AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně"

Transkript

1 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 Brno, květen 2011

2 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK Úvod 1.1 Základní informace AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá vysoká škola v Brně (dále jen akademie ) byla jako vysoká škola schválena Rozhodnutím MŠMT čj / ze dne , které nabylo právní moci dne Vlastní činnost akademie byla zahájena akademickým rokem 2001/2002, kdy poprvé nastoupili studenti do I. ročníku. Úplný název vysoké školy je AKADEMIE STING, o.p.s., se sídlem v Brně Používaná zkratka názvu: AKADEMIE STING Adresa: BRNO, Stromovka 1, Kraj Jihomoravský Adresa druhé budovy: BRNO, Pod nemocnicí 25 Telefon, FAX: E mail: Http: Nejvyšší představitel: doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc., rektor na základě plné moci, udělené předsedou správní rady V souladu se zakládací listinou je akademie zřízena k poskytování těchto činností: vzdělávácí a výzkumná, vědecká, vývojová a tvůrčí činnost, zejména v akreditovaných studijních programech podle zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, výchova a vzdělávání, zejména celoživotní vzdělávání, činnosti související. 1.2 Řízení vysoké školy Soukromá vysoká škola AKADEMIE STING má právní formu obecně prospěšné společnosti, organizační struktura školy je znázorněna v části 1.3. Školu řídí rektor, zásadní otázky jsou projednávány v kolegiu rektora. V důsledku akreditace bakalářského studijního programu Právní specializace bylo nutné upravit starou organizační strukturu, protože vznikla nová katedra, Katedra práva. Všechny zásadní skutečnosti ovlivňující řízení vysoké školy jsou uvedeny ve Statutu AKADEMIE STING a dalších vnitřních předpisech registrovaných MŠMT. 1

3 1.3 Organizační schéma vysoké školy 2

4 1.4 Složení orgánů školy dle zákona, statutu a vnitřních předpisů Správní rada: Ing. Pavel Svirák, Dr. předseda MUDr. Jana Králová Bc. Helena Králová Dozorčí rada: Mgr. Antonín Schneider předseda Věra Sadovská Radoslava Riesnerová Akademická rada: doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc., předseda AKADEMIE STING V Brně, rektor členové: Ing. Petr Bajer, CSc. doc. Ing. Josef Dobřický, CSc. Ing. Miroslav Hořický JUDr. Michal Chládek doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. Ing. David Král, Ph.D. prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc. doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. Ing. Oto Lipovský prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. JUDr. Dobromila Macháčková doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. Ing. Jiří Nekovář prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. Ing. Jarmila Obstová Věra Sadovská JUDr. Jan Stavinoha Ing. František Šebek, Ph.D. prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. Regionální hospodářská komora v Brně, ředitel AKADEMIE STING v Brně, vedoucí Katedry ekonomiky a řízení Svaz účetních, předseda ZO SÚ v Brně Městská část Brno Jundrov, místostarosta AKADEMIE STING v Brně, vedoucí Katedry aplikovaných disciplín AKADEMIE STING v Brně, prorektor Univerzita obrany v Brně, Fakulta ekonomiky a managementu, vedoucí Katedry ekonomie AKADEMIE STING v Brně, vedoucí Katedry práva Finanční ředitelství v Brně, ředitel Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Magistrát města Brna, Živnostenský úřad města Brna, vedoucí odboru Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko správní fakulta, vedoucí Katedry veřejné ekonomie Komora daňových poradců ČR, prezident Tourbus, a. s., člen představenstva Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, proděkanka Oblis, s.r.o., jednatelka společnosti AKADEMIE STING v Brně, prorektorka Městská správa sociálního zabezpečení v Brně, ředitel Mesit holding, a.s., ekonomický a obchodní náměstek Vysoká škola ekonomická, Fakulta financí a účetnictví, vedoucí Katedry veřejných 3

5 Akademický senát: Mgr. Antonín Schneider předseda členové Doc. Ing. Josef Dobřický, CSc. Doc. Ing. Oto Kubik, CSc. JUDr. Karel Běleja Doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. Ing. David Král, Ph.D. Ing. Kristýna Karešová Ing. Lukáš Trčka zástupci studentů Kamil Mráček SK RVŠ Kamil Mittash Michaela Farkašová Petr Procházka Dan Mrázek Michal Harásek Kolegium rektora Doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. rektor Ing. David Král, Ph.D. Věra Sadovská Ing. Jitka Matějková JUDr. Karel Běleja Doc. JUDr. Jiří Kroupa Doc. Ing. Josef Dobřický, CSc. Doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. Marie Švecová prorektor pro strategický rozvoj prorektorka pro VTEI kvestorka vedoucí katedry účetnictví a daní vedoucí katedry práva vedoucí katedry ekonomiky a řízení vedoucí katedry aplikovaných disciplín tajemnice školy Disciplinární komise: JUDr. Karel Běleja předseda Marie Švecová Hana Vašíčková zástupci studentů Markéta Pecková Kamil Mráček 4

