ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003"

Transkript

1 Hornicko-geologická fakulta VŠB - TU Ostrava ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003 Prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc. děkan fakulty

2 ÚVOD V souladu s 27 odst.1, písm. d) zákona č. 111/98 o vysokých školách je předkládána zpráva o činnosti a hospodaření Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava postihující všechny oblasti činnosti fakulty. 1. STRUKTURA FAKULTY 1.1. Vedení fakulty od Děkan: Prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc. Proděkani: Prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc. proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc. Prof. Ing. Peter Fečko, CSc. Prof.RNDr. Petr Wyslych, CSc. proděkan pro studijní záležitosti proděkan pro rozvoj fakulty proděkan pro legislativu a informatiku Předseda akademického senátu: Prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. Tajemnice fakulty: Ing. Miroslava Bendová 1.2. Vědecká rada fakulty 2

3 Seznam členů Vědecké rady Hornicko-geologické fakulty Interní členové: 1. Prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc. předseda vědecké rady 2. Doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo prorektor pro VV a zahr. spolupráci ve VV 3. Prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc. proděkan pro VV a zahraniční styky 4. Prof. RNDr. Petr Wyslych, CSc. proděkan pro legislativu a informatiku 5. Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc. proděkan pro studijní záležitosti 6. Prof. Ing. Peter Fečko, CSc. proděkan pro rozvoj fakulty 7. Prof. RNDr. Jaroslav Figala, DrSc. Detašované pracoviště HGF v Mostě 8. Doc. Ing. Radomír Grygar, CSc. vedoucí Institutu geologického inženýrství 9. Prof. Ing. Ctirad Schejbal, CSc., Dr.h.c. Institut geologického inženýrství 10. Prof. Ing. Zdeněk Vašíček, DrSc. Institut geologického inženýrství 11. Prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc. Institut geologického inženýrství 12. Prof. Ing. Pavel Prokop, CSc. vedoucí Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti 13. Doc. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc. Institut hornického inženýrství a bezpeč. 14. Prof. Ing. Václav Kryl, CSc. Institut hornického inženýrství a bezpeč. 15. Prof. Ing. Josef Novák, CSc. vedoucí Institutu geodézie a důl. měřictví 16. Prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. vedoucí Institutu environmentálního inž. 17. Prof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc. Institut environmentálního inženýrství 18. Doc. Ing. Petr Rapant, CSc. vedoucí Institutu geoinformatiky 19. Ing. Miroslava Bendová tajemnice HGF 20. RNDr. Radim Havelek, Ph.D. katedra matematiky a deskriptivní geometrie 21. Doc. Dr. Ing. Aleš Dudáček děkan FBI, VŠB-TUO 22. Doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA děkan FAST, VŠB-TUO 3

4 Externí členové: 1. Prof. Ing. Pavol Rybár, Ph.D. děkan fakulty BERG, TU Košice 2. Ing. Bedřich Michálek náměstek ředitele Diamo s.p., o.z. GEAM 3. Doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. vedoucí katedry speciální geodézie Stavební fakulta, ČVUT Praha 4. RNDr. Richard Nouza, CSc. ředitel sekce koncepční, MPO Praha 5. Ing. Miroslav Eis technický ředitel, SD a.s. 6. Ing. Jan Matula ředitel Dolu ČSM, ČMD a.s. 7. Ing. Břetislav Petr ústřední báňský inspektor ČBÚ Praha, pracoviště Ostrava 8. Doc. Ing. Petr Konečný, CSc. Ústav geoniky AV ČR Ostrava-Poruba 9. Dr. hab. inž. Stanislaw Krzemien, prof. PS proděkan Politechnika Śląska, Gliwice 10. Ing. František Komárek generální ředitel MND a.s. Hodonín 11. Ing. Andrej Blažko náměstek předsedy ČBÚ Praha 4

5 1.3. Organizační struktura fakulty Instituty Detašované pracoviště Most Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin 1.4. Děkanát Struktura a organizace děkanátu byla v roce 2003 následující: - sekretariát děkana, - studijní oddělení (oddělení 501), - úsek pro ekonomické záležitosti (úsek 502), - úsek pro vědu, zahraniční styky a rozvoj (úsek 503). Sekretariát děkana je organizačně řízen děkanem fakulty, ostatní složky tajemnicí fakulty. Úsek pro vědu, zahraniční styky a rozvoj a studijní oddělení jsou metodicky řízeny příslušnými proděkany Instituty a detašované pracoviště Struktura základních pracovišť fakulty byla v roce 2003 následující: Institut fyziky Vedoucí institutu: Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc. Institut geologického inženýrství Vedoucí institutu: Doc. Ing. Radomír Grygar, CSc. 5

