Základy sociální práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy sociální práce"

Transkript

1 Základy sociální práce Definice sociální práce - aktivita, zaměřená na zlepšení, obnovení sociálního fungování klienta a na tvorbu společenských podmínek příznivých pro tento cíl (Payne, 2006) Definice dle Mezinárodní federace sociálních pracovníků - sociální práce podporuje změnu, řešení problémů v mezilidských vztazích a posílení, osvobození lidí za účelem naplnění jejich osobního blaha. Zasahuje tam, kde se lidé dostávají do kontaktu se svým prostředím. Klíčové jsou pro ni principy lidských práv a princip společenské spravedlnosti Definice dle Musila, Navrátila (2000) - sociální práce se zabývá interakcí způsobilosti klienta zvládat a tím, co od něj očekává prostředí. Cílem je podporovat sociální fungování klienta. Cíle sociální práce - podpořit schopnost klienta řešit problém, adaptovat se na nároky prostředí - zprostředkovat kontakt se službami - napomáhat tomu, aby systémy podpory klientů pracovaly humánně a efektivně - rozvíjet a zlepšovat sociální politiku Charakteristiky sociální práce: - harmonizace problémů, potřeb či obtíží s požadavky prostředí - zaměřenost na celek 1

2 - termín klient (individuální klienti, přirozené skupiny, uměle vytvořené skupiny, organizace, místní komunity, politická uskupení) - preventivní působení Sociální pracovník působí mezi klientem a společností: - z toho vyplývá ambivalentnost sociální práce - sociální pracovník může působit ve 3 rolích: pomáhající, agent společnosti, diplomat Věčná nejistota postupu a jak s ní zacházet? - nejistota volby - minimalizace chyb - jediná možná cesta =individuální přístup ke každému klientovi - legitimace postupu sociálního pracovníka Otázka odpovědnosti v sociální práci - právo klienta na sebeurčení - odpovědnost pracovníka - odpovědnost klienta - legitimita přijmutí odpovědnosti za klienta Odpovědnost sociálního pracovníka se váže k těmto aspektům sociální práce: - pracovník akceptuje klienta, má s ním profesionální vztah - poskytuje klientovi náhled na situaci - stabilizuje podmínky a situaci tak, aby se klient mohl náležitě rozhodnout - dodává klientovi informace o službách, zdrojích a institucích - aktivně pracuje s prostředím klienta 2

3 - využívá všechny své znalosti, dovednosti ve prospěch klienta Schopnosti sociálních pracovníků jako předpoklad výkonu sociální práce - pomáhající profesionál ne jen pomáhající osoba - pochopení pro každého - přerušení vztahu - empatie, sebepoznání, sebereflexe Metody sociální práce jsou postupy vázané na: o cílový subjekt a na jeho aktuální situaci o na relevantní vztahový kontext o na systémové vazby Otázka porozumění klientovi rozhovor jako metoda sociální práce Okruhy pro rozhovor dle Andersena Okruhy pro rozhovor dle Schazeze Otázka porozumění a neporozumění klientovi - Moralizování - Etiketizační teorie - Neporozumění - Geniální otázka v rozhovoru s klientem 3

4 Pojetí sociální práce sociální práce jako společná značka - filantropické, profesionální, administrativní, aktivistické - kdo ovlivňuje pojetí sociální práce? Profesní organizace v sociální práci - Asociace vzdělavatelů v sociální práci - Společnost sociálních pracovníků ČR - Rada pro rozvoj sociální práce - Profesní komora sociálních pracovníků - Asociace občanských poraden - Asociace mediátorů v ČR - Unie pro podporované zaměstnávání - Česká asociace streetwork 10P nejen pro sociální pracovníky - Podpora, pomoc - Participace - Posuzování - Polemika - Přijímání - Profesionalizace - Popularizace - Principy - Poradenství - Přístup 4

5 Historie sociální práce Starověk solidarita v rámci kmene, rodiny vznik městských států pomoc poskytovali soukromé osoby, státní úředníci, řemeslné spolky penze vysloužilým vojákům, sirotkům, finanční dávky na jídlo pro chudé, volné vstupenky do divadel Středověk pomoc organizovala hlavně církev katolické kongregace a řády organizovaly pomoc pro potřebné zakládaly ústavy pro postižené, staré osoby, sirotky) a tzv. špitály (chudobince) Husité zrušili soustavu špitálů rodina péče o staré osoby potřebné se začínají starat města (platí lékaře, almužníky, ) řemeslné spolky a cechy se také starají o své členy a jejich rodiny Renesance a doba osvícenská žebrání musí být povoleno chudoba sledovaný ukazatel fungování státu zavedení domovského práva zákon o chudých není odpovědna církev, ale místní orgány diferenciace potřebných Industriální kapitalismus lidé ve městech bez rodin 5

