VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA"

Transkript

1

2 OBSAH Předmluva Úvod Kvalita a excelence akademických činností Kvalita a kultura akademického ţivota Internacionalizace Zajišťování kvality činností realizovaných na vysokých školách Rozvoj soukromé vysoké školy Závěr... 37

3 2 PŘEDMLUVA Uplynulé období se do historie Vysoké školy podnikání, a. s., zcela určitě zapíše jako období velkého mnoţství významných aktivit, mnohdy spojených s oslavami deseti let její existence. Moţná je dobré úvodem připomenout poslání naší školy. Posláním Vysoké školy podnikání, a. s., je pěstovat podnikavost a podporovat ty, kteří chtějí podnikat se sociální odpovědností. Konkrétním výsledkem je pak zvyšování potenciálu úspěšnosti motivovaných absolventů pro jejich uplatnění na tuzemském i mezinárodním trhu práce a vytváření předpokladů pro další osobní a kariérní rozvoj našich absolventů. Škola poskytuje vysokoškolské vzdělání, teoretické znalosti a praktické dovednosti poţadované trhem, rozvíjí podnikatelské myšlení a přebírá spoluodpovědnost za úspěch svých motivovaných absolventů. Základní strategií při naplňování tohoto poslání v uplynulém období bylo poskytovat vzdělávání, sluţby a výzkum k podpoře a rozvoji podnikavosti a podnikání na základě definovaných podnikatelských rolí, hodnotové orientace a klíčových kompetencí. Uplynulé desetiletí však bylo především obdobím významné masifikace a externího rozvoje školy. To dokládá i celkový počet absolventů školy, kterých je nyní přes čtyři tisíce, rekonstrukce sídla školy, její vybavení a doplnění moderní didaktickou a výpočetní technikou. Souvisí s tím i rozvoj konzultačních středisek a zabezpečení jejich chodu. Ukončeno bylo vytvoření podnikatelské kliniky podnikatelského inkubátoru, kde mohou startující podniky, naši učitelé a studenti společně pracovat na řešení praktických problémů businessu. Samozřejmě, ţe kromě toho bylo nutné zajistit potřebné finanční zdroje a vytvořit mnoho dalších předpokladů. Extenzivní etapa realizace tohoto podnikatelského záměru trvala řadu let. Minulý rok však byl v určité oblasti rozvoje naší vysoké školy přelomový. Začal sílit vnitřní poţadavek na kvalitu, související jednak s demografickým vývojem, ale i zvyšující se konkurenci a plánovanou diverzifikací vysokých škol. Nové vedení Vysoké školy podnikání, a. s. si uvědomilo, ţe zabezpečení dlouhodobé udrţitelnosti nelze jinak, neţ vytvořením podmínek pro další zapojení kvalifikovaných pracovníků s příslušnou akademickou hodností, inovací našich studijních programů do modulární formy, zabezpečením nových nástrojů a elektronické podpory výuka a konečně i cíleně orientovaným výzkumem. Byly formovány tři základní pilíře dalšího vývoje produktů Vysoké školy podnikání, a. s. Jde o poskytování formálního vysokoškolského vzdělávání v oblasti podnikání, exekutivního vzdělávání, podnikatelského poradenství spojeného s aplikovaným výzkumem. Aktivity, procesy a projekty v dalším textu jasně dokazují, ţe jsme nastoupili správnou cestu a první kroky tímto směrem jiţ máme za sebou. Určitě to však cesta nebude jednoduché a bude limitována především lidským faktorem. Bez nasazení a motivace zaměstnanců (obdobného jako při zaloţení školy), ji nelze uskutečnit.

