Směřování Akademie výtvarných umění v Praze a funkce tradice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směřování Akademie výtvarných umění v Praze a funkce tradice"

Transkript

1 Směřování Akademie výtvarných umění v Praze a funkce tradice MgA. Vladan Kolář, v Praze, Má alma mater, Akademie výtvarných umění v Praze (dále jen AVU), založená roku 1799, nedávno oslavila 215 let své existence. 1 Měl jsem tu čest zde od roku 2000 s tříletou přestávkou 10 let studovat. Čtyři roky jsem se vzdělával v Malířské škole doc. Michaela Rittsteina, přičemž jsem jeden semestr v rámci výměnného pobytu strávil na Hochschule für Gestaltung und Kunst v Luzernu ve Švýcarsku (dále jen HGK), půl roku modeloval na přípravce u odb. as. Petera Orieška a zbytek studií prodělal v Intermediální škole prof. Milana Knížáka, kde dokončuji doktorské studium. V současnosti v naší škole vrcholí generační výměna pedagogů, kteří ji formovali po roce Z původních profesorů na AVU dosud kontinuálně působí šest matadorů: prof. Milan Knížák, Dr. A. (*1940, rektor ), prof. Jiří Sopko (*1942, rektor ), prof. Jan Hendrych (*1936), prof. Karel Stretti (*1943), prof. Petr Siegl (* 1948), prof. Emil Přikryl (*1945). 2 Za pár let tomu však může být jinak, na AVU bude vyučovat mladší generace. Měli bychom se tedy konečně začít ptát po funkci tradice, jak prohlásil současný rektor ak. mal. Mgr. Tomáš Vaněk (*1966) ve své volební tezi: [...] Chybí jasné vedení, společné nasazení a podílení se na budování jasné vůle po definici, čím chce vlastně AVU být a jak se vztahovat ze své historicky potvrzené tradice vůči současnému a složitému světu, ve kterém žijeme. [...] Vypadá to tak, že uvnitř velké školy je spousta malých škol, které věří, ctí a prosazují tvůrčí názorové přístupy práce kolem tradičně definovaného média, či specificky koncepčnímu přístupu k tvorbě současného příběhu umění. Rozvržení těchto škol uvnitř školy nechci měnit. Je prověřen dvacetiletým formováním porevoluční praxe. Má velký smysl! Považuji, ale za důležité: / otevřenou snahu po diskusi o funkci tradice ve vztahu k současnému světu[.] [...] Přeji si, aby Akademie výtvarných umění v Praze byla excelentní vzdělávací institucí, která si pěstuje a hájí různost názorových platforem. Přeji si, aby stejně intenzivně, kriticky a aktivně řešila vztah a postoje, jak k historicky odvyprávěnému příběhu umění, tak k vyprávění toho současného. Vše co z dnešního pohledu vidíme jako ověřené a dané[,] bylo ve chvíli svého zrodu často dosti drzé a vymezující. Vše co bylo popíráno, bylo utvrzeno právě tím[,] čím bylo odmítáno. I toto je historicky ověřená zkušenost i toto je tradice. [...] 3 Pusťme se tedy do tohoto snažení! 1 Viz.: 215. výročí založení Akademie výtvarných umění v Praze / AVU v Praze /, Artalk, vyroci- zalozeni- akademie- vytvarnych- umeni- v- praze/ 2 Viz.: Přehled pedagogů AVU od roku 1990, Akademie výtvarných umění v Praze. pedagog%c5%af- avu- od- roku VANĚK, Tomáš: Stručné teze volebního programu. Volba kandidáta na rektora AVU pro funkční období V Praze vanek.pdf

