Polská flétnová škola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Polská flétnová škola"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Hra na flétnu Polská flétnová škola Bakalářská práce Autorka práce: Izabela Brodová Vedoucí práce: prof. Václav Kunt Oponent práce: doc. MgA. František Kantor Brno 2014

2 Bibliografický záznam BRODOVA, Izabela. Polská flétnová škola (Polish flute school). Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Katedra dechových nástrojů, s. Vedoucí diplomové práce prof. Václav Kunt. Anotace Bakalářská práce Polská flétnová škola pojednává o historii flétnové hry v Polsku. Tato práce stručně popisuje historický kontext Polska od XVII. do XX. století a zmiňuje německou a francouzskou flétnovou školu. Kromě toho zahrnuje také životopisy polských pedagogů a flétnistů a je zde popsán vývoj varšavské univerzity. Annotation Bachelor thesis (Polish flute school) deals with history of flute playing in Poland. This thesis briefly discusses the history of arts in Poland from XVII. to XX. century and mentions the german and french flute shool. In addition includes biographies of polish teachers and flutists. This thesis briefly describes the development of Warsaw University. Klíčová slova Polsko, Flétnová škola, Pedagog, Historie, Vývoj Keywords Poland, Flute school, Teacher, History, Development

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila v ní jen uvedené prameny. V Brně dne 30. dubna 2014 Izabela Brodová

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala prof. Václavu Kuntovi a Łukaszowi Długoszowi za pomoc a rady, které mi poskytli při psaní mé práce.

5 Obsah Úvod Kulturní vývoj v Polsku od XVII. do XX. století Francouzská a německá flétnová škola Polská flétnová škola Pedagogové a flétnisté první poloviny XX. století: Pedagogové a flétnisté druhé poloviny XX. století: Závěr Seznam použité literatury... 31

6 Úvod Polskou flétnovou školu jako téma mé práce jsem si vybrala hned z několika důvodů. I když jsem se narodila v České Republice, mám k Polsku velice blízký vztah. Jsem polské národnosti a polština je mým mateřským jazykem, proto mi nejsou cizí polské dějiny ani kultura. Odmalička jsem se účastnila flétnových soutěží a kurzů v Polsku, a jelikož jsem se vydala na dráhu profesionálního hudebníka flétnisty, začalo mně zajímat, jak se vyvíjela flétnová hra v Polsku, je-li podobná české anebo nikoliv. Jedním z významných polských flétnistů, které jsem měla možnost poznat, je Łukasz Długosz. Jde o velice vstřícného a velkorysého člověka, který je mým osobním, ale zatím nedosažitelným flétnovým vzorem. Občas k němu jezdím na konzultace, a díky tomu se mi naskytlo mnoho příležitostí si s ním pohovořit o tématu mé práce. Nedávno jsem se zúčastnila mezinárodní flétnové soutěže Kraków Tato soutěž byla určitě velkým přínosem pro můj profesní vývoj. Uměleckým ředitelem soutěže je profesorka Barbara Świątek Żelazny, která patří k důležitým osobnostem polské flétnové školy. Na této soutěži jsem slyšela mnoho vynikajících flétnistů a seznámila jsem se se slavnými flétnisty a učiteli jako jsou Andrea Lieberknecht, András Adorján nebo Petri Alanko. Podmínkou finále bylo nastudování jednoho z nejnáročnějších koncertů pro flétnu Concerto per flauto ed orchestra da camera od Krzysztofa Pendereckého, což je jeden z nejvýznamnějších polských a světových soudobých skladatelů. Dalším důvodem je můj osobní zájem dozvědět se, jak se v Polsku flétnové umění vyvíjelo. Vznik této školy není možno přesně datovat a vývoj nemá dlouhou historii. Polští flétnisté pracovali asi padesát let na tom, aby mohli obstát ve světové konkurenci. Základem polské školy jsou pedagogové a učitelé, kteří měli tu možnost a odjeli studovat do zahraničí. Většina z nich odjela do Francie, kde se dozvěděla mnoho informací o francouzském způsobu hry. Jakmile se vrátili zpět do Polska, navázali na francouzskou flétnovou školu a podle ní vyučovali další generace mladých flétnistů. 1

7 Cílem mé práce je popsat polskou flétnovou školu, její vývoj a přínos. Jelikož jsem v České Republice nenašla žádné informace o vývoji této školy, rozhodla jsem se hledat přímo v Polsku. Nebylo jednoduché získat dostatečné informace, jelikož flétnová hra v Polsku neměla dlouhou historii a byla ovlivňována jinými významnějšími školami. Nakonec se mi povedlo najít adekvátní zdroje, které mi poskytly základní vědomosti k vytvoření této práce. V úvodní kapitole jsem se rozhodla přiblížit historický kontext a vývoj Polska od XVII. století kvůli vysvětlení složitých podmínek pro vznik a vývoj polského umění a také flétnové školy. 2

