Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Katedra Arts Managementu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Katedra Arts Managementu"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Katedra Arts Managementu Uplatnění interaktivity v muzejnictví (diplomová práce) Mgr. Petra Belaňová Obor: Arts Management, 2010 Vedoucí diplomové práce: Ing. Jitka Černá

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci Uplatnění interaktivity v muzejnictví napsala samostatně a s pouţitím uvedených zdrojů. Datum: Podpis: 1

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Jitce Černé za inspiraci při výběru tématu a za vedení mé diplomové práce, dále děkuji Andreji Štůlovi a svým přátelům za podporu v průběhu celého studia na Vysoké škole ekonomické. 2

4 Obsah 1 Úvod Interaktivita v souvislosti s muzejní sférou Hranice a problém interaktivity Koncepce interaktivní výstavy Výběr námětu pro výstavu Důleţité aspekty tvorby interaktivní výstavy Muzea a jejich dělení Kunsthistorická muzea Vědeckotechnická muzea Přírodovědná muzea Vědecko-technická centra Průmyslová a technická muzea Historická muzea Dětská muzea Kategorie interaktivních muzeí Stručná historie vývoje interaktivních muzeí Raná vědecko-technická centra První dětská muzea Marketing muzeí a galerií Marketingový mix 4 P Produkt Cena Distribuce Marketingový komunikační mix Produkt muzea, interaktivita jako součást produktu Členění produktu muzea a galerie, produkt interaktivního muzea Lektorské sluţby a programy Doplňkové produkty a sluţby kavárny, obchody se suvenýry, restaurace Ţivotní cyklus produktu muzeí a galerií Ţivotní cyklus produktu interaktivní expozice Proţitek návštěvníka (Visitor s Experience), různé pohledy na něj

5 5.3.1 Osm kroků k silnému proţitku návštěvníka muzea nebo galerie Prospěšné emoční faktory, které ovlivňují trávení volného času Koncept ideálního proţitku v muzeu 4 E Analýza vybraných zahraničních a českých interaktivních muzeí Exploratorium v San Franciscu (USA) Techniquest v Cardiffu (UK) Dětské muzeum v Bostonu iqpark v Liberci Techmania v Plzni Dětské muzeum při Moravském zemském muzeu v Brně Národní muzeum Národní památník na Vítkově Muzeum v Benátkách nad Jizerou Muzeum Českého Krasu v Berouně Návrh interaktivních prvků pro výstavu Hedvábnou stezkou Poklady Střední Asie Libreto výstavy Závěr Seznam pouţité literatury

6 1 Úvod Diplomová práce si klade za cíl podat základní přehled o dnes poměrně často skloňovaném fenoménu interaktivity v muzeích a galeriích, moţnostech jejího uplatnění a zapojení do muzejního marketingu. Práce je rozdělena do několika dílčích částí. Úvodní část seznámí čitatele s cílem práce a krátkým přehledem dostupné relevantní literatury. Slovník cizích slov nám k vysvětlení pojmu interaktivní nabízí následující formulaci: interaktivní - umožňující vzájemnou komunikaci nebo přímý vstup do činnosti stroje nebo programu 1. V muzejní sféře budeme tedy interaktivitu chápat jako moţnost návštěvníka různými způsoby se aktivně zapojit do dění v muzeu. Na uvedené vysvětlení bude navazovat první, teoretická část práce. Ta je věnována vymezení pojetí interaktivity v souvislosti s muzejním prostředím a charakteristice základních pojmů a specifik, které jsou spojeny s marketingem muzeí a potaţmo sluţeb. Úvod teoretické části bude věnován širší analýze interaktivity v souvislosti s muzejnictvím a následně rozdělení muzeí do několika kategorií. Jakékoliv dělení muzeí do více skupin můţe být problematické, pro účely diplomové práce však bude zvolena jejich kategorizace také v jisté souvislosti s jejich přístupem k interaktivitě. Další krátká kapitola bude věnována obecně historii a současnosti interaktivních muzeí vědecko-technických center, dětských muzeí a prvků, které se mohou nacházet v expozicích a poskytne tak podklady pro představu o pozadí vzniku tohoto typu institucí. Rozdělení bude v další části práce doplněno řadou relevantních příkladů ze světa a České republiky a jejich srovnáním. Následně bude věnována část práce vymezení Arts Marketingu a s ním souvisejících základních pojmů. Interaktivita bude plynule zařazena do systému marketingových nástrojů, a sice k vlastnímu produktu muzeí, pokud jej chápeme jako komplexní proţitek, který poskytuje instituce muzejního typu svému zákazníkovi návštěvníkovi. Produkt tedy nebude chápán jen jako jeden z marketingových nástrojů, ale v podstatě bude tvořit základní článek celého procesu marketingu. Bude mu proto věnována obšírnější část textu, nastíněny však budou i ostatní aspekty a specifika marketingu muzeí a galerií. Teoretická část bude uzavřena krátkou analýzou několika zahraničních a domácích muzeí, které se dají povaţovat za interaktivní a načrtnutí moţností dalšího vývoje trendu interaktivních 1 Formulace dostupná z: Ke dni

