Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 V Kalfornii, východnod San FrancisCa, Se v centrlnčstipohoř Sierra Nevada nachz třenejstaršnrodn park USA _ Yosemite.Totopohoř je dosud z velkčsti ukzkou mlo přrody americkhozpadu. Scenrievrcholkůpohoř, kolmžulovstny, čistřelq;, dotčen vodopdy,jezera, lesnpartie s giganticlq,mi stromy sekvojemi, krajina modelovan ledovci je rjem turistůa horolezeců. jsou předmtem ochrany od roku ]890. Celúzem ce přežila 13 britských koloni spje k nezvislosti. Byla stvrzenadeklarac o nezvislostia vznikemspojených sttů amerických (1776).Američan svuj sttzalož1linanoúch, dosudnevyprincipech. zkoušených demokratických feudln hadici a přiodmtlievropskou jali republiknskouústavu,založenou na ochranjednotlivcepřed sttnbyrokral9. stoletseúzem USA ci'od začtku rozšřilo a zesliljejichpolitickývliv.do poloviny 19. stoletzskalakontinentln podobu.v roce čstusa svojisoučasnou 1867 koupily USA od Ruska Aljašku a postupnsecelamerika dostvpod jejich vliv. Velmocensk postaven zskvaj USA zejmnapo prvn svtov vlce. HegemonieUSA nabyla převahy po rozpadubipolmhosvtav 90.letech Americkvojensksly minulhostolet. v ruznýchčstech svta dokžzasahovat (v nedvnminulostitomubylo v Kari. biku,na Korejskmpoloostrov,ve Vietnamu,Afghnistnučilrku). stótgomorick lbi*iiliispojon (usn) ce řdk, narozďi od nhornchplošin (St. Lawrence River fsent lorenc rivr]), Mexika a Peru' Přistn Vikingů oko- do oblasti zvaí FÍaÍIcouzskKanada. sttem 1o roku 1000 v oblasti Newfoundlandu Prvn anglickou osadou byl Jamestown USA jsou plošn4. nejvtšm podle počtu (9,5 mil. km,)' obypro založetý roku 1607 ve svta nemlo trval osdfdžejmstaun], [njúfaundlendu] lenvtšvýznam.kolonizace čiproces Virginii. Sv osady na pobřežstředn- vatel zaujimaj3. mstoa podle ekoosyojovn územčlovkem byl zprvu hoatlantiku mli i Svdov(dnešnstt nomickhopotencilu a politicksly vedoucsvtovouvelmoc. velice opatmý a v haý. I ako prvnzača- Delaware [delavr])a Nizozemci, kteř jso-u. Neobyčejnpestrost,,americkho li kolonizovat Angloameriku Špan. v roce 1624 založllnový Amsterdam, př. kteř odpoloviny 16. stoletpronikalina nynjšnew York. Postupem času se nroda..je výsledkemneustlho Floridu a z Mexika do nynjšhotexasu Situace značnzjednodušila,v koloni- livu přisthovalcůz celhosvta;usa a Kalifornie' Ve stejndob se dostali zaci pokračovalipouze Angličana na jsou na4funy,,tavicmkotlem..nrodů a kultur.v UsA žijepřes 305 mil. obyusa Španl. Francouzi do ústřekv SvathoVavřince jihozpaddnešnch populace.je to Již v polovin 18. stoletbylo zřejm' vatel,tj. asi 5 7o svtov 60xvcenežv roce l800 a tmřčtvřnže se koloniln systmv Angloameri- York\ rpnra,\ ]{i f,u Mt. McKinley (6l94 m n. m.) na Af ašcev pohoř Alaska Range je nejvyššhorslqývrchol SevernAmerilql a zroveň i USA. V řeči kmene Athabascan se nazýv Denali, cožznamenó ''Nejvtšhora,,' Tentonzevse nynprosazuje mstonzvu, kteý hora dostala na počest americkhoprezi denta Will iama Mc Kinl eyho. Vrchol patř mezi nejstudenjšmsta Zem. ýexický To proto, že lež poblž severniho polórnho kruhu a mstnpodnebje siln ovlivnno "Ťl blzkosttichhooceónu a velkympřevýšenm nad okolni krajinou. Hlavn jdrov hospodřsk oblasti SevernAmerilry \ g. T 5š \' Y il.=a"

2 Í Ž ů ř ň č Ž ř ř ř ř ž ý č ž č š šž ř ů ř ů ř Ž ů ř š ý ý ů č ř ů ů č ý č č ýš Ž č ř š ý ž ř Č ó ř ž ž ř ř č ý ř ř Š č žš ř šš š Ž č ž ý č ó Šš ů šš č ů Í šš ů ó ý č ý č ý č ý ř š ó šš č ů č š šš ó šš ť ř ů Í ý ů ý ý ý ý ó ř óř č ů Ž č Í É ú Á č š š š ř ř ř Č Č ý ř ž ó ž ř ř ř š Č Č

