VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA"

Transkript

1

2 OBSAH Předmluva Úvod Kvalita a excelence akademických činností Kvalita a kultura akademického ţivota Internacionalizace Zajišťování kvality činností realizovaných na vysokých školách Rozvoj soukromé vysoké školy Závěr... 37

3 2 PŘEDMLUVA Uplynulé období se do historie Vysoké školy podnikání, a. s., zcela určitě zapíše jako období velkého mnoţství významných aktivit, mnohdy spojených s oslavami deseti let její existence. Moţná je dobré úvodem připomenout poslání naší školy. Posláním Vysoké školy podnikání, a. s., je pěstovat podnikavost a podporovat ty, kteří chtějí podnikat se sociální odpovědností. Konkrétním výsledkem je pak zvyšování potenciálu úspěšnosti motivovaných absolventů pro jejich uplatnění na tuzemském i mezinárodním trhu práce a vytváření předpokladů pro další osobní a kariérní rozvoj našich absolventů. Škola poskytuje vysokoškolské vzdělání, teoretické znalosti a praktické dovednosti poţadované trhem, rozvíjí podnikatelské myšlení a přebírá spoluodpovědnost za úspěch svých motivovaných absolventů. Základní strategií při naplňování tohoto poslání v uplynulém období bylo poskytovat vzdělávání, sluţby a výzkum k podpoře a rozvoji podnikavosti a podnikání na základě definovaných podnikatelských rolí, hodnotové orientace a klíčových kompetencí. Uplynulé desetiletí však bylo především obdobím významné masifikace a externího rozvoje školy. To dokládá i celkový počet absolventů školy, kterých je nyní přes čtyři tisíce, rekonstrukce sídla školy, její vybavení a doplnění moderní didaktickou a výpočetní technikou. Souvisí s tím i rozvoj konzultačních středisek a zabezpečení jejich chodu. Ukončeno bylo vytvoření podnikatelské kliniky podnikatelského inkubátoru, kde mohou startující podniky, naši učitelé a studenti společně pracovat na řešení praktických problémů businessu. Samozřejmě, ţe kromě toho bylo nutné zajistit potřebné finanční zdroje a vytvořit mnoho dalších předpokladů. Extenzivní etapa realizace tohoto podnikatelského záměru trvala řadu let. Minulý rok však byl v určité oblasti rozvoje naší vysoké školy přelomový. Začal sílit vnitřní poţadavek na kvalitu, související jednak s demografickým vývojem, ale i zvyšující se konkurenci a plánovanou diverzifikací vysokých škol. Nové vedení Vysoké školy podnikání, a. s. si uvědomilo, ţe zabezpečení dlouhodobé udrţitelnosti nelze jinak, neţ vytvořením podmínek pro další zapojení kvalifikovaných pracovníků s příslušnou akademickou hodností, inovací našich studijních programů do modulární formy, zabezpečením nových nástrojů a elektronické podpory výuka a konečně i cíleně orientovaným výzkumem. Byly formovány tři základní pilíře dalšího vývoje produktů Vysoké školy podnikání, a. s. Jde o poskytování formálního vysokoškolského vzdělávání v oblasti podnikání, exekutivního vzdělávání, podnikatelského poradenství spojeného s aplikovaným výzkumem. Aktivity, procesy a projekty v dalším textu jasně dokazují, ţe jsme nastoupili správnou cestu a první kroky tímto směrem jiţ máme za sebou. Určitě to však cesta nebude jednoduché a bude limitována především lidským faktorem. Bez nasazení a motivace zaměstnanců (obdobného jako při zaloţení školy), ji nelze uskutečnit.

4 3 Minulý rok byl poznamenán i jednou smutnou událostí. Odešel nám rektor, zakladatel, duchovní guru a propagátor myšlenky podnikání, podnikavosti, konceptor modularizace a podnikatelských rolí. Přestoţe jeho odchodem ztrácíme nenahraditelnou osobnost, usilovně hledáme a budeme hledat moţnosti zacelení této velké mezery. O to více je pak potřebná společná práce všech našich akademických pracovníků, ale i nepedagogických zaměstnanců k dosaţení a naplnění strategie Vysoké školy podnikání, a. s. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. rektor

