Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. Katedra dějin umění a estetiky. Diplomová práce. Mgr. Kateřina Šlaufová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. Katedra dějin umění a estetiky. Diplomová práce. Mgr. Kateřina Šlaufová"

Transkript

1 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Katedra dějin umění a estetiky Diplomová práce Mgr. Kateřina Šlaufová Vizuální smog v Pražské památkové rezervaci Visual Pollution in the Prague Historical Town Reserve Praha 2012 Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D.

2 Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí práce Mgr. Martině Pachmanové, Ph. D., a všem ostatním, kteří se na výsledku podíleli.

3 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s vyznačením všech pouţitých pramenů a spoluautorství. V Praze dne

4 ABSTRACT This thesis focuses on the visual overload in the Prague city center, the Prague Town Historical Reserve. Its goal is to formulate main problems and find a way how to deal with them and eliminate them. First part is theoretical and it shows the problem in a wider context. It shows the overall historical view on this issue and also more contemporary theoretical approaches, Czech context and current situation. As it concentrates on the Prague Town Historical Reserve it talks about different types of outdoor advertisements that can be found being used and about the actual Czech legislative connected to this topic. The case study of three chosen places in the Prague Town Historical Reserve shows the crucial problems and violations of the legislative. It uses visual sociology methodologies based on the analysis of photographic material and it pays special attention to the amount of visual information in town, the types of the advertisement, size, material, suitability and place and legality. It delivers enough conclusions for changing the legislative and strictly limiting inappropriate cases of outdoor advertisement. Those instructions and recommendations are described in the last chapter.

5 Obsah SEZNAM ZKRATEK... 5 ÚVOD OBECNĚ K PROBLEMATICE VIZUÁLNÍHO SMOGU Terminologie Vizuální smog ve městě Český kontext Současný stav VIZUÁLNÍ SMOG NA ÚZEMÍ PPR Typy zařízení pro informace, reklamu a propagaci Legislativní rámec PŘÍPADOVÁ STUDIE Úvod případové studie Lokality Kategorie hodnocení Řešení případové studie Roh Václavského náměstí a ulice Na Příkopě, hranice Starého a Nového Města Malostranské náměstí, Malá Strana Karlovo náměstí, Nové město Shrnutí případové studie NAVRHOVANÁ ŘEŠENÍ Soulad s architekturou Zákaz nových prostor pro umisťování zařízení pro informace, reklamu a propagaci Velikost Barevnost Materiály Konstrukce Vybrané typy zařízení pro informace, reklamu a propagaci Komplexnost Vkus ZÁVĚR ZDROJE... 99

6 SEZNAM ZKRATEK HMP = hlavní město Praha MHMP = Magistrát hl. m. Prahy MHMP OPP = Magistrát hl. m. Prahy Odbor památkové péče MOZD = Metropolitní ozvučná deska NPÚ = Národní památkový ústav OP = ochranné pásmo PPR = Praţská památková rezervace PZ = památková zóna UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ÚNV = Ústřední národní výbor 5

7 ÚVOD Ţijeme v informační společnosti, ve které se rapidně zvyšuje mnoţství informací, ať jiţ aktivně vyhledávaných, či pasivně přijímaných. Jako nezamýšlený důsledek digitalizace a informačního boomu dochází k informačnímu přesycení. Pro člověka je stále obtíţnější se v takovém prostředí zorientovat a vybrat relevantní informace a efektivně je vyuţít. Mnohdy proto pociťuje úzkost a deprivaci. Zároveň po celé dvacáté století vzrůstal význam a mnoţství vizuálních informací, a to jak v soukromé, tak ve veřejné sféře. Právě na veřejně přístupných místech, často ve městech, vede hromadící se mnoţství vizuálních informací k potlačování významu architektury, celkové nepřehlednosti a chaosu. Tyto a další skutečnosti popsané v první kapitole lze souborně shrnout pod pojem vizuální smog. V historických centrech měst je s vizuálními informacemi zejména v podobě reklamních sdělení mnohdy zacházeno necitlivě a nevhodně. Z toho důvodu je nutné zabývat se problematikou vizuálního smogu a hledat způsoby omezování působení vizuálních podnětů v historických centrech. Diplomová práce VIZUÁLNÍ SMOG V PRAŢSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACI dokládá existenci vizuálního smogu na území Praţské památkové rezervace a zabývá se jeho konkrétní podobou: s jakými typy reklamy se setkáváme; jak jsou umístěny; jakému právnímu rámci podléhají a kdo dohlíţí na jeho plnění; jaké prohřešky proti legislativě se vyskytují nejčastěji; kde se naopak setkáváme s příkladným řešením. Na základě podrobné analýzy si klade za cíl vytyčit hlavní problémy na území PPR a navrhnout jejich řešení. Cílem práce není hodnotit grafickou a typografickou úroveň těchto reklamních sdělení. První kapitola je úvodem do problematiky. Po zhodnocení terminologie následuje hledání historických paralel k problematice vizuálního smogu. Významným milníkem je zrod velkoměst, který proměnil celou společnost i její představu o ţivotě. Ve městě se začalo naráz 6