3 a Karibiku(často sejedno neleglnpři. sthovalce). Mnozz nich hovořpouze španlsky. Jejichpočetavýznamvamerickpopulacistleroste. Podlenboženstv dominujkřest'an,hlscse všakk ruzným crkvm (k nezvislým30 oá, k protestantsk 25 oá a katolick20 %). V USA žij i muslimova2 % žiďtl.americkpopulace se vyznačujepřznivými demografickými charakteristikami, nizkou mortalitou (8 %o),vyšš natalitou (l5 %o)a vysokoustředndlkouživota (75 eru mužůa 80 let u žen).pochopiteln,žese tytoúdaječastolišpodle kulturnchtradica socilnúrovn.velmi vysok je mraurbanizace- tmř jsou typick 80 %.Pro americk osdlen megalopole(megalopolis)'psy sou- New York, nejvtšmsto USA, jehož centrum (Down Town)je,,mrakodrapovým vzorem,, pro vislhomstskhoosdlen, kdy jedno všechna,,city,, americltych velkomst; v pozadi řeka Hudson. mstopřechzplynulev druh. Nejvtš megalopoleprochzipodlvýchodnho být vyšš nežkapitol (sdloamerick- prvkemj sou taktzv.,,gate communipobřež USA, od BostonupřesNew York ho kongresu,tj. parlamentu). Mstsk ties,,_ uzavřenčstimst,kam smj a Filadelťrido Washingtonu; žijev n třdyse paprskovitsbhaj u Kapitolu pouze bydlca jejich nvštvy.tyto přes 40 mil' obyvatelabýv označov- a Blhodomu(sdlaprezidenta); velk zóny vznikaj na atlantickmpobřež, na Florid a častona přilehlých ostronajako Boswash.Druhnejvýznamnjšplochy zaujmajiparky a zahrady' diskrimimegalopole,chipitts, s 30 mil. obyvaa jejmenta- vech. Snahapo odstraňovn Americk společnost teli,smřujeod Chicagado Pittsburghu. lita se od evropskvýrazn liš.ame. nacese mnohdypřehouplado opačnho mstysan Fran- ričano evropsk PacifickpobÍežmezi hovořjakoo,,tired extrmu,kdy vlivem tzv. pozitivn discisco,los Angelesa San Diego lemuje societies..,unavenspolečnosti. Vt- kriminace,jsou zvýhodňovnysociln skupiny obyvatel. megalopolesansan (vcenež20 mil.). šinaameričanů vř v sílusvzem slabneblošsk Kdyžseřekneamerickvelkomsto, a ctsev nvelmi bezpečn' USA jsou ekonomicky daleko nejprotobyli vybavse každmu vtšinounew York velicerozčarovni, když I' zí200 vysp ejšstt planety (objem HDP nežm Čnaa Japonsko nebowashington.hranicenew Yorku byly teroristyzničenynewyorsk mra- maj2,5xvyšš jsou neurčit, nežnmecko či stty na 3. a proto i početobyva- kodrapysvtovho obchodnho centra a 5x vyšš žebřčku). Vyspl tel se uvdrůzn- od 13 do 25 mi- a napadenydalšobjekty.problmem a 4. pořadsvtovho j souprohlubujc jsou všechnysfryhospodřstv;tralionů. Zahrnujeostrovy Manhattan, americk společnosti Long Islanda StateIsland. Převldaj se socilnrozdly(10 % nejbohatšch dici m vtšinaprůmyslovýchodvtv, tu stavbyz betonuaže ezana šachov- domcnostziskv polovinu přjmů), zemdlstvvykazuje velk přebytky, nicovmpůdorysu' Washington,budo- spojen navcs izolovanýmzpůsobem špičkovouúrovnse vyznačujslužby vaný od počtkujako hlavn msto životankteých etnickýchskupinoby- a rozvinutyjsou všechnydruhy doprafederace,je jiný' určitjš a m pev- vatelstva.znmjsou tzv. ghettav ame- vy, kter tvoř výborn fungujcsysportoric- tm.prosazujse supermodernobory njšstrukturu.výstavba mrakodrapů rickýchvelkomstech(čnsk, se o výzkum a inovace.v USA tu nehroz'neboťždnbudovanesm k,italskčijaponskčtvrti).novým oprajc vznikly i prvn technopole, výrobn arely propojujcvýzkum a výrobu. Z jednotlivých sektoru nrodnho hospodřstvm vedoucpostaventercirn sektor (služby),kteý zamstnv72 0Áekonomickyaktivnhoobyvatelstva,nsleduje sekundrnsektor s 25 % a s velkým odstupemprimr s pouhými3 %. Tžbasurovin zahrnujetmřkompletnsortiment;podlse25 %ona celkovsvtovtžb.z paliv je to ropa, zemnplyn a čern uhl.protožespotřebaje obrovsk,vlastnropa(10 % sv. tovtžby)nestač a musse dovžet' jsou Mexický Hlavnmi oblastmi tžby Hlavnm mstem USA je Washington'Metropole je nazvóna po prvnm americkmprezidentu Georgi I ashingtonoýi. Byla budovóna jako hlavn mstofederace podle pevnhostavebnho z iv (50 %),Aljaška(25 %) a Kalifor. nie (15 %), Zhrubave stejnýchlokaliplnu. Mstsktřdy nemaji pravoúhlou dispozicijako ve vtšinamericbých velkomst, ale tch se Ížiizemniplyn (20 % svtov sbhajse paprskovit u Blhodomu,

