Vysoká škola ekonomická v Praze BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Fakulta informatiky a statistiky Kamila Jeřábková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Fakulta informatiky a statistiky. 2009 Kamila Jeřábková"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Kamila Jeřábková

2 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Obor: Aplikovaná informatika Corporate identity a její praktická aplikace Vypracovala: Kamila Jeřábková Vedoucí práce: Ing. Libor Krsek Rok vypracování: 2009

3 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Corporate identity a její praktická aplikace vypracovala samostatně. Veškeré použité podklady, ze kterých jsem čerpala informace, jsou uvedeny v seznamu použité literatury a v práci řádně citovány s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. V Praze dne podpis i

4 Poděkování: Tímto bych ráda poděkovala Ing. Liborovi Krskovi za ochotu vést mou bakalářskou práci a jeho vstřícný přístup. Dále mé mamince za neuvěřitelnou toleranci a pomoc v době psaní práce a ostatním za trpělivost. Nakonec ještě také doc. Ing. Stanislavu Hornému, CSc., který ve mně vzbudil zájem se této oblasti dál věnovat, za jeho cenné rady z hodin. ii

5 Abstrakt Cílem mé bakalářské práce je vytvoření loga pro Klub deskových her VŠE. Metodami k dosažení daného cíle je prostudování teoretických základů vedoucích k tvorbě úspěšného loga a studium jeho jednotlivých faktorů jako jsou barvy, typografie a symboly. Přínosem této práce je vytvoření něčeho, co je potřebné a bude dále využíváno. Prvních pět kapitol je teoretických a poslední kapitola je praktická, aplikující nabyté znalosti na náš klub. iii

6 Abstract The aim of my bachelor thesis is to create a logo for the Board Game Club of the University of Economics. The methods used to accomplish thet goal include an investigating on how to create a successful and working logo and a study of factors which affects it such as the role of symbolism, typography and colors. The work does not just summarize facts about a corporate identity and logo, but is also valuable in creating something that is practical and usable. The first five chapters are theoretical and the last one is practical in which I am applying the gained knowledge on our Board Game Club. iv

7 Obsah Úvod Corporate identity Corporate design Corporate communication Corporate behavior Historie corporate identity Počátky Současná historie Situace u nás Logo Zásady tvorby Typy log Logo vytvořené z textu Logo vytvořené ze symbolu Logo vytvořené kombinací symbolu a textu Příklad propojení loga s corporate identitou Symboly Čísla Geometrické tvary Symboly typické pro různá odvětví Příklady aneb s čím se můžeme setkat Barvy Barevné modely Aditivní model Subtraktivní model Systém barev Primární barvy Sekundární barvy Terciární barvy Neutrální barvy Barevná schémata Monochromatické Analogické (podobné) Komplementární (doplňkové, kontrastní) Split complementary (měkce kontrastní) Dvojkontrastní Barevná triáda v

8 Barevná tetráda Parametry barvy Kontrast Elementární kontrast Proporční kontrast Teplotní kontrast Světlostní kontrast Simultánní kontrast Sytostní kontrast Následný kontrast Význam barev Faktory ovlivňující výběr barev Barvy spojené s jednotlivými odvětvími Barevné klamy Na co si dávat pozor Typografie Terminologie Konstrukce písma Členění písma Kombinace písem Typografie v logu Čemu se vyvarovat Jaký směr následovat Symbolika písem Praktická aplikace Informace o klubu Důvody potřeby corporate identity Popis vybraného loga Figurka Další symbolika Barvy Písmo Závěr Přílohy Seznam obrázků Seznam použité literatury vi

