Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci"

Transkript

1 Pováleèná historie uèitelského vzdìlávání tìsnì souvisí se vznikem v roce 1946, kdy bylo rozhodnutím Prozatímního Národního shromáždìní obnoveno staroslavné olomoucké vysoké uèení. Význam této dìjinné události je nesporný, jakkoli postupné utváøení této vysoké školy a jejích fakult, vèetnì fakulty pedagogické, bylo složité. Vznik Pedagogické fakulty UP je datován 9. dubnem 1946, kdy se Prozatímní Národní shromáždìní republiky Èeskoslovenské usneslo na zøízení pedagogických fakult pøi všech univerzitách v zemích èeských a na Slovensku. Vývoj olomoucké fakulty se promítá do ètyø základních období, která reflektují pøedevším pøíslušné zákonné úpravy vzdìlávání uèitelù na území naší republiky a souèasnì i nìkterá interní opatøení. V 1. období (léta ) byla novì vzniklá fakulta orientována na vysokoškolskou pøípravu uèitelù pro školy mateøské a školy tzv. I. a II. stupnì vzdìlávání. V roce 1950 byla ukonèena pøíprava uèitelù pro mateøské školy a školy národní (I. stupeò vzdìlávání) a po reformì uèitelského studia v r došlo k pøemìnì fakulty na Vysokou školu pedagogickou. Ve 2. období (léta ) se u nás vzdìlávání uèitelù doèkalo mnoha úprav. V roce 1959 bylo obnoveno ètyøleté vysokoškolské studium uèitelù pro postupný roèník zøízením Pedagogického institutu (mimo rámec univerzity). Pedagogické instituty byly v roce 1964 buïto zrušeny, nebo v sídlech univerzit vèlenìny do tìchto vysokých škol jako pedagogické fakulty. V pøípravì budoucích uèitelù se dané fakulty zamìøovaly pøedevším na studium uèitelství pro I. a II. stupeò základní školy. Tak se pedagogické fakulty do jisté míry vrátily ke svému pùvodnímu poslání, což o Pedagogické fakultì UP platilo v plné míøe zvláštì od roku 1969, kdy byl na ní zaveden i studijní obor orientovaný na vysokoškolskou pøípravu budoucích uèitelek mateøských škol. Od r se pak na této fakultì zaèínají studovat také nìkteré aprobace uèitelství všeobecnì vzdìlávacích pøedmìtù pro II. a III. stupeò škol. Ve 3. období (léta ) byla podle nového vysokoškolského zákona zahrnuta do pùsobnosti pedagogických fakult i pøíprava støedoškolských uèitelù. Ta v podmínkách vedla k požadované integraci nìkterých paralelních kateder pøíslušných fakult filozofické, pedagogické a pøírodovìdecké. Na Pedagogické fakultì UP bylo v dùsledku toho zrušeno studium obèanské výchovy, západních jazykù, dìjepisu, zemìpisu, fyziky a chemie a byla na ní v téže dobì soustøedìna pøíprava uèitelù výtvarné, hudební a tìlesné výchovy. Ve 4. období (léta ) se zpoèátku zamìøila Pedagogická fakulta UP pøedevším na pøípravu uèitelù pro I. a II. stupeò základní školy a škol speciálních, pøièemž jí však zùstaly v nìkterých pøípadech kompetence i k pøípravì uèitelù III. stupnì. K zásadní zmìnì došlo v pøípravì uèitelù tìlesné výchovy, která se v roce 1991 pøesunula na novì zøízenou Fakultu tìlesné kultury UP. K výraznému rozšíøení pùsobnosti fakulty pak postupnì docházelo v mnoha oblastech, zejména od konce 90. let do souèasnosti. Významnì se také rozšíøila a posílila nabídka studia v rámci celoživotního vzdìlávání. Slavnostní otevøení v mìstské Redutì Dìkanský øetìz podle návrhu arch. Bøetislava Štorma s medailí od prof. Vincence Makovského, ak. soch. Prùkaz studenta z poèátku existence obnovené UP Akademické obøady patøily k univerzitì od jejího obnovení Otisk univerzitní peèeti s motivem pùvodního znaku UP (1946, doc. Aljo Beran, ak. mal.) Pùvodnì uèitelský ústav, od roku 1946 univerzitní budova Køížkovského 10

