AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně"

Transkript

1 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 Brno, květen 2011

2 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK Úvod 1.1 Základní informace AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá vysoká škola v Brně (dále jen akademie ) byla jako vysoká škola schválena Rozhodnutím MŠMT čj / ze dne , které nabylo právní moci dne Vlastní činnost akademie byla zahájena akademickým rokem 2001/2002, kdy poprvé nastoupili studenti do I. ročníku. Úplný název vysoké školy je AKADEMIE STING, o.p.s., se sídlem v Brně Používaná zkratka názvu: AKADEMIE STING Adresa: BRNO, Stromovka 1, Kraj Jihomoravský Adresa druhé budovy: BRNO, Pod nemocnicí 25 Telefon, FAX: E mail: Http: Nejvyšší představitel: doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc., rektor na základě plné moci, udělené předsedou správní rady V souladu se zakládací listinou je akademie zřízena k poskytování těchto činností: vzdělávácí a výzkumná, vědecká, vývojová a tvůrčí činnost, zejména v akreditovaných studijních programech podle zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, výchova a vzdělávání, zejména celoživotní vzdělávání, činnosti související. 1.2 Řízení vysoké školy Soukromá vysoká škola AKADEMIE STING má právní formu obecně prospěšné společnosti, organizační struktura školy je znázorněna v části 1.3. Školu řídí rektor, zásadní otázky jsou projednávány v kolegiu rektora. V důsledku akreditace bakalářského studijního programu Právní specializace bylo nutné upravit starou organizační strukturu, protože vznikla nová katedra, Katedra práva. Všechny zásadní skutečnosti ovlivňující řízení vysoké školy jsou uvedeny ve Statutu AKADEMIE STING a dalších vnitřních předpisech registrovaných MŠMT. 1

3 1.3 Organizační schéma vysoké školy 2

4 1.4 Složení orgánů školy dle zákona, statutu a vnitřních předpisů Správní rada: Ing. Pavel Svirák, Dr. předseda MUDr. Jana Králová Bc. Helena Králová Dozorčí rada: Mgr. Antonín Schneider předseda Věra Sadovská Radoslava Riesnerová Akademická rada: doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc., předseda AKADEMIE STING V Brně, rektor členové: Ing. Petr Bajer, CSc. doc. Ing. Josef Dobřický, CSc. Ing. Miroslav Hořický JUDr. Michal Chládek doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. Ing. David Král, Ph.D. prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc. doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. Ing. Oto Lipovský prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. JUDr. Dobromila Macháčková doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. Ing. Jiří Nekovář prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. Ing. Jarmila Obstová Věra Sadovská JUDr. Jan Stavinoha Ing. František Šebek, Ph.D. prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. Regionální hospodářská komora v Brně, ředitel AKADEMIE STING v Brně, vedoucí Katedry ekonomiky a řízení Svaz účetních, předseda ZO SÚ v Brně Městská část Brno Jundrov, místostarosta AKADEMIE STING v Brně, vedoucí Katedry aplikovaných disciplín AKADEMIE STING v Brně, prorektor Univerzita obrany v Brně, Fakulta ekonomiky a managementu, vedoucí Katedry ekonomie AKADEMIE STING v Brně, vedoucí Katedry práva Finanční ředitelství v Brně, ředitel Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Magistrát města Brna, Živnostenský úřad města Brna, vedoucí odboru Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko správní fakulta, vedoucí Katedry veřejné ekonomie Komora daňových poradců ČR, prezident Tourbus, a. s., člen představenstva Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, proděkanka Oblis, s.r.o., jednatelka společnosti AKADEMIE STING v Brně, prorektorka Městská správa sociálního zabezpečení v Brně, ředitel Mesit holding, a.s., ekonomický a obchodní náměstek Vysoká škola ekonomická, Fakulta financí a účetnictví, vedoucí Katedry veřejných 3

5 Akademický senát: Mgr. Antonín Schneider předseda členové Doc. Ing. Josef Dobřický, CSc. Doc. Ing. Oto Kubik, CSc. JUDr. Karel Běleja Doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. Ing. David Král, Ph.D. Ing. Kristýna Karešová Ing. Lukáš Trčka zástupci studentů Kamil Mráček SK RVŠ Kamil Mittash Michaela Farkašová Petr Procházka Dan Mrázek Michal Harásek Kolegium rektora Doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. rektor Ing. David Král, Ph.D. Věra Sadovská Ing. Jitka Matějková JUDr. Karel Běleja Doc. JUDr. Jiří Kroupa Doc. Ing. Josef Dobřický, CSc. Doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. Marie Švecová prorektor pro strategický rozvoj prorektorka pro VTEI kvestorka vedoucí katedry účetnictví a daní vedoucí katedry práva vedoucí katedry ekonomiky a řízení vedoucí katedry aplikovaných disciplín tajemnice školy Disciplinární komise: JUDr. Karel Běleja předseda Marie Švecová Hana Vašíčková zástupci studentů Markéta Pecková Kamil Mráček 4

