VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE (SZZKB) Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA TV A ZDRAVOTNÍ TV II. PEDAGOGIKA, SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA, VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE III. TEORIE A PRAXE VYBRANÉ ZÁJMOVÉ ČINNOSTI Průběh zkoušky: Kandidát si vylosuje z každého okruhu jednu otázku, má čas na přípravu odpovědí (max. 20 min.), odpovídá na otázky s diskusí a doplňujícími otázkami zkoušejících (zpravidla 20 min.). Otázky se mohou týkat i obhájené bakalářské práce kandidáta. I. DIDAKTIKA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU A ZDRAVOTNÍ TV PRO SVP 1. a) Didaktika obecná, didaktika TVS, teorie a výzkum kurikula, teorie a výzkum vyučování. Organizační formy vyučování, metody vyučování, didaktické prostředky, didaktické zásady (principy). b) ZTV - Smyslové vady. 2. a) Historie sportu sport v Antickém Řecku, antické hry, sport v Římě, středověk a sport, vznik novodobého sportu v Anglii, počátky sportu v Českých zemích, obnovení olympijských her. Vývoj sportu ve 20. a na začátku 21. století. b) Svalové dysbalance, příčiny vzniku a způsoby jejich prevence a léčení. Posilovací a relaxační cvičení. 3. a) Tělesná kultura, vztah TK a kultury, složky TK TV, rekreace, sport a jejich charakteristika. Herní podstata sportu, hra v životě člověka, teorie hry, společné znaky hry a sportu. b) ZTV při gynekologických oslabeních a těhotenství 4. a) Zotavení a regenerace po sportovním výkonu b) Pohybové aktivity seniorů 5. a) Psychologická příprava ve sportu. b) Zdravotní tělesná výchova a pohybové aktivity u osob s oběhovým onemocněním 6. a) Sportovní soutěže a příprava k nim. b) ZTV při oslabení respiračního systému 7. a) Výběr talentů a sportovní příprava dětí. Teoretické vymezení talentu, organizace výběru. Zvláštnosti sportovní přípravy dětí. b) Posturální funkce a její poruchy. Podstata správného držení těla, metody hodnocení držení těla 8. a) Sport zdravotně postižených. Sportovní organizace sportu handicapovaných, specifika sportovní přípravy handicapovaných. b) Metabolická oslabení, ZTV a vhodné pohybové aktivity. 1

2 9. a) Sport pro všechny, sportovní služby, rekreační sport. b) ZTV při nervových a nervopsychických oslabeních 10. a) Východiska kondičního poradenství a životní styl. b) Cvičení ve vodě a plavání zdravotně oslabených 11. a) Motorické standardy, motorické testy, motorické kompetence moderního člověka. b) Modifikované formy hodnocení hybnosti s ohledem na vhodnost výběru korektivních aktivit. II. PEDAGOGIKA, SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA, VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE 1) PS: Vymezení a vzájemný vztah pojmů: vývoj, zrání, učení. Hlavní činitelé psychického vývoje. Tzv. kritická období ve vývoji (citlivá období). Vztah mezi vývojem a výchovou. PG: Vybrané alternativní pedagogické směry 20. století. 2) PS: Osobnost člověka. Struktura osobnosti. Vlohy a schopnosti, inteligenční schopnosti, nadání. Pojmy temperament a charakter. PG: Rizikové projevy chování dětí a mládeže a možnosti jejich prevence. 3) PS: Pojem sociální percepce Chyby ve vnímání a poznávání jejich příčiny, projevy, rizika. Efekt prvního dojmu, halo efekt, pygmalion efekt, sebesplňující proroctví atd. Kauzální atribuce a autoatribuce. PG: Faktory rozvoje lidského jedince dědičnost prostředí výchova. Podmínky výchovy. 4) PS: Charakteristika jednotlivých vývojových etap, jejich věkové vymezení. Možné problémy ve vývoji. PG: Složky výchovy. Rozumová, mravní, pracovní, estetická, tělesná výchova. 5) PS: Charakteristika věkového období dětí předškolního a mladšího školního věku. Hlavní změny v jednotlivých vývojových oblastech, zejména v oblasti kognitivní a osobnostně-sociální. Školní zralost a připravenost. Možné problémy v počátečních ročnících základní školy. PG: Výchovný proces a jeho etapy. Efektivita výchovného procesu. 6) PS: Charakteristika období pubescence a adolescence. Hlavní změny v jednotlivých vývojových oblastech, zejména v oblasti kognitivní a osobnostně-sociální. Možné problémové projevy chování a jejich řešení. PG: Osobnost pedagogického pracovníka (učitele, vychovatele, pedagoga volného času, trenéra ). Charakteristika a specifika jejich profesních kompetencí. Autorita a prestiž, aktuální problémy jejich profese. Způsoby získávání kvalifikace. 7) PS: Charakteristika období dospělostí a seniorského věku. Hlavní změny zejména v oblasti osobnostně-sociální. PG: Osobnost vychovávaného jedince. Otázka vychovatelnosti a vzdělavatelnosti člověka. Pedagogické principy. 8) PS: Vymezení pojmů: motivace, potřeba, motiv, motivační konflikt. Druhy motivace uplatňující se ve školním učení: poznávací, výkonová, sociální. PG: Problematika výchovy a vzdělávání tělesně postižených, nemocných a zdravotně oslabených dětí. 9) PS: Diagnostika a rozvoj poznávacích, výkonových a sociálních potřeb jedince. PG: Vymezení pojmů sociální a školní integrace a inkluze. Faktory, které je ovlivňují. Interkulturní výchova. 2

