Etické jednání a společenská odpovědnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Etické jednání a společenská odpovědnost"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Etické jednání a společenská odpovědnost distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo leden 2013

2 Etické jednání a společenská odpovědnost Vydala Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo 1. vydání Znojmo, 2013 Věra Plhoňová, 2013 ISBN

3 Název Etické jednání a společenská odpovědnost Určení Pro výuku všech studijních oborů v kombinované formě studia na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo 4. semestr Garant/autor Ing. Věra Plhoňová, Ph.D. Recenzoval Ing. Martin Přibyl, Ph.D. Cíl Vymezení cíle Cílem tohoto textu je seznámit studenty v předmětu Společenská odpovědnost a etika se základními principy etického jednání, které doprovázejí jak podnikatelskou činnost, tak i zaměstnance státních orgánů a úřadů. Zároveň definovat společensky odpovědné chování a principy jejich prosazování v praxi. Dovednosti a znalosti získané po studiu textu Studium předkládaného textu by mělo pomoci studentům orientovat se v současné společnosti. Odhalit nevhodné formy jednání a pomoci se s nimi vyvarovat. Absolventi by měli být schopni vytvářet podmínky pro etické jednání ostatních jedinců a společensky odpovědné jednání firem či ostatních organizací jak s lokální, tak i širší působností zejména svým osobním příkladem a rámcem organizace práce, který budou schopni vytvářet.

4 Obsah: 1 ÚVOD OD ETIKY HISTORIE ETIKY CO JE PŘEDMĚTEM ZKOUMÁNÍ ETIKY? Základní etické kategorie Dělení etiky SOUČASNÁ ETIKA ETIKA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Základní principy etiky ve veřejné správě PODNIKATELSKÁ ETIKA ETIKA PODNIKÁNÍ SOUVISLOSTI V EKONOMICKÉM A HISTORICKÉM KONTEXTU VZTAH PRÁVA A MORÁLKY HISTORIE VÝVOJE NÁZORŮ NA PODNIKATELSKOU ETIKU SOUČASNÉ POJETÍ PODNIKATELSKÉ ETIKY DŮVODY ETICKÉHO CHOVÁNÍ FIRMY MANAŽER A ETIKA CO JE MANAŽERSKÁ ETIKA MANAŽERSKÁ ETIKA JAKO SYSTÉM ŘÍZENÍ MANAŽERSKÁ ETIKA JAKO PŘEHLED NÁSTROJŮ APLIKACE PROSAZOVÁNÍ A PODPORA ETICKÉHO CHOVÁNÍ Manažer je vůdce ETICKÉ ASPEKTY ŘÍZENÍ ROLE MANAGEMENTU PŘI FORMOVÁNÍ ETICKÉHO KONCEPTU FIRMY ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S GLOBALIZACÍ ETIKA INTERKULTURNÍHO MANAGEMENTU ETICKÉ CHOVÁNÍ ETICKÝ KODEX/KRÉDO Profesní kodexy Etický kodex organizace TVORBA ETICKÝCH KODEXŮ NÁVRH NA IMPLEMENTACI ETICKÉHO KODEXU TRANSPARENTNOST ETICKÝ AUDIT NEETICKÉ JEDNÁNÍ NA PRACOVIŠTI MOBBING NEPOCTIVOST Jak proti nepoctivosti na pracovišti LIBERALISMUS A SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST PODNIKŮ HISTORIE LIBERALISMU ZÁKLADY LIBERÁLNÍ POLITIKY Vlastnictví Svoboda Mír Soukromé vlastnictví a etika ROLE OECD V PROCESU LIBERALIZACE... 42

5 6.4 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST JEKO DOPLNĚNÍ NEBO NAHRAZENÍ PRAVIDEL? INSTITUCE UPRAVUJÍCÍ CHARAKTER PROSTŘEDÍ TRHU ZÁRODKY PRAVIDEL PRO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST KORPORACÍ V GLOBÁLNÍM MĚŘÍTKU LIBERÁLNÍ TRH A JEHO PRAVIDLA JAKO RÁMEC SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ÚVOD DO CSR POJEM CSR ISO SOUVISLOSTI VZNIKU CSR TEORIE CSR OBLASTI CSR PŘÍNOSY CSR SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ AKTÉŘI V OBLASTI CSR Soukromé firmy (korporace) Investoři Státy (veřejný sektor) Organizace občanského sektoru Ratingové agentury Evropská unie AKTIVITY ORGANIZACÍ V OBLASTI CSR Sponzorství a dárcovství Nadace a podnikové nadační fondy Sociální marketing Reportování společenské odpovědnosti Další formy podpory PŘÍSTUPY K CSR V RŮZNÝCH ORGANIZACÍCH Přístup organizace k CSR podle její velikosti Přístup organizace k CSR dle závislosti jejího zisku na dobré pověsti u zákazníků Přístup organizace k CSR podle jejího vlastnictví ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY A JEJICH PŘÍSTUP K CSR Přístup k CSR v prostředí veřejné správy Role veřejné správy v oblasti CSR Důvody organizace veřejné správy pro zavedení CSR principů do praxe DŮVODY ZAVÁDĚNÍ CSR KONCEPCE V ORGANIZACÍCH Motivace organizace ke společensky odpovědnému chování CSR a ziskovost organizace CSR a loajalita zákazníků CSR a motivace zaměstnanců CSR a image firmy CSR a dostupnost kapitálu ZAVÁDĚNÍ CSR V ORGANIZACI TVORBA CSR KONCEPCE V ORGANIZACI Zajištění hlavních motivačních faktorů pro tvorbu CSR koncepce Identifikace klíčových CSR vizí organizace... 68

6 9.1.3 Zhodnocení současného stavu CSR v organizaci Vnitřní analýza sebehodnocení organizace Analýza vnějšího prostředí Stakeholdeři Stanovení hlavních témat a cílů CSR Reporty KOMUNIKACE CSR ODPOVĚDNOST FIREM VŮČI ZÁKAZNÍKŮM OCHRANA SPOTŘEBITELE Obecná pravidla OSN pro ochranu spotřebitele EVROPA A JEJÍ PRAVIDLA VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM PODNIKATELSKÁ ETIKA VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM CSR MOTIVY SPOTŘEBNÍHO CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ ODPOVĚDNOST VŮČI ZAMĚSTNANCŮM PRÁVNÍ ÚPRAVA PODMÍNEK ZAMĚSTNÁVÁNÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM A VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM FLEXIBILITA V ZAMĚSTNÁNÍ, FLEXICURITA ETICKÉ KODEXY A ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČENSKÉ CHOVÁNÍ CO JE SPOLEČENSKÝ STYK ZÁKLADNÍ POJMY SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ OSOBNÍ STYK VNĚJŠÍ VZHLED PRAVIDLA PŘEDNOSTI VCHÁZENÍ, VYCHÁZENÍ, ČESTNÉ MÍSTO ŽENA A MUŽ V PRACOVNÍM STYKU NEFORMÁLNÍ JEDNÁNÍ ETIKA TELEFONNÍHO STYKU Komunikace po telefonu krok za krokem Neverbální projev ETIKETA PÍSEMNÉHO STYKU Psaní obchodních dopisů NEJČASTĚJŠÍ PROHŘEŠKY PROTI SPOLEČENSKÉMU STYKU Pozdní příchod Nevhodný oděv Nevhodné téma k hovoru Žvýkačka Mobilní telefon Komolení jmen ETIKETA PŘI STOLOVÁNÍ NEHODY SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 94