4 tžby).rozshljsou zsoby kvalitnho černho uhl (třetina svtových zsob) v oblasti Appalačskpnve a ve sttech lllionois, SevernDakota a Wyoming. Žetezn ruda se tžnedaleko Hořejšhojezera (80 % celosttntžby). ostatn suroviny' s výjimkou fos. ftů (Florida), se nachzej převžn ve Skalnatých horch. USA zaujmaj prvn msto na svt v tžb fosftů, sry a molybdenu (50 % svtovtžby). Americk průmyslov subjekty' strukturovan do gigantických koncernů (korporac), patř k nejvtšmna svt a pln polovina z nich se nachz v prvnsvtovdestce.mnoh,napojenmna svtovou sťdceřiných společnost a partnerských firem, maj nadnrodn charakter' Prosazujse hlavn ve strojrenstv(automobilovkoncern y ).p e t r o c h e m iai e l e k t r o n i c e. Spotřebou energiejsou USA na prvnm mst na svt. Přes 40 oá energie se zskv z ropy; podl domcho černho uhl na energetickbilanci se snažusa zvyšovat ve Snaze omezit zvislost na dovozu ropy. USA jsou i nejvtšmspotřebitelem a producente'melektrick energie (25 % svtov výroby).vyrb se převžnv tepelných elektrrnch(75 % celkovprodukce). Přes sto jaderných elektrren,lokalizovaných z důvodůbezpečnostiprovozu hlavn do oblasti Skalnatých hor, dodv asi 15 oá a na vodn elektrrny připad 10 % vyrobenelektrickenergie (hydropotencilje prakticky vyčerpn). Nejvýznamnjšvodn elektrrny byly vybudovny na řekch Columbia (hydroelektrrnagrand Coulee 6800 MW) atennessee.o využitalternativnener. gie _ geotermln,vtrnči slunečnusiluje Kalifornie. Hutnictv a strojrenstv se pro. sazuje svou vysokou kvalitou. Dky miniaturizaci a polžvni plastů se snižuje výroba oceli (podl na svto. v produkci klesl k l0 %). Výrobky barevnmetalurgie využv elektronika, leteck a jadern technika.usa jsou nejvtšmvýrobcem hlinku na svt (15 %), přestožese bauxit mus dovžet'strojrenstvse podlna svtovprodukci25 %; USA jsou nejvtšmproducentemletadel (Los Angeles, San Diego, St. Louis, Houston, Seattle,,Boeing"), zbrani a elektrotechniky. Tradičnvýrobu představuj automobily (15% svtovprodukce),jejichžvýro. bu ovld tzv.,,velk trojka..:general Motors, Ford a Chrysler. Svtovúrovndosahuje elektronika a elektrotechnika. Počtačov vel- moc Se opro firmy jako např. IBM, vem skotu na maso.v Kalifornii je GeneralElectric,UNISYS, Microsoft vysoce rozvinuta produkce ovoce, je telekomuni- zeleninya vna. či Motorola.Špičkov je zsaďni kačntechnikaa fototechnika- firmy Efektivndopravnsystm Kodaka Polaroid.USA jsou nejvtšm podmnkou úspšnho rozvojeekonomivýrobcemchladničeka 2' mstozauj- ky.nic nezmniloamerickouspolečnost majve výrobledničeka praček.pro- v poslednch 75 letechjako automobije zvislýna petroche- Iizace.YžtIse i termn..automobilov voz automobilů je svobodný mii (koncernyexxon,mobil, Texaco). doba...podle Američanů Nejvtšrafinrieropy lemujmexic- ten, kdo se dokžeodpoutat a vyrazit, ký zlva naleznemeje i ve velkých svobodnýje ten,kdo sedza volantem. přstavechpři Atlantiku(40 % svtov Lkajhlavndlouhnekonečn dlnivýrobybenznu). Gumrenskýprůmysl ce (,'highways..) vedoucpustoukrajireprezentuje značkagoodyearv ohiu. nou.sťdlnicspojuje 90 % všechmst USA jsou svtovouvelmocve výrob s vcenež50 tisciobyvateli.po silniumlých hnojiv, plastůa kosmetiky. ci se přepravuje20% nkladna85 % Potravinřský průmysl zpracovv osobndopravy.hust je vnitrosttn produkcivýkonnho americkho zem- leteck sť.nejvtšmiletiština svdlstv.přednmstazaujmvýroba t jsou At anta,chicago a New York. mlka(1. na svt),masa(2.) a ms- Vysoký podlna přepravnkladům jsou npoje že eznični (40%)a řčn la (3' na svt).populrn doprava ( 5 %). firemcoca-colaa Pepsi-Cola.V USA Velk jezerajsou nejdůležitjšm sladse vyrobtaknejvcewhisky a piva. kovodnmspojemsvta. Značn přebytkov zemdlstv Zahraničn obchodse svtemspše dosahujevysokúrovn- vce než stagnujea vyznačujese siln zpornou l5 % celosvtov produk- bilanc(hlavnv důsledkuobrovskzemdlsk ce,vyznačuje sevysokouproduktivitou ho dovozuropy a čnskho spotřebnho a specializac, kterouumožňujepestrost zbož). Exportujse kvalitnstrojrenpřrodnch podmnek. Nejvýznamnjš skvýrobky(45 % - nejvtš exportr ps zemd sk specializacepředsta- zbrani, letadel a PC), chemickprovuje kukuřičnýps (CornBelt)'ležc dukty(10 oá),zemdisk zboži( 0 % jižn od Velkýchjezer.Dodv 40 % z celkovhodnotyexportu- nejvtš americk kukuřice'vynik intenzivnm exportr masa,kukuřice a pšenice). jdrovou oblastusa chovemvepřůa skotuna mlko.nov Rozhodujc se rozšiřujplochypstovnsóji. Tra- je,,průmyslový ps.. (,,Industrial je dnesjiž ponkud dičnbavlnkovp antže byly přemis- Belt..). označen tny vcena zpad,hlavndo Texasu. zavdjci,neboťprůmyslovvýroba Prriejsou znmextenzivnmcho- daleko ustupuje významl tercirn,/ / ' t,,1.. / ''''? LI ra! s l.l. \ \ t 7] z Ws M+ z ffiffiro _ls f f f la Itt ffio Es 7tz \ Me.xický ztiliv oblasti zemdlskspecializace USA: 1 - chov dobytka na maso a zvlahov rolnictv, 2 _ chov dobytka na mlkoa ovocnóřstv, 3 _ tichomořskó ovocnařskó a zelinóřsk oblast, 4_jarnpšenice,5_kukuřice,6_ozimópšenice,7_smšenzemdlstv,8_bavlna a sója, 9 - chov dobytka na mlko, I0 _ atlantskó ovocnóřsk' zelinřskó a tabkov oblast, 11 - subtropickplodiny, 12 _ megalopolis B)SIIrASH.

