BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Marie Malinová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Marie Malinová"

Transkript

1 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Marie Malinová

2 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav ošetřovatelství Marie Malinová Poruchy spánku a jejich vliv na duševní zdraví a kvalitu života dospělých pacientů Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Šárka Ježorská Ph.D Olomouc 2013

3 ANOTACE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Název práce: Poruchy spánku a jejich vliv na duševní zdraví a kvalitu života dospělých pacientů Název práce v AJ: Sleep disorders and their influence on mental health and the quality of life of adult patients Datum zadání: Datum odevzdání: Vysoká škola, fakulta, ústav: Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav ošetřovatelství Autor práce: Marie Malinová Vedoucí práce: Mgr. Šárka Ježorská Ph.D Oponent práce: Abstrakt v ČJ: Bakalářská práce je zaměřena na prezentování informací týkajících se poruch spánku u dospělých pacientů. Hlavní otázkou je zjistit, jaké informace jsou dosud publikovány o poruchách spánku a jejich vlivů na psychiku a zdraví pacientů. Její obsah je uspořádán podle cílů do jednotlivých kapitol a podkapitol. V prvním cíli se autorka práce zabývá informacemi o klasifikaci a příčinách vybraných poruch spánku.v rámci druhého cíle jsou poskytnuty informace o tom, jak vybrané duševní poruchy souvisí s poruchami spánku a jaké jsou možnosti léčby. Třetí cíl je pak věnován roli všeobecné sestry při poskytování ošetřovatelské péči pacientů a jejího podílu na terapii, včetně využití alrternativních metod. Informace jsou získány z dosud publikovaných odborných článků, případně sborníků převážně v českém, anglickém a slovenském jazyce.

4 Abstrakt v AJ: Bachelor manuscript is focused on presentation of informations concerning slep disorders in adult patients. The main aim was to clarify what kind of information has been published about slep disorders and thein infuences on mental and somatic health of patients. Its contents is dividend according to particular aims to volumes and subvolumes. In the first target the autor is dealing with information about classification and roots of chosen sleep disorders. In the framework of the second aim there provided information what way chosen mental disorders can go with sleep disorders and what possibilities ot treatments exist. The third aim is about the role of general nurses in providing care about patients and their work on therapy including alternative treatment methods. Information has been gained from published specialized articles including supplements in the Czech, english and Slovak languague. Klíčová slova v ČJ: poruchy spánku, duševní poruchy, ošetřovatelská péče, všeobecná sestra, spánková hygiena, alternativní terapie Klíčová slova v AJ: Sleep disorder, mental disorders, nursing care, general nurse, sleep hygiene, alternative therapy Rozsah: 67 s.

5 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila jen uvedené bibliografické a elektronické zdroje. Olomouc 19. duben Podpis

6 Děkuji Mgr. Šárce Ježorské Ph.D za vedení bakalářské práce a za cenné rady, které mi po celou dobu jejího zpracovávání poskytovala. Dále bych ráda poděkovala manželům PhDr. Haně Přikrylové-Kučerové Ph.D a Doc. MUDr. Radovanu Přikrylovi Ph.D, za poskytnutí odborných rad, pomoc při tvorbě cizojazyčných textů a korekturu bakalářské práce. V neposlední řadě děkuji své rodině za trpělivost a podporu, kterou mi věnovali po celou dobu studia.

7 OBSAH Obsah 7 Úvod 9 1 Poruchy spánku Klasifikace poruch spánku Vybrané poruchy spánku Insomnie Hypersomnie Parasomnie Poruchy cirkadiánního rytmu Poruchy spánku u vybraných duševních poruch Poruchy spánku a poruchy nálad Poruchy spánku a úzkostné poruchy Poruchy spánku a sezónní afektivní porucha Poruchy spánku a schizofrenie Poruchy spánku a syndrom závislosti Poruchy spánku a role sestry Příčiny nespavosti u hospitalizovaných pacientů Podíl sestry na terapii Farmakologická léčba poruch spánku Nefarmakologická léčba poruch spánku Alternativní terapie poruch spánku

8 3.3 Ošetřovatelský proces u poruch spánku...43 Závěr 47 Bibliografické citace 53 Seznam tabulek 66 Seznam zkratek 67 8

9 ÚVOD Bakalářská práce se věnuje problematice vybraných poruch spánku z důvodu stále se zvyšující prevalence těchto onemocnění. Poruchy spánku mají negativní důsledky na psychické i somatické zdraví pacientů, proto je důležité se touto problematikou zabývat. Práce se věnuje klasifikaci, příčinám, důsledkům poruch spánku a jejich souvislosti s vybranými duševními onemocněními z pohledu všeobecné sestry. Cílem přehledové bakalářské práce bylo odpovědět na otázku:,,jaké informace byly doposud publikovány o poruchách spánku, které ovlivňují psychiku a kvalitu života dospělých pacientů?" Pro vypracování bakalářské práce, byly stanoveny následující cíle: Cíl 1. Předložit poznatky o klasifikaci, příčinách a důsledcích vybraných poruch spánku. Cíl 2. Předložit poznatky o poruchách spánku jako součásti vybraných duševních poruch a jejich léčby. Cíl 3. Předložit poznatky o roli všeobecné sestry podílející se na terapii, včetně alternativních způsobů léčby a poskytování ošetřovatelské péče dle zásad NANDA. International. Jako vstupní literatura byly nastudovány následující publikace: BORZOVÁ, Claudia. Nespavost a jiné poruchy spánku: pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 141 s. ISBN NEVŠÍMALOVÁ, Soňa a Karel ŠONKA. Poruchy spánku a bdění. 2., dopl. a přepr. vyd. Praha: Galén, 2007, 345 s. ISBN PRAŠKO, Ján, Kateřina ESPA-ČERVENÁ a Lucie ZÁVĚŠICKÁ. Nespavost: zvládání nespavosti. 1. vyd. Praha: Portál, 2004, 102 s. Rádci 9