7 ÚVOD Nejdůležitější povinnost profesionála byla jasně formulována před dvěma a půl tisíce lety v hippokratovské přísaze slavného řeckého lékaře: Primum non nocere především neškodit. Peter Ferdinand Drucker Pro současnou společnost je typické často jednání, které nebere v potaz veřejný prospěch, ale pouze vlastní užitek konajícího jedince na úkor ostatních. Toto jednání můžeme sledovat prakticky denně bez ohledu na to, zda ve svém blízkém okolí nebo ve vysoké politice. Přestože jsou tyto skutečnosti v hledáčku medií, která na ně neustále upozorňují a poukazují, situace se nezlepšuje, naopak vyplouvají na povrch nové a nové skutečnosti a prohřešky stále většího počtu lidí. V okamžiku, kdy je spojován veřejný zájem a podnikatelské subjekty (formou veřejných zakázek), objevují se příležitosti, kdy se mohou obě strany obohatit na úkor třetí strany, kterou představuje veřejnost, tedy daňový poplatník. Mnozí podnikatelé si sami dobře uvědomují, že mají dělat správné věci, tedy chovat se seriózně k zákazníkům a partnerům, starat se o své pracovníky, pečovat o dobré sousedské vztahy, chránit životní prostředí a další. Takovéto chování přináší výhody i podniku. V poslední době se objevují i další důvody odpovědného podnikání, například tlak a očekávání ze strany zákazníků, místních komunit, vládních orgánů, bank, věřitelů a pojišťoven. Součástí odpovědného podnikání je nejen generování zisku ale zároveň je nutné brát v potaz sociální a ekologické zájmy. Odpovědný podnik uspokojuje požadavky nejen zákazníků ale i dalších osob (fyzických i právních), s nimiž při svých aktivitách spolupracuje - například zaměstnanců, dodavatelů a místních komunit. Pozitivně tak působí na celou společnost a usměrňuje svůj vliv na životní prostředí. Výsledek odpovědného podnikání přináší firmě přímý i nepřímý prospěch a zajišťuje dlouhodobou konkurenční výhodu oproti firmám, které se takto nechovají. Etické jednání by nás mělo provázet od malička na každém kroku až k tomu poslednímu. Již od dětství by měly být vzory předjímány a lidé by je měli následovat. Jen tím dostane demokratizační trend společnosti punc společnosti slušné a spravedlivé. Učební text je určen studentům bakalářského studia a vytváří předpoklady pro osvojení si základních pojmů etického a společensky odpovědného chování v tržně orientovaném hospodářství. Během studia je vhodné zamýšlet se nad souvislostmi ekonomických faktorů, lidského jednání a rámce, který je vytvářen politicko-společenskou organizací života v daném prostředí, života ve společnosti, ze které stále více mizí hranice mezi jednotlivými oblastmi, ve které stále více narůstá mobilita, která dává příležitost k úspěchu, avšak tento není zaručen všem. Žijeme ve světové ekonomice a budeme v ní žít celý svůj život, i když nevytáhneme paty z domova. Lester Thurrow

8 1 ÚVOD OD ETIKY CÍL Cílem kapitoly je seznámit studenta, popř. zopakovat, základní pojmy a kategorie z etiky jako vědy. Současně je nastíněn i vývoj této vědní disciplíny od nejranějších fází do současné doby. ČASOVÁ ZÁTĚŽ STUDIUM KAPITOLY: 90 minut PROCVIČOVÁNÍ: 30 minut S pojmem etika, který je odvozen od řeckého slova ethós, znamenající mrav, zvyk, se v současné společnosti setkáváme stále častěji a to nejen ve veřejném sektoru, ale i v sektoru soukromém. V odborné literatuře nenajdeme jednotnou definici etiky obecně, ani etiky ve veřejné správě, což je dáno především tím, že obsah pojmu etika prošel dlouhým historickým vývojem. Etiku většinou chápeme jako nauku o lidských záměrech, jednáních a vztazích z hlediska jejich dobrých nebo zlých důsledků pro člověka jako jedinečnou osobnost, pro společnost jako celek i pro veškerou skutečnost, s níž je člověk v kontaktu. Předmět etiky se potenciálně týká veškerého lidského počínání. Etika ovšem nemůže rozhodovat za nikoho, jak se má chovat. Nepředstavuje pravidla chování jakožto mravní normy, ale studuje je, zkoumá mravní postoje, aby ukázala předpoklady, možnosti a důsledky určitého způsobu jednání a s nimi spojených závazných předpisů. 1.1 Historie etiky Etika jako věda je součástí filozofie. Provází nás již po staletí. Během dějinných epoch na ní bylo nahlíženo z různých úhlů. Poskytuje pravidla a normy lidského jednání a chování, reflektuje morálku. Můžeme ji označit jako teorii způsobu lidského života, chování a jednání. Historii etiky můžeme rozdělit na tři velké historické období - starověk, středověk a novověk po současnost. Starověk západní civilizace (500 př. n. l. 500 n. l.) je charakteristický hodnotami a myšlením Starověkého Řecka, řeckými městskými státy, přímou demokracií a především řeckou filozofií. Etika starověku všeobecně souvisí s filozofickým myšlením, v rámci kterého existovala všechna epistéme poznání. Všeobecně lze říct, že předsokratovské období je charakteristické hledáním odpovědí na otázky podstaty světa a života. Významnou roli tu sehrává polyteizmus mnohobožství, kdy bohové jsou vnímáni jako ti, kteří bdí nad tím, jak se realizuje osud. Nejsou tedy ani původci morálky. V tomto období výrazně dominuje fyzei nad nomo příroda nad konvencí. Nejvýznamnějším představitelem starověké etiky je Aristoteles, kterého lze považovat za jejího zakladatele. Aristotelova etika je etikou štěstí, blaženosti, jež představuje cíl života a zároveň největší dobro. Zdůrazňoval, že nejvyšší ctnosti dosáhne člověk umírněností. Ideálem Aristotelovy etiky je občan s bohatě rozvinutými vztahy. Dalšími z představitelů tohoto období jsou Sokrates, podle kterého mravní chování člověka musí začít hledáním každého sám v sobě a realizací přes sebe samého a Epikuros, který se zabýval etikou ve smyslu učení o mravnosti. Středověké etika ( století) je úzce spojena s křesťanstvím. Jedním z představitelů je Aurélius, podle kterého existuje absolutní dobro, zatímco absolutní zlo neexistuje. Na rozdíl od starověkých filozofů Aurélius staví morálku mimo jednotlivce a ztotožňuje jí s boží vůlí. Druhý představitel tohoto období Tomáš Akvinský dělí etiku na monastiku, tzn. (jednotlivé činy jsou zaměřeny k nejvyššímu cíli), ekonomiku a politiku. Vývoj etiky v novověku (15. století současnost) se zaměřuje více na hodnoty uvnitř člověka a na hledání pravdy. Etika v tomto období není pouze o člověku, ale není ani pouze o Bohu a vztahu 8 S tránka