2 AVU ve svých počátcích vyučovala kresbě, základu všech ostatních výtvarných oblastí, a malbě, královské disciplíně, která se rozdělila na krajinomalbu, 4 figurální, historickou a náboženskou malbu. Záhy přibyla grafika a o něco později i matka architektura, umělecká teorie a sochařství. Během 2. sv. války byly VŠ uzavřeny a roli Akademie převzala Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (dále jen VŠUP), tehdy UPŠ středoškolského typu. 5 Po válce byl na AVU nově otevřen restaurátorský obor. Doba komunismu přinesla zaměření na socialistický realismus a nekonfliktní témata. Téměř 200 let byla výuka zaměřena výhradně na klasické obory. Po reformě Milana Knížáka v roce 1990 se školy AVU rozšířily o obory nového typu, které reflektují zařazení novodobé techniky a konceptuálního uvažování do repertoáru umělců. Vznikl ateliér Intermediální tvorba, Konceptuální tvorba, Nová média, Vizuální komunikace (Malířská škola aktuálních tendencí, ), Figurální a monumentální malba ( ), Monumentální tvorba ( ) a Socha instalace ( ). 6 Posledních několik let soustavu AVU doplňuje Ateliér hostujícího pedagoga, často zahraničního původu. Struktura zaměření ateliérů a jejich pedagogů byla porevolučním rektorem vhodně rozdělena. Např. dnes již neexistující Ateliér klasických malířských technik, vedený loni zesnulým prof. Zdeňkem Beranem, by na škole neměl chybět. Podle mě byla škoda, že se tato škola odchýlila od klasiky k fotorealismu. Domnívám se, že by měl být klasicky zaměřen také Ateliér kresby, jenž dnes připomíná typ intermediálního ateliéru, kterých na škole zbytečně neustále přibývá (i když jsou někdy pojmenovány jinak) na úkor diferenciace. Školy klasické kresby, malby a sochy by měly sloužit mimo jiné studentům, kteří se chtějí v těchto odvětvích zdokonalit, nebo je sem pošle na stáž jejich pedagog. Sochařské ateliéry dávaly studentům možnost volby podle jejich inklinace k abstrakci, figuraci, stylizaci, soše, instalaci nebo objektu. Škola by měla diferencovat zaměření ateliérů nejenom rozdílnými typy jejich vedoucích pedagogů, ale měla by také definovat rozdílné specializace ateliérových náplní. V dnešní době hrozí, že při odchodu sochařů staré školy Prof. Jindřicha Zeithammla a prof. Jana Hendrycha za ně konkurzní komise AVU nenajde adekvátní náhradu. Bohužel naše současná společnost upřednostňuje dravé mládí před moudrostí stáří. Přerušení této sochařsko- řemeslné tradice vznikem sochařských ateliérů intermediálního typu by mohlo mít pro několik generací studentů i pro náš národ fatální důsledky. Tuto tendenci můžeme vidět na VŠUP, která se odchyluje od svého původního umělecko- řemeslného poslání založením katedry volného umění po roce 1990, suplující pole AVU, která nyní obsahuje tyto ateliéry: Sochařství, Malba, Intermediální konfrontace, Supermédia a Fotografie. 4 Ta pak položila základy souvislé tradice, která se pak plodně rozvíjela zejména v období romantismu od třicátých let, kdy pod vedením Antonína Mánesa docházelo k postupnému formování národní specifičnosti ve vztahu k české přírodě. RATAJ, Jaroslav: Historie školy. Akademie výtvarných umění, Program a informace, Praha, Kontinuita této tradice, přerušená zavřením vysokých škol byla pak po válce obnovena tím, že v pedagogickém sboru byla zastoupena řada významných osobností české předválečné výtvarné kultury[.] [...] RATAJ, Jaroslav: Historie školy. Akademie výtvarných umění, Program a informace, Praha, Viz.: KOTALÍK, Jiří T.: Akademie výtvarných umění v Praze od historie po současnost. Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu.

3 Na webových stránkách VŠUP se můžeme o její historii dočíst toto: [...] (UPŠ) byla založena v duchu idejí Gottfrieda Sempera. Semper stavěl na dosavadní umělecké zkušenosti lidstva a hledal syntézu uměleckého a technického. Jako teoretik architektury se snažil nalézt společné vyústění umělecké a technicky konstrukční složky, sladit umělecký koncept jak s vědeckou a technickou prací, tak s prací řemeslníků. [...] Úkolem UPŠ bylo, jak praví zakládací listina, vychování v umění dovedných sil pro umělecký průmysl a vycvičení učitelských sil pro vyučování uměleckoprůmyslové a pro učitelství kreslení na školách středních. Pod pojmem uměleckoprůmyslový se tehdy rozumělo především umělecké řemeslo a dekorativní doplňky architektury. [...] Škola se pod Vrátníkovým vedením [po roce 1990] vrátila k Semperově a Schmoranzově koncepci výuky založené na třech pilířích: teorii umění a filozofii, technických disciplínách a ateliérové umělecké tvorbě. [...] 7 Katedru volného umění na VŠUP bych vnímal jako přínosnou v případě, že by její ateliéry na řemeslo určitým způsobem navazovaly nebo k němu odkazovaly. Nejlépe je tento problém vidět na Ateliéru sochařství, který vedou konceptuální umělec MgA. Dominik Lang (absolvent AVU) a teoretička umění Mgr. ak. arch. Edith Jeřábková (VVP AVU), kteří mají s klasickým sochařským řemeslem minimální zkušenost. Lang o řemeslu: [ ] S velikým respektem k historii této disciplíny je naším médiem samotné umění a nikoliv pouze řemeslná dovednost. [...] 8 Zániku klasického sochařství a řemesla by se měla AVU vyvarovat, což shledávám jako jeden z hlavních nejdůležitějších úkolů. Obdobné zkušenosti přinášejí studenti ze zahraničních pobytů na akademiích a dalších vysokých školách uměleckého typu. Západní školy mají oproti těm v zemích bývalého východního bloku náskok v nových technických a konceptuálních oborech, ale bohužel většinou základ, klasické umělecké řemeslo, upozadily jako něco zastaralého. Zřejmě k tomuto stavu také přispěla teze sociální plastiky Josepha Beuyse Jeder Mensch ein Künstler neboli každý člověk je umělec (1967). Umění se dnes stalo masovou záležitostí. Své poznatky jsem nabyl na stáži na HGK v Luzernu. Škola byla perfektně technicky vybavena, ale výrazně pokulhávala v klasickém výtvarném řemeslném školení. Na první pohled tento problém můžeme zpozorovat v úrovni kresby, malby a sochařské modelace. Mimo jiné jsem se zde účastnil kresby a malby podle modelu a byl mi vyčítán klasický přístup. Studenti se měli snažit spíše zachytit jakousi energii modelu. Také jsem si přivydělával stáním modelem, avšak bylo po mně požadováno, abych se pohyboval a studenti vytvářeli jakýsi záznam (partituru). Proč ne, je to určitě zajímavé cvičení, ale vedle toho by měl být přítomen klasický dril. Vraťme se nyní zpátky k funkci tradice. Různé definice ozřejmující pojmy tradice, tradicionalizmus a tradovat, které nás navedou k tomu, o co by na AVU mělo jít, uvádím na konci textu v příloze. 7 UMPRUM/Škola/Historie, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, https://www.umprum.cz/web/cs/skola 8 LANG, Dominik: Ateliér sochařství, UMPRUM/Volné umění/sochařství, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. https://www.umprum.cz/web/cs/volne- umeni/socharstvi

