Polská flétnová škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Polská flétnová škola"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Hra na flétnu Polská flétnová škola Bakalářská práce Autorka práce: Izabela Brodová Vedoucí práce: prof. Václav Kunt Oponent práce: doc. MgA. František Kantor Brno 2014

2 Bibliografický záznam BRODOVA, Izabela. Polská flétnová škola (Polish flute school). Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Katedra dechových nástrojů, s. Vedoucí diplomové práce prof. Václav Kunt. Anotace Bakalářská práce Polská flétnová škola pojednává o historii flétnové hry v Polsku. Tato práce stručně popisuje historický kontext Polska od XVII. do XX. století a zmiňuje německou a francouzskou flétnovou školu. Kromě toho zahrnuje také životopisy polských pedagogů a flétnistů a je zde popsán vývoj varšavské univerzity. Annotation Bachelor thesis (Polish flute school) deals with history of flute playing in Poland. This thesis briefly discusses the history of arts in Poland from XVII. to XX. century and mentions the german and french flute shool. In addition includes biographies of polish teachers and flutists. This thesis briefly describes the development of Warsaw University. Klíčová slova Polsko, Flétnová škola, Pedagog, Historie, Vývoj Keywords Poland, Flute school, Teacher, History, Development

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila v ní jen uvedené prameny. V Brně dne 30. dubna 2014 Izabela Brodová

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala prof. Václavu Kuntovi a Łukaszowi Długoszowi za pomoc a rady, které mi poskytli při psaní mé práce.

5 Obsah Úvod Kulturní vývoj v Polsku od XVII. do XX. století Francouzská a německá flétnová škola Polská flétnová škola Pedagogové a flétnisté první poloviny XX. století: Pedagogové a flétnisté druhé poloviny XX. století: Závěr Seznam použité literatury... 31

6 Úvod Polskou flétnovou školu jako téma mé práce jsem si vybrala hned z několika důvodů. I když jsem se narodila v České Republice, mám k Polsku velice blízký vztah. Jsem polské národnosti a polština je mým mateřským jazykem, proto mi nejsou cizí polské dějiny ani kultura. Odmalička jsem se účastnila flétnových soutěží a kurzů v Polsku, a jelikož jsem se vydala na dráhu profesionálního hudebníka flétnisty, začalo mně zajímat, jak se vyvíjela flétnová hra v Polsku, je-li podobná české anebo nikoliv. Jedním z významných polských flétnistů, které jsem měla možnost poznat, je Łukasz Długosz. Jde o velice vstřícného a velkorysého člověka, který je mým osobním, ale zatím nedosažitelným flétnovým vzorem. Občas k němu jezdím na konzultace, a díky tomu se mi naskytlo mnoho příležitostí si s ním pohovořit o tématu mé práce. Nedávno jsem se zúčastnila mezinárodní flétnové soutěže Kraków Tato soutěž byla určitě velkým přínosem pro můj profesní vývoj. Uměleckým ředitelem soutěže je profesorka Barbara Świątek Żelazny, která patří k důležitým osobnostem polské flétnové školy. Na této soutěži jsem slyšela mnoho vynikajících flétnistů a seznámila jsem se se slavnými flétnisty a učiteli jako jsou Andrea Lieberknecht, András Adorján nebo Petri Alanko. Podmínkou finále bylo nastudování jednoho z nejnáročnějších koncertů pro flétnu Concerto per flauto ed orchestra da camera od Krzysztofa Pendereckého, což je jeden z nejvýznamnějších polských a světových soudobých skladatelů. Dalším důvodem je můj osobní zájem dozvědět se, jak se v Polsku flétnové umění vyvíjelo. Vznik této školy není možno přesně datovat a vývoj nemá dlouhou historii. Polští flétnisté pracovali asi padesát let na tom, aby mohli obstát ve světové konkurenci. Základem polské školy jsou pedagogové a učitelé, kteří měli tu možnost a odjeli studovat do zahraničí. Většina z nich odjela do Francie, kde se dozvěděla mnoho informací o francouzském způsobu hry. Jakmile se vrátili zpět do Polska, navázali na francouzskou flétnovou školu a podle ní vyučovali další generace mladých flétnistů. 1

7 Cílem mé práce je popsat polskou flétnovou školu, její vývoj a přínos. Jelikož jsem v České Republice nenašla žádné informace o vývoji této školy, rozhodla jsem se hledat přímo v Polsku. Nebylo jednoduché získat dostatečné informace, jelikož flétnová hra v Polsku neměla dlouhou historii a byla ovlivňována jinými významnějšími školami. Nakonec se mi povedlo najít adekvátní zdroje, které mi poskytly základní vědomosti k vytvoření této práce. V úvodní kapitole jsem se rozhodla přiblížit historický kontext a vývoj Polska od XVII. století kvůli vysvětlení složitých podmínek pro vznik a vývoj polského umění a také flétnové školy. 2

