VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY"

Transkript

1 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXVI ŘÍJEN 2007 ČÍSLO 5 ZDRAVOTNÍ A FYZIOLOGICKÉ INCIDENTY ZA LETU Jiří ŠULC Ústav leteckého zdravotnictví, Praha Souhrn Z celkového počtu 1587 nehod a předpokladů k leteckým nehodám v československém a českém vojenském letectvu v letech pouze 3 (0,2 %) souvisely s patologickou poruchou zdravotní způsobilosti letce. Fyziologické incidenty (Simson, 1971) se na příčinách nehod a předpokladů k leteckým nehodám nepodílely ani jednou. Značným rizikem pro bezpečnost letu bylo 41 (2,6 %) případů technických závad na systémech určených pro spolehlivou ochranu posádky před nebezpečími letu. Klíčová slova: Vojenské letectvo; Nehodovost; Bezpečnost létání; Zdravotní způsobilost; Zdravotní incidenty; Fyziologické incidenty; Technická selhání. In-Flight Medical and Physiological Incidents Summary Out of 1587 aviation accidents and incidents in Czechoslovak and Czech Air Force from the years , only 3 (0.2 %) related to the aviator s pathological disorder. Neither once did physiological incidents (Simson, 1971) participate as an accident s/incident s cause. Of a considerable risk for the flight safety were 41 (2.6 %) cases of technical faults on systems, assigned to the safe protection of the crew against flight hazards. Key words: Air force; Accident rate; Flight safety; Medical fitness; Medical incidents; Physiological incidents; Technical faults. Úvod Náhlá změna zdravotního stavu pilota za letu je vždy závažnou událostí, bezprostředně ohrožující nejen bezpečnost posádky, ale také bezpečí dalších účastníků leteckého provozu. Její příčinou může být buď akutní manifestace dosud skrytě probíhajícího či letcem zatajovaného a lékařem nepoznaného patologického procesu, nebo aktuální narušení životosprávy. Typickými reprezentanty zdravotních incidentů jsou infarkt myokardu, náhlá mozková příhoda nebo epileptický záchvat, ale také úrazy vyvolané nejrůznějšími mechanismy násilí. Druhým zdrojem těchto změn jsou přirozené reakce letce na mimořádnou letovou zátěž, spojené s poklesem až úplnou ztrátou jeho fyzické či psychické způsobilosti. Pro uvedené stavy již před 35 lety navrhl Simson označení fyziologické incidenty (7). Za jejich charakteristické představitele považoval letové iluze a klamy, Coriolisovu závrať a situace navozující hypokapnii. Autorovu definici lze rozšířit o stavy vyvolané hypoxickou hypoxií, hypergra-

2 166 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXVI, 2007, č. 5 vitací nebo reakcí na extrémní změny environmentálních poměrů a o některé doprovodné jevy význačné emoční aktivace. Simson zaznamenal, že incidence fyziologických incidentů za letu mnohonásobně převyšuje výskyt náhlých organických selhání. Přesto lze v odborných pramenech nalézt podstatně méně věrohodných údajů o skutečném výskytu a o rizicích fyziologických příhod pro bezpečnost letu než informací o zdravotních incidentech. V našem vojenském letectvu, s výjimkou několika dílčích studií a kazuistických sdělení (6, 8, 9, 11), nebylo uvedené téma dosud uceleně zpracováno. Pokusili jsme se proto tuto mezeru alespoň částečně zaplnit rozborem reprezentativního souboru leteckých mimořádných událostí za čtrnáctileté období. Materiál a metodika Z protokolů 1587 leteckých mimořádných událostí (LMU) v československém, resp. českém vojenském letectvu za léta publikovaných v Přehledech leteckých nehod a předpokladů leteckých nehod Inspektorátem Velitelství vzdušných sil AČR, byly vybrány všechny události, u nichž situační kontext poukazoval na možnost ovlivnění zdravotní způsobilosti posádky bez ohledu na to, pod jakým kódem příčiny byla mimořádná událost vedena. (Taxonomické schéma příčin LMU má celkem 26 položek, včetně položky č. 11 Zdravotní stav, zdravotní zabezpečení ). U takto vybraných incidentů byl kromě zdroje LMU posuzován reálný nebo potenciální vliv na zdravotní způsobilost posádky. Podle kategorie závažnosti LMU (katastrofa, havárie, poškození a předpoklad letecké nehody) byly všechny excerpované události kromě jediné kvalifikované jako poškození v Přehledech zařazeny v podsouboru 1546 předpokladů leteckých nehod (PLN). Výsledky Mezi 1587 případy LMU byly zjištěny 3 zdravotní incidenty (0,2 %) a dalších 41 (2,6 %) nehodových situací, které bylo možno označit jako předpoklad ke zdravotnímu nebo fyziologickému incidentu. Kromě toho v dalších 25 letových situacích signalizoval palubní systém pilotovi falešnou informaci o virtuálním ohrožení (dehermetizaci nebo požáru). Přehled incidentů podává tabulka 1. Tabulka 1 Zdroje a projevy zdravotních a fyziologických incidentů v souboru 1587 LMU Příčina incidentu n Důsledky / riziko Zdravotní incidenty Náhlá nevolnost 1 Nouzové přistání Externí násilí 2 Zranění posádky Předpoklady zdravotních incidentů Požár 5 Porucha záchranného systému Závada na kyslíkovém systému a na tlakování anti-g oděvu 2 Riziko zranění, vždy likvidován automatikou Eliminace možnosti záchrany Předpoklady fyziologických incidentů 11 Vysazení klimatizace 9 Dehermetizace/ztráta překrytu/otevření kabiny Dým v kabině 7 CELKEM 44 7 Riziko hypoxie Omezení pohyblivosti pilota přeplněným oděvem Zvýšení/extrémní pokles teploty v kabině Dekomprese Náporový proud vzduchu Snížení teploty v kabině Zhoršení orientace v kabině a v letovém prostoru Ze tří zdravotních incidentů pouze jeden byl důsledkem náhlého zhoršení zdravotního stavu letce. Nevolnost (zřejmě způsobená požitím nevhodné stravy), kterou pilot pociťoval již během předletové přípravy, se v průběhu letu stupňovala a přinutila ho nouzově přistát na neobsluhovaném letišti. Příčinou jednoho ze zranění byla kolize letounu s kánětem, které rozbilo pancéřové sklo kabiny letounu L-29 a způsobilo pilotovi těžké poranění oka a obličeje. V druhém případě poranily palubního technika vrtulníku střepiny z exploze granátu v hlavni granátometu. Ze sedmi předpokladů zdravotního incidentu ani jeden psychofyzickou způsobilost posádky neovlivnil. Požáry v gondole motoru pokaždé včas zlikvidoval automatický palubní hasicí systém a záchranné systémy selhaly, aniž jich bylo třeba použít. Dva incidenty byly svou povahou poměrně unikátní. U prvního se v okamžiku, kdy pilot v letounu MiG-29 ve výšce 100 metrů nad zemí zahájil manévr překrutu ve stoupání na zádech, uvolnilo kata-

3 ROČNÍK LXXVI, 2007, č. 5 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY 167 pultovací křeslo ze zámku a narazilo záhlavníkem do překrytu kabiny. Příčinou druhého incidentu bylo odpadnutí háku od palubního jeřábu při nácviku záchranné akce. Technické závady na systémech, které mají garantovat stabilitu psychofyziologických funkcí letce, byly rovněž hlavní příčinou všech předpokladů fyziologických incidentů. Mimořádné situace stačili piloti vždy vyřešit dříve, než mohlo dojít k alteraci jejich schopnosti bezpečně ovládat letoun. Při vysazení kyslíkového systému a dehermetizaci to znamenalo především urychleně sklesat do bezpečné výšky. Otevření kabiny (v jednom případě dokonce odpadnutí překrytu a v dalším roztříštění osklení vrtulníku po střetu s ptákem) nebo vysazení klimatizace většinou provázel prudký pokles teploty. Posádky ale s letounem stačily přistát dříve, než se situace mohly stát kritickými. Totéž platí pro úspěšné řešení sedmi situací se zadýmením kabiny; piloti při nasazené kyslíkové masce a odvětrání kabiny přerušili úkol a urychleně se vrátili na základnu. Virtuální ohrožení spočívající v signalizaci závady některého ze systémů letounu, který pracoval normálně, fyziologickými incidenty v pravém slova smyslu nejsou. Do doby, než pilot zjistí, že systém pracuje normálně, však zvyšují jeho emoční zátěž a mohou i vážným způsobem narušit jeho situační vědomí. Jen v tomto ohledu jsou blízké spouštěcím zdrojům fyziologických incidentů. Diskuse Rozbor ukázal, že zdravotní a fyziologická selhání ohrožující bezpečnost letu jsou ve vojenském letectvu Armády České republiky ojedinělá. Za 14 let se vyskytly pouze 3 zdravotní incidenty a z nich pouze jeden splňoval kritérium špatného zdravotního stavu pilota. To je v našem vojenském a civilním letectvu stejně jako v letectvu vyspělých států důkazem účinné leteckolékařské péče o zdravotní způsobilost leteckého personálu. U náhlých zdravotních příhod za letu se většinou následně zjistí, že letec tajil, disimuloval nebo podcenil své potíže. To byl ostatně i případ v naší sestavě. Incidence a pestrost příčin násilných zdravotních incidentů je mnohem vyšší než výskyt příhod podmíněných patologickým procesem. Nejčastější příčinou závažných úrazů někdy smrtelných bývá destrukce pilotní kabiny ptákem nebo účinek extrémních násobků přetížení. Kinetická energie střetu s velkým ptákem stačí k rozbití vícevrstevného nebo pancéřového skla a pilot se nevyhne poranění. Pokud není fixován popruhy do sedadla, může být dokonce z kabiny vysát (1). Náš případ vážného incidentu na letounu L-29 včetně následků je prakticky identický s kolizí španělského stíhacího letounu F5-B s kondorem (3). Síly působící na tělo pilota při vysokém dlouhotrvajícím přetížení mohou přivodit zranění od relativně banálních, jako je othematom při špatně přiléhající přilbě nebo akcelerační plicní atelektáza, až po pneumotorax, pneumomediastinum, rupturu bránice, omenta či sleziny nebo vznik akutní tříselné kýly, subluxaci nebo zlomeninu obratle, rupturu či herniaci meziobratlové ploténky nebo zlomeninu stehenní kosti. Žádný z uvedených úrazů jsme v našem souboru nezaznamenali, zřejmě i proto, že výcvik na vysoce výkonných letounech typu MiG-29, JAS-39 Gripen a L-159 dosud nedospěl k maximální hranici využití manévrovacích schopností těchto strojů. Pravý fyziologický incident, jakým je letová iluze nebo ztráta prostorové orientace, nebyl mezi 1587 LMU zaznamenán ani jednou. Jejich podíl na příčinách LMU se většinou odvozuje z nepřímých markantů. Až do druhé poloviny 80. let 20. století byly údaje o kauzálním vztahu letových iluzí a ztráty schopnosti vojenského pilota ovládat letoun celosvětově vyrovnané. Britské královské letectvo usuzovalo na jejich účast v 8,5 %, vojenské letectvo USA v 6 % a československé vojenské letectvo v 5,8 % (9). Novější studie uvádějí čísla vyšší. Lyons se spolupracovníky odhadl podíl dezorientací na katastrofách amerického vojenského letectva v posledních 15 letech na 11 % (5). Sázel s Pavlíkem vyslovili názor, že v poslední dekádě minulého století se letové iluze nebo jiné typy senzomotorického konfliktu na nehodách v československém, resp. českém vojenském letectvu mohly podílet až v 31 % (6). Jde ovšem pouze o hypotetický předpoklad, oficiálními závěry vyšetřování LMU nepotvrzený. Přesto nelze mít žádné pochybnosti o výskytu benigních fyziologických incidentů. Piloti, kteří zažili iluzi nebo se při manévrování uspali a při tom let úspěšně dokončili, nemají důvod tyto prožitky oficiálně hlásit. Běžně se však s nimi svěří svým kolegům nebo leteckému lékaři (9). Schopnost bezpečně se vyrovnat s uvedenými fenomény je ostatně součástí standardního leteckého a letecko- -lékařského výcviku. Také konstrukční zlepšení a podstatně sofistikovanější informační technologie,

