Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci"

Transkript

1 Pováleèná historie uèitelského vzdìlávání tìsnì souvisí se vznikem v roce 1946, kdy bylo rozhodnutím Prozatímního Národního shromáždìní obnoveno staroslavné olomoucké vysoké uèení. Význam této dìjinné události je nesporný, jakkoli postupné utváøení této vysoké školy a jejích fakult, vèetnì fakulty pedagogické, bylo složité. Vznik Pedagogické fakulty UP je datován 9. dubnem 1946, kdy se Prozatímní Národní shromáždìní republiky Èeskoslovenské usneslo na zøízení pedagogických fakult pøi všech univerzitách v zemích èeských a na Slovensku. Vývoj olomoucké fakulty se promítá do ètyø základních období, která reflektují pøedevším pøíslušné zákonné úpravy vzdìlávání uèitelù na území naší republiky a souèasnì i nìkterá interní opatøení. V 1. období (léta ) byla novì vzniklá fakulta orientována na vysokoškolskou pøípravu uèitelù pro školy mateøské a školy tzv. I. a II. stupnì vzdìlávání. V roce 1950 byla ukonèena pøíprava uèitelù pro mateøské školy a školy národní (I. stupeò vzdìlávání) a po reformì uèitelského studia v r došlo k pøemìnì fakulty na Vysokou školu pedagogickou. Ve 2. období (léta ) se u nás vzdìlávání uèitelù doèkalo mnoha úprav. V roce 1959 bylo obnoveno ètyøleté vysokoškolské studium uèitelù pro postupný roèník zøízením Pedagogického institutu (mimo rámec univerzity). Pedagogické instituty byly v roce 1964 buïto zrušeny, nebo v sídlech univerzit vèlenìny do tìchto vysokých škol jako pedagogické fakulty. V pøípravì budoucích uèitelù se dané fakulty zamìøovaly pøedevším na studium uèitelství pro I. a II. stupeò základní školy. Tak se pedagogické fakulty do jisté míry vrátily ke svému pùvodnímu poslání, což o Pedagogické fakultì UP platilo v plné míøe zvláštì od roku 1969, kdy byl na ní zaveden i studijní obor orientovaný na vysokoškolskou pøípravu budoucích uèitelek mateøských škol. Od r se pak na této fakultì zaèínají studovat také nìkteré aprobace uèitelství všeobecnì vzdìlávacích pøedmìtù pro II. a III. stupeò škol. Ve 3. období (léta ) byla podle nového vysokoškolského zákona zahrnuta do pùsobnosti pedagogických fakult i pøíprava støedoškolských uèitelù. Ta v podmínkách vedla k požadované integraci nìkterých paralelních kateder pøíslušných fakult filozofické, pedagogické a pøírodovìdecké. Na Pedagogické fakultì UP bylo v dùsledku toho zrušeno studium obèanské výchovy, západních jazykù, dìjepisu, zemìpisu, fyziky a chemie a byla na ní v téže dobì soustøedìna pøíprava uèitelù výtvarné, hudební a tìlesné výchovy. Ve 4. období (léta ) se zpoèátku zamìøila Pedagogická fakulta UP pøedevším na pøípravu uèitelù pro I. a II. stupeò základní školy a škol speciálních, pøièemž jí však zùstaly v nìkterých pøípadech kompetence i k pøípravì uèitelù III. stupnì. K zásadní zmìnì došlo v pøípravì uèitelù tìlesné výchovy, která se v roce 1991 pøesunula na novì zøízenou Fakultu tìlesné kultury UP. K výraznému rozšíøení pùsobnosti fakulty pak postupnì docházelo v mnoha oblastech, zejména od konce 90. let do souèasnosti. Významnì se také rozšíøila a posílila nabídka studia v rámci celoživotního vzdìlávání. Slavnostní otevøení v mìstské Redutì Dìkanský øetìz podle návrhu arch. Bøetislava Štorma s medailí od prof. Vincence Makovského, ak. soch. Prùkaz studenta z poèátku existence obnovené UP Akademické obøady patøily k univerzitì od jejího obnovení Otisk univerzitní peèeti s motivem pùvodního znaku UP (1946, doc. Aljo Beran, ak. mal.) Pùvodnì uèitelský ústav, od roku 1946 univerzitní budova Køížkovského 10

