Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVII / 105 l ZDARMA 4 / Kdepak! Okurková sezóna? Všechno frèí na plné pecky. I když sklizeò okurek právì probíhá a nádherná vùnì smìsi kopru, cibule, octu, okurek, malin a sušicích se hub øíká - Vrchol léta je tady! Dovolené jsou v plném proudu, dìti støídají rùzné tábory, místní kulturní akce, a také babièky. Tìch kulturních a sportovních akcí je opravdu dostatek, takže se mohou všichni vyžít. I normální život pokraèuje (viz stavba kruhového objezdu u hasièárny) svým tempem a intenzitou. Léto je opìt stejné ve své promìnlivosti, ale nám se zdá, že tentokrát je to nejkatastrofálnìjší, nejchladnìjší a nejmokøejší. Avšak my, co jsme již prožili nìkolik desítek takových let, víme své. Je to poøád stejné. Stejné bájeèné léto! Již se pomalu mnozí vracejí, nìkteøí školáci i posmutnìle, z letní dovolené. Èekají nás však pøátelé, kamarádky a kamarádi, se kterými se podìlíme o své zážitky, radosti i starosti. Takže jakápak sezóna? Život bìží dál svým tempem a já vám pøeji, aby jste tomu tempu ve zdraví a s radostí staèili. P. Polok FOTO: P. POLOK Je nám líto... "Chtìli bychom se omluvit všem obèanùm Michálkovic, kteøí se rádi úèastní Michálkovické pouti. V letošním roce se z dùvodu úpravy køižovatky u hasièské zbrojnice a z dùvodu vytíženosti poskytovatele atrakcí Michálkovická pou konat nebude. O to více energie vložíme do pøípravy této akce v pøíštím roce. Doufáme, že se i pøesto rádi zúèastníte jiných akcí poøádaných v areálu hasièské zbrojnice." Michálkoviètí hasièi 23. srpen 2008

2 Prodej jízdenek je omezen Od èervence je doplòkový prodej jízdenek u øidièù mìstské hromadné dopravy v Ostravì omezen. Øidièe totiž zdržoval. Novì mají øidièi v nabídce jen pìtaètyøicetiminutovou jízdenku za dvacet korun a její zlevnìnou variantu pro dìti do patnácti let za deset korun. Tu lze novì využít i pro pøepravu psa nebo zavazadla. Cílem opatøení je v maximální míøe zjednodušit tento zpùsob nákupu jízdního dokladu. /ih/ Pravidelná konzumace oøechù je zdraví prospìšná Vìdci z uznávané americké university uveøejnili výsledky studie o prospìšnosti pravidelné konzumace oøechù. Pravidelná konzumace oøechù sníží riziko srdeèního infarktu o 40-50%. Snížení rizika tohoto srdeèního onemocnìní je stejné u všech lidí, žen i mužù, mladých i starých, štíhlých i obézních. Ve všech tìchto skupinách byl snížen výskyt srdeèních onemocnìní o zmínìných 40-50%. Lidé, kteøí si pochutnávají na dietì obohacené o oøechy, pøekvapují své lékaøe snižováním hladiny cholesterolu v krvi: hladina celkového cholesterolu se snižuje o 15%, hladina HDL (hodného cholesterolu) se zvyšuje o 5%. Efekt pravidelné konzumace oøechù na hladinu cholesterolu je stejný jako zhubnutí. Možná bude zajímavé zjistit, jaké množství oøechù je tøeba dennì sníst, aby se to odra- zilo na cholesterolu. Je to gramù vlašských oøechù, 20 kusù lískových oøechù nebo 24 kusù mandlí. Nejvìtší úèinek na snížení hladiny cholesterolu v krvi mezi zmínìnými oøechy mají vlašské oøechy. V Èeské republice každodennì mnoho lidí onemocní srdeèním infarktem, mnoho lidí má v krvi vysokou hladinu celkového cholesterolu. Jen málokdo z nich je schopen snížit MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ - dvoumìsíèník l Vydavatel: Úøad mìstského obvodu Michálkovice, Ès. armády 106, telefon , l IÈO: /16 l Odpovìdný redaktor: Pavel Polok, telefon: inzerce l Redakèní rada: Ing. J. Kašpárek, P. Martinù, J. Døímal, M. Poloková l Technická redakce a zlom: firma GRASA, Violina 4, tel.: , l Tisk: Jupos, Ès. armády 101, telefon: l Redakèní rada si vyhrazuje textovou úpravu pøíspìvkù. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Obsah nìkterých pøíspìvkù se nemusí shodovat s názory vydavatele. Tisk povolen pod znaèkou MK ÈR E l Toto èíslo bylo vydáno dne 18. srpna Èíslo 5/2008 vyjde 27. øíjna FOTO ROMAN POLOK Pirátský poklad nalezen Nikdo neví, kdy piráti svùj poklad v Michálkovicích ukryli. Pøesto se více než 100 dìtí se svými rodièi vydalo jej hledat. Èekala na nì øada pøekážek, než se dostali na místo, kde poklad byl zakopán. Že to nebyly zlaté pruty, dukáty a perly? To nikomu nevadilo. Sladkosti, omalovánky, fixy, pastelky a další drobnosti, které vìnovali zastupitelé KSÈM mìsta Ostravy a obvodu Michálkovice, všichni pøivítali. Pøi hodnocení celé akce se organizátoøi dohodli, že 20. záøí 2008 uskuteèní pro dìti výlet Z pohádky do pohádky. Jan Døímal FOTO P. POLOK nadváhu nebo zaèít pravidelnì sportovat. Proto je pøíjemné zjištìní, že pojídáním chutných oøechù mùžeme nìco udìlat pro zdraví svého srdce. Ráda bych pozvala všechny, kteøí mají zájem o zlepšení a upevnìní svého zdraví, na lékaøskou pøednášku do Klubu dùchodcù v Michálkovicích, která se bude konat ve støedu 24. záøí Bližší informace o pøednášce budou v Kulturním domì v Michálkovicích. MUDr. Støížová Miroslava Oèkování psù proti vzteklinì v Michálkovicích se uskuteèní 29. srpna hod. 30. srpna hod. vobjektu bývalé restaurace Švarná Hanka MVDr. Eva Šimoníková Pavel Šporcl hrál v Rychvaldì Husùv sbor v Rychvaldì byl jedním z desítek míst v Èeské republice, kde vystoupil Pavel Šporcl ve svém baroknì zamìøeném koncertu, kompletním provedením Ètvera roèních období Antonia Vivaldiho. Pavel Šporcl si získal obdiv a pøízeò zejména mladých lidí, pøedevším dívek a žen svým nekonformním vystupováním a zpùsobem, jakým popularizuje skladby z oblasti vážné hudby. /pa/ Èesko nejhorší! V ekologické šetrnosti patøí naše republika mezi nejhorší zemì v Evropì. Ekologicky nejšetrnìjší zemí svìta je Švýcarsko. Èesko se nevešlo do první padesátky zemí, skonèilo na 68. místì. Hned za Švýcarskem jsou bohaté severské státy Švédsko, Norsko a Finsko, pøed Èeskem je Belgie, Nizozemsko, Øecko a na 17. místì Slovensko. /rb/ Mittal vysadí pøes tisíc stromù Hutní firma Arcelor Mittal slibuje vysázet na Ostravsku do èervence pøíštího roku celkem 1111 stromù. Pøed festivalem Colours of Ostrava oceláøi slíbili, že za každou stovku plastových kelímkù, které se bìhem hudební akce posbírají, vysadí jeden strom. /asi/ 1. a 2. záøí 2008 od do hodin ve veterinární ordinaci u hasièárny Doc. MVDr. Ivo Šimoník, CSc. 2/

