! "! # $ " % &' ( ) *" &! #" #" + $

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "! "! # $ " % &' ( ) *" &! #" #" + $"

Transkript

1 ! "!#$"%&' ( ) *"&!#"#"+$

2 Strana 1 Obsah OBSAH DLEŽITÍ INFORMACE RYCHLÝ PEHLED DLEŽITÝCH INFORMACÍ.5 SEZNÁMENÍ SE MOTOKOLBŽKOU OBSAH BALENÍ...7 MANIPULACE SE MOTOKOLBŽKOU MONTÁŽ INSTALACE POJISTKY....8 SEDADLO A JEHO MONTÁŽ DOBÍJENÍ...9 JÍZDA, ZASTAVENÍ A BRŽDNÍ...9 SLOŽENÍ A USKLADNNÍ BRZDOVÝ SYSTÉM SEIZOVÁNÍ BRZD...10 TLAK PNEUMATIK...11 ÚDRŽBA...12 DOPORUENÉ NÁADÍ SEIZOVÁNÍ PEDNÍ ÁSTI MOTOKOLOBŽKY SEÍZENÍ ETZU TABULKA ÚDRŽBY PRVODCE PORUCHAMI A ZÁVADAMI...14 DALŠÍ OTÁZKY....14

3 Strana 2 Bhem jízdy dbejte na bezpenost Vždy noste helmu a dodržujte pravidla silniního provozu! DLEŽITÉ ÚDRŽBA BATERIE A INSTRUKCE K DOBÍJENÍ 1. Ped prvotním použitím je teba baterii kompletn dobít (ite se instrukcemi o dobíjení, které jsou uvedeny ve Vaší píruce). 2. Dobíjejte okamžit po každém užití. 3. Nabijte ped uskladnním. I pokud motokolobžku nepoužívate, musíte jej každých 30 dní dobíjet. 4. Je teba nabíjet 6-8 hodin, dokud se ervené svtélko nezmní v zelené. 5. NEDOVOLTE, aby se baterie vybila píliš. 6. Z bezpenostních d vod NENABÍJEJTE baterii déle než 24 hodin. 7. Když motokolobžku nepoužíváte, vypínejte jej. Nedodržováním tchto instrukcí ztrácíte na motokolbžka záruku Tento produkt není uren pro terénní a extrémní jízdu! Prosím dbejte o svoji motokolobžku CITY 800W! Se motokolobžkou neprovádjte skoky a nezacházejte s ním nevhodn! NEJEZDTE NA motokolobžce, JELI MOKRO, I MRZNE! Nebudete-li dodržovat dané instrukce, na motokolobžku NEBUDETE SMT UPLATNIT ZÁRUKU!

4 Strana 3 DLEŽITÉ TTE PED UŽITÍM PRODUKTU TTE JAKO PRVNÍ! VAROVÁNÍ Pokud nebudete s vozidlem zacházet bezpen, následkem toho m že být vážné zranní. Možná rizika m žete zminimalizovat užíváním ochranných prostedk na motorku jako helmy, brýlí, rukavic, chráni lokt a kolen a vhodného obutí. NEPOUŽÍVEJTE toto vozidlo na mokré, namrzlé, kluzké i nezpevnné vozovce i pod vlivem alkoholu nebo drog. Vyhýbejte se nerovnomrnému povrchu, dírám, trhlinám a pekážkám. NEPOUŽÍVEJTE na ištní motokolbžkau hadici s vodou. Více informací naleznete v piruce k produktu. Toto vozidlo je ureno pro idie starší 15 let. BEZPENOST Osoby, které nedisponují dobrým zrakem, citem pro rovnováhu, koordinací, reflexemi, pimenou silou a dobrými fyzickými vlastnostmi a schopností init rychlá a správná rozhodnutí, by nemly ídit tento motokolbžka. Nezletilí nesmí motokolbžka používat bez dohledu dosplé osoby. Nesvépravné osoby též nemohou toto vozidlo užívat. Ten, kdo užívá toto vozidlo, je zodpovdný za všechna možná rizika s tím spojená. Tato rizika m žete minimalizovat užíváním ochranných prostedk na motorku jako helmy, brýlí, rukavic, chráni lokt a kolen a vhodné obuvi. Tento produkt je ELEKTRICKÝ. Neužívejte jej v mokru a vlhku, za dešt a nevjíždjte do kaluží.

5 Strana 4 RYCHLÝ PEHLED DLEŽITÝCH INFORMACÍ PRVODCE BEZPENOSTÍ Doporuený minimální vk pro užívání tohoto motokolbžkau je 14 let. Abyste pedešli poškození motoru a stupaek, nepetžujte vozidlo. Nikdy nejezdte s více jak jednou osobou. Ped každou jízdou Váš motokolbžka zkontrolujte, pedevším pak, zda nejsou nkteré souástky uvolnné, i dokonce nechybí. Zabrate neúmyslnému nastartování vozidla tím, že jej vypnete, když jej nepoužíváte. Abyste pedešli riziku zkratu elektrického obvodu a souástek, nepoužívejte toto elektrické vozidlo za dešt a nikdy jej nesprejujte, i nemyjte vodou. Neumisujte motokolbžka poblíž topení i ohn. Pokud je nabíjeka jakkoli poškozená, nepoužívejte ji, pedejdete tak poškození baterie. Udržujte své ruce, obliej, nohy a vlasy v bezpené vzdálenosti od pohyblivých souástek. Nedotýkejte se kol i motoru, pokud jsou v chodu. Brzdy jsou navrženy tak, aby regulovaly rychlost motokolbžkau, i jej zastavily. Procvite si brždní a natrénujte plynulé zastavování. Provádjte údržbu vozidla dle doporuení uvedených v této píruce. Používejte pouze kvalitní náhradní díly doporuené výrobcem. Kontrolujte vozidlo ped každým použitím. Pokud zjistíte, že je njaká souástka natrhlá, prasklá i poškozená, vymte ji. *NIKDY NEDOVOLTE DTEM ZACHÁZET SE MOTOKOLBŽKAEM BEZ VAŠEHO DOZORU. *NIKDY NEPOUŽÍVEJTE VOZIDLO, JSTE-LI POD VLIVEM ALKOHOLU. V situaci, kterou nepopisuje manuál, postupujte obezetn a jednejte rozvážn.

