ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking Oficiální softballové sportovišt na OH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1"

Transkript

1 ZPRAVODAJ Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking Oficiální piktogram softballu na OH 2008 Podkladová fotografie pro piktogram softballu Oficiální softballové sportovišt na OH

2 Dámy a pánové, léto je pedevším ve znamení reprezentaních akcí, kdy se naše výbry úastní rzných mistrovských turnaj. Konfrontace s ostatními zemmi, a již v Evropi ve svt, je pro vývoj sportu velmi dležitá. Ukazuje totiž, kam jsme se v dané kategorii posunuli, jak jsme schopni hrát s tmi nejlepšími i na druhou stranu kde nám trochu ujel vlak. Jednotlivé akce se tak hodnotí nejen z pohledu koneného umístní, ale také z pohledu pedvedené hry i schopnosti bojovat se silnjšími týmy. Ob letošní mimoevropské akce máme již za sebou junioi se pedstavili na MS a ženy na Kanadském poháru. Vlastní hodnocení turnaj nechám na trenérech, kteí k tomu budou jist mít co íci. Nicmén bych se u každého turnaje rád zastavil krátkou poznámkou. Velmi pozitivn se ukázalo rozhodnutí Petra Bednáe cestovat na MS a pinášet zápasy našeho týmu nejen on-line, ale také velmi fundovan. Zato mu patí velký dík, nebo tímto smrem bychom se mli vydat, máme-li náš sport zviditelovat. I proto v obdobné roli pocestuje na ME muž Pavel Kožený a na ME juniorek Jakub Staík. Zpt však k samotnému MS. Vedle nebývale velkého množství chyb se naplno odhalila naše nejvtší slabina nadhoz. Na turnaji spoléhali trenéi pouze na jediného nadhazovae, kterému se ješt úvod turnaje nevyvedl na 100%. V mužské linii tak v našem systému výchovy hrá zcela schází samostatný a jasný program výchovy nadhazova, jaký funguje v ženské linii. Budeme-li chtít nadále hrát v mužském evropském softballu první housle, budeme se muset vnovat výchov nadhazova. To co nám chybí je dostatené množství nadhazova na stední a vyšší úrovni, ze kterých by se pak rekrutovali ti nejlepší. To by ml být cíl takového programu. Nastavení a spuštní takového programu je úkol pro vedení svazu. Spoléhat na to, že se nám nkde nco urodí k dlouhodobému úspchu nepovede. Naopak vystoupení našich žen na jednom z nejlepších turnaj na svt bylo z našich dosavadních vystoupení urit nejúspšnjší. Z 9 utkání jsme vybojovali celkem 4 vítzství, což se nám nikdy ped tím nepodailo a poprvé jsme postoupili mezi posledních 8 do play off. Nicmén i zde se ukazuje uritý rys. S klubovými týmy i regionálními výbry jsme hráli velmi vyrovnané a partie pevážn s vítzným koncem. tyikrát jsme nastoupili také proti národním týmm, úastníkm Olympijských her v Pekingu, a odešli jsme vždy jasn poraženi rozdílem. A nejen to, nedokázali jsme proti tmto týmm ani jednou skórovat. V tchto tyech zápasech jsme zaznamenali pouze 4 hity a ukazuje se, že svtové nadhazovaky jsou pro nás velmi vysoko. Budeme-li chtít hrát s nimi vyrovnan, musíme je astji potkávat a hrát proti nim.vdomí toho, že budeme schopni skórovat proti tmto týmm, bude jist psobit i na psychiku hráek a budou pak v obran odolnjší. Na tom bude teba pracovat, abychom uspli na ME píští rok, které je kvalifikací na MS. A co nás eká v nabitém lét? Pedn je to ME muž v Kodani, které je zárove kvalifikací na MS 2009 v Kanad. Rozpis turnaje naleznete uvnit Zpravodaje a jak jsem již zmínil, mžete se tšit na reportáže z ME od našeho zvláštního reportéra. Již v této chvíli si mžete na portálu eský softball udlat obrázek o našich reprezentantech v individuálních medailoncích. Naše juniorky eká ME v nmeckém Deggendorfu ( srpna). Vzhledem k pomrn blízké vzdálenosti oekávám velkou výpravu eských fanoušk. Velká peripetie potkala naši nejmladší reprezentaci žáky. Po odstoupení Polska z poadatelství MS juniorek minulý rok se Polsko nebylo schopno vyrovnat ani s poadatelstvím ME žáky a msíc ped turnajem na poadatelství rezignovalo. Vzhledem k mimoádnému asovému presu a snaze zachránit tuto akci zvlášt pro naše holky jsme se rozhodli nabídnout areál v Kri a uspoádat tento turnaj. Nakonec bude turnaj sice jen o 4 týmech, zato však velmi kvalitní. Vedle našich holek pivítám od 19. do 23. srpna také Holananky, Rusky a Anglianky. To však ješt není vše. Letní sezónu mezinárodních turnaj koní tradin evropské poháry a vechách letos uvidíme 2. V Havlíkov Brod se za úasti 8 tým odehraje Pohár vítz pohár muž. V Praze na Joudrs, SaBaTu a v Neratovicích bude k vidní špikový ženský klubový softball 20 tým se pedstaví v obou skupinách Poháru mistr evropských zemí. Takže v lét se máte na co tšit. Gabriel Waage 2

