BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Marie Malinová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Marie Malinová"

Transkript

1 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Marie Malinová

2 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav ošetřovatelství Marie Malinová Poruchy spánku a jejich vliv na duševní zdraví a kvalitu života dospělých pacientů Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Šárka Ježorská Ph.D Olomouc 2013

3 ANOTACE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Název práce: Poruchy spánku a jejich vliv na duševní zdraví a kvalitu života dospělých pacientů Název práce v AJ: Sleep disorders and their influence on mental health and the quality of life of adult patients Datum zadání: Datum odevzdání: Vysoká škola, fakulta, ústav: Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav ošetřovatelství Autor práce: Marie Malinová Vedoucí práce: Mgr. Šárka Ježorská Ph.D Oponent práce: Abstrakt v ČJ: Bakalářská práce je zaměřena na prezentování informací týkajících se poruch spánku u dospělých pacientů. Hlavní otázkou je zjistit, jaké informace jsou dosud publikovány o poruchách spánku a jejich vlivů na psychiku a zdraví pacientů. Její obsah je uspořádán podle cílů do jednotlivých kapitol a podkapitol. V prvním cíli se autorka práce zabývá informacemi o klasifikaci a příčinách vybraných poruch spánku.v rámci druhého cíle jsou poskytnuty informace o tom, jak vybrané duševní poruchy souvisí s poruchami spánku a jaké jsou možnosti léčby. Třetí cíl je pak věnován roli všeobecné sestry při poskytování ošetřovatelské péči pacientů a jejího podílu na terapii, včetně využití alrternativních metod. Informace jsou získány z dosud publikovaných odborných článků, případně sborníků převážně v českém, anglickém a slovenském jazyce.

4 Abstrakt v AJ: Bachelor manuscript is focused on presentation of informations concerning slep disorders in adult patients. The main aim was to clarify what kind of information has been published about slep disorders and thein infuences on mental and somatic health of patients. Its contents is dividend according to particular aims to volumes and subvolumes. In the first target the autor is dealing with information about classification and roots of chosen sleep disorders. In the framework of the second aim there provided information what way chosen mental disorders can go with sleep disorders and what possibilities ot treatments exist. The third aim is about the role of general nurses in providing care about patients and their work on therapy including alternative treatment methods. Information has been gained from published specialized articles including supplements in the Czech, english and Slovak languague. Klíčová slova v ČJ: poruchy spánku, duševní poruchy, ošetřovatelská péče, všeobecná sestra, spánková hygiena, alternativní terapie Klíčová slova v AJ: Sleep disorder, mental disorders, nursing care, general nurse, sleep hygiene, alternative therapy Rozsah: 67 s.

5 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila jen uvedené bibliografické a elektronické zdroje. Olomouc 19. duben Podpis

6 Děkuji Mgr. Šárce Ježorské Ph.D za vedení bakalářské práce a za cenné rady, které mi po celou dobu jejího zpracovávání poskytovala. Dále bych ráda poděkovala manželům PhDr. Haně Přikrylové-Kučerové Ph.D a Doc. MUDr. Radovanu Přikrylovi Ph.D, za poskytnutí odborných rad, pomoc při tvorbě cizojazyčných textů a korekturu bakalářské práce. V neposlední řadě děkuji své rodině za trpělivost a podporu, kterou mi věnovali po celou dobu studia.

7 OBSAH Obsah 7 Úvod 9 1 Poruchy spánku Klasifikace poruch spánku Vybrané poruchy spánku Insomnie Hypersomnie Parasomnie Poruchy cirkadiánního rytmu Poruchy spánku u vybraných duševních poruch Poruchy spánku a poruchy nálad Poruchy spánku a úzkostné poruchy Poruchy spánku a sezónní afektivní porucha Poruchy spánku a schizofrenie Poruchy spánku a syndrom závislosti Poruchy spánku a role sestry Příčiny nespavosti u hospitalizovaných pacientů Podíl sestry na terapii Farmakologická léčba poruch spánku Nefarmakologická léčba poruch spánku Alternativní terapie poruch spánku

8 3.3 Ošetřovatelský proces u poruch spánku...43 Závěr 47 Bibliografické citace 53 Seznam tabulek 66 Seznam zkratek 67 8

9 ÚVOD Bakalářská práce se věnuje problematice vybraných poruch spánku z důvodu stále se zvyšující prevalence těchto onemocnění. Poruchy spánku mají negativní důsledky na psychické i somatické zdraví pacientů, proto je důležité se touto problematikou zabývat. Práce se věnuje klasifikaci, příčinám, důsledkům poruch spánku a jejich souvislosti s vybranými duševními onemocněními z pohledu všeobecné sestry. Cílem přehledové bakalářské práce bylo odpovědět na otázku:,,jaké informace byly doposud publikovány o poruchách spánku, které ovlivňují psychiku a kvalitu života dospělých pacientů?" Pro vypracování bakalářské práce, byly stanoveny následující cíle: Cíl 1. Předložit poznatky o klasifikaci, příčinách a důsledcích vybraných poruch spánku. Cíl 2. Předložit poznatky o poruchách spánku jako součásti vybraných duševních poruch a jejich léčby. Cíl 3. Předložit poznatky o roli všeobecné sestry podílející se na terapii, včetně alternativních způsobů léčby a poskytování ošetřovatelské péče dle zásad NANDA. International. Jako vstupní literatura byly nastudovány následující publikace: BORZOVÁ, Claudia. Nespavost a jiné poruchy spánku: pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 141 s. ISBN NEVŠÍMALOVÁ, Soňa a Karel ŠONKA. Poruchy spánku a bdění. 2., dopl. a přepr. vyd. Praha: Galén, 2007, 345 s. ISBN PRAŠKO, Ján, Kateřina ESPA-ČERVENÁ a Lucie ZÁVĚŠICKÁ. Nespavost: zvládání nespavosti. 1. vyd. Praha: Portál, 2004, 102 s. Rádci 9