6 1.5 Zastoupení školy Zastoupení v České konferenci rektorů: Doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. Zastoupení v RVŠ: Zastoupení v mezinárodních organizacích: Mgr. Antonín Schneider Ing. David Král, PhD. Kamil Mráček, člen SK RVŠ EDEN Klub REDILEM ECNAIS MEOPS Refernet Evropská asociace distančního vzdělávání sídlo Maďarsko Slovensko The Europen Council of National Associations of Independent Schools Middle Europen Organization of Private Schools Národní konsorcium Evropské referenční a expertní sítě odborného vzdělávání Členství v národních organizacích: RHK Brno SSŠ ČMS Sdružení účetních a daňových poradců v Brně Svaz účetních Úspěšná spolupráce je spojena zejména s následujícími organizacemi: Finanční ředitelství v Brně Komora daňových poradců České republiky se sídlem v Brně Svaz účetních, ZO v Brně Sdružení účetních a daňových poradců v Brně Magistrát města Brna, živnostenský odbor Veletrhy, a.s. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., v Brně Student Agency Institut Svazu účetních, a.s. Great Mate 5

7 Zastoupení soukromé vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích Tabulka č. 1 Organizace Stát Status Česká konference rektorů ČR člen Rada vysokých škol ČR člen předsednictva SK Rady vysokých škol ČR člen RHK Brno ČR člen SSŠČMS ČR předseda sekce, člen Rady SÚDP v Brně ČR člen představenstva Svaz účetních ČR člen EDEN Maďarsko člen REDILEM Slovensko člen ECNAIS Dánsko člen MEOPS Polsko člen REFERNet Velká Británie člen 1.6 Zastoupení žen v akademických orgánech vysoké školy Rektor muž Kvestor žena Kolegium rektora stálých členů 9, z toho ženy 3 Akademický senát stálých členů 14, z toho ženy 2 Akademická rada stálých členů 21, z toho ženy 4 Disciplinární komise stálých členů 5, z toho ženy Akreditované studijní programy nebo jejich části, uskutečňované mimo město, ve kterém má vysoká škola své sídlo, s výjimkou odborné praxe AKADEMIE STING neuskutečňuje žádný ze studijních programu mimo město Brno, ve kterém má své sídlo (tabulka č.1a) 2 Kvalita a excelence akademických činností 2.1 Přístup ke vzdělávání, prostupnost, celoživotní vzdělávání V souladu s aktualizovaným dlouhodobým záměrem vysoké školy byly v akademickém roku 2010/2011 otevřeny následující studijní programy: R Hospodářská politika a správa se studijními obory Zdaňování Finanční kontrola prezenční i kombinovaná forma studia prezenční i kombinovaná forma studia 6

8 62 08 R Ekonomika a management s jediným oborem Organizace a řízení malých a středních firem prezenční i kombinovaná forma studia R Právní specializace se studijními obory Právo v podnikání Právo ve veřejné správě prezenční i kombinovaná forma studia prezenční i kombinovaná forma studia T Ekonomika a management s jediným oborem Podniková ekonomika a management prezenční i kombinovaná forma studia. Student se může zaměřit do jedné ze dvou oblastí: Ekonomika a zdaňování nebo Management malých a středních firem. K naplnění mezinárodních dohod, jimiž je Česká republika vázána, ustanovení zák. č. 111/1998 Sb., v souladu se stanoviskem Akreditační komise MŠMT, jakož i v souladu se Statutem AKADEMIE STING, vznikl začátkem roku 2001 Pokyn rektora č. 1/2001, který umožňoval absolventům VOŠ ze škol se shodným nebo obdobným profilem studia jako mělo bakalářské studium AKADEMIE STING studovat bakalářský studijní program "Hospodářská politika a správa" se standardní dobou studia 3 roky za 2 roky, s tím že studenti byli povinni složit všechny zkoušky a splnit stejné studijní povinnosti jako studenti tříletého studia. Na základě doporučení MŠMT z listopadu 2005 vznikla Příloha k Pokynu rektora č. 3/2005, dle kterého byl od akademického roku 2005/2006 pro absolventy VOŠ otvírán jediný bakalářský studijní obor "Organizace a řízení malých a středních firem" v modifikované formě. Stále platí výše uvedené, tzn. studium trvá 4 semestry a studenti jsou povinni složit všechny zkoušky a splnit stejné studijní povinnosti jako studenti tříletého studia. I v roce 2010 se osvědčilo přijímat uchazeče o prezenční bakalářské studium na základě pohovoru o motivaci uchazeče a u uchazečů o kombinovanou formu požadovat také doklad o zajištění odborné praxe po standardní dobu studia i předložení tématu problému, který chtějí zpracovávat v průběhu studia a později dokončit jako bakalářskou práci. Tento model byl modifikován a použit i při přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia. K zajištění vyšší kvality a návaznosti mezi bakalářským a navazujícím magisterským studiem byly již v minulých letech v posledním ročníku bakalářského studia zavedeny předměty Veřejné finance a Controlling. Stejné předměty jsou studentům, kteří je v bakalářském studiu neabsolvovali, předepsány jako povinně volitelné v prvním ročníku navazujícího magisterského studia, takže tyto předměty musí absolvovat všichni studenti studující navazující magisterský studijní program. Počet studentů z VOŠ 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Celkem z VOŠ Sting z jiných VOŠ C e l k e m

