VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA"

Transkript

1

2 OBSAH Předmluva Úvod Kvalita a excelence akademických činností Kvalita a kultura akademického ţivota Internacionalizace Zajišťování kvality činností realizovaných na vysokých školách Rozvoj soukromé vysoké školy Závěr... 37

3 2 PŘEDMLUVA Uplynulé období se do historie Vysoké školy podnikání, a. s., zcela určitě zapíše jako období velkého mnoţství významných aktivit, mnohdy spojených s oslavami deseti let její existence. Moţná je dobré úvodem připomenout poslání naší školy. Posláním Vysoké školy podnikání, a. s., je pěstovat podnikavost a podporovat ty, kteří chtějí podnikat se sociální odpovědností. Konkrétním výsledkem je pak zvyšování potenciálu úspěšnosti motivovaných absolventů pro jejich uplatnění na tuzemském i mezinárodním trhu práce a vytváření předpokladů pro další osobní a kariérní rozvoj našich absolventů. Škola poskytuje vysokoškolské vzdělání, teoretické znalosti a praktické dovednosti poţadované trhem, rozvíjí podnikatelské myšlení a přebírá spoluodpovědnost za úspěch svých motivovaných absolventů. Základní strategií při naplňování tohoto poslání v uplynulém období bylo poskytovat vzdělávání, sluţby a výzkum k podpoře a rozvoji podnikavosti a podnikání na základě definovaných podnikatelských rolí, hodnotové orientace a klíčových kompetencí. Uplynulé desetiletí však bylo především obdobím významné masifikace a externího rozvoje školy. To dokládá i celkový počet absolventů školy, kterých je nyní přes čtyři tisíce, rekonstrukce sídla školy, její vybavení a doplnění moderní didaktickou a výpočetní technikou. Souvisí s tím i rozvoj konzultačních středisek a zabezpečení jejich chodu. Ukončeno bylo vytvoření podnikatelské kliniky podnikatelského inkubátoru, kde mohou startující podniky, naši učitelé a studenti společně pracovat na řešení praktických problémů businessu. Samozřejmě, ţe kromě toho bylo nutné zajistit potřebné finanční zdroje a vytvořit mnoho dalších předpokladů. Extenzivní etapa realizace tohoto podnikatelského záměru trvala řadu let. Minulý rok však byl v určité oblasti rozvoje naší vysoké školy přelomový. Začal sílit vnitřní poţadavek na kvalitu, související jednak s demografickým vývojem, ale i zvyšující se konkurenci a plánovanou diverzifikací vysokých škol. Nové vedení Vysoké školy podnikání, a. s. si uvědomilo, ţe zabezpečení dlouhodobé udrţitelnosti nelze jinak, neţ vytvořením podmínek pro další zapojení kvalifikovaných pracovníků s příslušnou akademickou hodností, inovací našich studijních programů do modulární formy, zabezpečením nových nástrojů a elektronické podpory výuka a konečně i cíleně orientovaným výzkumem. Byly formovány tři základní pilíře dalšího vývoje produktů Vysoké školy podnikání, a. s. Jde o poskytování formálního vysokoškolského vzdělávání v oblasti podnikání, exekutivního vzdělávání, podnikatelského poradenství spojeného s aplikovaným výzkumem. Aktivity, procesy a projekty v dalším textu jasně dokazují, ţe jsme nastoupili správnou cestu a první kroky tímto směrem jiţ máme za sebou. Určitě to však cesta nebude jednoduché a bude limitována především lidským faktorem. Bez nasazení a motivace zaměstnanců (obdobného jako při zaloţení školy), ji nelze uskutečnit.

4 3 Minulý rok byl poznamenán i jednou smutnou událostí. Odešel nám rektor, zakladatel, duchovní guru a propagátor myšlenky podnikání, podnikavosti, konceptor modularizace a podnikatelských rolí. Přestoţe jeho odchodem ztrácíme nenahraditelnou osobnost, usilovně hledáme a budeme hledat moţnosti zacelení této velké mezery. O to více je pak potřebná společná práce všech našich akademických pracovníků, ale i nepedagogických zaměstnanců k dosaţení a naplnění strategie Vysoké školy podnikání, a. s. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. rektor

