S tomahawkem proti mušketám

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S tomahawkem proti mušketám"

Transkript

1 JIŘÍ ČERNÍK S tomahawkem proti mušketám Přehled bojů s indiány na území dnešních USA v letech II. DÍL NAKLADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 2011

2 Obsah Jiří Černík, 2011 Maps Jiří Černík a Pavel Rajský, 2011 Libri, 2011 ISBN III. Horské oblasti Severozápad Válka s Kajusi Válka na řece Rogue Válka s Jakimy a Coeur d Aleny Konfl ikt s Nez Percéi žijícími mimo rezervaci a náčelníkem Josephem Konfl ikt s Pajuty, Bannoky a Šošony Jihozápad Taoská revolta Válka s Apači období španělské a mexické vlády Od anexe Nového Mexika až do konce občanské války Poválečné období první Crookova ofenziva Victorio Nana Cibicueská aféra Geronimo versus Crook I Geronimo versus Crook II Geronimo versus Miles Konfl ikt s Navahy období španělské a mexické vlády Od anexe Nového Mexika do začátku občanské války Odsun Konfl ikt s Juty Walkerova válka Válka Černého jestřába Coloradští Jutové Kalifornie Válka s Modoky fi asko u Ztracené řeky Debakl u Jackovy tvrze

3 Zločin a trest I Zločin a trest II Pár slov na závěr Poznámky a několik statistických údajů Přílohy Přehled severoamerických indiánských kmenů z oblasti Severozápadu, Jihozápadu a Kalifornie Časová tabulka nejdůležitějších bojů a bitev na území USA Použitá literatura a prameny III. Horské oblasti SEVEROZÁPAD Počátkem 19. století bylo území Severozápadu známé pod všeobecným jménem Oregon a zahrnovalo dnešní stát Washington, Oregon a Idaho i západní části Montany a Wyomingu, přičemž východní část těchto dvou států patřila k tzv. Dakotskému území (Dakota Territory). K vyčlenění jednotlivých správních celků docházelo ve druhé polovině 19. století: roku 1853 vzniklo Oregonské a Washingtonské území, roku 1863 se oddělilo území Idaho, rok poté Montanské území a roku 1868 Wyomingské území. S růstem počtu obyvatel pak území postupně získávala status států. Přítomnost Američanů se zprvu omezovala na trapery a obchodníky s kožešinami a osadníky-farmáře, které lákala úrodná půda v údolí řeky Willamette (dnes Oregon). S objevem zlata v Kalifornii roku 1848 se objevují i v severních horských oblastech prospektoři, a když se potvrdil výskyt zlata v dnešním Idahu (Canal Gulch 1860, Pierce City) a Montaně (Alder Gulch, Bannack 1862, Virginia City 1863 a Last Chance Gulch 1864, dnes Helena, hlavní město Montany), region zaplavily tisíce zlatokopů. Proces zdejšího osídlování se dodnes považuje za dosti neobvyklý, protože na rozdíl od ostatních oblastí (Středozápad, Jihozápad) neprobíhal tradičně z východu na západ, ale opačně, ze západu na východ, když většina zlatokopů přicházela z Kalifornie. Indiány tu zastupovala řada více či méně početných kmenů lišících se jazykově, ale někdy i kulturně. Ty největší populace lze rozdělit podle místa, kde žily, na tři skupiny: na západě Činúky (Chinook) a pobřežní Sejliše (Salish), ve středu Klamathy (Klamath), Jakimy (Yakima), Umatilly (Umatilla), Paluse, Nez Percée ( Propíchnuté nosy ), Pajuty (Paiut), Bannoky (Bannock) a Ploché hlavy (Flathead) a na východě Černonožce (Blackfeet), Šošony (Shoshone) a Vraní indiány 7