9 Přehled akreditovaných studijních programů soukromé vysoké školy Tabulka č. 2a Studijní programy Celkem Skupiny akreditovaných mag. mag. bak. dokt. stud.prog studijních programů navazující P K P K P K ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost Celkem Škola pokračovala v realizaci kurzu celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV) v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu v délce dvou let a v rámci magisterského studijního programu v délce jednoho roku. Úspěšným absolventům kurzů CŽV, pokud se stanou studenty v souladu s Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 Sb., jsou uznány kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia. Tabulka č. 2e Skupina studijních programů (STUDPROG) Přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání soukromé vysoké školy kurzy orientované na výkon povolání do 15 do více do 15 hod. 100 hod. hod. kurzy zájmové U3V Celkem do 100 hod. Ekonomie 2 2 právo, právní a 1 1 veřejnosprávní činnost Celkem 3 3 více Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na soukromé vysoké škole Tabulka č. 2f Skupina studijních programů (STUDPROG) kurzy orientované na výkon povolání do do 100 více do hod. hod. hod. 8 kurzy zájmové U3V Celkem Do 100 hod. Ekonomie 3 3 právo, právní a 0 0 veřejnosprávní činnost Celkem 3 3 více

10 K navštěvovali kurzy CŽV celkem 3 posluchači v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu. V roce 2010 nebyl kurz CŽV otevřen. 2.2 Zájem o studium Tabulka č. 3 Zájem uchazečů o studium na soukromé vysoké škole Počet Skupiny studijních programů (STUDPROG) Podaných přihlášek Přihlášených Přijetí Přijatých Zapsaných Celkem Ekonomie Právo, právní a veřejnoprávní činnost Studenti v akreditovaných studijních programech K studovalo ve všech třech ročnících a všech formách bakalářských programů 642 studujících (vč. CŽV), z toho 245 studentů v prezenční formě studia a 397 ve formě kombinovaného studia. Studijní program R (Hospodářská politika a správa, obor Zdaňování a Finanční kontrola) si zvolilo 114 prezenčních studentů, 141 studentů kombinovaných. Studijní program R (Ekonomika a management v oboru Organizace a řízení malých a středních firem) studuje 99 studentů prezenčních, 170 studentů v kombinovaném studiu se standardní dobou studia 3 roky, 60 studentů v modifikované formě a 3 posluchači celoživotního vzdělávání. Studijní program R Právní specializace studuje 32 studentů v prezenční formě a 23 studentů v kombinované formě. V navazujícím magisterském programu T (Ekonomika a management v oboru Podniková ekonomika a management) v roce 2010 studovalo celkem 496 studentů, z toho v prezenční formě 150 studentů a v kombinované formě 346 studentů. K byl celkový počet studujících v bakalářském a magisterském studiu 1.138, z toho 395 studentů prezenčního studia, 740 studentů kombinovaného studia (z toho 3 posluchači CŽV). 9

