Měnící se podnikatelské paradigma na ohrožené planetě zemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měnící se podnikatelské paradigma na ohrožené planetě zemi"

Transkript

1 Měnící se podnikatelské paradigma na ohrožené planetě zemi Josef F. Palán 1 Úvod a literární rešerše Téma konference Svět práce a kvality života v globalizované ekonomice je téma velmi aktuální a představuje samo o sobě širokou interdisciplinární výzkumnou tématiku. Ve svém příspěvku se soustředím na nově se objevující podnikatelská paradigmata v souvislosti s široce diskutovaným tématem ohrožené planety země. Pojem ohrožená planeta země lze chápat metaforicky a analyzovat z mnoha perspektiv. Jeden z aspektů ohrožení má své jádro v široké diskusi vědců a ostatních zájmových skupin na téma globálního oteplování a jeho reálných implikací pro náš pozemský život. Velmi výstižně rozebírá problematiku globálního oteplování V. Klaus (2007, s. 113), kde se v závěrech ohledně globálního oteplování přiklání k alternativnímu dokumentu, tzv. Nezávislé shrnutí pro politiky (Independent Summary for Policymakers), které na základě dat IPCC (Mezivládního panelu o klimatických změnách OSN), ale nezávisle na IPCC připravila skupina deseti významných vědců ze šesti zemí v prvních únorových dnech roku 2007 pro Frase Institute v kanadském Vancouveru a která byla dále hodnocena dalšími 54 vědci z patnácti zemí. Níže cituji některé pro V. Klause (2007, s ) vybrané hlavní závěry onoho Nezávislého shrnutí : IPCC bere pouze omezeně v úvahu aerosoly, sluneční aktivitu a využívání zemského prostoru člověkem jako příčiny klimatických změn ve 20. století, i když je zřejmé, že podle určitých důkazů sluneční aktivita ve 20. století dosáhla historické úrovně (s. 7); argumenty, že skleníkové plyny mohou vyvolat významné oteplování, jsou vážné a má jim být věnována pozornost, ale argumenty pro tuto hypotézu závisí výlučně na počítačových simulacích a nikoli na formálních teoretických argumentech ; skleníkový efekt je nevhodná metafora (s. 8); tempo růstu emisí CO 2 je stejně rychlé nebo mírně pomalejší než tempo růstu světové populace, což znamená, že za posledních 30 let emise CO 2 na hlavu nevzrostly ; klíčovou roli v klimatu země hrají aerosoly. Jejich potenciální vliv může být až třikrát větší než vliv CO 2, ale vědecké pochopení jejich vlivu je v kategoriích malé až velmi malé (s. 12); 1 Doc. Ing. Josef F. Palán, CSc. vedoucí katedry marketingu a managementu; Soukromá vysoká škola ekonomických studií,

