Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. Katedra dějin umění a estetiky. Diplomová práce. Mgr. Kateřina Šlaufová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. Katedra dějin umění a estetiky. Diplomová práce. Mgr. Kateřina Šlaufová"

Transkript

1 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Katedra dějin umění a estetiky Diplomová práce Mgr. Kateřina Šlaufová Vizuální smog v Pražské památkové rezervaci Visual Pollution in the Prague Historical Town Reserve Praha 2012 Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D.

2 Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí práce Mgr. Martině Pachmanové, Ph. D., a všem ostatním, kteří se na výsledku podíleli.

3 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s vyznačením všech pouţitých pramenů a spoluautorství. V Praze dne

4 ABSTRACT This thesis focuses on the visual overload in the Prague city center, the Prague Town Historical Reserve. Its goal is to formulate main problems and find a way how to deal with them and eliminate them. First part is theoretical and it shows the problem in a wider context. It shows the overall historical view on this issue and also more contemporary theoretical approaches, Czech context and current situation. As it concentrates on the Prague Town Historical Reserve it talks about different types of outdoor advertisements that can be found being used and about the actual Czech legislative connected to this topic. The case study of three chosen places in the Prague Town Historical Reserve shows the crucial problems and violations of the legislative. It uses visual sociology methodologies based on the analysis of photographic material and it pays special attention to the amount of visual information in town, the types of the advertisement, size, material, suitability and place and legality. It delivers enough conclusions for changing the legislative and strictly limiting inappropriate cases of outdoor advertisement. Those instructions and recommendations are described in the last chapter.

5 Obsah SEZNAM ZKRATEK... 5 ÚVOD OBECNĚ K PROBLEMATICE VIZUÁLNÍHO SMOGU Terminologie Vizuální smog ve městě Český kontext Současný stav VIZUÁLNÍ SMOG NA ÚZEMÍ PPR Typy zařízení pro informace, reklamu a propagaci Legislativní rámec PŘÍPADOVÁ STUDIE Úvod případové studie Lokality Kategorie hodnocení Řešení případové studie Roh Václavského náměstí a ulice Na Příkopě, hranice Starého a Nového Města Malostranské náměstí, Malá Strana Karlovo náměstí, Nové město Shrnutí případové studie NAVRHOVANÁ ŘEŠENÍ Soulad s architekturou Zákaz nových prostor pro umisťování zařízení pro informace, reklamu a propagaci Velikost Barevnost Materiály Konstrukce Vybrané typy zařízení pro informace, reklamu a propagaci Komplexnost Vkus ZÁVĚR ZDROJE... 99

6 SEZNAM ZKRATEK HMP = hlavní město Praha MHMP = Magistrát hl. m. Prahy MHMP OPP = Magistrát hl. m. Prahy Odbor památkové péče MOZD = Metropolitní ozvučná deska NPÚ = Národní památkový ústav OP = ochranné pásmo PPR = Praţská památková rezervace PZ = památková zóna UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ÚNV = Ústřední národní výbor 5

7 ÚVOD Ţijeme v informační společnosti, ve které se rapidně zvyšuje mnoţství informací, ať jiţ aktivně vyhledávaných, či pasivně přijímaných. Jako nezamýšlený důsledek digitalizace a informačního boomu dochází k informačnímu přesycení. Pro člověka je stále obtíţnější se v takovém prostředí zorientovat a vybrat relevantní informace a efektivně je vyuţít. Mnohdy proto pociťuje úzkost a deprivaci. Zároveň po celé dvacáté století vzrůstal význam a mnoţství vizuálních informací, a to jak v soukromé, tak ve veřejné sféře. Právě na veřejně přístupných místech, často ve městech, vede hromadící se mnoţství vizuálních informací k potlačování významu architektury, celkové nepřehlednosti a chaosu. Tyto a další skutečnosti popsané v první kapitole lze souborně shrnout pod pojem vizuální smog. V historických centrech měst je s vizuálními informacemi zejména v podobě reklamních sdělení mnohdy zacházeno necitlivě a nevhodně. Z toho důvodu je nutné zabývat se problematikou vizuálního smogu a hledat způsoby omezování působení vizuálních podnětů v historických centrech. Diplomová práce VIZUÁLNÍ SMOG V PRAŢSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACI dokládá existenci vizuálního smogu na území Praţské památkové rezervace a zabývá se jeho konkrétní podobou: s jakými typy reklamy se setkáváme; jak jsou umístěny; jakému právnímu rámci podléhají a kdo dohlíţí na jeho plnění; jaké prohřešky proti legislativě se vyskytují nejčastěji; kde se naopak setkáváme s příkladným řešením. Na základě podrobné analýzy si klade za cíl vytyčit hlavní problémy na území PPR a navrhnout jejich řešení. Cílem práce není hodnotit grafickou a typografickou úroveň těchto reklamních sdělení. První kapitola je úvodem do problematiky. Po zhodnocení terminologie následuje hledání historických paralel k problematice vizuálního smogu. Významným milníkem je zrod velkoměst, který proměnil celou společnost i její představu o ţivotě. Ve městě se začalo naráz 6