10 pro zdraví. ISBN ŠONKA, Karel a Martin PRETL. Nespavost: průvodce ošetřujícího lékaře. Praha: Maxdorf, 2009, 109 s. Farmakoterapie pro praxi, sv. 42. ISBN V období od listopadu 2012 do února 2013 byla provedena rešerše za pomoci vyhledávačů BMČ (Bibliographia Medica Čechoslovaca), Google Schólar, Medline, Pubmed a portál Národní lékařské knihovny Medvik. Na zadaná klíčová slova: poruchy spánku, duševní poruchy, ošetřovatelská péče, všeobecná sestra, spánková hygiena, alternativní terapie. Rešerše proběhla v období krok vlastní vyhledávací strategie probíhal ve vyhledávači Google Schólar kde bylo nalezeno 481 zdrojů. Prostudováno jich bylo celkem 70 a použito bylo 19 zdrojů. Ostatní se věnovaly seniorům, dětem, nebo se jednalo o monografie a diplomové práce. Ve 2. kroku byla prohledána databáze Pubmed, kde na klíčová slova sleep disorders and mental disorders and adults patients bylo nalezeno 1089 zdrojů, prostudováno prvních 100 a použito bylo 20 článků. Na kličová slova sleep disorders and nursing care and sleep hygiene bylo nalezeno 58 zdrojů, této práci vyhovovalo 9 z nich, které byly použity. 3. krokem byla analýza periodik: Profese online, kde byl nalezen 1 článek, který však nesouvisel s tématem práce a časopis Kontakt, kde byly nalezeny 2 články, které byly použity. Dále byla prostudována další početná řada periodik z nakladatelství Solen (Psychiatrie pro praxi, Psychiatria pre prax, Neurologie pro praxi, Interní medicína pro praxi, Praktické lékarenství, Medicína pro praxi, Via practica) celkem bylo dohledáno 95 článků, z nichž některé a se opakovaly, 21 odborných článků bylo v práci použito. V časopise Practicus bylo dohledáno 8 zdrojů a použito jich bylo 5. V dalších odborných periodikách (Postgraduální medicína, Medical tribune, Zdravotnické noviny, Lékařské listy, E- psychologie, Československá psychologie, Česká a slovenská psychiatrie, Psychiatrie, Referátový výběr z psychiatrie, Psychiatria-Psychoterapia- Psychosomatica, Ošetrovateľstvo) bylo dohledáno 54 článků a této práci jich celkem 10

11 13 vyhovovalo. Byla také prostudována periodika (Diagnoza v ošetřovatelství, Florance, Sestra) a přesto, že nejsou články recenzované, bylo 5 z nich v této bakalářské práci použito, protože to byly jediné dohledané zkušenosti všeobecných sester s poruchami spánku u pacientů. Dále bylo použito 6 odborných knih, z toho 2 dostupné také v elektronické podobě. V českém jazyce bylo použito 55 článků, ve slovenském jazyce 8 článků a v anglickém jazyce 37 článků. 11

12 1 PORUCHY SPÁNKU Nevšímalová na základě epidemiologické studie uvádí, že téměř 50 % dospělé populace má potíže se spánkem, které se s narůstajícím věkem stále zvyšují. Z toho 25 % udává příležitostní nespavost, 10 % respondentů má obtíže trvalé a 5 % dotázaných přiznalo nadměrnou denní spavost. Poruchy spánku se stávají jak problémem společenským, tak i pracovním. Dostatečná délka spánku (6-8 hod.) a kvalita je důležitá pro regeneraci organismu, kognitivních, metabolických, endokrinních a imunitních funkcí (Nevšímalová, 2008, s. 779). Z důvodu malého množství epidemiologických studií, sledujících riziko vzniku spánkových poruch a zdravotních následků, byla ve Velké Británii provedena populační kohortová studie. Byla zjištěna skutečnost, že poruchy spánku jsou spojeny s různými nemocemi, nejvíce s psychickými poruchami. Ročně byla nově diagnostikována porucha spánku u 12,5 osob z 1000, což je asi 1 % obyvatel. Byla shledána jasná souvislost s kouřením, nadměrnou konzumací alkoholu, stresu a jinými psychiatrickými poruchami. Dále také s nemocemi oběhové soustavy a gastrointestinálního traktu. Použití hypnotik a antidepresiv se zvýšilo u respondentů hlavně v prvním roce po stanovení diagnózy. Relativní riziko úmrtnosti s výrazně vyšším podílem sebevražd, bylo 3 krát vyšší ve skupině s poruchou spánku, než u kontrolní skupiny. Bylo zjištěno, že incidence diagnóz poruchy spánku, je vyšší u žen a s rostoucím věkem vzrůstá (Wallander et al, 2007, p ). Podobné zjištění popisuje Šedivá (2009, s. 16), která navíc upozorňuje na neustále se zrychlující životní tempo, které způsobuje stoupající tendenci civilizačních poruch, mezi které lze již zařadit i nedostatečný spánek. Způsobuje nejen somatické potíže, jako bolesti hlavy, nemoci trávicího ústrojí, srdečně-cévní onemocnění, diabetes mellitus II.typu, apod. (Šedivá, 2009, s. 16). Podobně upozorňuje Honzák na nové poznatky z 19. konference Association of Professional Sleep Societes z roku 2005, která se konala v Denveru, jaké důsledky má narušený spánek na kvalitu života a aktivitu následující den po probdělé noci. Je větší riziko úrazů, pádů, dopravních nehod způsobených mikrospánkem. Klienty mnohem více obtěžují následky během dne, než samotná porucha spánku (Honzák, 2007, s. 20). Stále zvyšující se tendence nárůstu spánkových poruch negativně 12