5 4 1 ÚVOD 1.1 Název a sídlo soukromé vysoké školy: Vysoká škola podnikání, a. s. ( VŠP, a. s.) Michálkovická 1810/ Ostrava-Slezská Ostrava Tel: , fax : www: Bruntál Základní škola a městské 8leté gymnázium, Školní 2, Bruntál vedoucí: Mgr. Jan Vavřík Adresy detašovaných pracovišť: Jeseník Hotelová škola Vincenze Priessnitze Dukelská 681, Jeseník vedoucí: Mgr. Jarmila Koryťáková Nový Jičín VŠP, a. s., pobočka Nový Jičín ul. Bohuslava Martinů 1994/ Nový Jičín vedoucí: RNDr. Alena Olšáková Olomouc Vzdělávací centrum Stupkova 1A, Olomouc vedoucí: Bc. Helena Boháčová Třinec Institut Euroschola nám. Svobody Třinec vedoucí: Ing. Michal Banot Písek ZŠ Josefa Kajetána Tyla Tylova 2391, Písek vedoucí: Ing. Mikuláš Morávek, CSc. Praha MI COOP, spol. s r. o. Slavětínská 82, Praha 9 - Klánovice vedoucí: PhDr. Olga Vomáčková Dvůr Králové nad Labem Střední škola informatiky a sluţeb Nábřeţí Jiřího Wolkera 132, Dvůr Králové nad Labem vedoucí: Ing. Monika Štodtová Studénka Střední ekonomicko-podnikatelská škola, o.p.s. Arm. gen. L. Svobody 760 Studénka- Butovice vedoucí: PaedDr. Katarína Vrablová Na těchto mimo ostravských pracovištích škola poskytuje akreditovaný studijní obor Podnikání v bakalářském stupni.

6 5 Činnost vysoké školy vychází z principů obchodního zákoníku, zákona o vysokých školách v aktualizovaném znění, jakoţ i z dalších legislativních předpisů a nařízení. Vlastnické řízení se uskutečňuje prostřednictvím orgánů akciové společnosti, tzn. představenstva, dozorčí rady a valné hromady akcionářů. Je důsledně odděleno od vlastního řízení školy. Škola má klasickou organizační struktura, coţ je do značné míry podmíněno zákonem. Vedení VŠP, a. s., usiluje, aby uvnitř panovala tradiční univerzitní demokracie s jasnými a všeobecně akceptovatelnými pravidly. Napomáhají tomu vnitřní předpisy školy, mající rovněţ svou instrukční funkci. K nim, jakoţ i ostatním klíčovým dokumentům ovlivňujícím chod školy, se vyjadřuje Akademický senát VŠP, a. s. Předpisy podléhají ročnímu aktualizačnímu procesu, podobně jako organizace řízení školy tak, aby podporovaly a facilitovaly rozvoj školy. Konkrétní organizace řízení je zakotvena v organizačním řádu schvalovaném představenstvem společnosti VŠP, a. s., vţdy na nadcházející akademický rok. Vedení školy usiluje o procesní řízení, zejména při zakládání kateder. Management se snaţí posilovat samosprávné prvky v řízení školy. K tomu napomáhá Akademický senát se svými komorami: studentskou a zaměstnaneckou. Vysoká škola nabízela v roce 2010 v rámci bakalářského studijního programu v prezenční formě studia celkem tři studijní obory: Podnikání, Podnikání a management v obchodu, Podnikání a management v ţivotním prostředí. V kombinované formě studia pak obor Podnikání. Navazující magisterský studijní program je akreditován pro obor Podnikání a obě formy studia. Aktuální vývoj a potřeby podnikatelského prostředí a firem se odráţejí v nabídce specializací, jeţ mohou studovat posluchači bakalářského studijního programu všech oborů. V průběhu Snídaně kateder si studenti vybírali svůj studijní obor.

7 6 1.2 Organizační schéma soukromé Vysoké školy podnikání, a. s.

8 7 1.3 Sloţení Akademického senátu v roce 2010: Mgr. Růţena Dvořáčková předsedkyně AS zaměstnanecká komora: Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D. předsedkyně zaměstnanecké komory, PhDr. Lukáš Durda, Mgr. Růţena Dvořáčková, Ing. Pavlína Hronová, Ing. Michal Červinka, Ph.D., Mgr. Ing. Tomáš Tykva, doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D. studentská komora: David Jagla předseda studentské komory, Jarmila Kramárová, Dalibor Goryczka, Michaela Pospíšilová, Miroslav Frančík - členové 1.4 Zastoupení v reprezentaci českých vysokých škol Člen předsednictva Rady vysokých škol je Ing. František Prášek Předseda studentské komory Akademického senátu VŠP, a. s., David Jagla je členem pléna Rady vysokých škol a členem studentské komory Rady VŠ. 1.5 Zastoupení ţen v akademických orgánech VŠ V 13-ti členném Akademickém senátu školy je celkem 5 ţen. 1.6 Akademická rada VŠP, a. s. Interní členové Akademické rady: doc. PhDr. Josef Jünger, CSc. rektor ( ) Ing. Jaroslav Beneš kvestor doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. - prorektor pro řízení výzkumu a rozvoje školy (*rektor od 10/2010) Ing. Renáta Nešporková, Ph.D., MBA - prorektorka pro řízení výuky PhDr. Lukáš Durda vedoucí Katedry klíčových kompetencí v podnikání prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc. - vedoucí Katedry PMŢP prof. PhDr. Zdeněk Kuba, CSc. - profesor doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc. - docent Ing. František Prášek - manaţer profesní přípravy BS doc. Ing. Dagmar Válková, CSc. - docentka

