Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. Katedra dějin umění a estetiky. Diplomová práce. Mgr. Kateřina Šlaufová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. Katedra dějin umění a estetiky. Diplomová práce. Mgr. Kateřina Šlaufová"

Transkript

1 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Katedra dějin umění a estetiky Diplomová práce Mgr. Kateřina Šlaufová Vizuální smog v Pražské památkové rezervaci Visual Pollution in the Prague Historical Town Reserve Praha 2012 Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D.

2 Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí práce Mgr. Martině Pachmanové, Ph. D., a všem ostatním, kteří se na výsledku podíleli.

3 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s vyznačením všech pouţitých pramenů a spoluautorství. V Praze dne

4 ABSTRACT This thesis focuses on the visual overload in the Prague city center, the Prague Town Historical Reserve. Its goal is to formulate main problems and find a way how to deal with them and eliminate them. First part is theoretical and it shows the problem in a wider context. It shows the overall historical view on this issue and also more contemporary theoretical approaches, Czech context and current situation. As it concentrates on the Prague Town Historical Reserve it talks about different types of outdoor advertisements that can be found being used and about the actual Czech legislative connected to this topic. The case study of three chosen places in the Prague Town Historical Reserve shows the crucial problems and violations of the legislative. It uses visual sociology methodologies based on the analysis of photographic material and it pays special attention to the amount of visual information in town, the types of the advertisement, size, material, suitability and place and legality. It delivers enough conclusions for changing the legislative and strictly limiting inappropriate cases of outdoor advertisement. Those instructions and recommendations are described in the last chapter.

5 Obsah SEZNAM ZKRATEK... 5 ÚVOD OBECNĚ K PROBLEMATICE VIZUÁLNÍHO SMOGU Terminologie Vizuální smog ve městě Český kontext Současný stav VIZUÁLNÍ SMOG NA ÚZEMÍ PPR Typy zařízení pro informace, reklamu a propagaci Legislativní rámec PŘÍPADOVÁ STUDIE Úvod případové studie Lokality Kategorie hodnocení Řešení případové studie Roh Václavského náměstí a ulice Na Příkopě, hranice Starého a Nového Města Malostranské náměstí, Malá Strana Karlovo náměstí, Nové město Shrnutí případové studie NAVRHOVANÁ ŘEŠENÍ Soulad s architekturou Zákaz nových prostor pro umisťování zařízení pro informace, reklamu a propagaci Velikost Barevnost Materiály Konstrukce Vybrané typy zařízení pro informace, reklamu a propagaci Komplexnost Vkus ZÁVĚR ZDROJE... 99

6 SEZNAM ZKRATEK HMP = hlavní město Praha MHMP = Magistrát hl. m. Prahy MHMP OPP = Magistrát hl. m. Prahy Odbor památkové péče MOZD = Metropolitní ozvučná deska NPÚ = Národní památkový ústav OP = ochranné pásmo PPR = Praţská památková rezervace PZ = památková zóna UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ÚNV = Ústřední národní výbor 5

7 ÚVOD Ţijeme v informační společnosti, ve které se rapidně zvyšuje mnoţství informací, ať jiţ aktivně vyhledávaných, či pasivně přijímaných. Jako nezamýšlený důsledek digitalizace a informačního boomu dochází k informačnímu přesycení. Pro člověka je stále obtíţnější se v takovém prostředí zorientovat a vybrat relevantní informace a efektivně je vyuţít. Mnohdy proto pociťuje úzkost a deprivaci. Zároveň po celé dvacáté století vzrůstal význam a mnoţství vizuálních informací, a to jak v soukromé, tak ve veřejné sféře. Právě na veřejně přístupných místech, často ve městech, vede hromadící se mnoţství vizuálních informací k potlačování významu architektury, celkové nepřehlednosti a chaosu. Tyto a další skutečnosti popsané v první kapitole lze souborně shrnout pod pojem vizuální smog. V historických centrech měst je s vizuálními informacemi zejména v podobě reklamních sdělení mnohdy zacházeno necitlivě a nevhodně. Z toho důvodu je nutné zabývat se problematikou vizuálního smogu a hledat způsoby omezování působení vizuálních podnětů v historických centrech. Diplomová práce VIZUÁLNÍ SMOG V PRAŢSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACI dokládá existenci vizuálního smogu na území Praţské památkové rezervace a zabývá se jeho konkrétní podobou: s jakými typy reklamy se setkáváme; jak jsou umístěny; jakému právnímu rámci podléhají a kdo dohlíţí na jeho plnění; jaké prohřešky proti legislativě se vyskytují nejčastěji; kde se naopak setkáváme s příkladným řešením. Na základě podrobné analýzy si klade za cíl vytyčit hlavní problémy na území PPR a navrhnout jejich řešení. Cílem práce není hodnotit grafickou a typografickou úroveň těchto reklamních sdělení. První kapitola je úvodem do problematiky. Po zhodnocení terminologie následuje hledání historických paralel k problematice vizuálního smogu. Významným milníkem je zrod velkoměst, který proměnil celou společnost i její představu o ţivotě. Ve městě se začalo naráz 6

