Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci"

Transkript

1 Pováleèná historie uèitelského vzdìlávání tìsnì souvisí se vznikem v roce 1946, kdy bylo rozhodnutím Prozatímního Národního shromáždìní obnoveno staroslavné olomoucké vysoké uèení. Význam této dìjinné události je nesporný, jakkoli postupné utváøení této vysoké školy a jejích fakult, vèetnì fakulty pedagogické, bylo složité. Vznik Pedagogické fakulty UP je datován 9. dubnem 1946, kdy se Prozatímní Národní shromáždìní republiky Èeskoslovenské usneslo na zøízení pedagogických fakult pøi všech univerzitách v zemích èeských a na Slovensku. Vývoj olomoucké fakulty se promítá do ètyø základních období, která reflektují pøedevším pøíslušné zákonné úpravy vzdìlávání uèitelù na území naší republiky a souèasnì i nìkterá interní opatøení. V 1. období (léta ) byla novì vzniklá fakulta orientována na vysokoškolskou pøípravu uèitelù pro školy mateøské a školy tzv. I. a II. stupnì vzdìlávání. V roce 1950 byla ukonèena pøíprava uèitelù pro mateøské školy a školy národní (I. stupeò vzdìlávání) a po reformì uèitelského studia v r došlo k pøemìnì fakulty na Vysokou školu pedagogickou. Ve 2. období (léta ) se u nás vzdìlávání uèitelù doèkalo mnoha úprav. V roce 1959 bylo obnoveno ètyøleté vysokoškolské studium uèitelù pro postupný roèník zøízením Pedagogického institutu (mimo rámec univerzity). Pedagogické instituty byly v roce 1964 buïto zrušeny, nebo v sídlech univerzit vèlenìny do tìchto vysokých škol jako pedagogické fakulty. V pøípravì budoucích uèitelù se dané fakulty zamìøovaly pøedevším na studium uèitelství pro I. a II. stupeò základní školy. Tak se pedagogické fakulty do jisté míry vrátily ke svému pùvodnímu poslání, což o Pedagogické fakultì UP platilo v plné míøe zvláštì od roku 1969, kdy byl na ní zaveden i studijní obor orientovaný na vysokoškolskou pøípravu budoucích uèitelek mateøských škol. Od r se pak na této fakultì zaèínají studovat také nìkteré aprobace uèitelství všeobecnì vzdìlávacích pøedmìtù pro II. a III. stupeò škol. Ve 3. období (léta ) byla podle nového vysokoškolského zákona zahrnuta do pùsobnosti pedagogických fakult i pøíprava støedoškolských uèitelù. Ta v podmínkách vedla k požadované integraci nìkterých paralelních kateder pøíslušných fakult filozofické, pedagogické a pøírodovìdecké. Na Pedagogické fakultì UP bylo v dùsledku toho zrušeno studium obèanské výchovy, západních jazykù, dìjepisu, zemìpisu, fyziky a chemie a byla na ní v téže dobì soustøedìna pøíprava uèitelù výtvarné, hudební a tìlesné výchovy. Ve 4. období (léta ) se zpoèátku zamìøila Pedagogická fakulta UP pøedevším na pøípravu uèitelù pro I. a II. stupeò základní školy a škol speciálních, pøièemž jí však zùstaly v nìkterých pøípadech kompetence i k pøípravì uèitelù III. stupnì. K zásadní zmìnì došlo v pøípravì uèitelù tìlesné výchovy, která se v roce 1991 pøesunula na novì zøízenou Fakultu tìlesné kultury UP. K výraznému rozšíøení pùsobnosti fakulty pak postupnì docházelo v mnoha oblastech, zejména od konce 90. let do souèasnosti. Významnì se také rozšíøila a posílila nabídka studia v rámci celoživotního vzdìlávání. Slavnostní otevøení v mìstské Redutì Dìkanský øetìz podle návrhu arch. Bøetislava Štorma s medailí od prof. Vincence Makovského, ak. soch. Prùkaz studenta z poèátku existence obnovené UP Akademické obøady patøily k univerzitì od jejího obnovení Otisk univerzitní peèeti s motivem pùvodního znaku UP (1946, doc. Aljo Beran, ak. mal.) Pùvodnì uèitelský ústav, od roku 1946 univerzitní budova Køížkovského 10