3 10) PS: Výchovný styl, typologie výchovných stylů, důsledky působení jednotlivých výchovných stylů na vývoj osobnosti dítěte. PG: Pedagogika jako věda, struktura pedagogiky. Předmět studia základních pedagogických disciplín, hraniční a spolupracující vědy. Význam studia pedagogické teorie pro pedagogickou praxi. 11) PS: Sociální komunikace (psychologické hledisko). Verbální a neverbální komunikace. Komunikační bariéry jejich příčiny a řešení. Zásady efektivní komunikace. PG: Charakteristika pedagogických výzkumů a základních výzkumných metod. Zaměření pedagogických výzkumů a možnosti jejich využití v praxi. 12) PS: Proces socializace, jeho význam pro člověka a společnost. Mechanismy socializace (sociální učení). Problémy v socializaci a její důsledky pro dítě. PG: Cíle a obsah výchovy. Třídění a klasifikace výchovných cílů. Funkce cílů výchovy. 13) PS: Sociální skupina. Charakteristiky sociální skupiny. Třídění skupin podle hlavních kritérií. Sociální dynamika, sociální struktura ve skupině. PG: Výchova a vzdělávání osob se smyslovým postižením. 14) PS: Diagnostické a autodiagnostické kompetence pedagoga (metody kvalitativní: rozhovor, pozorování, analýza textů, metody kvantitativní). PG: Psychologické zvláštnosti jedinců s mentální retardací (příčiny, klasifikace). Výchova a vzdělávání osob s mentální retardací (systém výchovy a vzdělávání, pomůcky a prostředky). 15) PS: Náročné životní situace a strategie jejich řešení. Syndrom vyhoření. PG: Jedinci s problémovým chováním. Příčiny a konkrétní projevy "poruchového" chování. 16) PS: Zjišťování vztahů a pozic ve skupině (sociometrie). Vedení skupiny. Sociální klima. PG: Instituce zabývající se skupinami vyžadujícími zvláštní péči včetně institucí speciálního poradenství. Možnosti zapojení handicapovaných jedinců do volnočasových aktivit. 17) PS: Význam učení pro život člověka. Základní druhy učení senzomotorické, kognitivní, sociální. Základní principy učení učení pokusem a omylem, vhledem, posilováním, nápodobou a identifikací. PG: Základní pedagogické pojmy a jejich vzájemné vztahy. Vzdělávání, vzdělání, vyučování, učení. 18) PS: Narušené vztahy v sociální skupině. Podoba a význam dobře fungujících vztahů ve školní třídě. Projevy narušených vztahů. Pojem šikana. Možnosti prevence a intervence. PG: Pedagogika volného času. Základní pojmy volný čas, výchova ve volném čase, volným časem, pro volný čas. Výchova formální, informální, neformální. Hlavní trendy ve výchově ve volném čase. Animace, výchova zážitkem, práce v terénu. 19) PS: Deprivace a subdeprivace. Vymezení pojmů. Příčiny a následky. Nedostatečná socializace dítěte. Vztah k výchově/vzdělávání ve škole. PG: Přehled vývoje názorů na výchovu a vzdělávání. Výchovný ideál starověku, středověku a novověku. 20) PS: Specifické poruchy učení. Stručné charakteristiky dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie. PG: Český školský systém a jeho struktura. Základní legislativní dokumenty ve školství. Současné problémy školské politiky v ČR, v Evropské unii. Doporučená literatura: ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Grada, GRECMANOVÁ H., HOLOUŠOVÁ, D., URBANOVSKÁ E. Obecná pedagogika I. 3