9 Úvod Corporate identity je jednotný koncept, který má udělat naší firmu jedinečnou, vyzdvihnout její kladné stránky, přilákat zákazníky a tím zvýšit zisky. Corporate design, jako jedna z částí, dává corporate identity vizuální podobu. Přínosem mé práce má být aplikace nabytých teoretických znalostí a vytvoření loga pro studentskou organizaci Klub deskových her VŠE, který jsme před dvěmi roky založili. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. Poměrově teoretická část práce je mnohem rozsáhlejší než praktická. Je to dáno tím, že logo je jako ledovec 90% leží ukryto pod vodou a jen desetina je vidět. Logo je ve výsledku jedna drobná značka, ale aby fungovala správně, je potřeba k její tvorbě mít hluboké znalosti. První kapitola práce je věnována celkově corporate identity a zbytek práce se, z důvodů uvedených v kapitole 6, zabývá už jen corporate designem se zaměřením právě na logo. Logo je výchozím bodem při tvorbě firemního stylu a je podrobně probráno v kapitole dvě. V kapitolách tři až pět jsou postupně rozebrány tři hlavní faktory ovlivňující tvorbu loga symbolika, barvy a typografie. Šestá a tudíž poslední kapitola představuje Klub deskových her VŠE a popisuje vytvořené logo. Nutno dodat, že v designu existuje spousta pravidel: pravidla jak sladit jednotlivé barvy, pravidla pro kombinování různých typů písem v jednom celku, pravidla kompozice a mnoho dalších. Můžete se jimi řídit, ovšem to neznamená, že pokud dané pravidlo porušíte, bude výsledný efekt automaticky vypadat špatně. Design je svým způsobem umění a v umění vznikají nové a často populární věci právě porušením dosud zaběhlých pravidel a stereotypů. Je to jako s angličtinou. Musíte znát nějaký minimální základ, aby jste mohli komunikovat, ale pak máte dvě cesty, kterými se dát. Buď se můžete doma učit mnoho pravidel, výjimky z pravidel a další výjimky z výjimek pravidel nebo můžete odjet do nějaké anglicky mluvící země a jazyk vstřebat odposloucháním frází a celkově toho, jak místní lidé mluví. Já jsem vždy prosazovala druhou možnost, a proto je i má práce protkána příklady a studiemi na již existujících logách. Může Vás překvapit, že se informatik zabývá tvorbou firemního stylu, protože každý si za tímto druhem práce představí nejspíš absolventa umělecké školy. Avšak corporate design není jen umění, jako je napří- 1

10 klad malířství. Je to propojení více oborů oborů z ekonomické oblasti, jako je marketing a business, dále informatiky a designu. Může se zdát, že design je oblast stěžejní, ale není tomu úplně tak. Pokud máme zájem o design a průměrný talent, který umíme prodat, jsme na tom lépe než nadaný, ale obchodními dovednostmi netknutý umělec. Toto tvrzení podporuje i citace z knihy Lettering Bible 1 So what if your design and lettering are the world s best, if you lack the skills to sell them. On the other hand, even if your lettering is the world s worst, if you have dynamite selling skills, you ll succeed over the better technician. Důležité je správně vystihnout podstatu dané firmy a vědět, jak zdárně a efektivně působit na zákazníka. Tyto znalosti nám právě daly předměty celoškolského základu. Navíc informatici mají jistou výhodu, ať už znalostní nebo psychologickou. V dnešní technologické době se veškerý design tvoří pomocí výpočetní techniky, proto se může tento obor pro některé umělecky nadané lidi zdát nepřitažlivý. Umění a technika nikdy nešly moc dohromady, neboť umělci při tvorbě zapojují pravou mozkovou hemisféru, naproti tomu technici myslí levou půlkou mozku. Obecně však platí, že dnešní mladí lidé jsou přizpůsobiví, takže naučit se pracovat s nějakým grafickým programem jim nedělá tolik problémů. Na druhé straně existují i situace, kdy by se nám hodilo něco víc než uživatelská znalost počítače. Například program Indesign neumí všechno, co bychom si přáli. Vynahrazuje nám to možností skriptování, což ale obnáší znalost programovacího jazyka. Samozřejmě existují již nějaké hotové skripty, ale nemusí se nám podařit najít pro nás právě ten vhodný, a proto není nad to, udělat si svůj vlastní, šitý na míru. Předpoklady k tomuto nám zase daly oborové předměty. 1. Cabarga, L.: Logo, font & lettering bible. Adams Media 2004, 240 s. (str. 228) ISBN Pravděpodobně budeme mít menší znalosti z kreativní oblasti než studenti uměleckých škol, ale ty se dají, stejně jako všechno ostatní, doučit, například i v některých školou garantovaných předmětech. Z výše uvedených důvodů se domnívám, že právě my, studenti Aplikované informatiky na VŠE, můžeme mít ke corporate designu řadu předpokladů i bližší vztah k němu. 2