2 Pedagogická fakulta Prof. PhDr. RNDr. h.c. František Vitásek, DrSc. dìkan Prvním dìkanem obnovené Pedagogické fakulty UP se stal ve škol. roce 1946/1947 brnìnský profesor fyziologie rostlin prof. PhDr. RNDr. Vladimír Úlehla. 7. listopadu 1946 øídil první shromáždìní jejích uèitelù. Bylo jich tehdy 49 a vyuèovali 110 posluchaèù. V letech byla jednotlivá pracovištì fakulty nejprve konstituována jako ústavy pøi rektorátu, ale v dalším období pak byly pøevádìny na jednotlivé fakulty, které je už dále zøizovaly samy. V roce 1946 zahájil svou èinnost Ústav pro výtvarnou výchovu, Ústav pro Prof. PhDr. RNDr. Vladimír Úlehla hudební výchovu, Ústav pro tìlesnou dìkan výchovu a Ústav pro lidovou kulturu. O rok pozdìji vznikly další ústavy: pedagogiky a didaktiky pøedškolní výchovy, školní praxe, psychologický a slovanský. Dva roky nato byl zøízen jako poslední Ústav spoleèenských vìd. Prof. RNDr. Josef Metelka dìkan Ve smyslu ustanovení vysokoškolského zákona pøijatého v roce 1950 byly jednotlivé ústavy postupnì pøetváøeny na katedry. Od studijního roku 1952/1953 bylo tìchto kateder sedm: pedagogiky, historie a obèanské nauky, slovanských jazykù, matematiky, fyziky a chemie, pøírodopisu a zemìpisu, výtvarné a hudební výchovy a tìlesné výchovy. Uvedené katedry (podobnì jako døíve ústavy) zabezpeèovaly pøípravu uèitelù a uèitelek pro školy mateøské, národní a støední, navíc však pøispívaly k zajištìní doškolovacích kurzù pro uèitele v èinné službì (nejen, nýbrž i v Opavì a Zlínì). Prof. PhDr. Jiøina Otáhalová Popelová, DrSc. dìkanka Prof. PhDr. Miloslav Trapl dìkan Uèitelé pro II. stupeò vzdìlávání mìli možnost studovat i v trojkombinacích tyto pøedmìty: èeský jazyk, ruský jazyk, dìjepis, zemìpis, matematiku, fyziku, chemii, pøírodopis, výtvarnou výchovu a hudební výchovu. Od studijního roku 1947/1948 se tato možnost rozšíøila i o slovenský jazyk, obèanskou nauku a domácí nauky, od roku 1950/1951 také o polský jazyk a pøechodnì i jazyk anglický. Z daných pøedmìtù bylo realizováno celkem 26 studijních dvojkombinací a trojkombinací. V letech mìla fakulta právo udìlovat na základì rigorózního øízení akademický titul doktor pedagogiky (PaedDr.). Tento titul získalo tehdy 37 doktorandù. V roce 1953 došlo k celkové reformì uèitelského vzdìlávání. Dosavadní pedagogická gymnázia, pøipravující od roku 1950 pedagogické pracovníky pro mateøské a národní školy, byla pøemìnìna na pedagogické školy. Uèitelé pro II. stupeò povinného vzdìlávání byli od platnosti nového zákona pøipravováni na dvouletých Vyšších pedagogických školách (na Moravì v Brnì a v Opavì) a støedoškolští profesoøi na Vysokých školách pedagogických (na Moravì ). I když fakulta de iure pøestala v roce 1953 fungovat, de facto ukonèila svou èinnost až v roce 1955, kdy absolvovali poslední øádní posluchaèi. Vysoká škola pedagogická se svými dvìma fakultami (fakultou spoleèenských vìd a fakultou pøírodních vìd) existovala ve své pùvodní podobì od roku 1953 až do roku Poèátkem studijního roku 1958/1959 byly vèlenìny obì fakulty VŠP do svazku Palackého univerzity, která pøed tímto opatøením mìla již jen fakultu lékaøskou; vznikly tak fakulty pøírodovìdecká a filozofická. Od studijního roku 1959/1960 došlo na našem území k další celkové reorganizaci vzdìlávání uèitelù, vznikly pedagogické instituty (s ponìkud neujasnìnou koncepcí) jeden z nich i. Zde byli pøipravováni budoucí uèitelé pro I. stupeò základních škol spolu s budoucími uèiteli pro II. stupeò škol. V roce 1964 byly pedagogické instituty dílem zrušeny, dílem zmìnìny na pedagogické fakulty a v místech univerzit vèlenìny do jejich svazku. Olomoucký pedagogický institut byl zaèlenìn do Univerzity Palackého. Prof. PhDr. Václav Køístek, CSc. dìkan Prof. RNDr. Josef Šula dìkan 1953