4 (Crow Indians). Z jazykového hlediska Činúkové, Ploché hlavy a Sejlišové tvoří společnou sejlišskou jazykovou skupinu, zatímco Klamathové, Jakimové, Umatillové a Nez Percéové mluví sahaptinsky, jsou tedy z penutijské jazykové skupiny. Řeč Pajutů, Bannoků a Šošonů patří do skupiny juto-aztéckých jazyků, k níž náleží například i Komančové. Vraní indiáni jsou jazykově příbuzní Siouxům a skutečnou kurio zitu tvoří Černonožci, kteří původně přišli z Východu a jsou nejzápadnější větví Algonkinů. Z kulturního hlediska lze říci, že s výjimkou pobřežních Činúků a Sejlišů měla většina kmenů více společných než odlišných prvků. Základní zdroj obživy tvořil sběr cibulovitých kořenů liliovité rostliny kamas rostoucí divoce v této oblasti a s ním i lov zvěře, zejména srnčí a případně jelení. Prakticky všechny kmeny silně závisely na každoroční migraci lososů k hornímu toku řeky Columbie i všech jejích hlavních přítoků. Vcelku stabilní zdroje potravy měly za následek vytváření stálých vesnic a na rozdíl od kočovných indiánů, kteří museli putovat za zvěří, stavbu důkladnějších obydlí. Výjimku ovšem tvoří tři východní kmeny, a sice Černonožci, východní Šošoni a Vraní indiáni, kteří zahrnuli do své ekonomie i lov bizonů, a proto si v řadě aspektů osvojili způsob života i některé kulturní prvky prérijních indiánů (chov koní, týpí z kůže, bohatě zdobené čelenky z per apod.). První kontakty s bělochy byly zprvu sporadické, až ve druhé polovině 18. století pobřežní Činúkové a Sejlišové přicházejí pravidelně do styku s posádkami anglických lodí, jejichž kapitáni měli zájem o kožešiny, zejména z mořských vyder, jimiž tato oblast oplývala. První informace o Černonožcích, Plochých hlavách a Nez Percéích přináší francouzští trapeři, kteří sem pronikli na přelomu 17. a 18. století, ale po zániku kolonie Quebec (1763) to jsou trapeři či zástupci anglické kožešinové Společnosti Hudsonova zálivu (Hudson s Bay Company) a Severozápadní kožešinové společnosti (North West Fur Company), jež sem přicházejí a navazují obchodní styky zprvu s Černonožci a pak i ostatními kmeny. Roku 1818 Severozápadní kožešinová společnost postavila pevnost Nez Perce, později přejmenovanou na Walla Walla, na soutoku řek Walla Walla a Columbie a roku 1825 Společnost Hudsonova zálivu založila pevnost Vancouver na severním břehu řeky Columbie. Pro zajímavost uveďme, že Francouzi, kteří se jako první setkali se zdejšími indiány, je obdařili zavádějícím pojmenováním Ploché hlavy a Propíchnuté nosy. Nez Percéové si totiž nosy nepropichovali a název lze vysvětlit jen tím, že se při jejich návštěvě nacházelo v dotyčné osadě pár příslušníků pobřežních kmenů, zřejmě Činúků, kteří si do propíchnutého nosu vkládali podlouhlou mořskou mušli. Obdobně je tomu u názvu Ploché hlavy, neboť zplošťování hlav bylo typické jen pro část pobřežních Sejlišů, u nichž matky stlačovaly pomocí dvou prkének nemluvňatům lebku, takže čelo bylo velmi ploché a zadní strana hlavy vystupovala do výše. Historickým mezníkem ve vztahu mezi indiány a bělochy se stal příchod protestantských misionářů ve 30. letech 19. století. Na rozdíl od mnoha jiných, hlavně prérijních indiánů, kteří důsledně odmítali pokusy misionářů vnutit jim křesťanství a následně kulturu bělochů, indiáni na Severozápadě, jmenovitě Ploché hlavy a Nez Percéové, přišli s překvapivým požadavkem, a sice seznámit se s velkou medicínou bledých tváří. Zde je třeba pár slov na vysvětlenou. I když značná část severoamerických indiánů spíše podvědomě uznávala existenci Velkého ducha, prakticky všichni žili v přesvědčení, že každodenní život je řízen řadou nižších či menších duchů, jejichž ztělesnění spatřovali hlavně v říši zvířat. Nedělitelnou součástí procesu dospívání každého indiánského bojovníka bylo v rámci iniciace svého ochránce (v pojetí katolíků strážného anděla) poznat, k čemuž obyčejně docházelo při religiózním půstu a případném vidění. Poté, často s pomocí kmenového kouzelníka (medicinmana), si dotyčný bojovník zhotovil váček, který kromě jiných věcí obsahoval nějakou část z těla zvířete, v jehož těle dotyčný duch-ochránce sídlí. Například pero z orla, jestřába či sokola, či chlupy z medvěda, vlka, lišky, jelena, kojota atd. Jestliže ten či onen bojovník shledával svůj každodenní život úspěšný, zejména co se týče bojů s nepřáteli, nabyl přesvědčení, že jeho medicína je neobyčejně silná a že se těší přízni příslušného ducha. V případě, že ho potkávaly neúspěchy, reagoval depresí a ztrátou sebevědomí, neboť mu medicína neposkytovala příslušnou ochranu, a to buď proto, že jeho duch-ochránce byl slabý, anebo se od něj z nějaké příčiny odvrátil. Ploché hlavy a Nez Percée po generace naplňovala jistota, že jejich medicína je neobyčejně silná. Ačkoli žili obklopeni nepřáteli na západě Činúky, na severu Černonožci, na východě Siouxi a na jihu Šošo- 8 9