10 pro zdraví. ISBN ŠONKA, Karel a Martin PRETL. Nespavost: průvodce ošetřujícího lékaře. Praha: Maxdorf, 2009, 109 s. Farmakoterapie pro praxi, sv. 42. ISBN V období od listopadu 2012 do února 2013 byla provedena rešerše za pomoci vyhledávačů BMČ (Bibliographia Medica Čechoslovaca), Google Schólar, Medline, Pubmed a portál Národní lékařské knihovny Medvik. Na zadaná klíčová slova: poruchy spánku, duševní poruchy, ošetřovatelská péče, všeobecná sestra, spánková hygiena, alternativní terapie. Rešerše proběhla v období krok vlastní vyhledávací strategie probíhal ve vyhledávači Google Schólar kde bylo nalezeno 481 zdrojů. Prostudováno jich bylo celkem 70 a použito bylo 19 zdrojů. Ostatní se věnovaly seniorům, dětem, nebo se jednalo o monografie a diplomové práce. Ve 2. kroku byla prohledána databáze Pubmed, kde na klíčová slova sleep disorders and mental disorders and adults patients bylo nalezeno 1089 zdrojů, prostudováno prvních 100 a použito bylo 20 článků. Na kličová slova sleep disorders and nursing care and sleep hygiene bylo nalezeno 58 zdrojů, této práci vyhovovalo 9 z nich, které byly použity. 3. krokem byla analýza periodik: Profese online, kde byl nalezen 1 článek, který však nesouvisel s tématem práce a časopis Kontakt, kde byly nalezeny 2 články, které byly použity. Dále byla prostudována další početná řada periodik z nakladatelství Solen (Psychiatrie pro praxi, Psychiatria pre prax, Neurologie pro praxi, Interní medicína pro praxi, Praktické lékarenství, Medicína pro praxi, Via practica) celkem bylo dohledáno 95 článků, z nichž některé a se opakovaly, 21 odborných článků bylo v práci použito. V časopise Practicus bylo dohledáno 8 zdrojů a použito jich bylo 5. V dalších odborných periodikách (Postgraduální medicína, Medical tribune, Zdravotnické noviny, Lékařské listy, E- psychologie, Československá psychologie, Česká a slovenská psychiatrie, Psychiatrie, Referátový výběr z psychiatrie, Psychiatria-Psychoterapia- Psychosomatica, Ošetrovateľstvo) bylo dohledáno 54 článků a této práci jich celkem 10

11 13 vyhovovalo. Byla také prostudována periodika (Diagnoza v ošetřovatelství, Florance, Sestra) a přesto, že nejsou články recenzované, bylo 5 z nich v této bakalářské práci použito, protože to byly jediné dohledané zkušenosti všeobecných sester s poruchami spánku u pacientů. Dále bylo použito 6 odborných knih, z toho 2 dostupné také v elektronické podobě. V českém jazyce bylo použito 55 článků, ve slovenském jazyce 8 článků a v anglickém jazyce 37 článků. 11

12 1 PORUCHY SPÁNKU Nevšímalová na základě epidemiologické studie uvádí, že téměř 50 % dospělé populace má potíže se spánkem, které se s narůstajícím věkem stále zvyšují. Z toho 25 % udává příležitostní nespavost, 10 % respondentů má obtíže trvalé a 5 % dotázaných přiznalo nadměrnou denní spavost. Poruchy spánku se stávají jak problémem společenským, tak i pracovním. Dostatečná délka spánku (6-8 hod.) a kvalita je důležitá pro regeneraci organismu, kognitivních, metabolických, endokrinních a imunitních funkcí (Nevšímalová, 2008, s. 779). Z důvodu malého množství epidemiologických studií, sledujících riziko vzniku spánkových poruch a zdravotních následků, byla ve Velké Británii provedena populační kohortová studie. Byla zjištěna skutečnost, že poruchy spánku jsou spojeny s různými nemocemi, nejvíce s psychickými poruchami. Ročně byla nově diagnostikována porucha spánku u 12,5 osob z 1000, což je asi 1 % obyvatel. Byla shledána jasná souvislost s kouřením, nadměrnou konzumací alkoholu, stresu a jinými psychiatrickými poruchami. Dále také s nemocemi oběhové soustavy a gastrointestinálního traktu. Použití hypnotik a antidepresiv se zvýšilo u respondentů hlavně v prvním roce po stanovení diagnózy. Relativní riziko úmrtnosti s výrazně vyšším podílem sebevražd, bylo 3 krát vyšší ve skupině s poruchou spánku, než u kontrolní skupiny. Bylo zjištěno, že incidence diagnóz poruchy spánku, je vyšší u žen a s rostoucím věkem vzrůstá (Wallander et al, 2007, p ). Podobné zjištění popisuje Šedivá (2009, s. 16), která navíc upozorňuje na neustále se zrychlující životní tempo, které způsobuje stoupající tendenci civilizačních poruch, mezi které lze již zařadit i nedostatečný spánek. Způsobuje nejen somatické potíže, jako bolesti hlavy, nemoci trávicího ústrojí, srdečně-cévní onemocnění, diabetes mellitus II.typu, apod. (Šedivá, 2009, s. 16). Podobně upozorňuje Honzák na nové poznatky z 19. konference Association of Professional Sleep Societes z roku 2005, která se konala v Denveru, jaké důsledky má narušený spánek na kvalitu života a aktivitu následující den po probdělé noci. Je větší riziko úrazů, pádů, dopravních nehod způsobených mikrospánkem. Klienty mnohem více obtěžují následky během dne, než samotná porucha spánku (Honzák, 2007, s. 20). Stále zvyšující se tendence nárůstu spánkových poruch negativně 12