4 168 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXVI, 2007, č. 5 využité leteckými konstruktéry na současné generaci bojových letounů, se již pozitivně projevují ve snižování výskytu iluzí, dezorientací a oběhových poruch v přetížení (2). Nejzávažnějším bezpečnostním rizikem pro zdravotní výkonnost pilota tak zůstávají závady nebo selhání technických systémů letounu, které mají posádku spolehlivě chránit před letovými zátěžemi, na jejichž kompenzaci individuální fyziologická výbava nestačí. Zdroje nízké spolehlivosti technického zázemí jsou rozloženy do více oblastí. Podílejí se na ní rovným dílem neuspokojivá konstrukční řešení, nesvědomitost pracovníků a selhávající kontrolní systém v opravárenských a revizních zařízeních spolu s nedbalostí techniků a mechaniků při přípravě letounu před vzletem. Část spoluodpovědnosti padá na stávající (a již několik desetiletí neměnný) systém monitorování příčin LMU: je primárně orientován na zjištění finálních příčin selhání a ne, jak to vyžadují moderní koncepce lidského činitele, na objasňování jejich latentních zdrojů (4, 12). Nebezpečí spojená se selháním zařízení pro ochranu posádky jsou v leteckém provozu mitigována teoretickou a praktickou přípravou pilotů pro jejich zvládání. Důležité místo v ní zaujímá systematický letecko-lékařský výcvik podle standardu NATO STANAG 3114 Aero-medical training of flight personnel. Závěr Zdravotní incidenty, při nichž je výkonnost posádky snížena patologickým procesem nebo úrazem, byly v uplynulých 14 letech existence československého a českého vojenského letectva naprostou vzácností. Mezi 1587 leteckými mimořádnými událostmi se vyskytly pouze 3 případy a žádný neskončil leteckou katastrofou. V uvedeném období nebyl zaregistrován ani jeden z hlediska bezpečnosti letu rizikový fyziologický incident. Zdravotní způsobilost posádky během letu přesto byla závažně ohrožena ještě 41krát (tj. v 2,6 %), a to při selháních technických systémů letounu, které mají posádku spolehlivě ochránit před letovými zátěžemi. Literatura 1. ANONYMUS. Birds and windshields. Aviat. Safety Lett., 1997, p BEZNOSKA, P. Výcvik na letounech JAS 39 GRIPEN u letecké základny v Čáslavi. Sborník Aktuální problémy leteckého lékařství [CD-ROM]. Praha, Ústav leteckého zdravotnictví, GARCIA-ALCÓN, JL. MORENO-VÁZQUEZ, J. Loss of aviation situation awareness caused by a bird aircraft collision. In Situation awareness: limitations and enhancement in the aviation environment. NATO AGARD CP-575, 1996, 2/ LI, WC. HARRIS, D. Pilot error and its relationship with higher organizational levels: HFACS analysis of 523 accidents. Aviat. Space Environ. Med., 2006, vol. 77, p LYONS, TJ., et al. Aircraft and related factors in crashes involving spatial disorientation: 15 years of U.S. Air Force data. Aviat. Space Environ. Med., 2006, vol. 77, p SÁZEL, M. PAVLÍK, J. Vojenské letecké nehody a prostorová desorientace. Voj. zdrav. Listy, 2005, roč. 74, s SIMSON, LR. Jr. Investigation of fatal aircraft accidents: physiological incidents. Aerospace Med., 1971, vol. 42, p ŠULC, J., et al. Hyperventilace za letu. Prakt. Lék., 1981, roč. 61, s ŠULC, J. KOLOUCH, J. Příčiny vzniku desorientace za letu. Sborník Aktuální problémy leteckého lékařství. Praha, Ústav leteckého zdravotnictví, 1984, s ŠULC, J., et al. Klinicko-fyziologická problematika létání na vysoce obratných letounech. Závěrečná zpráva č Praha, Ústav leteckého zdravotnictví, ŠULC, J. Senzomotorický konflikt a bezpečnost letu. Sborník Aktuální problémy leteckého lékařství. Praha, Ústav leteckého zdravotnictví, 1990, s WIEGMAN, DA. SHAPPELL, SA. Human error analysis of commercial aviation accidents: application of the Human Factors Analysis and Classification System (HFACS). Aviat. Space Environ. Med., 2001, vol. 72, p Korespondence: Doc. MUDr. Jiří Šulc, CSc. Ústav leteckého zdravotnictví Gen. Píky Praha 6 Do redakce došlo

5 ROČNÍK LXXVI, 2007, č. 5 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY 169 RIZIKOVÉ FAKTORY RAKOVINY PLIC V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ 1 MUDr. Zdeněk NAKLÁDAL, 2 doc. MUDr. Marie NAKLÁDALOVÁ, Ph.D., 3 MUDr. Helena KOLLÁROVÁ, Ph.D., 3 Ing. Gabriela JANOUTOVÁ, Ph.D., 3 prof. MUDr. Vladimír JANOUT, CSc. 1 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Olomouc 2 Klinika pracovního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice, Olomouc 3 Ústav preventivního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Palackého, Olomouc Souhrn Odhaduje se, že 15 % případů rakoviny plic je způsobeno expozicí v pracovním prostředí. Autoři uvádějí faktory pracovního prostředí, které mohou ovlivnit vznik karcinomu plic. Mezi nejvýznamnější z nich patří ionizující záření, azbest, polycyklické aromatické uhlovodíky, vinylchlorid, bichlormetyléter, arzén, nikl a chrom. U pracovnělékařsky nejvýznamnějších nox je uvedena jejich charakteristika, výskyt v pracovních procesech, způsob jejich vlivu a jsou zmíněny podmínky, za kterých může být v ČR uznána rakovina plic jako nemoc z povolání. Klíčová slova: Rakovina plic; Kancerogeny; Azbest; Arzén; Ionizující záření. Risk Factors of Lung Cancer in Working Environment Summary It is estimated that 15% of lung cancer is caused by occupational exposure. The authors describe those factors of working environment which may influence the development of lung cancer. The most important are: ionizing radiation, asbestos, polycyclic aromatic hydrocarbons, vinylchlorid, bichlormethylether, arsenic, nicle and chromium. In the most important factors from the view of occupational medicine, characterization, occurrence in working procedures and mode of their influence are presented as well as conditions for declaring lung cancer as occupational disease. Key words: Lung cancer; Cancerogens; Asbestos; Arsenic; Ionizing radiation. Úvod Plicní rakovina má multifaktorální etiologii. V buňkách byly nalezeny zhoubné bujení indukující geny, onkogeny, které mohou být aktivovány specifickými faktory zevního prostředí. Současné znalosti o iniciaci, podpoře a regulaci onkogenů umožňují tvrdit, že větší část zhoubných nádorových onemocnění má zevní příčinu a je jim možné, alespoň částečně, předcházet (1). Kancerogennní látky se dělí na genotoxické a negenotoxické. Genotoxické kancerogeny se váží na DNA a vedou k ireverzibilní alteraci genetického potenciálu, jsou mutagenní a mají bezprahový (stochastický) účinek, kdy i jediná libovolně malá dávka může vyvolat nádorové bujení. Negenotoxické, tzv. epigenetické kancerogeny, inhibují kontrolu buněčné proliferace přímo, umožňují vznik a vývoj nádorového bujení jinými mechanismy (nereagují s genetickým materiálem), např. imunosupresí nebo mechanismy hormonálními, cytotoxickými a dalšími a pravděpodobně u nich existuje práh účinku. Mutačním mechanismem však zřejmě působí asi 80 % všech kancerogenů. Spolehlivý průkaz kancerogenity přinášejí epidemiologické studie (21). Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny v Lyonu International Agency for Research on Cancer (IARC) třídí chemické látky, biologické, fyzikální faktory a pracovní procesy podle nebezpečnosti pro člověka na karcinogeny s dostatečně prokázaným účinkem, na látky potencionálně karcinogenní, na látky nehodnotitelné pro nedostatek vědeckých údajů a látky, které pravděpodobně nejsou karcinogenní pro člověka (12). Zařazení jednotlivých karcinogenů i další informace potřebné např. k posouzení souvislosti určitého tumoru s pracovní expozicí lze nalézt na internetových stránkách IARC: Kancerogenní účinek na plicní tkáň člověka byl podle IARC prokázán u řady faktorů a pracovních procesů (tab. 1, 2). U mnoha látek však dosud provedené studie neposkytly jednoznačný výsledek; jde

6 170 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXVI, 2007, č. 5 azbest Tabulka 1 Profesionální faktory kauzálně spojené s výskytem rakoviny plic u člověka (IARC) Kancerogenní faktor arzén a jeho sloučeniny berylium bischlormetyléter, chlormetyléter černouhelné uhelné dehty a smoly chromové sloučeniny s šestimocným chrómem ionizující záření kadmium krystalický oxid křemičitý nikl a jeho sloučeniny radon saze, minerální oleje (zejména surové) talek kombinovaný s azbestovými vlákny vinylchlorid monomer yperit Další cílový orgán mimo plic pleura, peritoneum, hrtan, GIT, ledviny kůže, játra kůže, skrotum, močový měchýř kůže a další paranazální dutiny kůže, močový měchýř mediastinum játra, mozek Tabulka 2 Průmyslové technologie kauzálně spojené s výskytem rakoviny plic u člověka (IARC) Průmyslová technologie výroba hliníku zplynování uhlí výroba koksu podzemní dobývání hematitu slévárny litiny a ocele čištění niklu gumárenský průmysl PAU PAU PAU radon PAU - polyaromatické uhlovodíky Pravděpodobná nebo možná škodlivina PAU, křemík, aerosoly kovů oxidy niklu, sirník niklu aromatické aminy, rozpouštědla např. o profesionální expozici formaldehydu, dřevnému prachu, svářečským dýmům, výfukovým plynům z benzínových motorů, keramickým vláknům, skelné vatě, styrenu, chrómu (mimo šestimocných sloučenin) aj. Kancerogenní látky v pracovním prostředí mohou ovlivnit vznik karcinomu plic při samostatném působení, ale také např. v souvislosti s kouřením při nízkém příjmu protektivních látek v potravě, v souvislosti s preexistencí nemaligního plicního onemocnění a v závislosti na geneticky determinované vnímavosti a odolnosti vůči kancerogenním podnětům (2, 14). Rakovina plic profesionální etiologie se neliší od neprofesionální ani klinickým ani histologickým obrazem. Na profesionalitu onemocnění je však potřeba u dospělých vždy myslet, proto je velmi důležitá pracovní anamnéza. Při důvodném podezření na profesionální původ je potom potřebné (cestou středisek nemocí z povolání) hygienické šetření pracovních podmínek, které má za cíl stanovit, zda postižený pracoval podle současných poznatků vědy za podmínek, ze kterých onemocnění vzniká. Zatím však neexistují žádné metody, na základě kterých by bylo možné v individuálním případě jednoznačně prokázat skutečnou příčinu, ze které onemocnění vzniklo. O uznání nemoci z povolání lze rozhodovat tedy jen na základě pravděpodobnostního přístupu. Rozsáhlé epidemiologické studie, které byly provedeny, umožňují např. stanovit tzv. podíl příčinné souvislosti profesionálního působení ionizujícího záření na vzniku plicní rakoviny. U řady nádorových onemocnění je však na základě existujících poznatků obtížné určit exaktně pravděpodobnost, že rakovina plic byla způsobena profesionální noxou. V těchto případech se při hodnocení, zda se jedná o nemoc z povolání, postupuje obvykle tak, že se skupina odborníků snaží využít výsledky epidemiologických studií s co největší výpovědní hodnotou pro danou konkrétní situaci (9). Přímo v platném Seznamu nemocí z povolání, který je součástí nařízení vlády č. 290/1995 Sb., jsou v kapitole III uvedeny následující diagnózy: rakovina plic z radioaktivních látek, rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny, rakovina plic ve spojení s azbestózou nebo hyalinózou pleury a také mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice. Podle kapitoly I, kde jsou uvedena onemocnění z chemických látek, je potom možno rakovinu plic uznat jako nemoc z povolání vzniklou působením uvedeného agens, např. působením arzenu a jeho sloučenin, chromu a jeho sloučenin, niklu a jeho sloučenin, éterů a ketonů, polycyklických kondenzovaných uhlovodíků či halogenovaných alkyléterů a aryléterů. Podle kapitoly II (nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory) je možno přiz-