3 Co najdete v tomto ísle: Slovo pedsedy SA 2 Úvodník k innosti reprezentací v lét Složení reprezentace muž ped ME Informace o národním družstvu muž ped ME 5 Mistrovství Evropy muž Mládežnická mistrovství Rozpis Mistrovství Evropy muž Úast reprezentace žen na Canada Cupu Úast reprezentace R na Slow-pitch ME ME hráek do 22 let, juniorek a žáky 23 Píprava týmu juniorek na ME 2008 v Nmecku 26 Informace o podzimním turnaji juniorek v USA 27 Zpráva hlavního koue o MS junior Výsledky školních lig 2008 v jižních echách 30 Dozvuky MS junior Výsledky Pražského softballového týdne 34 Výsledky MS junior Letní nadhazovací kemp Komentáe k nejvyšším soutžím 38 Pozvánka na turnaj kadetek do Pardubic 40 Zpráva o MR ve smíšeném Slow-pitch softballu 41 Ohlédnutí za MR kadet oima poadatele 42 Nabídka bezplatné prezentace sportovníinnost 42 Pipomenutí softballu na OH 2008 v Pekingu 43 Rozpis softballového turnaje na OH 2008 v Pekingu 44 Podkování za netradiní softballovou akci 44 Zápis z jednání Disciplinární komise SA 45 Pozvánka na Lázeský softballový turnaj 46 Prezentujte svou innost ve Zpravodaji SA 47 Magdaléna Loudová na Canada Cupu Stíbro na MS junior vybojovali Kanaané. Letní softballové menu: Olympijské hry, Mistrovství Evropy muž, Mistrovství Evropy hráek do 22 let, Mistrovství Evropy Juniorek, Mistrovství Evropy žáky. Staí si jen vybrat!!! 3

4 Reprezentace mají plné léto práce Junioi již mají své MS v kanadském Whitehorse za sebou. Výsledky a komentáe jste etli v minulém ísle. V tomto vydání se seriál dopluje krom Bedlových poznatk i o kompletní výsledkovou ást. Bronzové medaile získal náš výbr na ME ve smíšeném slow-pitch softballu ve Velké Británii. Southampton mohl vidt naše barvy ve finále, ale tsná porážka v play-off s Irskem má bronzový nádech a o lesklejší kovy hrály týmy z Ostrov. Více se dozvíte od len naší výpravy, kteí o svém vystoupení publikovali. Ženy R si na Canada Cupu nevedly vbec špatn. Turnaj ml silné obsazení v týmech olympijských (Kanada, Chineese Taipei, Japonsko, Austrálie, Venezuela). Zbývající celky (pedevším americké) byly ale pro nás hratelné a tak jsme v naší skupin seriózn bojovali o postup do play-off. Vedoucí týmu Pavel Kivák pinášel bhem turnaj kvalitní reportáže s množstvím pkných fotografií. Na dalších místech zpravodaje naleznete i rozpisy evropských mistrovství, která s uskutení v msících ervenci a srpnu. ekají nás chronologicky : ME muž v Dánsku ME hráek do 22 let v Itálii ME juniorek do 19 let v Nmecku ME žáky do 13 let v Praze - Kri Pipomeme i Evropské poháry : PMEZ muž v Belgii za úasti Chomutova PVP muž v Havlíkov Brod a Pardubicích s úastí Radotínského SK a Hroch z Havlíkova Brodu PMEZ žen v Praze Joudrs, SaBaT, Neratovice za úasti týmu Joudrs Praha PVP žen v Itálii (Bollate) za úasti SaBaTu Praha MD Složení reprezentaního týmu muž ped ME 2008 Jméno íslo dresu Posty v obran Klub Datum narození Benda Tomáš 5 OF Painbusters Most / Tempo Praha Bíža Matj 40 C Tempo Praha Brabec Jií 14 IF Tempo Praha Breník Jaroslav 23 P Radotínský SK Jetmar Aleš 24 P Radotínský SK Kolkus Patrik 28 IF Tempo Praha Koukolík Kamil 1 IF Slavia VŠ Plze Mateanka Zdenk 13 OF Snails Kunovice Matuška Roman 63 OF, P Beavers Chomutov/Centrals (NL) Mertl David 4 C, IF Spectrum Praha Müller Jaroslav 33 P Hroši Havlíkv Brod Nezbeda Jií 78 OF Painbusters Most / Chomutov Petr Tomáš 2 IF Spectrum Praha Pospíšil Jan 27 IF Spectrum Praha Svoboda Václav 99 IF Beavers Chomutov Vácha Petr 22 OF Spectrum Praha Vrba Jakub 39 C, IF Beavers Chomutov

