ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking Oficiální softballové sportovišt na OH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1"

Transkript

1 ZPRAVODAJ Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking Oficiální piktogram softballu na OH 2008 Podkladová fotografie pro piktogram softballu Oficiální softballové sportovišt na OH

2 Dámy a pánové, léto je pedevším ve znamení reprezentaních akcí, kdy se naše výbry úastní rzných mistrovských turnaj. Konfrontace s ostatními zemmi, a již v Evropi ve svt, je pro vývoj sportu velmi dležitá. Ukazuje totiž, kam jsme se v dané kategorii posunuli, jak jsme schopni hrát s tmi nejlepšími i na druhou stranu kde nám trochu ujel vlak. Jednotlivé akce se tak hodnotí nejen z pohledu koneného umístní, ale také z pohledu pedvedené hry i schopnosti bojovat se silnjšími týmy. Ob letošní mimoevropské akce máme již za sebou junioi se pedstavili na MS a ženy na Kanadském poháru. Vlastní hodnocení turnaj nechám na trenérech, kteí k tomu budou jist mít co íci. Nicmén bych se u každého turnaje rád zastavil krátkou poznámkou. Velmi pozitivn se ukázalo rozhodnutí Petra Bednáe cestovat na MS a pinášet zápasy našeho týmu nejen on-line, ale také velmi fundovan. Zato mu patí velký dík, nebo tímto smrem bychom se mli vydat, máme-li náš sport zviditelovat. I proto v obdobné roli pocestuje na ME muž Pavel Kožený a na ME juniorek Jakub Staík. Zpt však k samotnému MS. Vedle nebývale velkého množství chyb se naplno odhalila naše nejvtší slabina nadhoz. Na turnaji spoléhali trenéi pouze na jediného nadhazovae, kterému se ješt úvod turnaje nevyvedl na 100%. V mužské linii tak v našem systému výchovy hrá zcela schází samostatný a jasný program výchovy nadhazova, jaký funguje v ženské linii. Budeme-li chtít nadále hrát v mužském evropském softballu první housle, budeme se muset vnovat výchov nadhazova. To co nám chybí je dostatené množství nadhazova na stední a vyšší úrovni, ze kterých by se pak rekrutovali ti nejlepší. To by ml být cíl takového programu. Nastavení a spuštní takového programu je úkol pro vedení svazu. Spoléhat na to, že se nám nkde nco urodí k dlouhodobému úspchu nepovede. Naopak vystoupení našich žen na jednom z nejlepších turnaj na svt bylo z našich dosavadních vystoupení urit nejúspšnjší. Z 9 utkání jsme vybojovali celkem 4 vítzství, což se nám nikdy ped tím nepodailo a poprvé jsme postoupili mezi posledních 8 do play off. Nicmén i zde se ukazuje uritý rys. S klubovými týmy i regionálními výbry jsme hráli velmi vyrovnané a partie pevážn s vítzným koncem. tyikrát jsme nastoupili také proti národním týmm, úastníkm Olympijských her v Pekingu, a odešli jsme vždy jasn poraženi rozdílem. A nejen to, nedokázali jsme proti tmto týmm ani jednou skórovat. V tchto tyech zápasech jsme zaznamenali pouze 4 hity a ukazuje se, že svtové nadhazovaky jsou pro nás velmi vysoko. Budeme-li chtít hrát s nimi vyrovnan, musíme je astji potkávat a hrát proti nim.vdomí toho, že budeme schopni skórovat proti tmto týmm, bude jist psobit i na psychiku hráek a budou pak v obran odolnjší. Na tom bude teba pracovat, abychom uspli na ME píští rok, které je kvalifikací na MS. A co nás eká v nabitém lét? Pedn je to ME muž v Kodani, které je zárove kvalifikací na MS 2009 v Kanad. Rozpis turnaje naleznete uvnit Zpravodaje a jak jsem již zmínil, mžete se tšit na reportáže z ME od našeho zvláštního reportéra. Již v této chvíli si mžete na portálu eský softball udlat obrázek o našich reprezentantech v individuálních medailoncích. Naše juniorky eká ME v nmeckém Deggendorfu ( srpna). Vzhledem k pomrn blízké vzdálenosti oekávám velkou výpravu eských fanoušk. Velká peripetie potkala naši nejmladší reprezentaci žáky. Po odstoupení Polska z poadatelství MS juniorek minulý rok se Polsko nebylo schopno vyrovnat ani s poadatelstvím ME žáky a msíc ped turnajem na poadatelství rezignovalo. Vzhledem k mimoádnému asovému presu a snaze zachránit tuto akci zvlášt pro naše holky jsme se rozhodli nabídnout areál v Kri a uspoádat tento turnaj. Nakonec bude turnaj sice jen o 4 týmech, zato však velmi kvalitní. Vedle našich holek pivítám od 19. do 23. srpna také Holananky, Rusky a Anglianky. To však ješt není vše. Letní sezónu mezinárodních turnaj koní tradin evropské poháry a vechách letos uvidíme 2. V Havlíkov Brod se za úasti 8 tým odehraje Pohár vítz pohár muž. V Praze na Joudrs, SaBaTu a v Neratovicích bude k vidní špikový ženský klubový softball 20 tým se pedstaví v obou skupinách Poháru mistr evropských zemí. Takže v lét se máte na co tšit. Gabriel Waage 2

3 Co najdete v tomto ísle: Slovo pedsedy SA 2 Úvodník k innosti reprezentací v lét Složení reprezentace muž ped ME Informace o národním družstvu muž ped ME 5 Mistrovství Evropy muž Mládežnická mistrovství Rozpis Mistrovství Evropy muž Úast reprezentace žen na Canada Cupu Úast reprezentace R na Slow-pitch ME ME hráek do 22 let, juniorek a žáky 23 Píprava týmu juniorek na ME 2008 v Nmecku 26 Informace o podzimním turnaji juniorek v USA 27 Zpráva hlavního koue o MS junior Výsledky školních lig 2008 v jižních echách 30 Dozvuky MS junior Výsledky Pražského softballového týdne 34 Výsledky MS junior Letní nadhazovací kemp Komentáe k nejvyšším soutžím 38 Pozvánka na turnaj kadetek do Pardubic 40 Zpráva o MR ve smíšeném Slow-pitch softballu 41 Ohlédnutí za MR kadet oima poadatele 42 Nabídka bezplatné prezentace sportovníinnost 42 Pipomenutí softballu na OH 2008 v Pekingu 43 Rozpis softballového turnaje na OH 2008 v Pekingu 44 Podkování za netradiní softballovou akci 44 Zápis z jednání Disciplinární komise SA 45 Pozvánka na Lázeský softballový turnaj 46 Prezentujte svou innost ve Zpravodaji SA 47 Magdaléna Loudová na Canada Cupu Stíbro na MS junior vybojovali Kanaané. Letní softballové menu: Olympijské hry, Mistrovství Evropy muž, Mistrovství Evropy hráek do 22 let, Mistrovství Evropy Juniorek, Mistrovství Evropy žáky. Staí si jen vybrat!!! 3

4 Reprezentace mají plné léto práce Junioi již mají své MS v kanadském Whitehorse za sebou. Výsledky a komentáe jste etli v minulém ísle. V tomto vydání se seriál dopluje krom Bedlových poznatk i o kompletní výsledkovou ást. Bronzové medaile získal náš výbr na ME ve smíšeném slow-pitch softballu ve Velké Británii. Southampton mohl vidt naše barvy ve finále, ale tsná porážka v play-off s Irskem má bronzový nádech a o lesklejší kovy hrály týmy z Ostrov. Více se dozvíte od len naší výpravy, kteí o svém vystoupení publikovali. Ženy R si na Canada Cupu nevedly vbec špatn. Turnaj ml silné obsazení v týmech olympijských (Kanada, Chineese Taipei, Japonsko, Austrálie, Venezuela). Zbývající celky (pedevším americké) byly ale pro nás hratelné a tak jsme v naší skupin seriózn bojovali o postup do play-off. Vedoucí týmu Pavel Kivák pinášel bhem turnaj kvalitní reportáže s množstvím pkných fotografií. Na dalších místech zpravodaje naleznete i rozpisy evropských mistrovství, která s uskutení v msících ervenci a srpnu. ekají nás chronologicky : ME muž v Dánsku ME hráek do 22 let v Itálii ME juniorek do 19 let v Nmecku ME žáky do 13 let v Praze - Kri Pipomeme i Evropské poháry : PMEZ muž v Belgii za úasti Chomutova PVP muž v Havlíkov Brod a Pardubicích s úastí Radotínského SK a Hroch z Havlíkova Brodu PMEZ žen v Praze Joudrs, SaBaT, Neratovice za úasti týmu Joudrs Praha PVP žen v Itálii (Bollate) za úasti SaBaTu Praha MD Složení reprezentaního týmu muž ped ME 2008 Jméno íslo dresu Posty v obran Klub Datum narození Benda Tomáš 5 OF Painbusters Most / Tempo Praha Bíža Matj 40 C Tempo Praha Brabec Jií 14 IF Tempo Praha Breník Jaroslav 23 P Radotínský SK Jetmar Aleš 24 P Radotínský SK Kolkus Patrik 28 IF Tempo Praha Koukolík Kamil 1 IF Slavia VŠ Plze Mateanka Zdenk 13 OF Snails Kunovice Matuška Roman 63 OF, P Beavers Chomutov/Centrals (NL) Mertl David 4 C, IF Spectrum Praha Müller Jaroslav 33 P Hroši Havlíkv Brod Nezbeda Jií 78 OF Painbusters Most / Chomutov Petr Tomáš 2 IF Spectrum Praha Pospíšil Jan 27 IF Spectrum Praha Svoboda Václav 99 IF Beavers Chomutov Vácha Petr 22 OF Spectrum Praha Vrba Jakub 39 C, IF Beavers Chomutov

