Etické jednání a společenská odpovědnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Etické jednání a společenská odpovědnost"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Etické jednání a společenská odpovědnost distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo leden 2013

2 Etické jednání a společenská odpovědnost Vydala Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo 1. vydání Znojmo, 2013 Věra Plhoňová, 2013 ISBN

3 Název Etické jednání a společenská odpovědnost Určení Pro výuku všech studijních oborů v kombinované formě studia na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo 4. semestr Garant/autor Ing. Věra Plhoňová, Ph.D. Recenzoval Ing. Martin Přibyl, Ph.D. Cíl Vymezení cíle Cílem tohoto textu je seznámit studenty v předmětu Společenská odpovědnost a etika se základními principy etického jednání, které doprovázejí jak podnikatelskou činnost, tak i zaměstnance státních orgánů a úřadů. Zároveň definovat společensky odpovědné chování a principy jejich prosazování v praxi. Dovednosti a znalosti získané po studiu textu Studium předkládaného textu by mělo pomoci studentům orientovat se v současné společnosti. Odhalit nevhodné formy jednání a pomoci se s nimi vyvarovat. Absolventi by měli být schopni vytvářet podmínky pro etické jednání ostatních jedinců a společensky odpovědné jednání firem či ostatních organizací jak s lokální, tak i širší působností zejména svým osobním příkladem a rámcem organizace práce, který budou schopni vytvářet.

4 Obsah: 1 ÚVOD OD ETIKY HISTORIE ETIKY CO JE PŘEDMĚTEM ZKOUMÁNÍ ETIKY? Základní etické kategorie Dělení etiky SOUČASNÁ ETIKA ETIKA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Základní principy etiky ve veřejné správě PODNIKATELSKÁ ETIKA ETIKA PODNIKÁNÍ SOUVISLOSTI V EKONOMICKÉM A HISTORICKÉM KONTEXTU VZTAH PRÁVA A MORÁLKY HISTORIE VÝVOJE NÁZORŮ NA PODNIKATELSKOU ETIKU SOUČASNÉ POJETÍ PODNIKATELSKÉ ETIKY DŮVODY ETICKÉHO CHOVÁNÍ FIRMY MANAŽER A ETIKA CO JE MANAŽERSKÁ ETIKA MANAŽERSKÁ ETIKA JAKO SYSTÉM ŘÍZENÍ MANAŽERSKÁ ETIKA JAKO PŘEHLED NÁSTROJŮ APLIKACE PROSAZOVÁNÍ A PODPORA ETICKÉHO CHOVÁNÍ Manažer je vůdce ETICKÉ ASPEKTY ŘÍZENÍ ROLE MANAGEMENTU PŘI FORMOVÁNÍ ETICKÉHO KONCEPTU FIRMY ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S GLOBALIZACÍ ETIKA INTERKULTURNÍHO MANAGEMENTU ETICKÉ CHOVÁNÍ ETICKÝ KODEX/KRÉDO Profesní kodexy Etický kodex organizace TVORBA ETICKÝCH KODEXŮ NÁVRH NA IMPLEMENTACI ETICKÉHO KODEXU TRANSPARENTNOST ETICKÝ AUDIT NEETICKÉ JEDNÁNÍ NA PRACOVIŠTI MOBBING NEPOCTIVOST Jak proti nepoctivosti na pracovišti LIBERALISMUS A SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST PODNIKŮ HISTORIE LIBERALISMU ZÁKLADY LIBERÁLNÍ POLITIKY Vlastnictví Svoboda Mír Soukromé vlastnictví a etika ROLE OECD V PROCESU LIBERALIZACE... 42

5 6.4 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST JEKO DOPLNĚNÍ NEBO NAHRAZENÍ PRAVIDEL? INSTITUCE UPRAVUJÍCÍ CHARAKTER PROSTŘEDÍ TRHU ZÁRODKY PRAVIDEL PRO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST KORPORACÍ V GLOBÁLNÍM MĚŘÍTKU LIBERÁLNÍ TRH A JEHO PRAVIDLA JAKO RÁMEC SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ÚVOD DO CSR POJEM CSR ISO SOUVISLOSTI VZNIKU CSR TEORIE CSR OBLASTI CSR PŘÍNOSY CSR SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ AKTÉŘI V OBLASTI CSR Soukromé firmy (korporace) Investoři Státy (veřejný sektor) Organizace občanského sektoru Ratingové agentury Evropská unie AKTIVITY ORGANIZACÍ V OBLASTI CSR Sponzorství a dárcovství Nadace a podnikové nadační fondy Sociální marketing Reportování společenské odpovědnosti Další formy podpory PŘÍSTUPY K CSR V RŮZNÝCH ORGANIZACÍCH Přístup organizace k CSR podle její velikosti Přístup organizace k CSR dle závislosti jejího zisku na dobré pověsti u zákazníků Přístup organizace k CSR podle jejího vlastnictví ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY A JEJICH PŘÍSTUP K CSR Přístup k CSR v prostředí veřejné správy Role veřejné správy v oblasti CSR Důvody organizace veřejné správy pro zavedení CSR principů do praxe DŮVODY ZAVÁDĚNÍ CSR KONCEPCE V ORGANIZACÍCH Motivace organizace ke společensky odpovědnému chování CSR a ziskovost organizace CSR a loajalita zákazníků CSR a motivace zaměstnanců CSR a image firmy CSR a dostupnost kapitálu ZAVÁDĚNÍ CSR V ORGANIZACI TVORBA CSR KONCEPCE V ORGANIZACI Zajištění hlavních motivačních faktorů pro tvorbu CSR koncepce Identifikace klíčových CSR vizí organizace... 68

6 9.1.3 Zhodnocení současného stavu CSR v organizaci Vnitřní analýza sebehodnocení organizace Analýza vnějšího prostředí Stakeholdeři Stanovení hlavních témat a cílů CSR Reporty KOMUNIKACE CSR ODPOVĚDNOST FIREM VŮČI ZÁKAZNÍKŮM OCHRANA SPOTŘEBITELE Obecná pravidla OSN pro ochranu spotřebitele EVROPA A JEJÍ PRAVIDLA VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM PODNIKATELSKÁ ETIKA VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM CSR MOTIVY SPOTŘEBNÍHO CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ ODPOVĚDNOST VŮČI ZAMĚSTNANCŮM PRÁVNÍ ÚPRAVA PODMÍNEK ZAMĚSTNÁVÁNÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM A VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM FLEXIBILITA V ZAMĚSTNÁNÍ, FLEXICURITA ETICKÉ KODEXY A ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČENSKÉ CHOVÁNÍ CO JE SPOLEČENSKÝ STYK ZÁKLADNÍ POJMY SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ OSOBNÍ STYK VNĚJŠÍ VZHLED PRAVIDLA PŘEDNOSTI VCHÁZENÍ, VYCHÁZENÍ, ČESTNÉ MÍSTO ŽENA A MUŽ V PRACOVNÍM STYKU NEFORMÁLNÍ JEDNÁNÍ ETIKA TELEFONNÍHO STYKU Komunikace po telefonu krok za krokem Neverbální projev ETIKETA PÍSEMNÉHO STYKU Psaní obchodních dopisů NEJČASTĚJŠÍ PROHŘEŠKY PROTI SPOLEČENSKÉMU STYKU Pozdní příchod Nevhodný oděv Nevhodné téma k hovoru Žvýkačka Mobilní telefon Komolení jmen ETIKETA PŘI STOLOVÁNÍ NEHODY SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 94