5 Reprezentace muž hlásí: Jsme pipraveni Poslední sraz mužské reprezentace ped odletem na nadcházející Mistrovství Evropy v dánské Kodani, probhl v Chomutov na hišti místních Beavers ve dnech ervenec Tým se sešel pod vedením trenér Kasala a Nováka prakticky kompletní. Celý cyklus pípravy, v nmž nechyblo mení sil na turnajích v Argentin a Holandsku, zakonilo minisoustední zamené na doladní taktiky v obran i v útoku. Nechybly ovšem ani ostré sprinty a bh po metách, dsledné dohrávání aut a souboje o každou metu i aut. Soutživost, dobrá nálada a týmový duch nešlo pehlédnout. Po sobotní polední pestávce ekalo na hráe malé pekvapení v podob zajímavé zmny v tréninkovém programu. Pro nkteré zpestení odpoinku, pro jiné mírné narušení klidu. Reprezentanti se museli chvíli vnovat zodpovídání dotaz pro média. Vedení týmu pro n pichystalo také oficiální focení a to hned v další tréninkové pestávce. Poté, deštm pokropené, hišt nabídlo prakticky totožné podmínky, které mohou na tým v Dánsku ekat, což kladn hodnotili i trenéi. Na otázku, zda píprava probhla podle plánu byla jasná odpov. Ano, jsme pipraveni, jedeme vybojovat medaile a kvalifikovat se na mistrovství svta v píštím roce, ekl Pavel Kasal. Letošní ME je souasn kvalifikací na píští Mistrovství svta, kam postoupí první ti týmy v koneném zútování. eská reprezentace patí jako obhájce prvenství k favoritm turnaje. K tradiní evropské špice jsou azeni i domácí Dánové, do poadí na pedních místech urit promluví Holanané. Nelze zapomenout na Brity, kteí pijedou pravdpodobn posíleni o naturalizované Ameriany. Na ME budou poslední týden v ervenci ( ) také bojovat reprezentace Belgie, Chorvatska, Izraele a Slovenska. Nominovaní hrái na ME 2008 : Benda, Bíža, Brabec, Breník, Jetmar, Kolkus, Koukolník, Mateanka, Matuška, Mertl, Müller, Nezbeda, Petr, Pospíšil, Svoboda, Vácha, Vrba. PK. Mistrovství Evropy muž 2008 ME muž bude jist nejvýznamnjší letošní evropskou akcí. Nejde jen o evropské medaile, ale pedevším o kvalifikování se na MS v Kanad, kam postupují z ME první ti celky. Naši jist budou patit mezi favority turnaje. Urit bychom nechtli na svtové pehlídce chybt, ale konkurence tu je a o ti místa se patrn poperou tyi tradiní celky. Krom Dán, Holanan a našich se budou snažit postoupit i Briti. Jist se budou opírat o hráe jiné národnosti s britským pasem. Ale na to jsme si již zvykli a uvidíme, zda pedstaví nkoho nového neokoukaného. Náš tým se bude muset obejít bez nejlepšího evropského nadhazovae Luboše Vrbenského. A má vynikající formu, letos si dává reprezentaní pauzu. V nominaci dále nenajdete Jaroslava Mikulce (oekává rodinu), Jana Pibyla, Jana ermáka, Luboše Procházku, kteí v letošním roce neprojevili zájem reprezentovat. Náš tým absolvoval soustední v Chomutov a v 10:50 odlétá do Kodan. Pílet do Prahy je naplánován na nedli 3.8. ve 14:20. Výprava bude ubytována v hotelu Oceán, což je vila pro 22 osob, která slouží jako školící stedisko jedné banky. Stravu bude zajišovat šéfkucha Pavel Marek z Havlíkova Brodu, který již vail ve Francii 2004 juniorkám a juniorm a také juniorkám v Itálii S našimi chlapy se budou stravovat i hrái ze Slovenska, kteí svým busem vezou i velkou ást proviantu a kuchaského vybavení. A taky snad naloží i hrací míe pro celý šampionát. Doprava mezi letištm, hotelem a hištm bude v rámci šetení zajišována pšky. Ti movitjší si budou moci zapjit ve veejných stojanech bicykl (stylem jako vozík u nás v sámošce). Hlavní coach Mike Stapleton picestuje do Kodan z íma v nedli ve 22: pak letí Mike s naší výpravou do Prahy, kde bude jeden týden, než se vydá na ME juniorek do Deggendorfu. Vedení výpravy: Pavel Kasal, Petr Novák, Miroslav Dolejš Kuchaská skupina: Pavel Marek, Marcela Kováová A také letí Gabriel Waage jako funkcioná ESF. MD 5

6 Herní program eského týmu na ME 2008 Pondlí :00 R Slovensko 17:30 Slavnostní zahájení Úterý :00 Chorvatsko R 18:00 R Dánsko Steda :00 Izrael R 15:30 R Holandsko tvrtek :30 R - Belgie Pátek :00 Velká Británie R Play-off 15: : Sobota :00 P-V 16:00 Finále a slavnostní zakonení Informace o ME budou zveejovány na Informace k mládežnickým mistrovstvím 2008 P-SA rozhodlo o pesunutí termínu M-R juniorek na (nedle a pondlí). Pvodní termín byl v Kostelci nad Orlicí. Dvodem je konání PMEZ žen v Praze. Cílem pesunu turnaje na nedli a pondlí je pesvdení len P-SA, že je dležité umožnit všem lenm SA shlédnutí play off jedné z nejlepších akcích v rámci ESF. Trenéi SCM navíc využijí rozhodnutí P-SA k poádání pozorovacích sraz (observing camp) SCM práv bhem pátku a soboty pi PMEZ žen. STK SA vydala model rozpisu M-R juniorek (ješt ped OPEN Pohárem juniorek) tak, aby bylo zjevné, jak se bude podzimní mistrovství hrát. Tento model byl úastníkm OPEN poháru rozeslán. A protože se kvalifikovalo všech 8 eských úastník, doufejme, že si družstva letošní systém MR opravdu užijí. Bohužel Klackai Kostelec nad Orlicí sdlili, že v termínu nedle + pondlí nejsou schopni mistrovství uspoádat. KM a STK tak budou muset najít nové djišt této významné akce pro elitní juniorské celky vr. Žáci se utkají na svém MR v Havlíkov Brod koncem záí ( ). Pihlášeno je celkem 9 tým, což je poet neekan veliký. A jist se bude muset hrát již od asného páteního rána. Rozpisy MR juniorek, kadetek a žák pineseme v první polovin srpna. MD Reprezentace žen na Canada Cupu Rozhodí Rostislav Vedlich na MS junior