6 Strana 5 SEZNÁMENÍ SE MOTOKOLBŽKOU Ovládání plynu (Fotografie se m že lišit) Pední a zadní runí brzdy Nastavitelné sedadlo Zamkni a slož Design pro snadné uskladnní PP Disk Zadní brzdy Zadní tlumie Pední tlumie 10 hliníková kola Pední kotouové brzdy Výkonný motor 500 watt

7 OBSAH BALENÍ Strana 6 Váš motokolbžku obdržíte v balení s následujícími položkami. Prosím zkontrolujte, zda je souástí balení: 1. Motokolobžka 2. 36V nabíjeka baterie 3. Souprava náadí a 25 ampérové pojistky 4. Sedadlo 5. Podpra sedadla a mechanismus pro jeho upevnní MANIPULACE S MOTOKOBŽKOU Díve než nastartujete svj MS-SS501 a zaponete jízdu, pette si prosím tyto instrukce a postupy obsluhy motokolobžky a snažte se jim porozumt. Montáž Opatrn vyjmte motokolbžka z krabice. Poté pipevnte kola. Pro rozložení motokolbžkau, držte jednou rukou jeho spodní ást a druhou rukou opatrn vztyte ty na ídítka. Po správném nastavení polohy tye se mechanismus uzamkne. Na ty upevnte ídítka. Dávejte pozor, abyste je pipevnili správn, tedy tak, aby plynová páka byla na idiov pravé stran. Na svracím mechanismu ídítek ješt utáhnte šrouby a to piloženým francouzským klíem, jak vidíte na spodním obrázku. Seite si runí brzdy užitím piloženého francouzského klíe. Uvolnte spínací šrouby, nastavte si páky do vhodné pozice a opt šrouby utáhnte. *DÁVEJTE POZOR NA KABELY!

8 Montáž-pokraování Otevete kryt plošiny pro stání jak je ukázáno na obrázku, nainstalujte 25 ampérovou pojistku a kryt opt uzavete. Upevnte ty na ídítka k plošin na stání a na vrch tye pipevnte svrací mechnismus. Nastavte si požadovanou délku tye a zajistte svracím mechanismem. Nakonec nasate na ty sedadlo a pišroubujte jej jak je ukázáno na spodním obrázku vpravo.

9 DOBÍJENÍ Strana 8 Motokolobžku obdržíte vršinou nabitou a pipravenou k provozu. Pokud ne : Ped prvním užitím doporuujeme stroj nabíjet po dobu 6-8 hodin. Dále doporuujeme nabíjet vozidlo po každém užití a to ped jeho uskladnním. VAROVÁNÍ: Nenechávejte motokolbžku vybít píliš, poškodilo by to baterii. 1. Ujistte se, že je motokolbžka vypnutý. 2. Odkryjte záslepky zástrky pro nabíjení, umístné na karoserii plošiny ke stání. 3. Nejprve zasrte tíhrotovou ást nabíjeky do motokolbžkau. 4. Poté umístte druhý konec nabíjeky do zásuvky ve zdi. Po zapojení se na nabíjece rozsvítí ervené svtýlko, které signalizuje proces nabíjení. Ten je ukonen, jakmile svtýlko svítí zelen. Po dobití odejmte nabíjeku a zakryjte zástrku na motokolbžkau. JÍZDA 1. Ujistte se, že všechny viditelné šrouby a matky jsou utažené. 2. Dejte stojan do svislé polohy. 3. Pepnte on/off spína (umístný na levém ídítku) na ON. 4. Umístte jednu nohu na plochu motokolbžku CITY 800W pro stání a druhou se odrazte, jemn otote ástí pravého ídítka, urené pro pidávání/ubírání plynu, ímž se MS-SS501 dá do pohybu. **Váše motokolbžka je rychlostn variabilní. Rychlost jízdy urujete Vy. ím více otáíte ástí pravého ídítka, urené pro pidávání/ubírání plynu, tím rychleji jedete. ZASTAVENÍ & BRŽDNÍ Když chcete brzdit, puste plyn a stlate brzdovou páku (na pravé/levé stran ídítek), ímž odnímáte sílu motoru. Pokud cítíte, že motokolbžka ztrácí sílu nebo nedokáže jet na plný plyn, je teba jej dobít. Strana 9 POZNÁMKA: Pokud necháte spína zapalování v pozici ON více než minut v kuse, sám se automaticky pepne do pozice OFF. Pro restartování motokolbžky

10 vypnte, pokejte pár sekund a poté znovu zapnte. SLOŽENÍ & USKLADNNÍ CITY 800W m žete opakovan skládat, ímž usnadníte jeho uskladnní a pepravu. Nejprve uchopte ty se sedadlem, držte ji jednou rukou a druhou rukou tlate páku pro uskladnní, jak vidíte na obrázku vpravo. DÁVEJTE POZOR, ABYSTE SE PITOM NEUHODILI ÍDÍTKY DO HLAVY, DRŽTE SE VPRAVO OD MOTOKOLBŽKY. Páku tlate, dokud se mechanismus neuzamkne a motokolbžka je ve složené poloze. BRZDOVÝ SYSTÉM Vpedu má motokolbžka vzduchový a vpedu hydrailický kotouový brzdový systém. Oba systémy se aktivují zmáknutím brzdových páek. Levou brzdovou pákou ovládáte zadní brzdu, pravou brzdovou pákou potom pední brzdu. Když brzdíte, nesmíte zárove držet plyn. Každá brzdová páka Vašeho MS-SS501 je vybavena spínaem, který pi stlaení páky odnímá sílu motoru. Brždní procviujte na hladkém, suchém povrchu. Délka brzdné dráhy je závislá na klimatických podmínkách (vlhko, déš,...) a (ne)rovnosti povrchu. SEIZOVÁNÍ BRZD Pi výrob by mly být brzdy motokolbžky pln seízeny. Nicmén, as od asu je teba brzdy seídit. Jak seidit zadní brzdy: Pro brzdy nastavené píliš voln : 1. Uvolujte seizovací šroub na pravé brzdové páce jeho otáením proti smru hodinových ruiek, dokud kolo nerotuje volnji. Pro brzdy nastavené píliš tsn 2. Upevujte seizovací šroub na pravé brzdové páce otáením ve smru hodinových ruiek, dokud kolo nerotuje bez tení o brzdy.