8 1. Kulturní vývoj v Polsku od XVII. do XX. století Otázka kultury a umění jako takového byla nejprve primárně zábavou vrstev s vyšším společenským postavením, byla otázkou prestiže a společenskoekonomickým postavením daného člověka. Umění se soustřeďovalo hlavně kolem knížecího či královského dvora, v pozdějších dobách na dvorech šlechtických či s rozvojem měst v měšťanských kruzích. Rozvoj kultury a umění s prvky jak je známe dnes v Polsku započal teprve ve 2. pol. XVIII. století, avšak základy byly zřejmě položeny již mnohem dříve. V průběhu XVII. století se Polsko ocitlo v krizové situaci, když muselo postupně řešit mnohé problémy a konflikty (kozácká povstání na Ukrajině, válka s Ruskem, se Švédy a s Turky), což bylo jednou z příčin pozdějšího úpadku a dělení Polska. I když bylo ještě evropskou velmocí, tak z těchto konfliktů vyšlo vnitřně oslabené. V 1. polovině XVIII. století se situace ještě zhoršovala pod nadvládou saských panovníků, kteří si více hleděli zájmů své vlastní dynastie než polského státu. Tato situace dospěla až k potřebě společenských reforem za vlády Stanisława Augusta Poniatowského ( ). Bylo potřeba omezit vliv šlechty a posílit královskou moc, ale reformy přišly poněkud pozdě a ani osvícení lidé nebyli schopni zabránit úpadku státu a jeho následnému dělení mezi sousední velmoci. V této tzv. stanisławowské době dochází k reformám nejen politického systému, ale i k rozvoji kultury a umění, základních institucí v oblastech divadelnictví (vzniká např. Teatr Narodowy 1 ve Warszawě), literatury, školství (Komisja Edukacji Narodowej 1773), rozvíjí se opera, architektura (Łazienki 2 ve Warszawě), malířství (Canaletto, Bacciarelli), vznikají první noviny a časopisy (politicky zaměřený - Monitor, zabývající se uměním a literaturou - Zabawy Przyjemne i Pożyteczne). V XIX. století polský stát neexistuje. Poláci se snaží jej obnovit prostřednictvím osvobozeneckého hnutí. Je to století plné národních povstání, bojů o obnovení státu a národní identitu v rámci záborových zemí 3. V této situaci v oblasti kultury vznikají mnoha díla období romantismu, který je jednou s nejplodnějších 1 Varšavské národní divadlo, které vzniklo v roce 1765 za krále Stanisława Augusta Poniatowského. Mělo svou vlastní operní, baletní a činoherní scénu. Prvním ředitelem byl Wojciech Bogusławski. 2 Klasicistní palác s okolním parkem. Projekt tohoto komplexu je dílem architekta D. Merliniho, který ho vytvořil na objednávku krále Stanisława Augusta. Během války v roce 1944 byl palác naprosto zničen hitlerovskými vojáky, ale v roce 1965 se ho povedlo zrekonstruovat do původní podoby. 3 Polsko bylo rozebráno Ruskem, Rakouskem a Pruskem. 3

9 etap polské umělecké tvorby, protože se zakládá na vlasteneckém cítění. Umělecká díla v různých oblastech kultury tvořily osobnosti jako Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Ignacy Krasiński v literatuře, Piotr Michałowski v malířství či Stanisław Moniuszko a Fryderyk Chopin v hudbě. V této době polský stát pokračoval v národnostně osvobozeneckém boji skrze národní povstání (rok 1830, 1846, 1848 či 1863). Polská kultura se prostřednictvím emigračních proudů rozvíjí v různých místech Evropy, nejvýrazněji v Paříži. Následující epocha pozitivismu 4 pokračuje v nastaveném vlasteneckém trendu, ale poněkud jinými metodami práce, prostřednictvím osvěty lidových vrstev a jejich národnostním uvědomění. Polský stát podobně jako Československo vzniká po I. světové válce v důsledku porážky Rakousko-Uherska. Ve svobodném státě dochází během meziválečného období k prudkému rozvoji všech oblastí kulturního života. Tato doba se charakterizuje technickým postupem a civilizačním rozvojem. Vznikají významné národní instituce různorodého charakteru, mnoho se jich zabývá kulturou a uměním. Podhoubí pro rozvoj kulturního života ve všech směrech je velmi bohaté. Polská literatura získává v roce 1924 Nobelovu Cenu Władysław Stanisław Reymont 5, ale i v jiných oblastech kultury má mnoho významných představitelů. II. světová válka se stává významným předělem v kulturním životě Polska i celé Evropy. Mnoho významných osobností přišlo o život v důsledku vojenských akcí, okupace či bylo deportováno do koncentračních táborů. Po skončení války a obnovení polského státu se kultura a umění dále rozvíjí, byť od roku 1948 už pod diktátem komunistické strany, což velmi ovlivňuje autorský přístup a vývoj ve všech oblastech kultury a umění. V důsledku uzavření hranic a v duchu komunistické ideologie je rozvoj umění negativně ovlivňován a nemůže být exportován na západ. Polsko se zmítá v neustálých projevech nespokojenosti, protestech a demonstracích proti komunistickému režimu. Jejich vyvrcholením je rok 1981 a tehdejší vyhlášení mimořádného stavu a rozpad komunistického bloku v roce V těchto podmínkách se rozvíjí polská flétnová škola. 4 Za začátek polského pozitivismu je považován rok 1864 (konec lednového povstání). Je to období v Polské kultuře, které se ubírá směrem idealismu. Koncem tohoto období je rok 1890, kdy se objevili autoři jako Leopold Staff, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Jan Kasprowicz atd. 5 Władysław Stanisław Reymont ( ). Polský básník. Nobelovu Cenu získal za historickou trilogii Chłopi. Z další tvorby je nutno jmenovat díla Komediantka, Fermenty, Ziemia obiecana. 4