5 4 1 ÚVOD 1.1 Název a sídlo soukromé vysoké školy: Vysoká škola podnikání, a. s. ( VŠP, a. s.) Michálkovická 1810/ Ostrava-Slezská Ostrava Tel: , fax : www: Bruntál Základní škola a městské 8leté gymnázium, Školní 2, Bruntál vedoucí: Mgr. Jan Vavřík Adresy detašovaných pracovišť: Jeseník Hotelová škola Vincenze Priessnitze Dukelská 681, Jeseník vedoucí: Mgr. Jarmila Koryťáková Nový Jičín VŠP, a. s., pobočka Nový Jičín ul. Bohuslava Martinů 1994/ Nový Jičín vedoucí: RNDr. Alena Olšáková Olomouc Vzdělávací centrum Stupkova 1A, Olomouc vedoucí: Bc. Helena Boháčová Třinec Institut Euroschola nám. Svobody Třinec vedoucí: Ing. Michal Banot Písek ZŠ Josefa Kajetána Tyla Tylova 2391, Písek vedoucí: Ing. Mikuláš Morávek, CSc. Praha MI COOP, spol. s r. o. Slavětínská 82, Praha 9 - Klánovice vedoucí: PhDr. Olga Vomáčková Dvůr Králové nad Labem Střední škola informatiky a sluţeb Nábřeţí Jiřího Wolkera 132, Dvůr Králové nad Labem vedoucí: Ing. Monika Štodtová Studénka Střední ekonomicko-podnikatelská škola, o.p.s. Arm. gen. L. Svobody 760 Studénka- Butovice vedoucí: PaedDr. Katarína Vrablová Na těchto mimo ostravských pracovištích škola poskytuje akreditovaný studijní obor Podnikání v bakalářském stupni.

6 5 Činnost vysoké školy vychází z principů obchodního zákoníku, zákona o vysokých školách v aktualizovaném znění, jakoţ i z dalších legislativních předpisů a nařízení. Vlastnické řízení se uskutečňuje prostřednictvím orgánů akciové společnosti, tzn. představenstva, dozorčí rady a valné hromady akcionářů. Je důsledně odděleno od vlastního řízení školy. Škola má klasickou organizační struktura, coţ je do značné míry podmíněno zákonem. Vedení VŠP, a. s., usiluje, aby uvnitř panovala tradiční univerzitní demokracie s jasnými a všeobecně akceptovatelnými pravidly. Napomáhají tomu vnitřní předpisy školy, mající rovněţ svou instrukční funkci. K nim, jakoţ i ostatním klíčovým dokumentům ovlivňujícím chod školy, se vyjadřuje Akademický senát VŠP, a. s. Předpisy podléhají ročnímu aktualizačnímu procesu, podobně jako organizace řízení školy tak, aby podporovaly a facilitovaly rozvoj školy. Konkrétní organizace řízení je zakotvena v organizačním řádu schvalovaném představenstvem společnosti VŠP, a. s., vţdy na nadcházející akademický rok. Vedení školy usiluje o procesní řízení, zejména při zakládání kateder. Management se snaţí posilovat samosprávné prvky v řízení školy. K tomu napomáhá Akademický senát se svými komorami: studentskou a zaměstnaneckou. Vysoká škola nabízela v roce 2010 v rámci bakalářského studijního programu v prezenční formě studia celkem tři studijní obory: Podnikání, Podnikání a management v obchodu, Podnikání a management v ţivotním prostředí. V kombinované formě studia pak obor Podnikání. Navazující magisterský studijní program je akreditován pro obor Podnikání a obě formy studia. Aktuální vývoj a potřeby podnikatelského prostředí a firem se odráţejí v nabídce specializací, jeţ mohou studovat posluchači bakalářského studijního programu všech oborů. V průběhu Snídaně kateder si studenti vybírali svůj studijní obor.

7 6 1.2 Organizační schéma soukromé Vysoké školy podnikání, a. s.