5 Reprezentace muž hlásí: Jsme pipraveni Poslední sraz mužské reprezentace ped odletem na nadcházející Mistrovství Evropy v dánské Kodani, probhl v Chomutov na hišti místních Beavers ve dnech ervenec Tým se sešel pod vedením trenér Kasala a Nováka prakticky kompletní. Celý cyklus pípravy, v nmž nechyblo mení sil na turnajích v Argentin a Holandsku, zakonilo minisoustední zamené na doladní taktiky v obran i v útoku. Nechybly ovšem ani ostré sprinty a bh po metách, dsledné dohrávání aut a souboje o každou metu i aut. Soutživost, dobrá nálada a týmový duch nešlo pehlédnout. Po sobotní polední pestávce ekalo na hráe malé pekvapení v podob zajímavé zmny v tréninkovém programu. Pro nkteré zpestení odpoinku, pro jiné mírné narušení klidu. Reprezentanti se museli chvíli vnovat zodpovídání dotaz pro média. Vedení týmu pro n pichystalo také oficiální focení a to hned v další tréninkové pestávce. Poté, deštm pokropené, hišt nabídlo prakticky totožné podmínky, které mohou na tým v Dánsku ekat, což kladn hodnotili i trenéi. Na otázku, zda píprava probhla podle plánu byla jasná odpov. Ano, jsme pipraveni, jedeme vybojovat medaile a kvalifikovat se na mistrovství svta v píštím roce, ekl Pavel Kasal. Letošní ME je souasn kvalifikací na píští Mistrovství svta, kam postoupí první ti týmy v koneném zútování. eská reprezentace patí jako obhájce prvenství k favoritm turnaje. K tradiní evropské špice jsou azeni i domácí Dánové, do poadí na pedních místech urit promluví Holanané. Nelze zapomenout na Brity, kteí pijedou pravdpodobn posíleni o naturalizované Ameriany. Na ME budou poslední týden v ervenci ( ) také bojovat reprezentace Belgie, Chorvatska, Izraele a Slovenska. Nominovaní hrái na ME 2008 : Benda, Bíža, Brabec, Breník, Jetmar, Kolkus, Koukolník, Mateanka, Matuška, Mertl, Müller, Nezbeda, Petr, Pospíšil, Svoboda, Vácha, Vrba. PK. Mistrovství Evropy muž 2008 ME muž bude jist nejvýznamnjší letošní evropskou akcí. Nejde jen o evropské medaile, ale pedevším o kvalifikování se na MS v Kanad, kam postupují z ME první ti celky. Naši jist budou patit mezi favority turnaje. Urit bychom nechtli na svtové pehlídce chybt, ale konkurence tu je a o ti místa se patrn poperou tyi tradiní celky. Krom Dán, Holanan a našich se budou snažit postoupit i Briti. Jist se budou opírat o hráe jiné národnosti s britským pasem. Ale na to jsme si již zvykli a uvidíme, zda pedstaví nkoho nového neokoukaného. Náš tým se bude muset obejít bez nejlepšího evropského nadhazovae Luboše Vrbenského. A má vynikající formu, letos si dává reprezentaní pauzu. V nominaci dále nenajdete Jaroslava Mikulce (oekává rodinu), Jana Pibyla, Jana ermáka, Luboše Procházku, kteí v letošním roce neprojevili zájem reprezentovat. Náš tým absolvoval soustední v Chomutov a v 10:50 odlétá do Kodan. Pílet do Prahy je naplánován na nedli 3.8. ve 14:20. Výprava bude ubytována v hotelu Oceán, což je vila pro 22 osob, která slouží jako školící stedisko jedné banky. Stravu bude zajišovat šéfkucha Pavel Marek z Havlíkova Brodu, který již vail ve Francii 2004 juniorkám a juniorm a také juniorkám v Itálii S našimi chlapy se budou stravovat i hrái ze Slovenska, kteí svým busem vezou i velkou ást proviantu a kuchaského vybavení. A taky snad naloží i hrací míe pro celý šampionát. Doprava mezi letištm, hotelem a hištm bude v rámci šetení zajišována pšky. Ti movitjší si budou moci zapjit ve veejných stojanech bicykl (stylem jako vozík u nás v sámošce). Hlavní coach Mike Stapleton picestuje do Kodan z íma v nedli ve 22: pak letí Mike s naší výpravou do Prahy, kde bude jeden týden, než se vydá na ME juniorek do Deggendorfu. Vedení výpravy: Pavel Kasal, Petr Novák, Miroslav Dolejš Kuchaská skupina: Pavel Marek, Marcela Kováová A také letí Gabriel Waage jako funkcioná ESF. MD 5

6 Herní program eského týmu na ME 2008 Pondlí :00 R Slovensko 17:30 Slavnostní zahájení Úterý :00 Chorvatsko R 18:00 R Dánsko Steda :00 Izrael R 15:30 R Holandsko tvrtek :30 R - Belgie Pátek :00 Velká Británie R Play-off 15: : Sobota :00 P-V 16:00 Finále a slavnostní zakonení Informace o ME budou zveejovány na Informace k mládežnickým mistrovstvím 2008 P-SA rozhodlo o pesunutí termínu M-R juniorek na (nedle a pondlí). Pvodní termín byl v Kostelci nad Orlicí. Dvodem je konání PMEZ žen v Praze. Cílem pesunu turnaje na nedli a pondlí je pesvdení len P-SA, že je dležité umožnit všem lenm SA shlédnutí play off jedné z nejlepších akcích v rámci ESF. Trenéi SCM navíc využijí rozhodnutí P-SA k poádání pozorovacích sraz (observing camp) SCM práv bhem pátku a soboty pi PMEZ žen. STK SA vydala model rozpisu M-R juniorek (ješt ped OPEN Pohárem juniorek) tak, aby bylo zjevné, jak se bude podzimní mistrovství hrát. Tento model byl úastníkm OPEN poháru rozeslán. A protože se kvalifikovalo všech 8 eských úastník, doufejme, že si družstva letošní systém MR opravdu užijí. Bohužel Klackai Kostelec nad Orlicí sdlili, že v termínu nedle + pondlí nejsou schopni mistrovství uspoádat. KM a STK tak budou muset najít nové djišt této významné akce pro elitní juniorské celky vr. Žáci se utkají na svém MR v Havlíkov Brod koncem záí ( ). Pihlášeno je celkem 9 tým, což je poet neekan veliký. A jist se bude muset hrát již od asného páteního rána. Rozpisy MR juniorek, kadetek a žák pineseme v první polovin srpna. MD Reprezentace žen na Canada Cupu Rozhodí Rostislav Vedlich na MS junior

7 Rozpis Mistrovství Evropy muž 2008 Sunday Technical Meeting & Bat Control - (2 delegates per team) ID Control - Bring team roster and passports/ids of all players Monday 28 Field A Field B 12,3 1 Netherlands - Israel 13 2 Czech Republic - Slov akia 15 3 Belgium - Great Britain 15 17,3 T-Ball Event on the astro-turf warm-up area OPENING CERIMONY on field A 18 4 Denmark - Croatia Tuesday 29 Field A Field B 10 5 Croatia - Czech Republic 10,3 6 Belgium - Slov akia 12 7 Great Britain - Netherlands 12,3 8 Israel - Denmark 14 9 Slov akia - Croatia Netherlands - Belgium 16,3 11 Israel - Great Britain Czech Republic - Denmark Wednesday 30 Field A Field B Israel - Czech Republic 10,3 14 Netherlands - Slov akia 12,3 15 Croatia - Great Britain Slov akia - Israel 15,3 17 Czech Republic - Netherlands 17,3 18 Denmark - Belgium Thursday 31 Field A Field B Croatia - Israel 10,3 20 Great Britain - Denmark 12,3 21 Czech Republic - Belgium 13 "Live Pitching Event" on Field B Slov akia - Great Britain 17,3 23 Denmark - Netherlands Belgium - Croatia Friday 1 Field A Field B Denmark - Slov akia 12,3 27 Belgium - Israel Play-offs 15,3 29 a3 - a4 17,3 30 a1 - a2 10,3 26 Netherlands - Croatia Great Britain - Czech Republic Winner to the Final - Loser is 4th Winner to Grand Final - Loser to Final Saturday 2 Field A Loser 30 - Winner 29 13,3 32 a7 - a8 13, Winner 30 - Winner 31 End + 20 min. CLOSING CEREMONY on field A Ev ening Winner to Grand Final - Loser is 3rd Winner is 7th - Loser is 8th Field B: European Fastpitch Grill Party at the Venue- more inf o will f ollow Womens' national team vs. Select Team Winner is 1st - Loser is 2nd 7

8 Národní tým žen eské republiky se zúastnil jednoho z nejlepších turnaj svta - Canada Cupu 2008 Reprezentace žen se pipravuje na kvalifikaní ME, které se uskutení píští rok ve Španlsku. Pípravným turnajem v letošním lét se stal jeden z nejlepších turnaj svta - Canada Cup. Celkem 6 utkání odehrály naše reprezentantky bhem ervence v ervené skupin. A tím jejich putování prestižním turnajem neskonilo, dívky si vyzkoušely i vyazovací ást. Již tradin pinášíme na dalších stranách Zpravodaje první informace o turnaji formou zpráv zveejnných na internetových stránkách SA tak, jak pinesl své poznatky Pavel Kivák. Canada Cup Úastníci Alabama Gold (USA) Chinese Taipei Gold Coats Hurricanes (USA) Japonsko Venezuela Washington Absolute Blast (USA) White Rock Renegades (Kanada) Austrálie eská Republika Kanada Nor Cal Assault (USA) Oregon Elite (USA) Sichuan Club (ína) White Rock Renegades Youth (Kanada) Letošní 15. Canada Cup ml píchu posledního velkého pedolympijského testu ve svtovém fastpitch softballu. Mezi trnácti týmy v hlavní soutži se po šesti letech opt pedstavila i reprezentace eské republiky. eské hráky nastoupily postupn proti olympijským týmm Austrálie a Kanady, ínským Sichuan club a americkým výbrm Oregon Elite, Nor Cal Assault, White Rock Renegades Youth... eskou republiku reprezentovaly tyto hráky: Eliška erná - Pojerová (echie Praha/SaBaT Praha) Kateina Hálová (Slavia VŠ Plze/SK Joudrs Praha) Tereza Jakešová (SK Joudrs Praha) Monika Janotková (VSK Technika Brno/Azzanese Softball) Petra Kalevová (SK Joudrs Praha) Kristýna Kalinová (SaBaT Praha) Jitka Marešová (TJ Tempo Praha) Magdaléna Loudová (SK Joudrs Praha) Lucie Petrásková (Softball Pardubice/SaBaT Praha) Dina Pfeiferová (SK Joudrs Praha) Petra Praveková (SK Joudrs Praha) Eva Rendlová (SK Joudrs Praha) Eva Rychtaíková (SK Joudrs Praha) Lenka Spurná (Kr Altron) Jana Vacíková (SK Joudrs Praha) Realizaní týmeské reprezentace na turnaji: Tomáš Kusý (SK Joudrs Praha) - Hlavní kau Pavel Kivák (Snails Kunovice) - Asistent hlavního kaue Heda Klímová (TJ Tempo Praha) - Technický vedoucí Radim Jebavý - Kondiní trenér Petra Sobotková - fyzioterapeut 8