7 expozic či jejich částí v českých muzeích a galeriích. Analýze marketingového mixu vybraných českých institucí, které vyuţívají interaktivních prvků, bude věnován širší prostor. Další část práce bude obsahovat návrh interaktivních prvků pro výstavu Hedvábnou stezkou Poklady Střední Asie a jejich vyuţití v marketingové propagaci výstavy. Ta představuje pro rok 2011 stěţejní plánovanou výstavu Národního muzea Náprstkova muzea mimoevropských, asijských a amerických kultur v Praze. Závěrečná část práce bude věnována shrnutí zjištěných poznatků. Hlavním cílem diplomové práce je poukázat na důleţitost přímého zapojení návštěvníků do dění v muzeu jako významného předpokladu pro zlepšení sluţeb, které nabízí svým zákazníkům. Přes nesporný edukační aspekt interaktivních prvků je veřejnosti poskytován prostřednictvím přímého kontaktu s předměty a moţnosti vnímat muzejní exponáty nejenom zrakem, ale taky ostatními smysly, silnější, snáze zapamatovatelný, a bezesporu zábavnější záţitek. Diplomová práce se tedy zabývá interaktivitou v uţším pojetí jako součástí produktu muzea, který je náštěvníkům poskytován přímo v muzejní budově. Interaktivní přístup tak plně vychází z koncepce zákona číslo 122/2000 Sb. tj. zákona O ochraně sbírek muzejní povahy, který definuje veřejné sluţby poskytované muzei a galeriemi takto: Veřejné služby poskytované muzeem nebo galerií jsou služby, které slouží k uspokojování kulturních, výchovných, vzdělávacích a informačních potřeb veřejnosti 2. Jak jiţ bylo nastíněno výše, pouţití nástrojů marketingu se v posledních letech úspěšně uplatňuje také v neziskové sféře. Základy marketingu specializovaného právě na organizace, jejichţ primárním cílem není generovat zisk, byly reálně formulovány koncem šedesátých let minulého století, a to klasikem marketingu P. Kotlerem společně se S. J. Levy v článku Broadening the concept of Marketing 3 pro časopis Journal of Marketing. Článek uvádí, ţe koncepce marketingového přístupu můţe být uplatněna s jistými obměnami také v neziskovém sektoru. Od tohoto období byla vypracována řada dalších studií, které téma dále rozpracovávají a aplikují na jednotlivá odvětví marketingu neziskových organizací. Konkrétně pro oblast muzeí a galerií je přístupná řada publikací zejména v anglickém jazyce. Můţeme vzpomenout například další Kotlerovo téměř jiţ 2 Plné znéní Zákona 122/2000 Sb., O ochraně sbírek muzejní povahy dostupné na stánkách Ministerstva kultury České Republiky: Ke dni KOTLER, P. LEVY, S. J. (1969): Broadening the concept of Marketing. In: Journal of Marketing, s Dostupné z: Ke dni

8 klasické dílo Museum Strategy and Marketing 4 (společně s N. Kotlerem) nebo publikaci Marketing the Museum 5 od Fiony McLean. Také v České republice se v posledním období těší Arts Marketing pozornosti. Důkazem jsou publikace Marketing kulturního dědictví 6 od L. Kesnera nebo Arts Marketing 7 od autorek R. Johnové a J. Černé. Samotné problematice interaktivity (jako součásti produktu muzeí, tedy záţitku) je věnována pozornost v několika publikacích, například v práci od T. Caultona Hands-on Exhibition 8 s nebo Creating Great Visitors Experiences 9 od S. Weaver a také The Museum Experience 10 od autorů J. H. Falka a L. D. Dierkinga, které poskytují základní pohled do systému, strategií a fungování interaktivních institucí muzejního typu. Další relevantní literaturu představují publikace The Engaging Museum Developing Museums for Visitors Involvement 11 autora G. Blacka a v neposlední řadě také The Museum in Transition 12 od H. S. Hein. Jedním z nejdůleţitějších pramenů je Inspiration Muzejní pedagogiky 13, které vydalo Dětské muzeum při Moravském zemském muzeu v Brně, metodické centrum pro přístupy k dětským a handicapovaným návštěvníkům. Uvedené publikace tvoří ideový základ a východisko diplomové práce. 4 KOTLER, P. ANDREASEN, A. R. (1987): Strategic Marketing for nonprofit organizations. New Jersey: Academic Internet Publisher. ISBN Mc LEAN, F. (2006): Marketing the Museum. 2. Vyd. London and New York: Routledge. ISBN KESNER, L. (2005): Marketing a management muzeí a památek. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN JOHNOVÁ, R. ČERNÁ, J. (2007): Arts Marketing. Marketing umění a kulturního dědictví. 1. vyd. Praha: VŠE v Praze, Vydavatelství Oeconomica. ISBN CAULTON, T. (1998): Hands-on Exhibitions. Managing Interactive Museums and Science Centres. Abingdon: Routledge. ISBN WEAVER, S. (2007): Creating Great Visitors Experiences. A Guide for Museums, Parks, Zoos, Gardens and Libraries. Walnut Creek: Left Coast Press, Inc. ISBN FALK, J. H. DIERKING, L. D. (2002): The Museum Experience. Fifth Edition.Washington D. C.: Whalesback Books. ISBN BLACK, G. (2005): The Engaging Museum. Developing museums for Visitors Involvement. Abingdon: Routledge. ISBN X. 12 HEIN, S. H. (2000): The Museum in Transition. A philosophical Perspective. Washington: Smithsonian Institution. ISBN POLÁKOVÁ, Z.(2010): Inspiration muzejní pedagogiky 1. Brno: Dětské centrum Centrum muzejní pedagogiky MZM v Brně. ISBN:

9 2 Interaktivita v souvislosti s muzejní sférou Pojem interaktivní (interactive nebo hands-on) můţeme v širším kontextu přeloţit jako umoţňující vzájemnou komunikaci nebo přímý vstup do činnosti stroje nebo programu. Koncepce interaktivity v muzejní sféře a interaktivních expozic a jejich částí vychází z předpokladu, ţe návštěvníci muzeí nebo některé jejich skupiny nejsou vţdy spokojeni s prostým nahlíţením do výkladních skříní plných cenných předmětů 14. Očekávají, ţe budou aktivně zapojeni, mohou se neformální zábavnou cestou vzdělávat. V současném období, kdy muzea přestávají být výhradně financována ze státních rozpočtů, se samy musí snaţit o získání co největšího počtu návštěvníků a tím plnit svůj základní cíl totiţ slouţit veřejnosti, z jejíchţ daní jsou financovány, ale také svou finanční situaci sami zlepšit. To je moţné jenom v případě, ţe budou pruţně reagovat na přání a poţadavky svých návštěvníků a tímto způsobem konkurovat jiných institucím nabízejícím volnočasové aktivity (od ryze komerčních institucí jako nákupní centra po kina, restaurace, sport a domácí zábavu). Tradiční prvky výstavních expozic můţeme rozdělit na pasivní (prosklené vitríny) nebo aktivní (pohybující se modely a přístroje). U obou však můţeme říct, ţe se jich návštěvník nemůţe dotýkat. Návštěvník se můţe dívat, myslet, slyšet a někdy cítit, ale nemůţe na předměty sahat. Pojem interaktivní znamená, ţe návštěvníci jsou fyzicky zapojeni do dění na výstavě, ať uţ se jedná o prosté mačkání knoflíků (to můţeme označit spíše jako reaktivní), pouţívání klávesnice nebo zapojení do komplexnější aktivity s mnoha moţnostmi výstupu. Pojem interaktivita v souvislosti s muzei můţeme definovat následovně: Interaktivní muzeum/expozice/prvek v expozici má jasné edukační cíle, které povzbuzují jednotlivé návštěvníky i jejich skupiny k zapojení se do dění na výstavě. Cílem muzea je umožnit návštěvníkovi skutečně porozumět nebo lépe poznat objekty či jevy fyzickým zapojením do dění v muzeu, které zahrnuje výběr a jeho vlastní iniciativu 15. Další formulací, která nám můţe výstiţně popsat interaktivitu, je výstup jednodenní konference, která se konala v Smithsonian Museum v roce Ta říká: 14 CAULTON, cit. 8, s Ibidem, s. 2. 8