8 7 1.3 Sloţení Akademického senátu v roce 2010: Mgr. Růţena Dvořáčková předsedkyně AS zaměstnanecká komora: Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D. předsedkyně zaměstnanecké komory, PhDr. Lukáš Durda, Mgr. Růţena Dvořáčková, Ing. Pavlína Hronová, Ing. Michal Červinka, Ph.D., Mgr. Ing. Tomáš Tykva, doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D. studentská komora: David Jagla předseda studentské komory, Jarmila Kramárová, Dalibor Goryczka, Michaela Pospíšilová, Miroslav Frančík - členové 1.4 Zastoupení v reprezentaci českých vysokých škol Člen předsednictva Rady vysokých škol je Ing. František Prášek Předseda studentské komory Akademického senátu VŠP, a. s., David Jagla je členem pléna Rady vysokých škol a členem studentské komory Rady VŠ. 1.5 Zastoupení ţen v akademických orgánech VŠ V 13-ti členném Akademickém senátu školy je celkem 5 ţen. 1.6 Akademická rada VŠP, a. s. Interní členové Akademické rady: doc. PhDr. Josef Jünger, CSc. rektor ( ) Ing. Jaroslav Beneš kvestor doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. - prorektor pro řízení výzkumu a rozvoje školy (*rektor od 10/2010) Ing. Renáta Nešporková, Ph.D., MBA - prorektorka pro řízení výuky PhDr. Lukáš Durda vedoucí Katedry klíčových kompetencí v podnikání prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc. - vedoucí Katedry PMŢP prof. PhDr. Zdeněk Kuba, CSc. - profesor doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc. - docent Ing. František Prášek - manaţer profesní přípravy BS doc. Ing. Dagmar Válková, CSc. - docentka

9 8 Externí členové Akademické rady: prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová děkanka Ekonomické fakulty, VŠB-TU Ostrava, ekonomická fakulta prof. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc. VŠB-TU Ostrava, ekonomická fakulta prof. Zw. dr hab. Andrzej Klasik rektor, GWSP Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D. děkan OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opavě Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. Enterprise plc, s.r.o. RNDr. Lukáš Ţenatý, Ph.D. náměstek primátora, Magistrát města Ostravy (do 10/2010) Ing. Antonín Maštalíř starosta Městského obvodu Slezská Ostrava, ÚMOb Slezská Ostrava Ing. arch. Yvona Jungová ředitelka Úřadu práce Ostrava, Úřad práce Ostrava Ing. Ladislav Glogar výkonný manaţer Moravskoslezského automobilového klastru, o. s. Moravskoslezský automobilový klastr, o. s. Miroslav Kurka místopředseda představenstva Prosperita investiční spol., a. s. Prosperita investiční společnost, a. s. PhDr. Lenka Mynářová majitelka, DATAMAR Ostrava RNDr. Alena Olšáková vedoucí pobočky Nový Jičín, EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o.

10 9 MASTER PLÁN VYSOKÉ ŠKOLY PODNIKÁNÍ DO ROKU 2013 Požadavky Potřeba formálního a neformálního celoţivotního učení podnikavosti. Potřeba investic do vzdělávání. Potřeba rozvíjení a podpory podnikavosti a podnikání. Poslání Potřeba vysoké kvality ţivota Posláním Vysoké školy podnikání, a. s., je pěstovat podnikavost a podporovat ty, kteří chtějí podnikat se sociální odpovědností. Sdílené hodnoty Doktrína Podnikavost. Podpora podnikání. Úspěch. Co naplňuje poslání? (To je hodnotné) Transformace Oceňovat podnikavé, poslání. hodnotit odpovědnost za osobní rozvoj. Klientský přístup. Projektově, procesně a produktově trţní orientace. Vize Vysoká Spojení škola s praxí evropského - učíme standardu to, co sami poskytující děláme vzdělávání a sluţby. Realizující výzkum i podporu podnikavosti a podnikání na základě definovaných podnikatelských rolí, hodnotové orientace a klíčových kompetencí. Strategické záměry Budovat školu střední velikosti typu Business School. Posilovat pozici trţního lídra ve vzdělávacích aktivitách, sluţbách, metodách a publikační činnosti v oblasti podnikání. Uskutečňovat studijní programy evropského standardu reagující na potřeby praxe a na aktuální vědecké poznatky. Sledovat, vytvářet a aplikovat nové poznatky o podnikavosti a podnikání. Zpřístupňovat vzdělávání a vytvářet podmínky pro celoţivotního učení. Naplňovat princip internacionalizace Vytvářet podmínky pro kariérní rozvoj studentů i pedagogů

11 10 2 KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 2.1 Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Škola nabízí bakalářský studijní program v prezenční a kombinované formě studia. V prezenčním studiu byly ve sledovaném roce akreditovány obory Podnikání, Podnikání a management v obchodu a Podnikání a management v ţivotním prostředí. Navazující magisterské studium je realizováno ve studijním oboru Podnikání. Tabulka č. 2 a Počty akreditovaných studijních programů Studijní programy Skupiny akreditovaných Celkem mag. mag. studijních programů bak. dokt. stud.prog navazující P K P K P K přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a sluţby ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Pozn.: P prezenční forma, K kombinovaná forma (popř. i distanční (D), tento údaj uveďte za lomítko u kombinované formy). Skupiny studijních programů jsou děleny podle kódů studprog : přírodní vědy a nauky 11 aţ 18, technické vědy a nauky 21 aţ 39, zemědělské, lesnické a veterinární vědy a nauky 41 aţ 43, zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 51 aţ 53, společenské vědy, nauky a sluţby 61, 65, 67, 71 aţ 74, ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68, pedagogika, učitelství a sociální péče 75, obory z oblasti psychologie 77, vědy a nauky o kultuře a umění 81 a 82. Platí téţ pro tab. 2 c, 2 e, 2 f, 3, 4, 5, a 6.