8 objevovat znatelně větší mnoţství různých podnětů. Sociologové, filosofové, básníci i obyčejní lidé si všímali jakési roztěkanosti a chaotičnosti, kterou vznik velkoměst přinesl. Kapitola neusiluje o kompletní výčet všech zmínek o vizuálním smogu, ale poukazuje na šíři problému a jeho historickou relevanci. Dokazuje, ţe vizuální smog není novým fenoménem, ale ţe se s ním potýkali i naši předkové, jen v dnešní době je vizuální smog ještě umocněn. První kapitola ukazuje, proč je vůbec potřeba zabývat se vizuálním smogem a proč je tak důleţité a naléhavé hledat způsoby, jak jej co nejvíce omezit. K naléhavosti řešit současný stav vizuálního smogu ve městech výrazně přispěla proměna společnosti způsobená digitalizací. Ta mimo jiné značně usnadnila celý proces vzniku grafických sdělení, jejich produkci i následné šíření. Do aktuální podoby českých ulic se promítá také nedávná historie. Do roku 1989 zde venkovní reklama existovala jen ve velmi omezené podobě, naopak 90. léta minulého století přinesla masivní nárůst reklamy, kterou většinová česká společnost přijímala nekriticky. Praktiky z tohoto období jsou bohuţel stále patrné a dosud se projevují v nevalné kvalitě mnohých venkovních reklamních sdělení. Původně jsem zamýšlela věnovat zahraniční legislativě více prostoru a závěry pro českou legislativu odvodit ze srovnání se zahraničím. Při podrobné analýze se ovšem tato myšlenka nepotvrdila. Kaţdý stát, kaţdé území a město je natolik specifické, ţe nemůţe převzít pravidla odjinud. Praha je úzce vázána na svou historii, a podobu domů i reklamy lze tudíţ jen těţko srovnávat s jinými městy. Úpravy a návrhy proto musí vycházet přímo z dané lokality a z problémů, které byly v daném prostředí zjištěny. Proto výsledky této práce, tedy formulace legislativních úprav a dalších doporučení pro zmírnění vizuálního smogu na území PPR, vznikly přímo na základě zkoumání konkrétních nedostatků a prohřešků na tomto území. Druhá kapitola představuje podrobnější základ pro následnou analýzu vizuálního smogu na území PPR. Popisuje jednotlivé typy zařízení pro informace, reklamu a propagaci 7

9 s ohledem na jejich historii a věnuje se aktuálně platnému legislativnímu rámci vztahujícímu se na území PPR. Hlavní částí práce je případová studie. Oblast PPR byla vybrána proto, ţe se jedná o vymezené území s vysokou historickou hodnotou pro Prahu i celou Českou republiku. Pravidla, jak vizuální smog omezit, co povolit a co naopak úplně zakázat, stanovená pro historické území PPR, mohou slouţit jako východisko pro další místa ČR. Samotná případová studie vychází z metod vizuální sociologie, jejímţ předmětem je dle Piotra Sztompka (2007) vizuální univerzum společnosti, které je tvořeno vizuálními představami a vizuálními projevy. Pro účely diplomové práce byl v roce 2012 proveden sběr fotografií dokumentujících současný stav vizuálního smogu ve vybraných lokalitách PPR, které byly pouţity jako materiál k další analýze. Dále byly stanoveny hodnotící kategorie, jako je mnoţství vizuálních informací, velikost, typ a materiál reklamního zařízení a jejich vhodnost. Právě poslední zmíněná kategorie vedla k přesnému pojmenování prohřešků proti vizuální čistotě a k následné formulaci legislativních úprav a obecných doporučení, kterým je věnována poslední kapitola. Předkládá konkrétní návrhy a doporučení, kterými by se měla legislativa i další oblasti v rámci omezování vizuálního smogu na území PPR řídit. Pro celou práci byl velmi přínosný text Jaroslava Patery REKLAMA V PROSTORU z roku Autor se v ní věnuje obdobným problémům jako tato diplomová práce. Některá jím formulovaná pravidla jsou pro dnešní svět zcela nepouţitelná, ale z jiných bylo moţné vycházet. V kaţdém případě slouţil text jako inspirace a do značné míry také jako motivace. 8