8 1. Kulturní vývoj v Polsku od XVII. do XX. století Otázka kultury a umění jako takového byla nejprve primárně zábavou vrstev s vyšším společenským postavením, byla otázkou prestiže a společenskoekonomickým postavením daného člověka. Umění se soustřeďovalo hlavně kolem knížecího či královského dvora, v pozdějších dobách na dvorech šlechtických či s rozvojem měst v měšťanských kruzích. Rozvoj kultury a umění s prvky jak je známe dnes v Polsku započal teprve ve 2. pol. XVIII. století, avšak základy byly zřejmě položeny již mnohem dříve. V průběhu XVII. století se Polsko ocitlo v krizové situaci, když muselo postupně řešit mnohé problémy a konflikty (kozácká povstání na Ukrajině, válka s Ruskem, se Švédy a s Turky), což bylo jednou z příčin pozdějšího úpadku a dělení Polska. I když bylo ještě evropskou velmocí, tak z těchto konfliktů vyšlo vnitřně oslabené. V 1. polovině XVIII. století se situace ještě zhoršovala pod nadvládou saských panovníků, kteří si více hleděli zájmů své vlastní dynastie než polského státu. Tato situace dospěla až k potřebě společenských reforem za vlády Stanisława Augusta Poniatowského ( ). Bylo potřeba omezit vliv šlechty a posílit královskou moc, ale reformy přišly poněkud pozdě a ani osvícení lidé nebyli schopni zabránit úpadku státu a jeho následnému dělení mezi sousední velmoci. V této tzv. stanisławowské době dochází k reformám nejen politického systému, ale i k rozvoji kultury a umění, základních institucí v oblastech divadelnictví (vzniká např. Teatr Narodowy 1 ve Warszawě), literatury, školství (Komisja Edukacji Narodowej 1773), rozvíjí se opera, architektura (Łazienki 2 ve Warszawě), malířství (Canaletto, Bacciarelli), vznikají první noviny a časopisy (politicky zaměřený - Monitor, zabývající se uměním a literaturou - Zabawy Przyjemne i Pożyteczne). V XIX. století polský stát neexistuje. Poláci se snaží jej obnovit prostřednictvím osvobozeneckého hnutí. Je to století plné národních povstání, bojů o obnovení státu a národní identitu v rámci záborových zemí 3. V této situaci v oblasti kultury vznikají mnoha díla období romantismu, který je jednou s nejplodnějších 1 Varšavské národní divadlo, které vzniklo v roce 1765 za krále Stanisława Augusta Poniatowského. Mělo svou vlastní operní, baletní a činoherní scénu. Prvním ředitelem byl Wojciech Bogusławski. 2 Klasicistní palác s okolním parkem. Projekt tohoto komplexu je dílem architekta D. Merliniho, který ho vytvořil na objednávku krále Stanisława Augusta. Během války v roce 1944 byl palác naprosto zničen hitlerovskými vojáky, ale v roce 1965 se ho povedlo zrekonstruovat do původní podoby. 3 Polsko bylo rozebráno Ruskem, Rakouskem a Pruskem. 3

9 etap polské umělecké tvorby, protože se zakládá na vlasteneckém cítění. Umělecká díla v různých oblastech kultury tvořily osobnosti jako Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Ignacy Krasiński v literatuře, Piotr Michałowski v malířství či Stanisław Moniuszko a Fryderyk Chopin v hudbě. V této době polský stát pokračoval v národnostně osvobozeneckém boji skrze národní povstání (rok 1830, 1846, 1848 či 1863). Polská kultura se prostřednictvím emigračních proudů rozvíjí v různých místech Evropy, nejvýrazněji v Paříži. Následující epocha pozitivismu 4 pokračuje v nastaveném vlasteneckém trendu, ale poněkud jinými metodami práce, prostřednictvím osvěty lidových vrstev a jejich národnostním uvědomění. Polský stát podobně jako Československo vzniká po I. světové válce v důsledku porážky Rakousko-Uherska. Ve svobodném státě dochází během meziválečného období k prudkému rozvoji všech oblastí kulturního života. Tato doba se charakterizuje technickým postupem a civilizačním rozvojem. Vznikají významné národní instituce různorodého charakteru, mnoho se jich zabývá kulturou a uměním. Podhoubí pro rozvoj kulturního života ve všech směrech je velmi bohaté. Polská literatura získává v roce 1924 Nobelovu Cenu Władysław Stanisław Reymont 5, ale i v jiných oblastech kultury má mnoho významných představitelů. II. světová válka se stává významným předělem v kulturním životě Polska i celé Evropy. Mnoho významných osobností přišlo o život v důsledku vojenských akcí, okupace či bylo deportováno do koncentračních táborů. Po skončení války a obnovení polského státu se kultura a umění dále rozvíjí, byť od roku 1948 už pod diktátem komunistické strany, což velmi ovlivňuje autorský přístup a vývoj ve všech oblastech kultury a umění. V důsledku uzavření hranic a v duchu komunistické ideologie je rozvoj umění negativně ovlivňován a nemůže být exportován na západ. Polsko se zmítá v neustálých projevech nespokojenosti, protestech a demonstracích proti komunistickému režimu. Jejich vyvrcholením je rok 1981 a tehdejší vyhlášení mimořádného stavu a rozpad komunistického bloku v roce V těchto podmínkách se rozvíjí polská flétnová škola. 4 Za začátek polského pozitivismu je považován rok 1864 (konec lednového povstání). Je to období v Polské kultuře, které se ubírá směrem idealismu. Koncem tohoto období je rok 1890, kdy se objevili autoři jako Leopold Staff, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Jan Kasprowicz atd. 5 Władysław Stanisław Reymont ( ). Polský básník. Nobelovu Cenu získal za historickou trilogii Chłopi. Z další tvorby je nutno jmenovat díla Komediantka, Fermenty, Ziemia obiecana. 4