11 Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech soukromé vysoké školy Tabulka č. 4 Skupiny studijních programů (STUDPROG) Studenti ve studijním programu bak. mag mag. navazující Celkem studentů (bez cžv) 1135 P K P K P K P K Ekonomie Právo, právní a veřejnoprávní činnost Celkem Studijní programy realizované společně s VOŠ, v cizích jazycích Studijní programy ve smyslu 81 zák. č. 111/1998 Sb., nejsou realizovány (tabulka č. 2d). Studijní programy v cizích jazycích (tabulka č. 2b, 2c) nejsou realizovány. 2.5 Absolventi vysoké školy Řádný termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia v akademickém roce 2010 byl ve dnech V tomto termínu složilo státní zkoušku 53 studentů prezenčního studia, z toho 47 studentů v oboru Zdaňování, 6 studentů v oboru Finanční kontrola. Z celkového počtu 127 studentů kombinovaného studia, kteří složili státní závěrečnou zkoušku ve výše uvedeném termínu, bylo 45 studentů v oboru Zdaňování, 18 studentů v oboru Finanční kontrola, 64 studentů v oboru Organizace a řízení malých a středních firem ( z toho 37 ve standardní kombinované formě, 27 v modifikované formě). V náhradním termínu dne složilo státní závěrečnou zkoušku 33 studentů. Z prezenčního studia uspělo 11 studentů, všichni v oboru Zdaňování. V kombinovaném studiu uspělo 22 studentů, z 5 studentů v oboru Zdaňování a 17 studentů v oboru Organizace a řízení malých a středních firem ( z toho 8 ve standardní kombinované formě, 9 v modifikované formě). V roce 2010 tedy složilo úspěšně státní závěrečnou zkoušku bakalářského studia 213 absolventů. 33 studentů mělo po dobu studia průměr do 1,5 a státní závěrečnou zkoušku složili s hodnocením výborně, takže studium ukončili s vyznamenáním. Komise při státních závěrečných zkouškách navrhovaly i studenty s výborným prospěchem a vynikající obhajobou bakalářské práce na Cenu rektora, která je spojena s finanční odměnou. Tohoto ocenění docílili 3 studenti. Celkem od založení školy úspěšně absolvovalo bakalářská studia již 1214 studentů, z toho 271 studentů v prezenčním studiu, 562 studentů v kombinované formě, 381 studentů v modifikované formě pro absolventy VOŠ. Řádný termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia v akademickém roce 2009/2010 byl ve dnech V tomto termínu složilo státní závěrečnou zkoušku 29 studentů prezenčního studia, 69 studentů kombinovaného studia, tj. 98 studentů 10

12 celkem. V náhradním termínu složilo státní závěrečnou zkoušku 16 studentů, z toho 6 studentů prezenčního studia a 10 studentů kombinovaného studia. V roce 2010 složilo celkem státní závěrečnou zkoušku 114 studentů magisterského studia (35 studentů prezenčního studia, 79 studentů kombinovaného studia. Čtyři studenti měli po dobu studia průměr do 1,5 a státní závěrečnou zkoušku složili s hodnocením výborně, takže studium ukončili s vyznamenáním. Komise při státních závěrečných zkouškách navrhla 3 studenty na Cenu rektora, která je spojena s finanční odměnou. Celkem svá magisterská studia na AKADEMII STING úspěšně ukončilo již 474 studenti, z toho 98 studentů v prezenční formě a 376 studentů v kombinované formě. V roce 2010 absolvovalo státní závěrečnou zkoušku 327 studentů. Celkem od založení školy úspěšně absolvovalo studia již 1688 studentů. Přehled počtu absolventů akreditovaných studijních programů soukromé vysoké školy od do Tabulka č. 5 Skupiny studijních programů (STUDPROG) Absolventi ve studijním programu bak. mag mag. navazující Celkem Absolventů 327 P K P K P K P K Ekonomie Celkem AKADEMIE STING provádí vlastní průzkumy a dotazníková šetření potřeb trhu práce, zejména potřeb klíčových zaměstnavatelů v JmK. Mimo to spolupracuje i s významnými organizacemi, jako je např. agentura SCIO.CZ. Ve spolupráci se SCIO.CZ sleduje také vývojové trendy zájmu uchazečů o jednotlivé obory na soukromých vysokých školách. Vzhledem k povinné praxi, která je součástí studijního plánu bakalářského studia prezenční formy, studenti nejsou znevýhodněni nedostatkem praxe a chybějícími pracovními návyky. Mimo to škola klade důraz na prohlubování znalosti cizích jazyků a počítačových dovednosti. V navazujícím magisterském studiu je naopak kladen důraz na získání schopností pro aplikaci teoretického poznání v praxi. Absolventi jsou schopni velmi dobře plnit úkoly středního a vrcholového managementu. I přesto, že v roce 2010 přetrvával negativní vliv hospodářské krize na finanční situaci podnikatelských i státních subjektů, mají absolventi školy stále velmi dobré uplatnění na trhu práce. To lze snadno zjistit na webových portálech státní správy. I podle studie MF Dnes z ledna 2010 má naše škola nejvyšší uplatnitelnost absolventů ekonomických oborů v JmK (absolventská nezaměstnanost ve výši 1,58%). Informační systém umožňuje sběr informací o dalším uplatnění absolventů v anketách a jejich následné zpracování do meziročních statistik. Vše je však podmíněno ochotou absolventů ke spolupráci. Přes veškerou snahu se nedaří přesvědčit absolventy školy k větší dlouhodobé spolupráci se školou. 11