2 klíčovým je pro mne jejich silný závěr, že vzhledem k existujícím nejistotám je přisuzování klimatických změn lidskému faktoru věcí názoru (s. 51); stejně tak je pro mne klíčová věta, že nejsou přesvědčivé důkazy, že jsou nastartovány nebezpečné nebo bezprecedentní změny (s. 52); závěrečná věta studie zní: existuje nevylučitelný prvek nejistoty v jakém rozsahu lidé budou přispívat k budoucím klimatickým změnám (s. 52). Zdůrazněné závěry výše diskutované studie mne osobně naplňují positivní skepsí! Rovněž velmi přesvědčivě a poctivě diskutuje problematiku globálního oteplování spíše z glokální perspektivy Al Gore (2006). Jsem přesvědčen, že právě glokální perspektiva tj. stav vývoje životního prostředí zvláště ve velkých městech a průmyslových aglomeracích mluví sama za sebe. Odhlédneme-li od politizování výše uvedených závěrů, ostatně politika není nikdy černá ani bílá, je spíše černobílá a my bychom se měli jako členové občanské společnosti snažit o to aby bílá pole na šachovnici života převažovala, dojdeme k závěru, že je třeba věnovat problematice znečisťování a tedy i ochrany životního prostředí zvýšenou pozornost. Vždyť kvalita našeho života je mimo jiné ve velké míře závislá na zdravém životním prostředí. V. Klaus (2007, s. 121) v závěru své publikace mj. uvádí: Systém lidské společnosti je sice přiměřeně robustní, má své přirozené obranné mechanismy a lecos unese (stejně jako příroda atd.. Výše uvedené konstatování shrnuje podle mého názoru vše podstatné. Právě důsledně uplatněný systémový pohled na globální a glokální úrovni nás dovede k závěru nepodceňovat varovné signály, které nám naše životní prostředí a současný stav vědeckého poznání poskytuje a včas přiměřeně eventuálně proaktivně jednat. V žádném případě zde apriori nejde o nějaký politický záměr, ale o racionální úvahu spočívající na možných trajektoriích chování našeho eko-systému v závislosti na charakteru zpětné vazby. Cíl a metoda výzkumu Autorem uplatněný metodologický rámec akčního výzkumu staví na analýze a komparaci stávajícího poznatkového rámce doplněného vlastními tvůrčími vstupy. Předložené výstupy mají charakter akčních hypotéz, které představují projektová východiska pro podnikatelské aktivity eventuálně i náměty k další diskusi a pro návazný vědecký výzkum. Výsledky Jakým způsobem reaguje na výše diskutovanou problematiku podnikatelská sféra? Úvodem mi dovolte uvést názor známého představitele rizikového kapitálu J. Doerra, který klade tzv. zelené technologie na stejnou úroveň s informačními technologiemi a biotechnologiemi jako významný zdroj ziskových podnikatelských aktivit. Problematice konkurenční výhody na ohřívající se planetě je věnován příspěvek J.Lash a F. Wellington (2007) 2. Konkurenční výhoda na ohřívající se planetě V úvodu autoři konstatují, že klimatické změny ovlivňují oblast podnikové konkurenceschopnosti způsoby, které lze jen obtížně domyslet. Nabízejí v této souvislosti 2 Lash, J., Wellington, F.: Competitive advantage on a warming planet. In. HBR, March, 2007, p ISSN

3 metodiku jak zmapovat podniková rizika a s nimi související příležitosti. Efekt klimatických změn považují za neoddiskutovatelný a dokumentují jej výmluvným grafem uvedeným na s. 97, který znázorňuje růst počtu katastrof v relaci k vlivům počasí ( větrné bouře, požáry, vlnobití, sesuvy půdy, zamoření hmyzem, záplavy, hladomor, extrémní teploty, epidemie a sucha) to vše na časové ose rozdělené na jednotlivé dekády počínaje obdobím až do roku Předložená metodika k ocenění klimatické citlivosti podniku zahrnuje čtyři kroky. Její úspěšná aplikace vyžaduje plnou podporu vrcholového vedení a podporu procesu učení v rámci celého podniku. Pro naše návazné úvahy je důležité se stručně s prezentovanou metodikou seznámit. 1. krok: Kvantifikujte svoji uhlíkovou stopu. Jinými slovy zjistěte zdroje a úroveň v jaké přispívá vaše společnost k emisím skleníkových plynů. V této souvislosti autoři doporučují využití tzv. protokolu skleníkových plynů (Greenhouse Gas Protocol blíže viz. Kvantifikací vaší uhlíkové stopy vysíláte silný signál ostatním zájmovým skupinám, v tom smyslu, že uznáváte důležitost klimatických změn jako podnikatelského rizika, ale také jako příležitosti ke změně. 2. krok: Ohodnoťte rizika a příležitosti spojená s vaší uhlíkovou stopou. Jednou z možností je zvážit vliv klimatických sil na vaši společnost z hlediska přímých a nepřímých finančních dopadů, tj. z hlediska potenciálních příjmů a výdajů. Je vhodné položit si v této souvislosti níže uvedené otázky: Potenciální hnací síly příjmů: Jakým způsobem ovlivní změny ve vzorech zákazníkovy poptávky cenovou tvorbu? Jaké procento nákladů spojených s klimatickými vlivy budete moci přesunout na vaše zákazníky? Jaké příjmy vám přinesou produkty spojené se zelenými technologiemi tj. generujícími nízkou uhlíkovou stopu? Jaké nové formy příjmů se stanou dostupnými (např. emisní poukázky)? Jakým hrozbám budete muset čelit v souvislosti se zelenými substitučními produkty? Jaký bude dopad různých modelů počasí na vaše příjmy? Potenciální hnací síly nákladů: Jakým způsobem ovlivní regulační politika státu vaše náklady? (Budete potřebovat nakupovat emisní povolenky?). Je pravděpodobné, že emise budou také, nebo alternativně zdaněny? S jakými kapitálovými výdaji budete muset počítat pro realizaci vašich projektů k redukci emisí? Do jaké míry budou eskalovat náklady na suroviny? Kolika vašich dodavatelů se budou týkat? O kolik se zvednou vaše náklady na energie? Jak ovlivní váš rizikový profil pojistné výdaje? 3. krok: Proaktivně nastavte Vaše podnikání v relaci na zjištěná rizika a příležitosti. 4. krok: Udělejte to lépe než vaše konkurence, tj. buďte lepší v obou oblastech: redukci vaší citlivosti vůči klimatickým rizikům a ve vyhledávání podnikatelských příležitostí spojených s těmito riziky. Působivý příklad promyšlených iniciativ v oblasti čistých tj. zelených technologií nabízí společnost GE. Tato globálně operující společnost se začala vážně zabývat problematikou emisí skleníkových plynů již v roce 2003, kdy aplikovala výše zmíněnou metodiku tzv. Greenhouse Gas Protocol, aby přesněji kvantifikovala vlastní regulační rizika. Současně zahájila odbornou debatu s celou řadou společností z různých odvětví na