4 O tradici často hovoří i pedagogové AVU nebo jsou v jejím kontextu zmiňováni. Níže uvádím několik příkladů. Prof. Vladimír Kokolia, jako strážce tradice: Všichni mladí autoři se věnují nejen grafice,[ ]ale[ ]také malbě, instalacím či performancím. Zároveň jsou ukotveni v nějaké tradici. Když to přeženu, cítíme se jakýmisi strážci tradice a zároveň vlastně vůbec nevíme, kam nás to vede. V tom je možná jedinečnost našeho ateliéru, řekl Kokolia. 9 Text o prof. Janu Hendrychovi uvolňujícím postsocialistické tradice: Své působení [jako učitel figurálního sochařství] bral jako možnost působit na mladou generaci, uvolnit postsocialistické tradice v umění a propojovat východní a západní tradice. 10 Texty o Škole architektury prof. Emila Přikryla navazující na tradice české architektury: Škola architektury Akademie výtvarných umění v Praze udržuje téměř stoletou tradici mistrovských či speciálních škol architektury na Akademii. 11 Je tradicí, že vedoucím profesorem je významná osobnost české architektury, po Janu Kotěrovi přichází Otakar Novotný (1923), Josef Gočár ( ), po válce pak Jaroslav Frágner ( ) nebo František Cubr ( ). Po listopadu 1989, kdy se Milan Knížák stáva[á] rektorem Akademie výtvarných umění, jmenuje vedoucím profesorem Emila Přikryla. Škola architektury chce pod jeho vedením navázat na nejlepší tradice české architektury a být mistrovským učilištěm, jak jím byla ve svém slavném meziválečném období. 12 Prof. Karel Stretti o navázání tradice Ateliéru restaurování výtvarných děl malířských: Restaurátorská malířská škola AVU navázala na tradici školy prof. Bohuslava Slánského, založené na premise, že dobrý restaurátor uměleckých děl musí mít talent, rozvíjený v úvodní fázi uměleckého školení, na které navazuje odborné teoretické i praktické restaurátorské vzdělání při práci na konkrétních dílech. 13 Čím je tedy AVU tradiční? Co je na AVU tradicí, co jí bylo a dnes již není? Jaký je její smysl, funkce v dnešním světě? V této oblasti bychom museli provést rozsáhlejší historický průzkum a do diskuze by se měla zapojit akademická obec AVU. Pokud bude na Akademii zavedeno teoretické doktorské studium, bylo by podle mě téma tradice jedním z vhodných námětů disertační práce. Pokusím se několik výše zmíněných otázek stručně zodpovědět ze svých dosavadních zkušeností a z toho, co se na AVU traduje. 9 ŠNAJDAR, Hynek: Před obřím bitevním plátnem létaly jiskry od papírových mečů. Trutnovinky, obrim- bitevnim- platnem- letaly- jiskry- od- papirovych- mecu/ 10 Text k výstavě Jan Hendrych, Výstavní síň Sokolská 2, Otrava, ostrava.cz/vystavni_sin/2013_vystavy/2013_vzdelavaci_programy/2013_02_hendrych_nabidka.pdf 11 Akademie výtvarných umění v Praze/ Škola architektury prof. Emila Přikryla, Program školy architektury AVU. 12 Akademie výtvarných umění v Praze/ Škola architektury prof. Emila Přikryla, Stručné dějiny Školy architektury na Akademii výtvarných umění v Praze. 13 STRETTI, Karel: Průzkum a restaurování malířských uměleckých děl na Akademii výtvarných umění v Praze. in: Technologia Artis 2006, Sborník příspěvků 1. semináře Akademické laboratoře materiálového průzkumu. Nové metody a témata v analýze malířských výtvarných děl.