7 ÚVOD Nejdůležitější povinnost profesionála byla jasně formulována před dvěma a půl tisíce lety v hippokratovské přísaze slavného řeckého lékaře: Primum non nocere především neškodit. Peter Ferdinand Drucker Pro současnou společnost je typické často jednání, které nebere v potaz veřejný prospěch, ale pouze vlastní užitek konajícího jedince na úkor ostatních. Toto jednání můžeme sledovat prakticky denně bez ohledu na to, zda ve svém blízkém okolí nebo ve vysoké politice. Přestože jsou tyto skutečnosti v hledáčku medií, která na ně neustále upozorňují a poukazují, situace se nezlepšuje, naopak vyplouvají na povrch nové a nové skutečnosti a prohřešky stále většího počtu lidí. V okamžiku, kdy je spojován veřejný zájem a podnikatelské subjekty (formou veřejných zakázek), objevují se příležitosti, kdy se mohou obě strany obohatit na úkor třetí strany, kterou představuje veřejnost, tedy daňový poplatník. Mnozí podnikatelé si sami dobře uvědomují, že mají dělat správné věci, tedy chovat se seriózně k zákazníkům a partnerům, starat se o své pracovníky, pečovat o dobré sousedské vztahy, chránit životní prostředí a další. Takovéto chování přináší výhody i podniku. V poslední době se objevují i další důvody odpovědného podnikání, například tlak a očekávání ze strany zákazníků, místních komunit, vládních orgánů, bank, věřitelů a pojišťoven. Součástí odpovědného podnikání je nejen generování zisku ale zároveň je nutné brát v potaz sociální a ekologické zájmy. Odpovědný podnik uspokojuje požadavky nejen zákazníků ale i dalších osob (fyzických i právních), s nimiž při svých aktivitách spolupracuje - například zaměstnanců, dodavatelů a místních komunit. Pozitivně tak působí na celou společnost a usměrňuje svůj vliv na životní prostředí. Výsledek odpovědného podnikání přináší firmě přímý i nepřímý prospěch a zajišťuje dlouhodobou konkurenční výhodu oproti firmám, které se takto nechovají. Etické jednání by nás mělo provázet od malička na každém kroku až k tomu poslednímu. Již od dětství by měly být vzory předjímány a lidé by je měli následovat. Jen tím dostane demokratizační trend společnosti punc společnosti slušné a spravedlivé. Učební text je určen studentům bakalářského studia a vytváří předpoklady pro osvojení si základních pojmů etického a společensky odpovědného chování v tržně orientovaném hospodářství. Během studia je vhodné zamýšlet se nad souvislostmi ekonomických faktorů, lidského jednání a rámce, který je vytvářen politicko-společenskou organizací života v daném prostředí, života ve společnosti, ze které stále více mizí hranice mezi jednotlivými oblastmi, ve které stále více narůstá mobilita, která dává příležitost k úspěchu, avšak tento není zaručen všem. Žijeme ve světové ekonomice a budeme v ní žít celý svůj život, i když nevytáhneme paty z domova. Lester Thurrow

8 1 ÚVOD OD ETIKY CÍL Cílem kapitoly je seznámit studenta, popř. zopakovat, základní pojmy a kategorie z etiky jako vědy. Současně je nastíněn i vývoj této vědní disciplíny od nejranějších fází do současné doby. ČASOVÁ ZÁTĚŽ STUDIUM KAPITOLY: 90 minut PROCVIČOVÁNÍ: 30 minut S pojmem etika, který je odvozen od řeckého slova ethós, znamenající mrav, zvyk, se v současné společnosti setkáváme stále častěji a to nejen ve veřejném sektoru, ale i v sektoru soukromém. V odborné literatuře nenajdeme jednotnou definici etiky obecně, ani etiky ve veřejné správě, což je dáno především tím, že obsah pojmu etika prošel dlouhým historickým vývojem. Etiku většinou chápeme jako nauku o lidských záměrech, jednáních a vztazích z hlediska jejich dobrých nebo zlých důsledků pro člověka jako jedinečnou osobnost, pro společnost jako celek i pro veškerou skutečnost, s níž je člověk v kontaktu. Předmět etiky se potenciálně týká veškerého lidského počínání. Etika ovšem nemůže rozhodovat za nikoho, jak se má chovat. Nepředstavuje pravidla chování jakožto mravní normy, ale studuje je, zkoumá mravní postoje, aby ukázala předpoklady, možnosti a důsledky určitého způsobu jednání a s nimi spojených závazných předpisů. 1.1 Historie etiky Etika jako věda je součástí filozofie. Provází nás již po staletí. Během dějinných epoch na ní bylo nahlíženo z různých úhlů. Poskytuje pravidla a normy lidského jednání a chování, reflektuje morálku. Můžeme ji označit jako teorii způsobu lidského života, chování a jednání. Historii etiky můžeme rozdělit na tři velké historické období - starověk, středověk a novověk po současnost. Starověk západní civilizace (500 př. n. l. 500 n. l.) je charakteristický hodnotami a myšlením Starověkého Řecka, řeckými městskými státy, přímou demokracií a především řeckou filozofií. Etika starověku všeobecně souvisí s filozofickým myšlením, v rámci kterého existovala všechna epistéme poznání. Všeobecně lze říct, že předsokratovské období je charakteristické hledáním odpovědí na otázky podstaty světa a života. Významnou roli tu sehrává polyteizmus mnohobožství, kdy bohové jsou vnímáni jako ti, kteří bdí nad tím, jak se realizuje osud. Nejsou tedy ani původci morálky. V tomto období výrazně dominuje fyzei nad nomo příroda nad konvencí. Nejvýznamnějším představitelem starověké etiky je Aristoteles, kterého lze považovat za jejího zakladatele. Aristotelova etika je etikou štěstí, blaženosti, jež představuje cíl života a zároveň největší dobro. Zdůrazňoval, že nejvyšší ctnosti dosáhne člověk umírněností. Ideálem Aristotelovy etiky je občan s bohatě rozvinutými vztahy. Dalšími z představitelů tohoto období jsou Sokrates, podle kterého mravní chování člověka musí začít hledáním každého sám v sobě a realizací přes sebe samého a Epikuros, který se zabýval etikou ve smyslu učení o mravnosti. Středověké etika ( století) je úzce spojena s křesťanstvím. Jedním z představitelů je Aurélius, podle kterého existuje absolutní dobro, zatímco absolutní zlo neexistuje. Na rozdíl od starověkých filozofů Aurélius staví morálku mimo jednotlivce a ztotožňuje jí s boží vůlí. Druhý představitel tohoto období Tomáš Akvinský dělí etiku na monastiku, tzn. (jednotlivé činy jsou zaměřeny k nejvyššímu cíli), ekonomiku a politiku. Vývoj etiky v novověku (15. století současnost) se zaměřuje více na hodnoty uvnitř člověka a na hledání pravdy. Etika v tomto období není pouze o člověku, ale není ani pouze o Bohu a vztahu 8 S tránka

9 člověka k němu, ale má objektivně subjektivní charakter. Hlavními mysliteli této epochy jsou Thomas Hobbes, Baruch Spinoza a Imanuel Kant. Thomas Hobbes tvrdil, že člověk je spojovacím článkem mezi státem a společností. Podle Hobbse existuje nevyhnutelný zákon a to zákon sebezáchovy, na základě kterého člověk předepisuje morální normy, které jsou základem lidské morálky. Morálka podle Spinozy je v souladu s jeho celkovým učením má podstatu v přírodě, rozumu a člověku. Úlohu etiky v odstraňování afektu, který mu brání přirozenosti. Kantovské pojetí etiky spočívá v rozdělení morálky na objektivní status (co se nachází mimo člověka) a subjektivní status (co je uvnitř jednotlivce). Podle Kanta je povinností všech jednat na základě mravního zákona. 19. a 20. století je charakteristické velkým rozvojem civilizace, na což přirozeně reaguje i etika, ve které se i přes její neustálý návrat k minulosti objevují nové tendence. Etické koncepce jsou utvářené pod dobovým vlivem jednotlivých událostí a přirozeně je ovlivňují jednotlivé ideologie např. liberalismus, komunismus, fašismus, sociální demokracie aj. V tomto období se etikou zabýval např. významný sociolog August Comte, který ji považuje za součást sociologie. Pro Friedricha Nietzscheho je nejvyšší hodnotou život a hovoří o člověku, který ztrácí víru v Boha, a tím ztrácí v moderním světě oporu v hierarchii hodnot vlastního života. Obecně lze tedy říct, že kořeny evropské etiky jsou již v antice, kde etika směřovala ke ctnosti a ke zdatnosti. Již v 5. a 4. stol. př. n. l., bylo veškeré vzdělání člověka zaměřeno eticky, a kdo jej nectil, nemohl v budoucnosti uspět v intelektuálním ani veřejném životě. Na antickou etiku navázala židovská a křesťanská etika. Křesťanská etika ovlivňuje nejen svým desaterem, ale i svým učením o lásce a úctě k bližnímu. Židovská etika se zabývala spíš otázkou rodiny, sociálních problémů a spravedlností. 1.2 Co je předmětem zkoumání etiky? Etika pokládá otázky: Co je dobro? Co je zlo? Co je spravedlnost? Jaký je smysl našeho konání? Proč máme jednat tak a ne jinak? Co je svědomí? Co je spravedlnost? Proč platí určité normy? Proč a za jakých okolností a s jakými výsledky se lidé chovají či nechovají mravně? Čím se ve své praxi zabývá? Normami lidského chování, rozhodnutími, která lidé činí, a způsoby, jimiž svou volbu odůvodňují. Tradiční vnímání etiky je spjato s antikou, v řeckých městských státech platily od 5. století př. n. l. Vžité etické normy vycházející z etických norem sedmi mudrců. Za základní ctnosti byly považovány uměřenost, zbožnost, statečnost, spravedlnost. Sofisté však upozorňovali na relativnost mnoha tradičních zásad. Později např. Platón dochází k pokusům definovat etické pojmy a dospět k mravním jistotám. Převahu postupně získává etika všelidská (kosmopolitní). Ve 2. století př. n. l. formulovali filozofové ideu lidství (řecky filantrópia, latinsky humanita) obsahující požadavek, aby každý jednotlivec aktivně rozvíjel spravedlnost a lásku k lidem jako nepsaná pravidla lidského soužití. Dnes do etiky rovněž zahrnujeme vztahy jednotlivců (rodina, generační vztahy, vztahy muž žena - dítě, interkulturní vztahy, mezináboženské vztahy, otázky politiky, vztahy národů, ras a států, vliv člověka na přírodu atd.). Jako aplikovaná věda se používá etika v otázkách těch lidských činností, které se dotýkají zdravého vývoje jedinců nebo na něj mohou mít vliv. Patří sem otázky práva, euthanasie, pornografie, reprodukce života, genetiky, eugeniky, trestu smrti atd. V posledních desetiletích nás provází na každém kroku globalizace. Dochází k přesunu nejen zboží z různých míst planety na jiná, ale také k pohybu osob. Na prvky etiky tak má i velký vliv míšení 9 S tránka