4 environmentální témata. Sdílené názory a zkušenosti vedly následně vedení společnosti k strategické reflexi v jejímž pozadí stálo přehodnocení strategického polohování společnosti v relaci ke klimatickým změnám a očekáváním jejích zákazníků. Následně v roce 2005 uvedla společnost program Ecomagination. Jeho cílem je nabídnout zákazníkům GE čisté technologie pro dopravu, energetiku, vodní hospodářství a spotřebitelský sektor a na tomto základě vytvořit jedinečnou konkurenční výhodu, která je esenciální pro kvalitu života lidské společnosti. Globální poznatkový rámec 3 V souvislosti s globalizačními procesy a exponenciálně narůstajícími zahraničními operacemi nejen nadnárodních korporací, ale i velkých a středních podniků nabývá na významu sdílení poznatků a zkušeností pro jejich efektivní řízení. Ve vědecké a odborné literatuře je nyní věnována této problematice mimořádná pozornost. Explicitní definici globálního poznatkového rámce (global mindset) uvádí ve svém obsažném příspěvku O. Levy, S. Beechler, S. Taylor, a N. A. Boyacigiller (2007, p. 244): cit.: Globální poznatkový rámec chápeme jako individuální konstrukt, který zachycuje a představuje unikátní multidimenzionální poznání. Jde tedy o individuální poznávací strukturu nebo poznatkovou strukturu. V této souvislosti definujeme globální poznatkový rámec jako velmi složitou poznatkovou strukturu charakterizovanou otevřeností vzhledem a pro násobící se kulturní a strategické skutečnosti na globální a lokální úrovni včetně poznávací schopnosti zprostředkovávat a integrovat tuto různorodost. Dále v Souhrnu a implikacích cit. s. 248 výše zmínění autoři uvádí: Existuje značné množství důležitých příspěvků pro naše porozumění konceptuálnímu a zkušenostnímu jádru globálního poznatkového rámce, které odráží projevovaný zájem o tuto tématiku z hlediska jeho porozumění kulturním diferencím a environmentální složitosti globální arény. Pro eventuální výzkumnou inspiraci bych rád upozornil na přehlednou tabulku 1 uvádějící podrobný seznam výzkumných témat k problematice globálního poznatkového rámce na s výše citovaného zdroje. Diferencovaný strategický přístup. Klíčová výzva efektivní globální strategie 4 Aktuální příspěvek ke globálnímu poznatkovému rámci z hlediska strategické perspektivy představuje nesporně článek P. Ghemawata (2007, s ). V úvodu autor zdůrazňuje, že hlavním cílem jakékoliv globální strategie musí být zvládnutí velkých rozdílů, které vznikají za našimi hranicemi, ať již jsou tyto hranice definovány geograficky nebo jinak. Integrovaný globální strategický přístup označuje jako AAA trojúhelník. Každé A přitom reprezentuje jiný typ globální strategie: Strategie Adaptace (Adaptation) zvětšuje příjmy a tržní podíly maximalizací lokální firemní přítomnosti a důležitosti. Jeden z extrémů představuje vytvoření 3 Levy, O., Beechler, S., Taylor, S., Boyacigiller, N.A.: What we talk about when we talk about global mindset : Managerial cognition in multinational corporations.(2006) In: JIBS, 2007, volume 38, issue 2, p ISSN Ghemawat, P.: Managing Differences: The central challenge of global strategy. In: HBR, March, 2007, p ISSN