9 člověka k němu, ale má objektivně subjektivní charakter. Hlavními mysliteli této epochy jsou Thomas Hobbes, Baruch Spinoza a Imanuel Kant. Thomas Hobbes tvrdil, že člověk je spojovacím článkem mezi státem a společností. Podle Hobbse existuje nevyhnutelný zákon a to zákon sebezáchovy, na základě kterého člověk předepisuje morální normy, které jsou základem lidské morálky. Morálka podle Spinozy je v souladu s jeho celkovým učením má podstatu v přírodě, rozumu a člověku. Úlohu etiky v odstraňování afektu, který mu brání přirozenosti. Kantovské pojetí etiky spočívá v rozdělení morálky na objektivní status (co se nachází mimo člověka) a subjektivní status (co je uvnitř jednotlivce). Podle Kanta je povinností všech jednat na základě mravního zákona. 19. a 20. století je charakteristické velkým rozvojem civilizace, na což přirozeně reaguje i etika, ve které se i přes její neustálý návrat k minulosti objevují nové tendence. Etické koncepce jsou utvářené pod dobovým vlivem jednotlivých událostí a přirozeně je ovlivňují jednotlivé ideologie např. liberalismus, komunismus, fašismus, sociální demokracie aj. V tomto období se etikou zabýval např. významný sociolog August Comte, který ji považuje za součást sociologie. Pro Friedricha Nietzscheho je nejvyšší hodnotou život a hovoří o člověku, který ztrácí víru v Boha, a tím ztrácí v moderním světě oporu v hierarchii hodnot vlastního života. Obecně lze tedy říct, že kořeny evropské etiky jsou již v antice, kde etika směřovala ke ctnosti a ke zdatnosti. Již v 5. a 4. stol. př. n. l., bylo veškeré vzdělání člověka zaměřeno eticky, a kdo jej nectil, nemohl v budoucnosti uspět v intelektuálním ani veřejném životě. Na antickou etiku navázala židovská a křesťanská etika. Křesťanská etika ovlivňuje nejen svým desaterem, ale i svým učením o lásce a úctě k bližnímu. Židovská etika se zabývala spíš otázkou rodiny, sociálních problémů a spravedlností. 1.2 Co je předmětem zkoumání etiky? Etika pokládá otázky: Co je dobro? Co je zlo? Co je spravedlnost? Jaký je smysl našeho konání? Proč máme jednat tak a ne jinak? Co je svědomí? Co je spravedlnost? Proč platí určité normy? Proč a za jakých okolností a s jakými výsledky se lidé chovají či nechovají mravně? Čím se ve své praxi zabývá? Normami lidského chování, rozhodnutími, která lidé činí, a způsoby, jimiž svou volbu odůvodňují. Tradiční vnímání etiky je spjato s antikou, v řeckých městských státech platily od 5. století př. n. l. Vžité etické normy vycházející z etických norem sedmi mudrců. Za základní ctnosti byly považovány uměřenost, zbožnost, statečnost, spravedlnost. Sofisté však upozorňovali na relativnost mnoha tradičních zásad. Později např. Platón dochází k pokusům definovat etické pojmy a dospět k mravním jistotám. Převahu postupně získává etika všelidská (kosmopolitní). Ve 2. století př. n. l. formulovali filozofové ideu lidství (řecky filantrópia, latinsky humanita) obsahující požadavek, aby každý jednotlivec aktivně rozvíjel spravedlnost a lásku k lidem jako nepsaná pravidla lidského soužití. Dnes do etiky rovněž zahrnujeme vztahy jednotlivců (rodina, generační vztahy, vztahy muž žena - dítě, interkulturní vztahy, mezináboženské vztahy, otázky politiky, vztahy národů, ras a států, vliv člověka na přírodu atd.). Jako aplikovaná věda se používá etika v otázkách těch lidských činností, které se dotýkají zdravého vývoje jedinců nebo na něj mohou mít vliv. Patří sem otázky práva, euthanasie, pornografie, reprodukce života, genetiky, eugeniky, trestu smrti atd. V posledních desetiletích nás provází na každém kroku globalizace. Dochází k přesunu nejen zboží z různých míst planety na jiná, ale také k pohybu osob. Na prvky etiky tak má i velký vliv míšení 9 S tránka

10 a prolínání kultur, tradic, životních stylů, které přinášejí nejen kladné, ale i záporné okamžiky (xenofobie, agresivita, nacionalismus, rasismus). V současné době se etika nesnaží o formulaci univerzálních zákonů, ale kontrolovanou interpretaci fenoménu morální diverzity, o její porozumění, upozorňuje na potíže s komunikací v mnohovrstevném globalizovaném světě Základní etické kategorie K lepší orientaci v otázkách etiky je třeba vysvětlit základní pojmy a kategorie, kterými se zabývá. Morálka - z latinského mos - mrav, obyčej, zvyk; je proměnlivý historicky a kulturně podmíněný souhrn hodnotících soudů, zvyků, názorů, hodnot, ideálů, pravidel, institucí a norem, jimiž se lidé řídí ve svém praktickém mravním jednání. V morálce se konstituuje sociální identita člena společnosti. V užším smyslu slova lze morálku chápat jako mravní postoj, chování a smýšlení jednotlivce (nebo skupiny). Morálka je formálně vyžadována a očekávána. Morální znamená patřící do oblasti morálky (opakem není nemorální, ale nacházející se mimo oblast morálky), morálně dobré nebo špatná znamená shodu nebo neshodu jednání s vlastním svědomím a současnými morálními pravidly. Moralismus je zúžení etiky na zákonnost, na určité eticko-mravní jednání, které je přikázané, často i v oblastech, které nesouvisejí s oblastí morálního (např. umění). Mravnost je jednání, které odpovídá obecným mravním normám, zvyklostem standardům, odpovídá určité kulturní epoše, ve které je tradováno rozlišení mezi dobrem a zlem, tabu apod. Mrav označuje v etice způsob chování, které se řídí mravními normami (uznávanými více či méně v určitém společenském prostředí), je to taková životní norma, která obsahuje obvyklé způsoby jednání a posuzování. Éthos je mravními a morálními normami ovlivněné celkové jednání jednotlivce (nebo skupiny), které se utváří zvyky, učením, konsensem (zvyklostí), zákonem (éthos lékařský, právnický). Etologie byla v minulosti vědou, která se zabývala zákony určujícímu povahu chování. Dnes se tak nazývá vědní disciplína, která se zabývá chováním zvířat či živých organismů. Dobro zpravidla značí to, co těší, co uspokojuje, co odpovídá tužbám, co je naplňuje: Platón chápe dobro jako nejvyšší ideu. Dle Spinozy je dobré vše, o čem jsme přesvědčení, že je prostředkem na cestě k ideálu člověka. Kant říká, že ve vesmíru není nic, co by bylo možné považovat za dobré, kromě dobré vůle. Podle Schopenhauera je dobré vše to, co přitakává vůli. Nietche tvrdí, že filosofie se má postavit mimo dobro a zlo. Zlo je to, co záměrně a úmyslně působí bolest a utrpení, škodí, je neprospěšné, neužitečné, ohrožující, jak zlo lze hodnotit jevy, události a jednání mezi lidmi a také lidi vůči biotickému prostředí: Aristoteles posuzuje zlo jako ne-radost, bolest, nedostatek. Aristotelsko-tomistická tradice chápe zlo jako nedostatek dobra. U Leibnitze spočívá v nedokonalosti fyzické (utrpení) a mravní (hřích). Podle Kanta je zdrojem zla zlá vůle. Svoboda znamená možnost jednat podle vlastní vůle. Absolutní svoboda neexistuje. Základní problémem je rozpor mezi svobodou jedince a svobodou ostatních. Klademe si řadu otázek, např. jestli moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda jiného člověka, nebo kdy musí naše osobní svoboda ustoupit obecnému zájmu, kdy tento veřejný zájem končí, kdy je osobní svoboda nezrušitelná. 10 S tránka

