VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Línek Historie a současnost technologie vaření piva Diplomová práce 2013

2 Historie a současnost technologie vaření piva Diplomová práce Bc. Daniel Línek Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra managementu Studijní obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus Vedoucí diplomové práce: Ing. Mgr. Bc. Šárka Mejcharová Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2013

3 Master's Dissertation Historical and contemporary brewing technologies Bc. Daniel Línek The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Management Major: Gastronomy, hospitality and tourism Thesis Advisor: Ing. Mgr. Bc. Šárka Mejcharová Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2013

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Historie a současnost technologie vaření piva zpracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o.. Bc. Daniel Línek V Pardubicích dne

5 Poděkování Za poskytnutí užitečných informací bych rád poděkoval panu Janu Hervertovi z Chmelařského institutu s.r.o., Žatec. A zároveň za připomínky a vedení práce Ing. Mgr. Bc. Šárce Mejcharové.

6 Abstrakt Bc. Línek Daniel, Historie a současnost technologie vaření piva. Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o., Praha: 2013 Čtenáři následující diplomové práce je předložena ucelená historie pivovarství od dávnověku až po nedávnou minulost se současným vývojem pivovarnictví na území České republiky. Jsou zde popsány jednotlivé základní suroviny potřebné k várce piva. Tyto suroviny jsou používány v různých zmíněných modifikacích. U výroby sladu je nastíněn proces výroby a využití. U chmele jsou připomenuty variace použití samotného chmele s upravenými chmelovými produkty. Jednotlivé kroky samotného vaření piva jsou taktéž patřičně popsány a v analytické části podrobeny komparaci v tradiční podobě s moderním postupem. Toto porovnání je zahrnuto do dílčího cíle v analytické části. K naplnění tohoto cíle bylo zapotřebí sestudování odborné literatury a konzultací s odborníky. S návazností prvního cíle byla zkoumána pivní kultura konzumentů piva, aby se zjistilo, jaký potenciál má tradiční a moderní výroba u svých odběratelů. Vyvozené závěry jsou zpracovány graficky s doplňujícími komentáři. Aby se získalo co nejvíce relevantních materiálů, proběhla slepá degustace pěti značek piv, kde byly zastoupeny dvě piva tradičně uvařená a tři moderně. Z této degustace jsou vyvozeny patřičné závěry. Klíčová slova: slad, chmel, chmelové výrobky, spilka, pasterace, cylindrokónický tank

7 Abstract Bc. Línek Daniel, Historical and contemporary brewing technologies. Master s Dissertation, The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd., Praha: 2013 The reader of this diploma thesis is given a comprehensive overview of brewing that covers the historical processes as well as the most recent ones. A special emphasis is given to the current development of the brewing industry in the Czech Republic. You will find here a detailed description of basic ingredients needed to brew beer. It is especially interesting how all of these ingredients are being used in multiple different modifications. When it comes to malt making the whole process of its production is depict. In this thesis you will be able to learn a lot about the variations in the possible usage of hops and the final products made from hops. There are several steps to brewing and I made sure to talk about all of them. After describing all of those steps I took the time to compare them. I put aside the traditional ways of how beer used to get brewed and how beer is currently brewed and made some analytical conclusions. When working on this thesis I had to read a lot of technical literature and also consult some specialists in person. I was especially interested in the potential of the traditional brewing methods in today's world in comparison with the modern methods and therefore I was trying to find out a lot of information about the habbits and the customs of the beer consumers, in other words I tried to identify "the beer drinking culture". One of the tool used was a blind degustation of five different beer brands two of which were produced traditionally. The results of my own research are layed out mostly in graphs with attached comments. Key words: malt, hops, hops products, open ferment tank, pasteurization, cylindro conical tank

8 Obsah: Úvod Teoretická část Dávná historie o pivu Historie piva v Čechách Důležitý mezník Legislativa Druhy piva dle extraktu původní mladiny Druhy piv podle barvy Suroviny pro výrobu piva Voda Historie a vývoj užívání vody Zdroje přírodních vod Tvrdost vody Slad Historický vývoj Výroba sladu Druhy sladu Chmel Historický vývoj Botanická charakteristika chmele Chemické složení České odrůdy chmele Pivovarské kvasinky Postup vaření piva Analytická část Výroba sladu Klíčení... 24

9 2.1.2 Hvozdění Použití chmele Materiál Vaření piva Otop Odstranění chmelových kalů Cylindrokónické tanky Filtrace Pasterace Technologie HGB Pivní kultura Návrhová část Představení Výsledek degustace Oblíbenost piv Tradiční vs. Moderní Závěr Literatura Seznam příloh Přílohy... 59

10 Úvod Téma pro následující diplomovou práci, která by měla být vrcholným zakončením celkového studia na Vysoké škole hotelové v Praze 8, s.r.o., jsem si vybral záměrně, abych prohloubil své znalosti získané studiem odborné literatury a osobního zájmu. Neopomenutelným důvodem pro výběr této práce byla zkušenost z minulosti, kdy jsem se účastnil vaření pokusné várky piva. V této době jsem se začal více zajímat o celkovou situaci na pivním trhu a nepatrně nahlédl do pivovarského řemesla, abych nebyl pouze omezeným konzumentem. Dalším důvodem mi byla neutěšená situace na trhu, kde lze pozorovat určité zlepšení, ale není zde důvod k velkým oslavám. České pivo je jakýmsi světovým unikátem. Jsme na něj všichni patřičně hrdi a dokonce si vozíme naše pivo na dovolené do zahraničí, abychom se nemuseli trápit s tamními produkty. Nutno podotknout, že pokaždé, když jsem pobýval delší dobu ve Spojených státech amerických, tak jsem se vždy těšil na naše pivo a chléb. Vždyť pro naše tradiční pivo existuje synonymum tekutý chléb. Bohužel nastalá situace díky nadnárodním korporacím a vnucené nové technologické postupy degradují tradiční výrobu piva na úplně něco jiného. Nejedna česká strana byla v naší historii založena u sklenice zlatavého moku. Je smutné konstatovat, že s upadající politickou morálkou s vidinou velkých osobních zisků upadá i kvalita potravin a piva. Samozřejmě nelze generalizovat všechny pivovary jako špatné. Technologický pokrok nelze zastavit, ale nic se nemá přehánět a pivo by nemělo tvořit výjimku. Cílem této práce je porovnání tehdejších technologických způsobů výroby piva s nynějšími. Jsou vybrány zásadní změny a postupy a vyjmenovány jejich výhody s nevýhodami při jejich použití. Na toto navazuje další cíl práce, který má za úkol zhodnotit pivní kulturu národa. Dalším cíle je zjistit patřičný přínos pro studovaný obor a společnost. Z důvodu naplnění cílů a dodržení stanovené formální struktury je práce rozdělena na tři části. V první teoretické části byla sestudována odborná literatura týkající se pivovarských technologii, historii výroby piva a surovin. Největším primárním literárním zdrojem mi byla Národní zemědělská a potravinářská knihovna s Národní technickou knihovnou. Knihovna Výzkumného ústavu pivovarsko sladařského svoji činnost pro veřejnost ukončila. Výsostně ocenitelným zdrojem informací mi byla 1