10 2. Francouzská a německá flétnová škola Jelikož polská flétnová škola vycházela nejdříve z německého a později z francouzského způsobu hry na flétnu, chci se zde krátce věnovat těmto dvěma nejdůležitějším školám. Ze začátku byly obě tyto flétnové školy stejně proslavené a významné. Později, konkrétně na začátku XX. století, se francouzská škola dostala do popředí, proto na ni polská flétnová škola navázala. Lépe než německá využívala zvukových a barevných možností nástroje. I přes to měla německá škola obrovský vliv na vývoj flétnového umění až do začátku XX. století. Za dob Johanna Joachima Quanze ( ) se němečtí flétnisté silně drželi národnostních tradic a snažili se odolat vnějším vlivům. Většina německých a rakouských orchestrů až do začátku XX. století nerespektovala Boehmův typ flétny, protože byl považován za příliš hlasitý a málo senzitivní. Místo toho vznikl nový typ nástroje vrtaný kónický. Po druhé světové válce tento typ flétny zcela zanikl. Také vibrato bylo považováno za kontroverzní techniku a v německém prostředí se objevovali hráči, kteří byli silně proti vibrování tónu, ale na druhou stranu se bylo možné setkat s flétnisty, kteří používali příliš nevkusné a nápadné vibrato. Z německých skladatelů, kteří psali flétnové kompozice vyjmenuji aspoň ty nejdůležitější, i když jich bylo samozřejmě mnohem více. Theobald Boehm ( ) je skladatel, který nejen konstrukčně zdokonalil flétnu, ale napsal také mnoho skladeb pro tento nástroj 6. Zásluhou německých flétnistů a skladatelů vzniklo mnoho virtuózních skladeb a etud pro flétnu. Taková díla psali mezi jinými A. B. Fürstenau ( ), J. Demersseman ( ), E. Köhler ( ), F. Kuhlau ( ), E. Prill ( ) a další. 6 např. Grand Polonaise op. 16, 24 Caprices for flute op. 26, Andante for flute and piano op. 33 5

11 Stejně jako tomu bylo v případě mnoha jiných hudebních nástrojů, kolébkou zrodu francouzské flétnové školy se stala pařížská Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse 7. Tento způsob hry využíval lehkého vibrata, širokého spektra barev a technik jiných oborů jako zpěv, nebo housle. Vyjmenuji aspoň několik francouzských flétnistů, kteří se významně zapojili do vzniku a rozvoje francouzské školy. Byli to: Francois Devienne 8 ( ), Paul Taffanel ( ), Philippe Gaubert ( ), Marcel Moyse ( ), Gaston Crunelle ( ), Jean Pierre Rampal 9 ( ), Aurele Nicolet 10 (*1926), Maxence a Larrieux (*1934), Alain Marion 11 ( ), Patrick Galois (*1956) a mnoho dalších. V 1. polovině XX. století se do Paříže začali sjíždět flétnisté z celého světa. Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse se stala příslovečnou flétnovou Mekkou. Slavní flétnisté tam studovali francouzský způsob hry a později jej postupně šířili do dalších evropských zemí a USA. Byli to např: Julius Baker 12 ( ), Severino Gazzelloni ( ), William Bennett (*1936), James Galway 13 (*1939), Paula Robison (*1941), Robert Dick, (*1950), Ransom Wilson (*1951) a mnoho dalších. Všichni tito umělci okouzlovali publikum svou flétnovou 7 Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse je pařížská vysoká škola, založena v roce Od roku 1990 konzervatoř sídlí na ulici Jean-Jaurès. Předchůdcem této školy byla École Royale de Chant, založena v roce 1793 Ludvíkem XIV. V současné době je jednou z největších a nejprestižnějších škol tohoto typu. 8 Francois Devienne ( ). Francouzský flétnista, fagotista a skladatel. Hru na flétnu studoval u Felixe Raulta. Byl prvním vyučujícím flétny na pařížské konzervatoři a hře na fagot se věnoval v orchestru pařížské opery. Jako velice plodný skladatel, napsal pět fagotových koncertů, 12 oper (např. Les visitandines-1792), také kvarteta a tria. Důležité je, že psal metodiky pro různé dechové nástroje, které výrazným způsobem ovlivnily vývoj těchto nástrojů v XVIII. století. Pro flétnu vznikla v roce 1973 Méthode de Flûte Théorique et Pratique. 9 Jean Pierre Rampal ( ). Jeden z nejslavnějších flétnistů všech dob. Výrazně přispěl k prosazení příčné flétny jako sólového koncertního nástroje a k objevování a propagaci předklasické flétnové literatury. Byl profesorem pařížské konzervatoře a vychoval řadu významných flétnistů. Založil několik ansámblů. Spolupracoval také s českými hudebníky, například s Václavem Neumannem a Viktorií Švihlíkovou. 10 Aurele Nicolet (*1926). Švýcarský flétnista a pedagog. Studoval u Marcela Moyseho a Yvonne Drappiere na pařížské konzervatoři, na které absolvoval v roce Mj. Získal v roce 1948 první cenu na mezinárodní soutěži v Ženevě. V letech byl zaměstnán na Berlin Hochschule für Musik, kde vyučoval flétnisty jako Emmanuel Pahud, Marina Piccinini, Hansgeorg Schmeiser, Jadwiga Kotnowska. 11 Alain Marion ( ) jeden z nejslavnějších flétnistů XX. století. Narodil se Marseille, kde také studoval na konzervatoři. Vystupoval sólově po celém světě a vyučoval na pařížské konzervatoři. Podobně jako Jean Pierre Rampal vedl kurzy v Niece. Patřil k flétnistům francouzské flétnové školy. 12 Julius Baker ( ). Narodil se v Clevelandu. Vynikající flétnista, pedagog a komorní hráč. Nahrál mnoho CD. Je považován za zakladatele americké flétnové školy. Jeho způsob je sice poněkud odlišný, ale vycházel z francouzské flétnové školy. 13 James Galway (*1939) Narodil se v irském Belfastu. Studoval v Londýně na Royal College of Music a Guidhall School of Muic. Krátce byl žákem Jean Pierra Rampala v Paříži. Na svém kontě ma mnoho flétnových úspěchů a dodnes sólově vystupuje a vede mistrovské kurzy. 6