3 V letech se tedy realizovalo uèitelské studium opìt na Pedagogické fakultì. Obor uèitelství pro roèník ZDŠ se studoval v kombinaci s jedním pøedmìtem pro roèník ZDŠ (v roce 1964 s èeským jazykem, ruským jazykem, dìjepisem, zemìpisem, pøírodopisem, hudební, výtvarnou nebo tìlesnou výchovou a v následujícím roce i s nìmeckým a francouzským jazykem, ovšem v dalších letech jen s ruským jazykem a všemi zmínìnými výchovami). K zásadnìjší zmìnì v obsahovém zamìøení tohoto typu studia došlo až od studijního roku 1970/1971, kdy byl obor uèitelství pro roè. ZDŠ otvírán jako ètyøletý, bez možnosti kombinace s dalším aprobaèním pøedmìtem. Pozdìji bylo studium uèitelství pro roèník základní školy zmìnìno na studium uèitelství pro roèník základní školy. První uèitelé s touto kvalifikací absolvovali koncem studijního roku 1979/1980. V roce 1964 byl do výchovnì vzdìlávacího systému fakulty zaøazen i studijní obor výchovná práce v PO ÈSM v kombinaci s jedním aprobaèním pøedmìtem pro roèník ZDŠ (zpoèátku s hudební výchovou, výtvarnou výchovou, matematikou a základy prùmyslové výroby, od roku 1966 také s èeským jazykem). Jeho název byl pozdìji zmìnìn, ale ukázal se jako neefektivní a v roce 1970 byl zrušen. Ve studijním roce 1967/1968 bylo zahájeno studium uèitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péèi, jež bylo zpoèátku koncipováno a realizováno jako pìtiletý obor se specializacemi v posledním roèníku, avšak od studijního roku 1977/1978 bylo redukováno na ètyøleté studium bez výrazné specializace. Obdobným vývojem prošlo i studium vychovatelství, zapoèaté v r V období byl v denním studiu experimentálnì ovìøován obor uèitelství pro mateøské školy. Zkušenosti z tohoto experimentu byly následnì využívány zvláštì ve studiu pøi zamìstnání. Studium pøi zamìstnání patøilo v tomto období spolu s denním studiem k organizaènì nejrozsáhlejším oblastem èinnosti Pedagogické fakulty UP. Podle potøeb školské správy realizovala fakulta i studium rozšiøující a doplòkové, v nìmž získávali pedagogickou zpùsobilost jak uèitelé odborných pøedmìtù, tak také mistøi odborného výcviku a vychovatelé v uèòovských zaøízeních. Doplòkové studium mìlo pøitom povahu vysokoškolského kurzu. V letech organizovala fakulta i pomìrnì rozsáhlé postgraduální studium pro uèitele v èinné službì. Studium uèitelství pro roèník ZDŠ zaujímalo na Pedagogické fakultì UP v letech ústøední postavení. V denním studiu bylo postupnì realizováno v 34 aprobaèních skupinách. Doc. PaedDr. Jaroslav Just, CSc. dìkan Doc. PhDr. Miroslav Kala, CSc. dìkan Prof. RNDr. Josef Klementa, DrSc. dìkan Od roku1968 používala fakulta vlastní insignii (dìkanské žezlo) z autorské dílny prof. Zdeòka Pøikryla, ak. soch. Dìkanský øetìz a prodìkanské øetìzy jsou kopiemi øetìzu rektorského z roku 1946 od autorù arch. Bøetislava Štorma a prof. Vincence Makovského, ak. soch. Pamìtní a èestná medaile PdF (rovnìž od prof. Z. Pøikryla) byla udìlována pozdìji, od roku Purkrabská 2 Univerzitní 22 Žerotínovo námìstí 1 a 2 Každá z budov, sloužících v minulosti nebo i nyní pracovištím Pedagogické fakulty, by si zasloužila samostatný historický exkurs. Jedná se o stavby, které osobitì poznamenávaly genia loci samotné Olomouce. Šlo napøíklad o èeskou obecnou školu v Purkrabské ulici èíslo 2, obzvláštì významnou pro èesky mluvící obyvatele mìsta (v pøevážnì nìmecké Olomouci). V blízkém sousedství, na Žerotínovì námìstí èíslo 2, navštìvovaly naopak dívèí školu nìmecké dívky. Pùvodnì dominikánský klášter u chrámu sv. Michala na Žerotínovì námìstí, tzv. Salesianum, byl poèátkem 19. století pøestavìn pro potøeby knìžského semináøe, ale pamatuje také zasedání zemského soudu a moravského zemského snìmu. Budova v Univerzitní ulici èíslo 22 patøila v minulosti rovnìž knìžskému semináøi a nesla jméno sv. Františka Xaverského. Ve velkoryse rekonstruovaných budovách téže ulice, v èíslech 3 5 (Umìlecké centrum UP), sídlil jezuitský konvikt.