10 2. Francouzská a německá flétnová škola Jelikož polská flétnová škola vycházela nejdříve z německého a později z francouzského způsobu hry na flétnu, chci se zde krátce věnovat těmto dvěma nejdůležitějším školám. Ze začátku byly obě tyto flétnové školy stejně proslavené a významné. Později, konkrétně na začátku XX. století, se francouzská škola dostala do popředí, proto na ni polská flétnová škola navázala. Lépe než německá využívala zvukových a barevných možností nástroje. I přes to měla německá škola obrovský vliv na vývoj flétnového umění až do začátku XX. století. Za dob Johanna Joachima Quanze ( ) se němečtí flétnisté silně drželi národnostních tradic a snažili se odolat vnějším vlivům. Většina německých a rakouských orchestrů až do začátku XX. století nerespektovala Boehmův typ flétny, protože byl považován za příliš hlasitý a málo senzitivní. Místo toho vznikl nový typ nástroje vrtaný kónický. Po druhé světové válce tento typ flétny zcela zanikl. Také vibrato bylo považováno za kontroverzní techniku a v německém prostředí se objevovali hráči, kteří byli silně proti vibrování tónu, ale na druhou stranu se bylo možné setkat s flétnisty, kteří používali příliš nevkusné a nápadné vibrato. Z německých skladatelů, kteří psali flétnové kompozice vyjmenuji aspoň ty nejdůležitější, i když jich bylo samozřejmě mnohem více. Theobald Boehm ( ) je skladatel, který nejen konstrukčně zdokonalil flétnu, ale napsal také mnoho skladeb pro tento nástroj 6. Zásluhou německých flétnistů a skladatelů vzniklo mnoho virtuózních skladeb a etud pro flétnu. Taková díla psali mezi jinými A. B. Fürstenau ( ), J. Demersseman ( ), E. Köhler ( ), F. Kuhlau ( ), E. Prill ( ) a další. 6 např. Grand Polonaise op. 16, 24 Caprices for flute op. 26, Andante for flute and piano op. 33 5

11 Stejně jako tomu bylo v případě mnoha jiných hudebních nástrojů, kolébkou zrodu francouzské flétnové školy se stala pařížská Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse 7. Tento způsob hry využíval lehkého vibrata, širokého spektra barev a technik jiných oborů jako zpěv, nebo housle. Vyjmenuji aspoň několik francouzských flétnistů, kteří se významně zapojili do vzniku a rozvoje francouzské školy. Byli to: Francois Devienne 8 ( ), Paul Taffanel ( ), Philippe Gaubert ( ), Marcel Moyse ( ), Gaston Crunelle ( ), Jean Pierre Rampal 9 ( ), Aurele Nicolet 10 (*1926), Maxence a Larrieux (*1934), Alain Marion 11 ( ), Patrick Galois (*1956) a mnoho dalších. V 1. polovině XX. století se do Paříže začali sjíždět flétnisté z celého světa. Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse se stala příslovečnou flétnovou Mekkou. Slavní flétnisté tam studovali francouzský způsob hry a později jej postupně šířili do dalších evropských zemí a USA. Byli to např: Julius Baker 12 ( ), Severino Gazzelloni ( ), William Bennett (*1936), James Galway 13 (*1939), Paula Robison (*1941), Robert Dick, (*1950), Ransom Wilson (*1951) a mnoho dalších. Všichni tito umělci okouzlovali publikum svou flétnovou 7 Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse je pařížská vysoká škola, založena v roce Od roku 1990 konzervatoř sídlí na ulici Jean-Jaurès. Předchůdcem této školy byla École Royale de Chant, založena v roce 1793 Ludvíkem XIV. V současné době je jednou z největších a nejprestižnějších škol tohoto typu. 8 Francois Devienne ( ). Francouzský flétnista, fagotista a skladatel. Hru na flétnu studoval u Felixe Raulta. Byl prvním vyučujícím flétny na pařížské konzervatoři a hře na fagot se věnoval v orchestru pařížské opery. Jako velice plodný skladatel, napsal pět fagotových koncertů, 12 oper (např. Les visitandines-1792), také kvarteta a tria. Důležité je, že psal metodiky pro různé dechové nástroje, které výrazným způsobem ovlivnily vývoj těchto nástrojů v XVIII. století. Pro flétnu vznikla v roce 1973 Méthode de Flûte Théorique et Pratique. 9 Jean Pierre Rampal ( ). Jeden z nejslavnějších flétnistů všech dob. Výrazně přispěl k prosazení příčné flétny jako sólového koncertního nástroje a k objevování a propagaci předklasické flétnové literatury. Byl profesorem pařížské konzervatoře a vychoval řadu významných flétnistů. Založil několik ansámblů. Spolupracoval také s českými hudebníky, například s Václavem Neumannem a Viktorií Švihlíkovou. 10 Aurele Nicolet (*1926). Švýcarský flétnista a pedagog. Studoval u Marcela Moyseho a Yvonne Drappiere na pařížské konzervatoři, na které absolvoval v roce Mj. Získal v roce 1948 první cenu na mezinárodní soutěži v Ženevě. V letech byl zaměstnán na Berlin Hochschule für Musik, kde vyučoval flétnisty jako Emmanuel Pahud, Marina Piccinini, Hansgeorg Schmeiser, Jadwiga Kotnowska. 11 Alain Marion ( ) jeden z nejslavnějších flétnistů XX. století. Narodil se Marseille, kde také studoval na konzervatoři. Vystupoval sólově po celém světě a vyučoval na pařížské konzervatoři. Podobně jako Jean Pierre Rampal vedl kurzy v Niece. Patřil k flétnistům francouzské flétnové školy. 12 Julius Baker ( ). Narodil se v Clevelandu. Vynikající flétnista, pedagog a komorní hráč. Nahrál mnoho CD. Je považován za zakladatele americké flétnové školy. Jeho způsob je sice poněkud odlišný, ale vycházel z francouzské flétnové školy. 13 James Galway (*1939) Narodil se v irském Belfastu. Studoval v Londýně na Royal College of Music a Guidhall School of Muic. Krátce byl žákem Jean Pierra Rampala v Paříži. Na svém kontě ma mnoho flétnových úspěchů a dodnes sólově vystupuje a vede mistrovské kurzy. 6