12 hrou. Hlavně technickou vybaveností, zvukovou plasticitou a výrazovou pestrostí. Díky pedagogické činnosti těchto flétnistů v různých státech (nejen evropských) se francouzská flétnová hra dostala do popředí a navázalo na ni mnoho jiných flétnových škol. Sláva těchto představitelů měla také vliv na polské mladé flétnisty, kteří dodnes čerpají z jejich nahrávek a ze záznamů koncertů. Francie byla politickou velmocí již v XVII. století. Měla lepší podmínky pro vytváření uměleckých hodnot než Polsko, ve kterém byla špatná politická situace (dominace šlechty, potřeba státních reforem, vměšování se cizích velmocí do vnitřních záležitostí a následující dělení Polska). Nebylo možné se věnovat umění v dostatečném rozsahu jako tomu bylo ve Francii. Celkový rozvoj Polska byl oproti Francii dosti opožděn, uvádí se, že až o sto let. Např. doba osvícení začala ve Francii už za vlády Ludvíka XIV. (začátek XVIII. století), kdežto v Polsku se osvícenské ideály prosadily až v době vlády Stanisłava Augusta Poniatovského ( ). Toto zpoždění přetrvávalo po dlouhá staletí. I v rozvoji hry na dechové nástroje je velmi patrné. Zatímco ve Francii umění vzkvétalo, v Polsku bylo teprve v začátcích. Toto potvrzuje mj. fakt, že prvním flétnistou učícím od roku 1795 na pařížské konzervatoři je Francois Devienne, kdežto na Instytucie Muzycznym Warszawskim flétnu začal vyučovat o necelých sedmdesát let později profesor Józef Federhaus. Dalším rozdílem mezi Polskem a Francií je množství a dostupnost literatury, která poukazuje na popularitu umění v konkrétním státě. Zatímco ve Francii po sobě skladatelé, flétnisté a pedagogové jako J. M. Hotteterre, F. Couperin, M. Blavet, F. Devienne, P. Taffanel, G. Faure, H.Dutilleux, J. Ibert, A. Jolivet, O. Messiaen, F. Poulenc a mnoho, mnoho dalších zanechali stovky významných skladeb, polská flétnová literatura z dob baroka až po období druhé světové války prakticky neexistuje. Flétnisté jako Augustyn Boczek, Wacław Chudziak, Aleksander Junowicz museli do Polska dovážet díla zahraničních autorů. Také první francouzský traktát o flétnové hře vznikl v XVIII. století a napsal jej J. M. Hotteterre. 14 Zato první polská učebnice od Henryka Klinga 15 vznikla přibližně o 150 let později. 14 Jacques-Martin Hotteterre ( ), nebo také Jacques Martin nebo Jacques Hotteterre, byl francouzský skladatel a fétnista. Narodil se v Paříži a po nějakou dobu žil v Římě. Jeho traktát pod názvem Principes de la flûte traversière, ou flûte d'allemagne, de la flûte à bec, ou flûte douce, et du haut-bois diviséz par traitéz (1707) je jeden z nejdůležitějších barokních pramenů dokumentujících hru na barokní flétnu a dobovou interpretační praxi. 15 Henryk Kling ( ) první flétnista orchestru Opery Warszawskiej, profesor na varšavské konzervatoři, kromě první učebnice o flétnové hře, napsal také miniatury pro flétnu a operu Flecista. 7