5 ny uhájili si poměrně rozlehlá loviště, jejich stáda koní se nezmenšovala, ba naopak rostla. Jejich jednotlivé tlupy či vesnice chráněné horskými hřebeny Bitterroot a Modrých hor (Blue Mountains) prosperovaly v údolích na březích řek. Ne, že by jejich medicína nemohla být silnější, zejména v případě konfl iktu s Černonožci, kteří byli vyzbrojeni střelnými zbraněmi ( pozornost kanadské Severozápadní kožešinové společnosti), ale žádný z jejich medicinmanů si nebyl jist, zda může existovat ještě silnější medicína než ta, kterou měli k dispozici. A pak se v jejich vesnicích objevili běloši. Nejdříve Lewis a Clark, poté trapeři a prospektoři. Tito lidé znali tajemství střelného prachu, výroby kovových a skleněných předmětů a papírů, které mluvily. Jejich medicína tedy byla nepochybně silnější než indiánská, a kdyby ji získali Francis Haines se ve své knize The Nez Percé domnívá, že Ploché hlavy získali první zprávy o náboženství bledých tváří od pokřtěných východních indiánů, jmenovitě Irokézů či Huronů, které najala Severozápadní kožešinová společnost v okolí Montrealu a dopravila kolem roku 1818 na Severozápad. Nez Percéové pak zřejmě přišli do styku s indiánem z kmene Spokane (Spokane Garry), jehož jako chlapce na popud Sira George Simpsona, zástupce kožešinové Společnosti Hudsonova zálivu, dopravili do anglikánské misie ve Winnipegu, kde byla i škola. Spokane Garry se vrátil ke svému kmeni roku 1830 a vzbudil velkou pozornost nejen tím, že uměl číst a psát, ale že předčítal shromážděným soukmenovcům pasáže z bible. V každém případě se Nez Percéové rozhodli získat přístup k medicíně bledých tváří nezávisle na dalších kmenech, a tak po dohodě s Plochými hlavami vyslali na podzim 1831 skupinu sedmi mužů do Saint Louis, aby požádali tehdejšího superintendanta pro indiánské záležitosti a bývalého účastníka historické výpravy k Pacifi ku Williama Clarka o pomoc. Skupina bojovníků v čele s náčelníkem Černým orlem (Black Eagle Nez Percé) a Ranním mužem (Man of the Morning Plochá hlava) se přidala k výpravě Luciena Fontenella, zástupce Americké kožešinové společnosti, který se plavil s balíky kožešin po Missouri. Odrazeni úmorným vedrem Středozápadu se pak dva příslušníci kmene Ploché hlavy a jeden Nez Percé rozhodli vrátit, takže začátkem října dorazili do Saint Louis jen čtyři muži. Clark přijal tuto delegaci jistě s nebývalou radostí, ale záhy nastaly potíže s komunikací, protože v celém městě nebyl nikdo, kdo by znal jazyk Nez Percéů, a posunky nedostačovaly k tomu, aby vysvětlily abstraktní pojmy spojené s náboženstvím. Lidé, kteří s indiá ny přišli do styku, pochopili, že žádají něco ohledně velké medicíny, ovšem co přesně, nikdo říci nemohl. Následné události pak vedly k neúspěchu tohoto jinak vznešeného poslání. Černý orel zemřel čtyři týdny po příchodu do Saint Louis a Ranní muž v polovině listopadu. Dva zbývající bojovníci se rozhodli vrátit domů a podle výpovědi místního biskupa Rosatiho se vydali na cestu po Missouri na parníku Yellowstone 26. března Domů, ke svému kmeni, se vrátil jen jeden Nez Percé jménem Leginy z králičí kůže (Rabbit Skin Leggings). Druhý zemřel krátce po příjezdu na pevnost Union. Ale ani bojovník Leginy z králičí kůže se dlouho netěšil pozornosti, když na podzim 1832 padl v boji s Černonožci u pramenů Lososí řeky. I když se zdálo, že veškeré oběti a vynaložené úsilí byly marné, cesta Nez Percéů a Plochých hlav do Saint Louis neupadla v zapomnění. Roku 1832 navštívil Saint Louis jistý William Walker, poloindián, v jehož žilách kolovala krev Wyandotů a bělochů. Měl pověření v důsledku plánovaného odsunu Wyandotů na Indiánské území vyjednat s Clarkem výměnu půdy v Ohiu za půdu v Missouri. Při jednání s Clarkem se dozvěděl o misi Nez Percéů a Plochých hlav, což ho natolik zaujalo, že o tom napsal příteli G. P. Disowayovi do New Yorku. Ten dopis uveřejnil v novinách Christian Advocate a Zion s Herald roku Zde je třeba dodat, že Walker líčil návštěvu podle svých představ, náležitě ji přikrášlil, mj. psal o teologických diskusích mezi Clarkem a indiány, které, jak víme, nepřicházely z jazykových důvodů v úvahu. I samotné indiány popsal podle informací, jež kolovaly na Východě a vztahovaly se převážně na Činúky a pobřežní kmeny. Tvrdil, že měli drobné postavy a zploštělé hlavy. Reakce na uveřejněný dopis se dostavila záhy. Několik misionářských organizací projevilo zájem o vyslání duchovních do této oblasti, mj. The Mission Society of the Methodist Episcopal Church a The American Board of Commissioners for Foreign Missions, reprezentujících presbyteriány a kongregacionalisty. Již roku 1834 se metodista Jason Lee se čtyřmi společníky usadil ve Willametteském údolí a zahájil tu misii u pobřežních kmenů, které však nejevily pro jeho úsilí žádné nadšení. O rok později se objevily první ná

