3 4/ Odkoupíme nadnormativní zásoby a materiály s vysokým obsahem níže uvedených prvků včetně výrobních odpadů:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3 4/2010. www.feroslitiny.cz. Odkoupíme nadnormativní zásoby a materiály s vysokým obsahem níže uvedených prvků včetně výrobních odpadů:"

Transkript

1 3 4/2010 Dodáváme feroslitiny a neželezné kovy: FeMo FeV FeW FeNb FeTi 30 a 70 FeCr HC a LC FeMn HC a MC FeSi FeP FeSiMn FeSiCa FeSiZr FeB FeS Mo Ni W Co Cu Cr Mn Sn Zn Pb Al Odkoupíme nadnormativní zásoby a materiály s vysokým obsahem níže uvedených prvků včetně výrobních odpadů: Ni Mo W Co Cr Ti V Ta Výhradní distributor společnosti Samchrome Ltd. - JAR největšího světového výrobce nízkouhlíkatých ferochromů s nízkým obsahem Si, S, P a N Commexim Group a.s. Barákova 237/8, Říčany, Česká republika tel.: fax: mobil:

2 Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne byl Radou pro V a V zařazen na pozitivní list recenzovaných časopisů (www.vyzkum.cz). Časopis a všechny v něm obsažené příspěvky a obrázky jsou chráněny autorským právem. S výjimkou případů, které zákon připouští, je využití bez svolení vydavatele trestné. Korektury českého jazyka se řídí platnými pravidly českého pravopisu. Výjimku tvoří názvy společností, které jsou na žádost jejich zástupců upravovány v souladu se zněním zápisu u příslušného registračního orgánu. Vydavatel není dle zákona č. 46/2000 Sb. 5 zodpovědný za obsah reklam. Firemní materiály nejsou lektorovány. Texty reklam nejsou bez vyžádání zadavatele korigovány. SDO. ISSN Číslo povolení Ministerstva kultury ČR registrační značka MK ČR E 4361 Redakce / editorial office: CZ Brno, Technická 2896/2 tel.: , fax: Vydává Svaz sléváren České republiky IČ Rozšiřuje Svaz sléváren ČR. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá redakce. Objednávky do zahraničí vyřizuje redakce. Předplatitelé ze Slovenska si mohou časopis objednat na adrese: SUWECO, spol. s r. o., Zátišie 10, SK Bratislava, tel.: , fax: Vychází 6krát ročně. 6 issues a year Číslo 3 4 vyšlo Cena čísla Kč 60,. Roční předplatné Kč 360, (fyzické osoby) + DPH + poštovné + balné. Cena čísla Kč 100,. Roční předplatné Kč 600, (podniky) + DPH + poštovné + balné. Subscription fee in Europe: 70 EUR (incl. postage). Subscription fee in other countries: 120 USD or 85 EUR (incl. postage) Tisk Reprocentrum, a. s., Bezručova 29, CZ Blansko, telefon: Do sazby , do tisku Náklad 700 ks. Inzerci vyřizuje redakce. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. obsah č a s o p i s p r o s l é v á r e n s k ý p r ů m y s l F o u n d r y I n d u s t r y J o u r n a l r o č n í k LV I I I č í s l o 3 4 t e m a t i c k é z a m ě ř e n í / v š e o b e c n ě z a m ě ř e n é č í s l o s p e c i a l t o p i c / g e n e r a l t o p i c n u m b e r ODBORNÉ ČLÁNKY 79 B o l i b r u c h o v á, D. B r ů n a, M. S l á d e k, A. Vplyv pretavovania na vlastnosti zliatiny AlSi7Mg0,3 modifikovanej stronciom Influence of remelting on properties of AlSi7Mg0.3 alloy modified with strontium 83 Č e c h, J. a k o l. Predikce pórovitosti a mikrostruktury u tlakově litého odlitku z Al slitiny pomocí simulace a experimentu Prediction of porosity and microstructure in pressure die-casting of Al alloy, using simulation and experiment 90 T e s a ř o v á, H. a k o l. Cyklická plasticita a únavová životnost izotermicky zušlechtěných LKG legovaných niklem Cyclic plasticity and fatigue life of nickel alloyed ADI 95 V l a s á k, T. a k o l. Creep austenitické litiny s kuličkovým grafitem Creep of austenitic ductile cast iron 99 P e t r í k, J. T o m p o š, T. Spôsobilosť skúšky zabiehavosti horizontálnou metódou Capability of the horizontal fluidity test 104 Ž a r n o v s k ý, J. M a l i k, J. K o v á č, I. Vplyv pôsobenia dotlaku pri liatí hliníkových a železných zliatin pod tlakom Process pressure influence at aluminium and ferrous pressure die casting vedoucí redaktorka / editor-in-chief Mgr. Helena Šebestová redaktorka / editor Mgr. Milada Haasová redakční rada / advisory board prof. Ing. Lubomír Bechný, CSc. Ing. Ján Cibuľa prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. Ing. Štefan Eperješi, CSc. Ing. Jiří Fošum Ing. Josef Hlavinka prof. Ing. Milan Horáček, CSc. Ing. Jaroslav Chrást, CSc. prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., dr. h. c. Richard Jírek Ing. Radovan Koplík, CSc. Ing. Václav Krňávek doc. Ing. Antonín Mores, CSc. prof. Ing. Iva Nová, CSc. Ing. Ivan Pavlík, CSc. doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D. Ing. Vladimír Stavěníček, předseda prof. Ing. Karel Stránský, DrSc. Ing. František Střítecký Ing. Jiří Ševčík Ing. Jan Šlajs Ing. Josef Valenta, Ph.D. Ing. Ivo Žižka P r e d i k c e p ó r o v i t o s t i a m i k r o s t r u k t u r y u t l a k o v ě l i t é h o o d l i t k u z A l s l i t i n y p o m o c í s i m u l a c e a e x p e r i m e n t u / s. 8 3