5 Tradice AVU bych rozdělil na okruhy vzdělávání a rituálů. VZDĚLÁVÁNÍ Traduje se, že elitní byla škola, vyučující, studenti, teoretická i praktická úroveň vzdělání absolventů. Např. dosavadní rektoři disponovali titulem profesor, popř. docent. Standardem bylo klasické kreslířské, malířské a sochařské vzdělání studentů i pedagogů. Připomeňme si ideál výuky prof. Knížáka: Dobrá škola musí mimo idejí nabízet i tvrdou práci, nezáživné biflování a monotónní a nepříjemnou práci. To ke kvalitnímu studiu patří stejně jako revoluční vize. Je třeba, aby si studenti uvědomili, že nejsou umělci, že jsou pouze na cestě něčím takovým se stát. Škola je dobrá pomůcka pro tuto cestu, ale jen tehdy, když je dostatečně náročná. Zatím vidím jen snahy se každé náročnosti vyhnout. 14 Uvítal bych, kdyby AVU v Praze jako celek projevila větší péči o intelektuální vývoj studentů založený na orientaci v kulturních i společenských dějinách a na schopnosti samostatné kritické analýzy. Jsem přesvědčen, že je nutné, aby byly řádně definovány diplomové práce a staly se tak opravdovou prověrkou a završením dlouholetého studia. Považuji současný požadavek dvou stran teoretického textu, (který ve valné většině žádným teoretickým textem není, jen lyrickou reflexí či impresí) za naprosto nedostačující až směšný. Proto navrhuji, aby se diplomová práce skládala ze dvou částí: praktické a teoretické. Ta by musela korelovat s praktickým výstupem a byla by uceleným teoretickým esejem, který by hodnotila katedra teorie a dějin umění a ne jen vágní zkušební komise. Jsem přesvědčen, že by to přispělo i k lepší připravenosti pro eventuelní následné doktorské studium. Předpokládám, že minimální rozsah takovéto práce by byl 25 typizovaných stran textu. Studium nejen v Intermediální škole AVU, ale na celé AVU by mělo být důsledné a škola by měla bez hysterie ukončit spolupráci se studenty, kteří nevyužívají nabízené možnosti školy, nebo jejichž talent se vyčerpá. [...] Zásadně podporuji náročnost studia na AVU, poněvadž se jedná a musí jednat o e l i t n í školu, která není založena na masové výuce vedoucí k výrobě středně výtvarných kádrů, ale je schopna vypěstovat studenta, který si uvědomuje všechny nároky kladené na umělce současné společnosti a bere všechnu odpovědnost z toho vyplývající. 15 Dnes je úpadek vzdělávání a degradace stupňů školských úrovní obecným problémem školství. Nevalnou výši připravenosti ke studiu můžeme pozorovat již u přijímacích zkoušek. AVU se někdy hanlivě přezdívá malířské učiliště. Podle mě bohužel už ani toto rčení neplatí. Když jsem na AVU nastoupil, došlo ke zrušení výuky technologie. Naopak byly zavedeny různé počítačové kurzy v DigiLabu (např. základy obsluhy PC). Nyní jsme často svědky toho, že si řada diplomantů např. není schopna pořádně napnout nebo našepsovat plátno. Byl bych pro znovuzavedení technologie, alespoň jako volitelného předmětu. Škola by měla více dbát na teoretické vzdělání a všeobecnou kultivaci studentů. Např. je škoda, že naše instituce nevyžaduje standardní nivó semestrálních a ročníkových obhajob. Texty diplomových prací potom často nabývají nelogické, nespisovné lyricko- expresivní podoby. Totéž se pak projevuje i u disertačních prací. 14 KNÍŽÁK, Milan: Situace na Akademii výtvarných umění na- akademii- vytvarnych- umeni- n37/ 15 KNÍŽÁK, Milan: Stručná vize konceptu pedagogické činnosti v Intermediální škole AVU v Praze. Intermedialní/Ateliér intermediální tvorby/pedagogická koncepce, koncepce/

6 Akademii naneštěstí absolvuje téměř každý, kdo se do školy občas dostaví a není vážně mentálně retardovaný. Domnívám se, že dříve elitní škola dnes směřuje k plebejství. Vlastní tvorbou se uživí jen nepatrná část absolventů, ostatní vytvářejí filmové dekorace, pracují v reklamních agenturách, ve školství, jako pomocní restaurátoři nebo se živí jiným způsobem. Neměla by jim být tedy škola nápomocná, aby alespoň v těchto oborech vynikali? (AVU umožňuje získání pedagogického minima na jiných institucích, výuku několika digitálních programů, podle platné legislativy nepodporuje studijní nástavbu absolventů v oboru restaurování.) Aby AVU byla elitní institucí, měli by se kultivovat nejenom její studenti, ale také zaměstnanci by se měli účastnit celoživotního vzdělávání. Ak. mal. Mgr. Tomáš Vaněk o tom, jak být excelentní školou: AVU si musí jasně definovat pojem excelence, neschovávat se pouze za něj, ale přirozeně a intenzivně pracovat na své kvalitě. Ta pak musí obstát v možném porovnání s vysokými školami stejného typu jak doma tak ve světě. Slovo excelentní musí také vyslovovat ostatní o nás, nikoli a především AVU sama o sobě. Má- li AVU do budoucna obhájit svoji výjimečnost - excelenci, musí to obyčejně dokázat. K tomuto bych požadoval následovné: / ve spolupráci s pedagogy nastavovat formy výuky velmi vysoko / ve spolupráci s restaurátorskými školami vytvářet excelentní vědecké pracoviště / ve spolupráci s KTDU a VVP nastavit vysokou kvalitu teoretického vzdělávání ve vztahu k umělecké praxi, jak pro studenty magisterského studia tak doktorandy / ve spolupráci s KTDU a VVP připravit akreditaci Doktorského studijního programu teoretických / studií ve vztahu k praxi umění / ve spolupráci s TV Artyčok spoluvytvářet kritickou a nezávislou platformu pro současné umělecké dění / zapojit více studenty doktorandského studia do výuky a organizace věcí na škole 16 Ateliéry fungovaly před rokem 1990 podobně jako umělecké dílny, studenti pracovali na zakázkách mistra. Vedoucí pedagog ateliéru měl pro sebe k dispozici vlastní ateliér, větší než studentský. Návrat k této tradici by jistě vyvolal bouřlivé emoce. Pokud by AVU získala rozměrné detašované pracoviště nebo provedla dostavbu (na kterou existuje řada návrhů), nebylo by od věci, o něčem podobném začít uvažovat. Tato záležitost s sebou samozřejmě nese pozitiva i negativa. Někteří pedagogové AVU opouští, protože se kvůli pedagogické činnosti nemohou věnovat vlastní tvorbě nebo zakázkám. Obvykle můžeme podle práce rozeznat, u kterého pedagoga se student vzdělával. Je otázkou, od jaké míry je to již špatně. 16 VANĚK, Tomáš: Stručné teze volebního programu. Volba kandidáta na rektora AVU pro funkční období V Praze vanek.pdf