4 Od studijního roku 1980/1981, kdy vstoupil v platnost nový vysokoškolský zákon, se zamìøení pøípravy uèitelù na Pedagogické fakultì UP opìt zmìnilo. Vedle tradièních studijních oborù orientovaných na vzdìlávání uèitelù pro nižší stupeò základní školy a škol speciálních se fakulta zaèala soustøeïovat i na pøípravu uèitelù hudební, výtvarné a tìlesné výchovy. Bohužel bylo ukonèeno pùsobení kateder dìjepisu, zemìpisu, chemie a fyziky, které byly následnì pøevedeny na fakultu filozofickou a pøírodovìdeckou. Na fakultu pedagogickou pøešly naopak katedry zmínìných dvou fakult, které vzdìlávaly budoucí uèitele hudební, výtvarné a tìlesné výchovy. Tyto pomìrnì nároèné kroky byly realizovány od roku 1977/1978. V témže roce byla na Pedagogické fakultì zavedena pøíprava uèitelù všeobecnì vzdìlávacích pøedmìtù pro roèník. Ve studiu pøi zamìstnání se vedle všech studijních oborù zastoupených v denním studiu stalo aktuálním oborem i uèitelství pro mateøské školy. S nemalým zájmem se setkávalo i vzdìlávání nepedagogických pracovníkù pùsobících v zaøízeních pro výchovu uèòù. Zákon o vysokých školách è. 39/1980 Sb. postavil pedagogické fakulty na stejnou úroveò s ostatními fakultami univerzitního smìru a zaruèil jim spolu s Vyhláškou federální vlády è. 90/1980 Sb. o státních závìreèných a státních rigorózních zkouškách opìt právo konat rigorózní zkoušky a podávat rektorovi návrh na udìlení akademického titulu doktor pedagogiky (PaedDr.). Celé období let pochopitelnì odráží složitost celospoleèenských pomìrù v naší vlasti. Nadìjná demokratická koncepce Pedagogické fakulty obnovené univerzity byla od r tìžce deformována totalitní ideologizací pøípravy uèitelù, provázenou i mnohými nesmyslnými reformami i reorganizacemi. Prof. PhDr. Milan Hála, DrSc. dìkan Pedagogická fakulta byla více než jiné fakulty objektem trvalého dohledu orgánù KSÈ, což poznamenalo i skladbu jejího uèitelského sboru a studentù, podobu studijních programù i zamìøení vìdecké práce. Tento neblahý trend ještì zesílil po r a jeho poslušnými (leckdy i iniciativními) vykonavateli se stali i nìkteøí uèitelé a akademiètí funkcionáøi, zvláštì pak dìkan okupaèní a normalizaèní politiky doc. Kala. Na druhé stranì však je možno i v onìch tìžkých letech nalézt v práci fakulty dosti pozitiv a èinnost mnohých pracovníkù zaslouží uznání. Z fakulty vyšly stovky velmi dobrých absolventù. Potvrzují to ostatnì i události roku 1989, v nichž právì øada studentù i uèitelù Pedagogické fakulty UP sehrála významnou revoluèní roli v rámci univerzity i regionu. Studijní rok 1989/1990 pøedstavuje i pro Pedagogickou fakultu UP radikální zvrat. Bezprostøednì po celostátnì vyhlášené stávce studentù v listopadu 1989 se zde zvedla aktivita studentù podílejících se na øadì univerzitních, fakultních a oborových shromáždìní a diskusí, kde byly artikulovány velmi zásadní názory, vysloveny návrhy a vzneseny požadavky na demokratické zmìny ve spoleènosti, tedy i na zmìny v pøípravì uèitelù. Z jejich podnìtu vznikla i Akademická rada fakulty jako zcela nový demokratický orgán, složený z uèitelù i studentù. Jedním z jejích prvních úkolù byla pøíprava volby nového dìkana fakulty, k níž pak došlo 18. prosince Prvním svobodnì zvoleným dìkanem se stal doc. PhDr. Bohuslav Hodaò, CSc. Prof. PhDr. Bohuslav Hodaò, CSc. dìkan 1990 Aula budovy PdF na Žerotínovì námìstí Žerotínovo námìstí 1 Václavské námìstí 1 Žerotínovo námìstí 2 a Purkrabská 2 Podobné, s církví spojené osudy, mìly budovy v Køížkovského ulici (dnešní Rektorát UP a Filozofická fakulta UP). Zde však byl už za 1. republiky uèitelský ústav; v nich se pro budoucí uèitele vyuèovalo i v poèáteèním pováleèném období, po obnovení olomoucké univerzity a vzniku Pedagogické fakulty UP. Malebné Václavské námìstí, jedna z lokalit, vztahující se k samotným poèátkùm Olomouce a èeské státnosti vùbec, nepsané centrum historického dìní, léta hostilo katedru výtvarné výchovy a katedru historie v budovì kapitulního dìkanství, která je v souèasné dobì pøipravována pro Arcidiecézní muzeum. Centrální stavba Biskupského námìstí (v 90. letech sídlo kateder výtvarné výchovy a nìmeckého jazyka) byla postavena jako tereziánská zbrojnice. Mìla v dobì svého vzniku mimo jiné zastínit budovy olomouckého arcibiskupství a sloužila armádním úèelùm až do poèátku 90. let 20. století, kdy ji pøevzala, nákladnì a citlivì pøebudovala Univerzita Palackého pro úèely svého Informaèního centra. Souèasná hlavní budova PdF UP na Žižkovì námìstí è. 5 byla projektována a až do roku 1991 sloužila jako vojenské velitelství nejprve èeskoslovenských, v dobì okupace nìmeckých a od konce 60. let sovìtských vojsk, umístìných doèasnì (do roku 1990).

