Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 "Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu uznává vzdělávací kvality školy" Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Strážnice Ing. Petra Fialová 1. října 2011 ředitelka

2 Obsah 1 Charakteristika školy, základní údaje o škole Učební plány vyučovaných oborů vzdělání Údaje o přijímací řízení Přehled přihlášených a přijatých na školní rok Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok Přehled o výsledcích výchovy a vzdělávání Přehled tříd školy Údaje o prospěchu v 1. a 2. pololetí školního roku Přehled absencí v 1. a 2. pololetí školního roku Klasifikace chování denního studia v 1. a 2. pololetí školního roku Výsledky závěrečných zkoušek Výsledky maturitních zkoušek Plnění plánu kurzů textilních a dalších technik nadstandard Přehled o konání hodnocených souborných prací v praktickém vyučování Výsledky produktivní práce Údaje o výsledcích inspekce Údaje o výsledcích kontrol Personální zabezpečení Údaje o mimořádných a mimoškolních aktivitách Zájezdy do divadel Přehled třídních výletů žáků Přehled odborných exkurzí Výsledky ve vybraných soutěžích a přehlídkách Údaje o prevenci rizikového chování (sociálně patologických jevů) Kronika ostatních akcí školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, o předložených a školou realizovaných projektech Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Ukázky žákovských prací Literární práce Grafické práce Návrhy úspěšných kolekcí Uplatnění zákona 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím... 60

3 1 Charakteristika školy Základní údaje o škole Název školy: Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Adresa: Úprkova Strážnice Identifikační číslo zařízení: Identifikační číslo ředitelství: Zřizovatel: Jihomoravský kraj Způsob hospodaření: příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Petra Fialová Údaje pro dálkový přístup: Charakteristika činnosti Školní rok 2010/2011 byl rokem, kdy škola pokračovala v naplňování strategií v souladu s Dlouhodobým plánem školy. Rozvojová koncepce školy byla projednána s odborem školství Jihomoravského kraje, politickými činiteli a kompetentními úřady. Základní koncepcí školy je připravovat žáky v oblastech designu oděvů (oděvní obory), propagačního designu (obory Grafický design a Aranžér) a podnikání a služeb (nástavbový obor Podnikání). Vzdělávací nabídka školy se stabilizovala na oborech: Modelářství a návrhářství oděvů (Oděvní design), Grafický design (Grafický design), Oděvnictví, Oděvnictví - obchodní činnost (Oděvní technik), Aranžér (Aranžér propagační tvorba), Podnikání (denní i dálková forma vzdělávání). Podstatnou součástí koncepčních záměrů školy byla snaha o nový název školy Střední škola oděvního a grafického designu. O tento název bylo požádáno v únoru 2009 a následně v červnu 2010, ale Jihomoravský kraj již druhým rokem doporučil školám, aby prozatím do názvů škol nezasahovaly z důvodů připravované optimalizace sítě škol. Cílem výše zmiňovaných aktivit bylo posílit flexibilitu školy a její novou a moderní tvář, která se odráží v oblasti modelové, návrhářské, grafické a propagační, umělecké, aranžérské a obchodní činnosti. Škola tak poskytuje vzdělání v oblastech uměleckého navrhování oděvů (oděvní design), grafického designu (grafický design), oděvnictví, aranžování, podnikání a služeb. Školní rok 2010/2011 byl opět ve školství velmi pestrý a plný změn, které vycházely především ze změn na naší politické scéně, rozpracovaných a připravovaných právních předpisů. Na konci školního roku, , byly školám v Jihomoravském kraji sděleny návrhy na optimalizaci sítě středních škol. V tomto návrhu se předpokládá sloučení naší školy se Střední odbornou školou, Strážnice, Skácelova 890. Nástupnickou organizací byla stanovena Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 a slučovanou školou Střední odborná škola, Strážnice, Skácelova 890. Ve školním roce 2010/2011 byly školou zpracovány všechny školní vzdělávací programy dle schválených rámcových vzdělávacích programů. Škola má vypracovány školní vzdělávací programy Grafický design (RVP Grafický design), Oděvní design (RVP Modelářství a návrhářství oděvů), Oděvnictví (RVP Oděvnictví), Oděvnictví obchodní činnost (RVP Oděvní technik), Aranžér propagační tvorba (RVP Aranžér), Podnikání denní i dálková 1

4 forma vzdělávání (RVP Podnikání). V červnu 2011 byl inovován školní vzdělávací program Grafický design. V dubnu 2010 proběhla na škole tematická inspekce ČŠI, která hodnotila (mimo jiné) i soulad školních vzdělávacích programů s rámcovými vzdělávacími programy a konstatovala, že škola má své školní vzdělávací programy v souladu s rámcovými vzdělávacími programy ve všech sledovaných oblastech. Škola po řadu let cílevědomě rozvíjí nadstandardní aktivity v oblasti uměleckého modelování a navrhování oděvů, tvorby oděvních doplňků, výtvarnictví, zhotovování oděvů, jejich propagace, výstavnictví a aranžování. Svou činnost v těchto oblastech prezentuje mj. před odbornou veřejností na soutěžích v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Na nich v posledních sedmi letech obsadila řadu prvních míst a mnoho dalších čelných umístění. - Mladý módní tvůrce ČR (v roce 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010 se škola stala absolutním vítězem této prestižní celorepublikové soutěže). - Avantgarda Lysá nad Labem (2006, 2007, 2009 a místo). - Nova Models Praha ( místo). - Veletrh Styl-Kabo Brno 2009, 2010, 2011, fórum trendů (na vyžádání pořadatelů zapůjčeny modelové kolekce naší školy). - Mistrovství republiky juniorů aranžérů ( místo, místo). - Prostějovská zlatá jehla (v roce 2007, a 2. místo). - Doteky módy Prostějov ( místo, místo). - Fatima Junior Trenčín (v roce 2007 hlavní cena Top model roku). - Fashion Games Praha místo. - Unilever Internacional Schools Art Projekt. - Škola se účastní na celé řadě výtvarných happeningů. - V posledních letech pořádala škola několik samostatných výstav. - Každoroční účast ve Středoškolské odborné činnosti (nejvýraznějším úspěchem byl postup žáků školy až do mezinárodního kola této soutěže, které se konalo v USA, každý rok přední umístění v krajských i celonárodních kolech například v roce místo v národním kole a oceněná žákyně zařazena mezi třicet nejúspěšnějších žáků Jihomoravského kraje), atp. - V prosinci 2010 se stal absolvent naší školy (v současné době vysokoškolský student) finalistou prestižní soutěže Top designér pro rok Uznáním práce školy v těchto oblastech byla i nominace školy do kulturní části reprezentace Jihomoravského kraje v srbském regionu Šumadija v Kragujevaci v květnu Škola zhotovila na žádost Velvyslanectví České republiky Canberra národní kroje pro kulturní a společenské akce pořádané tímto velvyslanectvím. - V červnu 2007, 2009 a 2010 dostala škola možnost prezentovat svoji činnost na dnech otevřených dveří KÚ Jihomoravského kraje. - V červnu 2009 prezentovala škola svoji tvorbu pro prezidentský pár a hejtmana Jihomoravského kraje. - Pravidelně spolupracuje škola s odborem vnějších vztahů Jihomoravského kraje na prezentačních akcích kraje. Znalosti, zkušenosti a dovednosti z výše zmiňovaných aktivit uplatňuje škola i při zpracování a realizaci projektů, např. projekt v rámci fondu mikroprojektů společenství INTERREG IIIA Avantgardní a modelová tvorba SOŠ oděvní Strážnice, projekt v rámci programu Sokrates FM-EHP/Norska Módní výstřelky našich předků nebo projekt Hledáme inspiraci u přátel v rámci programu Do světa vyhlašovaného Jihomoravským krajem. Škola se účastní i 2