8 objevovat znatelně větší mnoţství různých podnětů. Sociologové, filosofové, básníci i obyčejní lidé si všímali jakési roztěkanosti a chaotičnosti, kterou vznik velkoměst přinesl. Kapitola neusiluje o kompletní výčet všech zmínek o vizuálním smogu, ale poukazuje na šíři problému a jeho historickou relevanci. Dokazuje, ţe vizuální smog není novým fenoménem, ale ţe se s ním potýkali i naši předkové, jen v dnešní době je vizuální smog ještě umocněn. První kapitola ukazuje, proč je vůbec potřeba zabývat se vizuálním smogem a proč je tak důleţité a naléhavé hledat způsoby, jak jej co nejvíce omezit. K naléhavosti řešit současný stav vizuálního smogu ve městech výrazně přispěla proměna společnosti způsobená digitalizací. Ta mimo jiné značně usnadnila celý proces vzniku grafických sdělení, jejich produkci i následné šíření. Do aktuální podoby českých ulic se promítá také nedávná historie. Do roku 1989 zde venkovní reklama existovala jen ve velmi omezené podobě, naopak 90. léta minulého století přinesla masivní nárůst reklamy, kterou většinová česká společnost přijímala nekriticky. Praktiky z tohoto období jsou bohuţel stále patrné a dosud se projevují v nevalné kvalitě mnohých venkovních reklamních sdělení. Původně jsem zamýšlela věnovat zahraniční legislativě více prostoru a závěry pro českou legislativu odvodit ze srovnání se zahraničím. Při podrobné analýze se ovšem tato myšlenka nepotvrdila. Kaţdý stát, kaţdé území a město je natolik specifické, ţe nemůţe převzít pravidla odjinud. Praha je úzce vázána na svou historii, a podobu domů i reklamy lze tudíţ jen těţko srovnávat s jinými městy. Úpravy a návrhy proto musí vycházet přímo z dané lokality a z problémů, které byly v daném prostředí zjištěny. Proto výsledky této práce, tedy formulace legislativních úprav a dalších doporučení pro zmírnění vizuálního smogu na území PPR, vznikly přímo na základě zkoumání konkrétních nedostatků a prohřešků na tomto území. Druhá kapitola představuje podrobnější základ pro následnou analýzu vizuálního smogu na území PPR. Popisuje jednotlivé typy zařízení pro informace, reklamu a propagaci 7

9 s ohledem na jejich historii a věnuje se aktuálně platnému legislativnímu rámci vztahujícímu se na území PPR. Hlavní částí práce je případová studie. Oblast PPR byla vybrána proto, ţe se jedná o vymezené území s vysokou historickou hodnotou pro Prahu i celou Českou republiku. Pravidla, jak vizuální smog omezit, co povolit a co naopak úplně zakázat, stanovená pro historické území PPR, mohou slouţit jako východisko pro další místa ČR. Samotná případová studie vychází z metod vizuální sociologie, jejímţ předmětem je dle Piotra Sztompka (2007) vizuální univerzum společnosti, které je tvořeno vizuálními představami a vizuálními projevy. Pro účely diplomové práce byl v roce 2012 proveden sběr fotografií dokumentujících současný stav vizuálního smogu ve vybraných lokalitách PPR, které byly pouţity jako materiál k další analýze. Dále byly stanoveny hodnotící kategorie, jako je mnoţství vizuálních informací, velikost, typ a materiál reklamního zařízení a jejich vhodnost. Právě poslední zmíněná kategorie vedla k přesnému pojmenování prohřešků proti vizuální čistotě a k následné formulaci legislativních úprav a obecných doporučení, kterým je věnována poslední kapitola. Předkládá konkrétní návrhy a doporučení, kterými by se měla legislativa i další oblasti v rámci omezování vizuálního smogu na území PPR řídit. Pro celou práci byl velmi přínosný text Jaroslava Patery REKLAMA V PROSTORU z roku Autor se v ní věnuje obdobným problémům jako tato diplomová práce. Některá jím formulovaná pravidla jsou pro dnešní svět zcela nepouţitelná, ale z jiných bylo moţné vycházet. V kaţdém případě slouţil text jako inspirace a do značné míry také jako motivace. 8

10 1. OBECNĚ K PROBLEMATICE VIZUÁLNÍHO SMOGU 1.1 Terminologie Problematika reklamního, komerčního či vizuálního smogu, řevu, šumu, chaosu, stresu, přesycení nebo téţ urban spamu je znepřehledněna neukotveností pojmů, a tedy i nejasného vymezení. Všechny výše zmíněné pojmy odkazují ke stejné tematice, kaţdý z nich však zdůrazňuje odlišné aspekty a vychází z jiných předpokladů. Současná odborná literatura se této problematice věnuje pouze okrajově, proto neexistuje přesná definice jednotlivých pojmů, a tedy ani pomyslný návod, jak o této problematice diskutovat, natoţ pak jak ji řešit. Některé z pojmů jsou laické a jejich pouţívání jsem se v této práci záměrně vyhýbala. Jiné, například pojem vizuální stres, mohou být zavádějící. Vizuální stres odkazuje nejen k neuspořádanosti a k mnoţství reklamy a vizuálních informací, které na nás působí, zároveň je i lékařským termínem, někdy téţ nazývaný Scotopic Sensitivity Syndrome nebo Meares-Irlen Syndrome 1. Vizuální stres označuje symptomy, které se objevují během čtení, coţ jsou zejména iluze tvaru, pohyb barev v textu, rušivé elementy a následná ztráta kontroly nad textem a vizuální iritace. Vizuální stres můţe také vyvolat bolest hlavy a poruchu vnímání. Studie dokazující závaţnost symptomů vizuálního stresu se soustřeďuje pouze na déle trvající čtení a tedy čtení jako soustředěnou činnost. Mezi takto pojatým vizuálním stresem a tím, jenţ odkazuje k přemíře vizuálních podnětů ve veřejném prostoru, lze jistě hledat spojitosti. Prozatím ovšem neexistuje studie nebo text, který by tyto dvě oblasti provázal. Z toho důvodu tento termín v diplomové práci nezavádím. 1 Symptomy vizuálního stresu nezávisle na sobě zpozorovaly vědkyně Olive Meares v roce 1980 a Helen Irlen roku Olive Meares roku 1980 navrhla také tónovaná skla brýlí, která zlepšovala schopnost čtení lidem s nesoustředěností a s určitým typem dyslexie. Později moţnosti těchto brýlí rozšířila psycholoţka Helen Irlen, MA, LFMT. Ta zaloţila a v současné době vede Irlen Institut zaměřený na léčbu problémů se čtením, dyslexii, ADD/HD a dalších psychických symptomů za pouţití barev. 9