3 ÌÅ+Ï Ë¾ÇÌÍÏ4 f ć «ª 5 6 / 2010 p o s tup v ý ro by s t ře dn ě ve lk ých a ve lk ých o dlitků / manufacturing process of middle and heav y castings v!!! " Září na na brněnském brněnském výstavišti výstavišti -Září prezentace všech všech průmyslových průmyslových oborů oborůss prezentace akcentem na na specializované specializované veletrhy veletrhy akcentem ÉW Ö ß Ô é ¾ Ô Ù Þ Ô è é k Þ À Ô å ç k á Ø Þ ½ Ü k G Ø é ` k Þ «ÊÃ)Í É¼ÅÊÂ)»ÅÐĴ «½ÆÌÅ»Éл ÐÊ»Cgĩµ ¹³ª ĩ»ªĩ» R±C»C³W îàëß ØÚÚæäçØåðàåÞ ÜïßàÙàëàæå ØåÛ ëß ÀåëÜéåØëàæåØã Çß» ½æìåÛéð ºæåÝÜéÜåÚÜ æëüã ºæåëàåÜåëØã ¹éåæ îîî ÚæåëàåÜåëØãÙéåæ Úñ W²ªĩ ĩ ºĩ¹O²R ĩ»gªè Ò ÒË1Ë1Õ% Õ% ÇÉÆ& ʼ ÂËÀÍÅ* ÑO& ÊËÅÀË «ÊÃ)Í É¼ÅÊÂVº»ÅU ËéØÛàdåo døêë ñ[êëìçú ígë àåð êãfí[éüå &É Ø ÊãæíÜåêâØ ÞÔ âåâ`ácôæü `ÔæçákÞ ÂæåÚÜåëéØÚÜ døêëåoâ âæåýüéüåúü Ø ÛæçéæíæÛåf í êëøíð ºÜåæí[ Ûæêëìçåæêë à çéæ äüå o ăéäð áøíàcácáböøáìãâ âõè«ßøçéåâíàøík ā çüæ ¾` ãåâéìæçôéâéôçøßø ÞâàØå`ák æçákãåøíøáçôöøæøæüàèßçwáákàã ØÞßÔ Øàâ çüæ ¾` ÓÕ: ÍÒ ÓÕ: ÑÄ ÄÍÒ Ñ Ìäùèícñîãíw Ìäùèícñîãíw òënõcñäíòê õäëäóñç òënõcñäíòê õäëäóñç W W²ªĩµ «ª ³Wĩ» R±C»C³Wĩµ»³W nĩ»ĩ ºĩ ±O»C ª³ ¹»WÞ Ĵ Ýĩĩ ĩ Ýĩĩ 0ĩ Ýĩĩ 0ĩĩ Ýĩĩ 0ĩ Ýĩĩ ĩ ĩ ĩ ÄÆYÅÆÊËÀ ÂËÀÍÅ2 O& ÊËÀ ºËÀͼ Ç ÉËÀºÀÇ ËÀÆÅ gªĩ» R±C»C³Wĩ ªĩµ µn ª³ ĩµ ¹ ª C²ĩ ±O»C ª³ O ĩ ºĩ»ĩ ³¹ª½¹ºĩ ĩµ ¹ ª ² ĩ ª²Wĩ» MSV MSV ÍVÊË Í ¼Ï À¹ÀËÀÆÅ ¼ íwþßô ákàâ èß ÙØêàÚ äæûìãü àij ¼¼ åâí k Øá àâ èß ÜïëÜåÛÜÛ äæûìãü «àij ¼¼¼ àôëüàwßákàâ èß äøïàäøã äæûìãü àij C13 C13 C14 C14 ¾` «ÈÅ «¾` ª ÈÅ ¾` ÈÅ B22 C15 B23 B23 B23 C16 C12 B21 C16 C12 B24 B21 C16 B24 C11 KONGRESOVÝ SÁL II C10 B20 C17 C11 C17 CONGRESS HALL II C10 C9 C9 C8 CONGRESS HALL III (venue of the conference) VSTUP ENTRANCE VSTUP ENTRANCE B19 TLUM. KABINY KONGRESOVÝ SÁL III (konference) INTERPETING BOOTHS B19 B25 SALONEK B25 MEETING ROOM B25 VSTUP ENTRANCE VSTUP ENTRANCE P5 P5 P6 P6 B18 P7 P7 PěEDSÁLÍ / VESTIBULE » ĩ ±O»C ª³ĩ ª Oĩ ªµº ± ¾ ª ³ CĩÌâĩÐËÐĩÔÔĩ ³ ¹ª±ÝÞĩ+ÎÌÔĩÏÎËĩËÎÌĩÐÒËâĩĩ«½Þĩ+ÎÌÔĩÏÎËĩËÎÌĩÐÎÎ ªñ² ±ª» ª³Ý ¼¼¼Ý» ±ª» ª³Ý Æ ß b éw åø áæ ç é k É ¼ ¼ ¼ Õ ØíØ á ā è Õ Ø á ā Firma 1. ASHLAND-SÜDCHEMIE-CZ s.r.o. 2. SPECTRO CS, s.r.o. þ. stánku P5,P6 P1 3. ELSKLO s.r.o. 4. KNTL a.s. P2 P4 5. ZPS-SLÉVÁRNA, a.s. 6. MECAS ESI 7. HÜTTENES-ALBERTUS CZ s.r.o. 8. ýss + Svaz sléváren ýr 9. METOS v.o.s. 10. RMT s.r.o. Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště Brno tel.: fax: obálka 3. str. P7 P1 P2 Brno Výstaviště Výstaviště ± rgwĩ ³«² ªÞ í ÔåàÔ áâùøø B22 Ýĩĩ ĩ ĩ Ýĩĩ ĩ Ýĩĩ ĩ ĩ Ýĩĩ ' ĩ ĩĩ Ýĩĩ 'ĩ ĩ ' ĩ Ýĩĩ ' ñ ĩ Ýĩĩ 'ĩ % ñ ĩ Ýĩĩ ' ĩ2 ĩ ĩ ĩ Ýĩĩ ĩ ĩ 78 ¾` ÈÅ ¾` ÈÅ ÆÊË ËÅ2 ÄÆYÅÆÊËÀ ÆË ¼É ÇÆÊÊÀ¹ÀÃÀËÀ¼Ê îîî ëø êüéíàúü Úñ «Ê» «ª ³C±³Wĩ ³ ªĩ ªĩ ª µªkª³ ĩ ¾³ª p²ĩµ µ ª³W²ĩ»p ĩ ³ ± ¹Wĩg ±ĩ ĩµ «ª ³W ĩ ³ WÞ ± Í Ã Å É Ì " Æ ¾ % Æ % É Å Á Æ ¾ % Æ Ã Â " Á Â Æ Ç ¼ ÇH¼»Å KÂ Ç Ç¼É ¼ ÞâàØå`ák ÚæääÜéÚàØã àüá ¼ ÞâàØå`ák ÚæääÜéÚàØã àüá ¼¼ ãåøíøáçôöøéc ØÖÞâ é íþèàá ÖÛÜáæçÜçèÖkÔÉG çéüêüåëøëàæå æý êúàüåëàăú éüêüøéúß àåêëàëìëàæåê æé ìåàíüéêàëàüê C14 B22 P3 B21 B23 B20 P4 P4 P4 P3 P3 P3 P3 ĸ ĺ WC WC VSTUP - ENTRANCE ÆéÞØåàñØdåo êüâéüëøéà[ë ÆéÞØåàñØëàæåØã êüúéüëøéàøë Ç Æ Åɼ æ å â»ßüáþì «µåáâ íøöûåøãèõßüö ¾âáçÔÞç ÚæåëØÚë ¼áÚ»ÔáÔµØí cþâéw çøß ÙÔë ÕØí ØÞâéÔ³çÔ æøåéüöø Öí Æ ß b éw åø áæ ç é k É ¼ ¼ ¼ Õ ØíØ á ā è Õ Ø á ā îîî ëø êüéíàúü Úñ «Ê» ÇÔéÜ`ÜÔàÜæç Ü âæçwéôýkàwßâüáùâåàôök ÞçØåb Õì ÝÜà èàâ áüßì áôíkåôç áô çôéüök ãåâöøæçôþbíáwþßô âébûâûßø ÜæÞÔ ÁÔ åèûbæçåôácã kæßè áw ÔçÔÝØ áâíáô` ácãâ Ô èýk ½ØékæØ ØàÔÝk Ô èéc â àâæçk ÝÔÞ ã Ü çôéõc ãâæçèãâéôç ÔÕì ÝÜ âþâá`üßüæákíþ àüáwþßô ì ëüæçèýkçø ì ã Ø ãâþßô ì Þ ãâæçèãábàè éìçéâ Øák ØÞâáâàÜÖÞbÛâãâéc âàkéáô ÜÖÛæßbéWå áwöûî Ð ÝÔÞâçâàÕìßâåØÙØåâéWáâáÔ ãâ W ÔábàË¼Ë ÞâßØákçÔéÜ` ÔàÜæçå ã kãô ácýôþüáùâåàèýk»èçáüöþbßüæçìî Ð '2/2 (,. -0-8, /0 ÇÔéÜ`ÜÔàÜæç ÜàÔÝkāã ØæéØ ÞØåâèåâí àôáüçâæçýøýüöûâ ãâéc kāýø áâíáô`ác ä[ãæ çæë ÜÙå Úß àåýæéäøúo ÞçØåbÕì àâûßüéìè kçþ æãâåábàèéø ØákçÔéÕì ÈéØ ØábÜáÙâåàÔÖØé ÔÞëØíàdà Ø äàêë à çæíø ìáo áüûåæñåødåg ñø çæë ÜÙåf ÔÖkçkáèçáâæçÝØíkæÞWéÔç çâçâíýü çcák Ûâ áâçkàøýôþâíüãàúü Û ãü àëf ÃâíÜçÜéák ÝØ Ø çôéü`ü Ü àüæç Ü àôýk ác ÞçØåbíWÞßÔ ákéc âàâæçü ÝÔÞébæççÔé ÕèÞ âæôûâéwákákíþ ÖÛáWÞßÔ èçø ÞèçbÛâÞâéè GÞâßØák ÞçØåbãåâÕcÛßâáW æßø èýkök ØáÔÕìßâíÔàc Øáâã Ø Øé kà áô æãâåá ãå ÕcÛçÔéÕì çìçâçøá ØáÖØ ÝØ çcèàâöáüßâ ½ØçØ ìéìçéâ ØáíWÞßÔ íøþçøåbûâßíøéìýkç âæøç `ØàâçÜéÔÖØ çôéü` ÔàÜæçå ÞãåâéW cákíwæôû â çôéõì éø âèök Þ ÝØÝkàè Ûâæãâ Wåábàè é æßø Þè à ØàØ â ãâék Ôç ãâèíø íãåâæç Ø ÞâéÔác Éãåéb Ô cékàø Øãâ Ô èýküáùâåàôöø ÞçØåb Õì ÝÜà çâ èàâ áüßì â ÝÜæçb àkåì ã Üçâàéc k ÝÔÞãâæçèãâéÔçÞ âæô Øák Ûâæãâ WåábÛâé æßø Þè ½ØÝÜÖÛàâçÜéÔÖØ Õè Ø åâéác íwßø Øç áô éìçéâ Øá ÖÛ ãâ àkáþwöû ÉØ æßbéwåác ÝØ áèçáâ éì çéâ Üç ãåâæç Ø k ÞçØåb Õè Ø íôàc Øáâ íøýàbáô áô ØÞâáâàÜÞè ãåâéâíè Ô áø ãâèíø áô é åâõè â ßÜçÞ àáâû ì ĈíÔ ÞÔ âèöøáèû ßØ Üçbâé ØàÝØ çôéü`ø ÔàÜæçåìáÔáWÞßÔ âéâæçüçøþèçbûâþâéè ãôç Ü`ácíÔÜáçØåØæâéÔç Î Ð ¾ ¹¾ É ÉìçéW ØákØÞâáâàÜÖÞb Ûâãâéc âàkéøæßbéwåáwöû ¼á ÊÙæé åoâ ÏÀÏ ÚÜãæêë[ëåo âæãüåo ëøíàd Ø äàêëé æùæéì ÜãÜâëéææÚÜãà Ø ãàëàåð ê âìãàdâæí ä ÞéØÝàëÜä ÆéåÔçÞÔ UaWåáÔ ÆWíÔéâè ā «æ «ā ¼ÆµÁ ª««ª ª Î Ð ¾ ¹¾ É ÉìçéW ØákØÞâáâàÜÖÞb Ûâãâéc âàkéàøçôßèåúüü ìëåàúâf ãàêëð åâ` ` æ ā Çé[ÚÜ í ØëÜãàféì Çãæ åf Ø çãøêëàúâf éðëo ÌägãÜÚâf ñ[äüdåàúëío Ø âæí[ êëío íñûgã[í[åo ÆØçÞWákæ ØàØæßØà áôæâþâßæþb ÀåÞ Áà o KÜídoâ Æ Ã G Ô É Â G Ç Æ â Þ â ß æ Þ W µ å á â ç Ø ß ª à â Õ Ü ß ««ª æøéöüþ³æãææõåáâ Öí Ýæëæ ÁØåÛ[âæí[  é çéôåá ÖÛ âõâåøöû ãå àìæßâéþì áô ÆâÞâßæÞbçâÛâÕìßâé`ÔæâãÜæØÆßbéWåØá æçék Ø`Øáâè àáâûâ ½æâèçââÕâåìæé à íã æâõøàèáüþwçák æãâýèýkökĉé çéôåáâû æ ØàØæßá àèàøà çâé Øãâ ãâ Øáâ áèçáâè çøâåøçüöþâè ãå ãåôéâè çøöû áâßâúüø cýüáìé çéôåábûâèàcákôç à ØæéØ ÞØåb æüßkãåâãôúôöøýøé ÔÞàáâ ÛbíçâÛâéØ ØÝáâæçÜæÞåìçâ Ü bécç Üáâè çìçââõâåìáôãå àìæßâéöøçøöûáüöþbûâ íôàc Øáké ÕØÖáØâ`ØÞWéÔÝkÔÔáÜâæÔ àâçábàöûôåôþçøåèæçè ÜÔã kßü ãâþè é ÕØÖácÖâ áøéc k É æâè`ôæáb âõc éåöûâßk áô æç Ø áköû ÞâßWÖÛã ÜÝkàÔÖk kíøák ÁØÝÜáÔÞÝØçâàè ÜáÔãå àìæßâéöøáôæâþâßæþb ½Ü éã Ø FIREMNÍ PREZENTACE Výsledky zkušebního provozu s novým českým bentonitem (Sedlecký kaolin, a. s., Božičany) 108 Váhy a vážicí systémy pro slévárny od firmy FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna 109 Piosik,T. Novotný,J. Použití zařízení pro obrábění tryskáním (PPP TECHNICAL Sp. z o. o., Nowa Sól, Polsko) 112 Erlebach, J. Rakousko partnerská země MSV 2010 a váš partner v oblasti inovací (Veletrhy Brno, a. s.) RUBRIKY Roční přehledy '+ 6 - '-. /-6 12 %0. 2,0 /0 +7 % * -68 / ' -7&* /+9 /:.-; /7 %-6&* ' '9 #! "! # $ % 4#:!8(3 #:! #73 #9 (5 "3 (!9 3 3 ; ( & # '() % * & "! $ # $ ª«ª A d a m u s, P. a k o l. Results of test operation with a new Czech bentonite # $ %, ÌägãÜÚâf æûãfí[åo Æ ß b é W å Ø á æ ç é k É ¼ ¼ ¼ Õ Ø íø á ā è Õ Ø á ā Z PRAXE " # %! - - $ Å â í Þ ëú í î ëú Ã Ú ä å ó Þ á è Ý ç è í â í â ç ß è ë æ Ú Ü Þ óqìäúçh èý í Úïâf Ú æâìí ë ªª² 119 Ó ] ïi ë ÈÝåâíäò óþ ìåâíâç áåâçqäî ª ą «düéíåø ªéÛ ą «ëß ÁìåÜ Í Ã Å É Ì " Æ ¾ % Æ % É Å Á Æ ¾ % Æ Ã Â " Á Â Æ Ç ¼ É Í & É Á. Õ Ôß k âçôí ¾ ì çôéü`çéæûãæì o ëøí Ùì ì ¼ÆÇâ àüáèç ÜÞ ì ãôþæçøýác `ØÞW àwçâéßüéáôáwþßô ìçôéõ첫ª âçwíôá ÖÛ â ãâéc cßâ âãcç æãåwéác çø ì ØæØáWÞßÔ ìíé k Ö ÍÔÝkàÔéb â ãâéc Ü Õìßì èéø Øáì èâçwíþìĉçéæ êçæéì å[âãøû åø ëøíoéåg ÝØ áøý ßØ ÜçcÝ k éø âèök çôékåáì àüæçå çôéü` â ßbéÔ`Ô Ôß káøýàøáâéôákãåô ÖâéákÖܲû ãâéc ÜæØãåÔÞçÜÖÞìåâí c ßÜßìáÔç ØçÜáìãåâéØ âèökûâçôékåáì àü æçåôôçôéü`ø âçôíáô Ø Øák ßâÛìĈ âæçôßýæüíô Þâß êåo àë å[âãøûð ëüâìëfßæ âæíì â Õìæè cßôßýôþâãåéák åèû ÞåâÞÔç ²û À ØàØ ÞâáæçÔçâéÔç Ø é ØÖÛáì â ãâéc ÜÕìßìÞéÔßÜÿÞâéÔáb çâõìßôæãâ ç ØÕÔØáØåÚÜØ âãçüàôßüíôöøéæwíþì âã çüàwßák Þèæâéâæç åâçè æák Øák íõìç ÞâébÛâÞâéè âæô ØákáØÝÞåÔç k âõìçô éøákôãâ Ø ÂÕ âõábþâàãøçøáçákâ ãâéc ÜãÔ ßìÜáÔâçWíÞèĈ âæçôßýæüíô Þâßêåo àë å[âãøûð í ëøíoéåg âõìæè cßôßýôþâãåé ák²ûâãcçõìßìâ ãâéc ÜæãåWéáb Ø Øák âãçüàôßüíôöøéæwíþì íôýü çcákã ØæábÛâ éw Øák ÜáâéÔÖØ íô kíøák âàøíøák ãåâ æçâý ßÜçkíÕìçÞè âĉõâáõâáèûôç Ôâ ÕâåæßbéWåØáæçékKÆǹƼÉÈÇéµåác ØåÛ ëßü ¹éåæ ÌåàíÜéêàëð æý ËÜÚßåæãæÞð èæãâ W WéØ áøöû êüßßâåúôáüæøâá ê ÛæçéæíæÛåæì í êëøíæì Ø äüñàå[éæûåo Çß» âæåýüéüåúo ëß Zprávy Svazu sléváren České republiky inzerce &Üêâ[ êãfí[éüåêâ[ êçæãüdåæêë ą &ÊÊ ºñÜÚß ½æìåÛéðäÜå ÊæÚàÜëð ą º½Ê OBÁLKA COMMEXIM a. s., Říčany u Prahy FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna Veletrhy Brno, a. s., Brno PPP TECHNICAL Sp. z o. o., Nowa Sól, Polsko inzerce 103 LAC, s. r. o., Rajhrad Zprávy České slévárenské společnosti Vzdělávání 125 Slévárenská výroba v zahraničí Blahopřejeme Z historie SLÉVÁRENSKÉ DNY s d o p r ovo d n o u v ý s t avo u a 7. m ez iná r o d ní P h. D. ko nf e r e n c í Lungmuss Feuerfest Tschechien s. r. o., Brno Sedlecký kaolin, a. s., Božičany Targi Kielce Sp. z. o. o., Polsko Veletrhy Brno, a. s., Brno 47. slévárenské dny 2010 vložená inzerce Rakovnické tvářecí stroje s. r. o., Rakovník června 2010 H o t e l C o nt in e nt a l B r n o, w w w.co nt in e nt a lb r n o.c z P R O Č S E A K T I V N Ě Z Ú Č A S T N I T 47. S L É VÁ R E N S K ÝC H D N Ů tradiční účast zástupců většiny sléváren ČR a Slovenska propojení účastníků konference a doprovodné výstavy cenová dostupnost i pro menší firmy září 2010, Brno

4 Günter Rienass roční přehledy Odlitky z lehkých neželezných kovů odlévané do pískových a do kovových forem 2. část: odlitky ze slitin hořčíku G ü n t e r R i e n a s s Přehledy O situaci s hořčíkem v Austrálii referuje J. Grandfield [1]. V odkazu [2] je popsáno získávání hořčíku destilací. V odborném centru pro lehké kovy v Ranshofenu (LKR Leichtmetall Kompetenzzentrum Ranshofen) v Rakousku se podařilo odpařováním (vaporizací) a kondenzací zbytkových a odpadních materiálů ze zpracování hořčíku získat opět čistý hořčík. Kovové zbytkové látky se vystaví ve vakuové komoře při teplotě dna cca 700 C vakuu; hořčík se odpaří dříve, než se roztaví, a dá se pak znovu získat kondenzací. Snadno a přesně hořčíkové odlitky i pro jiné účely, než je výroba automobilů, to je tématem příspěvku C. Barka [3]. Firma C&C Bark Metalldruckguss und Formenbau Schönberg GmbH odlévá na strojích s horkou a studenou komorou už více než 40 let tlakové hořčíkové odlitky o hmotnosti od 1 do g. K výrobním procesům patří i odstraňování otřepů, úprava povrchu, třískové obrábění a montáž konstrukčních celků. Výkonnost tlakového lití názorně ukazují uvedené příklady odlitků ze slitin hořčíku: automobilový průmysl převodovky, volanty; elektronika pláště počítačů, konektory; komunikační technika pláště mobilů; elektrické nástroje převodovky, kryty; řetězové pily pláště, víka; optický průmysl pláště kamer, konstrukční díly; nábytkářství součásti nemocničních lůžek, spojovací články skříní; lékařská technika pláště analytických přístrojů; výroba sportovních a volnočasových potřeb vidlice jízdních kol, ráfky; strojírenství rychle se pohybující dodatečně montované součásti; zahradnická technika konstrukční součásti pro sekačky, nůžky, postřikovače. Malé přesné odlitky ze slitin hliníku a zinku jsou prezentovány v odkazu [4]. Firma Dynacast Deutschland GmbH, Bräulingen vyvinula na výrobu malých součástí o hmotnosti do cca 50 g s vysokou reprodukovatelností přesnosti rozměrů speciální rychloběžný stroj. O jakosti přesných hořčíkových odlitků firmy Andreas Stihl AG & Co. KG, Waiblingen pojednává odkaz [5]. S. Gramm a K. Doster [6] referují o semináři na téma hořčík, uspořádaném firmou Oskar Frech GmbH + Co. KG, Schorndorf-Weiler. V odkazu [7] podává D. Twarog přehled o pravidlech ITC (International Trade Commission Komise pro mezinárodní obchod) pro boj s dumpingovými cenami a o anketě ke stanovení sankčního cla pro hořčík. Podle amerického obchodního práva lze vybírat sankční cla na dovozy, když dodavatel prodává zboží v USA za nižší cenu (tzn. za nižší cenu než ve vlastní zemi nebo za cenu nižší, než jsou výrobní náklady) a ITC potvrdí, že tím vznikla domácímu průmyslu škoda. Slit iny V odkazu [8] jsou popsány mechanické a fyzikální vlastnosti hořčíkových slitin zn. AZ21, AM60, AM50, AM20, AS41, AS21 a AE42. Uvádí se pevnost v tahu, mez kluzu, mez stlačitelnosti, tažnost při přetržení, modul pružnosti, tvrdost podle Brinella, houževnatost, hustota, teplota likvidu, rozmezí tuhnutí, měrné (specifické) teplo, tepelná vodivost a elektrická vodivost. Poukazuje se na dobré tlumicí vlastnosti, vysokou rozměrovou stabilitu, vrubovou necitlivost, vysokou korozivzdornost a nízkou hustotu. Mimoto se pojednává o postupech tváření v tuho-tekutém stavu a odlévání (tlakové lití, lití do kovových forem, do pískových forem, odlévání s krystalizací pod tlakem squeeze casting, tixo lití), o vysokém poměru tuhost/hmotnost a obrobitelnosti. Na několika příkladech jsou ukázány možnosti výroby tenkostěnných a složitých odlitků. Na uvedených příkladech je vidět mnohostrannost jejich použití. D. Regener a G. Dietze [9] referují o změnách struktury a mechanických vlastností hořčíkové slitiny AZ91 po dlouhodobém tepelném namáhání. Výsledky zkoumání fázového složení struktury hořčíkové slitiny AZ91 odlévané postupem reo casting (v polotuhém stavu) po tepelném zpracování publikují Y. Wang, G. Liu a Z. Fan [10]. Odlitky ze slitiny AZ91 se odlévají pod tlakem a tento postup vede k výskytu pórovitosti. Možnost tepelného zpracování je proto omezená. Institut BCAST (Brunel Centre for Advanced Solidification Technology, Uxbridge, Middlesex, UK) vyvinul postup výroby tvarových hořčíkových odlitků z polotuhého materiálu (reocast), u kterého se vyskytuje podstatně méně pórovitosti a odlitky lze proto podrobit tepelnému zpracování. Experimentálním zkoumáním vlivu 1 až 3 % olova a kovů vzácných zemin (Nd, Pr) na mechanické vlastnosti a korozivzdornost ověřovanou zkouškou v solné mlze s 5% roztokem NaCl se zabývali L. Wang, H. Zhao aj. [11]. Přísada olova vede ke zpevnění tuhého roztoku a ke zjemnění zrna. Zrno zjemňuje i přísada kovů vzácných zemin. M. Krauss a B. Scholtes [12] referují o výsledcích zkoušek tepelné únavy hořčíkové slitiny AZ91. Zkušební odlitky odlité tlakově ve vakuu se zatěžovaly namáháním v tepelném rozsahu mezi 50 a +190 C. B. Duchesne, R. Bergeron, F. Chiesa aj. [13] srovnávají hořčíkové slitiny zn. AE44 a AZ91 odlévané do pískové formy s hliníkovou slitinou Al Si7Mg0,3. Z těchto slitin byl do forem ze směsi pojené fenolickou pryskyřicí a do keramických sádrových forem odlit blok motorů pro modelová letadla. Mikropórovitost prototypů bloku motorů dosahuje u hliníkové slitiny asi 0,5 %, u hořčíkové slitiny AZ91 asi 2 % a u AE44 přibližně 0,03 %. Velikost zrna je nejmenší u AZ91, následuje slitina AlSi7Mg0,3 a největší je u slitiny AE 44. Doby tuhnutí u odlitků litých ze slitiny AE44, AZ91 a Al Si7Mg0,3 do pískové formy byly v daném případě 0,6 min, 1,4 min, resp. 1,9 min. B. Ebel-Wolf [14] popisuje vlastnosti střídavé deformace hořčíkových slitin MRI 153M a MRI 230D. Rozšíření využívání hořčíkových slitin do oblasti tepelně a mechanicky vysoce namáhaných bezpečnostních konstrukčních součástí v sériově vyráběných vozidlech vyžaduje obsáhlé porozumění těmto vlastnostem se zřetelem na okolní podmínky, ve kterých se používají. Zjišťovaly se vlastnosti střídavé deformace hořčíkových slitin MRI 153M a MRI 230D v rozsahu teplot 25 C T 200 C. Tlumivost kompozitních materiálů na bázi Mg-Zn hodnotili H. Zhao, L. Wang aj. [15]. Do dvou slitin Mg-Zn se 4 až 6 %, resp. 9 až 11 %, zinku byly přidány anorganické částice o průměru 0,1 až 1,0 µm. Tyto částice se vložily do měděné formy předehřáté na 600 C a zalitím hořčíkovými slitinami vznikly kompozitní materiály na bázi kovu. Diagramy napětí prodloužení byly zaznamenány při různých r o č n í p ř e h l e d y Slévárenst ví. LV I I I. březen duben