12 Nabídka studia v cizích jazycích, společné studijní programy (double degree), studijní programy vysoké školy akreditované v cizím jazyce Ve studijním programu Ekonomika a management je akreditován obor Podnikání v anglickém jazyce a v ruském jazyce (viz tabulka 2 c). Škola nedisponuje programem joint/double degree (viz tabulka 2 b). Tabulka č. 2 b Informace o joint/double degree programech Název programu není Koordinátor Partnerské organizace (Konsorcium projektu) Přidruţené organizace Počátek realizace programu Druh programu 1 Délka studia Typ programu 2 Počet kreditů Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a ukončení Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k diplomu? Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů? Jak probíhá spolupráce se státy EU, je uzavřena smlouva, popř. co je obsahem smlouvy? 1 Joint/double/multiple degree 2 Bakalářský/magisterský/navazující magisterský/doktorský Pozn. V případě, ţe vysoká škola uskutečňuje více takových programů, číslujte prosím odpovědi (1,2,3, ) přímo do tabulky.

13 12 Tabulka č. 2 c Přehled studijních programů vysoké školy akreditovaných v cizím jazyce Studijní programy Celkem Skupiny akreditovaných mag. mag. bak. dokt. stud.prog. studijních programů navazující P K P K P K přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a sluţby ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Viz pozn. u tabulky č. 2a. 2.3 Akreditované studijní programy společně uskutečňované VŠ a VOŠ Škola nerealizuje ţádný společný studijní program uskutečňovaný VOŠ a VŠ. Tabulka č. 2 d Akreditované studijní programy společně uskutečňované VŠ a VOŠ Vyšší odborná škola Vysoká škola Studijní program/počet oborů Přehled kurzů celoţivotního vzdělávání na vysokých školách (tab. č. 2 e) V hodnoceném roce škola zajišťovala pro jednotlivé segmenty následující kurzy: přírodní vědy a nauky kurzy kvantitativní kompetence, společenské vědy, nauky a sluţby přípravné kurzy z podnikání k SZZ a souborné zkoušce (v tomto případě se jedná o kurzy orientované na výkon povolání), jazykové kurzy /angličtina a čeština/ (zájmové kurzy), ekonomie přípravné kurzy z Ekonomie pro všechny studijní programy.

14 13 Jazykové kurzy byly realizovány ve srovnání s rokem 2009 na všech detašovaných pracovištích školy. Tabulka č. 2 e Přehled počtu kurzů celoţivotního vzdělávání na vysoké škole Skupina studijních programů kurzy orientované na výkon povolání do 15 hod. do 100 hod. více do 15 hod. kurzy zájmové do 100 hod. více U3V přírodní vědy a nauky technické vědy 3 3 a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a sluţby 1) ekonomie právo, právní a 2 2 veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. Péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o 1 1 kultuře a umění Celkem Celkem Z toho počet kurzů, jejichţ účastníci byli přijímaní do akreditovaných studijních programů podle 60 zákona o vysokých školách Pozn.: U3V univerzita 3. Věku a viz pozn. u tabulky č. 2a. 1) včetně otevřených programů s zahájením výuky v r a předpokládaným termínem ukončení do