2 Pedagogická fakulta Prof. PhDr. RNDr. h.c. František Vitásek, DrSc. dìkan Prvním dìkanem obnovené Pedagogické fakulty UP se stal ve škol. roce 1946/1947 brnìnský profesor fyziologie rostlin prof. PhDr. RNDr. Vladimír Úlehla. 7. listopadu 1946 øídil první shromáždìní jejích uèitelù. Bylo jich tehdy 49 a vyuèovali 110 posluchaèù. V letech byla jednotlivá pracovištì fakulty nejprve konstituována jako ústavy pøi rektorátu, ale v dalším období pak byly pøevádìny na jednotlivé fakulty, které je už dále zøizovaly samy. V roce 1946 zahájil svou èinnost Ústav pro výtvarnou výchovu, Ústav pro Prof. PhDr. RNDr. Vladimír Úlehla hudební výchovu, Ústav pro tìlesnou dìkan výchovu a Ústav pro lidovou kulturu. O rok pozdìji vznikly další ústavy: pedagogiky a didaktiky pøedškolní výchovy, školní praxe, psychologický a slovanský. Dva roky nato byl zøízen jako poslední Ústav spoleèenských vìd. Prof. RNDr. Josef Metelka dìkan Ve smyslu ustanovení vysokoškolského zákona pøijatého v roce 1950 byly jednotlivé ústavy postupnì pøetváøeny na katedry. Od studijního roku 1952/1953 bylo tìchto kateder sedm: pedagogiky, historie a obèanské nauky, slovanských jazykù, matematiky, fyziky a chemie, pøírodopisu a zemìpisu, výtvarné a hudební výchovy a tìlesné výchovy. Uvedené katedry (podobnì jako døíve ústavy) zabezpeèovaly pøípravu uèitelù a uèitelek pro školy mateøské, národní a støední, navíc však pøispívaly k zajištìní doškolovacích kurzù pro uèitele v èinné službì (nejen, nýbrž i v Opavì a Zlínì). Prof. PhDr. Jiøina Otáhalová Popelová, DrSc. dìkanka Prof. PhDr. Miloslav Trapl dìkan Uèitelé pro II. stupeò vzdìlávání mìli možnost studovat i v trojkombinacích tyto pøedmìty: èeský jazyk, ruský jazyk, dìjepis, zemìpis, matematiku, fyziku, chemii, pøírodopis, výtvarnou výchovu a hudební výchovu. Od studijního roku 1947/1948 se tato možnost rozšíøila i o slovenský jazyk, obèanskou nauku a domácí nauky, od roku 1950/1951 také o polský jazyk a pøechodnì i jazyk anglický. Z daných pøedmìtù bylo realizováno celkem 26 studijních dvojkombinací a trojkombinací. V letech mìla fakulta právo udìlovat na základì rigorózního øízení akademický titul doktor pedagogiky (PaedDr.). Tento titul získalo tehdy 37 doktorandù. V roce 1953 došlo k celkové reformì uèitelského vzdìlávání. Dosavadní pedagogická gymnázia, pøipravující od roku 1950 pedagogické pracovníky pro mateøské a národní školy, byla pøemìnìna na pedagogické školy. Uèitelé pro II. stupeò povinného vzdìlávání byli od platnosti nového zákona pøipravováni na dvouletých Vyšších pedagogických školách (na Moravì v Brnì a v Opavì) a støedoškolští profesoøi na Vysokých školách pedagogických (na Moravì ). I když fakulta de iure pøestala v roce 1953 fungovat, de facto ukonèila svou èinnost až v roce 1955, kdy absolvovali poslední øádní posluchaèi. Vysoká škola pedagogická se svými dvìma fakultami (fakultou spoleèenských vìd a fakultou pøírodních vìd) existovala ve své pùvodní podobì od roku 1953 až do roku Poèátkem studijního roku 1958/1959 byly vèlenìny obì fakulty VŠP do svazku Palackého univerzity, která pøed tímto opatøením mìla již jen fakultu lékaøskou; vznikly tak fakulty pøírodovìdecká a filozofická. Od studijního roku 1959/1960 došlo na našem území k další celkové reorganizaci vzdìlávání uèitelù, vznikly pedagogické instituty (s ponìkud neujasnìnou koncepcí) jeden z nich i. Zde byli pøipravováni budoucí uèitelé pro I. stupeò základních škol spolu s budoucími uèiteli pro II. stupeò škol. V roce 1964 byly pedagogické instituty dílem zrušeny, dílem zmìnìny na pedagogické fakulty a v místech univerzit vèlenìny do jejich svazku. Olomoucký pedagogický institut byl zaèlenìn do Univerzity Palackého. Prof. PhDr. Václav Køístek, CSc. dìkan Prof. RNDr. Josef Šula dìkan 1953