13 ovlivňuje i socioekonomické aspekty. Moráň v roce 2009 popisuje, jak nákladná byla roční léčba poruch spánku, v USA to činilo 13 miliard a ve Francii 2 miliardy dolarů. U hypersomnie je u pacientů až 7x vyšší riziko dopravních nehod. Bohužel u nás cílená statistika pracovních neschopností, úrazů a nehod není sledována (Moráň, 2009, s. 470). Právě z důvodů celosvětově se zvyšující tendence spánkových poruch, je kladen důraz nejen na včasnou a správnou diagnostiku, ale hlavně na léčbu. Vznikají centra, která monitorují poruchy spánku, rozvíjí se multioborová spolupráce v rámci spánkové medicíny. Současně dochází k výraznému rozvoji farmaceutického průmyslu, který reaguje na zvýšenou spotřebu hypnotik (Nevšímalová, 2005, s. 269). 1.1 Klasifikace poruch spánku Někteří odborníci používají starší rozdělení poruch spánku na Dyssomnie a Parasomnie. Mezi Dyssomnie patří poruchy týkající se kvality a množství spánku, způsobené vnitřními, nebo vnějšími faktory, dále poruchy cirkadiánní rytmicity. Parasomnie jsou typické svými abnormálními projevy, které doprovázejí spánek, nebo se objevují jako poruchy probouzecích mechanizmů, spojené s REM (rapid eye movement), nebo non-rem fází (Jirák, 2005, s ; Honzák, 2007, s. 20). Avšak většina odborné veřejnosti z dohledaných informací od tohoto rozdělení upouští a používají Mezinárodní klasifikace poruch spánku a bdění ICSD 2 (International Classification of Sleep Disorders) z roku 2005, která dělí poruchy na 8 hlavních kategorií (Pretl, 2007, s.126; Nevšímalová, 2008, s ; Vašutová, 2009a, s.18; Dragašek, Pálová, 2007, s.127; Kubišová, 2010, s. 202; ). 13

14 Pro přehled jsou poruchy spánku popsány v tabulce podle Vašutové. Tabulka 1: Dělení poruch spánku dle ICSD-2 (Vašutová, 2009a, s. 18) 1. Insomnie 2. Poruchy dýchání související se spánkem (syndrom centrální spánkové apnoe, syndrom obstrukční spánkové apnoe). 3. Hypersomnie centrálního původu (narkolepsie, idiopatická hypersomnie). 4. Poruchy cirkadiánního rytmu spánku (zpožděná či předsunutá fáze spánku, jet lag syndrom, poruchy spánku a bdění při směnném provozu). 5. Parasomnie (somnabulizmus, noční můry, noční enuréza, spánkové halucinace). 6. Poruchy s pohyby ve spánku (syndrom neklidných nohou, porucha spánku s periodickými pohyby končetin, bruxismus). 7. Izolované symptomy, zřetelně normální varianty a nevyřešené problémy (odlišná délka spánku, chrápání, mluvení ze spánku, myoklonické pohyby ve spánku). 8. Jiné poruchy spánku. V ČR se při diagnostice poruch spánku nejčastěji používá používá Mezinárodní klasifikace nemocí MKN - 10 Poruchy duševní a poruchy chování. F51 Neorganické poruchy spánku F51.0 Neorganická nespavost F51.1 Neorganická hypersomnie F51.2 Neorganická porucha rytmu spánek-bdění F51.3 Somnabulizmus (náměsíčnictví) F51.4 Spánkové (noční) děsy F51.5 Noční můry (úzkostné snění) F51.8 Jiné neorganické poruchy spánku (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2013) 14

15 1.2 Vybrané poruchy spánku Insomnie Insomnie, nebo-li nespavost je nejčastější porucha spánku, jejíž výskyt je % u dospělé populace a se zvyšujícím věkem neustále stoupá. Rozlišuje se psychofyziologická insomnie, paradoxní insomnie, akutní insomnie, idiopatická insomnie a insomnie související s jiným onemocněním (Vašutová 2009b, s. 18). Vyskytují se však názory, že prevalence je až 40%. Z toho krátkodobá a přechodná nespavost tvoří % a chronická nespavost %. Častěji trpí nespavostí ženy s počátkem potíží mezi rokem. U seniorů nad 60 let má až 90 % pacientů potíže se spánkem (Anders, Švestka, 2005, s. 210; Pretl, 2008, s. 11; Praško, Ticháčková, 2009, s. 20; Kemlink, 2011, s. 18). Existuje několik definic insomnie, ale všechny se shodují, že se jedná o poruchy usínání, narušenou kontinuitu spánku, časté a časné probouzení. Spánek je lehký, nekvalitní, nepřináší osvěžení. Pacienti si stěžují na únavu, ospalost během dne, horší koncentraci, podrážděnost, apod. K tomuto tvrzení se k předchozím autorům připojuje i Nevšímalová (2005, s. 269) a Vašutová (2009a, s. 18). Dle časového horizontu jiní odborníci nespavost rozdělují na akutní, která trvá 2 týdny, subchronická 6 měsíců, chronická déle než 6 měsíců. Dále podle průběhu bez komplikací a se syndromem závislosti. Existuje i jiné rozlišení nespavosti: 1. Iniciální - porucha usínání, 2. Terminální - předčasné probouzení, 3. Porucha kontinuity - přerušovaný spánek. Někdy se dělí nespavost zjednodušeně a všeobecně na organickou a neorganickou, ale vhodnější rozdělení na primární a sekundární (Borzová, 2008, s. 214). Anders a Švestka (2005, s. 209) navíc pro diagnostiku insomnie specifikují časové údaje (pravidlo 3), kdy usínání trvá déle než 30 minut, předčasně se probouzí také o 30 minut, spánek je přerušovaný alespoň 3x za noc, délka spánku je kratší než 6 hodin. Nejnovější klasifikaci Insomnie podle ICSD 2- používá většina odborníků (Pretl, 2008, s. 10; Smolík et al, 2007, s. 2; Tormašiová, Feketeová, 2006, s. 546; Nevšímalová, 2007, s. 89). 15