13 ovlivňuje i socioekonomické aspekty. Moráň v roce 2009 popisuje, jak nákladná byla roční léčba poruch spánku, v USA to činilo 13 miliard a ve Francii 2 miliardy dolarů. U hypersomnie je u pacientů až 7x vyšší riziko dopravních nehod. Bohužel u nás cílená statistika pracovních neschopností, úrazů a nehod není sledována (Moráň, 2009, s. 470). Právě z důvodů celosvětově se zvyšující tendence spánkových poruch, je kladen důraz nejen na včasnou a správnou diagnostiku, ale hlavně na léčbu. Vznikají centra, která monitorují poruchy spánku, rozvíjí se multioborová spolupráce v rámci spánkové medicíny. Současně dochází k výraznému rozvoji farmaceutického průmyslu, který reaguje na zvýšenou spotřebu hypnotik (Nevšímalová, 2005, s. 269). 1.1 Klasifikace poruch spánku Někteří odborníci používají starší rozdělení poruch spánku na Dyssomnie a Parasomnie. Mezi Dyssomnie patří poruchy týkající se kvality a množství spánku, způsobené vnitřními, nebo vnějšími faktory, dále poruchy cirkadiánní rytmicity. Parasomnie jsou typické svými abnormálními projevy, které doprovázejí spánek, nebo se objevují jako poruchy probouzecích mechanizmů, spojené s REM (rapid eye movement), nebo non-rem fází (Jirák, 2005, s ; Honzák, 2007, s. 20). Avšak většina odborné veřejnosti z dohledaných informací od tohoto rozdělení upouští a používají Mezinárodní klasifikace poruch spánku a bdění ICSD 2 (International Classification of Sleep Disorders) z roku 2005, která dělí poruchy na 8 hlavních kategorií (Pretl, 2007, s.126; Nevšímalová, 2008, s ; Vašutová, 2009a, s.18; Dragašek, Pálová, 2007, s.127; Kubišová, 2010, s. 202; ). 13

14 Pro přehled jsou poruchy spánku popsány v tabulce podle Vašutové. Tabulka 1: Dělení poruch spánku dle ICSD-2 (Vašutová, 2009a, s. 18) 1. Insomnie 2. Poruchy dýchání související se spánkem (syndrom centrální spánkové apnoe, syndrom obstrukční spánkové apnoe). 3. Hypersomnie centrálního původu (narkolepsie, idiopatická hypersomnie). 4. Poruchy cirkadiánního rytmu spánku (zpožděná či předsunutá fáze spánku, jet lag syndrom, poruchy spánku a bdění při směnném provozu). 5. Parasomnie (somnabulizmus, noční můry, noční enuréza, spánkové halucinace). 6. Poruchy s pohyby ve spánku (syndrom neklidných nohou, porucha spánku s periodickými pohyby končetin, bruxismus). 7. Izolované symptomy, zřetelně normální varianty a nevyřešené problémy (odlišná délka spánku, chrápání, mluvení ze spánku, myoklonické pohyby ve spánku). 8. Jiné poruchy spánku. V ČR se při diagnostice poruch spánku nejčastěji používá používá Mezinárodní klasifikace nemocí MKN - 10 Poruchy duševní a poruchy chování. F51 Neorganické poruchy spánku F51.0 Neorganická nespavost F51.1 Neorganická hypersomnie F51.2 Neorganická porucha rytmu spánek-bdění F51.3 Somnabulizmus (náměsíčnictví) F51.4 Spánkové (noční) děsy F51.5 Noční můry (úzkostné snění) F51.8 Jiné neorganické poruchy spánku (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2013) 14