3 V letech se tedy realizovalo uèitelské studium opìt na Pedagogické fakultì. Obor uèitelství pro roèník ZDŠ se studoval v kombinaci s jedním pøedmìtem pro roèník ZDŠ (v roce 1964 s èeským jazykem, ruským jazykem, dìjepisem, zemìpisem, pøírodopisem, hudební, výtvarnou nebo tìlesnou výchovou a v následujícím roce i s nìmeckým a francouzským jazykem, ovšem v dalších letech jen s ruským jazykem a všemi zmínìnými výchovami). K zásadnìjší zmìnì v obsahovém zamìøení tohoto typu studia došlo až od studijního roku 1970/1971, kdy byl obor uèitelství pro roè. ZDŠ otvírán jako ètyøletý, bez možnosti kombinace s dalším aprobaèním pøedmìtem. Pozdìji bylo studium uèitelství pro roèník základní školy zmìnìno na studium uèitelství pro roèník základní školy. První uèitelé s touto kvalifikací absolvovali koncem studijního roku 1979/1980. V roce 1964 byl do výchovnì vzdìlávacího systému fakulty zaøazen i studijní obor výchovná práce v PO ÈSM v kombinaci s jedním aprobaèním pøedmìtem pro roèník ZDŠ (zpoèátku s hudební výchovou, výtvarnou výchovou, matematikou a základy prùmyslové výroby, od roku 1966 také s èeským jazykem). Jeho název byl pozdìji zmìnìn, ale ukázal se jako neefektivní a v roce 1970 byl zrušen. Ve studijním roce 1967/1968 bylo zahájeno studium uèitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péèi, jež bylo zpoèátku koncipováno a realizováno jako pìtiletý obor se specializacemi v posledním roèníku, avšak od studijního roku 1977/1978 bylo redukováno na ètyøleté studium bez výrazné specializace. Obdobným vývojem prošlo i studium vychovatelství, zapoèaté v r V období byl v denním studiu experimentálnì ovìøován obor uèitelství pro mateøské školy. Zkušenosti z tohoto experimentu byly následnì využívány zvláštì ve studiu pøi zamìstnání. Studium pøi zamìstnání patøilo v tomto období spolu s denním studiem k organizaènì nejrozsáhlejším oblastem èinnosti Pedagogické fakulty UP. Podle potøeb školské správy realizovala fakulta i studium rozšiøující a doplòkové, v nìmž získávali pedagogickou zpùsobilost jak uèitelé odborných pøedmìtù, tak také mistøi odborného výcviku a vychovatelé v uèòovských zaøízeních. Doplòkové studium mìlo pøitom povahu vysokoškolského kurzu. V letech organizovala fakulta i pomìrnì rozsáhlé postgraduální studium pro uèitele v èinné službì. Studium uèitelství pro roèník ZDŠ zaujímalo na Pedagogické fakultì UP v letech ústøední postavení. V denním studiu bylo postupnì realizováno v 34 aprobaèních skupinách. Doc. PaedDr. Jaroslav Just, CSc. dìkan Doc. PhDr. Miroslav Kala, CSc. dìkan Prof. RNDr. Josef Klementa, DrSc. dìkan Od roku1968 používala fakulta vlastní insignii (dìkanské žezlo) z autorské dílny prof. Zdeòka Pøikryla, ak. soch. Dìkanský øetìz a prodìkanské øetìzy jsou kopiemi øetìzu rektorského z roku 1946 od autorù arch. Bøetislava Štorma a prof. Vincence Makovského, ak. soch. Pamìtní a èestná medaile PdF (rovnìž od prof. Z. Pøikryla) byla udìlována pozdìji, od roku Purkrabská 2 Univerzitní 22 Žerotínovo námìstí 1 a 2 Každá z budov, sloužících v minulosti nebo i nyní pracovištím Pedagogické fakulty, by si zasloužila samostatný historický exkurs. Jedná se o stavby, které osobitì poznamenávaly genia loci samotné Olomouce. Šlo napøíklad o èeskou obecnou školu v Purkrabské ulici èíslo 2, obzvláštì významnou pro èesky mluvící obyvatele mìsta (v pøevážnì nìmecké Olomouci). V blízkém sousedství, na Žerotínovì námìstí èíslo 2, navštìvovaly naopak dívèí školu nìmecké dívky. Pùvodnì dominikánský klášter u chrámu sv. Michala na Žerotínovì námìstí, tzv. Salesianum, byl poèátkem 19. století pøestavìn pro potøeby knìžského semináøe, ale pamatuje také zasedání zemského soudu a moravského zemského snìmu. Budova v Univerzitní ulici èíslo 22 patøila v minulosti rovnìž knìžskému semináøi a nesla jméno sv. Františka Xaverského. Ve velkoryse rekonstruovaných budovách téže ulice, v èíslech 3 5 (Umìlecké centrum UP), sídlil jezuitský konvikt.