10 a prolínání kultur, tradic, životních stylů, které přinášejí nejen kladné, ale i záporné okamžiky (xenofobie, agresivita, nacionalismus, rasismus). V současné době se etika nesnaží o formulaci univerzálních zákonů, ale kontrolovanou interpretaci fenoménu morální diverzity, o její porozumění, upozorňuje na potíže s komunikací v mnohovrstevném globalizovaném světě Základní etické kategorie K lepší orientaci v otázkách etiky je třeba vysvětlit základní pojmy a kategorie, kterými se zabývá. Morálka - z latinského mos - mrav, obyčej, zvyk; je proměnlivý historicky a kulturně podmíněný souhrn hodnotících soudů, zvyků, názorů, hodnot, ideálů, pravidel, institucí a norem, jimiž se lidé řídí ve svém praktickém mravním jednání. V morálce se konstituuje sociální identita člena společnosti. V užším smyslu slova lze morálku chápat jako mravní postoj, chování a smýšlení jednotlivce (nebo skupiny). Morálka je formálně vyžadována a očekávána. Morální znamená patřící do oblasti morálky (opakem není nemorální, ale nacházející se mimo oblast morálky), morálně dobré nebo špatná znamená shodu nebo neshodu jednání s vlastním svědomím a současnými morálními pravidly. Moralismus je zúžení etiky na zákonnost, na určité eticko-mravní jednání, které je přikázané, často i v oblastech, které nesouvisejí s oblastí morálního (např. umění). Mravnost je jednání, které odpovídá obecným mravním normám, zvyklostem standardům, odpovídá určité kulturní epoše, ve které je tradováno rozlišení mezi dobrem a zlem, tabu apod. Mrav označuje v etice způsob chování, které se řídí mravními normami (uznávanými více či méně v určitém společenském prostředí), je to taková životní norma, která obsahuje obvyklé způsoby jednání a posuzování. Éthos je mravními a morálními normami ovlivněné celkové jednání jednotlivce (nebo skupiny), které se utváří zvyky, učením, konsensem (zvyklostí), zákonem (éthos lékařský, právnický). Etologie byla v minulosti vědou, která se zabývala zákony určujícímu povahu chování. Dnes se tak nazývá vědní disciplína, která se zabývá chováním zvířat či živých organismů. Dobro zpravidla značí to, co těší, co uspokojuje, co odpovídá tužbám, co je naplňuje: Platón chápe dobro jako nejvyšší ideu. Dle Spinozy je dobré vše, o čem jsme přesvědčení, že je prostředkem na cestě k ideálu člověka. Kant říká, že ve vesmíru není nic, co by bylo možné považovat za dobré, kromě dobré vůle. Podle Schopenhauera je dobré vše to, co přitakává vůli. Nietche tvrdí, že filosofie se má postavit mimo dobro a zlo. Zlo je to, co záměrně a úmyslně působí bolest a utrpení, škodí, je neprospěšné, neužitečné, ohrožující, jak zlo lze hodnotit jevy, události a jednání mezi lidmi a také lidi vůči biotickému prostředí: Aristoteles posuzuje zlo jako ne-radost, bolest, nedostatek. Aristotelsko-tomistická tradice chápe zlo jako nedostatek dobra. U Leibnitze spočívá v nedokonalosti fyzické (utrpení) a mravní (hřích). Podle Kanta je zdrojem zla zlá vůle. Svoboda znamená možnost jednat podle vlastní vůle. Absolutní svoboda neexistuje. Základní problémem je rozpor mezi svobodou jedince a svobodou ostatních. Klademe si řadu otázek, např. jestli moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda jiného člověka, nebo kdy musí naše osobní svoboda ustoupit obecnému zájmu, kdy tento veřejný zájem končí, kdy je osobní svoboda nezrušitelná. 10 S tránka

11 Svobodu můžeme dělit na negativní (zabezpečení jednotlivce proti omezování a zasahování z vnějšku) a pozitivní (čeho jsme schopni v rámci poznání). Svoboda vůle je uplatňována ve chvíli. Kdy se člověk svobodně rozhoduje pro nějaký čin, nebo zda je k němu nějak determinován. S tím souvisí filozofická otázka, zda je člověk odpovědný za své činy. Zastánci svobodné vůle tvrdí, že člověk má vždy možnost se svobodně rozhodnout (a nesledovat své sklony a motivaci). Svědomí je jakýsi vnitřní hlas, který nám říká, zda jsme vykonali něco špatného nebo dobrého a čin již nejde vrátit. Normy, podle kterých se hodnotíme, získáváme od raného věku, většinou nepodléhají běžné racionální kontrole. Když se rozhodneme správně, tedy podle zažitých morálních norem i podle vlastních morálních norem, žádné výčitky svědomí se neobjeví, naopak dostaví se pocit uspokojení. Často se objevují případy, kdy při mravním rozhodování volíme mezi dvěma přibližně stejnými normami (hodnotami). Spravedlnost ve své absolutní podobě nemůže být nikdy dosažena, člověk však o ni stále usiluje, každá společnost si vytváří určitý systém pravidel a zákonů, které umožňují jistého stupně spravedlnosti dosáhnout. Obsah toho, co považujeme za spravedlivé, se mění, dnešní svět vychází z uznání principálního rovnosti všech lidí, která vyplývá především z nezrušitelnosti základních lidských práv a svobod. Nejakcentovanější je spravedlnost jako rovnost, a to rovnost příležitostí (ke vzdělání, zaměstnání, lékařské péči, získávání majetku). Odpovědnost (mravní) znamená přebírání odpovědnosti za to, co děláme. Posuzujeme hodnoty, podle nichž jsme se rozhodli žít: nakolik se shodují s obecnými normami a platnými normami právními. Právo existuje vedle morálních norem, umožňuje objektivní posouzení jejich dodržování, umožňuje trestat formální autoritou jejich nedodržení. Způsob a smysl života v osobním životě se setkáváme s morálkou jako s jedním ze základních regulativů lidského jednání a také jako s vodítkem při hledání orientace v životě, při hledání štěstí a smyslu života. Když jsme se rozhodli konat dobro, klademe si otázky, v čem spočívá, jaké jsou nejdůležitější hodnoty lidského života, jaká cesta vede ke štěstí, k mravní dokonalosti. Svým jednáním často přebíráme odpovědnost i za druhé (partnerství, vztahy s rodiči, vztahy s kamarády a známými, výchova dětí) Měli bychom si uvědomovat, že rozhodování, které probíhá ve stresu, může mít rozsáhlé důsledky, které budou hodnoceny jak našim svědomím, tak veřejným míněním. Měli bychom klást, co největší důraz na svobodu, lidskou důstojnost, zodpovědnost a realizování dobra pro ně samotné Dělení etiky Pohled na etické jednání se může lišit podle individuálních přístupů. Rovněž přístupy k etice se mohou odlišovat. Na etiku tedy můžeme nahlížet např. z pohledu tří variant. 1. varianta: Fundamentální etika (obecná) zahrnuje metaetiku (analýza morálních diskursů), kognitivistické teorie a obecné teorie (základní problémy a pojmy). Speciální etika norem. Individuální etika (povinnost vůči sobě, povinnost vůči bližnímu, sexualita, manželství, etika medicíny, ekologie, vztahy k jiným kulturám, vztahy k přírodě a ke zvířatům atd.) Sociální etika (právo, státní správa, politika, hospodářství, kultura sociální péče). 2. varianta: Empirická etika (hédonismus, utilitarismus, pragmatismus). Etika dělená dle transcendentální diferenciace (etika ctností, existencialistická etika, diskusní etika). 11 S tránka