11 V zahraničních textech narazíme na pojem urban spam, popř. visual, tedy vizuální, spam. Sousloví vychází z nevyţádaného sdělení masově šířeného po internetu, ale jeho historie i šíře sahá také za hranice internetu. I přesto je s ním silně asociován, z toho důvodu se nedomnívám, ţe by bylo pro účely této práce vhodné pojem vizuální spam pouţívat. Urban spam je jiţ pevně propojen s městským prostředím. Poprvé jej pravděpodobně pouţil Russell Davies 2, aby vystihl fakt, ţe současná společnost produkuje reklamu v podstatě na jakémkoliv dostupném místě, od hrnků přes nábytek aţ po všudypřítomné letáky či polepy. Poukazuje na mnoho případů, kdy reklamy působí jako obtěţování a nevítané narušení kaţdodennosti. Asi vůbec nejčastěji se objevuje termín visual pollution, tedy vizuální znečištění. Pojem zahrnuje neţádoucí a necitlivé změny vzhledu městské nebo kulturní krajiny umístěním reklam, poutačů, stojanů, vývěsních cedulí, neonových světel apod. Můţe negativně ovlivňovat percepci návštěvníků destinace i rezidentů (Výkladový slovník Kognitivního serveru, Univerzita Hradec Králové). Vizuální znečištění je estetickou kategorií, která reflektuje vliv znečištění na vztah člověka a ţivotního prostředí. Sám pojem znečištění odkazuje na negativní vliv na ţivotní prostředí. Specializace na vizualitu pak klade tuto problematiku především do kontextu prostředků reklamy. Vizuální znečištění má za následek homogenizaci kultur a unifikaci. Současná kultura hromadného konzumu a marketingu podporuje nárůst shody na úkor rozmanitosti. Jasným důkazem tohoto trendu je mimo jiné franšízová komerční architektura, která bývá nejsnazší a nejlevnější moţností, avšak přispívá ke stírání rozdílů lokálního i globálního charakteru 3, stejně jako je tomu u reklamních sdělení umístěných v ulicích města. Proto termín vizuální znečištění povaţuji za velmi výstiţný a přikláním se k jeho pouţívání. Vzhledem k výše uvedeným příkladům je však patrné, ţe se 2 Russell Davies vytvořil sadu karet Přestaňte mne obtěţovat urban spamem, které rozdával a umisťoval v místech, kde podle jeho názoru negativně působil urban spam. Celé znění karet na 3 Podrobněji na 10

12 jedná o pojem poměrně široký, zabývá se všemi rušivými elementy ve městě a krajině, kromě tištěných reklam i architektury či sloupy elektrického vedení. Z toho důvodu si pro účely diplomové práce vymezuji ještě pojem vizuální smog. Ten odkazuje k veřejnému prostranství a negativními konotacemi upozorňuje na alarmující stav a naléhavost řešení. Vizuální smog vnímám jako podkategorii k vizuálnímu znečištění, je omezen na reklamní sdělení vizuálního charakteru v kulturním prostředí, zejména ve městě. Je pro něj specifická vazba na architekturu daného prostoru a na kaţdodenní pohyb v něm. 1.2 Vizuální smog ve městě Vizuální smog je spojen s veřejným prostorem, který se od toho soukromého mimo jiné liší tím, ţe v něm na člověka působí v diametrálně větší míře vizuální znaky mediálních sdělení. V soukromém prostoru si navíc do značné míry sami volíme, jakými podněty se necháme ovlivnit, a ovlivňujeme téţ typy podnětů. Oproti tomu vizuální informace ve veřejném prostoru mají jiný charakter a jinou intenzitu, přijímáme je chtě nechtě, aktivně i pasivně. Reklamní sdělení a další vizuální informace promlouvají na člověka ve veřejném prostoru na kaţdém kroku, mnohdy nejsou aktivizovány vědomým činem recipienta, tedy aktivním vyhledáváním sdělení (na rozdíl od soukromého prostoru, kdy toto aktivní vyhledávání probíhá skrze zmáčknutí tlačítka televize nebo klávesnice na počítači), nýbrţ pouhým pohledem. Působení mediálních sdělení si tak ve většině případů neuvědomujeme a s kódy mediálních textů pak často zacházíme mechanicky a bezmyšlenkovitě. (Rumlenová, 2009). Kaţdodenně vyuţívaný veřejný prostor je pro značnou část populace totoţný s městem. Kratochvíl (1996) chápe město jako obraz lidského ţivota, přičemţ důraz klade na kulturní aspekt městského prostoru město jako prostředí kaţdodennosti moderního člověka je ze své 11

