Obsah 1. Úvod 2. Co je elektrochemie? 3. Česká elektrochemie 4. Počátky české elektrochemie (do roku 1920) 5. Obory elektrochemie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah 1. Úvod 2. Co je elektrochemie? 3. Česká elektrochemie 4. Počátky české elektrochemie (do roku 1920) 5. Obory elektrochemie"

Transkript

1 Obsah 1. Úvod / 7 2. Co je elektrochemie? / 9 3. Česká elektrochemie / Počátky české elektrochemie (do roku 1920) / Obory elektrochemie / Polarografie / Elektrochemické zdroje proudu / Primární články / Sekundární články (akumulátory) / Lithiové články, vodivé polymery a kompozitní elektrody / Palivové články / Elektroanalýza / Elektrogravimetrie / Coulometrie / Voltametrie, rozpouštěcí voltametrie a voltametrie s ITIES / Amperometrie (polarometrie) a biamperometrie / Potenciometrie a potenciometrie s ISE / Průtokové elektroanalytické metody / Konduktometrie / Koroze / Elektrokapilarita / Elektromigrace / Elektroforéza / Elektrochemická metalurgie / Galvanické pokovování / Elektrokatalýza / Střediska elektrochemie a elektroanalýzy / Praha / Univerzita Karlova / Vysoká škola chemicko technologická / Československá akademie věd / Bádací oddělení Radioléčebného ústavu, Praha / Výzkumný ústav biochemie a farmacie / Státní výzkumný ústav ochrany materiálu, Praha / 102 [ 5 ]

2 6.1.7 Výzkumný ústav cukrovarnický / ČKD Polovodiče Praha / Brno / Masarykova univerzita / Česká vysoká škola technická, později Vysoké učení technické / Československá akademie věd / Výzkumný ústav makromolekulární chemie / Olomouc / Univerzita Palackého / Pardubice / Výzkumný ústav organických syntéz / Výzkumný ústav syntetických pryskyřic a laků / Vysoká škola chemicko technologická / Ústí nad Labem / Výzkumný ústav anorganické chemie / Spolek pro chemickou a hutní výrobu / Příbram a Ostrava / Vysoká škola báňská / Turnov / Slaný / Mladá Boleslav / Hradec Králové / Konference a semináře s elektrochemickým nebo elektroanalytickým zaměřením konané v období / Elektrochemické semináře / Heyrovského diskuse / Polarografické sjezdy / Oscilopolarografická a česko-anglická sympozia a kolokvia / Konference a semináře pořádané ČSVTS / Výstavy s prezentací elektrochemických zařízení / Výuka a vzdělávání v elektrochemii a elektroanalýze / Významní čeští (českoslovenští) elektrochemici a elektroanalytici / Knižní publikace českých autorů s tematikou elektrochemie a elektroanalýzy vydané do roku 1990 / 167 Závěr / 172 Přílohy / 173 Prameny / 210 Seznam zkratek / 211 Poděkování / 215 Jmenný rejstřík / 216 [ 6 ]