11 odborná konzultace s panem Janem Hervertem z Chmelařského institutu, s.r.o. v Žatci. Zde jsem obdržel převážně praktické rady a nastínění, jakým směrem a na co se mám zaměřit. Jako další zdroje posloužily webové stránky pivovarů a sladoven. Střední analytická část je zaměřena na komparaci tradičních a moderních postupů. Pro posouzení posloužila odborná literatura a konzultace pana Herverta. V analytické části je zaznamenáno vyhodnocení dotazníku o pivní kultuře. Toto zhodnocení je graficky zaznamenáno v několika výsečových grafech s doplňujícími komentáři. V poslední návrhové části je popsán průběh slepé degustace pěti odlišných značek piv, abychom zjistili subjektivní pocity konzumenta piva z tradiční a moderní výroby zároveň. Tím zjistíme, co současný pivař upřednostňuje a zda rozpozná rozdíl tradičního a moderního postupu. Celkově bude vytvořen návrh a zjištění přínosu pro společnost 2

12 1 Teoretická část 1.1 Dávná historie o pivu Dle Hardwicka (1995, s. 37) Si můžeme být jisti, že pivo nebylo prvním alkoholickým nápojem lidstva. Jelikož jeho výroba je více náročná než pouhý proces přímého kvašení ovoce nebo medu. Přímé kvašení ovoce, jako například hroznového vína, se bezpochyby uskutečňovala mnoho tisíc let před náhodným vynalezením vaření piva. Naše nejstarší historická zmínka o vaření piva se datuje zpět kolem roku 6000 před naším letopočtem ve starodávné Babylónii. Důkazem toho je kus keramiky, který znázorňuje dělníky míchající pivní káď. Na základě toho poznatku lidstvo už skladovalo obilí a zároveň vynalezlo recepty k přípravě pokrmů z obilného škrobu. Neexistují záznamy o objevení alkoholového kvašení. Starodávné písemnosti s malbami dokazují, že alkoholické nápoje byly známé a byly součástí sociálního života a velmi frekventovaně využívané také duchovním. Záznamy poukazují, že některé nápoje byly systematicky vyráběny z obilí stejně tak z extraktů ovoce. Tyto poznatky jdou pochopitelně do dávné historie člověka. Není tedy pochyby, že tyto poznatky předcházely druh Homo sapiens. Kvasinky a cukr obsahující rostliny existovaly miliony let před zrodem člověka. Spontánní alkoholové kvašení probíhalo samovolně před objevením ovocného nebo medového kvašení. Smith a Ferdinand (1940) odhadují, že člověk využívá kvašení let. Žádné záznamy nejdou ale tak daleko, aby objasnily, kdo se naučil ovládat oheň, kdo vymyslel manželství, kdo vymyslel kolo a stejně tak nikdo neví, kdo někde zapomněl nádobu s ovocem a následně vypil kvašený výsledek. Bez pochyb člověk moudrý, Homo sapiens, napomohl k rozvoji výroby chleba a kvašení piva. Jeho inteligence mu poskytla s důvtipem rozvíjet sladování obilí. Tento krok umožnil paralelně rozvíjet pečení a vaření piva jakož dvě základní potraviny z obilí. Sladované obilí bylo formováno do bochníků chleba, které bylo uskladněno jako zásoba potravy do doby, kdy bylo zapotřebí. Takto uskladněné potraviny sloužily k přímé konzumaci nebo jako nalámaný základ vhozený do vody určený ke kvašení. Výsledkem byl nápoj bohatě obsahující vitamíny a minerály a zároveň s obsahem proteinů. Starověcí Egypťané a Etiopané v údolí řeky Nilu a Asyřané s Babylóňany v údolí řek Tigrysu a Eufratu zanechali záznamy, které dokazují jejich rozkvétající civilizaci v těchto údolích před 7000 lety. V těchto časech zde bylo významné zemědělské hospodářství, které 3

13 produkovalo pro většinu civilizovaného světa. Historické prameny neukazují jen jejich vyspělé extensivní hospodářství, ale zároveň i jejich vývoz chleba a piva vyrobený z obilné úrody. Samozřejmě, že vyráběli i víno z hroznů, datlí a kokosu. Jejich pivo bylo vyrobeno z ječmene a antické pšenice, která je příbuzná k dnešní pšenici a ječmenu. Nutriční hodnoty antického piva přispívali v nemalé míře k pocitu zdraví a duševní pohody. Odhaduje se, že egyptští otroci získávali veškerý vitamín B a významné proteiny z nefiltrovaného piva. V návaznosti s nutriční hodnotou bylo toto pivo užitečné. Vaření obilného extraktu předcházející kvašení dodalo potřebnou sterilitu. Po proběhnutí kvašení nebyly v nápoji přítomny bakterie zodpovědné za choleru, úplavici a mnoho dalších nemocí pocházející z vody. Tyto organismy nepřežívají v roztocích obsahující alkohol.v období středověku sehrála tato vlastnost piva významnou roli pro přežití obyvatelstva. Tisíce lidí muselo přežít těžké období hladomorů jen díky dostupnému pivu. 1 (překlad autor) Hardwick (1977, s. 1) k historii piva doplňuje: Že slovo pivo pochází z latinského infinitivu bibere znamenající pít. Středověké kláštery vařící pivo byly zodpovědný za šíření jejich jména ve střední Evropě. Staré německé slovo znamenající pivo bylo boer nebo bior odkazující na staré anglické slovo beer. Kláštery a další zřízení vařící pivo v průběhu středověku vařily pivo v základní podobě, jak to známe z dnešní doby. 2 (překlad autor) Následující tabulka č. 1 ukazuje stručný přehled pojmenování piva v antické době v celém světě, kdy bylo známo pivo. Z některých pojmenování jde vycítit přetrvávající odkaz na dnešní označení piva v dnešní době. Tabulka č. 1 ( viz příloha č. 1) V antických a středověkých dobách mělo pivo svojí konzistencí pramálo společného s tím, jak pivo známe v dnešní době. Jednalo se spíše o kašovitý pokrm. O tom svědčí část expozice pivovarského muzea v Plzni, kde Egypťané usrkávají pivo z nádob pomocí rákosových trubiček, které sloužily jako filtr pevných částic. 1 Hardwick, W. Handbook of brewing. New York: Marcel Dekker, s., ISBN Hardwick, W. The Practical Brewer. Wisconsin: Master Brewers Association of the Americas, s. 4