10 1. OBECNĚ K PROBLEMATICE VIZUÁLNÍHO SMOGU 1.1 Terminologie Problematika reklamního, komerčního či vizuálního smogu, řevu, šumu, chaosu, stresu, přesycení nebo téţ urban spamu je znepřehledněna neukotveností pojmů, a tedy i nejasného vymezení. Všechny výše zmíněné pojmy odkazují ke stejné tematice, kaţdý z nich však zdůrazňuje odlišné aspekty a vychází z jiných předpokladů. Současná odborná literatura se této problematice věnuje pouze okrajově, proto neexistuje přesná definice jednotlivých pojmů, a tedy ani pomyslný návod, jak o této problematice diskutovat, natoţ pak jak ji řešit. Některé z pojmů jsou laické a jejich pouţívání jsem se v této práci záměrně vyhýbala. Jiné, například pojem vizuální stres, mohou být zavádějící. Vizuální stres odkazuje nejen k neuspořádanosti a k mnoţství reklamy a vizuálních informací, které na nás působí, zároveň je i lékařským termínem, někdy téţ nazývaný Scotopic Sensitivity Syndrome nebo Meares-Irlen Syndrome 1. Vizuální stres označuje symptomy, které se objevují během čtení, coţ jsou zejména iluze tvaru, pohyb barev v textu, rušivé elementy a následná ztráta kontroly nad textem a vizuální iritace. Vizuální stres můţe také vyvolat bolest hlavy a poruchu vnímání. Studie dokazující závaţnost symptomů vizuálního stresu se soustřeďuje pouze na déle trvající čtení a tedy čtení jako soustředěnou činnost. Mezi takto pojatým vizuálním stresem a tím, jenţ odkazuje k přemíře vizuálních podnětů ve veřejném prostoru, lze jistě hledat spojitosti. Prozatím ovšem neexistuje studie nebo text, který by tyto dvě oblasti provázal. Z toho důvodu tento termín v diplomové práci nezavádím. 1 Symptomy vizuálního stresu nezávisle na sobě zpozorovaly vědkyně Olive Meares v roce 1980 a Helen Irlen roku Olive Meares roku 1980 navrhla také tónovaná skla brýlí, která zlepšovala schopnost čtení lidem s nesoustředěností a s určitým typem dyslexie. Později moţnosti těchto brýlí rozšířila psycholoţka Helen Irlen, MA, LFMT. Ta zaloţila a v současné době vede Irlen Institut zaměřený na léčbu problémů se čtením, dyslexii, ADD/HD a dalších psychických symptomů za pouţití barev. 9

11 V zahraničních textech narazíme na pojem urban spam, popř. visual, tedy vizuální, spam. Sousloví vychází z nevyţádaného sdělení masově šířeného po internetu, ale jeho historie i šíře sahá také za hranice internetu. I přesto je s ním silně asociován, z toho důvodu se nedomnívám, ţe by bylo pro účely této práce vhodné pojem vizuální spam pouţívat. Urban spam je jiţ pevně propojen s městským prostředím. Poprvé jej pravděpodobně pouţil Russell Davies 2, aby vystihl fakt, ţe současná společnost produkuje reklamu v podstatě na jakémkoliv dostupném místě, od hrnků přes nábytek aţ po všudypřítomné letáky či polepy. Poukazuje na mnoho případů, kdy reklamy působí jako obtěţování a nevítané narušení kaţdodennosti. Asi vůbec nejčastěji se objevuje termín visual pollution, tedy vizuální znečištění. Pojem zahrnuje neţádoucí a necitlivé změny vzhledu městské nebo kulturní krajiny umístěním reklam, poutačů, stojanů, vývěsních cedulí, neonových světel apod. Můţe negativně ovlivňovat percepci návštěvníků destinace i rezidentů (Výkladový slovník Kognitivního serveru, Univerzita Hradec Králové). Vizuální znečištění je estetickou kategorií, která reflektuje vliv znečištění na vztah člověka a ţivotního prostředí. Sám pojem znečištění odkazuje na negativní vliv na ţivotní prostředí. Specializace na vizualitu pak klade tuto problematiku především do kontextu prostředků reklamy. Vizuální znečištění má za následek homogenizaci kultur a unifikaci. Současná kultura hromadného konzumu a marketingu podporuje nárůst shody na úkor rozmanitosti. Jasným důkazem tohoto trendu je mimo jiné franšízová komerční architektura, která bývá nejsnazší a nejlevnější moţností, avšak přispívá ke stírání rozdílů lokálního i globálního charakteru 3, stejně jako je tomu u reklamních sdělení umístěných v ulicích města. Proto termín vizuální znečištění povaţuji za velmi výstiţný a přikláním se k jeho pouţívání. Vzhledem k výše uvedeným příkladům je však patrné, ţe se 2 Russell Davies vytvořil sadu karet Přestaňte mne obtěţovat urban spamem, které rozdával a umisťoval v místech, kde podle jeho názoru negativně působil urban spam. Celé znění karet na 3 Podrobněji na 10