9 8 Externí členové Akademické rady: prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová děkanka Ekonomické fakulty, VŠB-TU Ostrava, ekonomická fakulta prof. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc. VŠB-TU Ostrava, ekonomická fakulta prof. Zw. dr hab. Andrzej Klasik rektor, GWSP Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D. děkan OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opavě Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. Enterprise plc, s.r.o. RNDr. Lukáš Ţenatý, Ph.D. náměstek primátora, Magistrát města Ostravy (do 10/2010) Ing. Antonín Maštalíř starosta Městského obvodu Slezská Ostrava, ÚMOb Slezská Ostrava Ing. arch. Yvona Jungová ředitelka Úřadu práce Ostrava, Úřad práce Ostrava Ing. Ladislav Glogar výkonný manaţer Moravskoslezského automobilového klastru, o. s. Moravskoslezský automobilový klastr, o. s. Miroslav Kurka místopředseda představenstva Prosperita investiční spol., a. s. Prosperita investiční společnost, a. s. PhDr. Lenka Mynářová majitelka, DATAMAR Ostrava RNDr. Alena Olšáková vedoucí pobočky Nový Jičín, EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o.

10 9 MASTER PLÁN VYSOKÉ ŠKOLY PODNIKÁNÍ DO ROKU 2013 Požadavky Potřeba formálního a neformálního celoţivotního učení podnikavosti. Potřeba investic do vzdělávání. Potřeba rozvíjení a podpory podnikavosti a podnikání. Poslání Potřeba vysoké kvality ţivota Posláním Vysoké školy podnikání, a. s., je pěstovat podnikavost a podporovat ty, kteří chtějí podnikat se sociální odpovědností. Sdílené hodnoty Doktrína Podnikavost. Podpora podnikání. Úspěch. Co naplňuje poslání? (To je hodnotné) Transformace Oceňovat podnikavé, poslání. hodnotit odpovědnost za osobní rozvoj. Klientský přístup. Projektově, procesně a produktově trţní orientace. Vize Vysoká Spojení škola s praxí evropského - učíme standardu to, co sami poskytující děláme vzdělávání a sluţby. Realizující výzkum i podporu podnikavosti a podnikání na základě definovaných podnikatelských rolí, hodnotové orientace a klíčových kompetencí. Strategické záměry Budovat školu střední velikosti typu Business School. Posilovat pozici trţního lídra ve vzdělávacích aktivitách, sluţbách, metodách a publikační činnosti v oblasti podnikání. Uskutečňovat studijní programy evropského standardu reagující na potřeby praxe a na aktuální vědecké poznatky. Sledovat, vytvářet a aplikovat nové poznatky o podnikavosti a podnikání. Zpřístupňovat vzdělávání a vytvářet podmínky pro celoţivotního učení. Naplňovat princip internacionalizace Vytvářet podmínky pro kariérní rozvoj studentů i pedagogů

11 10 2 KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 2.1 Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Škola nabízí bakalářský studijní program v prezenční a kombinované formě studia. V prezenčním studiu byly ve sledovaném roce akreditovány obory Podnikání, Podnikání a management v obchodu a Podnikání a management v ţivotním prostředí. Navazující magisterské studium je realizováno ve studijním oboru Podnikání. Tabulka č. 2 a Počty akreditovaných studijních programů Studijní programy Skupiny akreditovaných Celkem mag. mag. studijních programů bak. dokt. stud.prog navazující P K P K P K přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a sluţby ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Pozn.: P prezenční forma, K kombinovaná forma (popř. i distanční (D), tento údaj uveďte za lomítko u kombinované formy). Skupiny studijních programů jsou děleny podle kódů studprog : přírodní vědy a nauky 11 aţ 18, technické vědy a nauky 21 aţ 39, zemědělské, lesnické a veterinární vědy a nauky 41 aţ 43, zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 51 aţ 53, společenské vědy, nauky a sluţby 61, 65, 67, 71 aţ 74, ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68, pedagogika, učitelství a sociální péče 75, obory z oblasti psychologie 77, vědy a nauky o kultuře a umění 81 a 82. Platí téţ pro tab. 2 c, 2 e, 2 f, 3, 4, 5, a 6.