4 3 Minulý rok byl poznamenán i jednou smutnou událostí. Odešel nám rektor, zakladatel, duchovní guru a propagátor myšlenky podnikání, podnikavosti, konceptor modularizace a podnikatelských rolí. Přestoţe jeho odchodem ztrácíme nenahraditelnou osobnost, usilovně hledáme a budeme hledat moţnosti zacelení této velké mezery. O to více je pak potřebná společná práce všech našich akademických pracovníků, ale i nepedagogických zaměstnanců k dosaţení a naplnění strategie Vysoké školy podnikání, a. s. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. rektor

5 4 1 ÚVOD 1.1 Název a sídlo soukromé vysoké školy: Vysoká škola podnikání, a. s. ( VŠP, a. s.) Michálkovická 1810/ Ostrava-Slezská Ostrava Tel: , fax : www: Bruntál Základní škola a městské 8leté gymnázium, Školní 2, Bruntál vedoucí: Mgr. Jan Vavřík Adresy detašovaných pracovišť: Jeseník Hotelová škola Vincenze Priessnitze Dukelská 681, Jeseník vedoucí: Mgr. Jarmila Koryťáková Nový Jičín VŠP, a. s., pobočka Nový Jičín ul. Bohuslava Martinů 1994/ Nový Jičín vedoucí: RNDr. Alena Olšáková Olomouc Vzdělávací centrum Stupkova 1A, Olomouc vedoucí: Bc. Helena Boháčová Třinec Institut Euroschola nám. Svobody Třinec vedoucí: Ing. Michal Banot Písek ZŠ Josefa Kajetána Tyla Tylova 2391, Písek vedoucí: Ing. Mikuláš Morávek, CSc. Praha MI COOP, spol. s r. o. Slavětínská 82, Praha 9 - Klánovice vedoucí: PhDr. Olga Vomáčková Dvůr Králové nad Labem Střední škola informatiky a sluţeb Nábřeţí Jiřího Wolkera 132, Dvůr Králové nad Labem vedoucí: Ing. Monika Štodtová Studénka Střední ekonomicko-podnikatelská škola, o.p.s. Arm. gen. L. Svobody 760 Studénka- Butovice vedoucí: PaedDr. Katarína Vrablová Na těchto mimo ostravských pracovištích škola poskytuje akreditovaný studijní obor Podnikání v bakalářském stupni.

6 5 Činnost vysoké školy vychází z principů obchodního zákoníku, zákona o vysokých školách v aktualizovaném znění, jakoţ i z dalších legislativních předpisů a nařízení. Vlastnické řízení se uskutečňuje prostřednictvím orgánů akciové společnosti, tzn. představenstva, dozorčí rady a valné hromady akcionářů. Je důsledně odděleno od vlastního řízení školy. Škola má klasickou organizační struktura, coţ je do značné míry podmíněno zákonem. Vedení VŠP, a. s., usiluje, aby uvnitř panovala tradiční univerzitní demokracie s jasnými a všeobecně akceptovatelnými pravidly. Napomáhají tomu vnitřní předpisy školy, mající rovněţ svou instrukční funkci. K nim, jakoţ i ostatním klíčovým dokumentům ovlivňujícím chod školy, se vyjadřuje Akademický senát VŠP, a. s. Předpisy podléhají ročnímu aktualizačnímu procesu, podobně jako organizace řízení školy tak, aby podporovaly a facilitovaly rozvoj školy. Konkrétní organizace řízení je zakotvena v organizačním řádu schvalovaném představenstvem společnosti VŠP, a. s., vţdy na nadcházející akademický rok. Vedení školy usiluje o procesní řízení, zejména při zakládání kateder. Management se snaţí posilovat samosprávné prvky v řízení školy. K tomu napomáhá Akademický senát se svými komorami: studentskou a zaměstnaneckou. Vysoká škola nabízela v roce 2010 v rámci bakalářského studijního programu v prezenční formě studia celkem tři studijní obory: Podnikání, Podnikání a management v obchodu, Podnikání a management v ţivotním prostředí. V kombinované formě studia pak obor Podnikání. Navazující magisterský studijní program je akreditován pro obor Podnikání a obě formy studia. Aktuální vývoj a potřeby podnikatelského prostředí a firem se odráţejí v nabídce specializací, jeţ mohou studovat posluchači bakalářského studijního programu všech oborů. V průběhu Snídaně kateder si studenti vybírali svůj studijní obor.

7 6 1.2 Organizační schéma soukromé Vysoké školy podnikání, a. s.