6 1.5 Zastoupení školy Zastoupení v České konferenci rektorů: Doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. Zastoupení v RVŠ: Zastoupení v mezinárodních organizacích: Mgr. Antonín Schneider Ing. David Král, PhD. Kamil Mráček, člen SK RVŠ EDEN Klub REDILEM ECNAIS MEOPS Refernet Evropská asociace distančního vzdělávání sídlo Maďarsko Slovensko The Europen Council of National Associations of Independent Schools Middle Europen Organization of Private Schools Národní konsorcium Evropské referenční a expertní sítě odborného vzdělávání Členství v národních organizacích: RHK Brno SSŠ ČMS Sdružení účetních a daňových poradců v Brně Svaz účetních Úspěšná spolupráce je spojena zejména s následujícími organizacemi: Finanční ředitelství v Brně Komora daňových poradců České republiky se sídlem v Brně Svaz účetních, ZO v Brně Sdružení účetních a daňových poradců v Brně Magistrát města Brna, živnostenský odbor Veletrhy, a.s. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., v Brně Student Agency Institut Svazu účetních, a.s. Great Mate 5

7 Zastoupení soukromé vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích Tabulka č. 1 Organizace Stát Status Česká konference rektorů ČR člen Rada vysokých škol ČR člen předsednictva SK Rady vysokých škol ČR člen RHK Brno ČR člen SSŠČMS ČR předseda sekce, člen Rady SÚDP v Brně ČR člen představenstva Svaz účetních ČR člen EDEN Maďarsko člen REDILEM Slovensko člen ECNAIS Dánsko člen MEOPS Polsko člen REFERNet Velká Británie člen 1.6 Zastoupení žen v akademických orgánech vysoké školy Rektor muž Kvestor žena Kolegium rektora stálých členů 9, z toho ženy 3 Akademický senát stálých členů 14, z toho ženy 2 Akademická rada stálých členů 21, z toho ženy 4 Disciplinární komise stálých členů 5, z toho ženy Akreditované studijní programy nebo jejich části, uskutečňované mimo město, ve kterém má vysoká škola své sídlo, s výjimkou odborné praxe AKADEMIE STING neuskutečňuje žádný ze studijních programu mimo město Brno, ve kterém má své sídlo (tabulka č.1a) 2 Kvalita a excelence akademických činností 2.1 Přístup ke vzdělávání, prostupnost, celoživotní vzdělávání V souladu s aktualizovaným dlouhodobým záměrem vysoké školy byly v akademickém roku 2010/2011 otevřeny následující studijní programy: R Hospodářská politika a správa se studijními obory Zdaňování Finanční kontrola prezenční i kombinovaná forma studia prezenční i kombinovaná forma studia 6

8 62 08 R Ekonomika a management s jediným oborem Organizace a řízení malých a středních firem prezenční i kombinovaná forma studia R Právní specializace se studijními obory Právo v podnikání Právo ve veřejné správě prezenční i kombinovaná forma studia prezenční i kombinovaná forma studia T Ekonomika a management s jediným oborem Podniková ekonomika a management prezenční i kombinovaná forma studia. Student se může zaměřit do jedné ze dvou oblastí: Ekonomika a zdaňování nebo Management malých a středních firem. K naplnění mezinárodních dohod, jimiž je Česká republika vázána, ustanovení zák. č. 111/1998 Sb., v souladu se stanoviskem Akreditační komise MŠMT, jakož i v souladu se Statutem AKADEMIE STING, vznikl začátkem roku 2001 Pokyn rektora č. 1/2001, který umožňoval absolventům VOŠ ze škol se shodným nebo obdobným profilem studia jako mělo bakalářské studium AKADEMIE STING studovat bakalářský studijní program "Hospodářská politika a správa" se standardní dobou studia 3 roky za 2 roky, s tím že studenti byli povinni složit všechny zkoušky a splnit stejné studijní povinnosti jako studenti tříletého studia. Na základě doporučení MŠMT z listopadu 2005 vznikla Příloha k Pokynu rektora č. 3/2005, dle kterého byl od akademického roku 2005/2006 pro absolventy VOŠ otvírán jediný bakalářský studijní obor "Organizace a řízení malých a středních firem" v modifikované formě. Stále platí výše uvedené, tzn. studium trvá 4 semestry a studenti jsou povinni složit všechny zkoušky a splnit stejné studijní povinnosti jako studenti tříletého studia. I v roce 2010 se osvědčilo přijímat uchazeče o prezenční bakalářské studium na základě pohovoru o motivaci uchazeče a u uchazečů o kombinovanou formu požadovat také doklad o zajištění odborné praxe po standardní dobu studia i předložení tématu problému, který chtějí zpracovávat v průběhu studia a později dokončit jako bakalářskou práci. Tento model byl modifikován a použit i při přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia. K zajištění vyšší kvality a návaznosti mezi bakalářským a navazujícím magisterským studiem byly již v minulých letech v posledním ročníku bakalářského studia zavedeny předměty Veřejné finance a Controlling. Stejné předměty jsou studentům, kteří je v bakalářském studiu neabsolvovali, předepsány jako povinně volitelné v prvním ročníku navazujícího magisterského studia, takže tyto předměty musí absolvovat všichni studenti studující navazující magisterský studijní program. Počet studentů z VOŠ 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Celkem z VOŠ Sting z jiných VOŠ C e l k e m