4 Od studijního roku 1980/1981, kdy vstoupil v platnost nový vysokoškolský zákon, se zamìøení pøípravy uèitelù na Pedagogické fakultì UP opìt zmìnilo. Vedle tradièních studijních oborù orientovaných na vzdìlávání uèitelù pro nižší stupeò základní školy a škol speciálních se fakulta zaèala soustøeïovat i na pøípravu uèitelù hudební, výtvarné a tìlesné výchovy. Bohužel bylo ukonèeno pùsobení kateder dìjepisu, zemìpisu, chemie a fyziky, které byly následnì pøevedeny na fakultu filozofickou a pøírodovìdeckou. Na fakultu pedagogickou pøešly naopak katedry zmínìných dvou fakult, které vzdìlávaly budoucí uèitele hudební, výtvarné a tìlesné výchovy. Tyto pomìrnì nároèné kroky byly realizovány od roku 1977/1978. V témže roce byla na Pedagogické fakultì zavedena pøíprava uèitelù všeobecnì vzdìlávacích pøedmìtù pro roèník. Ve studiu pøi zamìstnání se vedle všech studijních oborù zastoupených v denním studiu stalo aktuálním oborem i uèitelství pro mateøské školy. S nemalým zájmem se setkávalo i vzdìlávání nepedagogických pracovníkù pùsobících v zaøízeních pro výchovu uèòù. Zákon o vysokých školách è. 39/1980 Sb. postavil pedagogické fakulty na stejnou úroveò s ostatními fakultami univerzitního smìru a zaruèil jim spolu s Vyhláškou federální vlády è. 90/1980 Sb. o státních závìreèných a státních rigorózních zkouškách opìt právo konat rigorózní zkoušky a podávat rektorovi návrh na udìlení akademického titulu doktor pedagogiky (PaedDr.). Celé období let pochopitelnì odráží složitost celospoleèenských pomìrù v naší vlasti. Nadìjná demokratická koncepce Pedagogické fakulty obnovené univerzity byla od r tìžce deformována totalitní ideologizací pøípravy uèitelù, provázenou i mnohými nesmyslnými reformami i reorganizacemi. Prof. PhDr. Milan Hála, DrSc. dìkan Pedagogická fakulta byla více než jiné fakulty objektem trvalého dohledu orgánù KSÈ, což poznamenalo i skladbu jejího uèitelského sboru a studentù, podobu studijních programù i zamìøení vìdecké práce. Tento neblahý trend ještì zesílil po r a jeho poslušnými (leckdy i iniciativními) vykonavateli se stali i nìkteøí uèitelé a akademiètí funkcionáøi, zvláštì pak dìkan okupaèní a normalizaèní politiky doc. Kala. Na druhé stranì však je možno i v onìch tìžkých letech nalézt v práci fakulty dosti pozitiv a èinnost mnohých pracovníkù zaslouží uznání. Z fakulty vyšly stovky velmi dobrých absolventù. Potvrzují to ostatnì i události roku 1989, v nichž právì øada studentù i uèitelù Pedagogické fakulty UP sehrála významnou revoluèní roli v rámci univerzity i regionu. Studijní rok 1989/1990 pøedstavuje i pro Pedagogickou fakultu UP radikální zvrat. Bezprostøednì po celostátnì vyhlášené stávce studentù v listopadu 1989 se zde zvedla aktivita studentù podílejících se na øadì univerzitních, fakultních a oborových shromáždìní a diskusí, kde byly artikulovány velmi zásadní názory, vysloveny návrhy a vzneseny požadavky na demokratické zmìny ve spoleènosti, tedy i na zmìny v pøípravì uèitelù. Z jejich podnìtu vznikla i Akademická rada fakulty jako zcela nový demokratický orgán, složený z uèitelù i studentù. Jedním z jejích prvních úkolù byla pøíprava volby nového dìkana fakulty, k níž pak došlo 18. prosince Prvním svobodnì zvoleným dìkanem se stal doc. PhDr. Bohuslav Hodaò, CSc. Prof. PhDr. Bohuslav Hodaò, CSc. dìkan 1990 Aula budovy PdF na Žerotínovì námìstí Žerotínovo námìstí 1 Václavské námìstí 1 Žerotínovo námìstí 2 a Purkrabská 2 Podobné, s církví spojené osudy, mìly budovy v Køížkovského ulici (dnešní Rektorát UP a Filozofická fakulta UP). Zde však byl už za 1. republiky uèitelský ústav; v nich se pro budoucí uèitele vyuèovalo i v poèáteèním pováleèném období, po obnovení olomoucké univerzity a vzniku Pedagogické fakulty UP. Malebné Václavské námìstí, jedna z lokalit, vztahující se k samotným poèátkùm Olomouce a èeské státnosti vùbec, nepsané centrum historického dìní, léta hostilo katedru výtvarné výchovy a katedru historie v budovì kapitulního dìkanství, která je v souèasné dobì pøipravována pro Arcidiecézní muzeum. Centrální stavba Biskupského námìstí (v 90. letech sídlo kateder výtvarné výchovy a nìmeckého jazyka) byla postavena jako tereziánská zbrojnice. Mìla v dobì svého vzniku mimo jiné zastínit budovy olomouckého arcibiskupství a sloužila armádním úèelùm až do poèátku 90. let 20. století, kdy ji pøevzala, nákladnì a citlivì pøebudovala Univerzita Palackého pro úèely svého Informaèního centra. Souèasná hlavní budova PdF UP na Žižkovì námìstí è. 5 byla projektována a až do roku 1991 sloužila jako vojenské velitelství nejprve èeskoslovenských, v dobì okupace nìmeckých a od konce 60. let sovìtských vojsk, umístìných doèasnì (do roku 1990).