8 objevovat znatelně větší mnoţství různých podnětů. Sociologové, filosofové, básníci i obyčejní lidé si všímali jakési roztěkanosti a chaotičnosti, kterou vznik velkoměst přinesl. Kapitola neusiluje o kompletní výčet všech zmínek o vizuálním smogu, ale poukazuje na šíři problému a jeho historickou relevanci. Dokazuje, ţe vizuální smog není novým fenoménem, ale ţe se s ním potýkali i naši předkové, jen v dnešní době je vizuální smog ještě umocněn. První kapitola ukazuje, proč je vůbec potřeba zabývat se vizuálním smogem a proč je tak důleţité a naléhavé hledat způsoby, jak jej co nejvíce omezit. K naléhavosti řešit současný stav vizuálního smogu ve městech výrazně přispěla proměna společnosti způsobená digitalizací. Ta mimo jiné značně usnadnila celý proces vzniku grafických sdělení, jejich produkci i následné šíření. Do aktuální podoby českých ulic se promítá také nedávná historie. Do roku 1989 zde venkovní reklama existovala jen ve velmi omezené podobě, naopak 90. léta minulého století přinesla masivní nárůst reklamy, kterou většinová česká společnost přijímala nekriticky. Praktiky z tohoto období jsou bohuţel stále patrné a dosud se projevují v nevalné kvalitě mnohých venkovních reklamních sdělení. Původně jsem zamýšlela věnovat zahraniční legislativě více prostoru a závěry pro českou legislativu odvodit ze srovnání se zahraničím. Při podrobné analýze se ovšem tato myšlenka nepotvrdila. Kaţdý stát, kaţdé území a město je natolik specifické, ţe nemůţe převzít pravidla odjinud. Praha je úzce vázána na svou historii, a podobu domů i reklamy lze tudíţ jen těţko srovnávat s jinými městy. Úpravy a návrhy proto musí vycházet přímo z dané lokality a z problémů, které byly v daném prostředí zjištěny. Proto výsledky této práce, tedy formulace legislativních úprav a dalších doporučení pro zmírnění vizuálního smogu na území PPR, vznikly přímo na základě zkoumání konkrétních nedostatků a prohřešků na tomto území. Druhá kapitola představuje podrobnější základ pro následnou analýzu vizuálního smogu na území PPR. Popisuje jednotlivé typy zařízení pro informace, reklamu a propagaci 7

9 s ohledem na jejich historii a věnuje se aktuálně platnému legislativnímu rámci vztahujícímu se na území PPR. Hlavní částí práce je případová studie. Oblast PPR byla vybrána proto, ţe se jedná o vymezené území s vysokou historickou hodnotou pro Prahu i celou Českou republiku. Pravidla, jak vizuální smog omezit, co povolit a co naopak úplně zakázat, stanovená pro historické území PPR, mohou slouţit jako východisko pro další místa ČR. Samotná případová studie vychází z metod vizuální sociologie, jejímţ předmětem je dle Piotra Sztompka (2007) vizuální univerzum společnosti, které je tvořeno vizuálními představami a vizuálními projevy. Pro účely diplomové práce byl v roce 2012 proveden sběr fotografií dokumentujících současný stav vizuálního smogu ve vybraných lokalitách PPR, které byly pouţity jako materiál k další analýze. Dále byly stanoveny hodnotící kategorie, jako je mnoţství vizuálních informací, velikost, typ a materiál reklamního zařízení a jejich vhodnost. Právě poslední zmíněná kategorie vedla k přesnému pojmenování prohřešků proti vizuální čistotě a k následné formulaci legislativních úprav a obecných doporučení, kterým je věnována poslední kapitola. Předkládá konkrétní návrhy a doporučení, kterými by se měla legislativa i další oblasti v rámci omezování vizuálního smogu na území PPR řídit. Pro celou práci byl velmi přínosný text Jaroslava Patery REKLAMA V PROSTORU z roku Autor se v ní věnuje obdobným problémům jako tato diplomová práce. Některá jím formulovaná pravidla jsou pro dnešní svět zcela nepouţitelná, ale z jiných bylo moţné vycházet. V kaţdém případě slouţil text jako inspirace a do značné míry také jako motivace. 8

10 1. OBECNĚ K PROBLEMATICE VIZUÁLNÍHO SMOGU 1.1 Terminologie Problematika reklamního, komerčního či vizuálního smogu, řevu, šumu, chaosu, stresu, přesycení nebo téţ urban spamu je znepřehledněna neukotveností pojmů, a tedy i nejasného vymezení. Všechny výše zmíněné pojmy odkazují ke stejné tematice, kaţdý z nich však zdůrazňuje odlišné aspekty a vychází z jiných předpokladů. Současná odborná literatura se této problematice věnuje pouze okrajově, proto neexistuje přesná definice jednotlivých pojmů, a tedy ani pomyslný návod, jak o této problematice diskutovat, natoţ pak jak ji řešit. Některé z pojmů jsou laické a jejich pouţívání jsem se v této práci záměrně vyhýbala. Jiné, například pojem vizuální stres, mohou být zavádějící. Vizuální stres odkazuje nejen k neuspořádanosti a k mnoţství reklamy a vizuálních informací, které na nás působí, zároveň je i lékařským termínem, někdy téţ nazývaný Scotopic Sensitivity Syndrome nebo Meares-Irlen Syndrome 1. Vizuální stres označuje symptomy, které se objevují během čtení, coţ jsou zejména iluze tvaru, pohyb barev v textu, rušivé elementy a následná ztráta kontroly nad textem a vizuální iritace. Vizuální stres můţe také vyvolat bolest hlavy a poruchu vnímání. Studie dokazující závaţnost symptomů vizuálního stresu se soustřeďuje pouze na déle trvající čtení a tedy čtení jako soustředěnou činnost. Mezi takto pojatým vizuálním stresem a tím, jenţ odkazuje k přemíře vizuálních podnětů ve veřejném prostoru, lze jistě hledat spojitosti. Prozatím ovšem neexistuje studie nebo text, který by tyto dvě oblasti provázal. Z toho důvodu tento termín v diplomové práci nezavádím. 1 Symptomy vizuálního stresu nezávisle na sobě zpozorovaly vědkyně Olive Meares v roce 1980 a Helen Irlen roku Olive Meares roku 1980 navrhla také tónovaná skla brýlí, která zlepšovala schopnost čtení lidem s nesoustředěností a s určitým typem dyslexie. Později moţnosti těchto brýlí rozšířila psycholoţka Helen Irlen, MA, LFMT. Ta zaloţila a v současné době vede Irlen Institut zaměřený na léčbu problémů se čtením, dyslexii, ADD/HD a dalších psychických symptomů za pouţití barev. 9