16 Ucelenou tabulku vytvořil a insomnie popsal Smolík. Tabulka 2: Dělení nespavosti podle ICSD-2 s kódy ICD-10 (Smolík, 2007, s. 2) Akutní insomnie F51.01 Psychofyziologická insomnie F51.03 Paradoxní insomnie F51.02 Idiopatická insomnie F51.04 Insomnie způsobená duševní poruchou F51.05 Insomnie způsobená nedostatečnou spánkovou hygienou Z Behaviorální insomnie v dětství Z73.81 Insomnie způsobená somatickým onemocněním G47.03 Insomnie způsobená léky a jinýmu látkami G47.02 Nespecifická (neorganická) insomnie F51.00 Organická fyziologická insomnie G47.00 Příčiny Za nejčastější příčiny akutní insomnie jsou považovány psychické faktory jako je stres, ten naštěstí trvá krátce a po odeznění stresoru se stav upravuje. Pokud se tak nestane, může akutní nespavost přejít v psychofyziologickou až chronickou. Příčinou chronické insomnie jsou jiné spánkové poruchy, jako syndrom spánkové apnoe, syndrom neklidných nohou. Dále somatická a duševní onemocnění, také užívání některých léků, psychostimulancií a alkoholu. Vnějšími příčinami bývá nevhodné, cizí prostředí, nedodržování spánkové hygieny, noční přejídání. Navíc podle epidemiologické studie, o které píše Kubišová je patrné, že jedinci a to hlavně ženy, které jsou rozvedené, osamocené, nezaměstnané a s nízkou sociálně ekonomickou úrovní jsou až 1,5x ohroženější. (Smolík et al, 2007, s. 1-2; Anders, Švestka, 2005, s. 210; Pretl, 2008, s. 11; Kubišová, 2010, s. 200). Kemlink (2011, s. 19) identifikoval přímo některá somatická onemocnění, jako příčinu organické nespavosti, např. chronická bolest, nemoci plic a srdce, potíže gastroinestinálního traktu, endokrinní poruchy (hypertyreóza, menopauza), ale i těhotenství. Důvodem obtížného usínání je již zmíněné psychické vypětí, úzkost, strach, nejistota (ztráta zaměstnání, konflikty na pracovišti, v rodině, apod.), také nevhodné kombinace při užívání léků. Přerušovaný spánek způsobuje zevní prostředí teplota, světlo, hluk (Nevšímalová, 2008, s. 780). 16

17 Nejčastější příčinou všech insomnií, kromě akutního stresu jsou nejrůznější duševní poruchy. Prevalence je až 80 %. Kromě základní diagnózy je důvodem nedodržování spánkové hygieny a nevhodné chování během dne. Především zvýšené užívání kofeinových nápojů, kouření, cvičení, nebo přejídání ve večerních hodinách, sledování pořadů v televizi, které zvyšují napětí (Praško, Závěšická, Ticháčková, 2009, s. 252). Důvody však mohou být také rozděleny na psychiatrické, neurologické, somatické. Tyto příčiny shrnul Moráň do přehledné tabulky (Moráň, 2008, s. 166). Tabulka 3: Příčiny nespavosti (Moráň, 2008, s. 166) psychiatrické neurologické ostatní somatické demence, delirium, používání psychoaktivních látek, schizofrenie, akutní psychozy, poruchy nálad, poruchy příjmu potravy, sexuální dysfunkce, poruchy osobnosti, impulzivní poruchy parkinsonova nemoc či syndrom, Huntingtonova choroba, nemoci s ložiskovou lézi CNS neuromuskulární nemoci, stavy po kraniocerebrálních poraněních, bolesti hlavy, epilepsie, specifické poruchy spánku (parasomnie, syndrom neklidných nohou, periodické pohyby končetinami, ve spánku, syndrom spánkové apnoe, a další) bolesti, pruritus, renální a hepatální insuficience, thyreotoxikoza, srdeční arytmie, vředová choroba GIT, gastroezofageální reflux, bronchiální astma Hypersomnie Hypersomnie, nebo-li nadměrná spavost se projevuje patologickou ospalostí a neschopností udržet bdělost během dne. Typickým příznakem bývá prodloužený noční spánek. Podle epidemiologických studií o kterých píše Nevšímalová, asi % obyvatel trpí lehčí formou hypersomnie a 5 % populace má vážné potíže s udržením bdělosti během dne. Důsledky této poruchy se mohou stát vážným společenským problémem, včetně zvýšené úrazovosti a nehodovosti. Stejně tak narušuje pracovní výkonnost i partnerské vztahy (Nevšímalová, 2007, s ). Příčiny Velký podíl na sníženou bdělost ve dne má špatný spánek v noci. Hlavní příčinou jsou jiné poruchy spánku jako insomnie, poruchy cirkadiánního rytmu, syndrom 17