3 INFORMACE Z RADY MÌSTSKÉHO OBVODU JIØÍ KAŠPÁREK V období od uzávìrky minulého èísla Michálkovického zpravodaje se rada mìstského obvodu sešla na pìti zasedáních. Na nich mimo jiné projednala následující záležitosti: l Na základì žádosti Sboru dobrovolných hasièù Michálkovice schválila rozšíøení jednotky SDH o tøi èleny. l Schválila poskytnutí finanèního daru ve výši 2000,- korun Klubu rybáøù Michálkovice pro akci organizovanou ke Dni dìtí. l Projednala a doporuèila zastupitelstvu ke schválení kupní smlouvy k prodeji nìkterých nemovitostí. l Schválila finanèní dary nìkterým organizacím pro jejich èinnost zejména v oblasti dìtí a mládeže, a to: PS Sokol èástku ,- korun, obèanskému sdružení Liga lesní moudrosti ,- korun, FC Slávia Michálkovice 6 500,- korun, Èeské tábornické unii Klubu Placatý kámen 4 000,- korun a SH ÈMS Sboru dobrovolných hasièù Michálkovice èástku ,- korun. l Projednala závìreèný úèet mìstského obvodu za rok 2007 a doporuèila ho zastupitelstvu ke schválení. ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Zastupitelé mìstského obvodu Michálkovice se sešli ve støedu 18. èervna 2008 v kulturním domì na svém osmém zasedání. Hlavním bodem programu bylo projednání závìreèného úètu mìstského obvodu za rok Obsáhlý materiál hodnotící hospodáøský výsledek, plnìní rozpoètovaných pøíjmù a výdajù, tvorbu a použití fondu sociálních potøeb, inventarizaci majetku, hospodaøení pøíspìvkových organizací a zprávu o výsledcích pøezkoumání hospodaøení mìstského obvodu zastupitelùm pøedložil pøedseda finanèního výboru zastupitelstva Ing. Jiøí Kašpárek. Celkové pøíjmy obvodu v roce 2007 dosáhly výše 23,548 milionù korun, celkové výdaje pak 21,578 milionù korun. Výsledek hospodaøení obvodu k tedy dosáhl pøebytku ve výši 1,970 milionù korun. Tento pøebytek bude využit v rámci upraveného rozpoètu letošního roku. Hospodaøení roku 2007 bylo pøezkoumáno spoleèností TOP AUDITING, s.r.o., Brno se závìrem, že kontrolou v nìm l Projednala hospodaøení obvodu za 1. ètvrtletí 2008 a doporuèila ho zastupitelstvu ke schválení. l Schválila žádost obèanského sdružení NAŠI, Ostrava Heømanice, o umístìní zaøízení pro bezdrátové pøipojení internetu na vybrané obytné domy obvodu. l Vzala na vìdomí návrhy oprav nìkterých místních komunikací v obvodu. l Z dùvodu ukonèení platnosti mincí 50 haléøù, vzor 1993, schválila úpravu cen za kopírování pro veøejnost na ÚMOb, a to: A4 jednostrannì 2,- Kè, A4 oboustrannì 3,- Kè, A3 jednostrannì 4,- Kè a A3 oboustrannì 5,- Kè. l Schválila pojistnou smlouvu s pojiš ovnou Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group, Praha, na pojištìní odpovìdnosti za škodu. l Neschválila žádost P. Petra Chovance o pøíspìvek ve výši ,- Kè na nové vìžní hodiny øímskokatolického kostela v Michálkovicích. l Schválila zvýšení nájemného v obecních bytech podle zákona è. 107/2006 Sb.od 1. ledna 2009, a to u bytù standardní kvality na 34,59 Kè/m 2, a u bytù snížené kvality na 29,76 Kè/m 2, (bývalá II. kategorie) a 27,94 Kè/m 2, (bývalá III. kategorie). l Projednala a doplnila návrh kapitálového rozpoètu Statutárního mìsta Ostravy pro rok 2009 a rozpoètového kapitálového výhledu na léta nebyly zjištìny chyby a nedostatky. Zastupitelé po detailním projednání celého pøedloženého materiálu s celoroèním hospodaøením mìstského obvodu za uplynulý rok vyslovili souhlas a závìreèný úèet za rok 2007 schválili. V dalších bodech programu pak zastupitelé schválili plnìní rozpoètu obvodu za první ètvrtletí letošního roku, zámìry odprodeje i prodeje nìkterých nemovitostí vèetnì pøíslušných kupních smluv. M ichálkovice mám rád. Mám rád tu poklidnou atmosféru ostravského pøedmìstí, øeèeno slovy bývalého dlouholetého starosty pana Bøetislava Jureèka, našeho zeleného zahradního mìsteèka. Rád se procházím i projíždím jejich ulicemi proplétajícími se mezi rodinnými domky a zahradami. Vìtšina z nich vznikla nìkdy na pøelomu devatenáctého a dvacátého století, ne-li døíve. V dobì, kdy provoz na nich byl minimální, sloužily pìším a Michálkovice køižovaly maximálnì koòské povozy. Tomu odpovídá stav i šíøka vìtšiny místních komunikací. Souèasný život pøináší sebou nebývalý dopravní provoz, vysoký poèet motorových vozidel na ulicích i zvýšené nebezpeèí na nich. O to více se projevuje bezohlednost nìkterých uživatelù našich místních komunikací. Není výjimeèné potkat na jednosmìrných ulicích uživatelùm komunikace, mnohdy i vozidlùm mìstské hromadné dopravy. Tyto prohøešky mùžete vidìt dennì na ulicích Sládeèkovì, Obecní u øímskokatolického BUÏME OHLEDUPLNÍ Pánské, Petøvaldské, Sládeèkovì nebo Radnièní automobilistu jedoucího se zarputilým výrazem ve tváøi v protismìru. Neustále se zvyšující poèet motorových vozidel se projevuje zoufalým zpùsobem jejich parkování v celých Michálkovicích, v naprostém rozporu s pravidly zákona o silnièním provozu. Øidièi parkují v protismìru nebo na chodníku, na místech, kde brání prùjezdu ostatním kostela, na ulici Radvanické nebo Petøvaldské u restaurace Pjetka, na ulici U Køíže u základní školy i jinde. Samostatnou kapitolou je i nepøimìøená rychlost jízdy. O tom by mohli vyprávìt obèané bydlící na ulicích Radvanické, Rychvaldské, Sládeèkovì, Rajské, U Køíže, Slámovì a dalších. Všechny tyto prohøešky proti ustanovením zákona o silnièním provozu se snaží øešit a postihovat naše mìstská i státní policie. Na všechno však nestaèí a represivní opatøení by mìla být v civilizované spoleènosti až tím posledním prostøedkem vedoucím k nápravì. Hlavním nástrojem ke zlepšení souèasného stavu musí být pøedevším vzájemná ohleduplnost. Ohleduplnost ke kolegùm øidièùm, využívajícím stejnou komunikaci, ohleduplnost ke všem spoluobèanùm, chodcùm, maminkám s koèárky, dìtem. Mìli bychom se øídit zásadou nedìlat to, co se mi na jednání druhých nelíbí. Jen tak zùstanou naše Michálkovice místem pohody, klidného života a vyhledávanou lokalitou pro bydlení i rekreaci. (jk) / 3

