jemen, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Kypr, Libanon, Omán, Saudská Arábie, Spojené arabské

Více

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o 1. Vysvětlete: a) Jaký je podíl zaměstnaných osob v průmyslu v zemích méně vyspělých a v nejvyspělejších. Proč? b) Jakým způsobem lze členit průmysl. Která odvětví jsou chápána jako tzv. tradiční, moderní

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Miroslav Přichystal Datum: 6. 6. 2012 Ročník: 7.ročník Vzdělávací oblast: Člověk

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 18. 9. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Latinská Amerika Téma klíčová slova Latinská Amerika (španělská část)

Více

EU peníze školám VY_52_INOVACE_PV3B_36

EU peníze školám VY_52_INOVACE_PV3B_36 VY_52_INOVACE_PV3B_36 Předmět: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa Ročník: 7. Školní rok: 2012/2013 Anotace: Pracovní list slouží k procvičování a prověření učiva o Asii, Austrálii, Oceánii, polárních

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

ISO Stars EU, s.r.o. Heranova 1542/2, 155 00 Praha 5

ISO Stars EU, s.r.o. Heranova 1542/2, 155 00 Praha 5 Pracoviště certifikačního orgánu: 1. Ringhofferova 115/1, 152 51 Praha 5 List 1 z 5 1. 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb Podpůrné činnosti pro zemědělství 01.6 a posklizňové činnosti

Více