8 7 1.3 Sloţení Akademického senátu v roce 2010: Mgr. Růţena Dvořáčková předsedkyně AS zaměstnanecká komora: Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D. předsedkyně zaměstnanecké komory, PhDr. Lukáš Durda, Mgr. Růţena Dvořáčková, Ing. Pavlína Hronová, Ing. Michal Červinka, Ph.D., Mgr. Ing. Tomáš Tykva, doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D. studentská komora: David Jagla předseda studentské komory, Jarmila Kramárová, Dalibor Goryczka, Michaela Pospíšilová, Miroslav Frančík - členové 1.4 Zastoupení v reprezentaci českých vysokých škol Člen předsednictva Rady vysokých škol je Ing. František Prášek Předseda studentské komory Akademického senátu VŠP, a. s., David Jagla je členem pléna Rady vysokých škol a členem studentské komory Rady VŠ. 1.5 Zastoupení ţen v akademických orgánech VŠ V 13-ti členném Akademickém senátu školy je celkem 5 ţen. 1.6 Akademická rada VŠP, a. s. Interní členové Akademické rady: doc. PhDr. Josef Jünger, CSc. rektor ( ) Ing. Jaroslav Beneš kvestor doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. - prorektor pro řízení výzkumu a rozvoje školy (*rektor od 10/2010) Ing. Renáta Nešporková, Ph.D., MBA - prorektorka pro řízení výuky PhDr. Lukáš Durda vedoucí Katedry klíčových kompetencí v podnikání prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc. - vedoucí Katedry PMŢP prof. PhDr. Zdeněk Kuba, CSc. - profesor doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc. - docent Ing. František Prášek - manaţer profesní přípravy BS doc. Ing. Dagmar Válková, CSc. - docentka

9 8 Externí členové Akademické rady: prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová děkanka Ekonomické fakulty, VŠB-TU Ostrava, ekonomická fakulta prof. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc. VŠB-TU Ostrava, ekonomická fakulta prof. Zw. dr hab. Andrzej Klasik rektor, GWSP Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D. děkan OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opavě Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. Enterprise plc, s.r.o. RNDr. Lukáš Ţenatý, Ph.D. náměstek primátora, Magistrát města Ostravy (do 10/2010) Ing. Antonín Maštalíř starosta Městského obvodu Slezská Ostrava, ÚMOb Slezská Ostrava Ing. arch. Yvona Jungová ředitelka Úřadu práce Ostrava, Úřad práce Ostrava Ing. Ladislav Glogar výkonný manaţer Moravskoslezského automobilového klastru, o. s. Moravskoslezský automobilový klastr, o. s. Miroslav Kurka místopředseda představenstva Prosperita investiční spol., a. s. Prosperita investiční společnost, a. s. PhDr. Lenka Mynářová majitelka, DATAMAR Ostrava RNDr. Alena Olšáková vedoucí pobočky Nový Jičín, EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o.

10 9 MASTER PLÁN VYSOKÉ ŠKOLY PODNIKÁNÍ DO ROKU 2013 Požadavky Potřeba formálního a neformálního celoţivotního učení podnikavosti. Potřeba investic do vzdělávání. Potřeba rozvíjení a podpory podnikavosti a podnikání. Poslání Potřeba vysoké kvality ţivota Posláním Vysoké školy podnikání, a. s., je pěstovat podnikavost a podporovat ty, kteří chtějí podnikat se sociální odpovědností. Sdílené hodnoty Doktrína Podnikavost. Podpora podnikání. Úspěch. Co naplňuje poslání? (To je hodnotné) Transformace Oceňovat podnikavé, poslání. hodnotit odpovědnost za osobní rozvoj. Klientský přístup. Projektově, procesně a produktově trţní orientace. Vize Vysoká Spojení škola s praxí evropského - učíme standardu to, co sami poskytující děláme vzdělávání a sluţby. Realizující výzkum i podporu podnikavosti a podnikání na základě definovaných podnikatelských rolí, hodnotové orientace a klíčových kompetencí. Strategické záměry Budovat školu střední velikosti typu Business School. Posilovat pozici trţního lídra ve vzdělávacích aktivitách, sluţbách, metodách a publikační činnosti v oblasti podnikání. Uskutečňovat studijní programy evropského standardu reagující na potřeby praxe a na aktuální vědecké poznatky. Sledovat, vytvářet a aplikovat nové poznatky o podnikavosti a podnikání. Zpřístupňovat vzdělávání a vytvářet podmínky pro celoţivotního učení. Naplňovat princip internacionalizace Vytvářet podmínky pro kariérní rozvoj studentů i pedagogů