5 projektu Nová závěrečná zkouška, jehož podstatou je jednotné zadání závěrečných zkoušek v oboru Aranžér, dále škola realizovala několik projektů v oblasti prevence rizikového chování (sociálně-patologických jevů), např. adaptační program Most. Každoročně realizuje škola vlastní projekt Podpora zájmových aktivit žáků v oblasti oděvního návrhářství a navazujících činností. Pro období příštích dvou let se škola zapojila do projektu Moje volba moje budoucnost. Partnery jsou vybrané střední školy, Hospodářská komora a Svaz průmyslu ČR. Cílem projektu je představit žákům základních škol odvětví průmyslu, která pociťují nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Jedním z těchto odvětví je i oděvní a textilní průmysl. Pokračovala spolupráce naší školy se základními a středními školami v Trnavském kraji (Slovenská republika), která započala projektem Hledáme inspiraci u přátel v rámci programu Do světa vyhlašovaného Jihomoravským krajem. Partnerskou školou ze Slovenska se stala Stredná škola umelecko-priemyselná Hlohovec, která vyučuje obdobné obory jako Střední odborná škola oděvní Strážnice. Ve školním roce 2010/2011 se uskutečnily výměnné návštěvy partnerských škol. V rámci přijímacího řízení se v oborech vzdělání Modelářství a návrhářství oděvů a Grafický design počet přihlášených oproti minulým letům zvyšuje. Počet zápisových lístků je naplněn na 100 %. Počet přihlášek do oboru Aranžér se každý rok taktéž zvyšuje. Počet odevzdaných zápisových lístků je buď 30 na 30 nebo 29 na 30. Málokterá škola dokáže tímto způsobem naplnit obory vzdělání s výučním listem. V letošním roce došlo k mírnému poklesu přihlášených žáků do nástavbového oboru, což je ovšem všeobecný jev, který se projevil u všech škol, které vyučují nástavbové obory. Je to důsledek snižujícího se počtu žáků vycházejících z oborů vzdělání s výučním listem a přebytku žáků na maturitních oborech všeobecného vzdělání a obchodních akademiích. Ve vyučovacím procesu se pozitivně promítly nové vyučovací didaktické, technické a počítačové prostředky, strojové vybavení a dílčí organizační změny. Vzrostla metodická úroveň vyučování, což potvrdily i inspekční závěry ČŠI. Z investičních akcí byl zbudován třetí atelier a pokračovala výměna oken za plastová. Pokračovala a dále se rozvíjela odborná zájmová činnost žáků v oblasti oděvního návrhářství, včetně následné veřejné prezentace. Oblast oděvního návrhářství tak získala pevné místo v činnosti žáků školy. Výsledek se dostavil v umístěních na celostátních přehlídkových soutěží a uznání mezi ostatními školami obdobného zaměření. V novém školním roce 2011/2012 nastanou některé další změny v personálním obsazení výuky, které vyplývají z transformace oborové skladby školy, stěhování jedné zaměstnankyně od Ostravy a z úmrtí jednoho zaměstnance. Personálně posíleny budou zejména pozice výuky předmětů výtvarného zaměření. Z rodičovské dovolené se vrací učitelka výtvarných předmětů a po dlouhodobé léčbě učitelka anglického jazyka. V průběhu školního roku se učitelé teoretického a praktického vyučování zúčastnili v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků celé řady akreditovaných vzdělávacích seminářů, školení, kurzů a veletrhů dle svého odborného, příp. všeobecně vzdělávacího zaměření. Celé řady školení a seminářů se zúčastnili i pracovníci ekonomického úseku, hospodářské správy a personalistka. Z celého výčtu lze uvést např.: 3

6 P. č. Téma - název vzdělávací akce Termín Počet účastníků 1. poleletí 2010/ Platové předpisy Odměňování Právní poradna I - SSŠ Hodonín p. Poláková Právní poradna II SSŠ Hodonín p. Poláková Zdravotnické školení Odborná příprava preventivy PO Účetnictví Netoušková Školení účetních Platové předpisy Mzdové účetnictví - změny Studium managementu škol k nové maturitě e-learningový kurz Pedagogický seminář- Brno Školení BOZP Mgr. Černá Školení PO - Oborný Školení Macenauer - p. Čajková Školení Macenauer - p. Čajková Právní poradna III- SSŠ Hodonín, Machalová Vzdělávání a rozvoj talentované mládeže v JMK seminář pro 18. učitelé - Hodonín Seminář Floristiky J. Kokeš Nová MZ - Hodnotitel NEJ Brno Nová MZ - Hodnotitel ANJ Brno Nová MZ - Hodnotitel ANJ Brno Školení školních maturitních komisařů Brno Nová MZ - Hodnotitel NEJ Brno Nová MZ - Hodnotitel ANJ Brno Nová MZ - Hodnotitel ANJ Brno Nová MZ - Hodnotitel CJL Brno Studium pro výchovné poradce SSS Hodonín IX - XI Setkání koordinátorů ICT Brno Nová MZ - Hodnotitel CJL Brno Seminář SAS Brno Nová MZ - Hodnotitel NEJ Brno Nová MZ - Hodnotitel CJL Brno Nová MZ - Hodnotitel ANJ Brno Školení hlídek požární ochrany, Hodonín Školení poskytování první pomoci X - XI Seminář pro vyučující ekonomiky - Brno Účetní závěrka 2010 ing. Hanzlová Ko,Gz 39. Zdanění příjmů, daňový řád ing. Kytler Ko 40. Kvalifikační zkoušky SAS-Brno Seminář pro metodiky prevence - Hodonín pololetí 2010/ Školení řidičů referentů správa Školení řidičů referentů teorie Školení řidičů referentů praxe Seminář Agresivita dětí Seminář normalizovaná úprava písemností Zákoník práce školení Školský zákon školení Školení ved. pracovníků PO Peněžní fondy školení

7 10. Seminář daně, mzdy FKSP školení Novinky v účetnictví školení Účetnictví školení Permanentní studování metodických pokynů k nové formě maturitní zkoušky Školení PO Oborný Školení BOZP Mgr. Černá Právní poradna IV JUDr. Machalová Seminář Floristiky Seminář Drátkování Seminář Košíkářství Normalizovaná úprava písemností zpracovávaných na počítači Školní maturitní komisař Do světa 2011 Brno Agrese a agresivita u dětí a mládeže SSŠ Hod Normalizovaná úprava písemností Veselí n.m Úvod do počítačových sítí SSŠ Brno Jak na kombinatoriku na SŠ - MU Brno Školní maturitní komisař, Zlín Hodnotitel ANJ Brno Hodnotitel NEJ Brno ITveSkole.cz - Roadshow jaro 2011, Brno Školní maturitní komisař, Brno Sem. Individuální plán krok za krokem I., Brno Sem. Jednotné zadání ZZ, Brno Aplikovaná matematika, Masaryk. univ. Brno Právní poradna, SSŠ Hodonín Typografie a tvorba dokumentů, SSŠ Brno 5., Seminář SAS, Brno Seminář pro školní metodiky prevence, Hodonín GIMP-úprava fotografií, SSŠ Brno 8.6., Seminář Peníze středním školám OP VK - EU K doplňování a rozšiřování aprobovanosti a kvalifikace dochází u některých pracovníků dalším studiem (kombinovanou formou), někteří pracovníci si doplňují pedagogické vzdělání. V průběhu školního roku proběhly semináře k jednotnému zadání závěrečných zkoušek z Národního institutu dalšího vzdělávání a k nové formě maturitní zkoušky. Vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zaměřeno na několik oblastí. První skupinu tvoří vzdělávací programy k profesionálnímu zvládání situací, které mohou ve škole nastat (zvládání agrese a agresívního žáka, tvorba individuálního plánu, semináře pro metodiky prevence, studium pro výchovné poradce, poskytování první pomoci apod.), druhou skupinu tvoří metodické semináře pro učitele ekonomických, přírodovědných a jiných předmětů nebo pro práci s grafickými programy. Pro výkon funkce školního maturitního komisaře, zadavatele a hodnotitele učitelé absolvovali e-learningové a prezenční kurzy a získali potřebné certifikáty. Vybraní zaměstnanci absolvovali školení řidičů k oprávnění jezdit služebním autem. Všechny učitelky praktického vyučování absolvovaly seminář floristiky (2x) a základy drátkování a košíkářství. Učitelé odborného výcviku oboru Aranžér se zúčastnili mezinárodního veletrhu Mobitex Brno. K dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků slouží i odborná literatura a odborné časopisy - Burda měsíčník, Móda pro plnoštíhlé, Snadné šití,, Textil Žurnál, Móda Revue a Praktická žena. Pro obor Aranžér - Florista, H.O.M.I.E a Video A-Z. Pro obor Oděvnictví 5