11 Svobodu můžeme dělit na negativní (zabezpečení jednotlivce proti omezování a zasahování z vnějšku) a pozitivní (čeho jsme schopni v rámci poznání). Svoboda vůle je uplatňována ve chvíli. Kdy se člověk svobodně rozhoduje pro nějaký čin, nebo zda je k němu nějak determinován. S tím souvisí filozofická otázka, zda je člověk odpovědný za své činy. Zastánci svobodné vůle tvrdí, že člověk má vždy možnost se svobodně rozhodnout (a nesledovat své sklony a motivaci). Svědomí je jakýsi vnitřní hlas, který nám říká, zda jsme vykonali něco špatného nebo dobrého a čin již nejde vrátit. Normy, podle kterých se hodnotíme, získáváme od raného věku, většinou nepodléhají běžné racionální kontrole. Když se rozhodneme správně, tedy podle zažitých morálních norem i podle vlastních morálních norem, žádné výčitky svědomí se neobjeví, naopak dostaví se pocit uspokojení. Často se objevují případy, kdy při mravním rozhodování volíme mezi dvěma přibližně stejnými normami (hodnotami). Spravedlnost ve své absolutní podobě nemůže být nikdy dosažena, člověk však o ni stále usiluje, každá společnost si vytváří určitý systém pravidel a zákonů, které umožňují jistého stupně spravedlnosti dosáhnout. Obsah toho, co považujeme za spravedlivé, se mění, dnešní svět vychází z uznání principálního rovnosti všech lidí, která vyplývá především z nezrušitelnosti základních lidských práv a svobod. Nejakcentovanější je spravedlnost jako rovnost, a to rovnost příležitostí (ke vzdělání, zaměstnání, lékařské péči, získávání majetku). Odpovědnost (mravní) znamená přebírání odpovědnosti za to, co děláme. Posuzujeme hodnoty, podle nichž jsme se rozhodli žít: nakolik se shodují s obecnými normami a platnými normami právními. Právo existuje vedle morálních norem, umožňuje objektivní posouzení jejich dodržování, umožňuje trestat formální autoritou jejich nedodržení. Způsob a smysl života v osobním životě se setkáváme s morálkou jako s jedním ze základních regulativů lidského jednání a také jako s vodítkem při hledání orientace v životě, při hledání štěstí a smyslu života. Když jsme se rozhodli konat dobro, klademe si otázky, v čem spočívá, jaké jsou nejdůležitější hodnoty lidského života, jaká cesta vede ke štěstí, k mravní dokonalosti. Svým jednáním často přebíráme odpovědnost i za druhé (partnerství, vztahy s rodiči, vztahy s kamarády a známými, výchova dětí) Měli bychom si uvědomovat, že rozhodování, které probíhá ve stresu, může mít rozsáhlé důsledky, které budou hodnoceny jak našim svědomím, tak veřejným míněním. Měli bychom klást, co největší důraz na svobodu, lidskou důstojnost, zodpovědnost a realizování dobra pro ně samotné Dělení etiky Pohled na etické jednání se může lišit podle individuálních přístupů. Rovněž přístupy k etice se mohou odlišovat. Na etiku tedy můžeme nahlížet např. z pohledu tří variant. 1. varianta: Fundamentální etika (obecná) zahrnuje metaetiku (analýza morálních diskursů), kognitivistické teorie a obecné teorie (základní problémy a pojmy). Speciální etika norem. Individuální etika (povinnost vůči sobě, povinnost vůči bližnímu, sexualita, manželství, etika medicíny, ekologie, vztahy k jiným kulturám, vztahy k přírodě a ke zvířatům atd.) Sociální etika (právo, státní správa, politika, hospodářství, kultura sociální péče). 2. varianta: Empirická etika (hédonismus, utilitarismus, pragmatismus). Etika dělená dle transcendentální diferenciace (etika ctností, existencialistická etika, diskusní etika). 11 S tránka

12 Analytická etika (positivismus, emotivismus, deskriptivismus, preskriptivismus). 3. varianta (dělení vycházející z analytické tradice): Deskriptivní etika se snaží co nejpřesněji popsat oblast morálky v jejich rozmanitých kulturních podobách. Preskriptivní etika (normativní) nalézá kritéria pro stanovení podmínek jednání, jehož mezní hranice lze označit jako morálně dobrá i špatná. Metaetika se zabývá jazykovou analýzou a reflexí jazyka s cílem objasnit význam základních mravních pojmů a správnost nebo nesprávnost obecných soudů. 1.3 Současná etika Současná etika se vyslovuje k již zmíněným globálním problémům planety, mezi které patří problémy životního prostředí, přelidnění, vzrůstající rozdíly mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi, otázky zachování míru, mezinárodní spolupráce atd. Reaguje na rychlý rozvoj věd, ale i nové skutečnosti v mezilidských vztazích. Rozvíjí etiku evoluční, environmentální, politickou, sociální. Vyzdvihuje bioetiku, která se zabývá mravními otázkami rození, života a smrti, zvláště s ohledem na nové možnosti vycházejících z biologických a medicínských zkoumání (interrupce, sterilizace, genová manipulace, euthanázie, experimenty prováděné na lidech nebo zvířatech). Kritizuje antropocentrismus, jenž vychází z potřeb, požadavků, jednání, cílů a dějin člověka, kdy výsadní postavení člověka umožňuje jeho bezohlednost vůči mimolidské skutečnosti, která se obrací ve svých důsledcích proti němu. Člověk je kritizován z pohledu: Holistického preferuje význam celku před jeho částmi Ekologického vzájemné vztahy mezi člověkem a přírodou jsou dlouhodobě narušovány a ničeny. Je nutné stále zpřísňovat vymezení nutných pravidel chování, potřebných k zachování a zlepšení životního prostředí. Postmoderního etika se snaží diagnostikovat příčiny evropské civilizační krize, odhalovat patologické jevy současnosti. Jedním z hlavních úkolů společnosti je vytvářet etické klima, které bude formovat jedince, kteří nebudou svolní nechat se strhnout neetickým jednáním okolí, jedince, jimž budou morální hodnoty a slušnost vštěpována již od dětství tak, by ji považovali za standart, který není potřeba komentovat nebo vyzdvihovat, který bude součástí jejich každodenního života stejně jako jídlo, kartáček na zuby nebo spánek. 1.4 Etika ve veřejné správě Pojem etika ve veřejné správě bývá většinou chápán jako aplikace morálních standardů v činnostech veřejné správy. Ve všech politických systémech kvalita vlády a její správy reflektuje standardy nebo hodnoty společnosti. V zastupitelských demokraciích tyto hodnoty obecně zahrnují očekávání, že struktura a organizace vlády a správy bude podněcovat spravedlnost, čestnost a rovnost a že chování a rozhodování úředníků veřejné správy bude v souladu s tímto očekáváním. Obecně platí, že etika veřejné správy je jednou z tradičních, klasických hodnot veřejné správy, která je především zaměřena na vymezení správného od nesprávného a dobrého od špatného. Z dalších klasických hodnot veřejné správy můžeme za etické hodnoty s jistotou označit zejména integritu, nestrannost, čestnost, slušnost a odpovědnost. Zájem o etiku ve veřejné správě v posledních desetiletích značně vzrostl, takže toto období je v zahraniční odborné literatuře nazýváno přímo léty etiky. V souvislosti s tím stojí za zmínku správní 12 S tránka