10 Interaktivita je charakterizována fyzickou aktivitou, zaměstná i jiné smysly než zrak, vyžaduje účast návštěvníka, stimuluje návštěvníky intelektuálně i emocionálně, podporuje hlubší zaujetí pro věc, jíž se informace týkají, někdy jde o počítačový program, nabízí volnost pohybu, umožňuje návštěvníkům ovlivnit informace tak, aby odpovídaly jejich zájmům 16. Kvalitní interaktivní výstava je pouţitelná na více úrovních pro návštěvníky různého věku a schopností. Nemusí být tvořena za pomoci nejnovějších hi-tech prvků, ale měla by zahrnovat moţnost pracovat s muzejními exponáty nebo jejich replikami. Do úvahy tedy přichází vyuţívání také digitálních, audiovizuálních a komunikačních technologií. V zásadě tedy můţeme interaktivní exponáty rozdělit do několika skupin podle jejich charakteru. Interaktivní prvky podporující fyzické a mentální aktivity netechnického charakteru (hlavolamy, hry, puzzle, stavebnice, tvořivé koutky, dětské tvořivé dílny). Jsou v porovnání s dalšími dvěmi skupinami poměrně finančně i prostorově nenáročné. Předpokládá se, ţe jsou vhodnější pro menší a nenáročné návštěvníky, coţ však nemusí být pravidlem. Kaţdou expozici oţiví. Rozvíjejí představivost a motoriku. Interaktivní prvky technického charakteru (přístroje vyuţívající fyzikální, technické a vědecké poznatky k demonstraci jevů, repliky přístrojů, dopravních prostředků a podobně). Jsou finančně i prostorově náročnější, poměrně atraktivní pro široké spektrum návštěvníků. Multimediální programy a nástroje, prvky využívající informační technologie (dotykový displej, sloţitější počítačové simulace a virtuální hry). Jsou finančně náročné, prostorově nenáročné, sledují postupující trend digitalizačního věku. S jistými výhradami bychom sem mohli přiřadit virtuální prohlídky některých muzeí. 16 WOLF, J. (2009): Interaktivita v muzeu. In: Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce 1/2009, ročník 47. Praha: Národní muzeum. 9

11 Kaţdý interaktivní prvek by měl splňovat několik základních pozitivně didaktických principů 17 : Názornost (jasné poselství a stručná koncepce, zapojení vícero smyslů do učení, prezentace poznatků v souvislostech a návaznostech). Aktivnost (moţnost zapojení se do výstavy, vítána vlastní aktivita návštěvníků). Emocionálnost (přispění k vytvoření pozitivních záţitků návštěvníka). Přiměřenost (věku a schopnostem). 2.1 Hranice a problém interaktivity Jiţ u rozdělení muzeí bylo zmíněno, ţe ne u všech připadá do úvahy a je vhodná celková interaktivita výstavy. Záleţí samozřejmě na uváţení, jak hovoří Kesner: Vůči zbytnělé rétorice interaktivity je třeba uplatnit určitou skepsi a zdravý rozum. ( ) Strategie prezentace, která je vhodná například pro muzeum vědy nebo programově zaměřené centrum, se musí zákonitě lišit od strategie prezentace vhodné pro muzeum umění 18.. Maximálně uţitečné jsou interaktivní exponáty právě u vědecko-technických center nebo dětských muzeí, kde tvoří podstatné, pokud ne přímo výhradní spektrum vystavěných exponátů. Pokud uvaţujeme o interaktivitě v souvislosti s tradičním muzeem (historická muzea, muzea věnována umění), mohou být interaktivní prvky organicky do stálé vitrínové nebo statické předmětové expozice včleněny. V tomto případě se nemusí jednat o vysoké investice, ale o poměrně finančně nenáročné předměty (různé typy her, skládaček, stavebnic a podobně). Jako zajímavá forma interaktivních exponátů také vhodných pro tradiční muzea jiţ byly zmíněny repliky dopravních prostředků nebo strojů, ve kterých si můţou návštěvníci vyzkoušet řízení, pilotování nebo jinou činnost. V tomto případě můţeme hovořit o určitém druhu virtuální reality, která umoţňuje objektu vdechnout ţivot a zprostředkovat návštěvníkovi ţivý pocit a silnější proţitek jeho návštěvy muzea POLÁKOVÁ, cit. 13, s KESNER, cit. 6, s Ibidem. 10