13 2.6 Neúspěšní studenti na vysoké škole V roce 2007 nastoupilo do bakalářského studia 249 studentů. V letech přestoupilo 24 studentů z jiných vysokých škol. V průběhu let ukončilo z různých důvodů 30 studentů studium. U státních zkoušek v roce 2010 neuspělo 8 studentů, 4 studenti si odložili SZZ na rok 2011, 7 studentů opakuje 3 ročník, 2 studenti se omluvili, 1 student se neomluvil, tzn. celkem 52 studentů (tj. 20,88%) neukončilo studium ve standardní době. V roce 2008 nastoupilo do magisterského studia 127 studentů. Z jiných vysokých škol přestoupili 4 studenti. V průběhu let ukončilo z různých důvodů 5 studentů studium. U státních zkoušek neuspěli 3 studenti, 1 student si odložil SZZ na rok 2011, 7 studentů uspělo u SZZ až na druhý pokus, 2 studentky se se nedostavily a byly omluveny, 5 studentů opakuje druhý ročník tzn. celkem 23 studentů (tj. 18,11%) neukončilo studium ve standardní době. Přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programů soukromé vysoké školy od do Tabulka č. 6 Neúspěšní studenti ve studijním programu Skupiny studijních programů (STUDPROG) bak. mag mag. navazující *Celkem studentů P K P K P K P K Ekonomie Celkem *V tabulce nejsou započítáni studenti, kteří nastoupili a ukončili studium z různých důvodů v průběhu let Využívání kreditového systému na vysoké škole Na AKADEMII STING je zaveden klasický systém hodnocení formou zkoušek a zápočtů. Souběžně je zaveden kreditový systém podle ECTS. Student bakalářského studia získá 60 kreditů za každý akademický rok, tj. 180 kreditů za celé tříleté studium. Zvláště důsledně škola postupuje při započítávání kreditů účastníkům kurzů CŽV. Pokud posluchač kurz úspěšně ukončí, je mu při přechodu z kurzu do řádného studia započítáno 60% kreditů, tj. 108 kreditů. V magisterském studiu je počet kreditů za akademický rok 60, tj. za dvouleté magisterské studium celkem 120 kreditů. Účastníkům kurzu CŽV, kteří se stanou studenty na začátku druhého ročníků NMSP (tedy v 3. semestru) je možno uznat maximálně 72 kreditů (tj. 60% kreditů ze 120). Ovšem při splnění všech studijních povinností v souladu se studijním plánem získají za první ročník pouze 60 kreditů, které se jim uznají. Kreditní systém se začal v plné míře využívat při přestupech studentů z jiných vysokých škol. Porovnáním doložených studijních plánů se posuzuje nejen počet získaných kreditů, ale i obsah absolvovaných předmětů na jiné vysoké škole. Student může požádat o uznání zkoušek pouze při přijímacím řízení. 12

14 Všichni úspěšní absolventi školy od roku 2006 dostávají kromě bakalářského a magisterského diplomu i Dodatek k diplomu v českém a anglickém jazyce. 2.8 Odborná spolupráce s regionem AKADEMIE STING, o.p.s. je členskou firmou Regionální hospodářské komory v Brně a je svými reprezentanty zastoupena v legislativně právní sekci, smírčí komisi a spolupracuje s komisí školskou. V rámci členství spolupracuje s RHK na celé řadě dílčích regionálních projektů. RHK spolu s Komorou daňových poradců České republiky je tradičním spolupořadatelem mezinárodní konference Daně teorie a praxe. Prostřednictvím svých reprezentantů má škola velmi dobrou spolupráci s ekonomickými fakultami veřejných vysokých škol, zejména: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko správní fakulta Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta Univerzita obrany Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta veřejných financí a účetnictví Další spolupráce je tradičně spojena s následujícími organizacemi: Finanční ředitelství v Brně Komora daňových poradců České republiky se sídlem v Brně Svaz účetních, ZO v Brně Sdružení účetních a daňových poradců v Brně Magistrát města Brna, živnostenský odbor Veletrhy, a.s. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., v Brně Student Agency Institut Svazu účetních, a.s. Great Mate V roce 2010 byla AKADEMIE STING za dlouhodobé kvalitní výsledky vyhodnocena jako Nejlepší malá a střední firma města Brna. Představitelé školy převzali z rukou primátora a zástupce brněnské Regionální hospodářské komory pohár a diplom za 1. místo v anketě TOP MSP