13 reformy nazývané New Public Management (NPM), ke kterým došlo počátkem 80. let minulého století nejdříve v angloamerických státech, odkud se rozšířily i do evropských států. Reformní vlna NPM byla orientována především na růst ekonomiky, efektivnosti a účinnosti (v angličtině zvaná tři E: Economy, Effectiveness and Efficiency) veřejné správy, což vyvolalo obavy, že ostatní hodnoty veřejné správy budou potlačeny. Ve správně-teoretické, ale i politologické, ekonomicko-správní či sociologicko-správní literatuře se tak začaly stále častěji objevovat studie vycházející z poznání nutnosti zakotvit etiku (tedy čtvrté E) do cílového zaměření správních reforem Základní principy etiky ve veřejné správě Ve veřejné správě platí úzká vazba mezi etikou a ostatními tradičními hodnotami, zejména odpovědností; není-li chování úředníka odpovědné, lze je stěží označit za etické. Jako konkrétní příklad lze uvést činnost Komise pro vyšetření standardů chování ve veřejném životě, která byla zřízena ve Spojeném království v 90. letech minulého století, za vlády Johna Majora. Komise, pod vedením lorda Nolana, ve své výsledné zprávě z r stanovila sedm principů chování veřejných úředníků, o kterých byla přesvědčena, že se vztahují ke všem aspektům veřejného života: Nezištnost - veřejní úředníci musejí rozhodovat výhradně ve veřejném zájmu a nikoli, aby získali finanční nebo jiné materiální výhody pro sebe, svoji rodinu nebo svoje přátele. Integrita - úředníci se nesmějí dostat pod finanční nebo jiný závazek jednotlivců nebo organizací, kteří by je mohli ovlivňovat při výkonu jejich úředních povinností. Objektivnost - při výkonu veřejné činnosti, včetně jmenování, uzavírání smluv, doporučování jednotlivců k odměnám a dávkám, musejí úředníci rozhodovat podle zásluhy. Odpovědnost - za své rozhodování a svoji činnost jsou úředníci odpovědni veřejnosti a musejí se podrobit příslušné kontrole. Otevřenost - při svém rozhodování a veškeré činnosti musejí úředníci jednat tak otevřeně, jak jen možno; musejí zdůvodnit svoje rozhodnutí a mohou omezit informace pouze tehdy, vyžaduje-li to širší veřejný zájem. Čestnost - úředníci jsou povinni deklarovat všechny své soukromé zájmy vztahující se k jejich veřejným povinnostem a podniknout kroky k vyřešení konfliktů způsobem chránícím veřejný zájem. Vedení - každý veřejný úředník má prosazovat a podporovat tyto principy vedením a vlastním příkladem. SHRNUTÍ Etika představuje vědní disciplínu, která udává základní pravidla chování ve společnosti ostatních lidí. Že je vědou velmi důležitou lze usuzovat z historie, kdy se problémy společnosti lidí zabývaly již starověcí myslitelé. Zájem o ni neopadl ani ve středověku a neupadá podnes. Naopak stav společnosti volá po upevňování etických principů, které vycházejí z letitých znalostí a zkušeností, přesto nezůstávají mrtvými pojmy. UPOZORNĚNÍ Jak se chová prosociální člověk? Snaží se být užitečný druhé osobě, skupině lidí nebo sociálnímu cíli, bez toho, že by očekával odměnu. Synonymem je tedy altruismus nebo láska (agapé). Není takové chování spíše projevem slabošství? Nepotřebuje dnešní doba spíše lidi, kteří se umí prosadit? Pro odpověď se musíme vrátit do roku Kitty Genovese se 13. března vracela okolo třetí hodiny po půlnoci domů z práce. Před jejím domem v jedné čtvrti v New Yorku ji napadl muž a několikrát ji bodl nožem. Žena začala volat o pomoc a její křik vystrašil útočníka a ten utekl. Za nějaký čas se ale vrátil a ženu ubodal. Při vyšetřování případu se zjistilo, že nejméně 38 sousedů, které probudil křik napadené ženy, přihlíželo po 35 minut z oken svých bytů útoku, a přesto nepřišli na pomoc a ani nezavolali policii. Na policii zavolal až jeden muž po dokonání vraždy, ale to se nejprve telefonicky zeptal svého přítele, zda je to vhodné, aby případ policii oznámil. Tato událost rozpoutala v USA bouřlivou diskuzi a objevila se celá řada psychologických výzkumů, které se snažily odpovědět 13 S tránka

14 na otázku, co ovlivňuje charakter člověka v podobných situacích. Psychologové D. Solomon, E. A. Wynne a mnozí další nezávisle na sobě zjistili, že rozhodujícím faktorem pozitivního vývoje charakteru je prosociálnost. Jednoduše řečeno: Pokud si dítě osvojí prosociální postoje a styl chování, s velkou pravděpodobností vyroste v charakterního člověka. Závěry bádání přijal i španělský psycholog R. Roche, který se ve svých výzkumech zaměřil na skutečnosti, které ovlivňují rozvoj samotné prosociálnosti. Díky výsledkům zkoumání objevil 15 faktorů. Prvních deset jsou sociální dovednosti, které podmiňují rozvoj prosociálního chování a tvoří program, tj. náplň hodin etické výchovy. Zbylých pět položek se týká chování vychovatelů. Dávají odpověď na otázku, jak mají jednat, pokud chtějí mít pozitivní vliv na rozvoj prosociálního chování u dětí. Tedy osob, které v budoucnu budou základními stavebními kameny společnosti, které ji budou vytvářet a dále formovat. OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ 1. Čím se zabývá etika v praxi? 2. Jaký je rozdíl mezi etikou a morálkou? 3. Které významné osobnosti se etikou zabývali? 4. Vyjmenujte pět základních etických kategorií a definujte jejich význam. 5. Co znamenají výrazy hédonismus, utilitarismus, pragmatismus? Pokud je nejste schopni definovat, vyhledejte si jejich význam v dostupné literatuře. 6. Co je svědomí? Jak vnímáte svědomí jako fenomén? 7. Čím se zabývá současná etika? 8. Vyjmenujte základní principy etiky ve veřejné správě. 14 S tránka