7 Rozpis Mistrovství Evropy muž 2008 Sunday Technical Meeting & Bat Control - (2 delegates per team) ID Control - Bring team roster and passports/ids of all players Monday 28 Field A Field B 12,3 1 Netherlands - Israel 13 2 Czech Republic - Slov akia 15 3 Belgium - Great Britain 15 17,3 T-Ball Event on the astro-turf warm-up area OPENING CERIMONY on field A 18 4 Denmark - Croatia Tuesday 29 Field A Field B 10 5 Croatia - Czech Republic 10,3 6 Belgium - Slov akia 12 7 Great Britain - Netherlands 12,3 8 Israel - Denmark 14 9 Slov akia - Croatia Netherlands - Belgium 16,3 11 Israel - Great Britain Czech Republic - Denmark Wednesday 30 Field A Field B Israel - Czech Republic 10,3 14 Netherlands - Slov akia 12,3 15 Croatia - Great Britain Slov akia - Israel 15,3 17 Czech Republic - Netherlands 17,3 18 Denmark - Belgium Thursday 31 Field A Field B Croatia - Israel 10,3 20 Great Britain - Denmark 12,3 21 Czech Republic - Belgium 13 "Live Pitching Event" on Field B Slov akia - Great Britain 17,3 23 Denmark - Netherlands Belgium - Croatia Friday 1 Field A Field B Denmark - Slov akia 12,3 27 Belgium - Israel Play-offs 15,3 29 a3 - a4 17,3 30 a1 - a2 10,3 26 Netherlands - Croatia Great Britain - Czech Republic Winner to the Final - Loser is 4th Winner to Grand Final - Loser to Final Saturday 2 Field A Loser 30 - Winner 29 13,3 32 a7 - a8 13, Winner 30 - Winner 31 End + 20 min. CLOSING CEREMONY on field A Ev ening Winner to Grand Final - Loser is 3rd Winner is 7th - Loser is 8th Field B: European Fastpitch Grill Party at the Venue- more inf o will f ollow Womens' national team vs. Select Team Winner is 1st - Loser is 2nd 7

8 Národní tým žen eské republiky se zúastnil jednoho z nejlepších turnaj svta - Canada Cupu 2008 Reprezentace žen se pipravuje na kvalifikaní ME, které se uskutení píští rok ve Španlsku. Pípravným turnajem v letošním lét se stal jeden z nejlepších turnaj svta - Canada Cup. Celkem 6 utkání odehrály naše reprezentantky bhem ervence v ervené skupin. A tím jejich putování prestižním turnajem neskonilo, dívky si vyzkoušely i vyazovací ást. Již tradin pinášíme na dalších stranách Zpravodaje první informace o turnaji formou zpráv zveejnných na internetových stránkách SA tak, jak pinesl své poznatky Pavel Kivák. Canada Cup Úastníci Alabama Gold (USA) Chinese Taipei Gold Coats Hurricanes (USA) Japonsko Venezuela Washington Absolute Blast (USA) White Rock Renegades (Kanada) Austrálie eská Republika Kanada Nor Cal Assault (USA) Oregon Elite (USA) Sichuan Club (ína) White Rock Renegades Youth (Kanada) Letošní 15. Canada Cup ml píchu posledního velkého pedolympijského testu ve svtovém fastpitch softballu. Mezi trnácti týmy v hlavní soutži se po šesti letech opt pedstavila i reprezentace eské republiky. eské hráky nastoupily postupn proti olympijským týmm Austrálie a Kanady, ínským Sichuan club a americkým výbrm Oregon Elite, Nor Cal Assault, White Rock Renegades Youth... eskou republiku reprezentovaly tyto hráky: Eliška erná - Pojerová (echie Praha/SaBaT Praha) Kateina Hálová (Slavia VŠ Plze/SK Joudrs Praha) Tereza Jakešová (SK Joudrs Praha) Monika Janotková (VSK Technika Brno/Azzanese Softball) Petra Kalevová (SK Joudrs Praha) Kristýna Kalinová (SaBaT Praha) Jitka Marešová (TJ Tempo Praha) Magdaléna Loudová (SK Joudrs Praha) Lucie Petrásková (Softball Pardubice/SaBaT Praha) Dina Pfeiferová (SK Joudrs Praha) Petra Praveková (SK Joudrs Praha) Eva Rendlová (SK Joudrs Praha) Eva Rychtaíková (SK Joudrs Praha) Lenka Spurná (Kr Altron) Jana Vacíková (SK Joudrs Praha) Realizaní týmeské reprezentace na turnaji: Tomáš Kusý (SK Joudrs Praha) - Hlavní kau Pavel Kivák (Snails Kunovice) - Asistent hlavního kaue Heda Klímová (TJ Tempo Praha) - Technický vedoucí Radim Jebavý - Kondiní trenér Petra Sobotková - fyzioterapeut 8