15 Přehled počtu účastníků kurzů celoţivotního vzdělávání na VŠ (tab. č. 2 f) Univerzita třetího věku je součástí koncepce celoţivotního koncepce školy, v jejímţ rámci v roce 2010 bylo úspěšně realizováno devět kurzů, které probíhaly v městech Hlučíně, Bohumíně a Dvoře Králové. Realizované kurzy Univerzity třetího věku byly zaměřeny na rozšíření znalostí cílové skupiny studentů v oblasti informatické (Počítače kolem nás), jazykové (Angličtina kolem nás), společenské (Umění kolem nás) a právní (Právo kolem nás). Nově byly realizovány kurzy z oblasti přírodních věd (Vesmír kolem nás). Všechny realizované kurzy lze hodnotit jako velmi úspěšné, je nutné zdůraznit nejen přínos vzdělávací, ale také výraznou sociální dimenzi související s věkem účastníků. V roce 2010 pokračovala spolupráce v mezinárodním projektu HELP programu Grundtvig, který primárně řeší vzdělávání dospělých. Projekt je zaměřen na inovační a netradiční formy vzdělávací formy a metody v oblasti zdravého ţivotního stylu. Mezinárodní kooperace přinesla první výsledky, konkrétní informace relevantní zejména pro instituce působící na úrovni měst, a to Bohumína a Hlučína. Spolupráce na poli vzdělávání dospělých byla posílena zainteresováním městských úřadů, odborů školství, ale i ţivotního prostředí, a slibuje další rozvoj také na úrovni základních škol. Soutěţí My country, my town se studenti lépe poznávají.

16 15 Tabulka č. 2 f Přehled počtu účastníků kurzů celoţivotního vzdělávání na vysoké škole Skupina studijních programů kurzy orientované na výkon povolání do 15 hod. do 100 hod. více do 15 hod. kurzy zájmové do 100 hod. více U3V Celkem přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a sluţby ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Z toho počet účastníků, jeţ byli přijímaní do akreditovaných studijních programů podle 60 zákona o vysokých školách Viz pozn. u tabulky č. 2 a.

17 Podaných přihlášek 1) Přihlášených 2) VÝROČNÍ ZPRÁVA Zájem o studium na VŠ (tab. č. 3) V návaznosti na výstupy analýzy celkového vývoje počtu uchazečů o studium v akademickém roce 2010/2011 je evidován pokles počtu zájemců o studium na VŠP, a. s., ve srovnání s akademickým rokem 2009/2010. Ve sledovaném akademickém roce představoval celkový počet zájemců o studium v absolutním vyjádření 955 osob, tj. pokles o 39 % ve srovnání s předešlým akademickým rokem. Největší zájem o studium byl zaznamenán v segmentu uchazečů o bakalářský studijní program v kombinované formě studia. Celkový počet přijatých uchazečů v akademickém roce 2010/2011 činí 729 osob. Největší počet přijatých uchazečů byl v bakalářském studijním programu s výraznou dominancí přijatých uchazečů na kombinovanou formu studia. Počet řádně zapsaných studentů měl klesající tendenci. Celkově je evidován pokles o 45,3 %. Tabulka č. 3 Zájem uchazečů o studium na vysoké škole Počet Skupiny akreditovaných studijních programů Přijetí 3) Přijatých 4) Zapsaných 5) Celkem přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl,-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a sluţby ekonomie právo, právní a veřejnospr. činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění 1) Počet všech přihlášek, které VŠ obdrţela. 2) Počet uchazečů o studium, kteří se zúčastnili přijímacího řízení. 3) Počet všech kladně vyřízených přihlášek. 4) Počet přijatých uchazečů. Údaj celkem vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně přijatí. 5) Počet studentů, kteří se zapsali ke studiu Viz pozn. u tabulky č. 2a.

18 Studenti v akreditovaných studijních programech vysoké školy K datu studovalo na VŠP, a. s., 3004 posluchačů. Meziroční pokles činí 458 osob, tj. 13,23 %. V bakalářském studijním programu studovalo 2401 studentů a v navazujícím magisterském studijním programu pak celkem 603 studentů. Tabulka č. 4 Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech vysoké školy Studenti ve studijním programu Skupiny akreditovaných Celkem bak. mag. mag. dokt. studijních programů studentů navazující P K P K P K P K přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a sluţby ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Viz pozn. u tabulky č. 2a.

19 Absolventi školy Počet absolventů školy trvale roste. V roce 2010 měla škola 965 absolventů, coţ je meziroční nárůst o 174 absolventů (+22%). Za celé období absolvovalo školu více neţ 4000 absolventů. Spolupráci s absolventy škola přikládá velký význam. Absolventi školy jsou členy Absolventského klubu VŠP, a. s. Zúčastňují se řady odborných, společenských i kulturních akcí, mezi které v roce 2010 patřila např. mezinárodní konference Podnikání pro další desetiletí: Jsme připraveni? Tabulka č. 5 Přehled počtu absolventů akreditovaných studijních programů vysoké školy v období od do Absolventi ve studijním programu Skupiny akreditovaných Celkem mag. studijních programů bak. dokt. absolventů mag. navazující P K P K P K P K přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a sluţby ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Viz pozn. u tabulky č. 2a.