5 Günter Rienass r o č n í p ř e h l e d y rychlostech prodlužování. Legující prvek zinek vedl ke zjemnění zrna hořčíku. Vývoj nových druhů hořčíkových slitin obsahujících stroncium a kovy vzácných zemin oznamují F. Pan, M. Yang a Y. Ma [16]. Mechanické vlastnosti a mikrostrukturu slitin MgAl se stronciem popsali A. Tang, R. Cheng aj. [17]. Přehled o zkouškách použití nové hořčíkové slitiny druhého tavení v průmyslové výrobě podávají C. Scharf, P. Zivanovic, A. Ditze aj. [18]. Postupy odlévání Povrch slitiny AZ91 a její reakci s pískovou formou zkoumali S. Takmori, Y. Osawa aj. [19]. F. Chiesa, B. Duchesne a J. Baril [20] ověřovali nahrazení mechanicky obrobeného hliníkového krytu ze slitiny 6061 odlitkem z hořčíkové slitiny AZ91. V případové studii je popsáno, jak byl kryt Dopplerova radarového systému, který byl původně vyroben z hliníkového bloku z hliníkové slitiny 6061-T6, nahrazen odlitkem litým do pískové formy z hořčíkové slitiny AZ91E. M. Kunst, A. Fischersworring-Bung, M. Gibson a G. Dunlop [21] hodnotí mechanické vlastnosti hořčíkové slitiny AM-SC1 odlévané do trvalé formy. Technologie nízkotlakého lití i pro hořčík, je popsána v odkazu [22]. Použití nízkotlakého lití bylo ve slévárně firmy Kurtz GmbH, Kreuzwertheim, rozšířeno i na oblast hořčíku. Y. Wang, D. Y. Li aj. [23] referují o numerické simulaci nízkotlakého lití kol z hořčíku. A. Srinivasan, U. Pillai a B. Pai [24] informují o mikrostruktuře a mechanických vlastnostech hořčíkové slitiny AZ91 odlévané pod nízkým tlakem. Procesní parametry hořčíkové slitiny AM50 při jejím nízkotlakém lití do kovové formy zjišťovali P. Fu, A. Luo aj. [25]. Novinkami tixo lití hořčíku se zabývali A. Lohmüller, M. Scharrer aj. [26]. V posledních letech bylo v Asii a v Severní Americe tixo lití zavedeno do sériové výroby. Referuje se o nových možnostech pro sériovou výrobu konstrukčních dílů tixo litím v Evropě. S. Heaney, P. Lyon, I. Syed a T. Wilks [27] referují o přesném lití materiálu Elektron 21 řešení pro letecký a kosmický průmysl využívající hořčíkovou slitinu. Zkoumání mikrostruktury a mechanických vlastností přesného odlitku z hořčíkové slitiny AZ91 lité do sádrové formy předkládají S. Lun, D. Dube a R. Trembley [28]. Koroze, úprava povrchu P. Angeli [29] se zabýval bezchromovou předběžnou úpravou hořčíku. Normálně se u hořčíkových součástí počítá se šestimocnou (hexavalentní) úpravou na bázi chromu, která kovu propůjčuje ochranu proti korozi a současně zlepšuje přilnavost ochranného filmu. O vývoji korozivzdorných a dekorativních úprav povrchů slitin hořčíku elektrochemickými a plazmovými postupy předběžné úpravy a povlakování se referuje v odkazu [30]. Tématem je nanášení povlaků postupem PVD (Physical Vapor Deposition) na slitiny hořčíku a jejich následné barvení. Použití Průzkum a vývoj použití hořčíku ve výrobě automobilů v Severní Americe ukazují J. A. Carperter, J. Jackman aj. [31]. Rostoucí ceny pohonných hmot a nárůst hmotnosti podmíněný bezpečnostními zařízeními podporují při výrobě automobilů použití lehkých kovů, zvláště slitin hořčíku. Kanadská vláda podporuje cíleně vývoj technologie hořčíku, např. projektem Vývoj litých konstrukčních součástí ze slitin Mg (Structural Cast Magnesium Development (SCMD)-Project) v těsné spolupráci s Americkým ministerstvem energetiky. Jako nejnovější výsledek spolupráce je představena součást rámu pro sportovní vůz Corvette 206 z hořčíkové slitiny (AE 44) odolné proti tečení, který oproti dosavadnímu hliníkovému rámu vykazuje 34% snížení hmotnosti. Další americký výzkumný projekt (MPCC: Magnesium Powertrain Cast Components hořčíkové odlitky součástí hnacího ústrojí) je zaměřen na snižování hmotnosti motoru, resp. převodovky, o minimálně 15 % náhradou hliníkových odlitků odlitky hořčíkovými (blok válců litý do pískové formy, tlakový odlitek olejové vany, tlakový odlitek krytu motoru) a vytvoření obsáhlé materiálové banky hořčíkových odlitků ze žáruvzdorných hořčíkových slitin odolných proti tečení. T. Buschjohann [32] představuje konstrukční součásti s optimalizovanou funkčností z lehkých slévárenských materiálů. O oceněných odlitcích ze slévárny v Nettetalu (Severní Porýní Vestfálsko) referuje M. Franken [33]. Evropským výzkumným projektem Hořčíkový motor a také daty materiálů za zvýšených teplot pro výrobu automobilů se zabývají P. Bakke, I. de Lima aj. [34]. Jako vhodné slitiny pro tlakově lité hořčíkové odlitky bloků motoru byly vybrány slitiny typu Mg-Al-RE (AE) a Mg-Al-Sr (AJ). Zkoušely se vždy dvě slitiny (AE44 a AE35, AJ52A a AJ62A) a výsledky se srovnávaly se známými výsledky hliníkové slitiny A380. Použitím hořčíkových slitin za vyšších teplot se zabývají R. Yehuda, N. Nagar aj. [35]. K. Weiss a C. Honsel [36] simulovali strukturu a mechanické vlastnosti konstrukčních součástí z hořčíku. Slitiny hořčíku nabízejí velký potenciál snižování hmotnosti pro leteckou výrobu. Různé J. E. Hillis [37] referuje o postupu recyklace hořčíku s tavidly a bez tavidel, o jejich přednostech a nevýhodách. H. Wick [38] se zabýval recyklací hořčíkových odlitků. Firma Aleris Recycling GmbH, Grevenbroich se stala v r partnerem pro recyklaci kompaundních odlitků klikových skříní z hliníku a hořčíku pro BMW AG. Schválená výroba hořčíku druhého tavení činí t/rok, současná kapacita je t/rok. Příslušná zařízení sestávají z úpravy třísek (odstředivka, lis) a třídicího zařízení Schredder (prosívání, rozdružování, rentgenová detekce). U tavicího zařízení vytápěného plynem se používá proces v kelímkové peci s tavivy, průběžný proces bez solí v kelímkové peci pro vratný materiál 1. třídy a housky a proces s tavivy v kelímkové peci s indukčním ohřevem. Udržovací a licí pece se vytápějí elektricky a provozují se s ochranným plynem (směs N 2, SO 2 a CO 2 ). O. Yosef, G. Gertsberg aj. [39] informují o nových technologiích pro sdruženou recyklaci hořčíkových slitin MRI153M a MRI230D. Fyzikálním přístupem k přímé recyklaci hořčíkového vratného materiálu použitím reo lití se zabývají G. Liu, Y. Wang a Z. Fan [40]. Zjemňování zrna hořčíkové slitiny AZ91 prostředkem Nucleant 5000 zkoumali A. Schiffl, K. Renger aj. [41]. Nucleant 5000 je účinný prostředek pro zjemňování zrna této slitiny. Jeho účinnost je závislá na teplotě, při 750 C je vyšší než při 700 C. Důležité je i jeho množství. Ukázalo se, že dobrou účinnost mají už malá množství tohoto prostředku. O zjemnění zrna a zlepšeném přirozeném stárnutí slitiny Mg-Zn přidáním stopového množství V referuje J. Buha [42]. Zjemnění zrna slitin lehkých neželezných kovů popisují T. K. Ramachandran, P. K. Sharma aj. [43]. Beztřískové řezání hořčíkových odlitků ve slévárně lehkých neželezných kovů 114 Slévárenst ví. LV I I I. březen duben

6 Günter Rienass BMW, Landshut popisují H. Ricken, M. Ostermeier aj. [44]. C. Weiland [45] popisuje elektrický ohřev licí hubice pro odlévání hořčíku. Elektrické ohřívací patrony se vkládají do stroje na tlakové lití, aby se tavenina udržela v přívodu do licí hubice na optimální a rovnoměrné teplotě. Odporově ohřívaná spirálovitá trubicová topná tělesa se ve srovnání s tradičním ohřevem vyznačují rovnoměrným rozdělením teploty v masivním kanálu, jednoduchou obsluhou a vysokým potenciálem úspory energie (až 60 %). Uzavřené ohřevy se osvědčily pro tlakové lití zinku na strojích s teplou komorou a nyní se zkoušejí i pro tlakové lití hořčíku. Literatura [1] Light Metal Age, 2008, č. 2, s [2] Giesserei-Erfahrungsaustausch, 2008, č. 11, s. 38. [3] Tagung Leichtbau in Magnesium, 8. 9.říjen, 2007, Landshut, s [4] Metall, 2008, 62, č. 1 2, s. 21. [5] Metall, 2008, 62, č. 1 2, s. 20. [6] Giesserei-Erfahrungsaustausch, 2008, č. 1-2, s [7] Diecasting Engineer, 2008, 52, č. 3, s , 52. [8] Engineered Casting Solutions, 2008, 10, č. 4, s [9] 15th Magnesium Automotive and User Seminar, září 2007, Aalen, s [10] Hommes et Fonderie, 2007, č. 380, s [11] Foundry, India, 2007, 19, č. 6, s [12] Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, 2008, 39, č. 8, s [13] Hommes et Fonderie, 2008, č. 381, s [14] Werkstoffkundliche Berichte, 2005, 17, s [15] Foundry, India, 2008, 20, č. 1, s [16] Material Science Forum, , 2007, s [17] Materials Transactions, 2008, 49, č. 6, s [18] Giesserei, 2007, 94. č. 11, s [19] Materials Transactions, 2008, 49, č. 5, s [20] Giesserei-Praxis, 2007, 58, č. 12, s [21] Magnesium Technologies, SAE, 2008, Publication 2205, s [22] Metall, 2008, 62, č. 1 2, s. 24. [23] International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2007, č. 3 4, s [24] International Journal of Microstructure and Materials Properties, 2007, č s [25] Journal of Materials Processing Technology 205, 2008, č. 1 3, s [26] 15th Magnesium Automotive and User Seminar, září 2007, Aalen, s [27] IMA 2007, 64th Annual World Magnesium Conference, květen 2007, Vancouver, Kanada, s [28] Materials Characterization, 2008, 59. č. 2, s [29] P&TF Pressocolata & Tecniche Fusorie, 2008, 2, č. 1, s [30] Metall, 2007, 61, č. 9 2, s [31] Diecasting Engineer, 2008, 52, č. 2, s [32] Fachveranstaltung Konstruieren mit Gusswerkstoffen, Haus der Technik, září 2007, Essen, s [33] Giesserei, 2008, 95. č. 7, s [34] Hommes et Fonderie, 2007, č. 377, s [35] 15th Magnesium Automotive and User Seminar, září 2007, Aalen, s [36] Giesserei, 2007, 94. č. 11, s. 30, [37] IMA 2007, 64th Annual World Magnesium Conference, květen 2007, Vancouver, Kanada, s [38] Tagung Leichtbau in Magnesium, 8. 9.říjen, 2007, Landshut, s [39] 15th Magnesium Automotive and User Seminar, září 2007, Aalen, s [40] Material Science and Engineering, 2008, č. 1 2, s [41] Giesserei, 2008, 95, č. 7, s [42] Acta Materialica, 2008, 56, č. 14, s [43] 68th World Foundry Congress, února 2008, Indie, s [44] Giesserei-Erfahrungsaustausch, 2008, č. 7 8, s [45] Giesserei-Erfahrungsaustausch, 2008, č. 3 s (Zkrácený překlad z časopisu Giesserei, 2009, 96, č. 6, s , 45. pokračování) SPOLUPRÁCA 2010 Termín: dubna 2010 Místo konání: Tatranská Lomnica, Slovensko Bližší informace: TRIPOLI INT. MACHINERY SHOW Termín: května 2010 Místo konání: Tripoli, L ibye Bližší informace: w w w.sen- expo.com Aluminium Brazing 6. mezinárodní kongres Termín: května 2010 Místo konání: Düsseldor f, Německo Bližší informace: w w w.alu-verlag.de China International Foundry Expo Termín: května 2010 Místo konání: Beijing, Čína Bližší informace: w w w.expochina.cn Metallurgy-Litmash, Tube Russian, Aluminium Non-Ferrous, wire Russia Termín: května 2010 Místo konání: Moskva, Rusko Bližší informace: w w w.metallurgy-tube-russia.com, w w w.wire -russia.com Čína 2010 Mezinárodní konference slitiny železa Termín: května 2010 Místo konání: Š anghaj, Čína Bližší informace: w w w.ferro -alloys.com r o č n í p ř e h l e d y Slévárenst ví. LV I I I. březen duben