6 Institut hornického inženýrství a bezpečnosti Vedoucí institutu: Prof. Ing. Pavel Prokop, CSc. Institut geodézie a důlního měřictví Vedoucí institutu: Prof. Ing. Josef Novák, CSc. Institut ekonomiky a systémů řízení Vedoucí institutu: Doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (do ) Dr. Ing. Oldřich Kodym (od ) Institut environmentálního inženýrství Vedoucí institutu: Prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. Institut geoinformatiky Vedoucí institutu: Doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Detašované pracoviště HGF v Mostě Vedoucí pracoviště: Dr. Ing. Emil Fröhlich Geologický pavilón Prof. Františka Pošepného Vedoucí pracoviště: Ing. Miloš Duraj Hvězdárna a planetárium Johana Palisy Vedoucí: RNDr. Tomáš Gráf 1.6. Plnění volebního programu Stěžejní body volebního programu děkana HGF obsahovaly: stanovení strategických cílů stanovení cest k dosažení těchto cílů Mezi základní strategické cíle patřilo: I. Vytváření předpokladů pro úspěšnou akreditaci fakulty II. Zlepšování ekonomické situace fakulty K bodu I. lze uvést: v roce 2003 měla HGF akreditovány všechny magisterské studijní obory pregraduálního studia zároveň v podobě strukturovaného studia, tj. jako bakalářské a navazující magisterské studium v roce 2003 fakulta obdržela akreditaci k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oborech Geoinformatika a Řízení průmyslových systémů Bod II. lze charakterizovat následovně: prostředky z grantů se oproti roku 2002 zvýšily o 1,7 mil. Kč, což je růst o 4,5% prostředky z HČ se oproti roku 2002 zvýšily o 1,4 mil. Kč, což představuje nárůst o 50,2% hospodářský výsledek roku 2003 skončil velmi malým přebytkem 6

7 2. ZAMĚSTNANCI 2.1. Počet a struktura zaměstnanců (fyzické stavy k ) Útvar/ Prof. Doc. OA VV THP D Celkem institut celkem Oproti předchozímu roku poklesl stav zaměstnanců o 5 osob, z toho 2 v kategorii THP a 1 v kategorii D. Výsledkem změn kvalifikační struktury pedagogů ve srovnání s fyzickými stavy roku 2002 bylo: zvýšení počtu profesorů o 3 osoby, pokles počtu docentů o 3 zaměstnance, pokles odborných asistentů o 3 osoby. Počet docentů a profesorů činil 49 osob, což představuje 35,8% z celkového počtu pedagogů a VV pracovníků. Ve srovnání s rokem 2002 je tento podíl vyšší o 0,5% Zvyšování kvalifikační struktury V roce 2003 došlo na vědeckých radách HGF k následujícím úspěšným habilitačním a profesorským řízením: profesorská řízení: habilitační řízení: Doc. Ing. Vladimír Žídek, CSc.(externí), Doc.Ing. Petr Bujok, CSc. Ing. Petr Praus, Ph.D. (externí), Ing. Petr Žůrek, CSc. jmenovací dekrety v tomto období převzali: profesor: Prof.Ing. Vladimír Slivka, CSc., Prof.Ing. Alois Burý, CSc., Prof.Ing. Konstantin Raclavský, CSc. docent: Doc.Ing. Libor Hlaváč, Ph.D. (PF UP Olomouc) Doktorské studium v roce 2003 úspěšně ukončili následující zaměstnanci a doktorandi fakulty: Inst. 516 RNDr. Jana Viliamsová Inst. 545 Ing. Jan Gottfried Inst. 541 Ing. Jan Jelínek Inst. 546 Ing. Pavla Minářová Inst. 542 Ing. Martin Hummel Ing. Vojtěch Václavík Ing. 544 Ing. Roman Kapica Inst. 548 Ing. Jan Růžička Ing. Kateřina Růžičková 7