8 pracovali žáci se zahraničním časopisem Marfy moda Itálie, Rundschau - Německo, pro obor Aranžér Style Guide - Německo design, zejména s módou a doplňky, pro obor Modelářství a návrhářství oděvů s časopisem Officiel 1000 Models Francie. Pokračovala spolupráce školy s Národním ústavem odborného vzdělávání v Praze. V dubnu 2009 byl zahájen tříletý projekt NZZ Nová závěrečná zkouška, který navazuje na projekt Kvalita I, který vyvíjí a realizuje standardizovanou závěrečnou zkoušku v oborech vzdělání s výučním listem. Naše škola i letos pracuje s informačním systémem NZZ u učebního oboru Aranžér a bude poskytovat zpětnou vazbu o fungování tohoto systému, který bude dále v projektu rozvíjen. Škola spolupracovala s NÚOV i při zpracovávání školních vzdělávacích programů a naše škola je zde uvedena jako příklad dobré praxe. V průběhu školního roku 2010/2011 byly dokončeny školní vzdělávací programy pro všechny obory školy. V dubnu 2010 posuzovala ČŠI jejich soulad s rámcovými vzdělávacími programy a sdělila, že všechny posuzované školní vzdělávací programy jsou v souladu s rámcovými vzdělávacími programy ve všech posuzovaných oblastech. Škola má tedy zpracovány následující školní vzdělávací programy: ŠVP Oděvní design pro obor M/07 Modelářství a návrhářství oděvů, ŠVP Aranžér - propagační tvorba pro obor H/01 Aranžér, ŠVP Grafický design pro obor M/05 Grafický design, ŠVP Oděvnictví pro obor M/01 Oděvnictví, ŠVP Oděvnictví obchodní činnost pro obor L/01 Oděvní technik a ŠVP Podnikání (denní i dálková forma vzdělávání) pro obor L/524 Podnikání. V červnu 2011 byla dokončena inovace školního vzdělávacího programu Grafický design na základě dosavadních zkušeností s výukou. Do učebních osnov jednotlivých oborů byl zařazen program Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí. Tento program je organizován v šestihodinových cyklech pro každý ročník daného oboru. Uvedený cyklus se skládá z následujících tematických celků: ochrana obyvatelstva za mimořádných situací, živelné pohromy, havárie s únikem nebezpečných látek, radiační havárie jaderných energetických zařízení. Praktická cvičení: vznik požáru, evakuační zavazadlo, improvizovaná ochrana osob, chování v případě povodní, poskytování první pomoci (oživování, krvácení, zlomeniny, tepelné poranění, zasažení chemickými látkami, poranění tlakovou vlnou, hromadné neštěstí). Za každý tematický celek odpovídá vždy jeden nebo dva vyučující (garanti tématického celku). V letošním školním roce byl program zařazen do Plánu práce následujícím způsobem: září čtvrté ročníky, nástavbové studium, květen třetí ročníky, červen - první a druhé ročníky. Na škole pracují pedagogičtí pracovníci v předmětových komisích přírodovědných, ekonomických, odborných (oděvních, výtvarných), společenskovědních předmětů. V rámci praktického vyučování fungují metodické komise oděvních předmětů a aranžování. Jako novinku a velké pozitivum lze hodnotit využívání přenosného počítače ve spojení s dataprojektorem vyučujícími v jednotlivých hodinách. Předmětová komise přírodovědných předmětů vedená Mgr. Vladislavou Dolanovou zaštiťuje předměty:matematika, chemie, fyzika, základy ekologie, základy přírodních věd( u nástavbového studia),informační a komunikační technologie a tělesnou výchovu.matematika se vyučuje ve všech studijních i učebních oborech s různou hodinovou dotací. Je jedním z volitelných předmětů u státní maturitní zkoušky. Z toho důvodu jsou kladeny vysoké nároky nejen na učitele, ale i na žáky.je třeba, aby se žáci naučili aplikovat získané poznatky při 6

9 řešení praktických úloh, využívat numerických dovedností i jiných předmětech( konstrukce střihů, chemie, fyzika atd.) a především v běžném životě.první ročník státní maturity jasně ukázal, že matematice se musí rozumět, mentorovat definice bez pochopení podstaty na úspěšné zvládnutí maturity nestačí. Chemie se na naší škole nechemického zaměření vyučuje ve všech oborech. Vyučuje se převážně v 1. a 2.ročníku. Důležitá je zvláště v návaznosti na odborný předmět Oděvní materiály a všeobecně vzdělávacím předmětu základy ekologie.v rámci výuky jsou prováděna základní laboratorní cvičení v rozsahu vybavení chemické učebny, která jsou doplňována videoprojekcí.fyzika se učí u oborů středního vzdělání s maturitní i závěrečnou zkouškou.cílem je seznámit žáky se základními fyzikálními jevy, vysvětlit jejich podstatu a zákonitosti.základy ekologie tento předmět se vyučuje pouze v 1. ročníku u všech oborů (s výjimkou nástavbového studia, kde je součástí základů přírodních věd) s jednohodinovou dotací za týden. Navazuje na vědomosti, které žáci získali na základní škole. Úkolem tohoto předmětu je upozornit na současné problémové situace v oblasti životního prostředí, naučit se nebýt k nim lhostejní a umět pracovat s informacemi. Předmět Informační a komunikační technologie prohlubuje znalosti a dovednosti žáků z hlediska hardwarového a softwarového vybavení počítačů. Důležitou částí výuky je využití internetu na vyhledání a kritické zpracování informací a komunikaci nejen v rámci moderních technologií. Je kladen důraz na používání nejrůznějších druhů softwaru v rámci jednotlivých vzdělávacích programů a v neposlední řadě se žákům vštěpuje co nejefektivnější využívání informačních zdrojů a samotných získaných informací, a to nejen pro potřeby předmětu Informační a komunikační technologie, ale také pro nejrůznější oblasti běžného života. Vyučující se snaží prezentovat nejnovější trendy v počítačové oblasti a predikovat nejbližší vývoj v počítačových technologiích. Každý žák má vlastní pracovní stanici. Kromě běžné výuky je snahou zapojovat žáky také do různých soutěží. Ve školním roce 2010/2011 probíhala výuka tělesné výchovy podle učebních osnov a školního výukového plánu, které byly vytvořeny na základě předepsaných požadavků tělesné výchovy na středních školách, s ohledem na možnosti školy a zdravotní potřeby žáků. Těžištěm obsahu tělesné výchovy na naší škole je systém tělesných cvičení, realizovaných v rámci kondičních, kompenzačních a regeneračních činností. Tato cvičení kompenzují jednostranné zatížení při školní a pracovní činnosti, směřují k upevnění zdraví, k rozvoji tělesné zdatnosti a k osvojení daných pohybových dovedností a zručností. Hlavní náplní hodin jsou moderní formy cvičení (aerobik, step aerobik, kondiční posilování) a hry, ze kterých žáci nejvíce preferují volejbal, florbal, streetball, a ringo. Testy tělesné zdatnosti, které plníme dvakrát ročně, trvale ukazují tělesnou kondici v rozsahu úrovně od špatné po průměrnou. Jenom pár žáků dosáhlo vynikající úroveň kondice. Lyžařský výcvikový kurz prvních ročníků se neuskutečnil z důvodu malého zájmu ze strany žáků. Ani náhradní varianta půldenních lyžařských výcviků ve ski areálu Filipov se nekonala.nezájem žáci omlouvají finančními problémy. V mimoškolní tělesné výchově se uskutečnil turnaj ve volejbale a to v lednu, kterého se zúčastnila družstva osmi tříd. V březnu se konal turnaj v přehazované za účasti čtyř tříd. V březnu a dubnu se uskutečnilo cvičení zumby, kde předcvičovaly dvě naše žákyně Markéta Trpíková z A3 a Karolína Bauerová z OD2. Pravidelnější tělovýchovná činnost po vyučování se nedaří z důvodu dojíždění většiny žáků. Komise společenskovědních předmětů - pod komisi společenskovědních předmětů spadá výuka českého jazyka a literatury, německého jazyka, anglického jazyka, dějepisu, občanské nauky a psychologie. Komisi vede Mgr. Monika Frantová. Do výuky je zakomponováno využití didaktické techniky, informačních technologií, internetu apod., a to jednak jako součásti výkladu vedeného vyučujícím, jednak jako významné pomůcky při tvorbě domácích 7

10 úkolů či samostatných tematicky zaměřených prezentací, které připravují žáci. Výuka českého jazyka a literatury je koncipována v souladu s moderními výukovými metodami a plně orientována na přípravu k maturitní zkoušce a také na další profesní orientaci a další společenské a pracovní uplatnění žáků. Při výuce cizích jazyků se konverzace a osvojení gramatických jevů vhodně doplňuje nácvikem poslechu pomocí audionahrávek a prací s cizojazyčnými časopisy a beletrií. V letošním roce došlo k výraznému propojení výuky jazyků a výuky dějepisu a občanské nauky, a to formou projektů a odborných kulturněpoznávacích exkurzí, které již několik let pravidelně vyučující organizují. Tyto akce jsou realizovány zcela v duchu sentencí rámcových vzdělávacích programů, v nichž je propagována interdisciplinární návaznost. Vzájemné propojení a využití poznatků mezi jednotlivými předměty pomáhá formovat osobnost žáka, jeho názory a postoje k reáliím běžného života, pomáhá mu lépe se orientovat v různých životních situacích, usnadňovat komunikaci s okolím doma i v zahraničí, na základě vlastních zkušeností zaujímat postoje a umět si vytvořit vlastní názor na aktuální společenské problémy. Výuka psychologie je orientována spíše na praktickou rovinu a využití poznatků v běžných denních situacích. Rozvíjení estetického vnímání je podpořeno pravidelnými návštěvami divadelních představení slováckého divadla v Uherském Hradišti a využíváním kulturní nabídky Kulturního domu Strážničan ve Strážnici, případně organizováním tematických besed a přednášek, které realizují jednak sami vyučující, jednak externí odborníci na danou problematiku. Předmětová komise ekonomických předmětů - byly vedena ve školním roce 2010/2011 Ing. Ludmilou Mičkovou. Komise zahrnuje tyto předměty: Ekonomika, Účetnictví, Marketing a management, Právo, Chod podniku, Zbožíznalství, Obchodní provoz, Písemná a elektronická komunikace, Propagace. Byly vypracovány nové tematické plány jednotlivých ekonomických předmětů v souladu se zpracovanými školními vzdělávacími programy, byl přepracován školní vzdělávací program oboru Grafický design a to z předmětů Právo, Propagace a Technické kreslení. Při výuce byla využívána výpočetní technika pravidelně v předmětu Písemná a elektronická komunikace, v ostatních předmětech dle potřeby, např. při vyhledávání důležitých informací na internetu. Pro zvýšení odborné kvalifikace se v 1. pololetí Mičková a Zrůnová zúčastnily semináře se zaměřením na praktické příklady při výuce Ekonomiky s použitím učebnice, ve 2. pololetí semináře Normalizovaná úprava písemností zpracovávaných na počítači. Při výuce byla využívána výpočetní technika pravidelně v předmětu Písemná a elektronická komunikace, v ostatních předmětech dle potřeby, např. při vyhledávání důležitých informací na internetu. Studenti zpracovávali několik ročníkových projektů z ekonomických předmětů a to z ekonomiky, chodu podniku a marketingu, sami si zvolili téma a odpovídajícího vedoucího práce. Zde využili poznatky z výuky i jiných dostupných zdrojů a získali zkušenosti s vypracováváním projektů. V rámci výuky ekonomiky se v dubnu uskutečnila pro vycházející žáky beseda s pracovníky Úřadu práce Hodonín na téma: hledání zaměstnání, uplatnění absolventů škol, rekvalifikace a další služby úřadu práce. Žáci ve 2. pololetí absolvovali odbornou praxi: 1. ročník oboru Podnikání čtrnáctidenní, 4. ročník oboru Operátor oděvní výroby se zaměřením na obchodní činnost týdenní praxi s využitím poznatků z ekonomických předmětů a vypracovali zprávy z odborné praxe. Předmětová komise odborných oděvních předmětů - pod vedením Marie Čajkové se zaměřila především na propojení výuky v jednotlivých odborných předmětech a praktickém 8