2 Pedagogická fakulta Prof. PhDr. RNDr. h.c. František Vitásek, DrSc. dìkan Prvním dìkanem obnovené Pedagogické fakulty UP se stal ve škol. roce 1946/1947 brnìnský profesor fyziologie rostlin prof. PhDr. RNDr. Vladimír Úlehla. 7. listopadu 1946 øídil první shromáždìní jejích uèitelù. Bylo jich tehdy 49 a vyuèovali 110 posluchaèù. V letech byla jednotlivá pracovištì fakulty nejprve konstituována jako ústavy pøi rektorátu, ale v dalším období pak byly pøevádìny na jednotlivé fakulty, které je už dále zøizovaly samy. V roce 1946 zahájil svou èinnost Ústav pro výtvarnou výchovu, Ústav pro Prof. PhDr. RNDr. Vladimír Úlehla hudební výchovu, Ústav pro tìlesnou dìkan výchovu a Ústav pro lidovou kulturu. O rok pozdìji vznikly další ústavy: pedagogiky a didaktiky pøedškolní výchovy, školní praxe, psychologický a slovanský. Dva roky nato byl zøízen jako poslední Ústav spoleèenských vìd. Prof. RNDr. Josef Metelka dìkan Ve smyslu ustanovení vysokoškolského zákona pøijatého v roce 1950 byly jednotlivé ústavy postupnì pøetváøeny na katedry. Od studijního roku 1952/1953 bylo tìchto kateder sedm: pedagogiky, historie a obèanské nauky, slovanských jazykù, matematiky, fyziky a chemie, pøírodopisu a zemìpisu, výtvarné a hudební výchovy a tìlesné výchovy. Uvedené katedry (podobnì jako døíve ústavy) zabezpeèovaly pøípravu uèitelù a uèitelek pro školy mateøské, národní a støední, navíc však pøispívaly k zajištìní doškolovacích kurzù pro uèitele v èinné službì (nejen, nýbrž i v Opavì a Zlínì). Prof. PhDr. Jiøina Otáhalová Popelová, DrSc. dìkanka Prof. PhDr. Miloslav Trapl dìkan Uèitelé pro II. stupeò vzdìlávání mìli možnost studovat i v trojkombinacích tyto pøedmìty: èeský jazyk, ruský jazyk, dìjepis, zemìpis, matematiku, fyziku, chemii, pøírodopis, výtvarnou výchovu a hudební výchovu. Od studijního roku 1947/1948 se tato možnost rozšíøila i o slovenský jazyk, obèanskou nauku a domácí nauky, od roku 1950/1951 také o polský jazyk a pøechodnì i jazyk anglický. Z daných pøedmìtù bylo realizováno celkem 26 studijních dvojkombinací a trojkombinací. V letech mìla fakulta právo udìlovat na základì rigorózního øízení akademický titul doktor pedagogiky (PaedDr.). Tento titul získalo tehdy 37 doktorandù. V roce 1953 došlo k celkové reformì uèitelského vzdìlávání. Dosavadní pedagogická gymnázia, pøipravující od roku 1950 pedagogické pracovníky pro mateøské a národní školy, byla pøemìnìna na pedagogické školy. Uèitelé pro II. stupeò povinného vzdìlávání byli od platnosti nového zákona pøipravováni na dvouletých Vyšších pedagogických školách (na Moravì v Brnì a v Opavì) a støedoškolští profesoøi na Vysokých školách pedagogických (na Moravì ). I když fakulta de iure pøestala v roce 1953 fungovat, de facto ukonèila svou èinnost až v roce 1955, kdy absolvovali poslední øádní posluchaèi. Vysoká škola pedagogická se svými dvìma fakultami (fakultou spoleèenských vìd a fakultou pøírodních vìd) existovala ve své pùvodní podobì od roku 1953 až do roku Poèátkem studijního roku 1958/1959 byly vèlenìny obì fakulty VŠP do svazku Palackého univerzity, která pøed tímto opatøením mìla již jen fakultu lékaøskou; vznikly tak fakulty pøírodovìdecká a filozofická. Od studijního roku 1959/1960 došlo na našem území k další celkové reorganizaci vzdìlávání uèitelù, vznikly pedagogické instituty (s ponìkud neujasnìnou koncepcí) jeden z nich i. Zde byli pøipravováni budoucí uèitelé pro I. stupeò základních škol spolu s budoucími uèiteli pro II. stupeò škol. V roce 1964 byly pedagogické instituty dílem zrušeny, dílem zmìnìny na pedagogické fakulty a v místech univerzit vèlenìny do jejich svazku. Olomoucký pedagogický institut byl zaèlenìn do Univerzity Palackého. Prof. PhDr. Václav Køístek, CSc. dìkan Prof. RNDr. Josef Šula dìkan 1953