6 vznik podpůrných spolků nositelem charitativních aktivit vyšší vrstvy hlavně ženy organizují charitativní akce a sbírky 19. století Bismarkovy reformy pojištění pro zaměstnance pro případ nemoci, invalidity, stáří, úrazu vznikají první komunitní centra - je uplatňována systematická sociální práce 20. století vznik prvních škol sociální práce převládající metodou v praxi je práce s rodinou, případová sociální práce skupinová a komunitní práce se rozvíjela hlavně v USA sociální práce se stává součástí systému sociálního zabezpečení Současnost snaha o dosažení rovných příležitostí v přístupu ke vzdělání a zaměstnání snaha o dosažení rovnosti v přístupu k výsledkům práce celé společnosti je utopií! Středověk Historie sociální práce v České republice péči o potřebné zabezpečovala hlavně církev a města, případně cechy Renesance a doba osvícenská Marie Terezie soustředí se na rozvoj vzdělávání, zakládá školy i pro chudé Josef ll. ruší řadu klášterů v prostorech vznik ústavů 6

7 organizovanou pomoc poskytují dobrovolné a řemeslné spolky, církevní organizace, stále převládá neorganizovaná forma pomoci 19. a 20. století institut domovského práva rozpor soucit a strach z narůstajících problémů základem je stále sociální práce jako dobrovolná aktivita, jejímž základem je vztah 20. století z charitativní práce se stává disciplína s vlastní metodikou a formálním způsobem výuky rozvoj sociální práce v následujících oblastech: sociálně právní ochrana mládeže ústavní péče rekreační péče chudinská péče poradny pro volbu povolání, osvětové a sociálně zdravotní Znárodnění i fondů sociálního, důchodového, úrazového a nemocenského pojištění Sociální politika a péče je závislá na státních úřadech Sociální práce nežádoucí disciplína 7

8 zvedá se vlna kritiky vzniká Česká sociologická společnost a Společnost sociálních pracovníků obnoveny katedry sociologie na univerzitách sociální práce se nerozvíjí propojení zdravotnictví a sociální práce rozvíjí se pouze sociální práce ve velkých továrnách ženy s dětmi, mladí pracovníci, zařazování osob společensky nepřizpůsobivých po roce 1989 kritika zastaralého systému nové problémy, nové přístupy vznik nových organizací poskytujících sociální služby prognóza možného vývoje Strategie a přístupy případové sociální práce 1. etapa sociální evidence a prvního kontaktu s klientem 2. etapa diagnostická 3. etapa zpracování plánu sociální terapie 4. etapa sociální terapie 5. etapa ověřování výsledků 1. etapa sociální evidence a prvního kontaktu s klientem depistáž, vyhledání klienta či klient vyhledá sociálního pracovníka 8

9 evidence: skutečností, svědecká, podle okolností první kontakt s klientem 2. etapa diagnostická zjišťování a hledání příčin, které vedly k sociálnímu problému, stanovení sociální diagnózy rozhovory s klientem, pozorování sociální, osobní, zdravotní, školní, profesní anamnéza, anamnéza problému etický kodex sociálního pracovníka 3. etapa zpracování plánu sociální terapie etapa navrhování řešení a plán sociální pomoci vypracování individuálního plánu s klientem časový i obsahový krátkodobá, dlouhodobá pomoc spolupráce sociálních pracovníků v rámci rezortu 4. etapa sociální terapie etapa sociálního vedení nejnáročnější etapa vytváření sociální sítě spolupráce v rámci rezortu 5. etapa ověřování výsledků etapa zpětné vazby a ověřování předchozích návrhů hodnocení, zda byl problém vyřešen hodnocení účinku, prevence návratu a opakování sociálních problémů 9