5 ho sektoru.ps se rozklď na tzem dvounejvtšch megalopol' BoSWA. SH a CHIPITTS,a vytvřpřespolovi. nu HDP celýchusa. Neustloumoderúzaci tradičnchodvtv si udržuje prioritudopravnstrojrenstv (Detroit, Lansing), elektrotechnikaa hutnictv (Pittsburgh,Buffalo). Svtovýmg1oblnmekonomickýmjdrem je New York (18 mil. obyvatel)- sdloosn, nejvtšfinančncentrumsvta (Wall Street)s prestižnmi univerzitami.velkomstoje významnýmclemcestovnho ruchu a mstemkonnkongresůa sjezdů.filadelfie (Philadelphia, ó mil. obyvatel),prvn hlavn msto je obchodusa v letech , n' finančn a vdeckcentreum.průmyslu dominujvelk rafinrieropy. Chicago (10 mil. obyvatel),dopravn uzel (poatlantnejvtšletištna svt) při Michiganskómjezeře, se zformovalove středisko obchodus obilm a masem;pyšnse nejvtšm americ. (Searstower,443 m kým mrakodrapem vysoký).pro ekonomickýrozvojoblasti je dtiežitvodncestapo řece Hudson, kterje propojenakanlems Velkými jezery. Druhou jdrovou oblast, kter se v současn dob dynamickyrozvj,je megalopolesansan v Kalifornii. Soustřeďujse v n nejprogresivnjšprůmyslovobory a technoparky. je zemdlstv Významn a rozvojcesjdremoblasti tovnhoruchu.nejvtšm Las Vegas,msto zbavy, rekreace a hazardu je Los Angeles(12 mil. obyvatel).pru- nostzabývajcch sekřemkoými, tedy myslovvýrobdominujepetrochemie, silikonovýmimikročipya počtači. Sdl výrobaletadelaaut. Hollywoodje sv. tu svtoznmfirmy jako Hewlett-Pacfiremn tovým centrem filmovhoprumyslu. kard, Google(aktulnnejdražš Íinanč- značkasvta)či Apple Computer.Inc. San Francisco(8 mil. obyvatel), na obchodncentrum,bývoznačovno Google je jeden z nejpopulrnjšch pro svoupřrodnscenriiza nejkrsnjš internetovýchvyhledvačůs arelem mstosvta.v Berkeley sdlprestiž- zvanýmgoogleplex;íirmaapple zase nuniverzita.jižnod mstase nachz ýrazn pomohlanstupuosobnchpočsiliconvalley (doslovakřemkov údo- tačů v 70. letech.dnes je údolsvtol). Nzev asi 19 sdel,roztroušených vým centrempočtačovho a technolov údolsanjos,jeodvozenod společ- gickhoprumyslu,zdejšpozemkypatř k nejdražšm v USA. MegalopoleSan, psu.o, tzv.,,slunečnho Sanje součst probhajcho od Kaliforniepo Floridu. Vyznačujese dynamickýmpopulačnm a ekonomickýmrustemvtšinyvelkých mst v kontrastus průmyslovýmpsmem, kde msta stagnuj.američan v postproduktivnmvku nyn cestuj,,za Sluncem..,proto j1žnisíý,předevšmkalifornie a Florida, významn populačnrostou'byťse na růstupodpenzist. lejpředevšm USA jako celek představujivýraznoujdrovouoblastsoučasnho svta' Při regionlnm hodnocenje všaktřeba zdtraznit, že vedle nejvýznamnjšch svtovýchjaderzde najdemei rozshl přechodn,a hlavn perifern oblasti. Jsoujimi předevšm rozshl,mlo zalidnnoblastialjašky' Skalnatých horokulturn stepi a prrie na jejich východnmúpat'menš oblastii jinde. Zde je životti úroveňvtšiny obyvajednm ze středisek tichomořskhozpadu USA (Kalifurnie) je významnýpřstav San Frantelstvapodstatnnižšinežv oblastech cisco, ležcv chrnnmzlivu (San Francisco Bay). Průlivem Golden Gate (Zlat bróna) vyšš ve je spojen s Tichým ocenem. Na snmku most přes tuto ztoku. Msto ležv seizmiclty velmi jdrových,ale mnohonsobn srovnns vtšinouobyvatelchudých neklidnzón na zlomu San Andreas. Hroz mu stl zemtřesen, V roce ]906 iedno z nich zničilo tmřcelmsto. makroresionů současnho svta.

6 ,:.,., ttl' '...j. ta., 'lt, Ctist Los Ángeles v oblasti Kuli/.ornic,:. :t'::' := rochemie,barevn metalurgiea dřevozpracujcprůmysl.tmř 60 % elektřiny připad na vodn elektrrny (např' La Grande a Churchill na Labra. doru), 15,Á ta jademelektrrny. Výrobu automobilůovldajamerickkoncerny (Windsor, Toronto). Vyrbj se specilnletadla (aerotaxi,letadla pro zemdlstva lesnictv)a strojnzařzen pro paprenský a ropný průmysl. Petrochemie se soustřeďuje v Alber. t (E'dmonton,Calgary) a v přstavech (Vancouver).Surovinovbohatstvvedlo k rozvoji barevnmetalurgie' Kanada je druhým nejvtšm výrobcem hlinpředpoklady pro ku na svt. Jedinečn rozvoj m dřevozpracujc průmysl výroba papru (4. msto na svt), pohled ze síudia Uniycr'sol Ekonomika se opr o ve mi pestr a bohatpřrodn bohatstv- lesy, Kanada zau1imsevernpolovinu seve- ryby, a hlavn nerostnsuroviny. Kanaroamerick pevniny s přilehlými ostro- dazaujim l. mstona svtv tžbniklu v y. S p l o c h o u 1 0 m i 1.k m ' j e p o R u s k u (25 %), zinku (20 oá) a uranu (30 % druhým nejvtšmsttem svta. Kro- svtovtžby)a přednpozici v tžb m USA nerr hranice s Ždnoujinou rud mdi, olova, zlata,platiny a střbra. je itžbazemnhoplynu a ropy zerrr. Prv s tmtosousedemm nad- DůleŽit _ (Alberta, povodmackenzie a ŠelfSevers t a n d a r d n v z t a h y ' p r o p o j e n o ue k o. je nho ledovho ocenu)'tradičnje tžba nomickou výrobu a turistickým zzemim pro jeho obyvatele. Kanada železnrudy na poloostrovlabrador j e f e d e r a t i v nst t.n e j v y š Š pmř e d s t a - a Č e r n huoh 1 l A l b e r t NejvýznamnjŠmi průmys1ovými Núrodnpurk Killarney (Kanada) se rozkldťt vitelem zůstvíbrmlnbritsk krodvtvmije dopravnstrojrenstv. pet- na severnm okraji Huronskho j ezera. lovna. T v r d p ř r o d n p o d m n k yn a s e v e r u z e m z p ů s o b i yž, e9 0, h o b y v a t e ž i j e v k m š i r o k mp s u p o d l h r a n i c e s U S A. P ů v o d n o b y v a t e l (indini. lnuit - Eskymci) Žij roztroušenpo celm ťrzemkanady (hlavn na severu) a tvoř nece 2 0Á p o p u l a c ev. K a n a d e x i s t u j d v a ú ř e d n j a z y k y. P ř e v a Ž u j ea n g l i c k y m l u v c o b y v a t e l s t v o ;f r a n k o f o n n ( f r a n c o u z s k y r n l u v c j )e z e j m n aq u b e c( 2 5 % -r obyvatelkanady)' Mrn převažujka'. t.j I tolci nad protestanty.v Kanad plat omezenpro imigraci. Přesto se ročn p ř i s t h u j eo k o l o l 0 0 t i s ' o s o b, h l a v n z Asie a Karibiku. Kanadaje druhounejvtšekonomickou velmoc zpadnpolokoule.až do t ř i c t ý c hl e t m i n u l h os t o l e t t y p i c k y zerndlska dřevařsk zem se dky d y n a m i c k ó m ur ů s t up o d r u h s v t o v vlce pror-rrnila v modern průmys ový stt s vysp ým zemd stvm' Podle velikosti HDP zauiim 8. oořad TortlnÍo,hlavn msttl kanodskprovint.ie oníario (přstav no jezeře ontario), je nejvtšmsto Kanady (v agloneraci 4 milionťt obyvatel) a význanln CenÍrumprůmyslu a obchodu. ve svt. 3.{.2 Honodo