9 CANADA CUP Pílet Napsáno: v 09:35 Ženská reprezentace se ve stedu 9.7. vydala na jeden z nejlepších ženských turnaj na svt Canada Cup, který se každoron koná ve Vancouveru. Po 6-leté pauze, tak opt mže pomit síly s nejlepšími hrákami svta. Turnaj je skvle obsazen. 5 úastník, kteí se pedstaví na OH v ín (Kanada, Japonsko, Venezuela, Chinese Taipei, Austrálie) je doplnno o výbry region z USA a Kanady. Celkem 14 tým je rozdleno do dvou 7-lenných skupin. Do závreného play-off postupují 4 nejlepší týmy z každé skupinu. Naše výprava vyrazila z Prahy se spoleností British Airways ve 12,50 do Londýna s následným pestupem na letišti Heathrow. Tsn ped pistáním však musel pilot otoit letadlo zpt, protože nad letištm zuila bouka a zaal kroužit nad Londýnem. Následn nás vystrašil oznámením, že pravdpodobn vybere njaké jiné letišt, kde nechá svého železného ptáka dosednout. To nebylo moc píjemné, protože do odletu našeho letadla smr Vancouver zbývaly jenom 3 hodiny. V poslední chvíli nás Heathrow pece jenom pijalo, i když za nízké oblanosti a hustého dešt. Trochu jsme ze zaali bát, zda vše bude probíhat dle plánu. Pedevším naše zavazadla mohla být v ohrožení. Naše letadlo nakonec vyrazilo smrem ke starovací ploše s hodinovým zpoždním. V poslední chvíli se však otoilo a vrátilo se zpt na stojánku. Údajn kvli njakému problému se zavazadlovým prostorem. Možná naše zavazadla ležely nkde na vozíku a naposlední chvíli si nkdo vzpoml je tam pihodit. A možná taky ne. Takže se náš odlet nakonec opozdil o dv celé hodiny. Vancover nás po devíti hodinách pivítál krásným poasím a pomrn teplým veerem. Hezké a útulné letišt nám navíc vydalo veškerou bagáž, takže jsme si nic dalšího nemohli pát. To nás však ještekalo ubytování. Dm nad oceánem byl bydlištm již jedné z pedchozích výprav z R. Od poslední návštvy se však zmnil k nepoznání. Pvodní stavba byla stržena a byla nahrazena obrovským hradem, za který by se nemusel stydt ani majitel PPF i OKD. V souasnosti není stále hotov, takže majitel, jinak podnikatel s eskými koeny, v nm doposud nebydlí. Naše poteby však spluje dokonale. Nkolik pokoj, které máme k dispozici, je vybaveno nadstandarním sociálním zázemím. Máme k dispozici praky, pln vybavenou moderní kuchyni a spoleenskou místnost s megavelkou televizí a dvd. Venkovní pohled z terasy na oceán pak pln nahradí i pítomné pracovníky stavitelské firmy, kteí se zde pohybují. Dnes odpoledne nás ekají dva pípravné zápasy, které mají sloužit k seznámení s prostedím a úrovní soupe. Cílem turnaje je pedevším získávání zkušeností, které bude teba do boj proti nejlepším evropským týmm na ME, které se píští rok koná ve Španlsku a je zárove kvalifikací na MS v roce Takže dostanou všechny hráky dostatek píležitostí. Bez ohledu na výsledek chceme pedvádt kvalitní hru, za kterou se nebudeme muset stydt. 9

10 CANADA CUP pípravné zápasy Napsáno: v 11:06 Ženská reprezentace dnes sehrála dva pátelské zápasy. V prvním porazila White Rock Renegades 5:1, ve druhém s Gold Coast Hurricanes odešla poražena 3:10. Ranní režim dne byl volnjší, protože se hráky potebovaly vyrovnat s asovým posunem. Proto byl dopolední program odpoinkový. Nkteré vyrazily na pobeží, kde poídily nkolik fotografií. Pak se konal sbr mušlí a hledání krab. Posledním bodem na programu oceánské výpravy bylo házení žabek. Celé dopoledne probhlo v pohod až na náhlé onemocnní kondiního trenéra Radima Jebavého, který ml horeku až 38,2! Naštstí se ji, díky péi tém všech len výpravy, podailo snížit na 36,9 a kompletní tým tak mohl vyrazit do Softball City na dva pátelské zápasy. Do zápas zasáhly všechny hráky s vyjímkou Moniky Janotkové, která má drobné zdravotní potíže a byla držena v klidu. Proti White Rock Renegades jsme tak vybhli v této sestav: Pfeiferová DP, Jakešová 4, Hálová 7, Pojerová 6, Kalevová 3, Loudová 8, Rendlová 9, Rychtaíková 5, Praveková 2. Na nadhozu se pedstavila Jana Vacíková, která podala velmi dobrý výkon a po celý zápas brzdila útok soupee. 10 SO je dobrým vkladem do následujících dní. Také ostatní hráky v obran hrály po celý zápas tém bezchybn. Bohužel naše jediné E potrestal soupe bodem. Na to se budou muset hráky pipravit, že na této úrovni se ani jedna chyba neodpouští. Náš útok pak systematicky tlail na obranu soupee a to pinášelo ovoce. Hned v úvodní smn se nám podailo skórovat. Po dvoumetovém nabíhaném odpalu Diny Pfeiferové a následné krádeži se ji podailo stáhnout díky SF odpalu Katky Hálové. Další bod pinesla 3.smna, kdy Terezu Jakešovou z 2M poslala dom Eliška Pojerová. Hned v následující smn jsme pidali další bod, kdy dobhla Eva Rendlová díky Pete Pravekové. Poslední body jsme pidali v 5.smn, kdy na PB dobhla Katka Hálová a následn na hit Madly Loudové Eliška Pojerová. Konený vysledek 5:1 pln odrážel výkony na hišti, kde jsme byli lepší ve všech smrech. Na hrákách byla vidt chu a odhodlání, které se na výsledku pozitivn projevilo. Po 2 hodinách, tedy 20,30hod místního asu (5,30hod eského) jsme nastoupili proti celku Gold Coast Hurricanes. Ten tsn pedtím prohrál s Venezuelou. Proti nám však postavil výrazn lepší nadhazovaku, která k dobré rychlosti pidala i slušné rotace a dobrou kotrolu. Ve spolupráci s krátkou aklimatizaci, kdy nkteré hráky v závru tém usínaly na lavice, únavou, chladnem a umlým osvtlením, byla pro nás nadhazovaka tžkým oíškem. Skórovat se nám podailo ve 3.smn, kdy jsme odpovídali na pedchozí 3 body soupee. Naše body zaídily Petra Praveková a Lenka Spurná. Soupe však ihned pidal další 3 body. Pedevším skupinka 4 levých pálkaek za sebou nám dlala velké problémy. Krátké míe bylo nutno hrát s maximálním nasazením a bezchybn a to se nám ne vždy dailo. Soupei se podailo plnit pole a poté silovou pálkakou bžce stáhnout z met. Naše obrana se nevyvarovala chyb a tak skóre na stran soupee utšen narstalo. Konený výsledek 3:10. Naše sestava: Pfeiferová 9, Jakešová 4, Hálová 7, Pojerová 6, Kalevová 3, Petrásková DP, Marešová 5, Praveková 2, Spurná 8. Nadhazovala Kristýna Kalinová, kterou od 5. smny stídala Lucka Petrásková. Zítra máme volno ped sobotním ostrým startem s domácí Kanadou. Úkolem je si odpoinout a vyrovnat se s asovým posunem. Na programu bude pravdpodobn také prohlídka Vancouveru. Všichni pozdravují do vlasti. CANADA CUP Volný den Napsáno: v 18:39 V pátek jsme se probudili opt do krásného dne. Neekal nás zápas, takže hlavním cílem byl aktivní odpoinek. Ráno byl na programu krátký výklus s protažením. Radim holky vytáhl na hišt místní základní školy, kde si daly kratikou hru s fresbee a pak následovalo protažení s expandery. Po obd byla v plánu prohlídka Vancoveru. Poadatelé nás plánovali dopravit k vlaku - Skyline. Když se to dozvdl náš mecenáš a ubytovatel Russ Cmolik, okamžit vzal telefon a objednal autobus i s prvodcem, který se o nás celý den staral. Marn jsme se snažili odmítnout, ale nešlo to. Vnuje se nám opravdu do nejmenšího detailu. Holky ho chtly pozvat nkterý veer na posezení, že by nco uvaily. 10

