Směřování Akademie výtvarných umění v Praze a funkce tradice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směřování Akademie výtvarných umění v Praze a funkce tradice"

Transkript

1 Směřování Akademie výtvarných umění v Praze a funkce tradice MgA. Vladan Kolář, v Praze, Má alma mater, Akademie výtvarných umění v Praze (dále jen AVU), založená roku 1799, nedávno oslavila 215 let své existence. 1 Měl jsem tu čest zde od roku 2000 s tříletou přestávkou 10 let studovat. Čtyři roky jsem se vzdělával v Malířské škole doc. Michaela Rittsteina, přičemž jsem jeden semestr v rámci výměnného pobytu strávil na Hochschule für Gestaltung und Kunst v Luzernu ve Švýcarsku (dále jen HGK), půl roku modeloval na přípravce u odb. as. Petera Orieška a zbytek studií prodělal v Intermediální škole prof. Milana Knížáka, kde dokončuji doktorské studium. V současnosti v naší škole vrcholí generační výměna pedagogů, kteří ji formovali po roce Z původních profesorů na AVU dosud kontinuálně působí šest matadorů: prof. Milan Knížák, Dr. A. (*1940, rektor ), prof. Jiří Sopko (*1942, rektor ), prof. Jan Hendrych (*1936), prof. Karel Stretti (*1943), prof. Petr Siegl (* 1948), prof. Emil Přikryl (*1945). 2 Za pár let tomu však může být jinak, na AVU bude vyučovat mladší generace. Měli bychom se tedy konečně začít ptát po funkci tradice, jak prohlásil současný rektor ak. mal. Mgr. Tomáš Vaněk (*1966) ve své volební tezi: [...] Chybí jasné vedení, společné nasazení a podílení se na budování jasné vůle po definici, čím chce vlastně AVU být a jak se vztahovat ze své historicky potvrzené tradice vůči současnému a složitému světu, ve kterém žijeme. [...] Vypadá to tak, že uvnitř velké školy je spousta malých škol, které věří, ctí a prosazují tvůrčí názorové přístupy práce kolem tradičně definovaného média, či specificky koncepčnímu přístupu k tvorbě současného příběhu umění. Rozvržení těchto škol uvnitř školy nechci měnit. Je prověřen dvacetiletým formováním porevoluční praxe. Má velký smysl! Považuji, ale za důležité: / otevřenou snahu po diskusi o funkci tradice ve vztahu k současnému světu[.] [...] Přeji si, aby Akademie výtvarných umění v Praze byla excelentní vzdělávací institucí, která si pěstuje a hájí různost názorových platforem. Přeji si, aby stejně intenzivně, kriticky a aktivně řešila vztah a postoje, jak k historicky odvyprávěnému příběhu umění, tak k vyprávění toho současného. Vše co z dnešního pohledu vidíme jako ověřené a dané[,] bylo ve chvíli svého zrodu často dosti drzé a vymezující. Vše co bylo popíráno, bylo utvrzeno právě tím[,] čím bylo odmítáno. I toto je historicky ověřená zkušenost i toto je tradice. [...] 3 Pusťme se tedy do tohoto snažení! 1 Viz.: 215. výročí založení Akademie výtvarných umění v Praze / AVU v Praze /, Artalk, vyroci- zalozeni- akademie- vytvarnych- umeni- v- praze/ 2 Viz.: Přehled pedagogů AVU od roku 1990, Akademie výtvarných umění v Praze. pedagog%c5%af- avu- od- roku VANĚK, Tomáš: Stručné teze volebního programu. Volba kandidáta na rektora AVU pro funkční období V Praze vanek.pdf