7 Josef Hlavinka zprávy Svazu sléváren České republiky Svaz sléváren ČR na čem pracujeme a co je před námi I n g. J o s e f H l a v i n k a v ý k o n n ý ř e d i t e l S S Č R z p r áv y s va z u s l é vá r e n če s k é r e p u b l i k y Technická 2896/ Brno tel.: tel.: tel.+fax: s v a s v a z s l e v a r e n. c z w w w.svazslevaren.cz Váš partner pro čerpání z fondů EU Evropská Unie Svaz sléváren České republiky je přidruženým členem CAEF Committee of Associations of European Foundries (Asociace evropských slévárenských svazů) generální sekretariát Sohnstrasse 70 D Düsseldorf P.O.Box D Düsseldorf Německo tel.: tel.: tel.: fax: eurofoundry.org w w w.caef- eurofoundry.org f o t o I. M u s i l o v á Propagujme a zviditelňujme náš obor (obr. 1). I to je poslání Svazu sléváren ČR. V letošním roce jsme se zaměřili na domácí i zahraniční akce s cílem zviditelnit um našich sléváren a dát jim možnost navázat další obchodní kontakty. Dosáhnout tohoto cíle znamená využít všech dostupných možností v připravovaných projektech a získat zcela nové kontakty z vlastní iniciativy. Našim úkolem bude účelově a komplexně informovat o možnostech českého slévárenství. Pro domácí i zahraniční odběratele odlitků jsme připravili ucelený přehled (katalog) sléváren a modeláren ČR, ve kterém jsou podrobně popsány jejich materiálové, objemové, hmotnostní a další možnosti. Naše další práce bude spočívat v prezentacích českého slévárenství na světových veletrzích a na obchodních účastech naší země v zahraničí (obr. 2). Jako příklad uveďme účast v doprovodných programech na veletrzích Metef Brescia, Subcontracting Hannover (stali jsme se partnerem organizátora), Strojársky veľtrh Nitra, MSV FOND-EX 2010 Brno (i zde jsme již tradičně odborným garantem) nebo Midest Paříž. Věříme, že Obr. 1. Propagování oboru slévárenství v novinách a časopisech Obr. 2. Prezentace českého slévárenství na domácích a zahraničních akcích odezvou takových oborových prezentací budou nové exportní příležitosti pro vás, naše slévárny. V rámci možností chceme, abyste se i vy zapojovali do konkrétních prezentací vašich společností formou seminářů či workshopů. O připravovaných akcích budete včas informováni prostřednictvím informací rozesílaných sekretariátem svazu. Další, neméně důležité téma, které dokazuje prestiž, vážnost a serióznost našeho oboru, jsou investice do vědy, výzkumu a vývoje. Celá řada z vás řeší výzkumné a vývojové projekty, ať už za pomoci podpory či z vlastních zdrojů. Myslíme si, že i tato oblast má slabou publicitu a do povědomí veřejnosti doma i v zahraničí se dostává jen málo. Proto jsme si dali za cíl zviditelnit i tuto oblast. Z podkladů, které jste nám zaslali, jsme připravili ucelený materiál pro potřeby Svazu průmyslu ČR a pro další prezentaci českého slévárenství. Jestliže chceme být viděni, musíme neustále informovat o tom, že se zdokonalujeme a že hledáme nové možnosti a příležitosti i s vizí do budoucna. Proto vás chceme vyzvat k aktivní komunikaci a spolupráci. Budeme rádi a hrdě informovat o novinkách a s nimi spojených investicích ve vašich slévárnách a společnostech. Z tohoto důvodu vás vyzýváme, abyste nám i nadále zasílali informace o vašich úspěšných aktivitách a byli nám tak nápomocni při prezentování českého slévárenského oboru na veřejnosti doma i v zahraničí. 116 Slévárenst ví. LV I I I. březen duben

8 FOND-EX 2010 Rádi bychom vás touto cestou upozornili na významnou akci, která poprvé ve své historii bude spojena s cílovou skupinou vás, výrobců odlitků. Veletrh FOND-EX 2010 ve dnech bude součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně Využijme tuto změnu ku prospěchu obchodních aktivit sléváren v České republice!!! Nyní nám dovolte uvést důležité momenty týkající se tohoto veletrhu: vystavovatelé Mezinárodního strojírenského veletrhu budou z převážné části výrobci strojů a strojírenských technologií, tedy odběratelé vašich odlitků, doprovodný program garantovaný naším svazem bude realizován tak, aby došlo k efektivnímu využití spojení obou veletrhů s přímým obchodním dopadem ve vazbě dodavatel odběratel, semináře budou mít formu prezentace našeho oboru, a to vás a vašich organizací v roli přednášejících pro strojírenské podniky, strojírny a jiné odběratele v roli posluchačů, snahou Svazu sléváren ČR bude mimo jiné zajistit veškerou možnou podporu pro realizaci a zviditelnění vašich výrobků v očích odběratelů z tuzemska, z Evropy a z celého světa, samozřejmostí bude i prezentace obchodních organizací, dodavatelů vstupů pro slévárny, tak jak tomu bylo v minulosti na specializovaném veletrhu TOP TECHNOLOGY. Výstupem vaší účasti na tomto veletrhu by nemělo být pouze formální setkání z branže, ale setkání s konkrétními odběrateli vašich výrobků, které chceme na tomto veletrhu oslovit a přilákat k vám, k našim slévárnám. Očekává se od nás a je naší povinností využít tohoto strojírenského veletrhu nejen k propagaci slévárenského oboru, ale i k získání nových potenciálních zákazníků. Domníváme se, že tento veletrh v podobě, v jaké je připravován, má možnost úspěšného naplnění vašeho očekávání a bude adekvátní k vámi vynaloženým prostředkům. Konkrétně: náklady na veletrh pro vystavovatele z oblasti slévárenského průmyslu jsou předjednány tak, aby byly na úrovni veletrhu FOND-EX, nikoliv na úrovni MSV, sleva pro členské organizace Svazu sléváren ČR, vystavovatelům chceme být nápomoci při jejich účasti na veletrhu formou inkubátoru. Myslete na propagaci na mezinárodním slévárenském veletrhu FOND-EX 2010, Domníváme se, že je v dnešní době prozíravé a vhodné investovat do účasti na takto organizovaném veletrhu, a to vzhledem k jeho charakteru. Finanční prostředky na domácí prezentaci budou jistě nižší než v zahraničí. Na tomto mezinárodním veletrhu budete mít všechny odběratele a nákupčí nejen z ČR a Evropy na jednom místě. z p r áv y s va z u s l é vá r e n če s k é r e p u b l i k y O dalších krocích v přípravě a zajištění veletrhu FOND-EX 2010 vás budeme průběžně informovat. Kontakt v případě dotazů, připomínek a nápadů: tel.: Slévárenst ví. LV I I I. březen duben

9 Jan Šlajs z p r áv y Če s k é s l é vá r e n s k é s p o l e čn o s t i zprávy České slévárenské společnosti sekret ariát p.s. 134, Divadelní Brno tel., záznamník, fax: mobil: volny.c z w w w.slevarenska.cz ČSS je členskou organizací WFO World Foundrymen Organization c /o The National Metalforming Centre 47 Birmingham Road, West Bromwich B70 6PY, Anglie tel.: fax: thewfo.com Vážení čtenáři, I n g. J a n Š l a j s p ř e d s e d a Č e s k é s l é v á r e n s k é s p o l e č n o s t i je tomu již asi osmnáct měsíců, kdy se v českých slévárnách začaly projevovat první důsledky vznikající celosvětové krize. Krize dosud působí, i když se dá říci, že v posledních měsících se již začínají objevovat první náznaky zlepšení a zákazníci začínají, sice velice skromně, ale přece jen objednávat. Dle dostupných informací bylo slévárenství v České republice jedním z nejvíce postihnutých oborů, kde ve srovnání s výkony prvního pololetí roku 2008 výpadek objednávek dosáhl až 60 %, v jednotlivých případech dokonce i více. Co se za uplynulých 18 měsíců přihodilo? Většina sléváren snížila počet pracovníků, snížil se výkon, někde se omezil počet pracovních dnů v týdnu a všichni se snažili najít maximálně efektivní řešení dopadu vzniklé situace. V tomto období slévárny vyčerpaly fakticky veškeré finanční rezervy a v současné době je silně ohrožena ekonomická stabilita mnoha z nich. Výsledkem jsou insolvence, které se šíří českým slévárenstvím jako rakovina a zcela neplánovaným a nevypočitatelným způsobem dopadají na slévárny, zaměstnance, dodavatele a další spolupracující instituce. Obdobná situace je i v sousedních zemích, tedy u naší konkurence, ale s tím rozdílem, že mnohé slévárny především na západ od naší hranice, vstupovaly do krizového období s výrazně lepším finančním zázemím. Co nás může čekat v letošním roce? Především druhé pololetí roku 2010 by mělo potvrdit, že již opravdu nastává obrat a strojírenská výroba, která je naším nejvýznamnějším zákazníkem, nabírá tempo. Je reálné, že se již nevrátí takový hlad po odlitcích, jak tomu bylo v letech Ale rozvoj strojírenské výroby bez odlitků není možný. Proto zákonitě musí do sléváren přijít nové zakázky a potřeba odlitků se bude opět zvyšovat. Problém je ale v tom, zda kapitálově slabé české slévárny budou mít dostatek oběžných prostředků na profinancování nárůstu výroby a zda banky budou ochotny podpořit české slévárny a formou provozních úvěrů posílit jejich finanční stabilitu. Dalším problémem jsou pracovní týmy sléváren. Z důvodu snižování počtu pracovníků ve slévárnách došlo v minulém období k výrazné redukci odborně i manuálně zdatných jednotlivců, a tím k narušení struktury pracovních kolektivů. Je potřeba si uvědomit, že nové zakázky budou klást vysoké požadavky na předvýrobní a výrobní úseky. Pro získání nových zakázek bude nutné nabídky a předvýrobní etapy zvládat v krátkých termínech s vysokou mírou úspěšnosti, výrobní proces s minimálními náklady, a to vše při vysoké kvalitě odlitků a v cenových relacích, které jsou konkurenceschopné na středoevropském trhu s odlitky. Z toho vyplývá, že kvalita a odborná zdatnost pracovních kolektivů sléváren budou hrát vedle finanční způsobilosti sléváren v letech 2010 a 2011 rozhodující roli při získávání nových zakázek a zvyšování výkonnosti českých sléváren a budou rozhodovat o tom, jak která slévárna bude úspěšná. Protože profesní zdatnost pracovních kolektivů bude pravděpodobně rozhodovat o budoucnosti jednotlivých sléváren, je na místě zdůraznit, že objektivně správné informace z oboru slévárenství je v České republice možné získat na vysokých školách v Brně, Praze, Liberci, Ostravě, Plzni, na Střední průmyslové škole Brno, Sokolská 1, na půdě České slévárenské společnosti a Svazu sléváren ČR. Aktivity vysokých škol jsou z principu zaměřeny na výchovu vysokoškolsky vzdělaných odborníků a vědecko-výzkumnou činnost. SPS a VOŠT, Sokolská 1, Brno, je zaměřena na výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů. Z toho vyplývá, že Česká slévárenská společnost a Svaz sléváren ČR jsou v současné době v zásadě jedinými organizacemi v České republice, které jsou schopny a připraveny předávat informace z oblasti slévárenství pro pracovníky všech slévárenských profesí prostřednictvím přednášek, odborných tematických seminářů, konferencí, vydavatelskou činností (časopis Slévárenství) a osobními kontakty se slévárenskými odborníky v rámci činnosti odborných komisí. Chtěl bych zdůraznit, že hlavním úkolem České slévárenské společnosti je vzdělávací činnost ve prospěch sléváren. Česká slévárenská společnost je zde pro slévárny a slévárny i v této velmi svízelné době by měly mít zájem na tom, aby tato společnost fungovala a měla dostatek finančních prostředků na svoji činnost a zpětně přinášela násobně větší užitek slévárnám. Z důvodů navyšování nákladů všeho druhu a stagnaci příjmů se hospodaření České slévárenské společností dostává pomalu, ale jistě do záporných čísel. Zachování současného stavu by 118 Slévárenst ví. LV I I I. březen duben

10 Česká slévárenská společnost ČSS / Czech Foundrymen Society CFS a odbor slévárenství ÚST FSI VUT v Brně / and the Brno University of Technology uspořádá ve dnech / will organise on června 2010 / 23 rd 24 th June SLÉVÁRENSKÉ DNY s doprovodnou výstavou a 7. mezinárodní Ph.D. konferencí 47 th FOUNDRY DAYS with accompanying exhibition and 7 th International PhD Foundry Conference Hotel Continental Brno, PROČ SE AKTIVNĚ ZÚČASTNIT 47. SLÉVÁRENSKÝCH DNů? Tradiční účast zástupců většiny sléváren ČR a Slovenska (každoročně asi 150 účastníků) Koncentrace účastníků konference a doprovodné výstavy Cenová dostupnost i pro menší firmy (nezměněné ceny po dobu 8 let v rozmezí tis. Kč pro vystavovatele, komerční ústní prezentace se simultánním překladem od 3 tis. Kč) MOŽNOSTI AKTIVNÍ ÚČASTI / ACTIVE PARTICIPATION A) PŘEDNÁŠKA / PAPER A I-1 / komerční / commercial, 15 min Kč / 120 EUR A I-2 / komerční / commercial, 30 min Kč / 200 EUR A II-1 / prezentace vědecko-výzkumných institucí a VŠ / presentation of scientific research institutions or universities zdarma / no fee D) VÝSTAVA / EXHIBITION D I / základní modul / basic module (4 m²) D II / rozšířený modul / extended module (8 m²) D III / maximální modul / maximal module (12 m²) Kč / 480 EUR Kč / 720 EUR Kč / 960 EUR OSTATNÍ MOŽNOSTI / OTHER POSSIBILITIES: C13 C13 C14 C14 C15 B22 B23 B23 B23 B22 Situa ní plán výstavy / Exhibition Site Plan slévárenské dny / 47 th Foundry Days C12 C16 Aktuální obsazení stánk / Actual occupation of the stands Date: 24. b ezna 2010 / 24 th March 2010 C12 C16 B21 B24 C11 C16 B21 B24 C13 C13 C14 C14 C15 B22 B23 B23 B23 C12 C16 C11 C17 B20 B25 C12 C16 B21 B24 B22 C17 B19 B25 C16 B21 B24 C11 C10 B19 B25 C11 C17 B20 B25 C10 C17 VSTUP KONGRESOVÝ VSTUP VSTUP TLUM. KABINY VSTUP KONGRESOVÝ SÁL II SÁL III (konference) SALONEK B19 B25 CONGRESS HALL II ENTRANCECONGRESS ENTRANCE HALL III (venue INTERPETING ENTRANCEBOOTHS ENTRANCE of the conference) MEETING ROOM C10 B19 B25 C9 C9 C8 B18 C10 VSTUP VSTUP VSTUP VSTUP ENTRANCE ENTRANCE ENTRANCE P5 ENTRANCE P5 P6 P6 P7 C9 C9 C8 B18 P5 P5 P6 P6 P7 P4 P4 P4 Firma 1. ASHLAND-SÜDCHEMIE-CZ s.r.o.. stánku P5,P6 P4 P4 P4 P3 2. SPECTRO CS, s.r.o. P1 P3 P3 P3 P3 3. ELSKLO s.r.o. P2 WC 4. P3 WC P3 P3 KNTL a.s. KONGRESOVÝ SÁL II CONGRESS HALL II P4 KONGRESOVÝ SÁL III (konference) CONGRESS HALL III (venue of the conference) P7 P EDSÁLÍ / VESTIBULE P EDSÁLÍ / VESTIBULE P7 P1 5. ZPS-SLÉVÁRNA, a.s. C14 VSTUP - ENTRANCE 6. MECAS ESI 7. HÜTTENES-ALBERTUS CZ s.r.o. 8. SS + Svaz sléváren R 9. METOS v.o.s. 10. RMT s.r.o. B22 P3 B21 B23 B20 P2 TLUM. KABINY INTERPETING BOOTHS WC P7 P7 P2 P1 SALONEK MEETING ROOM WC VSTUP - ENTRANCE z p r áv y Če s k é s l é vá r e n s k é s p o l e čn o s t i Organizační sekretariát / Organizational secretariat TA-SERVICE, s. r. o., Hlinky 48, Brno, Czech Republic Kontakt / contact: Ing. Hana Bezděková tel./fax: , Slévárenst ví. LV I I I. březen duben