15 1.2 Vybrané poruchy spánku Insomnie Insomnie, nebo-li nespavost je nejčastější porucha spánku, jejíž výskyt je % u dospělé populace a se zvyšujícím věkem neustále stoupá. Rozlišuje se psychofyziologická insomnie, paradoxní insomnie, akutní insomnie, idiopatická insomnie a insomnie související s jiným onemocněním (Vašutová 2009b, s. 18). Vyskytují se však názory, že prevalence je až 40%. Z toho krátkodobá a přechodná nespavost tvoří % a chronická nespavost %. Častěji trpí nespavostí ženy s počátkem potíží mezi rokem. U seniorů nad 60 let má až 90 % pacientů potíže se spánkem (Anders, Švestka, 2005, s. 210; Pretl, 2008, s. 11; Praško, Ticháčková, 2009, s. 20; Kemlink, 2011, s. 18). Existuje několik definic insomnie, ale všechny se shodují, že se jedná o poruchy usínání, narušenou kontinuitu spánku, časté a časné probouzení. Spánek je lehký, nekvalitní, nepřináší osvěžení. Pacienti si stěžují na únavu, ospalost během dne, horší koncentraci, podrážděnost, apod. K tomuto tvrzení se k předchozím autorům připojuje i Nevšímalová (2005, s. 269) a Vašutová (2009a, s. 18). Dle časového horizontu jiní odborníci nespavost rozdělují na akutní, která trvá 2 týdny, subchronická 6 měsíců, chronická déle než 6 měsíců. Dále podle průběhu bez komplikací a se syndromem závislosti. Existuje i jiné rozlišení nespavosti: 1. Iniciální - porucha usínání, 2. Terminální - předčasné probouzení, 3. Porucha kontinuity - přerušovaný spánek. Někdy se dělí nespavost zjednodušeně a všeobecně na organickou a neorganickou, ale vhodnější rozdělení na primární a sekundární (Borzová, 2008, s. 214). Anders a Švestka (2005, s. 209) navíc pro diagnostiku insomnie specifikují časové údaje (pravidlo 3), kdy usínání trvá déle než 30 minut, předčasně se probouzí také o 30 minut, spánek je přerušovaný alespoň 3x za noc, délka spánku je kratší než 6 hodin. Nejnovější klasifikaci Insomnie podle ICSD 2- používá většina odborníků (Pretl, 2008, s. 10; Smolík et al, 2007, s. 2; Tormašiová, Feketeová, 2006, s. 546; Nevšímalová, 2007, s. 89). 15

16 Ucelenou tabulku vytvořil a insomnie popsal Smolík. Tabulka 2: Dělení nespavosti podle ICSD-2 s kódy ICD-10 (Smolík, 2007, s. 2) Akutní insomnie F51.01 Psychofyziologická insomnie F51.03 Paradoxní insomnie F51.02 Idiopatická insomnie F51.04 Insomnie způsobená duševní poruchou F51.05 Insomnie způsobená nedostatečnou spánkovou hygienou Z Behaviorální insomnie v dětství Z73.81 Insomnie způsobená somatickým onemocněním G47.03 Insomnie způsobená léky a jinýmu látkami G47.02 Nespecifická (neorganická) insomnie F51.00 Organická fyziologická insomnie G47.00 Příčiny Za nejčastější příčiny akutní insomnie jsou považovány psychické faktory jako je stres, ten naštěstí trvá krátce a po odeznění stresoru se stav upravuje. Pokud se tak nestane, může akutní nespavost přejít v psychofyziologickou až chronickou. Příčinou chronické insomnie jsou jiné spánkové poruchy, jako syndrom spánkové apnoe, syndrom neklidných nohou. Dále somatická a duševní onemocnění, také užívání některých léků, psychostimulancií a alkoholu. Vnějšími příčinami bývá nevhodné, cizí prostředí, nedodržování spánkové hygieny, noční přejídání. Navíc podle epidemiologické studie, o které píše Kubišová je patrné, že jedinci a to hlavně ženy, které jsou rozvedené, osamocené, nezaměstnané a s nízkou sociálně ekonomickou úrovní jsou až 1,5x ohroženější. (Smolík et al, 2007, s. 1-2; Anders, Švestka, 2005, s. 210; Pretl, 2008, s. 11; Kubišová, 2010, s. 200). Kemlink (2011, s. 19) identifikoval přímo některá somatická onemocnění, jako příčinu organické nespavosti, např. chronická bolest, nemoci plic a srdce, potíže gastroinestinálního traktu, endokrinní poruchy (hypertyreóza, menopauza), ale i těhotenství. Důvodem obtížného usínání je již zmíněné psychické vypětí, úzkost, strach, nejistota (ztráta zaměstnání, konflikty na pracovišti, v rodině, apod.), také nevhodné kombinace při užívání léků. Přerušovaný spánek způsobuje zevní prostředí teplota, světlo, hluk (Nevšímalová, 2008, s. 780). 16

