ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003"

Transkript

1 Hornicko-geologická fakulta VŠB - TU Ostrava ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003 Prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc. děkan fakulty

2 ÚVOD V souladu s 27 odst.1, písm. d) zákona č. 111/98 o vysokých školách je předkládána zpráva o činnosti a hospodaření Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava postihující všechny oblasti činnosti fakulty. 1. STRUKTURA FAKULTY 1.1. Vedení fakulty od Děkan: Prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc. Proděkani: Prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc. proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc. Prof. Ing. Peter Fečko, CSc. Prof.RNDr. Petr Wyslych, CSc. proděkan pro studijní záležitosti proděkan pro rozvoj fakulty proděkan pro legislativu a informatiku Předseda akademického senátu: Prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. Tajemnice fakulty: Ing. Miroslava Bendová 1.2. Vědecká rada fakulty 2

3 Seznam členů Vědecké rady Hornicko-geologické fakulty Interní členové: 1. Prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc. předseda vědecké rady 2. Doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo prorektor pro VV a zahr. spolupráci ve VV 3. Prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc. proděkan pro VV a zahraniční styky 4. Prof. RNDr. Petr Wyslych, CSc. proděkan pro legislativu a informatiku 5. Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc. proděkan pro studijní záležitosti 6. Prof. Ing. Peter Fečko, CSc. proděkan pro rozvoj fakulty 7. Prof. RNDr. Jaroslav Figala, DrSc. Detašované pracoviště HGF v Mostě 8. Doc. Ing. Radomír Grygar, CSc. vedoucí Institutu geologického inženýrství 9. Prof. Ing. Ctirad Schejbal, CSc., Dr.h.c. Institut geologického inženýrství 10. Prof. Ing. Zdeněk Vašíček, DrSc. Institut geologického inženýrství 11. Prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc. Institut geologického inženýrství 12. Prof. Ing. Pavel Prokop, CSc. vedoucí Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti 13. Doc. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc. Institut hornického inženýrství a bezpeč. 14. Prof. Ing. Václav Kryl, CSc. Institut hornického inženýrství a bezpeč. 15. Prof. Ing. Josef Novák, CSc. vedoucí Institutu geodézie a důl. měřictví 16. Prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. vedoucí Institutu environmentálního inž. 17. Prof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc. Institut environmentálního inženýrství 18. Doc. Ing. Petr Rapant, CSc. vedoucí Institutu geoinformatiky 19. Ing. Miroslava Bendová tajemnice HGF 20. RNDr. Radim Havelek, Ph.D. katedra matematiky a deskriptivní geometrie 21. Doc. Dr. Ing. Aleš Dudáček děkan FBI, VŠB-TUO 22. Doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA děkan FAST, VŠB-TUO 3

4 Externí členové: 1. Prof. Ing. Pavol Rybár, Ph.D. děkan fakulty BERG, TU Košice 2. Ing. Bedřich Michálek náměstek ředitele Diamo s.p., o.z. GEAM 3. Doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. vedoucí katedry speciální geodézie Stavební fakulta, ČVUT Praha 4. RNDr. Richard Nouza, CSc. ředitel sekce koncepční, MPO Praha 5. Ing. Miroslav Eis technický ředitel, SD a.s. 6. Ing. Jan Matula ředitel Dolu ČSM, ČMD a.s. 7. Ing. Břetislav Petr ústřední báňský inspektor ČBÚ Praha, pracoviště Ostrava 8. Doc. Ing. Petr Konečný, CSc. Ústav geoniky AV ČR Ostrava-Poruba 9. Dr. hab. inž. Stanislaw Krzemien, prof. PS proděkan Politechnika Śląska, Gliwice 10. Ing. František Komárek generální ředitel MND a.s. Hodonín 11. Ing. Andrej Blažko náměstek předsedy ČBÚ Praha 4

5 1.3. Organizační struktura fakulty Instituty Detašované pracoviště Most Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin 1.4. Děkanát Struktura a organizace děkanátu byla v roce 2003 následující: - sekretariát děkana, - studijní oddělení (oddělení 501), - úsek pro ekonomické záležitosti (úsek 502), - úsek pro vědu, zahraniční styky a rozvoj (úsek 503). Sekretariát děkana je organizačně řízen děkanem fakulty, ostatní složky tajemnicí fakulty. Úsek pro vědu, zahraniční styky a rozvoj a studijní oddělení jsou metodicky řízeny příslušnými proděkany Instituty a detašované pracoviště Struktura základních pracovišť fakulty byla v roce 2003 následující: Institut fyziky Vedoucí institutu: Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc. Institut geologického inženýrství Vedoucí institutu: Doc. Ing. Radomír Grygar, CSc. 5