12 hrou. Hlavně technickou vybaveností, zvukovou plasticitou a výrazovou pestrostí. Díky pedagogické činnosti těchto flétnistů v různých státech (nejen evropských) se francouzská flétnová hra dostala do popředí a navázalo na ni mnoho jiných flétnových škol. Sláva těchto představitelů měla také vliv na polské mladé flétnisty, kteří dodnes čerpají z jejich nahrávek a ze záznamů koncertů. Francie byla politickou velmocí již v XVII. století. Měla lepší podmínky pro vytváření uměleckých hodnot než Polsko, ve kterém byla špatná politická situace (dominace šlechty, potřeba státních reforem, vměšování se cizích velmocí do vnitřních záležitostí a následující dělení Polska). Nebylo možné se věnovat umění v dostatečném rozsahu jako tomu bylo ve Francii. Celkový rozvoj Polska byl oproti Francii dosti opožděn, uvádí se, že až o sto let. Např. doba osvícení začala ve Francii už za vlády Ludvíka XIV. (začátek XVIII. století), kdežto v Polsku se osvícenské ideály prosadily až v době vlády Stanisłava Augusta Poniatovského ( ). Toto zpoždění přetrvávalo po dlouhá staletí. I v rozvoji hry na dechové nástroje je velmi patrné. Zatímco ve Francii umění vzkvétalo, v Polsku bylo teprve v začátcích. Toto potvrzuje mj. fakt, že prvním flétnistou učícím od roku 1795 na pařížské konzervatoři je Francois Devienne, kdežto na Instytucie Muzycznym Warszawskim flétnu začal vyučovat o necelých sedmdesát let později profesor Józef Federhaus. Dalším rozdílem mezi Polskem a Francií je množství a dostupnost literatury, která poukazuje na popularitu umění v konkrétním státě. Zatímco ve Francii po sobě skladatelé, flétnisté a pedagogové jako J. M. Hotteterre, F. Couperin, M. Blavet, F. Devienne, P. Taffanel, G. Faure, H.Dutilleux, J. Ibert, A. Jolivet, O. Messiaen, F. Poulenc a mnoho, mnoho dalších zanechali stovky významných skladeb, polská flétnová literatura z dob baroka až po období druhé světové války prakticky neexistuje. Flétnisté jako Augustyn Boczek, Wacław Chudziak, Aleksander Junowicz museli do Polska dovážet díla zahraničních autorů. Také první francouzský traktát o flétnové hře vznikl v XVIII. století a napsal jej J. M. Hotteterre. 14 Zato první polská učebnice od Henryka Klinga 15 vznikla přibližně o 150 let později. 14 Jacques-Martin Hotteterre ( ), nebo také Jacques Martin nebo Jacques Hotteterre, byl francouzský skladatel a fétnista. Narodil se v Paříži a po nějakou dobu žil v Římě. Jeho traktát pod názvem Principes de la flûte traversière, ou flûte d'allemagne, de la flûte à bec, ou flûte douce, et du haut-bois diviséz par traitéz (1707) je jeden z nejdůležitějších barokních pramenů dokumentujících hru na barokní flétnu a dobovou interpretační praxi. 15 Henryk Kling ( ) první flétnista orchestru Opery Warszawskiej, profesor na varšavské konzervatoři, kromě první učebnice o flétnové hře, napsal také miniatury pro flétnu a operu Flecista. 7

13 3. Polská flétnová škola Polská flétnová škola jak už jsem naznačovala, nemá dlouhou historii. Ve své práci se v podstatě věnuji pouze dvacátému století. Hlavním elementem této školy jsou pedagogové studující v zahraničí, kteří své vědomosti dovezli do Polska a začali tam se svými žáky tříbit správný způsob flétnové hry. Většina z těchto představitelů dodnes učí na polských akademiích. Když mluvím o polské flétnové škole je nutno se zaměřit na vznik a vývoj tamějších hudebních škol. Za začátek tohoto vývoje budu považovat rok 1810, protože právě v tomto roce vznikla první Szkoła Dramatyczna a fungovala u národního divadla ve Warszawě. Založil ji Wojciech Bogusławski. Vývoj škol od roku 1810 až dodnes se dá rozdělit do tří období. I přes všechny nepříznivé okolnosti XIX. a XX. století byl polský národ schopen se v určité míře věnovat umění. Je zde jasně patrné, jak je Polsko odolný a vlastenecký národ. První období se dá vyhranit od roku 1810 po rok 1901, kdy vznikla Filharmonia Narodowa ve Warszawě. I když o tomto období nemám zrovna přebytek informací, ze zdrojů je patrné, že v XIX. století se v Polsku vyvíjela hlavně škola klavírní 16 a houslová 17, která nenechala dostatečný prostor pro vývoj dechovým nástrojům. Polská flétnová tradice v XIX. století prakticky neexistuje. Kvůli neklidné době, nezbylo místo pro vytváření trvalých uměleckých hodnot a také flétna nebyla zrovna populární nástroj, jako již zmíněný klavír, nebo housle. Flétnová hra se v Polsku začala vyvíjet až později po vzniku Instytutu Muzycznego Warszawskiego (1961). Z tohoto důvodu dodnes trpíme nedostatkem polské flétnové literatury. I když tehdejší skladatelé napsali mnohem více děl pro flétnu 18, dochovalo se v podstatě pouze pět kompozic a to: 16 Fryderyk Chopin ( ). Slavný polský skladatel a klavírní virtuos období romantismu. Narodil se v Želazowej Woli a hru na klavír studoval ve Warszavě u Józefa Elsnera. Zemřel předčasně na tuberkulózu v Paříži. Ve své tvorbě (konkrétně ve valčících, mazurkách a polonézách) propojil polské tance a lidovou tvorbu s typickými prvky romantické hudby. Z dalších jeho kompozicí je nutno jmenovat 3 klavírní sonáty, 21 nokturn a dva koncerty pro klavír (op. 11. a 21.) 17 Karol Lipiński ( ). Hudební skladatel, houslista a virtuos. Rivalizoval s N. Paganinim. Napsal mnoho houslových koncertů, polonéz a variačních forem. Henryk Wieniawski ( ) Polský houslista a hudební skladatel, který se narodil v Lublině. Jmenuji aspoň několik jeho děl a to: Grand Caprice Fantastique, op. 1, Allegro De Sonate, op. 2, Adagio Elegique Op. 5 atd 18 Nedochovala se tvorba Michała Jackowského ( ), nebo Henryka Klinga ( ) 8