11 Strana 10 Jak seídit pední brzdy: 3. Pro brzdy nastavené píliš voln Uvolujte seizovací šroub na levé brzdové páce jeho otáením proti smru hodinových ruiek, dokud kolo nerotuje volnji. Pro brzdy nastavené píliš tsn 4. Upevujte seizovací šroub na pravé brzdové páce otáením ve smru hodinových ruiek, dokud kolo nerotuje bez odporu brzd. Další seízení pední brzdy: 5. Na pedním brzdném ústrojí najdte jistící šroub (umístný nad pedním kolem). V pípad poteby upevnte, i uvolnte. Další seízení zadní brzdy: 6. Na zadním brzdném útrsjí najdte jistící šroub (umístný na levé stran zadního kola). V pípad poteby upevnte, i uvolnte. PÍSKÁNÍ BRZD Než se brzdy zajedou, mohou vydávat pisklavý zvuk. Tento jev je zcela normální a neovlivní nijak funknost a výkon brzd. Používáním motokolbžky asem pískání zmizí. TLAK PNEUMATIK Pneumatika musí být nafouknutá až do maxima 50 P.S.I. Je též doporuováno, mít k dispozici opravnou sadu kit na pneumatiky, která je k zakoupení v obchod s výbavou pro motocykly. Tím se vyhnete komplikacím s píchnutou pneumatikou. Ješt než uvolníte šroub a rozmontujete ráfek, vyprázdnte z pneumatiky všechen vzduch. ÚDRŽBA DOPORUENÉ NÁADÍ Pro seizování a údržbu motokolbžky potebujete následující náadí: Francouzské klíe: 3/4/5/6 mm

12 Strana 11 klíe 10/13/13 mm,stranové klíe Velký seizovací hasák imbusní šroubováky Olej, maziva SEIZOVÁNÍ PEDNÍ ÁSTI MOTOKOLBŽKY Pední ást motokolbžky je seízena pi výrob. Nicmén, jízdou na nerovném povrchu a užíváním obecn, m že asem dojít k uvolnní pední ásti motokolbžky. Pak je tedy poteba ji opt upevnit. Jak seídit pední ást motokolbžkau: SEIZOVÁNÍ ETZU Otote ídítky smrem vpravo tak, abyste mohli seizovat pední ást motokolbžkau (viz. obrázek vlevo). Použijte velký seizovací klí a pomalu utahujte zámek ložisek ve smru hodinových ruiek. *NEUTAHUJTE PÍLIŠ, MOHLO BY DOJÍT K POŠKOZENÍ ložisek etz je seízen pi výrob. Nicmén, je teba ho as od asu seídit. etz musí být na ozubených kolech dobe nasazen, ímž pedejdete nerovnomrnému opotebení, které by vedlo ke kratší životnosti tohoto etzu. Jak má být etz upevnn? 1. Pokud etz vyskakuje z ozubených kol, je píliš volný a to je nebezpené. 2. Pokud etz pi otáení kol vydává silný rachotivý zvuk, je píliš utažen a to m že zp sobit jeho petrhnutí. 3. etz nasate na ozubená kola tak, aby byl volný a poté ho utahujte, až dosáhnete jemného naptí. Takto je etz seízen správn.

13 Strana 12 Upevnní etzu: Na obou stranách zadního kola lehce uvolnte oba šrouby nápravy. Poté pomalu utahujte seizovacími šroubováky po obou stranách zadního kola, dokud etz nezíská správné naptí. Protote zadní kolo, abyste se ujistili, že je etz kompletn nasazen na ozubených kolech. Nakonec, než se vydáte na jízdu, upevnte oba šrouby nápravy. TABULKA ÚDRŽBY Správná pée o Váši motokolbžku zajistí jeho optimální výkon a dlouhou životnost. Následn je uvedeno nkolik doporuení pro údržbu motokolbžky, která pispjí k jeho skvlému fungování. Denní údržba Provádjte ped každou jízdou: 1. Oistte exteriér motokolbžky jemným, vlhkým hadrem (NEMYJTE HADICÍ S VODOU). 2. Zkontrolujte, zda jsou utaženy všechny matky a šrouby. 3. Promažte etz silikonovým sprejem, olejem 3 v 1 nebo kvalitním motorovým olejem. 4. Zkontrolujte, zda nejsou kabely nabíjeky nijak poškozené i zpetrhané.

14 Svtélko na nabíjece se okamžit zmní z erveného na zelené Strana 13 PRVODCE PORUCHAMI A ZÁVADAMI PÍZNAKY POTENCIÁLNÍ PÍINA EŠENÍ Toto signalizuje, že jsou baterky dostaten nabité. Baterie nevydrží dlouho nabité. Nabité vozidlo nespluje stanovený jízdní dosah. Motokolbžka se pohybuje perušovan i velmi pomalu. Vozidlo se nepohybuje, když pidáváme plyn. Motokolbžka se znenadání samovoln zastaví. Vadná pojistka i spoj mezi baterií a zástrkou nabíjeky. 1. Bateriím skonila doba životnosti. 2. Rozbitá nabíjeka. 1. Baterie nejsou pln nabité. 2. Uvolnný drát. 3. Vada na ásti pro pidávání/ubírání plynu i na ovladai. 1. Baterie nejsou pln nabité. 2. Špatn seízené brzdy. 3. Bateriím skonila doba životnosti. 1. Vyhoela pojistka. 2. Uvolnný, i petržený drát. 1. Pokraujte v nabíjení dalších 6-8 hodin ped prvotním použitím. 2. Zkontrolujte pojistku hledejte uvolnný, i vypojený drát. 1. Vymte baterie. 2. Vymte nabíjeku. 1. Dobijte, i vymte baterie. 2. Zkontrolujte, zda není uvolnný njaký drát. 3. Vymte. 1. Vymte baterie, i nabíjeku. 2. Uvolnte brzdy. 3. Vymte baterie. 8. Vymte pojistku. 9. Zkontrolujte, zda není nkterý z drát uvolnný, i poškozený a vymte/opravte jej. DALŠÍ OTÁZKY Další zodpovzené otázky, servisní instrukce, dležité informace a telefonní ísla, naleznete na našich webových stránkách v sekci Technická podpora. Dkujeme Vám za nákup tohoto produktu. Oceníme, pokud budete zkušenosti s Vaším motokolbžkou šíit dál mezi Vaše pátelé a známé.

SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz

SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz Pedmluva Dkujeme Vám za zakoupení motocyklu BAOTIAN, model BT49QT-20A2, který byl vyvinut

Více

http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz

http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz Vážený uživateli našich snhových etz EASY GRIP. Prosíme pette si laskav tohoto prvodce ped prvním použitím a uložte tento návod bezpen

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Návod k obsluze ATV 110 ccm BULL, TIGER, SPYDER tte tento návod pozorn. Obsahuje dležité bezpenostní informace pro provoz tykolky

Návod k obsluze ATV 110 ccm BULL, TIGER, SPYDER tte tento návod pozorn. Obsahuje dležité bezpenostní informace pro provoz tykolky Návod k obsluze ATV 110 ccm BULL, TIGER, SPYDER tte tento návod pozorn. Obsahuje dležité bezpenostní informace pro provoz tykolky 1 BEZPENOSTNÍ INFORMACE Pozor!! Dležité uživatelské informace. Bezpodmínen

Více

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Version 1.2 česky Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 283 27 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA POKYNY K INSTALACI A OBSLUZE ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro R a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 íany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk Obj..: 23 25 60 Vhodné pre deti od 3 rokov! Vážení zákazníci! Koup dálkov ízeného modelu bylo velmi dobré rozhodnutí. Jsme

Více

NÁVOD k OBSLUZE SHINERAY XY350 ST-2. tte tento návod pozorn, obsahuje dležité bezpenostní informace

NÁVOD k OBSLUZE SHINERAY XY350 ST-2. tte tento návod pozorn, obsahuje dležité bezpenostní informace tte tento návod pozorn, obsahuje dležité bezpenostní informace NÁVOD k OBSLUZE SHINERAY XY350 ST-2 1 Úvod Dkujeme Vám za nákup tykolky Shineray XY350ST-2 Tento manuál obsahuje hlavní údaje, základní konstrukci

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 10t, s nožní pumpou 26837

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 10t, s nožní pumpou 26837 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 10t, s nožní pumpou 26837 DLEŽITÉ: TENTO UŽIVATELSKÝ NÁVOD SI PELIV PETTE, ABY JSTE ZAJISTILI BEZPENÉ A EFEKTIVNÍ POUŽITÍ TOHOTO ZAÍZENÍ. UPOZORNNÍ!!! 1. Toto

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

Bateriový zastøihovaè plotù 18V Li-ion

Bateriový zastøihovaè plotù 18V Li-ion Bateriový zastøihovaè plotù 18V Li-ion Návod k obsluze C Enterprise Ltd Dìkujeme za zakoupení produktu firmy CEL 18V zastøihovaè plotù byl vyvinut a vyroben s dùrazem na splnìní vysokých norem kvality.

Více

tte tento návod pozorn, obsahuje dležité bezpenostní informace - 1 -

tte tento návod pozorn, obsahuje dležité bezpenostní informace - 1 - tte tento návod pozorn, obsahuje dležité bezpenostní informace - 1 - Dležité informace idi a pasažér Model XY500GK, prodávaný v eské Republice, je homologován pro 2 osoby a povoluje pepravu jednoho idie

Více

Uživatelský manuál pro elektrokolo

Uživatelský manuál pro elektrokolo Uživatelský manuál pro elektrokolo Obsah Všeobecné instrukce Inspekce před jízdou Nabíjení Údržba Řešení problémů Záruka Všeobecné instrukce Balení - Odstraňte obalové materiály. Nejlepší je vyříznout

Více

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Wingo POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Obsah 1 Popis výrobku 2 2 Instalace 2 2.1 Pedbžná kontrola 2 2.2 Omezení pro použití 2 2.3 Montáž 3 2.3.1 Upevnní zadní konzoly 3

Více

Version 1.2 česky. Akku nůžky na trávu a živý plot BAGHS7.2-LI. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 28 325 Art.-Bez.: BAGHS7.2-LI

Version 1.2 česky. Akku nůžky na trávu a živý plot BAGHS7.2-LI. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 28 325 Art.-Bez.: BAGHS7.2-LI Version 1.2 česky Akku nůžky na trávu a živý plot BAGHS7.2-LI Návod na obsluhu Art.-Nr.: 28 325 Art.-Bez.: BAGHS7.2-LI Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3

Více

Verze 3-2012 ÚVOD APACHE ENERGY, APACHE ENERGY.

Verze 3-2012 ÚVOD APACHE ENERGY, APACHE ENERGY. Verze 3-2012 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ENERGY, které Vám dopeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometr s potšením z cyklistiky a z pohodlné jízdy. Prosím

Více

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky.

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky. A. TBOS SYSTEM 1. Popis systému TBOS Vysílací modul Ovládací modul (stará verze) TBOS verze UNIK verze UNIK (stará verze) cívka 9V 2. Doplky idlo srážek relé idlo vlhkosti 3. Vlastnosti: * Doba závlahy

Více

APACHE ELEKTRONICA NEXUS,

APACHE ELEKTRONICA NEXUS, Verze 1-2012 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELEKTRONICA NEXUS, které Vám dopeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometr s potšením z cyklistiky a z pohodlné jízdy.