4 Výtvarník Ivo Sýkora pøi práci V e dnech 16. a 22. èervna zorganizoval ná mìstský obvod první Michálkovické øezbáøské dny. Pozvání na nì pøijali ostrav tí umìlci Ivo Sýkora a Pavel Vácha a èeskotì ínský tvùrce Josef Franek. Celý týden ve stínu zelenì parku Michalského námìstí svou prací budili pozornost michálkovických obèanù i cestujících mìstské hromadné dopravy, kdy z klád surového pokáceného døeva vytváøeli umìlecká díla. Pavel Vácha tvoøil svùj oblíbený motiv andìla, Ivo Sýkora dal pøednost pøírodnímu motivu døevìného kvìtu a Josef Franek pro radost dìtí na í mateøské koly vdechl ivot pohádkovému draku. Slavnostní odhalení soch v nedìli 22. èervna se stalo nejen setkáním mnoha desítek michálkovických obèanù s výtvarnými umìlci, autory soch, ale bylo pøíle itostí i k mimoøádnì zdaøilé zábavì. Na uza- Skáceným stromùm vdechli nový ivot Øetìzová pila, sekera, úhlová bruska, dláta a perlíky to byly nástroje, kterými skupina tøí sochaøù dala mrtvému døevu skácených stromù nový ivot. vøené èásti ulice Ès. armády u kulturního domu a pøilehlé travnaté plo e vyrostly prodejní stánky, skákací hrad pro dìti, nejrùznìj í dìtské hry, pøipraveny byly i døevorubecké soutì e pro dìti i dospìlé a dal í atrakce. Na organizaci her a soutì í se podíleli spolu s nìkterými pracovníky Úøadu mìstského obvodu také èlenové Pionýrské skupiny Sokol, Ligy lesní moudrosti a ÈTU Klubu Placatý kámen. Na poèátku programu sluneèného odpoledne zahrála Jedna z disciplín soutì e divákù 4/ Drak Josefa Franka pøítomným hudební skupina Mirabel. Slavnostního symbolického odhalení soch se ujala starostka na eho mìstského obvodu Mgr. Kvìtoslava Sedláèková. Podìkovala pøedev ím v em výtvarným umìlcùm za jejich aktivní úèast na øezbáøských dnech, organizátorùm celé akce a zejména sponzorùm, bez jejich finanèní podpory by tyto øezbáøské dny nebylo mo né uspoøádat. Generálním sponzorem této akce byla firma Stavebniny J&S Petra Jeøábka, na finan- FOTO NA STRANÌ ING. J. KA PÁREK cování se podílely také firmy Stavebniny Galièák, MUDr. Vít Sedláèek, Elektro Milan Ptáèek, Ing. Rudolf Da ek, Zlatnictví Pìkník, Potraviny Gajdo ík a Výtahy Ostrava. V závìru svého vystoupení paní starostka vyslovila pøesvìdèení, e Michálkovické øezbáøské dny mají nadìji stát se tradicí, významným prvkem dal ího rozvoje kultury v Michálkovicích. V zábavném programu, který následoval, vystoupila skvìlá hudební skupina Hluèní sousedé. Svoji atraktivní westernovou show s práskajícími bièi pøedvedla dvojice Black & Brown. Ve sluncem zalitém nedìlním podveèeru se úèastníci a diváci rozcházeli do svých domovù s pocitem pøíjemnì stráveného odpoledne a s nadìjí, e za rok se budeme tì it z druhého roèníku Michálkovických øezbáøských dnù. J. K. Westernová show Black &Brown

5 eský klub historických motocyklù Ostrava spo- È lu s Mìstským obvodem Michálkovice pøipravili na sobotu 23. srpna 2008 již šestý roèník jízdy pravidelnosti historických vozidel do vrchu, tradièní Michálkovický kopec. Po úspìchu loòského pátého roèníku této soutìže èeká poøadatele nelehký úkol navázat na její mimoøádnì dobré dosažené výsledky a snažit se je ještì dále vylepšit. Centrem a zázemím celé akce bude opìt areál michálkovické hasièské zbrojnice, kde bude i depo závodních strojù. Startovat se bude na ulici Radvanické u Zahradnictví Havlina a trasa závodu povede touto ulicí s odboèením na ulici Petøvaldskou smìrem k Brazílii. Cílová meta bude pøed køižovatkou Petøvaldské s ulicí Na Vìtérce. Soutìž je vypsána pro nìkolik kategorií historických vozidel, a to automobily a motocykly do roku výroby 1945, dále vozidla do roèníku 1970, do roèníku 1982 a závodní motocykly do roku výroby S ohledem na propustnost trati, po zkušenostech z loòského roku, je poèet startujících omezen na 110 úèastníkù. Principem jízdy pravidelnosti je dosažení na kilometrové trati pokud možno stejného èasu ve dvou po sobì následujících soutìžních jízdách. Hodnoceny proto budou co nejmenší rozdíly v obou èasech každého jezdce, pøièemž prùmìrná rychlost nesmí pøekroèit 50 km/hod., s deseti kilometrovou tolerancí. Loòský vítìz, polský motocyklista Bernard Buhl, dosáhl napøíklad v obou svých èasech rozdílu neuvìøitelných tøí tisícin vteøiny. Jak nám sdìlil øeditel závodu Ing. Jan Michálek soutìž zapoène v 8,30 hodin prezentací, technickou pøejímkou vozidel a rozpravou s jezdci. Dopoledne jsou dále na poøadu tréninkové jízdy. Od 13,00 hodin budou zahájeny soutìžní mìøené jízdy a v 16,30 hodin budou vyhlášeny výsledky s pøedáním cen vítìzùm. Hlavním poøadatelem celé soutìže je již tradiènì Ing.Vladimír Gregor. Návštìvníci depa soutìže i diváci na trati budou mít vstup zcela zdarma. V areálu hasièské zbrojnice jim ILUSTRAÈNÍ FOTA J. KAŠPÁREK bude umožnìna detailní prohlídka všech soutìžních strojù. O obèerstvení divákù i soutìžících se bude starat mimo jiné místní Sbor dobrovolných hasièù a oblíbená restaurace Pjetka. V rámci doprovodného programu bude návštìvníkùm hrát stylová skupina Swingaøi Jaroslava Erbena. Spolupráci na doprovodném programu, vìnovaném bezpeènosti silnièního provozu, pøislíbila Mìstská policie, Policie Èeské republiky a BE- SIP Ostrava. Zajímavá bude i prezentace Harley Davidson klubu, ètyøkolek a rùzných jiných zajímavostí. Po ukonèení celé motoristické soutìže bude v areálu hasièské zbrojnice pokraèovat spoleèenská zábava, v rámci které návštìvníkùm zahraje ostravská funková kapela Kulièky štìstí. Po jejím vystoupení bude k poslechu i tanci hrát reprodukovaná hudba. Organizace takovéto nároèné soutìže, jakou Michálkovický kopec bezesporu je, by nebyla myslitelná bez finanèní pomoci celé øady sponzorù. Hlavním sponzorem celé akce je spoleènost Výtahy Ostrava, s.r.o., významnými sponzory jsou také firmy BKB Metal, a.s., OVAKOV, s.r.o. a øada dalších. Významnou finanèní dotací pøispìl ze svého rozpoètu i Mìstský obvod Michálkovice. Na závìr upozoròujeme všechny obèany Michálkovic, že po dobu uzavøení trati soutìže, to je od 8.00 do hodin budou pro veškerou dopravu zajištìny a øádnì vyznaèeny objížïky. Autobusy mìstské hromadné dopravy, pøípadnì sanitní vozidla a vozidla Hasièského záchranného sboru nebo policie budou mít zajištìn mimoøádný prùjezd i v dobì uzavøení trati. Vìøíme, že letošnímu roèníku Michálkovického kopce bude pøát poèasí, že peèlivì pøipravovaná práce všech organizátorù pøinese další nezapomenutelné zážitky a úspìch této tradièní významné sportovní a spoleèenské akce našeho mìstského obvodu. Ing. Jiøí Kašpárek /5