17 Nejčastější příčinou všech insomnií, kromě akutního stresu jsou nejrůznější duševní poruchy. Prevalence je až 80 %. Kromě základní diagnózy je důvodem nedodržování spánkové hygieny a nevhodné chování během dne. Především zvýšené užívání kofeinových nápojů, kouření, cvičení, nebo přejídání ve večerních hodinách, sledování pořadů v televizi, které zvyšují napětí (Praško, Závěšická, Ticháčková, 2009, s. 252). Důvody však mohou být také rozděleny na psychiatrické, neurologické, somatické. Tyto příčiny shrnul Moráň do přehledné tabulky (Moráň, 2008, s. 166). Tabulka 3: Příčiny nespavosti (Moráň, 2008, s. 166) psychiatrické neurologické ostatní somatické demence, delirium, používání psychoaktivních látek, schizofrenie, akutní psychozy, poruchy nálad, poruchy příjmu potravy, sexuální dysfunkce, poruchy osobnosti, impulzivní poruchy parkinsonova nemoc či syndrom, Huntingtonova choroba, nemoci s ložiskovou lézi CNS neuromuskulární nemoci, stavy po kraniocerebrálních poraněních, bolesti hlavy, epilepsie, specifické poruchy spánku (parasomnie, syndrom neklidných nohou, periodické pohyby končetinami, ve spánku, syndrom spánkové apnoe, a další) bolesti, pruritus, renální a hepatální insuficience, thyreotoxikoza, srdeční arytmie, vředová choroba GIT, gastroezofageální reflux, bronchiální astma Hypersomnie Hypersomnie, nebo-li nadměrná spavost se projevuje patologickou ospalostí a neschopností udržet bdělost během dne. Typickým příznakem bývá prodloužený noční spánek. Podle epidemiologických studií o kterých píše Nevšímalová, asi % obyvatel trpí lehčí formou hypersomnie a 5 % populace má vážné potíže s udržením bdělosti během dne. Důsledky této poruchy se mohou stát vážným společenským problémem, včetně zvýšené úrazovosti a nehodovosti. Stejně tak narušuje pracovní výkonnost i partnerské vztahy (Nevšímalová, 2007, s ). Příčiny Velký podíl na sníženou bdělost ve dne má špatný spánek v noci. Hlavní příčinou jsou jiné poruchy spánku jako insomnie, poruchy cirkadiánního rytmu, syndrom 17

18 neklidných nohou a syndrom spánkové apnoe. Dále nesprávná životospráva a spánková hygiena, zneužívání léků, alkoholu, drog. Patologická ospalost má vztah také k hormonálním změnám. Zvýšená potřeba spánku se objevuje při menstruaci, v těhotenství i v menopauze (Nevšímalová, 2007, s ). Narkolepsie Narkolepsie je jedním z typů hypersomnie a Skálová (2012) popisuje, že podle posledních epidemiologických šetření postihuje 1 z 2000 lidí. V klinických standardech podle zjištění dotázaných neurologů, je u nás celkem asi 500 léčených pacientů. Epidemiologické odhady však tvrdí , přestože v ČR dosud nebyl proveden výzkum zaměřený na prevalenci. Porucha je doživotní, nevyléčitelná s maximálním výskytem mezi a rokem (Šonka, 2011, s. 7). Běžně je dělena na narkolepsii s kataplexií (ztráta svalového tonu), projevující se neklidným nočním spánkem doprovázený živými sny, častým probouzením až nespavostí. Při usínání, nebo probouzení se objevují tzv. hypnagogní a hypnopompní halucinace, automatické chování a spánková obrna. Druhým typem je narkolepsie bez kataplexie, která může mít podobné příznaky. Může se objevit v klidu, při monotónní činnosti, ale i při jakékoli jiné aktivitě. Vzniká v dospívání a důsledkem je snížené sebehodnocení, změny povahy až poruchy osobnosti, vyskytují se problémy ve škole, práci, ale i ve vztazích. Maximum potíží se manifestuje v produktivním věku a 40 % pacientů je předčasně invalidizováno. Jiným typem je narkolepsie idiopatická, projevující se spánkem během dne delším než 1 hodinu a nočním spánkem delším než 10 hod. Pacienti se obtížně probouzí, mohou být dezorientováni, připomíná spánkovou opilost (Nevšímalová, 2007, s ). Existují i další dělení narkolepsie, a to na primární v mladším věku a sekundární v dospělosti, ve stáří a při jiném onemocnění (Moráň, 2009, s. 469). Příčiny Primární příčinou je pravděpodobně deficit hypokretinu v souvislosti s úbytkem neuronů v hypotalamu. Sekundární příčinou narkolepsie mohou být posttraumatické postižení mozku, tumory, sarkoidóza, roztroušená skleróza, encefalitida, nebo i jiná genetická onemocnění CNS (centrální nervové soustavy) (Pretl, 2007, s. 125). Zajímavé objevy ukazují, že spouštěčem může být nejen infekce chřipky, ale i vakcinace proti 18