7 celulózy, nbytku a řeziva. Kanadaje nejvtšm svtovýmexportrem dřeva. Potravinřský průmysije zamřenna zpracovnimasa,mlkaa ryb. Zemdlstv disponuje pouze 5 oá ompůdyz roz\ohykanady a přestože zamstnv p ouze3 oáekonomickyaktiv. nhoobyvatelstva,je sobstačn a řada produktůjde na export.převažujefarmřsk'vysoceproduktivnvelkoýroba (mechanizace). Nejúrodnjš oblastijsou je rybolov vatlantskm prrie.tradičn ocenna mlčinch u poloostrova Labrador.Vlivem nadmrnho výlovu však tmtolovištm hrozdevastace. Dopravahraje důležitou roli vzhle. dem k obrovskýmpřepravnmvzdlenostempři převozu surovin.nejdůležitjšje žeiezničn doprava.yzďlenostod pobřežatlantskhoocenu k pobřežpacifiku (vcenež6 tis. km) překonvajtranskontinentln trat. Neobyčejnývýznamm lodndoprava na řece Sv. Vavřince a na Velkých jezerech. Kanada patř k nejvtšmexportrůmna svt a m tradičnkladn komoobchodnsaldo.hlavnexportn výrobky dity představujstrojrensk (45 % - auta, strojn zařzen),pa iva a rudy (25 % - zemnplyn, zinek, nikl, uran),papra dřevo (l5 oáz ce kovhodnotyexportu).turistickyjedna z nejvice navštvovaných zem (ročn 40 mil. nvštvnků) nabzhlavnpřrodn atraktivity (divokou panenskou přrodu). Jdrovou oblast Kanady ie tzv.,,zlatpodkova..(main street)_ územ mezi Torontema Montrealem.Je sem koncentrovnapolovinaobyvatela produkujese75 oáhdp celkanady.specializuje se na dopravnstrojrenstv, hutnický'chemickýa dřevozpracujc prumysl.hlavnmicentryjsou Toronto (v aglomeraci4 mil. obyvatel),středispolygrafie, vý znamn ko fi nančnictv, je výrobaosobnchautomobilů, telekomunikačnch a informačnch technologi. Montral (Montreal [montriól], přes 3 mil. obyvatel),nejvtš frankofonnmstozpadnpolokoule'vynik výroboulčiva elektroniky,softwarovým inženýrstvm a kosmickýmpru. myslem. Druhoujdrovouoblastje jih Brit. skkolumbie s jdrovou aglomerac Vancouver-Victoria(a Seattlev USA, vz mapana str.88). d ote"ry a úkoly I. Určete na fy zicko geografi ckmap velkpřrodn celley v makroregionu Severn Am3rilql. 2. Srovnejte ve Skolnm atlasu svta mapu podnebných (teplotnch)podmnek Severn Amerilql a Evropy. Komentujte sv zjištna zhodnot,. te faktory způsobujcrozdly předevšmlednových teplot vzhledem k zempisnšřce. 3. Jak se nazývaj původn obyvatel Severn Amerilql? Popište, jakym způsobem zajišt,ovali svoji výživu a dalšpotřeby. Jak se živ dnes? Zjistte podrobnosti o kanadskm teritoriu Nunavut a o jeho obyvatelch. 4. V historii makroregionu Severn Amerilql sehrly významnou roli,,zlathorečlql,,.jak ovlivnily tent9 region? 5. Relql na územ Severn AmerilE jsou významnými dopravnmi osami. Svým využitmpro dopravu se však velmi liš. Uveďte, proč tomu tak je. 6. Vyhledejtena mapóch hlavnjdrov oblasti ve Spojených stótech a v Kanad. Určete jejich znalql a hospodřskou specializaci. 7. Na polilick map Severn Amerilry vyhledejte jednotliv stty USA a kanadsk provincie a teritoria. Uvódjte jejich významnpřrodn celle, jadrov a perifern oblasti, významn msta, nrodni parl:y, lokality cestovnho ruchu, předn univerzity a dalšzajmavosti. 8' Uveďte, co způsobuje nerovnomrnostv osdlenspojenýchsttůa Kanady. 9. Existuje v Severn Americe transkontinentln doprava? V přpad, že ano, kter linie jsou nejdůležitjš? ]0. Zdůvodnte, proč je zemdlstv Severn AmerilE ýznamn přebytkov. 1l. Vyhledejte, kteúmi stóty USA, přpadn Kanady prostupuje kukuřičný, pšeničnýa bavlnkový ps, 12, Uveďte nkternrodn parlql USA a Kanady a hlavn předmt jejich ochrany. 13. Vysthovat se do Amerilql je snem mnoha obyvatel různýchkontinentů.srovnejte nrodnostn strukturu přisthovalců na počtku vzniku USAaKanadyadnes. ] 4. Severoamerick společnost usiluj e ve vztazch mezi lidmi o korektnost. Proto se použvaj nkdy pro ns neobvyklpojmy, aby nebyl nikdo dotčen. Dokžete nkter takov pojmy uvsta vysvtlit? 15' Vyberte si nkteý ze sttů USA a nkterou provincii nebo teritorium Kanady. Vyhledejte o nich podrobnjš informace a představte je v podob stručnhoencyklopedickho hesla, Vancouver (djišt ZoH 2010) jejednm z nejkrsnjšich mst SevenAmerilry (pohled na Stanley Park). t-