9 Přehled akreditovaných studijních programů soukromé vysoké školy Tabulka č. 2a Studijní programy Celkem Skupiny akreditovaných mag. mag. bak. dokt. stud.prog studijních programů navazující P K P K P K ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost Celkem Škola pokračovala v realizaci kurzu celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV) v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu v délce dvou let a v rámci magisterského studijního programu v délce jednoho roku. Úspěšným absolventům kurzů CŽV, pokud se stanou studenty v souladu s Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 Sb., jsou uznány kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia. Tabulka č. 2e Skupina studijních programů (STUDPROG) Přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání soukromé vysoké školy kurzy orientované na výkon povolání do 15 do více do 15 hod. 100 hod. hod. kurzy zájmové U3V Celkem do 100 hod. Ekonomie 2 2 právo, právní a 1 1 veřejnosprávní činnost Celkem 3 3 více Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na soukromé vysoké škole Tabulka č. 2f Skupina studijních programů (STUDPROG) kurzy orientované na výkon povolání do do 100 více do hod. hod. hod. 8 kurzy zájmové U3V Celkem Do 100 hod. Ekonomie 3 3 právo, právní a 0 0 veřejnosprávní činnost Celkem 3 3 více

10 K navštěvovali kurzy CŽV celkem 3 posluchači v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu. V roce 2010 nebyl kurz CŽV otevřen. 2.2 Zájem o studium Tabulka č. 3 Zájem uchazečů o studium na soukromé vysoké škole Počet Skupiny studijních programů (STUDPROG) Podaných přihlášek Přihlášených Přijetí Přijatých Zapsaných Celkem Ekonomie Právo, právní a veřejnoprávní činnost Studenti v akreditovaných studijních programech K studovalo ve všech třech ročnících a všech formách bakalářských programů 642 studujících (vč. CŽV), z toho 245 studentů v prezenční formě studia a 397 ve formě kombinovaného studia. Studijní program R (Hospodářská politika a správa, obor Zdaňování a Finanční kontrola) si zvolilo 114 prezenčních studentů, 141 studentů kombinovaných. Studijní program R (Ekonomika a management v oboru Organizace a řízení malých a středních firem) studuje 99 studentů prezenčních, 170 studentů v kombinovaném studiu se standardní dobou studia 3 roky, 60 studentů v modifikované formě a 3 posluchači celoživotního vzdělávání. Studijní program R Právní specializace studuje 32 studentů v prezenční formě a 23 studentů v kombinované formě. V navazujícím magisterském programu T (Ekonomika a management v oboru Podniková ekonomika a management) v roce 2010 studovalo celkem 496 studentů, z toho v prezenční formě 150 studentů a v kombinované formě 346 studentů. K byl celkový počet studujících v bakalářském a magisterském studiu 1.138, z toho 395 studentů prezenčního studia, 740 studentů kombinovaného studia (z toho 3 posluchači CŽV). 9

11 Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech soukromé vysoké školy Tabulka č. 4 Skupiny studijních programů (STUDPROG) Studenti ve studijním programu bak. mag mag. navazující Celkem studentů (bez cžv) 1135 P K P K P K P K Ekonomie Právo, právní a veřejnoprávní činnost Celkem Studijní programy realizované společně s VOŠ, v cizích jazycích Studijní programy ve smyslu 81 zák. č. 111/1998 Sb., nejsou realizovány (tabulka č. 2d). Studijní programy v cizích jazycích (tabulka č. 2b, 2c) nejsou realizovány. 2.5 Absolventi vysoké školy Řádný termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia v akademickém roce 2010 byl ve dnech V tomto termínu složilo státní zkoušku 53 studentů prezenčního studia, z toho 47 studentů v oboru Zdaňování, 6 studentů v oboru Finanční kontrola. Z celkového počtu 127 studentů kombinovaného studia, kteří složili státní závěrečnou zkoušku ve výše uvedeném termínu, bylo 45 studentů v oboru Zdaňování, 18 studentů v oboru Finanční kontrola, 64 studentů v oboru Organizace a řízení malých a středních firem ( z toho 37 ve standardní kombinované formě, 27 v modifikované formě). V náhradním termínu dne složilo státní závěrečnou zkoušku 33 studentů. Z prezenčního studia uspělo 11 studentů, všichni v oboru Zdaňování. V kombinovaném studiu uspělo 22 studentů, z 5 studentů v oboru Zdaňování a 17 studentů v oboru Organizace a řízení malých a středních firem ( z toho 8 ve standardní kombinované formě, 9 v modifikované formě). V roce 2010 tedy složilo úspěšně státní závěrečnou zkoušku bakalářského studia 213 absolventů. 33 studentů mělo po dobu studia průměr do 1,5 a státní závěrečnou zkoušku složili s hodnocením výborně, takže studium ukončili s vyznamenáním. Komise při státních závěrečných zkouškách navrhovaly i studenty s výborným prospěchem a vynikající obhajobou bakalářské práce na Cenu rektora, která je spojena s finanční odměnou. Tohoto ocenění docílili 3 studenti. Celkem od založení školy úspěšně absolvovalo bakalářská studia již 1214 studentů, z toho 271 studentů v prezenčním studiu, 562 studentů v kombinované formě, 381 studentů v modifikované formě pro absolventy VOŠ. Řádný termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia v akademickém roce 2009/2010 byl ve dnech V tomto termínu složilo státní závěrečnou zkoušku 29 studentů prezenčního studia, 69 studentů kombinovaného studia, tj. 98 studentů 10