9 CANADA CUP Pílet Napsáno: v 09:35 Ženská reprezentace se ve stedu 9.7. vydala na jeden z nejlepších ženských turnaj na svt Canada Cup, který se každoron koná ve Vancouveru. Po 6-leté pauze, tak opt mže pomit síly s nejlepšími hrákami svta. Turnaj je skvle obsazen. 5 úastník, kteí se pedstaví na OH v ín (Kanada, Japonsko, Venezuela, Chinese Taipei, Austrálie) je doplnno o výbry region z USA a Kanady. Celkem 14 tým je rozdleno do dvou 7-lenných skupin. Do závreného play-off postupují 4 nejlepší týmy z každé skupinu. Naše výprava vyrazila z Prahy se spoleností British Airways ve 12,50 do Londýna s následným pestupem na letišti Heathrow. Tsn ped pistáním však musel pilot otoit letadlo zpt, protože nad letištm zuila bouka a zaal kroužit nad Londýnem. Následn nás vystrašil oznámením, že pravdpodobn vybere njaké jiné letišt, kde nechá svého železného ptáka dosednout. To nebylo moc píjemné, protože do odletu našeho letadla smr Vancouver zbývaly jenom 3 hodiny. V poslední chvíli nás Heathrow pece jenom pijalo, i když za nízké oblanosti a hustého dešt. Trochu jsme ze zaali bát, zda vše bude probíhat dle plánu. Pedevším naše zavazadla mohla být v ohrožení. Naše letadlo nakonec vyrazilo smrem ke starovací ploše s hodinovým zpoždním. V poslední chvíli se však otoilo a vrátilo se zpt na stojánku. Údajn kvli njakému problému se zavazadlovým prostorem. Možná naše zavazadla ležely nkde na vozíku a naposlední chvíli si nkdo vzpoml je tam pihodit. A možná taky ne. Takže se náš odlet nakonec opozdil o dv celé hodiny. Vancover nás po devíti hodinách pivítál krásným poasím a pomrn teplým veerem. Hezké a útulné letišt nám navíc vydalo veškerou bagáž, takže jsme si nic dalšího nemohli pát. To nás však ještekalo ubytování. Dm nad oceánem byl bydlištm již jedné z pedchozích výprav z R. Od poslední návštvy se však zmnil k nepoznání. Pvodní stavba byla stržena a byla nahrazena obrovským hradem, za který by se nemusel stydt ani majitel PPF i OKD. V souasnosti není stále hotov, takže majitel, jinak podnikatel s eskými koeny, v nm doposud nebydlí. Naše poteby však spluje dokonale. Nkolik pokoj, které máme k dispozici, je vybaveno nadstandarním sociálním zázemím. Máme k dispozici praky, pln vybavenou moderní kuchyni a spoleenskou místnost s megavelkou televizí a dvd. Venkovní pohled z terasy na oceán pak pln nahradí i pítomné pracovníky stavitelské firmy, kteí se zde pohybují. Dnes odpoledne nás ekají dva pípravné zápasy, které mají sloužit k seznámení s prostedím a úrovní soupe. Cílem turnaje je pedevším získávání zkušeností, které bude teba do boj proti nejlepším evropským týmm na ME, které se píští rok koná ve Španlsku a je zárove kvalifikací na MS v roce Takže dostanou všechny hráky dostatek píležitostí. Bez ohledu na výsledek chceme pedvádt kvalitní hru, za kterou se nebudeme muset stydt. 9

10 CANADA CUP pípravné zápasy Napsáno: v 11:06 Ženská reprezentace dnes sehrála dva pátelské zápasy. V prvním porazila White Rock Renegades 5:1, ve druhém s Gold Coast Hurricanes odešla poražena 3:10. Ranní režim dne byl volnjší, protože se hráky potebovaly vyrovnat s asovým posunem. Proto byl dopolední program odpoinkový. Nkteré vyrazily na pobeží, kde poídily nkolik fotografií. Pak se konal sbr mušlí a hledání krab. Posledním bodem na programu oceánské výpravy bylo házení žabek. Celé dopoledne probhlo v pohod až na náhlé onemocnní kondiního trenéra Radima Jebavého, který ml horeku až 38,2! Naštstí se ji, díky péi tém všech len výpravy, podailo snížit na 36,9 a kompletní tým tak mohl vyrazit do Softball City na dva pátelské zápasy. Do zápas zasáhly všechny hráky s vyjímkou Moniky Janotkové, která má drobné zdravotní potíže a byla držena v klidu. Proti White Rock Renegades jsme tak vybhli v této sestav: Pfeiferová DP, Jakešová 4, Hálová 7, Pojerová 6, Kalevová 3, Loudová 8, Rendlová 9, Rychtaíková 5, Praveková 2. Na nadhozu se pedstavila Jana Vacíková, která podala velmi dobrý výkon a po celý zápas brzdila útok soupee. 10 SO je dobrým vkladem do následujících dní. Také ostatní hráky v obran hrály po celý zápas tém bezchybn. Bohužel naše jediné E potrestal soupe bodem. Na to se budou muset hráky pipravit, že na této úrovni se ani jedna chyba neodpouští. Náš útok pak systematicky tlail na obranu soupee a to pinášelo ovoce. Hned v úvodní smn se nám podailo skórovat. Po dvoumetovém nabíhaném odpalu Diny Pfeiferové a následné krádeži se ji podailo stáhnout díky SF odpalu Katky Hálové. Další bod pinesla 3.smna, kdy Terezu Jakešovou z 2M poslala dom Eliška Pojerová. Hned v následující smn jsme pidali další bod, kdy dobhla Eva Rendlová díky Pete Pravekové. Poslední body jsme pidali v 5.smn, kdy na PB dobhla Katka Hálová a následn na hit Madly Loudové Eliška Pojerová. Konený vysledek 5:1 pln odrážel výkony na hišti, kde jsme byli lepší ve všech smrech. Na hrákách byla vidt chu a odhodlání, které se na výsledku pozitivn projevilo. Po 2 hodinách, tedy 20,30hod místního asu (5,30hod eského) jsme nastoupili proti celku Gold Coast Hurricanes. Ten tsn pedtím prohrál s Venezuelou. Proti nám však postavil výrazn lepší nadhazovaku, která k dobré rychlosti pidala i slušné rotace a dobrou kotrolu. Ve spolupráci s krátkou aklimatizaci, kdy nkteré hráky v závru tém usínaly na lavice, únavou, chladnem a umlým osvtlením, byla pro nás nadhazovaka tžkým oíškem. Skórovat se nám podailo ve 3.smn, kdy jsme odpovídali na pedchozí 3 body soupee. Naše body zaídily Petra Praveková a Lenka Spurná. Soupe však ihned pidal další 3 body. Pedevším skupinka 4 levých pálkaek za sebou nám dlala velké problémy. Krátké míe bylo nutno hrát s maximálním nasazením a bezchybn a to se nám ne vždy dailo. Soupei se podailo plnit pole a poté silovou pálkakou bžce stáhnout z met. Naše obrana se nevyvarovala chyb a tak skóre na stran soupee utšen narstalo. Konený výsledek 3:10. Naše sestava: Pfeiferová 9, Jakešová 4, Hálová 7, Pojerová 6, Kalevová 3, Petrásková DP, Marešová 5, Praveková 2, Spurná 8. Nadhazovala Kristýna Kalinová, kterou od 5. smny stídala Lucka Petrásková. Zítra máme volno ped sobotním ostrým startem s domácí Kanadou. Úkolem je si odpoinout a vyrovnat se s asovým posunem. Na programu bude pravdpodobn také prohlídka Vancouveru. Všichni pozdravují do vlasti. CANADA CUP Volný den Napsáno: v 18:39 V pátek jsme se probudili opt do krásného dne. Neekal nás zápas, takže hlavním cílem byl aktivní odpoinek. Ráno byl na programu krátký výklus s protažením. Radim holky vytáhl na hišt místní základní školy, kde si daly kratikou hru s fresbee a pak následovalo protažení s expandery. Po obd byla v plánu prohlídka Vancoveru. Poadatelé nás plánovali dopravit k vlaku - Skyline. Když se to dozvdl náš mecenáš a ubytovatel Russ Cmolik, okamžit vzal telefon a objednal autobus i s prvodcem, který se o nás celý den staral. Marn jsme se snažili odmítnout, ale nešlo to. Vnuje se nám opravdu do nejmenšího detailu. Holky ho chtly pozvat nkterý veer na posezení, že by nco uvaily. 10