11 10 2 KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 2.1 Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Škola nabízí bakalářský studijní program v prezenční a kombinované formě studia. V prezenčním studiu byly ve sledovaném roce akreditovány obory Podnikání, Podnikání a management v obchodu a Podnikání a management v ţivotním prostředí. Navazující magisterské studium je realizováno ve studijním oboru Podnikání. Tabulka č. 2 a Počty akreditovaných studijních programů Studijní programy Skupiny akreditovaných Celkem mag. mag. studijních programů bak. dokt. stud.prog navazující P K P K P K přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a sluţby ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Pozn.: P prezenční forma, K kombinovaná forma (popř. i distanční (D), tento údaj uveďte za lomítko u kombinované formy). Skupiny studijních programů jsou děleny podle kódů studprog : přírodní vědy a nauky 11 aţ 18, technické vědy a nauky 21 aţ 39, zemědělské, lesnické a veterinární vědy a nauky 41 aţ 43, zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 51 aţ 53, společenské vědy, nauky a sluţby 61, 65, 67, 71 aţ 74, ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68, pedagogika, učitelství a sociální péče 75, obory z oblasti psychologie 77, vědy a nauky o kultuře a umění 81 a 82. Platí téţ pro tab. 2 c, 2 e, 2 f, 3, 4, 5, a 6.

12 Nabídka studia v cizích jazycích, společné studijní programy (double degree), studijní programy vysoké školy akreditované v cizím jazyce Ve studijním programu Ekonomika a management je akreditován obor Podnikání v anglickém jazyce a v ruském jazyce (viz tabulka 2 c). Škola nedisponuje programem joint/double degree (viz tabulka 2 b). Tabulka č. 2 b Informace o joint/double degree programech Název programu není Koordinátor Partnerské organizace (Konsorcium projektu) Přidruţené organizace Počátek realizace programu Druh programu 1 Délka studia Typ programu 2 Počet kreditů Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a ukončení Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k diplomu? Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů? Jak probíhá spolupráce se státy EU, je uzavřena smlouva, popř. co je obsahem smlouvy? 1 Joint/double/multiple degree 2 Bakalářský/magisterský/navazující magisterský/doktorský Pozn. V případě, ţe vysoká škola uskutečňuje více takových programů, číslujte prosím odpovědi (1,2,3, ) přímo do tabulky.

13 12 Tabulka č. 2 c Přehled studijních programů vysoké školy akreditovaných v cizím jazyce Studijní programy Celkem Skupiny akreditovaných mag. mag. bak. dokt. stud.prog. studijních programů navazující P K P K P K přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a sluţby ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Viz pozn. u tabulky č. 2a. 2.3 Akreditované studijní programy společně uskutečňované VŠ a VOŠ Škola nerealizuje ţádný společný studijní program uskutečňovaný VOŠ a VŠ. Tabulka č. 2 d Akreditované studijní programy společně uskutečňované VŠ a VOŠ Vyšší odborná škola Vysoká škola Studijní program/počet oborů Přehled kurzů celoţivotního vzdělávání na vysokých školách (tab. č. 2 e) V hodnoceném roce škola zajišťovala pro jednotlivé segmenty následující kurzy: přírodní vědy a nauky kurzy kvantitativní kompetence, společenské vědy, nauky a sluţby přípravné kurzy z podnikání k SZZ a souborné zkoušce (v tomto případě se jedná o kurzy orientované na výkon povolání), jazykové kurzy /angličtina a čeština/ (zájmové kurzy), ekonomie přípravné kurzy z Ekonomie pro všechny studijní programy.