4 Olomouc: HANEX,2002. ISBN GRECMANOVÁ, H., HOLOUSOVÁ, D., URBANOVSKÁ, E. A BŮŽEK, A. Obecná pedagogika II. Olomouc : HANEX, ISBN X. HADJ-MOUSSOVÁ, Z. Sociální psychologie.praha: Univerzita Karlova v Praze-Pedagogická fakulta, ISBN HADJ-MOUSSOVÁ, Z. Pedagogická psychologie pro vychovatele. Praha: Univerzita Karlova v Praze-Pedagogická fakulta, ISBN HAVLÍK, R., KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál, 2002, 176 s. ISBN HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, ISBN HOFBAUER, B. Děti mládež a volný čas.praha: Grada, JEDLIČKA, R.; KOŤA, J. Analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Praha : Karolinum, ISBN JŮVA, V. a kol. Základy pedagogiky. Brno : Paido, 2001 KASPER, T.; KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, ISBN KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha : Portál, ISBN KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky.praha: Grada, LANGMAIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, MATOUŠEK, O. a KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha: Grada, ISBN X. PÁVKOVÁ, J. A KOL. Pedagogika volného času. Praha : Portál, ISBN PRÁŠILOVÁ, M. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické pracovníky. Olomouc : Univerzita Palackého, ISBN PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, ISBN X. PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky: Úvod do studia oboru. Praha : Portál, ISBN PRUCHA, J. Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele. Praha : Triton, ISBN ŘÍČAN, P. Psychologie osobnosti. Praha: Grada, ISBN SAK, P. Proměny české mládeže. Praha : Petrklíč, ISBN SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha : ISV nakladatelství, ISBN SLOWÍK, J. Speciální pedagogika.praha: Grada, ISBN

5 ŠTVERÁK, V.; ČADSKÁ, M. Stručný průvodce dějinami pedagogiky. Praha : Karolinum, ISBN VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha : Portál, ISBN III. TEORIE A PRAXE VYBRANÉ ZÁJMOVÉ ČINNOSTI Studenti si na začátku letního semestru zvolí jednu ze dvou specializací, ze které budou skládat SZZ. Výtvarná výchova SZZ z této specializace má dvě části: Prezentace vlastní výtvarné tvorby na základě zadaného tématu. Ústní zkouška. Tematické okruhy pro ústní zkoušku 1. Problematika výtvarné výchovy ve volném čase dětí a mládeže. Specifika volnočasových aktivit, nároky na pedagogické vedení výtvarných činností, možnosti využití výtvarných aktivit v praxi. 2. Využití přírodnin ve výtvarné činnosti. Různé způsoby zpracování přírodních materiálů ve výtvarných činnostech, vhodné téma a motivace vzhledem k věku dětí, mládeže, dospělých. 3. Textilní dekorační techniky, možnosti jejich využití v praxi. Dekorování textilie nanášením barvy - přehled základních postupů. Vytváření dekoru textilie odbarvováním. 4. Výtvarné využití odpadových a lehce dostupných materiálů, motivace činností (různé typy papíru, kovová fólie, textilie, elastický materiál apod.). 5. Šperky a ozdoby z lehce dostupných materiálů a méně obvyklých materiálů, jejich využití pro volnočasové aktivity ( přírodniny, kůže, kovový materiál, umělé hmoty, textil apod.),. 6. Plastické práce z lehce dostupných materiálů volná plastika, reliéf. 7. Masky a loutky, jejich využití v mimoškolních aktivitách (využití různých materiálů, motivace podle věku a zaměření). 8. Přírodní prostředí - výtvarná dílna i výstavní prostor. Příroda jako objekt výtvarné činnosti, příroda jako zdroj materiálu pro výtvarnou činnost, příroda jako prostor pro instalaci výtvarných artefaktů. Dramatická výchova SZZ z této specializace má dvě části: Prezentace realizovaných činností v průběhu studia Ústní zkouška Tematické okruhy pro ústní zkoušku 1. Postavení dramatické výchovy mezi ostatními výchovami. 2. Úkoly tvořivé dramatiky v rovině osobnostního a sociálního rozvoje. 3. Vysvětlete pojem dramatická hra. 4. Řídící role pedagoga v dramatické výchově. 5. Uspořádání lekce dramatické výchovy. 6. Prostředí, podmínky a organizace dramatické výchovy. 7. Využití her a cvičení dramatické výchovy v praxi (mimo pole dramatické výchovy). 5