5 Další léta znamenala nejsložitìjší a nejvýznaènìjší etapu celé historie Pedagogické fakulty. Fakultu èekalo pøemístìní do novì získaných budov, které bylo zahájeno v létì Dosud užívané budovy byly pøedány pùvodním vlastníkùm olomouckému arcibiskupství a obnovené teologické fakultì. Veškeré pøesuny probìhly v krátkém èase pøedevším do objektu èeskoslovenské armády na Žižkovì námìstí, zdevastovaného okupaèním sovìtským velitelstvím, dále do budov na Biskupském námìstí, Václavském námìstí a Tøídì 17. listopadu (do bývalého sekretariátu OV KSÈ). Rychlost stìhování a složitost rekonstrukce budov vyžadovaly od pracovníkù i studentù obìtavost a trpìlivost. Další nároèné úkoly vyplynuly z oddìlení tìlovýchovných oborù od Pedagogické fakulty v souvislosti s konstituováním samostatné Fakulty tìlesné kultury. Na Pedagogickou fakultu byla dislokována nová katedra pedagogiky, vzniklá integrací všech dosavadních pracoviš oboru pedagogika, a byla jí urèena celouniverzitní pùsobnost. Postupnì došlo k zrušení katedry ruského jazyka a literatury, katedry branné výchovy, katedry speciálních výchov a katedry didaktické techniky. Po schválení nového Vysokoškolského zákona è. 172/1990 Sb. pøejal kompetence dosavadní Akademické rady fakulty Akademický senát. Ve smyslu zmínìného zákona byla ukonèena i dosavadní forma rigorózního øízení s tím, že doktorské tituly budou udìlovány jen na základì úspìšnì zvládnutého novì koncipovaného doktorandského studia. V oblasti pøípravy budoucích uèitelù nastaly zásadní zmìny. Postupnì bylo také uzavøeno studium aprobací s ruským jazykem (posluchaèùm byla dána možnost zahájit mimoøádné studium jiného cizího jazyka na filozofické fakultì) a studium aprobací s brannou výchovou (posluchaèùm bylo umožnìno studovat na pøírodovìdecké fakultì zemìpis). Novì vznikl studijní obor vychovatelství dìtí a mládeže v dobì mimo vyuèování a také studijní obor sociální péèe (oba obory byly nejprve koncipovány jako tøíleté bakaláøské studium). Zvýšená potøeba uèitelù západních jazykù na školách støedních i základních (spolu s nadbytkem uèitelù ruského jazyka) pøivedla fakultu k otevøení tzv. rekvalifikaèního studia angliètiny a nìmèiny, organizovaného ve studiu Hlavní budova na Žižkovì námìstí pøi zamìstnání. Toto studium bylo urèeno pøedevším stávajícím uèitelùm ruštiny a èásteènì i uèitelùm branné výchovy. V prosinci roku 1990 byl dìkan fakulty poprvé vybrán z nìkolika kandidátù. Volbou Akademického senátu se jím stal doc. PhDr. František Mezihorák, CSc., který byl pak potvrzen v této funkci následnou volbou v r Po roce 1990 se fakulta v prvé øadì programovì orientuje na pøípravu uèitelù pro oblast základního školství a také uèitelù speciálních škol a po urèitou dobu i vychovatelù. V tomto smìru