13 3. Polská flétnová škola Polská flétnová škola jak už jsem naznačovala, nemá dlouhou historii. Ve své práci se v podstatě věnuji pouze dvacátému století. Hlavním elementem této školy jsou pedagogové studující v zahraničí, kteří své vědomosti dovezli do Polska a začali tam se svými žáky tříbit správný způsob flétnové hry. Většina z těchto představitelů dodnes učí na polských akademiích. Když mluvím o polské flétnové škole je nutno se zaměřit na vznik a vývoj tamějších hudebních škol. Za začátek tohoto vývoje budu považovat rok 1810, protože právě v tomto roce vznikla první Szkoła Dramatyczna a fungovala u národního divadla ve Warszawě. Založil ji Wojciech Bogusławski. Vývoj škol od roku 1810 až dodnes se dá rozdělit do tří období. I přes všechny nepříznivé okolnosti XIX. a XX. století byl polský národ schopen se v určité míře věnovat umění. Je zde jasně patrné, jak je Polsko odolný a vlastenecký národ. První období se dá vyhranit od roku 1810 po rok 1901, kdy vznikla Filharmonia Narodowa ve Warszawě. I když o tomto období nemám zrovna přebytek informací, ze zdrojů je patrné, že v XIX. století se v Polsku vyvíjela hlavně škola klavírní 16 a houslová 17, která nenechala dostatečný prostor pro vývoj dechovým nástrojům. Polská flétnová tradice v XIX. století prakticky neexistuje. Kvůli neklidné době, nezbylo místo pro vytváření trvalých uměleckých hodnot a také flétna nebyla zrovna populární nástroj, jako již zmíněný klavír, nebo housle. Flétnová hra se v Polsku začala vyvíjet až později po vzniku Instytutu Muzycznego Warszawskiego (1961). Z tohoto důvodu dodnes trpíme nedostatkem polské flétnové literatury. I když tehdejší skladatelé napsali mnohem více děl pro flétnu 18, dochovalo se v podstatě pouze pět kompozic a to: 16 Fryderyk Chopin ( ). Slavný polský skladatel a klavírní virtuos období romantismu. Narodil se v Želazowej Woli a hru na klavír studoval ve Warszavě u Józefa Elsnera. Zemřel předčasně na tuberkulózu v Paříži. Ve své tvorbě (konkrétně ve valčících, mazurkách a polonézách) propojil polské tance a lidovou tvorbu s typickými prvky romantické hudby. Z dalších jeho kompozicí je nutno jmenovat 3 klavírní sonáty, 21 nokturn a dva koncerty pro klavír (op. 11. a 21.) 17 Karol Lipiński ( ). Hudební skladatel, houslista a virtuos. Rivalizoval s N. Paganinim. Napsal mnoho houslových koncertů, polonéz a variačních forem. Henryk Wieniawski ( ) Polský houslista a hudební skladatel, který se narodil v Lublině. Jmenuji aspoň několik jeho děl a to: Grand Caprice Fantastique, op. 1, Allegro De Sonate, op. 2, Adagio Elegique Op. 5 atd 18 Nedochovala se tvorba Michała Jackowského ( ), nebo Henryka Klinga ( ) 8

14 F. Dobrzyński: Andante a rondo Alla Polacca, Wariacje na temat święta uchwalenia konstytucji trzeciego maja F. Lessel: Téma a variace pro flétnu a smyčcový orchestr, Flétnové kvarteto, Tři koncertantní dua pro dvě flétny (existuje pouze vydání z roku 1803). Druhé období vývoje polských hudebních škol zahrnuje dobu od zrodu varšavské filharmonie do skončení II. světové války, dobu obnovy státu a hudební vývoj šedesátých let. Díky poválečné reformě školství, vzniká mnoho vysokých hudebních škol, které otevírají obory pro dechové nástroje a flétnová výuka je zařazena do programu všech škol, od základních po vysoké. Po vzniku Instytutu Muzycznego Warszawskiego (rok 1961) přibývá čím dál více flétnistů, kteří jsou absolventy tohoto ústavu a polská flétnová škola začíná svůj vývoj právě v tomto období díky didaktikům, kterým se věnuji v následující kapitole. V první polovině XX. století vznikají nová díla pro flétnu, inspirovaná francouzským uměním, díky skladatelům studujícím v Paříži (Piotr Perkowski, Antoni Szałowski, Tadeusz Szeligowski, Konstanty Regamey). Ve všech varšavských orchestrech jako, Orkiestra Teatru Wielkiego, Orkiestra Radiowa, Filharmonia Narodowa w Warszawie, jsou zaměstnávaní polští flétnisté. Šedesátá léta, ale nebyla pro mladé flétnisty zrovna jednoduchá. Hráli na nekvalitní nástroje: východoněmecké (Uebel a Hamming) nebo české (Amati), na kterých nebylo možné zahrát tóny vysoké kvality. Pociťovali velký nedostatek flétnové literatury, jakýchkoli informačních zdrojů, v důsledku čehož se nemohli srovnávat se světovou konkurencí. Zlomem v této těžké situaci se stala účast polských flétnistů na mezinárodních soutěžích. Zde byly patrné rozdíly mezi jejich flétnovou školou a v té době už dominantní francouzskou. Díky tomuto poznání se polští flétnisté vydali cestou francouzské školy. Vzdělávali se v zahraničí a získávali tak praktické vědomosti o správném způsobu hry na flétnu. Třetí období trvá přibližně od konce šedesátých let minulého století až dodnes. Díky absolventům Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej ve Warszawě a jiných vysokých škol se úroveň polské flétnové hry za těchto asi čtyřicet let velmi zvýšila. Navázala na francouzskou flétnovou školu, a tím se polským flétnistům změnila představa o zvuku a technice, která byla dříve poněkud zkreslená a nehezký zvuk byl mylně přičítán nedostatečné nástrojové vybavenosti, jelikož v zahraničí se už dávno objevovali flétnisté s flétnami ze zlata a platiny. A tak se z nástroje dříve 9