5 Další léta znamenala nejsložitìjší a nejvýznaènìjší etapu celé historie Pedagogické fakulty. Fakultu èekalo pøemístìní do novì získaných budov, které bylo zahájeno v létì Dosud užívané budovy byly pøedány pùvodním vlastníkùm olomouckému arcibiskupství a obnovené teologické fakultì. Veškeré pøesuny probìhly v krátkém èase pøedevším do objektu èeskoslovenské armády na Žižkovì námìstí, zdevastovaného okupaèním sovìtským velitelstvím, dále do budov na Biskupském námìstí, Václavském námìstí a Tøídì 17. listopadu (do bývalého sekretariátu OV KSÈ). Rychlost stìhování a složitost rekonstrukce budov vyžadovaly od pracovníkù i studentù obìtavost a trpìlivost. Další nároèné úkoly vyplynuly z oddìlení tìlovýchovných oborù od Pedagogické fakulty v souvislosti s konstituováním samostatné Fakulty tìlesné kultury. Na Pedagogickou fakultu byla dislokována nová katedra pedagogiky, vzniklá integrací všech dosavadních pracoviš oboru pedagogika, a byla jí urèena celouniverzitní pùsobnost. Postupnì došlo k zrušení katedry ruského jazyka a literatury, katedry branné výchovy, katedry speciálních výchov a katedry didaktické techniky. Po schválení nového Vysokoškolského zákona è. 172/1990 Sb. pøejal kompetence dosavadní Akademické rady fakulty Akademický senát. Ve smyslu zmínìného zákona byla ukonèena i dosavadní forma rigorózního øízení s tím, že doktorské tituly budou udìlovány jen na základì úspìšnì zvládnutého novì koncipovaného doktorandského studia. V oblasti pøípravy budoucích uèitelù nastaly zásadní zmìny. Postupnì bylo také uzavøeno studium aprobací s ruským jazykem (posluchaèùm byla dána možnost zahájit mimoøádné studium jiného cizího jazyka na filozofické fakultì) a studium aprobací s brannou výchovou (posluchaèùm bylo umožnìno studovat na pøírodovìdecké fakultì zemìpis). Novì vznikl studijní obor vychovatelství dìtí a mládeže v dobì mimo vyuèování a také studijní obor sociální péèe (oba obory byly nejprve koncipovány jako tøíleté bakaláøské studium). Zvýšená potøeba uèitelù západních jazykù na školách støedních i základních (spolu s nadbytkem uèitelù ruského jazyka) pøivedla fakultu k otevøení tzv. rekvalifikaèního studia angliètiny a nìmèiny, organizovaného ve studiu Hlavní budova na Žižkovì námìstí pøi zamìstnání. Toto studium bylo urèeno pøedevším stávajícím uèitelùm ruštiny a èásteènì i uèitelùm branné výchovy. V prosinci roku 1990 byl dìkan fakulty poprvé vybrán z nìkolika kandidátù. Volbou Akademického senátu se jím stal doc. PhDr. František Mezihorák, CSc., který byl pak potvrzen v této funkci následnou volbou v r Po roce 1990 se fakulta v prvé øadì programovì orientuje na pøípravu uèitelù pro oblast základního školství a také uèitelù speciálních škol a po urèitou dobu i vychovatelù. V tomto smìru jsou její kompetence vymezeny v organizaèní struktuøe univerzity zcela jednoznaènì. Nìkterými svými studijními obory ovšem vyplòuje i vakuum v pøípravì uèitelù pro støední školy v oborech, které sesterské fakulty (filozofická a pøírodovìdecká) nemají ve svém programu. Konkrétnì jde o budoucí uèitele pedagogiky, uèitele hudební a výtvarné výchovy pro všechny stupnì škol a uèitele odborných pøedmìtù pro støední zdravotnické školy. Zcela novì se fakulta zamìøuje na odborná studia pedagogiky, sociální práce a v kombinaci s pedagogikou na správní èinnost (pøedevším v kombinovaném døíve dálkovém studiu). Novì je postupnì koncipováno studium speciální pedagogiky orientované na všechny skupiny osob se speciálními potøebami a také odborné studium kvalifikovaných logopedù. Potøeba uèitelù cizích jazykù pro základní školy otevøela také prostor pro zøízení kateder anglického a nìmeckého jazyka, na nichž pùsobí i øada zahranièních lektorù. V kombinovaném studiu se fakulta zamìøuje na obory, které korespondují se studiem prezenèním (denním). Uplatòují se však i nìkteré formy tzv. celoživotního vzdìlávání, v nichž poèet studentù významnì narùstá. Už od roku 1990 pøevzala katedra pedagogiky PdF od Pøírodovìdecké fakulty UP doplòující pedagogické studium pro absolventy odborného studia na vysokých školách. Posléze bylo v denním i dálkovém studiu otevøeno tzv. rekvalifikaèní studium anglického a nìmeckého jazyka. V devadesátých letech fakulta nabízela studia typu rozšiøujícího, doplòujícího a specializaèního a byly realizovány další krátkodobé vzdìlávací akce a moduly. Zøízení Støediska celoživotního vzdìlávání uèitelù a jeho zaèlenìní do organizaèní struktury fakulty v roce 1994 bylo výrazem zájmu fakulty o tuto významnou oblast vzdìlávání. Byla a jsou zøizována doèasná konzultaèní støediska mimo Olomouc. Mezi lety byla postupnì zavedena i studia paralelní. Tøída 17. listopadu 6 Biskupské námìstí 1 Šmeralova 10 Zajímavé osudy mìl i komplex budov dnešní Právnické fakulty UP na Tøídì 17. listopadu, který vznikl jako reprezentaèní sídlo bývalého okresního výboru Komunistické strany Èeskoslovenska; zde mìla svou první adresu v 90. letech minulého století novì vzniklá katedra pedagogiky s celoškolskou pùsobností. Pamìtníci vìdí, které katedry postupnì vznikaly a byly (také postupnì) rušeny ve všech jmenovaných budovách. Je podivuhodné, jak rùzné osobnosti tìmito zdmi prošly a kolik lidských osudù zde bylo utváøeno. Jedinou výjimkou z jinak pohnuté historie zùstává budova vysokoškolských kolejí J. L. Fischera na adrese Šmeralova 10, postavená pøed 24 lety, v níž našla své provizorní útoèištì na konci 90. let 20. století na krátkou dobu katedra výtvarné výchovy. Pùvodnímu úèelu -ubytování studentù slouží dodnes.