18 neklidných nohou a syndrom spánkové apnoe. Dále nesprávná životospráva a spánková hygiena, zneužívání léků, alkoholu, drog. Patologická ospalost má vztah také k hormonálním změnám. Zvýšená potřeba spánku se objevuje při menstruaci, v těhotenství i v menopauze (Nevšímalová, 2007, s ). Narkolepsie Narkolepsie je jedním z typů hypersomnie a Skálová (2012) popisuje, že podle posledních epidemiologických šetření postihuje 1 z 2000 lidí. V klinických standardech podle zjištění dotázaných neurologů, je u nás celkem asi 500 léčených pacientů. Epidemiologické odhady však tvrdí , přestože v ČR dosud nebyl proveden výzkum zaměřený na prevalenci. Porucha je doživotní, nevyléčitelná s maximálním výskytem mezi a rokem (Šonka, 2011, s. 7). Běžně je dělena na narkolepsii s kataplexií (ztráta svalového tonu), projevující se neklidným nočním spánkem doprovázený živými sny, častým probouzením až nespavostí. Při usínání, nebo probouzení se objevují tzv. hypnagogní a hypnopompní halucinace, automatické chování a spánková obrna. Druhým typem je narkolepsie bez kataplexie, která může mít podobné příznaky. Může se objevit v klidu, při monotónní činnosti, ale i při jakékoli jiné aktivitě. Vzniká v dospívání a důsledkem je snížené sebehodnocení, změny povahy až poruchy osobnosti, vyskytují se problémy ve škole, práci, ale i ve vztazích. Maximum potíží se manifestuje v produktivním věku a 40 % pacientů je předčasně invalidizováno. Jiným typem je narkolepsie idiopatická, projevující se spánkem během dne delším než 1 hodinu a nočním spánkem delším než 10 hod. Pacienti se obtížně probouzí, mohou být dezorientováni, připomíná spánkovou opilost (Nevšímalová, 2007, s ). Existují i další dělení narkolepsie, a to na primární v mladším věku a sekundární v dospělosti, ve stáří a při jiném onemocnění (Moráň, 2009, s. 469). Příčiny Primární příčinou je pravděpodobně deficit hypokretinu v souvislosti s úbytkem neuronů v hypotalamu. Sekundární příčinou narkolepsie mohou být posttraumatické postižení mozku, tumory, sarkoidóza, roztroušená skleróza, encefalitida, nebo i jiná genetická onemocnění CNS (centrální nervové soustavy) (Pretl, 2007, s. 125). Zajímavé objevy ukazují, že spouštěčem může být nejen infekce chřipky, ale i vakcinace proti 18

19 viru H1N1. V některých případech až nápadně často před propuknutím choroby (2 4 měsíce) byli jedinci přeočkováni touto vakcínou. Tak může být spuštěna autoimunitní reakce s dysfunkcí mozku (Skálová, 2012) Retrospektivní studie provedena ve spánkových laboratořích všeobecných nemocnic v České republice, Itálii, Korei, Californie, sledovala na vzorku 200 lidí souvislost vzniku narkolepsie se Streptococcus pyogenes a Helicobacter pylori. Tato studie potvrdila, že streptokokové infekce narozdíl od Helicobactera může být spouštěčem narkolepsie (Aran, 2009, s ). Podle Šonky (2011, s ) i některé kazuistiky z r ve Skandinávii, Francii, USA potvrzují podezření na streptokokovou, nebo virovou infekci H1N1. Také ve Finsku se významně zvýšil počet narkolepsie s nadměrnou denní spavostí a kataplexií u dětí do 11 let, přestože v předchozích letech se vyskytovala zcela vyjímečně. Za příčinu označili očkovací látku proti chřipce Pandemrix. Byla provedena Systematická analýza a výsledkem bylo zjištění až 17x vyšší výskyt u dětí do 11 let, 3x vyšší výskyt u mladistvých do 17 let, ale u dospělých nebyl žádný nárůst onemocnění ( Partinen et al, 2012) Parasomnie Parasomnie je popisována jako nepředvítalné a abnormální jevy během spánku. Pacient může provádět automatické pohyby, jenže je neumí řídit a korigovat. Rozlišuje se: 1.Somnabulismus (náměsíčnictví) projevuje se chůzí pacienta ve spánku, pohyby jsou nekoordinované, mluví, ale řeč je nesrozumitelná, nereaguje na okolí je těžce probuditelný, zmatený, hrozí agrese a úrazy. Na událost má amnézii. 2.Pavor nocturnus (děs ve spánku) typické je náhlé posazení, křik i agresivní chování. 3.Noční můra - Jedinci se probouzejí ze živých snů s neklidem a úzkostí. Porucha se odlišuje od děsu tím, že je pacient probuditelný, sen si pamatuje a odvykládá ho. 4.Enuresis nocturna (noční pomočování). Většina těchto poruch se vyskytuje v dětství, do dospělosti přetrvává asi jen u 1-2 % nemocných. Dále se mezi parasomnie řadí opakovaná izolovaná spánková obrna s neschopností pohybu při usínání a probouzení, bruxismus (skřípání zuby), mručení a mluvení ze spánku, spánková opilost (Moráň, 2006, s