14 13 Jazykové kurzy byly realizovány ve srovnání s rokem 2009 na všech detašovaných pracovištích školy. Tabulka č. 2 e Přehled počtu kurzů celoţivotního vzdělávání na vysoké škole Skupina studijních programů kurzy orientované na výkon povolání do 15 hod. do 100 hod. více do 15 hod. kurzy zájmové do 100 hod. více U3V přírodní vědy a nauky technické vědy 3 3 a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a sluţby 1) ekonomie právo, právní a 2 2 veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. Péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o 1 1 kultuře a umění Celkem Celkem Z toho počet kurzů, jejichţ účastníci byli přijímaní do akreditovaných studijních programů podle 60 zákona o vysokých školách Pozn.: U3V univerzita 3. Věku a viz pozn. u tabulky č. 2a. 1) včetně otevřených programů s zahájením výuky v r a předpokládaným termínem ukončení do

15 Přehled počtu účastníků kurzů celoţivotního vzdělávání na VŠ (tab. č. 2 f) Univerzita třetího věku je součástí koncepce celoţivotního koncepce školy, v jejímţ rámci v roce 2010 bylo úspěšně realizováno devět kurzů, které probíhaly v městech Hlučíně, Bohumíně a Dvoře Králové. Realizované kurzy Univerzity třetího věku byly zaměřeny na rozšíření znalostí cílové skupiny studentů v oblasti informatické (Počítače kolem nás), jazykové (Angličtina kolem nás), společenské (Umění kolem nás) a právní (Právo kolem nás). Nově byly realizovány kurzy z oblasti přírodních věd (Vesmír kolem nás). Všechny realizované kurzy lze hodnotit jako velmi úspěšné, je nutné zdůraznit nejen přínos vzdělávací, ale také výraznou sociální dimenzi související s věkem účastníků. V roce 2010 pokračovala spolupráce v mezinárodním projektu HELP programu Grundtvig, který primárně řeší vzdělávání dospělých. Projekt je zaměřen na inovační a netradiční formy vzdělávací formy a metody v oblasti zdravého ţivotního stylu. Mezinárodní kooperace přinesla první výsledky, konkrétní informace relevantní zejména pro instituce působící na úrovni měst, a to Bohumína a Hlučína. Spolupráce na poli vzdělávání dospělých byla posílena zainteresováním městských úřadů, odborů školství, ale i ţivotního prostředí, a slibuje další rozvoj také na úrovni základních škol. Soutěţí My country, my town se studenti lépe poznávají.

16 15 Tabulka č. 2 f Přehled počtu účastníků kurzů celoţivotního vzdělávání na vysoké škole Skupina studijních programů kurzy orientované na výkon povolání do 15 hod. do 100 hod. více do 15 hod. kurzy zájmové do 100 hod. více U3V Celkem přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a sluţby ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Z toho počet účastníků, jeţ byli přijímaní do akreditovaných studijních programů podle 60 zákona o vysokých školách Viz pozn. u tabulky č. 2 a.

17 Podaných přihlášek 1) Přihlášených 2) VÝROČNÍ ZPRÁVA Zájem o studium na VŠ (tab. č. 3) V návaznosti na výstupy analýzy celkového vývoje počtu uchazečů o studium v akademickém roce 2010/2011 je evidován pokles počtu zájemců o studium na VŠP, a. s., ve srovnání s akademickým rokem 2009/2010. Ve sledovaném akademickém roce představoval celkový počet zájemců o studium v absolutním vyjádření 955 osob, tj. pokles o 39 % ve srovnání s předešlým akademickým rokem. Největší zájem o studium byl zaznamenán v segmentu uchazečů o bakalářský studijní program v kombinované formě studia. Celkový počet přijatých uchazečů v akademickém roce 2010/2011 činí 729 osob. Největší počet přijatých uchazečů byl v bakalářském studijním programu s výraznou dominancí přijatých uchazečů na kombinovanou formu studia. Počet řádně zapsaných studentů měl klesající tendenci. Celkově je evidován pokles o 45,3 %. Tabulka č. 3 Zájem uchazečů o studium na vysoké škole Počet Skupiny akreditovaných studijních programů Přijetí 3) Přijatých 4) Zapsaných 5) Celkem přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl,-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a sluţby ekonomie právo, právní a veřejnospr. činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění 1) Počet všech přihlášek, které VŠ obdrţela. 2) Počet uchazečů o studium, kteří se zúčastnili přijímacího řízení. 3) Počet všech kladně vyřízených přihlášek. 4) Počet přijatých uchazečů. Údaj celkem vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně přijatí. 5) Počet studentů, kteří se zapsali ke studiu Viz pozn. u tabulky č. 2a.