6 8. Úloha prožitku a osobní zkušenosti v dramatické výchově. 9. Formy dramatické výchovy. 10. Metody dramatické výchovy. 6

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky 1. Vědní obor pedagogika. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických disciplín. Vztah pedagogiky k ostatním vědám. Terminologie pedagogiky. Aktuální

Více

Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky

Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky Povinné předměty: Informatika s didaktikou Okruhy A) Technické prostředky a. kódování a jednotky informace, číselné soustavy, ukládání dat v počítači, formáty souborů b. architektura procesorů a architektura

Více

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Program Celoživotní vzdělávání Akreditovaný kurz Doplňující pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Akademický rok 2014/2015 Tematické okruhy

Více

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru Předmět Pedagogika Přednáška: 2 hodiny Uzavření: zápočet Vyučující: Mgr. Alena Bendová. Katedra: Katedra hudebních a humanitních věd Platnost: od 2012/2013 Získání zápočtu Podmínkou dosažení zápočtu bude

Více

Kapitoly z obecné pedagogiky

Kapitoly z obecné pedagogiky Pedagogická fakulta Katedra primárního vzdělávání Kapitoly z obecné pedagogiky Renata Šikulová Zdeněk Kolář Obsah Vysvětlivky symbolů 4 Úvod 5 1. Pedagogika jako věda o výchově 7 Vývoj a vymezení pedagogiky

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Přípravný kurz pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD k jednotlivé maturitní zkoušce Copyright: Ministerstvo školství,

Více

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika.

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika. Pedagogika pro střední školy Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová sociální pedagogika srovnávací pedagogika dějiny pedagogiky obecná pedagogika předškolní pedagogika pedagogika volného času speciální pedagogika

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

Pedagogická diagnostika současného učitele a její metody

Pedagogická diagnostika současného učitele a její metody Pedagogická diagnostika současného učitele a její metody Monika Tannenbergerová 1. Úvod: význam diagnostické kompetence pro současného učitele Dynamický rozvoj společnosti neovlivňuje pouze hodnotové nastavení

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

PhDr. Tereza Vacínová. Pedagogika. a andragogika

PhDr. Tereza Vacínová. Pedagogika. a andragogika PhDr. Tereza Vacínová Pedagogika a andragogika Program přednášek 29.9.2009 Základní informace, uvedení do studia oboru, odborná literatura 6.10. 2009 Pedagogika jako vědecká disciplína, soustava pedagogických

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIII V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 10 Vydáno: ŘÍJEN 2007 Cena: 264 Kč OBSAH Část normativní Sdělení MŠMT o pokračování ověřování prvků ŠVP (č.j.

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 2 Název kurzu Specifické vzdělávání pracovníků v rezidenčních, terénních a asistenčních sociálních službách pro zdravotně postižené Cílová skupina Pracovníci

Více

Název vzdělávacího programu: Samostatný vedoucí se zaměřením hudba, divadlo nebo tanec

Název vzdělávacího programu: Samostatný vedoucí se zaměřením hudba, divadlo nebo tanec Název vzdělávacího programu: Samostatný vedoucí se zaměřením hudba, divadlo nebo tanec Minimální kompetenční profil (MKP): Samostatný vedoucí dětí a mládeže - kulturní zaměření hudba nebo tanec nebo divadlo

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Dáša Majdová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Dáša Majdová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Dáša Majdová Prožívání volného času u adolescentů ubytovaných v domově mládeže Olomouc 2015 Vedoucí

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Informace o studijních oborech garantovaných a realizovaných Ústavem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Profesní kompetence sociálního pedagoga. Bc. Hana Rozsypalová

Profesní kompetence sociálního pedagoga. Bc. Hana Rozsypalová Profesní kompetence sociálního pedagoga Bc. Hana Rozsypalová Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá tématem kompetencí sociálního pedagoga. Pojednává o sociální pedagogice, o

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Pedagogické dovednosti

Pedagogické dovednosti Pedagogické dovednosti Studijní opora pro kurz Tvorba týmu lektorů v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Aneta Hrušková 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA I. část P h D r. B o h d a n a D u š o v á, Ph.D OSTRAVA 2006 ÚVOD Pedagogika je základní disciplínou orientující se v systémech výchovy a vzdělávání.

Více

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu PhDr. Jiřina Novotná Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Zřizovatel: Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Rámcový vzdělávací program obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole Jana Halašová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více