20 44). Některé druhy parasomnií lze rozdělit na poruchy spojené se spánkovými fázemi. V non-rem fázi, v první třetině spánku se objevuje náměsíčnictví, probouzení se zmateností a noční děsy. V REM fázi se vyskytuje syndrom neklidných nohou, periodické pohyby končetin a noční můry. Objeví-li se poruchy až v dospělosti, je nutno vyloučit epilepsii, syndrom spánkové apnoe, nebo jiné organické postižení CNS. (Novák, Slonková, 2008, s ; Nevšímalová, 2008, s. 783). Ne příliš známou poruchou, je Syndrom poruchy spánku s nočním jedlictvím a pitím. Pro diagnostiku je důležité, aby nesouvisel s jinou somatickou, nebo duševní poruchou. Pacienti v noci musí jíst, nebo pít, a to cokoliv, potraviny si nevybírají, ale většinou mají vysoký obsah cukrů. Své chování si neuvědomují a ráno si na událost nepamatují. Porucha je skrytá, projevuje se až nápadným přibýváním hmotností (Honzák, 2007, s. 21; Faltus, 2007, s ). Naopak velice častou poruchou spánku patřící mezi parasomnie je chrápání. Objevuje se u 2/3 populace, častěji u mužů. U žen až po menopauze, protože do té doby jsou chráněny estrogeny. Je to jedna z mála poruch, která sama o sobě neobtěžuje pacienta, ale okolí. Aniž by si jedinec uvědomoval, tak ho i tahle banální porucha může vážně ohrožovat na zdraví i životě. Dochází opakovaně k apnoickým pauzám (Vasilková, 2012, s. 4). Podle výzkumníků na Novém Zélandě byl prokázán negativní důsledek chrápání a aterosklerozy a. carotis. Tito pacienti jsou více ohroženi infarktem CNS. Potvrdila to zajímavá animální studie na Novém Zélandě pomocí 27 dospělých králíků, kdy vibrace při chrápání v blízkostí krční tepny a hltanu, již po 6. hodinách způsobují dysfunkci endotelu a. carotis (Cho, et al, 2011, s ). Příčiny Parasomnie jsou všeobecně způsobeny stresem, převážně posttraumatickou stresovou poruchou. Dále se jedná o poruchu koordinace psychologických a biologických procesů v těle. Časté jsou rodinné dispozice. Somnabulismus může být provokován hlukem, nevhodným a cizím prostředím, migrénou, spánkovou deprivací, spánkovými apnoe, hypertyreózu, onemocnění CNS. Jiné poruchy mohou být způsobeny farmakologicky, např. psychofarmaka, antidepresiva, antihypertenziva. Skřípání zubů je důsledkem anomálií zubů. Na mručení a mluvení ze spánku se může podílet horečka, alkoholismus. (Novák, Slonková, 2008, s. 285; Honzák, 2007, s. 21; 20

21 Moráň, 2006, s. 442). Příčinou vzniku Syndromu poruchy spánku s nočním jedlictvím Faltus (2007, s. 292) označil faktory genetické, biologické a emoční. Objevuje se v souvislosti s úzkostí, depresí, nudou, dlouhodobým hladověním a narušením cirkadiánního rytmu v souvislosti se změnou vylučování hormonů (Faltus, 2007, s. 292) Poruchy cirkadiánního rytmu Také je nazýváme chronobiologické spánkové poruchy. V posledních letech se poruchami cirkadianního rytmu lékaři stále více zabývají. V minulosti se lidé řídili roční dobou a střídáním světla a tmy. V noci spali, ve dne pracovali. Což je důležité pro správnou sekreci hormonů, jako je melatonin, který se vylučuje večer a kortizol ráno. Typické jsou poruchy rytmů u depresí a užívání psychoaktivních látek. Výsledkem jsou poruchy nálad, spánku a kognitivních funkcí (Janů, Váchová, Racková, 2010, s. 160). Poruchy cirkadiánní rytmicity znamenají změny v délce a načasování spánku. To vede k nejrůznějším poruchám spánku, nejčastěji se jedná o insomnii. Varující jsou negativní vlivy související se somatickými onemocněními. Statistiky ukazují zvýšené riziko potíží gastrointestinálního traktu, kardiovaskulárních nemocí, úrazů, zvýšené užívání alkoholu, hypnotik a vznik závislosti (Nevšímalová, 2008, s. 782). Klasifikace Nevšímalová v tabulce. poruch cirkadiánního rytmu podle ICSD-2, 2005 popisuje Tabulka 4: Poruchy cirkadiánního rytmu - přehled klasifikace (Nevšímalová, 2007, s. 192) Zpožděná fáze spánku (delayed sleep phase) Předsunutá fáze spánku (advanced sleep phase) Nepravidelný rytmus spánku a bdění Volně běžící rytmus (free runing) Poruchy spánku při posunu časových pásem (jet lag) Poruchy spánku a bdění při směnném provozu Poruchy cirkadiálního rytmu jiné příčiny (při základním onemocnění, léky, návykové látky ap.) Jsou potvrzené geneticky načasované vnitřní hodiny. Známý typ večerních spáčů, 21

22 kterým nedělá problém ráno brzy vstávat jsou nazýváni skřivani. Opakem jsou sovy, které usínají pozdě v noci a dlouho ráno spí. Pokud nemohou svoje biologické hodiny dodržovat, objevují se u nich nejen poruchy spánku, ale i psychické a somatické potíže. Byly nalezeny tzv. hodinové geny nejen v mozku, ale i orgánech jako plíce, srdce, ledviny, játra a kosterní svaly. Centrální biologické hodiny jsou uloženy v hypotalamu, ovlivňují tyto periferní orgány přes autonomní nervový a neuroendokrinní systém. Bylo prokázáno, že cirkadiánní hodiny ovlivňují buněčné dělení a proto při jeho desynchronizaci je velké riziko vzniku nejen somatických, ale i nádorových onemocnění (Smolík, 2008, s. 117; Illnerová, Sumová, 2008, s ). Porucha volně běžícího rytmu je typická pro nevidomé jedince a nepravidelný spánkový rytmus pro pacienty s neurologickými poruchami, při organickém poškození CNS ( Nevšímalová, 2006, s. 347). Příčiny Hlavními přičinami jsou zvyšující se nároky, změna životního stylu, které způsobují, že se mění pravidla spánku a bdění. Jedinci pracují ve směnném provozu, dlouho do noci sledují televizi, pracují na počítači, učí se a i velká část zájmových činnosti je provozována stále více v interiérech. Hlavně mladí lidé žijí nočním životem a ve dne spí a tak dochází k narušení sekreci melatoninu. S tím souvisí také zvyšující se podíl výskytu sezónních depresí a užívání psychoaktivních látek (Janů, Váchová, Racková, 2010, s. 160). Za hlavní příčinu je tedy považován nedostatek melatoninu, protože jeho sekrece je až stokrát vyšší v noci než ve dne. Jeho vylučování je řízeno tmou, která slouží jako vnitřní kalendář. Proto spánek v letním období je asi o 1hodinu kratší. Narušená sekrece je dána nejen denním světlem, ale i světlem umělým, proto při spánku je vhodné používat rolety, nesvítit apd. Melatonin má schopnost roztahovat cévy na končetinách, vychytává volné radikály a může potlačit rozvoj nádorových buněk. Podá-li se ve vhodnou dobu, posiluje vnitřní časový systém, zkracuje dobu před usnutím a zlepšuje kvalitu spánku (Illnerová, Sumová, 2008, s ). Poslední dobou je stále častější příčinou Jet-lag syndrom (pásmová nemoc). Vzniká při přeletu časovými pásmy a adaptace může trvat i několik dní. Projevuje se bolestí hlavy, ospalostí a nespavostí v noci. Dále únavou, malátností, zvýšenou chutí k jídlu. Lépe 22