2 AVU ve svých počátcích vyučovala kresbě, základu všech ostatních výtvarných oblastí, a malbě, královské disciplíně, která se rozdělila na krajinomalbu, 4 figurální, historickou a náboženskou malbu. Záhy přibyla grafika a o něco později i matka architektura, umělecká teorie a sochařství. Během 2. sv. války byly VŠ uzavřeny a roli Akademie převzala Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (dále jen VŠUP), tehdy UPŠ středoškolského typu. 5 Po válce byl na AVU nově otevřen restaurátorský obor. Doba komunismu přinesla zaměření na socialistický realismus a nekonfliktní témata. Téměř 200 let byla výuka zaměřena výhradně na klasické obory. Po reformě Milana Knížáka v roce 1990 se školy AVU rozšířily o obory nového typu, které reflektují zařazení novodobé techniky a konceptuálního uvažování do repertoáru umělců. Vznikl ateliér Intermediální tvorba, Konceptuální tvorba, Nová média, Vizuální komunikace (Malířská škola aktuálních tendencí, ), Figurální a monumentální malba ( ), Monumentální tvorba ( ) a Socha instalace ( ). 6 Posledních několik let soustavu AVU doplňuje Ateliér hostujícího pedagoga, často zahraničního původu. Struktura zaměření ateliérů a jejich pedagogů byla porevolučním rektorem vhodně rozdělena. Např. dnes již neexistující Ateliér klasických malířských technik, vedený loni zesnulým prof. Zdeňkem Beranem, by na škole neměl chybět. Podle mě byla škoda, že se tato škola odchýlila od klasiky k fotorealismu. Domnívám se, že by měl být klasicky zaměřen také Ateliér kresby, jenž dnes připomíná typ intermediálního ateliéru, kterých na škole zbytečně neustále přibývá (i když jsou někdy pojmenovány jinak) na úkor diferenciace. Školy klasické kresby, malby a sochy by měly sloužit mimo jiné studentům, kteří se chtějí v těchto odvětvích zdokonalit, nebo je sem pošle na stáž jejich pedagog. Sochařské ateliéry dávaly studentům možnost volby podle jejich inklinace k abstrakci, figuraci, stylizaci, soše, instalaci nebo objektu. Škola by měla diferencovat zaměření ateliérů nejenom rozdílnými typy jejich vedoucích pedagogů, ale měla by také definovat rozdílné specializace ateliérových náplní. V dnešní době hrozí, že při odchodu sochařů staré školy Prof. Jindřicha Zeithammla a prof. Jana Hendrycha za ně konkurzní komise AVU nenajde adekvátní náhradu. Bohužel naše současná společnost upřednostňuje dravé mládí před moudrostí stáří. Přerušení této sochařsko- řemeslné tradice vznikem sochařských ateliérů intermediálního typu by mohlo mít pro několik generací studentů i pro náš národ fatální důsledky. Tuto tendenci můžeme vidět na VŠUP, která se odchyluje od svého původního umělecko- řemeslného poslání založením katedry volného umění po roce 1990, suplující pole AVU, která nyní obsahuje tyto ateliéry: Sochařství, Malba, Intermediální konfrontace, Supermédia a Fotografie. 4 Ta pak položila základy souvislé tradice, která se pak plodně rozvíjela zejména v období romantismu od třicátých let, kdy pod vedením Antonína Mánesa docházelo k postupnému formování národní specifičnosti ve vztahu k české přírodě. RATAJ, Jaroslav: Historie školy. Akademie výtvarných umění, Program a informace, Praha, Kontinuita této tradice, přerušená zavřením vysokých škol byla pak po válce obnovena tím, že v pedagogickém sboru byla zastoupena řada významných osobností české předválečné výtvarné kultury[.] [...] RATAJ, Jaroslav: Historie školy. Akademie výtvarných umění, Program a informace, Praha, Viz.: KOTALÍK, Jiří T.: Akademie výtvarných umění v Praze od historie po současnost. Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu.

3 Na webových stránkách VŠUP se můžeme o její historii dočíst toto: [...] (UPŠ) byla založena v duchu idejí Gottfrieda Sempera. Semper stavěl na dosavadní umělecké zkušenosti lidstva a hledal syntézu uměleckého a technického. Jako teoretik architektury se snažil nalézt společné vyústění umělecké a technicky konstrukční složky, sladit umělecký koncept jak s vědeckou a technickou prací, tak s prací řemeslníků. [...] Úkolem UPŠ bylo, jak praví zakládací listina, vychování v umění dovedných sil pro umělecký průmysl a vycvičení učitelských sil pro vyučování uměleckoprůmyslové a pro učitelství kreslení na školách středních. Pod pojmem uměleckoprůmyslový se tehdy rozumělo především umělecké řemeslo a dekorativní doplňky architektury. [...] Škola se pod Vrátníkovým vedením [po roce 1990] vrátila k Semperově a Schmoranzově koncepci výuky založené na třech pilířích: teorii umění a filozofii, technických disciplínách a ateliérové umělecké tvorbě. [...] 7 Katedru volného umění na VŠUP bych vnímal jako přínosnou v případě, že by její ateliéry na řemeslo určitým způsobem navazovaly nebo k němu odkazovaly. Nejlépe je tento problém vidět na Ateliéru sochařství, který vedou konceptuální umělec MgA. Dominik Lang (absolvent AVU) a teoretička umění Mgr. ak. arch. Edith Jeřábková (VVP AVU), kteří mají s klasickým sochařským řemeslem minimální zkušenost. Lang o řemeslu: [ ] S velikým respektem k historii této disciplíny je naším médiem samotné umění a nikoliv pouze řemeslná dovednost. [...] 8 Zániku klasického sochařství a řemesla by se měla AVU vyvarovat, což shledávám jako jeden z hlavních nejdůležitějších úkolů. Obdobné zkušenosti přinášejí studenti ze zahraničních pobytů na akademiích a dalších vysokých školách uměleckého typu. Západní školy mají oproti těm v zemích bývalého východního bloku náskok v nových technických a konceptuálních oborech, ale bohužel většinou základ, klasické umělecké řemeslo, upozadily jako něco zastaralého. Zřejmě k tomuto stavu také přispěla teze sociální plastiky Josepha Beuyse Jeder Mensch ein Künstler neboli každý člověk je umělec (1967). Umění se dnes stalo masovou záležitostí. Své poznatky jsem nabyl na stáži na HGK v Luzernu. Škola byla perfektně technicky vybavena, ale výrazně pokulhávala v klasickém výtvarném řemeslném školení. Na první pohled tento problém můžeme zpozorovat v úrovni kresby, malby a sochařské modelace. Mimo jiné jsem se zde účastnil kresby a malby podle modelu a byl mi vyčítán klasický přístup. Studenti se měli snažit spíše zachytit jakousi energii modelu. Také jsem si přivydělával stáním modelem, avšak bylo po mně požadováno, abych se pohyboval a studenti vytvářeli jakýsi záznam (partituru). Proč ne, je to určitě zajímavé cvičení, ale vedle toho by měl být přítomen klasický dril. Vraťme se nyní zpátky k funkci tradice. Různé definice ozřejmující pojmy tradice, tradicionalizmus a tradovat, které nás navedou k tomu, o co by na AVU mělo jít, uvádím na konci textu v příloze. 7 UMPRUM/Škola/Historie, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, https://www.umprum.cz/web/cs/skola 8 LANG, Dominik: Ateliér sochařství, UMPRUM/Volné umění/sochařství, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. https://www.umprum.cz/web/cs/volne- umeni/socharstvi