11 2. Horný, S.: Vizuální komunikace firem. Praha: Oeconomica 2004, 134 s. (str. 48) ISBN Geuensde, M. de Pelsmacker, P. van den Bergh,J.: Marketing communications: a European perspective. Pearson Education 2007, 610 s. ISBN APRA (Asociace Public Relations Agentur): Slovníček pojmů. Dostupné v dubnu 2009 na: 5. APRA (Asociace Public Relations Agentur): Slovníček pojmů. Dostupné v dubnu 2009 na: 6. APRA (Asociace Public Relations Agentur): Slovníček pojmů. Dostupné v dubnu 2009 na: 7. Geuensde, M. de Pelsmacker, P. van den Bergh,J.: Marketing communications: a European perspective. Pearson Education 2007, 610 s. (str. 14) ISBN Corporate identity Firemní identita na rozdíl od firemní kultury označuje cílevědomě utvářený strategický koncept vnitřní struktury, fungování a vnější prezentace konkrétní firmy. Tento koncept má za cíl jednoznačně identifikovat a tím i odlišit firmu od své konkurence, učinit ji nezaměnitelnou v tržním prostředí. 2 Na současném trhu, přeplněném velkými a i malými společnostmi bojujícími o zákazníkovu pozornost, se image firmy stává mnohem důležitější pro úspěch firmy než kdy předtím. Každá firma, ať chce či nechce, má nějakou image. Je to způsob, jak je firma vnímána okolím. Tento obrázek závisí čistě na osobním pocitu pozorovatelů a firma není schopná si ho nastavit tak, jak ona sama by si přála. Naproti tomu, corporate identity jsou vědomě tvořené principy, které mohou a mají působit na člověka a tímto ovlivňovat jeho smýšlení o firmě. Proto tvorba silné a dostupné identity je pro firmu nejlepší investice k přitažení pozornosti zákazníka. Konkrétní podobu corporate identity ovlivňuje zvolená firemní strategie. Existují tři typy firemní identity: 3 Monolithic identity (monolitická identita, též deštníková identita 4 ) celá společnost se prezentuje jako jeden celek, ať už z hlediska vizuální prezentace či komunikace a podnikového jednání. Příkladem je IBM, McDonald s. Endorsed identity (diverzifikovaná identita, též doložková identita 5 ) dceřiná společnost má svůj vlastní styl, svojí identitu, ale mateřská společnost je vždy jasně prezentována na pozadí. Příkladem je General Motors, Danone. Branded identity (strategie individuálních značek 6 ) každá sekce nebo dokonce produktová řada mají svůj vlastní styl a s ostatními se zdají být ničím nespojené. Často jsou to společnosti, které vznikly fúzí ze společností se silnou identitou. Příkladem je Procter & Gamble. Podle knihy Marketing communications 7 Corporate identity is the set of meanings by which a company allows itself to be known and through which it allows people to describe, remember and relate to it. It is the way the company chooses to present itself to its relevant target audiences by means of symbolism, communication and behaviour. Jak je v předchozí citaci řečeno, corporate identity je množina 3

12 prostředků, pomocí nichž firma rozšiřuje povědomí o sobě a zároveň dává lidem možnost ji pomocí nich popsat, zapamatovat si ji. Corporate identity je často dělena do tří kategorií: Corporate design (firemní styl) Corporate communication (firemní komunikace) Corporate behavior (firemní jednání) 1.1. Corporate design Corporate design je jednou z kategorií corporate identity a díky vizuální podobě a snadnému uvědomění působí jako kategorie nejdůležitější. Každým rokem se život zrychluje a lidé jsou nuceni vstřebávat více a více informací. Dnešní člověk je zahlcen informacemi. Vizuální komunikace se tak stává významnou složkou života. Zaprvé, vizuální komunikace nás nutí vnímat informace i když nechceme. Je to jednoduché, když člověk nechce poslouchat, tak prostě vypne a slova mu půjdou jedním uchem dovnitř a druhým ven. S vnímáním zrakem je to už těžší, člověk se musí neustále rozhlížet kolem sebe, nemůže jednoduše zavřít oči a jít. Pokud má člověk něco číst, tak to vyžaduje určitou mentální aktivitu, kterou lze ignorovat, ale dobře vytvořený firemní styl působí na člověka podvědomě, a proto ho nelze potlačit. U dobrého loga se podíváte a nemusíte pracně přemýšlet, co znamená tenhle symbol a čím se vlastně tato firma zabývá. Druhým důvodem je jednoduchý fakt, že člověk je schopný si zapamatovat 80-85% toho, co vidí, naproti tomu však jen 15-20% toho, co slyší Horný, S.: Vizuální komunikace firem. Praha: Oeconomica 2004, 134 s. (str. 18) ISBN Rughase, O.G.: Identity and Strategy : how individual visions enable the design of a market strategy that works. Edward Elgar Publishing s. (str.20) ISBN Corporate design je směsí marketingu a kreativní grafické práce. Podle O.G. Rughase 9 Corporate identity is conceptualized as a marketing function of top management that is made real through visible graphical design such as logos, company house styles, and so on. Tvůrce musí do projektu vložit svou kreativitu, aby jednotlivé prvky firemního stylu, zvláště pak logo, zaujalo pozorovatele kupujícího. Na druhou stranu se ale tvůrce nemůže nechat unést svým uměleckým talentem a musí mít na paměti, že corporate design je způsob realizace marketingu corporate identity a že výsledek musí přesně vystihovat firmu. Do corporate designu spadá celý grafický obrázek o dané společnosti. Tvůrci corporate designu se zabývají tvorbou log, jednotného vzhledu, grafického manuálu. Logo je ovšem prvním krokem a základem vše- 4