6 znaky, že přání Nez Percéů a Plochých hlav se splní. Na traperském srazu při soutoku Koňského potoka (Horse Creek) a Zelené řeky ve Wyomingu se objevili dva muži: reverend Samuel Parker, pastor kongregacionalistického kostela v Middlefi eldu ve státě Massachusetts, a Dr. Marcus Whitman, lékař z Wheeleru ve státě New York, vyslaní misionářskou organizací ABCFM (The American Board of Commissioners for Foreign Missions). Nez Percéové, kteří se pravidelně účastnili téměř všech těchto srazů, je pak ujistili, že i nadále mají zájem o příchod černých kabátů (black robes) a hlavně o nebeskou knihu (bibli), která, jak se dozvěděli, skrývá medicínu bledých tváří. Parkera a Whitmana, kteří znali vlažný, ne-li přímo nepřátelský postoj řady jiných indiánských kmenů vůči křesťanství, upřímné nadšení natolik překvapilo, že se rozhodli nemarnit čas. Jakmile sraz skončil a Nez Percéové se vydali na cestu zpět do hor, Parker se k nim připojil, aby našel vhodné místo pro založení misií, zatímco Whitman se vrátil na Východ, aby získal pro projekt skupinu misionářů. Parker dosáhl koncem září řeky Clearwater v dnešním Idahu a pokračoval v cestě na pevnost Vancouver, jež patřila Společnosti Hudsonova zálivu a stála na pravém břehu řeky Columbie. Tam strávil zimu sbíráním informací od obchodníků a traperů a podnikl i několik kratších cest do oblasti mezi řekami Clearwater a Willamette. Z dnes už neznámých důvodů ale Parker nepočkal na Whitmanův návrat. Zřejmě to byl věk, který ho přiměl, aby na jaře 1836 upustil od putování s Nez Percéi po neschůdných a krkolomných horských stezkách zpět k Zelené řece na další traperský sraz, na nějž se měl opět dostavit Whitman, nyní už spolu s několika misionáři. Parkerovi bylo 57 let, a tudíž volil delší, ale pohodlnější trasu na Východ, a to po moři přes Havajské ostrovy. Po Nez Percéích poslal Whitmanovi dopis, který, jak se později zjistilo, neobsahoval žádné důležité informace. Dne 6. července 1836 se u soutoku Koňského potoka a Zelené řeky ozvala střelba z desítek indiánských mušket a válečný pokřik z mnoha set hrdel nezpercéských bojovníků. Ne, nejednalo se o zákeřný útok na nic netušící trapery, ale o uvítací ceremoniál a projevy radosti. Na planině u potoka se objevila karavana Kožešinové společnosti Skalistých hor (Rocky Mountain Fur Co.) vedená jedním z jejích předních spolumajitelů, Thomasem Fitzpatrickem. S karavanou vedle desítek mul a koní naložených zbožím přicházelo pět Američanů z Východu: misionář Dr. Marcus Whitman a jeho žena Narcissa rozená Prentiss (presbyteriáni), reverend Henry H. Spalding a jeho manželka Eliza rozená Hart (kongregacionalisté) a William H. Gray, tesařský mistr, který měl poskytnout oběma manželským párům odbornou pomoc při stavbě misií. Srazu se zúčastnili také zástupci Společnosti Hudsonova zálivu: John McLeod a Thomas McKay, jimž připadl úkol dopravit misionáře ke Columbii a na pevnost Vancouver. Výprava se vydala na cestu 18. července a po nesčetných útrapách a strastech spojených s přechodem kontinentálního předělu a Modrých hor dosáhla 12. září cíle. Již po cestě se Whitman a Spalding dohodli na vybudování dvou misií, jež by umožnily hlásat slovo boží mezi větším počtem kmenů. Na podzim si vybrali dvě místa: Waiilatpu (Místo, kde roste jílek), ležící východně od pevnosti Vancouver a asi 25 mil od pevnosti Walla Walla na řece stejného jména (dnes stát Washington), v zásadě mezi Kajusi a Umatilly, a Lapwai u stejnojmenného potoka (dnes Idaho), jež leželo 120 mil na východ od Waiilatpu mezi Nez Percéi. Na základě čeho si Whitmanovi zvolili pro sebe misii ve Waiilatpu a Spaldingovi v Lapwai, dnes nevíme, ale v každém případě to vyvolalo nevůli Nez Percéů, kteří se domnívali, že se všichni misionáři usadí u nich. Nez Percéové vyjádřili obavy, že volba misií není šťastná, neboť Kajusové jsou bojovný kmen a zkušenosti, co se týče styků s bělochy, nemají žádné. Mělo se ukázat, že nešlo o plané varování. Se stavbou Whitmanovy misie se začalo na podzim 1836 a se Spaldingovou na jaře příštího roku. Zprvu tvořila misie jen jedna velká srubová budova pro misionáře, později se přistavovaly školní místnosti a hospodářské budovy jako mlýn, kovárna, stodoly atd. Ačkoli správce pevnosti Vancouver John McLaughlin trval na tom, aby obě ženy zůstaly na pevnosti, zatímco muži budou stavět, Narcissa strávila zimu v jednoduchém příbytku poblíž staveniště a Eliza v indiánském týpí s manželem, který dohlížel na kácení stromů podél řeky Clearwater. Roku 1838 došlo k založení třetí misie v místě zvaném Tshimakain (Místo pramenů; dnes město Ford, stát Washington), které původně navrhoval Parker. Tato misie se stala domovem dvou kongregacionalistů reverendů Cushinga Eellse a Elkanaha Walkera, které na Whitmanovu žádost vyslalo ABCFM. K obvyklým potížím, 12 13