12 Nabídka studia v cizích jazycích, společné studijní programy (double degree), studijní programy vysoké školy akreditované v cizím jazyce Ve studijním programu Ekonomika a management je akreditován obor Podnikání v anglickém jazyce a v ruském jazyce (viz tabulka 2 c). Škola nedisponuje programem joint/double degree (viz tabulka 2 b). Tabulka č. 2 b Informace o joint/double degree programech Název programu není Koordinátor Partnerské organizace (Konsorcium projektu) Přidruţené organizace Počátek realizace programu Druh programu 1 Délka studia Typ programu 2 Počet kreditů Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a ukončení Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k diplomu? Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů? Jak probíhá spolupráce se státy EU, je uzavřena smlouva, popř. co je obsahem smlouvy? 1 Joint/double/multiple degree 2 Bakalářský/magisterský/navazující magisterský/doktorský Pozn. V případě, ţe vysoká škola uskutečňuje více takových programů, číslujte prosím odpovědi (1,2,3, ) přímo do tabulky.

13 12 Tabulka č. 2 c Přehled studijních programů vysoké školy akreditovaných v cizím jazyce Studijní programy Celkem Skupiny akreditovaných mag. mag. bak. dokt. stud.prog. studijních programů navazující P K P K P K přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a sluţby ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Viz pozn. u tabulky č. 2a. 2.3 Akreditované studijní programy společně uskutečňované VŠ a VOŠ Škola nerealizuje ţádný společný studijní program uskutečňovaný VOŠ a VŠ. Tabulka č. 2 d Akreditované studijní programy společně uskutečňované VŠ a VOŠ Vyšší odborná škola Vysoká škola Studijní program/počet oborů Přehled kurzů celoţivotního vzdělávání na vysokých školách (tab. č. 2 e) V hodnoceném roce škola zajišťovala pro jednotlivé segmenty následující kurzy: přírodní vědy a nauky kurzy kvantitativní kompetence, společenské vědy, nauky a sluţby přípravné kurzy z podnikání k SZZ a souborné zkoušce (v tomto případě se jedná o kurzy orientované na výkon povolání), jazykové kurzy /angličtina a čeština/ (zájmové kurzy), ekonomie přípravné kurzy z Ekonomie pro všechny studijní programy.

14 13 Jazykové kurzy byly realizovány ve srovnání s rokem 2009 na všech detašovaných pracovištích školy. Tabulka č. 2 e Přehled počtu kurzů celoţivotního vzdělávání na vysoké škole Skupina studijních programů kurzy orientované na výkon povolání do 15 hod. do 100 hod. více do 15 hod. kurzy zájmové do 100 hod. více U3V přírodní vědy a nauky technické vědy 3 3 a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a sluţby 1) ekonomie právo, právní a 2 2 veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. Péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o 1 1 kultuře a umění Celkem Celkem Z toho počet kurzů, jejichţ účastníci byli přijímaní do akreditovaných studijních programů podle 60 zákona o vysokých školách Pozn.: U3V univerzita 3. Věku a viz pozn. u tabulky č. 2a. 1) včetně otevřených programů s zahájením výuky v r a předpokládaným termínem ukončení do

15 Přehled počtu účastníků kurzů celoţivotního vzdělávání na VŠ (tab. č. 2 f) Univerzita třetího věku je součástí koncepce celoţivotního koncepce školy, v jejímţ rámci v roce 2010 bylo úspěšně realizováno devět kurzů, které probíhaly v městech Hlučíně, Bohumíně a Dvoře Králové. Realizované kurzy Univerzity třetího věku byly zaměřeny na rozšíření znalostí cílové skupiny studentů v oblasti informatické (Počítače kolem nás), jazykové (Angličtina kolem nás), společenské (Umění kolem nás) a právní (Právo kolem nás). Nově byly realizovány kurzy z oblasti přírodních věd (Vesmír kolem nás). Všechny realizované kurzy lze hodnotit jako velmi úspěšné, je nutné zdůraznit nejen přínos vzdělávací, ale také výraznou sociální dimenzi související s věkem účastníků. V roce 2010 pokračovala spolupráce v mezinárodním projektu HELP programu Grundtvig, který primárně řeší vzdělávání dospělých. Projekt je zaměřen na inovační a netradiční formy vzdělávací formy a metody v oblasti zdravého ţivotního stylu. Mezinárodní kooperace přinesla první výsledky, konkrétní informace relevantní zejména pro instituce působící na úrovni měst, a to Bohumína a Hlučína. Spolupráce na poli vzdělávání dospělých byla posílena zainteresováním městských úřadů, odborů školství, ale i ţivotního prostředí, a slibuje další rozvoj také na úrovni základních škol. Soutěţí My country, my town se studenti lépe poznávají.

16 15 Tabulka č. 2 f Přehled počtu účastníků kurzů celoţivotního vzdělávání na vysoké škole Skupina studijních programů kurzy orientované na výkon povolání do 15 hod. do 100 hod. více do 15 hod. kurzy zájmové do 100 hod. více U3V Celkem přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a sluţby ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Z toho počet účastníků, jeţ byli přijímaní do akreditovaných studijních programů podle 60 zákona o vysokých školách Viz pozn. u tabulky č. 2 a.