20 Neúspěšní studenti V období ukončilo nebo bylo vyloučeno ze studia a ve studiu jiţ dále nepokračovalo 381 osob. Ve srovnání s akademickým rokem 2009/2010 došlo k nárůstu neúspěšných studentů o 2 osoby. Nejčastějšími příčinami pro ukončení studia, které studenti uvádějí, patří zejména finanční důvody a pracovní vytíţenost. Tabulka č. 6 Přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programech vysoké školy v období od do Neúspěšní studenti ve studijním programu Celkem Skupiny akreditovaných mag. mag. bak. dokt. studentů studijních programů navazující P K P K P K P K přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a sluţby ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Viz pozn. u tabulky č. 2a. Mezi opatření vedoucí ke sniţování studijní neúspěšnosti patří především individuální poradenská práce se studenty, a to jak na úrovni studijního oddělení, tak na úrovni specializovaných pracovišť zaměřených na konkrétní segmenty studia. Vzhledem k zanedbatelnému nárůstu počtu neúspěšných studentů je patrné, ţe systém lze povaţovat za efektivní.

21 Vyuţívání kreditového systému, vč. získávání Diploma Supplement Label a ECTS Label Studijní programy jsou úzce navázány na kreditní systém ECTS. Cílem jeho implementace je vytvoření jasně definovaného předpokladu pro prostupnost studia a mezinárodní mobility studentů. Diploma Supplement Label škola obdrţela po druhé ve své historii v srpnu 2009, coţ dokládá kvalitu odpovídající poţadavkům Evropské komise. V současné době se připravuje na podání ţádosti o ECTS Label Odborná spolupráce VŠ s regionem, propojení teorie a praxe a spolupráce s odběratelskou sférou Škola se zapojuje do vědeckovýzkumné činnosti v oblasti vztahující se k navazujícímu magisterskému studijnímu programu školy. Jedná se např. o následující aktivity: - Výzkum faktorů přechodu od industriální ekonomiky ke znalostní a podnikavé ekonomice v podmínkách Moravskoslezského kraje. - Sociální podnikání jako způsob myšlení a tvořivosti. - Aktualizace marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu a vypracování Akčního plánu pro turistickou oblast Jeseníky-východ. - Marketingová strategie a organizace cestovního ruchu v turistické oblasti Poodří Moravské Kravařsko. - Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel regionu a návrh komunikační strategie úřadů vůči občanům. Revize plnění strategie města a zpracování strategického plánu rozvoje. - Sociodemografická studie zaměřená na koncepci bydlení ve městě Třinec. - Odborné praxe studentů 3. ročníku prezenčního studia BSP v rozsahu 48 dnů proběhly jako kaţdoročně na základě smluvních vztahů s 92 podniky a institucemi a byly komplexně vyhodnoceny. Rovněţ odborné praxe studentů kombinovaného studia BSP v rozsahu 25 dnů byly realizovány dle studijního programu a platné metodiky. - Odborná praxe studentů 2. ročníku prezenčního studia NMS proběhla v rozsahu 20 dnů v průběhu března 2010 a studenti ji absolvovali ve 29 firmách. I na tomto stupni studia proběhlo komplexní vyhodnocení nároků firem z hlediska odborných praxí a odezev studentů z hlediska přístupu firem k náplni diplomové praxe. - Spolupráce VŠP, a. s. s praxí je rovněţ posilována formou exkurzí do vybraných subjektů v rámci výuky modulů BS prezenční formy studia. Příkladem navštívených organizací jsou: Český hydrometeorologický ústav Ostrava-Poruba, Hospodářství automobilky Hyundai, Spalovna průmyslového odpadu Valašské Meziříčí, zpracování komunálního odpadu OZO Ostrava-Kunčice a řada dalších organizací. - Do procesu výuky na škole byla zapojena řada odborníků z praxe a to formou přímé výuky i při vedení bakalářských a diplomových prací. - V Akademické radě školy i v Akademických radách konzultačních středisek jsou výrazně zastoupeni zástupci municipalit a podnikové sféry, čímţ se významně zabezpečuje spolupráce s regionem a podnikatelskou sférou. - Zástupci municipalit jsou zváni na školu k realizaci odborných přednášek na aktuální témata i k účasti na slavnostní akce školy (imatrikulace, promoce).