12 celkem. V náhradním termínu složilo státní závěrečnou zkoušku 16 studentů, z toho 6 studentů prezenčního studia a 10 studentů kombinovaného studia. V roce 2010 složilo celkem státní závěrečnou zkoušku 114 studentů magisterského studia (35 studentů prezenčního studia, 79 studentů kombinovaného studia. Čtyři studenti měli po dobu studia průměr do 1,5 a státní závěrečnou zkoušku složili s hodnocením výborně, takže studium ukončili s vyznamenáním. Komise při státních závěrečných zkouškách navrhla 3 studenty na Cenu rektora, která je spojena s finanční odměnou. Celkem svá magisterská studia na AKADEMII STING úspěšně ukončilo již 474 studenti, z toho 98 studentů v prezenční formě a 376 studentů v kombinované formě. V roce 2010 absolvovalo státní závěrečnou zkoušku 327 studentů. Celkem od založení školy úspěšně absolvovalo studia již 1688 studentů. Přehled počtu absolventů akreditovaných studijních programů soukromé vysoké školy od do Tabulka č. 5 Skupiny studijních programů (STUDPROG) Absolventi ve studijním programu bak. mag mag. navazující Celkem Absolventů 327 P K P K P K P K Ekonomie Celkem AKADEMIE STING provádí vlastní průzkumy a dotazníková šetření potřeb trhu práce, zejména potřeb klíčových zaměstnavatelů v JmK. Mimo to spolupracuje i s významnými organizacemi, jako je např. agentura SCIO.CZ. Ve spolupráci se SCIO.CZ sleduje také vývojové trendy zájmu uchazečů o jednotlivé obory na soukromých vysokých školách. Vzhledem k povinné praxi, která je součástí studijního plánu bakalářského studia prezenční formy, studenti nejsou znevýhodněni nedostatkem praxe a chybějícími pracovními návyky. Mimo to škola klade důraz na prohlubování znalosti cizích jazyků a počítačových dovednosti. V navazujícím magisterském studiu je naopak kladen důraz na získání schopností pro aplikaci teoretického poznání v praxi. Absolventi jsou schopni velmi dobře plnit úkoly středního a vrcholového managementu. I přesto, že v roce 2010 přetrvával negativní vliv hospodářské krize na finanční situaci podnikatelských i státních subjektů, mají absolventi školy stále velmi dobré uplatnění na trhu práce. To lze snadno zjistit na webových portálech státní správy. I podle studie MF Dnes z ledna 2010 má naše škola nejvyšší uplatnitelnost absolventů ekonomických oborů v JmK (absolventská nezaměstnanost ve výši 1,58%). Informační systém umožňuje sběr informací o dalším uplatnění absolventů v anketách a jejich následné zpracování do meziročních statistik. Vše je však podmíněno ochotou absolventů ke spolupráci. Přes veškerou snahu se nedaří přesvědčit absolventy školy k větší dlouhodobé spolupráci se školou. 11

13 2.6 Neúspěšní studenti na vysoké škole V roce 2007 nastoupilo do bakalářského studia 249 studentů. V letech přestoupilo 24 studentů z jiných vysokých škol. V průběhu let ukončilo z různých důvodů 30 studentů studium. U státních zkoušek v roce 2010 neuspělo 8 studentů, 4 studenti si odložili SZZ na rok 2011, 7 studentů opakuje 3 ročník, 2 studenti se omluvili, 1 student se neomluvil, tzn. celkem 52 studentů (tj. 20,88%) neukončilo studium ve standardní době. V roce 2008 nastoupilo do magisterského studia 127 studentů. Z jiných vysokých škol přestoupili 4 studenti. V průběhu let ukončilo z různých důvodů 5 studentů studium. U státních zkoušek neuspěli 3 studenti, 1 student si odložil SZZ na rok 2011, 7 studentů uspělo u SZZ až na druhý pokus, 2 studentky se se nedostavily a byly omluveny, 5 studentů opakuje druhý ročník tzn. celkem 23 studentů (tj. 18,11%) neukončilo studium ve standardní době. Přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programů soukromé vysoké školy od do Tabulka č. 6 Neúspěšní studenti ve studijním programu Skupiny studijních programů (STUDPROG) bak. mag mag. navazující *Celkem studentů P K P K P K P K Ekonomie Celkem *V tabulce nejsou započítáni studenti, kteří nastoupili a ukončili studium z různých důvodů v průběhu let Využívání kreditového systému na vysoké škole Na AKADEMII STING je zaveden klasický systém hodnocení formou zkoušek a zápočtů. Souběžně je zaveden kreditový systém podle ECTS. Student bakalářského studia získá 60 kreditů za každý akademický rok, tj. 180 kreditů za celé tříleté studium. Zvláště důsledně škola postupuje při započítávání kreditů účastníkům kurzů CŽV. Pokud posluchač kurz úspěšně ukončí, je mu při přechodu z kurzu do řádného studia započítáno 60% kreditů, tj. 108 kreditů. V magisterském studiu je počet kreditů za akademický rok 60, tj. za dvouleté magisterské studium celkem 120 kreditů. Účastníkům kurzu CŽV, kteří se stanou studenty na začátku druhého ročníků NMSP (tedy v 3. semestru) je možno uznat maximálně 72 kreditů (tj. 60% kreditů ze 120). Ovšem při splnění všech studijních povinností v souladu se studijním plánem získají za první ročník pouze 60 kreditů, které se jim uznají. Kreditní systém se začal v plné míře využívat při přestupech studentů z jiných vysokých škol. Porovnáním doložených studijních plánů se posuzuje nejen počet získaných kreditů, ale i obsah absolvovaných předmětů na jiné vysoké škole. Student může požádat o uznání zkoušek pouze při přijímacím řízení. 12