13 ho ostatního, proto je mu věnován zbytek této práce. Projevuje se na všech ostatních prvcích designu, z čehož plyne, že se špatným logem už ani žádný další dobrý prvek vizuální prezentace nevytvoříte. Kromě loga sem patří návrhy: vizitek hlavičkového papíru obálek faxových zpráv šablon ových zpráv razítek interních prvků, jako např. průkazky zaměstnanců reklamních předmětů Principy používané při tvorbě loga platí i u těchto dalších návrhů. Barvy a případný symbol zůstávají v celém stylu stejné. Typografie je jediná, která se může lišit. S jedním typem písma si většinou nevystačíte, a proto je k hlavnímu písmu vybráno ještě jedno nebo více typů doplňkových. Oproti logu zde hraje ještě důležitou roli kompozice. Neznamená to, že v logu se kompozice úplně ignoruje, ale ostatní prvky grafického designu obsahují mnohem více informací, které je potřeba umístit. Mnoho firem stále podceňuje význam jednotného firemního stylu a myslí si, že ho dokáže vytvořit vlastními silami. Tento proces má ovšem mnoho etap od zjišťování informací o společnosti, přes brainstorming až po samotnou grafickou realizaci a je zde mnoho míst s potenciálními hrozbami chyby. Firmy často rozdělí tento velký koncept na menší projekty, které realizují odděleně nebo si jen nechají udělat logo a pak to celé působí nekoherentně. Není radno si zahrávat, neboť špatný firemní styl a s ním i celá firemní identita může negativně ovlivnit firemní image Corporate communication Corporate communication je další kategorií corporate identity. Zvláště pro podniky s vysokou decentralizací je corporate communication ještě více důležitá. Vzniká centrálně organizovaná skupina odpovědná za firemní komunikaci. Zahrnuje PR, neboli vztahy s veřejností, dále vztahy s investory, zákazníky, okolím ve kterém firma podniká, reklamu, vztah s médii, pracovní vztahy, vztahy s vládou, školení a vzdělávání zaměstnanců a v neposlední řadě marketingovou a ma- 5

14 nažerskou komunikaci. 10 Firemní komunikace se dá rozdělit do dvou skupin vnitřní a vnější. Do vnitřní komunikace patří právě komunikace mezi zaměstnanci, například pomocí webového portálu s databází již řešených pracovních problémů. Cílem je zajistit sounáležitost s firmou, pocit pracovníků, že je to i jejich firma. Úplně nejdůležitější ze všeho je to, aby s firemní komunikací byli zaměstnanci seznámeni, plně jí pochopili a řídili se jí. Pozitivní vnější komunikace s okolím může zajistit snazší rozvoj dalších produktů, poboček, služeb. Dobrá komunikace s investory může obstarat větší přísun nového kapitálu. Důležité je propojení obou složek, neboť špatná pracovní morálka se jisto jistě projeví na společnosti i z venku, naproti tomu špatná vnější komunikace, např. kritika okolí, či nedostatek peněž, povedou k demotivaci pracovníků Corporate behavior Corporate behavior je třetí kategorií corporate identity. Zahrnuje interní hodnoty, normy, pravidla. Též jde rozdělit na firemní jednání vnitřní mezi zaměstnanci uvnitř firmy a vnější vůči firemnímu okolí. Všeobecně je dosti podobné firemní komunikaci, celkově jednotlivé kategorie corporate identity dělí jen slabá pomyslná hranice. Zde je také vidět nutnost tvorby všech tří složek dohromady a nesmyslnost jejich separace či případného zaměření se pouze na oblast designu, jak to stále u některých českých firem bývá zvykem. Viditelnější vliv má vnější firemní jednání, protože to rychleji ovlivňuje image firmy. 11 Rozdíl oproti firemní komunikaci je v tom, že jednání stanovuje teoretickou rovinu, jak by se firma měla chovat a firemní komunikace aplikuje tuto rovinu na konkrétní situace Historie corporate identity Počátky 10. Goodman,M. B.: Corporate communication: theory and practice. SUNY Press s. ISBN Horný, S.: Vizuální komunikace firem. Praha: Oeconomica 2004, 134 s. ISBN Corporate identity má poměrně mladé kořeny, ale historie loga, jako jednoho z prvků firemní identity, sahá až hluboko do Antiky k Řekům a Římanům. Název logo pochází z 19. století. V řečtině znamená slovo. Je to značka navržená pro snadnou identifikaci. Na začátku to byla parafa složená z jednoho písmena, později ze dvou a více propletených písmen. Parafou mohla být všechna písmena jména, nebo jen iniciály. Mnoho ranných řeckých a římských mincí nese monogram 6