11 vyučování. Je rozebírána náročnost probíraného učiva v jednotlivých oborech a návaznost na znalosti žáků u maturitních zkoušek. Témata pro profilovou část maturitní zkoušky oboru Modelářství a návrhářství oděvů byla schválena ředitelkou školy. Žákyně si volily jedno téma, které v daném rozsahu a termínu vypracovaly. Hodnocení profilové části maturitní zkoušky bylo provedeno podle schváleného postupu ve spolupráci s vyučujícími odborných a uměleckých předmětů a učitelů praktického vyučování. Doplňující body hodnocení byly za prezentaci vlastní práce před maturitní komisí. V předmětové komisi byla podrobně rozebrána náročnost praktické zkoušky a hodnocení jednotlivých částí. Poznatky z výuky oboru Modelářství a návrhářství oděvů byly využity při tvorbě ŠVP a průběžně je sledováno rozložení učiva. Výuka uměleckého oboru podle ŠVP ve třídě OD1 a OD2 je podle vyučujících pro žáky přehlednější. Při výuce odborných předmětů jsou využívány výukové texty vypracované jednotlivými vyučujícími, pracovní sešity a upravené texty z internetu. Pro zpestření výuky jsou využívány i žákovské projekty z předchozích let. Pro názornost slouží vzorníky rozpracovaných částí oděvu, které žákům usnadní orientaci v probíraném učivu. Při výuce se používá didaktická technika meotar, megaprojektor a dataprojektor. Je využívána počítačová síť se složkou daného předmětu, s úkoly pro zadání práce žákům a k jejich odevzdání. Do těchto složek jsou ukládány i výukové texty pro žáky. K výuce jsou využívány CAD systémy pro konstrukční a technologickou přípravu výroby: Nero Inven CAD, PDS Tailor XP a Macenauer. S těmito programy žáci pracují především v předmětech KOO, MOO a PAO, kde žáci zhotovují dokumentaci k výrobku. Programy byly využity i pro zhotovení technické dokumentace pro profilovou část maturitní zkoušky oboru MNO. Žáci jsou vedeni k odpovědnosti a dokončení projektů, na kterých v jednotlivých programech pracují. V oděvních předmětech jsou zadávány odborné dílčí práce, ke kterým je využíván internet. Byl zorganizován už osmý ročník soutěže Návrh modelu pololetí. Soutěž byla rozdělena na dvě pololetí s vyhlášením jednotlivých soutěžních kategorií. Do soutěže se pravidelně zapojují především žáci uměleckého oboru Modelářství a návrhářství oděvů, ale i žáci z jiných tříd naší školy. Samostatnou kategorií je soutěž pro žáky ze základních a jiných škol. Výsledky soutěže i fotografie návrhů jsou zveřejněny na internetových stánkách naší školy. Slavnostní vyhlášení a ocenění výherců je vždy na školní akademii. Předmětová komise odborných výtvarných předmětů pracovala ve školním roce 2010/2011 pod vedením K. Mlčákové. Dalšími členy předmětové komise byli Z. Siváková Herníková, T. Soukup, J. Miškěřík, R. Adamcová, Z. Pokorná, J. Karlíková, E. Maurycová. Členové komise se během roku aktivně podíleli na zajištění propagace školy, připravovali žáky k účasti v soutěžích a podporovali jejich rozvoj ve sféře umění. V 1. pololetí tohoto školního roku byly zadány a následně vypracovány tato témata klauzurních prací: GD1 linoryt na téma moje město/moje vesnice, GD2 Grafický návrh hráčských karet, OD1 Mikrostruktury, OD2 Flora návrh tapety/dekoru, MNO3 Kaliko hra s krejčovskými prvky, MNO4 Propojení historické a současné módy. Veřejností byla nejlépe hodnocena klauzurní práce GD1, kdy se žákům podařilo výtvarně ztvárnit rysy svého okolí. Také hráčské karty byly pozitivně přijaty a kromě jedné práce, která byla poslána do soutěže Národní cena za studentský design, se dalších pět návrhů stane součástí propagačních materiálů školy. Ve 2. pololetí pak žáci realizovali klauzurní práce: GD1 Návrh loga pro Pekařství Grufík, Dubňany, GD2 Návrh obalu CD, OD1 Land art, OD2 Módní doplněk taška, MNO3 Portfolio. Návrh loga pro Pekařství Grufík je jednou ze zakázek pro naše žáky, kdy se vítězný návrh stane součástí prezentace této firmy a je tak dobrou příležitostí pro 9

12 prezentaci žáků a počátek jejich praxe v oboru. Kromě této možnosti se nám během roku naskytlo ještě několik jiných zadání, a to grafický návrh obalu na pizzu pro místní pizzerii a grafický návrh mapy sociálních a navazujících služeb Kyjovska pro město Kyjov. Návrhy byli pověřeni žáci třídy GD2. Oděvní obory se zúčastnily se svými projekty soutěže Mladý módní tvůrce ČR Jihlava, kde již poněkolikáté získali titul Absolutní vítěz. S. Salčáková z MNO3 získala 1. místo v soutěži Fashion Games se svou kolekcí Pouff. Na Národní ceně za studentský design 2011 nás reprezentovaly žákyně ze tříd GD2 (již zmiňované hráčské karty) a MNO4 (módní doplněk). Z pravidelné účasti na celostátní soutěži SOČ se letos nejlépe umístila J. Uhrová z MNO3, která se svým projektem,,japonský komiks v médiích obsadila 4. místo v krajském kole. Za zmínku stojí i projekt,,tetování L. Matuškové a K. Šancové z MNO3, které skončily na 3. místě v okresním kole. Celkově je v uměleckých oborech viditelný progres a růst výkonů žáků, který se odráží jak ve spokojenosti zákazníků s vypracovanými projekty, v úspěších v soutěžích, tak v rostoucím počtu kvalitních prací. Metodická komise odborného výcviku a praxe oděvních oborů pracovala po celý školní rok. Počátečním úkolem bylo vypracování a projednání ročního plánu produktivní činnosti v souladu s osnovami. Tento plán se během školního roku několikrát kontroluje a hodnotí. Učitelky praktického vyučování se v rámci vzdělávání zúčastnily počítačového školení WORD V rámci nadstandardů prošly všechny jednodenním kurzem keramiky. Žáci se učí různým textilním technikám a poznatky z nich využívají při hotovení modelů nebo oblečení pro sebe. Pro každý ročník jsou stanoveny souborné práce a i ty byly všechny splněny. Žáci třetích a čtvrtých ročníků zdárně prošli odbornou praxí přes potíže se sháněním firem.velký prostor byl věnován přípravě praktických maturitních zkoušek a všichni žáci je zvládli. Ke dnům otevřených dveří je připravována výstavka prací žáků. Zájemci mají možnost seznámení s vzorníky i výrobky jednotlivých oborů. Pro náborové akce a různé jiné příležitosti byly zhotoveny drobné předměty jako jsou tašky, polštářky, chňapky nebo hračky, které byly dány k prodeji. Prodej se uskutečnil i ve škole. UPV se postaraly o realizaci modelových kolekcí, které i letos uspěly na soutěži Mladý módní tvůrce v Jihlavě. K jejich zpracování je využíván veškerý strojový park i žehlící technika. Metodická komise odborného výcviku a praxe aranžování pracovala po celý školní rok. Roční plán práce metodické komise byl vypracován v přípravném týdnu, před začátkem školního roku. Je pravidelně kontrolován. Na jednání metodické komise se projednává hlavně plnění produktivní činnosti a aktuální problematika daného období. Kromě činností uvedených v plánu práce produktivní činnosti navíc žáci vyráběli poutače a výzdobu na módní přehlídku, včetně velkoplošného plakátu s pozvánkou, umístěného ve výkladní skříni obchodního domu Danaj. Dále vyráběli šperky a keramiku k dalšímu prodeji. Žáci se rovněž podíleli na instalaci stánků na veletrhu vzdělávání v Hodoníně, v Břeclavi, v Brně, ve Skalici. Na veletrhu vzdělávání předváděli i praktické ukázky činností. Začátkem října se zapojilo 8 žáků do celostátní soutěže AR Junior. Dvě soutěžní práce byly odevzdány také do výtvarné soutěže Dva světy v Brně. Byly zhotoveny sezónní dekorace do baru Helenka. Ve druhém pololetí žáci vyráběli v rámci produktivní činnosti nástěnné kalendáře a ozdoby z korálků, určené k dalšímu prodeji. V měsíci lednu byla realizována výzdobu sálu v domě kultury Rohatec, která byla kladně hodnocena. Rovněž byla provedena výzdoba na školní ples na kulturním domě ve Strážnici ve stylu safari, která se také líbila. Vzhledem k dobrému ohlasu na tyto akce byli žáci aranžovat i kulturní dům na ples města Strážnice. V únoru byla také módní přehlídka ve Veselí nad Moravou, kde aranžéři připravili sál i 10