3 V letech se tedy realizovalo uèitelské studium opìt na Pedagogické fakultì. Obor uèitelství pro roèník ZDŠ se studoval v kombinaci s jedním pøedmìtem pro roèník ZDŠ (v roce 1964 s èeským jazykem, ruským jazykem, dìjepisem, zemìpisem, pøírodopisem, hudební, výtvarnou nebo tìlesnou výchovou a v následujícím roce i s nìmeckým a francouzským jazykem, ovšem v dalších letech jen s ruským jazykem a všemi zmínìnými výchovami). K zásadnìjší zmìnì v obsahovém zamìøení tohoto typu studia došlo až od studijního roku 1970/1971, kdy byl obor uèitelství pro roè. ZDŠ otvírán jako ètyøletý, bez možnosti kombinace s dalším aprobaèním pøedmìtem. Pozdìji bylo studium uèitelství pro roèník základní školy zmìnìno na studium uèitelství pro roèník základní školy. První uèitelé s touto kvalifikací absolvovali koncem studijního roku 1979/1980. V roce 1964 byl do výchovnì vzdìlávacího systému fakulty zaøazen i studijní obor výchovná práce v PO ÈSM v kombinaci s jedním aprobaèním pøedmìtem pro roèník ZDŠ (zpoèátku s hudební výchovou, výtvarnou výchovou, matematikou a základy prùmyslové výroby, od roku 1966 také s èeským jazykem). Jeho název byl pozdìji zmìnìn, ale ukázal se jako neefektivní a v roce 1970 byl zrušen. Ve studijním roce 1967/1968 bylo zahájeno studium uèitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péèi, jež bylo zpoèátku koncipováno a realizováno jako pìtiletý obor se specializacemi v posledním roèníku, avšak od studijního roku 1977/1978 bylo redukováno na ètyøleté studium bez výrazné specializace. Obdobným vývojem prošlo i studium vychovatelství, zapoèaté v r V období byl v denním studiu experimentálnì ovìøován obor uèitelství pro mateøské školy. Zkušenosti z tohoto experimentu byly následnì využívány zvláštì ve studiu pøi zamìstnání. Studium pøi zamìstnání patøilo v tomto období spolu s denním studiem k organizaènì nejrozsáhlejším oblastem èinnosti Pedagogické fakulty UP. Podle potøeb školské správy realizovala fakulta i studium rozšiøující a doplòkové, v nìmž získávali pedagogickou zpùsobilost jak uèitelé odborných pøedmìtù, tak také mistøi odborného výcviku a vychovatelé v uèòovských zaøízeních. Doplòkové studium mìlo pøitom povahu vysokoškolského kurzu. V letech organizovala fakulta i pomìrnì rozsáhlé postgraduální studium pro uèitele v èinné službì. Studium uèitelství pro roèník ZDŠ zaujímalo na Pedagogické fakultì UP v letech ústøední postavení. V denním studiu bylo postupnì realizováno v 34 aprobaèních skupinách. Doc. PaedDr. Jaroslav Just, CSc. dìkan Doc. PhDr. Miroslav Kala, CSc. dìkan Prof. RNDr. Josef Klementa, DrSc. dìkan Od roku1968 používala fakulta vlastní insignii (dìkanské žezlo) z autorské dílny prof. Zdeòka Pøikryla, ak. soch. Dìkanský øetìz a prodìkanské øetìzy jsou kopiemi øetìzu rektorského z roku 1946 od autorù arch. Bøetislava Štorma a prof. Vincence Makovského, ak. soch. Pamìtní a èestná medaile PdF (rovnìž od prof. Z. Pøikryla) byla udìlována pozdìji, od roku Purkrabská 2 Univerzitní 22 Žerotínovo námìstí 1 a 2 Každá z budov, sloužících v minulosti nebo i nyní pracovištím Pedagogické fakulty, by si zasloužila samostatný historický exkurs. Jedná se o stavby, které osobitì poznamenávaly genia loci samotné Olomouce. Šlo napøíklad o èeskou obecnou školu v Purkrabské ulici èíslo 2, obzvláštì významnou pro èesky mluvící obyvatele mìsta (v pøevážnì nìmecké Olomouci). V blízkém sousedství, na Žerotínovì námìstí èíslo 2, navštìvovaly naopak dívèí školu nìmecké dívky. Pùvodnì dominikánský klášter u chrámu sv. Michala na Žerotínovì námìstí, tzv. Salesianum, byl poèátkem 19. století pøestavìn pro potøeby knìžského semináøe, ale pamatuje také zasedání zemského soudu a moravského zemského snìmu. Budova v Univerzitní ulici èíslo 22 patøila v minulosti rovnìž knìžskému semináøi a nesla jméno sv. Františka Xaverského. Ve velkoryse rekonstruovaných budovách téže ulice, v èíslech 3 5 (Umìlecké centrum UP), sídlil jezuitský konvikt.