7 RITUÁLY Rituály školy by měly sloužit k předávání jejích tradic a k upevnění identity členů akademické obce. Bývalý rektor doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc. (*1951, rektor ; ) se vrátil k původní civilní tradici, nepoužívání talárů (které nově po roce 1990 zavedl rektor prof. Knížák) při oficiálních příležitostech jako jsou např. imatrikulace a promoce, což je na ostatních VŠ dobrým zvykem. Obecným čestným rituálem ve státních institucích bývá tradiční vyvěšování státní vlajky při státních svátcích a výročích a smutečního praporu při smutných událostech. Podle mě toto škola opomíjí (možná jako nějaký komunistický relikt). Akademie by se měla hlásit k dědictví našeho národa, vzdávat hold lidem, kteří jí prošli a tento svět opustili. Je to signál dovnitř tohoto ústavu, ale také navenek veřejnosti. Dříve byly na chodbě AVU vyvěšeny medailony význačných osobností její historie (za komunismu poplatné době). Škola by dnes opět mohla připomenout vybrané osobnosti studentům a návštěvníkům např. na nějaké nástěnce nebo na školním webu. Tradiční bývalo pořádání plesů AVU, vánočních večírků a narozeninových oslav pedagogů. Tyto činnosti napomáhají k meziateliérovému sblížení a komunikaci. Plesy již na naší škole vymizely, zřejmě jsou považovány za historismus a obávám se, že klasický tanec ovládá minimum posluchačů. Domnívám se, že je škoda opustit tuto tradici, která nás kultivuje a presentuje na veřejnosti. Závěrem bych rád uvedl, že toto byl pouze stručný nástin několika tradic a rituálů, od kterých AVU v poslední době upustila nebo upouští. Akademie by si měla zachovat svou tradiční elitnost, trademark ochrannou známku. Tradice by zde neměly být rigidní, měly by se přirozeně transformovat, nikoli rušit. Jejich funkce a smysl v současném světě, který do umění přináší nové technologie a postoje, tkví v kontinuitě předávání standardů základních principů a dovedností (nejen) ve výtvarném umění, které jsou stále platné. Vedle ateliérů ctících tradiční řemeslo by měly koexistovat školy zabývající se současnými fenomény. Vyzývám tímto akademickou obec AVU k diskuzi o funkci tradice, kterou inicioval současný rektor ak. mal. Mgr. Tomáš Vaněk ve své volební tezi.

8 Příloha I. Na závěr připojuji vyjádření prof. Knížáka a doc. Periče k tématu tradice. Prof. Milan Knížák: Jsem přesvědčen, že současná škola musí být v poloze, kde jsou tradice i současné trendy vyváženy, dokonce by měla tradice mírně převažovat. Současné trendy by neměly být zatracovány, ale za žádnou cenu nepriorizovány. Rozhodně by taková škola neměla být ve vleku módních trendů. Doc. Milan Perič: Tradici vnímám jako existenci určité kvality, která se relativně dlouho vytvářela, rozvíjela a udržovala. Bez toho, abychom si jí uvědomovali a koexistovali s ní, jí rychle, snadno a směšně ztratíme. Zbavujeme- li se však tradice dobrovolně, je to o to více tristní. Nechci se zaklínat postmodernou, ale domnívám se, že jedním z jejích fenoménů, je též vnímání tradice jako čehosi nebezpečného a nepohodlného. Pro mnoho abonentů rychlého úspěchu je tradice přímo hrozbou a proto proti ní musí bojovat. Nejlépe zpochybňováním významu její existence, což se děje většinou zavádějící a rádoby progresivně působící argumentací. Ve jménu větší svobody osobnosti atd. a demokracie atd. se musíme zbavit konzervativního balastu a tedy i tradic. Tradice brání pokroku a my jsme přece pokrok. Není to nic překvapujícího, pravidelně se to v historii opakuje. Tradice však znamená taky kvalitu a to i v poloze morální a s tím není lehké žít, pohodlnější je na kvalitu rezignovat. Tím se mimo jiné potvrzuje stále populárnější inklinace k plebejství, které je příjemně teplé a zasmrádlé a nevyžaduje odpovědnost a nebezpečí rozhodování. Tradice a plebejství spolu nekorespondují a nemohou korespondovat, jsou antagonistické. Ideální je tudíž tradici rozmlžit a stát se společností a možná jenom médii oslavovaným mlhooportunistou. Trochu nešťastné však je, že v dalekém i blízkém světě začíná být tradice opět žádaným artiklem.