17 Podaných přihlášek 1) Přihlášených 2) VÝROČNÍ ZPRÁVA Zájem o studium na VŠ (tab. č. 3) V návaznosti na výstupy analýzy celkového vývoje počtu uchazečů o studium v akademickém roce 2010/2011 je evidován pokles počtu zájemců o studium na VŠP, a. s., ve srovnání s akademickým rokem 2009/2010. Ve sledovaném akademickém roce představoval celkový počet zájemců o studium v absolutním vyjádření 955 osob, tj. pokles o 39 % ve srovnání s předešlým akademickým rokem. Největší zájem o studium byl zaznamenán v segmentu uchazečů o bakalářský studijní program v kombinované formě studia. Celkový počet přijatých uchazečů v akademickém roce 2010/2011 činí 729 osob. Největší počet přijatých uchazečů byl v bakalářském studijním programu s výraznou dominancí přijatých uchazečů na kombinovanou formu studia. Počet řádně zapsaných studentů měl klesající tendenci. Celkově je evidován pokles o 45,3 %. Tabulka č. 3 Zájem uchazečů o studium na vysoké škole Počet Skupiny akreditovaných studijních programů Přijetí 3) Přijatých 4) Zapsaných 5) Celkem přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl,-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a sluţby ekonomie právo, právní a veřejnospr. činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění 1) Počet všech přihlášek, které VŠ obdrţela. 2) Počet uchazečů o studium, kteří se zúčastnili přijímacího řízení. 3) Počet všech kladně vyřízených přihlášek. 4) Počet přijatých uchazečů. Údaj celkem vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně přijatí. 5) Počet studentů, kteří se zapsali ke studiu Viz pozn. u tabulky č. 2a.

18 Studenti v akreditovaných studijních programech vysoké školy K datu studovalo na VŠP, a. s., 3004 posluchačů. Meziroční pokles činí 458 osob, tj. 13,23 %. V bakalářském studijním programu studovalo 2401 studentů a v navazujícím magisterském studijním programu pak celkem 603 studentů. Tabulka č. 4 Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech vysoké školy Studenti ve studijním programu Skupiny akreditovaných Celkem bak. mag. mag. dokt. studijních programů studentů navazující P K P K P K P K přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a sluţby ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Viz pozn. u tabulky č. 2a.

19 Absolventi školy Počet absolventů školy trvale roste. V roce 2010 měla škola 965 absolventů, coţ je meziroční nárůst o 174 absolventů (+22%). Za celé období absolvovalo školu více neţ 4000 absolventů. Spolupráci s absolventy škola přikládá velký význam. Absolventi školy jsou členy Absolventského klubu VŠP, a. s. Zúčastňují se řady odborných, společenských i kulturních akcí, mezi které v roce 2010 patřila např. mezinárodní konference Podnikání pro další desetiletí: Jsme připraveni? Tabulka č. 5 Přehled počtu absolventů akreditovaných studijních programů vysoké školy v období od do Absolventi ve studijním programu Skupiny akreditovaných Celkem mag. studijních programů bak. dokt. absolventů mag. navazující P K P K P K P K přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a sluţby ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Viz pozn. u tabulky č. 2a.

20 Neúspěšní studenti V období ukončilo nebo bylo vyloučeno ze studia a ve studiu jiţ dále nepokračovalo 381 osob. Ve srovnání s akademickým rokem 2009/2010 došlo k nárůstu neúspěšných studentů o 2 osoby. Nejčastějšími příčinami pro ukončení studia, které studenti uvádějí, patří zejména finanční důvody a pracovní vytíţenost. Tabulka č. 6 Přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programech vysoké školy v období od do Neúspěšní studenti ve studijním programu Celkem Skupiny akreditovaných mag. mag. bak. dokt. studentů studijních programů navazující P K P K P K P K přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a sluţby ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Viz pozn. u tabulky č. 2a. Mezi opatření vedoucí ke sniţování studijní neúspěšnosti patří především individuální poradenská práce se studenty, a to jak na úrovni studijního oddělení, tak na úrovni specializovaných pracovišť zaměřených na konkrétní segmenty studia. Vzhledem k zanedbatelnému nárůstu počtu neúspěšných studentů je patrné, ţe systém lze povaţovat za efektivní.