4 Od studijního roku 1980/1981, kdy vstoupil v platnost nový vysokoškolský zákon, se zamìøení pøípravy uèitelù na Pedagogické fakultì UP opìt zmìnilo. Vedle tradièních studijních oborù orientovaných na vzdìlávání uèitelù pro nižší stupeò základní školy a škol speciálních se fakulta zaèala soustøeïovat i na pøípravu uèitelù hudební, výtvarné a tìlesné výchovy. Bohužel bylo ukonèeno pùsobení kateder dìjepisu, zemìpisu, chemie a fyziky, které byly následnì pøevedeny na fakultu filozofickou a pøírodovìdeckou. Na fakultu pedagogickou pøešly naopak katedry zmínìných dvou fakult, které vzdìlávaly budoucí uèitele hudební, výtvarné a tìlesné výchovy. Tyto pomìrnì nároèné kroky byly realizovány od roku 1977/1978. V témže roce byla na Pedagogické fakultì zavedena pøíprava uèitelù všeobecnì vzdìlávacích pøedmìtù pro roèník. Ve studiu pøi zamìstnání se vedle všech studijních oborù zastoupených v denním studiu stalo aktuálním oborem i uèitelství pro mateøské školy. S nemalým zájmem se setkávalo i vzdìlávání nepedagogických pracovníkù pùsobících v zaøízeních pro výchovu uèòù. Zákon o vysokých školách è. 39/1980 Sb. postavil pedagogické fakulty na stejnou úroveò s ostatními fakultami univerzitního smìru a zaruèil jim spolu s Vyhláškou federální vlády è. 90/1980 Sb. o státních závìreèných a státních rigorózních zkouškách opìt právo konat rigorózní zkoušky a podávat rektorovi návrh na udìlení akademického titulu doktor pedagogiky (PaedDr.). Celé období let pochopitelnì odráží složitost celospoleèenských pomìrù v naší vlasti. Nadìjná demokratická koncepce Pedagogické fakulty obnovené univerzity byla od r tìžce deformována totalitní ideologizací pøípravy uèitelù, provázenou i mnohými nesmyslnými reformami i reorganizacemi. Prof. PhDr. Milan Hála, DrSc. dìkan Pedagogická fakulta byla více než jiné fakulty objektem trvalého dohledu orgánù KSÈ, což poznamenalo i skladbu jejího uèitelského sboru a studentù, podobu studijních programù i zamìøení vìdecké práce. Tento neblahý trend ještì zesílil po r a jeho poslušnými (leckdy i iniciativními) vykonavateli se stali i nìkteøí uèitelé a akademiètí funkcionáøi, zvláštì pak dìkan okupaèní a normalizaèní politiky doc. Kala. Na druhé stranì však je možno i v onìch tìžkých letech nalézt v práci fakulty dosti pozitiv a èinnost mnohých pracovníkù zaslouží uznání. Z fakulty vyšly stovky velmi dobrých absolventù. Potvrzují to ostatnì i události roku 1989, v nichž právì øada studentù i uèitelù Pedagogické fakulty UP sehrála významnou revoluèní roli v rámci univerzity i regionu. Studijní rok 1989/1990 pøedstavuje i pro Pedagogickou fakultu UP radikální zvrat. Bezprostøednì po celostátnì vyhlášené stávce studentù v listopadu 1989 se zde zvedla aktivita studentù podílejících se na øadì univerzitních, fakultních a oborových shromáždìní a diskusí, kde byly artikulovány velmi zásadní názory, vysloveny návrhy a vzneseny požadavky na demokratické zmìny ve spoleènosti, tedy i na zmìny v pøípravì uèitelù. Z jejich podnìtu vznikla i Akademická rada fakulty jako zcela nový demokratický orgán, složený z uèitelù i studentù. Jedním z jejích prvních úkolù byla pøíprava volby nového dìkana fakulty, k níž pak došlo 18. prosince Prvním svobodnì zvoleným dìkanem se stal doc. PhDr. Bohuslav Hodaò, CSc. Prof. PhDr. Bohuslav Hodaò, CSc. dìkan 1990 Aula budovy PdF na Žerotínovì námìstí Žerotínovo námìstí 1 Václavské námìstí 1 Žerotínovo námìstí 2 a Purkrabská 2 Podobné, s církví spojené osudy, mìly budovy v Køížkovského ulici (dnešní Rektorát UP a Filozofická fakulta UP). Zde však byl už za 1. republiky uèitelský ústav; v nich se pro budoucí uèitele vyuèovalo i v poèáteèním pováleèném období, po obnovení olomoucké univerzity a vzniku Pedagogické fakulty UP. Malebné Václavské námìstí, jedna z lokalit, vztahující se k samotným poèátkùm Olomouce a èeské státnosti vùbec, nepsané centrum historického dìní, léta hostilo katedru výtvarné výchovy a katedru historie v budovì kapitulního dìkanství, která je v souèasné dobì pøipravována pro Arcidiecézní muzeum. Centrální stavba Biskupského námìstí (v 90. letech sídlo kateder výtvarné výchovy a nìmeckého jazyka) byla postavena jako tereziánská zbrojnice. Mìla v dobì svého vzniku mimo jiné zastínit budovy olomouckého arcibiskupství a sloužila armádním úèelùm až do poèátku 90. let 20. století, kdy ji pøevzala, nákladnì a citlivì pøebudovala Univerzita Palackého pro úèely svého Informaèního centra. Souèasná hlavní budova PdF UP na Žižkovì námìstí è. 5 byla projektována a až do roku 1991 sloužila jako vojenské velitelství nejprve èeskoslovenských, v dobì okupace nìmeckých a od konce 60. let sovìtských vojsk, umístìných doèasnì (do roku 1990).