11 V zahraničních textech narazíme na pojem urban spam, popř. visual, tedy vizuální, spam. Sousloví vychází z nevyţádaného sdělení masově šířeného po internetu, ale jeho historie i šíře sahá také za hranice internetu. I přesto je s ním silně asociován, z toho důvodu se nedomnívám, ţe by bylo pro účely této práce vhodné pojem vizuální spam pouţívat. Urban spam je jiţ pevně propojen s městským prostředím. Poprvé jej pravděpodobně pouţil Russell Davies 2, aby vystihl fakt, ţe současná společnost produkuje reklamu v podstatě na jakémkoliv dostupném místě, od hrnků přes nábytek aţ po všudypřítomné letáky či polepy. Poukazuje na mnoho případů, kdy reklamy působí jako obtěţování a nevítané narušení kaţdodennosti. Asi vůbec nejčastěji se objevuje termín visual pollution, tedy vizuální znečištění. Pojem zahrnuje neţádoucí a necitlivé změny vzhledu městské nebo kulturní krajiny umístěním reklam, poutačů, stojanů, vývěsních cedulí, neonových světel apod. Můţe negativně ovlivňovat percepci návštěvníků destinace i rezidentů (Výkladový slovník Kognitivního serveru, Univerzita Hradec Králové). Vizuální znečištění je estetickou kategorií, která reflektuje vliv znečištění na vztah člověka a ţivotního prostředí. Sám pojem znečištění odkazuje na negativní vliv na ţivotní prostředí. Specializace na vizualitu pak klade tuto problematiku především do kontextu prostředků reklamy. Vizuální znečištění má za následek homogenizaci kultur a unifikaci. Současná kultura hromadného konzumu a marketingu podporuje nárůst shody na úkor rozmanitosti. Jasným důkazem tohoto trendu je mimo jiné franšízová komerční architektura, která bývá nejsnazší a nejlevnější moţností, avšak přispívá ke stírání rozdílů lokálního i globálního charakteru 3, stejně jako je tomu u reklamních sdělení umístěných v ulicích města. Proto termín vizuální znečištění povaţuji za velmi výstiţný a přikláním se k jeho pouţívání. Vzhledem k výše uvedeným příkladům je však patrné, ţe se 2 Russell Davies vytvořil sadu karet Přestaňte mne obtěţovat urban spamem, které rozdával a umisťoval v místech, kde podle jeho názoru negativně působil urban spam. Celé znění karet na 3 Podrobněji na 10

12 jedná o pojem poměrně široký, zabývá se všemi rušivými elementy ve městě a krajině, kromě tištěných reklam i architektury či sloupy elektrického vedení. Z toho důvodu si pro účely diplomové práce vymezuji ještě pojem vizuální smog. Ten odkazuje k veřejnému prostranství a negativními konotacemi upozorňuje na alarmující stav a naléhavost řešení. Vizuální smog vnímám jako podkategorii k vizuálnímu znečištění, je omezen na reklamní sdělení vizuálního charakteru v kulturním prostředí, zejména ve městě. Je pro něj specifická vazba na architekturu daného prostoru a na kaţdodenní pohyb v něm. 1.2 Vizuální smog ve městě Vizuální smog je spojen s veřejným prostorem, který se od toho soukromého mimo jiné liší tím, ţe v něm na člověka působí v diametrálně větší míře vizuální znaky mediálních sdělení. V soukromém prostoru si navíc do značné míry sami volíme, jakými podněty se necháme ovlivnit, a ovlivňujeme téţ typy podnětů. Oproti tomu vizuální informace ve veřejném prostoru mají jiný charakter a jinou intenzitu, přijímáme je chtě nechtě, aktivně i pasivně. Reklamní sdělení a další vizuální informace promlouvají na člověka ve veřejném prostoru na kaţdém kroku, mnohdy nejsou aktivizovány vědomým činem recipienta, tedy aktivním vyhledáváním sdělení (na rozdíl od soukromého prostoru, kdy toto aktivní vyhledávání probíhá skrze zmáčknutí tlačítka televize nebo klávesnice na počítači), nýbrţ pouhým pohledem. Působení mediálních sdělení si tak ve většině případů neuvědomujeme a s kódy mediálních textů pak často zacházíme mechanicky a bezmyšlenkovitě. (Rumlenová, 2009). Kaţdodenně vyuţívaný veřejný prostor je pro značnou část populace totoţný s městem. Kratochvíl (1996) chápe město jako obraz lidského ţivota, přičemţ důraz klade na kulturní aspekt městského prostoru město jako prostředí kaţdodennosti moderního člověka je ze své 11