15 nebo logo vladaře či města. Ve 13. století se z jednoduché parafy stala ochranná známka obchodníků, zahrnující např. zednické značky a signatury jednotlivých tiskáren. 12 Obr. 1: Logo společnosti Procter & Gamble zdroj: extended.info/2875 Obr. 2: Logo společnosti AEG zdroj: nica.com/eb-media/43/ bc5bae8.jpg 12. Logo tree: History of logo design. Dostupné v dubnu 2009 na: html/history_logo_design.htm 13. Good logo: Logo Timeline. Dostupné v dubnu 2009 na: 14. AEG history: THE FA- THER OF INDUSTRIAL DESIGN. Dostupné v dubnu 2009 na: node367.asp 15. Boučková J. a kol.: Marketing. Praha: C.H. Beck 2003, 432 s. ISBN První firemní logo pochází z roku 1851 a prezentovalo společnost Procter & Gamble. (Obr. 1) Společnost založili v Americe dva britští imigranti. Logo bylo původně symbolem pro jejich řadu svíček Star (v překladu hvězda). Zobrazuje 13 hvězd, představující 13 původních kolonií a muže v měsíci (man-in-the-moon), který byl oblíbeným dekoračním přeludem v 19. století. 13 Výhodou loga bylo to, že i lidé, kteří neuměli číst, snadno rozpoznali design společnosti a mohli si být jisti kvalitou, kterou dostanou. Toto logo strhlo velkou pozornost, hlavně ale díky tomu, že bylo považováno kvůli milné interpretaci některých jeho částí za symbol satanismu. Posouváme se na začátek 20. století. Byla to doba průmyslové revoluce, masově vyráběného zboží. Zde také vznikla první corporate identity. Zakladatelem je Peter Behrans, průmyslový designer společnosti AEG (Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft). (Obr. 2) V roce 1907 vytvořil pro tuto společnost nejen nové logo, ale i reklamní materiály a firemní publikace se sjednoceným designem. Behrans nastavil styl i dalším firemním aktivům, jako například prodejním předváděcím místům, rezidencím zaměstnanců, navrhl továrny šité na míru jak individuálním potřebám AEG, tak i zaměstnancům. 14 Firemní identitu ovlivňovaly i marketingové filozofie. Vezměme si jako příklad situaci ve výrobním podniku. Na začátku 20. století byly trhy nenasycené a bylo jednoduché výrobek prodat. Žádná marketingová komunikace nebyla potřeba. Postupem času se ale trhy začaly nasycovat, byla k dostání spousta podobných výrobků a bylo třeba přesvědčit zákazníka, aby si koupil zrovna jejich výrobek. Tato prodejní filozofie měla za cíl odlišit svůj výrobek od ostatních a vůbec celkově se zviditelnit v tržním prostředí. Společnosti začaly upírat pozornost na design obalu výrobků, na svou celkovou prezentaci pomocí loga a jednotného firemního stylu. Od 50. let se filozofie změnila na marketinkovou, filozofii zaměřenou na zákazníka. Cílem už nebylo prodat daný výrobek, ale zjistit potřeby zákazníka a podle toho, co si žádá, vytvořit odpovídající produkt. Tím se například prohloubila komunikace firmy se zákazníkem. 15 7