13 vestibul. Před velikonočními svátky byly vyrobeny kraslice netradiční technikou patchworkem, žáci také vyráběli ruční papír a z něj přání. V březnu dvakrát úspěšně proběhl seminář floristiky vedený Jaromírem Kokešem, mistrem republiky ve floristice, se kterým byla navázána i další spolupráce. Dále žáci v rámci produktivní činnosti batikovali látky, vyráběli keramiku a dárkové krabice jako suvenýry. Pravidelně je také obměňována výkladní skříň na obchodním domě Danaj. Učitelé praktického vyučování se stále zdokonalují v textilních technikách. V tomto pololetí batikování a tupování na textil. Ve druhém pololetí byly procvičeny práce na grafickém lisu, keramika a ruční výroba papíru. Pravidelně jsou aktualizovány nástěnky. Během pololetí žáci několikrát připravili výstavku svých prací na den otevřených dveří. V praktickém vyučování se využívá všechna dostupná šicí a žehlící technika, která byla zakoupena již v dřívějších letech, protože oděvní obory již delší dobu stagnují. Podle potřeby se v průběhu školního roku dokupují pouze potřebné náhradní díly (např. jehly do šicích strojů, náhradní díly na žehličky, na speciální šicí stroje a žehlicí techniku). U oboru aranžér ve školním roce 2010/2011 jsme pro potřebu výuky na dílnách zakoupili počítač, tiskárnu a scanner, 3 ks dámské figuríny, 1 ks pánské figuríny, 90 ks akrylátových zvyšováků, 1 ks dřevěné makety výkladní skříně, 2 x 2 ks výkladní skříně, 1 ks mixer elektrický, 1 ks světelné techniky panel, 2 ks reproduktorů na MP3, 1 ks MP3 přehrávač, 1 ks LED osvětlení makety a 1 ks hrnčířský kruh. U oboru grafický design byla zakoupena světelná technika a výkresová skříň A 1. Produktivní činností žáků SOŠ oděvní Strážnice se ve školním roce 2010/2011 produkovalo celkem ,-Kč. Oděvní obory ,-Kč, ARA ,-Kč, GD 6 056,-Kč. Zakázkové šití vyprodukovalo ,- Kč. Celková částka z produktivní činnosti a zakázkového šití činí ,- Kč. V průběhu celého školního roku se žáci třetích a čtvrtých ročníků podíleli na tvorbě náročných kolekcí. Proběhla odborná praxe druhých, třetích a čtvrtých ročníků na provozních pracovištích v měsících únor a květen Žáci oboru Aranžér v rámci produktivní činnosti vyráběli i nástěnné kalendáře, dárkové tašky, velikonoční vajíčka zdobená patchworkem, batikovali látky na polštáře a keramické obrázky určené k dalšímu prodeji. Pro školní jídelnu byly vyrobeny květináče z keramické mozaiky. Někteří žáci oboru Aranžér uskutečnili odborný výcvik v organizacích na základě smlouvy. Počet stanovených souborných prací byl ve všech ročnících splněn (tj. 2 souborné práce za školní rok). Dosažené výsledky většinou odpovídají schopnostem žáků a každoročně se objevují stejné chyby (dodržování kvality, technologických postupů, čistota provedení a preciznost). Nejlepšího průměru u oděvních oborů dosáhla třída OD 2 2,35, u oboru Aranžér třída A 3 2,42, u oboru Grafický design GD 1-1,9. Celkový průměr všech oborů je - 2,37. Známka ze souborné práce je důležitou známkou a započítává se do daného období klasifikace. Školní kolo soutěže odborných dovedností a znalostí se uskutečnilo v měsíci březnu. Cílem této soutěže je prověření teoretických a praktických znalostí žáků. Po absolvování teoretických testů, zpracovávali žáci prvních ročníků zhotovení polštáře, druhého ročníku nákupní tašku, třetího ročníku polštářek (slon) a čtvrtého ročníku pánské trenýrky. Soutěže se zúčastnilo celkem 16 žáků a nejlepší žáci z jednotlivých ročníků byli odměněni věcnými cenami. 11

14 U oboru Aranžér po teoretických testech z odborných předmětů zpracovávali žáci 1., 2. a 3. ročníku návrh plakátu na soutěž do Českých Budějovic, formát A 3 Unesco U oboru Grafický design po teoretických testech z odborných předmětů zpracovávali žáci 1. a 2. ročníků spojení písma s grafikou, černobílé vyjádření. 1. místo za 1. roč. Vendula Hurtová OD 1 1. místo za 1. roč. Monika Grebeníčková GD 1 1. místo za 1. roč. Sabina Kučerová A 1 1. místo za 2. roč. Renata Benešovská OD 2 1. místo za 2. roč. Hana Řepková GD 2 1. místo za 2 roč. Iveta Smrčková A 2 1. místo za 3. roč. Adriana Vašíčková MNO 3 1. místo za 3. roč. Petr Přikryl A 3 1. místo za 4. roč. Martina Frolková OČ 4 Výuka textilních a jiných technik jako nadstandard k odbornému výcviku probíhala dle zpracovaných učebních plánů jednotlivých technik. Výuku zajišťovaly učitelky odborného výcviku. Každé pololetí dostávají žáci, kteří zvládli nejlépe danou techniku, osvědčení o absolvování kurzu. V tomto školním roce se vyučovaly tyto techniky: malování na hedvábí, tisk na grafickém lisu, keramika, základy šití na šicím stroji, batikování, ruční výroba papíru, šití na vyšívacím stroji, umělecké navrhování, modeling a modelová tvorba. Celkem bylo vydáno 46 osvědčení za 1. pololetí školního roku a 46 osvědčení za 2. pololetí. Ocenit lze hlavně zpracování suvenýrů na vyšívacím stroji, šití polštářků, tvorbu keramiky, batikování tašek a výrobu drobných upomínkových předmětů. Odborné praxe oborů vzdělání s maturitní zkouškou (Operátor oděvní výroby/obchodní činnost, Oděvnictví, Podnikání, Oděvní design a Grafický design) probíhaly dle plánu odborných praxí v plánu práce školy. Třída PO1, OD 2 a GD 2 měla čtrnáctidenní praxi zaměřenou na odborné předměty související se svým oborem studia. Třídy OČ4, O3 měly praxi týdenní, zaměřenou na problematiku praktické dovednosti šití a třída OČ4 na praktické dovednosti obchodní činnosti. Žáci si praxi zajišťovali sami. Jedna žákyně z důvodu zdlouhavých zdravotních problému praxi neabsolvovala a praxi vykoná v náhradním termínu. Jinak všichni žáci absolvovali ve školním roce 2010/2011 odbornou praxi. Žáci odevzdali po skončení odborné praxe zprávu vypovídající o tom, jaké bylo zaměření praxe a co tato praxe dala žákovi navíc. Z hodnocení odborné praxe organizacemi a firmami nebyl zaznamenán negativní postřeh - v hodnocení naopak převládá spokojenost s žáky a jejich přístupem k práci. Rozšířil se registr firem a organizací, se kterými už delší dobu spolupracujeme při zabezpečování odborné praxe žáků. Odborné exkurze plánované v rámci praktického vyučování v tomto školním roce byly všechny splněny, kromě účasti na mezinárodním veletrhu Styl Kabo v Brně. Styl Kabo je určen pouze pro odbornou podnikatelskou veřejnost. Odborné exkurze byly v průběhu celého školního roku zaměřeny na prohloubení teoretických znalostí s propojením praxe. Pro 1. a 2. ročníky oděvních oborů zajišťuje škola odborné exkurze do firmy Košulenka Strážnice, žáci 3. ročníků navštívili firmu JB Ostrožská Nová Ves a žáci 4. ročníků oborů vzdělání s maturitní zkouškou byli ve firmě Moravské oděvní závody Břeclav. Výběr žáků všech ročníků oboru Aranžér navštívili mezinárodní veletrh Mobitex Brno. Druhý ročník Aranžér měl exkurzi do Modrotisku ve Strážnici. Žáci oboru Grafický design 1. a 2. ročník se zúčastnili Grafického bienále v Brně a GD 2 navštívila Multimediální studio Břeclav. 12