6 Pedagogická fakulta Ke znaènému vzestupu došlo v nových podmínkách ve vìdecko-výzkumné èinnosti fakulty. Soubìžnì s vìdeckou a odbornou èinností byla podporována i èinnost umìlecká. Pedagogická fakulta se stala prùkopnicí ve zrovnoprávnìní umìlecké práce uèitelù praktických umìleckých disciplín, výtvarné a hudební výchovy. Studentská odborná èinnost je motivována také zøízením Ceny dìkana PdF UP. Ve srovnání s obdobím do r vzrostl rozsah zahranièních odborných stykù, lišící se významnì od všech pøedchozích vývojových období fakulty. Pedagogiètí pracovníci i studenti absolvují nejen øady stáží, ale aktivnì vystupují na semináøích a konferencích nejen u nás, ale i v ostatních zemích Evropy a mnoha dalších. Projekty vyhášené MŠMT ÈR Operaèní program Rozvoj lidských zdrojù Na základì ustanovení vysokoškolského zákona a po schválení akreditaèní komise realizuje fakulta pomìrnì rozsáhlá doktorská studia v oborech pedagogika, speciální pedagogika, antropologie, hudební teorie a pedagogika. Tím pøispívá ke zvyšování odborné a vìdecké kvalifikace mladých pracovníkù na fakultì samé, ale i na jiných fakultách èeských (i zahranièních) vysokých škol. Dodatek k diplomu Po roce 1990 je fakulta oprávnìna konat i habilitaèní øízení docentù a jmenovací øízení profesorù, umožòující habilitovat se pracovníkùm fakulty, ale stále ve vìtším poètu i pracovníkùm z ostatních vysokých škol v naší republice, ojedinìle i ze zahranièí (Slovensko, Polsko). Katedra anglického jazyka Katedra antropologie a zdravovìdy V souèasné dobì je nabídka studijních programù realizovaných fakultou obdobná jako u dalších pedagogických fakult v Èeské republice a je v souladu se strukturou studijních programù, daných Ministerstvem školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR a Akreditaèní komisí MŠMT. Ve stratifikaci studijních programù na studijní obory se projevují dùsledky rozložení oborù na UP z poèátku 90. let. Perspektivu dalšího rozvoje fakulty v této oblasti nabízejí novì strukturované programy bakaláøského a navazujícího magisterského typu studia s perspektivou renesance spoleèenskovìdních èi pøírodovìdnì orientovaných oborù (eventuelnì dalších). Tato restrukturace byla zahájena v roce Je uskuteèòována systematicky, s cílem vnést do studia evropské dimenze vytyèené Boloòskou výzvou. V oblasti pedagogické byly na fakultì vytvoøeny optimální podmínky pro zvýšení poètu studentù prezenèní a kombinované formy studia. Zaèíná se rozvíjet i studium distanèní. Katedra pøírodopisu a pìstitelství Katedra psychologie a patopsychologie Výraznì se modernizovala a elektronizovala evidence, organizace a hodnocení studia. Na fakultì je zaveden kreditní systém ECTS, který zaruèuje kompatibilitu studia nejen v ÈR, ale i v rámci EU. Tento systém je již uplatnìn ve všech studijních roènících a je využíván mj. pro další standardizaci výukové zátìže studentù. Pedagogická fakulta má ucelenou koncepci dalšího rozvoje jasnì vymezenu v dokumentu Dlouhodobý zámìr vzdìlávací a vìdecké, výzkumné, vývojové, umìlecké a další tvùrèí èinnosti. Šedesátiletý vývoj fakulty nebyl pøímoèarý a jednoduchý. Její èinnost byla v souèasné dobì posouzena obsahovì i èasovì nároèným akreditaèním øízením, jehož výsledky ukázaly, že fakulta je schopna realizovat vysokoškolskou pøípravu uèitelù pružnì, modernì a na vysoké úrovni. Katedra èeského jazyka a literatury Katedra hudební výchovy Katedra matematiky Katedra nìmeckého jazyka Katedra pedagogiky s celoškolskou pùsobností Katedra primární pedagogiky Tato Galerie tradice Pedagogické fakulty zobrazuje její složitou historii a mùže být impulzem ke kritickému zamyšlení, ale i k hrdosti, k pìstování dìjinné pamìti, bez níž není ani plnohodnotné pøítomnosti a optimistické budoucnosti. Kéž by v ní v pøíštích letech pøibývaly další, již jen pozitivní stránky. Vivat Facultas Paedagogica! Katedra speciální pedagogiky Katedra technické a informaèní výchovy Univerzitní 3 5 Centrum jazykové pøípravy Katedra spoleèenských vìd Katedra výtvarné výchovy Støedisko celoživotního vzdìlávání Dìkujeme všem, kteøí svou ochotou a radami pøispìli k realizaci této Galerie tradice Pedagogické fakulty UP, vytvoøené v jubilejním 60. roce existence vysokoškolského vzdìlávání uèitelù. K této pøíležitosti vznikla i pamìtní medaile PdF - autora ak. soch. Tomáše Chorého. Text: kolektiv autorù Foto a reprofoto: Petr Zatloukal a archiv PdF Design: STUDIO VIRTUALIS, s.r.o.