5 Další léta znamenala nejsložitìjší a nejvýznaènìjší etapu celé historie Pedagogické fakulty. Fakultu èekalo pøemístìní do novì získaných budov, které bylo zahájeno v létì Dosud užívané budovy byly pøedány pùvodním vlastníkùm olomouckému arcibiskupství a obnovené teologické fakultì. Veškeré pøesuny probìhly v krátkém èase pøedevším do objektu èeskoslovenské armády na Žižkovì námìstí, zdevastovaného okupaèním sovìtským velitelstvím, dále do budov na Biskupském námìstí, Václavském námìstí a Tøídì 17. listopadu (do bývalého sekretariátu OV KSÈ). Rychlost stìhování a složitost rekonstrukce budov vyžadovaly od pracovníkù i studentù obìtavost a trpìlivost. Další nároèné úkoly vyplynuly z oddìlení tìlovýchovných oborù od Pedagogické fakulty v souvislosti s konstituováním samostatné Fakulty tìlesné kultury. Na Pedagogickou fakultu byla dislokována nová katedra pedagogiky, vzniklá integrací všech dosavadních pracoviš oboru pedagogika, a byla jí urèena celouniverzitní pùsobnost. Postupnì došlo k zrušení katedry ruského jazyka a literatury, katedry branné výchovy, katedry speciálních výchov a katedry didaktické techniky. Po schválení nového Vysokoškolského zákona è. 172/1990 Sb. pøejal kompetence dosavadní Akademické rady fakulty Akademický senát. Ve smyslu zmínìného zákona byla ukonèena i dosavadní forma rigorózního øízení s tím, že doktorské tituly budou udìlovány jen na základì úspìšnì zvládnutého novì koncipovaného doktorandského studia. V oblasti pøípravy budoucích uèitelù nastaly zásadní zmìny. Postupnì bylo také uzavøeno studium aprobací s ruským jazykem (posluchaèùm byla dána možnost zahájit mimoøádné studium jiného cizího jazyka na filozofické fakultì) a studium aprobací s brannou výchovou (posluchaèùm bylo umožnìno studovat na pøírodovìdecké fakultì zemìpis). Novì vznikl studijní obor vychovatelství dìtí a mládeže v dobì mimo vyuèování a také studijní obor sociální péèe (oba obory byly nejprve koncipovány jako tøíleté bakaláøské studium). Zvýšená potøeba uèitelù západních jazykù na školách støedních i základních (spolu s nadbytkem uèitelù ruského jazyka) pøivedla fakultu k otevøení tzv. rekvalifikaèního studia angliètiny a nìmèiny, organizovaného ve studiu Hlavní budova na Žižkovì námìstí pøi zamìstnání. Toto studium bylo urèeno pøedevším stávajícím uèitelùm ruštiny a èásteènì i uèitelùm branné výchovy. V prosinci roku 1990 byl dìkan fakulty poprvé vybrán z nìkolika kandidátù. Volbou Akademického senátu se jím stal doc. PhDr. František Mezihorák, CSc., který byl pak potvrzen v této funkci následnou volbou v r Po roce 1990 se fakulta v prvé øadì programovì orientuje na pøípravu uèitelù pro oblast základního školství a také uèitelù speciálních škol a po urèitou dobu i vychovatelù. V tomto smìru