12 Analytická etika (positivismus, emotivismus, deskriptivismus, preskriptivismus). 3. varianta (dělení vycházející z analytické tradice): Deskriptivní etika se snaží co nejpřesněji popsat oblast morálky v jejich rozmanitých kulturních podobách. Preskriptivní etika (normativní) nalézá kritéria pro stanovení podmínek jednání, jehož mezní hranice lze označit jako morálně dobrá i špatná. Metaetika se zabývá jazykovou analýzou a reflexí jazyka s cílem objasnit význam základních mravních pojmů a správnost nebo nesprávnost obecných soudů. 1.3 Současná etika Současná etika se vyslovuje k již zmíněným globálním problémům planety, mezi které patří problémy životního prostředí, přelidnění, vzrůstající rozdíly mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi, otázky zachování míru, mezinárodní spolupráce atd. Reaguje na rychlý rozvoj věd, ale i nové skutečnosti v mezilidských vztazích. Rozvíjí etiku evoluční, environmentální, politickou, sociální. Vyzdvihuje bioetiku, která se zabývá mravními otázkami rození, života a smrti, zvláště s ohledem na nové možnosti vycházejících z biologických a medicínských zkoumání (interrupce, sterilizace, genová manipulace, euthanázie, experimenty prováděné na lidech nebo zvířatech). Kritizuje antropocentrismus, jenž vychází z potřeb, požadavků, jednání, cílů a dějin člověka, kdy výsadní postavení člověka umožňuje jeho bezohlednost vůči mimolidské skutečnosti, která se obrací ve svých důsledcích proti němu. Člověk je kritizován z pohledu: Holistického preferuje význam celku před jeho částmi Ekologického vzájemné vztahy mezi člověkem a přírodou jsou dlouhodobě narušovány a ničeny. Je nutné stále zpřísňovat vymezení nutných pravidel chování, potřebných k zachování a zlepšení životního prostředí. Postmoderního etika se snaží diagnostikovat příčiny evropské civilizační krize, odhalovat patologické jevy současnosti. Jedním z hlavních úkolů společnosti je vytvářet etické klima, které bude formovat jedince, kteří nebudou svolní nechat se strhnout neetickým jednáním okolí, jedince, jimž budou morální hodnoty a slušnost vštěpována již od dětství tak, by ji považovali za standart, který není potřeba komentovat nebo vyzdvihovat, který bude součástí jejich každodenního života stejně jako jídlo, kartáček na zuby nebo spánek. 1.4 Etika ve veřejné správě Pojem etika ve veřejné správě bývá většinou chápán jako aplikace morálních standardů v činnostech veřejné správy. Ve všech politických systémech kvalita vlády a její správy reflektuje standardy nebo hodnoty společnosti. V zastupitelských demokraciích tyto hodnoty obecně zahrnují očekávání, že struktura a organizace vlády a správy bude podněcovat spravedlnost, čestnost a rovnost a že chování a rozhodování úředníků veřejné správy bude v souladu s tímto očekáváním. Obecně platí, že etika veřejné správy je jednou z tradičních, klasických hodnot veřejné správy, která je především zaměřena na vymezení správného od nesprávného a dobrého od špatného. Z dalších klasických hodnot veřejné správy můžeme za etické hodnoty s jistotou označit zejména integritu, nestrannost, čestnost, slušnost a odpovědnost. Zájem o etiku ve veřejné správě v posledních desetiletích značně vzrostl, takže toto období je v zahraniční odborné literatuře nazýváno přímo léty etiky. V souvislosti s tím stojí za zmínku správní 12 S tránka

13 reformy nazývané New Public Management (NPM), ke kterým došlo počátkem 80. let minulého století nejdříve v angloamerických státech, odkud se rozšířily i do evropských států. Reformní vlna NPM byla orientována především na růst ekonomiky, efektivnosti a účinnosti (v angličtině zvaná tři E: Economy, Effectiveness and Efficiency) veřejné správy, což vyvolalo obavy, že ostatní hodnoty veřejné správy budou potlačeny. Ve správně-teoretické, ale i politologické, ekonomicko-správní či sociologicko-správní literatuře se tak začaly stále častěji objevovat studie vycházející z poznání nutnosti zakotvit etiku (tedy čtvrté E) do cílového zaměření správních reforem Základní principy etiky ve veřejné správě Ve veřejné správě platí úzká vazba mezi etikou a ostatními tradičními hodnotami, zejména odpovědností; není-li chování úředníka odpovědné, lze je stěží označit za etické. Jako konkrétní příklad lze uvést činnost Komise pro vyšetření standardů chování ve veřejném životě, která byla zřízena ve Spojeném království v 90. letech minulého století, za vlády Johna Majora. Komise, pod vedením lorda Nolana, ve své výsledné zprávě z r stanovila sedm principů chování veřejných úředníků, o kterých byla přesvědčena, že se vztahují ke všem aspektům veřejného života: Nezištnost - veřejní úředníci musejí rozhodovat výhradně ve veřejném zájmu a nikoli, aby získali finanční nebo jiné materiální výhody pro sebe, svoji rodinu nebo svoje přátele. Integrita - úředníci se nesmějí dostat pod finanční nebo jiný závazek jednotlivců nebo organizací, kteří by je mohli ovlivňovat při výkonu jejich úředních povinností. Objektivnost - při výkonu veřejné činnosti, včetně jmenování, uzavírání smluv, doporučování jednotlivců k odměnám a dávkám, musejí úředníci rozhodovat podle zásluhy. Odpovědnost - za své rozhodování a svoji činnost jsou úředníci odpovědni veřejnosti a musejí se podrobit příslušné kontrole. Otevřenost - při svém rozhodování a veškeré činnosti musejí úředníci jednat tak otevřeně, jak jen možno; musejí zdůvodnit svoje rozhodnutí a mohou omezit informace pouze tehdy, vyžaduje-li to širší veřejný zájem. Čestnost - úředníci jsou povinni deklarovat všechny své soukromé zájmy vztahující se k jejich veřejným povinnostem a podniknout kroky k vyřešení konfliktů způsobem chránícím veřejný zájem. Vedení - každý veřejný úředník má prosazovat a podporovat tyto principy vedením a vlastním příkladem. SHRNUTÍ Etika představuje vědní disciplínu, která udává základní pravidla chování ve společnosti ostatních lidí. Že je vědou velmi důležitou lze usuzovat z historie, kdy se problémy společnosti lidí zabývaly již starověcí myslitelé. Zájem o ni neopadl ani ve středověku a neupadá podnes. Naopak stav společnosti volá po upevňování etických principů, které vycházejí z letitých znalostí a zkušeností, přesto nezůstávají mrtvými pojmy. UPOZORNĚNÍ Jak se chová prosociální člověk? Snaží se být užitečný druhé osobě, skupině lidí nebo sociálnímu cíli, bez toho, že by očekával odměnu. Synonymem je tedy altruismus nebo láska (agapé). Není takové chování spíše projevem slabošství? Nepotřebuje dnešní doba spíše lidi, kteří se umí prosadit? Pro odpověď se musíme vrátit do roku Kitty Genovese se 13. března vracela okolo třetí hodiny po půlnoci domů z práce. Před jejím domem v jedné čtvrti v New Yorku ji napadl muž a několikrát ji bodl nožem. Žena začala volat o pomoc a její křik vystrašil útočníka a ten utekl. Za nějaký čas se ale vrátil a ženu ubodal. Při vyšetřování případu se zjistilo, že nejméně 38 sousedů, které probudil křik napadené ženy, přihlíželo po 35 minut z oken svých bytů útoku, a přesto nepřišli na pomoc a ani nezavolali policii. Na policii zavolal až jeden muž po dokonání vraždy, ale to se nejprve telefonicky zeptal svého přítele, zda je to vhodné, aby případ policii oznámil. Tato událost rozpoutala v USA bouřlivou diskuzi a objevila se celá řada psychologických výzkumů, které se snažily odpovědět 13 S tránka