12 2.2 Koncepce interaktivní výstavy 20 Problematice vytváření interaktivních výstav je v současné době věnována pozornost také v České republice. Důkazem je jedna z nejnovějších publikací Dětského muzea v Brně, která vymezuje zásady a předpoklady pro úspěšnou interaktivní výstavu. Vznik uvedené publikace dokazuje fakt, ţe interaktivita se dostává do centra pozornosti v muzejní sféře a je chápána jako jeden z prostředků, které přispívají k větší spokojenosti návštěvníků. Dětské muzeum zůstává věrné své cílové skupině a zásady interaktivního výstavnictví vztahuje především k dětskému publiku. Přizvukuje však, ţe správně vytvořená interaktivní výstava není jen záleţitostí dětí, ale dokáţe zaujmout a oslovit i jiné věkové skupiny návštěvníků. Je také vstřícným krokem k handicapovaným návštěvníkům. Jako ideální formu výstavy tedy chápe výstavu pro celou rodinu, kterou dnes v hojné míře mohou navštěvovat i senioři Výběr námětu pro výstavu Důleţitým krokem před výběrem samotného námětu výstavy je zjištění situace v regionu a podle moţnosti vybrat atraktivní nezastoupené téma, případně podat jiţ zastoupené jiným originálním způsobem. Základním předpokladem je vyuţitelnost tématu skupinami školní nebo předškolní mládeţe (jako vhodné rozšíření výuky), ale zároveň musí být zajímavé také pro jiné skupiny návštěvníků, které by byly v muzeu na výstavě ochotné strávit čas. Tady je doporučen přístup vzájemné interakce návštěvníků s muzeem (princip Participatory Museum 22 ) které právě správně zvolenou anketou nebo rozhovory se školami nebo přímo jednotlivými osobami můţe získat představu, jaké téma by mohlo být návštěvnicky zajímavé. Závisí od rozhodnutí muzea, jestli sestaví výstavu z vlastních zdrojů, nebo vyuţije zápůjček nebo putovních výstav jiných muzeí. Posledním předpřípravným krokem je jasné vymezení cílové skupiny návštěvníků Důležité aspekty tvorby interaktivní výstavy První zásadou při tvoření výstavy je odborná správnost. Dá se předpokládat, ţe výstavu bude navštěvovat hlavně laická veřejnost, muzeum však jako jedna ze silně edukačních institucí musí ručit za informace, které podává. Informační kanály k základním údajům o výstavě by měly být víceré multimediální technika, lektorský doprovod a také srozumitelné doprovodné texty. Základem správné muzejní výstavy je tedy úzká 20 POLÁKOVÁ, cit. 13, s Ibidem, s WEAVER, cit

13 spolupráce odborníků a muzejních pedagogů. Nesmírně bohatým pramenem informací k jakýmkoliv výstavním aktivitám je názor návštěvníků, který pomůţe muzejním pracovníkům prakticky ve všech fázích tvorby výstav (ankety, návštěvnické průzkumy). Zásady pro návštěvnicky úspěšnou interaktivní výstavu Atraktivní prostředí a příjemná atmosféra výstavy, dobrá dostupnost pro děti a handicapované. Snaha o zaujetí a přilákání i jiných cílových skupin návštěvníků. Hledání nových a nevšedních moţností záţitků k probuzení zvědavosti a fantazie návštěvníka. Důraz na vnímání vícero smysly. Zvýraznění klíčových momentů, které vedou k správnému logickému pochopení výstavy. Moţnost volby činnosti, inspirace k aktivitě návštěvníka. Moţnost samostatného nalezení odpovědi na stanovené otázky. Důraz na názor návštěvníka vzájemná komunikace muzea s jeho publikem. Pokud se muzeu podaří při tvorbě interaktivní výstavy uplatnit předešlé prvky, zaručuje si tím úspěšnou prezentaci svých sbírek a projektů, vyšší návštěvnost a tím zlepšení své finanční situace (a finanční prostředky pro další projekty), ale také své zapsání do povědomí širší veřejnosti. 12

14 3 Muzea a jejich dělení Obecná definice vycházející ze Zákona 122/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, charakterizuje muzeum jako instituci, která získává a shromažďuje přírodniny a lidské výtvory pro vědecké a studijní účely, zkoumá prostředí, z něhož jsou přírodniny a lidské výtvory získávány, z vybraných přírodnin a lidských výtvorů vytváří sbírky, které trvale uchovává, eviduje a odborně zpracovává, umožňuje způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu jejich využívání a zpřístupňování poskytováním vybraných veřejných služeb, přičemž účelem těchto činností není zpravidla dosažení zisku 23. Z uvedené definice můţeme vyvodit, ţe muzeum je nevýdělečná instituce, jejíţ hlavní úkoly představuje: shromaţďovaní, uchovávání a prezentace svých sbírek. Výstiţněji je muzeum definováno ve statutu organizace ICOM (International Council of Museums) z roku : Muzeum je stálá instituce, fungující na neziskové bázi, která slouží společnosti a v zájmu jejího rozvoje a je pravidelně otevřená pro veřejnost. Sbírá, konzervuje (uchovává), zkoumá, komunikuje a vystavuje za účelem studia, vzdělávání a zábavy. Pečuje o dochování materiální kultury člověka a prostředí, ve kterém žije. Z definice je patrný důraz na aktivity muzea, které jsou spojeny se zájmy širší veřejnosti komunikace s ní, zprostředkování vzdělání a zábavy. Muzeum jiţ není chápáno jako zastaralá instituce se skleněnými vitrínami, ale jako plnohodnotná moderní instituce, která by měla na poli trávení volného času soutěţit a obstát v konkurenci. Rozdělení muzeí do kategorií je moţné na základě mnohých schémat a nedá se určit jediná správná metoda klasifikace. Můţeme brát do úvahy jejich vnitřní organizaci, způsob akvizice předmětů, způsob vystavování, společenský nebo teritoriální dosah. Poměrně přehledná pro široké spektrum společnosti je jejich kategorizace na základě jejich zaměření (zaměření jejich sbírkového fondu). Z tohoto pohledu můţeme rozlišit několik základních kategorií - prototypů muzeí Plné znéní Zákona 122/2000 Sb., O ochraně sbírek muzejní povahy dostupná na stánkách Ministerstva kultury České Republiky: Ke dni Překlad z angličtiny podle: HEIN, cit. 12, s Rozdělení muzeí a popis jednotlivých typů je vytvořen na základě: HEIN, cit. 12, s Jiné typologie muzeí například v: JOHNOVÁ, R. (2008): Marketing umění a kulturního dědictví. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN

15 3.1 Kunsthistorická muzea Jak je jiţ patrné z názvu, do této kategorie můţeme zařadit muzea, jejichţ sbírkotvorná činnost je zaměřena na umělecké objekty různého typu a datace. Do tohoto spektra spadají předměty různého charakteru, hlavní podmínkou je jistá umělecká hodnota exponátu (samozřejmě malbu, skulpturu, ale také předměty s historickou a uměleckou hodnotou, které byly vyuţívány denně nebo při určitých příleţitostech architektonické součásti, oděv, zbraně a výstroj, nábytek, předměty z náboţenského nebo funerálního kontextu). Předměty ze sbírek kunsthistorických muzeí bychom mohli charakterizovat jako umělecky hodnotné či excelentní nebo výjimečné. Dnešní koncepce muzeí věnovaných umění jako center prezentace a vědění má svůj původ v 18. století, v jisté návaznosti na renesanční Kunskammern jako odnoţe tzv. pokladnic 26 (Schatzkammern). Za období jejich velkého rozkvětu bychom mohli označit období 19. století, postupně se z čistě soukromých prezentací osvobozují a dostávají se na veřejnost jako příklad můţe poslouţit Gemäldegalerie ve vídeňském Belvederu, která byla pro veřejnost otevřena v roce Jejich sbírky byly silně poznačeny vkusem svých majitelů, na rozdíl od sbírek svým zaměřením hlavně historických nebo přírodovědných (moţná lépe na rozdíl od sbírek zaměřených zejména historicky nebo přírodovědně). Svým návštěvníkům nabízejí hlavně estetický záţitek, jsou tedy navštěvovány pro kultivovanou zábavu a vzdělávání se. Právě jistá kultivovanost estetického potěšení byla v minulém století jedním z hlavních cílů. Typickým příkladem nám můţe být Kunsthistorisches Museum ve Vídni, případně expozice Národní galerie v Praze. 3.2 Vědeckotechnická muzea Kategorii muzeí zaměřených na vědu a techniku můţeme dále dělit do několika podskupin. 26 HEIN, cit. 12, s K historii objektu a jeho sbírek: Ke dni

16 3.2.1 Přírodovědná muzea Podobně jako u muzeí zaměřených na umělecké sbírky, historie přírodovědných muzeí sahá ke středověkým pokladnicím (Kunstkammern). Nejdříve byly jejich sbírky tvořeny převáţně exotickými nebo neobyčejnými předměty ( kabinety kuriozit ), postupně se však muzea začala posouvat aţ ke snaze o encyklopedickou komplexnost. Jejich sbírky se orientovaly zejména na faunu, flóru a horniny nebo nerosty ze všech kontinentů, případně dokumentaci jiţ nezachovaných nebo nepřenosných objektů, vyhynulých ţivočichů a rostlin. V průběhu 17. století byl vyvinut systém efektivních technik konzervace, katalogizace a popisu 28. Na rozdíl od obrazně řečeno nepraktickým nebo neuţitečným muzeí umění má vznik přírodovědných muzeí silný didaktický podtext. Sbírky byly často přiřazeny k univerzitním studijním a výukovým sbírkám nebo šlechtickým dvorům. Typickým příkladem můţe být Naturhistorisches Museum ve Vídni nebo přírodovědné sbírky Národního muzea v Praze Vědecko-technická centra Vědecko-technická centra oproti předchozím typům muzeí nemusejí vlastnit sbírku předmětů v pravém slova smyslu. Sbírkové předměty ve vědecko-technických centrech často slouţí pouze jako prostředek nebo pomůcka, jak poukázat na určitý fyzikální jev, případně poukázat na způsob jejich fungování v přírodě či praxi. Typ muzea si je podobný s přírodovědným muzeem svými v první řadě didaktickými sbírkami, vzdělávání však není zaměřeno na podání informací o předmětech, ale jejich prostřednictvím. Sbírkové předměty tak nejsou výhradně exponáty, ale určitými nástroji a podporou při učení. Vědecko-technická centra jsou poměrně mladým přírůstkem do rodiny muzeí, jejich vznik se často vysvětluje jako související s evolucí muzejnictví vědeckotechnologické oblasti. Pozornost vědecko-technických center se primárně nesoustřeďuje na objekty, ale na vědomosti a zjištění, které jsou nejčastěji dosaţeny experimentálně pomocí manipulace návštěvníka s objekty, tedy interaktivním přístupem. Jejich rozkvět můţeme sledovat zejména v Severní Americe a jiných vyspělých regionech a jak se zdá, představují jakousi přípravu nebo seznámení pro obyvatele s rostoucím technickým pokrokem a industrializací. Vědecko-technická centra tedy takřka plně pracují principem interaktivity protoţe záţitek z muzea můţe být dosaţen jenom přímou participací návštěvníka při procházení 28 HEIN, cit. 12, s

17 expozicí. Získání plnohodnotné informace pouhým procházením a čtením je pro vědeckotechnická centra nemyslitelné. Neprezentují historii vědy a její milníky nebo úspěchy, ale chtějí probudit ve svých návštěvnících zájem a touhu po vědě, jejich přímé zapojení do ní. Způsob učení a získávání informací je zaloţen na teorii aktivně zaloţené pedagogiky a učení je tak zaměřeno experimentálně a ne pasivně. Úlohou lektora ve vědeckém centru je podnítit spontánní zájem návštěvníka. Muzeum je tedy zodpovědné za vytvoření zajímavých a inovativních výstav se širokými moţnostmi poznání, které návštěvníky provokují k reakci nebo přinejmenším zaujmou a motivují zúčastnit se. Vědecká centra ukazují návštěvníkům nástroje a přístroje, které pouţívají vědci a dovolují jim je pouţívat také. Hodnota předmětů ve vědeckém centru se tak odvíjí od moţností, které poskytují návštěvníkům Průmyslová a technická muzea Muzea tohoto typu mají často regionální charakter a jsou zaměřena na průmyslová a technická specifika. Často je jejich vznik a financování spojeno s určitým místním závodem a tak jako historická nebo přírodovědná muzea jsou orientována převáţně sbírkotvorně na sbírkové předměty. Sbírky jsou často tvořeny historickými a současnými modely přístrojů, mnohdy fungujícími, a ilustrují návštěvníkům svou činnost. Typicky ceněnými předměty v těchto typech muzeí jsou předměty prvé svého druhu a podobně (první počítač, první automobil určité značky). Historie průmyslu můţe být prezentována různými způsoby pomocí modelů, diagramů, filmu a videa, textů, ale také nejsou vyloučeny některé metody a moţnosti participace návštěvníků, které jsou populární ve vědeckých centrech. Svým způsobem interpretace a výstavnictví se blíţí muzeím historie nebo archeologickým muzeím, která pouţívají k interpretaci lidské historie doklady materiální kultury. Expozice muzeí tohoto typu mají široký edukační potenciál, určitou hrozbu představuje moţnost neohlídání jejich propagační orientace. 3.3 Historická muzea Historická muzea a domy obvykle schraňují kolekce předmětů pro jejich historickou spíše neţ uměleckou hodnotu. Objekty jsou často zasazeny do kontextu s cílem prezentovat návštěvníkům určitý příběh o vzdálené nebo blízké historické epoše nebo osobě. Při tvorbě 16