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

Spánek v prostředí intenzivní péče. Přednášející: Michal Pospíšil Spoluautor: Adriana Polanská

Spánek v prostředí intenzivní péče. Přednášející: Michal Pospíšil Spoluautor: Adriana Polanská Spánek v prostředí intenzivní péče Přednášející: Michal Pospíšil Spoluautor: Adriana Polanská Úvod Existuje mnoho studií poukazujících na rizika spojená s nedostatkem spánku u zdravotníků. Jen málo se

Více

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 1 Nespavost je buď jen symptom a nebo samostatná nemoc. Příčiny nespavosti jsou velmi různé, ale základní a nejčastější diagnoza u dospělých je primární (psychofyziologická)

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Poruchy spánku ve stáří

Poruchy spánku ve stáří Poruchy spánku ve stáří Obecné charakteristiky charakter spánku se ve stáří mění senioři zapojení do komunity spí lépe spánek zhoršuje zármutek, osamocení, úzkost, potraumatické stavy starší lidé chodí

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Saturace potřeb v oblasti odpočinku a spánku. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Saturace potřeb v oblasti odpočinku a spánku. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Saturace potřeb v oblasti odpočinku a spánku Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové OP v péči o odpočinek a spánek 1. Charakteristika odpočinku a spánku 2. Odpočinek a spánek v ošetřovatelském procesu

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12 Obsah Summary... 11 Úvod... 12 1 Spánek a bdění... 15 1.1 Biologické rytmy... 15 1.2 Cirkadiánní rytmy... 16 1.2.1 Historie výzkumu cirkadiánních rytmů... 16 1.2.2 Regulace cirkadiánních rytmů... 18 1.2.2.1

Více

Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu

Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu Mgr. Barbora Orlíková, PhDr. Ladislav Csémy Centrum pro epidemiologický a klinický výzkum závislostí Národní ústav duševního zdraví Tento příspěvek

Více

Světlo: vliv na časový systém, pozornost a náladu. Helena Illnerová Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

Světlo: vliv na časový systém, pozornost a náladu. Helena Illnerová Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. Světlo: vliv na časový systém, pozornost a náladu Helena Illnerová Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. CIRKADIANNÍ RYTMY ve spánku bdění v tělesné teplotě v chování v příjmu pití a potravy v tvorbě hormonů

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek

ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek ZDRAVÝ SPÁNEK Spánek byl po celá tisíciletí považován za pasivní jev blízký bezesné smrti. Shakespeare ve svém Hamletovi považuje smrt za sestru spánku 2 ZDRAVÝ SPÁNEK

Více

Poruchy spánku. I. Příhodová Neurologická kl. 1. LF UK a VFN

Poruchy spánku. I. Příhodová Neurologická kl. 1. LF UK a VFN Poruchy spánku I. Příhodová Neurologická kl. 1. LF UK a VFN Definice spánku Periodicky se opakující stav klidu s minimální pohybovou aktivitou v typické poloze, s omezenou reaktivitou na zevní podněty

Více

X. Český a V. Česko - Slovenský sjezd spánkového lékařství

X. Český a V. Česko - Slovenský sjezd spánkového lékařství X. Český a V. Česko - Slovenský sjezd spánkového lékařství Termín: 6.11. - 8.11. 2008 Místo: Parkhotel Plzeň Organizační výbor sjezdu prim. MUDr. Jana Vyskočilová Doc. MUDr. Karel Šonka, DrSc. MUDr. Miroslav

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340)

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Látka Psychická závislost Somatická závislost Vzestup tolerance Stimulancia Silná Nevzniká Silný pervitin + + - + + kokain

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Zdravotní péče ošetřovatelská péče

Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdeňka Mikšová Olomouc 29.11.2016 Ošetřovatelská péče Rozpoznání příznaků poruchy zdraví Svépomoc a pomoc Svépomoc a pomoc při poruše zdraví při poruše zdraví Dodržování

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem

Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem Soubor pøednášek ze semináøe Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem Semináøe se konají na 14 místech ÈR v období únor duben 2009 1. Péèe o pacienta s nespavostí Diagnostika a nefarmakologická

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Poruchy spánku a jeho léčba. L. Závěšická, K. Espa -Červená, M. Brunovský, M. Matoušek

Poruchy spánku a jeho léčba. L. Závěšická, K. Espa -Červená, M. Brunovský, M. Matoušek Poruchy spánku a jeho léčba L. Závěšická, K. Espa -Červená, M. Brunovský, M. Matoušek Polysomnografické vyšetření: stav bdělosti EEG + EOG + EMG synchronizovaný spánek, pomalovlnný spánek, non REM spánek

Více

DRUHY DUŠEVNÍCH PORUCH

DRUHY DUŠEVNÍCH PORUCH DRUHY DUŠEVNÍCH PORUCH Mezi typické duševní poruchy patří: stresové poruchy, poruchy přizpůsobení, úzkostné poruchy, neurotické poruchy, obsesivně kompulzivní syndromy, deprese, manické stavy, bipolární

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 20. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Kraji Vysočina v roce 2010

Více

Seminář o duševním zdraví pro střední zdravotnické školy 2015

Seminář o duševním zdraví pro střední zdravotnické školy 2015 Seminář o duševním zdraví pro střední zdravotnické školy 2015 Kvíz.aneb vše, co jste si přáli vědět, ale báli jste se zeptat? Interaktivní hra Jen tak pro představu Jak je člověku v akutní fázi onemocnění

Více

Proč právě datum 12. 5.?