6 Podìkování Dìkuji za projevenou gratulaci k mým narozeninám, za vzpomenutí a ocenìní mé práce v místní organizaci Èeského zahrádkáøského svazu v Michálkovicích, kterého se mi dostalo v Michálkovickém zpravodaji. Pøeji všem, kteøí si na mì vzpomenuli, hodnì zdraví, a mému nástupci panu Bobionkovi ve funkci pøedsedy zahrádkáøské organizace úspìch a radost z práce. Zdenìk Gregor KULTURNÍ DÙM l Telefon Srpen Výprodej zboží Prodej zboží Záøí Prodej zboží Zasedání zastupitelstva mìstského obvodu Festival Pestrobarevný svìt - obèanské sdružení Vzájemné soužití Setkání s jubilanty Vítání obèánkù Od záøí budou probíhat taneèní kurzy pod vedením manželù Pekárkových. Øíjen Prodej zboží Volby do krajského zastupitelstva Rybáøský veèírek ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA! Bližší informace ve vývìsních skøíòkách, na plakátech v KD a telefonicky na è Zprávy Mìstské policie Ostrava Hledaný mladík hrál fotbal na høišti Dne bylo na linku 156 oznámeno obèanem, že na høišti základní školy v Ostravì-Michálkovicích nìkolik mladých mužù hraje fotbal, pøestože vstup na høištì je o víkendech omezen. Když strážníci pøijeli na místo, provedli kontrolu osob na høišti a pøi tom zjistili, že po jednom z mladíkù (21 let) bylo vyhlášeno Policií ÈR pátrání. Pøedali jej tedy policistùm. CELKOVÁ ÈINNOST ZA 1. POLOLETÍ 2008 Na celém území mìsta Ostravy strážníci mìstské policie odhalili a projednali celkem pøestupkù. Z tohoto poètu jen na území mìstského obvodu Michálkovice 627 pøestupkù. celkem pøestupkù veøejný poøádek doprava alkohol, ostatní kouøení V následující tabulce je uvedenopìt ulic, kde v Michálkovicích nejèastìji dochází k páchání pøestupkových jednání. ulice celkem veøejný alkohol, pøestupkù poøádek doprava kouøení ostatní Ès. armády Michalské nám Radnièní Rychvaldská Sládeèkova Telefonní èíslo služebny v Michálkovicích Policie ÈR l Mìstská policie Ostrava Ostravští policisté provìøují zavrženíhodná jednání trestné èinnosti páchané na seniorech. Pachatelé využívají dùvìøivosti døíve narozených lidí a tìží z jejich osamìlosti. Mnohý senior je vdìèný za každý kontakt s jiným èlovìkem a vytržení z jeho každodenního stereotypu. Pachatelé využívají stáøí, nebo nìkteøí senioøi si nemohou vzpomenout na popis osoby, mnohdy nesouvisle komunikují. Neznámý pachatel dne , krátce po 8.30 hodinì, v Ostravì-Porubì, na Sokolovské ulici, odcizil 85letému muži korun. Záminkou pro umožnìní vstupu do bytu byla klasická historka odeètu stavu vodomìru a vrácení vzniklého pøeplatku. Pachatel pøi rozmìòování vrácených penìz zjistil, kde má muž uloženy úspory. Následnì využil nestøeženého okamžiku, finanèní hotovost odcizil a z bytu odešel. Jako pøes kopírák pak vypadal další pøípad. Lišilo se jen místo a doba. Obìtí se tak krátce po hodinì, téhož dne , stala 83letá žena v Ostravì-Hrabùvce, na Šponarovì ulici. Tentokrát šel pachatel kontrolovat a vracet pøeplatek za plyn. Ženì odci- 6 / zil finanèní hotovost pøesahující korun. Policisté pátrají po muži asi 50letém, výšky cm, zavalité postavy, krátkých rovných vlasù, kulatého oblièeje. Souèasnì varují seniory, aby do bytu nepouštìli cizí osoby pod žádnou záminkou! Senioøi pozor! Jak se tedy zachovat? 1. Buïte maximálnì nedùvìøiví k cizím lidem. Nikdy nepouštìjte do bytu (domu) cizí osobu! Nikdy neotvírejte automaticky dveøe, nevíte-li, kdo je za nimi. Nevpouštìjte do bytu cizí lidi. I na pohled sympatický èlovìk nemusí mít vždy dobré úmysly. I pokud Vás cizí èlovìk oslovuje jménem, popøípadì zná další Vaše osobní informace, nevìøte mu. Z tohoto dùvodu je dobré neuvádìt na dveøích jednotlivá jména, lepší bude množné èíslo, napø. Svobodovi. Také není vhodné uvádìt na dveøích, zvoncích, akademický titul. Vzbudíte pozornost nenechavcù k Vašemu majetku. Nebuïte dùvìøiví k podomním prodejcùm. 2. Všímejte si svého okolí (i Vy mùžete být svìdkem události). Mìjte na viditelném místì všechna potøebná telefonní èísla - Policie ÈR, Hasièi, Záchranná služba... Na ulici se nesnažte zabránit útoèníkovi, napøíklad ve fyzické obranì obìti, bezpeènìjší je zavolat linku Pokud jdeme nìkam, kde to neznáme, vždy sdìlme svùj zámìr jiné osobì. Pokud k Vám má pøijít cizí èlovìk, požádejte známého (pøíbuzného, souseda) o jeho pøítomnost u jednání. 4. S sebou na nákup noste pouze nejnutnìjší obnos penìz. Peníze si nenechávejte ve vìtším množství doma, pokud je nemáte øádnì zabezpeèeny (napø. uzamèeny v trezoru). Existují možnosti bezpeèného uložení penìz - banka, pošta, spoøitelna... Pokud jdete vybrat vìtší èástku penìz, opìt požádejte pøíbuzného o doprovod. Neinformujte okolí o množství penìz, svého majetku. 5. Nenoste dohromady doklad totožnosti (obèanský prùkaz) spolu s penìzi a kreditní kartou. Nenoste je na povrchu nákupních tašek, kabelek. Nechoïte blízko okraje vozovky s taškou pøes rameno smìrem do silnice, hrozí nebezpeèí, kdy pachatel tašku strhne z ramene a odcizí ji. Nikdy nepøijímejte doprovod neznámých lidí. Vyhýbejte se neosídleným místùm. 6. Pokud používáte kreditní kartu, nepište si PIN na kartu èi své doklady. Pachatelé rádi pøicházejí za seniory s vymyšlenou verzí urèité události. Napøíklad, že vyhráli èástku penìz a buï chtìjí rozmìnit bankovku vyšší nominální hodnoty, aby vidìli, kde mají starší lidé uschovány peníze, které následnì odcizí, nebo další verzí bývá zaplacení urèitého manipulaèního poplatku k získání vymyšlené výhry. Velmi rozšíøenou verzí je i tvrzení, že má senior zaslat peníze vnukovi èi nìkomu z jeho blízkých rodinných pøíslušníkù, který se ocitl v problému (napøíklad autonehoda, dluh v zamìstnání apod.). Por. Bc. G. Holèáková, komisaøka