18 výstav se muzejníci snaţí podat návštěvníkovi určitý příběh. Svým přístupem stojí někde na hranici mezi muzeem umění a přírodovědným muzeem na jedné straně se opírají o určitou estetickou hodnotu u svých sbírkových předmětů, na straně druhé se snaţí svého návštěvníka vzdělávat. Následujíce trendu v moderním pojetí muzejní prezentace, stávají se také historická muzea více interaktivními a empirickými. Ač stále kladou důraz na materiální kulturu a sbírkové fondy, rozšiřují řady svých sbírek, v současné době se také snaţí nejen o investici do svých sbírkových fondů, ale také do způsobů interpretace, kterou prezentují svým návštěvníkům. 3.4 Dětská muzea Vycházejí z jiné koncepce neţ tradiční muzea, která jsou hlavně orientována na své sbírkové fondy. Svůj hlavní zájem soustřeďují na cílovou skupinu dětí, případně jejich doprovázející rodiče. Jejich popularitu a rozkvět můţeme datovat do posledního staletí. Někdy samy vystavují předměty, ale primárně není tento typ muzea zaměřen na péči o sbírky a jejich zachování. Za hlavní cíl dětských muzeí je povaţováno poskytnutí záţitku svým dětským návštěvníkům, čemuţ je přizpůsobena celá marketingová strategie a koncepce expozic. Výrazným znakem v expozicích dětských muzeí je časté vyuţití interaktivních prvků, přístrojů a silná snaha o zapojení návštěvníka do děje v expozici. Původně byly svými tvůrci zamýšlené jako projekty prostorově malého rozsahu, které byly určeny ke hře. Měly přivést děti hrou k přirozenému zájmu o vybranou problematiku zábavným a nenáročným způsobem. První dětská muzea měla přivést své malé návštěvníky dobrodruţnou formou k poznání věcí, které je potkají v dalším ţivotě, aţ budou velcí (miniaturní kuchyňky pro holčičky, hračkářské nástroje pro kluky). Postupně, změnami demografických a společenských poměrů, bylo potřebné je přetransformovat. Staly se z nich instituce zaměřené na edukační činnost, do které se malí návštěvníci můţou aktivně zapojit, nejen pasivně sedět a vstřebávat informace. Svým charakterem jsou hodně podobné vědeckým centrům, ale můţeme říct, ţe na rozdíl od nich mají uţší cílovou skupinu návštěvníků jejich kampaně jsou cíleny hlavně na dětské publikum, případně jejich rodiče. Na druhé straně vidíme jejich odlišnost od běţné školní výuky, kdy děti mohou k získávání nových poznatků přistupovat aktivně, hlavním 17

19 nástrojem výuky tu není jako ve školách jazyk, ale volně přístupné předměty. Koncept dětských muzeí, kde je pozice kurátora sbírek víc přiblíţena návštěvníkům jeho pozice jako autority je oslabena a svým otevřeným přístupem k aktivitě návštěvníků, se jeví jako pokročilá myšlenka, která nachází své uplatnění i v jiných typech muzeí. 3.5 Kategorie interaktivních muzeí Z hlediska trendu interaktivity a jejího vyuţití v muzejních expozicích jsou významnými hlavně dva typy výše zmiňených muzejních institucí, které můţeme označit za interaktivní muzea: Vědecko-technická centra Dětská muzea Obě skupiny pojí fakt, ţe jejich důraz není kladen na samotné sbírky (které konec konců často neobsahují hodnotné sbírkové předměty v pravém slova smyslu), ale sbírky jsou chápány jen jako prostředek, který návštěvníkům zprostředkuje určitý poznatek nebo míněnou informaci. Oba typy muzeí jsou výrazně edukačně zaměřeny. Tradiční muzea samozřejmě reflektují trend interaktivity a chápou její význam v novém pojetí poskytovaného muzejního produktu, často do svých expozicí nebo dočasných výstav přidávají interaktivní instalace digitální nebo komunikační technologie, či jednoduché a finančně nenáročné předměty nebo hry. Na druhé straně se musíme bránit přílišné glorifikaci interaktivity 29 a brát ji jako jednu z moţných cest nebo vhodných doplňků expozicí muzeí, která je závislá od jejich typu jinak je brána interaktivita v kontextu potřeb dětského muzea nebo vědeckého centra, jinak v kontextu historického muzea nebo muzea věnovaného umění. Zajímavou alternativou pro tradiční muzea jsou sbírkové předměty jako například nástroje, stroje, dopravní prostředky nebo zbraně návštěvníci mohou dostat moţnost zastoupit na okamţik jejich pilota, řidiče nebo strojvedoucího. 29 KESNER, cit. 6, s