15 v Polsku používaného jen v orchestrech a komorních seskupeních, stal jeden z nejpopulárnějších sólových nástrojů. Koncem sedmdesátých let a v osmdesátých letech polští flétnisté začali být úspěšní a sklízeli ocenění na mezinárodních soutěžích, což potvrdilo správnou volbu snahy o navázání na francouzský způsob hry. Po rozpadu komunistického režimu se do Polska začaly dostávat nahrávky slavných flétnistů jako Jean Pierre Rampal, André Nicolet, Alain Marion nebo James Galway. Objevily se první tiskárny, takže se nemuselo dělat kopie ručním přepisováním not a byl tak umožněn přístup k většímu množství flétnové literatury. Ale s těmito změnami se objevily nové problémy. Kvůli komunistickému režimu polským flétnistům chyběly základní informace o interpretaci různých stylových období, které byly nezbytné při účasti na mezinárodních soutěžích. Měli problém s interpretací nejen soudobé hudby, ale hlavně s interpretací hudby starší. Tyto nedostatky přispěly k pozdějšímu vzniku nových oborů, které se specializují na oblast staré hudby nebo soudobých kompozičních technik. Dále bych se chtěla věnovat vývoji vysoké hudební školy v hlavním městě Polska, ve Warszawě. Jen připomenu, že v roce 1810, kdy byla varšavská univerzita teprve založena, na pařížské Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse, se hra na flétnu vyučovala už 15 let. Varšavský vývoj byl značně opožděn kvůli historickým faktům, které popisuji v první kapitole. Primární hudební oblastí byla v tehdejší době tvorba vokálně-instrumentalní a celá pozornost se obracela k opeře díky skladatelům jako Stanisław Moniuszko 19 nebo Karol Kurpiński. 20 První flétnová třída byla založena v roce 1861 na Instytucie Muzycznym Warszawskim. V kronice se objevují zmínky o prvních flétnových učitelích. Byli to: Józef Federhaus, který na tomto institutu učil v letech a mladší Jan Herbeck, který nejen vyučoval ( ), ale byl také členem orchestru Teatrów Warszawskich a profesorem na Warszawskim Konserwatorium Muzycznym. 19 Stanisław Moniuszko ( ). Polský operní skladatel. Jeho tvorba vychází z lidové tvořivosti a národní písně. Kladl důraz na vlastenecké texty. Jeho nejslavnější díla jsou např. opera Halka, Straszny Dwór, Flis, Hrabina, Verbum nobile atd. Nepsal pouze opery, věnoval se také kantátám, baletům, písním 20 Karol Kurpiński ( ). Skladatel a dirigent varšavské opery, redaktor prvního polského hudebního časopisu Tygodnik muzyczny. Psal opery (Zabobon, czyli Krakowiacy i Górale), balety, kantáty, mše, písně (Warszawianka)... 10

16 V roce dalším flétnovým vyučujícím byl Kazimierz Tomaszewski ( ), který pracoval ve škole Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego a byl členem orchestru Teatru Wielkiego. Od roku 1885 Instytut Muzyczny Warszawski začal vydávat nová vysvědčení Świadectwo specjalne gry na instrumencie nebo Świadectwo gry na instrumencie na tytuł członka orkiestry. V letech tato vysvědčení obdrželo 51 studentů, z toho 25 z nich bylo studentů na dechové nástroje. Kolik bylo přesně flétnistů, není známo. (Rutkowska, 1980) V roce 1919 vzniklo Warszawskie Konserwatorium Muzyczne. Během nacistické okupace tato škola oficiálně fungovala pod německou správou jako Staatliche Musikschule In Warschau, ale někteří polští profesoři tajně pokračovali ve výuce svých studentů. Teprve v roce 1946 se formovala nová struktura pod názvem Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna a v roce 1962 získala oprávnění k udělování magisterských diplomů v oboru umění a v roce 1967 mohla udělovat titul doktora humanistických věd. V roce 1979 získala tato škola název Akademia Muzyczna imienia Fryderyka Chopina a název, který od roku 2008 používá až dodnes, zní Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Rozdělení na jednotlivé katedry nastalo v roce 1957 a varšavská katedra dechových nástrojů měla pod sebou katedry na univerzitách v Łodzi a Sopotu. Byla také v kontaktu s katedrami v Krakowě a Katovicích. Prvním děkanem se stal klarinetista profesor Leon Kurkiewicz, který zasvětil tomuto ústavu, jeho vývoji a překazování svých vědomostí mladým studentům, padesát let svého života. O flétnistech, kteří na této univerzitě vyučovali se ví pouze velmi málo, ale jisté je, že prvním poválečným vyučujícím pohybujícím se ve Warszawě byl Aleksander Junowicz ( ) a Henryk Bartnikowski( ). Těmto flétnistům se podrobně věnuji v následující kapitole. Varšavská univerzita byla vždy v kontaktu s různými zahraničními školami. Od začátku sedmdesátých let tuto školu navštěvují kapacity ve svých oborech. Je nutno zmínit, že v roce 1993 univerzita udělila titul doctor honoris causa flétnistovi Jean Pierre Rampalovi. Od roku 1961 do roku 2009 varšavská flétnová třída vychovala 88 mladých flétnistů. 11

17 Na příkladu varšavské univerzity je patrné, jak se z obyčejné hudební školy stala vysoká univerzitní škola. Její historie potvrzuje, že do šedesátých let XX. století bylo málo instrumentalistů a z tohoto důvodu se vývoj velmi liší od západních státu. Z historického kontextu je pochopitelné, že se tehdejší společnost nemohla věnovat umění v plném rozsahu, proto se flétnová škola začala vyvíjet tak pozdě a měla na to víceméně pouze půl století. Zde bych chtěla jmenovat flétnisty, kteří svým úsilím započali,,flétnovou revoluci v Polsku a kterým se budu mezi jinými věnovat v následujících kapitolách. Byli to: prof. Elżbieta Gajewska Gadzina, prof. Antoni Wierzbiński, prof. Elżbieta Dastych-Szwarc, prof. Barbara Świątek-Żelazny a prof. Jerzy Mrozik. Tehdy před sebou měli ještě dlouhou cestu plnou námahy a překážek, ale jejich úsilí bylo korunováno úspěchem. 12