Severní Amerika. Mapa

Severní Amerika. Mapa Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy: Ostrovy Červeně, Poloostrovy fialově, Zdroj: http://d-maps.com/m/amnord/amnord13.gif (11.11.2011) Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy:

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍ AMERIKA OBYVATELSTVO USA A KANADY Mgr. Iva Svobodová Historie USA předkoloniální období před 30 tis. lety příchod původních

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍ AMERIKA HOSPODÁŘSTVÍ KANADY Mgr. Iva Svobodová Obecná charakteristika ekonomicky jeden z nejsilnějších států světa před 1.sv.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 267 Jméno autora Datum, ve kterém byl DUM vytvořen Jana Klimentová 21. 1. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 7. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍAMERIKA STÁTY USA Mgr. Iva Svobodová Základní údaje kontinentální část v J polovině SA kontinentu rozloha 9 631 214 km 2 (3.

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍAMERIKA POVRCH USA A KANADY Mgr. Iva Svobodová USA a Kanada - geografické vymezení USA kontinentální část v J polovině SA kontinentu

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 9. 2013 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

Rozmístění obyvatelstva na Zemi

Rozmístění obyvatelstva na Zemi Rozmístění obyvatelstva na Zemi Velká nerovnoměrnost v rozmístění obyvatel: 4/5 lidí žijí na severní polokouli polovina obyvatel žije na 5 % rozlohy souše Přes 50 % obyvatel je soustředěno v pásu do 200

Více

Projekt: Už víme, co jsme se naučili

Projekt: Už víme, co jsme se naučili Projekt: Už víme, co jsme se naučili Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.36/02.0002 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Metodický list Název

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_16_USA

Více

SEVERNÍ AMERIKA Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dalibor POPELKA. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Leží na Severoamerické litosferické desce Na západě hraničí s Tichomořskou deskou

Leží na Severoamerické litosferické desce Na západě hraničí s Tichomořskou deskou Lenka Pošepná Leží na Severoamerické litosferické desce Na západě hraničí s Tichomořskou deskou Pásmo na hranici litosférických desek v Tichomoří Vysoká sopečná aktivita Od západu k východu se nadmořská

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Poloha, rozloha Ameriky lenitost Ameriky Povrch Ameriky

Poloha, rozloha Ameriky lenitost Ameriky Povrch Ameriky Poloha, rozloha Ameriky leží na severní i jižní polokouli, na západní polokouli omývají ji oceány: Atlantský, Tichý, Severní ledový rozdělujeme ji na: Severní, Střední, Jižní (Tehuantepecká, Panamská šíje)

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Průmysl. kvarta 16.3.2011. Pavel TAIBR GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz

Průmysl. kvarta 16.3.2011. Pavel TAIBR GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz Průmysl kvarta Průmysl Co je to materiální? Základ materiální produkce Funkce: Výroba energií a surovin, výrobních a spotřebních prostředků Vyvíjí se z řemesel od 18. století (manufaktury) dodnes Průmyslové

Více

ÚLOHY, SAMOSTATNÉ PRÁCE V HODINĚ práce s Atlasem prezidentských voleb USA, školním atlasem světa, učebnicí, internetem ZÁKLADNÍ

ÚLOHY, SAMOSTATNÉ PRÁCE V HODINĚ práce s Atlasem prezidentských voleb USA, školním atlasem světa, učebnicí, internetem ZÁKLADNÍ ÚLOHY, SAMOSTATNÉ PRÁCE V HODINĚ práce s Atlasem prezidentských voleb USA, školním atlasem světa, učebnicí, internetem ZÁKLADNÍ 1 Jak se nazývá parlament USA, z jakých částí/komor se skládá? 2 Jaký je

Více

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO VY_32_INOVACE_ZEM_79 VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: duben

Více

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů 1) Přiřaď k vyobrazeným živočichům místa na Zemi, kde je můžeš potkat. Vyber z následující nabídky: Aljaška, Andy, Amazonie, Etiopie Čím mohou být tito živočichové lidem

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

STŘEDNÍ EVROPA. Mgr. Doležal Zdeněk. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

STŘEDNÍ EVROPA. Mgr. Doležal Zdeněk. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_ZEM_71 STŘEDNÍ EVROPA Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření : prosinec

Více

Dělení dopravy. pevninská. vodní. letecká doprava zpráv. silniční železniční potrubní. vnitrozemská námořní

Dělení dopravy. pevninská. vodní. letecká doprava zpráv. silniční železniční potrubní. vnitrozemská námořní DOPRAVA Dopravní síť je soustava dopravních cest, které spojují různá místa doprava využívá dopravní cesty (silnice, železnice, splavné řeky,...), dopravní prostředky (vlaky, auta,...) a dopravní zařízení