7 jimž museli čelit všichni tehdejší pionýři snažící se uhájit základní existenci v divočině amerického Západu, se přidružila řada dalších problémů spojená s posláním misionářů. Poměrně brzy například vyvstaly obtíže v souvislosti se snahou učit děti, případně dospělé, a současně jim zajistit potravu. Většina indiánů tu žila polonomádským způsobem, ovšem k výuce ať náboženské, anebo jen školní, bylo třeba, aby žáci byli pravidelně přítomni. Delší absence, způsobené lovem či sběrem kamasových cibulí zejména v létě a na podzim, podlamovaly pedagogické úsilí misionářů. Ti viděli řešení v zemědělské činnosti celého kmene, v obdělávání polí či zakládání velkých zelinářských zahrad, jež by poskytly spolehlivý zdroj potravin, aniž by se indiáni museli na delší dobu vzdalovat. Nabízené řešení se ale setkalo jen s mizivým zájmem a u mnoha mužů i s otevřeným odporem. Misionáři si s velkým znepokojením počali uvědomovat, že za touhou po slově božím se skrývá snaha získat nadřazené postavení vůči sousedním, vesměs nepřátelským kmenům. Fakt, že přijetí křesťanství znamená i zásadní změnu hodnot a způsobu života, způsobil mezi indiány šok a otevřenou averzi, což záhy vedlo ke střetu obou kultur. Přesto se za první 2 3 léta mohli misionáři pochlubit jistými úspěchy. Třeba Eliza zvládla poměrně brzy jazyk Nez Percéů a na základě latinských písmen sestavila sahaptinskou abecedu. Když navíc z Havaje dorazil malý tiskařský stroj, Nez Percéové se dočkali výtisků bible a na 200 indiánských dětí se mohlo doma cvičit ve čtení jak sahaptinských, tak anglických textů. Odborná lékařská péče, kterou poskytoval Marcus Whitman, a méně odborné felčarství, které zvládal Spalding, se těšily velké popularitě mezi indiánskými pacienty. Dobré výsledky při léčení na druhé straně brzy vyvolaly značné nepřátelství tradičních kmenových doktorů medicinmanů, kteří cítili, že to vážně ohrožuje nejen jejich výsadní postavení v kmeni, ale i příjmy. Skutečně převratným činem bylo vytvoření kmenové vlády a přijetí jakéhosi civilního desatera v roce V zásadě mělo těchto 10 zákonů potlačit násilné chování v indiánských komunitách a směrovat Nez Percée k bílé civilizaci. Původní myšlenka vzešla od Spaldinga, ale realizací byl pověřen Dr. Elijah White, jmenovaný federální vládou roku 1842 agentem pro indiánské záležitosti na území Oregonu. White navštívil týž rok Spaldingovu misii a pod dojmem zmíněných úspěchů souhlasil s misionářovým návrhem. Po delším dohadování s místními náčelníky došlo ke jmenování hlavního náčelníka a 10 podnáčelníků, kteří stáli v čele 10 narychlo vytvořených okresů, a na prosazování desatera měli k dispozici policejní sbory v síle pěti mužů. Jim pak byli podřízeni náčelníci jednotlivých vesnic. Nová indiánská vláda, v jejímž čele stanul jistý Ellis, mladý Nez Percé vychovaný v Kanadě, navrhované desatero prodiskutovala, učinila dílčí změny a vše schválila. Každý z bodů, jenž například zakazoval asociální chování jako krádeže, zabití a poškození majetku, uváděl i příslušný trest za takovéto jednání. Naopak hubené výsledky zaznamenal proces převýchovy polokočovných indiánů na farmáře. Rovněž počet pokřtěných indiánů nebyl nijak vysoký. Bernard de Voto v práci Across the Wide Missouri uvádí, že roku 1844, tedy po osmi letech práce misionářů, toliko jednoho Kajuse a 21 Nez Percéů shledali Whitman a Spalding skutečnými křesťany a přijali za členy Oregonské církve (The First Oregon Church). Reakce starších ABCFM na sebe nenechala dlouho čekat a už roku 1842 obdržel Whitman dopis, v němž mu oznamovali, že v důsledku vysokých nákladů na provoz tří misií se pro mizivé množství konvertitů misie ve Waiilatpu a Lapwai ruší a misijní činnost se soustředí v Tshimakainu. Whitman byl přesvědčen, že jde o ukvapené rozhodnutí, a v zimě se proto vypravil na Východ, aby osobně informoval nadřízené o své práci a přiměl je změnit názor. Zde je třeba říci pár slov na vysvětlenou. Za rozhodnutím ABCFM nepochybně zčásti stály úspěchy konkurence reprezentované katolickými misionáři. Roku 1838, dva roky po příchodu Whitmana a Spaldinga k řece Columbii, se dva kanadští páteři Francois N. Blanchet a Modest Demers vydali s výpravou Společnosti Hudsonova zálivu na Oregonské území a založili tři misie: na pevnosti Vancouver a v místech Cowlitz Prairie (misie St. Francis Xavier, dnes stát Washington) a French Prairie (misie St. Paul, dnes stát Oregon). Ochota potenciálních konvertitů vzdát se pohanských zvyků a přijmout křesťanství byla totiž ovlivněna nejen charakterem a povahou jednotlivých misionářů, jež hrály v jejich práci velmi důležitou roli, ale především skutečností, že tyto dvě víry katolická a protestantská se značně liší, a to nejen doktrínou, ale i ob