14 F. Dobrzyński: Andante a rondo Alla Polacca, Wariacje na temat święta uchwalenia konstytucji trzeciego maja F. Lessel: Téma a variace pro flétnu a smyčcový orchestr, Flétnové kvarteto, Tři koncertantní dua pro dvě flétny (existuje pouze vydání z roku 1803). Druhé období vývoje polských hudebních škol zahrnuje dobu od zrodu varšavské filharmonie do skončení II. světové války, dobu obnovy státu a hudební vývoj šedesátých let. Díky poválečné reformě školství, vzniká mnoho vysokých hudebních škol, které otevírají obory pro dechové nástroje a flétnová výuka je zařazena do programu všech škol, od základních po vysoké. Po vzniku Instytutu Muzycznego Warszawskiego (rok 1961) přibývá čím dál více flétnistů, kteří jsou absolventy tohoto ústavu a polská flétnová škola začíná svůj vývoj právě v tomto období díky didaktikům, kterým se věnuji v následující kapitole. V první polovině XX. století vznikají nová díla pro flétnu, inspirovaná francouzským uměním, díky skladatelům studujícím v Paříži (Piotr Perkowski, Antoni Szałowski, Tadeusz Szeligowski, Konstanty Regamey). Ve všech varšavských orchestrech jako, Orkiestra Teatru Wielkiego, Orkiestra Radiowa, Filharmonia Narodowa w Warszawie, jsou zaměstnávaní polští flétnisté. Šedesátá léta, ale nebyla pro mladé flétnisty zrovna jednoduchá. Hráli na nekvalitní nástroje: východoněmecké (Uebel a Hamming) nebo české (Amati), na kterých nebylo možné zahrát tóny vysoké kvality. Pociťovali velký nedostatek flétnové literatury, jakýchkoli informačních zdrojů, v důsledku čehož se nemohli srovnávat se světovou konkurencí. Zlomem v této těžké situaci se stala účast polských flétnistů na mezinárodních soutěžích. Zde byly patrné rozdíly mezi jejich flétnovou školou a v té době už dominantní francouzskou. Díky tomuto poznání se polští flétnisté vydali cestou francouzské školy. Vzdělávali se v zahraničí a získávali tak praktické vědomosti o správném způsobu hry na flétnu. Třetí období trvá přibližně od konce šedesátých let minulého století až dodnes. Díky absolventům Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej ve Warszawě a jiných vysokých škol se úroveň polské flétnové hry za těchto asi čtyřicet let velmi zvýšila. Navázala na francouzskou flétnovou školu, a tím se polským flétnistům změnila představa o zvuku a technice, která byla dříve poněkud zkreslená a nehezký zvuk byl mylně přičítán nedostatečné nástrojové vybavenosti, jelikož v zahraničí se už dávno objevovali flétnisté s flétnami ze zlata a platiny. A tak se z nástroje dříve 9