6 Institut hornického inženýrství a bezpečnosti Vedoucí institutu: Prof. Ing. Pavel Prokop, CSc. Institut geodézie a důlního měřictví Vedoucí institutu: Prof. Ing. Josef Novák, CSc. Institut ekonomiky a systémů řízení Vedoucí institutu: Doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (do ) Dr. Ing. Oldřich Kodym (od ) Institut environmentálního inženýrství Vedoucí institutu: Prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. Institut geoinformatiky Vedoucí institutu: Doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Detašované pracoviště HGF v Mostě Vedoucí pracoviště: Dr. Ing. Emil Fröhlich Geologický pavilón Prof. Františka Pošepného Vedoucí pracoviště: Ing. Miloš Duraj Hvězdárna a planetárium Johana Palisy Vedoucí: RNDr. Tomáš Gráf 1.6. Plnění volebního programu Stěžejní body volebního programu děkana HGF obsahovaly: stanovení strategických cílů stanovení cest k dosažení těchto cílů Mezi základní strategické cíle patřilo: I. Vytváření předpokladů pro úspěšnou akreditaci fakulty II. Zlepšování ekonomické situace fakulty K bodu I. lze uvést: v roce 2003 měla HGF akreditovány všechny magisterské studijní obory pregraduálního studia zároveň v podobě strukturovaného studia, tj. jako bakalářské a navazující magisterské studium v roce 2003 fakulta obdržela akreditaci k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oborech Geoinformatika a Řízení průmyslových systémů Bod II. lze charakterizovat následovně: prostředky z grantů se oproti roku 2002 zvýšily o 1,7 mil. Kč, což je růst o 4,5% prostředky z HČ se oproti roku 2002 zvýšily o 1,4 mil. Kč, což představuje nárůst o 50,2% hospodářský výsledek roku 2003 skončil velmi malým přebytkem 6

7 2. ZAMĚSTNANCI 2.1. Počet a struktura zaměstnanců (fyzické stavy k ) Útvar/ Prof. Doc. OA VV THP D Celkem institut celkem Oproti předchozímu roku poklesl stav zaměstnanců o 5 osob, z toho 2 v kategorii THP a 1 v kategorii D. Výsledkem změn kvalifikační struktury pedagogů ve srovnání s fyzickými stavy roku 2002 bylo: zvýšení počtu profesorů o 3 osoby, pokles počtu docentů o 3 zaměstnance, pokles odborných asistentů o 3 osoby. Počet docentů a profesorů činil 49 osob, což představuje 35,8% z celkového počtu pedagogů a VV pracovníků. Ve srovnání s rokem 2002 je tento podíl vyšší o 0,5% Zvyšování kvalifikační struktury V roce 2003 došlo na vědeckých radách HGF k následujícím úspěšným habilitačním a profesorským řízením: profesorská řízení: habilitační řízení: Doc. Ing. Vladimír Žídek, CSc.(externí), Doc.Ing. Petr Bujok, CSc. Ing. Petr Praus, Ph.D. (externí), Ing. Petr Žůrek, CSc. jmenovací dekrety v tomto období převzali: profesor: Prof.Ing. Vladimír Slivka, CSc., Prof.Ing. Alois Burý, CSc., Prof.Ing. Konstantin Raclavský, CSc. docent: Doc.Ing. Libor Hlaváč, Ph.D. (PF UP Olomouc) Doktorské studium v roce 2003 úspěšně ukončili následující zaměstnanci a doktorandi fakulty: Inst. 516 RNDr. Jana Viliamsová Inst. 545 Ing. Jan Gottfried Inst. 541 Ing. Jan Jelínek Inst. 546 Ing. Pavla Minářová Inst. 542 Ing. Martin Hummel Ing. Vojtěch Václavík Ing. 544 Ing. Roman Kapica Inst. 548 Ing. Jan Růžička Ing. Kateřina Růžičková 7

8 2.3. Věková struktura fakulty fyzický stav k do nad 60 z toho žen Z toho žen z toho žen z toho žen z toho žen profesor docent OA VV THP dělník celkem % 12,4 21,2 31,1 22,8 12,4 100 z toho žen Ve srovnán í s předchozím rokem se o 1,3% zvýšil podíl zaměstnanců ve věkové kategorii ) let, o 8% se zvýšil podíl zaměstnanců ve věkové kategorii nad 60 let, v ostatních věkových kategoriích se podíly o 0,5 1,0% snížily. 8

9 3. STUDENTI 3.1. Propagace studia na HGF VŠB-TUO a) akademický rok 2002/2003 Propagaci studia na HGF je věnována značná pozornost. V prvních měsících roku 2003 byla připravena nabídka pro akademický rok 2003/2004. Propagace byla vedena zejména formou prezentace HGF jejími zástupci přímo na středních školách, nabídkou studijních možností na Internetu, uplatněním inzerce v celostátním a zejména v regionálním tisku, formou prezentace na akci Gaudeamus v Brně, Dne otevřených dveří na HGF- pro studenty středních škol a prezentací na akci Symbióza v Ostravě. b) akademický rok 2003/2004 Prezentace všech studijních možností, které HGF nabízí již pro akademický rok 2004/2005 byla zahájena na veletrhu studijních příležitostí Gaudeamus 2003 v Brně. Následovala propagace v publikaci Jak na vysokou školu a v tisku. Závěrem roku 2003 byly opět organizovány návštěvy pedagogů HGF na středních školách. Podrobné informace o studijních programech, studijních oborech a přijímacím řízení byly rovněž zveřejněny na www stránkách fakulty a v samostatném materiálu Nabídka studia na akademický rok 2004/2005. Dne byl uspořádán Den otevřených dveří HGF. Při této příležitosti byli vedením HGF pozváni i ředitelé a pedagogičtí poradci těch středních škol, ze kterých je již tradičně značný zájem studentů o studium na HGF. Zejména v rámci reakce na požadavky praxe byla v roce 2003 opět rozšířena nabídka nových studijních oborů HGF, či alespoň forma výuky oborů stávajících Přijímací řízení pro akademický rok 2003/2004 Přijímací řízení se uskutečnilo v souladu se zásadami zveřejněnými jako Pravidla a podmínky pro přijetí ke studiu na HGF VŠB-TUO pro akademický rok 2003/2004. Tyto zahrnují podrobné informace o podmínkách podávání přihlášek ke studiu, pravidlech přijímacího řízení, způsobu zhodnocení studijních výsledků uchazeče na střední škole, postup rozhodování o přijetí, možnosti nahlédnutí do materiálů rozhodujícího významu pro přijetí, tématické okruhy písemných přijímacích zkoušek a zásady pro jejich vyhodnocování. Obecné podmínky těchto pravidel vychází z Řádu přijímacího řízení VŠB-TUO, Statutu VŠB-TUO a Statutu HGF VŠB-TUO v přímé návaznosti na zákon č. 111/1998 Sb. (Zákon o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů). Upřesnění organizačního řešení přijímacího řízení je obsaženo ve směrnici č. 3/2000 děkana HGF. Pro akademický rok 2003/2004 se uskutečnilo přijímací řízení ve dvou kolech. První kolo se konalo na VŠB-TUO v Ostravě a v detašovaném pracovišti HGF v Mostě. Pro studijní programy, které nebyly naplněny v I. kole, bylo realizováno i 2. kolo přijímacího řízení. Přehled výsledků obou kol uvádí tab