4 O tradici často hovoří i pedagogové AVU nebo jsou v jejím kontextu zmiňováni. Níže uvádím několik příkladů. Prof. Vladimír Kokolia, jako strážce tradice: Všichni mladí autoři se věnují nejen grafice,[ ]ale[ ]také malbě, instalacím či performancím. Zároveň jsou ukotveni v nějaké tradici. Když to přeženu, cítíme se jakýmisi strážci tradice a zároveň vlastně vůbec nevíme, kam nás to vede. V tom je možná jedinečnost našeho ateliéru, řekl Kokolia. 9 Text o prof. Janu Hendrychovi uvolňujícím postsocialistické tradice: Své působení [jako učitel figurálního sochařství] bral jako možnost působit na mladou generaci, uvolnit postsocialistické tradice v umění a propojovat východní a západní tradice. 10 Texty o Škole architektury prof. Emila Přikryla navazující na tradice české architektury: Škola architektury Akademie výtvarných umění v Praze udržuje téměř stoletou tradici mistrovských či speciálních škol architektury na Akademii. 11 Je tradicí, že vedoucím profesorem je významná osobnost české architektury, po Janu Kotěrovi přichází Otakar Novotný (1923), Josef Gočár ( ), po válce pak Jaroslav Frágner ( ) nebo František Cubr ( ). Po listopadu 1989, kdy se Milan Knížák stáva[á] rektorem Akademie výtvarných umění, jmenuje vedoucím profesorem Emila Přikryla. Škola architektury chce pod jeho vedením navázat na nejlepší tradice české architektury a být mistrovským učilištěm, jak jím byla ve svém slavném meziválečném období. 12 Prof. Karel Stretti o navázání tradice Ateliéru restaurování výtvarných děl malířských: Restaurátorská malířská škola AVU navázala na tradici školy prof. Bohuslava Slánského, založené na premise, že dobrý restaurátor uměleckých děl musí mít talent, rozvíjený v úvodní fázi uměleckého školení, na které navazuje odborné teoretické i praktické restaurátorské vzdělání při práci na konkrétních dílech. 13 Čím je tedy AVU tradiční? Co je na AVU tradicí, co jí bylo a dnes již není? Jaký je její smysl, funkce v dnešním světě? V této oblasti bychom museli provést rozsáhlejší historický průzkum a do diskuze by se měla zapojit akademická obec AVU. Pokud bude na Akademii zavedeno teoretické doktorské studium, bylo by podle mě téma tradice jedním z vhodných námětů disertační práce. Pokusím se několik výše zmíněných otázek stručně zodpovědět ze svých dosavadních zkušeností a z toho, co se na AVU traduje. 9 ŠNAJDAR, Hynek: Před obřím bitevním plátnem létaly jiskry od papírových mečů. Trutnovinky, obrim- bitevnim- platnem- letaly- jiskry- od- papirovych- mecu/ 10 Text k výstavě Jan Hendrych, Výstavní síň Sokolská 2, Otrava, ostrava.cz/vystavni_sin/2013_vystavy/2013_vzdelavaci_programy/2013_02_hendrych_nabidka.pdf 11 Akademie výtvarných umění v Praze/ Škola architektury prof. Emila Přikryla, Program školy architektury AVU. 12 Akademie výtvarných umění v Praze/ Škola architektury prof. Emila Přikryla, Stručné dějiny Školy architektury na Akademii výtvarných umění v Praze. 13 STRETTI, Karel: Průzkum a restaurování malířských uměleckých děl na Akademii výtvarných umění v Praze. in: Technologia Artis 2006, Sborník příspěvků 1. semináře Akademické laboratoře materiálového průzkumu. Nové metody a témata v analýze malířských výtvarných děl.