15 v Polsku používaného jen v orchestrech a komorních seskupeních, stal jeden z nejpopulárnějších sólových nástrojů. Koncem sedmdesátých let a v osmdesátých letech polští flétnisté začali být úspěšní a sklízeli ocenění na mezinárodních soutěžích, což potvrdilo správnou volbu snahy o navázání na francouzský způsob hry. Po rozpadu komunistického režimu se do Polska začaly dostávat nahrávky slavných flétnistů jako Jean Pierre Rampal, André Nicolet, Alain Marion nebo James Galway. Objevily se první tiskárny, takže se nemuselo dělat kopie ručním přepisováním not a byl tak umožněn přístup k většímu množství flétnové literatury. Ale s těmito změnami se objevily nové problémy. Kvůli komunistickému režimu polským flétnistům chyběly základní informace o interpretaci různých stylových období, které byly nezbytné při účasti na mezinárodních soutěžích. Měli problém s interpretací nejen soudobé hudby, ale hlavně s interpretací hudby starší. Tyto nedostatky přispěly k pozdějšímu vzniku nových oborů, které se specializují na oblast staré hudby nebo soudobých kompozičních technik. Dále bych se chtěla věnovat vývoji vysoké hudební školy v hlavním městě Polska, ve Warszawě. Jen připomenu, že v roce 1810, kdy byla varšavská univerzita teprve založena, na pařížské Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse, se hra na flétnu vyučovala už 15 let. Varšavský vývoj byl značně opožděn kvůli historickým faktům, které popisuji v první kapitole. Primární hudební oblastí byla v tehdejší době tvorba vokálně-instrumentalní a celá pozornost se obracela k opeře díky skladatelům jako Stanisław Moniuszko 19 nebo Karol Kurpiński. 20 První flétnová třída byla založena v roce 1861 na Instytucie Muzycznym Warszawskim. V kronice se objevují zmínky o prvních flétnových učitelích. Byli to: Józef Federhaus, který na tomto institutu učil v letech a mladší Jan Herbeck, který nejen vyučoval ( ), ale byl také členem orchestru Teatrów Warszawskich a profesorem na Warszawskim Konserwatorium Muzycznym. 19 Stanisław Moniuszko ( ). Polský operní skladatel. Jeho tvorba vychází z lidové tvořivosti a národní písně. Kladl důraz na vlastenecké texty. Jeho nejslavnější díla jsou např. opera Halka, Straszny Dwór, Flis, Hrabina, Verbum nobile atd. Nepsal pouze opery, věnoval se také kantátám, baletům, písním 20 Karol Kurpiński ( ). Skladatel a dirigent varšavské opery, redaktor prvního polského hudebního časopisu Tygodnik muzyczny. Psal opery (Zabobon, czyli Krakowiacy i Górale), balety, kantáty, mše, písně (Warszawianka)... 10

16 V roce dalším flétnovým vyučujícím byl Kazimierz Tomaszewski ( ), který pracoval ve škole Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego a byl členem orchestru Teatru Wielkiego. Od roku 1885 Instytut Muzyczny Warszawski začal vydávat nová vysvědčení Świadectwo specjalne gry na instrumencie nebo Świadectwo gry na instrumencie na tytuł członka orkiestry. V letech tato vysvědčení obdrželo 51 studentů, z toho 25 z nich bylo studentů na dechové nástroje. Kolik bylo přesně flétnistů, není známo. (Rutkowska, 1980) V roce 1919 vzniklo Warszawskie Konserwatorium Muzyczne. Během nacistické okupace tato škola oficiálně fungovala pod německou správou jako Staatliche Musikschule In Warschau, ale někteří polští profesoři tajně pokračovali ve výuce svých studentů. Teprve v roce 1946 se formovala nová struktura pod názvem Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna a v roce 1962 získala oprávnění k udělování magisterských diplomů v oboru umění a v roce 1967 mohla udělovat titul doktora humanistických věd. V roce 1979 získala tato škola název Akademia Muzyczna imienia Fryderyka Chopina a název, který od roku 2008 používá až dodnes, zní Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Rozdělení na jednotlivé katedry nastalo v roce 1957 a varšavská katedra dechových nástrojů měla pod sebou katedry na univerzitách v Łodzi a Sopotu. Byla také v kontaktu s katedrami v Krakowě a Katovicích. Prvním děkanem se stal klarinetista profesor Leon Kurkiewicz, který zasvětil tomuto ústavu, jeho vývoji a překazování svých vědomostí mladým studentům, padesát let svého života. O flétnistech, kteří na této univerzitě vyučovali se ví pouze velmi málo, ale jisté je, že prvním poválečným vyučujícím pohybujícím se ve Warszawě byl Aleksander Junowicz ( ) a Henryk Bartnikowski( ). Těmto flétnistům se podrobně věnuji v následující kapitole. Varšavská univerzita byla vždy v kontaktu s různými zahraničními školami. Od začátku sedmdesátých let tuto školu navštěvují kapacity ve svých oborech. Je nutno zmínit, že v roce 1993 univerzita udělila titul doctor honoris causa flétnistovi Jean Pierre Rampalovi. Od roku 1961 do roku 2009 varšavská flétnová třída vychovala 88 mladých flétnistů. 11

17 Na příkladu varšavské univerzity je patrné, jak se z obyčejné hudební školy stala vysoká univerzitní škola. Její historie potvrzuje, že do šedesátých let XX. století bylo málo instrumentalistů a z tohoto důvodu se vývoj velmi liší od západních státu. Z historického kontextu je pochopitelné, že se tehdejší společnost nemohla věnovat umění v plném rozsahu, proto se flétnová škola začala vyvíjet tak pozdě a měla na to víceméně pouze půl století. Zde bych chtěla jmenovat flétnisty, kteří svým úsilím započali,,flétnovou revoluci v Polsku a kterým se budu mezi jinými věnovat v následujících kapitolách. Byli to: prof. Elżbieta Gajewska Gadzina, prof. Antoni Wierzbiński, prof. Elżbieta Dastych-Szwarc, prof. Barbara Świątek-Żelazny a prof. Jerzy Mrozik. Tehdy před sebou měli ještě dlouhou cestu plnou námahy a překážek, ale jejich úsilí bylo korunováno úspěchem. 12