10 Sociální práce se skupinou skupinová terapie ve zdravotnictví (léčba psychóz, úzkosti, neuróz) skupinová sociální práce mimo zdravotnictví (v manželských a předmanželských poradnách, v poradnách pedagogicko-psychologických) definice skupiny: suma lidi, kteří jsou navzájem spojeni relativně trvalými vztahy a uvědomují si tuto sounáležitost dělení skupin: dyáda, malá, velká znaky skupiny: interakce mezi členy, komunikační síť, společná činnost, společný cíl, diferenciace rolí a pozic, vědomí příslušnosti ke skupině, vědomí skupinové odlišnosti indikace pro skupinovou terapii skupinová sociální práce je postup, který k řešení problémů klientů využívá skupinovou dynamiku vazby a interakce mezi členy navzájem cíle: dosáhnout vhledu do problému, změnit maladaptivní chování, zprostředkovat znalosti o efektivní komunikaci mezi lidmi, podpořit osobní zrání klienta, odstranit problémy V průběhu skupinové terapie dochází k tzv. terapeutické změně (chování, postojů, prožívání, myšlenkových pochodů, stereotypů) terapeutické faktory: dodávání naděje, univerzalita předání informací altruismus korektivní rekapitulace primární rodiny rozvoj socializace napodobující chování interpersonální učení katarze skupinová soudržnost 10

11 metody skupinové práce: diskuze, brainstorming, skupinové vyučování, stimulační hry a dramatizace, kritické myšlení, projektové vyučování Vybrané teorie sociální práce Paradigmata sociální práce: Terapeutická pomoc Reforma společenského prostředí Sociálně právní pomoc poradenství druhy teorií: obecná teorie, praktická teorie, specifické metody 3 modely způsobu chápání problému klienta dle Harrisona Davida (1991) - konvenční model, aplikace strukturální teorie, heuristický model Humanismus v sociální práci Carl R. Rogers ovlivnil poradenskou činnost v sociální práci definoval podmínky úspěšné spolupráce s klientem odmítá klasifikaci a diagnózu Transakční analýza E. Berne jedna z forem humanisticky orientované psychoterapie 4 části: strukturální analýza, transakční analýza, analýza her, analýza scénářů pracovník analyzuje s klientem hry, který je může pochopit a odmítnout, aby dosáhl uspokojivější interakce v komunikaci 11

12 Sociálně psychologické a komunikační moduly Teorie rolí G.H. Mead, R. Linton lidé zastávají různé pozice v sociální struktuře společnosti, role očekávané jednání vzhledem k držitelům těchto pozic role jsou připsané, získané, vnucené R.K. Merton role set typy rolových konfliktů: konflikt mezi rolemi, já - role konflikt, konflikt rolových očekávání, dvojznačnost role, rolová distance E. Goffman život analyzuje jako divadelní představení kritika tato teorie nenabízí žádné praktické postupy při řešení konfliktu rolí Etiketizační teorie proces utváření rolí prostřednictvím sociálních očekávání a etiketizací Kitsuse, Lemert, Becker etiketizace umocňuje sociální konstrukci problému z hlediska různých institucí teorie se nezabývá primárními podněty, které vedly ke vzniku problému ani způsoby změny Komunikační teorie V. Satirová, E. Hall, A. Sheflen, J. Nelsenová komunikátor (vysílač) x přijímač selektivní percepce vznik komunikačních bloků 12

13 typy vztahů v komunikaci: symetrický, komplementární, symetrická eskalace, metakomplementární složky komunikace obsahová, vztahová vztah mezi neverbálním a verbálním chováním technika paradoxu a přerámování paradox je forma promyšlených instrukcí, jev (problém) je viděn v jiné sestavě pravidel a hodnotících kritérií komunikační terapie je používána hlavně v rodinné terapii Systemický přístup lidské poznání není procesem objevování hotového světa, ale přiřazováním významů a souvislostí naši verzi světa utváříme pomocí jazyka každý člověk je zodpovědný za to, jaký svět vytváří potřebujeme reflexi vlastního jednání, objektivní realita není zdrojem jistoty sociální pracovník je zprostředkovatel jistoty mezi představami zúčastněných v obtížné situaci 1. úkol sociálního pracovníka: posouzení situace s ohledem na míru pracovníkovy osobní angažovanosti, kontext situace, ujasnění, kdo je zadavatel a příjemce služby 2. úkol: nabízení spolupráce, přebírání starosti Trendy systemického přístupu: krátkodobost, efektivita Škálování Metafora 13