15 Žákovské projekty vypracovalo celkem 73 žáků školy třídy MNO3, O3 a PO1. Žáci si navrhovali vlastní témata. Termín odevzdání u třetích ročníků byl stanoven na a obhajoby probíhaly do U třídy PO1 byl termín odevzdání do a termín obhajoby do Odborná úroveň žákovských projektů s využitím konzultací se podstatně zhoršila. Součástí žákovského projektu byla obhajoba před třídou a stanovení celkového hodnocení. Žáci byli seznámeni s hodnocením svých prací, s připomínkami k vypracování a s tím, do kterého předmětu byla známka započítaná. Nejlepší práce byly přihlášeny do školního kola Středoškolské odborné činnosti. Hodnocení prací bylo provedeno dle tříd. Třída průměr MNO ,85 O ,36 PO ,93 Celkem ,73 Žákovské projekty, které byly klasifikovány známkou výborný, postoupily do školního kola Středoškolské odborné činnosti: Matušková Lucie a Šancová Kristýna (MNO3) Tetování, Slatinská Nikol (MNO3) Vývoj prostituce a porna, Šiková Jesika (MNO3) Židé v Mikulově, Uhrová Jana (MNO3) Anime, Janečková Andrea (O 3) Aloe Vera, Kotásková Romana (O 3) Mutěnice, Lipárová Klára (O 3) Velká nad Veličkou. U žáků třídy PO1 nebyl žádný projekt klasifikován známkou výborný. Pro příští školní rok se u oboru Podnikání doporučuje zrušit žákovské projekty a nahradit je zpracováním podnikatelského záměru v rámci odborného předmětu praxe. Školní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ) proběhlo Porota vyhodnotila 8 nejlepších prací. (viz tabulka). Dvě práce nedoporučila k postupu do okresního kola soutěže, které se konalo na SOŠ ekonomické a SOU ve Veselí nad Moravou. Do krajského kola, které se konalo v Brně postoupily dvě práce z okresního kola. Práce Jany Uhrové - Japonský komiks v médiích a práce Kamily Poláčkové - Kůň jako přítel i pomocník. Obě žákyně dostaly účastnický list z 33. ročníku krajské přehlídky SOČ. Sout. obor Zpracovatel Třída Název práce konzultant Umístění 07 Andrea Janečková O 3 Aloe Vera 3. místo bez postupu 15 Romana Kotásková O 3 Mutěnický kroj 2. místo s postupem 15 Klára Lipárová O 3 Karel Sup 2. místo s postupem 04 Kamila Poláčková O 3 Kůň jako přítel i pomocník 2. místo s postupem 15 Kristýna Šancová Lucie Matušková MNO 3 Tetování 3. místo s postupem 16 Jesika Šiková MNO 3 Židé v Mikulově 3. místo s postupem 15 Jana Uhrová MNO 3 Japonský komiks v médiích 1. místo s postupem 15 Nikol Slatinská MNO 3 Vývoj prostituce a porna 3. místo bez postupu 13

16 Na podporu zájmových aktivit žáků v oblasti oděvního návrhářství a navazujících činností v podmínkách školy se pokračovalo v realizaci vypracovaného projektu, který analyzuje oblast teoretických vědomostí a předpoklady pro oděvní návrhářství, praktické dovednosti zhotovování modelů tvorbu kolekcí, modeling a předváděcí akce prezentace. Na podporu první části projektu byla vyhlášena soutěž Nejlepší návrh modelu pololetí. Z přihlášených prací porota vyhodnotila nejlepší návrhy a žáky ocenila věcnou odměnou na slavnostním ukončení pololetí za účasti všech žáků a pedagogických pracovníků školy v lednu a v červnu školního roku. Organizačně tuto soutěž zabezpečovala Ing. Lenka Semrádová a Mgr. Art. Herníková-Siváková (viz výsledky soutěží). V měsíci lednu 2011 proběhla pracovní schůzka k výběru přihlášených modelů a kolekcí pro rok Při navrhování a tvorbě kolekcí spolupracovali žáci: Veronika Svobodová (MNO3), Nikol Slatinská (MNO3), Kristýna Pěrková (MNO4), Jana Uhrová (MNO3), Aneta Valušková (MNO4) a Sabina Salčáková (MNO3). Na přípravu dalších kategorií pro soutěž Mladý módní tvůrce v Jihlavě (EKO oděvy Ze starého nové, Tonak - klobouky, Karneval Rio de Janero a Oděvní doplňky) se podílí žáci uměleckých oborů v rámci klauzurních prací. Žáci ve spolupráci a pod vedením učitelů praktického vyučování vytváří nové modely a kolekce do soutěží. Nové modelové kolekce jsou připravovány pro soutěžní i společenské akce. V odborné školní porotě při vyhodnocení nejlepších modelů spolupracovali učitelé výtvarných předmětů, odborné učitelky oděvních oborů a učitelky praktického vyučování. Soutěže: Mladý módní tvůrce Jihlava, Doteky módy Prostějov, Prostějovská zlatá jehla, Avantgarda 2011 Lysá nad Labem, Fashion Games Praha a Studentský design Praha. Výsledky soutěží jsou uvedeny na jiném místě této zprávy. Činnost modelingu byla zahájena konkurzem, který se konal 13. září 2010 v tělocvičně naší školy. Schůzky probíhaly ve čtvrtek od hodin. Modeling navštěvovalo 24 žáků a naší školy. Při pořádání velkých módních přehlídek SOŠ oděvní vypomohli žáci naší školy s doplňujícím programem. Spolupráce probíhala i v oblasti kadeřnických a kosmetických služeb s žáky SOŠ oděvní Strážnice. Osnova modelingové činnosti: Nácvik chůze a choreografií k jednotlivým kolekcím Základy líčení (beseda s kosmetičkou) Péče o vlasy (beseda s kadeřnicí) Účast na prezentačních akcích Ve školním roce 2010/2011 jsme vyzvedli naši školu na nejvyšší příčku v soutěžích Mladý módní tvůrce České republiky opět absolutní vítězové, Avantgarda Lysá nad Labem Netradiční materiál: 1. místo, Oděvní materiál: Zvláštní cena poroty, Doteky módy Prostějov Módní doplněk: 2. místo, Prostějovská zlatá jehla 1. místo, Fashion games Praha 1. místo. Prezentace školy probíhá formou velkých módních přehlídek, kde dlouhodobě spolupracujeme se soukromým sektorem. Dále jsme práci našich žáků prezentovali na veletrzích vzdělávání a kulturních akcích, které se konaly v našem regionu a blízkém okolí. Prezentační akce a soutěže jsou pro nás přínosem a reklamou. Tvůrčí práce žáků naší školy se stále setkává s velkým obdivem a úspěchem. To vše jsou výsledky práce nejenom žáků, ale i učitelů praktického vyučování a všech, kteří se podílejí na této činnosti, které svědčí o prestiži SOŠ oděvní Strážnice mezi širokou veřejností. Prezentační akce a soutěže v modelové tvorbě: Veletrh vzdělávání Hodonín Veletrh vzdělávání Břeclav MP Asociace UŠ MMT Jihlava 14