19 viru H1N1. V některých případech až nápadně často před propuknutím choroby (2 4 měsíce) byli jedinci přeočkováni touto vakcínou. Tak může být spuštěna autoimunitní reakce s dysfunkcí mozku (Skálová, 2012) Retrospektivní studie provedena ve spánkových laboratořích všeobecných nemocnic v České republice, Itálii, Korei, Californie, sledovala na vzorku 200 lidí souvislost vzniku narkolepsie se Streptococcus pyogenes a Helicobacter pylori. Tato studie potvrdila, že streptokokové infekce narozdíl od Helicobactera může být spouštěčem narkolepsie (Aran, 2009, s ). Podle Šonky (2011, s ) i některé kazuistiky z r ve Skandinávii, Francii, USA potvrzují podezření na streptokokovou, nebo virovou infekci H1N1. Také ve Finsku se významně zvýšil počet narkolepsie s nadměrnou denní spavostí a kataplexií u dětí do 11 let, přestože v předchozích letech se vyskytovala zcela vyjímečně. Za příčinu označili očkovací látku proti chřipce Pandemrix. Byla provedena Systematická analýza a výsledkem bylo zjištění až 17x vyšší výskyt u dětí do 11 let, 3x vyšší výskyt u mladistvých do 17 let, ale u dospělých nebyl žádný nárůst onemocnění ( Partinen et al, 2012) Parasomnie Parasomnie je popisována jako nepředvítalné a abnormální jevy během spánku. Pacient může provádět automatické pohyby, jenže je neumí řídit a korigovat. Rozlišuje se: 1.Somnabulismus (náměsíčnictví) projevuje se chůzí pacienta ve spánku, pohyby jsou nekoordinované, mluví, ale řeč je nesrozumitelná, nereaguje na okolí je těžce probuditelný, zmatený, hrozí agrese a úrazy. Na událost má amnézii. 2.Pavor nocturnus (děs ve spánku) typické je náhlé posazení, křik i agresivní chování. 3.Noční můra - Jedinci se probouzejí ze živých snů s neklidem a úzkostí. Porucha se odlišuje od děsu tím, že je pacient probuditelný, sen si pamatuje a odvykládá ho. 4.Enuresis nocturna (noční pomočování). Většina těchto poruch se vyskytuje v dětství, do dospělosti přetrvává asi jen u 1-2 % nemocných. Dále se mezi parasomnie řadí opakovaná izolovaná spánková obrna s neschopností pohybu při usínání a probouzení, bruxismus (skřípání zuby), mručení a mluvení ze spánku, spánková opilost (Moráň, 2006, s

20 44). Některé druhy parasomnií lze rozdělit na poruchy spojené se spánkovými fázemi. V non-rem fázi, v první třetině spánku se objevuje náměsíčnictví, probouzení se zmateností a noční děsy. V REM fázi se vyskytuje syndrom neklidných nohou, periodické pohyby končetin a noční můry. Objeví-li se poruchy až v dospělosti, je nutno vyloučit epilepsii, syndrom spánkové apnoe, nebo jiné organické postižení CNS. (Novák, Slonková, 2008, s ; Nevšímalová, 2008, s. 783). Ne příliš známou poruchou, je Syndrom poruchy spánku s nočním jedlictvím a pitím. Pro diagnostiku je důležité, aby nesouvisel s jinou somatickou, nebo duševní poruchou. Pacienti v noci musí jíst, nebo pít, a to cokoliv, potraviny si nevybírají, ale většinou mají vysoký obsah cukrů. Své chování si neuvědomují a ráno si na událost nepamatují. Porucha je skrytá, projevuje se až nápadným přibýváním hmotností (Honzák, 2007, s. 21; Faltus, 2007, s ). Naopak velice častou poruchou spánku patřící mezi parasomnie je chrápání. Objevuje se u 2/3 populace, častěji u mužů. U žen až po menopauze, protože do té doby jsou chráněny estrogeny. Je to jedna z mála poruch, která sama o sobě neobtěžuje pacienta, ale okolí. Aniž by si jedinec uvědomoval, tak ho i tahle banální porucha může vážně ohrožovat na zdraví i životě. Dochází opakovaně k apnoickým pauzám (Vasilková, 2012, s. 4). Podle výzkumníků na Novém Zélandě byl prokázán negativní důsledek chrápání a aterosklerozy a. carotis. Tito pacienti jsou více ohroženi infarktem CNS. Potvrdila to zajímavá animální studie na Novém Zélandě pomocí 27 dospělých králíků, kdy vibrace při chrápání v blízkostí krční tepny a hltanu, již po 6. hodinách způsobují dysfunkci endotelu a. carotis (Cho, et al, 2011, s ). Příčiny Parasomnie jsou všeobecně způsobeny stresem, převážně posttraumatickou stresovou poruchou. Dále se jedná o poruchu koordinace psychologických a biologických procesů v těle. Časté jsou rodinné dispozice. Somnabulismus může být provokován hlukem, nevhodným a cizím prostředím, migrénou, spánkovou deprivací, spánkovými apnoe, hypertyreózu, onemocnění CNS. Jiné poruchy mohou být způsobeny farmakologicky, např. psychofarmaka, antidepresiva, antihypertenziva. Skřípání zubů je důsledkem anomálií zubů. Na mručení a mluvení ze spánku se může podílet horečka, alkoholismus. (Novák, Slonková, 2008, s. 285; Honzák, 2007, s. 21; 20