12 jedná o pojem poměrně široký, zabývá se všemi rušivými elementy ve městě a krajině, kromě tištěných reklam i architektury či sloupy elektrického vedení. Z toho důvodu si pro účely diplomové práce vymezuji ještě pojem vizuální smog. Ten odkazuje k veřejnému prostranství a negativními konotacemi upozorňuje na alarmující stav a naléhavost řešení. Vizuální smog vnímám jako podkategorii k vizuálnímu znečištění, je omezen na reklamní sdělení vizuálního charakteru v kulturním prostředí, zejména ve městě. Je pro něj specifická vazba na architekturu daného prostoru a na kaţdodenní pohyb v něm. 1.2 Vizuální smog ve městě Vizuální smog je spojen s veřejným prostorem, který se od toho soukromého mimo jiné liší tím, ţe v něm na člověka působí v diametrálně větší míře vizuální znaky mediálních sdělení. V soukromém prostoru si navíc do značné míry sami volíme, jakými podněty se necháme ovlivnit, a ovlivňujeme téţ typy podnětů. Oproti tomu vizuální informace ve veřejném prostoru mají jiný charakter a jinou intenzitu, přijímáme je chtě nechtě, aktivně i pasivně. Reklamní sdělení a další vizuální informace promlouvají na člověka ve veřejném prostoru na kaţdém kroku, mnohdy nejsou aktivizovány vědomým činem recipienta, tedy aktivním vyhledáváním sdělení (na rozdíl od soukromého prostoru, kdy toto aktivní vyhledávání probíhá skrze zmáčknutí tlačítka televize nebo klávesnice na počítači), nýbrţ pouhým pohledem. Působení mediálních sdělení si tak ve většině případů neuvědomujeme a s kódy mediálních textů pak často zacházíme mechanicky a bezmyšlenkovitě. (Rumlenová, 2009). Kaţdodenně vyuţívaný veřejný prostor je pro značnou část populace totoţný s městem. Kratochvíl (1996) chápe město jako obraz lidského ţivota, přičemţ důraz klade na kulturní aspekt městského prostoru město jako prostředí kaţdodennosti moderního člověka je ze své 11

13 podstaty umělé povahy, jeho struktura je výsledkem lidské tvorby. Proto vypovídá o člověku více, neţ by se mohlo zdát. Odkrývá jeho způsob myšlení a vztah ke světu. Přírodní sloţky jsou nahrazeny umělými, přírodní rytmus autonomním rytmem sociálního ţivota (Kratochvíl, 1996: 73). Člověk jako takový je vždy bytostí kulturní, tzn. že jeho svět a jeho život není předurčen pouze přírodou, ale především tradicí, interakcí s druhými lidmi, porozuměním a svobodným rozhodnutím. (Kratochvíl, 1996: 74) Město je v podstatě materializovanou zkušeností a představou uspořádání světa tak, jak je vnímáme v dané době. Skrze něj jsou zvýrazňovány určité významy na úkor jiných a tím je sdělováno, jak daná společnost chápe svůj svět. Město je tak kulturním výrazem celku života určité historické epochy a určité společnosti. (Kratochvíl, 1996: 76) Světy člověka a města jsou tedy úzce propojeny. Město formuje základní zkušenost, která se týká celkového řádu světa, a ten pak pomáhá kaţdému člověku identifikovat sám sebe a pochopit celek jeho ţivota. Město mu svou podobou toto porozumění zprostředkovává, nabízí mu srozumitelnou, čitelnou scénu ţivota v jeho kaţdodenním i svátečním zaměření. Právě z toho důvodu pomůţe pochopení města a jeho problémů v dané epoše porozumět i dalším souvislostem. Nepřekvapí proto, ţe problém vizuálního smogu je v širším kontextu spojen se samotným vznikem měst, především pak velkoměst. V polovině 19. století, v době rozvoje moderní metropole, se v evropské civilizaci začínají objevovat myšlenky zaměřující se především na uţivatele měst, tedy na jejich obyvatele. Metropole pro mnohé představují překvapivý aţ šokující a nepřirozený jev, který plodí nový druh společenského chování (Williams, 2007: 59). Zajímavé bezesporu je, ţe jiţ v některých textech tehdejších teoretiků se setkáváme s větší či menší zmínkou o přesycenosti vjemů, a odtud pak lze hledat paralelu k vizuálnímu znečištění. 12

14 Jako příklad můţe poslouţit stať Georga Simmela 4 METROPOLE A DUŠEVNÍ ŢIVOT, poprvé publikovaná v roce Autor se snaţí osvětlit nezvyklé chování lidí ve velkoměstech, která jsou stále novým a fascinujícím jevem. Podle Simmela vyvolává velkoměsto u svých obyvatel stav chtěného umrtvení narkózy, která vědomě otupuje vnímání městského ţivota (Williams, 2007: 60). Tato narkóza je nutná, neboť města vytvořila tolik podnětů, tolik různých vjemů, ţe kdybychom je všechny přijali, pak bychom ztratili kontrolu. Aby tedy obyvatel města přeţil, musí svou zkušenost vědomě omezit, limitovat. Tento stav pak Simmel nazývá tzv. znuděným postojem : Neexistuje snad žádný psychický jev, který by byl tak bezpodmínečně vyhrazen městu, jako právě znuděný postoj. ( ) Stejně jako přehnaně smyslový život udělá z člověka znuděnce, protože stimuluje nervy k jejich maximální schopnosti reagovat, až nakonec nejsou schopny vyvolat reakci žádnou, tak i méně škodlivé podněty vlivem rychlosti a protikladnosti svých proměn přinutí nervy vyvolat tak silné reakce a rozpoltit je tak surově, až vyčerpají své poslední zásoby síly a nedokážou tvořit zásoby nové, protože zůstávají v původním prostředí. Tato neschopnost reagovat na nové podněty s potřebnou dávkou energie vytváří onen znuděný postoj, jejž ukazuje každé dítě velkoměsta v porovnání s produkty mnohem pokornějšího a vyrovnanějšího prostředí. (Simmel, 1971: 73) Z textů G. Simmela a jeho popisu anonymity hustě zalidněného města vychází mimo jiné Zygmund Bauman 5. V díle ÚVAHY O POSTMODERNÍ DOBĚ (2006) popisuje čtyři typy postmoderní osobnosti, kterými jsou tulák, zevloun, turista a hráč 6. Kulturní vzorec zevlouna se vytvořil v moderní společnosti jako produkt anonymity, v níţ spolu den co den koexistují 4 ( ) Významný německý sociolog, filosof a kritik, představitel formální sociologie a filosofie ţivota. Bývá řazen mezi otce zakladatele moderní sociologie. 5 Nar Polský sociolog, který od roku 1971 ţije ve Velké Británii, uznávaný zejména pro úvahy o postmoderním konzumerismu a souvislostí mezi modernitou a holocaustem. 6 Tyto typy existovaly i v době moderní, ale v té době se navzájem vylučovaly a zároveň patřili do marginalizovaných částí společnosti. V postmoderní době se tyto typy staly v kaţdodenním ţivotě normou chování (Bauman, 2006) a mohou fungovat vedle sebe v jeden čas i u jednoho člověka. 13