14 1.2 Historie piva v Čechách Při důkladném studování historických pramenů a hledání souvislostí v evropské migraci kmenů a obyvatelstva usídlených na starém kontinentě by se daly vyvodit závěry o vývoji českého pivovarství. Tento vývoj historií nejlépe popisuje ve své publikaci Chládek (2007). Na našem území původně usazení Keltové (přibližně do poloviny prvního století našeho letopočtu) a po nich germánské kmeny Markomani a Kvádové, jakož i Slované jistě výrobu piva znali. Právě o Slovanech, kteří přišli na naše území začátkem šestého století, se historici domnívají, že ze své pravlasti si přinesli kromě jiných kulturních plodin též chmel, protože pravděpodobně jako první na světě vařili chmelená piva. Vaření piva na našem území až do konce devátého století byla zcela běžná domácí práce, kterou mohl vykonávat kdokoliv, kdo měl potřebné suroviny a znalosti. Pivo přestalo být domácím produktem až koncem devátého století, kdy začalo být předmětem obchodu. V tomto období se též značná část dosud svobodných lidí stala poddanými některé vrchnosti, která jediná měla pivo vyrábět, a povinností poddaných bylo jej kupovat. Je však zřejmé, že domácí výroba piva nikdy nadobro nevymizela. Pivo se podomácku vařilo vždy v těžkých dobách válek, a řada kuchařek ještě v první polovině dvacátého století přinášela různé více nebo méně osvědčené recepty. Domácí výroba piva byla do desátého století jistě velmi primitivní, k jistému jejímu zdokonalení došlo zřejmě až zakládáním klášterů. Protože kláštery měly svoji vlastní výrobu piva, obdobně jako měly svoji vlastní pekárnu, je možno se domnívat, že nejstarší klášterní pivovar na našem území byl založen již v roce 970 společně s prvním klášterem v českých zemích konventem benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě. Důvodem k tomuto předpokladu by mohla být skutečnost, že vaření piva byla v tehdejší době výhradně ženskou prací a že řád svatého Bernarda se pivovarství odjakživa věnoval. Pití piva se tehdy rozmohlo v českých zemích takovou měrou, že pražský biskup a spoluzakladatel břevnovského kláštera svatý Vojtěch měl problémy se svými ovečkami, které holdovaly pivu natolik, že nevedly řádný život. Z těchto důvodů si údajně vynutil na papeži zákaz jeho výroby i jeho konzumace pro svoji diecézi, zabírající celé Čechy. Tato první a naštěstí poslední, některými historiky však nepotvrzená, prohibice v zemích Koruny české trvala údajně až do 12. století. Potom pivo mohlo být a bylo vařeno v plném rozsahu též u nás, a protože mu byla rovněž vrácena doložka postního nápoje, mohlo se pít celý rok, tehdy velmi bohatý na početné církevní posty. Tím došlo k nebývalému rozsahu pivovarství nejen v klášterech, ale i u šlechticů, měšťanů a 5

15 dalších vrstev obyvatelstva. Rozvoj pivovarství vedle stávajících klášterních a církevních pivovarů na našem území je spojen s dobou zakládání královských měst, zejména ve dvanáctém a třináctém století. Pro zajištění loajality obyvatel těchto nových měst mělo sloužit i nové privilegium vaření piva, takzvané právo várečné které dostali pouze ti, kteří měli uvnitř města svůj dům, tedy měšťané královského města. Právováreční měšťané si mohli ve svém domě vyrábět slad i pivo, skladovat jej a samozřejmě i šenkovat. Tak začalo pivovarství v řadě královských měst, mezi nejstarší patří města Svitavy (rok založení 1256) a Žatec (rok založení 1261), proslulý v celém světě vynikajícím chmelem. Další královské město, Plzeň, bylo králem Václavem II. založeno roku V té době udělil panovník 260 plzeňským měšťanům várečné právo. Nejdříve se v Plzni vařilo pivo v každém pivovárečném domě, ale poté si měšťané společný pivovar. Nejdříve se tedy vařilo pivo podomácku a později se výroba piva specializovala podle vhodnosti do různých domů. Stejně tak prošel vývoj sladu. V závislosti na jejich velikosti, zařízení, poloze apod. se buď v domě vyráběl slad (nákladnický dům), nebo pivo (právovárečný dům). Jistě v některých měšťanských domech probíhala výroba sladu i piva pohromadě. K výsadám nově založených královských měst patřilo tzv. hájemství neboli, mílové právo, podle kterého se od hradeb města na vzdálenost jedné míle, což bylo přibližně deset kilometrů, nesměl vyrábět slad ani vařit nebo čepovat žádné cizí pivo Důležitý mezník Chládek (2007) k historii dodává: Velkým mezníkem pro české i světové pivovarství bylo založení Měšťanského pivovaru v Plzni roku Kupodivu k tomuto aktu došlo proto, že se v tomto městě do té doby vařilo pivo tak špatné kvality, že sami právováreční měšťané se rozhodli tento problém řešit. Tehdy se v Plzni a samozřejmě i po celých Čechách a na Moravě vyrábělo v teplejších měsících pivo svrchního kvašení, protože kvasí při téměř pokojových teplotách do 20 C a v podstatě není nutné jej chladit. Plzeňští měšťané si tehdy pozvali stavitele Stelzera, kterého pozvali na zkušenou do Bavor, aby si obhlédl bavorské pivovary, které již v té době používaly celoročně pro výrobu tmavého piva technologii spodního kvašení. Kvasinky spodního kvašení vyžadují pro hlavní kvašení podstatně nižší teploty, kolem 10 C, kterých bylo před vynálezem strojního chlazení možné dosáhnout jenom použitím přírodního ledu. 3 Chládek, L. Pivovarnictví. Praha: Grada, s., ISBN