Více

Pet Clipper 6160. Uživatelský manuál

Pet Clipper 6160. Uživatelský manuál Pet Clipper 6160 Uživatelský manuál Technické parametry: Výkon 3W Pohotovostní režim 2 hodiny Specifikace nabíječky :DC/AC 220V-240V 50Hz Upozornění: Používejte přístroj pouze k účelu, k jakému byl vyroben!

Více

ÚVOD. Dkujeme Vám za nákup tykolky série LYDA203E-6., X5, X3

ÚVOD. Dkujeme Vám za nákup tykolky série LYDA203E-6., X5, X3 [Zadejte text.] ÚVOD Dkujeme Vám za nákup tykolky série LYDA203E-6., X5, X3 Tento manuál Vám umožní poznat základní vlastnosti uvedené tykolky a osvojit si manipulaci s ní. Tento manuál obsahuje dležité

Více

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 1 POPIS str. 2 2 SEZNÁMENÍ str. 4 3 ROZBALENÍ A MONTÁŽ str. 4 4 POUŽITÍ MIKROSKOPU str. 4 5 ÚDRŽBA MIKROSKOPU str. 5 6 TECHNICKÉ ÚDAJE str. 6 7 RECYKLACE

Více

Návod k montáži a použití

Návod k montáži a použití Nosi na jízdní kola na tažné zaízení - Uebler F32-XL, na 3 jízdní kola, obj.è. 5750 - Uebler F42, na 4 jízdní kola, obj.è. 5740 Návod k montáži a použití M+P-25A-0073 k Nosi na jízdní kola na tažné zaízení

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

EN GUIDE TO INSTALLATION FR GUIDE D'UTILISATION PT

EN GUIDE TO INSTALLATION FR GUIDE D'UTILISATION PT EN GUIDE TO INSTALLATION DK FR GUIDE D'UTILISATION FI PT CZ Ž OBSAH CZ VATELE 1 / PRO UŽIVATELE Bezpenostní Bezpenostní údaje 84 4 edí Ochrana životního prostedí 85 4 ístroje Popis pístroje 86 TALACE 2

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele Příručka pro uživatele CZ www.besafe.eu Complies with revised standard: ECE R44/04 Tested and Approved ECE R44/04 universal 15-36 kg E4 04443713 ! D!kujeme Vám, že jste si vybrali BeSafe izi Up X2 Je d#ležité,

Více

e-scooter kola s podporou elektrického motoru Návod na montáž

e-scooter kola s podporou elektrického motoru Návod na montáž e-scooter kola s podporou elektrického motoru Návod na montáž Úvod Děkujeme, že jste si koupili elektrické kolo. Doufáme, že Vám přinese spoustu radosti. Kvůli bezpečné přepravě dodáváme elektrické kolo

Více

Video signal copy decoder Obj..: 351 229

Video signal copy decoder Obj..: 351 229 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 35 12 29 www.conrad.sk Video signal copy decoder Obj..: 351 229 Tento návod na obsluhu je publikací firmy Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Strasse

Více

PLYNOVÝ GRIL MADEIRA

PLYNOVÝ GRIL MADEIRA PLYNOVÝ GRIL MADEIRA GP01001 Pracovní tlak Spoteba Výkon Rozmr grilovací desky Topné medium 30mbar 270 g/h 3,5kW 49 x 38 cm Propan-butan Ped použitím si pozorn pette návod k použití!!! POZOR: Vždy používejte

Více

Návod k obsluze obchodní váhy FX 50

Návod k obsluze obchodní váhy FX 50 Návod k obsluze obchodní váhy FX 50 1 Avery Berkel Limited 2007. Všechna práva vyhrazena Chyby v textu vyhrazeny. Je zakázáno kopírovat a jinak dále reprodukovat vše v tomto manuálu uvedené bez souhlasu

Více

Návod k obsluze a údržb

Návod k obsluze a údržb Návod k obsluze a údržb VAROVÁNÍ Tyto jednotky jsou ureny POUZE pro použití v prmyslových systémech vedení stlaeného vzduchu. NEJSOU URENY pro jiné pracovní látky, než je okolní vzduch. Pívodní vzduch

Více

POWERmini šroubovák. Návod k obsluze LI1. Innovation from. C Enterprise Ltd

POWERmini šroubovák. Návod k obsluze LI1. Innovation from. C Enterprise Ltd POWERmini šroubovák Návod k obsluze LI1 Innovation from C Enterprise Ltd Dìkujeme za zakoupení produktu firmy CEL Šroubovák byl vyvinut a vyroben s dùrazem na splnìní vysokých norem kvality. Jednoduchost

Více

Návod k obsluze tte tento návod k obsluze pozorn. Obsahuje informace pro bezpený provoz.

Návod k obsluze tte tento návod k obsluze pozorn. Obsahuje informace pro bezpený provoz. Xplorer LYDA 203E Hardworker LYDA 203E-1 Návod k obsluze tte tento návod k obsluze pozorn. Obsahuje informace pro bezpený provoz. 1 Pedmluva Dkujeme Vám za zakoupení XQUAD LYDA ATV. Tento návod obsahuje

Více

Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELADY NEXUS, APACHE ELADY NEXUS.

Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELADY NEXUS, APACHE ELADY NEXUS. Verze 1-2012 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELADY NEXUS, které Vám dopeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometr s potšením z cyklistiky a z pohodlné jízdy. Prosím

Více

Pásová bruska BBSM900

Pásová bruska BBSM900 Version 1.2 česky Pásová bruska BBSM900 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 263 10 Art.-Bez.: BBSM900 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

INSTALANÍ PÍRUKA PRO TOPNÉ KABELY

INSTALANÍ PÍRUKA PRO TOPNÉ KABELY INSTALANÍ PÍRUKA PRO TOPNÉ KABELY Generi, s.r.o. specialista na návrh, dodávky a montáže topných kabel renomovaných svtových výrobc Obchodn technická kancelá pro doprovodné topné systémy PROJEKTY - DODÁVKY

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk Obj..: 828 400 Tento návod k obsluze je souástí výrobku. Obsahuje dležité pokyny k uvedení pístroje do provozu a k jeho obsluze.