15 lidé vzájemně cizí, kteří nemají potřebu tuto cizost překonat. Onen Cizí má dvě tváře, my je však nejsme schopni vidět obě. Stejně jako ostatní, i my při procházce městem prezentujeme jen část své osobnosti, pouze svůj povrch. Právě zde se rodí Baumanovo dívání se bez vidění, které odkazuje k povrchu věcí, povrch sám se pak ukazuje smyslům jako potenciální objekt především dotykových, hmatových pocitů. Dívání se bez vidění je náhraţkou, tušením a pravzorem dotýkání bez objímání, hlazení bez tulení. Prezentace Já na městské ulici, adresovaná ostatním chodcům, je především, ba moţná výhradně, prezentací povrchu kompozice obrazu je podřízena anticipaci dotyku. Právě potenciální hmatové vjemy se předvádějí, vystavují se do popředí, činí se nápadnými a křiklavými proto, aby se neodbytně vnucovaly zraku (Bauman, 2006). Také Wolfgang Welsch 7 (1993) spojuje hlavní přelom od estetiky k anestetice se vznikem velkoměst. Upozorňuje, ţe anestetika není výsadou postmoderny, ale spíše moderny. Město totiţ jiţ přesto být místem pro přirozené potřeby člověka. Welsch pouţívá pojem anestetika jako protipojem k estetice, ne však ve smyslu duálního vymezení negativní pozitivní, ani ve smyslu protikladu. Anestetika označuje takový stav, ve kterém je zrušena elementární podmínka estetického schopnost pociťovat. Zatímco estetika zesiluje pocit, anestetika tematizuje necitlivost ve smyslu ztráty, přerušení nebo nemožnosti senzibility a to také na různých úrovních: počínaje fyzickou otupělostí až po duchovní slepotu. Anestetika má zkrátka co do činění s odvrácenou stranou estetiky (Welsch, 1993: 10. Vlastní překlad). Podle Welsche je nutné zavést, nebo alespoň přemýšlet o tomto pojmu, neboť hranice estetiky jsou příliš úzké. Oproti počátečním snahám a záměrům došlo k jejímu omezení na oblast umění, nebo dokonce pouze na problematiku krásy. Welsch proto navrhuje její rozšíření na anestetiku jako tematizaci vjemů všech druhů, smyslových 7 nar

16 i sluchových, každodenních i sublimních, těch, které pocházejí ze živého světa, i uměleckých (Welsch, 1993: 9. Vlastní překlad). Jak autor píše, ţijeme v době estetizace, o estetice se neustále mluví a zároveň je to patrné na rovině individuálního stylingu i například u urbanizace, na všech úrovních ţivota ve společnosti. Ze všech stran na nás útočí podněty, a my se ocitáme pod velkým tlakem. Jsme zahlceni reklamou, která se nám snaţí výrobky idealizovat a zkrášlovat. Vše působí esteticky. Hrne se na nás obrovské mnoţství informací, které formují vlastní svět, a člověk často nedokáţe rozlišit, co je realitou a co smyslovým klamem. Na psychické rovině směřuje stimulace k neustále novému rozviřování vzrušenosti prostřednictvím drobných událostí, podnětů. Tyto podněty vytvářejí vyprázdněnou euforii a stav transové nezúčastněnosti (Welsch, 1993: 12). Nová ctnost 80. let tzv. coolness je příznakem nové anestetiky: jde o nezúčastněnost, znecitlivění, přitom aţ na omamně vysoké úrovni podnětů. Estetická animace probíhá na dvou rovinách jako opojení a zároveň jako otupělost. Lidé v současnosti a ještě více v budoucnosti budou stále více ztrácet kontakt a cit ke kdysi autentické, konkrétní skutečnosti, která mezitím poklesla na neautentickou, sekundární a zdánlivě bezbarvou realitu. Tato anestetizace vůči někdejší realitě je odvrácenou stranou vzestupu nové reality, vzestupu technologie (Welsch, 1993). Jakási nezúčastněnost a otupělost je vlastní většině teorií, které se váţou k tématu vnímání v městském veřejném prostoru. Obdobné názory lze najít také u kritika a esejisty Williama Hazzlita 8, který jiţ v roce 1806 napsal: Množství věcí, které vidíme, když žijeme ve velkém městě, baví mysl jako pouťová atrakce, ale nezásobí ji myšlenkami. Myšlení pak obvykle zmechaničtí a zpovrchní. (Hazlitt, 2002: 90)