16 Toho však v tuhých zimách bavorských Alp byl a je vždy dostatek a při uskladnění ve speciálních izolovaných prostorech, tzv. lednicích vydržel bez problému přes léto do příští zimy. Samozřejmě se muselo připravit takové množství ledu, aby pokrylo během léta nejen potřebu vlastního pivovaru, ale i hostinských, protože pivo se pilo vychlazené. Stavitel se ze své cesty vrátil zpět do Plzně i s bavorským sládkem Josefem Grollem, který provedl dne 25. února 1842 první várku v nově postaveném Měšťanském pivovaru. Tomu se světlé pivo, vyrobené spodním kvašením se zvýšeným dávkováním chmele a neprokvašením celého podílu extraktu, opravdu podařilo a kvalita nového typu piva předčila všechna očekávání tehdejších právovárečných měšťanů. V podstatě se dá říci, že zavedením nového typu piva z Měšťanského pivovaru v Plzni proběhl přerod pivovarnického řemesla v pivovarský a sladovnický průmysl Legislativa Dle vyhlášky, 335/1997 Sb., oddílu 3 11 se pivem rozumí pěnivý nápoj vyrobený zkvašením mladiny připravené ze sladu, vody, neupraveného chmele, upraveného chmele nebo chmelových produktů, který vedle kvasným procesem vzniklého alkoholu (ethylalkoholu) a oxidu uhličitého obsahuje i určité množství neprokvašeného extraktu; slad lze do výše jedné třetiny hmotnosti celkového extraktu původní mladiny nahradit extraktem, zejména cukru, obilného škrobu, ječmene, pšenice nebo rýže; u piv ochucených může být obsah alkoholu zvýšen přídavkem lihovin nebo ostatních alkoholických nápojů. 5 Dle stejného zákona je platné následující dělení Druhy piva dle extraktu původní mladiny lehká piva - vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní mladiny do 7 % hmotnostních. výčepní piva - vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní mladiny 8 až 10 % hmotnostních. ležák - pivo vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní mladiny 11 až 12 % hmotnostních. speciální - pivo vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní mladiny 13 % hmotnostních a vyšším. 4 Chládek, L. Pivovarnictví. Praha: Grada, s., ISBN Zákon č. 335/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích, 11, oddíl. 3 7

17 porter - tmavé pivo vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní mladiny 18 % hmotnostních a vyšším. piva se sníženým obsahem alkoholu - pivo s obsahem alkoholu nejvýše 1,2 % objemových. nealkoholické - pivo s obsahem alkoholu nejvýše 0,5 % objemových (0,4 % hmotnostních). pšeničné - pivo vyrobené s podílem extraktu z použitého pšeničného sladu vyšším než jedna třetina hmotnosti celkově dodaného extraktu. kvasnicové - pivo vyrobené dodatečným přídavkem podílu rozkvašené mladiny do hotového piva v průběhu stáčení. ochucené - pivo vyrobené s přídavkem látek určených k aromatizaci a potravních doplňků Druhy piv podle barvy světlé - vyrobené převážně ze světlých sladů. tmavé a polotmavé - uvařeno z tmavých, karamelových, eventuálně barevných sladů ve směsici se světlými. řezané - vzniká smíšením světlého a tmavého piva. 1.4 Suroviny pro výrobu piva Voda Voda je jednou ze základních surovin pro výrobu jakéhokoliv nápoje a pivo není žádnou výjimkou. Všeobecně pivovarský průmysl je na vodu velice náročný. V historii se pivovary budovaly v bezprostřední blízkosti přírodních zdrojů. V pozdějších dobách se využívalo technologických pokroků, kdy byla voda přiváděna vodovodními přivaděči Historie a vývoj užívání vody Basařová a Hlaváček (1999) rozvádí použití vody: V době domácí výroby až do éry řemeslné výroby se pro přípravu piva používala voda bez zásadních úprav ze zdrojů, 8

18 které byly v blízkosti. K docílení čistoty zařízení a výrobků se voda pro přípravu piva i vymývání nádob (vesměs dřevěných) opakovaně převařovala. V té době sice nebyla známa existence mikroorganismů, ale v praxi si naši dávní předkové ověřili, že příprava piva musí být prováděna v čistém prostředí, jinak se pivo zkazí. V době řemeslné výroby byly stále hlavním zdrojem vody studny nebo vodní plochy a toky v blízkosti právovárečných a nákladnických domů. V pozdější době se společně se zakládáním městských pivovarů stavěly jednoduché vodovody s dřevěným potrubím. Úpravy varní vody se začaly uplatňovat s rozvojem průmyslové výroby od poloviny 19. století a dále se rozšiřovaly ve 20. století v souvislosti s poznáním účinku solí ve varní vodě a také se zhoršováním kvality především povrchových vod. Prvé úpravy se týkaly odželezňování vod a snížení tzv. tvrdosti vody. Následovaly chemické úpravy biologické čistoty vod. V současnosti je k dispozici řada moderních postupů úpravy varních vod s možností zajištění standardního zastoupení nejvýznamnějších iontů v technologii. Rovněž zpracování odpadních pivovarských vod se postupně rozvíjelo se zvyšováním kapacit pivovarů a se zpřísňujícími se požadavky na vlastnosti vod vypouštěných zpět do přírodních toků. 6 Basařová (2010, s. 84) rozděluje vodu v pivovarství do 3 skupin podle účelu: 1) Varní voda používá se pro přípravu piva jako jedna ze základních surovin. V zásadě svými vlastnostmi musí splňovat požadavky na vodu pitnou, především z hlediska zdravotní a hygienické nezávadnosti. Fyzikálně-chemické a biologické vlastnosti této vody ovlivňují průběh přípravy, základní kvalitu i specifické vlastnosti určité značky piva. V pivě voda představuje 75 až 80% hmotnosti podle druhu výrobků. 2) Mycí a sterilizační voda musí být prostá mikroorganismů, chemických kontaminantů a nesmí zapáchat. Vodu pro výplachy a sterilizaci se doporučuje chlorovat. 3) Provozní voda musí odpovídat standardům stanovených pro jednotlivé operace a zařízení. Voda pro parní generátory, pokud se pára přímo injektuje přímo do pivovarských zařízení např. při varu mladiny, musí odpovídat předepsané 6 Basařová, G., Hlaváček, I.: České pivo, II. vyd. Praha: Nuga, s., ISBN

19 potravinářské kvalitě. U vody používané při chlazení se někdy upravuje chemické složení i mikrobiologická čistota. Voda používaná pro přípravu mycích roztoků a při pasteraci by měla mít především nízký obsah anorganických iontů, vody používané pro výplachy zařízení a transportních nádob lahví i sudů musí být hygienicky nezávadné Zdroje přírodních vod viz Příloha č Tvrdost vody Dle Basařové a kol. (2010, s. 85) je tvrdost vody: Obsah rozpuštěných solí je důležité v praxi využívané kritérium pro posouzení vhodnosti vody k určitým technologickým aplikacím. Ve vodách tvoří zpravidla převažující podíl soli vápníku a hořčíku. Dříve se pro charakterizaci jejich obsahu používal termín tvrdost vody, který v praxi dosud přežívá. Tímto pojmem se vyjadřoval buď součet obsahu vápenatých, hořečnatých a barnatých iontů, někdy se údaj považoval za obsah všech kationtů s nábojovým číslem větším než 1. 8 Čepička a Forman (1990, s. 134) dodávají, že: Z pivovarského hlediska je důležité, že některé ionty svými účinky snižují ph, čili zvyšují kyselost rmutů, sladiny a mladiny; patří k nim především vápenaté a hořečnaté ionty. Takovéto působení solí varní vody je příznivé pro enzymatické pochody ve varně. Na druhé straně hydrogenuhličitanové ionty působí opačně, zvyšují ph a tudíž snižují kyselost rmutů, sladiny a mladiny a působí negativně na varní proces. 9 Hardwick (1977, s. 13) k vlastnostem vody píše, že: V dřívějších dobách byla pivovarská centra často známá především svým typem piva, která byla spojována s vodními zdroji specifická určitým složením, které bylo podle všeho výhodou určitého druhu piva. Je doloženo, že když bavorský sládek přijel uvařit první várku piva do Plzně, mělo to být pivo bavorského typu. Avšak voda, která byla použita z nových artézských studní, byla velmi měkká s nízkým obsahem minerálních látek. Pivo, které bylo uvařeno, bylo velkým překvapením pro každého a rozdílné od toho co bylo 7 Basařová, G. a kol. Pivovarství. 1. vyd. Praha : VŠCHT, s., ISBN Basařová, G. a kol. Pivovarství. 1. vyd. Praha : VŠCHT, s., ISBN Čepička, J., Forman, L.: Technologie, I. vyd. Nové Město n. C.: MZe, s., ISBN