5 lokálních organizačních jednotek na každém národním trhu, které realizují všechny nezbytné kroky v rámci dodavatelského řetězce. Mnoho společností používá tuto strategii při počáteční expanzi na zahraniční trhy. Při uplatnění strategie Agregace (Aggregation) se společnost snaží využít úspor z rozsahu prostřednictvím regionálních nebo globálních operací, které předpokládají přiměřenou standardizaci nabízených produktů a služeb včetně jejich vhodného seskupování pro vlastní vývojové a výrobní procesy. Strategie Arbitráž (Arbitrage) spočívá ve využití rozdílů mezi národními nebo regionálními trhy, často prostřednictvím umístění vybrané části dodavatelského řetězce do různých míst např. komunikační centra do Indie, výrobní podniky do Číny a maloobchodní prodejny do Západní Evropy. Protože většina globálně operujících společností bude do určité míry aplikovat všechny tři výše zmíněné strategické přístupy, lze AAA trojúhelník využít k souhrnné evaluaci globálních operací zkoumaných společností. Autor dále podrobně charakterizuje jednotlivé strategické přístupy z hlediska sedmi kritérií: konkurenční výhody, konfigurace, koordinace, řízení a kontroly, blokátorů změny, korporátní diplomacie a korporátní strategie. Diskutuje jednotlivé kombinace prezentovaných strategických přístupů, upozorňuje na možná slabá místa v relaci k souboru kompetencí vrcholového managementu. Na závěr uvádí pět doporučení k implementaci výše uvedených strategických přístupů: 1. Soustřeďte se na jednu, nebo dvě ze třech nabízených strategií. 2. Ujistěte se, že nové elementy vaší globální strategie jste schopni dobře organizačně zvládnout. 3. Pokuste se využít integrační a posilovací mechanismy existující uvnitř vaší společnosti. 4. Přemýšlejte o možné integraci vašich strategických přístupů také z hlediska jejich externalizace. 5. Předvídejte, kdy integrace Vašich strategických přístupů není vhodná. Osobně bych k prezentovanému integrovanému strategickému přístupu AAA přidal ještě jednu dimenzi a sice CSR (Corporate Social Responsibility). Nicméně podrobná interpretace výše zmíněných strategických přístupů prezentovaná autorem několika případovými studiemi se o odpovědném vztahu k lokalitě ve které společnosti působí někdy více explicitně jinde spíše implicitně zmiňuje. Diskuse V předchozích kapitolách jsme podrobněji diskutovali některá nová vybraná podnikatelská paradigmata, která jsou úzce propojena s tolik diskutovaným fenoménem globalizace. Vraťme se stručně k úvodní problematice naší oteplující se planety. Podnikatelské implikace jsou jasně a průhledně definovány. Prosperující nadnárodní společnosti zahájily s několikaletým předstihem rozsáhlé programy zaměřené na čisté technologie, chcete-li zelené technologie tj. technologie šetrné k životnímu prostředí. Bez