5 Tradice AVU bych rozdělil na okruhy vzdělávání a rituálů. VZDĚLÁVÁNÍ Traduje se, že elitní byla škola, vyučující, studenti, teoretická i praktická úroveň vzdělání absolventů. Např. dosavadní rektoři disponovali titulem profesor, popř. docent. Standardem bylo klasické kreslířské, malířské a sochařské vzdělání studentů i pedagogů. Připomeňme si ideál výuky prof. Knížáka: Dobrá škola musí mimo idejí nabízet i tvrdou práci, nezáživné biflování a monotónní a nepříjemnou práci. To ke kvalitnímu studiu patří stejně jako revoluční vize. Je třeba, aby si studenti uvědomili, že nejsou umělci, že jsou pouze na cestě něčím takovým se stát. Škola je dobrá pomůcka pro tuto cestu, ale jen tehdy, když je dostatečně náročná. Zatím vidím jen snahy se každé náročnosti vyhnout. 14 Uvítal bych, kdyby AVU v Praze jako celek projevila větší péči o intelektuální vývoj studentů založený na orientaci v kulturních i společenských dějinách a na schopnosti samostatné kritické analýzy. Jsem přesvědčen, že je nutné, aby byly řádně definovány diplomové práce a staly se tak opravdovou prověrkou a završením dlouholetého studia. Považuji současný požadavek dvou stran teoretického textu, (který ve valné většině žádným teoretickým textem není, jen lyrickou reflexí či impresí) za naprosto nedostačující až směšný. Proto navrhuji, aby se diplomová práce skládala ze dvou částí: praktické a teoretické. Ta by musela korelovat s praktickým výstupem a byla by uceleným teoretickým esejem, který by hodnotila katedra teorie a dějin umění a ne jen vágní zkušební komise. Jsem přesvědčen, že by to přispělo i k lepší připravenosti pro eventuelní následné doktorské studium. Předpokládám, že minimální rozsah takovéto práce by byl 25 typizovaných stran textu. Studium nejen v Intermediální škole AVU, ale na celé AVU by mělo být důsledné a škola by měla bez hysterie ukončit spolupráci se studenty, kteří nevyužívají nabízené možnosti školy, nebo jejichž talent se vyčerpá. [...] Zásadně podporuji náročnost studia na AVU, poněvadž se jedná a musí jednat o e l i t n í školu, která není založena na masové výuce vedoucí k výrobě středně výtvarných kádrů, ale je schopna vypěstovat studenta, který si uvědomuje všechny nároky kladené na umělce současné společnosti a bere všechnu odpovědnost z toho vyplývající. 15 Dnes je úpadek vzdělávání a degradace stupňů školských úrovní obecným problémem školství. Nevalnou výši připravenosti ke studiu můžeme pozorovat již u přijímacích zkoušek. AVU se někdy hanlivě přezdívá malířské učiliště. Podle mě bohužel už ani toto rčení neplatí. Když jsem na AVU nastoupil, došlo ke zrušení výuky technologie. Naopak byly zavedeny různé počítačové kurzy v DigiLabu (např. základy obsluhy PC). Nyní jsme často svědky toho, že si řada diplomantů např. není schopna pořádně napnout nebo našepsovat plátno. Byl bych pro znovuzavedení technologie, alespoň jako volitelného předmětu. Škola by měla více dbát na teoretické vzdělání a všeobecnou kultivaci studentů. Např. je škoda, že naše instituce nevyžaduje standardní nivó semestrálních a ročníkových obhajob. Texty diplomových prací potom často nabývají nelogické, nespisovné lyricko- expresivní podoby. Totéž se pak projevuje i u disertačních prací. 14 KNÍŽÁK, Milan: Situace na Akademii výtvarných umění na- akademii- vytvarnych- umeni- n37/ 15 KNÍŽÁK, Milan: Stručná vize konceptu pedagogické činnosti v Intermediální škole AVU v Praze. Intermedialní/Ateliér intermediální tvorby/pedagogická koncepce, koncepce/