13 podstaty umělé povahy, jeho struktura je výsledkem lidské tvorby. Proto vypovídá o člověku více, neţ by se mohlo zdát. Odkrývá jeho způsob myšlení a vztah ke světu. Přírodní sloţky jsou nahrazeny umělými, přírodní rytmus autonomním rytmem sociálního ţivota (Kratochvíl, 1996: 73). Člověk jako takový je vždy bytostí kulturní, tzn. že jeho svět a jeho život není předurčen pouze přírodou, ale především tradicí, interakcí s druhými lidmi, porozuměním a svobodným rozhodnutím. (Kratochvíl, 1996: 74) Město je v podstatě materializovanou zkušeností a představou uspořádání světa tak, jak je vnímáme v dané době. Skrze něj jsou zvýrazňovány určité významy na úkor jiných a tím je sdělováno, jak daná společnost chápe svůj svět. Město je tak kulturním výrazem celku života určité historické epochy a určité společnosti. (Kratochvíl, 1996: 76) Světy člověka a města jsou tedy úzce propojeny. Město formuje základní zkušenost, která se týká celkového řádu světa, a ten pak pomáhá kaţdému člověku identifikovat sám sebe a pochopit celek jeho ţivota. Město mu svou podobou toto porozumění zprostředkovává, nabízí mu srozumitelnou, čitelnou scénu ţivota v jeho kaţdodenním i svátečním zaměření. Právě z toho důvodu pomůţe pochopení města a jeho problémů v dané epoše porozumět i dalším souvislostem. Nepřekvapí proto, ţe problém vizuálního smogu je v širším kontextu spojen se samotným vznikem měst, především pak velkoměst. V polovině 19. století, v době rozvoje moderní metropole, se v evropské civilizaci začínají objevovat myšlenky zaměřující se především na uţivatele měst, tedy na jejich obyvatele. Metropole pro mnohé představují překvapivý aţ šokující a nepřirozený jev, který plodí nový druh společenského chování (Williams, 2007: 59). Zajímavé bezesporu je, ţe jiţ v některých textech tehdejších teoretiků se setkáváme s větší či menší zmínkou o přesycenosti vjemů, a odtud pak lze hledat paralelu k vizuálnímu znečištění. 12

14 Jako příklad můţe poslouţit stať Georga Simmela 4 METROPOLE A DUŠEVNÍ ŢIVOT, poprvé publikovaná v roce Autor se snaţí osvětlit nezvyklé chování lidí ve velkoměstech, která jsou stále novým a fascinujícím jevem. Podle Simmela vyvolává velkoměsto u svých obyvatel stav chtěného umrtvení narkózy, která vědomě otupuje vnímání městského ţivota (Williams, 2007: 60). Tato narkóza je nutná, neboť města vytvořila tolik podnětů, tolik různých vjemů, ţe kdybychom je všechny přijali, pak bychom ztratili kontrolu. Aby tedy obyvatel města přeţil, musí svou zkušenost vědomě omezit, limitovat. Tento stav pak Simmel nazývá tzv. znuděným postojem : Neexistuje snad žádný psychický jev, který by byl tak bezpodmínečně vyhrazen městu, jako právě znuděný postoj. ( ) Stejně jako přehnaně smyslový život udělá z člověka znuděnce, protože stimuluje nervy k jejich maximální schopnosti reagovat, až nakonec nejsou schopny vyvolat reakci žádnou, tak i méně škodlivé podněty vlivem rychlosti a protikladnosti svých proměn přinutí nervy vyvolat tak silné reakce a rozpoltit je tak surově, až vyčerpají své poslední zásoby síly a nedokážou tvořit zásoby nové, protože zůstávají v původním prostředí. Tato neschopnost reagovat na nové podněty s potřebnou dávkou energie vytváří onen znuděný postoj, jejž ukazuje každé dítě velkoměsta v porovnání s produkty mnohem pokornějšího a vyrovnanějšího prostředí. (Simmel, 1971: 73) Z textů G. Simmela a jeho popisu anonymity hustě zalidněného města vychází mimo jiné Zygmund Bauman 5. V díle ÚVAHY O POSTMODERNÍ DOBĚ (2006) popisuje čtyři typy postmoderní osobnosti, kterými jsou tulák, zevloun, turista a hráč 6. Kulturní vzorec zevlouna se vytvořil v moderní společnosti jako produkt anonymity, v níţ spolu den co den koexistují 4 ( ) Významný německý sociolog, filosof a kritik, představitel formální sociologie a filosofie ţivota. Bývá řazen mezi otce zakladatele moderní sociologie. 5 Nar Polský sociolog, který od roku 1971 ţije ve Velké Británii, uznávaný zejména pro úvahy o postmoderním konzumerismu a souvislostí mezi modernitou a holocaustem. 6 Tyto typy existovaly i v době moderní, ale v té době se navzájem vylučovaly a zároveň patřili do marginalizovaných částí společnosti. V postmoderní době se tyto typy staly v kaţdodenním ţivotě normou chování (Bauman, 2006) a mohou fungovat vedle sebe v jeden čas i u jednoho člověka. 13

15 lidé vzájemně cizí, kteří nemají potřebu tuto cizost překonat. Onen Cizí má dvě tváře, my je však nejsme schopni vidět obě. Stejně jako ostatní, i my při procházce městem prezentujeme jen část své osobnosti, pouze svůj povrch. Právě zde se rodí Baumanovo dívání se bez vidění, které odkazuje k povrchu věcí, povrch sám se pak ukazuje smyslům jako potenciální objekt především dotykových, hmatových pocitů. Dívání se bez vidění je náhraţkou, tušením a pravzorem dotýkání bez objímání, hlazení bez tulení. Prezentace Já na městské ulici, adresovaná ostatním chodcům, je především, ba moţná výhradně, prezentací povrchu kompozice obrazu je podřízena anticipaci dotyku. Právě potenciální hmatové vjemy se předvádějí, vystavují se do popředí, činí se nápadnými a křiklavými proto, aby se neodbytně vnucovaly zraku (Bauman, 2006). Také Wolfgang Welsch 7 (1993) spojuje hlavní přelom od estetiky k anestetice se vznikem velkoměst. Upozorňuje, ţe anestetika není výsadou postmoderny, ale spíše moderny. Město totiţ jiţ přesto být místem pro přirozené potřeby člověka. Welsch pouţívá pojem anestetika jako protipojem k estetice, ne však ve smyslu duálního vymezení negativní pozitivní, ani ve smyslu protikladu. Anestetika označuje takový stav, ve kterém je zrušena elementární podmínka estetického schopnost pociťovat. Zatímco estetika zesiluje pocit, anestetika tematizuje necitlivost ve smyslu ztráty, přerušení nebo nemožnosti senzibility a to také na různých úrovních: počínaje fyzickou otupělostí až po duchovní slepotu. Anestetika má zkrátka co do činění s odvrácenou stranou estetiky (Welsch, 1993: 10. Vlastní překlad). Podle Welsche je nutné zavést, nebo alespoň přemýšlet o tomto pojmu, neboť hranice estetiky jsou příliš úzké. Oproti počátečním snahám a záměrům došlo k jejímu omezení na oblast umění, nebo dokonce pouze na problematiku krásy. Welsch proto navrhuje její rozšíření na anestetiku jako tematizaci vjemů všech druhů, smyslových 7 nar