Více

Víceú elový vysava. Návod k obsluze. model 440. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan ZJIŠ OVÁNÍ A ODSTRA OVÁNÍ ZÁVAD

Víceú elový vysava. Návod k obsluze. model 440. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan ZJIŠ OVÁNÍ A ODSTRA OVÁNÍ ZÁVAD ZJIŠOVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ ZÁVAD ZÁVADA PÍINA OPRAVA Vysava se nespouští Výpadek elektrického napájení Vadný kabel, spína nebo motor Zkontrolujte zásuvku Obrate se na centrum technické pomoci Z mížky výstupu

Více

Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELITE, APACHE ELITE.

Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELITE, APACHE ELITE. Verze 1-2012 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELITE, které Vám dopeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometr s potšením z cyklistiky a z pohodlné jízdy. Prosím mjte

Více

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) 1. 1. SOUČÁSTI BALENÍ 1 x rám golfového vozíku 2 x zadní kolo 1 x baterie + obal + kabely 1 x nabíječka baterie 1 x sada nářadí 2. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VOZÍKU 1. Držadlo 2.

Více

ŠIKMÁ LAVIKA SUB1011

ŠIKMÁ LAVIKA SUB1011 ŠIKMÁ LAVIKA SUB1011 1 Manuál pro uživatele/manuál pre užívtea Dležitá bezpenostní doporuení / Dôležité bezpenostné doporuenia VAROVÁNÍ: Vnujte pozornost následujícím varováním díve, než zanete s montáží

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UPOZORNNÍ PED POUŽITÍM STOJANU SI POZORN PETTE A NÁSLEDUJTE VŠECHNY UPOZORNNÍ A INSTRUKCE. NEPEKRAUJTE POVOLENOU NOSNOST. POUŽÍVEJTE

Více

TORNADO STUNT CAR 4x4

TORNADO STUNT CAR 4x4 CZ TORNADO STUNT CAR 4x4 Model No.KS124532 NÁVOD K POUŽITÍ Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Návod k použití. "() 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk

Návod k použití. () 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk Návod k použití insportline NEPTUN!"# "$%&'()*+",&(" -!"#!""( ".&&/+ "0 "() 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk 1 Dkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Akoliv vynakládáme

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mycí stl 50L se zásobníkem 65L 26962

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mycí stl 50L se zásobníkem 65L 26962 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mycí stl 50L se zásobníkem 65L 26962 Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vlí stvrzuje, že tento manuál ádn prostudoval, pochopil všechny náležitosti a seznámil se se

Více

Magnetický rotoped MAGNETIC PG100

Magnetický rotoped MAGNETIC PG100 Magnetický rotoped MAGNETIC PG100 1 !" #" # " $% "!#&#" # ' ()!# * % + # ### )#,! - '%# ""# (.%# / #"!% $!"#! " 0"!"! " ""!1+# +, " # 2 34 5667,%% 89!##,!# # $ % ## %0 % 0% #: " "% -##;# #+ -"# 0 : # ##%#!"

Více

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli,

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli, MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou EasyGluco TM Uživatelská píruka Pro uživatele glukometru EasyGluco TM Vážený uživateli, dkujeme, že jste si vybral práv glukometr EasyGluco TM. Tato uživatelská píruka

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÝ STARTOVACÍ ZDROJ

NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÝ STARTOVACÍ ZDROJ NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÝ STARTOVACÍ ZDROJ Důležité připomenutí: Před prvním použitím produktu je třeba jej na nejméně 12 hodin nabíjet prostřednictvím připojené nabíječky. 1. Důležité bezpečnostní pokyny

Více

Praní. Vypnutí. Nastavte voli programu na Stop (Vyp.). Zásuvka na prací prost edky s komorami I, II, Dví ka. Ovládací panel

Praní. Vypnutí. Nastavte voli programu na Stop (Vyp.). Zásuvka na prací prost edky s komorami I, II, Dví ka. Ovládací panel Vaše praka Blahopejeme rozhodli jste se pro moderní, kvalitativn vysoce hodnotný domácí spotebi znaky Bosch. Spotebi se vyznauje šetrnou spotebou vody a energie. U každé praky, která opouští náš závod

Více

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 85 23 05

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 85 23 05 NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 85 23 05 Kompaktní nabíječka olověných akumulátorů (autobaterií) s jmenovitým napětím 12 V nebo 24 V s nastavitelným nabíjecím proudem do 30 A (2 polohy přepínače)

Více

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Tento návod na montáž, obsluhu a údržbu peliv uschovejte po celou dobu užívání vrat. 1 Návod na montáž Ped montáží dkladn protte! Montáž mže provádt

Více

E-SCOOTER. Návod k použití. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

E-SCOOTER. Návod k použití. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. E-SCOOTER CZ Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod před prvním použitím. Návod uschovejte pro pozdější použití. CZ 1 Upozornění: Elektrický

Více

! "#$%&& Centrum tykolek, Terezín, SUPER-TYKOLKY s.r.o. info@super-ctyrkolky.cz tel. 411 131 040 WWW.SUPER-CTYRKOLKY.CZ

! #$%&& Centrum tykolek, Terezín, SUPER-TYKOLKY s.r.o. info@super-ctyrkolky.cz tel. 411 131 040 WWW.SUPER-CTYRKOLKY.CZ ! "#$%&& '()* tte tento návod k obsluze pozorn. Obsahuje informace pro bezpený provoz. 1 Pedmluva Dkujeme Vám za zakoupení MOTO CARGO RIKSHA 200. Tento návod obsahuje dležité bezpenostní informace. Je

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972 UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972 Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vlí stvrzuje, že tento manuál ádn prostudoval, pochopil všechny náležitosti a seznámil se se všemi riziky

Více

ELEKTRICKÝ SKÚTR CITY 306 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ELEKTRICKÝ SKÚTR CITY 306 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ELEKTRICKÝ SKÚTR CITY 306 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme za nákup našeho elektrického skútru. Před použitím pečlivě čtěte tuto uživatelskou příručku. OBSAH I. PRO UŽIVATELE II. POPIS HLAVNÍCH ČÁSTÍ III.