3 1. Úvod Ve 20. století doznala česká věda měřeno nejprestižnějším oceněním, tj. Nobelovými cenami jediného úspěchu, když roku 1959 získal fyzikální chemik, profesor Karlovy univerzity Jaroslav Heyrovský Nobelovu cenu za chemii, konkrétně za polarografii, kterou objevil roku 1922 a kterou vybudoval a nasměroval i pro praktické užití v chemické analýze. Polarografie je elektrochemická metoda, a českou elektrochemii lze tedy považovat za jednu z nejúspěšnějších mezi ostatními vědními disciplínami. Předkládaná studie časově pokrývá více než sto let: od roku 1882, kdy se pražská univerzita rozdělila na českou a německou, do roku 1989, kdy došlo k pádu komunistického režimu. Rozdělením univerzity se dovršilo emancipační hnutí české společnosti, šlo o krok kulturně politický, kdežto listopad 1989 a jeho důsledky znamenaly čin politický. Soudobé české dějiny jako vědecký obor sledovaný v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR zahrnují léta od konce 30. let 20. století do současnosti, často však zasahují i do starších období, což je právě případ této publikace, která vznikla na půdě zmíněného ústavu. V knize je popsána pouze historie české elektrochemie; historie německé elektrochemie v českých zemích do roku 1945 pěstovaná na německých vysokých technických školách a na německé univerzitě v Praze v knize není zachycena, protože by přesáhla projekt Dějiny české elektrochemie V knize se čtenář dozví, co se skrývá pod pojmem elektrochemie, jak tento obor dělíme a jaké byly počátky české elektrochemie z hlediska bádání od konce 19. století do roku 1920, kdy došlo k pohybu ve vysokoškolském vzdělání (založení nové české univerzity v Brně, vytvoření Českého vysokého učení technického jako svazku sedmi vysokých škol technických, zřízení Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity). O českých vysokých školách s chemickým zaměřením je pojednáno šířeji, protože vědecký výzkum se prováděl (až na malé výjimky) do počátku 50. let 20. století právě na nich. Později vznikly pro základní výzkum vědecké instituce (ústavy ČSAV) a četné výzkumné ústavy. V části knihy o střediscích elektrochemie v českých zemích je podrobně popsán stav výzkumu v elektrochemii a elektroanalýze v Praze, Brně, Pardubicích a jinde. Nejvíce prostoru je dáno základnímu elektrochemickému pracovišti, jímž byl Polarografický ústav, později přejmenovaný na Ústav [ 7 ]

4 fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského ČSAV. Z elektrochemických oborů první místo zaujímá polarografie, jíž je věnována kapitola 5.1 a kterou bychom mohli zařadit mezi elektroanalytické metody. Šířeji jsou probrány elektrochemické zdroje proudu, jejichž studiem se zabývala řada českých pracovišť. Příslušný prostor je v knize poskytnut i technické elektrochemii. Informace o tom, jaké byly možnosti studentů chemie získat vzdělání v elektrochemii na českých vysokých školách, podávají přehledy v přílohách, soustřeďujících názvy přednášek a cvičení z elektrochemie a elektroanalýzy, disertace z oboru a habilitace vystudovaných chemiků. K důležitým součástem života vědců patří jejich účast na konferencích, seminářích, sjezdech a kongresech, které slouží k prezentaci výsledků, diskusím, ale i k dalšímu vzdělání. Jim je v knize také vymezen patřičný prostor, podobně jako překvapivě obsáhlé knižní produkci českých fyzikálních chemiků, elektrochemiků a elektroanalytiků v pojednávaném období. Závěr knihy tvoří krátké medailonky o uznávaných českých (čs.) elektrochemicích a elektroanalyticích řazené abecedně, abychom předešli rozepřím o jejich postavení a významu v českém vědeckém světě. Rozhodně však největší pozornost si zaslouží Jaroslav Heyrovský. Některé části knihy, zejména o polarografii a Polarografickém ústavu, napsal pan Michael Heyrovský, PhD., pracovník Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, kterému již zde děkuji za pečlivé zpracování uvedených partií. Kniha je určena jak historikům exaktních věd, učitelům chemie a fyziky na středních a vysokých školách se zaměřením na přírodní a technické vědy, tak všem zájemcům o českou historii věd posledních dvou století. V Praze, v prosinci 2008 autor [ 8 ]