jsou její kompetence vymezeny v organizaèní struktuøe univerzity zcela jednoznaènì. Nìkterými svými studijními obory ovšem vyplòuje i vakuum v pøípravì uèitelù pro støední školy v oborech, které sesterské fakulty (filozofická a pøírodovìdecká) nemají ve svém programu. Konkrétnì jde o budoucí uèitele pedagogiky, uèitele hudební a výtvarné výchovy pro všechny stupnì škol a uèitele odborných pøedmìtù pro støední zdravotnické školy. Zcela novì se fakulta zamìøuje na odborná studia pedagogiky, sociální práce a v kombinaci s pedagogikou na správní èinnost (pøedevším v kombinovaném døíve dálkovém studiu). Novì je postupnì koncipováno studium speciální pedagogiky orientované na všechny skupiny osob se speciálními potøebami a také odborné studium kvalifikovaných logopedù. Potøeba uèitelù cizích jazykù pro základní školy otevøela také prostor pro zøízení kateder anglického a nìmeckého jazyka, na nichž pùsobí i øada zahranièních lektorù. V kombinovaném studiu se fakulta zamìøuje na obory, které korespondují se studiem prezenèním (denním). Uplatòují se však i nìkteré formy tzv. celoživotního vzdìlávání, v nichž poèet studentù významnì narùstá. Už od roku 1990 pøevzala katedra pedagogiky PdF od Pøírodovìdecké fakulty UP doplòující pedagogické studium pro absolventy odborného studia na vysokých školách. Posléze bylo v denním i dálkovém studiu otevøeno tzv. rekvalifikaèní studium anglického a nìmeckého jazyka. V devadesátých letech fakulta nabízela studia typu rozšiøujícího, doplòujícího a specializaèního a byly realizovány další krátkodobé vzdìlávací akce a moduly. Zøízení Støediska celoživotního vzdìlávání uèitelù a jeho zaèlenìní do organizaèní struktury fakulty v roce 1994 bylo výrazem zájmu fakulty o tuto významnou oblast vzdìlávání. Byla a jsou zøizována doèasná konzultaèní støediska mimo Olomouc. Mezi lety byla postupnì zavedena i studia paralelní. Tøída 17. listopadu 6 Biskupské námìstí 1 Šmeralova 10 Zajímavé osudy mìl i komplex budov dnešní Právnické fakulty UP na Tøídì 17. listopadu, který vznikl jako reprezentaèní sídlo bývalého okresního výboru Komunistické strany Èeskoslovenska; zde mìla svou první adresu v 90. letech minulého století novì vzniklá katedra pedagogiky s celoškolskou pùsobností. Pamìtníci vìdí, které katedry postupnì vznikaly a byly (také postupnì) rušeny ve všech jmenovaných budovách. Je podivuhodné, jak rùzné osobnosti tìmito zdmi prošly a kolik lidských osudù zde bylo utváøeno. Jedinou výjimkou z jinak pohnuté historie zùstává budova vysokoškolských kolejí J. L. Fischera na adrese Šmeralova 10, postavená pøed 24 lety, v níž našla své provizorní útoèištì na konci 90. let 20. století na krátkou dobu katedra výtvarné výchovy. Pùvodnímu úèelu -ubytování studentù slouží dodnes.