jsou její kompetence vymezeny v organizaèní struktuøe univerzity zcela jednoznaènì. Nìkterými svými studijními obory ovšem vyplòuje i vakuum v pøípravì uèitelù pro støední školy v oborech, které sesterské fakulty (filozofická a pøírodovìdecká) nemají ve svém programu. Konkrétnì jde o budoucí uèitele pedagogiky, uèitele hudební a výtvarné výchovy pro všechny stupnì škol a uèitele odborných pøedmìtù pro støední zdravotnické školy. Zcela novì se fakulta zamìøuje na odborná studia pedagogiky, sociální práce a v kombinaci s pedagogikou na správní èinnost (pøedevším v kombinovaném døíve dálkovém studiu). Novì je postupnì koncipováno studium speciální pedagogiky orientované na všechny skupiny osob se speciálními potøebami a také odborné studium kvalifikovaných logopedù. Potøeba uèitelù cizích jazykù pro základní školy otevøela také prostor pro zøízení kateder anglického a nìmeckého jazyka, na nichž pùsobí i øada zahranièních lektorù. V kombinovaném studiu se fakulta zamìøuje na obory, které korespondují se studiem prezenèním (denním). Uplatòují se však i nìkteré formy tzv. celoživotního vzdìlávání, v nichž poèet studentù významnì narùstá. Už od roku 1990 pøevzala katedra pedagogiky PdF od Pøírodovìdecké fakulty UP doplòující pedagogické studium pro absolventy odborného studia na vysokých školách. Posléze bylo v denním i dálkovém studiu otevøeno tzv. rekvalifikaèní studium anglického a nìmeckého jazyka. V devadesátých letech fakulta nabízela studia typu rozšiøujícího, doplòujícího a specializaèního a byly realizovány další krátkodobé vzdìlávací akce a moduly. Zøízení Støediska celoživotního vzdìlávání uèitelù a jeho zaèlenìní do organizaèní struktury fakulty v roce 1994 bylo výrazem zájmu fakulty o tuto významnou oblast vzdìlávání. Byla a jsou zøizována doèasná konzultaèní støediska mimo Olomouc. Mezi lety byla postupnì zavedena i studia paralelní. Tøída 17. listopadu 6 Biskupské námìstí 1 Šmeralova 10 Zajímavé osudy mìl i komplex budov dnešní Právnické fakulty UP na Tøídì 17. listopadu, který vznikl jako reprezentaèní sídlo bývalého okresního výboru Komunistické strany Èeskoslovenska; zde mìla svou první adresu v 90. letech minulého století novì vzniklá katedra pedagogiky s celoškolskou pùsobností. Pamìtníci vìdí, které katedry postupnì vznikaly a byly (také postupnì) rušeny ve všech jmenovaných budovách. Je podivuhodné, jak rùzné osobnosti tìmito zdmi prošly a kolik lidských osudù zde bylo utváøeno. Jedinou výjimkou z jinak pohnuté historie zùstává budova vysokoškolských kolejí J. L. Fischera na adrese Šmeralova 10, postavená pøed 24 lety, v níž našla své provizorní útoèištì na konci 90. let 20. století na krátkou dobu katedra výtvarné výchovy. Pùvodnímu úèelu -ubytování studentù slouží dodnes.