20 3.5.1 Stručná historie vývoje interaktivních muzeí 30 Historii vzniku interaktivních muzeí můţeme tedy sledovat ve dvou paralelně se vyvíjejících směrech, které odpovídají dvou hlavním typům těchto institucí: Vědecko-technická centra (vznikající počátkem 20. století v Evropě a severní Americe). Dětská muzea (zakládány v USA v pozdním 19. století) Raná vědecko-technická centra K prvním interaktivním počinům na území Evropy můţeme přiradit Deutsches Museum v Mnichově, kde se poprvé objevily v muzeu funkční průmyslové motory (v roce 1925) ukazující návštěvníkům jejich fungování, a demonstrace chemických pokusů v Palais de la Découverte v Paříţi (v roce 1937). Paralelně došlo k vývoji interaktivních expozic v USA Museum of Science and Industry v Chicagu vytvořilo repliku části dolu na uhlí (v roce 1933), Franklin Institute Philadelphia měl od roku 1935 funkční poschoďovou repliku lidského srdce, která reagovala na mačkání tlačítek návštěvníky 31. Tyto raná vědecká centra byla uţ od počátku své existence zaměřena na vysvětlování jevů a fungování přístrojů pomocí funkčních součástí své expozice a dnešní trend uţívání interaktivních prvků v muzeích je určité rozšíření a vývoj z jejich tradice. Způsob interaktivní prezentace se tedy v podstatě radikálně neměnil a rozdíl mezi těmi dnešními a staršími vědecko-technickými centry je spíše v jejich stáří, neţ ve způsobu prezentace a cílech. The Children s Gallery při Muzeu vědy v Lodýně (otevřena v roce 1931) si můţe také činit nárok na prvenství byla více podobná zábavné vědecké galerii, neţ klasické představě muzea, se svými knoflíky, které se daly mačkat a klikami, kterými se dalo otáčet, se stala inspirací pro mnohé děti, které později zasvětily svůj ţivot vědě a poznání. Původně byla vlastně jakousi předgalerií která měla připravit návštěvníky na skutečnou technickou 30 Zpracováno podle CAULTON, cit. 8, s

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

Marketingová komunikace muzeí a loajální publikum

Marketingová komunikace muzeí a loajální publikum Marketingová komunikace muzeí a loajální publikum Ing. Jitka Černá Vysoká škola ekonomická v Praze Národní muzeum Praha 17. - 19. 2. 2009 SPECIFIKA MUZEÍ o VĚTŠINOU NEZISKOVÉ ORGANIZACE o SLUŢBA NEHMOTNÝ

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

MARKETING MĚST A OBCÍ I Metodický list č. 1

MARKETING MĚST A OBCÍ I Metodický list č. 1 MARKETING MĚST A OBCÍ I Metodický list č. 1 Tématické celky: 1. Vývoj marketingu měst a obcí; specifika marketingu služeb a neziskových organizací. 2. Typologie měst; životní cyklus místa; město/obec a

Více

Strategie vztahu muzea k veřejnosti

Strategie vztahu muzea k veřejnosti Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Strategie vztahu muzea k veřejnosti Alexandra Brabcová metodika přednášky Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání STRATEGIE MUZEA VE VZTAHU K VEŘEJNOSTI

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Nové možnosti prezentace předmětů kulturního dědictví METODICKÁ CENTRA MINISTERSTVA KULTURY ČR 1 Metodické pracoviště pro otázky evidence a inventarizace sbírek

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

produkt prodejní cena prostorová distribuce podněcování odbytu, stimulace neboli komunikace se zákazníkem

produkt prodejní cena prostorová distribuce podněcování odbytu, stimulace neboli komunikace se zákazníkem Marketingový mix Marketingový mix Jakmile se podnik rozhodne o strategii umístění výrobku, začíná vyvíjet řadu aktivit pro ovlivňování potřeb a přání zákazníků 4 P marketingu Product Price Place Promotion

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky

Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky Identifikace výzvy

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

MORAVSKÁ GALERIE BRNO. Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace. Obsah

MORAVSKÁ GALERIE BRNO. Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace. Obsah MORAVSKÁ GALERIE BRNO Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace Obsah 1. Úvod 2. Cíle, rozvoj a poslání MG dle státní kulturní politiky 3. Analýza současného stavu 4. Návrhy dalšího rozvoje pro

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Marketing měst a obcí

Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák (PH) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního

Více

Muzeologie Muzeum a komunikace s veřejností

Muzeologie Muzeum a komunikace s veřejností Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Muzeologie Muzeum a komunikace s veřejností přednášející: Ing. Mgr. Ivana Havlíková Úvod Návštěvník Komunikace Muzejní komunikace Marketingová

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

RŮZNÁ POJETÍ MARKETIGU: (OBECNĚ)

RŮZNÁ POJETÍ MARKETIGU: (OBECNĚ) RŮZNÁ POJETÍ MARKETIGU: (OBECNĚ) Systém propracovaných principů a postupů, s jejichž pomocí organizace prakticky poznávají přání a potřeby svých zákazníků a následně na ně reagují. Dodání správných věcí

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Hodnoticí standard. Muzejní edukátor (kód: T) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82)

Hodnoticí standard. Muzejní edukátor (kód: T) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Muzejní edukátor (kód: 82-041-T) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Muzejní edukátor Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 7 Odborná způsobilost

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ Muzeum je svými expozicemi a aktuálními výstavami velmi vhodným místem setkávání,

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI PROJEKT RG ČR A SPOLUPRÁCE MC MVU DAGMAR JELÍNKOVÁ BEZPEČNOST MUZEJNÍCH SBÍREK III - MINIMÁLNÍ STANDARD ZABEZPEČENÍ MVU OBSAH Veřejné služby a kvalita Národní politika kvality

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Nové talenty pro vědu a výzkum. Lenka Mynářová koordinátor projektu

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Nové talenty pro vědu a výzkum. Lenka Mynářová koordinátor projektu PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Nové talenty pro vědu a výzkum Lenka Mynářová koordinátor projektu Projekt realizují: Partneři: Obsah 1. Proč tento projekt? 1.1. Momenty pravdy při získávání talentu pro vědu a výzkum

Více

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS)

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Magisterské studium Garant předmětu: Vyučující: Typ studijního předmětu: Doporučený roč./sem.: Rozsah studijního předmětu:.. Způsob zakončení: Počet kreditů: 3 Forma

Více

INTERAKTIVNÍ EXPOZICE, která splňuje nároky návštěvníků v 21.STOLETÍ. Viktor Plass, AV MEDIA, a.s. Jan Buriánek, AV MEDIA, a.s.