11 ekl, že je to vynikající nápad a okamžit objednal veei v centru Vancouveru. Takže jsme se snažili opt odmítat, ale opt jsme to nedokázali. Doporuil nám výlet na Grouse Mountain. Jedná se o horu nad Vancouverem, na kterou se dá vybhnout asi za hodinu. Vzhledem k dnešnímu zápasu s Kanadou to však Radim zakázal. Jedná se totiž o pevýšení 900m. Russ neváhal a vytáhl z kapsy peníze a ekl, že tam vede gondola a tady máme na ni peníze. K tomu pidal pro každého ješt njaké kapesné, aby se nám den ve mst líbil a užili si ho. Naše odmítací Canada Cup 2008 pokusy jako vždy nebyly úspšné. Rozlouil se s námi s tím, že nás eká veer v italské restauraci. Russ je asi 60-ti letý podnikatel, který se narodil v Kanad. Jeho ddeek pocházel z Rožmitálu a odešel do Ameriky po 1.svtové válce. Jeho podnikání je v souasnosti zameno na prodej stavebních stroj. Bagry, jeáby, nakladae a nevím co ješt, prodává po celém svt. Ped 14-ti dny si koupil novou helikoptéru a dnes bude poprvé pilotovat. Na stejném míst jako souasný dm stál pedchozí, ve kterém ženská reprezentace bydlela v roce Ten již dávno nestojí. Russ pikoupil nkolik pozemk a celý hrad zvtšil. Pistavuje další budovy a celé sídlo bude po dokonení opravdu nádherné. Ve 12 hodin dorazil James se svým busem. Vyrazili jsme smrem do centra. Ranní protažení unavilo kondiního trenéra natolik, že si musel jít lehnout a po zbytek dne odpoíval. A prý ml zase horeku. Chudák. Asi 37,2 C. Snad nepostihnou podobné problémy taky našeho šéfa Tomáše, který leží hned vedle nho. Naštstí to vypadá, že všechny jeho buky jsou naklonovány softballem a žádny virus je nemže porazit. Taky Moniku jsme nechali projistotu doma. První zastávkou byl Elizabeth Park. Jedná se o pahorek, z kterého jsou výhledy na msto. Vancouver je pístav na pobeží Tichého oceánu, založený roku Ve stejném roce do msta dorazila Transkontinentální železnice. Protéká jím eka Fraser, která spolen se zálivy tvoí krásné prostedí pro život. Msto je uzaveno mezi vrcholky hor, které dosahují až 3000m. Všude je plno zelen a vše psobí velmi uklidujícím dojmem. Po prjezdu centrem, které tvoí nkolik mrakodrap a nejstarších budov, jsme zamíili ke Grouse Mountain. Gondola nás vyvezla na vrcholek, ze kterého byly úžasné výhledy na msto a oceán. Kopec slouží zárove jako lyžaské stedisko, takže se všude povalovaly zbytky snhu. Krátká procházka po okolí byla zakonena fotografováním medvd. Závrená zastávka patila Stanley Parku. Jedná se o nejvtší mstský park a zárove nejkrásnjší. Rozkládá se na poloostrov v samém centru msta. Celý se dá projet na kole nebo in-linech. V sedm hodin jsme dorazili k restauraci La Terazza. Naše obava, že se bude jednat o luxusní restauraci se pln potvrdila. Fotografie na stnách nám ihned prozradily, že ji navštvují ti nejvýznamjší lidé svta. Každý z nás se cítil malinko nesvj, ale všechno dopadlo bez problém. Jídlo bylo opravdu vynikající. Dom jsme se vrátili píjemn unavení, takže den splnil svj úel do posledního zbytku. Dnes nás eká zahajovací zápas proti domácí Kanad. Oekává se plný stadion, tedy asi 3000 divák. Všichni se už moc tšíme a víme, že budeme dstojným soupeem domácího olympijského týmu. CANADA CUP Zápas s Kanadou se nám nevydail Napsáno: v 04:19 Náš úvodní zápas turnaje proti domácí Kanad se nám vbec nevydail. Po nepovedeném výkonu pedevším v obran jsme prohráli 0:10. Vzhledem k tomu, že soupe tohoto výsledku dosáhl ve 3.smn a na turnaji platí rozdíl o 10 bod již od 3.smny, byl zápas pedasn ukonen. 11