7 KNIHOVNA MICHÁLKOVICE Milí ètenáøi! Jak praví klasik Vanèura: Tento zpùsob léta zdá se mi ponìkud neš astným. Možná jste si povzdechli stejnì. Nicménì pravda je taková, že když je v létì špatné poèasí, navštíví nás více ètenáøù. Knihovnu máme otevøenu 2x týdnì a nìkteré dìti u nás tráví celé dny. V minulém èísle jsme Vás informovaly o pøipravované výstavì o historii Ostravy. Její oficiální název zní Naše mìsto Ostrava døíve a dnes. Mùžete si ji u nás prohlédnout do konce záøí. Staré fotografie ostravských historických budov nám zapùjèili z Ostravského muzea a nové jsme poøídily pøed nìkolika týdny. Jedná se o budovy pøevážnì z centra mìsta. Snažily jsme se dnešní pohled zachytit ze stejného úhlu jako fotograf pøed mnoha lety. Snad se nám to povedlo. Ke každé fotografii si mùžete pøeèíst i krátký popis. Další zajímavostí, která by mohla do knihovny pøivést i ty, kteøí neètou, je 6. výstava tvùrèí dílny pro všechny. V oddìlení pro dospìlé jsme instalovali novou výstavní plochu, kde Foto z výstavky Naše mìsto Ostrava døíve a dnes, která probíhá v souèasné dobì v knihovnì. do konce záøí máte jedineènou možnost shlédnout práce žákù výtvarníka a pedagoga Oldøicha Pelikána. Obrazy vytvoøili naprostí amatéøi, lidé všech vìkových kategorií a rùzných povolání. Pokraèování na str. 8 VÍTÌZOVÉ JEDNADVACÁTÉHO KOLA Vítìzové dvacátéhoprvního kola soutìže Michálkovického zpravodaje jsou Veronika Oláhová, Radek Matušek, Jakub Wágner, Monika Biskupová. Gratulujeme. Vítìzùm jednadvacátého kola budou pøedány ceny na ÚMOb Michálkovice. (mp) Vítìzové dvacátého kola soutìže Michálkovického zpravodaje Nikola Urbancová a Jan Bongilaj pøi besedì se èleny redakèní rady a knihovnicí paní Ivou Kalwarovou a pøedávání cen na ÚMOb Michálkovice. $ SOUTÌŽ l SOUTÌŽ l SOUTÌŽ OTÁZKY PRO DVAADVACÁTÉ KOLO SOUTÌŽE Jméno a pøíjmení:... Adresa bydlištì:... Vìk:... let skupina A B Zatrhni skupinu ve které soutìžíš SOUTÌŽ l SOUTÌŽ l SOUTÌŽ Soutìž Michálkovického zpravodaje 1. Vyhlašovateli a organizátory soutìže jsou Úøad mìstského obvodu Michálkovice, redakce Michálkovického zpravodaje a místní knihovna. Soutìžní otázky zamìøené na znalosti z oblasti literatury budou vyhlašovány v Michálkovickém zpravodaji. 2. Soutìže se mohou zúèastnit dìti, a to ve dvou vìkových kategoriích: A Vìk do 12 1et B Vìk od 12 do 15 let 3. Soutìžní otázky vypracovává a vyhodnocuje vedoucí místní knihovny. 4. Odpovìdi na soutìžní otázky napsané na soutìžním lístku, vystøiženém z Michálkovického zpravodaje, je možno vhodit do schránky ve vchodu do ÚMOb Michálkovice, nebo do schránky v místní knihovnì, a to do 30. záøí Ze správných odpovìdí budou vylosováni dva výherci z každé vìkové kategorie, kteøí obdrží vìcné odmìny. OTÁZKY PRO DVAADVACÁTÉ KOLO: Skupina A - do 12 let Ve kterém blízkém mìstì se nachází muzeum automobilù znaèky Tatra? Napište jméno mìsta. Skupina B - od 12 do15 let Jak se jmenuje mìsto, ve kterém Tataøi uøezávali uši svým zajatcùm? Dodnes se na památku tìchto ubožákù peèe dobrota, která se jmenuje podle mìsta, o kterém je øeè. Napište jméno mìsta a název pochoutky. Jaké jiné zajímavosti mùžeme ve mìstì ještì navštívit? O výsledcích soutìže budete prùbìžnì informováni prostøednictvím Michálkovického zpravodaje. REDAKÈNÍ RADA /7