8 2.3. Věková struktura fakulty fyzický stav k do nad 60 z toho žen Z toho žen z toho žen z toho žen z toho žen profesor docent OA VV THP dělník celkem % 12,4 21,2 31,1 22,8 12,4 100 z toho žen Ve srovnán í s předchozím rokem se o 1,3% zvýšil podíl zaměstnanců ve věkové kategorii ) let, o 8% se zvýšil podíl zaměstnanců ve věkové kategorii nad 60 let, v ostatních věkových kategoriích se podíly o 0,5 1,0% snížily. 8

9 3. STUDENTI 3.1. Propagace studia na HGF VŠB-TUO a) akademický rok 2002/2003 Propagaci studia na HGF je věnována značná pozornost. V prvních měsících roku 2003 byla připravena nabídka pro akademický rok 2003/2004. Propagace byla vedena zejména formou prezentace HGF jejími zástupci přímo na středních školách, nabídkou studijních možností na Internetu, uplatněním inzerce v celostátním a zejména v regionálním tisku, formou prezentace na akci Gaudeamus v Brně, Dne otevřených dveří na HGF- pro studenty středních škol a prezentací na akci Symbióza v Ostravě. b) akademický rok 2003/2004 Prezentace všech studijních možností, které HGF nabízí již pro akademický rok 2004/2005 byla zahájena na veletrhu studijních příležitostí Gaudeamus 2003 v Brně. Následovala propagace v publikaci Jak na vysokou školu a v tisku. Závěrem roku 2003 byly opět organizovány návštěvy pedagogů HGF na středních školách. Podrobné informace o studijních programech, studijních oborech a přijímacím řízení byly rovněž zveřejněny na www stránkách fakulty a v samostatném materiálu Nabídka studia na akademický rok 2004/2005. Dne byl uspořádán Den otevřených dveří HGF. Při této příležitosti byli vedením HGF pozváni i ředitelé a pedagogičtí poradci těch středních škol, ze kterých je již tradičně značný zájem studentů o studium na HGF. Zejména v rámci reakce na požadavky praxe byla v roce 2003 opět rozšířena nabídka nových studijních oborů HGF, či alespoň forma výuky oborů stávajících Přijímací řízení pro akademický rok 2003/2004 Přijímací řízení se uskutečnilo v souladu se zásadami zveřejněnými jako Pravidla a podmínky pro přijetí ke studiu na HGF VŠB-TUO pro akademický rok 2003/2004. Tyto zahrnují podrobné informace o podmínkách podávání přihlášek ke studiu, pravidlech přijímacího řízení, způsobu zhodnocení studijních výsledků uchazeče na střední škole, postup rozhodování o přijetí, možnosti nahlédnutí do materiálů rozhodujícího významu pro přijetí, tématické okruhy písemných přijímacích zkoušek a zásady pro jejich vyhodnocování. Obecné podmínky těchto pravidel vychází z Řádu přijímacího řízení VŠB-TUO, Statutu VŠB-TUO a Statutu HGF VŠB-TUO v přímé návaznosti na zákon č. 111/1998 Sb. (Zákon o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů). Upřesnění organizačního řešení přijímacího řízení je obsaženo ve směrnici č. 3/2000 děkana HGF. Pro akademický rok 2003/2004 se uskutečnilo přijímací řízení ve dvou kolech. První kolo se konalo na VŠB-TUO v Ostravě a v detašovaném pracovišti HGF v Mostě. Pro studijní programy, které nebyly naplněny v I. kole, bylo realizováno i 2. kolo přijímacího řízení. Přehled výsledků obou kol uvádí tab