13 podstaty umělé povahy, jeho struktura je výsledkem lidské tvorby. Proto vypovídá o člověku více, neţ by se mohlo zdát. Odkrývá jeho způsob myšlení a vztah ke světu. Přírodní sloţky jsou nahrazeny umělými, přírodní rytmus autonomním rytmem sociálního ţivota (Kratochvíl, 1996: 73). Člověk jako takový je vždy bytostí kulturní, tzn. že jeho svět a jeho život není předurčen pouze přírodou, ale především tradicí, interakcí s druhými lidmi, porozuměním a svobodným rozhodnutím. (Kratochvíl, 1996: 74) Město je v podstatě materializovanou zkušeností a představou uspořádání světa tak, jak je vnímáme v dané době. Skrze něj jsou zvýrazňovány určité významy na úkor jiných a tím je sdělováno, jak daná společnost chápe svůj svět. Město je tak kulturním výrazem celku života určité historické epochy a určité společnosti. (Kratochvíl, 1996: 76) Světy člověka a města jsou tedy úzce propojeny. Město formuje základní zkušenost, která se týká celkového řádu světa, a ten pak pomáhá kaţdému člověku identifikovat sám sebe a pochopit celek jeho ţivota. Město mu svou podobou toto porozumění zprostředkovává, nabízí mu srozumitelnou, čitelnou scénu ţivota v jeho kaţdodenním i svátečním zaměření. Právě z toho důvodu pomůţe pochopení města a jeho problémů v dané epoše porozumět i dalším souvislostem. Nepřekvapí proto, ţe problém vizuálního smogu je v širším kontextu spojen se samotným vznikem měst, především pak velkoměst. V polovině 19. století, v době rozvoje moderní metropole, se v evropské civilizaci začínají objevovat myšlenky zaměřující se především na uţivatele měst, tedy na jejich obyvatele. Metropole pro mnohé představují překvapivý aţ šokující a nepřirozený jev, který plodí nový druh společenského chování (Williams, 2007: 59). Zajímavé bezesporu je, ţe jiţ v některých textech tehdejších teoretiků se setkáváme s větší či menší zmínkou o přesycenosti vjemů, a odtud pak lze hledat paralelu k vizuálnímu znečištění. 12

14 Jako příklad můţe poslouţit stať Georga Simmela 4 METROPOLE A DUŠEVNÍ ŢIVOT, poprvé publikovaná v roce Autor se snaţí osvětlit nezvyklé chování lidí ve velkoměstech, která jsou stále novým a fascinujícím jevem. Podle Simmela vyvolává velkoměsto u svých obyvatel stav chtěného umrtvení narkózy, která vědomě otupuje vnímání městského ţivota (Williams, 2007: 60). Tato narkóza je nutná, neboť města vytvořila tolik podnětů, tolik různých vjemů, ţe kdybychom je všechny přijali, pak bychom ztratili kontrolu. Aby tedy obyvatel města přeţil, musí svou zkušenost vědomě omezit, limitovat. Tento stav pak Simmel nazývá tzv. znuděným postojem : Neexistuje snad žádný psychický jev, který by byl tak bezpodmínečně vyhrazen městu, jako právě znuděný postoj. ( ) Stejně jako přehnaně smyslový život udělá z člověka znuděnce, protože stimuluje nervy k jejich maximální schopnosti reagovat, až nakonec nejsou schopny vyvolat reakci žádnou, tak i méně škodlivé podněty vlivem rychlosti a protikladnosti svých proměn přinutí nervy vyvolat tak silné reakce a rozpoltit je tak surově, až vyčerpají své poslední zásoby síly a nedokážou tvořit zásoby nové, protože zůstávají v původním prostředí. Tato neschopnost reagovat na nové podněty s potřebnou dávkou energie vytváří onen znuděný postoj, jejž ukazuje každé dítě velkoměsta v porovnání s produkty mnohem pokornějšího a vyrovnanějšího prostředí. (Simmel, 1971: 73) Z textů G. Simmela a jeho popisu anonymity hustě zalidněného města vychází mimo jiné Zygmund Bauman 5. V díle ÚVAHY O POSTMODERNÍ DOBĚ (2006) popisuje čtyři typy postmoderní osobnosti, kterými jsou tulák, zevloun, turista a hráč 6. Kulturní vzorec zevlouna se vytvořil v moderní společnosti jako produkt anonymity, v níţ spolu den co den koexistují 4 ( ) Významný německý sociolog, filosof a kritik, představitel formální sociologie a filosofie ţivota. Bývá řazen mezi otce zakladatele moderní sociologie. 5 Nar Polský sociolog, který od roku 1971 ţije ve Velké Británii, uznávaný zejména pro úvahy o postmoderním konzumerismu a souvislostí mezi modernitou a holocaustem. 6 Tyto typy existovaly i v době moderní, ale v té době se navzájem vylučovaly a zároveň patřili do marginalizovaných částí společnosti. V postmoderní době se tyto typy staly v kaţdodenním ţivotě normou chování (Bauman, 2006) a mohou fungovat vedle sebe v jeden čas i u jednoho člověka. 13