8 KNIHOVNA MICHÁLKOVICE Pokud si øíkáte, že vùbec neumíte kreslit, jste ideálním žákem pana Pelikána. Tvrdí, že malovat umí každý, jen je tøeba mu ukázat, jak na to. V jeho dílnì vládne rodinná atmosféra. Každý z žákù pøistupuje ke své tvorbì z jiného dùvodu. Nìkdo si jen tak hraje, nìkdo hledá odpoèinek, nìkdo radost z tvoøivé práce, jiný úlevu od každodenních starostí. Pro nìkoho je to terapie, jiný objeví dávno odložené ambice. Pokud by jste mìli zájem zkusit nìco nového, pøijïte se podívat na naši výstavu Novì instalované závìsné lišty slouží. Žáci výtvarníka a pedagoga Oldøicha Pelikána zde vystavují svá dílka, která mohou inspirovat i nìkteré návštìvníky knihovny. a dozvíte se podrobnosti. Dílna je opravdu blízko pro zdejší obèany, na ulici Dìdièná 10 ve Slezské Ostravì. Další dílna sídlí na adrese na Jízdárnì 18, Moravská Ostrava. Poplatek za jednu vyuèovací hodinu je opravdu symbolický. Pro dìti, které budou o prázdninách navštìvovat knihovnu, kolegynì pøipravila dvì soutìže. Jsem osel nebo kùò? je název èervencové soutìže o zvíøatech. V srpnu je pro dìti pøipravena kvizová soutìž Jsi zvídavý? V záøí nás èeká tradièní Týden mobility a poèátkem øíjna Týden knihoven. Zájemci se také mohou hlásit do dalšího roèníku Landeckého turnaje v bowlingu, který se uskuteèní koncem øíjna. Ještì bychom chtìly požádat o opravu názvu poèítaèového programu, který používáme k vyhledávání knih. Jmenuje se OPAC a ne OPÁÈ. Všem pøejeme hezký zbytek prázdnin, užijte si sluníèka a nezapomeòte si s sebou na dovolenou pøibalit hezkou knihu. Vaše knihovnice: Ivana Kalwarová Marie Kryštofová FOTO IVANA KALWAROVÁ Vèera... a dnes... Dva pohledy na známé místo - Obchod smíšeným zbožím pana Palkovského vedle øímskokatolického kostela. Horní snímek je z váleèných ètyøicátých let minulého století, dolní ze souèasnosti. SOUTÌŽ l SOUTÌŽ l SOUTÌŽ Odpovìï A $ Odpovìï B SOUTÌŽ l SOUTÌŽ l SOUTÌŽ 8 /

9 STAVÍME KRUHOVÝ OBJEZD V programech nìkolika volebních stran pøed michálkovickými komunálními volbami v roce 2006 se objevoval úkol - vyøešit problematickou dopravní situaci na køižovatce ulic Radvanické a Rychvaldské výstavbou kruhového objezdu. Po dlouhém a složitém jednání vedení našeho mìstského obvodu s orgány Moravskoslezského kraje se podaøilo zastupitelùm tento bod volebních programù realizovat. Informace k výstavbì nové okružní køižovatky nám podala pracovnice odboru výstavby Magistrátu mìsta Ostravy Ing. Eva Friedelová. Investorem stavby je Správa silnic Moravskoslezského kraje, jejím realizátorem pak ALPINE stavební spoleènost CZ, s. r. o., odštìpný závod Ostrava Bártovice. Vrchním stavbyvedoucím, povìøeným organizací a zabezpeèením akce je pan Jan Bogda (tel ). Pøedpokládaný termín výstavby je od 21. èervence do 30. záøí Stavba je provádìna za èásteèné uzavírky køižovatky silnic ul. Radvanické a ul. Rychvaldské ve vymezeném úseku. V dùsledku toho dochází pro individuální dopravu ve smìru od Rychvaldu k objížïkám vyznaèeným dopravními znaèkami po ulicích Briketáøské, Vrbické a Fišerovì. Rovnìž mìstskou hromadnou dopravu autobusy li- Tak jsme se doèkali... nek 23 a 49 zajiš uje Dopravní podnik Ostrava po objízdných trasách. Doèasnì dochází i ke zmìnám v umístìní zastávek tìchto linek. Také veøejná autobusová doprava, zajiš ovaná ÈSAD Karviná na lince Orlová Rychvald Ostrava jede po objízdných trasách. Doèasné dopravní komplikace zapøíèinìné výstavbou nové okružní køižovatky jsou nezbytnou daní za definitivní vyøešení kritického místa silnièní dopravy. Žádáme proto naše spoluobèany o toleranci a trpìlivost po celou dobu výstavby. Vìøíme, že novì vybudovaný kruhový objezd bude sloužit k vaší plné spokojenosti a pøispìje ke zvýšení bezpeènosti a plynulosti silnièního provozu v Michálkovicích. (JK) FOTO J. KAŠPÁREK X. setkání pìstounù psù z tøebovického útulku Dne 21. èervna 2008 se v areálu útulku pro nalezené psy v Ostravì-Tøebovicích uskuteènilo jubilejní X. setkání pìstounù psù z tøebovického útulku. Zaznamenali jsme rekordní úèast soutìžících, celkový poèet 38 pìstounù, kteøí si pøišli zasoutìžit se svými ètyønohými miláèky byl pro nás velmi pøíjemným pøekvapením. Soutìžící se utkali novì v pìti disciplínách: soutìž è. 1 O útulkového krasavce soutìž è. 2 Tøebovický šikula soutìž è. 3 Nejhezèí veterán soutìž è. 4 Nejhezèí štìnì soutìž è. 5 Cena divákù pes sympa ák Rèení Sláva vítìzùm, èest poraženým se v tomto pøípadì naplnilo beze zbytku, i když hovoøit o poražených není na místì. Všichni soutìžící, a už ètyønozí nebo ti dvounozí ze sebe vydali vše a pøedvedli to nejlepší. Návštìvníci si rovnìž mohli prohlédnout prostory útulku, kde tráví svùj èas opuštìní a zatoulaní pejsci. Této možnosti využila naprostá vìtšina návštìvníkù. Zamìstnanci útulku a strážnice oddílu prevence a dohledu Mìstské policie Ostrava odpovídali na všechny možné dotazy, nejvíce se návštìvníci zajímali o to, jak dlouho psi zùstávají v útulku, zpùsob jejich krmení, zda jsou stále zavøení v kotcích nebo se dostanou také ven apod. Velký úspìch mìly všechny provedené ukázky vèetnì výcviku a práce služebních psù a prezentace technických prostøedkù jako radar pro mìøení rychlosti vozidel, tzv. botièky, pøístroje na mìøení hladiny hluku nebo tøeba pøístroj na mìøení hladiny alkoholu v dechu. Také prezentace úseku odchytu se setkala s velkým zájmem zúèastnìných, nejvìtšímu zájmu se tìšila odchytová technika, vybavení služebního vozidla nebo seznámení se se zpùsobem, jakým jsou odchytáváni hadi, na které si mohli zájemci dokonce sáhnout. Odchytoví pracovníci ochotnì na všechny dotazy odpovídali a vždy pøidali i malou ukázku své práce. Dìtem jistì udìlal radost pestrý program plný her a soutìží, pøipravený oddílem prevence a dohledu. K hojné úèasti nejen soutìžících zcela jistì pøispìlo krásné poèasí a tak vìøíme, že všichni pøítomní strávili v naší spoleènosti pøíjemný den. Tìšíme se na shledanou zase napøesrok. (Mìstská policie Ostrava) / 9