6 Pedagogická fakulta Ke znaènému vzestupu došlo v nových podmínkách ve vìdecko-výzkumné èinnosti fakulty. Soubìžnì s vìdeckou a odbornou èinností byla podporována i èinnost umìlecká. Pedagogická fakulta se stala prùkopnicí ve zrovnoprávnìní umìlecké práce uèitelù praktických umìleckých disciplín, výtvarné a hudební výchovy. Studentská odborná èinnost je motivována také zøízením Ceny dìkana PdF UP. Ve srovnání s obdobím do r vzrostl rozsah zahranièních odborných stykù, lišící se významnì od všech pøedchozích vývojových období fakulty. Pedagogiètí pracovníci i studenti absolvují nejen øady stáží, ale aktivnì vystupují na semináøích a konferencích nejen u nás, ale i v ostatních zemích Evropy a mnoha dalších. Projekty vyhášené MŠMT ÈR Operaèní program Rozvoj lidských zdrojù Na základì ustanovení vysokoškolského zákona a po schválení akreditaèní komise realizuje fakulta pomìrnì rozsáhlá doktorská studia v oborech pedagogika, speciální pedagogika, antropologie, hudební teorie a pedagogika. Tím pøispívá ke zvyšování odborné a vìdecké kvalifikace mladých pracovníkù na fakultì samé, ale i na jiných fakultách èeských (i zahranièních) vysokých škol. Dodatek k diplomu Po roce 1990 je fakulta oprávnìna konat i habilitaèní øízení docentù a jmenovací øízení profesorù, umožòující habilitovat se pracovníkùm fakulty, ale stále ve vìtším poètu i pracovníkùm z ostatních vysokých škol v naší republice, ojedinìle i ze zahranièí (Slovensko, Polsko). Katedra anglického jazyka Katedra antropologie a zdravovìdy V souèasné dobì je nabídka studijních programù realizovaných fakultou obdobná jako u dalších pedagogických fakult v Èeské republice a je v souladu se strukturou studijních programù, daných Ministerstvem školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR a Akreditaèní komisí MŠMT. Ve stratifikaci studijních programù na studijní obory se projevují dùsledky rozložení oborù na UP z poèátku 90. let. Perspektivu dalšího rozvoje fakulty v této oblasti nabízejí novì strukturované programy bakaláøského a navazujícího magisterského typu studia s perspektivou renesance spoleèenskovìdních èi pøírodovìdnì orientovaných oborù (eventuelnì dalších). Tato restrukturace byla zahájena v roce Je uskuteèòována systematicky, s cílem vnést do studia evropské dimenze vytyèené Boloòskou výzvou. V oblasti pedagogické byly na fakultì vytvoøeny optimální podmínky pro zvýšení poètu studentù prezenèní a kombinované formy studia. Zaèíná se rozvíjet i studium distanèní. Katedra pøírodopisu a pìstitelství Katedra psychologie a patopsychologie Výraznì se modernizovala a elektronizovala evidence, organizace a hodnocení studia. Na fakultì je zaveden kreditní systém ECTS, který zaruèuje kompatibilitu studia nejen v ÈR, ale i v rámci EU. Tento systém je již uplatnìn ve všech studijních roènících a je využíván mj. pro další standardizaci výukové zátìže studentù. Pedagogická fakulta má ucelenou koncepci dalšího rozvoje jasnì vymezenu v dokumentu Dlouhodobý zámìr vzdìlávací a vìdecké, výzkumné, vývojové, umìlecké a další tvùrèí èinnosti. Šedesátiletý vývoj fakulty nebyl pøímoèarý a jednoduchý. Její èinnost byla v souèasné dobì posouzena obsahovì i èasovì nároèným akreditaèním øízením, jehož výsledky ukázaly, že fakulta je schopna realizovat vysokoškolskou pøípravu uèitelù pružnì, modernì a na vysoké úrovni. Katedra èeského jazyka a literatury Katedra hudební výchovy Katedra matematiky Katedra nìmeckého jazyka Katedra pedagogiky s celoškolskou pùsobností Katedra primární pedagogiky Tato Galerie tradice Pedagogické fakulty zobrazuje její složitou historii a mùže být impulzem ke kritickému zamyšlení, ale i k hrdosti, k pìstování dìjinné pamìti, bez níž není ani plnohodnotné pøítomnosti a optimistické budoucnosti. Kéž by v ní v pøíštích letech pøibývaly další, již jen pozitivní stránky. Vivat Facultas Paedagogica! Katedra speciální pedagogiky Katedra technické a informaèní výchovy Univerzitní 3 5 Centrum jazykové pøípravy Katedra spoleèenských vìd Katedra výtvarné výchovy Støedisko celoživotního vzdìlávání Dìkujeme všem, kteøí svou ochotou a radami pøispìli k realizaci této Galerie tradice Pedagogické fakulty UP, vytvoøené v jubilejním 60. roce existence vysokoškolského vzdìlávání uèitelù. K této pøíležitosti vznikla i pamìtní medaile PdF - autora ak. soch. Tomáše Chorého. Text: kolektiv autorù Foto a reprofoto: Petr Zatloukal a archiv PdF Design: STUDIO VIRTUALIS, s.r.o.