6 Akademii naneštěstí absolvuje téměř každý, kdo se do školy občas dostaví a není vážně mentálně retardovaný. Domnívám se, že dříve elitní škola dnes směřuje k plebejství. Vlastní tvorbou se uživí jen nepatrná část absolventů, ostatní vytvářejí filmové dekorace, pracují v reklamních agenturách, ve školství, jako pomocní restaurátoři nebo se živí jiným způsobem. Neměla by jim být tedy škola nápomocná, aby alespoň v těchto oborech vynikali? (AVU umožňuje získání pedagogického minima na jiných institucích, výuku několika digitálních programů, podle platné legislativy nepodporuje studijní nástavbu absolventů v oboru restaurování.) Aby AVU byla elitní institucí, měli by se kultivovat nejenom její studenti, ale také zaměstnanci by se měli účastnit celoživotního vzdělávání. Ak. mal. Mgr. Tomáš Vaněk o tom, jak být excelentní školou: AVU si musí jasně definovat pojem excelence, neschovávat se pouze za něj, ale přirozeně a intenzivně pracovat na své kvalitě. Ta pak musí obstát v možném porovnání s vysokými školami stejného typu jak doma tak ve světě. Slovo excelentní musí také vyslovovat ostatní o nás, nikoli a především AVU sama o sobě. Má- li AVU do budoucna obhájit svoji výjimečnost - excelenci, musí to obyčejně dokázat. K tomuto bych požadoval následovné: / ve spolupráci s pedagogy nastavovat formy výuky velmi vysoko / ve spolupráci s restaurátorskými školami vytvářet excelentní vědecké pracoviště / ve spolupráci s KTDU a VVP nastavit vysokou kvalitu teoretického vzdělávání ve vztahu k umělecké praxi, jak pro studenty magisterského studia tak doktorandy / ve spolupráci s KTDU a VVP připravit akreditaci Doktorského studijního programu teoretických / studií ve vztahu k praxi umění / ve spolupráci s TV Artyčok spoluvytvářet kritickou a nezávislou platformu pro současné umělecké dění / zapojit více studenty doktorandského studia do výuky a organizace věcí na škole 16 Ateliéry fungovaly před rokem 1990 podobně jako umělecké dílny, studenti pracovali na zakázkách mistra. Vedoucí pedagog ateliéru měl pro sebe k dispozici vlastní ateliér, větší než studentský. Návrat k této tradici by jistě vyvolal bouřlivé emoce. Pokud by AVU získala rozměrné detašované pracoviště nebo provedla dostavbu (na kterou existuje řada návrhů), nebylo by od věci, o něčem podobném začít uvažovat. Tato záležitost s sebou samozřejmě nese pozitiva i negativa. Někteří pedagogové AVU opouští, protože se kvůli pedagogické činnosti nemohou věnovat vlastní tvorbě nebo zakázkám. Obvykle můžeme podle práce rozeznat, u kterého pedagoga se student vzdělával. Je otázkou, od jaké míry je to již špatně. 16 VANĚK, Tomáš: Stručné teze volebního programu. Volba kandidáta na rektora AVU pro funkční období V Praze vanek.pdf

7 RITUÁLY Rituály školy by měly sloužit k předávání jejích tradic a k upevnění identity členů akademické obce. Bývalý rektor doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc. (*1951, rektor ; ) se vrátil k původní civilní tradici, nepoužívání talárů (které nově po roce 1990 zavedl rektor prof. Knížák) při oficiálních příležitostech jako jsou např. imatrikulace a promoce, což je na ostatních VŠ dobrým zvykem. Obecným čestným rituálem ve státních institucích bývá tradiční vyvěšování státní vlajky při státních svátcích a výročích a smutečního praporu při smutných událostech. Podle mě toto škola opomíjí (možná jako nějaký komunistický relikt). Akademie by se měla hlásit k dědictví našeho národa, vzdávat hold lidem, kteří jí prošli a tento svět opustili. Je to signál dovnitř tohoto ústavu, ale také navenek veřejnosti. Dříve byly na chodbě AVU vyvěšeny medailony význačných osobností její historie (za komunismu poplatné době). Škola by dnes opět mohla připomenout vybrané osobnosti studentům a návštěvníkům např. na nějaké nástěnce nebo na školním webu. Tradiční bývalo pořádání plesů AVU, vánočních večírků a narozeninových oslav pedagogů. Tyto činnosti napomáhají k meziateliérovému sblížení a komunikaci. Plesy již na naší škole vymizely, zřejmě jsou považovány za historismus a obávám se, že klasický tanec ovládá minimum posluchačů. Domnívám se, že je škoda opustit tuto tradici, která nás kultivuje a presentuje na veřejnosti. Závěrem bych rád uvedl, že toto byl pouze stručný nástin několika tradic a rituálů, od kterých AVU v poslední době upustila nebo upouští. Akademie by si měla zachovat svou tradiční elitnost, trademark ochrannou známku. Tradice by zde neměly být rigidní, měly by se přirozeně transformovat, nikoli rušit. Jejich funkce a smysl v současném světě, který do umění přináší nové technologie a postoje, tkví v kontinuitě předávání standardů základních principů a dovedností (nejen) ve výtvarném umění, které jsou stále platné. Vedle ateliérů ctících tradiční řemeslo by měly koexistovat školy zabývající se současnými fenomény. Vyzývám tímto akademickou obec AVU k diskuzi o funkci tradice, kterou inicioval současný rektor ak. mal. Mgr. Tomáš Vaněk ve své volební tezi.