14 Všichni úspěšní absolventi školy od roku 2006 dostávají kromě bakalářského a magisterského diplomu i Dodatek k diplomu v českém a anglickém jazyce. 2.8 Odborná spolupráce s regionem AKADEMIE STING, o.p.s. je členskou firmou Regionální hospodářské komory v Brně a je svými reprezentanty zastoupena v legislativně právní sekci, smírčí komisi a spolupracuje s komisí školskou. V rámci členství spolupracuje s RHK na celé řadě dílčích regionálních projektů. RHK spolu s Komorou daňových poradců České republiky je tradičním spolupořadatelem mezinárodní konference Daně teorie a praxe. Prostřednictvím svých reprezentantů má škola velmi dobrou spolupráci s ekonomickými fakultami veřejných vysokých škol, zejména: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko správní fakulta Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta Univerzita obrany Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta veřejných financí a účetnictví Další spolupráce je tradičně spojena s následujícími organizacemi: Finanční ředitelství v Brně Komora daňových poradců České republiky se sídlem v Brně Svaz účetních, ZO v Brně Sdružení účetních a daňových poradců v Brně Magistrát města Brna, živnostenský odbor Veletrhy, a.s. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., v Brně Student Agency Institut Svazu účetních, a.s. Great Mate V roce 2010 byla AKADEMIE STING za dlouhodobé kvalitní výsledky vyhodnocena jako Nejlepší malá a střední firma města Brna. Představitelé školy převzali z rukou primátora a zástupce brněnské Regionální hospodářské komory pohár a diplom za 1. místo v anketě TOP MSP

15 2.9 Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků Akademičtí pracovníci soukromých vysokých škol přepočtené počty Tabulka č. 7a Akademičtí pracovníci (celkem 107) *Vědečtí celkem profesoři docenti odb. as. asistenti lektoři pracovníci 39,91 5,98 8,61 15,19 5,28 4,85 0 Tabulka č. 7 b Akademičtí pracovníci vysokých škol fyzické počty Akademičtí pracovníci celkem profesoři docenti odb. as. asistenti lektoři *Vědečtí pracovníci Tabulka č. 7c Věková struktura akademických pracovníků soukromé vysoké školy Věk Akademičtí pracovníci (celkem 107) * Vědečtí profesoři docenti odb. as. asistenti lektoři pracovníci celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy do 29 let let let let let nad 70 let Celkem * Ve sloupcích Vědečtí pracovníci jsou uvedeni Akademičtí pracovníci, kteří se podílejí na řešení vědecko výzkumných projektů na AKADEMII STING. V současnosti neexistují pracovníci zařazení jako Vědečtí pracovníci. 14