21 Moráň, 2006, s. 442). Příčinou vzniku Syndromu poruchy spánku s nočním jedlictvím Faltus (2007, s. 292) označil faktory genetické, biologické a emoční. Objevuje se v souvislosti s úzkostí, depresí, nudou, dlouhodobým hladověním a narušením cirkadiánního rytmu v souvislosti se změnou vylučování hormonů (Faltus, 2007, s. 292) Poruchy cirkadiánního rytmu Také je nazýváme chronobiologické spánkové poruchy. V posledních letech se poruchami cirkadianního rytmu lékaři stále více zabývají. V minulosti se lidé řídili roční dobou a střídáním světla a tmy. V noci spali, ve dne pracovali. Což je důležité pro správnou sekreci hormonů, jako je melatonin, který se vylučuje večer a kortizol ráno. Typické jsou poruchy rytmů u depresí a užívání psychoaktivních látek. Výsledkem jsou poruchy nálad, spánku a kognitivních funkcí (Janů, Váchová, Racková, 2010, s. 160). Poruchy cirkadiánní rytmicity znamenají změny v délce a načasování spánku. To vede k nejrůznějším poruchám spánku, nejčastěji se jedná o insomnii. Varující jsou negativní vlivy související se somatickými onemocněními. Statistiky ukazují zvýšené riziko potíží gastrointestinálního traktu, kardiovaskulárních nemocí, úrazů, zvýšené užívání alkoholu, hypnotik a vznik závislosti (Nevšímalová, 2008, s. 782). Klasifikace Nevšímalová v tabulce. poruch cirkadiánního rytmu podle ICSD-2, 2005 popisuje Tabulka 4: Poruchy cirkadiánního rytmu - přehled klasifikace (Nevšímalová, 2007, s. 192) Zpožděná fáze spánku (delayed sleep phase) Předsunutá fáze spánku (advanced sleep phase) Nepravidelný rytmus spánku a bdění Volně běžící rytmus (free runing) Poruchy spánku při posunu časových pásem (jet lag) Poruchy spánku a bdění při směnném provozu Poruchy cirkadiálního rytmu jiné příčiny (při základním onemocnění, léky, návykové látky ap.) Jsou potvrzené geneticky načasované vnitřní hodiny. Známý typ večerních spáčů, 21

22 kterým nedělá problém ráno brzy vstávat jsou nazýváni skřivani. Opakem jsou sovy, které usínají pozdě v noci a dlouho ráno spí. Pokud nemohou svoje biologické hodiny dodržovat, objevují se u nich nejen poruchy spánku, ale i psychické a somatické potíže. Byly nalezeny tzv. hodinové geny nejen v mozku, ale i orgánech jako plíce, srdce, ledviny, játra a kosterní svaly. Centrální biologické hodiny jsou uloženy v hypotalamu, ovlivňují tyto periferní orgány přes autonomní nervový a neuroendokrinní systém. Bylo prokázáno, že cirkadiánní hodiny ovlivňují buněčné dělení a proto při jeho desynchronizaci je velké riziko vzniku nejen somatických, ale i nádorových onemocnění (Smolík, 2008, s. 117; Illnerová, Sumová, 2008, s ). Porucha volně běžícího rytmu je typická pro nevidomé jedince a nepravidelný spánkový rytmus pro pacienty s neurologickými poruchami, při organickém poškození CNS ( Nevšímalová, 2006, s. 347). Příčiny Hlavními přičinami jsou zvyšující se nároky, změna životního stylu, které způsobují, že se mění pravidla spánku a bdění. Jedinci pracují ve směnném provozu, dlouho do noci sledují televizi, pracují na počítači, učí se a i velká část zájmových činnosti je provozována stále více v interiérech. Hlavně mladí lidé žijí nočním životem a ve dne spí a tak dochází k narušení sekreci melatoninu. S tím souvisí také zvyšující se podíl výskytu sezónních depresí a užívání psychoaktivních látek (Janů, Váchová, Racková, 2010, s. 160). Za hlavní příčinu je tedy považován nedostatek melatoninu, protože jeho sekrece je až stokrát vyšší v noci než ve dne. Jeho vylučování je řízeno tmou, která slouží jako vnitřní kalendář. Proto spánek v letním období je asi o 1hodinu kratší. Narušená sekrece je dána nejen denním světlem, ale i světlem umělým, proto při spánku je vhodné používat rolety, nesvítit apd. Melatonin má schopnost roztahovat cévy na končetinách, vychytává volné radikály a může potlačit rozvoj nádorových buněk. Podá-li se ve vhodnou dobu, posiluje vnitřní časový systém, zkracuje dobu před usnutím a zlepšuje kvalitu spánku (Illnerová, Sumová, 2008, s ). Poslední dobou je stále častější příčinou Jet-lag syndrom (pásmová nemoc). Vzniká při přeletu časovými pásmy a adaptace může trvat i několik dní. Projevuje se bolestí hlavy, ospalostí a nespavostí v noci. Dále únavou, malátností, zvýšenou chutí k jídlu. Lépe 22

psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery.

psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery. psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery. Obsah 2 Nad současností a budoucností české psychiatrie

Více

Navigace laická veřejnost

Navigace laická veřejnost SCHIZOFRENIE Navigace laická veřejnost Co to je schizofrenie Schizofrenie je závažné psychické onemocnění narušující schopnost člověka vnímat skutečný svět okolo a měnící jeho chování. Nejčastěji se poprvé