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky.

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky. Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893 Jiøí HASIL Praha Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky Dnes je ji všeobecnì velmi dobøe známo, e výuka jazykù se v Evropì,

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech VŠB-TU Ostrava mediální partner 10. - 12. øíjna 2008 TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ 14. - 16. listopadu 2008 POPRVÉ V ÈESKÉ REPUBLICE 12. - 14. prosince 2008

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 7 5 Dìkujeme redakci za

Více

A Inovaèní cyklus: vzdìlání vìda výzkum vývoj výroba 19. Inovaèní cyklus: vzdìlání vìda výzkum vývoj výroba Tato kapitola byla zaøazena z dùvodu odborné informace žákù i lidí z praxe o druzích a významu

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Termíny a poplatky Termín podání přihlášek: do 28. února 2015 (bakalářské a magisterské studijní

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

10 Výstava XIII. Ejhle svìtlo. Arabské univerzity mají zájem o spolupráci. FaVU slaví desáté narozeniny. Konkurence ve vzdìlávání roste

10 Výstava XIII. Ejhle svìtlo. Arabské univerzity mají zájem o spolupráci. FaVU slaví desáté narozeniny. Konkurence ve vzdìlávání roste 2003 10 Výstava Ejhle svìtlo XIII FaVU slaví desáté narozeniny Arabské univerzity mají zájem o spolupráci Konkurence ve vzdìlávání roste Obsah 3... JSEM NA STRANÌ TECHNIKY 4... VELETRH GAUDEAMUS 2003:

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Služby následné péèe pro uživatele drog doléèovací programy, chránìné bydlení a zamìstnání

Služby následné péèe pro uživatele drog doléèovací programy, chránìné bydlení a zamìstnání 2014/ 14 / 1 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, pøíspìvková organizace

STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, pøíspìvková organizace VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 9- STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, pøíspìvková organizace Výroèní zpráva je zpracována podle 7, vyhlášky 5/5 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele:

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Ing. Jaroslav Hnídek, zmocněnec pro Vysokou školu chemickou v Pardubicích 1950-1951 DĚKANI prof. RNDr. Vilém

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Støední škola potravináøská, obchodu a služeb Brno Charbulova 106, 618 00, Brno Charakteristika školy Jsme státní školou, která vznikla slouèením Støední

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Obsah. Úvod... 2. Poslání organizace... 3. Struktura organizace... 3. Pøehled èinnosti 2013... 4. Vzdìlávací institut... 8. Odborné akce...

Obsah. Úvod... 2. Poslání organizace... 3. Struktura organizace... 3. Pøehled èinnosti 2013... 4. Vzdìlávací institut... 8. Odborné akce... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 Výroèní zpráva 2013 Obsah Úvod............................................. 2 Poslání organizace...................................... 3 Struktura organizace.....................................

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

KONCEPCE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENVIRONMENTÁLNÍHO. Zpracovatel: Lipka Dùm ekologické výchovy. listopad 2002

KONCEPCE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENVIRONMENTÁLNÍHO. Zpracovatel: Lipka Dùm ekologické výchovy. listopad 2002 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDÌLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVÌTY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pøedcházení ekologickým problémùm výchovou je levnìjší a úèelnìjší než jejich následné øešení. listopad 2002 Zpracovatel: Lipka

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali.

Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali. Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali. Dále dìkuji redakci nakladatelství Grada, paní redaktorce Mgr. Danì Trojákové za vstøícnou spolupráci a Bc. Marii

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 OBSAH SelectaDNA nové možnosti ochrany majetku 2 Vážení ètenáøi, letošní zima nám uštìdøila docela solidní

Více

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6 BANKOVNÍ DOHLED V ÈESKÉ REPUBLICE VROCE 1997 OBSAH: A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 1997 1 1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP PRO KONÁNÍ SLAVNOSTNÍCH AKTŮ IMATRIKULACE A PROMOCE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP PRO KONÁNÍ SLAVNOSTNÍCH AKTŮ IMATRIKULACE A PROMOCE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV B3-10/2 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP PRO KONÁNÍ SLAVNOSTNÍCH AKTŮ IMATRIKULACE A PROMOCE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D.

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D. Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu by knížka nemohla mít stávající podobu. Dále bych chtìla

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více