16 Současná historie Současná historie corporate identity je obsáhlá, každá z kategorií má své milníky a proto jsem se rozhodla shrnout už jen oblast corporate designu, která je hlavním předmětem této práce. V 50. letech se firemní styl stává velmi důležitým ve společnostech, které mají vlastní designéry. Italská společnost Olivetti představuje corporate design a corporate identity jako obchodní strategii. Společnosti začínají být závislé na designérech, kteří jim vytvoří vizuální styl, který je odliší na soutěživém trhu. Designér Paul Rand tvoří slavné logo IMB či logo pro televizní stanici ABC. V 60. letech rapidně narůstá význam corporate designu a svět je postupně zaplavován novými logy. Vznikají slavná loga World Wildlife Fund, McDonald s, Audi, která ve skoro nezměněné podobě přetrvávají dodnes. Aby designéři uvedli svůj vizuální design na trh, byli v 90. letech přinuceni k blízké spolupráci s profesionály v oblasti IT. Internet už dávno nebyl používán výhradně armádou USA, jak tomu bylo na jeho počátcích, a web se stal domovem každé celosvětové značky. 16 S tím také přicházely nové technologie, problémy i výzvy. Bylo potřeba přizpůsobit logo pro počítačovou verzi. Komplikace s rozdílnými barevnými systémy pro tiskárnu (CMYK) a monitor (RGB) byly už dávno známy a brány v potaz, ale problémem se nyní mohla stát omezená barevnost. V tištěné verzi bylo zaručeno, že ostatní uvidí vždy správnou barevnost jak jí chceme my, ale s příchodem webu tato jistota zmizela. Ne každý měl stejně dobrý počítač jako my a i přesto, že my jsme naše logo viděli v krásné, správné barevnosti, se stávalo, že přístroj někoho jiného nepodporoval tolik barev jako náš. Daná barva nebyla nalezena a tudíž byla nahrazena barvou podobnou či v horším případě došlo k smíchání dostupných barev a k vytvoření tzv. ditheringu. Proto byla vymyšlena tabulka bezpečných barev, která obsahuje 256 barev a má zajistit, že dané barvy budou zobrazeny vždy stejně. Také připojení na internet bylo pomalé a tudíž bylo vhodné přenášet co nejméně dat. Pro loga se stal obvyklým formátem GIF. Soubor s logem měl malou velikost, ovšem toto plus bylo kompenzované schopností zobrazit jen 256 barev v důsledku malé barevné hloubky 8 bitů. 16. Landa, R.: Graphic Design Solution. Cengage Learning 2000, 314 s.isbn Díky rostoucímu využití technologie je budoucím trendem tvořit pohyblivé, měnící se, 3D loga. Tento typ log je nový, vyjadřující jakým- 8

17 si způsobem technologický pokrok a hlavně je neokoukaný, proto tyto loga snadno zaujmou. Nesmíme ale v žádném případě zapomínat, že i v dnešním světě plném technologie je zapotřebí používat loga v tištěné podobě Situace u nás 17. British Graphics: Past present and future of corporate identity Dostupné v dubnu 2009 na: item/future-of-corporate-identity 18. Svoboda, V.: Public relations moderně a účinně. Grada Publishing a.s. 2006, 240 s. ISBN Celkově dohledat počátky Corporate identity bylo dosti obtížné a o to obtížnější bylo zjistit, jak to bylo u nás v Čechách. Milníkem může být považována polovina 70. let, kdy byl realizován první design manuál pro podnik Brněnské veletrhy a výstavy a roku 1974 konané symposium Tvorba koordinovaného propagačního stylu při 6.bienále užitého umění v Brně. Velký rozmach nastal až po revoluci s pronikáním západního stylu života, ale už i před rokem 1989 vznikly ještě další práce ve snaze formovat českou corporate identity. 18 Dnes mezi nejznámější česká grafická studia tvořící firemní styl patří pražské studio Najbrt. 9