5 2. Co je elektrochemie? Nejjednodušší definice praví, že elektrochemie je jednou z oblastí fyzikální chemie. Právě elektrochemie začala psát historii fyzikální chemie na přelomu 18. a 19. století. Šlo o historický objev zdroje elektrické energie z baterie sestavené italským fyzikem A. Voltou. Uvádíme to proto, že u elektrochemie jde o šťastnou kombinaci chemie a elektřiny. Jaké jsou definice elektrochemie? A jak se v čase definice vyvíjela? Do Ottova slovníku naučného z roku 1894 napsal O. Šulc obsáhlý výklad pojmu. Nejstručněji elektrochemii charakterizoval jako nauku o vzájemných vztazích energie chemické a elektrické. V nejstarší české knize o elektroanalýze (J. Formánek: Kvantitativní rozbor elektrolytický, 1901) se autor namísto definici elektroanalýzy části elektrochemie věnoval rovnou Faradayovým a Ohmovým zákonům, iontům a některým jevům pozorovaným při elektrolýze a zdrojům stejnosměrného elektrického proudu. V první české učebnici elektrochemie vydané roku 1904 (J. Baborovský, F. Plzák: Elektrochemie) také nenajdeme definici elektrochemie a autoři spoléhali u studentů na znalosti základních pojmů z fyziky a chemie. V Ba borovského učebnici (Theoretická a fysikální chemie, 1926) je elektrochemie vědou pojednávající o přeměnách chemické energie v elektrickou nebo elektrické v chemickou. V Ottově slovníku naučném nové doby z roku 1932 Heyrovský v hesle o elektrochemii píše, že se jedná o procesy související s průchodem proudu elektrolytem a o vznik elektromotorických sil chemických (galvanických) článků. R. Brdička ve své skvělé učebnici (Základy fysikální chemie, 1952) napsal, že vlastní elektrochemie si všímá především elektrické a energetické stránky chemických dějů a vůbec dějů pozorovaných na stykové ploše mezi elektrodou a kapalným vodičem, a to jak při průchodu proudu, tak za rovnovážného stavu. Hála a Reiser ve své učebnici (Fysikální chemie 2, 1966) píší o elektrochemii, že je oborem fyzikální chemie, jež se zabývá studiem soustav, v nichž probíhají chemické děje spojené s výměnou elektrické energie s okolím. Regner v Technické elektrochemii 1 (z roku 1967) uvádí, že elektrochemie je obor, jehož jedním z hlavních úkolů je studium vzájemných přeměn elektrické a chemické energie. V Malém encyklopedickém slovníku z roku 1967 se o elektrochemii píše jako o oboru fyzikální chemie, který se zabývá chemickými ději spojenými s vý [ 9 ]

6 měnou elektrické energie s okolím, jako je např. elektrolýza, galvanické pokovování aj. Z Malé encyklopedie chemie (1976) se o elektrochemii dočteme, že jde o část fyzikální chemie, která se zabývá rovnováhami v roztocích, elektrolýzou, vodivostí roztoků elektrolytů, jevů při přeměně chemické energie na elektrickou a pasivitou a korozí kovů. V učebnici Elektrochemie sepsané Dvořákem a Korytou a vydané roku 1983 se o elektrochemii píše, že si všímá fyzikálních vlastností roztoků elektrolytů, dějů na elektricky nabitých fázových rozhraních a elektrochemických membrán. V Malé československé encyklopedii z roku 1985 je pak elektrochemie definována jako odvětví fyzikální chemie, které se zabývá soustavami, v nichž probíhají chemické děje a ustavují se chemické rovnováhy, jichž se účastní nabité částice (ionty). V elektrochemii se studují iontové rovnováhy v roztocích, elektrické potenciály na fázových rozhraních, vodivost roztoků a tavenin elektrolytů a rovnovážné děje na membránách. Že se elektrochemie zabývá chemickými reakcemi, při nichž se elektrony přemisťují od jednoho účastníka reakce k druhému vnějším elektrickým obvodem, tvrdí Kronika techniky (1993). Dále se o elektrochemii píše, že pokud dojde k chemické reakci samovolně, může být spojovací energie transformována na energii elektrickou, v opačném případě musí být proud přiveden zvenčí. V Ottově všeobecné encyklopedii (1996) je elektrochemie definována jako část fyzikální chemie zabývající se rovnováhami a procesy v roztocích a taveninách elektrolytů a ději probíhajícími na elektricky nabitých fázových rozhraních. Jiná je definice Kolářové v Základech obecné a fyzikální chemie (1997): Elektro chemie se zabývá jak rovnováhami, tak ději v homogenních i heterogenních soustavách, v nichž některé částice nesou elektrický náboj. Všechny chemické interakce jsou na atomární úrovni elektrické, takže vlastně celá chemie je elektrochemií. [zajímavé! pozn. aut.] V užším slova smyslu se dnes pod pojmem elektrochemie rozumí studium roztoků elektrolytů a zkoumání jevů, k nimž dochází na elektrodách do těchto roztoků ponořených. Tockstein ve svých Základech fyzikální chemie (2000) píše, že pod pojem elektrochemie se řadí rovnováhy nebo procesy, kterých se účastní elektricky nabité částice ionty nebo větší nabité útvary, že elektrochemie tedy pojednává o chování elektrolytů po stránce jejich rovnováh fázových i chemických. Elektrochemie je podle Tocksteina aplikací termodynamiky. Podobně je o elektrochemii psáno v Universu (všeobecné encyklopedii): Elektrochemie je věda zabývající se vzájemnými přeměnami elektrické a chemické energie, chemickými ději a rovnováhami v systémech obsahujících elektricky nabité částice (ionty). [ 10 ]