17 Obecně se lze v literatuře jiţ od antiky setkat se dvěma způsoby popisu města (Stierle, 2001). Za prvé se jedná o líčení města jako místa překypujícího pozoruhodnostmi, za druhé pak jako vyčerpávajícího místa plného hektického ţivota 9. Blaţek (1999) toto vidí jako tzv. konflikt nečitelností vzrušit se z nečitelnosti podle něj můţe člověk, který do města přišel zvenčí, například vesničan nebo turista. Právě přemíra informací na jednom místě pro něho můţe zapříčinit jakousi zmatenost, špatnou orientaci, nečitelnost. Ve změti sdělení ve veřejném prostoru se lidé realizují pomoci své schopnosti číst; naplnění této schopnosti pro ně představuje zdroj emotivní satisfakce (Blaţek, 1999). Naráţejí přitom na zásadní problém nedostatku relevantních sdělení. Podle Blaţka nejsme v současné společnosti bombardováni informacemi, ale zoufale toužíme po textu, který by byl čitelný v tom smyslu, že by nám stál ze přečtení. Nejsme zahlceni čtením, ale něčím, co se nedá číst (Blaţek, 1999) 10. Je tedy nezbytné informace i vizuální sdělení třídit a soustředit se na ty relevantní, ovšem vizuální smog ve městě můţe tento poţadavek značně komplikovat. Celá problematika vizuálních sdělení ve veřejném prostoru se úzce dotýká spotřebitele, kolemjdoucího a účinnosti, se kterou na něj reklamní sdělení působí. Účinky venkovní reklamy, stejně jako dalších druhů mediální komunikace, jsou jen těţko měřitelné. Reklamní agentury nezřídka zveličují vliv, zatímco odborníci a také někteří zaměstnanci reklamního průmyslu měření účinnosti reklamy zpochybňují: Je zarážející, že reklamní průmysl považuje procházení či projíždění okolo reklamní plochy automaticky za druh vnímání, zatímco sociologické výzkumy mluví v souvislosti s městským prostorem o míjení a nepozornosti. (Cronin, 2012: 59. Vlastní překlad) Vnímání reklamy je vţdy subjektivní, a i v rámci jednoho subjektu se podle podmínek můţe výrazně proměňovat. 9 Teprve osvícenství začíná být schopno ve vztahu k městu drţet obě tyto polohy a chápat je jako ambivalentní tedy odpudivé a fantastické zároveň. 10 Dostupné na 16

18 1.3 Český kontext Pro pochopení aktuálního stavu vizuálního smogu na území PPR je kromě obecných teorií, jimiţ jsem se zabývala výše, nutné zohlednit také specifický český kontext, který se do současného stavu vizuálního smogu v PPR promítá. Výrazně se na vztahu obyvatel ČR k reklamě a venkovní reklamě podepsalo období mezi lety 1948 aţ Před rokem 1989 u nás neexistoval standardní reklamní průmysl, pravidla centrálně řízeného systému mohou být v jistém směru povaţovány za opak fungování kapitalistického trhu. Malé mnoţství propagačních firem neprospívalo konkurenci na trhu. Pro reklamní sdělení od roku 1945 do roku 1989 byla typická jednotnost, která kontrastuje s dnešní rozmanitostí. Vizuální sdělení ve městech byla centrálně řízená, v důsledku nešlo o reklamní sdělení jako takové, pojem reklama byl dokonce oficiálně nahrazován pojmem propagace, šlo spíše o proklamaci ideologie vládnoucí strany 11. Zásadní změna nastala se změnou reţimu a v následujících 90. letech. Toto období se ukázalo jako stěţejní pro formování současného stavu z několika důvodů. Do reklamou neposkvrněného prostředí proudilo díky otevření hranic obrovské mnoţství reklamních sdělení a reklamních praktik. To v české společnosti zapříčinilo aţ euforické uvolnění stylových forem a mnohdy bohuţel také absenci estetického cítění. Mnohá reklamní sdělení byla převzata v podstatě beze změny a navíc jejich umisťování do veřejných prostor bylo masivní. Zpočátku neexistovala ţádná omezení, jakou reklamu a kam umístit. Pole grafického designu a sféra venkovní reklamy nebyla v devadesátých letech výjimečná, a proto i zde se projevila nekoncepčnost a živelnost, které byly příznačné pro revoluční dění v této době obecně ( ). Kulturní plakát, před rokem 1990 nejúčinnější a nejoblíbenější prostředek propagace, vytlačily billboardy, megaboardy a citylighty, pracující s mnohem agresivnějšími formami reklamy. (Richtr, Záruba, 2008: 70). 11 O dobové reklamě podrobněji Pavlů, 1978 a Vysekalová,