8 řady. Pro převážnou většinu indiánů byl protestantismus, jenž zdůrazňuje duchovní podstatu, a to často velmi rigorózně, příliš abstraktní, a tudíž nepochopitelný. Naproti tomu liberálnější katolicismus, navíc s důrazem na rituál, při němž se uplatňovala bohatě zdobená kněžská roucha, obrazy svatých, omamná vůně kadidla a zvonění primitivní a ovlivnitelnou mysl lidí, kteří žili prakticky na úrovni doby kamenné, fascinoval. Tento mysticismem zavánějící rituál jim připadal blízký, protože na něj byli zvyklí u kmenových kouzelníků. Katoličtí páteři také netrvali na změně způsobu života indiánů a ovečky přijímali do lůna církve mnohem ochotněji než protestanti. Například křtili už novorozeňata, zatímco protestanti čekali se křtem až do dospělosti, a to se dotyčný zájemce ještě musel kvalifi kovat. Také mnohem silnější fi nanční podpora z ústředí katolické církve se rovněž nedala přehlédnout. Whitmanova cesta na Východ se setkala s úspěchem, a to v tom smyslu, že se mu podařilo přesvědčit vedení ABCFM, aby ponechalo všechny misie otevřené. Jeho zpáteční cesta, jež se odehrála roku 1843, zásadně ovlivnila další vývoj Oregonského území a pro činnost misií měla nedozírné následky. Z města Independence (Missouri) putoval Whitman s obrovskou karavanou emigrantů (tzv. Burnett-Nesmith-Applegate Party), která mířila do Oregonu. Kapitán John Gantt byl najat jako průvodce až na pevnost Hall (Idaho), kde jeho roli převzal Whitman, a bezpečně dovedl velké seskupení lidí až na svou misii ve Waiilatpu. Důležitost této události spočívá v prvé řadě v tom, že šlo o první větší karavanu vystěhovalců, kteří jeli s vozy (jejich předchůdci se domnívali, že k řece Columbii se lze dostat jen pěšky nebo na koni). Díky Whitmanově znalosti terénu se zjistilo, že Oregonská stezka je pro povozy tažené voly či mulami sjízdná. Tím se otevřela cesta na severozápadní pobřeží kontinentu desítkám tisíc dalších vystěhovalců. Jedním z ústředních motivů této bezpříkladné migrace, kromě kvalitní černozemě (výnos Kongresu Organic Act z roku 1843 přiděloval každému dospělému muži 640 akrů půdy plus 160 akrů na každé dítě) a mírného podnebí, bylo zalidnit Oregon co nejvíce Američany, protože v případě plebiscitu, který měl rozhodnout s konečnou platností, komu připadne Oregonské území Anglii (Kanadě), nebo Spojeným státům by Američané měli rozhodující početní většinu. Prudký nárůst počtu bílého obyvatelstva pak zákonitě vedl ke třenicím s domorodým obyvatelstvem, jako tomu bylo prakticky v celé historii styků mezi bělochy a indiány. Válka s Kajusi Kajusové patřili k jednomu z nejmenších kmenů žijících v této oblasti. V době, kdy se mezi nimi usadili Whitmanovi, jich bylo a většina příslušníků kmene žila ve třech vesnicích, z nichž dvě ležely na řece Umatilla a třetí na řece Walla Walla. V čele vesnic stáli tři náčelníci: Umtippe, Tamsucky (Waptashtakmahl) a Tiloukaikt (jiné zdroje uvádí Telekaut či Tilaukait). Obklopeni mnohem početnějšími, i když ne nutně nepřátelskými kmeny cítili Kajusové zrovna tak jako Nez Percéové a Ploché hlavy potřebu získat mocnější a spolehlivější medicínu bledých tváří, o níž jim roku 1834 poskytl základní informace metodistický misionář Jason Lee při setkání na pevnosti Hall. Jak víme, manželský pár Marcus a Narcissa Whitmanovi se tohoto úkolu ujali, ale jejich činnost již od samého počátku probíhala ve znamení konfl iktu dvou hluboce rozdílných kultur. Už stavba obydlí, jako každá jiná těžká práce, spadala v indiánské kultuře do oblasti ženských prací. K velkému překvapení všech mužských příslušníků kmene se do kácení stromů a roubení budov dal Whitman, který navíc k práci vybízel i přihlížející indiány. Jeho žena Narcissa se zatím věnovala domácím pracím. Zakrátko vyvstal další problém, způsobený odlišným výkladem pojmu soukromého vlastnictví půdy, na níž stála misie. Whitmanovi se domnívali, že jde o dar za jejich misionářské úsilí. Někteří náčelníci však argumentovali tím, že reverend Parker jim původně slíbil, že misionáři od nich půdu odkoupí, a protože žádné vyrovnání ani ve formě peněz ani darů dosud neobdrželi, považovali půdu misie za svou. Kajusové, jak muži, tak i ženy, byli přesvědčeni, že když misie stojí na jejich půdě, mohou kdykoli vcházet do domu Whitmanových, procházet se po obydlí a posedávat v jednotlivých místnostech. Když je reverend nebo jeho žena požádali, aby odešli, postávali aspoň kolem domu a nakukovali do oken. Z dostupných 16 17

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Severní Amerika. Mapa

Severní Amerika. Mapa Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy: Ostrovy Červeně, Poloostrovy fialově, Zdroj: http://d-maps.com/m/amnord/amnord13.gif (11.11.2011) Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy:

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍAMERIKA STÁTY USA Mgr. Iva Svobodová Základní údaje kontinentální část v J polovině SA kontinentu rozloha 9 631 214 km 2 (3.

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_14_Severní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Vznik USA

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Vznik USA Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 18. 9. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Latinská Amerika Téma klíčová slova Latinská Amerika (španělská část)

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5 Autor: Ladislava Městková Datum: 1. 10. 2012 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Boj o nezávislost amerických osad Klíčová

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

Vikingská domovina. Vikingská domovina

Vikingská domovina. Vikingská domovina Vikingové. pocházeli ze Severní Evropy. Žili na území dnešního Dánska, Norska a Švédska. Podnebí v této oblasti bylo nehostinné, zimy dlouhé a obživy nedostatek. Vikingská domovina Vikingové pocházeli

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍ AMERIKA OBYVATELSTVO USA A KANADY Mgr. Iva Svobodová Historie USA předkoloniální období před 30 tis. lety příchod původních

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 25. 08. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY 8. přednáška Spojené státy americké teritoriální vývoj Bonus pro kombinaci Z-HI struktura území ke 4. 3. 1789 (den vstupu ústavy USA v platnost) 7. 8. 1789 vytvořeno