21 Vyuţívání kreditového systému, vč. získávání Diploma Supplement Label a ECTS Label Studijní programy jsou úzce navázány na kreditní systém ECTS. Cílem jeho implementace je vytvoření jasně definovaného předpokladu pro prostupnost studia a mezinárodní mobility studentů. Diploma Supplement Label škola obdrţela po druhé ve své historii v srpnu 2009, coţ dokládá kvalitu odpovídající poţadavkům Evropské komise. V současné době se připravuje na podání ţádosti o ECTS Label Odborná spolupráce VŠ s regionem, propojení teorie a praxe a spolupráce s odběratelskou sférou Škola se zapojuje do vědeckovýzkumné činnosti v oblasti vztahující se k navazujícímu magisterskému studijnímu programu školy. Jedná se např. o následující aktivity: - Výzkum faktorů přechodu od industriální ekonomiky ke znalostní a podnikavé ekonomice v podmínkách Moravskoslezského kraje. - Sociální podnikání jako způsob myšlení a tvořivosti. - Aktualizace marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu a vypracování Akčního plánu pro turistickou oblast Jeseníky-východ. - Marketingová strategie a organizace cestovního ruchu v turistické oblasti Poodří Moravské Kravařsko. - Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel regionu a návrh komunikační strategie úřadů vůči občanům. Revize plnění strategie města a zpracování strategického plánu rozvoje. - Sociodemografická studie zaměřená na koncepci bydlení ve městě Třinec. - Odborné praxe studentů 3. ročníku prezenčního studia BSP v rozsahu 48 dnů proběhly jako kaţdoročně na základě smluvních vztahů s 92 podniky a institucemi a byly komplexně vyhodnoceny. Rovněţ odborné praxe studentů kombinovaného studia BSP v rozsahu 25 dnů byly realizovány dle studijního programu a platné metodiky. - Odborná praxe studentů 2. ročníku prezenčního studia NMS proběhla v rozsahu 20 dnů v průběhu března 2010 a studenti ji absolvovali ve 29 firmách. I na tomto stupni studia proběhlo komplexní vyhodnocení nároků firem z hlediska odborných praxí a odezev studentů z hlediska přístupu firem k náplni diplomové praxe. - Spolupráce VŠP, a. s. s praxí je rovněţ posilována formou exkurzí do vybraných subjektů v rámci výuky modulů BS prezenční formy studia. Příkladem navštívených organizací jsou: Český hydrometeorologický ústav Ostrava-Poruba, Hospodářství automobilky Hyundai, Spalovna průmyslového odpadu Valašské Meziříčí, zpracování komunálního odpadu OZO Ostrava-Kunčice a řada dalších organizací. - Do procesu výuky na škole byla zapojena řada odborníků z praxe a to formou přímé výuky i při vedení bakalářských a diplomových prací. - V Akademické radě školy i v Akademických radách konzultačních středisek jsou výrazně zastoupeni zástupci municipalit a podnikové sféry, čímţ se významně zabezpečuje spolupráce s regionem a podnikatelskou sférou. - Zástupci municipalit jsou zváni na školu k realizaci odborných přednášek na aktuální témata i k účasti na slavnostní akce školy (imatrikulace, promoce).

22 Akademičtí pracovníci VŠ Vysoká škola podnikání, a. s., v průběhu roku 2010 pokračovala v implementaci přijaté personální strategie. Na podzim roku 2010 proběhla významná změna ve vedení vysoké školy. Personální zabezpečení výuky kvalifikovanými akademickými pracovníky, kteří splňují poţadavky kladené na vysokoškolské vzdělávání, představuje i nadále klíčový strategický úkol nejen pro nově zvoleného rektora, ale i vlastníky Vysoké školy podnikání, a. s. Tento úkol se podařilo na začátku roku 2011 splnit. Vysoká škola podnikání, a. s., přijala pro akademický rok 2010/2011 do pracovního poměru 11 kmenových akademických pracovníků, 5 profesorů a 4 docenty, další dva docenti byli přijati pro akademický rok 2009/2010 na 0,5 úvazku. Následující přehledy personálního zabezpečení výuky na Vysoké škole podnikání, a. s., v roce 2010 jsou v tabulkách č.7 a - d, uvedeny včetně externích akademických pracovníků jiných vysokých škol a odborníků z praxe. Tabulka č. 7 e, f představuje vzdělávání kmenových akademických pracovníků Vysoké škola podnikání, a. s. Tabulka č. 7 a Akademičtí pracovníci působící na Vysoké škole podnikání, a. s. přepočtené 1 počty Akademičtí pracovníci Vědečtí odborní celkem profesoři docenti asistenti lektoři pracovníci asistenti 78,1 4,2 9,6 45,6 18,7 0 0 Tabulka č. 7 b Akademičtí pracovníci Vysoké školy podnikání, a. s. fyzické počty Akademičtí pracovníci Vědečtí odborní celkem profesoři docenti asistenti lektoři pracovníci asistenti V roce 2010 na Vysoké škole podnikání, a. s., působilo celkem 36 kmenových akademických pracovníků, z tohoto počtu dva profesoři při 100% úvazku, jeden profesor při 50% úvazku, šest docentů při 100% úvazku a dva docenti při 50% úvazku dále osm doktorandů a jeden kandidát věd při 100% úvazku. 1 podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období všemi zaměstnanci a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu

23 Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků (tab. č. 7 c, d) Tabulka č. 7 c Věková struktura akademických pracovníků Vysoké školy podnikání, a. s. Věk Akademičtí pracovníci Vědečtí profesoři docenti odb. asist. asistenti lektoři pracovníci celkem ţeny celkem ţeny celkem ţeny celkem ţeny celkem ţeny celkem ţeny do 29 let let let let let nad 70 let Celkem Průměrná věková struktura akademických pracovníků VŠP, a. s., je za rok 2010 charakteristická převahou mladých odborných asistentů v doktorském studijním programu, s perspektivou dalšího odborného růstu. V roce 2010 jeden akademický pracovník úspěšně obhájil dizertační práci a zakončil doktorandské studium. Tabulka č. 7 d Přehled o počtu akademických pracovníků na Vysoké škole podnikání, a. s. Personální zabezpečení Rozsahy úvazků akad. celkem prof. doc. ost. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. pracovníků do 30 % do 50 % do 70 % do 100 % Pozn.: Uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul Pokud je prof. XX, DrSc., uvádí se prof. Pokud je doc. XX, DrSc., uvádí se doc Vzdělávání zaměstnanců vysokých škol (akademických i ostatních) Vysoká škola podnikání, a. s. v rámci implementace modulárního systému výuky II. ročníku bakalářského studijního programu vytvořila dva kurzy pro akademické pracovníky. Hlavním tématem těchto kurzů bylo sjednocení studia II. ročníku v rámci 8 modulů: Prodejce; Řízení kvality obchodních procesů; Vlastník; Výrobce; Podnikatel; Správce; Manaţer; Leader.

24 Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků Pro akademické pracovníky byl VŠP, a. s., byl vytvořen on-line kurz, jehoţ cílem bylo zdokonalit počítačové dovednosti akademických pracovníků pro práci s informačním systémem školy ISIS. Tabulka č. 7 e kurzy orientované na pedagogické dovednosti 2 kurzy orientované na obecné dovednosti 3 kurzy odborné 4 Celkem Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků VŠP, a. s. Tabulka č. 7 f Přehled počtu účastníků kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků Vysoké školy podnikání, a. s. kurzy orientované na pedagogické dovednosti kurzy orientované na obecné dovednosti kurzy odborné Celkem Počet nově jmenovaných docentů a profesorů v roce 2010 Tabulka č. 7 g Počet nově jmenovaných profesorů a docentů Vysoké školy podnikání, a. s. v roce 2010 počet věkový průměr Profesoři jmenovaní v roce Docenti jmenovaní v roce pedagogické dovednosti (vyuţití různých učebních metod např.: prostředků ICT, vyuţití a vhodnost různých forem učení, prezentace předmětů a cílů studia, motivace studentů a vyuţití aktivizujících metod ve výuce, práce s různými skupinami studentů, učební styly apod.) 3 obecné dovednosti (komunikační dovednosti např.: význam komunikace při výuce/studiu, verbální a neverbální komunikace, komunikační šumy, zkreslení informace, strategie komunikace, vhodné metody a taktiky komunikace a volba vhodných komunikačních médií; prezentace vyuţití a vhodnost různých prezentačních technik; práce v týmu; projektové řízení; manaţerské dovednosti; počítačové dovednosti; znalost cizích jazyků apod.) 4 odborné kurzy kurzy zaměřené na zvýšení vlastní odbornosti, rozvoj speciálních znalostí specifických pro dané odborné zaměření

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2009

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2009 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2009 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) VŠMVVP (název) VŠMVVP - celkem Akreditované studijní programy (počty) Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM Skupiny akreditovaných

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty) správní, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Navazující Bakalářské Magisterské magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1 0 4 technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 nauky

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Doporučená rámcová osnova

Doporučená rámcová osnova Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2005 V souladu s 21 zákona o vysokých školách je součástí výroční zprávy o činnosti vysoké školy též hodnocení vysoké školy a jeho

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více

Terciární vzdělávání

Terciární vzdělávání Terciární vzdělávání Struktura Vysokoškolské (5A, 6) Vyšší odborné (5B) 1992/93, 1995/96 Legislativa..(zákon o vysokých školách, školský zákon), vnitřní předpisy VŠ Univerzitní x neuniverzitní VŠ UVV -

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

b) Spolupráce a udržování kontaktů se svými absolventy... 23 c) Zjišťování zaměstnatelnosti svých absolventů... 24 d) Spolupráce s budoucími

b) Spolupráce a udržování kontaktů se svými absolventy... 23 c) Zjišťování zaměstnatelnosti svých absolventů... 24 d) Spolupráce s budoucími 2013 Obsah 1) Úvod... 5 2) Základní údaje o vysoké škole... 6 a) Název a sídlo soukromé vysoké školy:... 6 b) Organizační schéma Vysoké školy podnikání, a. s. k 1. září 2013... 8 c) Složení Akademického

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové za rok 2008 Obsah: Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na rok 2016 2 1 Diverzifikace a otevřenost studijní nabídky 1.1 Analyzovat příčiny neúspěšně ukončených studií, rozvíjet cílené

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy 2008 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2013 Schváleno AS FRRMS dne 21. 1. 2013. Č.j.:

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Třebíč, květen 2007 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ RNDr.