11 Jan Šlajs / Václav Kafka / Ludví k Mar tinek z p r áv y Če s k é s l é vá r e n s k é s p o l e čn o s t i znamenalo, že v průběhu několika málo let by Česká slévárenská společnost musela z finančních důvodů ukončit svoji činnost. To by mohlo mít pro české slévárenství velmi neblahé následky a ve svém důsledku by mohlo ohrozit konkurenceschopnost českých sléváren z důvodu velmi omezené dostupnosti informací z oboru slévárenství. Vážení čtenáři, slevači a pracovníci managementu sléváren, chtěl bych Vás touto cestou vyzvat k aktivnímu zapojení Vašich sléváren při financování činnosti České slévárenské společnosti formou kolektivního členství sléváren ve společnosti, k účasti Vašich pracovníků na vzdělávacích akcích všeho druhu a k nákupu SLÉVÁRENSKÉ ROČENKY 2010, která bude v letošním roce věnována platným nemateriálovým slévárenským normám. Jak mohou taviči a mistři ve slévárnách přispět k úspoře nákladů tekutého kovu d o c. I n g. V á c l a v K a f k a, C S c. I n g. L u d v í k M a r t í n e k, P h. D. Úvod V době pokračující hospodářské krize je jedním z velice důležitých cílů dosahování maximální úspornosti ve všech fázích výroby odlitků. Je známo, že náklady zásadně ovlivňují nejnižší řídicí články výroby. U tekutého kovu jsou to zejména taviči a mistři. K ovlivnění výše nákladů jsou nezbytné tři základní předpoklady: 1. získání příslušných informací, 2. znalost opatření, která lze na základě získaných informací provést, 3. motivace k provedení příslušného zásahu. Odborná komise (OK) tavení oceli na odlitky při ČSS uspořádala v září 2009 XIX. školení tavičů a mistrů oboru elektrooceli a LKG (Slévárenství, č /2009, s. 448). Využili jsme tohoto školení, abychom se pokusili pomocí anonymní ankety zjistit, zda taviči a mistři mají příslušné informace, které mohou využít k úspornému vedení tavicího pochodu. Druhému předpokladu (znalosti, jaká opatření cíleně provádět) jsme se věnovali spíše okrajově, protože tomuto tématu bylo věnováno samotného školení. Podmínky provedení ankety Anketní dotazník se skládal z 20 otázek, jeho vyplnění bylo anonymní. Anketní lístky odevzdalo celkem 29 účastníků školení. Odpovědi bylo možno vybírat z min. tří, max. pěti odpovědí. Na některé otázky někteří respondenti neodpověděli. Anketa proběhla první večer konání akce, tedy před vlastním školením v následující den. Výsledk y anket y Mají taviči a mistři příslušné informace? a) Na otázku: Jaká je asi průměrná spotřeba elektrické energie na jednu tunu tekutého kovu za tavbu v tomto roce odpovědělo pro elektrické obloukové pece (EOP) 37 % z oslovených, že se tento ukazatel nevyhodnocuje, nebo vyhodnocuje, ale dotázaní jej neznají. Zbytek respondentů odpověděl od 500 kwh/t až po 680 kwh/t. Oslovení nerozlišovali, zda se jedná o spotřebu u oceli, LKG nebo LLG. Z vlastních šetření vyplývá, že spotřeba bývá u EOP bohužel většinou vyšší. U indukčních pecí (IP) byla odpověď obdobná (41 % nevím, nevyhodnocuje se, nebo vyhodnocuje, ale výsledek se nezná). U znalosti spotřeb respondenti uváděli spotřeby opět od 500 kwh/t až 800 kwh/t. Zde nás překvapily vyšší spotřeby, které registrujeme u IP spíše zřídka. b) Na dotaz k používanému energetickému režimu u EOP (definovaného zjednodušeně jako kombinace použitého napěťového stupně, intenzity proudu a tavení se zapnutou nebo vypnutou tlumivkou) jsme dostali následující odpovědi: 50 % dokládalo, že každá osádka postupuje podle svého vlastního uvážení nebo že neznají odpověď. Pouze 35 % tavičů uvedlo, že jsou školeni v jeho aplikaci a mají doporučený předpis. Dále 15 % tavičů není školeno a má rámcový doporučený předpis v podobě tabulky nebo grafu. c) Pro hodnocení využití kovu při tavení se používá buď ukazatel propalu, nebo tzv. předváha. Pro EOP se ve 39 % tento ukazatel nehodnotí a když se hodnotí, pak neznají výsledek. Bohužel příklady propalu nebo předváhy, které taviči a mistři následně uváděli, byly pouze ve 28 % přibližně pravdivé. To tedy znamená, že cca 72 % dotazovaných tento ukazatel neoslovuje. U IP ukazatel využití kovu nebyl znám u 81 % zúčastněných. d) Na otázku ohledně znalosti průměrné ceny jedné kwh v domovské slévárně v současné době odpovědělo 64 % jednoznačně, že neví. e) Cenu 1 kg nelegovaného vratného materiálu nebo nakupovaného nelegovaného ocelového šrotu ve slévárně v současné době neznalo 28 % oslovených. S velkou tolerancí jsme jako správné odpovědi uznávali ceny od 1,6 Kč/kg do 6 až 8 Kč/kg kovového odpadu. f) Cenu 1 kg FeSi s obsahem křemíku cca 75 % v současné době neznalo 54 % účastníků. Ve skupině odpovědí bylo však 8 % těch, které nebylo možné akceptovat. Odpověď tedy neznalo 62 %. g) Podobně cenu 1 kg FeMn s obsahem manganu cca 75 % ve slévárně v současné době nevědělo 66 % oslovených. h) Obdobná situace v neznalosti byla u 1 kg vápna (65 %), 1 kg železné rudy (90 %) a u 1 kg hliníku v houskách (74 %). i) V závěru jsme se tavičů i mistrů dotázali, zda jsou o změnách cen vsázky, přísad a energetických médií pravidelně informováni. Kladná odpověď byla u 38 % respondentů. Nicméně informování občas a nedostáváme tyto informace tvořilo skupinu 62 %. Mají taviči zájem o tyto informace? a) Pecní osádka pracuje s hodnotou. Např. tavič má na lopatě (podle ceny kovové přísady) hodnotu od 250 Kč až do Kč. Ptali jsme, se zda je důležité, aby tuto informaci znal. Odpověď byla jednoznačná. Plných 96 % odpovědí bylo kladných. b) Následoval dotaz Jaké informace bys měl dostávat (a jak často), abys mohl ovlivňovat náklady tavby? Odpověď: Nepotřebuji další informace, mám jich dostatečné množství zaškrtlo 24 % účastníků. Zbylých 76 % odpovídalo zcela kompetentně (potřebuji znát ceny vsázky, vstupů, spotřeby energie atd. Některé potřebuji každý den, jiné týdně, měsíčně, při změně). Mají taviči a mistři znalosti, jaká opatření provést k redukci nákladů? Tady je třeba znovu připomenout, že právě XIX. ročník školení byl zaměřen na úsporu nákladů zejména v tavicím procesu. A taviči i mistři, jak bylo uvedeno v úvodu, odpovídali na posuzovanou anketu před vlastním školením. a) Na poněkud záludně formulovanou otázku Je u EOP nejekonomičtější přesné dosažení obsahu uhlíku v lázni s pomocí namočení grafitových elektrod? odpovědělo 10 % dotázaných, že neví, 23 % odpovědělo kladně. Více než dvě třetiny (67 %) účastníků s tvrzením zcela správně nesouhlasilo. 120 Slévárenst ví. LV I I I. březen duben

12 Václav Kafka / Ludví k Mar tínek / Jiří Ševčí k b) Další dotaz: Když tavič prodlouží tavbu u EOP o 10 minut (i když pak stejně čeká), má to vliv na náklady tavby? 87 % dotázaných odpovědělo opět správně, tedy že se náklady zvýší. c) Zajímavé odpovědi byly uvedeny u otázky Pro úsporu nákladů na tavírně je nejdůležitější vedoucí tavírny, mistr, tavič, odlévač a další nejmenovaní pracovníci? Odpovědi se prakticky rozdělily na třetiny pro vedoucího tavírny, mistra a taviče. d) Dotaz na řešení úlohy Dostal jsi za úkol snížit náklady tekutého kovu. Co bys udělal jako první, druhý krok atd.? Můžeme konstatovat, že všechny odpovědi byly kvalifikované. Ať to byla spotřeba energie, optimalizace vsázky, optimální kusovost šrotu, snížení zbytkového kovu, dosažení nejkratší doby tavení apod. e) Obdobné kompetentní odpovědi padly i na otázku Dostal jsi za úkol snížit náklady v tavírně. Co bys udělal jako první? Opět byly odpovědi správné (řešení optimalizace vsázky, zajištění přesného vážení, inovace zařízení, omezení prostojů, lití zbytku do bonbonu atd.). Jak lze hodnotit informace získané od tavičů a mistrů? Taviči a mistři mají přes veškerou rozmanitost jejich odpovědí jednoznačně málo potřebných informací, které by mohli využít k úspornému vedení tavby. Uvedené informace však taviči a mistři považují jednoznačně za potřebné a cítí nutnost je získávat. A toto zjištění hodnotíme jako velice důležité. Pozitivní je, že taviči i mistři mají některé základní vědomosti, jak vést tavbu k dosahování nízkých nákladů u tekutého kovu. Školení, které proběhlo následující den a bylo zaměřeno především na úsporný průběh tavby, tyto tendence ještě umocnilo. Je tedy vytvořen základ, ze kterého lze vyjít. Co se týče motivace tavičů a mistrů k provádění zásahů do tavby vedoucí k jejímu hospodárnému výsledku, můžeme odpovídat pouze zprostředkovaně. V prvé řadě víme, že požadují informace, které by jim to umožnily; do jisté míry přitom vědí, jak postupovat k dosažení hospodárného výsledku. Jejich motivace bude rovněž záležet na vytvořených podmínkách. Ve slévárně je nutno vytvořit prostředí, které bude zaměřeno zejména na ekonomiku provozu a ne pouze na výrobu odlitků, mnohdy za každou cenu. Důležité ovšem je, taviče a mistry na nákladovosti tekutého kovu patřičně zainteresovat. Závěr Taviči a mistři dostávají málo informací, které by jim umožnily nazírat na tavicí proces také z nákladového hlediska. Na druhé straně příslušná data jednoznačně požadují. Jeví se, že mají řadu vědomostí, jak při tavbě postupovat, aby ji dokončili s nízkými náklady. Existují tedy předpoklady k postupnému vytvoření ekonomického povědomí v našich slévárnách [1], jak o tom bylo referováno na pořádaném XIX. školení tavičů a mistrů, případně jak informují Hutnické listy [2]. Literatura [1] KAFKA, V.: Vytváření ekonomického povědomí ve slévárnách. In: Sborník XIX. celostátní školení tavičů a mistrů oboru elektrooceli a litiny s kuličkovým grafitem, Svratka, Žďár nad Sázavou, , s , ISBN [2] KAFKA, V.: Vytváření ekonomického povědomí v metalurgii. Hutnické listy, 2009, roč. 62, č. 6, s vzdělávání Setkání s řemeslem na Sokolské I n g. J i ř í Š e v č í k S P Š a V O Š T, S o ko l s k á 1, B r n o t e l.: , m o b i l: s e v c i s p s s b r n o. c z f o t o A. J a n d á k o v á O výtvarných oborech průmyslovky na Sokolské toho bylo v časopise Slévárenství řečeno už mnoho. Jsou to obory svým způsobem unikátní, spojující výtvarno s řemeslným umem, to vše podpořeno nutnou teoretickou průpravou (technologie, dějiny výtvarného umění atd.). Přes veškeré úsilí propagace je však mnohé z toho veřejnosti skryto. Lidé většinou tyto obory na průmyslovce technického zaměření vůbec neočekávají a ani o samotném charakteru studia příliš (pokud vůbec něco) nevědí. V současné době vrcholí na středních školách přijímací řízení. Nejinak je tomu i na průmyslovce na Sokolské. Již v před- Práce v ateliéru Plošné a plastické rytí Umělecké zámečnictví a kovářství Umělecké odlévání z p r áv y Če s k é s l é vá r e n s k é s p o l e čn o s t i / v z d ě l ává n í Slévárenst ví. LV I I I. březen duben

13 Jiří Ševčí k / 43. přehled s větové v ýroby odlitků v z d ě l ává n í / s l é vá r e n s k á v ý r o b a v z a h r a n i čí chozích číslech jsem se zmiňoval o problémech ve školství, náborových kampaních a studijní nabídce školy. Právě přijímací řízení mě nutí k napsání tohoto článku. Již druhým rokem probíhá systém přijímacího řízení formou tří přihlášek v prvních kolech a neomezeného počtu v kolech dalších. Pro školy tak vzniká velice nepřehledná situace pro zjištění skutečného stavu přijatých žáků. Na straně druhé se přijímací řízení protahuje, a to mnohdy až do konce srpna; má tedy smysl informovat zájemce průběžně. K pochopení charakteru studijní nabídky školy, zvláště pak oborů Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů si nestačí pouze přečíst propagační materiály nebo projít webové stránky. Je potřeba vidět prostředí těchto oborů a případně si vyzkoušet řemeslné techniky rytectví, kovářství, odlévání. Pro všechny případné zájemce o studium výtvarných oborů, o řemeslo nebo jen o pouhou prohlídku školy nabízíme tzv. Setkání s řemeslem. Informujte se na uvedených kontaktních údajích a domluvte si vhodný termín rádi se Vám budeme věnovat. Řekněte svým známým a přátelům; pokud jste rodiči dítěte v deváté třídě základní školy, neváhejte. Může se stát, že právě pro někoho z vašeho okolí bude tato informace právě ta pravá a bylo by jedině na škodu ji nepředat. slévárenská výroba v zahraničí Podle ročního přehledu národních slévárenských průmyslů se v roce 2008 celosvětově snížila výroba odlitků z litiny a hliníku 43. přehled světové výroby odlitků rok 2008 Podle letošního přehledu celosvětové výroby odlitků časopisu MODERN CASTING poklesla celková výroba v roce 2008 z 94,9 mil. tun vyrobených v roce 2007 na 93,5 tun, tj. o 1,5 %. Většina zemí hlásila, že v prvních třech čtvrtletích roku 2008 výrobní čísla rostla nebo zůstávala stejná, ale v posledních několika měsících začala klesat, tak jak se v průmyslových odvětvích začínala projevovat celková recese. Celkem 22 z 28 zemí podílejících se letos na přehledu referovalo, že odbyt odlitků od roku 2007 klesal, včetně hlavních výrobců, jako je Japonsko, Indie a USA. Je to už třetí rok v řadě, kdy USA hlásí snížení objemu výroby odlitků a druhý rok po sobě pokles výroby japonského slévárenského průmyslu. Míra růstu Číny se v roce 2008 zpomalila na 7,1 % z dvojmístného čísla, kterého dosáhla v předcházejících dvou letech. Její růst však stále svědčí o největším přírůstku na světě. Se svými tunami vyrábí nyní Čína 36 % veškeré celosvětové produkce odlitků. Nárůst v Brazílii, Koreji, Polsku, Norsku a Dánsku činil 5 % a méně. Tab. I. Země litina ocel nežeezné kovy celkem Belgie Brazílie Česká republika Počet činných sléváren podle zemí Čína Dánsko Finsko Francie Chorvatsko Indie Itálie Japonsko Jižní Afrika A Kanada Korea Maďarsko Mexiko A Německo Nizozemsko B Norsko Polsko C Portugalsko Rakousko Rumunsko Rusko C Slovensko A Slovinsko Španělsko Švédsko Švýcarsko Tchaj-wan C Thajsko A Turecko Ukrajina D USA Velká Británie A) data z roku 2006 B) data z roku 2004 C) data z roku 2007 D) data z roku 2002 Průměrná produktivita na jednu slévárnu v 10 zemích s největší výrobou odlitků. Německo zůstává nadále zemí s nejvyšší produktivitou. V roce 2008 se produktivita zvýšila pouze u 8 z těchto 10 zemí 122 Slévárenst ví. LV I I I. březen duben