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ II EVROPA HOSPODÁŘSTVÍ PYRENEJSKÉHO POLOOSTROVA Mgr. Iva Švecová ŠPANĚLSKO - ekonomika silný sektor služeb i vyspělé výrobní odvětví

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

DÁNSKO. rozloha 43 000 km 2 počet obyvatel 5,4 mil. úřední jazyk dánština hlavní město Kodaň dánská koruna státní zřízení monarchie

DÁNSKO. rozloha 43 000 km 2 počet obyvatel 5,4 mil. úřední jazyk dánština hlavní město Kodaň dánská koruna státní zřízení monarchie Severní Evropa DÁNSKO rozloha 43 000 km 2 počet obyvatel 5,4 mil. úřední jazyk dánština hlavní město Kodaň měna dánská koruna státní zřízení monarchie Charakteristika poloha: leží na Jutském poloostrově

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Miroslav Přichystal Datum: 6. 6. 2012 Ročník: 7.ročník Vzdělávací oblast: Člověk

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Kanada logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 18.srpna 2015

Kanada logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 18.srpna 2015 Kanada logistické aspekty Teritoriální setkání ICC ČR 18.srpna 2015 KANADA, druhá co do velikosti země světa, ovšem s velmi nízkou hustotou osídlení mimo hlavní centra, sousedí pouze s jedinou zemí = USA.

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 18. 9. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Latinská Amerika Téma klíčová slova Latinská Amerika (španělská část)

Více

DUM č. 9 v sadě. 20. Ze-2 Evropa

DUM č. 9 v sadě. 20. Ze-2 Evropa projekt GML Brno Docens DUM č. 9 v sadě 20. Ze-2 Evropa Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV, 3AV Anotace DUMu: Evropa. Západní Evropa Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby

Více

STÁTY VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY. Obr. 1

STÁTY VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY. Obr. 1 STÁTY VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY Obr. 1 Obr. 2 SLOVENSKO Základní údaje Parlamentní republika Hlavní město Bratislava Počet obyvatel 5 477 038 Rozloha 49 035 km 2 Hustota zalidnění 103 ob./km 2 Měna Euro Jazyk

Více

Na severu oblasti převažují nížiny

Na severu oblasti převažují nížiny Střední Evropa Na severu oblasti převažují nížiny Na jihu pahorkatiny až velehory Alpy a Západní Karpaty,Velká Uherská nížina Řeky Odra,Rýn,Dunaj,Labe Středopolská nížina a Alpy-mnoho jezer Těží se černé

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY Obsah: Základní charakteristika země Ekonomika Zahraniční obchod Proč právě Nový Zéland? Perspektivní obory Jak na to? Základní charakteristika země Rozloha:

Více

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o 1. Vysvětlete: a) Jaký je podíl zaměstnaných osob v průmyslu v zemích méně vyspělých a v nejvyspělejších. Proč? b) Jakým způsobem lze členit průmysl. Která odvětví jsou chápána jako tzv. tradiční, moderní

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

díky konkurenci ze strany železniční a silniční (kamionové) dopravy značný útlum 2. námořní doprava

díky konkurenci ze strany železniční a silniční (kamionové) dopravy značný útlum 2. námořní doprava jedná se o sektor dopravy, který umožňoval dálkové interakce již v předmotorové éře výrazné převyšování ostatní druhů dopravy z hlediska kapacity i rychlosti silně závislá na přírodních podmínkách obecně

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Kanada základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Kanada základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Jméno: Střední Evropa se skládá České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska a Lichtenštejnska.

Jméno: Střední Evropa se skládá České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska a Lichtenštejnska. č. 7 název Státy Střední Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají střední Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné

Více

Základní údaje. Parlamentní republika. Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština

Základní údaje. Parlamentní republika. Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština Obr. 1 ALPSKÉ STÁTY Obr. 2 Základní údaje Parlamentní republika Vznikla rozpadem Jugoslávie Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština Obr. 3 Přírodní podmínky

Více

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy I. Velké Antily Velké Antily je skupina ostrovů mezi Karibským mořem, Yucatánem, Mexickým zálivem, Floridou a Bahamami. Velké Antily

Více

ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra

ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra VY_32_INOVACE_ZEM_75 ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Š Á š š ý š ň ý š š ý ž Ů š š šš ý š Č š ž š š š ž š š ý ó ý ž ó ý ý žó ť š š ý š š Š ýň š šš ý š š š š žň ý ý ž ý ž ý š š š š ž š šš š š ž Š ý ň š ý ž ž š Č š ž ý š š ú š ýž š ž ý ý ý ž Ů ý ž ý š ý š

Více

Š ŠŠ ě Š ě ř š š š š ř ě ó č ý š ý š ě ř ě Š ž š ě ů ě ř š ř šš š ý ě š ř ů č ý ě ě ě Ů č úč ě ý ě ý ú ý ý Š ý ě ý č š ý ú ě ě š Ů š ě ý ž š Š ý ý Ť š č š ě ý Ů Č ý ů ý ě ž Ů Š Í ž ě ý č ý ě ý ě ž Ů Ů

Více

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Aktivita, vhodná jako podpora přímé výuky. Slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti

Více

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ EVROPA HOSPODÁŘSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A IRSKA Mgr. Iva Svobodová VELKÁ BRITÁNIE - ekonomika kolébka průmyslové revoluce do konce 19.