12 Po dobrých výkonech v pípravných zápasech vládl v našich adách mírný optimismus. Chtli jsme odehrát dobrý zápas, za který bychom se nemuseli stydt. Bohužel se nám to nepodailo a nabuzenému soupei jsme nedokázali vbec vzdorovat. Ješt pi rozcvice, která se koná na hištích mimo areál, vše vypadalo v poádku. Hráky vypadaly bojovn a odhodlan. Ale po píchodu na stadion se do našich ad vloudila nervozita, která s blížícím se zaátkem rostla. Stadion byl pochopiteln zaplnn a kapacita 3000 diváku byla tém vyerpána. Když se k tomu pidal i velmi kvalitní komentá, dosáhla nervozita vrcholu. Pece jenom nám zkušenosti s atmosférou a se soupei startující pravideln na OH schází. Po nástupu, zakoneném kanadskou hymnou zpívanou mladou pvkyní, jsme vybhli v této sestav: Dina Pfeiferová 7, Tereza Jakešová 4, Kateina Hálová DP, Eliška Pojerová 6, Eva Rendlová 9, Madla Loudová 8, Petra Kalevová 3, Eva Rychtaíková 5, Petra Praveková 2 a na nadhozu Jana Vacíková. Bylo jasné, že dobrého výsledku mžeme dosáhnout jenom výkonem na hranici možností. Ale ten jsme nepodali. Pedevším v obran byl náš výkon špatný. Nadhazovaky nemly svj nejlepší den. Ani stídající Kristýna Kalinová nedokázala kanadskou stelbu pibrzdit. Navíc se k tomu pidalo velké množství chyb. Ani útok nám píliš nevyšel. Všechny hráky dostaly díky rozdílu pouze jeden start. Je pravda, že vtšina dokázala nejlepší nadhazovaku soupee kontaktovat, ale na hit to nestailo. Nadhozy kolem 110km/hod s velmi dobrou rotací a pesností jsou pro nás stále obtížné. Víme, že jsme si vybrali novákovskou da a že v dalších zápasech pedvedeme výkon, na který máme. CANADA CUP Porážíme Oregon Elite 2:1 Napsáno: v 06:02 Ve druhém utkání jsme nastoupili proti týmu Oregon Elite. Vzali jsme si pouení ze verejší porážky s Kanadou a bezchybný bojovný výkon nás pivedl k vítzství. Náš tým se zmnil k nepoznání a po zápase sklidil pochvalu na všech frontách. Vtšina divák a organizátor nás pravdpodobn po verejšku zaadila do skupiny slabších celk. Dnešní výhra, navíc po dobrém výkonu, je však pesvdila o opaku. Všichni lenové výpravy se už dali dohromady, takže na zápas, který se hrál v 10,30 místního asu, jsme vyrazili v kompletním složení. Monika Janotková byla poprvé pipravena do hry a také kondiní trenér se pomalu dostává do formy. Už dokonce unese plný barel s pitím. Holky se sice nabízely, že ho odnesou, ale Radim se rozhodl obtovat pro tým i za cenu vysokých teplot. Už na rozcvice bylo jasné, že se nám podailo setepat verejší tvrdou porážku. Holky byly dobe nabuzené a oba tréninkové nadhazovae, Toma a Pavlika, doslova rozstílely. Také z nadhazovaek vyzaovalo odhodlání. K zápasu jsme vybhli v této sestav: Dina Pfeiferová 7, Tereza Jakešová 4, Monika Janotková 2, Eliška Pojerová 6, Petra Kalevová 3, Madla Loudová 8, Lucka Petrásková DP, Jitka Marešová 5, Lenka Spurná 9. Nadhazovat zaala Kristýna Kalinová. První smna byla z obou stran bez obsazené mety. Na zaátku té druhé jsme zaútoili. Elišce se podailo vystát BB. Pro posun jsme zvolili jako první variantu útonou ulejvku. Ta se Pete Kalevové skuten podaila a ve spojení s následnou chybou dobhla Eliška pro bod. Petra zstala na 3M, z které ji sebeobtovacím odpalem stáhla Lucka Petrásková. Soupe se ihned snažil odpovdt. První pálkaka obsadila metu po nechycení tžkého luftu. Mimochodem to byla naše jediná chyba v zápase. Poté vystála pálkaka po dlouhém boji BB. Následovala sebeobtovací úlejvka do luftu. Za stavu jedna dva pišel vysoký odpal do vnitního pole. Díky sluníku nám však mí upadl, ale stihli jsme zahrát nucený aut na 3M. Vzhledem k tomu, že rozhodí nevyhlásil vnitní chycený, byla naše reakce správná. Bžkyn si sundala helmu a odešla na laviku. Z té ji rozhodí vytáhl dodateným ohlášením vnitního chyceného a piznáním 3M, protože jsme hráli nucený aut místo teovaného. I pestože se nám omluvil, že ho zapomnl vyhlásit, nehodlal uznat náš požadavek na vrácení bžc na první a druhou, ani pípadný aut hráky za sundání helmy i vstoupení na laviku. Naštstí situaci vzala do rukou Kristýna a SO ukonila smnu. V dalším prbhu fungovaly obrany bezchybn. Za zmínku stojí dvoumetový odpal Lucky Petráskové, který jsme však nedokázali využít. Soupe znovu zaútoil v 5.smn. Tžký odpal na spojku se nám sice podail zastavit, ale na aut na 1M již nebyl as. Vystídali jsme nadhoz a na prkno nastoupila Jana Vacíková. Posunu jsme zabránili chycením úlejvky z luftu díky ryb Jitky Marešové. I další luft Jitka zahrála bezchybn a vypadalo to, že situaci zachráníme. Bohužel pišel dvoumetový odpal, na který bžkyn z 1M skórovala. 12 Dalšímu tlaku Jana zabránila SO.