10 Tab. 3.1 Výsledky přijímacího řízení magisterského a bakalářského studia na HGF pro akademický rok 2003/2004 POČET Navazující celkem I. kolo II. kolo I. a II. kolo Mgr. Bc. Mgr. Bc. Mgr. Bc. P K P K P K P K P K P K P K Přihlášených Σ přihlášených Přijatých Σ přijatých Zapsaných do I. r Σ zapsaných do I. r Tabelární přehled potvrzuje opodstatněnost konání 2. kola přijímacího řízení. Z celkového počtu zapsaných do I. ročníku bylo ve druhém kole přijímacího řízení pro prezenční studium zapsáno 42,5 % studentů. V rámci vyhodnocení přijímacího řízení byl proveden přehled zájmu o studium na HGF, a to vzhledem k typům středních škol, ze kterých se uchazeči hlásili na bakalářské a magisterské studium. Tento přehled potvrdil vyšší zájem studentů ze středních průmyslových a odborných škol oproti zájmu studentů z gymnázií. Na doktorské studium bylo pro akademický rok 2003/2004 evidováno celkem 84 přihlášek. Přijímací řízení úspěšně absolvovalo 79 uchazečů. Z toho na prezenční studium bylo přijato 29 a na kombinované studium 49 studentů Studium na HGF VŠB-TUO a) akademický rok 2002/2003 Po prvním semestru se konaly konkurzy studentů I. ročníku magisterského prezenčního studia na konkrétní studijní obory. Zúčastnilo se jich celkem 458 studentů. Největší zájem projevili studenti o tyto studijní obory: 3602T T T T002 Inženýrská geodézie Ekonomika a řízení v oblasti surovin Komerční inženýrství Geoinformatika Během dubna a května byly realizovány předběžné zápisy povinně volitelných a volitelných předmětů pro následující akademický rok. Jejich výsledky byly podkladem pro organizaci výuky v akademickém roce 2003/2004. Dne 1. července 2003 se uskutečnila promoce absolventů bakalářského a magisterského studia v Ostravě a 4. července 2003 v Městském divadle v Mostě. V akademickém roce 2002/2003 úspěšně ukončilo studium na HGF celkem 92 absolventů bakalářského studia a 197 studentů magisterského studia. Doktorské studium úspěšně ukončilo 15 absolventů. 10

11 b) akademický rok 2003/2004 V akademickém roce 2003/20004 se konaly zápisy do prvního ročníku ve dnech 28.7., , a v Ostravě - Porubě a ve dnech září 2003 v Mostě. Počty zapsaných studentů sumarizuje tabulka č Studenti zapsaní do 1. ročníku studia na HGF se zúčastnili slavnostní imatrikulace, která se konala dne 8. října 2003 v sále KTVS v Ostravě - Porubě Struktura studentů HGF VŠB-TUO a) Prezenční a kombinované studium celkem (bakalářské, magisterské a doktorské) Tab. 3.2 Přehled vývoje celkového počtu studentů HGF P K Celkem P K Celkem P K Celkem P K Celkem b) Bakalářské, magisterské a doktorské studium Tab. 3.3 Přehled vývoje celkového počtu studentů HGF Bc. Mgr. Dr. Bc. Mgr. Dr. Bc. Mgr. Dr. Bc. Mgr. Dr Σ = 2667 Σ= 3011 Σ= 2536 Σ = 2797 Nejvýraznější meziroční nárůst je zřejmý u bakalářského studia. Pokles počtu studentů je v důsledku vzniku FBI v roce c) Struktura studentů stávajících oborů bakalářského studia Tab. 3.4 Vývoj počtu studentů bakalářského studia Studijní obor Σ Geovědní a montánní turismus Geoinformatika Využívání zdrojů staveb. ner. surovin Informační a systémový management Důlní měřictví Geologické inženýrství EMIOS Z uvedené tabulky je patrné, že v převážné většině oborů došlo ke zvýšení počtu studentů bakalářského studia v roce

12 d) Struktura studentů stávajících oborů magisterského studia a její vývoj u studijních oborů viz tab. 3.5 Tab. 3.5 Vývoj počtu studentů magisterského studia Studijní obor Σ Hornické inženýrství Geologické inženýrství Využívání zdrojů staveb. ner. surovin Úpravnictví a ekotechnologie Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství Technologie a hospodaření s vodou Aplikovaná fyzika materiálů Autom. a počítače v sur. průmyslu Systémové inženýrství v oblasti surovin Komerční inženýrství v oblasti surovin Ekonomika a řízení v oblasti surovin Inženýrská geodézie Geoinformatika Důlní měřictví Z tabulky 3.5 je vidět, jak se profilují nosné obory fakulty z hlediska zájmu studentů v posledních letech. e) Struktura absolventů dle studijních oborů bakalářského studia viz tab. 3.6 Tabulka 3.6 Vývoj počtu absolventů studijních oborů bakalářského studia Studijní obor Σ Geovědní a montánní turismus Environmentální inženýrství Geoinformatika EMIOS