15 lidé vzájemně cizí, kteří nemají potřebu tuto cizost překonat. Onen Cizí má dvě tváře, my je však nejsme schopni vidět obě. Stejně jako ostatní, i my při procházce městem prezentujeme jen část své osobnosti, pouze svůj povrch. Právě zde se rodí Baumanovo dívání se bez vidění, které odkazuje k povrchu věcí, povrch sám se pak ukazuje smyslům jako potenciální objekt především dotykových, hmatových pocitů. Dívání se bez vidění je náhraţkou, tušením a pravzorem dotýkání bez objímání, hlazení bez tulení. Prezentace Já na městské ulici, adresovaná ostatním chodcům, je především, ba moţná výhradně, prezentací povrchu kompozice obrazu je podřízena anticipaci dotyku. Právě potenciální hmatové vjemy se předvádějí, vystavují se do popředí, činí se nápadnými a křiklavými proto, aby se neodbytně vnucovaly zraku (Bauman, 2006). Také Wolfgang Welsch 7 (1993) spojuje hlavní přelom od estetiky k anestetice se vznikem velkoměst. Upozorňuje, ţe anestetika není výsadou postmoderny, ale spíše moderny. Město totiţ jiţ přesto být místem pro přirozené potřeby člověka. Welsch pouţívá pojem anestetika jako protipojem k estetice, ne však ve smyslu duálního vymezení negativní pozitivní, ani ve smyslu protikladu. Anestetika označuje takový stav, ve kterém je zrušena elementární podmínka estetického schopnost pociťovat. Zatímco estetika zesiluje pocit, anestetika tematizuje necitlivost ve smyslu ztráty, přerušení nebo nemožnosti senzibility a to také na různých úrovních: počínaje fyzickou otupělostí až po duchovní slepotu. Anestetika má zkrátka co do činění s odvrácenou stranou estetiky (Welsch, 1993: 10. Vlastní překlad). Podle Welsche je nutné zavést, nebo alespoň přemýšlet o tomto pojmu, neboť hranice estetiky jsou příliš úzké. Oproti počátečním snahám a záměrům došlo k jejímu omezení na oblast umění, nebo dokonce pouze na problematiku krásy. Welsch proto navrhuje její rozšíření na anestetiku jako tematizaci vjemů všech druhů, smyslových 7 nar

16 i sluchových, každodenních i sublimních, těch, které pocházejí ze živého světa, i uměleckých (Welsch, 1993: 9. Vlastní překlad). Jak autor píše, ţijeme v době estetizace, o estetice se neustále mluví a zároveň je to patrné na rovině individuálního stylingu i například u urbanizace, na všech úrovních ţivota ve společnosti. Ze všech stran na nás útočí podněty, a my se ocitáme pod velkým tlakem. Jsme zahlceni reklamou, která se nám snaţí výrobky idealizovat a zkrášlovat. Vše působí esteticky. Hrne se na nás obrovské mnoţství informací, které formují vlastní svět, a člověk často nedokáţe rozlišit, co je realitou a co smyslovým klamem. Na psychické rovině směřuje stimulace k neustále novému rozviřování vzrušenosti prostřednictvím drobných událostí, podnětů. Tyto podněty vytvářejí vyprázdněnou euforii a stav transové nezúčastněnosti (Welsch, 1993: 12). Nová ctnost 80. let tzv. coolness je příznakem nové anestetiky: jde o nezúčastněnost, znecitlivění, přitom aţ na omamně vysoké úrovni podnětů. Estetická animace probíhá na dvou rovinách jako opojení a zároveň jako otupělost. Lidé v současnosti a ještě více v budoucnosti budou stále více ztrácet kontakt a cit ke kdysi autentické, konkrétní skutečnosti, která mezitím poklesla na neautentickou, sekundární a zdánlivě bezbarvou realitu. Tato anestetizace vůči někdejší realitě je odvrácenou stranou vzestupu nové reality, vzestupu technologie (Welsch, 1993). Jakási nezúčastněnost a otupělost je vlastní většině teorií, které se váţou k tématu vnímání v městském veřejném prostoru. Obdobné názory lze najít také u kritika a esejisty Williama Hazzlita 8, který jiţ v roce 1806 napsal: Množství věcí, které vidíme, když žijeme ve velkém městě, baví mysl jako pouťová atrakce, ale nezásobí ji myšlenkami. Myšlení pak obvykle zmechaničtí a zpovrchní. (Hazlitt, 2002: 90)

17 Obecně se lze v literatuře jiţ od antiky setkat se dvěma způsoby popisu města (Stierle, 2001). Za prvé se jedná o líčení města jako místa překypujícího pozoruhodnostmi, za druhé pak jako vyčerpávajícího místa plného hektického ţivota 9. Blaţek (1999) toto vidí jako tzv. konflikt nečitelností vzrušit se z nečitelnosti podle něj můţe člověk, který do města přišel zvenčí, například vesničan nebo turista. Právě přemíra informací na jednom místě pro něho můţe zapříčinit jakousi zmatenost, špatnou orientaci, nečitelnost. Ve změti sdělení ve veřejném prostoru se lidé realizují pomoci své schopnosti číst; naplnění této schopnosti pro ně představuje zdroj emotivní satisfakce (Blaţek, 1999). Naráţejí přitom na zásadní problém nedostatku relevantních sdělení. Podle Blaţka nejsme v současné společnosti bombardováni informacemi, ale zoufale toužíme po textu, který by byl čitelný v tom smyslu, že by nám stál ze přečtení. Nejsme zahlceni čtením, ale něčím, co se nedá číst (Blaţek, 1999) 10. Je tedy nezbytné informace i vizuální sdělení třídit a soustředit se na ty relevantní, ovšem vizuální smog ve městě můţe tento poţadavek značně komplikovat. Celá problematika vizuálních sdělení ve veřejném prostoru se úzce dotýká spotřebitele, kolemjdoucího a účinnosti, se kterou na něj reklamní sdělení působí. Účinky venkovní reklamy, stejně jako dalších druhů mediální komunikace, jsou jen těţko měřitelné. Reklamní agentury nezřídka zveličují vliv, zatímco odborníci a také někteří zaměstnanci reklamního průmyslu měření účinnosti reklamy zpochybňují: Je zarážející, že reklamní průmysl považuje procházení či projíždění okolo reklamní plochy automaticky za druh vnímání, zatímco sociologické výzkumy mluví v souvislosti s městským prostorem o míjení a nepozornosti. (Cronin, 2012: 59. Vlastní překlad) Vnímání reklamy je vţdy subjektivní, a i v rámci jednoho subjektu se podle podmínek můţe výrazně proměňovat. 9 Teprve osvícenství začíná být schopno ve vztahu k městu drţet obě tyto polohy a chápat je jako ambivalentní tedy odpudivé a fantastické zároveň. 10 Dostupné na 16