14 na otázku, co ovlivňuje charakter člověka v podobných situacích. Psychologové D. Solomon, E. A. Wynne a mnozí další nezávisle na sobě zjistili, že rozhodujícím faktorem pozitivního vývoje charakteru je prosociálnost. Jednoduše řečeno: Pokud si dítě osvojí prosociální postoje a styl chování, s velkou pravděpodobností vyroste v charakterního člověka. Závěry bádání přijal i španělský psycholog R. Roche, který se ve svých výzkumech zaměřil na skutečnosti, které ovlivňují rozvoj samotné prosociálnosti. Díky výsledkům zkoumání objevil 15 faktorů. Prvních deset jsou sociální dovednosti, které podmiňují rozvoj prosociálního chování a tvoří program, tj. náplň hodin etické výchovy. Zbylých pět položek se týká chování vychovatelů. Dávají odpověď na otázku, jak mají jednat, pokud chtějí mít pozitivní vliv na rozvoj prosociálního chování u dětí. Tedy osob, které v budoucnu budou základními stavebními kameny společnosti, které ji budou vytvářet a dále formovat. OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ 1. Čím se zabývá etika v praxi? 2. Jaký je rozdíl mezi etikou a morálkou? 3. Které významné osobnosti se etikou zabývali? 4. Vyjmenujte pět základních etických kategorií a definujte jejich význam. 5. Co znamenají výrazy hédonismus, utilitarismus, pragmatismus? Pokud je nejste schopni definovat, vyhledejte si jejich význam v dostupné literatuře. 6. Co je svědomí? Jak vnímáte svědomí jako fenomén? 7. Čím se zabývá současná etika? 8. Vyjmenujte základní principy etiky ve veřejné správě. 14 S tránka

15 2 PODNIKATELSKÁ ETIKA CÍL Cílem kapitoly je studenty seznámit s principy etického podnikání. Ukazuje, jak může ovlivnit etické chování koncepci ekonomického jednání ve společnosti. Ozřejmí rovněž vztahy platné legislativy a důvody, proč by se podnikatelé měli chovat etickým způsobem. ČASOVÁ ZÁTĚŽ STUDIUM KAPITOLY: 120 minut PROCVIČOVÁNÍ: 45 minut Etika podnikání je častým předmětem diskusí ekonomů, filozofů, manažerů, podnikatelů a dokonce i politiků. Současně je kromě etického chování ale i diskutován smysl těchto diskusí. Ekonomické jednání je součástí společnosti od jejich pilířů. Jednání, které není v souladu s mravností, ho doprovází od prvopočátku. Otázka vztahu ekonomiky a etiky tedy není nová. Morální otázky byly v ekonomii přítomny vždy. V učebnici církevního práva ze 12. století píše Gratianus: homo mercator numquam aut vix potest Deo Placere, neboli obchodník se nikdy nemůže líbit bohu nebo jenom stěží. V posledních třiceti letech se diskuse o podnikatelské etice dostaly do oblasti teorie, řešící otázky spojené s chápáním ekonomické a etické racionality, smysl a úlohu byznysu v moderní společnosti a současně do praktické polohy, řešící nové přístupy v podnikání. Otázky etiky v podnikání, které směřovaly na manažery, vyvolávaly pouze rozpaky nebo pobavený úsměv. Bohužel ekonomická situace naší země dodala v posledních letech tomuto tématu zcela jiný rozměr a vážnost. Podnikatelská etika se stala limitujícím faktorem ekonomické prosperity v naší zemi. Základním předpokladem etického podnikání by měla být tzv. fair play. Toto podnikání by mělo sledovat tyto cíle: Povzbuzovat všechny představitele firem k zachovávání etického chování a k začleňování problematiky etické výchovy do vzdělávání zaměstnanců. Přispět k prosazování a uplatňování etických principů v národním hospodářství. Uplatňováním etických principů přiblížit naši podnikatelskou sféru k základním etickým hodnotám, obvyklým v zemích EU. Zlepšit etiku v hospodářské činnosti, která je chápána jako soustava norem poctivého jednání ve vzájemných vztazích podnikatelů s obchodními partnery, zaměstnanci, společníky, s místními orgány a veřejnou správou. V principu jde o jednání, které je ve shodě jak se závazným právem, tak s normami všeobecné morálky a etickými hodnotami. Podporovat růst firem na domácích a zahraničních trzích prostřednictvím rozvoje jejich etického chování. Přispívat k pozitivnímu obrazu českých firem, které čestně a ve shodě se zásadami etiky provádějí svou hospodářskou činnost. Připojení k Evropské unii představovalo kromě nároků ekonomických a politických také ekologické, nárok na harmonizaci právních norem. To v sobě zahrnuje také nutnost chování v duchu zákona, tedy srovnatelné právní vědomí a prostředí. Je nutné připomenout, že to vše v sobě obsahuje potřebu morálního přesvědčení politiků a ekonomů. 15 S tránka

16 2.1 Etika podnikání souvislosti v ekonomickém a historickém kontextu Podnikatelská etika se stala velmi aktuálním tématem koncem 90. let nejen v postsocialistických zemích ale celosvětově. Hlavními příčinami byla postupná ekonomizace společnosti, dynamický technický a technologický rozvoj a globalizace ekonomického rozvoje. V této době se vytváří podmínky pro růst korupčního jednání nejen na našem území. Bez respektování základních etických principů nelze vytvářet zdravý a dynamický rozvoj. Řada manažerů si myslí, že řešit etické otázky v hospodářské sféře není potřeba jako samostatnou oblast, neboť právo, pokud bude dostatečně naplňováno, tyto otázky pokryje. Zákon však nemůže, a ani by se neměl snažit, řešit všechny podrobnosti etického chování. Zákon musí také ze své podstaty být univerzální, a tudíž postrádá pružnost potřebnou k řešení komplexních situací. Hospodářská kriminalita, korupce či nedodržování základních pravidel slušnosti se staly předmětem jednak diskusí veřejnosti, ale také politických slibů v naší zemi. Bohužel věcná diskuse tématu je ztížená skutečností, že je toto téma extrémně zpolitizované. Sleduje trend, který se osvědčil ve vyspělých demokratických a ekonomicky silných zemích. Západní demokratické země i USA mají v této oblasti před námi minimálně náskok jedné generace. Současně je třeba připomenout, že v těchto zemích nebyl násilně přetržen demokratický vývoj, který je nezbytný pro kultivaci podnikatelského prostředí. Podnikatelská etika řeší konflikt mezi vlastním sebezájmem a zájmy ostatních lidí, konflikt odedávna spojovaný s obchodní činností. Je to však nova disciplína, která hledá teoretické koncepty a modely chování firem. Podnikatelská etika není terminologicky dostatečně ukotvená. Podnikatelská etika vychází z obecných morálních norem společnosti a reaguje na společenské proměny a kulturní zázemí společnosti. Za základní definici můžeme pokládat: Podnikatelská etika je profesní aplikovaná normativní etika. Etiku můžeme chápat jako souhrn norem a pravidel, vyjadřující názory společnosti na chování a jednání z hlediska dobra a zla, správnost a nesprávnost. Je to nauka o mravnosti, o původu a podstatě morálního vědomí a jednání. Od starověku si lidé kladou otázku, jak žít. Normativní etika stanovuje normy, jak by se člověk měl chovat a jak by měl žít. Morální čin je reflexí (odrazem) nějakého imperativu (příkaz, důkaz), zobecnění a symetrie, když je na ostatní aplikován tím, že lidé morálně jednající cítí, že se musí chovat předepsaným způsobem, že ve skutečnosti jsou zavázáni, ohraničeni svou povinností. Morálka nepředstavuje nic jiného než dlouhodobě koalizované zájmy společnosti. Podnikatelská etika znamená na jedné straně identifikovat exogenní omezení a respektovat je. Na druhé straně hledat a odpovědně využívat prostor pro uplatnění svých představ. Etika v podnikání směřuje k rozvoji podnikové strategie schopné konsenzu. Etika je mezní ekonomií, která počítá s tím, že ztráta a risk znamenají zisk. Ekonomická činnost se realizuje prostřednictvím vztahů mezi ekonomickými subjekty. Tyto vztahy mezi jednotlivými aktéry jsou regulovány právními a morálními normami. Morálka se tak stává součástí ekonomiky, protože její úroveň ovlivňuje chování ekonomických subjektů, a tím ovlivňuje hospodářskou výkonnost systému. V podnikatelské etice jde o reflexi etických principů do veškerých podnikatelských činností zahrnujících individuální i korporativní hodnoty. Právem se očekává, že akademická sféra přispěje k formování teoretických východisek, která budou přispívat k naplňování etických principů v praxi a běžném životě. Východisek, která prorostou společností, jež vychová následující generace tak, aby se neopakovaly chyby, jichž jsme svědky v posledních letech. 2.2 Vztah práva a morálky Chování ve společnosti je dáno tradicemi, zákony, kulturou, individuálním přístupem,... Tyto jsou formovány, ať už vyššími autoritami do písemné podoby, nebo každodenním životem do povědomí lidem. Starý morální řád je spjat výrazně s náboženstvím. Pro Evropu je to náboženský proud 16 S tránka

