Provozní řád ZŠ Nedabyle

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní řád ZŠ Nedabyle"

Transkript

1 Provozní řád ZŠ Nedabyle Č. j. 05/09

2 Údaje o zařízení adresa: Nedabyle 15, České Budějovice telefon/fax: IČO: ředitelka: Mgr. Magdalena Bíchová typ školy: základní málotřídní 3 třídy (1. 5. ročník) Kapacita školy: 50 ţáků Úvodní ustanovení Provozní řád je součástí organizačního řádu školy. Všeobecná ustanovení Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otuţování, reţim stravování včetně pitného reţimu. Provozní řád se řídí zejména: Školským zákonem č. 561/2004 Sb., zejména 29 : Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských sluţeb povinny přihlíţet k základním fyziologickým potřebám dětí, ţáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, ţáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských sluţeb a poskytují ţákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. - zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000Sb. - vyhláškou č. 106/2001Sb.o hygienických poţadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky 148/2004 Sb. - vyhláškou č.108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické poţadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení, - vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických poţadavcích na stravovací sluţby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závaţných - vyhláškou č. 137/1998Sb. o obecných technických poţadavcích na výstavbu - vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náleţitostech plnění povinné školní docházky - vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolních zařízeních, atp. - nařízením vlády č. 178/2001Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

3 Zájmová činnost školy Škola nabízí tyto krouţky: hudebně dramatický krouţek, taneční krouţek, rybářský krouţek, hru na zobcovou flétnu a klavír, kytaru, angličtinu, rybářský krouţek, zdravotnický krouţek, dovedné ruce, aerobic, aikido. Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy Školní budova je vyuţívána k provozu krouţků, tělocvična je vyuţívána mimo hodin tělesné výchovy k dalším aktivitám (cvičení ţen, divadelní představení, ). V době od do je vyuţíváno hřiště u školy. Školní jídelna slouţí jako výdejna stravy v době od do hodin. Strava je dováţena z MŠ Neplachova Č. Budějovice a dovoz zajišťuje zřizovatel. Pro rodiče a děti organizujeme pravidelně vánoční akademii, divadelní představení, školu v přírodě atd. Školní družina 1. Školní druţina je v provozu od 6,45 hodin do 16,00 hodin. 2. Kapacita školní druţiny je 30 ţáků. 3. V době polední přestávky (před odpoledním vyučováním) je nad ţáky zajišťován dozor. 4. Pobyt venku probíhá v případě příznivého počasí denně. Ţáci mohou vyuţívat hřiště, školní zahradu, altán, pískoviště, případně podnikají vycházky do okolí. Hrají buď volné hry dle zájmu dětí na hřišti, nebo organizované hry sportovní fotbal, vybíjená, drobné hry s míčem, soutěţe, skákání přes lana, švihadla, skok do dálky z místa, házení létajícím talířem, běh, hod, atd. 5. Provoz školní druţiny se řídí samostatně zpracovaným školním vzdělávacím programem školní druţiny. Dojíždění žáků 6. Ţáci do školy dojíţdějí z Nové Vsi a Českých Budějovic. 7. První příjezd autobusu je v 6.50 hodin, poslední odjezd v hodin. 8. Ţáci dojíţdějí do školy autobusem, vlakem, autem s rodiči, nebo docházejí pěšky. Vyučování 1. Pravidelné vyučování začíná v 8,00 hod., poslední vyuč. hodina končí v 14,20 hod.. 2. Provoz školy pro ţáky začíná v 6,45 hodin 3. Vyučovací hodina trvá 45 minut. 4. Ve vyučovacích hodinách se kombinuje tradiční a moderní způsob výuky, především práce ve skupinách, projekty, kritické myšlení, jsou zařazovány relaxační chvilky, jsou