10 M Kapitoly z historie Michálkovic ichálkovice byly ustanoveny samostatnou politickou obcí usnesením zemského snìmu z 15. prosince 1865 a následným císaøským rozhodnutím z 27. ledna Peèetním obrazem a znakem obce, pou ívaným v této dobì na obecních dokumentech se stal pluh, charakterizující ryze zemìdìlský ráz obce. Toto vyobrazení bylo doplnìno písmeny OM (obec Michálkovice). Po pový ení obce na údr by obvodu. Znak (obr. 1) tvoøí kartu s listovou výzdobou po stranách, v její horní èásti je vyobrazen 10 / vodu, byl tento znak spolu s praporem schválen usnesením Rady Statutárního mìsta Ostravy ze dne 6. záøí Kresby znakù byly pøevzaty z publikace Michálkovice, vydané k 555. výroèí zalo ení obce v roce Ing. Jiøí Ka párek Vývoj michálkovického znaku (obr. 1) mìstys v lednu 1908 byl zpracován návrh nového znaku Michálkovic (obr. 1), který v ak nebyl pøíslu nými úøady oficiálnì schválen. Dodnes v ak jej mù ete vidìt na místním høbitovì, na prùèelí bývalé márnice, nynìj ím objektu technické ní polovinì títu je ve lutém poli umístìna polovina èerné slezské orlice. V dolní pùlené èásti títu jsou v zeleném poli umístìna zkøí ená hornická kladívka pøipomínající tì bu uhlí a v modrém poli stojící srp, charakterizující pùvodní zemìdìlský ráz obce. V novodobé historii obce, po osamostatnìní mìstského ob- 33 pluh, ve spodní èásti se nachází est medailí nebo peèetí, jejich symbolika není v dostupné literatuøe jednoznaènì vysvìtlena. V roce 1928 zaèaly Michálkovice pou ívat nový znak (obr. 2). Jeho tít je rozdìlen na tøi èásti. V hor- (obr. 2)

11 Hoøí, má panenko... ZPRÁVY ZE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ V MICHÁLKOVICÍCH Po vítìzství v okresním a pak i krajském kole naši dorostenci již po nìkolikáté postoupili do kola republikového. Mistrovství se letos konalo až v Trutnovì, nasedli jsme do hasièského autobusu již v pátek 4. èervence v poledne, aby se téhož dne veèer mohly naše kolektivy prezentovat. V sobotu ráno probìhly tréninky požárního útoku, které mìly za úkol seznámit strojníky s požární støíkaèkou, která byla pro všechny družstva stejná jednotná. První disciplínou byla štafeta 4x100m s pøekážkami. Na start jsme nastoupili jako poslední a øíká se: to nejlepší nakonec skoro to tak také bylo. Skvìle provedená štafeta pøedvedla nejlepší èas, což vyvolalo jásot fanouškù na tribunì. Ten ale bohužel Stejnì jako kluci i naše dorostenky si postupnì poprvé vybojovaly právo reprezentovat Moravskoslezský kraj na Mistrovství ÈR v požárním sportu dorostu. Proto v pátek nasedly spolu s nimi do autobusu smìr Trutnov. Po sobotním tréninku a slavnostním zahájení èekaly na dìvèata jako první testy z požární ochrany. Bohužel se projevila nezkušenost a nervozita holky chybovaly. Díky bohu se holky nevzdaly a snad i díky chybì z nich nervozita trošku opadla a vydaly se bojovat. Druhou disciplínou byla štafeta 4x100m s pøekážkami. Tam teda pøekvapily. Zabìhly svùj prozatímní rekord 67,88. Upøímnì øeèeno naše pøekvapení bylo dosti velké, když èas našich dorostenek pøekonal už jen jeden kolektiv. Tím si dìvèata svùj souèet bodù znaènì zlepšila a další soutìžní den mohla ještì zamíchat poøadím. A to se taky stalo. Bìh na 100m pøes pøekážky není zrovna extra doménou michálkovických dìvèat, ale asi dùležitost závodu, atmosféra a bojovnost dìlá divy a zúroèená døina holkám vynesla ve tøetí disciplínì 4. místo, které v prozatímním hodnocení znamenalo pro Ostravu bronzové medaile! To znamenalo, že i v kategorii dorostenek musel rozhodnout požární útok. To, co se však dìlo, nad tím zùstává rozum stát. Za podpo- Dìkujeme, Mistøi! utichl ve chvíli, kdy rozhodèí na poslední pøedávce zvedl èervený praporek, což pro nás znamenalo, že náš první pokus je neplatný. Tahle chybièka zkomplikovala náš pokus è. 2, jelikož jsme se na nìj museli stoprocentnì spoléhat. Avšak ta opravdová tragedie mìla teprve pøijít. Druhou štafetu museli kluci bìžet na jistotu, proto jsme nevìøili v extra nejlepší výkon. To jsme ale kluky podcenili. K našemu pøekvapení hoši svùj pøedchozí èas i když oficiálnì neplatný zlepšili, což nám nakonec mohlo zajistit v této disciplínì suverénní vítìzství. Mohlo, ale ne- Ahoj na høišti, chlapi! zajistilo... Na stejném úseku jako v pøedešlém pokusu opìt vlál èervený praporek. Jeho pøíèinou mìlo být povzbuzování vedení - závodníka jiným nebìžícím soutìžícím. Ještì téhož dne v podveèer se psaly testy z požární ochrany. Ty jsme napsali bez chyby! Jeden èi více omylù soupeøù nás posunuly o nìkolik pøíèek výš. A tak i když první soutìžní den byl pro nás rozporuplný a ze stadionu jsme odcházeli se smíšenými pocity, všichni jsme vìdìli, že se nedáme, zabojujeme a všem to ještì natøeme. To vše jsme zaèali realizovat hned následující ráno. bojovaly, pøekvapily, nezklamaly ry celé tribuny se naše dìvèata pøipravovala k provedení disciplíny. Když chtìla nastoupit na startovní èáru, rozhodèí zvedl èervený praporek holky nebyly pøipuštìny na start byly diskvalifikovány a tím odsouzeny k poslední pozici závìreèné disciplíny. A to bylo jakkoli, èas nikdo nevrátí a michálkovickým dorostenkám na krk medaili taky nikdo nepovìsí. Kvùli omylu èi nepøejícnosti rozhodèího naše dìvèata obsadila celkovì devátou pøíèku. Pohled na radující se dorostence a vedle plaèící dorostenky nebyl zrovna pøíjemný. Nyní možná trošku pøevažuje úspìch hochù a smutek holek je pøíliš èerstvý, ale èasem snad dìvèata pochopí a uvìdomí si, že pro nás jsou stejnì nejlepší. Krásný sluneèní den jsme zahájili bojem v bìhu na 100 m pøes pøekážky. Kluci zopakovali skvìlé výkony z pøedešlého dne a tuto disciplínu koneènì (i oficiálnì) vyhráli. To nám dalo nadìji ke skvìlému umístìní, ale také potvrdilo naše obavy, že vše rozhodne až poslední èást celého Mistrovství požární útok. V této disciplínì právem nazývané královské vyjde opravdu najevo jak psychická tak fyzická pøipravenost celého kolektivu. Tento test jsme díkybohu zvládli. I když jsme pøedvedli až druhý nejlepší výkon, i díky ostatním družstvùm jsme po seètení všech umístìní v koneèném poøadí obsadili spoleènì s družstvem z Bystrého vedoucí pozici. A podle pravidel požárního sportu u družstev se stejným poètem bodù rozhoduje požární útok zde stopky zastavili døíve jen soupeøi z Jindøichova! To vše znamenalo jediné skvìle jsme se vyrovnali s nepøízní rozhodèích, ne zrovna nejlepší tratí, využili i pøízeò štìstíèka a opìt zviditelnili Moravskoslezský kraj. Dokázali totiž témìø nemožné z posledního místa se vyhoupli až na samý vrchol - stali se vítìzi celého Mistrovství ÈR v požárním sportu dorostu!!! Díky, Mistøi! Ing. Jan Peterek Již delší dobu mám výèitky, že vám, ètenáøùm zpravodaje, kteøí máte zájem o michálkovickou kopanou, pøinášíme velice málo zpráv o tomto sportu a dìní na høišti. A pøitom se toho tolik dìje. Víme, kolik práce stálo zajistit peníze na zatravnìní høištì a úpravu budovy a terénu. Funkcionáøi i hráèi si jistì pamatují, kolik aktivity a nadšení bylo, když se rozhodovalo o rekonstrukci tohoto sportovního stánku. Když se koneènì podaøilo sehnat peníze, a samozøejmì penìz není nikdy dost, je chvályhodné, co se podaøilo v první etapì udìlat, samozøejmì na úkor èasu a spousty práce tìch, kteøí mají zájem a ještì poøád chu. A tak jsem požádal pana Dušana Janírka o pøíspìvek do zpravodaje, aby zprávy byly objektivní a od zdroje. Byl jsem však odkázán na internetové stránky michálkovického fotbalu. Pøeèetl jsem si glosu pana Janírka, a bylo mi smutno. Vzpomnìl jsem si na své mládí, kdy jsem sportoval a penìz bylo urèitì ještì míò než nyní, a všechno jsme si museli udìlat sami. I když jsme byli všichni kamarádi a velká parta, na tu práci zbylo, jak se øíká, jen to zdravé jádro, které makalo, rozèilovalo se na ty, kteøí se jen vezli, ale pøes všechny tyto útrapy se nám vždy podaøilo všechno vyøešit a udìlat. Až pozdìji, po životních zkušenostech, jsem se smíøil s tím, že v životì to tak chodí. A stejné problémy má zøejmì i michálkovická kopaná. Ale co, tráva je zasetá, seká se, zavlažuje, hnojí, probíhá boj s plevelem, provádìjí se úpravy a již brzy vybìhnou hráèi na zelený pažit a v zápalu hry budou všechny neshody zapomenuty. A jak jsem zjistil, práce je ještì hodnì, proto volám s panem Janírkem Ahoj na høišti, chlapi! Ponìkud subjektivnì podal zprávu Pavel Polok / 11