11 ekl, že je to vynikající nápad a okamžit objednal veei v centru Vancouveru. Takže jsme se snažili opt odmítat, ale opt jsme to nedokázali. Doporuil nám výlet na Grouse Mountain. Jedná se o horu nad Vancouverem, na kterou se dá vybhnout asi za hodinu. Vzhledem k dnešnímu zápasu s Kanadou to však Radim zakázal. Jedná se totiž o pevýšení 900m. Russ neváhal a vytáhl z kapsy peníze a ekl, že tam vede gondola a tady máme na ni peníze. K tomu pidal pro každého ješt njaké kapesné, aby se nám den ve mst líbil a užili si ho. Naše odmítací Canada Cup 2008 pokusy jako vždy nebyly úspšné. Rozlouil se s námi s tím, že nás eká veer v italské restauraci. Russ je asi 60-ti letý podnikatel, který se narodil v Kanad. Jeho ddeek pocházel z Rožmitálu a odešel do Ameriky po 1.svtové válce. Jeho podnikání je v souasnosti zameno na prodej stavebních stroj. Bagry, jeáby, nakladae a nevím co ješt, prodává po celém svt. Ped 14-ti dny si koupil novou helikoptéru a dnes bude poprvé pilotovat. Na stejném míst jako souasný dm stál pedchozí, ve kterém ženská reprezentace bydlela v roce Ten již dávno nestojí. Russ pikoupil nkolik pozemk a celý hrad zvtšil. Pistavuje další budovy a celé sídlo bude po dokonení opravdu nádherné. Ve 12 hodin dorazil James se svým busem. Vyrazili jsme smrem do centra. Ranní protažení unavilo kondiního trenéra natolik, že si musel jít lehnout a po zbytek dne odpoíval. A prý ml zase horeku. Chudák. Asi 37,2 C. Snad nepostihnou podobné problémy taky našeho šéfa Tomáše, který leží hned vedle nho. Naštstí to vypadá, že všechny jeho buky jsou naklonovány softballem a žádny virus je nemže porazit. Taky Moniku jsme nechali projistotu doma. První zastávkou byl Elizabeth Park. Jedná se o pahorek, z kterého jsou výhledy na msto. Vancouver je pístav na pobeží Tichého oceánu, založený roku Ve stejném roce do msta dorazila Transkontinentální železnice. Protéká jím eka Fraser, která spolen se zálivy tvoí krásné prostedí pro život. Msto je uzaveno mezi vrcholky hor, které dosahují až 3000m. Všude je plno zelen a vše psobí velmi uklidujícím dojmem. Po prjezdu centrem, které tvoí nkolik mrakodrap a nejstarších budov, jsme zamíili ke Grouse Mountain. Gondola nás vyvezla na vrcholek, ze kterého byly úžasné výhledy na msto a oceán. Kopec slouží zárove jako lyžaské stedisko, takže se všude povalovaly zbytky snhu. Krátká procházka po okolí byla zakonena fotografováním medvd. Závrená zastávka patila Stanley Parku. Jedná se o nejvtší mstský park a zárove nejkrásnjší. Rozkládá se na poloostrov v samém centru msta. Celý se dá projet na kole nebo in-linech. V sedm hodin jsme dorazili k restauraci La Terazza. Naše obava, že se bude jednat o luxusní restauraci se pln potvrdila. Fotografie na stnách nám ihned prozradily, že ji navštvují ti nejvýznamjší lidé svta. Každý z nás se cítil malinko nesvj, ale všechno dopadlo bez problém. Jídlo bylo opravdu vynikající. Dom jsme se vrátili píjemn unavení, takže den splnil svj úel do posledního zbytku. Dnes nás eká zahajovací zápas proti domácí Kanad. Oekává se plný stadion, tedy asi 3000 divák. Všichni se už moc tšíme a víme, že budeme dstojným soupeem domácího olympijského týmu. CANADA CUP Zápas s Kanadou se nám nevydail Napsáno: v 04:19 Náš úvodní zápas turnaje proti domácí Kanad se nám vbec nevydail. Po nepovedeném výkonu pedevším v obran jsme prohráli 0:10. Vzhledem k tomu, že soupe tohoto výsledku dosáhl ve 3.smn a na turnaji platí rozdíl o 10 bod již od 3.smny, byl zápas pedasn ukonen. 11

12 Po dobrých výkonech v pípravných zápasech vládl v našich adách mírný optimismus. Chtli jsme odehrát dobrý zápas, za který bychom se nemuseli stydt. Bohužel se nám to nepodailo a nabuzenému soupei jsme nedokázali vbec vzdorovat. Ješt pi rozcvice, která se koná na hištích mimo areál, vše vypadalo v poádku. Hráky vypadaly bojovn a odhodlan. Ale po píchodu na stadion se do našich ad vloudila nervozita, která s blížícím se zaátkem rostla. Stadion byl pochopiteln zaplnn a kapacita 3000 diváku byla tém vyerpána. Když se k tomu pidal i velmi kvalitní komentá, dosáhla nervozita vrcholu. Pece jenom nám zkušenosti s atmosférou a se soupei startující pravideln na OH schází. Po nástupu, zakoneném kanadskou hymnou zpívanou mladou pvkyní, jsme vybhli v této sestav: Dina Pfeiferová 7, Tereza Jakešová 4, Kateina Hálová DP, Eliška Pojerová 6, Eva Rendlová 9, Madla Loudová 8, Petra Kalevová 3, Eva Rychtaíková 5, Petra Praveková 2 a na nadhozu Jana Vacíková. Bylo jasné, že dobrého výsledku mžeme dosáhnout jenom výkonem na hranici možností. Ale ten jsme nepodali. Pedevším v obran byl náš výkon špatný. Nadhazovaky nemly svj nejlepší den. Ani stídající Kristýna Kalinová nedokázala kanadskou stelbu pibrzdit. Navíc se k tomu pidalo velké množství chyb. Ani útok nám píliš nevyšel. Všechny hráky dostaly díky rozdílu pouze jeden start. Je pravda, že vtšina dokázala nejlepší nadhazovaku soupee kontaktovat, ale na hit to nestailo. Nadhozy kolem 110km/hod s velmi dobrou rotací a pesností jsou pro nás stále obtížné. Víme, že jsme si vybrali novákovskou da a že v dalších zápasech pedvedeme výkon, na který máme. CANADA CUP Porážíme Oregon Elite 2:1 Napsáno: v 06:02 Ve druhém utkání jsme nastoupili proti týmu Oregon Elite. Vzali jsme si pouení ze verejší porážky s Kanadou a bezchybný bojovný výkon nás pivedl k vítzství. Náš tým se zmnil k nepoznání a po zápase sklidil pochvalu na všech frontách. Vtšina divák a organizátor nás pravdpodobn po verejšku zaadila do skupiny slabších celk. Dnešní výhra, navíc po dobrém výkonu, je však pesvdila o opaku. Všichni lenové výpravy se už dali dohromady, takže na zápas, který se hrál v 10,30 místního asu, jsme vyrazili v kompletním složení. Monika Janotková byla poprvé pipravena do hry a také kondiní trenér se pomalu dostává do formy. Už dokonce unese plný barel s pitím. Holky se sice nabízely, že ho odnesou, ale Radim se rozhodl obtovat pro tým i za cenu vysokých teplot. Už na rozcvice bylo jasné, že se nám podailo setepat verejší tvrdou porážku. Holky byly dobe nabuzené a oba tréninkové nadhazovae, Toma a Pavlika, doslova rozstílely. Také z nadhazovaek vyzaovalo odhodlání. K zápasu jsme vybhli v této sestav: Dina Pfeiferová 7, Tereza Jakešová 4, Monika Janotková 2, Eliška Pojerová 6, Petra Kalevová 3, Madla Loudová 8, Lucka Petrásková DP, Jitka Marešová 5, Lenka Spurná 9. Nadhazovat zaala Kristýna Kalinová. První smna byla z obou stran bez obsazené mety. Na zaátku té druhé jsme zaútoili. Elišce se podailo vystát BB. Pro posun jsme zvolili jako první variantu útonou ulejvku. Ta se Pete Kalevové skuten podaila a ve spojení s následnou chybou dobhla Eliška pro bod. Petra zstala na 3M, z které ji sebeobtovacím odpalem stáhla Lucka Petrásková. Soupe se ihned snažil odpovdt. První pálkaka obsadila metu po nechycení tžkého luftu. Mimochodem to byla naše jediná chyba v zápase. Poté vystála pálkaka po dlouhém boji BB. Následovala sebeobtovací úlejvka do luftu. Za stavu jedna dva pišel vysoký odpal do vnitního pole. Díky sluníku nám však mí upadl, ale stihli jsme zahrát nucený aut na 3M. Vzhledem k tomu, že rozhodí nevyhlásil vnitní chycený, byla naše reakce správná. Bžkyn si sundala helmu a odešla na laviku. Z té ji rozhodí vytáhl dodateným ohlášením vnitního chyceného a piznáním 3M, protože jsme hráli nucený aut místo teovaného. I pestože se nám omluvil, že ho zapomnl vyhlásit, nehodlal uznat náš požadavek na vrácení bžc na první a druhou, ani pípadný aut hráky za sundání helmy i vstoupení na laviku. Naštstí situaci vzala do rukou Kristýna a SO ukonila smnu. V dalším prbhu fungovaly obrany bezchybn. Za zmínku stojí dvoumetový odpal Lucky Petráskové, který jsme však nedokázali využít. Soupe znovu zaútoil v 5.smn. Tžký odpal na spojku se nám sice podail zastavit, ale na aut na 1M již nebyl as. Vystídali jsme nadhoz a na prkno nastoupila Jana Vacíková. Posunu jsme zabránili chycením úlejvky z luftu díky ryb Jitky Marešové. I další luft Jitka zahrála bezchybn a vypadalo to, že situaci zachráníme. Bohužel pišel dvoumetový odpal, na který bžkyn z 1M skórovala. 12 Dalšímu tlaku Jana zabránila SO.

13 Také v šestce soupe tlail. Pi jednom autu vyslala jedna z hráek projektil na plot. Naštstí naše postavení a rychlost pálkaky znamenal pouze singl. Pomalost bžkyn jsme využili ješt jednou, když následnou ulejvku jsme zahráli na druhou metu. Pak už jsme situaci ubránili. Náš poslední útok však dopadl podobn. Hit Petry Kalevové jsme v bod nedokázali petavit, takže bylo jasné, že budeme muset dohrávku ubránit bez bodu. Naštstí jsme soupei nedali piichnout k vitzství. Ti odpaly na Elišku znamenaly ti jasné auty a mohli jsme slavit. Všechny hráky zaslouží pochvalu. Celý tým pracoval bezchybn a výhru si zasloužil. Hráky snad poznaly, že na turnaji mohou sehrát vyrovnané zápasy a výsledky mají pedevším ve svých rukou. Doufáme, že je dnešní úspch posílí a nebude poslední. Všichni lenové výpravy jsou v poádku a posílají pozdravy dom. CANADA CUP Ani bezchybný výkon na Austrálii nestail Napsáno: v 10:18 Ve tetím zápase nás ekala Austrálie. I pes náš velmi dobrý výkon jsme odešli poraženi 0:7. TOP špika svtového softballu je stále nad naše síly. Pestože to dle výsledku nevypadá, všechny hráky si zaslouží pochvalu. O výsledku rozhodly 3 homeruny, ze kterých padlo 6 bod. Na další porovnání se svtovou špikou jsme se už od rána tšili. Po mizerném zápase s Kanadou jsme chtli potvrdit výkon s Oregonem a odehrát dobrý zápas. A to se nám snad podailo. Po celé utkání jsme v obran neudlali jedinou chybu. A to není bžná skutenosti ani proti slabším týmm. Všechny odpaly soupee, které byly hratelné jsme v aut promnili. Také Jana Vacíková na nadhozu odházela zápas velmi dobe. Na své konto si pipsala 4xSO. Mimochodem naše pálkaky byly SO 5x. Bohužel však všechny naše odpaly, až na hit Evy Rychtaíkové, soupe dokázal pochytat a zahrát. Stále nás to však utvrzuje v názoru, že trénink na mužské nadhazovae je v našich podmínkách správnou cestou. Víme, že píjde doba, kdy i proti takovým týmm dokážeme dát víc hit. Za poslední dva zápasy si naše obrana pipsala pouze jedinou chybu. Myslím, že se jedná o pro nás stále nestandartní jev. Na tomto turnaji nepracujeme se skautinkem soupeových pálkaek. Jsme pesvdení, že tím by se nám podailo eliminovat ješt nkolik hit soupee. Je pravda, že na takovéto týmy nemáme zatím ani nadhazovaky. I když naše nejlepší podají svj nadstandarní výkon, tak to prost nestaí. Pece jenom je naše rychlost jiná a také naše míe se mén toí než od tch nejlepších. Na hity vyhrál soupe 5:1. Bohužel 3 z 5 jeho hit byly za plot. Sestava: Dina Pfeiferová DP, Lucie Petrásková 3, Monika Janotková 6, Eliška Pojerová 4, Eva Rendlová 9, Katka Hálová 7, Lenka Spurná 8, Eva Rychtaíková 5, Petra Praveková 2. Soupe o utkání rozhodl v 1.smn. Podailo se mu obsadit metu krásn umístnou úlivkou. Naše obrana byla postavená proti odpalu, takže jsme obtovali prostor ve vnitním poli. Toho soupe využil a obsadil 1M. Poté pišel dlouhý start Stacey Porter, která dokázala doslova vyfoulballovat" BB. Následovala rána australské keryn, která z nízkého outsidu vymetla áru v opozitu na devítce. Tím stáhla 2 body a sama skonila na 3M. Hned nato pišel první homerun v podání Sandry Lewis. Jana ukonila smnu dvma strike outy. Další dva body pidal soupe ve 3.smn dvoubodovým homerunem Stacey Porter. Utkání v 5.smn ukonila sólohomerunem Natalie Titcume. Je škoda, že se nám nepodailo bodovat. Za pedvedenou hru bychom si njaký bod zasloužili. Všichni víme, že 13 Canada Cup 2008