18 1.3 Český kontext Pro pochopení aktuálního stavu vizuálního smogu na území PPR je kromě obecných teorií, jimiţ jsem se zabývala výše, nutné zohlednit také specifický český kontext, který se do současného stavu vizuálního smogu v PPR promítá. Výrazně se na vztahu obyvatel ČR k reklamě a venkovní reklamě podepsalo období mezi lety 1948 aţ Před rokem 1989 u nás neexistoval standardní reklamní průmysl, pravidla centrálně řízeného systému mohou být v jistém směru povaţovány za opak fungování kapitalistického trhu. Malé mnoţství propagačních firem neprospívalo konkurenci na trhu. Pro reklamní sdělení od roku 1945 do roku 1989 byla typická jednotnost, která kontrastuje s dnešní rozmanitostí. Vizuální sdělení ve městech byla centrálně řízená, v důsledku nešlo o reklamní sdělení jako takové, pojem reklama byl dokonce oficiálně nahrazován pojmem propagace, šlo spíše o proklamaci ideologie vládnoucí strany 11. Zásadní změna nastala se změnou reţimu a v následujících 90. letech. Toto období se ukázalo jako stěţejní pro formování současného stavu z několika důvodů. Do reklamou neposkvrněného prostředí proudilo díky otevření hranic obrovské mnoţství reklamních sdělení a reklamních praktik. To v české společnosti zapříčinilo aţ euforické uvolnění stylových forem a mnohdy bohuţel také absenci estetického cítění. Mnohá reklamní sdělení byla převzata v podstatě beze změny a navíc jejich umisťování do veřejných prostor bylo masivní. Zpočátku neexistovala ţádná omezení, jakou reklamu a kam umístit. Pole grafického designu a sféra venkovní reklamy nebyla v devadesátých letech výjimečná, a proto i zde se projevila nekoncepčnost a živelnost, které byly příznačné pro revoluční dění v této době obecně ( ). Kulturní plakát, před rokem 1990 nejúčinnější a nejoblíbenější prostředek propagace, vytlačily billboardy, megaboardy a citylighty, pracující s mnohem agresivnějšími formami reklamy. (Richtr, Záruba, 2008: 70). 11 O dobové reklamě podrobněji Pavlů, 1978 a Vysekalová,

19 Vše najednou muselo být komerčně označeno, nově vzniklé značky a loga musely hledat místo na trhu a odlišovat se od konkurence. Vizuální komunikace firmy byla chápána jako základ trţního úspěchu a naprosto neodmyslitelná součást kaţdodenního ţivota. Jak dokazuje průzkum agentury MarkTest z roku , na počátku 90. let český spotřebitel přijímal reklamu téměř náboţně a bezmezně jí věřil. Vizuální komunikace v městském veřejném prostoru se v 90. letech neřídila v podstatě ţádnými pravidly, stěţejním zájmem bylo umístění co největšího mnoţství reklamních sdělení. Distributoři a obchodníci proto umisťovali komerční sdělení bez ohledu na typ reklamy, bez ohledu na místa určená pro výlep či umístění reklamy, bez citu pro architekturu. Vše bylo podřízeno individuálnímu zájmu a vkusu prodejce a představám o zákazníkovi. Přílišný zřetel nebyl brán na sousední obchod, na vhodnost typu reklamy, ani na umístění. Zároveň čím více reklamy se ve veřejném prostoru objevovalo, tím rostla její agresivita ať jiţ v textu, barevnosti, či osvětlení. Spolu s reklamou na český trh vtrhly zahraniční reklamní agentury 13 a následně pak začaly vznikat české společnosti 14. Vývoj ve vztahu k reklamním praktikám a regulace reklamy se ustanovovaly pozvolna. Jistou proměnu ve veřejném prostoru lze sledovat také ve vztahu grafického designu a architektury. Povrch architektonických objektů původně fungoval pouze v architektonickém rámci, ale od 90. let 20. století se navíc dostávají do popředí zájmů také designérů, grafických designérů či umělců. Fasády domů tvoří kulisy našeho veřejného prostoru a jsou místem pronikání komerčního sdělení a reklamy do veřejného prostoru měst. Proměnily se v informační média, v tzv. mediální fasády. Rapidní vývoj LED a digitálních technologií na počátku 90. let 20. století přinesl do architektury nové téma mediální fasádu a změnu vnímání jejích funkcí pro komunikaci ve veřejném prostoru. Mediální fasáda začala být 12 Podrobněji na 13 Deutche-Plakat Werbung (dnes euroawk) z Německa, Avenir z Francie, Europlakat z Rakouska, Oris z Rakouska, Akzent Media z Rakouska a East West Media z Belgie. 14 například Idols, Billboard, Rail Reklam, Info Slušovice, Billboard Praha. 18