18 2. Logo Logo je jedním z prvků corporate designu a prvník krokem při jeho realizaci. Předtím než ale vůbec začneme navrhovat logo, je důležité zjistit, čím se společnost zabývá, jak pracuje a jaké jsou její budoucí plány. Design, který vytvoříme bez respektování celkové corporate identity může fungovat v krátkém čase, ale v delším období se stane břemenem, které nereflektuje hlavní ideu společnosti. Existují tři hlavní faktory ovlivňující tvorbu loga, které budou probrány v následujících kapitolách: Symbol (kapitola 3) Barva (kapitola 4) Typografie (kapitola 5) 2.1. Zásady tvorby Obr. 3: Symbol v logu společnosti Sun zdroj: backgrounds/531 Obr. 4: Symbol v logu společnosti Colombia zdroj: backgrounds/ Graham, L.: Basics of design: layout and typography for beginners. Cengage Learning 2001, 280 s. ISBN Při tvorbě loga je dobré dbát toho, aby bylo nezaměnitelné. Bohužel v dnešní době se zdá dosti obtížné vytvořit něco radikálně nového. Například symboly společností Sun (Obr. 3) a Columbia (Obr. 4) mohou působit trochu matouce.představte si, že je potřeba použít černobílou verzi loga a vy ještě trošku hůř vidíte. Pak se vám křivky připomínající U slijí do podobných čar jaké jsou v logu Columbia a drobný rozdíl v jejich obrácené orientaci vám nedojde pokud obě loga neuvidíte vedle sebe. V takovémto případě je tudíž důležité uvádět logo celé i s názvem firmy, ne jen jeho obrazovou část. Částečným uklidněním může být skutečnost, že Columbia vyrábí sportovní oblečení a Sun působí v oblasti informačních technologií. Působit ale ve stejném odvětví, mohlo by to mít na obě firmy dosti negativní dopad. Při navrhování loga je potřeba mít na paměti, že logo bude používáno ve všech možných situacích. Logo může být používáno na vizitkách i na billboardech, proto musí být čitelné jak v malé, tak ve velké velikosti. Také je pravděpodobné, že se objeví na kvalitně tištěných dokumentech i levných černobílých letácích. Z toho plyne, že černobílá varianta je nutností a doporučuje se pracovat s omezenou škálou šedé, protože malé rozdíly v odstínu se při kopírování ztrácí. 19 Dále musíme také zvážit výslednou cenu výroby loga. Logo by mělo být aplikovatelné na všechny materiály, od různých druhů papíru, přes textil až např. po sklo. Výrazná složitost loga může podstatně zvýšit 10

19 náklady při gravírování. Přílišná barevnost může být zase na obtíž při tisku na textil. Obr. 5: Staré logo televize Nova zdroj: Obr. 6: Inovované logo televize Nova s 3D smirálou z roku 2007 zdroj: Logo by také nemělo podléhat módním trendům, protože ty přijdou a jak náhle přišly, tak zase odejdou, ale logo by mělo být stálé. Podle mého názoru, logo televize Nova (Obr. 5) je příkladem loga, které se nechá táhnout trendy. V době jeho vzniku byla v oblibě spirála. Posledních pár let se velkým ternem staly 3D objekty a tudíž se spirála změnila na zeměkouli kříženou s 3D spirálou. (Obr. 6) Úspěšnost loga ale často také závisí na množství peněz věnovaných do reklamy. Čím větší rozpočet, tím větší šance shlédnutí symbolu divákem. A přísloví Opakování je matka moudrosti platí i zde, čím vícekrát ho uvidíme, tím rychleji se nám vryje do paměti. Při tvorbě můžeme brát v potaz spoustu pravidel vedoucích k úspěšnému logu, ale hlavní zásadou je, aby logo bylo pak správně používáno. Myslím, že z webových stránek je dobře poznat, jakou důležitost společnost přikládá svému corporate designu. Na některých stránkách firem najdete grafický manuál, neboli pravidla užití loga. Na jiných stránkách nenajdete ani odkaz na jejich logo. Pak samozřejmě ztrácí smysl vynakládat veliké peníze na tvorbu corporate designu, když informaci o tom, jak ho používat si necháváte pro sebe a lidé si ho můžou používat, jak se jim zachce Typy log 20 Podle obsahových prvků v logu je rozdělujeme do tří typových skupin. Logo může tvořit: text obrázek obrázek s textem dohromady 20. Jacobs, M.: Graphic Design Concepts. Words and Pictures Publishing 2004, 314 s. ISBN t Ještě než se podíváme na jednotlivé skupiny, musíme si ujasnit pojmy logo a logotyp, které bývají často nesprávně používány. Mohlo by se zdát, že označují stejnou věc, ovšem není tomu tak. Logo je souhrnný název pro firemní značku, ať už byla vytvořena jakýmkoliv z předchozích tří uvedených způsobů. Naproti tomu, označení logotyp se používá jen pro logo, které obsahuje čistě text. 11