18 4. Pedagogové a flétnisté první poloviny XX. století: Profesor Augustyn Boczek ( ) se narodil v Lucimi. Hudba ho zajímala už odmalička. Na flétnu se začal učit soukromě při studiu v obecné škole. Hrál taky na trubku a violoncello. V letech studoval v Berlíně a zároveň hrál v Charlottenburském orchestru, v Bluttnerově filharmonii v Berlíně a několika dalších seskupeních. Důležité je, že byl žákem Emila Prilla 21. Po návratu do Polska byl členem poznańské opery a učil v tomto městě také na konzervatoři až do roku Po celou dobu byl aktivním sólovým hráčem a jeho koncerty přitahovaly mnoho posluchačů. V roce 1934 poprvé uvedl koncert pro flétnu a orchestr T. Z. Kaserna, který byl napsán speciálně pro tohoto vynikajícího flétnistu. V současné době rukopis vlastní profesorka Elżbieta Dastych-Szwarc. Kromě aktivního hráčského působení se A. Boczek věnoval vyučování další generace mladých flétnistů. V roce 1940 pokračoval v soukromé praxi i v době hitlerovské okupace a dostal novou práci ve filharmonii v Krakowě. Ihned po skončení války se vrátil zpět do Poznani a pokračoval ve hře v opeře a ve vyučování na státních hudebních školách. Očividně patřil k výborným pedagogům. Mezi absolventy jeho třídy patří mj. člen varšavské filharmonie Włodzimierz Tomaszczuk, člen krakovské filharmonie Wacław Chudziak, anebo profesorka učící dodnes na varszavské akademii paní Elżbieta Dastych Szwarc. Augustyn Boczek byl nejen skvělý flétnista a učitel, ale ve volných chvílích se zabýval také importem not z ciziny do Polska. Svou činností tak doplnil notové materiály v knihovnách. Díky jeho snaze a vytrvalosti měli jeho žáci v této těžké době poměrně dobré podmínky ke studiu. Patřil k pedagogům, kteří věnují všechno svým životním idejím a v Polsku je za to obdivován. Za svůj život vychoval spousty flétnistů lepších i horších, ale hlavně mnoho dobrých, statečných a velkorysých lidí. 21 Emil Prill ( ) Německý flétnista, představitel německé flétnové školy. Studoval na Hochschule für Musik in Berlin, byl členem Hamburské filharmonie a později berlínské opery. Napsal metodiku Schule für die Böhmflöte, která vznikla v roce 1904 a zabývala se způsobem hry na nový typ flétny (model navrhnul Theobald Boehm a hraje se na něj dodnes). 13

Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes.

Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Hudební věda Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Magisterská diplomová práce Vedoucí

Více

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2013 þÿ M o t i v a c

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti,

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, je mi nesmírnou ctí, že Vás mohu přivítat na půdě Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově, která se stala v letošním

Více

Název práce Vliv poruchy autistického spektra na výuku hry na klavír v ZUŠ

Název práce Vliv poruchy autistického spektra na výuku hry na klavír v ZUŠ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra klavírní interpretace Klavírní pedagogika Název práce Vliv poruchy autistického spektra na výuku hry na klavír v ZUŠ Bakalářská práce Autor

Více

JAMU 2012/II 2013/I. uvnitř čísla: JAMU má nové divadlo (namísto editorialu) str. 1. JanáčkovA Akademie múzických umění V BRnĚ

JAMU 2012/II 2013/I. uvnitř čísla: JAMU má nové divadlo (namísto editorialu) str. 1. JanáčkovA Akademie múzických umění V BRnĚ JanáčkovA Akademie múzických umění V BRnĚ JAMU má nové divadlo (namísto editorialu) JAMU 2012/II 2013/I Jednou z nejdůležitějších událostí stávajícího akademického roku 2012/2013 bylo bezpochyby otevření

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A U N I V E R Z I T A K A R L O V A Pedagogická fakulta ÚSTAV PROFESNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ Centrum školského managementu Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku

Více

Z obsahu: VÝSTAVA ARTPERITIV I. - STR. 3 INFORMACE Z KOLEGIA REKTORA - STR. 4 STUDENTI SOUTĚžILI - STR. 5 II. OSTRAVSKÉ

Z obsahu: VÝSTAVA ARTPERITIV I. - STR. 3 INFORMACE Z KOLEGIA REKTORA - STR. 4 STUDENTI SOUTĚžILI - STR. 5 II. OSTRAVSKÉ OSTRAVSKÁ POLONISTIKA OPĚT ZVEDLA LAŤKU STUDENTSKÝCH KONFERENCÍ DEN S NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ POLSKOU SPISOVATELKOU Letošní desátý, a tedy jubilejní ročník studentských vědeckých konferencí (konají se na celé FF

Více

Kéž vám milí posluchači i účast na těchto koncertech dopomůže k hledání tohoto řádu pokoje ve vašem osobním životě.

Kéž vám milí posluchači i účast na těchto koncertech dopomůže k hledání tohoto řádu pokoje ve vašem osobním životě. Vážení posluchači, další ročník Hudebního léta nám dává příležitost k zamyšlení, jaké místo má hudba v našem životě a proč zní zvláště dobře právě v kostele. Ke vzdávání úcty Bohu hudba vždy patřila. Ve

Více

Inaugurace děkanů (2) Digitální knihovna DILLEO (4) Jakou cenu má osobnost (6) ARTPERITIV III (8) Co nového na FF OU (10) Ze zápisníku našich

Inaugurace děkanů (2) Digitální knihovna DILLEO (4) Jakou cenu má osobnost (6) ARTPERITIV III (8) Co nového na FF OU (10) Ze zápisníku našich Inaugurace děkanů (2) Digitální knihovna DILLEO (4) Jakou cenu má osobnost (6) ARTPERITIV III (8) Co nového na FF OU (10) Ze zápisníku našich zahraničních stážistů (10) Hostující profesor v Ostravě (11)