4 pravidelně střídána pracovní místa (koberec, sedací souprava, knihovna, multifunkční třída), ke střídání dochází i při změnách činnosti. 5. Ţáci 1. a 2. třídy mají maximálně 4 vyučovací hodiny v jednom sledu, ţáci třídy maximálně 5 vyučovacích hodin v jednom sledu. Přestávky 1. Po kaţdé vyučovací hodině následuje přestávka. Mezi 1. a 2., 3. a 4., 5. a 6. vyučovací hodinou je zařazena přestávka v délce trvání 10 minut. Mezi 2. a 3. vyučovací hodinou je přestávka v délce 20 minut. Mezi dopoledním a odpoledním vyučování je zařazena přestávka s délkou 60 minut. 2. O velké přestávce mají ţáci v případě příznivého počasí moţnost pobytu venku na malém dvoře. 3. V případě nepříznivého počasí vyuţívají chodbu, tělocvičnu, ve třídách mohou vyuţívat relaxačních koutků. Režim práce s počítačem 1. Práce na počítači je zařazována v rámci předmětů nepravidelně, dle potřeby procvičení výukových programů a rozvrhu. 2. Počítačové stoly jsou dostatečně prostorné, mohou u nich sedět vţdy dva ţáci, ve třídách je umístěno celkem 9 stolů s 9 ţákovskými pracovními stanicemi. Režim pracovního vyučování 1. Hodiny jsou řazeny v rozvrhu jako odpolední vyučování a probíhá ve třídách. 2. Výuka probíhá podle osnov, na začátku školního roku jsou ţáci seznámeni s řádem učebny a poučeni o bezpečnosti, pouţívají pracovní oděvy. Učebny jsou vybaveny umývadly pro provedení očisty. Režim práce na pozemku 1. Práce na pozemku jsou řazeny jako odpolední vyučování, během výuky mají ţáci moţnost si dojít na sociální zařízení a osvěţit se. 2. Činnosti probíhají buď v učebně, nebo na školním pozemku. 3. Ţáci pouţívají vlastní pracovní oděvy. 4. Na začátku školního roku jsou ţáci seznámeni s řádem práce na pozemku a s řádem učebny a poučeni o bezpečnosti. 5. V prostoru školy je dostatek umyvadel k očistě ţáků po skončení práce na zahradě.

5 Režim stravování 1. K zajištění obědů pro ţáky i zaměstnance vydává stravu škola, zřizovatel ji dováţí MŠ Neplachova z Č. Budějovic. 2. Obědy jsou vydávány v době od do hodin. Zásobování vodou, pitný režim 1. Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů provádí správce veřejného vodovodu. Ve škole jsou instalovány výdejníky pitné vody. Pitný reţim je navíc zajišťován nabídkou čaje, který vaří školní jídelna a který je ţákům k dispozici přímo ve školní jídelně. 2. Škola je zapojena do projektu Školní mléko od Laktey. Všichni zájemci z řad ţáků tříd mají moţnost si zakoupit státem dotované mléko (bez příchuti či s příchutí) a jiné výrobky. Podmínky pohybové výchovy 1. Ve škole je ţákům k dispozici tělocvična (upravená prázdná třída). 2. Tělocvičny jsou vybaveny standardně ţebřiny, koš na košíkovou, švédská bedna, koza, ţíněnky, lavičky. Organizační opatření: v tělocvičně není moţné vybudovat nářaďovnu dynamické cviky se neprovádějí v blízkosti uloţeného nářadí) 3. Na hodiny TV se ţáci převlékají v umývárně, pro ukládání úborů slouţí skříň s policemi a stěna s háčky. 4. Na pozemku je hřiště a školní dvůr pro volný pohyb ţáků. 5. Hodiny tělesné výchovy jsou zařazovány jako koncové. Ţáci mají 2 hodiny tělesné výchovy. 6. Úvodní část hodiny (rozcvička) trvá 5 10 minut, pak následuje hlavní část hodiny v délce cca 30, minut (20 minut nácviková a 10 minut opakovací část) a závěrečná 5 10 minutová fáze na uklidnění. 7. Výuku plavání není zajištěna kaţdý rok, ale vţdy tak, aby ţáci absolvovaly povinný počet hodin výuky během pětileté docházky, a to plaveckou školou. 8. Ţáci jezdí na projektový pobytový společný týden na Šumavě, kde je prováděna především turistika a environmentální výchova. Ve všech ročnících je také prováděna dopravní výchova, která je završena dopravní soutěţí v měsíci květnu. 9. Tělovýchovné chvilky jsou pravidelně zařazovány dle potřeby a únavy ţáků, provádí se pravidelné sestavy cvičení na protaţení (kompenzace sezení) nebo náhodná dle potřeby procvičení určitých partií. 10. O přestávkách mohou ţáci vyuţívat relaxační koutky s koberci a hračkami, mají moţnost volného pohybu po chodbách. O velké přestávce chodí do tělocvičny. V období duben říjen (dle počasí) mohou ţáci o velkých přestávkách pobývat na školním dvoře. 11. Ve třídách se pravidelně větrá.