Více

1.Kapské město Nachází se v JAR Jedno ze tří hlavních měst JAR Nachází se na kapském polooostrově Zajímavosti: Stolová hora Nádherná okolní příroda Pláže zvoucí k surfování Památky kombinující francouzkou,

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE. 10. přednáška Nový Zéland

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE. 10. přednáška Nový Zéland REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE 10. přednáška Nový Zéland Nový Zéland obecně podobná historie, hospodářská specializace i problémy jako Austrálie periferní poloha 2000 km od Austrálie původní

Více

Vá ení zákazníci! Na e cestovní kancelá

Vá ení zákazníci! Na e cestovní kancelá Váení zákazníci! Nae cestovní kancelá Vám nabízí cestu Od rovníku k pólm. Nasednte do naeho letadla a vydejte se s námi na cestu po hlavních pírodních krajinách svta! První pistání je v rovníkovém podnebném

Více

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 CETA Cílem dohody je odstranit obchodní bariéry v předem daných oblastech a podpořit tím obchod mezi EU a

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_14_Severní

Více

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa projekt GML Brno Docens DUM č. 8 v sadě 20. Ze-2 Evropa Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV, 3AV Anotace DUMu: Evropa. Severní Evropa. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie B Krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Datum:... Práce bez atlasu autorské řešení Pomůcky: psací potřeby Čas: 45 minut Letem světem 1) Z

Více

VY_52_INOVACE_ZE.S4.10

VY_52_INOVACE_ZE.S4.10 Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZE.S4.10 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název

Více

Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie

Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie AUSTRÁLIE 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie Měna: australský dolar Hlavní

Více

š š ř š ř š ží ř ý úř ř š ř š ř ř š ř Ž Ž ý ý ú ú š ř ř Ž š ý ř ř ý ř š ř ř ž ý ý ř ř ú ý ř Ó ř ý ř š ř ý ží ř ř š ž ř ý ý ř Ž Ž ř ří ý ý ž ř ý ř Ž ý Ž ř š ú ř ř ý ř ú ř Ž š ř Ž ý ž ř ú Ž ř ř ř ž ř š Ž

Více

Á š ý šš úř Č ý Žď Ž é ř é ř ů ř ů ř ýš é é ř Ř ý ž ř ý é é é ř ř ý úř ř ý ž é ý ř é ř é ž š ř ů ř ý š ř é ž ý ý ř ž ý é ž ú ý ú é é é ý Ů ů ý ř š ř ž ř ř ů ČÍ ž ž ž ř ý é ř é é ř Ž ž ý ž ú ý ž é ř ž ý

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

ž Ř š á Š Í č á č á Ů Ž ř á ů á ů Ž ř Í é š ř ů á á č ú ú ú ý á á á č ž š á ý é ž ý á ž ž ý á ů ý ž á č éž á ý éž ý ý ž é š á é á é č ž š ů ž éčá é ú ý é á ý ů č š ý š ž ž ž é á á é á é ř á éž č á á é

Více

Kontrolní test - doprava VY_32_INOVACE_Z.3.15. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia

Kontrolní test - doprava VY_32_INOVACE_Z.3.15. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE POVRCH, VODSTVO Mgr. Iva Svobodová Austrálie geografické vymezení pevnina na jižní polokouli obklopena vodami Indického a Tichého oceánu

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí Základní škola Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu

Více

Zahraniční obchodní rejstříky

Zahraniční obchodní rejstříky Stát Austrálie Adresa http://www.abr.business.gov.au zdarma název, status, sídlo, identifikační čísla za poplatek u některých firem rozšířené informace (Search ASIC) poplatky 25-60 AUD (výpisy z rejstříku

Více

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Obyvatelstvo světa IX. Charakteristika demografického vývoje Žák vysvětlí, proč rychlý růst světového obyvatelstva, vyvolal mezi vědci i politiky znepokojení z perspektiv dalšího vývoje. Uvede příčiny

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Á ý ž ž ů ž ý ů ú ý ř ž š ě ř ě ř ý ř ř ý ž ýž ě š Á ú ú š ě ý ý ě ů ž ů ž ř ě ý ž žů ě ř ůž š ř ýš ú ř š ý ř š ň ý ě ý ěž š ěž ý ě ř ěž ý ý ě ý ů ž š ň ů ů ý ř ř ř ů š ý š ř ý ý ř ý ž ě š š ě ý ů ř úž

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Evropa vodstvo Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Evropa vodstvo Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_50 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_Z678HO_13_2_17

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

EU V/2 1/Z25 VÝCHODNÍ EVROPA

EU V/2 1/Z25 VÝCHODNÍ EVROPA EU V/2 1/Z25 VÝCHODNÍ EVROPA Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Evropa region Východní Evropa. Prezentace slouţí jako výklad s vynechávanými

Více

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Evropa region Jihovýchodní Evropa. Prezentace slouţí jako výklad s doplňujícími

Více

ř é úě ř ů ř č č ý č ý Č ě ř ĺ Ö ř ů ř ý ě ě ě é ž Č ť č úč ĺ ř ĺ ř ě ř ě é ĺ ř ýš ý ě é ĺ ř é ĺ ř ů Í Ú ĺ Úč é Í ě Ž Ž é Úč ř ů č Ž ě Ž Ž ě ř ř ĺ é ý é ě ž ä ů úč ý ě Ž ř Ž é ý ě é ě ý ý ř ý č Ž ř ě ý

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva?

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Odhad vývoje v energetickém sektoru a možností jaderné energetiky Přednáška pro konferenci Ekonomické aspekty jaderné energetiky Praha, 28. března 2006

Více

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Otázky k zamyšlení: K čemu člověk potřebuje energii, jak a kde ji pro své potřeby vytváří? Nedostatek energie; kdy, jak

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Mgr. Zdena Seidlová REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS -Tichý oceán Učební pomůcky:

Mgr. Zdena Seidlová REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS -Tichý oceán Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_03_Z6E_64 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

ě á á áš ží á ř é Č é á á ě á ě ě š ř ů á ř ě ě š ř ů ě á áš á áš Ú Č áš á ž á ř é á Ř á á úř Č á á ř ě á áš ž á ř é ý úě é áš á ě ý ý ě ý ř Ž á Ž ě ř ř ů ů ý ý ě á é ž á Í ř ý ě ý é á é é Ž ř é ů ř á

Více