18 4. Pedagogové a flétnisté první poloviny XX. století: Profesor Augustyn Boczek ( ) se narodil v Lucimi. Hudba ho zajímala už odmalička. Na flétnu se začal učit soukromě při studiu v obecné škole. Hrál taky na trubku a violoncello. V letech studoval v Berlíně a zároveň hrál v Charlottenburském orchestru, v Bluttnerově filharmonii v Berlíně a několika dalších seskupeních. Důležité je, že byl žákem Emila Prilla 21. Po návratu do Polska byl členem poznańské opery a učil v tomto městě také na konzervatoři až do roku Po celou dobu byl aktivním sólovým hráčem a jeho koncerty přitahovaly mnoho posluchačů. V roce 1934 poprvé uvedl koncert pro flétnu a orchestr T. Z. Kaserna, který byl napsán speciálně pro tohoto vynikajícího flétnistu. V současné době rukopis vlastní profesorka Elżbieta Dastych-Szwarc. Kromě aktivního hráčského působení se A. Boczek věnoval vyučování další generace mladých flétnistů. V roce 1940 pokračoval v soukromé praxi i v době hitlerovské okupace a dostal novou práci ve filharmonii v Krakowě. Ihned po skončení války se vrátil zpět do Poznani a pokračoval ve hře v opeře a ve vyučování na státních hudebních školách. Očividně patřil k výborným pedagogům. Mezi absolventy jeho třídy patří mj. člen varšavské filharmonie Włodzimierz Tomaszczuk, člen krakovské filharmonie Wacław Chudziak, anebo profesorka učící dodnes na varszavské akademii paní Elżbieta Dastych Szwarc. Augustyn Boczek byl nejen skvělý flétnista a učitel, ale ve volných chvílích se zabýval také importem not z ciziny do Polska. Svou činností tak doplnil notové materiály v knihovnách. Díky jeho snaze a vytrvalosti měli jeho žáci v této těžké době poměrně dobré podmínky ke studiu. Patřil k pedagogům, kteří věnují všechno svým životním idejím a v Polsku je za to obdivován. Za svůj život vychoval spousty flétnistů lepších i horších, ale hlavně mnoho dobrých, statečných a velkorysých lidí. 21 Emil Prill ( ) Německý flétnista, představitel německé flétnové školy. Studoval na Hochschule für Musik in Berlin, byl členem Hamburské filharmonie a později berlínské opery. Napsal metodiku Schule für die Böhmflöte, která vznikla v roce 1904 a zabývala se způsobem hry na nový typ flétny (model navrhnul Theobald Boehm a hraje se na něj dodnes). 13

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Více

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera 1905, 3. dubna Narozen v Břeclavi. 1908 Jako tříletý se začíná učit hře na housle a klavír u svého otce Františka Schäfera (1875 1952).

Více

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 ROBERT FUCHS Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 Cizí jazyk: angličtina E-mail: robertfuchs.composer@gmail.com Web:

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Klavírní virtuosové po ztrátě pravé ruky. P. Maňák

Klavírní virtuosové po ztrátě pravé ruky. P. Maňák Klavírní virtuosové po ztrátě pravé ruky P. Maňák Géza Zichy (1849 1924) Narozen 23.4.1849 v obci Stará, okr. Michalovce (Slovensko). Od pěti let studium hry na klavír. 1863 poranění pravé paže, 2. den

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora. Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora. Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2013/2014 Destinace: Francie, Inalco, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací Národní institut

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 Pražská konzervatoř /založena 1811/ pořádá KONCERT LAUREÁTŮ soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 sobota 10. dubna 2010 v 18:30 hod. Rudolfinum, Sukova síň Účinkují: Stefanie Anastasija

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Farnost Sezemice a město Sezemice VARHANNÍ KONCERT První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Sobota 1. listopadu 2014 v 18.00 hodin Program koncertu: Johann

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Nově objevená virtuózní díla F. Jiránka ve stylu A. Vivaldiho

Nově objevená virtuózní díla F. Jiránka ve stylu A. Vivaldiho Collegium Marianum uvádí Boemo furioso Nově objevená virtuózní díla F. Jiránka ve stylu A. Vivaldiho Dnešní večer bude rozehrán ve znamení virtuozity ve znovuobjevených koncertech Františka Jiránka, jehož

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

WEST MEETS EAST IN AMEROPA!

WEST MEETS EAST IN AMEROPA! AMEROPA MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL A KURZY KOMORNÍ HRY Ameropa pořádá intenzívní čtrnáctidenní kurzy a festival komorní hudby. Studium se zaměřuje na klasická nástrojová seskupení (smyčcové kvarteto,

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost.

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. 6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. Mistrovské kurzy začínají 12.7.2015. Festival se koná od 16. července do 25. července 2015 ve městě Mariánské

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_ Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

EMIL FILLA varianta A

EMIL FILLA varianta A EMIL FILLA varianta A I Zahraniční inspirace Filla se poprvé dostal do zahraničí v letech 1906-1910 během cesty po evropských galeriích. Poté pravidelně pobýval v Paříži. Během první světové války odtud

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2015 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2015. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Program. Evropský rok historie. Základní mezníky evropské historie 20. století. Evropa mezi válkou a mírem 1914 2004. 9. 11.