6 ohledu na nekončící vědecké debaty se nejlepší podnikatelské subjekty ujímají své iniciativy implementaci strategie společenské odpovědnosti. Jistě lze konstatovat, že evropské společnosti mají v tomto ohledu náskok. Již samotná implementace integrovaných systémů jakosti v průmyslovém sektoru EU na bázi ISO 9000, zvláště ISO (systém environmentálního managementu), směrnice EK EMAS atd. vypovídají o našem předstihu před USA, které se nyní začínají také více zelenat viz. T. Kleine-Brockhoff (2007). O poctivosti s jakou EU přistupuje k ochraně životního prostředí, ale i k problematice sociální polarizace svědčí rozhovor s Angelou Merkelovou v průběhu summitu zemí G8 blíže viz. S. Aust a G. Steingart (2007). Závěr Na závěr svého příspěvku bych rád zmínil ještě jeden paradox zastánců a odpůrců globalizace, na který moudře upozorňuje U. Beck (2007, s ), že totiž odpor proti globalizaci samotnou globalizaci urychluje a legitimizuje. Všechny krize, všechny konflikty, všechny rozvraty, které byly vyvolány globalizací, mají jeden a týž efekt posilují přání vytvořit kosmopolitní režim, otevírají (chtěně či nechtěně) prostor pro globální mocenský a právní řád. Konflikty kolem globalizace globalizují kosmopolitní horizont myšlení a očekávání, pochopení nutnosti civilizovat národní obranné reflexy. Proto lze dnes jednoznačně souhlasit s tvrzením nového generálního tajemníka OSN, cit.: že se současný dramatický svět změnil opět ve prospěch OSN ( Ki-mun, 2007). Literatura: Aust, S., Steingart, G.: Rozhovor s A. Merkelovou. S odpůrci globalizace mluvím též. MF dnes. 7.června s. A6. (Der Spiegel). Beck, U.(2002): Moc a protiváha moci v globálním věku. Praha: Sociologické nakladatelství, ISBN Ghemawat, P.: Managing Differences: The central challenge of global strategy. In: HBR, March, 2007, p ISSN Gore, Al. (2006): Nepříjemná pravda. Praha: Argo, ISBN Ki-mun, P.: Proč se současný dramatický svět změnil opět ve prospěch OSN. In: Právo. 12. června s. 10. (Nesweek International). Klaus, V. : Modrá, nikoli zelená planeta. Praha: Dokořán, ISBN Kleine-Brockhoff, T.: Amerika se začíná zelenat. In: Mladá fronta dnes. 30. června s. D7-D6. (New York Times). Lash, J., Wellington, F.: Competitive advantage on a warming planet. In. HBR, March, 2007, p ISSN Levy, O., Beechler, S., Taylor, S., Boyacigiller, N.A.: What we talk about when we talk about global mindset : Managerial cognition in multinational corporations.(2006) In: JIBS, 2007, volume 38, issue 2, p ISSN McKitrick, R. et al.: Independent Summary for Policymakers. IPCC Fourth Assesment Report. Vancouver: The Fraser Institute, 2007.

7 Měnící se podnikatelské paradigma na ohrožené planetě zemi Josef F. Palán ABSTRAKT Znalostní společnost ve které žijeme posunuje hranice našeho poznání a empirie nebývalým způsobem. Odvažuji se konstatovat, že jde o velký třesk ve kterém se přetavují filosofické, teologické a politické systémy ve smyslu hledání kvality života našich a budoucích generací. Globální procesy vyvolané relativně rychlým rozvojem vědy a technologie vedou ve svých důsledcích k všeobecně vnímané sociální polarizaci regionů naší oteplující se planety. Logickým důsledkem výše uvedených procesů jsou i výrazné posuny v globálním poznatkovém rámci firem operujících v mezinárodním měřítku. Jejich přirozeným vyústěním jsou a budou také nová paradigmata podnikání respektující společenskou odpovědnost firem. Autorem uplatněný metodologický rámec akčního výzkumu staví na analýze a komparaci stávajícího poznatkového rámce doplněného vlastními tvůrčími vstupy. Předložené výstupy mají charakter akčních hypotéz, které představují projektová východiska pro podnikatelské aktivity eventuálně i náměty k další diskusi a pro návazný vědecký výzkum. Klíčová slova: podnikatelské paradigma; globální poznatkový rámec; ohrožená planeta země; sociální polarizace regionů; kvalita života; společenská odpovědnost firem. A Changing Entrepreneurial Paradigm on the Endangered Planet Earth ABSTRACT Knowledge society that we live in shifts the boundaries of human learning and experience in an unprecedented way. I dare say that it is a big bang in which philosophical, theological and political systems are being remelted in the sense of searching for the quality of our and future generations lives. Global processes initiated by relatively rapid development of science and technologies result in the generally acknowledged social polarization of regions of our warming planet. The logical implications of the above mentioned processes are also considerable movements in the global knowledge framework of internationally operating firms. New enterprise paradigms taking into account companies social responsibility are and will become the natural outcome of the processes. The writer used a methodological system of operational research, building on an analysis and comparison of the existing knowledge framework supplemented by one s own creative inputs. The presented outputs are more like action hypotheses representing project outcomes for enterprise activities and possibly for further discussion and follow-up research topics as well. Key words: entrepreneurial paradigm, global knowledge framework, endangered planet Earth, social polarization of regions, quality of life, social responsibility of companies.