20 vnímána jako moderní interface transparentní komunikace vnitřním provozem v budově a prostorem, který ji obklopuje. (Záruba, 2007: 50) Od konce 80. let formuje českou společnost a celou západní civilizaci také razantní proměna ve sféře technologií digitalizace. Masivní boom počítačů a následně internetu, zlevnění součástek a tedy i jejich zpřístupnění široké veřejnosti přineslo proměnu celé společnosti. Snahy o reflexi těchto neustálých společenských proměn vedly k zavedení pojmu informační společnost, ve které vytváření, distribuce, rozšiřování, vyuţívání, integrace a manipulace s informacemi představuje stěţejní ekonomickou, politickou a kulturní aktivitu. Informační společnost se stane novým typem lidské společnosti, naprosto rozdílné od společnosti průmyslové. Základ pro toto tvrzení leží v myšlence, že se produkce informačních hodnot stane hnacím motorem pro utváření a rozvoj společnosti na místo hodnot materiálních. (Masuda, 1990: 3) Názory na stav a fázi vývoje současné společnosti se liší, podle některých jiţ v informační společnosti ţijeme, dle dalších (především Van Dijk,1999) k informační společnosti, někdy téţ nazývané společností síťovou, teprve směřujeme. Pro potřeby této práce je přínosná teorie amerického sociologa Daniela Bella (1973). Hovoří o post-industriální společnosti, která je v jeho pojetí shodná s pojmem informační společnost. Post-industriální společnost je novým typem společnosti, která navazuje na společnost industriální a pre-industriální. Dle Daniela Bella se znovu zcela proměnily vztahy uvnitř společnosti, stejně jako tomu bylo jiţ v minulosti. Hlavní hybnou silou se stávají nové technologie, které dále proměňují veškeré sféry společnosti. Nejdůleţitějším typem vědění v post-industriální společnosti se stává teoretické poznání a institucionálním symbolem je univerzita. Informace je tak stěţejní komoditou a základem celé společnosti; komunikace, 19

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu.

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_15 Název materiálu: Komerční reklama Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Reklama je fenoménem doby. Je dobré třídit a poznávat druhy reklam.

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu 1 Obsah 2 úvod.......................................................................................... 3 1 / jednotný vizuální styl

Více

Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků - viz předmět Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků - viz předmět Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Umění a kultura Výtvarná tvorba Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Výtvarná tvorba je vzdělávací

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU Seminární práce OBSAH Úvod... 3 1 Elektronická komunikace... 3 2 Marketing... 4 2.1 Marketing na internetu... 4 2.2 Nástroje internetového marketingu... 5 2.3 Budoucnost

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

MeTOdický pokyn. k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín

MeTOdický pokyn. k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín MeTOdický pokyn k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín Městský úřad Český Těšín Odbor územního rozvoje, úsek státní památkové péče

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

ACTA NON VERBA, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 obecně prospěšné společnosti ACTA NON VERBA

ACTA NON VERBA, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 obecně prospěšné společnosti ACTA NON VERBA ACTA NON VERBA, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 obecně prospěšné společnosti ACTA NON VERBA Obsah: 1. Základní teze:... 4 2. Název, motto:... 4 3. Fungování společnosti... 5 Vyvolávat tlak veřejnosti

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu?

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu? ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu? Tisková informace obsahuje výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě.

Více

Dobrý den, jménem ASOCIACE VENKOVNÍ REKLAMY, Vám posílám přípomínky k Vašemu návrhu Pražských stavebních předpisů.

Dobrý den, jménem ASOCIACE VENKOVNÍ REKLAMY, Vám posílám přípomínky k Vašemu návrhu Pražských stavebních předpisů. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2, 128 00, označené zkratkou "PSP". Věc: Připomínky k návrhu PSP V Praze dne, 17. února 2014 Dobrý den, jménem ASOCIACE VENKOVNÍ REKLAMY,

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz rebel art Adresa: Kozí strana 791/18A Střelice, 664 47 Telefon: +420 534 009 212 Mail: info@rebelart.cz Poskytujeme služby od kreativního uvažování a plánování,

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Firemní označení, reklamní a a informační zařízení v v památkově chráněném území hlavního města Prahy

Firemní označení, reklamní a a informační zařízení v v památkově chráněném území hlavního města Prahy Firemní označení, reklamní a a informační zařízení v v památkově chráněném území hlavního města Prahy MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hlavního města Prahy Odbor Odbor památkové péče péče 2003

Více

BUSINESS COMUNICATION IN LOGISTIC FIRMS

BUSINESS COMUNICATION IN LOGISTIC FIRMS BUSINESS COMUNICATION IN LOGISTIC FIRMS Helena Becková 1 ABSTRACT The paper deals with business communication with a focus on logistic firms. It characterises forms of business communication, both classic

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky www.faunus-am.com www.faunusanalytics.com Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 1.0 Česky I Copyright 2010 Faunus Analytics LLC. Daný dokument je majetkem společnosti

Více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 Zpravodaj SHARE Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe Třetina obyvatel starších 50 let žije sama Stárnutí populace není pouze tématem pro demografy

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

Jaké zrcadlo nám nastavila reklama v letošním roce?

Jaké zrcadlo nám nastavila reklama v letošním roce? Uveřejněno v časopise Marketing & komunikace č. 1/2010 Češi a reklama Jaké zrcadlo nám nastavila reklama v letošním roce? Jitka Vysekalová, Olga Kopecká Komunikační proces v sobě, alespoň v teorii, zahrnuje

Více

Vyjádření k návrhu Pražských stavebních předpisů z pohledu Asociace venkovní reklamy

Vyjádření k návrhu Pražských stavebních předpisů z pohledu Asociace venkovní reklamy Vyjádření k návrhu Pražských stavebních předpisů z pohledu Asociace venkovní reklamy Asociace venkovní reklamy (dále jen AVR ) v uplynulých dnech doručila na IPR MHMP připomínky k návrhu Pražských stavebních

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení V Praze dne 26. března 2008 Č. j.: 2008/910/039 1. Zásadní připomínka

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje Seminární práce Marketingové a manažerské nástroje 1 OBSAH ÚVOD...3 MARKETINGOVÉ A MANAŢERSKÉ NÁSTROJE 1. Marketingové nástroje...4 1. 1. Marketingový mix 4P...4 1. 2. Portfolio analýza BCG (Boston Consulting

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE?