20 očekáváno. Nicméně, chuť byla příjemná a takto zde byl vytvořen plzeňský typ piva (Pilsen). 10 Doplnění příloha č. 2 V tabulce č. 3 (viz Příloha č.3) jsou uvedeny druhy pivovarských vod a Basařová a kol. (2010) k této tabulce doplňuje: Plzeňská voda je měkká, má malý podíl anorganických složek a hodí se pro silně chmelená spodně kvašená piva. Mnichovská voda je na hranici hodnocení jako střední až tvrdá, obsahuje málo chloridů a síranů, více uhličitanů a vápníku. Dortmundská voda je velmi tvrdá. Voda Burton je velmi tvrdá, s vysokým obsahem síranů a používá se pro výrobu svrchně kvašených, vysoce chmelených světlých piv typu Ale Slad Albl (1990, s. 26) definuje slad: Sladem se rozumějí máčené, vyklíčené a hvozděné obilky ječmene, jejichž rezervní látky jsou vlastní enzymatickou činností částečně rozštěpeny a které obsahují enzymy schopné provádět další štěpení. 12 Jednodušeji řečeno slad je další základní surovina pro výrobu piva. Jeho kvalita ovlivňuje proces technologie výroby piva a má stěžejní význam i v docílení požadovaného chemického složení Historický vývoj Basařová (2010, s. 3) rozvádí historický vývoj sladovnictví: V dávnověku se připravovalo pivo ze sladů z různých obilovin. Ječmen setý (Hordeum sativum), který je dnes základní surovinou pro výrobu sladu v tradičních pivovarských zemích, je jednou z nejstarších kulturních plodin. Lze předpokládat, že již mnoho let před naším letopočtem byl pro výrobu sladu používán. Po pravěkém období přípravy sladu z ječmenů šestiřadých (Hordeum hexastichum) a čtyřřadých (Hordeum tetrastychum) a v novověku se hlavně v Evropě (včetně území Čech, Moravy a Slezska) uplatnily pro výrobu pivovarského sladu ječmeny dvouřadé nící (Hordeum distichum var. nutans), které vystřídali ječmeny vzpřímené (Hordeum distichum var. erectum) a zřídka 10 Hardwick, W. The Practical Brewer. Wisconsin: Master Brewers Association of the Americas, s. 11 Basařová, G. a kol. Pivovarství. 1. vyd. Praha : VŠCHT, s., ISBN Albl, V. Výroba piva a sladu. 1. vyd. Praha : Institut výchovy a vzdělávání MZe ČR, s

21 pěstované ječmeny paví (Hordeum distichum breve). Rozvoj pěstování sladovnického ječmene na území dnešní České republiky i v řadě evropských zemí je spojen s pěstováním této obiloviny ve značné míře od 11. století na moravské Hané. V Evropě i na území dnešní České republiky převládala až do konce 18. století výroba sladů z pšenice seté (Triticum aestivum). Z nich se vyráběla svrchně kvašená piva, zvaná bílá Výroba sladu Šavel (2010, s. 4): Hlavní fáze výroby sladu zahrnují: 1. příjem, čištění a skladování ječmene 2. máčení ječmene 3. klíčení ječmene 4. sušení a hvozdění zeleného sladu 5. úprava sušeného sladu, jeho skladování a expedice Výroba sladu se začíná namáčením ječmene, kdy se ječmen máčí v nádržích s vodou, tzv. náduvnících, přičemž se ve vhodných intervalech provzdušňuje. Ještě dnes je možné zejména v severských zemích setkat se u domácí výroby s namáčením pytle s ječmenem v potoce. Po namočení obsahuje ječmen asi % vody, což postačuje k jeho klíčení. Aby k ječmeni měl přístup vzduch, rozestře se v tenké vrstvě na betonové podlahy, tzv. humna. Během klíčení se ovšem musí slad přehazovat, neboli vidrovat lopatami, čímž se zamezí jeho prorůstání a spojování do chuchvalců, tzv. vrabců. Ječmen ovšem musí pouze naklíčit za aktivace pouze zárodku stonku, tzv. střelky. Naklíčený ječmen se tedy nesmí na humně zazelenat. Asi po 7-10 dnech klíčení při 14 až 18 ºC se tzv. zelený slad sebere. V takto vyrobeném sladu se škrob v ječmenu z malé části již přemění na zkvasitelné cukry. Na humnech se slad vyrábí již jen v malých pivovarech, zatímco v průmyslové výrobě se výroba sladu oddělila jako sladařství, kde sklad klíčí ve větraných bubnech, tzv. pneumatických sladovnách nebo na posuvných hromadách, kde potřeba lidské práce je minimální. Zelený slad je nutné usušit, na tzv. hvozdu kde se slad suší proudem teplého vzduchu. U světlých sladů se zpočátku používají relativně nízké teploty od 40 do 80 C, přičemž vlhkost sladu klesá pod 10 %. Při vyšších teplotách již začíná cukr ve sladu karamelizovat, čehož se využívá při výrobě karamelových a barvicích sladů, kde se teploty zahřívání pohybují až 220 C. Usušený slad se zbaví kořínků a příměsí na sítech a pak se v malém balí do pytlů nebo 12

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operač í progra : Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělává í pro ko kure es hop ost Hotelová škola, V šší od

Více

Ad 1: Jednotky hořkosti piva (EBU)

Ad 1: Jednotky hořkosti piva (EBU) 4 6 Berliner Weisse (berlínské bílé) 6 12 Biere blanche (witbier) 6 18 Weissbier Ad 1: Jednotky hořkosti piva (EBU) Weissbier 8 16 American lager 12 24 Trapistická piva 16 24 Ležák 16 35 Kölsch 18 24 Tmavé

Více

Pivovar Budějovický Budvar

Pivovar Budějovický Budvar Pivovar Budějovický Budvar Pivovar Budějovický Budvar byl založen roku 1895, ale co je na něm zajímavé, že jeho statut je stále národní podnik. Roční výstav neboli roční produkce piva činí 1,3 milionu

Více

VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva.

VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva. číslo katalogové číslo: VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva. Vratná cena celkem popis KEG specifikace zálohamnožství s DPH 21% 1 11407 STAROBRNO ležák 12, plochá 30L Tento symbol českého

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Exkurze v Mikrobiologickém ústavu akademie věd Třeboň a v Pivovaru Regent Třeboň

Exkurze v Mikrobiologickém ústavu akademie věd Třeboň a v Pivovaru Regent Třeboň Exkurze v Mikrobiologickém ústavu akademie věd Třeboň a v Pivovaru Regent Třeboň Termín: 23.4.2012 Trasa: Veselí nad Lužnicí Třeboň Účastníci: třída 2.A, třída 2.AT, dozor: Ing. Milena Hlásková, Pharm.

Více

Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR

Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR Tento dokument obsahuje informace pro spotřebitele vyžadované zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a

Více

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 VÝROBA PIVA PIVO Pivo je slabě alkoholický nápoj vyráběný z ječného sladu, pitné vody a chmelových produktů

Více

Biotechnologie 2. Fermentační biotechnologie etanolové kvašení Výroba sladu a piva

Biotechnologie 2. Fermentační biotechnologie etanolové kvašení Výroba sladu a piva mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii CZ.1.07/2.2.00/28.0171 Biotechnologie 2. Fermentační biotechnologie etanolové kvašení Výroba sladu a piva Marek Petřivalský

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV 1. Světlé pivo výčepní Světlé pivo výčepní má nižší až střední plnost, světlou až mírně jantarovou barvu. je nižší až střední, vůně může být mírně esterová, chmelová a sladová.

Více

PIVOVAR LITOVEL a.s.

PIVOVAR LITOVEL a.s. PIVOVAR LITOVEL a.s. Pivovar Litovel byl založen r. 1893 jako Rolnický akciový pivovar se sladovnou v Litovli. Ve svém podtextu měl ještě přívlastek ryze český vlastenecký. Je pokračovatelem tradic vaření

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Zámecký pivovar Frýdlant

Zámecký pivovar Frýdlant Zámecký pivovar Frýdlant Frýdlantský pivovar je zmiňován poprvé již jako existující ve Frýdlantském urbáři a lze předpokládat jeho existenci již před rokem 1381. Nejdříve se zcela jistě vařilo pivo přímo

Více

Prezentace pro výklad látky a opakování učiva

Prezentace pro výklad látky a opakování učiva Název školy Název projektu Číslo projektu Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ZB45 Číslo materiálu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška, kterou se provádí 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb.,o potravinách a tabákových výrobcích

Více

MODUL 1. Historie a proces vaření piva Pilsner Urquell

MODUL 1. Historie a proces vaření piva Pilsner Urquell MODUL 1 Historie a proces vaření piva Pilsner Urquell MODUL 1 OBSAH Úvod Místo na mapě či místo v historii 1. Historie piva 2. Jak se zrodil Pilsner Urquell 3. Vývoj značky Pilsner Urquell Jak se správně

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

PIVOVARSTVÍ Úvod a historie pivovarství v ČR. Trendy vývoje, technologické schéma.

PIVOVARSTVÍ Úvod a historie pivovarství v ČR. Trendy vývoje, technologické schéma. PIVOVARSTVÍ Úvod a historie pivovarství v ČR. Trendy vývoje, technologické schéma. Pivovarství patří v našem státě k významným oborům potravinářského průmyslu s mnohaletou úspěšnou tradicí. Pivovarský

Více

ZNAČKA VYSOČINA regionální produkt byla udělena novým výrobkům

ZNAČKA VYSOČINA regionální produkt byla udělena novým výrobkům ZNAČKA VYSOČINA regionální produkt byla udělena novým výrobkům Ručně malované hedvábné výrobky Hana Čihalová Březinova 126, 586 01 Jihlava Tel.: +420 777 813 590 Web.: www.hcdesign.cz e-mail: anetastyle@seznam.cz

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

Pivo. Historie, řemesla,... Zákony, historie technologie Suroviny. Výroba. Druhy Vady. chmel, slad, voda. sladu piva

Pivo. Historie, řemesla,... Zákony, historie technologie Suroviny. Výroba. Druhy Vady. chmel, slad, voda. sladu piva Pivo Historie, řemesla,... Zákony, historie technologie Suroviny chmel, slad, voda Výroba sladu piva Druhy Vady 1 Mezopotámie, Sumer Historie 4-3000 let př. n. l., první ikonografický doklad o výrobě (kaš)

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 6 - žákovská verze Téma: Kvašení. Mgr. Kateřina Dlouhá

CHEMIE. Pracovní list č. 6 - žákovská verze Téma: Kvašení. Mgr. Kateřina Dlouhá www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 6 - žákovská verze Téma: Kvašení Lektor: Mgr. Kateřina Dlouhá Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Kvašení je anaerobní

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

MINIPIVOVARY. Technicko-obchodní specifikace. Balkon system,s.r.o

MINIPIVOVARY. Technicko-obchodní specifikace. Balkon system,s.r.o MINIPIVOVARY Technicko-obchodní specifikace Balkon system,s.r.o 2015 Obsah OBSAH...2 1 ÚVOD...4 2 TECHNOLOGIE DOMÁCÍHO PIVOVARU...4 2.1 POPIS TECHNOLOGIE... 4 3 STAVEBNÍ POŽADAVKY NA TECHNOLOGII...5 3.1

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Pivní zpravodaj. Chomutovský pivní zpravodaj. Informační bulletin pro příznivce Pivoték Království piva 2. vydání. Obsah: Právě na čepu

Pivní zpravodaj. Chomutovský pivní zpravodaj. Informační bulletin pro příznivce Pivoték Království piva 2. vydání. Obsah: Právě na čepu , Pivní zpravodaj Chomutovský pivní zpravodaj Informační bulletin pro příznivce Pivoték Království piva 2. vydání Obsah: Právě na čepu Připravujeme pro Vás Aktuality z pivotéky Pivní klub Právě na čepu

Více

Minipivovar a restaurace PARNÍK Tovární č.p. 1021/5 750 02 Přerov

Minipivovar a restaurace PARNÍK Tovární č.p. 1021/5 750 02 Přerov Provozovatel: Provozovna: Rezervace, informace: Minipivovar Parník s.r.o. Denisova č.p. 2916/9 750 02 Přerov IČ: 62361449, DIČ: CZ62361449 Minipivovar a restaurace PARNÍK Tovární č.p. 1021/5 750 02 Přerov

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková

Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková 2010 Voda živá 5. etapa Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace 30.11.2010 Obsah 1. Úvod...