7 ROČNÍK LXXVI, 2007, č. 5 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY 171 nat jako nemoc z povolání rakovinu plic způsobenou ionizujícím zářením. V České republice bylo v letech hlášeno 171 karcinomů plic z radioaktivních látek, 9 karcinomů plic z koksárenských plynů, 17 karcinomů plic ve spojení s azbestózou nebo hyalinózou pleury a 2 karcinomy plic z bichlormetyléteru a chlormethyléteru (13). (Mezoteliom pleury a peritonea, v jehož etiologii se uplatnil azbest, byl potom uznán ve zmíněném období 15krát.) V následující části jsou stručně shrnuty poznatky o nejčastějších faktorech vyvolávajících rakovinu plic se zřetelem na pracovní prostředí a procesy, ve kterých se vyskytují, a způsob jejich působení. Jsou zmíněny aspekty nutné pro posouzení plicní rakoviny jako nemoci z povolání a závěrem jsou uvedeny preventivní možnosti. Ionizující záření Charakteristika noxy Ionizující záření je záření, jež při průchodu hmotou vyvolává ionizaci atomů nebo molekul. Zdrojem tohoto záření jsou buď radioaktivní látky, nebo umělé zdroje, např. neutronové generátory a rentgenové lampy. Ionizující záření se dělí na korpuskulární, tj. např. záření alfa, beta a neutronové záření, a na záření nekorpuskulární, tj. např. rentgenové záření a gama-záření. Jednotlivé tkáně mají potom různou náchylnost ke vzniku nádorů navozených ionizujícím zářením. Citlivost bronchiálního epitelu je poměrně vysoká a tomu odpovídá i vznik rakoviny plic po ozáření. Při práci v podzemí hlubinných (zvláště uranových) dolů jsou pracovníci vystaveni působení jednak gama-záření vyzařovaného radioaktivními látkami přítomnými v horninách, jednak alfa-záření, které vyzařuje radon a jeho dceřiné produkty. Ukázalo se, že v podmínkách našich uranových dolů je absorbovaná dávka gama-záření v epitelu plic a dýchacích cest přibližně stokrát nižší než absorbovaná dávka alfa-záření, které produkuje radon a některé jeho dceřiné produkty (9, 10). Radon je vzácný plyn, který se v plicích neukládá, po vdechnutí je opět rychle vydýchnut, takže radiační zátěž jím způsobená je jen minimální. Radioaktivním rozpadem se však radon mění na další látky, označované jako dceřiné produkty rozpadu radonu. To jsou tuhé látky, které se lehce váží na prachové částice obsažené ve vzduchu, a jsou takto vdechnuty a mohou být deponovány v plicích. Alfa-záření, které emitují, je pak příčinou vysoké dávky absorbované epitelem plic a dýchacích cest (9, 10, 11). Profesní riziko V minulosti byli vznikem těchto onemocnění ohroženi zejména rentgenologové a pracovníci uranového průmyslu. Reálné riziko onemocnět rakovinou plic z radioaktivních látek existovalo zejména u horníků hlubinných uranových dolů. Riziko vzniku tohoto onemocnění přicházelo v úvahu i u osob zpracovávajících uranovou rudu nebo u horníků některých rudných dolů, zvláště tam, kde se těžba uranové rudy prolínala s těžbou jiných surovin, ale také v některých jiných ( neuranových ) rudných či lupkových dolech. V současné době je u nás riziko onemocnění rakovinou plic (i jinou nemocí) způsobenou ionizujícím zářením v souvislosti s pracovní expozicí velmi malé. Vznik poškození zdraví připadá v úvahu v podstatě jenom při tzv. radiačních nehodách. Reálná expozice dalších pracovníků, kteří jsou v práci vystaveni působení ionizujícího záření (např. osoby obsluhující jaderné reaktory, personál na odděleních nukleární medicíny, na odděleních radiodiagnostiky a radioterapie, defektoskopisté), je velmi nízká a žádné poruchy zdraví způsobené ionizujícím zářením u nich v současnosti popisovány nejsou, kromě situací, kdy dojde k haváriím (10). Patogeneze Přesný mechanismus, jakým ionizující záření poškozuje živé struktury, není dosud přesně znám. V současné době převažují teorie molekulárně biologické, ve kterých se uplatňuje jednak poškození živé hmoty na molekulární úrovni a jednak široká škála biologických reparačních mechanismů. Epidemiologie V současnosti je incidence rakoviny plic z ionizujícího záření velmi nízká. Nejvyšší incidenci mezi onemocněními tohoto typu má rakovina plic způsobená vdechováním radioaktivních látek, která se vyskytuje převážně u horníků v uranovém průmyslu. Počet případů rakoviny plic z radioaktivních látek ohlášených jako nemoc z povolání v jednotlivých letech 1999 až 2003 kolísal v ČR od 29 do 35 případů ročně (11). Incidence rakoviny plic z radioaktivních látek se v posledních letech výrazně snižuje, a to zřejmě zejména v souvislosti s významnými preventivními opatřeními v uranových dolech, která byla

8 172 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXVI, 2007, č. 5 u nás realizována v 70. letech 20. století (11, 26). Podíl na snižování incidence tohoto onemocnění začíná mít i skutečnost, že v posledních 15 letech byly u nás provedeny tak výrazné útlumové programy v uranovém průmyslu, že toto odvětví v naší zemi již prakticky zaniklo. Protože však mezi expozicí radioaktivním látkám a vznikem rakoviny plic může být mnohaletá časová latence (většinou 10 až 15 let, někdy ale i podstatně delší), budou se příznivé zdravotní důsledky útlumových programů plně projevovat až v následujících letech. Posudkové hledisko V České republice byly provedeny rozsáhlé epidemiologické studie u pracovníků uranového průmyslu. Na jejich základě byly stanoveny parametry, z nichž lze matematickým způsobem odvodit, jaká je pravděpodobnost, že onemocnění rakovinou plic vzniklo v příčinné souvislosti s ozářením, kterému byl posuzovaný pracovník vystaven. Za nemoc z povolání je tak možné uznat jen ty případy rakoviny plic, u nichž přesahuje vypočtený podíl příčinné souvislosti (PPS) ozáření na vzniku onemocnění určitou stanovenou hodnotu. Velikost PPS se vypočítává na základě znalosti velikostí dávky absorbované epitelem plic a dýchacích cest pro jednotlivé roky a s ohledem na věk při vstupu do rizika a dobu expozice (25). Podrobný postup je uveden v Metodickém návodu č. 15/1998 Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR. Prevence Jediným racionálním primárním preventivním opatřením je u rakoviny plic z radioaktivních látek snižování inhalační expozice radonu, resp. jeho dceřiných produktů. To se děje jednak důkladným větráním prostorů, do nichž se dostává radon, jednak včasným vyřazováním pracovníků z pracovišť, kde jsou tyto látky přítomné v ovzduší ve zvýšeném množství. Horníci uranového průmyslu jsou ze své práce vyřazováni po dosažení nejvýše přípustné expozice ionizujícímu záření. Sekundární prevence rakoviny plic spočívá v pátrání po počínajících, ještě klinicky němých projevech tohoto onemocnění. Prevence vzniku ostatních onemocnění způsobených ionizujícím zářením spočívá v omezení expozice pracující populace tomuto záření. V praxi je expozice osob ionizujícímu záření snižována zejména technologickými a technickými opatřeními. Konstrukce přístrojů, ochranných štítů a stavební řešení místností, v nichž se používají zdroje ionizujícího záření, mají splňovat požadavky na minimalizaci radiační expozice. Tento cíl sledují i organizační opatření, např. střídání pracovníků, resp. jejich včasné vyřazování z práce spojené s významnou expozicí ionizujícímu záření. Expozici pracovníků je potom možno monitorovat zejména pomocí osobních dozimetrů. Míru radiační zátěže při práci lze snížit používáním speciálních osobních ochranných pracovních prostředků (zástěr, rukavic, brýlí apod.) absorbujících ionizující záření. U exponovaných pracovníků se provádějí preventivní lékařské prohlídky. Problematiku používání zdrojů ionizujícího záření a ochrany před jeho nepříznivými důsledky u nás řeší zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, v platném znění, a vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, v platném znění. Je ovšem nutné uvést i to, že jednou z nejčastěji diskutovaných otázek radiační biologie je paradoxně příznivý efekt malých dávek ionizujícího záření. Tyto názory vycházejí z toho, že nízké dávky ionizujícího záření (cca do 0,1 Gy ročně) v organismu podporují reparační a imunitní mechanismy a snižují pravděpodobnost vzniku onemocnění zhoubným nádorem (5, 10). Až do uspokojivého vyřešení této otázky je však doporučeno raději dodržovat v radiační ochraně pravidla vyplývající z bezprahové teorie. Azbest Obecná charakteristika Azbest (asbestinon, řecky nespalitelný) nebo též osinek je minerál, který se vyskytuje v několika formách. Medicínsky jsou nejzávažnější amfibolový azbest (krocidolit vločkový či vlněný kámen, modrý azbest) a serpentinový azbest (chrysotil). Krocidolitu je připisován nejvýraznější kancerogenní účinek, chrysotil je zase mnohem rozšířenější, tvoří více než 90 % světové těžby azbestu. Azbesty jsou vláknité odrůdy křemičitanů, které obsahují hořčík, často i železo, hliník, ev. i jiné stopové prvky. Společnou vlastností azbestových minerálů je jejich vláknitá struktura, základní předností azbestu je nehořlavost, chemická odolnost a tepelně izolační schopnost. Jednotlivé druhy azbestu se pak liší délkou, barvou i kvalitou vláken a dalšími vlastnostmi. Profesní riziko Riziko azbestu vzniká při těžbě, výrobě, používání a odstraňování materiálů obsahujících azbest.

9 ROČNÍK LXXVI, 2007, č. 5 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY 173 S významnou expozicí azbestovým vláknům se v naší republice setkávali zejména pracovníci zpracovatelských závodů, stavební dělníci, elektrikáři, údržbáři a dělníci pracující s odpadem obsahujícím azbest. Azbest s vlákny delšími než 8 µm (textilní azbesty) se používal k výrobě nehořlavých tkanin pro ochranné oděvy, k výrobě filtrů pro čisticí zařízení a k výrobě papíru. Největší množství azbestu sloužilo k výrobě azbestových nebo azbestocementových materiálů (střešní krytina eternit, odpadní roury, dlaždice, brzdová a spojková obložení). Krátkovláknité azbesty se používaly k výrobě izolačních materiálů a dokonce paradoxně do filtrů respirátorů plynových masek a cigaret. Paraprofesionálnímu riziku byli vystaveni obyvatelé okolí továren a rodinní příslušníci zaměstnanců továren na zpracování azbestu, kteří přinášeli domů použité pracovní oděvy (7). Právním předpisem řešícím používání azbestu je vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno a používání a uvádění do oběhu je omezeno. V dnešní době se u nás profesionálně setkávají pracovníci s azbestem zvláště při demoličních a sanačních pracích, při kterých má být však postupováno v souladu s právními předpisy, které tyto činnosti usměrňují. Patogeneze Epidemiologický průkaz o příčinné souvislosti působení azbestu na vznik rakoviny plic byl podán v 50. letech 20. století. Základní biologický účinek azbestu spočívá v indukci fibrogenity a kancerogenity. Vláknitá forma azbestu způsobuje, že vlákna o šíři zlomků mikronů a mnohonásobně větší délce mohou být zachycena již v horních dýchacích cestách, ale mohou také prouděním vzduchu proniknout až do alveolů. Předpokládá se, že vlákna kratší než 7 µm a jejich fragmenty jsou fagocytována. Delší vlákna jsou retinována v plicní tkáni. Předpokládá se, že čím déle je vlákno retinované, tím závažnější je jeho biologický účinek. Kancerogenní působení azbestových vláken je závislé také na tvaru a rozměru vlákna, významnou roli hraje i deponované množství vláken (7, 15). Důležitým faktorem je také současné kouření, které zvyšuje pravděpodobnost vzniku rakoviny plic (4, 16, 17, 25). Epidemiologie V seznamu nemocí z povolání, který je přílohou k nařízení vlády č. 290/1995 Sb., jsou uvedena tato onemocnění z azbestu: azbestóza, hyalinóza pohrudnice s poruchou plicních funkcí, mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice a rakovina plic ve spojení s azbestózou nebo hyalinózou. Všechna uvedená onemocnění se mohou vzájemně kombinovat nebo na sebe po kratší či delší době nasedat. Rakovina plic z azbestu, jejíž histologický obraz onemocnění odpovídá všem obvyklým histologickým typům karcinomu dlaždicobuněčnému, malobuněčnému, velkobuněčnému a adenokarcinomu, můžeme tedy v ČR přiznat jako nemoc z povolání jen při současném výskytu azbestózy či hyalinózy. I proto je incidence případů rakoviny plic z azbestu uznané a hlášené jako nemoc z povolání nízká. Vzestup výskytu nádorových onemocnění nastává zhruba za 15 let od začátku expozice, maximální výskyt potom po 30 i více letech (7, 16, 26). Vzhledem k dlouhé latenci manifestace onemocnění z azbestu od vstupu do rizika lze tedy předpokládat, že v nejbližších letech u nás nedojde k poklesu těchto onemocnění. Uvádí se, že v západní Evropě minulé expozice azbestu způsobí úmrtí v nejbližších 35 letech (22). Prevence Pro známý fibrogenní, ale především karcinogenní účinek se většina západních zemí od práce s azbestem odklonila. Bohužel celosvětové azbestové lobby stále obhajuje bezpečnost chrysotilu, i když jeho kancerogenita byla prokázána řadou epidemiologických studií. Takže ve světě stále existuje možnost jeho těžby a vývozu do rozvojových zemí a tamní zpracování. V naší republice v posledních letech přešly všechny továrny dříve zpracovávající azbest na bezazbestovou výrobu a příslušnými hygienickými předpisy byl prakticky zakázán dovoz a prodej výrobků obsahujících azbest. Nejvyšší přípustné expoziční limity (PEL) pro minerální vláknité prachy včetně chrysotilu a amfibolových azbestů jsou uvedeny v novele nařízení vlády č. 178/2001 Sb., PEL pro chryzotil a amfibolové azbesty je 0,1 vláken/cm 3. Všechny osoby, které byly exponovány azbestu je třeba dlouhodobě sledovat ve lhůtách 1krát za 1 3 roky podle závažnosti rizika, doby latence a aktuálního zdravotního stavu. Polycyklické aromatické uhlovodíky Charakteristika a výskyt noxy Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) jsou tvořeny dvěma a více benzenovými jádry, jež mohou