18 Studenti v akreditovaných studijních programech vysoké školy K datu studovalo na VŠP, a. s., 3004 posluchačů. Meziroční pokles činí 458 osob, tj. 13,23 %. V bakalářském studijním programu studovalo 2401 studentů a v navazujícím magisterském studijním programu pak celkem 603 studentů. Tabulka č. 4 Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech vysoké školy Studenti ve studijním programu Skupiny akreditovaných Celkem bak. mag. mag. dokt. studijních programů studentů navazující P K P K P K P K přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a sluţby ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Viz pozn. u tabulky č. 2a.

19 Absolventi školy Počet absolventů školy trvale roste. V roce 2010 měla škola 965 absolventů, coţ je meziroční nárůst o 174 absolventů (+22%). Za celé období absolvovalo školu více neţ 4000 absolventů. Spolupráci s absolventy škola přikládá velký význam. Absolventi školy jsou členy Absolventského klubu VŠP, a. s. Zúčastňují se řady odborných, společenských i kulturních akcí, mezi které v roce 2010 patřila např. mezinárodní konference Podnikání pro další desetiletí: Jsme připraveni? Tabulka č. 5 Přehled počtu absolventů akreditovaných studijních programů vysoké školy v období od do Absolventi ve studijním programu Skupiny akreditovaných Celkem mag. studijních programů bak. dokt. absolventů mag. navazující P K P K P K P K přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a sluţby ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Viz pozn. u tabulky č. 2a.

20 Neúspěšní studenti V období ukončilo nebo bylo vyloučeno ze studia a ve studiu jiţ dále nepokračovalo 381 osob. Ve srovnání s akademickým rokem 2009/2010 došlo k nárůstu neúspěšných studentů o 2 osoby. Nejčastějšími příčinami pro ukončení studia, které studenti uvádějí, patří zejména finanční důvody a pracovní vytíţenost. Tabulka č. 6 Přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programech vysoké školy v období od do Neúspěšní studenti ve studijním programu Celkem Skupiny akreditovaných mag. mag. bak. dokt. studentů studijních programů navazující P K P K P K P K přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a sluţby ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Viz pozn. u tabulky č. 2a. Mezi opatření vedoucí ke sniţování studijní neúspěšnosti patří především individuální poradenská práce se studenty, a to jak na úrovni studijního oddělení, tak na úrovni specializovaných pracovišť zaměřených na konkrétní segmenty studia. Vzhledem k zanedbatelnému nárůstu počtu neúspěšných studentů je patrné, ţe systém lze povaţovat za efektivní.

21 Vyuţívání kreditového systému, vč. získávání Diploma Supplement Label a ECTS Label Studijní programy jsou úzce navázány na kreditní systém ECTS. Cílem jeho implementace je vytvoření jasně definovaného předpokladu pro prostupnost studia a mezinárodní mobility studentů. Diploma Supplement Label škola obdrţela po druhé ve své historii v srpnu 2009, coţ dokládá kvalitu odpovídající poţadavkům Evropské komise. V současné době se připravuje na podání ţádosti o ECTS Label Odborná spolupráce VŠ s regionem, propojení teorie a praxe a spolupráce s odběratelskou sférou Škola se zapojuje do vědeckovýzkumné činnosti v oblasti vztahující se k navazujícímu magisterskému studijnímu programu školy. Jedná se např. o následující aktivity: - Výzkum faktorů přechodu od industriální ekonomiky ke znalostní a podnikavé ekonomice v podmínkách Moravskoslezského kraje. - Sociální podnikání jako způsob myšlení a tvořivosti. - Aktualizace marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu a vypracování Akčního plánu pro turistickou oblast Jeseníky-východ. - Marketingová strategie a organizace cestovního ruchu v turistické oblasti Poodří Moravské Kravařsko. - Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel regionu a návrh komunikační strategie úřadů vůči občanům. Revize plnění strategie města a zpracování strategického plánu rozvoje. - Sociodemografická studie zaměřená na koncepci bydlení ve městě Třinec. - Odborné praxe studentů 3. ročníku prezenčního studia BSP v rozsahu 48 dnů proběhly jako kaţdoročně na základě smluvních vztahů s 92 podniky a institucemi a byly komplexně vyhodnoceny. Rovněţ odborné praxe studentů kombinovaného studia BSP v rozsahu 25 dnů byly realizovány dle studijního programu a platné metodiky. - Odborná praxe studentů 2. ročníku prezenčního studia NMS proběhla v rozsahu 20 dnů v průběhu března 2010 a studenti ji absolvovali ve 29 firmách. I na tomto stupni studia proběhlo komplexní vyhodnocení nároků firem z hlediska odborných praxí a odezev studentů z hlediska přístupu firem k náplni diplomové praxe. - Spolupráce VŠP, a. s. s praxí je rovněţ posilována formou exkurzí do vybraných subjektů v rámci výuky modulů BS prezenční formy studia. Příkladem navštívených organizací jsou: Český hydrometeorologický ústav Ostrava-Poruba, Hospodářství automobilky Hyundai, Spalovna průmyslového odpadu Valašské Meziříčí, zpracování komunálního odpadu OZO Ostrava-Kunčice a řada dalších organizací. - Do procesu výuky na škole byla zapojena řada odborníků z praxe a to formou přímé výuky i při vedení bakalářských a diplomových prací. - V Akademické radě školy i v Akademických radách konzultačních středisek jsou výrazně zastoupeni zástupci municipalit a podnikové sféry, čímţ se významně zabezpečuje spolupráce s regionem a podnikatelskou sférou. - Zástupci municipalit jsou zváni na školu k realizaci odborných přednášek na aktuální témata i k účasti na slavnostní akce školy (imatrikulace, promoce).