Více

Laboratorní analýza svrchně kvašeného piva. Bc. Marcela Wolfová

Laboratorní analýza svrchně kvašeného piva. Bc. Marcela Wolfová Laboratorní analýza svrchně kvašeného piva Bc. Marcela Wolfová Diplomová práce 2014 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

Diamonds are forever

Diamonds are forever Diamonds are forever technologie spojuje čistotu a hygienu klasické úpravy vody s příjemným pocitem bezchlorové úpravy vody. Inovativní AQUA DIAMANTE soda technologie je založená na aktivaci kyslíku z

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Jana Susková Tradice výroby piva a její vliv na pivní sommeliérství Diplomová práce 2014 Tradice výroby piva a její vliv na pivní sommeliérství Diplomová

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy Diplomová práce Bc. Igor Šiška Přístupy ke konzumaci piva v České republice Olomouc 2013 Vedoucí práce: Mgr. Michaela

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Obsah. Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy

Obsah. Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy Obsah Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy Charakteristika Chléb patří k základním potravinám připravovaným pečením, pařením, nebo smažením těsta sestávajícího minimálně z mouky a vody. Ve většině

Více

PIVOVARNICKÝ PRŮMYSL A PIVNÍ CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE

PIVOVARNICKÝ PRŮMYSL A PIVNÍ CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a správa PIVOVARNICKÝ PRŮMYSL A PIVNÍ CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE Brewing and Beer Tourism in the Czech Republic Diplomová

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_09 Název materiálu: Mlýnské výrobky Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Mlýnské výrobky.

Více

Technologie výroby specifických druhů piva. Marcel Mészáros

Technologie výroby specifických druhů piva. Marcel Mészáros Technologie výroby specifických druhů piva Marcel Mészáros Bakalářská práce 2012 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_05 Název materiálu: Ovoce II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Ovoce II. Očekávaný

Více

Konkurenční prostředí malých pivovarů

Konkurenční prostředí malých pivovarů Konkurenční prostředí malých pivovarů Bakalářská práce Barbora Mrázková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce:

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: B4131 Zemědělství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí katedry:

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_07 Název materiálu: Zpracování zeleniny II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Zelenina

Více

Význam piva v gastronomii a lázeňství

Význam piva v gastronomii a lázeňství Význam piva v gastronomii a lázeňství Bakalářská práce Kristýna Zmatlíková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Dana

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Bankovní spojení Komerční banka Brno-venkov, č.ú. 31106641/0100

Bankovní spojení Komerční banka Brno-venkov, č.ú. 31106641/0100 svìtlé ležáky 11 12,99 % EPM 46966234 D CZ46966234 543 537 217 Fax 543 210 631 Komerční banka Brno-venkov, č.ú. 31106641/0100 D E-mail @ Z áva z n ě p ř i h l a š u j e m e d o s o u t ě ž e v k a t e

Více

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER Obsah I. Čím je Mind Master jedinečný? S 3 II. Kdy mám Mind Master užívat? S 3 III. Jak se má Mind Master užívat? Může se vyskytnout

Více

* TĚŽKÉ KOVY * CHUŤ As méně A VŮNĚ než 3 mg/kg Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg

* TĚŽKÉ KOVY * CHUŤ As méně A VŮNĚ než 3 mg/kg Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg rozpouštědla - voda, glycerol (E 422 20%) ČÍSLO aromatické VÝROBKU složky - aromatické 518255 přípravky, aromatické látky v. 2 NÁZEV VÝROBKU látka - E GRIOTTE 202 (1500 AROMA mg/kg) NT PRO CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2012 Leona Lučanová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií VÝUKOVÝ TEXT - PIVOVARNICTVÍ Bakalářská práce

Více

Obsah. Charakteristika - Fondán Technologický postup - Fondán Charakteristika - Griliáš Druhy - Griliáš Technologický postup - Griliáš Testy

Obsah. Charakteristika - Fondán Technologický postup - Fondán Charakteristika - Griliáš Druhy - Griliáš Technologický postup - Griliáš Testy Obsah Charakteristika - Fondán Technologický postup - Fondán Charakteristika - Griliáš Druhy - Griliáš Technologický postup - Griliáš Testy Fondán Fondán je cukrářský polotovar, který zaznamenal značný

Více

HISTORIE "Brauerei von Mullschitzký & Comp. zu Hannsdorf - Halbseit" Pivovar Holba a.s.

HISTORIE Brauerei von Mullschitzký & Comp. zu Hannsdorf - Halbseit Pivovar Holba a.s. HISTORIE Již více než 136 let vyrábí pivovar Holba v překrásném prostředí Jeseníků ryzí pivo z hor, známé doma i v zahraničí. Zkušenosti sládků se v pivovaru předávají z generace na generaci od doby, kdy

Více

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň 6201400 Bůčková roláda syrová Složení: vepřový bok bez kosti 80%, náplň 10% [hovězí maso 45%, vepřové maso 45%, antioxidanty (E315, E326), pitná voda, jedlá sůl, regulátor kyselosti (E262), dextróza],

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu (CZ 1.07/2.4.00/12.0045) Technologie výroby piva

Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu (CZ 1.07/2.4.00/12.0045) Technologie výroby piva Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu (CZ 1.07/2.4.00/12.0045) Technologie výroby piva Tréninkový modul 3. 12. 2010 Doc. Ing. Jan Šavel, CSc. Tento

Více

Tvrdost pitné vody. Potřebujete-li rychle zjistit, jak tvrdá voda je ve vaší obci, klikněte ZDE.

Tvrdost pitné vody. Potřebujete-li rychle zjistit, jak tvrdá voda je ve vaší obci, klikněte ZDE. Tvrdost pitné vody Potřebujete-li rychle zjistit, jak tvrdá voda je ve vaší obci, klikněte ZDE. Tvrdostí vody se rozumí suma koncentrace vápníku a hořčíku ve vodě. Pro hodnocení vody z technického hlediska

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Michaela Vostrá

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Michaela Vostrá VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Michaela Vostrá Pivo jako podnikatelský záměr Bakalářská práce 2015 Pivo jako podnikatelský záměr Bakalářská práce Michaela Vostrá Vysoká škola hotelová v

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 12.11.2013

Více

STUDIUM CHEMICKÝCH ZMĚN BĚHEM VÝROBY PIVA

STUDIUM CHEMICKÝCH ZMĚN BĚHEM VÝROBY PIVA Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: chemie Studijní program: 2. stupeň Kombinace: chemie - zeměpis STUDIUM CHEMICKÝCH ZMĚN BĚHEM VÝROBY PIVA THE RESARCH OF CHEMICAL SHIFT DURING

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 07. 09.