16 Tabulka č. 7d Přehled o počtu akademických pracovníků na soukromé vysoké škole Celkem 107 prof. 9 doc. 18 ost. 63 DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. 17 Personální zabezpečení Rozsahy úvazků 39,91 5,98 8,61 18,83 6,49 akad. pracovníků do 30 % do 50 % do 70 % do 100 % Vzdělávání zaměstnanců soukromé vysoké školy AKADEMIE STING klade mimořádný důraz na kvalitu výuky. Jako přednášející zde působí především interní profesoři a docenti, ale také profesoři a docenti z jiných vysokých škol. Jedná se o teoreticky fundované pracovníky s dostatečnými odbornými zkušenostmi. Zbývající přednášející jsou špičkoví představitelé z praxe v oborech, které přednášejí. Lze předpokládat, že všichni se průběžně vzdělávají jak v příslušné dovednosti odborné, tak v pedagogických a obecných dovednostech, aby byli schopni se adaptovat na nové podmínky ekonomické, technologické a sociální. Akademičtí pracovníci jsou zváni průběžně na akce pořádané RHK Brno, Živnostenským úřadem, Sdružením účetních a daňových poradců, Komorou daňových poradců, Úřadem práce a jiných významných institucí se sídlem v Brně. Tato pozvání v mnohém využívají. Sama AKADEMIE STING pořádá konferenci Daně teorie a praxe, které se každoročně účastní převážná většina akademických pracovníků. Totéž platí vzhledem k vysoké náročnosti na odbornost i u ostatních zaměstnanců. Mimo jiné, vedení školy projevuje vstřícnost a nejen podporuje, ale i umožňuje studium vysoké školy všem svým zaměstnancům, kteří projeví o studium zájem. Výše uvedené skutečnosti naznačují, že se však jedná především o sebevzdělávání, proto škola nevede zvlášť evidenci kurzů a dalších akcí, které přednášející a zaměstnanci absolvovali (tabulka č. 7e, 7f). V účetní evidenci jsou náklady na vzdělávání zaměstnanců podchyceny částkou Kč. Počet nově jmenovaných profesorů a docentů v roce 2010 Tabulka č. 7g Počet Věkový průměr Profesoři jmenovaní v roce Docenti jmenovaní v roce

17 2.11 Průměrná délka studia absolventů vysoké školy Standardní délka bakalářského studia studentů končících státní zkouškou (dále jen SZ) v červnu 2010 je v prezenční i kombinované formě 34 kalendářních měsíců. Průměrná délka studia 53 absolventů prezenčního studia byla 31,1 měsíců. U 100 absolventů kombinovaného studia byla 30,9 měsíců. U studentů v modifikované formě je standardní délka studia 22 měsíců, u 27 absolventů v řádném termínu byla taktéž 22 měsíců. Standardní délka navazujícího magisterského studia studentů končících SZ v květnu 2010 je v prezenční i kombinované formě 21 kalendářních měsíců. Průměrná délka studia 27 absolventů prezenční formy činila 21,1 měsíců a 65 absolventů kombinované formy 20,5 měsíců. Standardní délka bakalářského studia studentů končících SZ v září 2010 je v prezenční i kombinované formě 37 kalendářních měsíců, průměrná délka studia 8 absolventů prezenčního studia byla 34,2 měsíců. U 9 absolventů kombinovaného studia byla 32,2 měsíců. U studentů v modifikované formě je standardní délka studia 25 měsíců, u 9 absolventů končících v září byla 25 měsíců. Standardní délka navazujícího magisterského studia studentů končících SZ v září 2010 je v prezenční i kombinované formě 25 kalendářních měsíců. Průměrná délka studia 5 absolventů prezenční formy činila 25,3 měsíce a 9 absolventů kombinované formy 25,4 měsíce. Odchylky jsou způsobeny přestupy studentů z jiných vysokých škol Rozvoj výzkumné a vývojové činnosti V roce 2010 probíhala na Akademii STING vědeckovýzkumná činnost ve třech základních oblastech: vlastní institucionální výzkum, spolupráce na řešení projektů vědy a výzkumu, vědeckovýzkumná činnost studentů. Náklady na vědu a výzkum za rok 2010 dosáhly celkové částky tis. Kč, z toho: odborná literatura a software tis. Kč aktivní účast na konferencích 16 tis. Kč ostatní neinvestiční náklady 250 tis. Kč Zahrneme li do nákladů na vědu a výzkum v rámci vlastního institucionálního výzkumu i 1/3 z vyplacených mezd, tj tis. Kč, pak celková částka na vědu a výzkum v roce 2010 činila tis. Kč. Projekt vědy a výzkumu: Projekt VaV Ministerstva dopravy ČR č. CG s názvem: Návrh informační báze provozních předpisů CL a realizace mezinárodních požadavků na vzdělávání leteckého personálu", který je zařazený do Výzkumného programu Ministerstva dopravy s názvem Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy. Projekt byl v roce 2010 úspěšně ukončen a byla publikována závěrečná zpráva. 16

18 A. Interní institucionální výzkum byl v roce 2010 podporovaný ze zdrojů Akademie STING A.1 Výzkumný úkol č. 1 Daně teorie a praxe tuzemské účetní a daňové soustavy a souvisejících předpisů, zaměřený zejména na:. Praktické ekonomické a legislativní problémy, analýza a řešení, Optimalizace legislativního, zvláště daňového prostředí pro podnikání, zejména pro MSP Harmonizace účetnictví a daní ČR s EU. Výstupy: Sborník z mezinárodní konference Daně teorie a praxe 2010 organizovaný Akademii STING. 17 přednášejících z toho 3 pedagogové školy. Řešitelský tým: doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. vedoucí týmu doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc. JUDr. Zdeněk Kapitán, Ph.D Ing. Jitka Matějková Výstupy k úkolu jsou v článcích, publikovaných na konferencích viz publikační činnost členů A.2 Výzkumný úkol č. 2 Aplikace metod hodnotového managementu v průmyslové praxi. Řešitelský tým: Doc. Ing. Josef Dobřický, CSc. vedoucí týmu Ing. Vladimír Dostál, CSc. Ing. Lukáš Trčka Výstupy: Realizace spolupráce s firmami: Dobřický, J. Snížení výrobních nákladů stroje SKL 12 ECO za využití některých metodických principů hodnotové analýzy. Výzkumná zpráva. (Dosažená úspora 6,5 mil. Kč. Spolupráce s TOSHULIN, a. s.) Dobřický, J. Snížení výrobních nákladů stroje SKY 20 za využití některých metodických principů hodnotové analýzy.výzkumná zpráva. (Dosažená úspora 1,5 mil. Kč. Spolupráce s TOSHULIN, a. s.) Dobřický, J. Hodnotová analýza dvoupólového synchronního stroje 4A275 HW. Výzkumná zpráva. (Dosažená úspora 1,8 mil. Kč. Spolupráce s ČKD Nové Energo. Praha.) Výstupy k úkolu jsou v článcích, publikovaných na konferencích viz publikační činnost členů 17