14 43. přehled s větové v ýroby odlitků rok Snížení odbytu odlitků se u 10 hlavních států v oblasti produkce odlitků odrazil na průměrné výrobě odlitků na slévárnu v jejich zemi. S výjimkou Brazílie a Koreje, kde se odbyt zvýšil, výroba odlitků poklesla. Německo zůstává zemí s nejvyšší produktivitou tím, že se zde v průměru na jednu slévárnu vyrábí tun. Data uvedená ve 43. ročním přehledu výroby odlitků jsou výrobní čísla dodaná slévárenskými společnostmi nebo podobnými reprezentativními organizacemi dané země. Země, které se letos nepodílely, jsou Ukrajina, Slovensko, Jižní Afrika, Nizozemsko a Rusko. Pro tyto země jsou uvedena data z posledního roku, ve kterém se na přehledu podílely. Na vrcholu křivk y Většina zemí podílejících se na světové výrobě odlitků zažila v roce 2008 pokles objemu výroby, ale několik jich dosáhlo mírného růstu. Vedle Číny, která měla růst 7 %, je několik zemí s patrným růstem. Brazílie: Tato jihoamerická země pokračuje v růstu se zvýšením o 4 %, kdy se výroba odlitků zvýšila ve srovnání s rokem 2007 na 3,35 milionů tun v roce Korea: Korea zažila v roce 2008 svůj 10. rok pokračujícího růstu, kdy se výroba odlitků zvýšila o 2,2 % na 2,06 milionů tun. V posledních 5 letech zakusila skokový nárůst výroby hliníkových odlitků ze 78 tisíc tun v roce 2003 na tisíc tun v roce 2008 zvýšení téměř o 200 %. Polsko: Jeho růst výroby odlitků se pohyboval kolem 1,6 %, ale bylo to v roce, kdy zbytek Evropy zažíval kombinovaný pokles výroby o 3,8 %. V Polsku jako celku docházelo k postupnému pomalému hospodářskému poklesu, ale zažilo stále ještě relativně velký ekonomický růst (4,8 % HDP). Krizí nejt vrději zasažené země Některé země pocítily tlak začínající celosvětové recese více než ostatní. Přehled světové výroby odlitků 2008 (v t) Země GJL GJS temperovaná litina ocel slitiny Cu slitiny Al slitiny Mg slitiny Zn slitiny ostatních neželezných kovů celkem Belgie A Brazílie Česká republika B Čína B Dánsko D Finsko Francie Chorvatsko C Indie E Itálie A Japonsko Jižní Afrika J Kanada Korea BF Maďarsko Mexiko Německo Nizozemsko G Norsko Polsko A B Portugalsko Rakousko A Rumunsko Rusko H Slovensko I Slovinsko B Španělsko A Švédsko Švýcarsko A B Thajsko J Tchaj-wan Turecko Ukrajina K USA Velká Británie celkem s l é vá r e n s k á v ý r o b a v z a h r a n i čí A) zahrnuje temperovanou litinu B) zahrnuje slitiny Mg C) zahrnuje odlitky z Pb D) většinou hliník E) všechny neželezné kovy F) zahrnuje slitiny Zn G) data z r H) data z r I) data z r J) data z r K) data z r Slévárenst ví. LV I I I. březen duben

15 43. přehled s větové v ýroby odlitků rok s l é vá r e n s k á v ý r o b a v z a h r a n i čí 10 největších výrobců odlitků [mil. t] 1. Čína GJL 16,40 GJS 8,20 ocel 4,60 slitiny neželezných kovů 3,80 celkem 33,00 2. USA GJL 3,50 GJS 3,60 ocel 1,20 slitiny neželezných kovů 2,50 celkem 10,80 3. Rusko* GJL 3,30 GJS 1,80 ocel 1,30 slitiny neželezných kovů 1,20 celkem 7,60 4. Indie GJL 4,50 GJS 0,79 ocel 0,91 slitiny neželezných kovů 0,55 celkem 6,75 5. Německo GJL 2,70 GJS 1,80 ocel 0,22 slitiny neželezných kovů 0,90 celkem 5,62 6. Japonsko GJL 2,80 GJS 2,00 ocel 0,30 slitiny neželezných kovů 0,56 celkem 5,66 7. Brazílie GJL 1,60 GJS 0,68 ocel 0,32 slitiny neželezných kovů 0,25 celkem 2,85 8. Itálie GJL 0,92 GJS 0,65 ocel 0,09 slitiny neželezných kovů 0,98 celkem 2,64 9. Francie GJL 0,86 GJS 1,10 ocel 0,11 slitiny neželezných kovů 0,33 celkem 2, Korea GJL 1,00 GJS 0,60 ocel 0,15 slitiny neželezných kovů 0,27 celkem 2,02 * celková výroba v Rusku je založena na údajích z roku 2007 Bezplatné stažení časopisu FUNDIDORES (zahrnující oblast Španělska, Por tugalska a L atinské Ameriky) na _ Marzo html Čínská produkce činí až 36 % celkové světové výroby odlitků, což může vést z celosvětového pohledu k asymetrii. Níže jsou světové tonáže odlitků za posledních pět let bez Číny vyrobeno [mil. t] % změna bez Číny % změna s Čínou ,32 +3,5 +8, , , ,27 +3,2 +7, ,65 +0, ,95 5,8 1,5 Výroba podle regionů. Čína převyšuje ve výrobě odlitků všechny ostatní regiony světa, ale evropská a severoamerická výroba je docela srovnatelná Země vyrobeno [mil. t] Čína 33,5 Evropa 17,6 Indie 6,8 Japonsko* 5,3 Rusko 7,8 Severní Amerika 13,5 * celková výroba v Rusku je založena na údajích z roku 2007 Německé slévárenské dny Termín: čer vna 2010 Místo konání: Drážďany, Německo Bližší informace: gabriela. b bdgus s.de Japonsko: V roce 2006 vyrábělo Japonsko 7,9 milionů tun odlitků, tzn. 19,9% nárůst oproti roku 2005, avšak tento nárůst zmizel po dvou letech dvouciferných poklesů. Japonská výroba se snížila nejvíce a v roce 2008 dosahovala 5,6 milionů tun, což představuje 18,8% pokles ve srovnání s rokem Klesla na pozici za Indii a Německo. Indie: Tato země měla nejrychlejší růst ve výrobě velkých odlitků za posledních pět let, ale v roce 2008 zaznamenala signály poklesu. Výroba odlitků se snížila ze 7,8 milionů tun v roce 2007 na 6,8 milionů tun v roce USA: pokles 8,8 % je třetí největší mezi 10 největšími výrobci odlitků. Ve srovnání s rokem 2007, kdy se vyrobilo 11,8 milionů tun, byl odbyt v roce ,8 milionů tun. USA zůstávají druhým největším výrobcem odlitků. Máte-li zájem srovnat výrobu v roce 2008 s výrobou v předchozích letech, navštivte s předcházejícími přehledy. (Zkrácený překlad z časopisu Modern Casting, 2009, č. 12, s ) Slévárna litiny má zájem o odkup vratného materiálu (vtoky, nálitky) nebo tříděného litinového odpadu z litiny s kuličkovým grafitem ( , ). Bližší informace: Ing. Zdeněk Soukup, tel.: V časopise Slévárenství č /2009, s bylo uvedeno, že příspě-vek autorů J. Čecha, B. Pacala a R. Svobody s názvem Tlakově lité odlitky z Mg slitin byl zpracován za podpory projektu MŠMT Ekocentra aplikovaného výzkumu neželezných kovů č. 1M V případě citace projektu doplňujeme také dalšího významného poskytovatele, a to slévárnu a. s. Kovolit Modřice, kde byla získána významná data v rámci řešení projektu TANDEM ev. č. FT-TA3/146 s názvem Vývoj a realizace tlakového lití Mg-Al slitin. 11. mezinárodní výstava Čína 2010 lití pod tlakem, slévárenské pece Termín: čer vna 2010 Místo konání: Guangzhou, Čína Bližší informace: w w w.foundr ychina-gz.com 124 Slévárenst ví. LV I I I. březen duben

16 Jaromír Roučka / Karel Rusín blahopřejeme Doc. Ing. Miroslav Jagoš, CSc., osmdesátníkem doc. I ng. Jaromír Roučka, C S c. Dne se dožil krásného kulatého výročí 80 let náš dlouholetý kamarád a kolega Mirek Jagoš. Doc. Jagoš začal svoji odbornou kariéru jako metalurg ve slévárně TOS Kuřim, slévárenská obec si ho ale určitě lépe pamatuje jako dlouholetého učitele na katedře slévárenství VUT Brno. Jeho profesní parketou byly tavicí pece, osobním odborným koníčkem ale matematika a zvláště výpočty přestupu tepla mezi kovem a formou. V době, kdy pojem počítač znali jen největší zasvěcenci a slovo numerická simulace bylo z říše science-fiction, sestavil doc. Jagoš zařízení, které s pomocí mnoha odporů, kondenzátorů, drátů a banánků předvádělo, odkud kam a kolik tepla se šíří v odlitcích a ve formách. Z dnešního pohledu hračka, tehdy významná novinka. Po odchodu do důchodu vyměnil doc. Jagoš odbornou práci za různé druhy sportů, kterým se stále s velkým elánem a na velmi dobré výkonnostní úrovni nadšeně věnuje. Pevné zdraví, elán a optimistický přístup k životu mu přejí bývalí kolegové z odboru slévárenství VUT v Brně. Pěkné výročí doc. Ing. Jaromíra Roučky, CSc. p r o f. I n g. K a r e l R u s í n, D r S c. Dne 29. května 2010 oslaví své 65. narozeniny doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. Patří mezi vysokoškolské učitele, kteří si slévárenství oblíbili pro jeho složitost a náročnost a kteří každodenně usilují o jeho rozvoj. Na VUT Brno, kde získal titul inženýra na katedře slévárenství, působí od roku V roce 1996 byl jmenován docentem. V roce 2003 byl postaven do čela odboru slévárenství při Ústavu strojírenské technologie. Řada vědecko-výzkumných úkolů, na kterých se podílel a podílí, je velmi významná a podnětná pro slévárenské inovační procesy. Je to oblast technologie slévárenské výroby a matematické simulace jejich procesů. Doc. Roučka si je plně vědom skutečnosti, že podmínkou pro další rozvoj oboru je neustálé vzdělávání pracovníků z provozu ve formě kvalifikačních kurzů pořádaných na pracovišti odboru. Celá odborná veřejnost oceňuje jeho každodenní neúnavnou práci pro výchovu studentů a rozvoj českého slévárenství. Všichni spolupracovníci odboru slévárenství přejí milému vedoucímu hodně pevného zdraví, radost ze sportování, krásné zážitky ze symfonických koncertů, rodinnou pohodu a energii do dalších let. po uzávěrce Dne 11. března 2010 zemřel náhle ve věku nedožitých 60 let Ing. Přemysl Lev, Ph.D. b l a h o p ř e j e m e Po krátké nemoci dne 25. března 2010 zemřela ve věku nedožitých 89 let paní Marie Glosrová, která stála u zrodu a dlouhá léta vedla Informační středisko SVÚM Brno. Slévárenst ví. LV I I I. březen duben