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

uživatelská příručka

uživatelská příručka kola s podporou elektrického motoru uživatelská příručka Úvod Děkujeme, že jste si koupili elektrické kolo. Doufáme, že Vám přinese spoustu radosti. Kvůli bezpečné přepravě dodáváme el. kolo v rozloženém

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Návod k obsluze. Pam ové tla ítko. Tento návod uschovejte!

Návod k obsluze. Pam ové tla ítko. Tento návod uschovejte! Návod k obsluze CZ Pamové tlaítko Tento návod uschovejte! Obsah Záruka...2 Bezpenostní pokyny...3 Popis tlaítek a ukazatel...4 Všeobecné informace...5 Použití k urenému úelu...5 Montáž / pipojení...5 Popis...7

Více

Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074

Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074 Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074 OBSAH 1. TECHNICKÉ ÚDAJE 2 2. PROHLÁŠENÍ O SHOD 3 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE 4 3.1 Urení 4 3.2 Nevhodné použití 4 3.3 Záruka 4 3.4 Mení kalibraních závaží

Více

- 1 - PF 360. Návod k použití

- 1 - PF 360. Návod k použití - 1 - PF 360 Návod k použití - 2 - obsah strana 1. Montáž, instalace 3 2. Pokyny ped použitím 3 3. Použití 6 4. Údržba a seízení pák a motoru 8 5. Uložení stroj 10 6. Jak ešit problémy 10 7. Bezpenostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0315 45-0315- AF 315 ROZMETADLO. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0315 45-0315- AF 315 ROZMETADLO. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz NÁVOD K OBSLUZE Model č. 45-0315 VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz 45-0315- AF 315 ROZMETADLO Bezpečnost Provoz Údržba Díly nejrychlejší způsob jak nakoupit díly www.speedepart.com

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY MANUÁL PRO INSTALACI ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTONÉ BRÁNY OBECNÉ BEZPENOSTNÍ ZÁSADY STILE - UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pokud je zaízení správn instalováno a používáno, spluje pedepsané bezpenostní požadavky.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S A 004-01 02/2007 1 s tran a OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Hodnoty

Více

Robotická sekačka Hütermann SmartMower 500

Robotická sekačka Hütermann SmartMower 500 Robotická sekačka Hütermann SmartMower 500 Návod k použití 1 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za nákup zboží značky Hütermann. Před použitím přístroje prosím přečtěte tento návod. 1. Úvod Inteligentní robotická

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

RC model vysokozdvižného vozíku CARSON Linde H 40 D. Obj. č.: 23 81 69. Rozsah dodávky. Obsah

RC model vysokozdvižného vozíku CARSON Linde H 40 D. Obj. č.: 23 81 69. Rozsah dodávky. Obsah Obsah RC model vysokozdvižného vozíku CARSON Linde H 40 D Obj. č.: 23 81 69 Rozsah dodávky...2 Bezpečnostní upozornění...3 a. Vložení baterií do modelu...5 b. Vložení baterií do vysílačky...5 c. Vysílačka...6

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

kola s podporou elektrického motoru uživatelská příručka CAMP

kola s podporou elektrického motoru uživatelská příručka CAMP kola s podporou elektrického motoru uživatelská příručka CAMP Před jízdou dobře zkontrolujte: Baterie je plně nabitá Pláště jsou správně nahuštěny Brzdy jsou zcela funkční Řídítka jsou správně a bezpečně

Více

CargoMaster. 3.1 Obecn 3.2 Princip fungování 3.3 Popis fungování 3.4 Popis p ístroje. 4.1 P ezkoušení bezpe nostních brzd

CargoMaster. 3.1 Obecn 3.2 Princip fungování 3.3 Popis fungování 3.4 Popis p ístroje. 4.1 P ezkoušení bezpe nostních brzd 3.1 Obecn 3.2 Princip fungování 3.3 Popis fungování 3.4 Popis pístroje 4.1 Pezkoušení bezpenostních brzd 5.1 Bezpenostní pokyny 5.2 Odstavení s nákladem nebo bez nákladu 5.3 Jízda na rovné ploše 5.4 Nakládání

Více

B1 D V I C4 A. G C1 C2 B2 B3 C3 H p

B1 D V I C4 A. G C1 C2 B2 B3 C3 H p PRAKA CTD 1365 B1 D V I C4 A G C1 C2 B2 B3 C3 H p A VOLI PROGRAM A TEPLOTY Tento ovládací voli umožuje výbr program požadovaného zpsobu praní. Za tímto úelem je teba pootoit knoflíkem do polohy (lze jej

Více

IN 2013 Koloběžka WORKER Glacer Uživatelský návod

IN 2013 Koloběžka WORKER Glacer Uživatelský návod IN 2013 Koloběžka WORKER Glacer Uživatelský návod Dodavatel: Seven Sport s.r.o., Dělnická, Vítkov 749 01 www.insportline.cz Tel.: +420-556 770 199 DŮLEŽITÉ: PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TENTO MANUÁL PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k instalaci a obsluze CZ. Chladnika s mraznikou

Návod k instalaci a obsluze CZ. Chladnika s mraznikou Návod k instalaci a obsluze CZ Chladnika s mraznikou Jsme potšeni tím, že jste se rozhodl vybrat si náš výrobek. Dkujeme za provedený nákup. Pi píprav chladniky k provozu i pi jejím vlastním provozu dbejte

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Čtěte tento manuál pozorně. Obsahuje důležité bezpečnostní informace.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Čtěte tento manuál pozorně. Obsahuje důležité bezpečnostní informace. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Čtěte tento manuál pozorně. Obsahuje důležité bezpečnostní informace. 50 70 90 110 ÚVOD Tento manuál poskytuje jasné detaily k užívání tohoto vozidla. Tento manuál zároveň obsahuje

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Butanová pájecí souprava POOL Piezo