15 2.9 Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků Akademičtí pracovníci soukromých vysokých škol přepočtené počty Tabulka č. 7a Akademičtí pracovníci (celkem 107) *Vědečtí celkem profesoři docenti odb. as. asistenti lektoři pracovníci 39,91 5,98 8,61 15,19 5,28 4,85 0 Tabulka č. 7 b Akademičtí pracovníci vysokých škol fyzické počty Akademičtí pracovníci celkem profesoři docenti odb. as. asistenti lektoři *Vědečtí pracovníci Tabulka č. 7c Věková struktura akademických pracovníků soukromé vysoké školy Věk Akademičtí pracovníci (celkem 107) * Vědečtí profesoři docenti odb. as. asistenti lektoři pracovníci celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy do 29 let let let let let nad 70 let Celkem * Ve sloupcích Vědečtí pracovníci jsou uvedeni Akademičtí pracovníci, kteří se podílejí na řešení vědecko výzkumných projektů na AKADEMII STING. V současnosti neexistují pracovníci zařazení jako Vědečtí pracovníci. 14

16 Tabulka č. 7d Přehled o počtu akademických pracovníků na soukromé vysoké škole Celkem 107 prof. 9 doc. 18 ost. 63 DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. 17 Personální zabezpečení Rozsahy úvazků 39,91 5,98 8,61 18,83 6,49 akad. pracovníků do 30 % do 50 % do 70 % do 100 % Vzdělávání zaměstnanců soukromé vysoké školy AKADEMIE STING klade mimořádný důraz na kvalitu výuky. Jako přednášející zde působí především interní profesoři a docenti, ale také profesoři a docenti z jiných vysokých škol. Jedná se o teoreticky fundované pracovníky s dostatečnými odbornými zkušenostmi. Zbývající přednášející jsou špičkoví představitelé z praxe v oborech, které přednášejí. Lze předpokládat, že všichni se průběžně vzdělávají jak v příslušné dovednosti odborné, tak v pedagogických a obecných dovednostech, aby byli schopni se adaptovat na nové podmínky ekonomické, technologické a sociální. Akademičtí pracovníci jsou zváni průběžně na akce pořádané RHK Brno, Živnostenským úřadem, Sdružením účetních a daňových poradců, Komorou daňových poradců, Úřadem práce a jiných významných institucí se sídlem v Brně. Tato pozvání v mnohém využívají. Sama AKADEMIE STING pořádá konferenci Daně teorie a praxe, které se každoročně účastní převážná většina akademických pracovníků. Totéž platí vzhledem k vysoké náročnosti na odbornost i u ostatních zaměstnanců. Mimo jiné, vedení školy projevuje vstřícnost a nejen podporuje, ale i umožňuje studium vysoké školy všem svým zaměstnancům, kteří projeví o studium zájem. Výše uvedené skutečnosti naznačují, že se však jedná především o sebevzdělávání, proto škola nevede zvlášť evidenci kurzů a dalších akcí, které přednášející a zaměstnanci absolvovali (tabulka č. 7e, 7f). V účetní evidenci jsou náklady na vzdělávání zaměstnanců podchyceny částkou Kč. Počet nově jmenovaných profesorů a docentů v roce 2010 Tabulka č. 7g Počet Věkový průměr Profesoři jmenovaní v roce Docenti jmenovaní v roce