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Obsah... 2. Předmluva... 3. 1 Úvod... 5. 2 Kvalita a excelence akademických činností... 11. 3 Kvalita a kultura akademického života...

Obsah... 2. Předmluva... 3. 1 Úvod... 5. 2 Kvalita a excelence akademických činností... 11. 3 Kvalita a kultura akademického života... OBSAH Obsah... 2 Předmluva... 3 1 Úvod... 5 2 Kvalita a excelence akademických činností... 11 3 Kvalita a kultura akademického života... 32 4 Internacionalizace... 37 5 Zajišťování kvality činností realizovaných

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Čl. 1 1 V Organizačním

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava Spolupráce vysokých škol s absolventy Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava SEGMENTY SPOLUPRÁCE studenti středních škol studenti vysoké školy absolventi vysoké školy zaměstnanci

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá strana tel.: +420

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

5.10.2010 5.10.2010 14:00 16:00 1.10.2010 1.10.2010 14:00 16:00. VŠP, a. s. VŠP, a.s. 4. ročník- sk. A,B,C 4. ročník sk. D, E 2.10.2010 2.10.

5.10.2010 5.10.2010 14:00 16:00 1.10.2010 1.10.2010 14:00 16:00. VŠP, a. s. VŠP, a.s. 4. ročník- sk. A,B,C 4. ročník sk. D, E 2.10.2010 2.10. Organizace akademického roku 2010/2011 Bakalářský studijní program Kombinované studium 1. Organizace výuky, zápočtů, zkoušek a zápisů studentů Odevzdání studijních průkazů. Kontrola studia za AR 2009/2010

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Jistota, zkušenost, zlepšování

Jistota, zkušenost, zlepšování Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě Jistota, zkušenost, zlepšování Vážení členové akademické obce, dovolte mi, abych Vás

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 6 a) Název a sídlo soukromé vysoké školy:... 6 b) Organizační schéma Vysoké školy podnikání, a.

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 6 a) Název a sídlo soukromé vysoké školy:... 6 b) Organizační schéma Vysoké školy podnikání, a. 2012 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 6 a) Název a sídlo soukromé vysoké školy:... 6 b) Organizační schéma Vysoké školy podnikání, a. s... 8 c) Složení Akademického senátu v roce 2012...

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem

Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem Platí pro každou přílohu: je nutné vyplnit záhlaví přílohy, tj. název vysoké

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

1 Východiska. 2 Institucionální ukazatele výkonu

1 Východiska. 2 Institucionální ukazatele výkonu INSTITUCIONÁLNÍ ROZVOJOVÝ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2012 1 Východiska Masarykova univerzita se bude v roce 2012 vyrovnávat s významnými změnami vnějšího rámce svého fungování, jež zásadně ovlivňují

Více

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 č. j. VŠPJ/03371/2013 Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 Projednaný ve Správní radě VŠPJ dne 15. října 2013 Schválený v Akademickém senátu VŠPJ dne 21. října 2013 Jihlava,

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Rozvojové programy MŠMT na rok 2004 Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Program na podporu rozvoje internacionalizace podprogram d)

Více

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy Standard studijního Učitelství chemie pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

2!"#$ &'()&)'#! )*'*&+$

2!#$ &'()&)'#! )*'*&+$ 0123425267 9 951 5 793 722 2 51 2!"#$ &'()&)'#! )*'*&+$,9-.2 / 01 26526 123451212 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

O nás. Univerzita s TRADICÍ založena jako NEZISKOVÁ ORGANIZACE

O nás. Univerzita s TRADICÍ založena jako NEZISKOVÁ ORGANIZACE O nás Univerzita s TRADICÍ založena 1999 jako NEZISKOVÁ ORGANIZACE s řadou významných PARTNERŮ: Apogeo, ČSOB, J&T Banka, Kooperativa pojišťovna, Škoda AUTO, Lidové noviny, Mladá Fronta Dnes, Hospodářské

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta erze 2006 Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Projednala Vědecká rada PdF OU dne 3. 12. 2007

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU UMPRUM PRO ROK Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU UMPRUM PRO ROK Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU UMPRUM PRO ROK 2017 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU UMPRUM PRO ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru Vysoké školy

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Aktualizace Dlouhodobého

Více

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2011 Úvod Aktualizace

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více