22 Akademičtí pracovníci VŠ Vysoká škola podnikání, a. s., v průběhu roku 2010 pokračovala v implementaci přijaté personální strategie. Na podzim roku 2010 proběhla významná změna ve vedení vysoké školy. Personální zabezpečení výuky kvalifikovanými akademickými pracovníky, kteří splňují poţadavky kladené na vysokoškolské vzdělávání, představuje i nadále klíčový strategický úkol nejen pro nově zvoleného rektora, ale i vlastníky Vysoké školy podnikání, a. s. Tento úkol se podařilo na začátku roku 2011 splnit. Vysoká škola podnikání, a. s., přijala pro akademický rok 2010/2011 do pracovního poměru 11 kmenových akademických pracovníků, 5 profesorů a 4 docenty, další dva docenti byli přijati pro akademický rok 2009/2010 na 0,5 úvazku. Následující přehledy personálního zabezpečení výuky na Vysoké škole podnikání, a. s., v roce 2010 jsou v tabulkách č.7 a - d, uvedeny včetně externích akademických pracovníků jiných vysokých škol a odborníků z praxe. Tabulka č. 7 e, f představuje vzdělávání kmenových akademických pracovníků Vysoké škola podnikání, a. s. Tabulka č. 7 a Akademičtí pracovníci působící na Vysoké škole podnikání, a. s. přepočtené 1 počty Akademičtí pracovníci Vědečtí odborní celkem profesoři docenti asistenti lektoři pracovníci asistenti 78,1 4,2 9,6 45,6 18,7 0 0 Tabulka č. 7 b Akademičtí pracovníci Vysoké školy podnikání, a. s. fyzické počty Akademičtí pracovníci Vědečtí odborní celkem profesoři docenti asistenti lektoři pracovníci asistenti V roce 2010 na Vysoké škole podnikání, a. s., působilo celkem 36 kmenových akademických pracovníků, z tohoto počtu dva profesoři při 100% úvazku, jeden profesor při 50% úvazku, šest docentů při 100% úvazku a dva docenti při 50% úvazku dále osm doktorandů a jeden kandidát věd při 100% úvazku. 1 podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období všemi zaměstnanci a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu

23 Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků (tab. č. 7 c, d) Tabulka č. 7 c Věková struktura akademických pracovníků Vysoké školy podnikání, a. s. Věk Akademičtí pracovníci Vědečtí profesoři docenti odb. asist. asistenti lektoři pracovníci celkem ţeny celkem ţeny celkem ţeny celkem ţeny celkem ţeny celkem ţeny do 29 let let let let let nad 70 let Celkem Průměrná věková struktura akademických pracovníků VŠP, a. s., je za rok 2010 charakteristická převahou mladých odborných asistentů v doktorském studijním programu, s perspektivou dalšího odborného růstu. V roce 2010 jeden akademický pracovník úspěšně obhájil dizertační práci a zakončil doktorandské studium. Tabulka č. 7 d Přehled o počtu akademických pracovníků na Vysoké škole podnikání, a. s. Personální zabezpečení Rozsahy úvazků akad. celkem prof. doc. ost. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. pracovníků do 30 % do 50 % do 70 % do 100 % Pozn.: Uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul Pokud je prof. XX, DrSc., uvádí se prof. Pokud je doc. XX, DrSc., uvádí se doc Vzdělávání zaměstnanců vysokých škol (akademických i ostatních) Vysoká škola podnikání, a. s. v rámci implementace modulárního systému výuky II. ročníku bakalářského studijního programu vytvořila dva kurzy pro akademické pracovníky. Hlavním tématem těchto kurzů bylo sjednocení studia II. ročníku v rámci 8 modulů: Prodejce; Řízení kvality obchodních procesů; Vlastník; Výrobce; Podnikatel; Správce; Manaţer; Leader.