9 Příloha II. tradice, kulturní, určitá složka *kultury (určitá norma nebo několik norem, zvyk, typ, komplex typů atd.), která se stabilně a dlouhodobě udržuje, někdy i vyvíjí, avšak bez radikální transformace, a to během několika pokolení (teritoriální rozšíření není definicí stanovováno). tradicionalismus (z latiny: trādere, předávat, podávat, doručovat, odevzdávat ): 1. záměrné a cílevědomé lpění na tradici, snaha o její pěstování a zachování, vyplývající z přesvědčení o významu tradic pro lidskou společnost; 2. moderní umělecký směr navazující na tradici. 17 tradice, lat. 1. soubor společenských, kulturních aj. zvyklostí přenášených z generace na generaci; 2. soubor jednotlivých forem národního kulturního dědictví; 3. dlouhodobá zvyklost; [...] tradovat, předávat, sdělovat, dále šířit 18 tradice [- dy- ], hist. vzniklé zvyky, návyky, způsoby chování a jednání; instituce, ideje, normy a hodnoty, jež se předávají z generace na generaci. Pojem t. zahrnuje výrobu, tech., umění, kult., způsob života; [...] 19 tradice předávání kulturních, duchovních, sociálních i materiálních hodnot z generace na generaci. T. je projevem kontinuity a integrity společenství, důkazem vztahu k minulosti a přetrvávání minulosti v současnosti. T. vzniká mnohageneračním hodnotícím procesem jednotlivců, skupin obyvatelstva i celých národů. Přispívá k plynulosti vývoje tím, že mírní vývojové skoky a zvraty. Je to proces do značné míry neuvědomělý, imanentní, vyvolaný podmínkami prostředí a zpětnou vazbou na minulost společenství. Vnímání t. je ustáleno ve smyslu: a) frekvence výskytu (tradiční jako častý, obvyklý), b) dlouhodobosti výskytu (tradice sahající hluboko do minulosti, tradice novodobé), c) kontinuity (relativně nepřetržitý výskyt), d) ve smyslu hodnotovém (t. jako uznávaná kvalita, obliba), e) normativním (vzorce chování, to, co je potřebné respektovat). V duchu t. se odehrávaly i nepopulární jevy, povinnosti, exekuce, sankce. T. představuje společenský imperativ, jehož nerespektování nebo porušování vybízí k posuzování sounáležitosti s tradičním společenstvím a k případné sankci. T. a na ni vázané opakování společenských jevů, jejich řetězců v jistých okamžicích života individua i společnosti vede ke zrodu zvyků, obyčejů a rituálů a naopak zvyky, obyčeje a rituály jsou živnou půdou tradice. Z hlediska individuálního, lokálního, regionálního či národního není t. pociťována stejně intenzivně a obecně. Co je respektováno jako tradiční v jednom prostředí, v jiném respektováno být nemusí. Stejně tak si svou t. (pocit tradičnosti) odlišně vymezují různá sociální prostředí. T. může být respektována, ale i narušována, negována nebo inovována. Ve folkloru, důsledkem převládajícího ústního tradování, dochází k permanentní inovaci v procesu, jehož jsme svědky i aktéry, a podílíme se na vzniku tradic nových. Pojem t. funguje také v pasivním, statickém významu jako něco, co nelze měnit, aniž by bylo nutné se ptát, proč ke změně nedochází. T. tak znamená nejen stabilitu a hodnotu, ale i rezervovanost nebo obranu vůči novotám, zbavování se osobní odpovědnosti v chování a rozhodování na úkor obvyklých normativních řešení. Má vliv na estetickou normu a napomáhá ke sjednocení estetických požadavků společenství. T. se tak může stát, zpravidla krátkodobě, příčinou procesů retardačních. Výskyt pojmu t. není jednostranně spojován s venkovským nebo městským prostředím, ale funguje v obou případech obdobně. Městské prostředí však bylo v boření tradic dynamičtější, méně konzervativní. Intenzita působení t. není v různých dobách stejná. Vazba na t. a odpoutání se od t. se proměňují. Pojem t. (ale také zvyk, obyčej, rituál) je v mediální češtině poslední doby nesprávně překrýván obecnějším pojmem folklor. Je- li něco t., zvykem, stereotypem, je zároveň folklorem. (LT) MALINA, Jaroslav a kol.: Slovník pro studenty antropologie II. N- Ž. CERM, Brno Str. 1797; 18 LINHART, Jiří a kol.: Slovník cizích slov pro nové století. Dialog, Litvínov Str Kol. autorů a konzultantů: Malá ilustrovaná encyklopedie. ED, Praha Str Kol. autorů: Malý etnologický slovník. Národní ústav lidové kultury, Strážnice, 2011.