10 Tab. 3.1 Výsledky přijímacího řízení magisterského a bakalářského studia na HGF pro akademický rok 2003/2004 POČET Navazující celkem I. kolo II. kolo I. a II. kolo Mgr. Bc. Mgr. Bc. Mgr. Bc. P K P K P K P K P K P K P K Přihlášených Σ přihlášených Přijatých Σ přijatých Zapsaných do I. r Σ zapsaných do I. r Tabelární přehled potvrzuje opodstatněnost konání 2. kola přijímacího řízení. Z celkového počtu zapsaných do I. ročníku bylo ve druhém kole přijímacího řízení pro prezenční studium zapsáno 42,5 % studentů. V rámci vyhodnocení přijímacího řízení byl proveden přehled zájmu o studium na HGF, a to vzhledem k typům středních škol, ze kterých se uchazeči hlásili na bakalářské a magisterské studium. Tento přehled potvrdil vyšší zájem studentů ze středních průmyslových a odborných škol oproti zájmu studentů z gymnázií. Na doktorské studium bylo pro akademický rok 2003/2004 evidováno celkem 84 přihlášek. Přijímací řízení úspěšně absolvovalo 79 uchazečů. Z toho na prezenční studium bylo přijato 29 a na kombinované studium 49 studentů Studium na HGF VŠB-TUO a) akademický rok 2002/2003 Po prvním semestru se konaly konkurzy studentů I. ročníku magisterského prezenčního studia na konkrétní studijní obory. Zúčastnilo se jich celkem 458 studentů. Největší zájem projevili studenti o tyto studijní obory: 3602T T T T002 Inženýrská geodézie Ekonomika a řízení v oblasti surovin Komerční inženýrství Geoinformatika Během dubna a května byly realizovány předběžné zápisy povinně volitelných a volitelných předmětů pro následující akademický rok. Jejich výsledky byly podkladem pro organizaci výuky v akademickém roce 2003/2004. Dne 1. července 2003 se uskutečnila promoce absolventů bakalářského a magisterského studia v Ostravě a 4. července 2003 v Městském divadle v Mostě. V akademickém roce 2002/2003 úspěšně ukončilo studium na HGF celkem 92 absolventů bakalářského studia a 197 studentů magisterského studia. Doktorské studium úspěšně ukončilo 15 absolventů. 10

11 b) akademický rok 2003/2004 V akademickém roce 2003/20004 se konaly zápisy do prvního ročníku ve dnech 28.7., , a v Ostravě - Porubě a ve dnech září 2003 v Mostě. Počty zapsaných studentů sumarizuje tabulka č Studenti zapsaní do 1. ročníku studia na HGF se zúčastnili slavnostní imatrikulace, která se konala dne 8. října 2003 v sále KTVS v Ostravě - Porubě Struktura studentů HGF VŠB-TUO a) Prezenční a kombinované studium celkem (bakalářské, magisterské a doktorské) Tab. 3.2 Přehled vývoje celkového počtu studentů HGF P K Celkem P K Celkem P K Celkem P K Celkem b) Bakalářské, magisterské a doktorské studium Tab. 3.3 Přehled vývoje celkového počtu studentů HGF Bc. Mgr. Dr. Bc. Mgr. Dr. Bc. Mgr. Dr. Bc. Mgr. Dr Σ = 2667 Σ= 3011 Σ= 2536 Σ = 2797 Nejvýraznější meziroční nárůst je zřejmý u bakalářského studia. Pokles počtu studentů je v důsledku vzniku FBI v roce c) Struktura studentů stávajících oborů bakalářského studia Tab. 3.4 Vývoj počtu studentů bakalářského studia Studijní obor Σ Geovědní a montánní turismus Geoinformatika Využívání zdrojů staveb. ner. surovin Informační a systémový management Důlní měřictví Geologické inženýrství EMIOS Z uvedené tabulky je patrné, že v převážné většině oborů došlo ke zvýšení počtu studentů bakalářského studia v roce