6 Hluk Škola neprovozuje ţádnou činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity. Pokud jsou ve škole prováděny opravy apod., s dodavateli je smluvně ujednáno, ţe hlučné práce budou prováděny zásadně v době mimo výuku. Hodnota hluku pronikajícího zvenčí do budovy (doprava) nepřekračuje hygienické limity. Údržba školy 1. Pro čištění a úklid školy jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních náplních provozních zaměstnanců. Pro zajištění úklidu jsou vydávány čisticí prostředky včetně dezinfekčních prostředků. Vydávání čisticích prostředků a pravidelnou kontrolu jejich účelného pouţívání provádí školnice. 2. Úklid je prováděn v následujícím rozsahu, odpovídajícím platným normám: a. denně setřením navlhko všech podlah, vysypáním košů b. denně za pouţití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umyvadel a záchodů, c. nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikováním umýváren a záchodů, d. nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel, e. nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor školy, f. malováním jedenkrát za tři roky, 3. Součástí čištění je běţná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve smyslu zákona č. 258/2000Sb., jako prevence vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých ţivočichů. Při výskytu hmyzu, hlodavců a dalších ţivočichů ve škole bude proveden speciální ochranný zásah odbornou firmou. Pracovní podmínky 1. Ve škole není ţádné rizikové pracoviště. 2. Škola má zpracovánu směrnici pro Osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou vydávány určenému okruhu zaměstnanců. Seznam je kaţdoročně kontrolován, případně upravován. Agendou je v rámci pracovní náplně pověřena hospodářka, zajišťuje nákup a evidenci. Přidělování a kontrolu pouţívání provádí školník. O kontrolách vede záznamy. 3. Pro výuku jsou pouţívány místnosti, které splňují poţadavky na osvětlení, vybavení, větrání, velikost a vybavení. V ţádné z učeben není překročen maximální počet ţáků, daný plošnou výměrou místnosti ve smyslu vyhlášky. 4. Časové rozvrţení učiva, sestava rozvrhu a reţim dne vychází zejména z ustanovení vyhlášky č. 48/2005 Sb.,. o základním vzdělávání a některých náleţitostech plnění povinné školní docházky a ze zásad stanovených ve vzdělávacím programu Základní škola, č.j / Velká přestávka je vyuţívána za vhodného počasí k pobytu ţáků mimo budovu (dvůr a hřiště). V případě nepříznivého počasí mohou ţáci vyuţívat relaxačních koutků. 6. Ve třídách zajišťují vyučující vhodné podmínky pro výuku zejména sledováním teploty v učebně, dostatečným větráním, pobytem dětí o přestávkách mimo učebnu, dodrţováním