INTERAKTIVNÍ EXPOZICE, která splňuje nároky návštěvníků v 21.STOLETÍ. Viktor Plass, AV MEDIA, a.s. Jan Buriánek, AV MEDIA, a.s. INTERAKTIVNÍ EXPOZICE, která splňuje nároky návštěvníků v 21.STOLETÍ Viktor Plass, AV MEDIA, a.s. Jan Buriánek, AV MEDIA, a.s. PROČ TO DĚLÁME? POTŘEBA ZMĚNY EXPOZICE, KTERÉ VYPRÁVĚJÍ PŘÍBĚHY ZAPOJUJEME

Více

Soňa Mertová MUZEJNÍ KUFŘÍK

Soňa Mertová MUZEJNÍ KUFŘÍK Soňa Mertová MUZEJNÍ KUFŘÍK metodický materiál ÚVOD Nabídka vzdělávacích a volnočasových aktivit různého druhu se rozšiřuje geometrickou řadou a muzea jsou tak stále více motivována k hledání nových způsobů,

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Úvod do sociální politiky

Úvod do sociální politiky Úvod do sociální politiky Bakalářské studium Vyučující:..... Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu:.. povinný Doporučený roč./sem... bakalářský Rozsah studijního předmětu:.. 2+0+0 (PS) 8 (KS) Způsob

Více

METODICKÝ LIST PRO PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KOMBINOVANÉHO MAGISTERSKÉHO STUDIA MARKETING MĚST A OBCÍ II

METODICKÝ LIST PRO PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KOMBINOVANÉHO MAGISTERSKÉHO STUDIA MARKETING MĚST A OBCÍ II METODICKÝ LIST PRO PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KOMBINOVANÉHO MAGISTERSKÉHO STUDIA MARKETING MĚST A OBCÍ II Tématické celky: 1. Strategický řídící proces (analýza, plánování, implementace, kontrola); situační analýza

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74 PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno č. 2015FaF/3110/74 PRVNÍ ETAPA PŘÍPRAVY A REALIZACE FARMACEUTICKO-HISTORICKÉ EXPOZICE NA FAF VFU BRNO Veronika Deáková, PharmDr.

Více

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Marketing v sociálních sítích Cíle a působení marketingu na internetu Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí Rozlišujeme elektronický marketing, internetový marketing a online

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Kdo je to edukátor? Edukátor je profesionál, který provádí edukaci (někoho vyučuje, vychovává, školí, zacvičuje, trénuje, atd.) (Průcha, 2002). Profese učitele Učitelé

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Didaktika odborných předmětů- testové otázky

Didaktika odborných předmětů- testové otázky Didaktika odborných předmětů- testové otázky 1. Které výukové metody patří mezi aktivizující: A) Vysvětlování, přednáška, popis B) Didaktické hry, diskuse, inscenační a situační metody C) Uvědomělost,

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

PROMĚNA STŘEDOŠKOLSKÝCH KNIHOVEN NA PULZUJÍCÍ INFORMAČNÍ CENTRA

PROMĚNA STŘEDOŠKOLSKÝCH KNIHOVEN NA PULZUJÍCÍ INFORMAČNÍ CENTRA PROMĚNA STŘEDOŠKOLSKÝCH KNIHOVEN NA PULZUJÍCÍ INFORMAČNÍ CENTRA Masarykova univerzita Brno Filozofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví Realizační tým projektu: Jana Hošáková, Hana Kočí,

Více

Muzeologie Muzeum a muzeologie

Muzeologie Muzeum a muzeologie Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Muzeologie Muzeum a muzeologie přednášející: PhDr. Pavel Douša, Ph.D. kurátor a dalších 59 muzejních profesí KURÁTOR Sběratel Správce

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha. Institute of Technology, Sligo

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha. Institute of Technology, Sligo Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Projekt k ročníkové práci Dokumentace přírůstků v Národním technickém muzeu Autor: Veronika Hovorková Vedoucí práce: MgA. Petr

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Bakalářské studium Garant předmětu: Vyučující:.. PhDr. K. Eliáš, CSc. PhDr. K. Eliáš, CSc.(PH,KL,MO) Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:... 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku

Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz Zdroj: fotoarchiv NM Počátky taktilního výstavnictví 80. léta 20. století NG (1983) Sochařský portrét

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU Seminární práce OBSAH Úvod... 3 1 Elektronická komunikace... 3 2 Marketing... 4 2.1 Marketing na internetu... 4 2.2 Nástroje internetového marketingu... 5 2.3 Budoucnost

Více

Dobrá praxe plánování interpretace

Dobrá praxe plánování interpretace plánování interpretace Standardy National Association for Interpretation upravené pro potřeby interpretace přírodního dědictví překlad Michal Medek, 2015 Oblasti standardů: Ochrana dědictví Terminologie

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 6. TYPOLOGIE MALOOBCHODNÍCH JEDNOTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

V TECHNICE JE BUDOUCNOST

V TECHNICE JE BUDOUCNOST V TECHNICE JE BUDOUCNOST - METODICKÉ POKYNY PRO PEDAGOGY - Vážené pedagožky, vážení pedagogové, velmi nás těší, že jste pro své žáky vybrali některý z programů projektu Národního technického muzea V technice

Více

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Dokument byl vytvořen v rámci projektu Úspěšná škola vzdělávání řídicích a strategických týmů středních škol v Plzeňském

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Interkulturní marketing a komunikace (N_IMaK) LS 10

Interkulturní marketing a komunikace (N_IMaK) LS 10 Interkulturní marketing a komunikace (N_IMaK) LS 10 Magisterské studium Garant předmětu:. doc. Ing. Anna Klosová, CSc. Vyučující:.. doc. Ing. Anna Klosová, CSc. PhDr. Marie Hamplová Typ studijního předmětu:

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Opatření Vize B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Liberecký kraj bude vytvářet a poskytovat podmínky pro plnohodnotný život podporou činností, které přispívají

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE

MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE Ing. Jiří Nosek Sector Leader Financial Services & Digital Technology Praha, hotel Boscolo Prague, 3.10.2012 GfK 2012 CFO

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK)

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) ZS 09 - Bakalářské studium Garant předmětu:. PhDr. M. Kafka, CSc. Vyučující:.. PhDr. M. Kafka, CSc. Mgr. Michal Tomčík Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více