14 na nás bude mít náš výkon, i pes výsledek, pozitivní vliv. Hráky vypadají, že si ví na každého soupee. Zítra nás eká tým NOR CAL ASSAULT. Jedná se o jeden z amerických regionálních výbr, který s Oregon Elite prohrál 8:0. Nejedná se tedy o soupee, z kterého bychom mli mít strach. CANADA CUP V dramatickém zápase porážíme Nor Cal Assault 4:3 Napsáno: v 11:47 Po dramatickém prbhu zasloužen porážíme Nor Cal Assault 4:3. Pestože jsme byli celý zápas lepším týmem, museli jsme vítzství vybojovat až v závrené dohrávce. Výbr ze Severní Karolíny byl po celých 7 smn tvrdým soupeem. Pedevším bezchybná obrana držela náš útok na nule. Ve tvrtém zápase jsme nastoupili proti výbru ze Severní Karolíny Nor Cal Assault. Vzhledem k jeho pedchozím výsledkm jsme chtli pomýšlet na dobrý výsledek. Utkání se hrálo v areálu Cloverdale Athletic Park, ve kterém se nachází 5 softballových hiš, dv umlé plochy pro fotbal nebo americký fotbal, jedno hišt na lakros a nkolik travnatých ploch na cokoliv. Naše úvodní sestava byla: Dina Pfeiferová 9, Tereza Jakešová 4, Monika Janotková 2, Eliška Pojerová 6, Eva Rendlová DP, Petra Kalevová 3, Kateina Hálová 7, Jitka Marešová 5, Madla Loudová 8 a na nadhozu Kristýna Kalinová. Zaínáme v obran a bezproblém autujeme všechny 3 pálkaky (2xSO). Naše odpov je výraznjší. Dina vybojuje BB a Tereza ji posune. Také Monika dostane BB. Pak pichází odpal Elišky na sedmiku, ale Dina je doma, po bezchybném píhozu, bohužel aut. Tvrdý odpal Evy Rendlové staí dvojka zahrát. Takže nakonec také neskórujeme. Naše obrana pokrauje ve výborných výkonech z pedešlých zápas a pomáhá Kristýn na nadhozu. Zvládneme i situaci ve 4.smn, kdy na 2 auty soupe odpálí tímetový odpal. Následný luft na 8 koní smnu. My jsme v útoku daleko výraznjší než soupe. Vysíláme do pole nkolik tvrdých stel, které však trefují rukavice polaek. Nedaí se nám spojit více hit do jedné smny. Po 5.smn je stav stále 0:0. Na chyby vede soupe 1:0, na hity my 4:1. V 6.smn pichází první zlom utkání. Pi jednom autu se soupei podaí vybojovat BB a my stídáme nadhoz. Jana Vacíková však také zaíná BB a rázem máme jedna dva s jedním autem. Jsou to teprve druhá a tetí hráka na metách. Po odpalu se nám podaí zahrát aut, ale bžkyn se posunou. Bohužel si pak vybereme slabší chvilku. Nešastný pedšvih pálkaky koní odpalem koncem pálky a divoce rotujícím míem, který obhne trojku a spojku, a po nepesném píhozu z vnjšího pole soupe dvakrát skóruje. Následuje další zaváhání ve vnitním poli, které znamená tetí bod. Ocitáme se v tžké situaci. Po celý zápas jsme lepší, ale nakonec prohráváme 0:3. Potebujeme kontaktní bod. Eva Rendlová dostává HB a podaí se nám ji posunout. Následuje hit Katky Hálové na sedm, na který Eva boduje. Další naše tvrdé rány soupe chytá. V sedmice soupee k niemu nepustíme a v dohrávce je to jenom na nás. Zaínáme od první pálkaky. Din se konen podaí slap na spojku, která zahraje excelentní zákrok, ale na Dinu to nestaí. Máme jedniku a pokoušíme se ji posunout. Soupe staví obranu na sebeobtovací úlejvku od 2M. Využijeme posunutí spojky a dalším slapem Terezy Jakešové máme jedna dva. Dobrou úlejvkou Moniky Janotkové a dobrým bhem eliminujeme možnost hrát od 3M a máme dva ti s jedním autem. Eliška pálí na spojku, která drobn zaváhá a nestíhá nikam hodit. Máme bod a Elišku na bh stídá Hak. Pichází hit na 9 od Evy Rendlové, je vyrovnáno a máme 1M a 3M obsazenou. Následná rozehra se vyznauje opatrností z obou stran a koní pro nás pijateln, získanou 2M. Utkání rozhoduje odpal Petry Kalevové. Dlouhá rána na osmiku je sice chycena ze vzduchu, ale Lenka Spurná dosáhuje vítzného bodu. Konen se nám podaí promnit dobré kontakty na pálce ve tvrdé rány a pedevším hity. Pokraujeme v dobrých výkonech v obran a krom úvodního utkání s Kanadou držíme prmr jedné chyby na zápas. Ale nejcenjší na dnešním zápase byla skutenost, že se tým dokázal zvednout a zabojovat o vítzství. Takové zápasy nás mohou jenom posílit do dalších boj a nejenom tch letošních. Všichni lenové výpravy jsou v poádku. I horeky už opustily náš dm. Všichni pozdravují dom. V nejbližší dob pidáme do fotogalerie další fotky. Tentokrát z dnešního dramatu. 14

15 CANADA CUP S inským Sichuan Clubem prohráváme 4:5 Napsáno: v 09:55, S nejlepším inským týmem po tragické 3.smn prohráváme 4:5. Pestože jsme po celý zápas lepším týmem, jedna naše špatná smna, ve které dostáváme všech 5 bod, rozhoduje o výsledku utkání. V pátém zápase na turnaji nastupujeme proti nejlepšímu inskému týmu Sichuan Club. Alespo podle informací Canada Cup 2008 M.Bastiana, který tady na turnaji skautuje soupee do Pekingu. Pípadné vítzství by nás posunulo do playoff. íanky hrají tradiní asijský softball, plný nabíhaných odpal. Ped zápasem na to byly hráky upozorovány. Chtli jsme pedevším tuto soupeovu zbra eliminovat. Také obranné dovednosti bývají u tchto tým na vysoké úrovni. Nastupujeme v této sestav: Dina Pfeiferová 9, Tereza Jakešová 4, Lucie Petrásková 3, Monika Janotková 6, Kateina Hálová DP, Madla Loudová 8, Lenka Spurná 7, Eva Rychtaíková 5, Petra Praveková 2. Nadhazovat zaíná Jana Vacíková. Jdeme do útoku a pestože první dv pálkaky jsou aut, podaí se nám obsadit všechny mety po hitu Lucky Petráskové, která v zápase dala celkem 3. Na dvojku ji dostala Monika Janotková, která zárov obsadila jedniku. Následn se na metu dostala ješt Katka Hálová. Ostrou ránu Madly Loudové zastavila druhá meta a bod nepišel. Soupe také obsadil hitem první metu, ale na další metu už jsme ho nepustili. Ve 2.smn bodujeme. Lenka Spurná vystojí BB a poté ji Eva Rychtaíková posune. Následný hit Petry Pravekové znamená první bod. Bohužel ve 3.smn pichází kolaps. tyi naše chyby a 4 hity soupee znamenají 5 bod. V zápase udláme jenom tyto, ale znamenají porážku. Po celý zbytek zápasu na pálce tlaíme, máme víc hit, v každé smn máme obsazené mety. V páté dáváme dva body díky dalšímu hitu Lucky Petráskové a prohráváme 3:5. íanky už skórovat nenecháme a mžeme zabodovat ješt na zaátku 7.smny. Dina Pfeiferová obsazuje metu po slapu a na následný pehoz jde na dva. Tetí hit Lucky Petráskové znamená už jenom jednobodovou ztrátu. Eva Rendlová, která jde na pálku, ustojí metu zdarma. Pak však pichází luft a máme dva auty. Na pálku jde Madla Loudová. Neskuten dlouhý start, kdy se pere s ínskou nadhazovakou a jeden z odpal koní 10 cm vedle lajny a znamenal by minimáln 3M, koní odpalem na druhou metu. Poslední aut je studenou sprchou pro celý náš tým. Do poslední chvíle jsme všichni vili v obrat, ale nakonec se nám 3.smna stala osudnou. Porážkou se nám komplikuje postup do play-off. Zítra musíme porazit White Rock a ekat, jak bude hrát Sichuan s Nor Cal. Rýsuje se koleko s ínou a Oregonem. Na body proti bychom postupovali, ale v pípad postupu do play-off jsou na programu nové zápasy. Takže se máme ješt na co tšit. CANADA CUP V posledním zápase porážíme White Rock Renegades 5:2 Napsáno: v 08:08 V posledním zápase ve skupin musíme porazit domácí celek White Rock Renegates, abychom si zachovali šanci na postup ze skupiny. Pestože je na nás patrná únava, vítzství nakonec urveme, i když nebylo vbec snadné. Po celý zápas jsme ale lepším týmem, odpálíme 11 hit a zasloužen vítzíme. Do zápasu jsme vybhli v této sestav: Dina Pfeiferová 7, Eva Rendlová 9, Lucka Petrásková DP, Eliška Pojerová 4, Petra Kalevová 3, Monika Janotková 6, Lenka Spurná 8, Jitka Marešová 5, Petra Praveková 2. Na prkn zaala Kristýna Kalinová. Celý zápas jsme jasn lepší, v každé smn obsazujeme minimáln 15