Více

Projekt: 65-51-E/02 Práce ve stravování. Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz

Projekt: 65-51-E/02 Práce ve stravování. Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Technologické

Více

ČERNOKOSTELECKÝ P I V O VÁ R PIVOVARSKÉ MUZEUM, PROHLÍDKY PIVOVÁRU, Praha Kutná Hora. Kostelec nad Černými lesy RODINNÉ OSLAVY,

ČERNOKOSTELECKÝ P I V O VÁ R PIVOVARSKÉ MUZEUM, PROHLÍDKY PIVOVÁRU, Praha Kutná Hora. Kostelec nad Černými lesy RODINNÉ OSLAVY, ČERNOKOSTELECKÝ ZÁJEZDNÍ P I V O VÁ R www.pivovarkostelec.cz Praha Kutná Hora Kostelec nad Černými lesy ZÁJEZDNÍ HOSTINEC, PIVOVARSKÉ MUZEUM, PROHLÍDKY PIVOVÁRU, KONCERTY, DIVADLA, KONFERENCE, ŠKOLENÍ,

Více

P Ř I H L Á Š K A. svìtlé ležáky 11 12,99 % EPM. Uzávěrka přihlášek: 25. září 2015. Přihlašovatel KATEGORIE

P Ř I H L Á Š K A. svìtlé ležáky 11 12,99 % EPM. Uzávěrka přihlášek: 25. září 2015. Přihlašovatel KATEGORIE svìtlé ležáky 11 12,99 % EPM 46966234 D CZ46966234 543 537 217 Fax 543 210 631 Vyhlašovatel soutěže: D E-mail @ Z áva z n ě p ř i h l a š u j e m e d o s o u t ě ž e v k a t e g o r i i s v ě t l é l e

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_13 Název materiálu: Mléko a mléčné výrobky. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Mléko

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA 1/ V tabulce je zaznamenám vývoj cen vodného a stočného v Brně. Sestrojte graf do kterého zanesete hodnoty s tabulky. rok vodné v Kč/1000 l stočné v Kč/1000

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ČESKÝCH MINIPIVOVARŮ BREWORX / MOBBEER. Aktuální nabídka : www.ceskeminipivovary.cz

NABÍDKOVÝ KATALOG ČESKÝCH MINIPIVOVARŮ BREWORX / MOBBEER. Aktuální nabídka : www.ceskeminipivovary.cz NABÍDKOVÝ KATALOG ČESKÝCH MINIPIVOVARŮ BREWORX / MOBBEER Aktuální nabídka : www.ceskeminipivovary.cz 1 OBSAH: Představení společnosti Mobilní pivovary s.r.o....4 Obecný popis minipivovarů BREWORX a MOBBEER...5

Více

Daně z alkoholu a jiných neřestí. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z alkoholu a jiných neřestí. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z alkoholu a jiných neřestí Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Východiska přednášky Daňový systém ČR (J. Fischer) Dělení alkoholu (P. Míka) Druhy daní spotřební daně daň z přidané hodnoty Souvislosti makroekonomické

Více

Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí

Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí Vratislav Kozák, Věra Kozáková Radim Bačuvčík VeRBuM, 2013 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 2 Vratislav Kozák, Věra Kozáková KATALOGIZACE

Více

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku Šumavské párky skop. střevo EAN/obj.číslo 10101 vepřové maso 34%, hovězí maso 10%, vepřové sádlo, voda, vepřové kůže, sója, solící směs ( jedlá sůl, konzervant E250, dextróza), bramborový škrob, stabilizátor

Více

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie

Více

Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA

Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA PLATNOST OD: 20.11.2013 Výrobky neobsahují suroviny z GMO (geneticky modifikovaných organismů), suroviny nebyly ošetřeny

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě Úkol: Sušení a chlazení jsou elementární procesní kroky ve zpracování sypkých materiálů ve všech oblastech průmyslu. Sypké materiály jako je písek a štěrk,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/3 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Datum 25. 11. 2012 Anotace Použité zdroje a odkazy III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Pracovní listy na procvičování úpravy textů

Pracovní listy na procvičování úpravy textů Pracovní listy na procvičování úpravy textů Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Úkol 1 Následující text opište 1x, chemické

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

LETNÍ STÁŽE PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE

LETNÍ STÁŽE PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE LETNÍ STÁŽE PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE Co přesně je letní stáž? Při stáži přichází vybraný student nebo studentka na prázdniny pracovat do Prazdroje na připraveném projektu. Pracuje na plný úvazek od června

Více

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi RISKUJ HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi mě vzorce praxe 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Více

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek EVROPSKÁ KOMISE Jak číst vločky z rýže a celých pšeničných zrn, obohacené vitamíny (B1, B2, B3, B6, kyselina listová, B12, C) a železem Čistá hmotnost: MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST červen 2008 1 2 Množství Název

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. Klára Voborníková Současnost a budoucnost restauračních pivovarů Bakalářská práce 2014 Současnost a budoucnost restauračních pivovarů Bakalářská práce Klára

Více

Postupy čištění a desinfekce

Postupy čištění a desinfekce Postupy čištění a desinfekce POSTUPY ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE 1. Podlahy a stěny 2. Lisy a vakuové filtry 3. Sudy 4. Barrique sudy 5. Tanky, potrubí a hadice vnitřní 6. Tanky a potrubí vnější POSTUPY ČIŠTĚNÍ

Více

Komparativní analýza pivovarů v Plzni

Komparativní analýza pivovarů v Plzni Komparativní analýza pivovarů v Plzni Bakalářská práce Natalie Křížová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: PhDr.

Více

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 5 - SACHARIDY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

BIOTECHNOLOGIE. Principy Bioethanol Kyselina citronová Další

BIOTECHNOLOGIE. Principy Bioethanol Kyselina citronová Další BIOTECHNOLOGIE Principy Bioethanol Kyselina citronová Další Biotechnologie Využívají procesy probíhající v živé přírodě a přenášejí je do průmyslového měřítka Procesů se zúčastní biokatalyzátory- enzymy

Více

Stanovení obsahu alkoholu ve vzorku piva

Stanovení obsahu alkoholu ve vzorku piva chemie Stanovení obsahu alkoholu ve vzorku piva Pivo je nápoj, který v nadměrném množství může působit škodlivě. Některé nekvalitní nealkoholické nápoje plné barviv a umělých chemických přísad jsou pro

Více

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny?

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupujete potraviny? Zamyslete se, co je vašimi hlavními kritérii při nákupu potravin cena složení výživové údaje přítomnost éček chuť vzhled

Více