10 174 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXVI, 2007, č. 5 být nahrazena dalšími uhlíkovými zbytky. Jsou tak známy stovky látek tohoto typu a jejich derivátů. Mezi pravděpodobně karcinogenní podle IARC patří benzo(a)pyren, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthracen, jako látky s možnou karcinogenitou jsou uvedeny 3 izomery benzoflurantenu a 3 izomery dibenzopyrenu. Anthracen, phenantren, pyren a fluoranthen patří zatím podle IARC z hlediska karcinogenity do skupiny látek nehodnotitelných pro nedostatek vědeckých podkladů (12, 20). Také výroba koksu, zplynování uhlí, slévání litiny a ocele, výroba hliníku, prostředí sléváren litiny a ocele s sebou nese riziko pravděpodobné účinné karcinogenní noxy polycyklických aromatických (kondenzovaných) uhlovodíků (tab. 1, 2). Ve slévárnách litiny a ocele se uplatňují ještě navíc křemík a aerosoly kovů. Nejdůkladněji je souvislost mezi vznikem karcinomu plic a expozicí objasněná u dělníků u koksovacích pecí. Výroba koksu je podle IARC výrobním procesem s prokázanou kancerogenitou pro člověka, přičemž cílovými orgány jsou nejen pro plíce, ale i kůže, ledviny a močový měchýř. Polycyklické aromatické uhlovodíky se dále vyskytují při zpracování a používání uhelného dehtu, smoly, asfaltu, sazí, při zpracování ropy a jejích frakcí, při používání topných olejů, jsou součástí výfukových plynů dieselových i benzínových motorů, vznikají ve spalovacích zařízeních při nedokonalém spalování uhlí, topného oleje a koksu (3, 18, 19). Epidemiologie Počet případů rakoviny dýchacích cest a plic způsobené koksárenskými plyny, které byly ohlášeny jako nemoc z povolání v jednotlivých letech od roku 1999 do roku 2003 činil 0 3, celkem 9 případů (18). Počet případů karcinomu plic z ostatních PAU činil v letech pouze 7 případů (3). Komplikujícími faktory při uznávání profesionality je výskyt rakoviny plic v běžné populaci, nemožnost odlišit profesionálně vzniklá onemocnění klinicky ani histologicky a možnost vyvolání onemocnění i jinými vlivy, např. kouřením. Prevence Zásadní je prevence technická mechanizace, automatizace a hermetizace všech technologických operací. Výpočetní a mikroprocesorová technika umožňuje umístění obsluhy koksoven do klimatizovaných kabin, a tím snížení rizika působení škodlivin. Je nezbytné průběžně kontrolovat stav zařízení i způsob práce. Zdravotní prevence spočívá v řádných preventivních prohlídkách se zaměřením na cílový orgán a biologickým monitorováním expozice pomocí testů genotoxicity. Závěr V období bylo hlášeno 199 případů rakoviny plic jako nemoc z povolání. Vezmeme-li však v úvahu, že ve stejném období bylo v naší republice zjištěno nových případů plicní rakoviny, tvoří případy rakoviny plic hlášené jako nemoc z povolání necelé procento. Tyto údaje nekorelují ani zdaleka s předpokládaným 15% podílem profesionální etiologie na vzniku karcinomu plic (10). I když zmíněný podíl podle literárních zdrojů mírně kolísá a i když definice nemoci z povolání není jen medicínská, ale i forenzní, lze se důvodně domnívat, že řada profesionálně podmíněných případů zůstává z různých důvodů neodhalena. Této problematice nebyla dosud v naší republice, mimo rakoviny plic z radioaktivních látek u horníků uranových dolů, věnována dostatečná pozornost (3). Ke zlepšení situace bude potřebná mezioborová spolupráce všech lékařských odborností pečujících o pacienty s nádorovými onemocněními. Dále budou potřebné další epidemiologické studie k průkazu či vyvrácení kauzální souvislosti mezi expozicí podezírané profesionální noxe a vznikem rakoviny plic. Například krystalický oxid křemičitý je sice podle IARC ve skupině prokázaných kancerogenů, ale ve většině prací je uváděn vyšší výskyt až u nemocných se současně přítomnou pneumokoniózou (6, 8). Budou nutné další studie s přesně definovanou populací, s vymezením podílu dalších karcinogenních činitelů (kouření, radioaktivní záření) a zhodnocením délky a závažnosti expozice, jakou například udělala Tomášková (24). Také bude potřebné, aby byly přijaty také legislativní změny, které budou akceptovat výsledky vědeckých bádání. V České republice v rámci celostátního monitoringu pokračuje realizace projektu REGEX (Registr profesionálních expozic karcinogenům), do kterého jsou zapojeny vybrané krajské hygienické stanice a zdravotní ústavy. Registr obsahuje tisíce údajů o profesionální expozici osob karcinogenním látkám. Neustále dochází k aktualizaci a rozšiřování záznamů profesionálních expozic tak, aby registr byl plně funkční pro využití ve zdravotní prevenci a pro analýzu objektivního rizika při profesionální expozici

11 ROČNÍK LXXVI, 2007, č. 5 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY 175 karcinogenům. Předběžné výsledky ukazují na závažný dopad profesionální expozice karcinogenům na zdravotní stav pracující populace, ve které je výskyt zhoubných novotvarů asi o 50 % vyšší než v odpovídající průměrné české populaci. Z toho vyplývá také nutnost spolehlivého sytému surveillance kvality pracovního prostředí. Literatura 1. BAUER, J. Onkologie praktického lékaře. 1. vyd. Praha, Anomal, s. 2. BILLELO, KS. MURIN, S. MATTHAY, RA. Epidemiology, etiology, and prevention of lung cancer. Clin. Chest. Med., 2002, vol. 23, p BRHEL, P. Profesionální zhoubné novotvary v České republice. Prac. Lék., 2004, roč. 56, č. 2, s BUCHANCOVÁ, J. Choroby plúc a pleury z azbestu. In Pracovné lékárstvo a toxikológia. 1. vyd. Martin, Osveta, 2004, s BUCHANCOVÁ, J. Poškodenia organizmu ionizujúcím žiarením, choroba z ožiarenia. In Pracovné lékárstvo a toxikológia. 1. vyd. Martin, Osveta, 2004, s BUŇATOVÁ, K. KOHOUT, J. Kancerogení účinek oxidu křemičitéh. Prav. Lék., 2001, roč. 53, č. 1, s HASSMANOVÁ, V. Nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem azbestu. In Pracovní lékařství. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005, s HORÁČEK, J. HOLUŠA, R. Současný pohled na otázku karcinogenity křemenných prachů z hlediska patogeneze a experimentu. Čes. prac. Lék., 2003, roč. 4, s HRNČÍŘ, E. Ionizující záření. In Pracovní lékařství. 1. vyd. Brno, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005, s HRNČÍŘ, E. Nemoc způsobená ionizujícím zářením. In Pracovní lékařství. 1. vyd. Brno, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005, s HRNČÍŘ, E. Rakovina plic z radioaktivních látek. In Pracovní lékařství. 1. vyd. Brno, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005, s International Agency for Research of Cancer. Monographs on the Evaluation of Cancerogenic Risks to Humans. Vols Lyon, International Agency for Research of Cancer, KOHOUT J. Problematika profesionálních nádorů. Prac. Lék., 2005, roč. 57, č. 4, s KUBÍK, A. Epidemiologie a prevence bronchogenního karcinomu. In Bronchogenní karcinom. 1. vyd. Praha, Galén, 2002, s LEBEDOVÁ, J. DLOUHÁ, B. Negativní účinky azbestu na lidské zdraví. In Azbest a jeho nebezpečnost. 1. vyd. Praha, Skanska CZ, 2006, s LEBEDOVÁ, J. Onemocnění způsobená azbestem. 1. vyd. In autoři nebo editor. Nemoci z povolání. Praha, Univerzita Karlova, 1995, s LIDDELL, FD. The interaction of asbestos and smoking in lung cancer. Ann. Occup. Hyg., 2001, vol. 45, p NAKLÁDALOVÁ, M. Rakovina dýchacích cest a plic, způsobená koksárenskými plyny. Pracovní lékařství. 1. vyd. Brno, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005, s NORPOTH, K. WOITOWITZ, HJ. Beruflich verursachte Tumoren. 1. vyd. Köln, Deutsche Arzte-Verlag, S. 20. PELCLOVÁ, D., et al. Nemoci z povolání a intoxikace. 1. vydání, Praha, Karolinum s. 21. PICKA, K. Chemické látky. In Pracovní lékařství. 1. vyd. Brno, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005, s STÁRKOVÁ, B. Chryzotil a zdraví. In Azbest a jeho nebezpečnost. 1. vyd. Praha, Skanska CZ, 2006, s ŠMERHOVSKÝ, Z., et al. REGEX potencionální zdravotní dopady profesionální expozice karcinogenům. Sbor. souhrnů, XXXI. Pachnerovy dny pracovního lékařství. Ostravská univerzita, Ostrava, 2006, s TOMÁŠKOVÁ, H., et al. Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry kancerogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů epidemiologická studie. České pracov. Lék., 2005, roč. 6, s URBAN, S. URBANOVÁ, S. Rakovina plic z radioaktivních látek v současnosti. Pracov. Lék., 2004, roč. 56, č. 2, s URBANOVÁ, S. URBAN, S. Profesionální bronchogenní karcinom. In Bronchogenní karcinom. 1. vyd. Praha, Galén, 2002, s Korespondence: Prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc. Ústav preventivního lékařství Lékařská fakulta UP v Olomouci Hněvotínská Olomouc Do redakce došlo