13 f) Struktura absolventů podle studijních oborů magisterského studia viz tab. 3.7 Tabulka 3.7 Absolventi magisterského studia Studijní obor Σ Hornické inženýrství Geologické inženýrství Využívání zdrojů staveb. ner. surovin Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství Technologie a hospodaření s vodou Aplikovaná fyzika materiálů Autom. a počítače v sur. průmyslu Komerční inženýrství v oblasti surovin Ekonomika a řízení v oblasti surovin Inženýrská geodézie Geoinformatika Systémové inženýrství v oblasti surovin g) Počet a struktura studentů k (viz tab. 3.8) Tab. 3.8 Počet a struktura studentů v akademickém roce 2003/2004 Ročník Druh a forma z toho nově 1. přijatí Celkem Absolventi Prezenční Bakalářské Magisterské Navazující Celkem Kombinované Bakalářské Magisterské Navazující Celkem Doktorské Prezenční Kombinované Celkem CELKEM

14 h) Přehled stipendií v bakalářském a magisterském studiu viz tab.3.9 a 3.10 Tab. 3.9 Stipendium bakalářské studium Obor 1. ročník 2. ročník 2003/ Kč/rok Kč/rok Kč/rok Kč/rok Kč/rok Celkem Celkem Tab Stipendium magisterské studium Obor 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 2003/ Celkem Celkem Univerzita III. věku Univerzita III. věku na HGF VŠB-TU Ostrava je otevřena pro širokou veřejnost bez ohledu na dosažený věk či vzdělání. Podobně jako v ostatních evropských zemích však převažují ve skladbě seniorských studentů naší univerzity především středoškoláci. Vysokoškoláci a studenti se základním vzděláním tvoří menší část studentstva Univerzity 3. věku. Cyklus univerzity sestává ze dvou semestrů zimního a letního a je naplněn přednáškami z různých, především však geovědních oborů. Přednášky se konají jedenkrát týdně v prostorách Geologického pavilonu Prof. F. Pošepného. V letním semestru akademického roku 2002/2003 studovalo v rámci Univerzity III. věku 38 posluchačů. Devět přednášek, které s v tomto semestru uskutečnily, bylo opět zaměřeno především na geologické vědy (Doc. Grygar Morfologie, ing. Hemza Paskov - Hořlavý zemní plyn, ing. Kaláb Geonika Seismicita, ing. Jiránek Gemologie). Tyto pak byly doplněny přednáškami ing. Víždi ze stavební fakulty, prof. Havelky zaměřené na Tunisko a MUDr. Dvořáčkové, jejíž přednáška se týkala Ovlivnění zdravotního stavu životním stylem. Exkurzní přednáška se uskutečnila v areálu podniku DPB Paskov, kde se studující mohli pod vedením ing. Hocha seznámit jak s činností této organizace, tak s geologií OKR a také se způsobem skartace vrtného jádra. 14

15 Vyvrcholením semestru byla již tradičně dvoudenní exkurze. V tomto roce směřovala podobně jako loni na Slovensko, tentokrát především do oblasti Liptova. Odborného vedení se opět ujal Ing. M. Marschalko, Ph.D.. Účastníci navštívili některé vybrané geologické lokality jako např. Velkomarský sesuv, lokalitu bešeňovských travertinů. Bystrianskou jeskyni apod. Neopomněli však navštívit i řadu dalších kulturních památek tohoto území (např. archeologickou lokalitu Havránok u Liptovské Mary, Muzeum liptovské dědiny Pribylina apod.). Koncem května se uskutečnilo za účasti předních představitelů školy slavnostní předání diplomů absolventům ročníku. Do 11. ročníku Univerzity III. věku se v září 2003 přihlásilo 44 posluchačů. Přednášky v zimním semestru byly zaměřeny jak na geologické vědy (např. ing. Duraj Využití uranových rud v Jáchymově, Základy petrografie, ing. Ides Hydrologie záplavy, RNDr. Marková Geologie planet) tak na obory společenskovědní (Mgr. Biolková Dějiny vědy a techniky). Dvě přednášky byly věnovány geologicko-cestopisným tématům (Prof. Havelka Maroko, Doc. Gavlovský Nepál), vstříc této formě vzdělávání vyšla i nově vzniklá FBI přednáškami na téma bezpečnosti a civilní ochrany (Doc. Kvarčák Civilní a požární ochrana). Exkurzní formou byla zajištěna přednáška na Ústavu geoniky (Ing. Sitek Vysokorychlostní paprsek). 15