16 i sluchových, každodenních i sublimních, těch, které pocházejí ze živého světa, i uměleckých (Welsch, 1993: 9. Vlastní překlad). Jak autor píše, ţijeme v době estetizace, o estetice se neustále mluví a zároveň je to patrné na rovině individuálního stylingu i například u urbanizace, na všech úrovních ţivota ve společnosti. Ze všech stran na nás útočí podněty, a my se ocitáme pod velkým tlakem. Jsme zahlceni reklamou, která se nám snaţí výrobky idealizovat a zkrášlovat. Vše působí esteticky. Hrne se na nás obrovské mnoţství informací, které formují vlastní svět, a člověk často nedokáţe rozlišit, co je realitou a co smyslovým klamem. Na psychické rovině směřuje stimulace k neustále novému rozviřování vzrušenosti prostřednictvím drobných událostí, podnětů. Tyto podněty vytvářejí vyprázdněnou euforii a stav transové nezúčastněnosti (Welsch, 1993: 12). Nová ctnost 80. let tzv. coolness je příznakem nové anestetiky: jde o nezúčastněnost, znecitlivění, přitom aţ na omamně vysoké úrovni podnětů. Estetická animace probíhá na dvou rovinách jako opojení a zároveň jako otupělost. Lidé v současnosti a ještě více v budoucnosti budou stále více ztrácet kontakt a cit ke kdysi autentické, konkrétní skutečnosti, která mezitím poklesla na neautentickou, sekundární a zdánlivě bezbarvou realitu. Tato anestetizace vůči někdejší realitě je odvrácenou stranou vzestupu nové reality, vzestupu technologie (Welsch, 1993). Jakási nezúčastněnost a otupělost je vlastní většině teorií, které se váţou k tématu vnímání v městském veřejném prostoru. Obdobné názory lze najít také u kritika a esejisty Williama Hazzlita 8, který jiţ v roce 1806 napsal: Množství věcí, které vidíme, když žijeme ve velkém městě, baví mysl jako pouťová atrakce, ale nezásobí ji myšlenkami. Myšlení pak obvykle zmechaničtí a zpovrchní. (Hazlitt, 2002: 90)

17 Obecně se lze v literatuře jiţ od antiky setkat se dvěma způsoby popisu města (Stierle, 2001). Za prvé se jedná o líčení města jako místa překypujícího pozoruhodnostmi, za druhé pak jako vyčerpávajícího místa plného hektického ţivota 9. Blaţek (1999) toto vidí jako tzv. konflikt nečitelností vzrušit se z nečitelnosti podle něj můţe člověk, který do města přišel zvenčí, například vesničan nebo turista. Právě přemíra informací na jednom místě pro něho můţe zapříčinit jakousi zmatenost, špatnou orientaci, nečitelnost. Ve změti sdělení ve veřejném prostoru se lidé realizují pomoci své schopnosti číst; naplnění této schopnosti pro ně představuje zdroj emotivní satisfakce (Blaţek, 1999). Naráţejí přitom na zásadní problém nedostatku relevantních sdělení. Podle Blaţka nejsme v současné společnosti bombardováni informacemi, ale zoufale toužíme po textu, který by byl čitelný v tom smyslu, že by nám stál ze přečtení. Nejsme zahlceni čtením, ale něčím, co se nedá číst (Blaţek, 1999) 10. Je tedy nezbytné informace i vizuální sdělení třídit a soustředit se na ty relevantní, ovšem vizuální smog ve městě můţe tento poţadavek značně komplikovat. Celá problematika vizuálních sdělení ve veřejném prostoru se úzce dotýká spotřebitele, kolemjdoucího a účinnosti, se kterou na něj reklamní sdělení působí. Účinky venkovní reklamy, stejně jako dalších druhů mediální komunikace, jsou jen těţko měřitelné. Reklamní agentury nezřídka zveličují vliv, zatímco odborníci a také někteří zaměstnanci reklamního průmyslu měření účinnosti reklamy zpochybňují: Je zarážející, že reklamní průmysl považuje procházení či projíždění okolo reklamní plochy automaticky za druh vnímání, zatímco sociologické výzkumy mluví v souvislosti s městským prostorem o míjení a nepozornosti. (Cronin, 2012: 59. Vlastní překlad) Vnímání reklamy je vţdy subjektivní, a i v rámci jednoho subjektu se podle podmínek můţe výrazně proměňovat. 9 Teprve osvícenství začíná být schopno ve vztahu k městu drţet obě tyto polohy a chápat je jako ambivalentní tedy odpudivé a fantastické zároveň. 10 Dostupné na 16