16 2M, prezentujeme se dobrými odpaly, 11 hit je nadstandartní poet. Bohužel se nám až do 3.smny nepodaí body dotáhnout. V ní však zaznamenáváme body hned dva. Dina se dostane nabíhaným odpalem a Eva ji dvoumetovým odpalem stáhne až dom. Tu po dvou BB stahuje odpalem do vnitního pole Petra Kalevová. Soupe však hned odpovídá. Po HB pichází dva hity a je to 2:1. Stídáme nadhoz a házet jde Jana Vacíková. Na plné pole se nám podaí zahrát tetí aut ve vnitním poli a mžeme jít znovu do útoku. Dáváme 3 hity, ale na bod to nestaí. Navíc se pi bhu z druhé mety zraní Jitka Marešová a musí ji na tetí mt nahradit Eva Rychtaíková. K bodu to ale nevede. Lepší je to o smnu pozdji, kdy útok zaíná hitem Eliška, která je následn posunuta na 2M. Dom ji stáhne hitem Monika Janotková. Tu posune hitem Lenka Spurná a všechno završí hitem Petra Praveková. Pidáváme tak dva body na 4:1 a uklidujeme se. Poslední pojistku dáváme v šestce díky Ev Rendlové a sebeobtovacím odpalu Petry Kalevové. Soupe už v sedmice dokáže jenom korigovat na 5:2. Máme tak 3. výhru a musíme ekat na výsledek Sichuan Clubu. Ten vyhraje, takže vzniká koleko. My, Oregon a Sichuan. Vzájemné zápasy nerozhodly a tak picházejí na adu body proti. V tch je nejlepší Oregon a my jsme druzí, takže bychom mli jít do play-off ze 4. místa. Bohužel zde platí pravidlo, že když se jedná o postup do play-off, tak se body proti nepoítají a hraje se další zápas. Trochu nepochopiteln to platí jenom na nás s ínským týmem. Oregon je z koleka vyndán a je naízen rozhodující zápas mezi námi a Sichuanem. Ten budeme hrát zítra ráno od 10,30 hod. Pokud vyhrajeme eká nás ihned zápas s Japonskem, pokud prohrajeme turnaj pro nás koní. Dvojnásob nás tak mže mrzet jedna pokažená smna, ve které jsme si nechali dát 5 bod od íanek. Místo toho jsme mli zápas vyhrát a jít do play-off ze 3.místa. Hráky tak již ví, že jedna pokažená smna mže prohrát celý turnaj. Všichni jsou odhodlani zítra všechno Sichuanu vrátit a potvrdit, že si za pedvedené výkony play-off zasloužíme. CANADA CUP Vítzství v dodatkovém zápase nás posílá do play-off Napsáno: v 08:08 V dodatkovém zápase o postup do play-off vracíme porážku nejlepšímu ínskému týmu Sichuan Club. Po sebevdomém výkonu vítzíme 6:2. Ani na okamžik nepouštíme zápas z ruky a i pes nastupující únavu utrhneme vítzství. Odmnou je zasloužený postup mezi nejlepších osm tým, což se podailo eskému výbru poprvé v historii tohoto turnaje. K rannímu zápasu s ínským týmem jsme nastoupili od zaátku bojovn. Všechny hráky chtly potvrdit, že naše výkony zde nejsou náhodné. Ale jediným hmatatelným potvrzením by byl postup ze skupiny. Hned na rozcvice, která se mimoádn uskutenila na umlé tráv, protože travnaté plochy byly ráno ješt mokré, bylo vidt ve tváích odhodlání. Oba rozcviující nadhazovai byli nemile rozstíleni. Již uzdravený kondiní trenér lítal ve vnjším poli jako hadr na holi. Na rozdíl od íanek, které na travnaté ploše byly dost mrtvé", jsme psobili úpln jinak. Sestava na zápas byla tato: Dina Pfeiferová 7, Eva Rendlová 9, Lucie Petrásková DP, Eliška Pojerová 4, Petra Kalevová 3, Madla Loudová 8, Monika Janotková 6, Eva Rychtaíková 5, Petra Praveková 2. Na prkn jsme zaali s Kristýnou Kalinovou. Hned v 1. smn se prezentujeme tvrdými odpaly, které bohužel koní rychlým vnjším polakám v rukavici. Druhá zaíná pro nás nepíjemn. Nejlepší pálkaka Lu Yi hned na zaátku odpálí na plot a jde až na 3M. Z ní se jí podaí dobhnout zásluhou sebeobtovacího odpalu Lan Furong. Pak už naše obrana nic nepipustí. My odpovídáme díky Pete Kalevové. Ta posílá hit na devítku. Podaí se nám ji posunout a dom ji ze dvojky pošle Eva Rychtaíková. A je vyrovnáno 1:1. Soupe je ve trojce hluchý, ale my pidáváme. Dina se slapem dostane na jedniku. Trojmetový odpal Lucky Petráskové ji dostane až dom. Lucku v záptí dom pošle Eliška Pojerová a vedeme 3:1. Soupe ješt naposledy odpoví dalším hitem Lu Yi, kterou její spoluhráky dotlaí dom. Následné plné pole s jedním autem však již ubráníme. V ptce utkání definitivn rozhodujeme. Dina se opt slapem dostane. Dom bží prozmnu na dvoumetový odpal Lucky Petráskové, kterou dom dotlaí kontakt hitem prozmnu Petra Kalevová. Vedeme 5:2. V šesté pidáme pojišovací šestý bod. Tereza Jakešová, která vystídá Moniku Janotkovou, slapne hit na spojku a po posunu ji dom posílá Petra Praveková. V obran již soupee stídající Jana Vacíková k niemu významnjšímu nepustí. Konený výsledek 6:2. Na našem kont je 12 hit. Za pl hodiny nás ekají Japonky. Ale te už hrajeme zápasy navíc a máme je za odmnu. Jsou to jenom 16 tešinky na dortu.

17 CANADA CUP Na Japonky staíme jednu smnu. Napsáno: v 08:37 Pl hodiny po zápase se Sichuanem nastupujeme proti Japonsku. Vzdorovat dokážeme jednu smnu. Pak Japonky zaadí pro nás tetí kosmickou a zmizí rychlostí svtla. Do zápasu chceme nastoupit v této sestav: Lucie Petrásková DP (1), Tereza Jakešová 4, Kateina Hálová 7, Eliška Pojerová 6, Petra Kalevová 3, Madla Loudová 8, Monika Janotková 2, Eva Rychtaíková 5 a Lenka Spurná 9. Pi rozpalování však Hak dostane, díky nerovné tráv, míkem do hlavy a na poslední chvíli ji musí nahradit Eva Rendlová. Lenka se tak pidává na marodku k Jitce Marešové, které kotník také nedovoluje hrát. I pes znatelnou únavu chtjí všichni do hry, protože nastoupit proti smjícím se a neustále pištjícím Japonkám je pro každého svátek. Zaínáme na pálce. Lucka Petrásková potvrzuje formu a zápas otvírá hitem. Bohužel je to to poslední, co nám soupe dovolí. Jeho precizní, dynamická obrana pracuje bezchybn a všechny naše ostatní odpaly dokáže promnit v auty. Také my však v 1. smn držíme krok. První pálkaka Canada Cup 2008 Jana Vacíková v akci. sice také hitne, ale pak zahrajeme dva auty a smnu ukoní Lucka SO. V té druhé však soupe zaadí upln jinou rychlost. Posílá do našeho pole hit za hitem, takže naše obrana nestaí ani dlat chyby. Stejn jako proti Austrálii neudláme žádnou, ale i tak vede Japonsko po 2. smn 10:0, když nepomže ani vystídání nadhozu. Svátek tak pro nás koní už po 3. smn. Zítra nás od 8,00 hod (!!!) eká Venezuela. Další úastník OH prohrál jasn 9:0 s Austrálií a mohl by být pro nás pijatelným soupeem. CANADA CUP Po porážce s Venezuelou na turnaji koníme Napsáno: v 06:41 Porážka s Venezuelou 10:0 znamená konec na turnaji. Zápas se nám vbec nevydaí a dost se podobá úvodnímu utkání s Kanadou. Jediným rozdílem je, že Venezuela byla mnohem slabším soupeem. Chtli jsme odehrát vyrovnaný zápas, což by bylo reálné, pokud bychom podali nadstandartní výkon jako v prbhu vtšiny turnaje. Bohužel jsme to nedokázali, ba naopak. V 8,00hod ráno nás ekal zápas s Venezuelou. Ta se po celý turnaj prezentuje solidními výkony, ale viditeln je o nco slabší než ostatnítyi úastníci OH. V pípad kvalitního výkonu bychom mohli pomýšlet na dobrý výsledek. Bohužel už ráno je proti nám. Vzhledem k brzkému asu chceme udlat kratší rozcviení a tak máme naplánovaný odjezd na hišt hodinu ped zápasem. Bohužel nám z neznámého dvodu nepijede doprava a tak narychlo odvážíme hráky na hišt dvma osobními auty, která tady máme k dispozici. Nejprve nadhazovaky a kery a pak ostatní. Radim si bere hráky na dv skupiny a snaží se je co nejlépe pipravit. Zdá se, že bychom tím mohli pekonat únavu, ale bohužel se tak nestane. Sestava: Dina Pfeiferová DP, Tereza Jakešová 4, Lucka Petrásková 3, Eva Rendlová 9, Kateina Hálová 7, Madla Loudová 8, Monika Janotková 6, Eva Rychtaíková 5, Petra Praveková 2 a na nadhozu Jana Vacíková. Od 1.smny je na nás patrná únava. Komunikace vázne a pole zaíná dlat chyby. K tomu soupe pidá pár hit a zápas je prakticky rozhodnutý. Pestože soupeova nadhazovaka není nic extra, nedokážeme se proti ní prosadit. Následn nám stejn jako v 1. smn soupe nandavá 4 body. Náš útok pokrauje v bezzubosti, takže v obran jdeme bránít dva body, aby zápas neskonil rozdílem. A ani to se nám nepodaí. Zápas koní 0:10 ve 3. smn. Nechtli jsme si pokazit dojem z celého turnaje, ale takováto porážka nás dost rozesmutnila. Už nebyla vle ani síly. Po zbytek turnaje budeme sledovat, jak hrají ti nejlepší, abychom se pouili a píšt už od nich nedostali takové nakládaky. Pavel Kivák 17