7 délky vyučovacích hodin a přestávek, zařazováním relaxačních chvilek a cvičení do hodin, umoţňují dětem pít i během vyučování, manipulací s ţaluziemi regulují osvětlení třídy a minimalizují osvětlení třídy současně denním i umělým osvětlením. Vedou ţáky k otuţování a pouţívání přiměřeně teplého oblečení. Sledují přiměřenost velikosti lavic a ţidlí pro ţáky a ve spolupráci se školníkem zajišťují potřebnou výměnu za větší velikosti. 7. Pravidelným střídáním zasedacího pořádku řad nebo jiným způsobem mění umístění ţáků ve třídě tak, aby se pro ţáky měnil úhel pohledu na tabuli. Také vedením ţáků ke správnému sezení a drţení těla přispívají k prevenci jednostranné statické zátěţe určitých svalových skupin. Mimoškolní akce žáků Pro kaţdou mimoškolní akci ţáků je určen pedagogický zaměstnanec školy jako vedoucí akce. Ten zajišťuje dodrţení podmínek pro pořádání akce. Vede záznamy o předepsaných náleţitostech souhlas rodičů s účastí dítěte, prohlášení rodičů o zdravotním stavu, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a osob zúčastňujících se akce, poučení ţáků o BOZP, pojištění. Osvětlení 1. Všechny prostory slouţící k výuce mají zajištěno vyhovující denní osvětlení, směr osvětlení je vţdy zleva a shora. Pro ochranu před oslněním a pro zajištění zrakové pohody jsou okna opatřena vytahovacími meziokenními ţaluziemi s natáčecími lamelami. Umělé osvětlení v učebnách zajišťuje celkové osvětlení učebny a zvlášť tabule. V učebnách je pouţito ţárovkové a zářivkové osvětlení, v tělocvičně zářivkové osvětlení a ve školní jídelně ţárovkové osvětlení. Zářivková osvětlovací tělesa jsou opatřena kryty zamezujícími blikání světla. Umělé osvětlení lze pouţít jako doplňující pro denní světlo, postupně lze zapínat svítidla umístěná rovnoběţně s osvětlovacími otvory. 2. V prostorách, kde se pouţívá výpočetní technika a televizory (kanceláře, počítačová učebna, učebny) je zraková pohoda zajištěna: v oknech jsou nastavovací meziokenní ţaluzie či látkové ţaluzie, obrazovky jsou umístěny tak, aby nedocházelo k jejich osvícení denním světlem nebo svítidla, u počítačů jsou pouţity monitory se sníţeným vyzařováním a sníţenou odrazností světla, vzdálenost obrazovky od očí je min. 50 cm. Větrání Všechny prostory vyuţívané pro pobyt ţáků v budově škole učebny, šatny, WC, školní druţina jsou přímo větratelné. Ve školní jídelně lze také zajistit přímé větrání. Vytápění V učebnách, odborných pracovnách, druţinách a dalších místnostech určených k trvalému pobytu je zajištěna teplota nejméně 20 aţ 22 C; teplota povrchu podlahy neklesá pod 19 C. V tělocvičnách teplota vzduchu neklesá pod 16 C, v jídelnách, halách a v dalších místnostech pro krátkodobý pobyt pod 18 C, na záchodech pod 16 C. Relativní vlhkost vzduchu pobytových místností školských zařízení se pohybuje v rozmezí 40 aţ 60 procent. V letním období nejvyšší přípustná teplota v učebnách je 26 C. K její regulaci jsou v oknech instalovány meziokenní ţaluzie, natáčecí a vytahovací. Tato teplota můţe být překročena za

8 mimořádných vnějších mikroklimatických podmínek. Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k trvalému pobytu dětí a ţáků ve třech po sobě následujících dnech pod 18 C, nejméně však na 16 C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 C musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven. Vybavení školy 1. V tělocvičně jsou okna a svítidla zajištěna kryty proti rozbití. Otevírání ventilačních oken je zajištěno 2. Ve škole se nevyskytují dveře kývavé nebo turniketové. 3. Zábradlí splňuje poţadavky norem. 4. Všechny dveře ve výukových prostorách mají dostatečnou jednotnou šířku. 5. Ve všech výukových prostorách je umístěno aspoň jedno umyvadlo s výtokem pitné vody, na sociálních zařízeních je teplá a studená voda. 6. V učebnách jsou podlahy opatřeny PVC a na chodbách dlaţbou. 7. Třídy jsou vybaveny odpovídající výškou lavic dle velikosti ţáků, výška lavic se kontroluje na začátku i v průběhu školního roku. 8. Centrální lékárnička je umístěna v ředitelně školy, další lékárnička je umístěna ve školní druţině. U lékárniček je umístěn traumatologický plán a seznam obsahu. Obsah doplňuje zdravotník vţdy k zahájení školního roku a pak průběţně podle výsledků kontrol a poţadavků vyučujících Plnění hygienických norem Většina norem stanovuje prostorové podmínky k počtu ţáků školy. Potřebné údaje k výpočtům: počet ţáků školy 36 počet chlapců 17 počet dívek 19 velikost areálu školy m2 velikost učeben 7,56 x 10 m zastavěná plocha pozemku školy objekty m2 hodnota poţadovaná normou hodnota dosahovaná školou velikost min. zastavěná min. 4,6 m2 na ţáka učebny min. 1, tělocvična min. 8 m2 na ţáka jídelna min. 1,2 m2 na ţáka téţe směny šířka kóje centrálních šaten 1500 mm 1 záchodová kabina pro 80 chlapců pro 20 dívek 1 umývadlo u WC pro 20 ţáků šatna pro Tv min. 18 m2 šířka chodby min mm s učebnami po jedné straně