12 d) Struktura studentů stávajících oborů magisterského studia a její vývoj u studijních oborů viz tab. 3.5 Tab. 3.5 Vývoj počtu studentů magisterského studia Studijní obor Σ Hornické inženýrství Geologické inženýrství Využívání zdrojů staveb. ner. surovin Úpravnictví a ekotechnologie Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství Technologie a hospodaření s vodou Aplikovaná fyzika materiálů Autom. a počítače v sur. průmyslu Systémové inženýrství v oblasti surovin Komerční inženýrství v oblasti surovin Ekonomika a řízení v oblasti surovin Inženýrská geodézie Geoinformatika Důlní měřictví Z tabulky 3.5 je vidět, jak se profilují nosné obory fakulty z hlediska zájmu studentů v posledních letech. e) Struktura absolventů dle studijních oborů bakalářského studia viz tab. 3.6 Tabulka 3.6 Vývoj počtu absolventů studijních oborů bakalářského studia Studijní obor Σ Geovědní a montánní turismus Environmentální inženýrství Geoinformatika EMIOS

13 f) Struktura absolventů podle studijních oborů magisterského studia viz tab. 3.7 Tabulka 3.7 Absolventi magisterského studia Studijní obor Σ Hornické inženýrství Geologické inženýrství Využívání zdrojů staveb. ner. surovin Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství Technologie a hospodaření s vodou Aplikovaná fyzika materiálů Autom. a počítače v sur. průmyslu Komerční inženýrství v oblasti surovin Ekonomika a řízení v oblasti surovin Inženýrská geodézie Geoinformatika Systémové inženýrství v oblasti surovin g) Počet a struktura studentů k (viz tab. 3.8) Tab. 3.8 Počet a struktura studentů v akademickém roce 2003/2004 Ročník Druh a forma z toho nově 1. přijatí Celkem Absolventi Prezenční Bakalářské Magisterské Navazující Celkem Kombinované Bakalářské Magisterské Navazující Celkem Doktorské Prezenční Kombinované Celkem CELKEM

14 h) Přehled stipendií v bakalářském a magisterském studiu viz tab.3.9 a 3.10 Tab. 3.9 Stipendium bakalářské studium Obor 1. ročník 2. ročník 2003/ Kč/rok Kč/rok Kč/rok Kč/rok Kč/rok Celkem Celkem Tab Stipendium magisterské studium Obor 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 2003/ Celkem Celkem Univerzita III. věku Univerzita III. věku na HGF VŠB-TU Ostrava je otevřena pro širokou veřejnost bez ohledu na dosažený věk či vzdělání. Podobně jako v ostatních evropských zemích však převažují ve skladbě seniorských studentů naší univerzity především středoškoláci. Vysokoškoláci a studenti se základním vzděláním tvoří menší část studentstva Univerzity 3. věku. Cyklus univerzity sestává ze dvou semestrů zimního a letního a je naplněn přednáškami z různých, především však geovědních oborů. Přednášky se konají jedenkrát týdně v prostorách Geologického pavilonu Prof. F. Pošepného. V letním semestru akademického roku 2002/2003 studovalo v rámci Univerzity III. věku 38 posluchačů. Devět přednášek, které s v tomto semestru uskutečnily, bylo opět zaměřeno především na geologické vědy (Doc. Grygar Morfologie, ing. Hemza Paskov - Hořlavý zemní plyn, ing. Kaláb Geonika Seismicita, ing. Jiránek Gemologie). Tyto pak byly doplněny přednáškami ing. Víždi ze stavební fakulty, prof. Havelky zaměřené na Tunisko a MUDr. Dvořáčkové, jejíž přednáška se týkala Ovlivnění zdravotního stavu životním stylem. Exkurzní přednáška se uskutečnila v areálu podniku DPB Paskov, kde se studující mohli pod vedením ing. Hocha seznámit jak s činností této organizace, tak s geologií OKR a také se způsobem skartace vrtného jádra. 14

15 Vyvrcholením semestru byla již tradičně dvoudenní exkurze. V tomto roce směřovala podobně jako loni na Slovensko, tentokrát především do oblasti Liptova. Odborného vedení se opět ujal Ing. M. Marschalko, Ph.D.. Účastníci navštívili některé vybrané geologické lokality jako např. Velkomarský sesuv, lokalitu bešeňovských travertinů. Bystrianskou jeskyni apod. Neopomněli však navštívit i řadu dalších kulturních památek tohoto území (např. archeologickou lokalitu Havránok u Liptovské Mary, Muzeum liptovské dědiny Pribylina apod.). Koncem května se uskutečnilo za účasti předních představitelů školy slavnostní předání diplomů absolventům ročníku. Do 11. ročníku Univerzity III. věku se v září 2003 přihlásilo 44 posluchačů. Přednášky v zimním semestru byly zaměřeny jak na geologické vědy (např. ing. Duraj Využití uranových rud v Jáchymově, Základy petrografie, ing. Ides Hydrologie záplavy, RNDr. Marková Geologie planet) tak na obory společenskovědní (Mgr. Biolková Dějiny vědy a techniky). Dvě přednášky byly věnovány geologicko-cestopisným tématům (Prof. Havelka Maroko, Doc. Gavlovský Nepál), vstříc této formě vzdělávání vyšla i nově vzniklá FBI přednáškami na téma bezpečnosti a civilní ochrany (Doc. Kvarčák Civilní a požární ochrana). Exkurzní formou byla zajištěna přednáška na Ústavu geoniky (Ing. Sitek Vysokorychlostní paprsek). 15