17 MP SOŠ oděvní Strážnice MP ples města Hodonín MP SOŠ oděvní na plese naší školy MP SOŠ oděvní Veselí nad Moravou MP Dům pro seniory Strážnice MP Oborový den na SOŠ oděvní Strážnice Avantgarda Lysá nad Labem Doteky módy Prostějov předkolo soutěže Doteky módy Prostějov gala večer Prostějovská zlatá jehla FASHION GAMES Praha Prezentační akce, soutěže a činnost oboru ARA 2010/2011 Září Příprava na celostátní soutěž AR Junior v Českých Budějovicích. Soutěžilo celkem 9 žáků v 6 disciplínách. Kresba zátiší-i. Smrčková 2. místo. Výroba dárkových krabic. Říjen Grafický lis, tisk na ruční papír suvenýry a k dalšímu prodeji. Příprava dekorací na Asociaci uměleckých škol. Instalace stánku na Veletrhu vzdělávání v Hodoníně a v Břeclavi + ukázka činnosti žáků. Výloha obchodního domu Danaj, dny otevřených dveří. Listopad Květinová aranžmá- dušičková vazba další prodej. Příprava KD Strážničan na Asociaci uměleckých škol +aranžování módní přehlídky. DOD. Instalace stánků na veletrhu vzdělávání v Brně. Výzdoba vestibulu, sálu i jeviště na módní přehlídku na KD Strážničan. Výroba dvou druhů keramických betlémů - na výstavy do Hodonína a Svatobořic-Mistřína, ostatní k dalšímu prodeji. Výroba nástěnných kalendářů. Úprava výkladní skříně na OD Danaj. Seminář floristiky pro žáky i učitelé Jaromír Kokeš. Prosinec Vánoční aranžmá adventní věnce a svícny. Grafický lis suchá jehla- výroba obrázků na ruční papír k dalšímu prodeji. Výroba PF. Leden Výroba dárkových tašek k dalšímu prodeji. Výroba dekorací a výzdoba sálu v Rohatci na Reprezentační ples města. Odborná exkurze ve firmě Vávra-Sítotisk Strážnice. Výroba maket výkladních skříní. DOD. Únor Aranžování módní přehlídky ve Veselí nad Moravou předsálí i jeviště. Batikování látek na šití k dalšímu prodeji. SOD. DOD. Březen Výroba ručního papíru. Návrhy a zhotovení keramických obrázků jako suvenýry a k dalšímu prodeji. Druhý seminář floristiky pro žáky i učitelé pod vedením Jaromíra Kokeše. Jarní květinová aranžmá. Výloha na OD Danaj. Duben - Netradiční kraslice zdobené patchworkovou technikou. Odborná exkurze na veletrh Mobitex Brno. Návrhy a výroba kašírovaných masek. Výroba pomůcek - zvyšováky z kartonů. Byly vypracovány dvě soutěžní práce na výtvarnou soutěž pořádanou Městskou knihovnou v Hodoníně pod názvem Život na zámku a v podzámčí. Jedna práce grafický lis na ručním papíře Hodonínská radnice, druhá práce maketa Hodonín v knihách - obsadila 2. místo. Květen Byly zvětšeny obrazy Adolfa Borna pastelem k dalšímu prodeji. Žáci A3 vytapetovali všechny výlohy a natřeli panely příprava k ZZ. Výloha na OD Danaj. Vyrobeny květináče z keramické mozaiky a do nich stromečky z buxusu do školní jídelny. Výroba ozdobných desek velikosti A3 a kašírovaných loutek. Červen Exkurze ve výrobě modrotisku. Návštěva výstavy v muzeu a v KD Strážničan. Účast dvou žákyň na výtvarné soutěži v Hodoníně v lázních. Natřeny všechny lavice a židličky na dílně č

18 Prezentační činnost oboru Grafický design Říjen až únor výzdoba učebny PCV a prezentace školních prací žáků oboru grafický design ke dni otevřených dveří. Listopad výzdoba učebny PCV a prezentace školních prací žáků ke třídním schůzkám a asociaci uměleckých škol. Prosinec Tvorba štočků s námětem ročních měsíců pro nástěnný kalendář na rok Leden Malba obrazů a skládání oregami k výzdobě školního plesu. Výzdoba sálu a aranžování stolů na ples v kulturním domě ve Strážnici. Tisk štočků pro nástěnný kalendář. Únor Grafické zpracování kalendářů v počítači. Zpracování originálních hracích karet. Červen Zpracování tabla pro základní uměleckou školu, zpracování propagačních materiálů sociální služby Kyjovska. Výběr nástěnných kalendářů pro produktivní a prezentační činnost školy. Výchovné poradenství na SOŠ oděvní a SOU Strážnice každoročně zaměřuje svoji činnost především na prevenci sociálně patologických jevů, zlepšování školního klimatu, dále také na práci s třídními kolektivy, žákovským aktivem a organizuje mimoškolní činnost. Nabízí žákům konzultační činnost k volbě povolání nebo i k případné možnosti dalšího studia. V rámci výchovného poradenství a prevence rizik sociálně patologických jevů byl vypracován plán práce mimoškolních aktivit, které byly svým obsahem zaměřeny zejména na prevenci těchto nežádoucích jevů. Uskutečnila se řada mimoškolních aktivit, které svým obsahem výrazně ovlivnily rozvoj osobnosti žáků, prohloubily zájem o specifické oblasti zájmových činností (modeling, návrhářství oděvů, fotografování, aranžování, floristiku, sport, grafiku a mnohé jiné aktivity). Poradenskou činnost využívali především žáci, třídní učitelé, ale také rodiče. Zde byla velmi přínosná spolupráce se školním psychologem i s Pedagogicko psychologickou poradnou ve Veselí nad Moravou a v Hodoníně. Uskutečnily se již tradiční Seznamovací výlety 1. ročníků, jejichž hlavním cílem byla adaptace žáků na nové školní prostředí a vytvoření příznivého klimatu v jednotlivých třídách. Akce měla opět velmi příznivou odezvou, a to jak ze strany pedagogů, tak i žáků. Výchovné působení školy bylo v tomto roce směřováno především na utváření dobrých vztahů mezi žáky ve třídách, tedy na zdravé školní klima. Za tímto účelem proběhly 3 semináře pro členy žákovského aktivu, zaměřené právě na komunikaci, řešení konfliktních situací i na zlepšení výsledků ve výuce. Intervence psychologa na zlepšení klimatu ve třídě byla uskutečněna celkem 3x, a to ve třídě MNO 3, kde došlo k narušení vzájemných vztahů mezi spolužáky. Po této intervenci se atmosféra ve třídě zlepšila. Na problematiku práce s třídním kolektivem byl proto zaměřen i seminář pro všechny pedagogické pracovníky. Ten se uskutečnil již v přípravném týdnu, v měsíci srpnu. Odborné semináře pro pedagogy i žáky organizoval výchovný poradce spolu s metodikem prevence za vydatné podpory vedení školy. Mimo již zmiňované semináře, proběhla beseda pro nástavbové studium s tématikou duševního zdraví a zvládání stresu, a to v rámci hodin společenskovědních předmětů. Pro všechny vycházející maturitní třídy se konaly již tradiční besedy s psychologem. Třídní kolektivy se v průběhu školního roku zapojily také do konání humanitárních sbírek, a to Srdíčkový den nadace Život dětem (vybráno celkem Kč), dále do Projektu Šance ( Kč) a Davidovi s nemocí motýlích křídel zaslali žáci na konto celkem Kč. Za všechny zmiňované humanitární sbírky obdržela škola děkovné dopisy a diplomy. Nedílnou součástí výchovného poradenství byla náborová činnost školy.vytvořily jsme nové propagační letáky a plakáty. Zúčastnily jsme se všech nabízených veletrhů vzdělávání Hodonín, Břeclav, Znojmo, Brno a Skalica na Slovensku. Velmi účinné byly především návštěvy v 9. třídách základních škol, a to na okrese Hodonín, Břeclav a nejvíce jsme se zaměřily na okres Uherské Hradiště, protože zde byl veletrh vzdělávání zrušen Zlínským krajem. Škola rovněž pořádala od měsíce října až do 16