19 A.3 Výzkumný úkol č. 3 Organizace a řízení malých a středních firem a) Podpora řízení malých a středních firem s využitím matematických metod. Řešitelský tým: Doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. vedoucí týmu Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. RNDr. Libor Žák, Ph.D Ing. Petr Jurák, Ph.D. Ing. Pavel Štarha, Ph.D Ing. Veronika Lacinová Ing. Lucie Pavlíčková Ing. Karel Martišek Výstupy: Činnost řešitelské skupiny se zaměřila na vybranou problematiku aplikací statistických metod pro podporu řízení malých a středních firem a na využití poznatků ve výuce statistiky na Akademii STING. Výstupy k úkolu jsou v článcích, publikovaných na konferencích viz publikační činnost členů b) Analýza problémů a návrhy na zlepšení podmínek pro rozvoj podnikání Řešitelský tým: Doc. Ing. Otto Kubik, CSc. vedoucí týmu Doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. Ing. Jitka Matějková JUDr. Karel Běleja Prof. Ing. Josef Hruška, CSc. Výstupy: Výstupy k úkolu jsou v článcích, publikovaných na konferencích viz publikační činnost členů c) Rozvoj managementu a marketingu MSP a zvyšování jejich konkurenceschopnosti Řešitelský tým: Ing. David Král, Ph.D vedoucí týmu Prof. Ing. Jiří Urbánek, CSc. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Doc. Ing. Josef Dobřický, CSc. Ing. Petr Musil, Ph.D Ing. Lukáš Trčka Doc. Ing. Ludmila Hromková, CSc. Doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. 18

20 Výstupy: Dobřický, J., Team Management Audit of a Company a Tool for a Corporate Knowledge Asset. IFKAD 2010 International Forum on Knowlwdge Asset Dynamics. 5th Edition on: Intellectual Capital in a Complex Business Landscape. IntellectualAssets Centre University of Basilicata. Matera 2010 Další výstupy k úkolu jsou v článcích, publikovaných na konferencích viz publikační činnost A.4 Další vědeckovýzkumné aktivity interních pracovníků Všichni docenti a profesoři školy v hlavním pracovním poměru jsou školiteli, oponenti doktorských prací a členové komisí pro obhajoby doktorských a diplomových prací na jedné i více veřejných vysokých škol. V průměru se tito pracovníci 30% své kapacity věnují vědeckovýzkumné činnosti, což má mimo jiné pozitivní vliv na kvalitu výuky akreditovaných studijních programů. Výstupy z interních výzkumných úkolů jsou prezentovány především formou publikační činnosti členů řešitelských týmů: A.4.1 Doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. Publikace a aktivní účast na konferencích Sadovský, Z., Matějková, J.: SME, daně etc. Sborník The XV th International Conference Theoretical and practical Aspects of Public Finance. Nakladatelství Oeconomica Praha. VŠE Praha. Apríl ISBN Matějková, J., Sadovský, Z.: Legislativní prostředí ČR a podnikání. Tradiční mezinárodní vědecká konference Firma a konkurenční prostředí. Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta ISBN Sadovský, Z.: Obecně prospěšné společnosti od ledna AKADEMIE STING v Brně, XIII. ročník mezinárodní odborné konference DANĚ teorie a praxe Brno 10. a ISBN Sadovský, Z., Matějková, J.: Quo vadis, vyšší odborné školy? Mezinárodní konference VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví, Katedra didaktiky ekonomických předmětů: Postavení vyšších odborných škol ekonomického zaměření v terciárním vzdělávání. VŠE v Praze 22. listopadu ISBN Posudky doktorských disertací Stanovisko školitele k disertační práci Ing. Petra Šimečka Hodnotový management a controlling. Brno Stanovisko školitele k pojednání o tématu disertační práce Ing. Jitky Zouharové Optimalizace rozvoje malého a středního podnikání. Brno Oponentní posudek doktorské disertace Nefinanční příčiny úpadků malých a středních podniků Ing. Evy Doležalové. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská. Brno Oponentní posudek doktorské disertace Role transferových daní v daňovém systému České republiky Ing. Břetislava Andrlíka. Mendelova univerzita v Brně, PEF. Brno