20 Logo vytvořené z textu Logo vytvořené z počátečních písmen organizace Nejjednodušší varianta, jak vytvořit logo, je vzít počáteční písmena názvu společnosti. Toto ale nelze aplikovat na každou firmu. Naskýtá se zde spousta problémů: jméno firmy je jednoslovné zkratka již je použitá jinou firmou. Příkladem může být třeba kolize zkratky Institutu biomolekulární medicíny s firmou IBM některé zkratky můžou působit negativně například PRD Všeobecně platí, že firma plánující expanzi do cizí země by se měla ujistit, že své jméno nebude působit nevhodně či urážlivě s daném jazyce. U log tvořených zkratkou to platí dvojnásob, protože je větší pravděpodobnost koincidence krátké zkratky než celého slova. Obr. 7: Logo společnosti IBM zdroj: Příkladem loga vytvořeného z počátečních písmen je IBM (International Business Machines). (Obr. 7) Logo vytvořené ze jména společnosti Obr. 8: Logo společnosti Microsoft zdroj: Stejně jako u předchozí kategorie je důležité, aby jméno vyvolávalo pozitivní pocity u zákazníka. Zde je velmi důležitá správná volba typu písma. Doporučené je sepsat si kvality, které má firma prezentovat a následně vybrat typ písma nejlépe tomu odpovídající. Příkladem loga obsahující celé jméno je Microsoft. (Obr. 8) Logo vytvořené ze symbolu Takovéto logo se tvoří vizuálním brainstormingem. Designer si napíše slova související s charakterem společnosti, jejím produktem či službou. Pak ke každému slovu nakreslí obrázek, který ho vystihuje. Nakonec vybere jeden nebo více symbolů, které se stanou základem loga. Tento typ loga může být vhodný pro společnost účinkující na mezinárodních trzích, neboť není spojen jen s určitým jazykem. Také se uplatňuje tam, kde není pro dlouhý a složitý logotyp prostor. Příkladem může být automobilový průmysl, kde je potřeba umístit své logo na vůz. Auta vnímáme za pohybu, ať už je to pohyb auta nebo náš vlastní. Proto je o to více kladen důraz na rychlou rozpoznatelnost. Představme si, že by Mercedes-Benz měl v logu jen text, sice originálně tvarovaný, ale pořád jen logotyp. Než bychom ho stihli přečíst a rozpoznat, auto by bylo dávno pryč. 12

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Počítačový design Informační systémy pro elektronické podnikání Robin Palička Obsah 1 Role designu ve firemní identitě...

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Metodika tvorby webových aplikací

Metodika tvorby webových aplikací BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Metodika tvorby webových aplikací Bakalářská páce Stanislav Němec březen/2009 BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Katedra informačních technologií Metodika tvorby webových aplikací

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Martin Navrkal : Ing. Tomáš Brabec : Ing.

Více

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel Bakalářská

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ PODNIKU BUSINESS PLAN FOR ESTABLISHING A COMPANY. Marek Adam

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ PODNIKU BUSINESS PLAN FOR ESTABLISHING A COMPANY. Marek Adam BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ PODNIKU BUSINESS PLAN FOR ESTABLISHING A COMPANY Marek Adam Unicorn College 2012 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ:

Více

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Bakalářská práce Albina Kupaeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku Simona Sasinová Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně,

Více

Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu. Šimon Jehlička

Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu. Šimon Jehlička Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu Šimon Jehlička Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je analyzovat využívané nástroje marketingové komunikace a využití

Více

PODNIKOVÁ KULTURA A IDENTITA FIRMY HOKCAR s.r.o.

PODNIKOVÁ KULTURA A IDENTITA FIRMY HOKCAR s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management PODNIKOVÁ KULTURA A IDENTITA FIRMY HOKCAR s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing.

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing. UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Anatoliy Kybkalo Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací webových stránek pro Základní

Více

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz Martin Šoula Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

Web-Copywriting: Reklamní texty v prostředí Internetu. Web-Copywriting: Promotional Content on the Internet

Web-Copywriting: Reklamní texty v prostředí Internetu. Web-Copywriting: Promotional Content on the Internet Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií Jan Ambrož Bakalářská práce Web-Copywriting: Reklamní texty v prostředí Internetu Web-Copywriting: Promotional Content on the Internet Vedoucí práce:

Více

!!!!!! Martin Adámek!!!! Reklamy na doplňky stravy a jejich etičnost!!! Bakalářská práce!!!!!!!!!!! 2014

!!!!!! Martin Adámek!!!! Reklamy na doplňky stravy a jejich etičnost!!! Bakalářská práce!!!!!!!!!!! 2014 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. Martin Adámek Reklamy na doplňky stravy a jejich etičnost Bakalářská práce 2014 Reklamy na doplňky stravy a jejich etičnost Bakalářská práce Martin Adámek

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE V PRŮMYSLOVÉ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE

KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Martin Dobeš, Jana Brabcová, Ivana Sládková, Pavla Šafránková KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání

Více

Komplexní analýza webových stránek

Komplexní analýza webových stránek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Václav Štrupl : Ing. Ondřej Raška : Ing.

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Využití základních statistických metod ve službách Bakalářská práce Veronika Tesařová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra Ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE INFORMATICS MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU MODERN

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více