6 Pedagogická fakulta Ke znaènému vzestupu došlo v nových podmínkách ve vìdecko-výzkumné èinnosti fakulty. Soubìžnì s vìdeckou a odbornou èinností byla podporována i èinnost umìlecká. Pedagogická fakulta se stala prùkopnicí ve zrovnoprávnìní umìlecké práce uèitelù praktických umìleckých disciplín, výtvarné a hudební výchovy. Studentská odborná èinnost je motivována také zøízením Ceny dìkana PdF UP. Ve srovnání s obdobím do r vzrostl rozsah zahranièních odborných stykù, lišící se významnì od všech pøedchozích vývojových období fakulty. Pedagogiètí pracovníci i studenti absolvují nejen øady stáží, ale aktivnì vystupují na semináøích a konferencích nejen u nás, ale i v ostatních zemích Evropy a mnoha dalších. Projekty vyhášené MŠMT ÈR Operaèní program Rozvoj lidských zdrojù Na základì ustanovení vysokoškolského zákona a po schválení akreditaèní komise realizuje fakulta pomìrnì rozsáhlá doktorská studia v oborech pedagogika, speciální pedagogika, antropologie, hudební teorie a pedagogika. Tím pøispívá ke zvyšování odborné a vìdecké kvalifikace mladých pracovníkù na fakultì samé, ale i na jiných fakultách èeských (i zahranièních) vysokých škol. Dodatek k diplomu Po roce 1990 je fakulta oprávnìna konat i habilitaèní øízení docentù a jmenovací øízení profesorù, umožòující habilitovat se pracovníkùm fakulty, ale stále ve vìtším poètu i pracovníkùm z ostatních vysokých škol v naší republice, ojedinìle i ze zahranièí (Slovensko, Polsko). Katedra anglického jazyka Katedra antropologie a zdravovìdy V souèasné dobì je nabídka studijních programù realizovaných fakultou obdobná jako u dalších pedagogických fakult v Èeské republice a je v souladu se strukturou studijních programù, daných Ministerstvem školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR a Akreditaèní komisí MŠMT. Ve stratifikaci studijních programù na studijní obory se projevují dùsledky rozložení oborù na UP z poèátku 90. let. Perspektivu dalšího rozvoje fakulty v této oblasti nabízejí novì strukturované programy bakaláøského a navazujícího magisterského typu studia s perspektivou renesance spoleèenskovìdních èi pøírodovìdnì orientovaných oborù (eventuelnì dalších). Tato restrukturace byla zahájena v roce Je uskuteèòována systematicky, s cílem vnést do studia evropské dimenze vytyèené Boloòskou výzvou. V oblasti pedagogické byly na fakultì vytvoøeny optimální podmínky pro zvýšení poètu studentù prezenèní a kombinované formy studia. Zaèíná se rozvíjet i studium distanèní. Katedra pøírodopisu a pìstitelství Katedra psychologie a patopsychologie Výraznì se modernizovala a elektronizovala evidence, organizace a hodnocení studia. Na fakultì je zaveden kreditní systém ECTS, který zaruèuje kompatibilitu studia nejen v ÈR, ale i v rámci EU. Tento systém je již uplatnìn ve všech studijních roènících a je využíván mj. pro další standardizaci výukové zátìže studentù. Pedagogická fakulta má ucelenou koncepci dalšího rozvoje jasnì vymezenu v dokumentu Dlouhodobý zámìr vzdìlávací a vìdecké, výzkumné, vývojové, umìlecké a další tvùrèí èinnosti. Šedesátiletý vývoj fakulty nebyl pøímoèarý a jednoduchý. Její èinnost byla v souèasné dobì posouzena obsahovì i èasovì nároèným akreditaèním øízením, jehož výsledky ukázaly, že fakulta je schopna realizovat vysokoškolskou pøípravu uèitelù pružnì, modernì a na vysoké úrovni. Katedra èeského jazyka a literatury Katedra hudební výchovy Katedra matematiky Katedra nìmeckého jazyka Katedra pedagogiky s celoškolskou pùsobností Katedra primární pedagogiky Tato Galerie tradice Pedagogické fakulty zobrazuje její složitou historii a mùže být impulzem ke kritickému zamyšlení, ale i k hrdosti, k pìstování dìjinné pamìti, bez níž není ani plnohodnotné pøítomnosti a optimistické budoucnosti. Kéž by v ní v pøíštích letech pøibývaly další, již jen pozitivní stránky. Vivat Facultas Paedagogica! Katedra speciální pedagogiky Katedra technické a informaèní výchovy Univerzitní 3 5 Centrum jazykové pøípravy Katedra spoleèenských vìd Katedra výtvarné výchovy Støedisko celoživotního vzdìlávání Dìkujeme všem, kteøí svou ochotou a radami pøispìli k realizaci této Galerie tradice Pedagogické fakulty UP, vytvoøené v jubilejním 60. roce existence vysokoškolského vzdìlávání uèitelù. K této pøíležitosti vznikla i pamìtní medaile PdF - autora ak. soch. Tomáše Chorého. Text: kolektiv autorù Foto a reprofoto: Petr Zatloukal a archiv PdF Design: STUDIO VIRTUALIS, s.r.o.