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PeadDr. Marie Krhutová UÈITEL Pøíprava na profesi Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

70 let Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

70 let Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 70 let Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1946 2016 70 let Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1946 2016 70 let Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1946

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

ZÁKLADNÍCH SKOL A Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 www.4zsrf.cz; e-mail: kola@4zsrf.cz kola poskytuje úplné základní vzdìlání od 1. do 9. tøíd. Vyuèování ve v ech tøídách probíhá podle vlastního

Více

TØI SONDY VÝVOJE STUDIJNÍHO OBORU A KNIHOVNICTVÍ. Ústav informaèních studií a knihovnictví FF UK, Praha

TØI SONDY VÝVOJE STUDIJNÍHO OBORU A KNIHOVNICTVÍ. Ústav informaèních studií a knihovnictví FF UK, Praha TØI SONDY DO PADESÁTILETÉHO VÝVOJE STUDIJNÍHO OBORU INFORMAÈNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ Jiøí Cejpek Ústav informaèních studií a knihovnictví FF UK, Praha Chronologický pøehled významných událostí, které pøedcházely

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VZDÌLÁVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VZDÌLÁVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH :6pt;font-style:normal;color:grey;font-family:Verdana,Geneva,Kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-variant:n = = < p s t y l e = " p a d d i n g : 0 ; b o r d e r : 0 ; t e x

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd pořádá ve spolupráci s Archivem UP v Olomouci mezinárodní vědeckou konferenci Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

a k iè ln o R E C È ie n o k ia D la o k š á k tic k ra p í a ln iá c e p s la o k í š n d la k á, z la ok šák øs te a M

a k iè ln o R E C È ie n o k ia D la o k š á k tic k ra p í a ln iá c e p s la o k í š n d la k á, z la ok šák øs te a M Mateøská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Výroèní zpráva školy školní rok 2016/2017 I. Základní údaje o škole Název školy, sídlo: Mateøská škola, základní škola speciální

Více

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky Systém ASPI - stav k 2.2.2010 do èástky 8/2010 Sb. a 3/2010 Sb.m.s. Obsah a text 66/1988 Sb. - poslední stav textu 66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky ze dne 26.dubna

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014

Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014 Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen Organizační

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta erze 2006 Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Projednala Vědecká rada PdF OU dne 3. 12. 2007

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc, 2013

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc, 2013 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK 2012 Olomouc, 2013 Slovo úvodem Vážení pøátelé, dìkujeme, že jste si ke ètení vybrali právì tuto

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Èeské knihovny v EZB podpora konsorciální správy pøístupù k elektronickým èasopisùm

Èeské knihovny v EZB podpora konsorciální správy pøístupù k elektronickým èasopisùm Èeské knihovny v EZB podpora konsorciální správy pøístupù k elektronickým èasopisùm Petra Š ASTNÁ Úvod Elektronická knihovna èasopisù (Elektronische Zeitschriftenbibliothek, dále EZB) je pøístupná vèeské