17 2.11 Průměrná délka studia absolventů vysoké školy Standardní délka bakalářského studia studentů končících státní zkouškou (dále jen SZ) v červnu 2010 je v prezenční i kombinované formě 34 kalendářních měsíců. Průměrná délka studia 53 absolventů prezenčního studia byla 31,1 měsíců. U 100 absolventů kombinovaného studia byla 30,9 měsíců. U studentů v modifikované formě je standardní délka studia 22 měsíců, u 27 absolventů v řádném termínu byla taktéž 22 měsíců. Standardní délka navazujícího magisterského studia studentů končících SZ v květnu 2010 je v prezenční i kombinované formě 21 kalendářních měsíců. Průměrná délka studia 27 absolventů prezenční formy činila 21,1 měsíců a 65 absolventů kombinované formy 20,5 měsíců. Standardní délka bakalářského studia studentů končících SZ v září 2010 je v prezenční i kombinované formě 37 kalendářních měsíců, průměrná délka studia 8 absolventů prezenčního studia byla 34,2 měsíců. U 9 absolventů kombinovaného studia byla 32,2 měsíců. U studentů v modifikované formě je standardní délka studia 25 měsíců, u 9 absolventů končících v září byla 25 měsíců. Standardní délka navazujícího magisterského studia studentů končících SZ v září 2010 je v prezenční i kombinované formě 25 kalendářních měsíců. Průměrná délka studia 5 absolventů prezenční formy činila 25,3 měsíce a 9 absolventů kombinované formy 25,4 měsíce. Odchylky jsou způsobeny přestupy studentů z jiných vysokých škol Rozvoj výzkumné a vývojové činnosti V roce 2010 probíhala na Akademii STING vědeckovýzkumná činnost ve třech základních oblastech: vlastní institucionální výzkum, spolupráce na řešení projektů vědy a výzkumu, vědeckovýzkumná činnost studentů. Náklady na vědu a výzkum za rok 2010 dosáhly celkové částky tis. Kč, z toho: odborná literatura a software tis. Kč aktivní účast na konferencích 16 tis. Kč ostatní neinvestiční náklady 250 tis. Kč Zahrneme li do nákladů na vědu a výzkum v rámci vlastního institucionálního výzkumu i 1/3 z vyplacených mezd, tj tis. Kč, pak celková částka na vědu a výzkum v roce 2010 činila tis. Kč. Projekt vědy a výzkumu: Projekt VaV Ministerstva dopravy ČR č. CG s názvem: Návrh informační báze provozních předpisů CL a realizace mezinárodních požadavků na vzdělávání leteckého personálu", který je zařazený do Výzkumného programu Ministerstva dopravy s názvem Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy. Projekt byl v roce 2010 úspěšně ukončen a byla publikována závěrečná zpráva. 16

18 A. Interní institucionální výzkum byl v roce 2010 podporovaný ze zdrojů Akademie STING A.1 Výzkumný úkol č. 1 Daně teorie a praxe tuzemské účetní a daňové soustavy a souvisejících předpisů, zaměřený zejména na:. Praktické ekonomické a legislativní problémy, analýza a řešení, Optimalizace legislativního, zvláště daňového prostředí pro podnikání, zejména pro MSP Harmonizace účetnictví a daní ČR s EU. Výstupy: Sborník z mezinárodní konference Daně teorie a praxe 2010 organizovaný Akademii STING. 17 přednášejících z toho 3 pedagogové školy. Řešitelský tým: doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. vedoucí týmu doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc. JUDr. Zdeněk Kapitán, Ph.D Ing. Jitka Matějková Výstupy k úkolu jsou v článcích, publikovaných na konferencích viz publikační činnost členů A.2 Výzkumný úkol č. 2 Aplikace metod hodnotového managementu v průmyslové praxi. Řešitelský tým: Doc. Ing. Josef Dobřický, CSc. vedoucí týmu Ing. Vladimír Dostál, CSc. Ing. Lukáš Trčka Výstupy: Realizace spolupráce s firmami: Dobřický, J. Snížení výrobních nákladů stroje SKL 12 ECO za využití některých metodických principů hodnotové analýzy. Výzkumná zpráva. (Dosažená úspora 6,5 mil. Kč. Spolupráce s TOSHULIN, a. s.) Dobřický, J. Snížení výrobních nákladů stroje SKY 20 za využití některých metodických principů hodnotové analýzy.výzkumná zpráva. (Dosažená úspora 1,5 mil. Kč. Spolupráce s TOSHULIN, a. s.) Dobřický, J. Hodnotová analýza dvoupólového synchronního stroje 4A275 HW. Výzkumná zpráva. (Dosažená úspora 1,8 mil. Kč. Spolupráce s ČKD Nové Energo. Praha.) Výstupy k úkolu jsou v článcích, publikovaných na konferencích viz publikační činnost členů 17