24 Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků Pro akademické pracovníky byl VŠP, a. s., byl vytvořen on-line kurz, jehoţ cílem bylo zdokonalit počítačové dovednosti akademických pracovníků pro práci s informačním systémem školy ISIS. Tabulka č. 7 e kurzy orientované na pedagogické dovednosti 2 kurzy orientované na obecné dovednosti 3 kurzy odborné 4 Celkem Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků VŠP, a. s. Tabulka č. 7 f Přehled počtu účastníků kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků Vysoké školy podnikání, a. s. kurzy orientované na pedagogické dovednosti kurzy orientované na obecné dovednosti kurzy odborné Celkem Počet nově jmenovaných docentů a profesorů v roce 2010 Tabulka č. 7 g Počet nově jmenovaných profesorů a docentů Vysoké školy podnikání, a. s. v roce 2010 počet věkový průměr Profesoři jmenovaní v roce Docenti jmenovaní v roce pedagogické dovednosti (vyuţití různých učebních metod např.: prostředků ICT, vyuţití a vhodnost různých forem učení, prezentace předmětů a cílů studia, motivace studentů a vyuţití aktivizujících metod ve výuce, práce s různými skupinami studentů, učební styly apod.) 3 obecné dovednosti (komunikační dovednosti např.: význam komunikace při výuce/studiu, verbální a neverbální komunikace, komunikační šumy, zkreslení informace, strategie komunikace, vhodné metody a taktiky komunikace a volba vhodných komunikačních médií; prezentace vyuţití a vhodnost různých prezentačních technik; práce v týmu; projektové řízení; manaţerské dovednosti; počítačové dovednosti; znalost cizích jazyků apod.) 4 odborné kurzy kurzy zaměřené na zvýšení vlastní odbornosti, rozvoj speciálních znalostí specifických pro dané odborné zaměření

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

b) Spolupráce a udržování kontaktů se svými absolventy... 23 c) Zjišťování zaměstnatelnosti svých absolventů... 24 d) Spolupráce s budoucími

b) Spolupráce a udržování kontaktů se svými absolventy... 23 c) Zjišťování zaměstnatelnosti svých absolventů... 24 d) Spolupráce s budoucími 2013 Obsah 1) Úvod... 5 2) Základní údaje o vysoké škole... 6 a) Název a sídlo soukromé vysoké školy:... 6 b) Organizační schéma Vysoké školy podnikání, a. s. k 1. září 2013... 8 c) Složení Akademického

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Obsah... 2. Předmluva... 3. 1 Úvod... 5. 2 Kvalita a excelence akademických činností... 11. 3 Kvalita a kultura akademického života...

Obsah... 2. Předmluva... 3. 1 Úvod... 5. 2 Kvalita a excelence akademických činností... 11. 3 Kvalita a kultura akademického života... OBSAH Obsah... 2 Předmluva... 3 1 Úvod... 5 2 Kvalita a excelence akademických činností... 11 3 Kvalita a kultura akademického života... 32 4 Internacionalizace... 37 5 Zajišťování kvality činností realizovaných

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Třebíč, květen 2007 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ RNDr.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009 Třebíč, květen 2010 Výroční zpráva o činnosti Západomoravské vysoké školy Třebíč,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2008 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2008 Třebíč, květen 2009 Výroční zpráva o činnosti Západomoravské vysoké školy Třebíč,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu Fakulta stavební VŠB TU Katedra městského inţenýrství Vzdělávací program na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Prodlouţení ţivotnosti bytového

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O.

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. NA ROK 2012 UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2011 Tato

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2013 ve dnech

Více

V souladu s touto podporovanou aktivitou výzva definovala následující osoby jako cílové skupiny projektových ţádostí:

V souladu s touto podporovanou aktivitou výzva definovala následující osoby jako cílové skupiny projektových ţádostí: Výzva č. 18, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání V oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání byla výzva s pořadovým číslem 18 pro příjem projektových ţádostí ostatních (IPo) vyhlášena 29. března

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

Obsah 2. Předmluva 3. 1 Úvod 5. 2 Kvalita a excelence akademických činností 12. 3 Kvalita a kultura akademického života 28. 4 Internacionalizace 31

Obsah 2. Předmluva 3. 1 Úvod 5. 2 Kvalita a excelence akademických činností 12. 3 Kvalita a kultura akademického života 28. 4 Internacionalizace 31 výroční zpráva 2008 Obsah Obsah 2 Předmluva 3 1 Úvod 5 2 Kvalita a excelence akademických činností 12 3 Kvalita a kultura akademického života 28 4 Internacionalizace 31 5 Zajišťování kvality činností realizovaných

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti listopad 2008 Praha CEVRO Institut Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ HODNOTY A VIZE...

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009 V Olomouci dne 17. 5. 2010 Zpracovali: prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc. rektor RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA prorektor pro pedagogické

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Ing. Michal Zaorálek, náměstek ministra školství, mládeţe

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Program činnosti a rozpočet Institutu Jana

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Výchozí zdroje dokumentu Diverzita pro OZP (multimediální CD) Manuál pro lektory školení Jak se stát lektorem

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně červen 2008 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání 20. - 21. listopadu 2007 v souladu s

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více