22 Akademičtí pracovníci VŠ Vysoká škola podnikání, a. s., v průběhu roku 2010 pokračovala v implementaci přijaté personální strategie. Na podzim roku 2010 proběhla významná změna ve vedení vysoké školy. Personální zabezpečení výuky kvalifikovanými akademickými pracovníky, kteří splňují poţadavky kladené na vysokoškolské vzdělávání, představuje i nadále klíčový strategický úkol nejen pro nově zvoleného rektora, ale i vlastníky Vysoké školy podnikání, a. s. Tento úkol se podařilo na začátku roku 2011 splnit. Vysoká škola podnikání, a. s., přijala pro akademický rok 2010/2011 do pracovního poměru 11 kmenových akademických pracovníků, 5 profesorů a 4 docenty, další dva docenti byli přijati pro akademický rok 2009/2010 na 0,5 úvazku. Následující přehledy personálního zabezpečení výuky na Vysoké škole podnikání, a. s., v roce 2010 jsou v tabulkách č.7 a - d, uvedeny včetně externích akademických pracovníků jiných vysokých škol a odborníků z praxe. Tabulka č. 7 e, f představuje vzdělávání kmenových akademických pracovníků Vysoké škola podnikání, a. s. Tabulka č. 7 a Akademičtí pracovníci působící na Vysoké škole podnikání, a. s. přepočtené 1 počty Akademičtí pracovníci Vědečtí odborní celkem profesoři docenti asistenti lektoři pracovníci asistenti 78,1 4,2 9,6 45,6 18,7 0 0 Tabulka č. 7 b Akademičtí pracovníci Vysoké školy podnikání, a. s. fyzické počty Akademičtí pracovníci Vědečtí odborní celkem profesoři docenti asistenti lektoři pracovníci asistenti V roce 2010 na Vysoké škole podnikání, a. s., působilo celkem 36 kmenových akademických pracovníků, z tohoto počtu dva profesoři při 100% úvazku, jeden profesor při 50% úvazku, šest docentů při 100% úvazku a dva docenti při 50% úvazku dále osm doktorandů a jeden kandidát věd při 100% úvazku. 1 podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období všemi zaměstnanci a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu

23 Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků (tab. č. 7 c, d) Tabulka č. 7 c Věková struktura akademických pracovníků Vysoké školy podnikání, a. s. Věk Akademičtí pracovníci Vědečtí profesoři docenti odb. asist. asistenti lektoři pracovníci celkem ţeny celkem ţeny celkem ţeny celkem ţeny celkem ţeny celkem ţeny do 29 let let let let let nad 70 let Celkem Průměrná věková struktura akademických pracovníků VŠP, a. s., je za rok 2010 charakteristická převahou mladých odborných asistentů v doktorském studijním programu, s perspektivou dalšího odborného růstu. V roce 2010 jeden akademický pracovník úspěšně obhájil dizertační práci a zakončil doktorandské studium. Tabulka č. 7 d Přehled o počtu akademických pracovníků na Vysoké škole podnikání, a. s. Personální zabezpečení Rozsahy úvazků akad. celkem prof. doc. ost. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. pracovníků do 30 % do 50 % do 70 % do 100 % Pozn.: Uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul Pokud je prof. XX, DrSc., uvádí se prof. Pokud je doc. XX, DrSc., uvádí se doc Vzdělávání zaměstnanců vysokých škol (akademických i ostatních) Vysoká škola podnikání, a. s. v rámci implementace modulárního systému výuky II. ročníku bakalářského studijního programu vytvořila dva kurzy pro akademické pracovníky. Hlavním tématem těchto kurzů bylo sjednocení studia II. ročníku v rámci 8 modulů: Prodejce; Řízení kvality obchodních procesů; Vlastník; Výrobce; Podnikatel; Správce; Manaţer; Leader.

24 Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků Pro akademické pracovníky byl VŠP, a. s., byl vytvořen on-line kurz, jehoţ cílem bylo zdokonalit počítačové dovednosti akademických pracovníků pro práci s informačním systémem školy ISIS. Tabulka č. 7 e kurzy orientované na pedagogické dovednosti 2 kurzy orientované na obecné dovednosti 3 kurzy odborné 4 Celkem Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků VŠP, a. s. Tabulka č. 7 f Přehled počtu účastníků kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků Vysoké školy podnikání, a. s. kurzy orientované na pedagogické dovednosti kurzy orientované na obecné dovednosti kurzy odborné Celkem Počet nově jmenovaných docentů a profesorů v roce 2010 Tabulka č. 7 g Počet nově jmenovaných profesorů a docentů Vysoké školy podnikání, a. s. v roce 2010 počet věkový průměr Profesoři jmenovaní v roce Docenti jmenovaní v roce pedagogické dovednosti (vyuţití různých učebních metod např.: prostředků ICT, vyuţití a vhodnost různých forem učení, prezentace předmětů a cílů studia, motivace studentů a vyuţití aktivizujících metod ve výuce, práce s různými skupinami studentů, učební styly apod.) 3 obecné dovednosti (komunikační dovednosti např.: význam komunikace při výuce/studiu, verbální a neverbální komunikace, komunikační šumy, zkreslení informace, strategie komunikace, vhodné metody a taktiky komunikace a volba vhodných komunikačních médií; prezentace vyuţití a vhodnost různých prezentačních technik; práce v týmu; projektové řízení; manaţerské dovednosti; počítačové dovednosti; znalost cizích jazyků apod.) 4 odborné kurzy kurzy zaměřené na zvýšení vlastní odbornosti, rozvoj speciálních znalostí specifických pro dané odborné zaměření

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 Ostrava, květen 2011 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO REKTORA 5 1 OBECNÉ INFORMACE O VŠB - TU OSTRAVA 6 1.1 Kontaktní adresy VŠB-TUO, jejích fakult a univerzitních pracovišť

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více

výroční zpráva o činnosti

výroční zpráva o činnosti Z:\info\Vyuka\Vyrocni_zprava_EPI\1_uvod_kapitola_1.docnstitut výroční zpráva o činnosti Ing. Oldřich KRATOCHVÍL, Ph.D., Honorary professor, Dr.h.c., MBA Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

Část 1: Formulář Národních zpráv Boloňského procesu: 2007-2009

Část 1: Formulář Národních zpráv Boloňského procesu: 2007-2009 Vyplněné Národní zprávy a Národní strategie o sociální dimenzi zaslat v anglické verzi na adresu Boloňského sekretariátu nejpozději do 1.11.2008 Část 1: Formulář Národních zpráv Boloňského procesu: 2007-2009

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva o činnosti. Univerzity Hradec Králové za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti. Univerzity Hradec Králové za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2009 zpracovanou na základě 21 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách k projednání na AS UHK podle 9 odst. 1 písm. d) citovaného zákona

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2009 Praha, květen 2010 Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Praha 2010 ISBN 978-80-245-1659-2 Předmluva Výroční zpráva

Více