8 Příloha I. Na závěr připojuji vyjádření prof. Knížáka a doc. Periče k tématu tradice. Prof. Milan Knížák: Jsem přesvědčen, že současná škola musí být v poloze, kde jsou tradice i současné trendy vyváženy, dokonce by měla tradice mírně převažovat. Současné trendy by neměly být zatracovány, ale za žádnou cenu nepriorizovány. Rozhodně by taková škola neměla být ve vleku módních trendů. Doc. Milan Perič: Tradici vnímám jako existenci určité kvality, která se relativně dlouho vytvářela, rozvíjela a udržovala. Bez toho, abychom si jí uvědomovali a koexistovali s ní, jí rychle, snadno a směšně ztratíme. Zbavujeme- li se však tradice dobrovolně, je to o to více tristní. Nechci se zaklínat postmodernou, ale domnívám se, že jedním z jejích fenoménů, je též vnímání tradice jako čehosi nebezpečného a nepohodlného. Pro mnoho abonentů rychlého úspěchu je tradice přímo hrozbou a proto proti ní musí bojovat. Nejlépe zpochybňováním významu její existence, což se děje většinou zavádějící a rádoby progresivně působící argumentací. Ve jménu větší svobody osobnosti atd. a demokracie atd. se musíme zbavit konzervativního balastu a tedy i tradic. Tradice brání pokroku a my jsme přece pokrok. Není to nic překvapujícího, pravidelně se to v historii opakuje. Tradice však znamená taky kvalitu a to i v poloze morální a s tím není lehké žít, pohodlnější je na kvalitu rezignovat. Tím se mimo jiné potvrzuje stále populárnější inklinace k plebejství, které je příjemně teplé a zasmrádlé a nevyžaduje odpovědnost a nebezpečí rozhodování. Tradice a plebejství spolu nekorespondují a nemohou korespondovat, jsou antagonistické. Ideální je tudíž tradici rozmlžit a stát se společností a možná jenom médii oslavovaným mlhooportunistou. Trochu nešťastné však je, že v dalekém i blízkém světě začíná být tradice opět žádaným artiklem.

9 Příloha II. tradice, kulturní, určitá složka *kultury (určitá norma nebo několik norem, zvyk, typ, komplex typů atd.), která se stabilně a dlouhodobě udržuje, někdy i vyvíjí, avšak bez radikální transformace, a to během několika pokolení (teritoriální rozšíření není definicí stanovováno). tradicionalismus (z latiny: trādere, předávat, podávat, doručovat, odevzdávat ): 1. záměrné a cílevědomé lpění na tradici, snaha o její pěstování a zachování, vyplývající z přesvědčení o významu tradic pro lidskou společnost; 2. moderní umělecký směr navazující na tradici. 17 tradice, lat. 1. soubor společenských, kulturních aj. zvyklostí přenášených z generace na generaci; 2. soubor jednotlivých forem národního kulturního dědictví; 3. dlouhodobá zvyklost; [...] tradovat, předávat, sdělovat, dále šířit 18 tradice [- dy- ], hist. vzniklé zvyky, návyky, způsoby chování a jednání; instituce, ideje, normy a hodnoty, jež se předávají z generace na generaci. Pojem t. zahrnuje výrobu, tech., umění, kult., způsob života; [...] 19 tradice předávání kulturních, duchovních, sociálních i materiálních hodnot z generace na generaci. T. je projevem kontinuity a integrity společenství, důkazem vztahu k minulosti a přetrvávání minulosti v současnosti. T. vzniká mnohageneračním hodnotícím procesem jednotlivců, skupin obyvatelstva i celých národů. Přispívá k plynulosti vývoje tím, že mírní vývojové skoky a zvraty. Je to proces do značné míry neuvědomělý, imanentní, vyvolaný podmínkami prostředí a zpětnou vazbou na minulost společenství. Vnímání t. je ustáleno ve smyslu: a) frekvence výskytu (tradiční jako častý, obvyklý), b) dlouhodobosti výskytu (tradice sahající hluboko do minulosti, tradice novodobé), c) kontinuity (relativně nepřetržitý výskyt), d) ve smyslu hodnotovém (t. jako uznávaná kvalita, obliba), e) normativním (vzorce chování, to, co je potřebné respektovat). V duchu t. se odehrávaly i nepopulární jevy, povinnosti, exekuce, sankce. T. představuje společenský imperativ, jehož nerespektování nebo porušování vybízí k posuzování sounáležitosti s tradičním společenstvím a k případné sankci. T. a na ni vázané opakování společenských jevů, jejich řetězců v jistých okamžicích života individua i společnosti vede ke zrodu zvyků, obyčejů a rituálů a naopak zvyky, obyčeje a rituály jsou živnou půdou tradice. Z hlediska individuálního, lokálního, regionálního či národního není t. pociťována stejně intenzivně a obecně. Co je respektováno jako tradiční v jednom prostředí, v jiném respektováno být nemusí. Stejně tak si svou t. (pocit tradičnosti) odlišně vymezují různá sociální prostředí. T. může být respektována, ale i narušována, negována nebo inovována. Ve folkloru, důsledkem převládajícího ústního tradování, dochází k permanentní inovaci v procesu, jehož jsme svědky i aktéry, a podílíme se na vzniku tradic nových. Pojem t. funguje také v pasivním, statickém významu jako něco, co nelze měnit, aniž by bylo nutné se ptát, proč ke změně nedochází. T. tak znamená nejen stabilitu a hodnotu, ale i rezervovanost nebo obranu vůči novotám, zbavování se osobní odpovědnosti v chování a rozhodování na úkor obvyklých normativních řešení. Má vliv na estetickou normu a napomáhá ke sjednocení estetických požadavků společenství. T. se tak může stát, zpravidla krátkodobě, příčinou procesů retardačních. Výskyt pojmu t. není jednostranně spojován s venkovským nebo městským prostředím, ale funguje v obou případech obdobně. Městské prostředí však bylo v boření tradic dynamičtější, méně konzervativní. Intenzita působení t. není v různých dobách stejná. Vazba na t. a odpoutání se od t. se proměňují. Pojem t. (ale také zvyk, obyčej, rituál) je v mediální češtině poslední doby nesprávně překrýván obecnějším pojmem folklor. Je- li něco t., zvykem, stereotypem, je zároveň folklorem. (LT) MALINA, Jaroslav a kol.: Slovník pro studenty antropologie II. N- Ž. CERM, Brno Str. 1797; 18 LINHART, Jiří a kol.: Slovník cizích slov pro nové století. Dialog, Litvínov Str Kol. autorů a konzultantů: Malá ilustrovaná encyklopedie. ED, Praha Str Kol. autorů: Malý etnologický slovník. Národní ústav lidové kultury, Strážnice, 2011.