Více

2. kapitola. Šamanský pohled na svět

2. kapitola. Šamanský pohled na svět 2. kapitola Šamanský pohled na svět Mýty a legendy existujících šamanských kmenů nám mohou poskytnout vodítka k odpovědi na otázku, jak a kdy šamanismus vznikl, ale vždy musíme mít na paměti, že každý

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Amerika. - celkem 904 milionů lidí - 504 mil.obyvatel S.Amerika a 400 J.Amerika (k roku 2007)

Amerika. - celkem 904 milionů lidí - 504 mil.obyvatel S.Amerika a 400 J.Amerika (k roku 2007) Amerika Obyvatelstvo - celkem 904 milionů lidí - 504 mil.obyvatel S.Amerika a 400 J.Amerika (k roku 2007) - rasově nejpestřejší světadíl: a) původní obyvatelé - Indiáni (Ameringové) - Aztékové, Mayové,

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů. Panama J O S E F O P A T R N Ý. N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4

S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů. Panama J O S E F O P A T R N Ý. N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4 S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Panama J O S E F O P A T R N Ý N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4 Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., 2004 Libri, 2004 ISBN 80-7277-216-3 Obsah

Více

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je Evropa V této kapitole se dozvíte: Jaká je kultura v Evropě. Má Evropa stejný význam jako Evropská unie. Zda je Evropa samostatným geografickým celkem.

Více

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva 196 1965 197 198 199 2 25 21 196 1965 197 198 199 2 25 21 Počet obyvatel (stav k 31.12., v tis.) Počet cizinců (stav k 31.12. v tis.) Podíl z celkového obyvatelstva 1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

Více

Počátky uherského státu

Počátky uherského státu Počátky uherského státu Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0114 Maďaři patřili ke kočovným kmenům, které se pohybovaly na severu Evropy okolo řek Kamy a Visly na území dnešního Ruska. Během stěhování národů

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Název materiálu. Jiří Řehounek. Ročník 2. Datum tvorby Leden 2013

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Název materiálu. Jiří Řehounek. Ročník 2. Datum tvorby Leden 2013 Číslo projektu Název školy Kód materiálu Název materiálu Autor Tematická oblast Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0811 Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II VY_32_INOVACE_61_10 Polsko Jiří Řehounek

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_20_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger

Více

Název: Oceánie. Stručná anotace: Výukový materiál je zaměřen na orientaci na mapě v kontinentu Austrálie, Oceánie.

Název: Oceánie. Stručná anotace: Výukový materiál je zaměřen na orientaci na mapě v kontinentu Austrálie, Oceánie. Název: Oceánie Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia) Tematický

Více

MIRO THAN ODOJ, KAJ MIRE NIPI. MÉ MÍSTO JE TAM, KDE JSOU MOJI LIDÉ. Romové pocházejí z indického subkontinentu. Neví se s jistotou, proč započali putování z Indie do Evropy. V průběhu staletí se přes útisk

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena.

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena. Dominik Dufek Třída: 7.C Datum: 7.3 2013 Zeměpisné rozšíření: Čína Zajímavosti: poslední volně žijící jedinec tohoto poddruhu byl spatřen v roce 1994 a proto se má za to, že tygr jihočínský ve volné přírodě

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Radovan Šálek Radovan, 18 let 1. Charakteristika Radek má vrozenou lehkou mentální retardaci s koktavostí (balbuties). Navštěvuje praktickou školu

Více

VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI

VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI O příbytcích starých Slovanů Slované osídlili vlídné, úrodné oblasti kolem řek, jež byly nezbytným zdrojem vody, ale také potravy. K postavení svých obydlí si vybírali

Více

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2).

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2). Příloha č. 2 k usnesení vlády České republiky ze dne 2003 č. Česká republika 70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Pravěk - Doba kamenná. Vypracovala: Jana Opluštilová

Pravěk - Doba kamenná. Vypracovala: Jana Opluštilová Pravěk - Doba kamenná Vypracovala: Jana Opluštilová Osnova Starší doba kamenná Paleolit 1.Nejstarší Paleolit 2.Starý Paleolit 3.Střední paleolit 4.Mladý Paleolit Střední doba kamenná Mezolit Mladší doba

Více

ZAJÍMAVOSTI ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY NA JIHU USA

ZAJÍMAVOSTI ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY NA JIHU USA ZAJÍMAVOSTI ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY NA JIHU USA Zdeněk Dvořák 1 a Radovan Soušek 2 Úvod V průběhu posledních dvou let jsme měli možnost v rámci studijních pobytů poznat jih USA a porovnat si své teoretické

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2010

Více

Metodický list. Název materiálu: Hrad na Vltavou - pověst Autor materiálu: Jana Polášková

Metodický list. Název materiálu: Hrad na Vltavou - pověst Autor materiálu: Jana Polášková nad Moravou Zařazení materiálu: Metodický list Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Sada: 1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-1ST-23 Předmět: Český jazyk a literatura Název materiálu: Hrad

Více

Genofond Země nezvaní návštěvníci (introdukce)

Genofond Země nezvaní návštěvníci (introdukce) Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Genofond Země nezvaní návštěvníci (introdukce) Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.29 Vzdělávací oblast:

Více

Název: Námořní cesty. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Název: Námořní cesty. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Název: Námořní cesty Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Počet obyvatel České republiky se v průběhu roku 214, po úbytku v předchozím roce, opět zvýšil. Ve věkovém složení přibylo dětí a zejména seniorů. Populace dále