Alternativní zdroje energie

Alternativní zdroje energie METODICKÁ PŘÍRUČKA Alternativní zdroje energie Název projektu: Multilaterální vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů energie Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.49/02.0004 www.vzdelavani-meres.cz METODICKÁ

Více

Profesní kompetence sociálního pedagoga. Bc. Hana Rozsypalová

Profesní kompetence sociálního pedagoga. Bc. Hana Rozsypalová Profesní kompetence sociálního pedagoga Bc. Hana Rozsypalová Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá tématem kompetencí sociálního pedagoga. Pojednává o sociální pedagogice, o

Více

Vedení elektrického proudu v kapalinách

Vedení elektrického proudu v kapalinách GYMNASIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Vedení elektrického proudu v kapalinách Poznámky & ilustrace Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Verze 2.0 2010 PŘEDZNAMENÁNÍ Tento text slouží jako pomocný, faktografický

Více

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2013 þÿ M o t i v a c

Více

ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V REALIZACI A PŘÍPRAVĚ STRUKTUROVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH

ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V REALIZACI A PŘÍPRAVĚ STRUKTUROVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH Články ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V REALIZACI A PŘÍPRAVĚ STRUKTUROVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH Jana Motyková 1. Úvod Dynamický rozvoj společnosti v posledních desetiletích, který se

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Nové, moderní nástroje popularizace výsledků vědy, výzkumu a vývoje na vysokých školách v ČR Gabriela Pokorná a kol. Olomouc 2009 Oponenti: prof. RNDr. Martin Bílek, Ph.D.

Více

KRIMINOLOGIE. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

KRIMINOLOGIE. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KRIMINOLOGIE Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: JUDr. Milan Vichlenda, Ph.D., Ing. Ivan Krček

Více

VÝUKA CHEMIE SOUČASNÉ ŠKOLSTVÍ A VÝUKA CHEMIE V ČESKÉ REPUBLICE. HANA ČTRNÁCTOVÁ a a JIŘÍ ZAJÍČEK b. 2. Základní a střední školy v České republice

VÝUKA CHEMIE SOUČASNÉ ŠKOLSTVÍ A VÝUKA CHEMIE V ČESKÉ REPUBLICE. HANA ČTRNÁCTOVÁ a a JIŘÍ ZAJÍČEK b. 2. Základní a střední školy v České republice VÝUKA CHEMIE SOUČASNÉ ŠKOLSTVÍ A VÝUKA CHEMIE V ČESKÉ REPUBLICE HANA ČTRNÁCTOVÁ a a JIŘÍ ZAJÍČEK b a Katedra učitelství a didaktiky chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Oddělení fyziky KMT PŘÍSPĚVEK EXPERIMENTŮ K VÝUCE FYZIKY PŘI DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ VE FYZIKÁLNÍ MEDICÍNĚ Rigorózní práce Plzeň, 2014 Doc. Ing. Jaroslav