18 1.3 Český kontext Pro pochopení aktuálního stavu vizuálního smogu na území PPR je kromě obecných teorií, jimiţ jsem se zabývala výše, nutné zohlednit také specifický český kontext, který se do současného stavu vizuálního smogu v PPR promítá. Výrazně se na vztahu obyvatel ČR k reklamě a venkovní reklamě podepsalo období mezi lety 1948 aţ Před rokem 1989 u nás neexistoval standardní reklamní průmysl, pravidla centrálně řízeného systému mohou být v jistém směru povaţovány za opak fungování kapitalistického trhu. Malé mnoţství propagačních firem neprospívalo konkurenci na trhu. Pro reklamní sdělení od roku 1945 do roku 1989 byla typická jednotnost, která kontrastuje s dnešní rozmanitostí. Vizuální sdělení ve městech byla centrálně řízená, v důsledku nešlo o reklamní sdělení jako takové, pojem reklama byl dokonce oficiálně nahrazován pojmem propagace, šlo spíše o proklamaci ideologie vládnoucí strany 11. Zásadní změna nastala se změnou reţimu a v následujících 90. letech. Toto období se ukázalo jako stěţejní pro formování současného stavu z několika důvodů. Do reklamou neposkvrněného prostředí proudilo díky otevření hranic obrovské mnoţství reklamních sdělení a reklamních praktik. To v české společnosti zapříčinilo aţ euforické uvolnění stylových forem a mnohdy bohuţel také absenci estetického cítění. Mnohá reklamní sdělení byla převzata v podstatě beze změny a navíc jejich umisťování do veřejných prostor bylo masivní. Zpočátku neexistovala ţádná omezení, jakou reklamu a kam umístit. Pole grafického designu a sféra venkovní reklamy nebyla v devadesátých letech výjimečná, a proto i zde se projevila nekoncepčnost a živelnost, které byly příznačné pro revoluční dění v této době obecně ( ). Kulturní plakát, před rokem 1990 nejúčinnější a nejoblíbenější prostředek propagace, vytlačily billboardy, megaboardy a citylighty, pracující s mnohem agresivnějšími formami reklamy. (Richtr, Záruba, 2008: 70). 11 O dobové reklamě podrobněji Pavlů, 1978 a Vysekalová,

19 Vše najednou muselo být komerčně označeno, nově vzniklé značky a loga musely hledat místo na trhu a odlišovat se od konkurence. Vizuální komunikace firmy byla chápána jako základ trţního úspěchu a naprosto neodmyslitelná součást kaţdodenního ţivota. Jak dokazuje průzkum agentury MarkTest z roku , na počátku 90. let český spotřebitel přijímal reklamu téměř náboţně a bezmezně jí věřil. Vizuální komunikace v městském veřejném prostoru se v 90. letech neřídila v podstatě ţádnými pravidly, stěţejním zájmem bylo umístění co největšího mnoţství reklamních sdělení. Distributoři a obchodníci proto umisťovali komerční sdělení bez ohledu na typ reklamy, bez ohledu na místa určená pro výlep či umístění reklamy, bez citu pro architekturu. Vše bylo podřízeno individuálnímu zájmu a vkusu prodejce a představám o zákazníkovi. Přílišný zřetel nebyl brán na sousední obchod, na vhodnost typu reklamy, ani na umístění. Zároveň čím více reklamy se ve veřejném prostoru objevovalo, tím rostla její agresivita ať jiţ v textu, barevnosti, či osvětlení. Spolu s reklamou na český trh vtrhly zahraniční reklamní agentury 13 a následně pak začaly vznikat české společnosti 14. Vývoj ve vztahu k reklamním praktikám a regulace reklamy se ustanovovaly pozvolna. Jistou proměnu ve veřejném prostoru lze sledovat také ve vztahu grafického designu a architektury. Povrch architektonických objektů původně fungoval pouze v architektonickém rámci, ale od 90. let 20. století se navíc dostávají do popředí zájmů také designérů, grafických designérů či umělců. Fasády domů tvoří kulisy našeho veřejného prostoru a jsou místem pronikání komerčního sdělení a reklamy do veřejného prostoru měst. Proměnily se v informační média, v tzv. mediální fasády. Rapidní vývoj LED a digitálních technologií na počátku 90. let 20. století přinesl do architektury nové téma mediální fasádu a změnu vnímání jejích funkcí pro komunikaci ve veřejném prostoru. Mediální fasáda začala být 12 Podrobněji na 13 Deutche-Plakat Werbung (dnes euroawk) z Německa, Avenir z Francie, Europlakat z Rakouska, Oris z Rakouska, Akzent Media z Rakouska a East West Media z Belgie. 14 například Idols, Billboard, Rail Reklam, Info Slušovice, Billboard Praha. 18

20 vnímána jako moderní interface transparentní komunikace vnitřním provozem v budově a prostorem, který ji obklopuje. (Záruba, 2007: 50) Od konce 80. let formuje českou společnost a celou západní civilizaci také razantní proměna ve sféře technologií digitalizace. Masivní boom počítačů a následně internetu, zlevnění součástek a tedy i jejich zpřístupnění široké veřejnosti přineslo proměnu celé společnosti. Snahy o reflexi těchto neustálých společenských proměn vedly k zavedení pojmu informační společnost, ve které vytváření, distribuce, rozšiřování, vyuţívání, integrace a manipulace s informacemi představuje stěţejní ekonomickou, politickou a kulturní aktivitu. Informační společnost se stane novým typem lidské společnosti, naprosto rozdílné od společnosti průmyslové. Základ pro toto tvrzení leží v myšlence, že se produkce informačních hodnot stane hnacím motorem pro utváření a rozvoj společnosti na místo hodnot materiálních. (Masuda, 1990: 3) Názory na stav a fázi vývoje současné společnosti se liší, podle některých jiţ v informační společnosti ţijeme, dle dalších (především Van Dijk,1999) k informační společnosti, někdy téţ nazývané společností síťovou, teprve směřujeme. Pro potřeby této práce je přínosná teorie amerického sociologa Daniela Bella (1973). Hovoří o post-industriální společnosti, která je v jeho pojetí shodná s pojmem informační společnost. Post-industriální společnost je novým typem společnosti, která navazuje na společnost industriální a pre-industriální. Dle Daniela Bella se znovu zcela proměnily vztahy uvnitř společnosti, stejně jako tomu bylo jiţ v minulosti. Hlavní hybnou silou se stávají nové technologie, které dále proměňují veškeré sféry společnosti. Nejdůleţitějším typem vědění v post-industriální společnosti se stává teoretické poznání a institucionálním symbolem je univerzita. Informace je tak stěţejní komoditou a základem celé společnosti; komunikace, 19