16 4. VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST 4.1. Řešené grantové projekty V roce 2003 bylo řešeno na Hornicko-geologické fakultě celkem 65 grantových projektů v celkové hodnotě tis.kč. Přehled řešených grantů a získaných finančních prostředků je uveden v následující tabulce: rok 2001 rok 2002 rok 2003 zadavatel počet projektů tis. Kč. celkem počet projektů tis. Kč. celkem Počet projektů tis. Kč. celkem GAČR FR VŠ ČBÚ MŽP MPO MŠMT-kontakt MŠMT ostatní MŠMT - CEZ Česko-německý fond budoucnosti Nadace Open Society Fund Praha Zahraniční, 7 (INCO COPERNICUS, BARRANDE, Leonardo, 5.rámc.projekt atd.) Celkem Zdroje financování výzkumu na HGF v roce 2003 vycházely především z výzkumných záměrů (CEZ) a získaných grantových projektů. Z hlediska struktury grantových projektů považujeme za pozitivní prvek kontinuální nárůst podílu grantů získaných z GA ČR, kdy v roce 2003 dosáhl počet řešených grantů GA ČR čísla 33. Šíři výzkumných aktivit lze charakterizovat následující tématy výzkumu: Problematika nerostných surovin a hornická činnost z pohledu 21. století Environmentální problémy hornické a průmyslové krajiny Výzkum efektivního odstraňování případně materiálového využití nebezpečných odpadů s obsahem těžkých kovů ukládaných na skládkách 16

17 Petrografická analýza a hodnocení fyzikálně-mechanických vlastností přírodních stavebních surovin a výrobků Komplexní studium možnosti sanace odkališť a poklesových kotlin v kontextu revitalizace krajiny po báňské činnosti Výzkum systému ochrany před nekontrolovatelnými úniky metanu z uzavřených dolů v ostravské aglomeraci Ekonomické aspekty optimalizace a způsobu útlumu těžební činnosti hlubinných dolů Struktura řešitelských pracovišť v časové řadě je obsahem následující tabulky: rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2003 ÚTVAR GAČR ostatní GAČR Ostatní GAČR ostatní Celkem Materiální, personální a prostorové zabezpečení VaV Převážná část VV aktivit na fakultě je realizována v rámci jednotlivých institutů. V poslední době (v r. 2003) se daří získávat granty interdisciplinárního charakteru, kdy do řešení je zapojeno více institutů HGF, popřípadě řešitelský kolektiv je zastoupen řešiteli z více fakult,jako je tomu při řešení úkolu Rozvoj systému zajištění komplexní bezpečnosti v průmyslové a občanské sféře. Jde o řešitelský kolektiv z pracovníků HGF a FBI. Obdobně je v tomu v případě řešení geoinformačních technologií, kde také participuje HGF s FBI. Personální zabezpečení VaV lze považovat za velmi dobré, což explicitně vyplývá z kvalifikační a věkové struktury akademických pracovníků. 17

18 Z hlediska materiálního vybavení a rozšíření výzkumných aktivit lze v r považovat za významné vznik dvou sdružených laboratorních pracovišť: 1) Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin Toto pracoviště je výsledkem významných aktivit pracovníků Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti a Institutu geologického inženýrství. Od prosince 2003 prochází mezinárodní ČIA akreditací. 2) Laboratoře měření nízkých hladin radioaktivity Toto pracoviště sdružuje výzkumné pracovníky tří institutů (Institut geologického, environmentálního inženýrství a Institut fyziky). Pod vedením Doc. Švece má pracoviště oprávnění provádět státem uznávaná měření Konference a semináře Název akce Od Do Místo konání Leden konference GIS Ostrava Ostrava seminář Kartografické výstupy z GIS Ostrava seminář Metadata a metainformační Ostrava systémy seminář Data vysokého rozlišení DPZ Ostrava seminář Mobilní GIS Ostrava seminář Tvorba aplikací pro publikování Ostrava prostorových dat na WWW Únor Průzkum, hlubinné vrtání, těžba VŠB-TU Ostrava a uskladňování kapalin a plynů Duben Nové výsledky seismologických, Ústav geoniky AV ČR geofyzikálních a geotechnických Ostrava-Poruba průzkumů Den Země pod záštitou ÚMO: Ostrava-Poruba celodenní program zaměřený na Doprovodné ekologickou výchovu, dopoledne akce celý měsíc pro školy, odpoledne pro veřejnost. 18