12 176 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXVI, 2007, č. 5 STUDENTSKÁ TVŮRČÍ ČINNOST ISCHEMICKÁ CHOROBA DOLNÍCH KONČETIN A KVALITA ŽIVOTA 1, 2 Ladislav SLOVÁČEK, Helena BOHUTÍNSKÁ, 1 Petra VACKOVÁ, 1 Marie KAŠLÍKOVÁ 1 Univerzita obrany, katedra válečného vnitřního lékařství Fakulty vojenského zdravotnictví, Hradec Králové 2 Oddělení klinické hematologie II. interní kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové Souhrn Cíle: 1. zhodnotit výskyt depresivní symptomatiky u nemocných s ischemickou chorobou dolních končetin (ICHDK), 2. zhodnotit globální kvalitu života nemocných s ICHDK a 3. zhodnotit vliv věku a stadia ICHDK na závažnost depresivní symptomatiky a na globální kvalitu života nemocných s ICHDK. Jedná se o studii lokální, prospektivní, transverzálního charakteru. Data byla získána v průběhu roku 2006 od nemocných hospitalizovaných na oddělení klinické hematologie II. interní kliniky FN Hradec Králové za účelem provedení endovaskulární intervence pomocí perkutání transluminální angioplastiky (PTA). Metody a výsledky. Celkový počet respondentů byl 42 (28 mužů, 14 žen). Průměrný věk všech respondentů byl 65,4 roku, věkové rozmezí bylo let. K hodnocení výskytu depresivní symptomatiky u nemocných s ICHDK byla použita Zungova sebeposuzovací stupnice deprese. K hodnocení globální kvality života nemocných s ICHDK byla použita česká verze mezinárodního generického dotazníku European Quality of Life Questionnaire Version EQ-5D. Statistické zpracování dat bylo provedenou analýzou rozptylu ANOVA. Statistická hodnocení ukazují, že průměrná hodnota SDS indexu (indexu depresivity) potvrzuje přítomnost známek minimální či lehké deprese u nemocných s ICHDK. Globální kvalita života nemocných s ICHDK je na nízké úrovni. Prokázali jsme statisticky velmi významný vztah mezi globální kvalitou života nemocných s ICHDK a depresí ( p< 0,001), mezi globální kvalitou života nemocných s ICHDK a věkem (p < 0,01), mezi globální kvalitou života nemocných a stadiem ICHDK (p < 0,01), statisticky velmi významný vztah mezi depresí a věkem (p < 0,01) a mezi depresí a stadiem ICHDK (p < 0,01). Závěry. Z výsledků je zřejmé, že existuje asociace mezi ICHDK a výskytem depresivní symptomatiky včetně její negativního dopadu na globální kvalitu života nemocných s ICHDK. Ischemic Disease of the Lower Extremities and a Quality of Life Summary Aims. The study has three main aims: 1. it evaluates occurrence of depression symptoms in patients with peripheral arterial occlusive disease (PAOD), 2. it evaluates global quality of life (QoL) in patients with PAOD and 3. it evaluates effect of age and stage of PAOD on seriousness of depression symptoms and on the QoL in patients with PAOD. Patients and Method: the study is local, prospective and cross-sectional. It was carried out at the 2nd Internal Clinic of University Hospital in Hradec Králové. Data were obtained during the year Methods and Results. The total number of respondents with PAOD was 42 (28 male, 14 female). The average age of all respondents with PAOD was 65.4 years and age range was years. The evaluation of occurrence of depression symptoms in patients with PAOD was performed by means of self-assessment Zung-SDS and evaluation of QoL in patients with PAOD was performed by means of Czech version of international generic European Quality of Life Questionnaire EQ-5D Version. Statistical significance was determined by means of analysis of variance. The mean SDS index certifies the presence of signs of minimum or light depression in patients with PAOD. The QoL in patients with PAOD is on the low level. The above-

13 ROČNÍK LXXVI, 2007, č. 5 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY 177 mentioned aspects proved statistically significant dependence of QoL in patients with PAOD on depression (p<0,001), on age (p<0,01) and on stage of PAOD (p<0,01). We proved statistically significant dependence of depression in patients with PAOD on age (p<0,01) and on stage of PAOD (p<0.01). Conclusions. The results had shown the existence of the association between PAOD and depression symptoms with its negative effect on QoL in patients. Úvod Světová zdravotnická organizace definuje kvalitu života nemocného z perspektivy optimálního zdraví jako stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, nikoliv jen absenci nemoci či postižení (5). Pojem kvalita života zahrnuje údaje o fyzickém, psychickém, sociálním a spirituálním stavu jedince (6). Na kvalitu života nemocných je nahlíženo jako na vícerozměrnou veličinu zahrnující nejen pocit fyzického zdraví a nepřítomnost symptomů onemocnění či léčby, ale v globálním pohledu též psychickou kondici, společenské uplatnění, náboženské a ekonomické aspekty (viz obr. 1, 2; tab. 1) (5 7). Hodnocení kvality života nemocných je prováděno dotazníky, generickými a specifickými (5 7). Generické dotazníky všeobecně hodnotí celkový stav nemocného bez ohledu na dané onemocnění. Jejich výhodou je, že hodnotí kvalitu života nemocných v co nejširším záběru, tj. jsou vhodné zejména k hodnocení kvality života nevýběrových vzorků populace nebo ke srovnání velikosti ovlivnění kvality života různými onemocněními (5 7). Na straně druhé tyto dotazníky jsou méně citlivé k jemnějším změnám zdravotního stavu dosaženého např. léčbou. Mezi nejznámější generické dotazníky, které lze samozřejmě použít i k hodnocení kvality života u nemocných s ICHDK, patří Short Form Subject Questionnaire 36 (SF 36) (8), European Quality of Life Questionnaire EQ-5D Version (EuroQol EQ- -5D) (5, 9, 10) a World Health Organization Quality of Life Questionnaires (WHO QOL 100) (5). Všechny tři zmiňované dotazníky jsou k dispozici v české verzi. Specifické dotazníky jsou koncipovány pro hodnocení celkového stavu nemocného u daného typu onemocnění nebo specifického aspektu kvality života (např. bolest, únava apod.) (5 7). Specifické dotazníky jsou výrazem snahy o jednak co nejpřesnější poznání faktorů ovlivňujících kvalitu života nemocných, jednak zachování přiměřeného rozsahu, hodnotí poměrně úzké spektrum faktorů, které bezprostředně s daným onemocněním souvisí, jsou tedy mnohem citlivější i k malým změnám v rámci tohoto spektra. Na straně druhé, tyto dotazníky kvality života nejsou vhodné k hodnocení dalších vlivů spoluurčujících celkovou kvalitu života (5 7). Nejznámějším specifickým dotazníkem používaným k hodnocení kvality života nemocných s ICHDK je Spertusův Peripheral Artery Questionnaire (PAQ) (11). Dotazník ve 20 otázkách hodnotí 5 dimenzí kvality života, a to fyzické obtíže, symptomy ICHDK, sociální funkce, léčbu ICHDK její efekt, a celkovou kvalitu života (11). Dalším specifickým dotazníkem je Longův Walking Impairment Questionnaire (WIQ) (12) a Kakkosův Intermittent Claudication Questionnaires (ICQ) (13). Žádný z těchto dotazníků však není k dispozici v české verzi. Okruhy vyšetřované v dotaznících kvality života shrnuje tabulka 2. Tabulka 1 Aspekty ovlivňující kvalitu života nemocného s ICHDK (modifikováno podle Slováčka (5), Ferrella (6) a Granta (7) Aspekt Fyzická kondice Funkční zdatnost Psychický stav Spokojenost léčbou Sociální stav s Charakteristika veličiny určována zejména výskytem symptomů onemocnění zahrnuje stav tělesné aktivity (Karnofsky Performace Status) schopnost uplatnění v zaměstnání, v rodinném životě hodnocen zejména podle převládající nálady, postoje k životu a nemoci, způsoby vyrovnání se s nemocí a léčbou, osobnostní charakteristiky, prožívání bolesti apod. zahrnuje komplexní posouzení prostředí, ve kterém je nemocný léčen, úroveň diagnostických a léčebných výkonů, sdílnost personálu, komunikace s nemocným včetně podávání objektivních informací o zdravotním stavu nemocného hodnocen na základě údajů o vztazích nemocného k blízkým lidem, o jeho roli ve společenských skupinách, o jeho způsobech komunikace s lidmi, apod.

14 178 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXVI, 2007, č. 5 Kvalita života (QOL) Dimenze QOL Fyzické Psychologické Sociální Spirituální Indikátory QOL Zdravotní stav (subjektivní) Funkční stav (objektivní) Životní spokojenost Komentář: Onemocnění a jeho léčba ovlivňuje 4 hlavní domény kvality života nemocného, tj. fyzický stav, psychický stav a psychologické aspekty, sociální a spirituální stav. Obr. 1: Zdravotní a funkční stav nemocného jako subjektivní a objektivní komponenty kvality života nemocného s ICHDK modifikováno podle Ferrella (6) a Granta (7) 1 Determinanty demografické zdravotní psychosociální spirituální Kvalita života Ischemická choroba dolních končetin Dimenze kvality života 4 5 Terapie ischemické choroby dolních končetin (konzervativní, endovaskulární, angiochirurgická) Komentář: Přehled vztahů mezi veličinami 1. Determinanty ovlivňující kvalitu života 2. Determinanty ovlivňující objektivní zdravotní stav (výskyt onemocnění) 3. Onemocnění snižuje kvalitu života 4. Onemocnění vyžadují léčebnou intervenci (komplexní terapie) 5. Komplexní terapie ovlivňuje kvalitu života 6. Jednotlivé dimenze kvality života spoluvytvářejí celkovou kvalitu života Obr. 2: Rozšířený model kvality života nemocných s ischemickou chorobou dolních končetin (modifikováno podle Slováčka (5) a Ferrella (6)

15 ROČNÍK LXXVI, 2007, č. 5 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY 179 Tabulka 2 Okruhy vyšetřované v dotaznících kvality života (modifikováno podle Slováčka (5), Ferrella (6) a Granta (7) 1 Fyzikální funkce Psychický stav, emocionalita Sociální funkce, spirituální aspekty Práce, domácí práce, nakupování, apod. Bolest, spánek a jeho kvalita Symptomy specifické pro dané onemocnění mobilita/imobilita, soběstačnost, zrak, sluch, kontinence/inkontinence úzkost, deprese, lítostivost, pocit strachu, apod. vztahy v rodině, její podpora, vztahy k okolí, náplň volného času Studie hodnotící kvalitu života u nemocných s ischemickou chorobou dolních končetin v České republice V České republice byly v roce 2006 provedeny dvě studie od autorů Slováčka a kol. (14 16) hodnotící kvalitu života nemocných s ischemickou chorobou dolních končetin. První studie těchto autorů (14, 15) byla prospektivní, longitudinálního charakteru. Studie měla dva cíle: 1. zhodnotit celkovou kvalitu života nemocných s ICHDK, 2. zhodnotit vliv endovaskulární intervence pomocí perkutánní transluminální angioplastiky (PTA) na kvalitu života nemocných s ICHDK v časném časovém odstupu od jejího provedení. Celkový počet respondentů s ICHDK byl 42 s průměrným věkem 65,4 roku, věkové rozmezí bylo let. Počet mužů byl 28, počet žen byl 14. Respondentů, kteří vyplnili dotazník kvality života v časném časovém odstupu (3 6 měsíců) po PTA, bylo 30 (20 mužů, 10 žen) (71% návratnost dotazníků). Všichni tito respondenti měli postižení femoro- -popliteálního arteriálního řečiště. Průměrný věk těchto respondentů byl 63,1 roku, věkové rozmezí let. U všech 30 respondentů byla provedena úspěšná endovaskulární intervence pomocí balónkové PTA, bez přítomnosti komplikací. K hodnocení kvality života nemocných s ICHDK byla použita česká verze mezinárodního generického dotazníku European Quality of Life Questionnaire Version EQ-5D (Euro Qol EQ-5D) (5, 9, 10). Dotazník hodnotí 2 ukazatele kvality života, objektivní a subjektivní. Objektivní ukazatel zahrnuje 5 dimenzí kvality života: pohyblivost, sebeobsluha, obvyklá činnost, bolest/obtíže, úzkost/deprese. Výstupem je EQ-5D skóre (dimenze kvality života) nabývající hodnot 0 1 (0 nejhorší zdravotní stav, 1 nejlepší zdravotní stav) (5, 9, 10, 14, 15). Subjektivní ukazatel zahrnuje vizuální analogovou škálu, kde je hodnota 100 nejlepší zdravotní stav a hodnota 0 nejhorší stav. Respondent vyznačí svůj subjektivně vnímaný zdravotní stav na stupnici tzv. thermometru. Výstupem je EQ-5D VAS (subjektivní zdravotní stav) nabývající hodnot (5, 9, 10, 14, 15). Z výsledků studie vyplynulo, že nemocní s ICHDK mají nízkou úroveň celkové kvality života. Celková kvalita života u těchto nemocných signifikantně klesá s přibývajícím věkem a závažnějším stadiem ICHDK podle Fontaina (14, 15). Dominujícími obtížemi u nemocných s ICHDK byly: 1. pohyblivost s obtížemi (83 %), 2. obvyklá činnost s potížemi (66,7 %), 3. středně závažná bolest/obtíže (73,3 %), 4. středně závažná úzkost/deprese (63,3 %). Endovaskulární intervence pomocí PTA signifikantně zlepšuje celkovou kvalitu života nemocných s ICHDK včetně jejích jednotlivých dimenzí, tj. dimenze kvality života hodnocené v použitém dotazníku kvality života pohyblivost, sebeobsluha, obvyklá činnost, bolest/obtíže, úzkost/deprese). Vysvětlení k těmto výsledkům může být několik. Jedním z vysvětlení je v tom, že s přibývajícím věkem koreluje vyšší počet přidružených onemocnění (tzv. polymorbidita), což zapřičiňuje pokles/úbytek celkové fyzické, ale i psychické kondice, odrážející se v nižší úrovni celkové kvality života nemocných s ICHDK (14, 15). ICHDK jakožto chronické onemocnění dostává pacienta do permanentního stresu, který musí pacient každodenně zvládat. Pacienti s ICHDK, zejména se závažnějšími stadii podle Fontaina, tj. III. a IV. stadium, jsou nepochybně svým onemocněním stigmatizováni (14, 15). U chronicky nemocných lidí byly pozorovány i určité odchylky od chování jinak zdravých lidí. Tyto odchylky se týkaly nejen prožívání této chronickou nemocí změněné situace, ale i jejich sociálního života jejich vztahu a jednání s druhými lidmi. Je možné pozorovat mnoho problémů nejen fyzických, ale i psychických a sociálních jak u samotného pacienta trpícího chronickým onemocněním, tak u lidí pacienta obklopujícího (17). Druhá studie autorů Slováčka a kol. (16) byla prospektivní, transverzálního charakteru. Studie by-