Měnící se podnikatelské paradigma na ohrožené planetě zemi

Měnící se podnikatelské paradigma na ohrožené planetě zemi Měnící se podnikatelské paradigma na ohrožené planetě zemi Josef F. Palán Soukromá vysoká škola ekonomických studií Cíl a metodika zpracování Cílem příspěvku je prezentovat strategickou provázanost fenoménu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI.

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. Navrhovaná struktura diplomové práce Úvod 1. Krize a krizová připravenost 1.1 Pojmový aparát krizového managementu

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Problematika změny klimatu v ČR

Problematika změny klimatu v ČR Problematika změny klimatu v ČR 2. české uživatelské fórum GMES/Copernicus Mgr. Jana Kontrošová Ministerstvo životního prostředí, odbor energetiky a ochrany klimatu Obsah přednášky Mezinárodní kontext

Více

Společenská odpovědnost firem, aplikace normy ISO 26000 v Evropě

Společenská odpovědnost firem, aplikace normy ISO 26000 v Evropě Společenská odpovědnost firem, aplikace normy ISO 26000 v Evropě Ing. Martina Ortová, Ph.D. Datum: 13. ledna 2011 Řešitelé projektu Ing. Martina Ortová, Ph.D. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. Ing. Magdalena

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Petra Koudelková VUT Brno, Fakulta Podnikatelská Tel.: 793 649 578 Email: koudelkova@fbm.vutbr.cz Abstrakt V závislosti na finanční krizi je

Více

Perspektivy v dopravě

Perspektivy v dopravě Perspektivy v dopravě doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera KDMML, ÚADN Studentská 95, 532 10 Pardubice Tel.: 466 036 429 e-mail: ivo.drahotsky@upce.cz Vzájemné

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ

KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ IVA KIROVOVÁ VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra managementu Abstrakt: Význam vzdělávání je v současnosti všeobecně akceptován. Jeho přínos je zřejmý, v souvislosti se znalostní

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

Evropský inovační prostor versus globální inovace

Evropský inovační prostor versus globální inovace Evropský inovační prostor versus globální inovace Josef F. Palán Bankovní institut vysoká škola Cíl a metodika zpracování Cílem příspěvku je poukázat na inspirativní inovační modelové přístupy uplatňované

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

VLIV GLOBALIZACE NA MARKETING DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU. Alžbeta Kiráľová, Ivo Straka

VLIV GLOBALIZACE NA MARKETING DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU. Alžbeta Kiráľová, Ivo Straka VLIV GLOBALIZACE NA MARKETING DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU Alžbeta Kiráľová, Ivo Straka Recenzenti: Prof. Ing. Milan Žák, CSc., VŠEM, Praha, ČR Doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD, EF UMB, Banská Bystrica,

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Nové typy informací pro marketing a obchod

Nové typy informací pro marketing a obchod Nové typy informací pro marketing a obchod Lenka Mynářová leden 2008 1 Obsah 1. Jaká je role marketingových informací dnes? 1.1 Kde jsou marketingové informace opravdu klíčové? 2. Jaké jsou dnes obvyklé