19 Květen studentská konference GISáček Ostrava Červen 4. česko-slovenský paleontologický Geologický pavilon, seminář VŠB TU Ostrava Seminář hlavních důlních měřičů Skalský Dvůr, Bystřice nad Pernštejnem 7 th International Conference on VŠB-TU Ostrava Environment and Mineral Processing Srpen 9th International Symposium on VŠB-TU Ostrava Microwave and Optical Technology (ISMOT 2003) Září 3-D Groundwater Flow and VŠB TU Ostrava Transport using Visual MODFLOW Applied 3D Reactive transport VŠB TU Ostrava Modeling using Visual MODFLOW with MODPATH, MT3D and RT3D, and 1D reactive transport using PHREEQC Strategie obnovy hornické VŠB -TUO krajiny pracovní konference s mezinárodní účastí Technika a technologie pro VŠB-TU Ostrava udržitelný rozvoj Říjen Recyklace odpadů VŠB-TU Ostrava 10. výroční konference SDMG Šiklův Mlýn, Bystřice nad Pernštejnem 19

20 Listopad Mezinárodní konference Mineral VŠB-TU Ostrava raw materials and mining activity of the 21 st century Prosinec Mezinárodní seminář VŠB-TU Ostrava Aerologie v hornictví 4.4. Zahraniční aktivity V roce 2003 se uskutečnilo celkem 208 zahraničních výjezdů v celkovém počtu 1055 člověkodnů. Stejně jako v loňském roce je nejčastější destinací Slovensko, Polsko, kdy tyto dvě země představují 64% všech výjezdů. Na dalších místech jsou pak výjezdy do SRN. Důležitým faktorem je, že významná část realizovaných zahraničních cest byla součástí grantových projektů se zahraničními partnery (projekt KONTAKT, 5. rámcový projekt atd.). 20

21 Mezinárodní zahraniční aktivity fakulty ve vztahu k 5.rámcovému programu EU: projekt TRANSCAT (INTEGRATED WATER MANAGEMENT OF TRANSBOUNDARY CATCHMENTS). Evropská unie, 5.rámcový program, RTD projekt, zaměření EESD. Smlouva uzavřena , oficiální začátek projektu Koordinátor: Instituto de Soldadura e Qualidade (Portugalsko). Partneři: Ruhr University Bochum (Německo), Aristotle University of Thessaloniki (Řecko), GEO Group, a. s. (ČR), University of Oviedo (Španělsko), Fondazione Eni Enrico Mattei (Itálie), Institute of Water Problems (Bulharsko), Instytut Badan Systemowych Polskiej Akademii Nauk (Polsko), InterConsult ASA (Norsko), Azienda Mediterranea Gas e Acqua, S.P.A. (Itálie). Téma: vytvoření operativního a integrovaného komplexního systému podpory při rozhodování v zájmu optimálního managementu vodního hospodářství v příhraničních povodích v kontextu zavádění Rámcové směrnice EU pro vodní politiku (EU Water Framework Directive), výzkumný program pro prevenci rozsáhlé kontaminace kolektoru, zlepšení kvality podzemní vody i nesaturované zóny a omezení rizika povodní díky adekvátnímu integrovanému managementu vodních zdrojů. Naše výsledky: Analýza vybraných DSS pro modelování vodního hospodářství v příhraničních oblastech. Návrh a realizace prototypu TRANSCAT DSS. projekt METROPOLIS (Metrology in Support to Precautionary Sciences and Sustainable Development Policies). 5. rámcový program. Koordinátor: INERIS (Francie). Partneři: cca 40 subjektů z celé Evropy Téma: hodnocení a prevence akutních i chronických rizik ohrožujících obyvatelstvo i životní prostředí. projekt GINIE (Geographic Information Network In Europe). 5. rámcový program, IST. Partneři: EUROGI (European Umbrella Organisation for Geographic Information), JRC (Joint Research Centre of the European Commission), evropské Open GIS Consortium a Univerzita v Sheffieldu. Naše výsledky: vývoj, implementace, naplňování a správa metainformačního systému pro příkladové studie v oblasti geoinformatiky s názvem WebCastle Hostující profesoři Inst. 516: Inst. 541: Prof. Mádr, Politechnika Opole, Polsko, akademický rok i Doc. Grmela, Akad. Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biala Krátkodobé přednáškové pobyty Inst. 545: Doc. Kebo, Kyushu Univerity, Fukioka, Japonsko, ( ) 21