16 180 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXVI, 2007, č. 5 la provedena na stejném souboru respondentů, přičemž byla zaměřena na hodnocení incidence depresivní symptomatiky u nemocných s ICHDK a hodnocení vlivu věku a stadia ICHDK na závažnost depresivní symptomatiky. K hodnocení incidence depresivní symptomatiky u nemocných s ICHDK byla použita Zungova sebeposuzovací stupnice deprese. K hodnocení celkové kvality života nemocných s ICHDK byla použita česká verze mezinárodního generického dotazníku European Quality of Life Questionnaire Version EQ-5D (5, 9, 10, 14 16). Výsledky studie potvrzují přítomnost známek minimální či lehké deprese u těchto nemocných. Celková kvalita života nemocných s ICHDK je na nízké úrovni. Z výsledků studie je dále zřejmé, že existuje asociace mezi ICHDK a výskytem depresivní symptomatiky včetně její negativního dopadu na celkovou kvalitu života nemocných s ICHDK (16). Kvalita života nemocných s ischemickou chorobou dolních končetin v klinické praxi V klinické praxi je běžné posuzovat zdravotní stav pacienta a úspěšnost jakékoli jeho léčebné intervence obvykle v jedné medicínské rovině pomocí somatických, laboratorních a zobrazovacích markerů. Trendem moderní klinické medicíny je posuzovat zdravotní stav pacienta komplexněji, za pomoci i dalších aspektů (5, 14 16). Více dimenzionální měřítko k posouzení celé řady životních aspektů (zdravotních, psychosociálních, spirituálních apod.) představuje kvalita života a její jednotlivé dimenze. Různé aspekty kvality života mohou být v různé fázi onemocnění a jeho léčby rozdílně zasaženy (5, 14 16). Tyto zcela zásadní informace obohacují lékaře a ošetřující zdravotnický personál o potřebách pacienta, a mohou tak významně přispět ke zkvalitnění péče o něj. Také nám mohou odhalit mechanismy, které modifikují vznik a průběh onemocnění u daného pacienta (5, 14 16). V našich podmínkách je hodnocení kvality života u nemocných s ICHDK prováděno stále ještě na experimentální úrovni, nicméně v zahraničí je problematice kvality života nemocných s ICHDK věnována pozornost již od 80. let 20. století, a to v souvislosti s prvními nástroji na měření kvality života nemocných, čímž jsou myšleny dotazníky kvality života. Literatura 1. CHOCHOLA, M. LINHART, A. Epidemiologie ischemické choroby dolních končetin. Čas. Lék. čes., 2006, roč. 145, s PUCHMAYER, V. ROZTOČIL, K. Praktická angiologie. Praha, Triton, s. 3. CHOCHOLA, M. VAŘEJKA, P. HELLER, S. Možnosti intervenční léčby onemocnění tepen dolních končetin. Medicína pro praxi, 2005, 1, s ČEŠKA, R., aj. Cholesterol a ateroskleróza, léčba dyslipidémie. Praha, Triton, s. 5. SLOVACEK, L. SLOVACKOVA, B. JEBAVY, L. Global Quality of Life in Patients Who Have Underwent Hematopoietic Stem Cell Transplantation: Finding from Retrospective and Transversal Study. Exp. Oncol., 2005, vol. 27, no. 3, p FERRELL, BR. GRANT, MM. Quality of Life Scale: Bone Marrow Transplant. In Quality of Life from Nursing and Patient Perspectives: Theory, Research, Practice. 2 nd ed. 2003, GRANT, MM., et al. Measurement of quality of life in bone marrow transplantat survivors. Qual Life Res., 1992, vol. 1, no. 6, p SOBOTÍK, Z. Zkušenosti s použitím předběžné české verze amerického dotazníku o zdraví (SF-36). Zdravotnictví v ČR, 1998, č. 1/2, s BADIA, X., et al. Determining correspondence between scores on the EQ-5D thermometer and a 5-point categorical rating scale. Med. Care, 1999, vol. 37, no. 7, p The EuroQol Group. EuroQol a new facility for the measurement of health-related quality of life. Health Policy, 1990, vol. 16, no. 3, p SPERTUS, J., et al. The peripheral artery questionnaire: a new disease-specific health status measure for patients with peripheral arterial disease. Am. Heart J., 2004, vol. 147, no. 2, p LONG, J., et al. Correlation between ankle-brachial index, symptoms, and health-related quality of life in patients with peripheral vascular disease. J. Vasc. Surg., 2004, vol. 39, no. 4, p KAKKOS, SK., et al. Improvement of the walking ability in intermittent claudication due to superficial femoral artery occlusion with supervised exercise and pneumatic foot and calf compression: a randomised controlled trial. Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg., 2005, vol. 30, no. 2, p SLOVÁČEK, L., aj. Kvalita života nemocných s ischemickou chorobou dolních končetin léčených endovaskulární intervencí pomocí perkutánní transluminální angioplastiky. Interv. akut. Kardiol., 2006, roč. 5, č. 5, s SLOVÁČEK, L., aj. Perkutánní transluminální angioplastika (PTA) a kvalita života vliv PTA na kvalitu života nemocných s ischemickou chorobou dolních končetin: dílčí výsledky prospektivní longitudinální studie. Zdravotnictví v ČR, 2006, roč. 9, č. 4, s SLOVÁČEK, L. SLOVÁČKOVÁ, B. CHOVANEC, V. Ischemická choroba dolních končetin versus depresivní symptomatika a kvalita života. Čas. Lék. čes., 2006, roč. 145, s KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. Praha, Grada Publishing, s. Korespondence: Mjr. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta vojenského zdravotnictví Třebešská Hradec Králové Do redakce došlo

17 ROČNÍK LXXVI, 2007, č. 5 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY 181 KONGRESY SYMPOZIA KONFERENCE NIEKTORÉ DNEŠNÉ ZÁKLADNÉ TEORETICKÉ A KLINICKÉ PROBLÉMY ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE INFORMÁCIE Z 13. SVETOVÉHO KONGRESU O OCHORENIACH SRDCA VANCOUVER, KANADA, JÚLA 2007 Marian SNINČÁK Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Slovenská republika V dňoch 28. až 31. júla 2007 sa v kanadskom Vancouveri uskutočnilo výročné vedecké sympózium, 13. svetový kongres o ochoreniach srdca pod patronátom Medzinárodnej akadémie kardiológie (organizátor: Cardiology Online, Beverly Hills v Kalifornii, USA). Cieľom podujatia, ktorého sa zúčastnilo vyše 850 registrovaných lekárov z celého sveta so záujmom o ochorenia srdca a ciev, bolo poskytnúť súdobý prehľad a inovácie posledného vedeckého výskumu v kardiovaskulárnej (KV) medicíne, najmä v molekulárnej a vaskulárnej biológii, o patogenéze aterosklerózy, koronárnej cirkulácii (cielene o koronárnej chorobe a zlyhaní srdca, poruchách rytmu srdca a elektrofyziológii), intervenčnej kardiológii, KV farmakológii, o valvulárnych ochoreniach srdca, ochoreniach myokardu a perikardu, zobrazovacích metodikách v kardiológii, pediatrickej kardiológii a kardiochirurgii. Jednotlivé príspevky a práce (celkom ich programový výbor prijal 900) boli prezentované vo forme prednášok na plenárnych stretnutiach, sympóziách a na posteroch. Ich abstrakty boli vydané i tlačou (J. Heart Dis., 2007, vol. 5, no. 1, 183 p.). Tieto štúdie reprezentovali pracoviská a laboratória celkom zo 57 krajín, a míting sa tak stal veľkou významnou medzinárodnou vedeckou udalosťou. Kongres sa uskutočnil v hoteli Hyatt simultánne v 4 prednáškových areáloch a priestoroch pre výstavu medicínskych technológií a posterov. V príspevku sa vzhľadom na profesionálne zameranie venujeme poznatkom z výberu prezentácií a sekcie vo vzťahu artériovej hypertenzie a srdca. S. S. de Ramirez a spol. (Boston, New York, USA) Epidemiologický posun: Hypertenzia v rurálnej Afrike V rozvojových krajinách existujú markantné zmeny v profile ochorení. Hoci ohniskom záujmu verejného zdravia v týchto krajinách boli takmer úplne predovšetkým infekčné choroby; viaceré neveľké pozorovania v subsaharskej Afrike potvrdili podstatný nárast prevalencie kardiovaskulárnych (KV) ochorení, ako napr. artériovej hypertenzie hlavne v urbánnej Afrike. Autori v svojej štúdii randomizovali domorodých obyvateľov v troch rurálnych vidieckych oblastiach v Rwande, Malawi a Tanzánii a vyzvali osoby staršie ako 16 rokov k účasti na štúdii. U každého účastníka štúdie sa získal priemer troch meraní tlaku krvi (TK), po 5 minútach upokojení pacienta automatickým meraním TK na prístroji OMRON 907 a použil štandardizovaný protokol na získanie antropometrických údajov, stavu fyzickej aktivity a údajov o príjme alkoholu. Celkovo boli získané údaje o 1415 osobách v Rwande, Tanzánii a Malawi s respondenciou %. Prevalencia hypertenzie bola 22,8 %, 15,9 % a 26,8 % v Malawi, Rwande, resp. v Tanzánii. V multivariačnej analýze priemerný TK bol najnižší v Rwande a vek, mužské pohlavie, zvýšený index telesnej hmotnosti (BMI), vlastníctvo televízora, zvýšená konzumpcie glycidov, pokles fyzickej aktivity a vlastníctvo rozhlasového prijímača boli združené s vyššou prevalenciou hypertenzie vo všetkých lokalitách. Napriek tradičnému zameraniu v rozvojových krajinách na infekčné ochorenia a nedávne údaje o prevalencii hypertenzie v urbánnej Afrike, táto štúdia potvrdila vyššiu prevalenciu artériovej hypertenzie v rurálnej Afrike, než bola očakávaná. V rurálnej Afrike teda existuje urgentná potreba zahrnúť artériovú hypertenziu do primárnej prevencie, kuratívnych programov ako podstatný problém, navyše poddiagnostikovaný a neliečený zdravotnícky problém. R. Bhuriya a spol. (Chicago, USA) Stuhnutie aorty je prediktorom kardiovaskulárnych