Butanová pájecí souprava POOL Piezo MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Butanová pájecí souprava POOL Butanová pájecí souprava POOL Piezo Typ KP01001 Typ KP01001P Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili

Více

Obsah. Ped použitím výrobku se seznamte s návodem k obsluze. Záruní list 1 Odkazy na evropské normy 2 Bezpenostní požadavky dle normy EN 1398 3-5

Obsah. Ped použitím výrobku se seznamte s návodem k obsluze. Záruní list 1 Odkazy na evropské normy 2 Bezpenostní požadavky dle normy EN 1398 3-5 Návod k použití Obsah Tento návod k použití je nedílnou souástí píslušenství níže popsaného zaízení. Souástí tohoto návodu jsou také dokumenty potvrzující, že výrobek spluje všechny platné pedpisy, pesný

Více

UC3050A UC3550A UC3550AP UC4050A UC4550A UC3051A UC3551A UC4051A UC4551A. GB Electric Chain Saw INSTRUCTION MANUAL

UC3050A UC3550A UC3550AP UC4050A UC4550A UC3051A UC3551A UC4051A UC4551A. GB Electric Chain Saw INSTRUCTION MANUAL GB Electric Chain Saw INSTRUCTION MANUAL UA PL Elektryczna Pilarka acuchowa INSTRUKCJA OBSUGI RO Ferstru electric cu lan MANUAL DE INSTRUCIUNI DE Elektro - Motorsäge BEDIENUNGSANLEITUNG HU Elektromos láncfrész

Více

Zastříhávač vlasů ARM 377. Návod k obsluze

Zastříhávač vlasů ARM 377. Návod k obsluze Zastříhávač vlasů ARM 377 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

Sklo-keramická vestavná varná deska. Návod k použití

Sklo-keramická vestavná varná deska. Návod k použití Sklo-keramická vestavná varná deska Návod k použití 1. Popis a rozmry výrobku (výbava dle modelu) 1-4 Sklokeramické plotny 5 Dotykový ovládací panel 2 Duální plotna 1. stupe 6 Sklokeramický povrch 3 Duální

Více

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

1. Úvodní slovo. 2. Bezpečnost -2- Důležitá upozornění: Varování

1. Úvodní slovo. 2. Bezpečnost -2- Důležitá upozornění: Varování Manuál GHz 1. Úvodní slovo Děkujeme za nákup výrobku Fleg M62. Než začnete létat, pročtěte si prosím tento manuál velmi pečlivě. Manuál nevyhazujte, ale nechte si ho pro pozdější použití. Nelétejte venku

Více

"() 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk. Všeobecná bezpeností opatení

() 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk. Všeobecná bezpeností opatení !"# "$%&'()*+",&(" -!"#!""( ".&&/+ "0 "() 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk Všeobecná bezpeností opatení 1 Pi návrhu a výrob tohoto fitness zaízení byl kladen velký draz na bezpenost.

Více

ADVENTO MANUÁL PRO UŽIVATELE NÁKLADNÍ ELEKTRICKÁ TŘÍKOLKA. w w w.p ra c o v n i v o zi d l a.c z

ADVENTO MANUÁL PRO UŽIVATELE NÁKLADNÍ ELEKTRICKÁ TŘÍKOLKA. w w w.p ra c o v n i v o zi d l a.c z MANUÁL PRO UŽIVATELE w w w.p ra c o v n i v o zi d l a.c z OBSAH str. 1. Představení zařízení 3-4 2. Technické údaje 4 3. Komponenty e-tříkolky 5 4. Funkce jednotlivých indikátorů 5 5. Ovládací prvky 6

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._48 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a

Více

OPRAVÁTOR Všeobecná bezpečnostní opatření 1) Bezpečnost na pracovišti 2) Bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny 3) Osobní bezpečnost

OPRAVÁTOR Všeobecná bezpečnostní opatření 1) Bezpečnost na pracovišti 2) Bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny 3) Osobní bezpečnost OPRAVÁTOR CZ Návod k používání model TD9508BT1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné

Více

Elektrické kolo ZWD 205C

Elektrické kolo ZWD 205C Elektrické kolo ZWD 205C Děkujeme za nákup našeho elektrického kola. PŘED POUŽITÍM ČTĚTE PEČLIVĚ TUTO PŘÍRUČKU ZWD 205C OBSAH I. II. III. IV. V. PRO UŽIVATELE KONTROLA PŘED JÍZDOU INSTRUKCE POPIS HLAVNÍCH

Více

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank Manuál - obsah Obsah... 2 Obsah balení... 2 Zprovoznění tanku... 3 Popis tanku... 3 Ovládací rozhraní... 4 Popis funkcí... 6 Resetování tanku... 7 Instalace baterií... 8 Ovládání tanku... 9 Pohybové ovládání...

Více

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí:

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: Návod k obsluze náezových stroj F 251M - F 301M Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: servisní stedisko spolenosti S&K Kontakt, Tuanka 115, 627 00 Brno tel.: 545 424 360, servis@skkontakt.cz

Více

Při jízdě doporučujeme používání bezpečnostní přilby stejně tak, jako na klasickém jízdním kole.

Při jízdě doporučujeme používání bezpečnostní přilby stejně tak, jako na klasickém jízdním kole. Mějte, prosím, na paměti, že celý systém a především jeho baterie vyžaduje pravidelnou údržbu a vhodné skladování. Před použitím si prosím přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál. V případě nevhodného

Více

NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVODU:

NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVODU: NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Před montáží a použitím si důkladně prostudujte tento návod k použití. Poskytne Vám důležité a užitečné informace pro správné

Více

OdstranČní pķepravních pojistek. Pķipojení vody podle modelu

OdstranČní pķepravních pojistek. Pķipojení vody podle modelu Bezpeþnostní pokyny Rozsah dodávky podle modelu Praÿka má velkou hmotnost pozor pŀi zvedání. Pozor: Zamrzlé hadice se mohou roztrhnout nebo prasknout. NeumisŌujte praÿku v oblastech ohrožených mrazem a/nebo

Více