15 2 PODNIKATELSKÁ ETIKA CÍL Cílem kapitoly je studenty seznámit s principy etického podnikání. Ukazuje, jak může ovlivnit etické chování koncepci ekonomického jednání ve společnosti. Ozřejmí rovněž vztahy platné legislativy a důvody, proč by se podnikatelé měli chovat etickým způsobem. ČASOVÁ ZÁTĚŽ STUDIUM KAPITOLY: 120 minut PROCVIČOVÁNÍ: 45 minut Etika podnikání je častým předmětem diskusí ekonomů, filozofů, manažerů, podnikatelů a dokonce i politiků. Současně je kromě etického chování ale i diskutován smysl těchto diskusí. Ekonomické jednání je součástí společnosti od jejich pilířů. Jednání, které není v souladu s mravností, ho doprovází od prvopočátku. Otázka vztahu ekonomiky a etiky tedy není nová. Morální otázky byly v ekonomii přítomny vždy. V učebnici církevního práva ze 12. století píše Gratianus: homo mercator numquam aut vix potest Deo Placere, neboli obchodník se nikdy nemůže líbit bohu nebo jenom stěží. V posledních třiceti letech se diskuse o podnikatelské etice dostaly do oblasti teorie, řešící otázky spojené s chápáním ekonomické a etické racionality, smysl a úlohu byznysu v moderní společnosti a současně do praktické polohy, řešící nové přístupy v podnikání. Otázky etiky v podnikání, které směřovaly na manažery, vyvolávaly pouze rozpaky nebo pobavený úsměv. Bohužel ekonomická situace naší země dodala v posledních letech tomuto tématu zcela jiný rozměr a vážnost. Podnikatelská etika se stala limitujícím faktorem ekonomické prosperity v naší zemi. Základním předpokladem etického podnikání by měla být tzv. fair play. Toto podnikání by mělo sledovat tyto cíle: Povzbuzovat všechny představitele firem k zachovávání etického chování a k začleňování problematiky etické výchovy do vzdělávání zaměstnanců. Přispět k prosazování a uplatňování etických principů v národním hospodářství. Uplatňováním etických principů přiblížit naši podnikatelskou sféru k základním etickým hodnotám, obvyklým v zemích EU. Zlepšit etiku v hospodářské činnosti, která je chápána jako soustava norem poctivého jednání ve vzájemných vztazích podnikatelů s obchodními partnery, zaměstnanci, společníky, s místními orgány a veřejnou správou. V principu jde o jednání, které je ve shodě jak se závazným právem, tak s normami všeobecné morálky a etickými hodnotami. Podporovat růst firem na domácích a zahraničních trzích prostřednictvím rozvoje jejich etického chování. Přispívat k pozitivnímu obrazu českých firem, které čestně a ve shodě se zásadami etiky provádějí svou hospodářskou činnost. Připojení k Evropské unii představovalo kromě nároků ekonomických a politických také ekologické, nárok na harmonizaci právních norem. To v sobě zahrnuje také nutnost chování v duchu zákona, tedy srovnatelné právní vědomí a prostředí. Je nutné připomenout, že to vše v sobě obsahuje potřebu morálního přesvědčení politiků a ekonomů. 15 S tránka

16 2.1 Etika podnikání souvislosti v ekonomickém a historickém kontextu Podnikatelská etika se stala velmi aktuálním tématem koncem 90. let nejen v postsocialistických zemích ale celosvětově. Hlavními příčinami byla postupná ekonomizace společnosti, dynamický technický a technologický rozvoj a globalizace ekonomického rozvoje. V této době se vytváří podmínky pro růst korupčního jednání nejen na našem území. Bez respektování základních etických principů nelze vytvářet zdravý a dynamický rozvoj. Řada manažerů si myslí, že řešit etické otázky v hospodářské sféře není potřeba jako samostatnou oblast, neboť právo, pokud bude dostatečně naplňováno, tyto otázky pokryje. Zákon však nemůže, a ani by se neměl snažit, řešit všechny podrobnosti etického chování. Zákon musí také ze své podstaty být univerzální, a tudíž postrádá pružnost potřebnou k řešení komplexních situací. Hospodářská kriminalita, korupce či nedodržování základních pravidel slušnosti se staly předmětem jednak diskusí veřejnosti, ale také politických slibů v naší zemi. Bohužel věcná diskuse tématu je ztížená skutečností, že je toto téma extrémně zpolitizované. Sleduje trend, který se osvědčil ve vyspělých demokratických a ekonomicky silných zemích. Západní demokratické země i USA mají v této oblasti před námi minimálně náskok jedné generace. Současně je třeba připomenout, že v těchto zemích nebyl násilně přetržen demokratický vývoj, který je nezbytný pro kultivaci podnikatelského prostředí. Podnikatelská etika řeší konflikt mezi vlastním sebezájmem a zájmy ostatních lidí, konflikt odedávna spojovaný s obchodní činností. Je to však nova disciplína, která hledá teoretické koncepty a modely chování firem. Podnikatelská etika není terminologicky dostatečně ukotvená. Podnikatelská etika vychází z obecných morálních norem společnosti a reaguje na společenské proměny a kulturní zázemí společnosti. Za základní definici můžeme pokládat: Podnikatelská etika je profesní aplikovaná normativní etika. Etiku můžeme chápat jako souhrn norem a pravidel, vyjadřující názory společnosti na chování a jednání z hlediska dobra a zla, správnost a nesprávnost. Je to nauka o mravnosti, o původu a podstatě morálního vědomí a jednání. Od starověku si lidé kladou otázku, jak žít. Normativní etika stanovuje normy, jak by se člověk měl chovat a jak by měl žít. Morální čin je reflexí (odrazem) nějakého imperativu (příkaz, důkaz), zobecnění a symetrie, když je na ostatní aplikován tím, že lidé morálně jednající cítí, že se musí chovat předepsaným způsobem, že ve skutečnosti jsou zavázáni, ohraničeni svou povinností. Morálka nepředstavuje nic jiného než dlouhodobě koalizované zájmy společnosti. Podnikatelská etika znamená na jedné straně identifikovat exogenní omezení a respektovat je. Na druhé straně hledat a odpovědně využívat prostor pro uplatnění svých představ. Etika v podnikání směřuje k rozvoji podnikové strategie schopné konsenzu. Etika je mezní ekonomií, která počítá s tím, že ztráta a risk znamenají zisk. Ekonomická činnost se realizuje prostřednictvím vztahů mezi ekonomickými subjekty. Tyto vztahy mezi jednotlivými aktéry jsou regulovány právními a morálními normami. Morálka se tak stává součástí ekonomiky, protože její úroveň ovlivňuje chování ekonomických subjektů, a tím ovlivňuje hospodářskou výkonnost systému. V podnikatelské etice jde o reflexi etických principů do veškerých podnikatelských činností zahrnujících individuální i korporativní hodnoty. Právem se očekává, že akademická sféra přispěje k formování teoretických východisek, která budou přispívat k naplňování etických principů v praxi a běžném životě. Východisek, která prorostou společností, jež vychová následující generace tak, aby se neopakovaly chyby, jichž jsme svědky v posledních letech. 2.2 Vztah práva a morálky Chování ve společnosti je dáno tradicemi, zákony, kulturou, individuálním přístupem,... Tyto jsou formovány, ať už vyššími autoritami do písemné podoby, nebo každodenním životem do povědomí lidem. Starý morální řád je spjat výrazně s náboženstvím. Pro Evropu je to náboženský proud 16 S tránka