17 židovsko-křesťanské tradice. Současná evropská společnost však má ke starému morálnímu řádu nechuť. Právě proto odmítá náboženství. Ateismus v mnoha zemích oproti náboženstvím upevňuje svou pozici ve společnosti. Náboženství je často spojováno fanatismem a spektakulárními teroristickými útoky. Mnohdy je považováno za nebezpečně konzervativní až rigidní. Proto je v dnešní době desatero již v mnoha ohledech překonáno. Morálka však bude vždy postavena nad zákon. I právní řád pamatuje na dobré mravy v podnikání. Od byl zaveden do občanského práva pojem dobrých mravů. Proti dobrým mravům je jednání, které sice přímo neodporuje zákonu ani jiným ustanovením, ale je v rozporu s tím, co se při uskutečňování právních úkonů považuje z morálního hlediska za přípustné. Fakt, že se nějaký právní úkon příčí dobrým mravům, musí být soudem zajištěn vždy nezávisle na vůli soudu a jeho účastníků, v daném čase, na daném místě a za daných podmínek. S pojmem dobré mravy operuje obchodní zákoník v rámci úpravy nekalé soutěže. Podle generální klausule je nekalou soutěží jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé přivodit újmu jiným účastníkům soutěže, jakož i spotřebitelům. Jednání proti dobrým mravům si ponechává mravní rozměr, avšak vzhledem k tomu, že je zásada dobrých mravů zakotvena v zákoně, nabývá i rozměr právní a stává se tak právní kategorií. 2.3 Historie vývoje názorů na podnikatelskou etiku. Otázku Jak mám žít? si člověk klade už od starověku. Profesní etiku v ekonomické činnosti můžeme dnes chápat jako podnikatelskou. Je vázaná na kapitalistické podnikání a začíná se rozvíjet na začátku dvacátého století. Rozvoj kapitalismu je v tomto období spojován s protestantskou etikou. Jako základní dílo je považovaná proslulá stať Maxe Webera Duch kapitalismu a protestantská etika. Weber zde sleduje úlohu puritánského protestantství při prosazování moderní ekonomické praxe. Racionalizace každodenního života zbavila hromadění peněz starého stigmatu a omezením spotřeby podporovala systematickou akumulaci kapitálu. Podle Webera protestantská etika mohla sloužit jako motivační základna rodícího se kapitalismu. Max Weber umožnil historické poznání sociálních souvislostí náboženského a ekonomického systému. Významnost osobnosti podnikatele v ekonomickém rozvoji rozpracoval Joseph Schumpeter, který analyzoval hodnoty, které motivují podnikatele, jako hlavní motor ekonomického růstu. Ve své Teorii ekonomického rozvoje (1936) definoval tři skupiny motivů, které ovlivňují ekonomického ducha: touhu užívat moc, postavení, nezávislost a založit dynastii, vůli překonávat nesnáze, vítězit, být nejlepší, radost z tvořivé činnosti. Na jeho práci navázal David McClelland. Vytvořil nejucelenější psychologickou teorii podnikání a ekonomického růstu. Klíčovým konceptem je motivace dosáhnout něčeho význačného. Svoje poznatky shrnul v díle The Achieving Society, které vyšlo v roce Studium souvislostí mezi ekonomickým a etickým chováním se dostalo do popředí zájmů ekonomů a filosofů v 80. letech nejprve v USA a později také v Evropě. V roce 1988 vydal Amitai Etzioni, profesor ekonomie a sociologie na Harvard Business School své zásadní dílo The Moral Dimension: Toward a New Economics. Snaží se ukázat možnosti integrace ekonomie do širšího etického rámce. Moc hraje klíčovou roli ve vytváření a stabilizování ekonomických systémů. Cena zboží odráží nejen náklady, ale i relevantní ekonomickou moc výrobců ve vztahu k uživatelům a dalším stranám. Pro morální společnost je pak největší výzvou udržet pod kontrolou prvek moci v cenové rovnici: náklad+moc= cena. Fancis Fukuyama se ve svém díle The End of History and the last Man zabývá otázkou svobody a rovnosti (ekonomické a politické) v moderní společnosti. V knize Trust The Social Virtues and Creation of Prosperity hovoří o významu tržního ekonomického systému. Jeho význam vidí v její výkonnosti, která je určena schopností pracovat pro společný cíl. Spolupráce ale vyžaduje schopnost 17 S tránka

18 sdílet stejné hodnoty, z nichž nejdůležitější je důvěra. Firma, ve které neexistuje důvěra má větší transakční náklady spojené s detailními smlouvami a kontrolními mechanismy. 2.4 Současné pojetí podnikatelské etiky Období Základní chování 18 S tránka Podnikatelskou etiku je možné chápat jako vědní disciplínu na straně jedné a na druhé straně také velmi praktickou záležitost firmy. Ekonomické chování nelze chápat jako mravně neutrální a vyhýbat se hodnocení postojů a rozhodnutí, která byla na úrovni firmy učiněna. Lze rozeznávat dva zásadní přístupy k ekonomickým aktivitám: Etický bere v úvahu etické souvislosti. Zahrnuje problémy motivace, sociální problémy. Klade si otázku, jak máme žít, co je spravedlivá společnost apod. Etika v tomto případě není chápána jako něco vnějšího, ale je to součástí vnitřního systému, který ovlivňuje celý systém. Inženýrský (technický) se zrodil až s rozvojem průmyslové éry. Klade důraz na logické, matematické či technické postupy. Etické otázky pro něj nejsou důležité. Ústředním problémem zůstává otázka v hledání prostředků, jimiž lze dosahovat cíle. Jestliže porovnáme tyto dva přístupy, pak lze najít rovinu, ve které se tyto přístupy významně odlišují. Je to rovina motivace, motivace k maximalizaci užitku nebo maximalizaci vlastního zájmu. V současných neliberálních ekonomikách převládá pojetí maximalizace vlastního zájmu, které souvisejí s nedoceněním role etiky v reálném rozhodování. Současná doba nutí firmy přijímat normy své doby. Konec 20. století je považován za dekádu, která nutí firmy k odpovědnému environmentálně-etickému chování. Názory tohoto typu nejsou zdaleka ojedinělé a potvrzují skutečnost, že minimálně americké pojetí businessu v sobě zahrnuje zcela uvědoměle a cílevědomě etické přístupy. Podnikatelská etika jako vědní disciplína je mladá a rychle se vyvíjí. Dá se předpokládat, že nové ekonomické a politické jevy, jako je globalizace, jí budou znovu klást otázku po smyslu podnikání Tabulka č. 1 sumarizuje trendy ve vývoji přístupů v managementu. Tabulka 1: Historický vývoj éry managementu Parametr Mechanistické Humanistické Nepředvídatelné Environmentálněetické Ekonomickéracionální Sociálněemociální Sebepotvrzení Eticko-morální Důraz Produkce Lidé Změna Ekologie Zaměření Tok práce Týmy Systémy Etika Akademická disciplína Engeneering Ekonomie Hlavní koncept Jedna nejlepší cesta Psychologie Sociologie Společné rozhodování Business Počítače Různé podmínky Zdroj: PUTNOVÁ, Anna, Společenský styk, rétorika, etika podnikání. s Důvody etického chování firmy Komunikace Péče o zdraví Nepřijatelnost špatného chování Jaké jsou hlavní motivy pro to, aby se chovala firma eticky? Možné motivy etického chování jsou komparativní výhody na trhu a jsou vymezeny jako šest důvodů: Protože je to v zájmu podniku samotného: Z vnitropodnikového hlediska pozitivní morální klima vytváří generaci dobrých pracovních vztahů, stimuluje výkonnost zaměstnanců a znamená i jistou úsporu nákladů spojených s kontrolní činností a řešením etických konfliktů. Z hlediska postavení podniku v podnikatelském prostředí zvyšuje etické chování jeho kredibilitu.