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích čl. 1 Úvod Obhajoba bakalářské práce (dále jen BP ) pro studenty bakalářského studia v oborech Design, Fotografie a intermediální

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Inovace vybavení Intermediální školy. Akademie výtvarných umění v Praze. Intermediální škola prof. M.Knížáka

Inovace vybavení Intermediální školy. Akademie výtvarných umění v Praze. Intermediální škola prof. M.Knížáka 1 Vlastní rozvojový projekt Inovace vybavení Intermediální školy Akademie výtvarných umění v Praze Intermediální škola prof. M.Knížáka Projekt: Inovace vybavení Intermediální školy Akademie výtvarných

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

7 Akademičtí pracovníci VŠCHT Praha

7 Akademičtí pracovníci VŠCHT Praha 7 Akademičtí pracovníci VŠCHT Praha VŠCHT Praha zápasí, stejně jako vysoké školy České republiky, s problémem zajištění kvalitního, omlazovaného a obměňovaného akademického personálu. Pro VŠCHT Praha je

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let.

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let. Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová v Písku, nabízí studentům jedinečnou možnost vzdělání v akreditovaných oborech Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby a Restaurování kovů.

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu.

Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu. Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu. Výzkumná agentura STEM/MARK již rok provozuje v rámci projektu epanel.cz diskusní fórum studentů a učitelů na téma státních maturit.

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. Studijní plán oborů v programu Architektura a v rámci celoživotního vzdělávání vyučovaných na Fakultě stavební VŠB - TU Ostrava garantovaný Katedrou architektury Studijní obory Rekonstrukce a konverze

Více

Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy

Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem SJZ, Tábor, Bydlinského 2474 PhDr. Daniela Novotná 13. 4. 2011 Hradec Králové Cíl projektu

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Akademie výtvarných umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze studijní obor: Výtvarné umění se zaměřením: malířství, sochařství, kresba a grafika, intermediální tvorba, nová média, restaurování výtvarných děl malířských a polychromované

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Doktorské studium na ITF PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2008/2009

Doktorské studium na ITF PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2008/2009 Doktorské studium na ITF PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2008/2009 doktorský studijní programu FILMOVÉ, TELEVIZNÍ A FOTOGRAFICKÉ UMĚNÍ A NOVÁ MÉDIA, obor TVŮRČÍ FOTOGRAFIE (zahájení studia od října 2008) Adresa pracoviště

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba 5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba Obsahem komplexní výtvarné tvorby je teoretické i praktické zvládnutí jednotlivých výtvarných technik, poznávání moderních technologií a seznámení se

Více

Průvodce doktorským studiem avu 2014 2015_

Průvodce doktorským studiem avu 2014 2015_ růvodce doktorským studiem avu 2014 2015_ Obsah_ Úvodní slovo, str. 5 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ, str. 8 ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ, str. 8 Doktorské studium, str. 9 ŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ, str. 10 OLATKY, str. 11 STIENDIUM,

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Ing. arch. Tomáš Efler Ústav památkové péče - FA ČVUT Praha - teoretické

Více

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA Specializace z výtvarné výchovy 2-4 Seznamování s uměním v praxi 2 Teorie výtvarného a samostatně vyhledává informace o dané tematice, autorovi; aktivně se podílí na programu exkurzí; vyjádří vlastní prožitky

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (dále

Více

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské)

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Magisterské prezenční studium historie je studium čtyřsemestrové a je zakončeno státní magisterskou zkouškou. Je určeno pro absolventy bakalářského

Více

Výnos děkana č. 7/2010

Výnos děkana č. 7/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně Úvod Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně duben 2010 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013 OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ Bohdana Herzánová Říjen 2013 PŘEDSTAVENÍ 1998-2006 STUDIUM: VOŠ (sociální obor - nedokončeno), VŠ Ostrava (magisterské studium pedagogický obor), VŠ Karlova Univerzita

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

K možnostem užití státních maturit jako přijímacích zkoušek jaký styl ověřování předpokladů ke studiu chceme podporovat?