17 židovsko-křesťanské tradice. Současná evropská společnost však má ke starému morálnímu řádu nechuť. Právě proto odmítá náboženství. Ateismus v mnoha zemích oproti náboženstvím upevňuje svou pozici ve společnosti. Náboženství je často spojováno fanatismem a spektakulárními teroristickými útoky. Mnohdy je považováno za nebezpečně konzervativní až rigidní. Proto je v dnešní době desatero již v mnoha ohledech překonáno. Morálka však bude vždy postavena nad zákon. I právní řád pamatuje na dobré mravy v podnikání. Od byl zaveden do občanského práva pojem dobrých mravů. Proti dobrým mravům je jednání, které sice přímo neodporuje zákonu ani jiným ustanovením, ale je v rozporu s tím, co se při uskutečňování právních úkonů považuje z morálního hlediska za přípustné. Fakt, že se nějaký právní úkon příčí dobrým mravům, musí být soudem zajištěn vždy nezávisle na vůli soudu a jeho účastníků, v daném čase, na daném místě a za daných podmínek. S pojmem dobré mravy operuje obchodní zákoník v rámci úpravy nekalé soutěže. Podle generální klausule je nekalou soutěží jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé přivodit újmu jiným účastníkům soutěže, jakož i spotřebitelům. Jednání proti dobrým mravům si ponechává mravní rozměr, avšak vzhledem k tomu, že je zásada dobrých mravů zakotvena v zákoně, nabývá i rozměr právní a stává se tak právní kategorií. 2.3 Historie vývoje názorů na podnikatelskou etiku. Otázku Jak mám žít? si člověk klade už od starověku. Profesní etiku v ekonomické činnosti můžeme dnes chápat jako podnikatelskou. Je vázaná na kapitalistické podnikání a začíná se rozvíjet na začátku dvacátého století. Rozvoj kapitalismu je v tomto období spojován s protestantskou etikou. Jako základní dílo je považovaná proslulá stať Maxe Webera Duch kapitalismu a protestantská etika. Weber zde sleduje úlohu puritánského protestantství při prosazování moderní ekonomické praxe. Racionalizace každodenního života zbavila hromadění peněz starého stigmatu a omezením spotřeby podporovala systematickou akumulaci kapitálu. Podle Webera protestantská etika mohla sloužit jako motivační základna rodícího se kapitalismu. Max Weber umožnil historické poznání sociálních souvislostí náboženského a ekonomického systému. Významnost osobnosti podnikatele v ekonomickém rozvoji rozpracoval Joseph Schumpeter, který analyzoval hodnoty, které motivují podnikatele, jako hlavní motor ekonomického růstu. Ve své Teorii ekonomického rozvoje (1936) definoval tři skupiny motivů, které ovlivňují ekonomického ducha: touhu užívat moc, postavení, nezávislost a založit dynastii, vůli překonávat nesnáze, vítězit, být nejlepší, radost z tvořivé činnosti. Na jeho práci navázal David McClelland. Vytvořil nejucelenější psychologickou teorii podnikání a ekonomického růstu. Klíčovým konceptem je motivace dosáhnout něčeho význačného. Svoje poznatky shrnul v díle The Achieving Society, které vyšlo v roce Studium souvislostí mezi ekonomickým a etickým chováním se dostalo do popředí zájmů ekonomů a filosofů v 80. letech nejprve v USA a později také v Evropě. V roce 1988 vydal Amitai Etzioni, profesor ekonomie a sociologie na Harvard Business School své zásadní dílo The Moral Dimension: Toward a New Economics. Snaží se ukázat možnosti integrace ekonomie do širšího etického rámce. Moc hraje klíčovou roli ve vytváření a stabilizování ekonomických systémů. Cena zboží odráží nejen náklady, ale i relevantní ekonomickou moc výrobců ve vztahu k uživatelům a dalším stranám. Pro morální společnost je pak největší výzvou udržet pod kontrolou prvek moci v cenové rovnici: náklad+moc= cena. Fancis Fukuyama se ve svém díle The End of History and the last Man zabývá otázkou svobody a rovnosti (ekonomické a politické) v moderní společnosti. V knize Trust The Social Virtues and Creation of Prosperity hovoří o významu tržního ekonomického systému. Jeho význam vidí v její výkonnosti, která je určena schopností pracovat pro společný cíl. Spolupráce ale vyžaduje schopnost 17 S tránka

18 sdílet stejné hodnoty, z nichž nejdůležitější je důvěra. Firma, ve které neexistuje důvěra má větší transakční náklady spojené s detailními smlouvami a kontrolními mechanismy. 2.4 Současné pojetí podnikatelské etiky Období Základní chování 18 S tránka Podnikatelskou etiku je možné chápat jako vědní disciplínu na straně jedné a na druhé straně také velmi praktickou záležitost firmy. Ekonomické chování nelze chápat jako mravně neutrální a vyhýbat se hodnocení postojů a rozhodnutí, která byla na úrovni firmy učiněna. Lze rozeznávat dva zásadní přístupy k ekonomickým aktivitám: Etický bere v úvahu etické souvislosti. Zahrnuje problémy motivace, sociální problémy. Klade si otázku, jak máme žít, co je spravedlivá společnost apod. Etika v tomto případě není chápána jako něco vnějšího, ale je to součástí vnitřního systému, který ovlivňuje celý systém. Inženýrský (technický) se zrodil až s rozvojem průmyslové éry. Klade důraz na logické, matematické či technické postupy. Etické otázky pro něj nejsou důležité. Ústředním problémem zůstává otázka v hledání prostředků, jimiž lze dosahovat cíle. Jestliže porovnáme tyto dva přístupy, pak lze najít rovinu, ve které se tyto přístupy významně odlišují. Je to rovina motivace, motivace k maximalizaci užitku nebo maximalizaci vlastního zájmu. V současných neliberálních ekonomikách převládá pojetí maximalizace vlastního zájmu, které souvisejí s nedoceněním role etiky v reálném rozhodování. Současná doba nutí firmy přijímat normy své doby. Konec 20. století je považován za dekádu, která nutí firmy k odpovědnému environmentálně-etickému chování. Názory tohoto typu nejsou zdaleka ojedinělé a potvrzují skutečnost, že minimálně americké pojetí businessu v sobě zahrnuje zcela uvědoměle a cílevědomě etické přístupy. Podnikatelská etika jako vědní disciplína je mladá a rychle se vyvíjí. Dá se předpokládat, že nové ekonomické a politické jevy, jako je globalizace, jí budou znovu klást otázku po smyslu podnikání Tabulka č. 1 sumarizuje trendy ve vývoji přístupů v managementu. Tabulka 1: Historický vývoj éry managementu Parametr Mechanistické Humanistické Nepředvídatelné Environmentálněetické Ekonomickéracionální Sociálněemociální Sebepotvrzení Eticko-morální Důraz Produkce Lidé Změna Ekologie Zaměření Tok práce Týmy Systémy Etika Akademická disciplína Engeneering Ekonomie Hlavní koncept Jedna nejlepší cesta Psychologie Sociologie Společné rozhodování Business Počítače Různé podmínky Zdroj: PUTNOVÁ, Anna, Společenský styk, rétorika, etika podnikání. s Důvody etického chování firmy Komunikace Péče o zdraví Nepřijatelnost špatného chování Jaké jsou hlavní motivy pro to, aby se chovala firma eticky? Možné motivy etického chování jsou komparativní výhody na trhu a jsou vymezeny jako šest důvodů: Protože je to v zájmu podniku samotného: Z vnitropodnikového hlediska pozitivní morální klima vytváří generaci dobrých pracovních vztahů, stimuluje výkonnost zaměstnanců a znamená i jistou úsporu nákladů spojených s kontrolní činností a řešením etických konfliktů. Z hlediska postavení podniku v podnikatelském prostředí zvyšuje etické chování jeho kredibilitu.