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE? POLICY PAPER Petr Drulák, Lucie Königová, Petr Kratochvíl Duben 2004 Ústav mezinárodních vztahů Nerudova 3 118 50 Praha 1 Tento autorský text neprošel ediční úpravou. 2 Mezinárodní vztahy bývají často

Více

Výsledky SWOT analýzy. Pro potřeby statutárního města Ostravy zpracovala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra kulturologie

Výsledky SWOT analýzy. Pro potřeby statutárního města Ostravy zpracovala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra kulturologie Výsledky SWOT analýzy Pro potřeby statutárního města Ostravy zpracovala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra kulturologie Praha, červen 2008 Tento materiál zpracovala Katedra kulturologie

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU Bankovní institut vysoká škola Martin Dobyáš ANALÝZA REALITNÍHO TRHU PRAHA ZÁPAD Vedoucí práce : Ing. Petr Ort Ph.D. 2009-1 - OBSAH ANALÝZA REALITNÍHO TRHU... 1 OBSAH... 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TRHU...

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

D.8 Venkovní reklama D 8

D.8 Venkovní reklama D 8 Prvky 263. Nekultivovaná forma venkovní reklamy svým působením negativně ovlivňuje vizuální působení a pobytové kvality veřejných prostranství, ve velké míře ohrožuje bezpečnost pohybu a provozu a ovlivňuje

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

Virální marketing. Diplomová práce. Akademický rok: 2008/2009 Vypracoval: Antonín Parma Vedoucí práce: Mgr. Pavel Hacker

Virální marketing. Diplomová práce. Akademický rok: 2008/2009 Vypracoval: Antonín Parma Vedoucí práce: Mgr. Pavel Hacker Virální marketing Diplomová práce Akademický rok: 2008/2009 Vypracoval: Antonín Parma Vedoucí práce: Mgr. Pavel Hacker The medium is the message. Marshall McLuhan, 1964 Tendence v komunikační politice

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 ÚROVEŇ REKLAMNÍCH A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005 STUDIE Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 REKLAMNÍ A MARKETINGOVÝ TRH V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2005 Sektor

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

odpovídáme tímto na Váš dopis č. j. č.j.: BUR/3077/2013 ze dne 11. 7. 2013.

odpovídáme tímto na Váš dopis č. j. č.j.: BUR/3077/2013 ze dne 11. 7. 2013. pro rozhlasové a televizní vysílání JUDr. Kateřina Kalistová, předsedkyně RRTV Skřetova 44/6 120 00 Praha 2 DOŠLO DNE: 8 "07" 2013 Číslo jednací _ Počet listů: A Počet příloh: Počet listů příloh: Druh

Více

Architektura a environmentální vzdělávání. Tomáš Kažmierski

Architektura a environmentální vzdělávání. Tomáš Kažmierski Architektura a environmentální vzdělávání Tomáš Kažmierski Člověk si zdokonaluje svůj vlastní svět a příroda se mu čím dál častěji stává pouhou kulisou. Při troše štěstí ji sleduje při pohledu z okna nebo

Více

Michal Richtr: Projekt prodává i logo

Michal Richtr: Projekt prodává i logo Michal Richtr: Projekt prodává i logo Author: SF / Petr Bým Published: 08.01.2009 Počátkem devadesátých let u nás firemní vizuální styl představoval cosi nového a neznámého. Dnes je už situace jiná, nicméně

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY CELOPLOŠNÁ REKLAMA NA KLOUBOVÝCH VOZECH MHD 01 Jedná se o kompletní celopolep vozidla mimo okenní části. 1. rok 105.000,- 2. rok 98.000,- 3. rok 90.000,- Lak zpět do barev MHD: 75.000,- CELOPLOŠNÁ REKLAMA

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu Fakulta stavební VŠB TU Katedra městského inţenýrství Vzdělávací program na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Prodlouţení ţivotnosti bytového

Více

Předmět: Hudební umění

Předmět: Hudební umění Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební obor Hudební obor je realizován v povinném předmětu hudební umění a v případě zájmu studentů v kroužcích či volitelných seminářích. Vyučovací

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Party Navigator PDA Tomáš Kuhn. kompletní dokumentace. Party Navigator. Tomáš Kuhn

Party Navigator PDA Tomáš Kuhn. kompletní dokumentace. Party Navigator. Tomáš Kuhn kompletní dokumentace Party Navigator Tomáš Kuhn D1 Obecný popis aplikace Party navigation Pomocí této aplikace si bude uţivatel moci vyhledat vhodný hudební klub a zobrazit ideální trasu. Aplikace bude

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

Regulace účetnictví v České republice po 1. lednu 2004

Regulace účetnictví v České republice po 1. lednu 2004 Regulace účetnictví v České republice po 1. lednu 2004 Hana Březinová, Fakulta financí a účetnictví, ŠE v Praze,, Centrum finančních a účetních studií (CEFIUS) Regulace účetnictví v České republice se

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ENTERPRISE INTELLIGENCE. zpravodajství v organizaci

ENTERPRISE INTELLIGENCE. zpravodajství v organizaci ENTERPRISE INTELLIGENCE zpravodajství v organizaci Vladimíra Zádová Dobré zpravodajství mít důvěryhodné zdroje mít všechny informace požadované pro rozhodování včas musí být i správně zpracovány a analyzovány

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů Rada hlavního města Prahy I. schvaluje Koncepci pražských břehů,

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více