19 února dny otevřených dveří, a to 2x měsíčně. K prezentaci školy velmi významnou měrou přispěly pravidelně konané módní show určené žákům základních škol i veřejnosti. Ty se konaly ve Strážnici a ve Veselí nad Moravou. Mimo to se uskutečnila řada módních přehlídek na veletrzích vzdělávání (HO, BV), ale i na jiných společenských akcích. Do prezentační a náborové činnosti se zapojují všichni pedagogové, protože počet těchto akcí neustále narůstá a mimo to, žáci svoji práci prezentují na celé řadě odborných soutěží, což také pomáhá zviditelňovat jméno školy i tvorbu nadaných žáků. O tom, že škola byla i letos úspěšná ve všech vyhlášených soutěžích, svědčí řada ocenění, uznání kvality výuky a rovněž také pochvalné články publikované v tisku. V rámci výchovného poradenství a mimoškolní činnosti se uskutečnila celá řada kulturních a poznávacích akcí - pravidelné zájezdy do divadla v Uherském Hradišti (1 x měsíčně), dále divadelní představení ochotníků z Lipova ke Dni studentstva, žáci se zúčastnily filmových představení (vánoční akademie Taková normální rodinka ) a dokument H. Třeštílkové KATKA. Výlet za odměnu se z finančních důvodů nekonal, ale nejlepší žáci byli vyhodnoceni na slavnostní školní akademii k ukončení školního roku a byly jim předány dárkové balíčky. Dále se v rámci společenskovědních předmětů uskutečnily tyto zájezdy: Vídeň ( ), odborná exkurze Osvětim ( ) a zájezd v rámci odborného semináře do Čachtic ( ). Vyučující připravili také besedy pro žáky zaměřené na tradice a zvyky - Velikonoce a Vánoce. Náboru do prvních ročníků je tradičně věnována velká pozornost. Byly zhotoveny nové propagační materiály o škole a roller s nabídkou oborů vzdělání s maturitní zkouškou a výučním listem. Prezentační činnost byly zaměřena na propagaci uměleckých oborů i oborů z oblasti oděvnictví a aranžérství. Škola se zúčastnila několika veletrhů vzdělávání Břeclav, Hodonín, Znojmo, Uh. Hradiště a Uh. Brod, Brno, a také na Slovensku, ve Skalici. Velmi účinná byla zejména návštěva žáků 9. tříd přímo ve třídách. Bylo využito rovněž pozvání základních škol na schůzky s rodiči žáků devátých tříd. Naše škola pořádala od října do února již tradiční Dny otevřených dveří, a to většinou 2x za měsíc určené žákům a jejich rodičům, školám i výchovným poradcům. Prezentace školy probíhá každý rok nejen formou veletrhů středních škol, ale mezi pravidelné prezentační akce patří zejména velké módní přehlídky pro základní školy i pro veřejnost (Strážnice, Veselí nad Moravou, na veletrzích v Brně,a na dalších společenských akcích regionu). Právě zde mohou žáci i pedagogové ZŠ, rodiče a veřejnost posoudit kreativitu a nápaditost našich žáků a odborné vedení pedagogů naší školy v této oblasti. Módní přehlídky se vždy setkávají s velkým ohlasem a dokládají úspěchy našich žáků v různých odborných soutěžích celorepublikového charakteru. Do náborové a prezentační činnosti naší školy se zapojují všichni pedagogové, protože počet těchto akcí neustále narůstá a je potřebné se těchto akcí účastnit. Žákovský parlament (aktiv) školy zahájil svoji činnost v roce Od této doby prošel určitým vývojem, ke kterému přispěl subprojekt Žákovský parlament a také adaptační projekt Most, které byly realizovány ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Hodonín. Cílem těchto aktivit bylo posílit účast žáků na rozhodování a ovlivňování chodu školy. Tyto dřívější aktivity jsou nyní rozvíjeny tak, aby v každém roce aktiv kvalitně sloužil ke svému účelu, a aby žáci uměli komunikovat nejen mezi sebou ve třídách, ale i se svými pedagogy a s vedením školy. Aktiv se scházel pravidelně 1x měsíčně. V říjnu 2009 se konal odborný seminář pro členy žákovského aktivu pod vedením psychologa. V měsíci lednu pak navazoval další seminář s psychologem pro všechny členy aktivu školy, a to zejména na téma Komunikace a zvládání problémových situací. 17

20 Občanské sdružení Spolek přátel SOŠ oděvní se podílí na podpoře vzdělávání, profesní a zájmové činnosti na SOŠ oděvní. Za jeho činnost odpovídá Marie Čajková, Marta Kostelanská a Jarmila Černá. Každý rok se sdružení řídí rozpočtem, do kterého mohou rodiče žáků denní formy vzdělávání přispět dobrovolným příspěvkem. Mezi základní kategorie výdajů sdružení patří výdaje na módní přehlídky, odměny pro žáky, učební pomůcky, učebnice pro žáky, příspěvky na mimoškolní akce, režijní potřeby, poplatky a poštovné. Z příspěvků byly ve školním roce 2010/2011 kryty náklady na zakoupení a půjčování učebnic a celé řady akcí pro žáky. Sdružení přispívá na materiální zajištění nadstandardních programů, kurzů a činností výkresy, barvy, lepidla a další potřeby. Ze svých zdrojů hradí i autobusovou přepravu na vybrané kulturní akce, přispívá na odměny za reprezentaci školy, knižní odměny, poplatky za přednášky pro žáky v rámci akcí Student klubu, podílí se na úhradě účastnických poplatků na soutěži Mladý módní tvůrce ČR Jihlava, výdajů na zakoupení CD s hudbou pro žáky, hradí cestovné a stravné při účasti žáků na různých akcích za účelem reprezentace školy, přispívá na úhradu poplatků za provoz internetu pro žáky, apod. Spolek přátel SOŠ oděvní je i hlavním partnerem a organizátorem školního plesu. Velmi dobrá byla především spolupráce při organizování mimoškolních aktivit žáků v rámci Student klubu SOŠ. Ve školním roce 2010/2011 pokračovala ve své činnosti i školská rada, která se skládá ze šesti členů. Ve funkci předsedy školské rady působí pan Jiří Kasala a v tomto školním roce se uskutečnily dvě další zasedání, na kterých byly schváleny základní dokumenty školy (školní řád, pravidla pro hodnocení, výroční zprávu, návrh vlastního hodnocení) tak, jak to předepisují školské předpisy. Úkolem školské rady do budoucna zůstává snaha, zvýšit zainteresovanost rodičů na chodu školy. V ekonomické oblasti se škola řídí Zásadami vztahů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací, platnými obecnými a vnitřními předpisy a směrnicemi. Výsledky hospodaření byly zpracovávány měsíčně a byly pravidelně posuzovány z pohledu čerpání přiděleného rozpočtu. Kromě mezitímních závěrek a roční účetní závěrky jsou průběžně zpracovávány výsledky hospodaření podle jednotlivých středisek školy. Dále možnost členění na paragrafy, zakázky a podle analytické evidence účtů. Se všemi těmito závěry jsou pravidelně seznamování vedoucí pracovníci na poradách vedení a také ostatní pracovníci na pedagogických radách. Podrobný rozpis hospodaření, který se týká jak kalendářního roku 2010, tak i prvního pololetí kalendářního roku 2011 je zpracován ve dvou samostatných ekonomických zprávách Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Kontrola vybraných ukazatelů ve vazbě na přidělený rozpočet z hlediska čerpání mzdových prostředků a evidence stavů pracovníků je prováděna měsíčně. Kontrolní činnost na ekonomickém úseku probíhá průběžně podle zpracovaného plánu kontrol. Úsek hospodářské správy každoročně zabezpečuje provoz školy včetně části technického zabezpečení akcí pořádaných školou (přeprava osob a materiálu, podpora přípravy expozic a prezentací školy aj.). V období hlavních prázdnin 2011 byla provedena rekonstrukce části dílen na ateliér pro výuku uměleckých předmětů a výměna další části nevyhovujících starých oken v prvním poschodí školy. K pravidelné činnosti patří zajišťování a provádění školení o bezpečnosti práce, požární ochraně a školení řidičů referentů a také zajišťování všech potřebných revizí a kontrol budovy školy a jejího zařízení. Zaměstnanci útvaru hospodářské správy se účastní školení a seminářů ke zvyšování úrovně vzdělání provozních zaměstnanců školy. Pracovní náplní úseku je také dohled nad dodržováním bezpečnostních a hygienických norem ve všech prostorách školy. 18

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ A ODBORNÉ UČILIŠTĚ, BRNO, GELLNEROVA 1 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Platnost školního vzdělávacího

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK. Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. 01/2009-ZD

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK. Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. 01/2009-ZD Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK Platnost ŠVP

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012 Strážnice Ing. Petra Fialová 1. října 2012 ředitelka 1 Obsah 1 Charakteristika školy, základní údaje o škole... 1 2 Učební plány vyučovaných oborů

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány 1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech Platné od školního roku 2014/2015

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400 Tyršova 400, 667 01 Židlochovice Identifikátor školy: 600 014 100 Termín konání inspekce: 9. a 10. leden

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Strážnice Ing. Petra Fialová 1. října 2013 ředitelka 1 Obsah 1 Charakteristika školy, základní údaje o škole... 1 2 Učební plány vyučovaných oborů

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Obor vzdělání (kód a název): 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Obor vzdělání (kód a název): 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Obor vzdělání (kód a název): 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2015

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2015 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Strážnice Ing. Petra Fialová 1. října 2014 ředitelka Obsah 1 Charakteristika školy, základní údaje o škole... 1 2 Učební plány vyučovaných oborů

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD Školní vzdělávací program 2015 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 009 203 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední škola Strážnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Strážnice Ing. Petra Fialová 1. října 2015 ředitelka Obsah 1 Charakteristika školy, základní údaje

Více

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 A. Studijní obor: GRAFICKÝ DESIGN (GD 4) 1. Český jazyk a literatura: : 1. Odborné předměty praktická zkouška 2. Dějiny výtvarné kultury

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola Ostrov Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov Identifikátor: 600 009 084 Termín konání inspekce: 7. a 9. února 2007 Čj. Signatura

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. Identifikační

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15. Merhautova 15, 613 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15. Merhautova 15, 613 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Merhautova 15, 613 00 Brno Identifikátor: 600 019 861

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 A. Studijní obor: GRAFICKÝ DESIGN (GD 4) 1. Český jazyk a literatura: 2. Cizí jazyk (ANJ, NEJ): : 1. Odborné předměty praktická zkouška 2.

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více