19 A.3 Výzkumný úkol č. 3 Organizace a řízení malých a středních firem a) Podpora řízení malých a středních firem s využitím matematických metod. Řešitelský tým: Doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. vedoucí týmu Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. RNDr. Libor Žák, Ph.D Ing. Petr Jurák, Ph.D. Ing. Pavel Štarha, Ph.D Ing. Veronika Lacinová Ing. Lucie Pavlíčková Ing. Karel Martišek Výstupy: Činnost řešitelské skupiny se zaměřila na vybranou problematiku aplikací statistických metod pro podporu řízení malých a středních firem a na využití poznatků ve výuce statistiky na Akademii STING. Výstupy k úkolu jsou v článcích, publikovaných na konferencích viz publikační činnost členů b) Analýza problémů a návrhy na zlepšení podmínek pro rozvoj podnikání Řešitelský tým: Doc. Ing. Otto Kubik, CSc. vedoucí týmu Doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. Ing. Jitka Matějková JUDr. Karel Běleja Prof. Ing. Josef Hruška, CSc. Výstupy: Výstupy k úkolu jsou v článcích, publikovaných na konferencích viz publikační činnost členů c) Rozvoj managementu a marketingu MSP a zvyšování jejich konkurenceschopnosti Řešitelský tým: Ing. David Král, Ph.D vedoucí týmu Prof. Ing. Jiří Urbánek, CSc. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Doc. Ing. Josef Dobřický, CSc. Ing. Petr Musil, Ph.D Ing. Lukáš Trčka Doc. Ing. Ludmila Hromková, CSc. Doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. 18

20 Výstupy: Dobřický, J., Team Management Audit of a Company a Tool for a Corporate Knowledge Asset. IFKAD 2010 International Forum on Knowlwdge Asset Dynamics. 5th Edition on: Intellectual Capital in a Complex Business Landscape. IntellectualAssets Centre University of Basilicata. Matera 2010 Další výstupy k úkolu jsou v článcích, publikovaných na konferencích viz publikační činnost A.4 Další vědeckovýzkumné aktivity interních pracovníků Všichni docenti a profesoři školy v hlavním pracovním poměru jsou školiteli, oponenti doktorských prací a členové komisí pro obhajoby doktorských a diplomových prací na jedné i více veřejných vysokých škol. V průměru se tito pracovníci 30% své kapacity věnují vědeckovýzkumné činnosti, což má mimo jiné pozitivní vliv na kvalitu výuky akreditovaných studijních programů. Výstupy z interních výzkumných úkolů jsou prezentovány především formou publikační činnosti členů řešitelských týmů: A.4.1 Doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. Publikace a aktivní účast na konferencích Sadovský, Z., Matějková, J.: SME, daně etc. Sborník The XV th International Conference Theoretical and practical Aspects of Public Finance. Nakladatelství Oeconomica Praha. VŠE Praha. Apríl ISBN Matějková, J., Sadovský, Z.: Legislativní prostředí ČR a podnikání. Tradiční mezinárodní vědecká konference Firma a konkurenční prostředí. Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta ISBN Sadovský, Z.: Obecně prospěšné společnosti od ledna AKADEMIE STING v Brně, XIII. ročník mezinárodní odborné konference DANĚ teorie a praxe Brno 10. a ISBN Sadovský, Z., Matějková, J.: Quo vadis, vyšší odborné školy? Mezinárodní konference VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví, Katedra didaktiky ekonomických předmětů: Postavení vyšších odborných škol ekonomického zaměření v terciárním vzdělávání. VŠE v Praze 22. listopadu ISBN Posudky doktorských disertací Stanovisko školitele k disertační práci Ing. Petra Šimečka Hodnotový management a controlling. Brno Stanovisko školitele k pojednání o tématu disertační práce Ing. Jitky Zouharové Optimalizace rozvoje malého a středního podnikání. Brno Oponentní posudek doktorské disertace Nefinanční příčiny úpadků malých a středních podniků Ing. Evy Doležalové. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská. Brno Oponentní posudek doktorské disertace Role transferových daní v daňovém systému České republiky Ing. Břetislava Andrlíka. Mendelova univerzita v Brně, PEF. Brno

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

výroční zpráva o činnosti

výroční zpráva o činnosti Z:\info\Vyuka\Vyrocni_zprava_EPI\1_uvod_kapitola_1.docnstitut výroční zpráva o činnosti Ing. Oldřich KRATOCHVÍL, Ph.D., Honorary professor, Dr.h.c., MBA Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2009 Praha, květen 2010 Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Praha 2010 ISBN 978-80-245-1659-2 Předmluva Výroční zpráva

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE 2012 2012 ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA Při ohlédnutí za uplynulým rokem nemohu začít nikde jinde než v pedagogické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 Ostrava, květen 2011 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO REKTORA 5 1 OBECNÉ INFORMACE O VŠB - TU OSTRAVA 6 1.1 Kontaktní adresy VŠB-TUO, jejích fakult a univerzitních pracovišť

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 PRAHA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 Předkládá: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. rektor PRAHA

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

Úvod... 3 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií... 6 Akreditované programy a obory... 9 Studijní programy...

Úvod... 3 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií... 6 Akreditované programy a obory... 9 Studijní programy... VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Obsah Úvod... 3 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií... 6 Akreditované programy a obory...

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více