22 Inst. 546: Prof. RNDr. Jaroslav FIGALA,DrSc., přednášková činnost: University of Mnnesota, Dpt. of Ecology, US Buena Vista College, Iowa, US 4.6. Publikační činnost Seznam skript vydaných v roce 2003 ISBN Ks Fyzika I. pro HGF Fojtek Alois Technické kulturní památky Mazáč Josef Základy hornictví Grygárek, Kryl, Petroš, Hudeček Základy lomařství Kryl Václav, Vavruška Otakar Díky finančnímu krytí a organizačnímu úsilí Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství pokračovalo v roce 2003 vydávání Sborníku vědeckých prací VŠB-TUO, řada hornickogeologická Studijní pobyty Inst. 516: Dr. K. Postava - University of Bialystok, Polsko, 1 měsíc, září 2003 Prof. Pištora CERN, Švýcarsko, 1 týden, listopad 2003 Inst. 541: Prof. Ing. M. Palas, CSc. Interoceanmetal Szczecin , , (předseda pracovní skupiny Geologie a Ekologie ve Spol. Org. Interocenmetal (IOM) Inst. 546: RNDr. Jana Nováková, SEV DREI EICHEN BUCKOW, Berlin. V rámci mezinárodního projektu s názvem Cesta ke spolupráci s finančním zajištěním NADACE R. Bosche, SRN (6 dní). a) studentů RNDr.Alena Labodová, Ph.D.: Univerzita Lodž, Polsko , na pozvání děkana fakulty managementu, přednáškový pobyt RNDr.Alena Labodová, Ph.D.: University of Portsmouth, UK, , přednáškový pobyt v rámci projektu Socrates Erasmus na Faculty of Environment, department of Civil Engineering Doc.Ing. Barbara Stalmachová,CSc.: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Unywersytet Slaski, ul. Jagiellońska 26/28, Katowice (v rámci projektu MŽP VaV/640/0/01 (3 dni) Inst. 516: R. Chlebus - studijní pobyt spojený s praxí ve firmě Terosil a.s., Rožnov pod Radhoštěm: 14 dní v červenci 2003 (diplomová práce na téma: Studium teplotní závislosti rozpadu termodonorů v křemíku.) 22

4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ

4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ 4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ 4.1 BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ (Personální údaje a informace o studijních oborech se vztahují k akademickému, resp. školnímu roku 2014-2015.) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 Ostrava, květen 2011 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO REKTORA 5 1 OBECNÉ INFORMACE O VŠB - TU OSTRAVA 6 1.1 Kontaktní adresy VŠB-TUO, jejích fakult a univerzitních pracovišť

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty veřejných politik v Opavě za rok 2011 OPAVA 2012 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

Úvod... 3 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií... 6 Akreditované programy a obory... 9 Studijní programy...

Úvod... 3 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií... 6 Akreditované programy a obory... 9 Studijní programy... VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Obsah Úvod... 3 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií... 6 Akreditované programy a obory...

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2009 Praha, květen 2010 Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Praha 2010 ISBN 978-80-245-1659-2 Předmluva Výroční zpráva

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE 2012 2012 ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA Při ohlédnutí za uplynulým rokem nemohu začít nikde jinde než v pedagogické

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 PRAHA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 Předkládá: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. rektor PRAHA

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

Výroční zpráva o činnosti. Univerzity Hradec Králové za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti. Univerzity Hradec Králové za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2009 zpracovanou na základě 21 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách k projednání na AS UHK podle 9 odst. 1 písm. d) citovaného zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU číslo 71 / březen 2012 UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU Univerzita Pardubice se připojila k Týdnu neklidu - k celostátním aktivitám studentské a akademické obce vysokých škol ČR a k diskusi o navrhovaných reformách

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více