Více

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 43 Číslo 1

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 43 Číslo 1 BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 43 Číslo 1 Obsah Chemické listy 2011, číslo 11 a 12 ČÍSLO 11/2011 ÚVODNÍK 829 REFERÁTY Mikroorganismy imobilizované uvnitř 830 anorganických nosičů

Více

Strategickou otázkou budoucno

Strategickou otázkou budoucno akademický bulletin 2 AKADEMIE VĚD ČR a b 2012 Strategickou otázkou budoucnosti jsou energie a jednu z možných odpovědí hledá termojaderná fúze, str. 10 11. K nepřímému zapálení termojaderného paliva laserem

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC. Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC. Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC FAKULTA PŘÍRODOVĚDECKÁ Katedra geografie Jan ŠMÍD Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáček,

Více

RECENZE. Ohloff G., Pickenhagen W., Kraft P.: Scent and Chemistry, The Molecular World

RECENZE. Ohloff G., Pickenhagen W., Kraft P.: Scent and Chemistry, The Molecular World RECENZE Ohloff G., Pickenhagen W., Kraft P.: Scent and Chemistry, The Molecular World of Odors HCVA Wiley-VCH Zürich, 1. vydání 2011, 350 stran, měkká, lepená vazba,, cena 79.- Euro. ISBN-13: 978-3-906390-66-6

Více

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů X Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů Platí od školního roku 2014/2015 Brno, 25. 8. 2014 RNDr. Jiří Herman, Ph.D. ředitel školy strana 1 - příloha ŠVP Systém volitelných

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Kapitoly z obecné pedagogiky

Kapitoly z obecné pedagogiky Pedagogická fakulta Katedra primárního vzdělávání Kapitoly z obecné pedagogiky Renata Šikulová Zdeněk Kolář Obsah Vysvětlivky symbolů 4 Úvod 5 1. Pedagogika jako věda o výchově 7 Vývoj a vymezení pedagogiky

Více

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Jitka Svitáková Plzeň 2013 Západočeská univerzita

Více

Ceny Živy za rok 2008 a medaile Vojtěcha Náprstka

Ceny Živy za rok 2008 a medaile Vojtěcha Náprstka Redakce Ceny Živy za rok 2008 a medaile Vojtěcha Náprstka Již po dvanácté byly uděleny Ceny za nejlepší články publikované v předchozím ročníku. Slavnostní setkání se konalo 16. 4. 2009 v re prezentačních

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

Více

STUDIE INSTALACE STACIONÁRNÍHO VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU

STUDIE INSTALACE STACIONÁRNÍHO VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKA ENERGETICKA AGENTURA STUDIE INSTALACE STACIONÁRNÍHO VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Zbyszek

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Ilja Šedo Systémy muzejních digitálních informací na WWW Rigorózní práce Konzultant rigorózní práce PhDr. Eva

Více

Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes.

Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Hudební věda Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Magisterská diplomová práce Vedoucí

Více

Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste)

Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste) Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste) Markéta Mlčúchová Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S.

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. doc. Ing. Jan Kolář, CSc. Výroční zpráva České kosmické kanceláře, o.p.s., za rok 2012 2 Obsah 1. Představení společnosti a základní údaje... 4 2.

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost

Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost Nástin historie státní podpory výzkumu v ČR v letech 1989 až 2014 Citace: Blažka Marek a kol.: 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost.

Více

DIDAKTIKA CHEMIE I pro ZŠ a SŠ

DIDAKTIKA CHEMIE I pro ZŠ a SŠ UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ DIDAKTIKA CHEMIE I pro ZŠ a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

přednesených na odborných sympoziích v roce 2008 a 2009

přednesených na odborných sympoziích v roce 2008 a 2009 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z DĚJIN FARMACIE přednesených na odborných sympoziích v roce 2008 a 2009 Sekce dějin farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP Praha 2009 Sborník obsahuje příspěvky přednesené

Více