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image VYMEZENÍ POJMŮ 1 V našem oboru se v souvislosti s vizuálním stylem často používají pojmy, které se často zaměňují: Corporate design-vizuální styl Jednotný vizuální styl Logo manuál Design manuál (grafický

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu 1 Obsah 2 úvod.......................................................................................... 3 1 / jednotný vizuální styl

Více

Logomanuál Strany svobodných občanů

Logomanuál Strany svobodných občanů Logomanuál Strany svobodných občanů 0.0 Obsah manuálu 1.0 Úvod manuálu...5 2.0 Logotyp...7 2.1 Negativní varianta...9 2.2 Černobílá varianta.... 11 2.3 Konstrukce, ochranná zóna...13 2.4 Minimální velikost...15

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Hodnocení oponenta bakalářské práce

Hodnocení oponenta bakalářské práce Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací Hodnocení oponenta bakalářské práce Jméno a příjmení studenta Nike Silná Vedoucí práce MgA. Václav Ondroušek Obor/ateliér Multimedia a

Více

Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků - viz předmět Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků - viz předmět Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Umění a kultura Výtvarná tvorba Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Výtvarná tvorba je vzdělávací

Více

Nosiče venkovní reklamy

Nosiče venkovní reklamy Nosiče venkovní reklamy Billboardy Bigboardy Mostní konstrukce Billboardy 510 x 240cm Bigboardy 960 x 360cm Nezbytnou součástí dnešního marketingu je i reklama. Stále se rozvíjející částí reklamy je i

Více

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu.

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_15 Název materiálu: Komerční reklama Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Reklama je fenoménem doby. Je dobré třídit a poznávat druhy reklam.

Více

EVROPA A GLOBALIZACE

EVROPA A GLOBALIZACE EVROPA A GLOBALIZACE 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Evropa a globalizace V této kapitole se dozvíte: Kdy vznikla globalizace. Proč se 80. léta 20. století nazývají jako turbulentní. Jak moc jsou média

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2014/2015

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2014/2015 Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové Přijímací zkoušky 2014/2015 Studijní program: N6734 Sociální politika a sociální práce Studijní obor: Sociální práce navazující magisterské studium Varianta

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2180(INI) 6. 11. 2013. Vstříc plně integrovanému audiovizuálnímu světu (2013/2180(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2180(INI) 6. 11. 2013. Vstříc plně integrovanému audiovizuálnímu světu (2013/2180(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro kulturu a vzdělávání 6. 11. 2013 2013/2180(INI) NÁVRH ZPRÁVY Vstříc plně integrovanému audiovizuálnímu světu (2013/2180(INI)) Výbor pro kulturu a vzdělávání Zpravodajka:

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz 1. Metoda výuky: Prezenční studium přednášky a cvičení Kombinované studium cvičení Metody hodnocení, ukončení předmětu:

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Vyjádření k návrhu Pražských stavebních předpisů z pohledu Asociace venkovní reklamy

Vyjádření k návrhu Pražských stavebních předpisů z pohledu Asociace venkovní reklamy Vyjádření k návrhu Pražských stavebních předpisů z pohledu Asociace venkovní reklamy Asociace venkovní reklamy (dále jen AVR ) v uplynulých dnech doručila na IPR MHMP připomínky k návrhu Pražských stavebních

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

MeTOdický pokyn. k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín

MeTOdický pokyn. k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín MeTOdický pokyn k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín Městský úřad Český Těšín Odbor územního rozvoje, úsek státní památkové péče

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Informace. Roman Bartoš

Informace. Roman Bartoš Informace Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

TISKOVÁ KONFERENCE SOCR ČR A ICSC

TISKOVÁ KONFERENCE SOCR ČR A ICSC TISKOVÁ KONFERENCE SOCR ČR A ICSC 3. 12. 2014 1 a CHTĚJÍ ČEŠI OMEZIT PRODEJNÍ DOBU? KOLIK ČECHŮ A JAK ČASTO NAKUPUJE O SVÁTCÍCH? CO ČEŠI O SVÁTCÍCH OBVYKLE NAKUPUJÍ? MÁ PODLE ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ STÁT

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Architektura a environmentální vzdělávání. Tomáš Kažmierski

Architektura a environmentální vzdělávání. Tomáš Kažmierski Architektura a environmentální vzdělávání Tomáš Kažmierski Člověk si zdokonaluje svůj vlastní svět a příroda se mu čím dál častěji stává pouhou kulisou. Při troše štěstí ji sleduje při pohledu z okna nebo

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Výtvarná výchova 1. 9. ročník 1. 3. ročník 1 hodina týdně 4. 5. ročník 2 hodiny týdně 6. 7.