16 4. VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST 4.1. Řešené grantové projekty V roce 2003 bylo řešeno na Hornicko-geologické fakultě celkem 65 grantových projektů v celkové hodnotě tis.kč. Přehled řešených grantů a získaných finančních prostředků je uveden v následující tabulce: rok 2001 rok 2002 rok 2003 zadavatel počet projektů tis. Kč. celkem počet projektů tis. Kč. celkem Počet projektů tis. Kč. celkem GAČR FR VŠ ČBÚ MŽP MPO MŠMT-kontakt MŠMT ostatní MŠMT - CEZ Česko-německý fond budoucnosti Nadace Open Society Fund Praha Zahraniční, 7 (INCO COPERNICUS, BARRANDE, Leonardo, 5.rámc.projekt atd.) Celkem Zdroje financování výzkumu na HGF v roce 2003 vycházely především z výzkumných záměrů (CEZ) a získaných grantových projektů. Z hlediska struktury grantových projektů považujeme za pozitivní prvek kontinuální nárůst podílu grantů získaných z GA ČR, kdy v roce 2003 dosáhl počet řešených grantů GA ČR čísla 33. Šíři výzkumných aktivit lze charakterizovat následující tématy výzkumu: Problematika nerostných surovin a hornická činnost z pohledu 21. století Environmentální problémy hornické a průmyslové krajiny Výzkum efektivního odstraňování případně materiálového využití nebezpečných odpadů s obsahem těžkých kovů ukládaných na skládkách 16

17 Petrografická analýza a hodnocení fyzikálně-mechanických vlastností přírodních stavebních surovin a výrobků Komplexní studium možnosti sanace odkališť a poklesových kotlin v kontextu revitalizace krajiny po báňské činnosti Výzkum systému ochrany před nekontrolovatelnými úniky metanu z uzavřených dolů v ostravské aglomeraci Ekonomické aspekty optimalizace a způsobu útlumu těžební činnosti hlubinných dolů Struktura řešitelských pracovišť v časové řadě je obsahem následující tabulky: rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2003 ÚTVAR GAČR ostatní GAČR Ostatní GAČR ostatní Celkem Materiální, personální a prostorové zabezpečení VaV Převážná část VV aktivit na fakultě je realizována v rámci jednotlivých institutů. V poslední době (v r. 2003) se daří získávat granty interdisciplinárního charakteru, kdy do řešení je zapojeno více institutů HGF, popřípadě řešitelský kolektiv je zastoupen řešiteli z více fakult,jako je tomu při řešení úkolu Rozvoj systému zajištění komplexní bezpečnosti v průmyslové a občanské sféře. Jde o řešitelský kolektiv z pracovníků HGF a FBI. Obdobně je v tomu v případě řešení geoinformačních technologií, kde také participuje HGF s FBI. Personální zabezpečení VaV lze považovat za velmi dobré, což explicitně vyplývá z kvalifikační a věkové struktury akademických pracovníků. 17

18 Z hlediska materiálního vybavení a rozšíření výzkumných aktivit lze v r považovat za významné vznik dvou sdružených laboratorních pracovišť: 1) Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin Toto pracoviště je výsledkem významných aktivit pracovníků Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti a Institutu geologického inženýrství. Od prosince 2003 prochází mezinárodní ČIA akreditací. 2) Laboratoře měření nízkých hladin radioaktivity Toto pracoviště sdružuje výzkumné pracovníky tří institutů (Institut geologického, environmentálního inženýrství a Institut fyziky). Pod vedením Doc. Švece má pracoviště oprávnění provádět státem uznávaná měření Konference a semináře Název akce Od Do Místo konání Leden konference GIS Ostrava Ostrava seminář Kartografické výstupy z GIS Ostrava seminář Metadata a metainformační Ostrava systémy seminář Data vysokého rozlišení DPZ Ostrava seminář Mobilní GIS Ostrava seminář Tvorba aplikací pro publikování Ostrava prostorových dat na WWW Únor Průzkum, hlubinné vrtání, těžba VŠB-TU Ostrava a uskladňování kapalin a plynů Duben Nové výsledky seismologických, Ústav geoniky AV ČR geofyzikálních a geotechnických Ostrava-Poruba průzkumů Den Země pod záštitou ÚMO: Ostrava-Poruba celodenní program zaměřený na Doprovodné ekologickou výchovu, dopoledne akce celý měsíc pro školy, odpoledne pro veřejnost. 18

19 Květen studentská konference GISáček Ostrava Červen 4. česko-slovenský paleontologický Geologický pavilon, seminář VŠB TU Ostrava Seminář hlavních důlních měřičů Skalský Dvůr, Bystřice nad Pernštejnem 7 th International Conference on VŠB-TU Ostrava Environment and Mineral Processing Srpen 9th International Symposium on VŠB-TU Ostrava Microwave and Optical Technology (ISMOT 2003) Září 3-D Groundwater Flow and VŠB TU Ostrava Transport using Visual MODFLOW Applied 3D Reactive transport VŠB TU Ostrava Modeling using Visual MODFLOW with MODPATH, MT3D and RT3D, and 1D reactive transport using PHREEQC Strategie obnovy hornické VŠB -TUO krajiny pracovní konference s mezinárodní účastí Technika a technologie pro VŠB-TU Ostrava udržitelný rozvoj Říjen Recyklace odpadů VŠB-TU Ostrava 10. výroční konference SDMG Šiklův Mlýn, Bystřice nad Pernštejnem 19