K možnostem užití státních maturit jako přijímacích zkoušek jaký styl ověřování předpokladů ke studiu chceme podporovat? K možnostem užití státních maturit jako přijímacích zkoušek jaký styl ověřování předpokladů ke studiu chceme podporovat? Jiří Zlatuška Poznámky pro AF 11. února 2010 Aktuální model státní maturity http://www.m2010.cz/images/maturitni_model.pdf

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 17.9.2010 AB, AT, AM 29.9. 17.12.2010 AB, AT, AM 3.1. 7.1.2011 AB, AT, AM do 19.12.2010 období AB, AT,

Více

WORKSHOP - POSTAVENÍ NEVIDOMÝCH A PŘÍSTUPNOST PROSTŘEDÍ PRO TUTO SKUPINU OBYVATELSTVA

WORKSHOP - POSTAVENÍ NEVIDOMÝCH A PŘÍSTUPNOST PROSTŘEDÍ PRO TUTO SKUPINU OBYVATELSTVA WORKSHOP - POSTAVENÍ NEVIDOMÝCH A PŘÍSTUPNOST PROSTŘEDÍ PRO TUTO SKUPINU OBYVATELSTVA Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Úvodní slovo, str. 5. Studijní oddělení, str. 8. Zahraniční oddělení, str. 8. Doktorské studium, str. 9

Úvodní slovo, str. 5. Studijní oddělení, str. 8. Zahraniční oddělení, str. 8. Doktorské studium, str. 9 Obsah ŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ, str. 10 OLATKY, str. 11 STIENDIUM, str. 11 ZÁIS, str. 11 RŮBĚH A FORMA STUDIA, str. 11 /Teoretická část, str. 12 /raktická část, str. 12 /edagogická činnost, str. 12 INDIVIDUÁLNÍ

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Úvodní slovo, str. 5. 1. AVU, str. 9

Úvodní slovo, str. 5. 1. AVU, str. 9 Obsah Úvodní slovo, str. 5 Studijní oddělení, str. 8 Zahraniční oddělení, str. 8 1. AVU, str. 9 AVU v 21. století, str. 10 Budovy a provoz, str. 10 Plány budov, str. 11 Hlavní budova, str. 12 Budova Školy

Více

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru Lektoři: Ing. Drahomíra Rancová, Gymnázium Rokycany Petra Váchová, PedF Plzeň Z lat. movere = hýbati se: souhrn hybných činitelů, které vedou

Více

Podnikatelská informatika obor šitý na míru

Podnikatelská informatika obor šitý na míru Podnikatelská informatika obor šitý na míru Doc. Ing. Jan Skrbek, Dr., Ing. Klára Antlová, Ph.D. Katedra informatiky Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci Voroněžská 13 46117 Liberec 1. Úvod

Více

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT Eva Janíková Adam Soustružník Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz tři roky práce s našimi absolventy počátek roku 2012

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl, s.r.o.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl, s.r.o. Zpráva Akreditační komise o hodnocení Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl, s.r.o. Akreditační komise (dále jen AK ) rozhodla na svém zasedání ve dnech 30.11.- 1.12.2004, že bude v souladu

Více

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta multimediálních komunikací Fakulta multimediálních komunikací (FMK) uskutečňuje studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace a studijní program Výtvarná umění, obor Multimedia a design a studijní

Více

POVOLOVÁNÍ, ZVLÁŠTNÍ ORGANIZACE A PLNĚNÍ PREZENČNÍHO STUDIA PODLE INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU

POVOLOVÁNÍ, ZVLÁŠTNÍ ORGANIZACE A PLNĚNÍ PREZENČNÍHO STUDIA PODLE INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 5) Dokumentace integrovaného systému ROZHODNUTÍ REKTORA Číslo : RR 02 /10 - VSLG POVOLOVÁNÍ, ZVLÁŠTNÍ ORGANIZACE A PLNĚNÍ PREZENČNÍHO STUDIA PODLE INDIVIDUÁLNÍHO

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ Projekt ModIn Modulární inovace bakalářských a navazujících magisterských programů na Fakultě

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry V. ročník Konference o rozpočtech a financování územních samospráv Praha, 22. září 2011 CEVRO Institut se představuje Vysoká škola akreditovaná podle

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019)

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty PP 1 Archeologie Řecka OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 ak. Kv k Druh

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 7. 9. 11. 9. 2015 AB, AT, AM 29. 9. 18. 12.2015 AB, AT, AM 30. 11-4. 12. 2015 Zimní semestr AB, AT, AM 4. 1.

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Opava, leden 2007 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, garantuje a zajišťuje

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Ing. Jiří Potáček, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 29. května 2009 VYSOKÁ ŠKOLA - UNIVERZITA PEDAGOGOVÉ S T U D E N T I VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více