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 OBJEVNÉ PLAVBY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_09 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger

Více

4. zasedání 31. synodu ČCE (18.-21.5.2006) Tisk č. 17 ROZHOVOR O BUDOVÁNÍ SBORU V ČCE

4. zasedání 31. synodu ČCE (18.-21.5.2006) Tisk č. 17 ROZHOVOR O BUDOVÁNÍ SBORU V ČCE TISK č. 17 4. zasedání 31. synodu ČCE (18.-21.5.2006) Tisk č. 17 ROZHOVOR O BUDOVÁNÍ SBORU V ČCE 1. ZADÁNÍ A STATISTICKÝ ÚVOD Usnesení 3. zasedání 31. synodu č. 51 ve věci Budování sboru znělo: Synod se

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Americké kolonie před válkou o nezávislost

Americké kolonie před válkou o nezávislost Cesta k revoluci Americké kolonie před válkou o nezávislost 1 Tradice anglického nezájmu o kolonie 1688 Slavná revoluce důsledky: - rozpadá se Dominium Nové Anglie - 1707 vznik Velké Británie spojením

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně pojednává o světových koloniích.

Více

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov Původ Římanů: ŘÍMSKÉ MÝTY kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov usadili se v Latiu, kde začali vytvářet malé městské kultury dlouho byli závislí na Etruscích,

Více

Severní Amerika Kanada

Severní Amerika Kanada Severní Amerika Kanada Antonín Věžník 1 Nezávislá konstituční federativní monarchie 10 provincií, 2 federální území spravovaná ústřední vládou, 1 samosprávné teritorium (Nunavut) 2. největší stát světa

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

4. VYSTĚHOVALÍ Z PRAHY

4. VYSTĚHOVALÍ Z PRAHY 4. VYSTĚHOVALÍ Z PRAHY Za celé období let 2001 2011 se z Prahy vystěhovalo 294,3 tis. osob. Počty vystěhovalých od roku 2006 klesají s výjimkou roku 2010. Vystěhovalí z Prahy směřovali většinou do jiných

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Pověst o praotci Čechovi

Pověst o praotci Čechovi Z nejstarší minulosti českého národa se nedochovaly žádné písemné památky.je to proto, že dříve lidé neuměli psát a vše si mohli jen vyprávět. Proto si někdy do vyprávění něco přidali nebo je pozměnili.

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK. v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/

Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK. v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/ Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Teorie grafů Sbírka cvičení Domečkologie Zkuste nakreslit domečky na obrázku. Které

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI VY_32_INOVACE_02_Nejstarší osídlení naší vlasti NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://pravek.boiohaemum.cz/index.php

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 267 Jméno autora Datum, ve kterém byl DUM vytvořen Jana Klimentová 21. 1. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 7. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍ AMERIKA HYDROLOGIE USA A KANADY Mgr. Iva Svobodová Hydrologická charakteristika příznivé orografické podmínky pro vznik řek

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Evropa jeden ze světadílů

Evropa jeden ze světadílů Evropa jeden ze světadílů Povrch a poloha Evropy 5. třída ZŠ BŘEŢANY EVROPA Povrch naší planety Země je tvořen pevninou a vodstvem. Více než dvě třetiny povrchu Země jsou pokryty vodstvem. Vodstvo obklopující

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV PRAHA 2011 Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV Copyright Ladislav Nebeský, 2011 Czech edition dybbuk, 2011

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Tabulka č.1: Počet škol,studentů, profesorů v období 1.republiky. Řádní studenti. Podíl žen z celk. počtu studentů čs.stát.přísluš nosti v % z toho

Tabulka č.1: Počet škol,studentů, profesorů v období 1.republiky. Řádní studenti. Podíl žen z celk. počtu studentů čs.stát.přísluš nosti v % z toho 1.7.Vysoké školy v období 1.republiky ze statistického pohledu Vzhledem k velkému časovému rozsahu je použito řady pramenů a přehledů, vydávaných jednorázově či periodicky dřívějšími orgány státní statistiky

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

Venuše ve science fiction

Venuše ve science fiction Venuše ve science fiction Otázkou existence mimozemského života se nezabývali jen vědci a filosofové. Stala se ústředním motivem mnoha pžíběhů a románů. Fantazie měla naprosto volnou ruku. Už ve starověku

Více

6. Soudnictví, kriminalita

6. Soudnictví, kriminalita 6. Soudnictví, kriminalita Nepominutelnou oblastí s genderově citlivými rozdíly je soudnictví. A to jak u obětí, tak pachatelů zjištěných trestných činů, včetně uvězněných. Speciální problematikou jsou

Více

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Tak nám opět začal nový školní rok i v družině. Ale než se dostaneme k naší nové celoroční hře, chceme se s Vámi podělit o zážitky z minulé hry o

Více

Místopis Angloameriky

Místopis Angloameriky Místopis Angloameriky rovných 50 pojmů http://www.zemepis.com/images/slmapy/kanus.jpg http://www.zemepis.com/images/slmapy/kanus.jpg Místopis Angloameriky Ve dvojicích, podle atlasu Seznam významných:

Více

75 let skautingu v Moravské Třebové

75 let skautingu v Moravské Třebové Jiří Šmeral 75 let skautingu v Moravské Třebové Olomouc 2010 Počátky moravskotřebovského skautingu ve třicátých letech Historie moravskotřebovského skautingu dospěla v letošním roce do sedmdesátého pátého

Více