Program. Evropský rok historie. Základní mezníky evropské historie 20. století. Evropa mezi válkou a mírem 1914 2004. 9. 11. European Remembrance Třetí mezinárodní sympozium evropských institucí zkoumajících evropskou historii 20. století a čtvrté setkání pro networking organizací zabývajících se pamětí a podporovaných z programu

Více

Lenka Sarah Žalčíková. Jana Lukášová. Jana Lukášová flétna Sára Žalčíková klavír Pavla Čichoňová soprán

Lenka Sarah Žalčíková. Jana Lukášová. Jana Lukášová flétna Sára Žalčíková klavír Pavla Čichoňová soprán Jana Lukášová flétna Sára Žalčíková klavír Pavla Čichoňová soprán Jan Novák (1921-1984): Choreae vernales (Tance jara) Ludwig van Beethoven (1770-1827): Sonata quasi una fantasia ( Měsíční svit ), op.27

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu

Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu Vyhlašovatel soutěže: Sdružení rodičů ZUŠ Žerotín Olomouc a Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Podpora a doporučení: Ministerstvo

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA 56. ročník Chopinova festivalu 13. 23. srpna 2015 10. MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ F. CHOPINA 10. 13. srpna 2015 Festival a soutěž se konají za finanční podpory Města Mariánské Lázně, Karlovarského kraje

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Školní časopis č. 2 GRANTOVÝ PROJEKT. Školní rok 2014/2015. v ZUŠ Jaroslava Kvapila

Školní časopis č. 2 GRANTOVÝ PROJEKT. Školní rok 2014/2015. v ZUŠ Jaroslava Kvapila Školní rok 2014/2015 Školní časopis č. 2 GRANTOVÝ PROJEKT v ZUŠ Jaroslava Kvapila Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními potřebami vzdělávání v ZUŠ registrační číslo CZ.1.07/1.2.17/01.0012

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr!

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr! Základní umělecká škola Na Popelce Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Příležitost obohatit život o další rozměr! I. Úvod Základní umělecká škola Na Popelce je čtyřoborovou školou s dlouholetou tradicí

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Pěvecký sbor Kvítek

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Pěvecký sbor Kvítek Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Pěvecký sbor Kvítek Jméno a příjmení: Michaela Blechová Třída: 5.A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: PaedDr. Naděžda Hrnčířová Datum odevzdání:

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY uvádí pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje a primátorky Statutárního města Chomutova a ve spolupráci s společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY 15. koncertní sezona 2010/11

Více

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA Vznik Těšínského divadla se datuje do srpna 1945, kdy se v Úředním listě ČSR objevil i výnos o zřízení stálého profesionálního divadla v Českém Těšíně, ale pod kuratelou Národního

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

PAPARRASOLLA MUSIC hudební agentura PROGRAM KONCERTŮ

PAPARRASOLLA MUSIC hudební agentura PROGRAM KONCERTŮ PAPARRASOLLA MUSIC hudební agentura PROGRAM KONCERTŮ Sezóna 2015 Vystoupila mj. na festivalech Pražské jaro, Musik unter Tag Hannover, Expozice nové hudby, Forum neuer Musik Köln, Forfest Kroměříž, Setkávání

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Srovnání koncepcí hudební výchovy v Čechách a Sasku Gabriela Wingender

Srovnání koncepcí hudební výchovy v Čechách a Sasku Gabriela Wingender Srovnání koncepcí hudební výchovy v Čechách a Sasku Gabriela Wingender Německo, Leo Kestenberg Leo Kestenberg byl klavírista, hudební pedagog a kulturní politik. Narodil se v roce 1882 v Ružomberoku, tehdy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8 Trhanovské náměstí 8/129, 102 00 Praha 10 - Hostivař Identifikátor: 600

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Prague Piano Trio ILIAN GARNETZ - HOUSLE PETR NOUZOVSKÝ - VIOLONCELLO LIBOR NOVÁČEK - KLAVÍR. www.praguepianotrio.com

Prague Piano Trio ILIAN GARNETZ - HOUSLE PETR NOUZOVSKÝ - VIOLONCELLO LIBOR NOVÁČEK - KLAVÍR. www.praguepianotrio.com Prague Piano Trio ILIAN GARNETZ - HOUSLE PETR NOUZOVSKÝ - VIOLONCELLO LIBOR NOVÁČEK - KLAVÍR Prague Piano Trio bylo založeno v roce 2012 vynikajícími a mezinárodně uznávanými sólisty mladé generace. Tito

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Lenka Tichá 9-Vý t arná k ultura ult

Lenka Tichá 9-Vý t arná k ultura ult VÝTVARNÁ KULTURA 12. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá DUM Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 2. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Jana AMIES. Malá setkání s umem a šikovností ve Strání

Jana AMIES. Malá setkání s umem a šikovností ve Strání Jana AMIES Malá setkání s umem a šikovností ve Strání Jana AMIES /Popelková / akad.malířka Pocházím ze Strání, kde jsem chodila na základní školu, po té jsem studovala na Umělecko průmyslové škole v Uherském

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0119. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0119. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_4IS Ověření ve výuce Třída 8. A Datum: 12. 6. 2013 Pořadové číslo 20 1 Vědci Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

DAGMAR PECKOVÁ JAREK NOHAVICA HRADIŠŤAN a JIŘÍ PAVLICA nebudou chybět NEDVĚDI a další bývalí členové skupiny

DAGMAR PECKOVÁ JAREK NOHAVICA HRADIŠŤAN a JIŘÍ PAVLICA nebudou chybět NEDVĚDI a další bývalí členové skupiny speciální hosté DAGMAR PECKOVÁ JAREK NOHAVICA HRADIŠŤAN a JIŘÍ PAVLICA nebudou chybět NEDVĚDI a další bývalí členové skupiny 15., 16., 17. a 18. 10. 2015 VELKÝ SÁL LUCERNY MIMOŘÁDNÉ KONCERTY V LUCERNĚ

Více

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA Senát Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA NÁRODNÍ MUZEUM 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SENÁTU Nikdo u nás, s výjimkou otrlých komunistů, jistě nepochybuje o tom, že vpád sovětských vojsk

Více