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2009 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2009 Brno, květen 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2009 1 Úvod 1.1 Základní informace AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2008 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2008 Brno, květen 2009 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2008 1. Úvod 1.1 Základní informace AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Podniková ekonomika a management (PEM) Navazující magisterský studijní program Ekonomika a management doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. 19. 9. 2017 Co potřebujeme pro úspěšnou profesní kariéru? Znalost

Více

Doktorské studium 2015-2016

Doktorské studium 2015-2016 Doktorské studium 015-01 Doktorské studium 015-01 Karviná, 18.3.015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS Doktorské

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Doktorské studium Karviná,

Doktorské studium Karviná, Doktorské studium 2016-2017 Karviná, 17.3.2016 1 Doktorské studium 2016-2017 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. vedoucí ÚDS

Více

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2 Příloha 2 Metodika zařazení do mzdových tříd Mzdová třída: AP4 Pro zařazení do dané třídy musí zaměstnanec splnit vždy všechny tučně vyznačené podmínky a alespoň jednu z dalších podmínek uvedených kurzivou:

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2015 Brno, květen 2016 OBSAH 1 ÚVOD... 4 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 4 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004 Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Evidenční číslo: 590 Garant: doc. JUDr. Zbyněk Švarc Další řešitelé: viz příloha 3 Výsledky projektu v porovnání

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Strukturovaný životopis

Strukturovaný životopis Strukturovaný životopis Jméno a příjmení: ANTONÍN STANĚK Datum a místo narození: 2. 3. 1966, Olomouc Adresa: Werichova 29, Olomouc, 77900 Pracoviště: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. STUDIJNÍ OBOR MANAGEMENT tříletý bakalářský studijní obor akademický titul bakalář - Bc.

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2014 Brno, květen 2013 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 Brno, květen 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 1 Úvod AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá vysoká

Více

Jistota, zkušenost, zlepšování

Jistota, zkušenost, zlepšování Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě Jistota, zkušenost, zlepšování Vážení členové akademické obce, dovolte mi, abych Vás

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Počty absolventů studijního oboru Účetnictví a daně v posledních 10-ti akademických letech Akademický rok Bakalářské studium Navazující magisterské studium 2015/2016

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo.

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. 5. Vysoké školy Vysoké školy představují nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Nabízejí akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 25. 4. 2013 Směrnice děkana č. 3/2013 Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Část první Úvodní

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

Katedra ekonomiky (182)

Katedra ekonomiky (182) Katedra ekonomiky (182) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra ekonomiky zajišťovala výuku předmětů, které poskytují především teoretické základy pro aplikované ekonomické disciplíny,

Více

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: PD/04/2013 POKYN DĚKANKY Datum vydání: 27. 2. 2013 Ú: 1. 2. 2013 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 9 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: Webová prezentace

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla Mendelova univerzita v Brně Ondřej Švehla 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně... 3 3 Studijní obory na PEF Mendelu... 3 3.1 Ekonomika a management... 3 3.2 Hospodářská

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Třebíč, květen 2007 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ RNDr.

Více

Požadavky OR studijního programu Demografie

Požadavky OR studijního programu Demografie Požadavky OR studijního programu Demografie Požadavky pro individuální studijní plán Absolvovat certifikovanou zkoušku ze světového neslovanského jazyka (např. FCE, CAE, TOEFEL) do konce 3. ročníku studia,

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Přihlášení ke studiu

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Přihlášení ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 100/2016 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v akademickém roce 2016/2017 18. 2. 2016 Článek 1 Úvodní ustanovení 1)

Více

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Rozvojové programy MŠMT na rok 2004 Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Program na podporu rozvoje internacionalizace podprogram d)

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Katedra řízení (190)

Katedra řízení (190) Katedra řízení (190) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Profilovým zaměřením Katedry řízení v oblasti výzkumu, výuky a poradenství je zkoumání činnosti podniků (především podniků zemědělské

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty) správní, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Navazující Bakalářské Magisterské magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1 0 4 technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 nauky

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY SMĚRNICE DĚKANA. Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie na FTK UP Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY SMĚRNICE DĚKANA. Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie na FTK UP Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY SMĚRNICE DĚKANA Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie na FTK UP Olomouc OBSAH: Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Předsedkyně oborové rady Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 2 182 07 Praha 8 tel.: 266 053 640 fax: 286 581 453

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Ekonomika a právo v podnikání

Ekonomika a právo v podnikání VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Ekonomika a právo v podnikání Bakalářská specializace v rámci oboru Ekonomika podniku. Magisterský studijní obor. Garant oboru: Prof. Dr. et Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek,

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

Doktorské studium na FPH VŠE. Martin Lukeš proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium

Doktorské studium na FPH VŠE. Martin Lukeš proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium Doktorské studium na FPH VŠE Martin Lukeš proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium 3.10.2016 1 1. Proč studovat doktorské studium Chtít přicházet věcem (korektním a metodicky správným způsobem) na

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Tento materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA a ve spolupráci s prorektorem doc. Ing. Davidem Tučkem, Ph.D. s cílem podpory spolupráce Univerzity

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více