18 Canada Cup 2008 výsledky zápas Sobota Zápas as Domácí Hosté Skóre Bílá 1 10:30 Japonsko Gold Coats Hurricanes (USA) 7 : 0 Bílá 2 13:00 Alabama Gold (USA) Venezuela 0 : 13 erv ená 3 13:00 Nor Cal Assault (USA) Oregon Elite (USA) 0 : 8 erv ená 4 15:30 Sichuan Club (ína) Austrálie 0 : 8 erv ená 5 18:30 Kanada eská Republika 10 : 0 Bílá 6 18:30 White Rock Renegades (Kanada) Washington Absolute Blast (USA) 4 : 3 Bílá 7 20:30 Venezuela Chinese Taipei 1 : 2 Nedle Zápas as Domácí Hosté Skóre erv ená 8 10:30 Oregon Elite (USA) eská Republika 1 : 2 Bílá 9 13:00 Chinese Taipei Japonsko 1 : 6 Bílá 10 13:00 Gold Coats Hurricanes (USA) White Rock Renegades (Kanada) 6 : 0 erv ená 11 18:30 Kanada Sichuan Club (ína) 12 : 0 Bílá 12 18:30 Washington Absolute Blast (USA) Alabama Gold (USA) 7 : 0 erv ená 13 20:30 Nor Cal Assault (USA) Austrálie 0 : 10 Pondlí Zápas as Domácí Hosté Skóre erv ená 14 10:30 Oregon Elite (USA) White Rock Renegades Youth (Kadada) 14 : 3 Bílá 15 13:00 Japonsko White Rock Renegades (Kanada) 10 : 0 Bílá 16 13:00 Chinese Taipei Gold Coats Hurricanes (USA) 8 : 0 erv ená 17 15:30 Austrálie eská Republika 7 : 0 erv ená 18 15:30 Oregon Elite (USA) Sichuan Club (ína) 5 : 2 erv ená 19 18:30 Nor Cal Assault (USA) Kanada 0 : 10 Bílá 20 18:30 Venezuela White Rock Renegades (Kanada) 4 : 0 Bílá 21 20:30 Gold Coats Hurricanes (USA) Washington Absolute Blast (USA) 0 : 5 Úterý Zápas as Domácí Hosté Skóre erv ená 22 10:30 Nor Cal Assault (USA) White Rock Renegades Youth (Kadada) 9 : 7 erv ená 23 13:00 Oregon Elite (USA) Austrálie 1 : 3 Bílá 24 13:00 Venezuela Gold Coats Hurricanes (USA) 6 : 2 Bílá 25 15:30 Alabama Gold (USA) Chinese Taipei 0 : 12 erv ená 26 15:30 eská Republika Nor Cal Assault (USA) 4 : 3 erv ená 27 18:30 White Rock Renegades Youth (Kadada) Kanada 0 : 20 Bílá 28 18:30 Alabama Gold (USA) White Rock Renegades (Kanada) 7 : 3 Bílá 29 20:30 Japonsko Washington Absolute Blast (USA) 7 : 0 18

19 Steda Zápas as Domácí Hosté Skóre ervená 30 10:30 White Rock Renegades Youth (Kadada) Sichuan Club (ína) 3 : 12 ervená 31 13:00 Austrálie White Rock Renegades Youth (Kadada) 10 : 0 Bílá 32 15:30 Alabama Gold (USA) Japonsko 0 : 11 Bílá 33 15:30 Washington Absolute Blast (USA) Venezuela 1 : 5 ervená 34 18:30 Oregon Elite (USA) Kanada 0 : 8 ervená 35 18:30 Sichuan Club (ína) eská Republika 5 : 4 Bílá 36 20:30 Washington Absolute Blast (USA) Chinese Taipei 1 : 4 tvrtek Zápas as Domácí Hosté Skóre Bílá 37 10:30 Gold Coats Hurricanes (USA) Alabama Gold (USA) 4 : 3 ervená 38 13:00 eská Republika White Rock Renegades Youth (Kadada) 5 : 2 Bílá 39 15:30 Chinese Taipei White Rock Renegades (Kanada) 1 : 0 ervená 40 15:30 Nor Cal Assault (USA) Sichuan Club (ína) 1 : 5 ervená 41 18:30 Kanada Austrálie 8 : 2 Bílá 42 20:30 Venezuela Japonsko 0 : 4 Pátek Zápas Sobota Zápas Nedle Zápas as Domácí Hosté Skóre 10:30 eská Republika Sichuan Club (ína) 6 : 2 13:00 Japonsko eská Republika 10 : 0 13:00 Venezuela Austrálie 0 : 9 15:30 Kanada Washington Absolute Blast (USA) 4 : 0 15:30 Chinese Taipei Oregon Elite (USA) 7 : 0 18:30 Japonsko Austrálie 2 : 1 20:30 Chinese Taipei Kanada 3 : 8 as Domácí Hosté Skóre 08:00 eská Republika Venezuela 0 : 10 10:30 Washington Absolute Blast (USA) Oregon Elite (USA) 2 : 9 13:00 Austrálie Venezuela 6 : 1 15:30 Oregon Elite (USA) Chinese Taipei 0 : 6 18:30 Japonsko Kanada 6 : 0 20:30 Austrálie Chinese Taipei 6 : 1 as Domácí Hosté Skóre 13:30 Kanada Austrálie 1 : 3 18:30 Japonsko Austrálie 4 : 2 Národní tým žen na turnaji Canada Cup

20 Informace z Mistrovství Evropy ve Slow-pitch softballu Po nejvtší akci letošního léta MS junior v Kanad se rozjel seriál turnaj pod kídly Evropské softballové federace. Prvními mistry Evropy se v roce 2008 stali slowpitchoví hrái, kterým jejich ME zaalo v britském Southamptonu... Pinášíme informace o prbhu turnaje tak, jak je úastníci postupn zveejovali na webu SA. Víme, že podrobnou zprávu o turnaji pineseme v píštím ísle Zpravodaje. Turnaje se úastnilo celkem pt reprezentaních celk evropských zemí. O titul se utkali hrái a hráky Velké Británie, Slovinska, Jersey, Irska a eské republiky. eskou republiku reprezentovali lenové slowpitchového uskupení VIP, které si v roce 2007 vyhrálo právo na sestavení reprezentace v roce eští reprezentanti nakonec vybojovali bronzové medaile. ME ve slowpitchi má za sebou první hrací den Napsáno: v 11:31 Po 16 hodinové cest autama jsme se docela tšili na hru, která mla pijít v podob 3 zápas hned druhý den. Ráno nás ale vzbudilo typicky anglické poasí, které neustalo až do pozdného veera, což znamenalo zrušení celého stedeního programu. Poadatelé ješt poád chtli hrát systémem každý s každým, což znamenalo pro každého 4 zápasy za den. Na úvod nás ještekalo pekvapení v podob dvou hracích mí. Malá" 11 pro holky, velká" 12 pro kluky, tzn. mnení mí po každém pálkai, nevýhodu pro nahazovae,který na to nejsou zvyklí ap. Ve tvrtek ráno jsme nastoupili proti pro nás neznámému soupei Jerseys. Hned na zaátku zápasu bylo jasno, v první smn jsme zabodovali a pokraovali v tomhle rytmu až do 6. smny, kterou jsme ukonili rozdílem 21:0. V záptí zaal další zápas s papírov slabším Slovinskom. Zápas se nesl ve stejném duchu jako první, naše dobrá pálka a dobré pole, jejich slabá pálka a slabé pole, znamenalo výsledek 20:0 po páté smn. Pak nás ekala malá pauza na obd a pak nejvtší soupei Irsko a Anglie. Jako první byl náš soupe Irsko. Ze zaátku to vypadalo na vyrovnaný zápas, ob strany výborn na pálce, nkolik malých chybek v poli. Pak jsme udeili v útoku a dali 7 bod v jedné smn tém jenom na hity. Pak hezky udržený dv smny a nabyli jsme dojmu, že zápas je vyhraný. Pak pišla naše slabá chvilka v poli, což znamenalo 8 bod a vyrovnání skóre na 11:11. Prišla 7 smna a Irové zaínali na pálce. Po nkolika hitech a opt nkolika malých chybkách v poli pišli 4 body, na které jsme už nedokázali najít odpov. Zápas skonil 15:13. Po otevíracím ceremoniálu nás ekal ped docela plnými tribunami zápas s domácí Anglií, který se jako první hrál na hišti, které mlo vymezené homeranové ploty a ploty vbec. Mimochodem zápas byl natáený a penášený do místního klubíku.. Na anglickém týmu bylo vidt vysplost a sehranost. Pesn umísované míe jak od kluk, tak od holek byli nad naše síly. V tomhle zápase jsme si vyzkoušeli rzné herné varianty a doufáme, že nám to pomže v dalších bojích. Zápas skonil 15:4 v náš neprospch, ale není všem dnm konec. Zítra (pátek) nás eká další den plný slowpitchu (4 zápasy) a pak pravdpodobn play-off. LL CELKOVÉ POADÍ: 1. Velká Británie, 2. Irsko, 3. eská republika, 4. Jersey, 5. Slovinsko 20

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

ESKO ZNÁ SOFTBALLOVÉ MISTRY

ESKO ZNÁ SOFTBALLOVÉ MISTRY ZPRAVODAJ ESKO ZNÁ SOFTBALLOVÉ MISTRY 2008 Mistrem republiky v kategorii žen se staly hráky Kre Altron. Mistrem republiky v softballu muž je Sportclub 80 Chomutov Beavers. 1 Co najdete v tomto ísle Slovo

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK 17.6.2015 Na Mistrovství Evropy žen v sedmičkovém ragby bylo nominováno 12 reprezentantek: Barbora Bendová (RC JIMI Vyškov) Pavlína Čuprová (RC JIMI Vyškov) Klára

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

Úastníci !" # Strana 1 (celkem 5)

Úastníci ! # Strana 1 (celkem 5) !" # $% Úastníci Výkonný výbor Sekretá Dozorí rada Hosté Omluveni Kamil Kleník, Ivan Králík, Vlastimil Pabián, Vlastimil Stehlík, Michal Janeba, Iva Šimeková Vlastimil Pabián omluven Jií Šmejkal Strana

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá v rámci péče o lidské zdroje projekt vzdělávání trenérských

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Zpravodaj. 105 4-5 / 2004

Zpravodaj. 105 4-5 / 2004 Zpravodaj. 105 4-5 / 2004 Kvten 2004 Obsah: Reprezentaní akce... 2-3 Termíny akcí.... 4 Ligové sout#že... 5-9 Informace STK. 10-11 Schválená hostování a p/estupy...11-15 Rozhodnutí STK..16-18 Rozhodnutí

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 1. Složení Rady mládeže Rada mládeže pracovala po celý rok 1998 v promnlivém složení podle náronosti jednotlivých

Více

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 3. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Milí tenái a tenáky asopisu,,a se ví!. Jaro už pomalu pichází a konec tetího tvrtletí ve škole bohužel s ním. ekají nás zase písemky a zkoušení. Ale

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?...