Více

Povědomí o civilizačních chorobách

Povědomí o civilizačních chorobách Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních sluţeb Povědomí o civilizačních chorobách Bakalářská práce Autor: Obor: Halina Zakuťanská Ekonomika a management

Více

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence V ÝUKOVÝ TEXT Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence Úvod Zrychlení životního tempa, celospolečenský tlak na intenzivní výkon, velká urbanizace, rostoucí nezaměstnanost a anonymita představují

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Život se schizofrenií Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Obsah 1. Úvod do schizofrenie.......................................................... 3 Co je

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

Sociální a školní práce s problémovými dětmi

Sociální a školní práce s problémovými dětmi Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Sociální a školní práce s problémovými dětmi Sociální Práce Vedoucí práce: ThDr. et Mgr. Ladislava Marešová Vypracovala: Lucie

Více

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických mohou začínat v kterémkoli věku, kromě raného dětství o začínají většinou v dospělém nebo pozdějším věku organické = vznikají na podkladě poškození

Více

a její léčba Bipolární porucha Jiří Hovorka Pavel Doubek Ján Praško Erik Herman

a její léčba Bipolární porucha Jiří Hovorka Pavel Doubek Ján Praško Erik Herman Erik Herman Ján Praško Pavel Doubek Jiří Hovorka Bipolární porucha a její léčba Erik Herman, Ján Praško, Pavel Doubek, Jiří Hovorka Bipolární porucha a její léčba Nemocnice Na Františku s poliklinikou,

Více

Směnný režim a jeho vliv na pozornost záchranáře

Směnný režim a jeho vliv na pozornost záchranáře Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Směnný režim a jeho vliv na pozornost záchranáře Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: PhDr. Martina Muknšnáblová

Více

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice

Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dagmar

Více

Syndrom dráždivého tračníku Susan Thornton

Syndrom dráždivého tračníku Susan Thornton Syndrom dráždivého tračníku Susan Thornton Tradičně se předpokládá, že v rozvoji řady nemocí gastrointestinálního traktu se účastní psychologické faktory. Například zánětlivé onemocnění tračníku a vředová

Více

Pythagorejské Y. Obsah - Abstracts of the articles

Pythagorejské Y. Obsah - Abstracts of the articles PSYCHO energetika Zpravodaj České psychoenergetické společnosti I/2012 Informace z valné hromady ČEPES Doporučená metodika pro proutkaře Deprese a očista těla Esoterika 2012 a Prof. K. G. Korotkov Informace

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová. Depresivní porucha

Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová. Depresivní porucha Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová Depresivní porucha a jak ji překonat Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová Depresivní porucha a jak ji překonat Ján Praško, Barbora Buliková,

Více

Tetanie jako novodobá nemoc z pohledu záchranáře

Tetanie jako novodobá nemoc z pohledu záchranáře Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS s.r.o., Čelákovice Tetanie jako novodobá nemoc z pohledu záchranáře Studijní obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. Jakub Balušík

Více

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Příručka pro pedagogické pracovníky a poradce obsahující základní doporučení ohledně přístupu ke znevýhodněným studentům Určeno

Více

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Postoj mladistvých k drogám na Mladoboleslavsku Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala:

Více

Město Třinec. Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 2020

Město Třinec. Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 2020 Město Třinec Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 2020 Motto: Prevence nesmí sloužit k propagaci, informovanosti a vzbuzení zájmu široké veřejnosti a zejména dětí a mladistvých o

Více

Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra

Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra DĚTI S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra 1 Mgr. Monika Marxtová Vystudovala Univerzitu Kalovu v Praze Filozofickou fakultu, obor psychologie.

Více

Stres, zátěž a jejich zvládání

Stres, zátěž a jejich zvládání Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Stres, zátěž a jejich zvládání Autoři studijního textu : MUDr. PhDr. Miroslav Orel PaedDr. Mgr. Věra

Více

Informovanost pacientů s akutní myeloidní leukemií

Informovanost pacientů s akutní myeloidní leukemií MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství Jiřina Procházková Informovanost pacientů s akutní myeloidní leukemií Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Jana Špačková Brno 2013 1 Prohlášení

Více

Psychopatologie. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Distanční studijní opora. Věra Juříčková

Psychopatologie. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Distanční studijní opora. Věra Juříčková ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Věra Juříčková Psychopatologie Distanční studijní opora Opava 2011 Obecná charakteristika

Více

Biologické a sociální potřeby onkologicky léčeného dítěte

Biologické a sociální potřeby onkologicky léčeného dítěte Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce Bakalářská práce Biologické a sociální potřeby onkologicky léčeného dítěte Vypracovala: Klára Řádková Vedoucí

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

Ve výzkumné části práce je formou přehledných tabulek a grafů zpracován výsledek výzkumu.

Ve výzkumné části práce je formou přehledných tabulek a grafů zpracován výsledek výzkumu. Úvod ÚVOD Měli bychom si být vědomi nebezpečí, kterým nás všechny ohrožuje stres, i nutnosti něco s tím dělat. Náklady a výdaje na nezodpovědnost v řešení této otázky jsou děsivé. J. Knowles Těžké životní

Více

"Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika" Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře

Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře "Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika" Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Praha, duben 2010 1 Obsah Souhrn výstupů semináře... 3 Léčebné

Více

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více