18 182 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXVI, 2007, č. 5 príhod u pacientov s hypertenziou a kardiovaskulárnym ochorením Autori na ozrejmenie úlohy stiffness aorty v predikcii KV príhod vykonali metaanalýzu longitudinálnych štúdií metódy merania rýchlosti pulzovej vlny (PWV). Stuhnutie steny aorty sa vynorilo ako rizikový faktor (RF) pri predikcii KV príhod. Neexistuje však žiadna širokoškálová, vysokokvalitná štúdia na ocenenie úlohy stuhnutia steny aorty pri predikcii KV príhod. Longitudinálne štúdie merania stiffness aorty metódou PWV zahŕňali KV príhody u pacientov s hypertenziou a KV ochoreniami. Systematické štúdium literatúry potvrdilo existenciu 6 štúdií, ktoré zahŕňali celkom 9614 subjektov s priemernym trvaním 6,65 rokov. Päť týchto štúdií poskytlo údaje KV mortality, 4 pre celkovú mortalitu a 3 na koronárnu chorobu srdca. Počítačovo boli spracované všetky údaje. PWV v aorte bolo spojené so signifikantným zvýšením celkovej mortality, KV mortality a koronárnej choroby srdca. Pomer nerovností (OR, Odds ratio) pre mortalitu zo všetkých príčin bol 2,357 (95% CI 1, ) s p < 0,05; pre KV mortalitu 3,920 (95% CI 2,117 až 7,257) s p < 0,05 a pre koronárnu chorobu srdca 2,743 (95% CI 1,389 5,417) s p < 0,05. Aortálna stuhlosť meraná metodou PWV je spojená so signifikantným zvýšením celkovej mortality, KV mortality a koronárnej choroby srdca (KCHS) u pacientov s artériovou hypertenziou a KV ochorením v longitudinálnych štúdiách. S. Lueders a spol. (Cloppenburg; Berlín, Nemecko) Cieľ antihypertenznej liečby po prekonanej cievnej mozgovej príhode Údaje zo štúdie MOSES boli využité v post hoc analýze s ohľadom na existenciu J- a U-krivky vzťahu medzi redukciou tlaku krvi a výskytom kardio/ /cerebrálnych príhod. Analyzovaní boli pacienti so stabilným TK 3 9 mesiacov po začiatku štúdie. Hodnoty tlaku krvi boli rozdelené do 4 kategórií (diastolický TK I. < 70 mm Hg; II mm Hg; III mm Hg; IV. 90 mm Hg a systolický TK: I. < 120 mm Hg; II mm Hg; III mm Hg; IV. 140 mm Hg). V každej kategórii bolo kalkulované relatívne riziko (HR) pre príhody vo vzťahu k TK. Pre analýzu boli vhodné údaje od 1199 pacientov. HR pre end-point bol 2,04 (95% CI 1,240 3,356) pre diastolický (d) TK < < 70 mm Hg vs 90 mm Hg. Pre kategórie systolického (s)tk: HR pre end-pointbol 0,62 (95% CI 0,416 0,944) pre stk mm Hg vs 160 mm Hg. Najvyšší HR pre príhody bol najvyšší v kategóriách s najnižšími hodnotami TK (< 70 mm Hg dtk alebo < 120 mm Hg stk). HR pre príhody javí charakter U- a J-krivky. Pre KV príhody údaje o TK v štúdii MOSES ukazujú vzťah podobný U- a J-krivke. Vzhľadom na veľmi malé skupiny pacientov s hodnotami TK v najnižších kategóriách je však nevyhnutná opatrná interpretácia. Odhliadnuc od kontroverznej diskuzie týkajúcej sa existencie U- či J-krivky, všetkým pacientom po cerebrálnej príhode sú odporúčané cieľové hodnoty TK v rozsahu /80 90 mm Hg. V. Pereira a spol. (Sao Paulo, Brazília) Koronárna rezerva je prediktorom dlhodobého výskytu udalostí pri hypertenznej dilatačnej kardiomyopatii Štúdia autorov bola vykonaná na prospektívne posúdenie prognostickej hodnoty koronárnej rezervy pri hypertenznej dilatovanej kardiomyopatii (KMP). Narušenie koronárnej rezervy negatívne vplýva na prežívanie pacientov s idiopatickou dilatačnou kardiomyopatiou (KMP). Pri hypertenzii vplyv koronárnej rezervy na príhody zostáva nejasný. Autori sa domnievajú, že posúdenie koronárnej rezervy môže pridať informáciu k ostatným rizikovým faktorom hypertenznej dilatačnej KMP. V rokoch 1996 až 2000 celkom 45 pacientov, z toho 30 mužov vo veku 52 ± 11 rokov s ľavokomorovým (ĽK) frakčným skrátením menej než 30 %, boli zahrnutí do sledovania do roku Posudzovaným end-pointom bola mortalita. Rezerva a rýchlosť koronárneho prúdu bola posudzovaná meraním transezofageálnou dopplerovskou metódou ľavej prednej descendentnej koronárnej artérie. Sledovanie pacientov trvalo 6,9 ± 1,9 rokov. Štrnásť pacientov zomrelo po 5,1 ± 2 rokov a 10 rokov prežilo 62 % pacientov. Univariačná analýza odkryla signifikantnú pozitívnu asociáciu s mortalitou pre mužské pohlavie, vek, sérový kreatinín a index hmoty ĽK (LVMi). Negatívna asociácia bola nájdená pre rezervu koronárneho prúdu, TK a ĽK frakčné skrátenie. Na rozdiel od toho, absentuje vplyv zmien v systolickej funkcii, zlepšenie diastolickej funkcie bolo vo významnej asociácii s lepším prežívaním. Coxov proporčný model rizika identifikoval rezervu koronárneho prúdenia, LVMi, dtk a mužské pohlavie ako nezávislé prediktory prežívania. Záver: Koronárna rezerva má prísnu prediktívnu úlohu v dlhodobej prognóze pacientov s hypertenznou dilatačnou KMP.

19 ROČNÍK LXXVI, 2007, č. 5 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY 183 K. Kip a spol. (Pittsburg, USA) Prediktory 1-ročného signifikantného zvýšenia tlaku krvi u dospelých: The Heart SCORE Study Cieľom štúdie bolo identifikovať prediktory signifikantného zvýšenia TK počas obdobia 1 roka v nehypertenznej komunite dospelých jedincov. TK je lineárnym prediktorom KV príhod. Faktory spojené so signifikantným krátkodobým nárastom TK nie sú dobre stanovené. V tejto štúdii (Heart Strategies Concentranting on Risk Evaluation-Heart SCORE study) malo počas 1 roka posudzovaný bazálny tlak krvi celkom 509 nehypertenzných dospelých (vek rokov, priemerny vek 58 rokov; 68 % mužov; 24 % černochov). Signifikantné zvýšenie TK bolo definované ako zvýšenie stk o > 20 mm Hg, dtk o > 10 mm Hg, alebo nové užívanie antihypertenznej farmakologickej liečby. V oboch intervaloch boli merané demografické faktory, antropometrické parametre, hladina lipidov v krvi, fyzická aktivita a psychologický status. Po 1 roku malo 22 percent účastníkov štúdie signifikantne zvýšené hodnoty TK. Pri multivariačnej analýze viac než 5 % zvýšenie hmotnosti a/alebo obvodu pása bolo spojené s 2-násobným rizikom signifikantného zvýšenia tlaku krvi (adjustované relatívne riziko = 2,09; 95% konfidenčný interval CI 1,35 3,21). Nepriaznivý účinok zvýšenia hmotnosti a obvodu pása bol jasný v podskupinových analýzach veku, rasy, pohlavia, indexu telesnej hmotnosti BMI na začiatku pravidelného cvičenia. Vyšší BMI na začiatku bol tiež nezávisle spojený so signifikantným nárastom TK. Záver: Medzi dospelými súčasná telesná hmotnosť, ako aj 5% zvýšenie hmotnosti alebo obvodu pása je v asociácii so signifikantným zvýšením TK počas intervalu 1-ročného sledovania. Tieto údaje zdôrazňujú potrebu udržiavania normálnej telesnej hmotnosti. L. Bautista (Wisconsin, USA) Kto neužíva antihypertenznú liečbu? Cieľom práce bolo kvantifikovať efekt demografických faktorov a non-compliancie k antihypertenznej farmakologickej liečbe. Je známe, že menej než 1/3 všetkých jedincov s hypertenziou v USA má dobre kontrolovaný svoj TK. Liečba zlyháva najmä pre non-complianciu, ktorá zahŕňa okolo 50 % novo liečených pacientov do 1 roka. Avšak dnešné naše poznatky o determinantoch compliancie sú veľmi limitované. Autori študovali hypertenzných účastníkov NHANES (III a ), ktorí uvádzali, že užívajú antihypertenznú farmakologickú liečbu; k meraniu sa použila logistická regresná analýza. Celkom 788 jedincov zo 7523 subjektov neužívalo antihypertenznú liečbu. Po multivariačnej adjustácii mužské pohlavie a mladý vek (< 50 rokov) boli v pozitívnej asociácii s non-complianciou (OR 1,26, p = 0,006; resp. 2,17, p < 0,001), ktorá bola 7,1krát pravdepodobnejšia medzi subjektami, ktoré nedostávali žiadnu farmakologickú liečbu počas predchádzajúceho roka (p < 0,001). Jedinci, ktorí nemali zdravotné poistenie a rodinný príjem väčší ako U$ (OR 1,46, p = 0,005; resp. 1,74, p < 0,001), zvyšovali non-complianciu. Zvýšená prevalencia non- -compliancie bola tiež pozorovaná u ľudí s BMI pod 25 kg/m² (OR 1,35; p = 0,003) a tých, ktorí konzumovali dva alebo viac alkoholických nápojov denne (OR 1,24; p < 0,029). Naopak, pacienti s anamnézou nejakého chronického ochorenia a africkí Američania boli menej non-compliantní (OR 0,65; p < 0,001; resp. 0,79; p = 0,011). Záver: Tieto výsledky potvrdzujú, že pre cieľových hispánskych a belošských mužov, ktorí absolvujú aspoň jednu návštevu zdravotníckej starostlivosti za rok, môže byť užitočnou stratégiou na zvýšenie antihypertenznej medikamentóznej compliancie. T. Yamada a spol. (Nagoya, Japonsko) Dlhodobé používanie nifedipínu oslabuje remodeláciu myokardiálneho kolagénu a bráni diastolickej dysfunkcii prostredníctvom antioxidačného stresu u soľ-senzitívnych krýs (Dahl). Blokátory vstupu kalcia do bunky (BKK) sú najpopulárnejšou skupinou antihypertenzných látok. Zostáva však stále nejasné, či tieto látky sú efektívne v prevencii hypertenznej diastolickej dysfunkcie. Autori skúmali účinok nifedipínu na fibrózu ľavej komory, oxidatívny stres a expresiu génov pri zlyhávajúcom srdci na soľ-senzitívnych krysách (Dahl, DS). DS krysy 7 týždňov kŕmené vysoko slanou diétou boli liečené kontinuálnou infúziou non-antihypertenzívom (1 mg/kg/deň, Nif-L, n = 6), alebo antihypertenznou (3 mg/kg/deň) Nif-H, n = 6) dávkou nifedipínu, alebo vehiklom (DHF, n = 6) týždňov. Zreteľná ĽK fibróza bola zjavná a pomer hladiny kolagén mrnk typu I a III a hladiny MMP-2 mrnk boli zvýšené v myokarde DHF krýs v porovnaní s kontrolnou skupinou (n = 6). Hypertrofické kardiomyocyty boli redukované u Nif-H krýs, ale nie u krýs NiF-L. Liečba DS krýs v oboch skupinách, Nif-H a Nif-L, redukovala fibrózu ĽK, pomer úrovne kolagén-mrnk I a III a MMP-2 mrnk