20 Listopad Mezinárodní konference Mineral VŠB-TU Ostrava raw materials and mining activity of the 21 st century Prosinec Mezinárodní seminář VŠB-TU Ostrava Aerologie v hornictví 4.4. Zahraniční aktivity V roce 2003 se uskutečnilo celkem 208 zahraničních výjezdů v celkovém počtu 1055 člověkodnů. Stejně jako v loňském roce je nejčastější destinací Slovensko, Polsko, kdy tyto dvě země představují 64% všech výjezdů. Na dalších místech jsou pak výjezdy do SRN. Důležitým faktorem je, že významná část realizovaných zahraničních cest byla součástí grantových projektů se zahraničními partnery (projekt KONTAKT, 5. rámcový projekt atd.). 20

21 Mezinárodní zahraniční aktivity fakulty ve vztahu k 5.rámcovému programu EU: projekt TRANSCAT (INTEGRATED WATER MANAGEMENT OF TRANSBOUNDARY CATCHMENTS). Evropská unie, 5.rámcový program, RTD projekt, zaměření EESD. Smlouva uzavřena , oficiální začátek projektu Koordinátor: Instituto de Soldadura e Qualidade (Portugalsko). Partneři: Ruhr University Bochum (Německo), Aristotle University of Thessaloniki (Řecko), GEO Group, a. s. (ČR), University of Oviedo (Španělsko), Fondazione Eni Enrico Mattei (Itálie), Institute of Water Problems (Bulharsko), Instytut Badan Systemowych Polskiej Akademii Nauk (Polsko), InterConsult ASA (Norsko), Azienda Mediterranea Gas e Acqua, S.P.A. (Itálie). Téma: vytvoření operativního a integrovaného komplexního systému podpory při rozhodování v zájmu optimálního managementu vodního hospodářství v příhraničních povodích v kontextu zavádění Rámcové směrnice EU pro vodní politiku (EU Water Framework Directive), výzkumný program pro prevenci rozsáhlé kontaminace kolektoru, zlepšení kvality podzemní vody i nesaturované zóny a omezení rizika povodní díky adekvátnímu integrovanému managementu vodních zdrojů. Naše výsledky: Analýza vybraných DSS pro modelování vodního hospodářství v příhraničních oblastech. Návrh a realizace prototypu TRANSCAT DSS. projekt METROPOLIS (Metrology in Support to Precautionary Sciences and Sustainable Development Policies). 5. rámcový program. Koordinátor: INERIS (Francie). Partneři: cca 40 subjektů z celé Evropy Téma: hodnocení a prevence akutních i chronických rizik ohrožujících obyvatelstvo i životní prostředí. projekt GINIE (Geographic Information Network In Europe). 5. rámcový program, IST. Partneři: EUROGI (European Umbrella Organisation for Geographic Information), JRC (Joint Research Centre of the European Commission), evropské Open GIS Consortium a Univerzita v Sheffieldu. Naše výsledky: vývoj, implementace, naplňování a správa metainformačního systému pro příkladové studie v oblasti geoinformatiky s názvem WebCastle Hostující profesoři Inst. 516: Inst. 541: Prof. Mádr, Politechnika Opole, Polsko, akademický rok i Doc. Grmela, Akad. Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biala Krátkodobé přednáškové pobyty Inst. 545: Doc. Kebo, Kyushu Univerity, Fukioka, Japonsko, ( ) 21

22 Inst. 546: Prof. RNDr. Jaroslav FIGALA,DrSc., přednášková činnost: University of Mnnesota, Dpt. of Ecology, US Buena Vista College, Iowa, US 4.6. Publikační činnost Seznam skript vydaných v roce 2003 ISBN Ks Fyzika I. pro HGF Fojtek Alois Technické kulturní památky Mazáč Josef Základy hornictví Grygárek, Kryl, Petroš, Hudeček Základy lomařství Kryl Václav, Vavruška Otakar Díky finančnímu krytí a organizačnímu úsilí Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství pokračovalo v roce 2003 vydávání Sborníku vědeckých prací VŠB-TUO, řada hornickogeologická Studijní pobyty Inst. 516: Dr. K. Postava - University of Bialystok, Polsko, 1 měsíc, září 2003 Prof. Pištora CERN, Švýcarsko, 1 týden, listopad 2003 Inst. 541: Prof. Ing. M. Palas, CSc. Interoceanmetal Szczecin , , (předseda pracovní skupiny Geologie a Ekologie ve Spol. Org. Interocenmetal (IOM) Inst. 546: RNDr. Jana Nováková, SEV DREI EICHEN BUCKOW, Berlin. V rámci mezinárodního projektu s názvem Cesta ke spolupráci s finančním zajištěním NADACE R. Bosche, SRN (6 dní). a) studentů RNDr.Alena Labodová, Ph.D.: Univerzita Lodž, Polsko , na pozvání děkana fakulty managementu, přednáškový pobyt RNDr.Alena Labodová, Ph.D.: University of Portsmouth, UK, , přednáškový pobyt v rámci projektu Socrates Erasmus na Faculty of Environment, department of Civil Engineering Doc.Ing. Barbara Stalmachová,CSc.: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Unywersytet Slaski, ul. Jagiellońska 26/28, Katowice (v rámci projektu MŽP VaV/640/0/01 (3 dni) Inst. 516: R. Chlebus - studijní pobyt spojený s praxí ve firmě Terosil a.s., Rožnov pod Radhoštěm: 14 dní v červenci 2003 (diplomová práce na téma: Studium teplotní závislosti rozpadu termodonorů v křemíku.) 22