12 TURBO SOLARIUM Ostrava-Michálkovice V dopoledních hodinách pro maminky s dìtmi platí sleva jako na permanentku. Mo nost vyu ití pøíspìvku ze zdravotní poji ovny. Koneèná trolejbusù è. 101, 104 a zastávka autobusù è. 23, 49, 97 vedle drogerie abka a syn Sylva Urbancová provozovna: Radnièní 75, O.-Michálkovice l Tel.: l IÈ: Objednávky: Tel.: Tì íme se na Va i náv tìvu

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 130 5/2012 www.michalkovice.cz JARO ve znamení kultury Letošní jaro v Michálkovicích bylo poznamenáno celou øadou kulturních a spoleèenských akcí. V rámci již

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVII / 104 l ZDARMA 3 / 2008 http://www.michalkovice.cz J sou urèitá data v historickém kalendáøi, která mo ná s postupujícím èasem není nutno pompéznì oslavovat, ale spí

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 148 Aktuality z mìstského obvodu V øíjnu bylo odesláno pìt žádostí o dotace Podzimní období je obvykle nároèné na pøípravu žádostí o poskytnutí dotace. I letos

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 138 1/2013 www.michalkovice.cz Š astný nový rok Pøežili jsme ve zdraví hektický konec 9 roku 2012, pøežili jsme konec svìta pøedpovídaný starým mayským kalendáøem,

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Obce Štítná nad Vláøí - Popov

Obce Štítná nad Vláøí - Popov è. 47 PROSINEC 2011 Obce Štítná nad Vláøí - Popov Roèník XII. Vánoèní píseò Už se zase tìšíme na Ježíška, copak nám asi nadìlí, copak asi dostanem od Ježíška, to bychom všichni rádi vìdìli Hlavnì a jsou

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 134 9/2012 www.michalkovice.cz Prázdniny skonèily... Ano, prázdniny skonèily, skonèila doba dovolených, naèerpali jsme nové síly a dobrou náladu, máme spoustu

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 153 4/2014 www.michalkovice.cz AKTUALITY z mìstského obvodu Pozvání na dubnové zastupitelstvo Srdeènì zveme obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu,

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Všeobecná ustanovení:

Všeobecná ustanovení: Všeobecná ustanovení: Základní informace: Závod kombinovaných dvojic ve vodním záchranném sportu mládeže Poøadatel: VZS ÈÈK Praha 15 Datum konání: Sobota 5.listopadu 2011 Místo konání: Krytý bazén (25m)

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE má za sebou další období své èinnosti. Hodnotíme a vyjadøujeme se k celému pøedešlému roku. Pro nás to byl první souvislý rok plné èinnosti. Zatìžkávacím obdobím

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 139 Výsledky prvního kola volby prezidenta republiky Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 probìhlo v Èeské republice první kolo prezidentských voleb a dva týdny na to

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 136 11/2012 www.michalkovice.cz Konèí rok 2012 nastává doba adventu, rozjímání, bilancování a hodnocení i plánù do budoucna. Náš Michálkovický zpravodaj uzavírá

Více

SMÌRNICE hry. Praha, 2004. I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic

SMÌRNICE hry. Praha, 2004. I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic SMÌRNICE hry Praha, 2004 I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic 1 2 OBSAH 1. Všeobecné podmínky úèasti (podmínky úèasti)... 5 25 2. Požární útok Plamen (útok Plamen)... 26 31

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 136 11/2012 www.michalkovice.cz DIVADLO U STOLU Ten, kdo navštívil v posledních mìsících nìkteré z divadelních pøedstavení v michálkovickém kulturním domì, jistì

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více