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích čl. 1 Úvod Obhajoba bakalářské práce (dále jen BP ) pro studenty bakalářského studia v oborech Design, Fotografie a intermediální

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2016/2017

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2016/2017 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2016/2017 září 2016 1. 9. opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin 1. 9. zápis do 1. ročníku na ak. rok 2016/2017: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba,

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Inovace vybavení Intermediální školy. Akademie výtvarných umění v Praze. Intermediální škola prof. M.Knížáka

Inovace vybavení Intermediální školy. Akademie výtvarných umění v Praze. Intermediální škola prof. M.Knížáka 1 Vlastní rozvojový projekt Inovace vybavení Intermediální školy Akademie výtvarných umění v Praze Intermediální škola prof. M.Knížáka Projekt: Inovace vybavení Intermediální školy Akademie výtvarných

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2017/2018

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2017/2018 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2017/2018 září 2017 4. 9. opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin 4. 9. zápis do 1. ročníku na ak. rok 2017/2018: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba,

Více

INFORMACE PRO DIPLOMANTY

INFORMACE PRO DIPLOMANTY INFORMACE PRO DIPLOMANTY Zadání diplomové práce 2016/2017 Zadání diplomové práce odevzdávají diplomanti na předepsaném formuláři (k dispozici na studijním oddělení a na webu AVU) v termínu určeném v harmonogramu.

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, Zlín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, Zlín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600 020 495 Termín konání inspekce: 11. a

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Iberoamerikanistika je interdisciplinární obor tzv. areálních studií, jenž se zabývá problematikou zeměpisného a kulturně historického regionu ibero-amerického

Více

SLOŽENÍ KOMISE - OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ 2015/2016

SLOŽENÍ KOMISE - OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ 2015/2016 SLOŽENÍ KOMISE - OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ 2015/2016 Komise se sejde v pondělí a úterý (13 a 14. 6. 2016) v 8:45 hodin v uvedeném ateliéru ke krátké poradě. V 9 hodin začínají obhajoby jednotlivých studentů.

Více

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let.

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let. Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová v Písku, nabízí studentům jedinečnou možnost vzdělání v akreditovaných oborech Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby a Restaurování kovů.

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Programy a kurzy CŽV připravované na Ústavu marketingových komunikací FMK v roce 2010

Programy a kurzy CŽV připravované na Ústavu marketingových komunikací FMK v roce 2010 Programy a kurzy CŽV připravované na Ústavu marketingových komunikací FMK v roce 13. 3. Přípravný kurz pro uchazeče o studium v bakalářském oboru Marketingové komunikace, kombinovaná forma studia Obsah:

Více

Přijímací řízení na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě na AR 2016/2017

Přijímací řízení na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě na AR 2016/2017 Přijímací řízení na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě na AR 2016/2017 Děkan Fakulty umění OU vyhlašuje pro akademický rok 2016/2017 přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Hradec Králové, 20. 12. 2016 č.j.: DFF/673/2016 Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (dále

Více

Akademie výtvarných umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze studijní obor: Výtvarné umění se zaměřením: malířství, sochařství, kresba a grafika, intermediální tvorba, nová média, restaurování výtvarných děl malířských a polychromované

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN FILOZOFICKÁ FAKULTA UP SMĚRNICE DĚKANA SD-01/2013 SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN Obsah: Směrnice stanoví podrobnosti konání rigorózního řízení na FF UP Zpracoval: doc. PhDr.

Více

PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D. prorektorka pro studijní záležitosti

PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D. prorektorka pro studijní záležitosti Průvodce doktorským studiem AVU 2016 2017 Vítáme Vás na AVU! obsah 3 3 4 4 5 7 7 7 8 8 9 10 11 11 12 12 13 13 13 14 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 ÚVODNÍ SLOVO STUDIJNÍ ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ DOKTORSKÉ

Více

Přijímací řízení na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě na AR 2014/2015

Přijímací řízení na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě na AR 2014/2015 Přijímací řízení na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě na AR 2014/2015 Děkan Fakulty umění OU vyhlašuje pro akademický rok 2014/2015 přijímací řízení do bakalářských, navazujících magisterských

Více

Průvodce doktorským studiem avu 2014 2015_

Průvodce doktorským studiem avu 2014 2015_ růvodce doktorským studiem avu 2014 2015_ Obsah_ Úvodní slovo, str. 5 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ, str. 8 ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ, str. 8 Doktorské studium, str. 9 ŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ, str. 10 OLATKY, str. 11 STIENDIUM,

Více

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. Studijní plán oborů v programu Architektura a v rámci celoživotního vzdělávání vyučovaných na Fakultě stavební VŠB - TU Ostrava garantovaný Katedrou architektury Studijní obory Rekonstrukce a konverze

Více

Doktorské studium na ITF PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2008/2009

Doktorské studium na ITF PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2008/2009 Doktorské studium na ITF PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2008/2009 doktorský studijní programu FILMOVÉ, TELEVIZNÍ A FOTOGRAFICKÉ UMĚNÍ A NOVÁ MÉDIA, obor TVŮRČÍ FOTOGRAFIE (zahájení studia od října 2008) Adresa pracoviště

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

7 Akademičtí pracovníci VŠCHT Praha

7 Akademičtí pracovníci VŠCHT Praha 7 Akademičtí pracovníci VŠCHT Praha VŠCHT Praha zápasí, stejně jako vysoké školy České republiky, s problémem zajištění kvalitního, omlazovaného a obměňovaného akademického personálu. Pro VŠCHT Praha je

Více

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace: 10.5. 2011 31.5. 2017) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 dop. kr. přednášející

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

Přehled pedagogů AVU od roku 1990

Přehled pedagogů AVU od roku 1990 Přehled pedagogů AVU od roku 1990 Rektoři AVU (1990 dosud) prof. Milan Knížák, PhD. (1990 1997) doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc. (1997 2003; 2010 2014) prof. Jiří Sopko (2003 2010) MgA. Tomáš Vaněk (2014

Více

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy Standard studijního Učitelství chemie pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy

Více

Úvodní slovo, str. 5. Studijní oddělení, str. 8. Zahraniční oddělení, str. 8. Doktorské studium, str. 9

Úvodní slovo, str. 5. Studijní oddělení, str. 8. Zahraniční oddělení, str. 8. Doktorské studium, str. 9 Obsah ŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ, str. 10 OLATKY, str. 11 STIENDIUM, str. 11 ZÁIS, str. 11 RŮBĚH A FORMA STUDIA, str. 11 /Teoretická část, str. 12 /raktická část, str. 12 /edagogická činnost, str. 12 INDIVIDUÁLNÍ

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně Úvod Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně duben 2010 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla

Více

Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu.

Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu. Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu. Výzkumná agentura STEM/MARK již rok provozuje v rámci projektu epanel.cz diskusní fórum studentů a učitelů na téma státních maturit.

Více

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA Specializace z výtvarné výchovy 2-4 Seznamování s uměním v praxi 2 Teorie výtvarného a samostatně vyhledává informace o dané tematice, autorovi; aktivně se podílí na programu exkurzí; vyjádří vlastní prožitky

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Asistentský pobyt Comenius

Asistentský pobyt Comenius Comenius Mobility Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na všeobecné i odborné vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111

Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111 Projekt MŠMT Název projektu školy Registrační

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v170 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ

Více

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ Projekt ModIn Modulární inovace bakalářských a navazujících magisterských programů na Fakultě

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife REGISTROVANÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ B r n o 2 0 1 7 Obsah ČÁST

Více

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů Standard práce asistenta pedagoga Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi Kolektiv autorů Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Vydala: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Autorský tým: Mgr.

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011)

Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011) Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011) OBECNÁ PRAVIDLA Je nutné si uvědomit, že pomocí klasifikace ISCED 2011 se kóduje jak proces vzdělávání v současných vzdělávacích

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl, s.r.o.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl, s.r.o. Zpráva Akreditační komise o hodnocení Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl, s.r.o. Akreditační komise (dále jen AK ) rozhodla na svém zasedání ve dnech 30.11.- 1.12.2004, že bude v souladu

Více

vývojvoj a perspektivy

vývojvoj a perspektivy Příprava učitelu itelů fyziky na JU vývojvoj a perspektivy Jiří Tesař, katedra fyziky PF JU Brno 13. 14. 9. 2007 Historie přípravyp pravy učitelu itelů na PF JU 1948 Pedagogická fakulta (pod UK Praha)

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

CSR = Etika + kultura +?

CSR = Etika + kultura +? CSR = Etika + kultura +? Etika právnické osoby? Morálka je to co je, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika teoretická reflexe

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019)

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty PP 1 Archeologie Řecka OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 ak. Kv k Druh

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

MODULU POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1

MODULU POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 Andrea Kolková Ostrava 2011 Název: Oborová specializace 1 Autoři: Andrea Kolková Vydání: první, 20111 Počet stran:

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2 Příloha 2 Metodika zařazení do mzdových tříd Mzdová třída: AP4 Pro zařazení do dané třídy musí zaměstnanec splnit vždy všechny tučně vyznačené podmínky a alespoň jednu z dalších podmínek uvedených kurzivou:

Více

Úvodní slovo, str. 5. 1. AVU, str. 9

Úvodní slovo, str. 5. 1. AVU, str. 9 Obsah Úvodní slovo, str. 5 Studijní oddělení, str. 8 Zahraniční oddělení, str. 8 1. AVU, str. 9 AVU v 21. století, str. 10 Budovy a provoz, str. 10 Plány budov, str. 11 Hlavní budova, str. 12 Budova Školy

Více

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium Poznámky k rozvrhu pro LS AR 2016 2017 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP.

Více

PODMÍNKY CŽV PŘEDSTAVENÍ ABSOLVENTI VZDĚLANOST STABILITA INOVACE MODERNÍ KAMPUS STÁŽ FAKULTY FINANCOVÁNÍ ANALÝZA PR TÝM. Bc. INTERNACIONALIZACE

PODMÍNKY CŽV PŘEDSTAVENÍ ABSOLVENTI VZDĚLANOST STABILITA INOVACE MODERNÍ KAMPUS STÁŽ FAKULTY FINANCOVÁNÍ ANALÝZA PR TÝM. Bc. INTERNACIONALIZACE VOLBY VÝZKUM VIZE JU PŘIPRAVENOST AKADEMICKÉ SVOBODY STRATEGIE SÍŤ INTERNET DATA 2016-2020 STUDENTI MODERNÍ KAMPUS ZDROJE ODBORNOST CÍLE GRANT PODPORA REGION AV DYNAMICKÁ UČITEL NOVÁ MÉDIA ROZVOJ STABILITA

Více

Projekt S Montessori do devítky

Projekt S Montessori do devítky Projekt S Montessori do devítky Vypracovala: Doc. Dr. phil. Veronika Kotůlková 31. 3. 2016 Cíle projektu: Naši cílem je vytvořit devítiletou základní školu, na níž se vyučuje dle pedagogiky Marie Montessori,

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry V. ročník Konference o rozpočtech a financování územních samospráv Praha, 22. září 2011 CEVRO Institut se představuje Vysoká škola akreditovaná podle

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více