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Vedení fakulty - 2009 DĚKAN PRODĚKAN PRO PEDAGOGICKOU ČINNOST PRODĚKAN PRO VĚDU, VÝZKUM A ZAHRANIČNÍ STYKY PRODĚKAN PRO ROZVOJ

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Dlouhodobý výhled z hlediska VaVpI osa 4

Dlouhodobý výhled z hlediska VaVpI osa 4 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Dlouhodobý výhled z hlediska VaVpI osa 4 Ostrava 12/2010 prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Proč rekonstrukce a dostavba Hlavní důvody Do areálu bylo investováno přes

Více

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Geologický pavilon ve výuce U3V

Geologický pavilon ve výuce U3V Geologický pavilon ve výuce U3V Ing. Martina Polášková koordinátorka U3V na HGF VŠB-Technická univerzita Ostrava Geologický pavilon prof. F. Pošepného Hornicko-geologická fakulta VŠB-Technická univerzita

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2015/2016 Děkan Hornicko-geologické fakulty (HGF) vyhlašuje od 1.1.2015 přijímací řízení pro studium v konzultačních

Více

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ Adresa: Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice, http://www.fbi.vsb.cz Bakalářské studium: doba studia 4 roky, titul Bc. Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Bezpečnost

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

Zápis ze společného zasedání odstupujícího a nově zvoleného AS HGF VŠB TU Ostrava dne 6. června 2014

Zápis ze společného zasedání odstupujícího a nově zvoleného AS HGF VŠB TU Ostrava dne 6. června 2014 Zápis ze společného zasedání odstupujícího a nově zvoleného AS HGF VŠB TU Ostrava dne 6. června 2014 Členové odstupujícího senátu: Přítomni: Černota, Polínková, Kučerová R., Staněk, Kučerová L., Václavík,

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u I n f o r m a c e o s t u d i u TECHNIKA Kreativita + Pestrost + Perspektiva Pro koho je studium techniky? ČVUT v Praze mezi 500 nejlepšími univerzitami na světě Britské The Times zveřejnily na webu svůj

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Den otevřených dveří 24. října 2012

Den otevřených dveří 24. října 2012 Den otevřených dveří 24. října 2012 www.fsv.cvut.cz Obsah prezentace: Úvod do studia na FSv Informace o studiu Struktura studia Studijní programy a obory Přijímací řízení Dnešní den otevřených dveří Informace

Více

Název prezentace Michal Krátký

Název prezentace Michal Krátký Zpráva o vědě a výzkumu za rok 2011 Proděkan pro VaV Název prezentace Michal Krátký Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-Technická univerzita Ostrava Ostrava, 28.2.2012 Obsah Doktorské studium Projekty

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

Fakulta bezpečnostního inţenýrství VŠB TUO. Koncepce vědeckovýzkumné činnosti FBI

Fakulta bezpečnostního inţenýrství VŠB TUO. Koncepce vědeckovýzkumné činnosti FBI Fakulta bezpečnostního inţenýrství VŠB TUO Koncepce vědeckovýzkumné činnosti FBI Vědecká rada Fakulty bezpečnostního inženýrství 7. dubna 2010 Osnova zprávy VaV Projekty VaV Specifický výzkum Spolupráce

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2015 2016 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

ODBOR PRO VĚDU A VÝZKUM REKTORÁTU MU STRATIFIKACE PROCESŮ. Jaroslav Andrle

ODBOR PRO VĚDU A VÝZKUM REKTORÁTU MU STRATIFIKACE PROCESŮ. Jaroslav Andrle ODBOR PRO VĚDU A VÝZKUM REKTORÁTU MU STRATIFIKACE PROCESŮ Jaroslav Andrle PŮSOBNOST ODBORU PRO VĚDU A VÝZKUM RMU (1) - řízení informací o vědě a výzkumu a koordinace a plánování vědy a výzkumu na MU OBLAST

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Jistota, zkušenost, zlepšování

Jistota, zkušenost, zlepšování Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě Jistota, zkušenost, zlepšování Vážení členové akademické obce, dovolte mi, abych Vás

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Ostrava, Brno. Studentská 1768, Ostrava-Poruba Drobného 28, Brno. www.geonika.cz www.ugn.cas.cz

Ostrava, Brno. Studentská 1768, Ostrava-Poruba Drobného 28, Brno. www.geonika.cz www.ugn.cas.cz Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. Ostrava, Brno Studentská 1768, Ostrava-Poruba Drobného 28, Brno www.geonika.cz www.ugn.cas.cz Pracoviště ÚGN Ostrava-Poruba oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů oddělení