Více

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Ing. Ivan Beneš Místopředseda Českého národního výboru pro omezování katastrof Člen Rady expertů, Czech BCSD/WBCSD Konference Smart Life Praha 29.1.2014 Tento

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

PRINCIPY STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ

PRINCIPY STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ PRINCIPY STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ J. Hron Katedra řízení, PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Nové přístupy k řízení národního hospodářství jsou charakteristické i novými metodologickými

Více

PROMĚNY EKONOMICKÉ DIPLOMACIE V ČR A VE SVĚTĚ

PROMĚNY EKONOMICKÉ DIPLOMACIE V ČR A VE SVĚTĚ JUDITA ŠTOURACOVÁ A KOL. PROMĚNY EKONOMICKÉ DIPLOMACIE V ČR A VE SVĚTĚ PROFESSIONAL PUBLISHING OBSAH: Úvodní poznámky 9 I. část: OBECNĚ - TEORETICKÉ OTÁZKY 13 1. kapitola.._ - Ekonomická dimenze mezinárodních

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

KVALITA ŽIVOTA SENIORŮ V PARDUBICÍCH

KVALITA ŽIVOTA SENIORŮ V PARDUBICÍCH Ivana Liedermanová KVALITA ŽIVOTA SENIORŮ V PARDUBICÍCH Magistrát města Pardubic, Odbor komunitních služeb Abstract: My contribution deals with the contemporary demographic situation of the ageing process

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1. Úvodem Cenu hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2013 vyhlašují: Rada Plzeňského kraje Asociace společensky odpovědných firem Regionální hospodářská komora

Více

MANAŽERSKÉ IMPLIKACE MODELU BALANCED SCORECARD MANAGERIAL IMPLICATIONS OF THE BALANCED SCORECARD MODEL

MANAŽERSKÉ IMPLIKACE MODELU BALANCED SCORECARD MANAGERIAL IMPLICATIONS OF THE BALANCED SCORECARD MODEL MANAŽERSKÉ IMPLIKACE MODELU BALANCED SCORECARD MANAGERIAL IMPLICATIONS OF THE BALANCED SCORECARD MODEL J. F. Palán Abstract The effective implementation of the European Agricultural Model under conditions

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Marketing Marketingové strategické plánování

Marketing Marketingové strategické plánování Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Marketingové

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

1. soustředění (2 hod.)

1. soustředění (2 hod.) Metodický list kombinovaného studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI Název tématického celku: Systémy jakosti 1. soustředění (2 hod.) Cíl: Cílem tématického celku je objasnit význam systému managementu

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

BUSINESS COMUNICATION IN LOGISTIC FIRMS

BUSINESS COMUNICATION IN LOGISTIC FIRMS BUSINESS COMUNICATION IN LOGISTIC FIRMS Helena Becková 1 ABSTRACT The paper deals with business communication with a focus on logistic firms. It characterises forms of business communication, both classic

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Měnová politika - cíle

Měnová politika - cíle Měnová politika - cíle Hlavním cílem ČNB (podle Ústavy) je péče o cenovou stabilitu. Pokud tím není dotčen tento hlavní cíl, má ČNB za úkol podporovat obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému

Více

Ing. Lucie KULDOVÁ, Ph.D.

Ing. Lucie KULDOVÁ, Ph.D. OSOBNÍ INFORMACE Jméno Adresa Ing. Lucie KULDOVÁ, Ph.D. Edvarda Beneše 12, 301 00 Plzeň, Česká republika Telefon +420 604 948 496 E-mail kuldova@gmail.com Národnost Česká Datum narození 18. 06. 1984 VZDĚLÁNÍ

Více

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů Pakt starostů a primátorů Města a klimatická změna, Svitavy, 12.7.2012 Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. 11.7. 2012 Úvod 2 Co je to Pakt starostů a primátorů? Iniciativa Evropské komise podporující lokální

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

Vliv cloudu na agendu finančního ředitele (průzkum KPMG Nizozemí 2010)