19 Protože je mravnost obecným zájmem celé společnosti: Obecný požadavek ve společnosti má i ekonomicky pozitivní a stimulující charakter. Morální společnost je méně nákladná, snižuje společenské výdaje na donucovací aparát. Protože každý podnikatelský subjekt očekává etické chování ostatních účastníků ekonomických aktivit: Toto očekávání je výchozím principem jakékoli legální podnikatelské činnosti a dává jí vlastně smysl. Protože je obecně považováno za amorální jednostranně odstoupit od vzájemných dohod a přitom očekávat, že ostatní je budou dodržovat: Jestliže pravidla podnikání vycházejí z etického konsenzu všech účastníků, je vstup do podnikatelského prostředí spojen s morálním závazkem ambivalence. To znamená, že v něm musíme garantovat takové chování, jaké vyžadujeme od ostatních. Protože je společensky mravně neúnosné se proklamativně přihlásit k dodržování etických pravidel a skrytě je porušovat. Jedná se prakticky o soulad slov a činů, který společnost velmi vnímá. Protože jakékoli porušování morálních pravidel podnikatelskými subjekty destruuje prostředí nezbytné pro podnikání. Je-li zásada fair play nedodržována stále větším počtem ekonomických subjektů, ztrácí podnikatelské prostředí pravidla a tím i svoji kvalitu. Teoretický scénář morálního vývoje v podnikání dává do souvislosti s environmentálně etickým názorem ve společnosti. K zlepšení ekologických ukazatelů firem však dochází tlakem z mnoha pozic. Např. obavy ze sankcí při nedodržení norem znečištění; tlaky zahraničních odběratelů, kteří dokonce přispívali na ekologické investice, byl to tlak místních komunit, které sledovaly vývoj ve firmách jejich regionu a v neposlední řadě to byl také tlak veřejnosti a ekologických hnutí. Jakkoliv byly motivy různé, masivní investice a cílevědomá činnost přinesla v této oblasti jasné, pozitivní výsledky. SHRNUTÍ Etika podnikání je disciplínou, která lidstvo provází od začátku jeho ekonomických aktivit. V mnoha kronikách se dočítáme o nekalých praktikách, jichž nedopouštěli kupci nebo řemeslníci, o jejich nepoctivosti nebo podvodech. Dnešní doba by měla vytvářet podmínky pro to, aby od podobných činností bylo upouštěno. Existují základní principy, které by měly provázet každého podnikatele při jeho obchodních činnostech, jednáních se zaměstnanci a dalšími zúčastněnými skupinami (stakeholdery). Jen eticky chovající podnikatel si zajišťuje svým jednáním prosperitu s dlouhodobou perspektivou. OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ 1. Co si představujete pod pojmem fair-play v podnikání? 2. V čem spočívá etika podnikání? 3. Jak ovlivňuje etiku podnikání morálka a jakým způsobem právo? 4. Jaké je současné pojetí podnikatelské etiky? 5. Vyjmenujte šest důvodů etického jednání firmy. 19 S tránka

20 3 MANAŽER A ETIKA CÍL Cílem kapitoly je přiblížit etické povinnosti managementu společností vůči různým zájmovým skupinám a možnosti vytváření podmínek pro etický růst zaměstnanců. Seznamuje s důležitostí etiky jako jedné z podmínek úspěšnosti řízení firmy. ČASOVÁ ZÁTĚŽ STUDIUM KAPITOLY: 120 minut PROCVIČOVÁNÍ: 30 minut O důležitém poslání etiky v současné době často hovoří i ti, kteří mají potřebu se jí zaštítit, aby zakryli vlastní nedostatky či dokonce přestupky nebo aby se schovávali za chyby jiných nebo se jimi kvalifikovaně omlouvali. Škodí tím, že jsou nezdravým příkladem pro ty, kteří jsou dosud eticky nevyhranění. Myšlenka praktického využití etiky v managementu bývá spíše institucializována než využívána jednotlivými manažery v jejich rozhodování. Institucionalizací etiky může sice zřizovatel formálně manifestovat důležitost, kterou etice přikládá, avšak nemůže nahradit identitu a individuální úsilí každého manažera, aby jeho počínání skutečně odráželo jeho vnitřní etické přesvědčení a postoje, aby přinášelo žádoucí efektivitu práce jeho i práce jeho pracovního kolektivu. Vzhledem k pomalosti státní správy se nedaří prokázat úmysl porušit zákon a v přiměřeném čase uplatnit postih. Ještě větší tragédií však je, když neetické manažerské metody jsou předmětem obdivu u těch, kteří maximalizují výnosy za jakoukoliv cenu a obdivují odvahu, s jakou jich bylo dosaženo. Ti spoléhají na tezi, že co není zakázáno, je dovoleno. Jejich odvaha v minulosti rostla, protože neviděli rychlý a rázný zásah státní správy a dopad právní sankce, který by signalizoval, že když se manažer dopustí chyby, ať úmyslně nebo neúmyslně musí za ni nést odpovědnost. Jinak zanedbává výchovný aspekt, především v oblasti prevence a vysvětlování ekonomických zločinů. Dalším tragickým zjištěním, že subjektem neetického jednání jsou i vysocí zástupci státní správy, kteří by měli takové jednání potlačovat, potírat, stíhat a právoplatně soudit. I zde se ukazuje, že ti kteří o etice nejčastěji mluví, jen zakrývají svoje prohřešky. Potvrzuje se zde často stará lidová moudrost Kdo první vzkřikl, zapálil. Často se setkáváme s názorem, že etika je přepych, který si budeme moci dovolit tehdy, až budeme dostatečně ekonomicky silní. Odklon vnímání a hodnocení etického chování v podnikatelské i veřejnoprávní sféře v průběhu válečných i poválečných let je příčinou narušení kontinuity morálního vnímání. V těch dobách bylo odpůrci vládnoucích politických režimů přirozeně kladně hodnoceno, když se vykonalo něco, co záměry vládnoucí garnitury komplikovalo. Postoj k etice a rozvoji etického jednání v managementu i ve společnosti vůbec je závislý na schopnosti každého z nás vnímat význam etiky, na úrovni výchovy k morálce v rodinách i ve školách, na dobrých příkladech v našem okolí, stejně jako na odsouzení špatných činů a konečně na pevnosti přesvědčení každého z nás. Manažer musí mít odvahu proti neetickému chování vystoupit, podporovat kritiku a odsouzení neetického chování ve svém okolí a zabránit mu, pokud to je v jeho možnostech. Uplatňování etiky v podnikání, veřejné správě i v činnostech jiných typů organizací je zajišťováno úsilím všech pracovníků, zvláště pak manažerů na všech úrovních řízení.

Téma: Podnikatelská etika

Téma: Podnikatelská etika Téma: Podnikatelská etika Autor: Ing. Věra Plhoňová, Ph.D. Etiku většinou chápeme jako nauku o lidských záměrech, jednáních a vztazích z hlediska jejich dobrých nebo zlých důsledků pro člověka jako jedinečnou

Více

CSR = Etika + kultura +?