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizace a øízení Státního ústavu památkové péèe... 13 3 Souhrn hlavních èinností... 23 4 Rozbor

Více

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně LISTOPAD 2000 na VUT v Brně Na pùdì ÈTP pøivítal následníka britského trùnu, prince Charlese (uprostøed) také rektor Vysokého uèení technického Jan Vrbka (vlevo). Princ Charles v Českém technologickém

Více

Bohemistyka 2001, nr 2, ISSN 1642 9893 K R O N I K A. ivotní jubileum Dobravy Moldanové

Bohemistyka 2001, nr 2, ISSN 1642 9893 K R O N I K A. ivotní jubileum Dobravy Moldanové Bohemistyka 2001, nr 2, ISSN 1642 9893 K R O N I K A ivotní jubileum Dobravy Moldanové [...] a já jsem hrdá na svùj národ a na svùj jazyk... studium národní literatury nám pomáhá pochopit, kdo jsme, odkud

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X na VUT v Brně Medaile MŠMT TÝDEN GLOBÁLNÍ VĚDY A TECHNOLOGIE, 2000 K debatám o informaèním svìtì a globalizaci a narùstajícímu podílu vìdy a technologií pro øešení problému spojených

Více

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 5 2001 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Podzimní odpoledne v nemocnici. Foto PhDr. Vladimír Panoušek O CO NÁM DNES JDE Vlna protestních shromáždìní

Více

Èíslo 3-2012/2013 POHÁR JOSEFA MASOPUSTA NA JAØE POKRAÈUJE DALŠÍMI KOLY

Èíslo 3-2012/2013 POHÁR JOSEFA MASOPUSTA NA JAØE POKRAÈUJE DALŠÍMI KOLY Èíslo 3-2012/2013 POHÁR JOSEFA MASOPUSTA NA JAØE POKRAÈUJE DALŠÍMI KOLY Kompletní florbalové vybavení pro školy a organizace www Sady florbalových holí Salming Campus 32 zdarma 10 holí + 10 míèkù + šortky

Více

PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 4 2002 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Krkonoše - pohled z cesty nad Martinovou boudou na jihovýchod. oto Jiøí Bruník PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání

prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

7Podpora v nezamìstnanosti

7Podpora v nezamìstnanosti 15 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 8. záøí 2014 CENA: 6 KÈ 2 5 6 Dialog Pøedsednictvo k jednání s odbory KOVO MB Regiony Co je nového v Jihomoravském kraji Kolektivní vyjednávání Uèíme

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK STÁTNÍHO ÚSTØEDNÍHO ARCHIVU V PRAZE

PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK STÁTNÍHO ÚSTØEDNÍHO ARCHIVU V PRAZE PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK 7 STÁTNÍHO ÚSTØEDNÍHO ARCHIVU V PRAZE 1 Státní ústøední archiv v Praze 1999 ISBN 80-85475-56-1 ISSN 1211-9768 2 OBSAH HORNOLUŽICKÝ SVÌTSKÝ KLÉRUS V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI V PRVNÍ

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DÌTSKÁ SCÉNA 2007 Celostátní pøehlídka dìtského divadla Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù 36. roèník 15. - 21. èervna 2007, Trutnov Z povìøení a za finanèního

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII Dick Francis: AŽ ZA HROB Dotisk 2. vyd., 240 s., cena brož. 299 Kè Samotáøský podivín Alexander Kinloch žije ve zchátralé pastoušce na úboèí skotského pohoøí, kde maluje obrazy.

Více

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO Nejlepší ekologický zemědělec za uplynulý rok - farma Borová 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Slovo předsedy Struktura členské základny Poradenství Projekty Propagace a podpora odbytu Zastupování členů svazu Zahraniční

Více

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více