Proč právě datum 12. 5.? Proč právě datum 12. 5.? Na počest narození britské reformátorky lékařské péče Florence Nightingaleové (1820-1910) osvícené, odvážné a neúnavné ženy, která byla ve druhé polovině svého života upoutána

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 9.12.2012 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 9.12.2012 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Téma Ročník 1. Vědomí Datum tvorby 9.12.2012 Anotace

Více

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík Drogy a jejich účinky MUDr. Jakub Minařík Terminologie Droga Droga je látka, která splňuje dva základní požadavky: 1. Ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání objektivní reality, tedy má psychotropní

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc Neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. V patofyziologickém obraze

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka:

PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka: PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE Poznámka: Změny v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci možná bude následně třeba nechat (v případě potřeby

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy Poruchy nálady Hippokrates (400 př.n.l.) použil termín mánie a melancholie Kahlbaum cyklothymie 1882 Kraepelin maniodepresivita 1899: periodický

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

444/2008 Sb. VYHLÁŠKA

444/2008 Sb. VYHLÁŠKA 444/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. prosince 2008 o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví

Více

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Psychofarmaka a gravidita MUDr. Zdeňka Vyhnánková ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO FARMAKOTERAPII V TĚHOTENSTVÍ nemoc většinou znamená větší riziko než léčba indikace by měla být podložená a ne alibistická většina

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vágnerová, Marie Psychopatologie pro pomáhající profese / Marie Vágnerová. Vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha : Portál, 2004. 872 s. ISBN 80 7178 802 3 159.97 * 616.89-008

Více

Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví

Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví I. PSYCHIATRIE 1. Dětská a dorostová psychiatrie. Pedopsychiatrické vyšetření. Nejčastější příčiny

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Zkráceně neurotické poruchy (toto je materiál pouze k vnitřní potřebě, neobsahuje korektní citace!, nešířit) Neurotické poruchy Úzkostné

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 10. 10. 2011 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Olomouckém

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života NADAČNÍ FOND Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Zdeněk Adam, Jan Straub, Roman Hájek, Lucia Ficeková a další Velké Bílovice 20.4.-21.4.2007 Česká myelomová skupina a její nadační fond spolupracují

Více

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří.

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty v gerontologii I. GERONTOLOGIE

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

NESPAVOST A JINÉ PORUCHY SPÁNKU Pro nelékařské zdravotnické obory

NESPAVOST A JINÉ PORUCHY SPÁNKU Pro nelékařské zdravotnické obory NESPAVOST A JINÉ PORUCHY SPÁNKU Pro nelékařské zdravotnické obory Vedoucí autorského kolektivu: MUDr. Claudia Borzová, Neurologicko-psychiatrická ambulance a poradna pro poruchy spánku a kognitivní poruchy,

Více

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. 1 Pane profesore, můžete nám vysvětlit, proč je zrovna období jara, na které se těšíme celou zimu, tak náchylné na deprese. Výklady jsou různé, ale ten, který se nabízí asi

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním dubna 2016

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním dubna 2016 KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním 12. 13. dubna 2016 Konference Aktuální trendy v péči o duševně nemocné, NF-CZ11-BFB-1-053-2016 Podpořeno grantem z Norska. Supported by grant

Více

Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou

Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou Mgr. Markéta Koutná, DSP FZV UP Olomouc školitel: PhDr. Andrea Pokorná PhD., LF MU, Brno Bolest u chronické (nehojící se) rány BOLEST

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater 1. Vysvětlete příznak - dekubitus 2. stupně. 2. Klient má dekubitus - jaké budou Vaše ošetřovatelské

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

DELIRANTNÍ STAV U TRAUMATICKÝCH PACIENTŮ

DELIRANTNÍ STAV U TRAUMATICKÝCH PACIENTŮ Helena Ondrášková Iveta Zimová Petra Minarčíková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno DELIRANTNÍ STAV U TRAUMATICKÝCH

Více

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017 Alergie, KVO riziko Státní zdravotní ústav Praha Milovy 2017 Jana Kratěnová Spolupráce s 46 praktickými lékaři pro děti a dorost v 15 městech ČR Celkem 5130 dětí ve věku 5,9,13 a 17 let Data získána v

Více

Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně NEUROPSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PARKINSONOVY NEMOCI KOGNITIVNÍ PORUCHY A DEMENCE XIII 13.-14.10.201614.10.2016 Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně Parkinsonova nemoc základní

Více

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré KRYOTERAPIE (celková kryoterapie) 11.12.2008, Brno Bc. Dagmar Králová Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě

Více

Farmakoekonomika v psychiatrii zvyšování kvality péče. Ladislav Hosák Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Farmakoekonomika v psychiatrii zvyšování kvality péče. Ladislav Hosák Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové Farmakoekonomika v psychiatrii zvyšování kvality péče Ladislav Hosák Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové Úvod Nejdůležitější podmínkou přechodu ke komunismu je přeměna práce v první životní

Více