Více

Nastolování agendy- souvislosti a procesy. Vývoj problematiky Veřejný problém a jeho hlavní rysy K formování veřejné, mediální a politické agendy

Nastolování agendy- souvislosti a procesy. Vývoj problematiky Veřejný problém a jeho hlavní rysy K formování veřejné, mediální a politické agendy Nastolování agendy- souvislosti a procesy Vývoj problematiky Veřejný problém a jeho hlavní rysy K formování veřejné, mediální a politické agendy Vývoj problematiky Schopnost médií nastolovat důležité problémy

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Marketingový výzkum 11 Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Struktura přednášky Proč realizovat výzkum marketingové komunikace? Příprava výzkumu Přehled typů a metod výzkumu Podstata některých metod

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás žene do záhuby podporou zbytečného konzumu a zbavuje nás naší vůle? Část výzkumu, jejíž výsledky předkládá ČMS ČESKÁ MARKETINGOVÁ

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz rebel art Adresa: Kozí strana 791/18A Střelice, 664 47 Telefon: +420 534 009 212 Mail: info@rebelart.cz Poskytujeme služby od kreativního uvažování a plánování,

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit

Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit Datum zveřejnění: 19. 12. 2010 Verze: 1.7 (finální) 1 Manažerské

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice červen 2012 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 3/2010 ve dnech 21.

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

PŘÍRUČKA KVALITY MĚSTSKÉHO ÚŘADU OTROKOVICE ---------------------------------

PŘÍRUČKA KVALITY MĚSTSKÉHO ÚŘADU OTROKOVICE --------------------------------- PŘÍRUČKA KVALITY MĚSTSKÉHO ÚŘADU OTROKOVICE --------------------------------- Tato má pro veřejnost informativní charakter a odkazy v ní uvedené slouţí pro práci zaměstnanců MěÚ. kopírován, upravován nebo

Více

ACTA NON VERBA, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 obecně prospěšné společnosti ACTA NON VERBA

ACTA NON VERBA, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 obecně prospěšné společnosti ACTA NON VERBA ACTA NON VERBA, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 obecně prospěšné společnosti ACTA NON VERBA Obsah: 1. Základní teze:... 4 2. Název, motto:... 4 3. Fungování společnosti... 5 Vyvolávat tlak veřejnosti

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

Budoucnost pracovního práva JUDR. PETR BEZOUŠKA PH.D.

Budoucnost pracovního práva JUDR. PETR BEZOUŠKA PH.D. Budoucnost pracovního práva 1 JUDR. PETR BEZOUŠKA PH.D. Jednoduchá výchozí myšlenka Jaroslav Preiss kdysi konstatoval, že v pracovním poměru se jedná o to, aby dělníku se dobře vedlo, aby pracoval řádně

Více

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Verze 1.0 ke dni 1. 3. 2011 Územní aspekty implementace Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad

Více

Maturitní práce z Estetické výchovy 2015

Maturitní práce z Estetické výchovy 2015 Maturitní práce z Estetické výchovy 2015 1. Japonská zahrada Problematika japonské zahradní architektury, její vztah k japonskému umění Návrh vlastní japonské zahrady -součástí práce bude model navržené

Více

Robert Kořínek PROGRAMY PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ OD TEORIE DO PRAXE

Robert Kořínek PROGRAMY PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ OD TEORIE DO PRAXE Robert Kořínek PROGRAMY PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ OD TEORIE DO PRAXE Pojem předcházení vzniku odpadů V oblasti OH pojem známý, doposud ale prakticky neřešený, v hierarchii způsobů nakládání s odpady na

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Postoj české veřejnosti k reklamě

Postoj české veřejnosti k reklamě TISKOVÁ ZPRÁVA 26. února 2013 Postoj české veřejnosti k reklamě Češi nejlépe hodnotí reklamu v místě prodeje, 8% populace tvrdí, že si jí všimne a 31% podle ní nakupuje. Třetina zákazníků by dokonce uvítala

Více

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA.

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Průřezová témata vstupují do vzdělávání jako aktuální zajímavé odkazy k pochopení správnému vnímání různých procesů v současné společnosti. Mají především ovlivňovat postoje,

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání Kristýna Hrubanová Kdo jsme NaZemi je česká nevládní organizace (2004-2011 Společnost pro Fair Trade) zaměřuje se na propojenost našeho spotřebního chování

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

POKYNY PRO UMÍSŤOVÁNÍ REKLAMNÍCH A INFORMAČNÍCH ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A JEJÍHO OCHRANNÉHO PÁSMA

POKYNY PRO UMÍSŤOVÁNÍ REKLAMNÍCH A INFORMAČNÍCH ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A JEJÍHO OCHRANNÉHO PÁSMA POKYNY PRO UMÍSŤOVÁNÍ REKLAMNÍCH A INFORMAČNÍCH ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A JEJÍHO OCHRANNÉHO PÁSMA Výsledky aktuálně provedeného průzkumu (10/2015) stavu znečištění všech objektů i veřejného

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Petr Vávra Project Manager / ECE Projektmanagement Praha Nákupní centra ECE 83 center ve správě Celková prodejní

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA Specializace z výtvarné výchovy 2-4 Seznamování s uměním v praxi 2 Teorie výtvarného a samostatně vyhledává informace o dané tematice, autorovi; aktivně se podílí na programu exkurzí; vyjádří vlastní prožitky

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

LIGA NEÚPLATNÝCH liberální národní obchodní klub samospráv, podnikatelů a firem PRAVDA ČEST DŮVĚRA

LIGA NEÚPLATNÝCH liberální národní obchodní klub samospráv, podnikatelů a firem PRAVDA ČEST DŮVĚRA LIGA NEÚPLATNÝCH liberální národní obchodní klub samospráv, podnikatelů a firem PRAVDA ČEST DŮVĚRA Motivační heslo Mluv pravdu Staň se čestným Získej důvěru Výklad pojmů NEÚPLATNOST v anglicky mluvících

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44

Více