17 Karel Stránský / Drahomíra Janová / Lubomír Stránský z h i s to r i e z historie Těžba a hutnické zpracování Pb-Ag rud v utínském horním revíru u Havlíčkova Brodu p r o f. I n g. K a r e l S t r á n s k ý, D r S c. I n g. D r a h o m í r a J a n o v á I n g. L u b o m í r S t r á n s k ý, C S c. Úvod Názvy Utín, Uttendorf, Ottendorf, villa Ottonis jsou jména jedné a téže lokality, která používá Kronika přibyslavská [1] z roku 1914, vztahující se k historii Přibyslavi a okolí. V utínském horním a hutnickém revíru a okolí byl ve vrcholném středověku, cca v období let 1250 až 1350 s dozníváním do druhé poloviny 14. století, zaznamenán největší rozmach těžby a zpracování stříbrných rud na Havlíčkobrodsku [2]. Hornický a hutnický areál, který zde při ložiskovém průzkumu evidoval koncem sedmdesátých let 19. století Johann Höniger ( ), je podle citované kroniky [1] doložen plánkem na obr. 1. Podle průzkumu J. Hönigera, P. Rouse a K. Malého [1 3] se pod návrším Poperek (Buchberg) na katastrálním území dnešního Utína nacházely dva rozsáhlé hutnické areály, jejichž pozůstatky jsou v terénu ještě od středověku do současnosti mimořádně zachovalé. Patří k nim stopy po dolování a hutnickém zpracování rud obvaly, obvalové tahy a pole, kutací jámy a štoly, strusky na povrchu, struskové haldy a terénní nerovnosti, jejichž rozložení je znázorněno na obr. 1. Terén zobrazující stopy dolování na uvedeném obrázku, v němž je dodnes zachována více než stovka šachtic, je doplněn jeho znázorněním na současné topografické mapě na obr. 2. Mnohé z kutacích jam (šachtic a dobývek) v obvalových tazích (A) i (B) znázorněných na obr. 1 mají průměr přes 10 až 12 m, největší kolem 16 i více m a hloubku 10 i více m. Převážná většina těchto montánních reliktů se dnes nachází v lesích, zatímco na polích byly v uplynulých letech zavezeny a vyrovnány. K jednání o vyhlášení některých z uvedených lokalit za technickou památku je doporučováno např. okolí Pekelské či Pekelné štoly a lokalit v okolí Poperku a Utína [3]. Příspěvek přináší původní informace o složení rudnin z obvalů šachtic (kutacích jam), o chemickém složení strusek, které jsou dnes v okolním terénu víceméně náhodně rozloženy a je zároveň pokusem o posouzení technologie tavení surového olova z rud, které byly v tomto revíru těženy a následně hutnicky zpracovány. Obr. 1. Průzkumy terénu a odběr vzorků V letech 2000 až 2008 bylo v okolí Utína a Hesova uskutečněno několik celodenních průzkumů s cílem zaznamenat rozměry větších šachtic, zachytit doposud zachovanou místní tradici a odebrat k analýzám vzorky rudnin a strusek. Celá lokalita byla v minulosti součástí německého jazykového ostrova v okolí Havlíčkova, dříve Německého Brodu. Průzkum probíhal převážně po levé straně řeky Sázavy. Na situačním plánku v Kronice Přibyslavské [1] (obr. 1) je nad lokalitou Puchberg (také Buchberch) vyznačeno místo Hajba, kde v dávné minulosti stávala kaple či kostel (snad Heilige Barbara). Do těchto míst je také lokalizována hornická osada, zničená za husitských válek. Průzkumem terénu zde bylo na poli nalezeno několik poměrně tenkostěnných, šedě vypálených středověkých střepů. Rozměry šesti největších šachtic byly stanoveny v obvalovém tahu (B), který se dnes nachází v lese vlevo od silnice směřující z osady Hesov do Utína. Šachtice jsou zde rozloženy v pásu jdoucím přibližně od malého přítoku do rybníčku nad ostrou zatáčkou nad Hesovem až téměř k meandru Sázavy, v němž stojí Štukhejlský Mlýn (obr. 2). Obvod rozměrnějších šachtic se měnil v rozsahu 41 až 51 m, jejich průměr od 13 do 16 m, hloubka v rozmezí 7 až 9 m a sklon stěn šachtic měřený sklonoměrem se pohyboval od 43 do 49 ; šlo tedy o poměrně hluboké šachtice s velmi strmými stěnami. Největší šachtice č. 6 (obr. 3), z níž byly odebrány vzorky rudniny k analýze, se nacházela téměř na vrcholu náhorní roviny. Šachtice je již bohužel zavážena odpadky. Pod Utínem, směrem k řece Sázavě, za posledním domem osady, se nachází malá vodní nádrž a pod ní rozsáhlý, dnes již opuštěný lom. Sejdeme-li cestou, která prochází lomem, k Sázavě, otevře se před námi pohled na mohutný Štukhejlský Mlýn, stojící na louce v meandru řeky Sázavy. Projdeme-li lomem a odbočíme-li po levém břehu proti toku Sázavy, narazíme za násypkou bývalého lomu na zamřížovaný vchod do průzkumné štoly důlního díla (před několika lety byl tento vchod ještě volný) Schéma dolů v Utínském horním revíru podle plánku, který uvádí F. Půža [1]. Značení (A), (B) obvalové tahy, je ve shodě s prací K. Malého s označením 17, 18 na s. 49 v literatuře [3] (termíny kutací jáma, šachtice, montánní relikt, dobývka lze pokládat víceméně za téměř identické) Obr. 2. Utín a jeho okolí na topografické mapě. Vzorky rudnin byly odebrány z šachtice 6, vzorky strusek z míst mezi kamenným mostem a Štukhejlským Mlýnem (označno kroužkem) (www.supermapy.cz) 126 Slévárenst ví. LV I I I. březen duben

18 Karel Stránský / Drahomíra Janová / Lubomír Stránský Obr. 3. Šachtice číslo 6, z jejíhož obvalu byly odebrány vzorky rudnin k chemické analýze. Obr. 4. Starý kamenný most ke Štukhejlskému Mlýnu přes řeku Sázavu a přibližně o 30 m dále na pramen vody vytékající z bývalé Červené štoly nacházející se asi o tři metry výše ve skalním masivu. Ústí Červené štoly, které směřuje do skalní průrvy, je dnes již téměř celé zavaleno zřícenou skalní sutí nad bývalým vchodem. Poloha štoly je značena také na situačním plánku [1]. Do Štukhejlského Mlýna ležícího v hlubokém meandru řeky Sázavy je možno přejít ze silnice směřující z Utína do Stříbrných Hor po dvouobloukovém kamenném mostu přes řeku Sázavu (obr. 4). Most je dnes již vyřazen z běžného provozu. Na louce mezi mlýnem a mostem, poblíž mostu, byly z rozrytého terénu vyzvednuty vzorky hutnických strusek k analýze. Analýzy vzorků rudnin a strusek Vzorky rudnin i strusek o rozměrech větších vlašských ořechů byly nejprve rozdrceny na velikost hrachu až čočky a poté rozemlety ve vibračním kulovém achátovém mlýnku na prášek o velikosti zrn do 50 µm. K chemické analýze byl aplikován analytický komplex PHILIPS-EDAX a metoda energiově disperzní rentgenové spektrální mikroanalýzy. U obou druhů vzorků, tj. rudnin i strusek, bylo nejprve plošnou mikroanalýzou stanoveno jejich průměrné složení a poté byl semikvantitativní poměrnou analýzou [4] stanoven podíl akcesorických minerálů. Analýzy vzorků rudnin K analýze byly vybrány tři skupiny vzhledově odlišných vzorků rudniny (vzorky 0, 1, 2) tvořené směsí křemene a živce. Výsledky plošné analýzy vzorků rudnin z obvalu šachtice 6 jsou uspořádány v tab. I. Analyzované vzorky rudnin se co do chemického složení odlišovaly v obsazích křemíku a železa. Vzorek 1 měl nejnižší průměrný obsah křemíku a nejvyšší železa, ve vzorku 2 byl zjištěn nejvyšší obsah křemíku a nejnižší železa a ve vzorku 0 ležely obsahy obou prvků přibližně uprostřed obou krajních rozmezí. Z dalších rozdílů uveďme obsah prvků tvořících bazické oxidy (Na, Mg, Ca, Mn a Fe) a oxidy hliníku, který byl největší ve vzorku 1 v souhrnu 28,55 hm. %, nejmenší ve vzorku 2 celkem 4,66 hm. % a ve vzorku 2 byl opět přibližně uprostřed v souhrnu 15,94 hm. %. Ve vzorku 0 bylo navíc nalezeno v průměru 3,82 hm. % arzenu. Bylo možno předpokládat, že tyto rozdíly se mohou odrážet také ve složení prvků vázaných na akcesorické (menšinové, zbytkové) minerály, které jsou obsaženy ve vzorcích rudnin podle tab. I. K ověření byla aplikována původní metoda semikvantitativní poměrné analýzy (dále SPA) podrobně popsaná v literatuře [4], [5]. V každém práškovém vzorku rudniny naneseném na speciální elektricky vodivou karbonovou pásku o rozměrech 8 12 mm 2 bylo bodově analyzováno n částic prášku obsahujících prvky o průměrném atomovém čísle větším, než je průměrné atomové číslo prvků tvořících rudninu, které leží v intervalu 11 až 12 atom. čísla. Výsledky jsou uspořádány v tab. II ve sloupcích od shora dolů vzestupně a jsou velmi pozoruhodné. V rudnině 0 byl nalezen poměrně vysoký obsah drahých kovů v mg/kg nejméně 2,87 zlata, 0,114 paladia a 0,298 stříbra; z kovů vzácných zemin bylo nalezeno v mg/kg 0,120 ceru, 0,0613 lanthanu a 0,0556 neodymu. V rudnině 1 bylo z cenných kovů nalezeno pouze stříbro 0,953 mg/kg a vysoký poměrný obsah lanthanidů 38,642 mg/kg. Ve vzorku rudniny 2 bylo z cenných kovů nalezeno z drahých kovů pouze 0,873 mg/kg stříbra, avšak vzorek vůbec neobsahoval lanthanidy. Další podrobnosti a rozdíly mezi vzorky analyzovaných rudnin je možno vyčíst z přehledové tab. II. Největší nalezená koncentrace v souboru analyzovaných částic n v tab. II uvedená u každého z analyzovaných prvků symbolem % x m svědčí o tom, že jednotlivé prvky byly spolehlivě Tab. I. Průměrné chemické složení vzorků rudnin z obvalu největší šachtice číslo 6 (obr. 3) v utínském horním revíru (obr. 1) [hm. %] Vzorek *) *) *) prvek x s x x s x x s x O 44,04 1,39 46,69 2,21 49,74 0,44 Na 0,36 0,08 1,94 0,12 0,34 0,07 Mg 0,55 0,07 4,82 0,09 0,27 0,03 Al 7,28 0,25 9,55 0,27 1,89 0,13 Si 32,34 1,09 21,35 0,47 44,16 0,78 P 0,11 0,06 0,61 0,11 0,11 0,07 S 0,64 0,11 0,19 0,04 0,42 0,04 K 3,05 0,13 1,69 0,03 0,67 0,09 Ca 0,14 0,07 1,26 0,02 0,11 0,04 Ti ( ) ( ) 0,63 0,04 0,05 0,06 Cr ( ) ( ) 0,07 0,08 0,03 0,05 Mn 0,10 0,08 0,56 0,12 0,08 0,09 Fe 7,51 1,24 10,42 1,51 1,97 0,07 Cu 0,29 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 Zn 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 As 3,84 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 celkem 100,36 ~ 0,36 99,78 ~ 0,22 99,84 ~ 0,16 Poznámky: ( ) nestanoveno; *) rok odběru vzorku rudniny; ~ odhad chyby z h i s to r i e Slévárenst ví. LV I I I. březen duben

19 Karel Stránský / Drahomíra Janová / Lubomír Stránský Tab. II. Semikvantitativní poměrná mikroanalýza akcesorických minerálů vzorků rudnin z šachtice 6 v utínském horním revíru Vzorek poř. č. prvek [mg/kg] % x m prvek mg/kg % x m prvek [mg/kg] % x m 1 Cr 0, ,12 Sm 0,0265 1,05 Cu 0,0138 1,19 2 Mn 0, ,23 Ni 0, ,53 Sb 0,0305 8,10 3 Cl 0, ,54 Pr 0,0542 2,06 Na 0,0469 0,60 4 Ti 0,0086 1,19 Bi 0, ,24 Ni 0, ,43 5 Ca 0,0122 0,39 Y 0,0861 3,25 Ca 0,0938 0,52 6 Na 0,0318 1,23 Zr 0, ,82 Ti 0,0952 0,31 7 Nd 0,0556 7,69 Nd 0,261 9,22 Cr 0,111 0,27 8 La 0,0613 8,49 Ce 0,427 15,88 Mn 0,141 0,37 9 Cu 0,0627 8,68 Cu 0,604 1,17 P 0,182 0,90 10 P 0,0697 3,75 Cl 0,634 2,03 K 0,207 2,73 11 Mg 0,0722 1,78 Ag 0,953 0,54 Mg 0,372 1,89 12 Zn 0,108 7,68 As 1,06 7,77 Cl 0,438 3,84 13 Pd 0,114 13,72 Ti 1,4 1,54 As 0,457 12,13 14 Ce 0,120 16,59 Na 1,42 5,96 Pb 0,789 52,20 15 Ba 0,141 23,67 S 1,68 2,39 Ag 0,873 50,03 16 Ag 0,298 22,63 K 1,68 2,27 Al 1,06 8,53 17 K 0,328 17,09 P 2,24 11,32 Fe 6,25 40,67 18 C 0,339 46,90 Mg 2,65 2,90 Si 6,64 28,90 19 Pb 0,596 37,41 Cr 7,12 22,37 O 11,2 41,93 20 Al 0,999 54,31 Al 8,53 9,22 S 14,5 45,25 21 As 1,04 31,13 Ca 8,74 8,66 Zn 30,5 57,53 22 S 2,25 55,13 Si 9,49 22,26 20 (n) 74, Au 2,87 82,85 Co 15,3 33,27 24 Si 2,99 60,99 Fe 24,2 11,69 25 Fe 4,49 52,48 La 37,9 48,33 26 O 5,30 55,26 Pb 54,1 50, (n) 22,3655 O 56,9 48,99 28 Mn 89,7 51, (n) 327,3373 Poznámky: (n) celkový počet bodově analyzovaných částic akcesorických minerálů vzorku rudniny; mg/kg = g/t poměrná hmotnost; % x m = maximální obsah prvku v souboru analyzovaných n částic akcesorických minerálů v hm. %. Analýzy vzorků strusek K analýze hutnických strusek byly vybrány rovněž tři charakteristické vzorky, které byly podrobeny stejnému rozboru jako vzorky rudnin. Průměrné složení strusek od Štukhejlského Mlýna je uvedeno v tab. III, v prvních pěti sloupcích v hm. %. Běží o hutnické strusky po zpracování olovnato-stříbrných rud, které obsahují v průměru v hm. % 35,20 O, 4,30 Al, 21,30 Si, 0,91 S, 0,75 Pb, 3,63 Ca, 3,44 Mn, 24,38 Fe, 0,21 Cu a 2,19 Zn (celkem 96,31 hm. %). Výsledky bodových analýz akcesorických částic (minerálů) o vyšších atomových číslech, než je průměrné atomové číslo jednotlivých strusek, jsou uspořádány v tab. III v šestém až osmém sloupci. Kromě 17 prvků identifikovaných ve struskách základní plošnou analýzou byly bodovou analýzou v částicích ještě spolehlivě nalezeny prvky yttrium, zirkonium, lanthan a nikl. V devátém až jedenáctém sloupci tab. III jsou výsledky bodových analýz částic zpracovány metodou SPA a uspořádány od shora dolů vzestupně. Z analýz plyne, že strusky obsahují v průměru více než 1,12 mg/kg stříbra (což odpovídá více než 1,12 hm. ppm Ag), což je více než 0,118 hm. % ze všech analyzovaných částic, které mají vyšší atomové číslo, něž je průměrné atomové číslo všech tří vzorků strusek (at. číslo strusek je 16,369, at. číslo čás- z h i s to r i e stanovovány nad mezí detekovatelnosti použité metody [5]. Příklad analýzy částice téměř ryzího zlata v rudnině vzorku 0 je doložen na obr. 5. Uvážíme-li, že primární rudní minerály nebyly v povrchové vrstvě obvalů nalezeny, potom z poměrných množství v mg/kg síry (1,57 ± 0,74), olova (0,462 ± 0,441) a stříbra (0,708 ± 0,337) v akcesorických minerálech vzorků rudnin lze s jistou pravděpodobností usoudit, že primárními minerály těchto rudnin byly sulfidické olovnato-stříbrné rudy. Obr. 5. Analyzovaná částice zlatěnky ve vzorku rudniny 0 ze šachtice 6 obsahuje v hm. % 0,23 Al, 1,19 Ti, 2,02 Fe, 13,72 Pd a 82,85 Au Tab. III. Průměrné složení vzorků hutnických strusek (prvních 5 sloupců hm. %) bodová semikvantitativní poměrná analýza (dalších 6 sloupců z toho první tři sloupce hm. %) Analýza plošná tři vzorky strusek bodová 20 částic semikvantitativní poměrná prvek x s x x min x max x s x x max prvek [mg/kg] [hm. %] O 35,20 2,01 32,44 38,63 17,82 12,07 43,78 Ni 0, ,00012 Na 0,23 0,19 0,00 0,50 0,18 0,23 0,84 Y 0,0185 0,00195 Mg 1,21 0,11 1,03 1,36 0,60 0,45 1,52 La 0,0369 0,00389 Al 4,30 0,37 3,89 5,01 2,16 1,41 5,21 Zr 0,222 0,02341 Si 21,30 1,24 19,73 23,40 8,73 6,36 22,3 Cr 0,661 0,06971 P 0,06 0,05 0,00 0,14 0,33 0,39 1,82 Ag 1,12 0,11811 S 0,91 0,12 0,69 1,04 10,92 10,18 30,46 P 1,20 0,12655 Pb 0,75 1,08 0,00 2,55 6,77 14,32 63,57 Ti 1,99 0,20986 Ag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 2,27 10,45 Na 3,80 0,40075 K 1,85 0,15 1,68 2,10 0,92 0,83 3,62 Mg 5,58 0,58847 Ca 3,63 1,77 2,71 8,59 2,06 2,07 8,44 K 10,1 1,06514 Ti 0,23 0,07 0,12 0,38 0,21 0,13 0,47 Pb 13,0 1,37098 Cr 0,11 0,08 0,00 0,26 0,09 0,11 0,4 Ca 16,9 1,78227 Mn 3,44 0,31 3,08 3,95 2,61 3,14 13,18 Zn 16,9 1,78227 Fe 24,38 2,38 21,23 28,13 38,04 23,10 82,24 Cu 18,1 1,90882 Cu 0,21 0,16 0,00 0,48 2,51 3,55 13,07 Al 18,9 1,99319 Zn 2,19 0,73 1,14 3,19 1,67 1,68 6,33 Mn 29,5 3,11106 Y 0,12 0,51 2,22 Si 82,2 8,66879 Zr 1,48 5,88 26,4 S ,44424 La 1,86 7,89 35,34 O ,66263 Ni 0,04 0,17 0,75 Fe ,66779 celkem 100,00 100,01 948, , Slévárenst ví. LV I I I. březen duben