19 Protože je mravnost obecným zájmem celé společnosti: Obecný požadavek ve společnosti má i ekonomicky pozitivní a stimulující charakter. Morální společnost je méně nákladná, snižuje společenské výdaje na donucovací aparát. Protože každý podnikatelský subjekt očekává etické chování ostatních účastníků ekonomických aktivit: Toto očekávání je výchozím principem jakékoli legální podnikatelské činnosti a dává jí vlastně smysl. Protože je obecně považováno za amorální jednostranně odstoupit od vzájemných dohod a přitom očekávat, že ostatní je budou dodržovat: Jestliže pravidla podnikání vycházejí z etického konsenzu všech účastníků, je vstup do podnikatelského prostředí spojen s morálním závazkem ambivalence. To znamená, že v něm musíme garantovat takové chování, jaké vyžadujeme od ostatních. Protože je společensky mravně neúnosné se proklamativně přihlásit k dodržování etických pravidel a skrytě je porušovat. Jedná se prakticky o soulad slov a činů, který společnost velmi vnímá. Protože jakékoli porušování morálních pravidel podnikatelskými subjekty destruuje prostředí nezbytné pro podnikání. Je-li zásada fair play nedodržována stále větším počtem ekonomických subjektů, ztrácí podnikatelské prostředí pravidla a tím i svoji kvalitu. Teoretický scénář morálního vývoje v podnikání dává do souvislosti s environmentálně etickým názorem ve společnosti. K zlepšení ekologických ukazatelů firem však dochází tlakem z mnoha pozic. Např. obavy ze sankcí při nedodržení norem znečištění; tlaky zahraničních odběratelů, kteří dokonce přispívali na ekologické investice, byl to tlak místních komunit, které sledovaly vývoj ve firmách jejich regionu a v neposlední řadě to byl také tlak veřejnosti a ekologických hnutí. Jakkoliv byly motivy různé, masivní investice a cílevědomá činnost přinesla v této oblasti jasné, pozitivní výsledky. SHRNUTÍ Etika podnikání je disciplínou, která lidstvo provází od začátku jeho ekonomických aktivit. V mnoha kronikách se dočítáme o nekalých praktikách, jichž nedopouštěli kupci nebo řemeslníci, o jejich nepoctivosti nebo podvodech. Dnešní doba by měla vytvářet podmínky pro to, aby od podobných činností bylo upouštěno. Existují základní principy, které by měly provázet každého podnikatele při jeho obchodních činnostech, jednáních se zaměstnanci a dalšími zúčastněnými skupinami (stakeholdery). Jen eticky chovající podnikatel si zajišťuje svým jednáním prosperitu s dlouhodobou perspektivou. OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ 1. Co si představujete pod pojmem fair-play v podnikání? 2. V čem spočívá etika podnikání? 3. Jak ovlivňuje etiku podnikání morálka a jakým způsobem právo? 4. Jaké je současné pojetí podnikatelské etiky? 5. Vyjmenujte šest důvodů etického jednání firmy. 19 S tránka

20 3 MANAŽER A ETIKA CÍL Cílem kapitoly je přiblížit etické povinnosti managementu společností vůči různým zájmovým skupinám a možnosti vytváření podmínek pro etický růst zaměstnanců. Seznamuje s důležitostí etiky jako jedné z podmínek úspěšnosti řízení firmy. ČASOVÁ ZÁTĚŽ STUDIUM KAPITOLY: 120 minut PROCVIČOVÁNÍ: 30 minut O důležitém poslání etiky v současné době často hovoří i ti, kteří mají potřebu se jí zaštítit, aby zakryli vlastní nedostatky či dokonce přestupky nebo aby se schovávali za chyby jiných nebo se jimi kvalifikovaně omlouvali. Škodí tím, že jsou nezdravým příkladem pro ty, kteří jsou dosud eticky nevyhranění. Myšlenka praktického využití etiky v managementu bývá spíše institucializována než využívána jednotlivými manažery v jejich rozhodování. Institucionalizací etiky může sice zřizovatel formálně manifestovat důležitost, kterou etice přikládá, avšak nemůže nahradit identitu a individuální úsilí každého manažera, aby jeho počínání skutečně odráželo jeho vnitřní etické přesvědčení a postoje, aby přinášelo žádoucí efektivitu práce jeho i práce jeho pracovního kolektivu. Vzhledem k pomalosti státní správy se nedaří prokázat úmysl porušit zákon a v přiměřeném čase uplatnit postih. Ještě větší tragédií však je, když neetické manažerské metody jsou předmětem obdivu u těch, kteří maximalizují výnosy za jakoukoliv cenu a obdivují odvahu, s jakou jich bylo dosaženo. Ti spoléhají na tezi, že co není zakázáno, je dovoleno. Jejich odvaha v minulosti rostla, protože neviděli rychlý a rázný zásah státní správy a dopad právní sankce, který by signalizoval, že když se manažer dopustí chyby, ať úmyslně nebo neúmyslně musí za ni nést odpovědnost. Jinak zanedbává výchovný aspekt, především v oblasti prevence a vysvětlování ekonomických zločinů. Dalším tragickým zjištěním, že subjektem neetického jednání jsou i vysocí zástupci státní správy, kteří by měli takové jednání potlačovat, potírat, stíhat a právoplatně soudit. I zde se ukazuje, že ti kteří o etice nejčastěji mluví, jen zakrývají svoje prohřešky. Potvrzuje se zde často stará lidová moudrost Kdo první vzkřikl, zapálil. Často se setkáváme s názorem, že etika je přepych, který si budeme moci dovolit tehdy, až budeme dostatečně ekonomicky silní. Odklon vnímání a hodnocení etického chování v podnikatelské i veřejnoprávní sféře v průběhu válečných i poválečných let je příčinou narušení kontinuity morálního vnímání. V těch dobách bylo odpůrci vládnoucích politických režimů přirozeně kladně hodnoceno, když se vykonalo něco, co záměry vládnoucí garnitury komplikovalo. Postoj k etice a rozvoji etického jednání v managementu i ve společnosti vůbec je závislý na schopnosti každého z nás vnímat význam etiky, na úrovni výchovy k morálce v rodinách i ve školách, na dobrých příkladech v našem okolí, stejně jako na odsouzení špatných činů a konečně na pevnosti přesvědčení každého z nás. Manažer musí mít odvahu proti neetickému chování vystoupit, podporovat kritiku a odsouzení neetického chování ve svém okolí a zabránit mu, pokud to je v jeho možnostech. Uplatňování etiky v podnikání, veřejné správě i v činnostech jiných typů organizací je zajišťováno úsilím všech pracovníků, zvláště pak manažerů na všech úrovních řízení.

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/01.0018

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Projekt: INKUBÁTOR REGIONÁLNÍCH SPECIALISTŮ ANEB INOVACE UNIVERZITNÍCH REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

Více

Příručka pro začínající podnikatelky

Příručka pro začínající podnikatelky 2015 Příručka pro začínající podnikatelky PODNIKAVÉ ŽENY, ANEB ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI ŽEN V JIHOČESKÉM KRAJI Tato publikace pro začínající podnikatelky shrnuje poznatky čerpané z kurzu,

Více

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU Kolektiv autorů Olomouc 2006 1 Oponenti: Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Autoři: doc. PhDr. Otto

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ

ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ RADKA BUŽGOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. Karel Rýdl

Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. Karel Rýdl Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR Karel Rýdl VLIV GLOBALIZACE A POJETÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR Karel

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Olga Penzová Etika hotelového řetězce se zaměřením na vnitropodnikové vztahy (zaměstnanec zaměstnavatel) Bakalářská práce 2014 Etika hotelového řetězce se

Více

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. Dana PROCHÁZKOVÁ Principy

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu PhDr. Jiřina Novotná Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing.

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing. Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vypracovala: Ing. Kateřina Makovská

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více

Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA EKOLOGICKÁ ETIKA

Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA EKOLOGICKÁ ETIKA VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA EKOLOGICKÁ ETIKA 2012 STUDIJNÍ TEXT Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY MANAGEMENTU Roman Fiala 2009 Recenzovali: prof. Ing. Jan Váchal, CSc. doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. Za jazykovou a věcnou správnost

Více

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Ústav pedagogických věd SOPP Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené (diplomová práce) vedoucí práce: Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. vypracovala: Bc. Lenka

Více

Učící se organizace. Věra Dohnalová

Učící se organizace. Věra Dohnalová Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická Fakulta Katedra sociologie a andragogiky Učící se organizace Learning organization Magisterská diplomová práce Věra Dohnalová Vedoucí bakalářské diplomové práce:

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více