14 Sociálně ekologický model svět každého člověka tvoří systém, celek, skládající se z jednotlivých částí, Bronfebrenner ve světě rozlišuje mikrosystémy, mezosystémy, exosystémy a makrosystémy sociální pracovník se zaměřuje na transakce a kontakty jedinců (klientů) a jejich prostředí, přičemž předpokládá stav stálé vzájemnosti, utváření a porozumění. Nehledá pouze problémy, konflikty, slabé stránky, ale i silné stránky, zdroje, kvality a sociální role klienta. poruchy - se vyskytují při transakci mezi člověkem a prostředím v rovnováze přizpůsobení metoda PIE - person in enviroment je nástrojem pro sběr dat, shromažďování a třídění dat, nástrojem k návrhu a volbě intervencí techniky: ekomapa, renogram Základy sociální práce praxe Úsek péče o děti Odkaz na zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, 10 preventivní a poradenská činnost obecní úřad je povinen vyhledávat děti, které jsou v rodině zanedbávány, zneužívány a týrány sociální pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí jednají s rodiči, učiteli ve škole, lékaři za účelem zlepšení situace těchto dětí a nápravy situace v rodině, dále se účastní soudních jednání ve věcech opatrovnických, mají povinnost 1x za 3 měsíce jezdit za dětmi, kterým byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova a byly umístěny do kojeneckých ústavů, dětských domovů, výchovných ústavů, domovů pro osoby se zdravotním postižením a sledovat rozvoj duševních a tělesných schopností dětí a trvají-li nadále důvody pro pobyt dítěte v ústavním zařízení a nejméně jednou za 3 měsíce navštívit rodiče těchto dětí a zajišťovat tzv. sanaci rodiny, aby se tyto děti mohly vrátit do biologické rodiny. 14

15 Sociální pracovnice jednají jak s jednotlivci dětmi a pokud jsou umístěny v ústavním zařízení tak bez přítomnosti dalších osob, tak s rodiči, kteří jsou upozorňováni na skutečnost, že je nutno připravit rodinné prostředí pro návrat dítěte do rodiny. O těchto dětech je podrobně vedena spisová dokumentace, která se řídí vyhláškou MPSV. Jsou zaznamenány všechny skutečnosti týkající se dítěte a rodiny. Je proveden záznam po každé návštěvě dítěte, rodičů, školy, ústavního zařízení s návrhem na řešení. Se souhlasem rodičů bývá v některých případech spis doplněn fotodokumentací. Sociální pracovnice na úřadu připravuje materiály pro další jednání o dětech, dále pokud se nemohou vrátit do rodiny a jsou navrhovány do náhradní rodinné péče, připravují dokumentaci k odeslání na krajský úřad k dalšímu jednání a dále jsou opatrovnicemi při soudních jednáních, kde jsou účastníky děti. Sociální pracovnice vykonávají terénní práci, to znamená, že navštěvují dysfunkční rodiny a provádějí dohled nad rodinou a snaží se pomoci, aby děti nemusely být umístěny do ústavních zařízení. Návštěvy provádějí i v případě anonymního hlášení. 15

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra sociální práce TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE SKRIPTA Jana Novotná 2014 Obsah: 1. Úvod do sociální práce... 5 1.1. Definice sociální práce... 6 1.2. Cíle sociální práce...

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE U n i v e r z i t a P a l a c k é h o v O l o m o u c i Filozofická fakulta katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie obor: Školský management I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á

Více

1.1 Terénní sociální práce v kontextu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

1.1 Terénní sociální práce v kontextu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ PRÁCE Sociální práce je aktivita zaměřená na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám s cílem zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí. Podporuje

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků 1 Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků Sborník studijních textů pro terénní sociální pracovníky Ostrava 2008

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

Profesní kompetence sociálního pedagoga. Bc. Hana Rozsypalová

Profesní kompetence sociálního pedagoga. Bc. Hana Rozsypalová Profesní kompetence sociálního pedagoga Bc. Hana Rozsypalová Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá tématem kompetencí sociálního pedagoga. Pojednává o sociální pedagogice, o

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková Základní informace o náhradní rodinné péči Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti sociálně-právní ochrany dětí v praxi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeňka

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2008. Závěrečné teoretické práce

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2008. Závěrečné teoretické práce Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4 Bulletin 2008 Závěrečné teoretické práce Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii 2004 2008 Obsah (Práce zachovávají formát, který byl použit samotnými

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji Analýza potřeb a služeb Poděkování Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel

Více