CSR = Etika + kultura +? CSR = Etika + kultura +? Etika právnické osoby? Morálka je to co je, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika teoretická reflexe

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Právo jako věda ( funkce práva, prameny, spravedlnost, právní systémy)

Právo jako věda ( funkce práva, prameny, spravedlnost, právní systémy) Právo jako věda ( funkce práva, prameny, spravedlnost, právní systémy) Ing. Lenka Hřibová, 2015 Právo, právní vědomí Právo systém pravidel, které mají určitou formu a dle kterých se organizuje a řídí lidské

Více

Podnikatelská etika 2. Etika a ekonomika

Podnikatelská etika 2. Etika a ekonomika Podnikatelská etika 2. Etika a ekonomika 13.10.2016 Etická dimenze základních ekonomických problémů Člověk vnímá svět jako hodnotový systém Jeho jednání je korigováno hodnotovým kontextem Tato korekce

Více

ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI. Vybraná eticky citlivá slova fundamentální etika

ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI. Vybraná eticky citlivá slova fundamentální etika ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Vybraná eticky citlivá slova fundamentální etika 1 2 DOBRO Ontologické dobro (1) Dobro je to, co si všichni žádají. (2) Dobro je bytostně věc (jsoucno), nakolik zdokonaluje žádajícího

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Maturitní otázky ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Předmět psychologie a význam psychologických poznatků, vznik a historický vývoj psychiky, determinace lidské psychiky. pojem a předmět psychologie metody psychologie,

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018

Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018 Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018 1. Člověk jako osobnost 2. Učení a komunikace 3. Duševní vývoj osobnosti, poruchy vývoje osobnosti 4. Psychické jevy 5. Člověk ve společnosti 6. Sociální útvary

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Podnikatelská etika 3. Etický problém a etické dilema; Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

Podnikatelská etika 3. Etický problém a etické dilema; Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů Podnikatelská etika 3. Etický problém a etické dilema; Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů 14.10.2015 Faktory ovlivňující etické rozhodování subjektu Schéma vlivů na rozhodovací proces: Faktory

Více

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ Pohledy z různých oborů Vývojová psychologie Legislativa (problém etiky a práva) Lidskoprávní přístup (etika a lidská práva)

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PODNIKOVÁ KULTURA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná Metody sociální práce 6 PhDr. Jana Novotná Etika pojem odvozen od řeckého slova ethos, což je mrav, zvyk, nebo obyčej etika se zabývá správným, nebo obvyklým chováním a jednáním v lidské společnosti Vývoj

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Téma č. 2 etika ve zdravotnictví

Téma č. 2 etika ve zdravotnictví Téma č. 2 etika ve zdravotnictví Historie Poznání, že duše lidská, duch lidský je cennější než lidské tělo základ etiky následovníka Platonova Aristotela /384 322/ Spojuje 2 vůdčí myšlenky řecké etiky

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Koncepty dobrého vládnutí. Good Governance. Osnova

Koncepty dobrého vládnutí. Good Governance. Osnova Koncepty dobrého vládnutí Lukáš Wagenknecht Good Osnova Standardy a mezinárodní dobrá praxe Hlavní nástroj Good Koncepty dobrého vládnutí 2 1 Dobré vládnutí a dobrá správa Reakce na špatné vládnutí Koncepty

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více

Článek 1. Rozsah platnosti

Článek 1. Rozsah platnosti Městský úřad Slaný ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE číslo 3/2007 Velvarská 136 Účinnost od: 1.05.2007 ETICKÝ KODEX Rozdělovník: tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí složek města Vydal: ing. Petr Kolačkovský,

Více

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013 Brno JUDr. Věra Vojáčková,

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Malá vůle dynamicky/rychle měnit věci. Obavy z narušení vazeb, toků, klidu. Mala odvaha pojmenovat a řešit problémy v systému a personáliích (každý

Malá vůle dynamicky/rychle měnit věci. Obavy z narušení vazeb, toků, klidu. Mala odvaha pojmenovat a řešit problémy v systému a personáliích (každý z pohledu manažera Malá vůle dynamicky/rychle měnit věci. Obavy z narušení vazeb, toků, klidu. Mala odvaha pojmenovat a řešit problémy v systému a personáliích (každý má někde kamarády). Kdo rebeluje,

Více

ETIKA A MANAGEMENT OBCHODU. Lubomír Kroupa

ETIKA A MANAGEMENT OBCHODU. Lubomír Kroupa ETIKA A MANAGEMENT OBCHODU Lubomír Kroupa 15.5.2014 Manažerská etika,,rozmach manažerské etiky nelze považovat ani za projev naivního idealismu, ani altruismu. Jeho nejhlubší oporou je víra, že etika se

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Etický kodex ČVUT v Praze. (Návrh k projednání a schválení AS ČVUT)

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Etický kodex ČVUT v Praze. (Návrh k projednání a schválení AS ČVUT) ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Etický kodex ČVUT v Praze (Návrh k projednání a schválení AS ČVUT) Praha, říjen 2011 Etické principy vzájemných vztahů na univerzitě, stejně jako vztahy členů akademické

Více

LOGIKA A ETIKA úvod do metaetiky. zpracovala Zuzana Mrázková

LOGIKA A ETIKA úvod do metaetiky. zpracovala Zuzana Mrázková LOGIKA A ETIKA úvod do metaetiky zpracovala Zuzana Mrázková Autoři Petr Kolář *1961 Vystudoval teoretickou kybernetiku na Přírodovědecké fakultě Palackého univerzity v Olomouci Pracuje ve Filozofickém

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

ETICKÝ KODEX.

ETICKÝ KODEX. ETICKÝ KODEX ETICKÝ KODEX Tento Etický kodex stanovuje a veřejně deklaruje základní etické hodnoty holdingu STV INVEST a.s, které STV INVEST a.s. uznává a naplňuje ve vztazích se všemi svými obchodními

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7. ROČNÍK Člověk a morálka zná rozdíly mezi morální a právní normou, umí co je mravnost na příkladech

Více

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Definice společenské odpovědnosti firem I Společenská odpovědnost firem je

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz Firemní kultura přednáška www.newtoncenter.cz Motto: Kdo jsme, co chceme, kam jdeme? J.P. Sartre (firemní identita vize) Firemní identita Svou firemní kulturou firma: - ovlivňuje jednání svých zaměstnanců

Více

Etika v podnikání. Pracovní sešit úkoly. Vzdělávací oblast: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Etika v podnikání. Pracovní sešit úkoly. Vzdělávací oblast: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. AC Innovation s.r.o. Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.34/02.0039 Vzdělávací oblast: Etika v podnikání Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Ústecký kraj

Více

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Filozofie, etika 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

6. přednáška. Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování. Mgr. Petra Halířová 2010

6. přednáška. Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování. Mgr. Petra Halířová 2010 Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 6. přednáška Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Armstrong: Řízení lidských zdrojů, s.

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Informační etika (IE)

Informační etika (IE) Etika slovo etika z řeckého ethos = zvyk, mrav, obyčej, ale i zvláštnost pojmenování etika často zaměňováno za morálku (z Ciceronova moralis) to spíše praktická a předpisová stránka etiky další alternativní

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................. 7 ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH.......................... 9 DOPIS KARDINÁLA ANGELA SODANA.................... 11 PREZENTACE DOKUMENTU...........................

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra politologie Lukáš Visingr (UČO 60659) Bezpečnostní a strategická studia Politologie Bakalářské studium Imatrikulační ročník 2005 Weberův přístup

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra systematické teologie Diplomová práce 2010 Lenka Černohorská Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU ETICKÝ KODEX ÚVOD Tento Etický kodex představuje soubor principů, jimiž se má řídit jednání zaměstnanců společnosti Human Garden s.r.o. (dále jen Společnost ) a osob spolupracujících se Společností. Tento

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Rada jednatelů společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. si plně uvědomuje a bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA G5 Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a poznává skutečnost a co může jeho vnímání a poznávání ovlivňovat; uvede příklady faktorů, které ovlivňují

Více

Základní pojmy politologie

Základní pojmy politologie Základní pojmy politologie 10.3.2011 Politika Společenský nástroj k: Vytváření Ochraně Změně obecně platných pravidel Vše co se týká státu (Platí i dnes??) Studium zabývající se vládnutím Umění vládnou

Více

Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání

Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání Setkání interních auditorů při příležitosti oslav 20 let od založení ČIIA Jihlava 10. 6. 2015 Vývoj role interního auditu Vznik IA Pol. 19. stol. Současnost

Více

Etický kodex strážníka Městské policie Hrádek nad Nisou

Etický kodex strážníka Městské policie Hrádek nad Nisou 2010 Etický kodex strážníka Městské policie Hrádek nad Nisou MOTTO: HONOR, REVENTIA, JUSTITIA (Čest, úcta, spravedlnost) Preambule Povolání strážníka obecní a městské policie je velmi náročné, a to nejen

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22 ý Městská část Praha 22 Úřad městské části Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 POKYN TAJEMNICE ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014 ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA První část bude věnována tématu firemní kultura. Studium předmětu

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalita v ošetřovatelské péči Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalitní péče? Jak se společnost dokáže postarat o seniory a osoby se zdravotním postižením,

Více