20 Karel Stránský / Drahomíra Janová / Lubomír Stránský tic činí 24,929). Částice stanovené ve strusce metodou SPA obsahují větší podíl prvků, které se během redukčního tavení surového olova soustřeďují přednostně v tzv. lechu (kamínku) [12] než v samotném surovém olovu. Poměrně vysoké obsahy v mg/kg síry (118), olova (13,0) a stříbra (1,12) ve zbytkových minerálech strusky poukazují na to, že strusky pocházejí ze zpracování převážně sulfidických olovnato-stříbrných rud. Poznámk y k historii a tavení olova v utínském horním revíru Tab. IV. Chemické složení strusek po tavení surového olova z lokalit Štukhejlský Mlýn (tato práce), Grodlův Mlýn, Simtany, Bartoušov, Stříbrné Hory [11] a z redukčního pochodu podle literatury [12] [hm. %] Prvek Si Fe + Mn Ca Zn Al Cu Pb O celkem n Štukhejlský Mlýn Grodlův Mlýn Simtany Bartoušov Stříbrné Hory redukční pochod [12] 21,3 27,82 3,63 2,19 4,3 0,21 0,75 35,2 95,4 1,24 2,69 1,77 0,73 0,37 0,16 1,08 2, ,68 19,46 2,83 2,00 4,5 0,36 6,39 38,39 94,61 2,11 6,55 0,84 0,77 0,45 0,34 2,64 5, ,97 26,81 2,39 1,54 3,98 0,61 5,63 33,34 94,27 2,73 7,02 0,52 0,45 0,39 0,14 1,31 2, ,13 34,06 0,89 7,74 3,37 1,07 1,62 29,15 94,03 3,04 3,33 0,21 1,97 0,53 1,23 1,08 2, ,9 27,52 2,74 2,01 4,53 0,11 0,79 32,67 94,27 1,57 4,06 0,33 0,65 0,41 0,12 0,65 1, ,82 26,63 7,32 14,31 2,75 0,34 1,70 28,82 92,67 3,19 1,46 5,08 8,62 1,01 0,25 0,37 4,85 6 Poznámky: první řádek x aritmetický průměr; druhý řádek s x výběrová směrodatná odchylka; n = počet analyzovaných vzorků strusek z uvedených lokalit, v úhrnu Σ n = 41. Na přelomu 13. a 14. století pracovala v horních revírech tehdejšího Německého Brodu většina horníků a hutníků ze Saska a Bavorska. Ještě koncem 19. století, po téměř úplném doznění důlní i hutní činnosti zde byly některé vsi převážně německé. Podle sčítání z roku 1900 [13] byl Uttendorf (Utín) s 18 domy a 161 obyvateli již český, avšak jihozápadně ležící, mnohem větší Langendorf (Dlouhá Ves na obr. 2), měl 450 obyvatel, z nichž bylo 395 německé a jen 55 české národnosti. Katastr Utína čítal pouze 328 ha a katastr Dlouhé Vsi obnášel ha. Obě vsi měly podle sčítání farnost a poštu v severněji ležícím Pohledu. Tehdy měl Schönbrunn (Hesov) 7 domů s 54 obyvateli a jako místní obec náležel k Přibyslavi. Situace se zde radikálně změnila až po druhé světové válce, kdy byla většina obyvatel německé národnosti odsunuta. Od začátku středověku náleželo téměř celé dnešní Havlíčkobrodsko šlechtickému rodu pánů z Lichtenburka. Také první název Německého Brodu byl Smilův Brod, nazvaný po jeho zakladateli Smilu z Lichtenburka. Jižně ležící Jihlavsko patřilo tehdy přímo českým králům Přemyslovcům. Kromě četných hald a zbytků hutnických strusek po redukci olovnato-stříbrných rud se zde z dob raného středověku žádné nemovité hutnické památky, například hutnické pece k tavení olova, nezachovaly. Z tavírny olověných rud stojící pod Dolním Dvorem po levém břehu Borovského potoka (obr. 2), zaniklé za švédských válek v první polovině 17. století, se dochoval pouze její nákres [7]. Jednu z mála pecí vskutku používaných k tavení olova archeologicky dokladoval J. Merta v údolí potoka Stříbrnice [8] nedaleko osady Lesní Hluboké u Velké Bíteše. Rozměry této pece se dobře shodují s pecí používanou rovněž k tavení olova, kterou popsal ve světové literatuře R. F. Tylecote [9]. Základní představu o technologii tavení surového olova je možno získat na základě analýz hutnických strusek, jejichž chemicko-fyzikální vlastnosti mají poměrně spolehlivou vypovídací hodnotu [10]. V tab. IV jsou uspořádány výsledky analýz chemického složení hutnických strusek z pěti lokalit v nejbližším okolí Havlíčkova Brodu Štukhejlský Mlýn (tato práce), Grodlův Mlýn, Simtany, Bartoušov a Stříbrné Hory (od Dolního Dvora obr. 2) [11] (celkem 35 strusek), které byly doplněny šesti struskami z redukčního tavení surového olova v současně používané šachtové peci podle literatury [12]. Pochod redukčního tavení byl v minulosti, a to až do nedávné doby, nejvíce rozšířen [14], neboť umožňoval zpracovat i chudší sulfidické rudy bez ohledu na druh nečistot a složení hlušiny. Za nižších teplot se pražením převedlo olovo ze sulfidu olova nejprve na oxid podle reakce 2PbS + 3O 2 = 2PbO + 2SO 2 a poté za postupně rostoucích teplot zprvu nepřímou redukcí oxidem uhelnatým a posléze přímou redukcí uhlíkem z oxidu olova na olovo reakcemi PbO + CO = Pb + CO 2, resp. PbO + C = Pb + CO. V dávné minulosti bylo zdrojem tepelné energie dřevěné uhlí, v současnosti je zdrojem tepla minerální palivo koks. Z podobnosti chemického složení redukčního tavení sulfidických olovnatých rud v dnešních šachtových pecích [12] s chemickým složením sulfidických rud tavených v dávné minulosti v primitivních pecích v okolí Havlíčkova Brodu v tab. IV je možno se značnou pravděpodobností soudit, že také soubor strusek z pěti havlíčkobrodských hutnických lokalit pochází z redukčního tavení surového olova. Z tab. IV zároveň plyne, že s vyššími obsahy olova ve strusce korespondují nížší obsahy železa a manganu, zatímco vysokým obsahům železa a manganu ve strusce odpovídají nízké obsahy olova. Obsahy železa a manganu jsou tedy ve vztahu k obsahům olova opačné reciproké. Existence příčinného vztahu mezi obsahem olova ve strusce a obsahem železa ve strusce při tavení surového olova byla hutníkům pravděpodobně známá již v dávné minulosti, takže přisazovali do vsázek sulfidických olovnatých rud záměrně železné okuje, popřípadě železné strusky. Uvádí to již Georgius Agricola v tom smyslu, že s rostoucím obsahem železa ve strusce při tavení surového olova obsah olova ve strusce klesá, takže se jeho celkový výtěžek z tavených, zpravidla olovnato-stříbrných rud, zvyšuje [15]. Bylo tedy vcelku přirozené očekávat, že tato zkušenost středověkých hutníků může být implicitně zachována také v chemickém složení souboru strusek v hutních revírech Havlíčkobrodska. Lze totiž předpokládat, že hutníci se touto zkušeností intuitivně řídili při výběru rudných vsázek při tavení surového olova. V oblasti hutních revírů v okolí Havlíčkova Brodu byla tato sta- rá hutnická zkušenost experimentálně ověřena pro soubor 32 hutnických strusek pocházejících ze čtyř lokalit Grodlův Mlýn, Simtany, Bartoušov a Stříbrné Hory Dolní Dvůr v práci [11]. V těchto Obr. 6. Závislost obsahu olova na součtu obsahu železa a manganu ve struskách při tavení surového olova z h i s to r i e Slévárenst ví. LV I I I. březen duben

r o č n í k LV I I I. 2 0 1 0. č í s l o 11 12

r o č n í k LV I I I. 2 0 1 0. č í s l o 11 12 11 12/2010 Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou pro V a V zařazen na pozitivní list recenzovaných časopisů (www.vyzkum.cz). Časopis a všechny v něm

Více

çasopis pro slévárenský prûmysl / Foundry Industry Journal roçník LV / çervenec 2007 / Brno çíslo 7

çasopis pro slévárenský prûmysl / Foundry Industry Journal roçník LV / çervenec 2007 / Brno çíslo 7 çasopis pro slévárenský prûmysl / Foundry Industry Journal roçník LV / çervenec 2007 / Brno çíslo 7 obsah ODBORNÉ ČLÁNKY 295 Krautschneider, R. Čech, J.: Experimentální zjiš ování zbytkových napětí Al

Více

Foundry. Family 5 6/2007. Jsme součástí světové slévárenské rodiny. www.huettenes-albertus.com GIFA 12. 16. 6. 2007

Foundry. Family 5 6/2007. Jsme součástí světové slévárenské rodiny. www.huettenes-albertus.com GIFA 12. 16. 6. 2007 Jsme součástí světové slévárenské rodiny Navštivte nás na mezinárodním veletrhu GIFA 12. 16. 6. 2007 výstaviště Düsseldorf pavilon 3, stánek č. E 02 5 6/2007 Foundry www.huettenes-albertus.com Family HÜTTENES-ALBERTUS

Více

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ CD 2008 Slévárenství 5 6/ 2009 HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou pro V a V zařazen na

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady

Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady WASTE MANAGEMENT FORUM Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady Chráníme životní prostředí Odborné

Více

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie.

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie. Na veletrh do Hanoje přihlášky do 12. září Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (8/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Vzhledem k probíhajícím dovoleným ve firmách

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

Postavení stále roste

Postavení stále roste užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 13 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz Postavení stále

Více

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj Inovační region budoucnosti Moravskoslezský kraj Vážení čtenáři,... Nyní se Vám dostává do rukou publikace, první svého druhu, věnovaná inovacím, kterou vydává Moravskoslezský kraj. Tato publikace je určena

Více

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 NOVINKY 3 / 2011 Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 Vítěz kybernetických válek má na prsou lvíčka str. 14 15 Dnešní Švédsko je neformální, ale vysoce profesionální str. 28

Více

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MPO zpracovatelský průmysl na bázi dřeva Dřevozpracující průmysl v ČR Odvětví dřevozpracujícího průmyslu

Více

Pro české firmy se otevírá cesta

Pro české firmy se otevírá cesta Ročník 16 (3/2014) www.iprosperita.cz Až 4,1 % ročně AKCENTA zvýšila úrokové sazby AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, oznámila zvýšení úrokových sazeb u svých spořicích produktů v eurech. Zvýšení se

Více

Trh mobilního internetu se u nás za příští čtyři roky zdvojnásobí

Trh mobilního internetu se u nás za příští čtyři roky zdvojnásobí Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () TESCAN představil světový unikát Jaroslav Klíma, předseda představenstva společnosti TESCAN, s pokorou o tom, jak dojít k úspěchu www.prosperita.info

Více

ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH SPECIALISED MONTHLY JOURNAL ON WASTES AND SECONDARY MATERIALS. Rozhovor: Zdeněk Horsák

ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH SPECIALISED MONTHLY JOURNAL ON WASTES AND SECONDARY MATERIALS. Rozhovor: Zdeněk Horsák ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH SPECIALISED MONTHLY JOURNAL ON WASTES AND SECONDARY MATERIALS WASTE MANAGEMENT FORUM 4 CENA 98 KČ 4 2012 Reportáž: Polemika: Rozhovor: Zdeněk Horsák

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10.

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10. Technický týdeník 21 8.-21. 10. 2013 19 Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1 Japonská firma Brother je po celém světě známa především díky spotřební a kancelářské elektronice,

Více

25 let vyrábíme odstředivě lité válce dle licence Gontermann-Peipers

25 let vyrábíme odstředivě lité válce dle licence Gontermann-Peipers Zpravodaj 3 Zpravodaj č. 3/214, časopis zaměstnanců společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. 25 let výroby odstředivě litých válců Str. 2 Zasaď si svůj strom Pokračujeme v konceptu Zelené slévárny,

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24

Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24 Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 (12/2008) www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

OBSAH CONTENTS ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE MAGAZINE OF CZECH SOCIETY FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY ÚVOD / LEADING ARTICLE

OBSAH CONTENTS ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE MAGAZINE OF CZECH SOCIETY FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY ÚVOD / LEADING ARTICLE Úvodník - Ing. Ivan Demjan, Talpa-RPF... 2 Konference NO DIG v Madridu / - Ing. Stanislav Lovecký, předseda CzSTT...2 Tři příspěvky k 20. výročí CzSTT / - Ing. Vladimír Král, Ing. Karel Franczyk, PhD.,

Více

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje závěrečná zpráva Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje I. Loučková a kol. Analýza potřeb subjektů tvořících inovační prostředí Zlínského kraje Sociotrendy, 2011 ISBN 978-80-904888-2-3

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

Obsah. Jednofázový motor FCT2B

Obsah. Jednofázový motor FCT2B Rok 2007 Výroční zpráva ATAS elektromotory Náchod a.s. Bratří Čapků 722, 547 30 Náchod IČ: 45534543, DIČ : CZ45534543 zapsáno u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603 Výroční zpráva byla

Více

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 CESTOVNÍ RUCH V OLOMOUCKÉM KRAJI ROP STŘEDNÍ MORAVA PRO PODNIKATELE MBA V REGIONU NOVÉ LOKALITY PRO PODNIKÁNÍ V OLOMOUCI

Více

Obsah: www.unihostostrava.cz

Obsah: www.unihostostrava.cz Obsah: 1. Úvodní slovo 3 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-9 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 9 4. Gastrofestival Ostrava 11 5. Klasifikace hotelů 13 6. HRAT a dotační možnosti 15 7. Cestovní

Více

Dr. Pavel Doležal ředitel Zlaté koruny. Vážené dámy, vážení pánové, ÚVODNÍ SLOVO

Dr. Pavel Doležal ředitel Zlaté koruny. Vážené dámy, vážení pánové, ÚVODNÍ SLOVO 2015 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pavel Doležal ředitel Zlaté koruny Vážené dámy, vážení pánové, tak a máme tady třináctku. 13. ročník soutěže Zlatá koruna. Číslo pro někoho k zapomenutí a pro jiné naopak šťastné.

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více