19 Vše najednou muselo být komerčně označeno, nově vzniklé značky a loga musely hledat místo na trhu a odlišovat se od konkurence. Vizuální komunikace firmy byla chápána jako základ trţního úspěchu a naprosto neodmyslitelná součást kaţdodenního ţivota. Jak dokazuje průzkum agentury MarkTest z roku , na počátku 90. let český spotřebitel přijímal reklamu téměř náboţně a bezmezně jí věřil. Vizuální komunikace v městském veřejném prostoru se v 90. letech neřídila v podstatě ţádnými pravidly, stěţejním zájmem bylo umístění co největšího mnoţství reklamních sdělení. Distributoři a obchodníci proto umisťovali komerční sdělení bez ohledu na typ reklamy, bez ohledu na místa určená pro výlep či umístění reklamy, bez citu pro architekturu. Vše bylo podřízeno individuálnímu zájmu a vkusu prodejce a představám o zákazníkovi. Přílišný zřetel nebyl brán na sousední obchod, na vhodnost typu reklamy, ani na umístění. Zároveň čím více reklamy se ve veřejném prostoru objevovalo, tím rostla její agresivita ať jiţ v textu, barevnosti, či osvětlení. Spolu s reklamou na český trh vtrhly zahraniční reklamní agentury 13 a následně pak začaly vznikat české společnosti 14. Vývoj ve vztahu k reklamním praktikám a regulace reklamy se ustanovovaly pozvolna. Jistou proměnu ve veřejném prostoru lze sledovat také ve vztahu grafického designu a architektury. Povrch architektonických objektů původně fungoval pouze v architektonickém rámci, ale od 90. let 20. století se navíc dostávají do popředí zájmů také designérů, grafických designérů či umělců. Fasády domů tvoří kulisy našeho veřejného prostoru a jsou místem pronikání komerčního sdělení a reklamy do veřejného prostoru měst. Proměnily se v informační média, v tzv. mediální fasády. Rapidní vývoj LED a digitálních technologií na počátku 90. let 20. století přinesl do architektury nové téma mediální fasádu a změnu vnímání jejích funkcí pro komunikaci ve veřejném prostoru. Mediální fasáda začala být 12 Podrobněji na 13 Deutche-Plakat Werbung (dnes euroawk) z Německa, Avenir z Francie, Europlakat z Rakouska, Oris z Rakouska, Akzent Media z Rakouska a East West Media z Belgie. 14 například Idols, Billboard, Rail Reklam, Info Slušovice, Billboard Praha. 18

20 vnímána jako moderní interface transparentní komunikace vnitřním provozem v budově a prostorem, který ji obklopuje. (Záruba, 2007: 50) Od konce 80. let formuje českou společnost a celou západní civilizaci také razantní proměna ve sféře technologií digitalizace. Masivní boom počítačů a následně internetu, zlevnění součástek a tedy i jejich zpřístupnění široké veřejnosti přineslo proměnu celé společnosti. Snahy o reflexi těchto neustálých společenských proměn vedly k zavedení pojmu informační společnost, ve které vytváření, distribuce, rozšiřování, vyuţívání, integrace a manipulace s informacemi představuje stěţejní ekonomickou, politickou a kulturní aktivitu. Informační společnost se stane novým typem lidské společnosti, naprosto rozdílné od společnosti průmyslové. Základ pro toto tvrzení leží v myšlence, že se produkce informačních hodnot stane hnacím motorem pro utváření a rozvoj společnosti na místo hodnot materiálních. (Masuda, 1990: 3) Názory na stav a fázi vývoje současné společnosti se liší, podle některých jiţ v informační společnosti ţijeme, dle dalších (především Van Dijk,1999) k informační společnosti, někdy téţ nazývané společností síťovou, teprve směřujeme. Pro potřeby této práce je přínosná teorie amerického sociologa Daniela Bella (1973). Hovoří o post-industriální společnosti, která je v jeho pojetí shodná s pojmem informační společnost. Post-industriální společnost je novým typem společnosti, která navazuje na společnost industriální a pre-industriální. Dle Daniela Bella se znovu zcela proměnily vztahy uvnitř společnosti, stejně jako tomu bylo jiţ v minulosti. Hlavní hybnou silou se stávají nové technologie, které dále proměňují veškeré sféry společnosti. Nejdůleţitějším typem vědění v post-industriální společnosti se stává teoretické poznání a institucionálním symbolem je univerzita. Informace je tak stěţejní komoditou a základem celé společnosti; komunikace, 19

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu. Diplomová práce. E-commerce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu. Diplomová práce. E-commerce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Diplomová práce E-commerce Vypracovala: Bc. Věra Marešová Vedoucí práce: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. České

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Geografický ústav. Jakub JAŇURA GEOGRAFICKÁ ANALÝZA PŘÍSTUPNOSTI MĚSTA BRNA PRO VOZÍČKÁŘE