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?... Pondlí 29. záí 2014 dnes pes den: 19 až 23 C AKTUÁLN KOMENTÁE DATA TIŠTNÉ VYDÁNÍ ARCHIV PEDPLATNÉ INZERCE TIRÁŽ 23. 9. 2014 poslední aktualizace: 24. 9. 2014 09:24 S S S S S M velikost písm Chytlo se nám

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

ZÁVOD JE POÁDANÝ PI PÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROÍ 750. LET MSTA CHRAST HLAVNÍ SPONZOR:

ZÁVOD JE POÁDANÝ PI PÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROÍ 750. LET MSTA CHRAST HLAVNÍ SPONZOR: HLAVNÍ SPONZOR: ZÁVOD JE POÁDANÝ PI PÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROÍ 750. LET MSTA CHRAST H.S.H. Sport s.r.o. je spolenost s patnáctiletou tradicí v oboru sportovních poteb. Vedle sportester, hodinek a další sportovní

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Sešli jsme se zase po roce, abychom zhodnotili práci a innost naši organizace za uplynulý rok. Protože letos bude zpráva o nco delší, pejdeme k vlastnímu hodnocení.

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

íslo 08 roník 15, záí 2009

íslo 08 roník 15, záí 2009 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 1. 10. 2009 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 08 roník 15, záí 2009 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 24.9. 2009 Zastupitelstvo schválilo:

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŠÉFREDAKTORA REDAKCE SPORTU ČT

ÚVODNÍ SLOVO ŠÉFREDAKTORA REDAKCE SPORTU ČT ÚVODNÍ SLOVO ŠÉFREDAKTORA REDAKCE SPORTU ČT Opět přepisujeme dějiny Tedy přesně - světový hokej přepisuje dějiny a Česká televize je opět u toho. Poprvé za svou dlouhou historii se bude hrát mistrovství

Více

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Proč spolupracovat s ČBA Baseball má v České republice dlouholetou tradici. Tento sport se na našem území hraje téměř 100 let. V roce 2013 slaví společně

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004

Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004 Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004 Vypracoval Ing. Jaroslav Pulicar, upravil Bc. Roman Šedý Statut BZ 1.1. Bezpenostní zkouška APS R (dále jen BZ) slouží k ovení znalosti pravidel

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 ERVEN 2003 Vážení spoluobané, jaro už je tu a s ním i další íslo Telnického zpravodaje. Od minulého ísla nastaly urité zmny. Toto i další ísla budete i nadále dostávat do svých

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Propozice Sportovní víkend PEPA Opava 2012

Propozice Sportovní víkend PEPA Opava 2012 Propozice Sportovní víkend PEPA Opava 2012 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Poadatel: PEPA SPORT OPAVA, s.r.o., z povení VV SKFR Zámecký okruh 8, 746 01 Opava, telefon: +420 553 625 512 mob : +420 777 224 918 e-mail

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

! " #$#%&'%&'(&%& %&'%&'(&%&

!  #$#%&'%&'(&%& %&'%&'(&%& ! " #$#%&'%&'(&%& %&'%&'(&%& $ ZAÍZENÍ A VYBAVENÍ...6. Herní prostor...6.2 Rozmry...6.3 Ostatní vybavení...7 2 ÚASTNÍCI HRY...7 2. Družstva...7 2.2 Jednotlivci...8 3 DRUHY A ÁSTI HRY...8 3. Druhy hry...8

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím (23.11.2006, LISABON) Ceny nelegálních drog prodávaných na evropských ulicích v posledních

Více

CZECH OPEN 15. ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE. Vítězové soutěží jednotlivců budou pozváni na Winmau World Masters 2009.

CZECH OPEN 15. ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE. Vítězové soutěží jednotlivců budou pozváni na Winmau World Masters 2009. ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE ŘÁDNÝ ČLEN WORLD DARTS FEDERATION (WDF) WORLD WORLD DARTS FEDERATION 15. CZECH Mezinárodní šipkový turnaj OPEN WDF kategorie 3, BDO kategorie B, Zuiderduin Masters Pátek 6. listopadu

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE

Více

Projekt SOL v eské republice

Projekt SOL v eské republice Projekt SOL v eské republice Úvod Bezpenost silniního provozu, ochrana zdraví a ochrana životního prostedí mají jeden významný spolený prvek, jejich základem je zodpovdný pístup každého z nás k sob samému

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

b"ezen en 2009 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2

bezen en 2009 Vá&ení 'ten ái, Zvlá! zajímavé #lánky:!eské pedsednictví obrazem: konference o peshrani#ní spolupráci 2 S p e c i á l z a m!"en# n a D n y k r a j $ % R 06 b"ezen en 2009 06 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky: obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2 obrazem: galerie ze dne inovací 3 obrazem:

Více

Turnaj očima Hlavního organizátora Petra Fuksy: Melé o pořadí na 13. -24. místě se postaralo o rekord UBULODROMU.Sobota 8.2. - Melé a dohrávky o

Turnaj očima Hlavního organizátora Petra Fuksy: Melé o pořadí na 13. -24. místě se postaralo o rekord UBULODROMU.Sobota 8.2. - Melé a dohrávky o Turnaj očima Hlavního organizátora Petra Fuksy: Melé o pořadí na 13. -24. místě se postaralo o rekord UBULODROMU.Sobota 8.2. - Melé a dohrávky o pořadí na 13. -24. místě. Na neděli 8. 2. byly naplánovány,

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

ZÁZNAM z jednání Valné hromady SVL, 7.3.2008, Jihlava-St&ítež

ZÁZNAM z jednání Valné hromady SVL, 7.3.2008, Jihlava-St&ítež ZÁZNAM z jednání Valné hromady SVL, 7.3.2008, Jihlava-St&ítež Pehled úasti: Na jednání Valné hromady bylo pozváno s hlasem rozhodujícím po jednom delegátu z 18 klub$ a oddíl$, které se registrovaly pro

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Úvodník Hostivaská pehrada Poad o ekologii Návštva Strašnického divadla Školní sportovní liga Jaké bylo Vánoní tšení Nco pro zasmání Návrhy na novou úvodní stránku asopisu asopis, který vydává Základní

Více

Majetek společnosti - Víceúčelová hala

Majetek společnosti - Víceúčelová hala Výroční zpráva za rok 2014 Majetek společnosti - Víceúčelová hala Základní kámen víceúčelové haly byl položen 4. července 2002. Hala byla postavena v rekordním čase, její kolaudace proběhla 26. září 2003.

Více

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Název organizace: Dm dtí a mládeže Pelíšek Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí Právní forma: Píspvková organizace

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

Zápas o 3. místo na turnaji: Poraženi v semifinále Finále: i semifinále

Zápas o 3. místo na turnaji: Poraženi v semifinále Finále: i semifinále - 2 - PROPOZICE TURNAJE: Turnaje se z 4 8 skupin po 5 týmech Utkání ve skupinách budou hrána systémem každý s každým Z každé skupiny postupují 2 nejlepší týmy a 8 Lucky Loser do mezikola (24 tým ). V mezikole

Více

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s.

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. Poruchy chování Poruchy chování v dtství pedstavují pomrn

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Zpravodaj. 106 6 / 2004

Zpravodaj. 106 6 / 2004 Zpravodaj. 106 6 / 2004 erven 2004 Obsah: Slovo pedsedy... 2-3 Reprezentace žen v Itálii....4-5 London Cup.6 Zeister Slot 2004.7-9 Rozpisy ME juniorek a junior. 10-12 Radotín poádá PVP 13 Veteráni op3t

Více

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S.

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. OTE, a.s. VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. 16.-17.4.2014 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindlerv Mlýn Základní innosti OTE 2 Organizování krátkodobého

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

A T L E T I C K É S O U T Ž E 2 0 1 0

A T L E T I C K É S O U T Ž E 2 0 1 0 E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z A T L E T I C K É S O U T Ž E 2 0 1 0 (I. díl) DR. LIBOR VARHANÍK pedseda AS DUŠAN OLITORIS pedseda soutžní komise AS Obsah Strana Termínová listina 3 Rozpisy mistrovství

Více

Rozpis Brněnského městského přeboru družstev dospělých 2013-2014

Rozpis Brněnského městského přeboru družstev dospělých 2013-2014 Rozpis Brněnského městského přeboru družstev dospělých 2013-2014 1. Termíny a rozlosování: základní část Skupina A: 1 VSK VUT Brno 2 Badminton Česká 3. SKP Kometa Brno-RS badminton C 4. Spartak PBS Brno

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

28. 29. 4. 2012 Curlingová hala Komárkova 12, Praha 4 Roztyly

28. 29. 4. 2012 Curlingová hala Komárkova 12, Praha 4 Roztyly SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu pořádá Otevřené Mistrovství ČR v curlingu vozíčkářů 28. 29. 4. 2012 Curlingová hala

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Tisková zpráva Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Výnosy vzrostly o 7,9 %, vetn 2,5 % organického rstu Provozní zisk ve výši 746 milion euro, nárst o 8,1 % Nárst istého

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více