9 Jedy, nebezpečné látky 1. Jedovaté látky nejsou ve škole pouţívány, všechny látky tohoto charakteru byly ze skladu chemických látek vyřazeny. Nebezpečné látky jsou skladovány v uzamykatelných místnostech, do kterých nemají ţáci školy přístup. 2. Uţivatelé venkovních hracích ploch určených pro hry a sport, tj. zejména vyučující tělesné výchovy, vyučující a vychovatelka školní druţiny zkontrolují čistotu těchto ploch, případné znečištění nebo výskyt injekčních stříkaček či jehel hlásí školnici, která zajistí odstranění závad. 3. Rostliny a dřeviny vysazené v areálu školy odpovídají projektu školy, nejsou zde jedovaté rostliny, ani alergizující dřeviny. Pokos trávy provádí obecní zaměstnanec. Pokos je prováděn v intervalech, které zamezují výskytu kvetoucích trav. Závěrečná ustanovení 1. Jeden výtisk provozního řádu je trvale uloţen v ředitelně na místě přístupném všem zaměstnancům školy. Provozní řád byl projednán na pedagogické radě. Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců školy. Kontrola provádění jednotlivých ustanovení je součástí kaţdoroční veřejné prověrky BOZP. 2. Změny provozního řádu jsou prováděny formou číslovaných doplňků či vydáním nového provozního řádu. 3. Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu. Mgr. Magdalena Bíchová ředitelka školy V Nedabyli dne

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č. j.: 492013 /2013 Vypracovala: Bc. Romana Netřebská Schválila: Mgr. Marie Málková

Více

Návrh zásad provozního řádu středních škol

Návrh zásad provozního řádu středních škol Návrh zásad provozního řádu středních škol ( 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) Zařízení pro výchovu a vzdělávání jsou povinna vypracovat

Více

410/2005 Sb. VYHLÁŠKA

410/2005 Sb. VYHLÁŠKA 410/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Změna: 343/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Seznam pracovišť, organizace a režim praktického vyučování je součástí Organizačního opatření na školní rok.

PROVOZNÍ ŘÁD. Seznam pracovišť, organizace a režim praktického vyučování je součástí Organizačního opatření na školní rok. PROVOZNÍ ŘÁD Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace vychází ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Dubenec 156, 544 55 IČO: 75017881 www.zsdubenec.cz Tel: +420 499 694 138 bankovní spojení: 181792245/0300 e-mail: zs.dubenec@tiscali.cz ŠKOLNÍ

Více

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2009)

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2009) Školní řád (Úprava platná od 1. 9. 2009) Školní řád Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, vychází z 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 I. Obecná ustanovení Ke studiu na Česko Britské Základní Škole se žák se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva si vybrat školu, kde chce získat základní vzdělání 1.stupně

Více

Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod

Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ KE ŠKOLE A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Více

2.4. Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, zpravidla téhož ročníku.

2.4. Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, zpravidla téhož ročníku. Základní škola Kravaře, Komenského 14 ŠKOLA V PŘÍRODĚ Vypracoval: Mgr. Tomáš Dorazil Účinnost ode dne: 22.5. 2003 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást

Více

Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263 ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní umělecké školy, Strakonice,

Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263 ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní umělecké školy, Strakonice, ŠKOLNÍ ŘÁD Základní umělecké školy, Strakonice, Školní řád Základní umělecké školy, Strakonice, vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), 30 odst.1, ředitel školy. Školní řád je závazný

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

Bezpečnost v podmínkách mateřské školy

Bezpečnost v podmínkách mateřské školy Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252 100 00 Praha 10 Strašnice Bezpečnost v podmínkách mateřské školy Obsah 1 Předcházení rizikům 1.1 Prevence rizik 1.1.1 Pobyt a činnosti v budově mateřské školy

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školách, při činnostech organizovaných školou a při mimoškolních činnostech

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školách, při činnostech organizovaných školou a při mimoškolních činnostech Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školách, při činnostech organizovaných školou a při mimoškolních činnostech Výběr časopiseckých článků a odpovědí na dotazy veřejnosti www.bozpinfo.cz 2008 Výzkumný

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy Š K O L N Í Ř Á D Střední odborné školy Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Obor vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Obor vzdělání: 69-41-L/02 Masér sportovní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 Koperníkova 2592, Teplice www.zskopernikova.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 012/2012/SM Vypracovala: Schválila: Spisový

Více

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková a kol. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců

Více

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal : Ředitelka mateřské školy Hana Kocábová Účinnost : Od 1.9.2012 Závaznost : Školní

Více