Více

Waldorfská pedagogika

Waldorfská pedagogika STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ 14: Pedagogika, psychologie Waldorfská pedagogika Waldorf education Autor: Adéla Vlčková Interní konzultant: Mgr. Petr Klier Externí konzultant: Mgr. Milena Vlčková

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra strunných nástrojů Hra na violu Příprava dětí ke studiu hry na housle se zaměřením na motivaci a didaktické pomůcky Diplomová práce Autor

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vladimíra Pěčonková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vladimíra Pěčonková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Vladimíra Pěčonková DĚTSKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO Olomouc 2012 Vedoucí práce: Mgr. Pavel Neumeister,

Více

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 22 Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí Seminární práce Marta Bačovská, DiS. D1B - Předškolní pedagogika 2010/2011

Více

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia?

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Informační brožura pro studenty. Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Publikace, kterou právě otvíráte, vznikla jako

Více

Základní informace k waldorfské pedagogice na střední škole (Waldorfské lyceum v širším kontextu)

Základní informace k waldorfské pedagogice na střední škole (Waldorfské lyceum v širším kontextu) Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

obsah > obsah > MUZEA 111 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Vážení a milí čtenáři,

obsah > obsah > MUZEA 111 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Vážení a milí čtenáři, Vážení a milí čtenáři, čas opravdu nezadržitelně utíká, jaro se neodbytně hlásí se svými právy a my jsme pro vás připravili další vydání našeho měsíčníku. Můžete se opět zahloubat do výročí v kalendáriu,

Více

Gramofonový průmysl v komunistickém Československu se zaměřením na dobu tzv. normalizace

Gramofonový průmysl v komunistickém Československu se zaměřením na dobu tzv. normalizace Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Hudební věda Gramofonový průmysl v komunistickém Československu se zaměřením na dobu tzv. normalizace Magisterská diplomová práce Mgr. Daniel

Více

Janáčkův máj z hlediska marketingu

Janáčkův máj z hlediska marketingu JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Janáčkův máj z hlediska marketingu Bakalářská práce Autor práce:

Více

Jakub Kožiál. Bořek Sousedík. teoretik, pedagog, fotograf. Bakalářská práce. Slezská univerzita v Opavě

Jakub Kožiál. Bořek Sousedík. teoretik, pedagog, fotograf. Bakalářská práce. Slezská univerzita v Opavě Jakub Kožiál Bořek Sousedík teoretik, pedagog, fotograf Bakalářská práce Slezská univerzita v Opavě Filosoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Institut tvůrčí fotografie Opava 2010 Jakub Kožiál Bořek Sousedík

Více

Umění, kultura a kreativní ekologie

Umění, kultura a kreativní ekologie Umění, kultura a kreativní ekologie Panel 1A: Z pohledu expertů Rod Fisher ředitel organizace International Intelligence on Culture, Velká Británie Panelová diskuze Umění, kultura a kreativní ekologie

Více

Pedagogika Marie Montessori a její uplatnění v českém systému vzdělávání

Pedagogika Marie Montessori a její uplatnění v českém systému vzdělávání Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Pedagogika Marie Montessori a její uplatnění v českém systému vzdělávání Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Vladimír

Více

10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby

10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby 10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby Popsat a vysvětlit 20. století v jedné kapitole je prakticky nemožné. Byla to doba prudkých změn a převratných událostí. Představme si tedy, že století

Více

Hudební život na Hlučínsku v 20. a 21. století

Hudební život na Hlučínsku v 20. a 21. století OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY Hudební život na Hlučínsku v 20. a 21. století DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor práce: Bc. Jitka Hoňková Vedoucí práce: PhDr. Jiří Kusák,

Více

Diskusní fórum UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ROLE KULTURNÍCH INSTITUCÍ

Diskusní fórum UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ROLE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ASOCIACE ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL Diskusní fórum UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ROLE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÝCHOVU VSPOLEČNOST PRO HUDEBNÍ Praha 22. 23. září 2011 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Pod záš tou ministra

Více

Filmová Filharmonie vznik, činnost

Filmová Filharmonie vznik, činnost JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Lesní roh Filmová Filharmonie vznik, činnost a ambice nového hudebního tělesa Diplomová práce Autor práce: Václav Šmiřák

Více

Slezské zemské muzeum v Opavě fotografická sbírka 1960 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii

Slezské zemské muzeum v Opavě fotografická sbírka 1960 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii Vladimír Meletzký Slezské zemské muzeum v Opavě fotografická sbírka 1960 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii TEORETICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Vliv loutkového divadla na děti mladšího školního věku Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Kateřina Zábršová Vedoucí práce: MgA.

Více

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Reflex 2010: zpráva druhá Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Martin Zelenka a Radim Ryška Praha, 2011 Z obsahu Úvod Shrnutí Krátce k etapě přechodu na trh práce Studium jako základ pro budoucnost

Více

přednesených na odborných sympoziích v roce 2008 a 2009

přednesených na odborných sympoziích v roce 2008 a 2009 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z DĚJIN FARMACIE přednesených na odborných sympoziích v roce 2008 a 2009 Sekce dějin farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP Praha 2009 Sborník obsahuje příspěvky přednesené

Více

ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI

ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI Slezská univerzita Filozoficko přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí fotografie Vít Šimánek ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI Opava, září 2003 Slezská univerzita Filozoficko

Více