20 184 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXVI, 2007, č. 5 úrovne. Nif-H a Nif-L zmiernili pokles pomeru redukovaného a oxidovaného glutatiónu a zvýšili oxidázovej aktivity NADPH v srdci. Záver: Nifedipín preukázal antioxidatívne účiky a inhiboval myokardiálne stuhnutie facilitované posunom kolagénového fenotypu a prevenciu kardiálneho zlyhávania nezávisle na svojom antihypertenzom účinku u DS krýs. Inhibícia kolagénovej remodelácie je prisudzovaná pravdepodobne oslabenému myokardiálneho oxidatívnemu stresu nifedipínom. A.-M. Kyvelou a spol. (Grécko) Stuhlosť artérií je ukazovateľom prítomnosti rozličnej rodinnej anamnézy hypertenzie Zámerom tejto štúdie bolo posúdiť úlohu pozitívnej hypertenznej rodinnej anamnézy na funkciu artérií mladých jedincov podľa bremena (záťaže) rodinnou anamnézou. Štúdia zahrnula celkom 111 osôb vo veku rokov, ktorí boli rozdelení do 2 skupín: 62 osôb s pozitívnou rodinnou anamnézou a 49 osôb s normotenziou. Stuhlosť artérií bola hodnotená pomocou merania centrálneho augmentačného indexu (AIx) na zariadení Sphygmocor a rýchlosť karoticko-brachiálnej pulzovej vlny (PWCVc-r) na zariadení Complior SP. V oboch skupinách neboli rozdiely vo veku, pohlaví, tlaku krvi, obezite, lipidových indikátoroch, fajčení, funkcii obličiek a zápalových ukazovateľoch (p = NS). Skupina potomkov s pozitívnou rodinnou záťažou hypertenzie mala vyššie hodnoty stuhlosti artérií v porovnaní s výsledkami u potomkov normotenzných rodičov (PWVc-r 8,57 ± 0,86 vs 7,75 ± ± 1,00 cm/s, p = 0,002; PWVc-f 6,71 ± 1,05 vs 5,71 ± 0,80 cm/s, p = 0,001, AIx75 6,63 ± 15,59 vs -4,45 ± 12,8 %, p = 0,001). Jedinci boli ďalej rozdelení do 2 skupín podľa chýbania (skupina I, n = 49), prítomnosti jedného hypertenzného rodiča (skupina II, n = 44) a prítomnosti dvoch hypertenzných rodičov (skupina III, n = 18). Skupina III mala signifikantne vyšší PWVc-r, PWVc-f a AIx75 v porovnaní so skupinami II a I (8,75 ± 0,69 vs 8,28 ± 1,20 vs 7,75 ± 1,00 cm/s, P = 0,001; 6,85 ± 1,15 vs 6,44 ± 0,86 vs 5,71 ± ± 0,80 cm/s, P = 0,001 a 7,85 ± 16,65 vs 4,25 ± 13,06 vs -4,45 ± 12,8 %, P = Záver: Vlastnosti veľkých artérií sú zhoršované prítomnosťou familiárnej anamnézy artériovej hypertenzie. Okrem toho však prítomnosť väčšej rodinnej záťaže predstavuje komplexnejšie zahrnutú artériovú funkciu ako prostredníctvom indikátorov stuhlosti artérií. H. Sesso (Boston, USA) Klinické smernice pre primárnu prevenciu hypertenzie: môžeme urobiť viac? Artériová hypertenzia je veľmi časté chronické ochorenie v USA a celosvetovo; dospelí v strednom veku majú odhadom 90% reziduálne životné riziko rozvoja hypertenzie. Dobre formulované, dlhodobo platné klinické odporúčania zdôrazňujú potrebu životného štýlu (telesná hmotnosť, fyzická aktivita) a diétne (alkohol, sodík, kálium, ovocie a zelenina) faktory pre primárnu prevenciu hypertenzie. Napriek týmto poznatkom prevalencia hypertenzie od 90. rokov 20. storočia kontinuálne narastá. Hypertenzia má takú prevalenciu a početné dlhodobé zdravotné komplikácie, že dokonca často malé zlepšenia v predikcii hypertenzie okolo tradičných rizikových faktorov môže mať veľký zdravotný dopad. Viaceré oblasti výskumu sľubujú urobiť viac v primárnej prevencii hypertenzie. Biochemické a genetické markery hypertenzie ešte majú byť inkorporované do existujúcich klinických smerníc. Jedným kľúčovým elementom sú štrukturálne a funkčné abnormality vo vaskulatúre, typicky manifestované ako endoteliálna dysfunkcia; môžu mať dôležitú úlohu v ateroskleróze a patogenéze hypertenzie. Lipidy, zápalové a hemostatické markery, adipokíny a ostatné metabolické faktory sú sľubné, ale nedokázané biomarkery relevantné v etiológii hypertenzie. Genetické faktory závažné v patofyziológii hypertenzie reprezentujú ďalšiu príležitosť na prevenciu pri bádaní po špecifických funkčných jednotlivých nukleotidových polymorfizmoch, možných haplotypov, kandidátnych génov a ďalších genetických markerov. Nakoniec aj ďalšie faktory diétetické a faktory životného štýlu (okrem tých, ktoré sú uvedené v klinických odporúčaniach) môžu byť spojené s hypertenziou. Súhrnne, nové oblasti výskumu primárnej prevencie hypertenzie majú možnosť ponúknuť klinikom doplňujúce stratégie, ktoré ozrejmia identitu a zdokonalia naše úsilie. C. Rosendorff (New York, USA) Ako nízko je príliš nízko? Existuje limit na znižovanie tlaku krvi? Znižovanie TK u pacientov s artériovou hypertenziou redukuje výskyt KV príhod, najmä cievnych mozgových príhod (CMP) a infarktu myokardu (IM). Súčasný konsenzus cieľov pre kontrolu TK je všeobecne < 140/90 mm Hg a < 130/80 mm Hg u pacientov

Azbest a jeho účinky na zdraví

Azbest a jeho účinky na zdraví Azbest a jeho účinky na zdraví B. Dlouhá Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Státní zdravotní ústav Praha Azbest prevence a minimalizace rizik 15.3.2012 Azbest. Azbestové vlákno RIZIKOVOST AZBESTU

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví je stav životního prostředí. Nejvýznamnějším zdravotním rizikem z prostředí je podle mnoha výzkumů znečištění

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Zpráva o monitorování expozice rizikovým faktorům práce a o hlášených profesionálních onemocněních v roce 2014

Zpráva o monitorování expozice rizikovým faktorům práce a o hlášených profesionálních onemocněních v roce 2014 Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí Subsystém VII Zdravotní rizika pracovních podmínek a jejich důsledky. Zpráva o monitorování expozice rizikovým faktorům

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V.

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. 20.4.2013 Kongresové centrum, hotel Primavera, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Přírodní radioaktivita

Přírodní radioaktivita Přírodní radioaktivita Náš celý svět, naše Země, je přirozeně radioaktivní, a to po celou dobu od svého vzniku. V přírodě můžeme najít několik tisíc radionuklidů, tj. prvků, které se samovolně rozpadají

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

Způsoby hodnocení kvality života z pohledu pacienta. Ing. Veronika Mezerová

Způsoby hodnocení kvality života z pohledu pacienta. Ing. Veronika Mezerová Způsoby hodnocení kvality života z pohledu pacienta Ing. Veronika Mezerová Quality of Life (QoL) Kvalita života Obecná QoL populace Všeobecné zdraví Podmínky života (OECD) Životní prostředí, ekonomika

Více

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Klinika pracovního lékařství LF MU a FN USA v Brně Obsah analýza NZP u zdravotnických pracovníků

Více

Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání.

Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání. Krajská hygienická stanice v Ostravě GRANT IGA MZ ČR č. NJ/6139-3 Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání. Šlachtová H., Šplíchalová

Více

Statistika nemocí z povolání v Evropské Unii. Pavel Urban

Statistika nemocí z povolání v Evropské Unii. Pavel Urban Statistika nemocí z povolání v Evropské Unii Pavel Urban Evropský seznam nemocí z povolání Doporučení Komise č. 90/326/EEC k přijetí Evropského seznamu nemocí z povolání Doporučení Komise č. 2003/670/EC

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum revize: 3.12.2014 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum revize: 3.12.2014 Strana 1 z 5 Datum revize: 3.12.2014 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Gloria Special 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Ke

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum vydání: 30.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum vydání: 30.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 30.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Gloria Special 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Ke

Více

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU DEN ZEMĚ JE MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH 22. 4. 1970 V ČESKÉ REPUBLICE SE DEN ZEMĚ SLAVIL POPRVÉ 22. 4. 1990 VLAJKU DNE

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 67/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12.

Více

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí S účinností od 1.ledna 2004 bude pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí nebo členů SDH podniků, kteří vykonávají službu v těchto jednotkách

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí Změna: 114/2011 Sb. Změna: 168/2014 Sb. POZOR! S účinností od 1. 1. 2017 bude nařízení vlády nahrazeno zákonem č.

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy 146/1997 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 18. června 1997, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska

Více

Ovzduší v budovách Krajský úřad MSK Ostrava, 13.10.2009

Ovzduší v budovách Krajský úřad MSK Ostrava, 13.10.2009 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Ovzduší v budovách Krajský úřad MSK Ostrava, 13.10.2009 Ing.Miroslava Rýparová miroslava.ryparova@khsova.cz 595 138 126 Krajskáhygienickástanice

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB V. Zamrazil Endokrinologický ústav, Praha Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha TYREOPATIE MODEL APLIKACE PPPM SOUČASNÝ STAV KLINICKÉ TYREOIDOLOGIE

Více

Kvalita života. PhDr. Olga Shivairová, Ph.D.

Kvalita života. PhDr. Olga Shivairová, Ph.D. Kvalita života PhDr. Olga Shivairová, Ph.D. Kvalita života obecně Normativní kategorie vyjádření optimální úrovně života Porovnání života se žádoucí úrovní existence Jaká je norma pro konstatování, že

Více

Možná zdravotní rizika v aktivních domech. MUDr. Ivana Holcátová, CSc.

Možná zdravotní rizika v aktivních domech. MUDr. Ivana Holcátová, CSc. Možná zdravotní rizika v aktivních domech. MUDr. Ivana Holcátová, CSc. Nízkoenergetický dům Norma ČSN 73 0540 Charakterizován potřebou tepla na vytápění Otopná soustava o nižším výkonu Dobře zateplené

Více

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Jana Šeblová Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 PSYCHOLOGICKÁ RIZIKA ARS PTSP Po vystavení kritické události Záchranáři odolnější než běžná populace Profesní expozice význam vzdělávání, nácviku dovedností,

Více

Epidemiologie a prevence dětských úrazů

Epidemiologie a prevence dětských úrazů Epidemiologie a prevence dětských úrazů Univerzita Karlova Praha 3. Lékařská fakulta Doc. MUDr. Alexander M. Čelko,CSc. Definice úrazu Jakékoliv neúmyslné či úmyslné poškození organizmu, ke kterému došlo

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Č.j.:13277/4287-TI/99 Vydáno dne: 23.11.1999 Zpracovatel: Ing.J.Kamarýt Odd. draků a mech. systémů PORADNÍ OBĚŽNÍK Věc: Způsoby prokazování jednotlivých požadavků

Více

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Letecká záchranná služba Hradec Králové Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v

Více

Toxikologické vlastnosti nanotrubiček a nanovláken

Toxikologické vlastnosti nanotrubiček a nanovláken Toxikologické vlastnosti nanotrubiček a nanovláken J. Mráz Státní zdravotní ústav, Praha 1 Nanočástice, nanotrubičky (NT), nanovlákna (NF) Objekty s alespoň jedním rozměrem 100 nm Původ: přírodní vedlejší

Více

Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup.

Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup. Quality of Life Longitudinal Study in Paediatric Oncology Patients Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup. Výsledky pilotní studie projektu qolop. Vlčková, I. 1,Kepák, T. 1, Blatný,

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 29.6.2000 Datum revize:20.11.2003, 23.5.2008 1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku : EPOXY POWDER (GREEN). Další kódy výrobce: 811-140,

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012 18.-20.9.2012 Kategorizace pracovníků Zdravotní způsobilost / preventivní prohlídky CERN Příplatky za práci v riziku Dodatková dovolená ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Více

TEORETICKÉ OTÁZKY BEZPEČNOSTI

TEORETICKÉ OTÁZKY BEZPEČNOSTI TEORETICKÉ OTÁZKY STAV v konkrétních podmínkách umožňuje plnění stanovených funkcí a jejich rozvoj v zájmu člověka a společnosti párové termíny STAV NEBEZPEČÍ protikladný stav SYSTÉM společenský, přírodní,

Více

Brno 03. 02. 12. Fukushima. Lessons Learned. B. Domres

Brno 03. 02. 12. Fukushima. Lessons Learned. B. Domres Brno 03. 02. 12 Fukushima Lessons Learned B. Domres FUKUSHIMA DAI-CHI Zemětřesení Tsunami Výpadek elektřiny Výpadek chlazení 6 reaktorových bloků Tavení jaderného paliva Exploze vodíku Uvolnění radioaktivity

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Klasifikace látek a směsí

Klasifikace látek a směsí Klasifikace látek a směsí Dle nařízení EP a Rady EU 1272/2008/EC (CLP) Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Rybitví č.p. 296, Rybitví 533

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských

Více

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Kardia, s.r.o. Prevencí ke zdraví Healthy Life Expectancy at Birth (HALE) Počet let prožitých ve zdraví Věk Pro Českou republiku: 58,8 roku Pro EU

Více

1 Vyhláška č.247/2001, příloha č.4, odst. 5)

1 Vyhláška č.247/2001, příloha č.4, odst. 5) Metodický návod SH ČMS pro velitele, k zařazování žen do jednotek SDH obcí a do jednotek SDH obcí s rozšířeným počtem členů, kteří plní úkoly zařízení civilní ochrany. I. Úvod Na základě jednání a usnesení

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM

SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM Podle Zákona č.262/2006 Sb. Zákoníku práce, ve znění pozdějších úprav,

Více

SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ

SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ Medicína katastrof 2009, Brno, 4. 5. 2. 2009 Ing. Jaroslava Hejdová. Ing. Anna Šebková Dokumenty Usnesení BRS č. 204/2001 - Informace

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika 1. Úvod Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika Z informací, které jsou k dispozici lze usuzovat, že ministerstvo zdravotnictví při vytváření zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 0 6 MUDr. Bc. Rostislav

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Poruchy spánku na ICU

Poruchy spánku na ICU Poruchy spánku na ICU Vladimír Černý Centrum pro výzkum a vývoj Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice OBSAH: Prevence dětských úrazů v dokumentech EU, WHO/EURO, ČR Národní akční plán prevence

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR

Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR Doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Miloslav Kodl, Státní zdravotní ústav Praha Postgraduální vzdělávání odborných

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Posviťme si na břemena

Posviťme si na břemena EVROPSKÝ TÝDEN BOZP 2007 Posviťme si na břemena Muskuloskeletální nemoci z povolání v České republice 1. Úvod Sledování výskytu nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání je významným ukazatelem zdravotního

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více