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

Management ve zdravotnictví

Management ve zdravotnictví FZV - 1 Fakulta zdravotnických věd (FZV) byla zřízena jako 8. fakulta UP v Olomouci. Její vznik byl schválen Akademickým senátem UP v Olomouci dne 27. února 2008 na základě kladného vyjádření Akreditační

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Výsledky 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory. - Vysokoškolské vzdělávání

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku PSYCHOTRONIKA ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ KONCEPCE Oldøich Válek Praha 2002 Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy,

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy, Strana 2750 Sbírka zákonů č. 198 / 2012 198 ZÁKON ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2030

ABN AMRO LifeCycle Fund 2030 ABN AMRO LifeCycle Fund 2030 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne.. 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR Vyhlášení standardu UP pro stanovení výše poplatků při překročení standardní doby studia a poplatky spojené se studiem na

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Nakladatelství dìkuje za podporu pøi vydání knihy spoleènosti VEMEX s.r.o., www.vemex.cz Prof. Ing. Jiøí Fotr, CSc. Ing. Ivan Souèek, Ph.D. Investièní

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TÌLOVÝCHOVY ÈESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TÌLOVÝCHOVY ÈESKÉ REPUBLIKY VÌSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TÌLOVÝCHOVY ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník LV Sešit 1 Leden 1999 OBSAH Èást normativní - Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tìlovýchovy Èeské republiky a Státním

Více

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky.

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky. Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893 Jiøí HASIL Praha Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky Dnes je ji všeobecnì velmi dobøe známo, e výuka jazykù se v Evropì,

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Akreditované pracoviště MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vám nabízí studium v následujících oborech mimořádného studia:

Akreditované pracoviště MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vám nabízí studium v následujících oborech mimořádného studia: Centrum dalšího vzdělávání při PdF Reální 5, 701 03 Ostrava, t. č. 61 60 385, 61 60 412 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Akreditované pracoviště

Více

Bohemistyka 2010, nr 1, ISSN 1642 9893. Èeština v roli jazyka cizího dvacetiletí po Listopadu. Marie HÁDKOVÁ Ústí nad Labem

Bohemistyka 2010, nr 1, ISSN 1642 9893. Èeština v roli jazyka cizího dvacetiletí po Listopadu. Marie HÁDKOVÁ Ústí nad Labem Bohemistyka 2010, nr 1, ISSN 1642 9893 Marie HÁDKOVÁ Ústí nad Labem Èeština v roli jazyka cizího dvacetiletí po Listopadu Úvod Listopad 1989 pøinesl do ivota naší spoleènosti výrazné zmìny. Jednou z nejnápadnìjších

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Termíny a poplatky Termín podání přihlášek: do 28. února 2015 (bakalářské a magisterské studijní

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 7 5 Dìkujeme redakci za

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

Revitalizace brownfields v ÈR

Revitalizace brownfields v ÈR Revitalizace brownfields v ÈR Øešitelé: Mgr. Tomáš Gremlica, Renáta Štípková, Mgr. Josef Novák Partneøi projektu: Mgr. A. Lucie Doleželová, Mgr. Ing. Anna Hrùzová Financování projektu: ÈR - Ministerstvo

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN FILOZOFICKÁ FAKULTA UP SMĚRNICE DĚKANA SD-01/2013 SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN Obsah: Směrnice stanoví podrobnosti konání rigorózního řízení na FF UP Zpracoval: doc. PhDr.

Více

CZECH REPUBLIC NABÍDKA INZERTNÍCH, PROPAGAÈNÍCH A PERSONÁLNÍCH SLUŽEB

CZECH REPUBLIC NABÍDKA INZERTNÍCH, PROPAGAÈNÍCH A PERSONÁLNÍCH SLUŽEB NABÍDKA INZERTNÍCH, PROPAGAÈNÍCH A PERSONÁLNÍCH SLUŽEB ELSA ÈR 2004 Vážení pøátelé, ELSA (The European Law Students' Association Evropská asociace studentù práva) je nezávislá, nepolitická a nezisková

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Jaroslav Dokoupil Cheb, 02.10.2014 Na ZČU bylo v roce 2013 celkem 128 akreditovaných studijních programů, z toho je 55 bakalářských, 5 magisterských, 37 navazujících

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

OBSAH. I. Základní údaje o škole...2

OBSAH. I. Základní údaje o škole...2 OBSAH I. Základní údaje o škole...2 II. Pøehled oborù vzdìlání...3 Složení tøíd...4 III. Pracovníci školy...5 IV. Vzdìlávání pracovníkù školy...5 V. Zápis a pøijímací øízení...6 VI. Výsledky zkoušek a

Více

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 7. října 2015 ZCU 029200/2015/DFPE/For Vyhláška děkana č. 19VD/2015

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více