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Geografický ústav. Jakub JAŇURA GEOGRAFICKÁ ANALÝZA PŘÍSTUPNOSTI MĚSTA BRNA PRO VOZÍČKÁŘE MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Geografický ústav Jakub JAŇURA GEOGRAFICKÁ ANALÝZA PŘÍSTUPNOSTI MĚSTA BRNA PRO VOZÍČKÁŘE Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. Brno

Více

Konzumní společnost a negativní důsledky nadspotřeby. Ondřej Baťa

Konzumní společnost a negativní důsledky nadspotřeby. Ondřej Baťa Konzumní společnost a negativní důsledky nadspotřeby Ondřej Baťa Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Cílem této práce je charakterizovat konzumní společnost, určit příčiny jejího vzniku a analyzovat její

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik Ústav veřejné správy a regionální politiky David Adamec Obor: Veřejná správa a regionální politika Sdružení obcí Hlučínska a jeho vliv na regionální

Více

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska The long-term

Více

Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte. Bc. Milena Dovrtělová

Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte. Bc. Milena Dovrtělová Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte Bc. Milena Dovrtělová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Média jsou hlavními prostředky, které zasahují do chodu současné postmoderní společnosti,

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

Budování a řízení značky v prostředí sociálních médií

Budování a řízení značky v prostředí sociálních médií Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ústav informačních studií a knihovnictví Studia nových médií Diplomová práce Bc. Martin Jindra Budování a řízení značky v prostředí sociálních médií Brand

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Martina Svobodová Efektivita reklamy a reklamních kampaní v ČR Diplomová práce 2013 Efektivita reklamy a reklamních kampaní v ČR Diplomová práce Bc. Martina

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

Životní úroveň a kvalita života

Životní úroveň a kvalita života Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Životní úroveň a kvalita života Bakalářská práce Autor: Long Nguyen Duc Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Urban, PhD. Praha

Více

ANALÝZA CEN BYDLENÍ V ČR

ANALÝZA CEN BYDLENÍ V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa ANALÝZA CEN BYDLENÍ V ČR Housing prices in the CR: Statistical Analysis Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce:

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra podnikání a oceňování. Brownfields. Bakalářská práce. Alena Kubincová. Autor: makléř, realitní

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra podnikání a oceňování. Brownfields. Bakalářská práce. Alena Kubincová. Autor: makléř, realitní Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Brownfields Bakalářská práce Autor: Alena Kubincová makléř, realitní Vedoucí práce: Ing. Roman Vodný Praha Únor, 2011 Prohlášení Prohlašuji,

Více

PUBLIC RELATIONS STRATEGIE ZAMĚŘENÁ NA BUDOVÁNÍ ZNAČKY A ZVÝŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI WEBOVÉHO PORTÁLU

PUBLIC RELATIONS STRATEGIE ZAMĚŘENÁ NA BUDOVÁNÍ ZNAČKY A ZVÝŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI WEBOVÉHO PORTÁLU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management PUBLIC RELATIONS STRATEGIE ZAMĚŘENÁ NA BUDOVÁNÍ ZNAČKY A ZVÝŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI WEBOVÉHO PORTÁLU Public relations strategy designed

Více

Etika a zájmy vlastníků, manažerů, klientů a celé společnosti

Etika a zájmy vlastníků, manažerů, klientů a celé společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Etika a zájmy vlastníků, manažerů, klientů a celé společnosti Diplomová práce Autor: Bc. František Kuchař Finance, Finance a hospodaření

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU...

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... Projektová a rozvojová agentura, a.s. Prosinec 2008 Obsah: 1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... 3 1.1. CÍL ELABORÁTU... 4 1.2. VÝZNAM ELABORÁTU... 4 1.3. STRUČNÝ POPIS ELABORÁTU... 4 1.4. IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE...

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Kateřina Kamrádková

Více

Měkké faktory v lokálním a regionálním rozvoji: Případová studie Vsetína

Měkké faktory v lokálním a regionálním rozvoji: Případová studie Vsetína UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká faktulta Katedra geografie Pavel MACHALA Měkké faktory v lokálním a regionálním rozvoji: Případová studie Vsetína Diplomová práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Renata Čechalová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Renata Čechalová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Renata Čechalová Stárnutí populace a jeho vliv na cestovní zvyklosti Diplomová práce 2014 Stárnutí populace a jeho vliv na cestovní zvyklosti Diplomová

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny Kateřina Slavíková Vedoucí práce: Mgr. Jan Mochťák Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem tuto práci

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Diplomová práce Autor: Bc. Martin Begala Informační technologie a management

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Význam marketingu v pojišťovnictví

Význam marketingu v pojišťovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Význam marketingu v pojišťovnictví Bakalářská práce Autor: Milan Pavlíček Pojistný makléř Vedoucí práce: Ing. Alois Rous, CSc.

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Zdravotní pojištění v historii a v současné realitě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: JUDr. Miroslava

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Volnočasové aktivity dětí a mládeţe na sídlišti Slezská ve Frýdku- Místku Monika Foldynová Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více