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ Bc. Ing. (Stavebně materiálové inženýrství) Ph.D. (Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství) Historie: v roce 1951 založen obor Průmyslová výroba stavebních

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 27 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 6881715 Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání 1) Počet

Více

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Průměrný počet osob v ročníku Thousands 1000 Vývoj populačních ročníků Česká republika 2000-2020 900 800 700 600 15

Více

Příloha č. 3.2. Stanovisko Komise projektu Safety AGENT k mobilitě akademických a vědeckovýzkumných

Příloha č. 3.2. Stanovisko Komise projektu Safety AGENT k mobilitě akademických a vědeckovýzkumných Aleš Bernatík 040 59 732 2833, Ales.bernatik@vsb.cz Konference/stáž proběhne ve dnech: Spolupráce s Universitou v Petrohradě Saint-Petersburg University of State Fire Service Listopad 2012 (5 dní) Petrohrad,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČVUT FD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČVUT FD Příloha č. 1 ke Statutu ČVUT FD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČVUT FD Organizační řád je vnitřním předpisem Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní (dále jen ČVUT FD ), který upravuje vnitřní organizaci

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Opava, leden 2007 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, garantuje a zajišťuje

Více

Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR. Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR. Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Jméno, příjmení a tituly kandidáta: Jiří Dědina, doc. RNDr. CSc. DSc. Rok

Více

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2 Příloha 2 Metodika zařazení do mzdových tříd Mzdová třída: AP4 Pro zařazení do dané třídy musí zaměstnanec splnit vždy všechny tučně vyznačené podmínky a alespoň jednu z dalších podmínek uvedených kurzivou:

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách

70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách 70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách Ing. Tomáš Rychtařík ředitel DIAMO, s. p., Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, Hornické sympozium 2016 Příbram

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO ROK 2010 V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 17.9.2010 AB, AT, AM 29.9. 17.12.2010 AB, AT, AM 3.1. 7.1.2011 AB, AT, AM do 19.12.2010 období AB, AT,

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 21. 9. 2015 do 19. 12. 2015, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 20. 12. 2015 do 3. 1. 2016 a zkouškové

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D. XVIII. Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny Karlova Studánka 17.-19.5.2012 Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Více

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP Stavební inženýrství PODMÍNKY PŘIJETÍ Podmínky: 1. úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na stavební

Více

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU 2013 Institucionální rozvojový plán FF JU č. 1 Myšlenková mapa tvůrčí činnosti pro novější ústavy Filozofické fakulty JU č. 2 Příprava studijního oboru

Více

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce Ekonomické

Více

NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií

NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií Neprošlo jazykovou úpravou Verze: Draft 1.1 Datum: 4.11. 2015 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

Geomatika v České republice

Geomatika v České republice Geomatika v České republice Václav Čada, Otakar Čerba Oddělení geomatiky, Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni Geoinformace ve veřejné správě 2013, Praha, 27. 28.

Více

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Č. j. 23796/2013-391 ze dne 21. října 2013 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Statut Statut Fakulty regionálního

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger,

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, Kickoff meeting Projekt AGENT Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, 24. 2. 2010 PROJEKT AGENT PROJEKT AGENT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání,

Více

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut FCHT Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 pís.b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 spolupráce v OP VK 2.4 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně www.fme.vutbr.cz spolupráce v OP VK 2.4 1 FSI základní údaje založena v r. 1900 (110. výročí v r. 2010) druhá největší fakulta VUT 3560 studentů,

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty) správní, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Navazující Bakalářské Magisterské magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1 0 4 technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 nauky

Více

Fakulta stavební VUT v Brně SMĚRNICE DĚKANA Č. 03/2010 PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK

Fakulta stavební VUT v Brně SMĚRNICE DĚKANA Č. 03/2010 PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK Fakulta stavební VUT v Brně Akademický senát Fakulty stavební VUT v Brně v souladu s 27 odst. 1 písm. e zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

Výzkum potenciálu a možností komplexního využití hlubinných dolů po ukončení těžební činnosti, včetně tzv. aktivní konzervace důlních jam

Výzkum potenciálu a možností komplexního využití hlubinných dolů po ukončení těžební činnosti, včetně tzv. aktivní konzervace důlních jam Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Český báňský úřad Adresa Kozí 4/ Kontaktní osoba Ing. Jan Macura Telefon 596 100

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

univerzit na Zemi

univerzit na Zemi Proč studovat u nás? Fakulta stavební ČVUT v Praze - jediná technická fakulta v ČR nejlepší v TOP100 technická QS škola Rankings v ČR hodnocení univerzit pro stavebnictví ve stejné skupině jako například

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 7. 9. 11. 9. 2015 AB, AT, AM 29. 9. 18. 12.2015 AB, AT, AM 30. 11-4. 12. 2015 Zimní semestr AB, AT, AM 4. 1.

Více

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Čl. 1 1 V Organizačním

Více

STATUT A PRAVIDLA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY PEF ČZU V PRAZE

STATUT A PRAVIDLA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY PEF ČZU V PRAZE STATUT A PRAVIDLA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY PEF ČZU V PRAZE Interní grantová agentura PEF ČZU v Praze (IGA PEF) je založena a provádí svou činnost ve smyslu Pravidel pro poskytování podpory na specifický

Více