Vliv cloudu na agendu finančního ředitele (průzkum KPMG Nizozemí 2010) Vliv cloudu na agendu finančního ředitele (průzkum KPMG Nizozemí 2010) 19. dubna 2011 Obsah Strana 1. Agenda finančního ředitele z pohledu KPMG Česká republika 2 Michal Olexa Director, Risk & Compliance

Více

5.10.20125.10.2012. Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

5.10.20125.10.2012. Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ 5.10.20125.10.2012 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

Stínování manažerů Manager Shadowing Program

Stínování manažerů Manager Shadowing Program Stínování manažerů Manager Shadowing Program Kvalita Quality 2009 20. května 2009 DTO CZ, s.r.o. Ostrava Tomáš Nejedlo Co vás zajímá (nebo by mělo) Proč stínování organizujeme? Co program zahrnuje? Jak

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o.

Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Bezpečnost informačních systémů Využívání informačních technologií, zejména sofistikovaných ERP systémů jako je SAP, znamená

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Plán EVVO ZŠ Heřmanice u Oder na školní rok 2009/2010 Heřmanice u Oder 27.8.2009 Mgr. Moravec Kamil, ředitel ZŠ Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka

Více

(společný záběr, vztahy)

(společný záběr, vztahy) Regionalistika a regionální rozvoj (společný záběr, vztahy) Program rozvoje regionu lze zpracovat v následující struktuře: A. Analýzy Regionální rozvoj zahrnuje územní aspekty, otázky ekonomické, - region

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu Globální svět a komunikace požadavky k předmětu SMK LS 2012/2013 PhDr. Iva Petrová iva.petrova.13@gmail.com Obsah předmětu V rámci předmětu bude věnována pozornost těmto tématům: Globální svět a komunikace

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Úvod Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Ve vazbě na základní předmět výzkumu v oblasti manažerského účetnictví manažersky orientované informační systémy, které by měly společně

Více

Jak se české banky připravují na BASEL III

Jak se české banky připravují na BASEL III Jak se české banky připravují na BASEL III Jan Kincl (Partner Grant Thornton Advisory) Andrew Dickson (Manager Grant Thornton Advisory) V současné době vzniká detailní podoba regulace BASEL III, její první

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Jan Labohý. environmentální pohled: Města ve věku změny klimatu

Jan Labohý. environmentální pohled: Města ve věku změny klimatu Jan Labohý environmentální pohled: Města ve věku změny klimatu Obecné trendy Více než polovina světové populace žije ve městech, do 2030 59 % (OSN, 2009) Města spotřebovávají 70% energie, 76% do 2030 (IEA,

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY Roman Malo Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky, malo@pef.mendelu.cz Abstrakt Problematika

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči?

Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči? Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči? Miloš Suchý 1, Martina Pátá 1, Richard Matyáš 2 1 Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví,

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Cíl: Informovat Informova o klíčové roli procesu strategického řízení pro udržitelný rozvoj podnikatelských subjektů.

Cíl: Informovat Informova o klíčové roli procesu strategického řízení pro udržitelný rozvoj podnikatelských subjektů. zdravotnických zařízení Process of health organizations strategic control Josef F. Palán Cíl: Informovat o klíčové roli procesu strategického řízení pro udržitelný rozvoj podnikatelských subjektů. Mapování

Více

Vize 2050 České republiky z perspektivy České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Mysli globálně jednej lokálně T. Baťa, podnikatel.

Vize 2050 České republiky z perspektivy České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Mysli globálně jednej lokálně T. Baťa, podnikatel. Vize 2050 České republiky z perspektivy České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj Mysli globálně jednej lokálně T. Baťa, podnikatel. V kontextu strategického rámce udržitelného rozvoje ČR připravila

Více

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí I. Úvodní ustanovení 1. Cíle energetické koncepce Smyslem energetické koncepce města nebo obce je vytvořit v dostatečném časovém horizontu podmínky

Více

Vývoj elektromobility v České republice

Vývoj elektromobility v České republice Vývoj elektromobility v České republice IVD konference: Energetika 21. století vize chytré a čisté energie Praha, 10. prosince 2014 Představení Zkušenosti > Přes 6 let zkušeností v consultingu > Několik

Více