13 Také v šestce soupe tlail. Pi jednom autu vyslala jedna z hráek projektil na plot. Naštstí naše postavení a rychlost pálkaky znamenal pouze singl. Pomalost bžkyn jsme využili ješt jednou, když následnou ulejvku jsme zahráli na druhou metu. Pak už jsme situaci ubránili. Náš poslední útok však dopadl podobn. Hit Petry Kalevové jsme v bod nedokázali petavit, takže bylo jasné, že budeme muset dohrávku ubránit bez bodu. Naštstí jsme soupei nedali piichnout k vitzství. Ti odpaly na Elišku znamenaly ti jasné auty a mohli jsme slavit. Všechny hráky zaslouží pochvalu. Celý tým pracoval bezchybn a výhru si zasloužil. Hráky snad poznaly, že na turnaji mohou sehrát vyrovnané zápasy a výsledky mají pedevším ve svých rukou. Doufáme, že je dnešní úspch posílí a nebude poslední. Všichni lenové výpravy jsou v poádku a posílají pozdravy dom. CANADA CUP Ani bezchybný výkon na Austrálii nestail Napsáno: v 10:18 Ve tetím zápase nás ekala Austrálie. I pes náš velmi dobrý výkon jsme odešli poraženi 0:7. TOP špika svtového softballu je stále nad naše síly. Pestože to dle výsledku nevypadá, všechny hráky si zaslouží pochvalu. O výsledku rozhodly 3 homeruny, ze kterých padlo 6 bod. Na další porovnání se svtovou špikou jsme se už od rána tšili. Po mizerném zápase s Kanadou jsme chtli potvrdit výkon s Oregonem a odehrát dobrý zápas. A to se nám snad podailo. Po celé utkání jsme v obran neudlali jedinou chybu. A to není bžná skutenosti ani proti slabším týmm. Všechny odpaly soupee, které byly hratelné jsme v aut promnili. Také Jana Vacíková na nadhozu odházela zápas velmi dobe. Na své konto si pipsala 4xSO. Mimochodem naše pálkaky byly SO 5x. Bohužel však všechny naše odpaly, až na hit Evy Rychtaíkové, soupe dokázal pochytat a zahrát. Stále nás to však utvrzuje v názoru, že trénink na mužské nadhazovae je v našich podmínkách správnou cestou. Víme, že píjde doba, kdy i proti takovým týmm dokážeme dát víc hit. Za poslední dva zápasy si naše obrana pipsala pouze jedinou chybu. Myslím, že se jedná o pro nás stále nestandartní jev. Na tomto turnaji nepracujeme se skautinkem soupeových pálkaek. Jsme pesvdení, že tím by se nám podailo eliminovat ješt nkolik hit soupee. Je pravda, že na takovéto týmy nemáme zatím ani nadhazovaky. I když naše nejlepší podají svj nadstandarní výkon, tak to prost nestaí. Pece jenom je naše rychlost jiná a také naše míe se mén toí než od tch nejlepších. Na hity vyhrál soupe 5:1. Bohužel 3 z 5 jeho hit byly za plot. Sestava: Dina Pfeiferová DP, Lucie Petrásková 3, Monika Janotková 6, Eliška Pojerová 4, Eva Rendlová 9, Katka Hálová 7, Lenka Spurná 8, Eva Rychtaíková 5, Petra Praveková 2. Soupe o utkání rozhodl v 1.smn. Podailo se mu obsadit metu krásn umístnou úlivkou. Naše obrana byla postavená proti odpalu, takže jsme obtovali prostor ve vnitním poli. Toho soupe využil a obsadil 1M. Poté pišel dlouhý start Stacey Porter, která dokázala doslova vyfoulballovat" BB. Následovala rána australské keryn, která z nízkého outsidu vymetla áru v opozitu na devítce. Tím stáhla 2 body a sama skonila na 3M. Hned nato pišel první homerun v podání Sandry Lewis. Jana ukonila smnu dvma strike outy. Další dva body pidal soupe ve 3.smn dvoubodovým homerunem Stacey Porter. Utkání v 5.smn ukonila sólohomerunem Natalie Titcume. Je škoda, že se nám nepodailo bodovat. Za pedvedenou hru bychom si njaký bod zasloužili. Všichni víme, že 13 Canada Cup 2008

14 na nás bude mít náš výkon, i pes výsledek, pozitivní vliv. Hráky vypadají, že si ví na každého soupee. Zítra nás eká tým NOR CAL ASSAULT. Jedná se o jeden z amerických regionálních výbr, který s Oregon Elite prohrál 8:0. Nejedná se tedy o soupee, z kterého bychom mli mít strach. CANADA CUP V dramatickém zápase porážíme Nor Cal Assault 4:3 Napsáno: v 11:47 Po dramatickém prbhu zasloužen porážíme Nor Cal Assault 4:3. Pestože jsme byli celý zápas lepším týmem, museli jsme vítzství vybojovat až v závrené dohrávce. Výbr ze Severní Karolíny byl po celých 7 smn tvrdým soupeem. Pedevším bezchybná obrana držela náš útok na nule. Ve tvrtém zápase jsme nastoupili proti výbru ze Severní Karolíny Nor Cal Assault. Vzhledem k jeho pedchozím výsledkm jsme chtli pomýšlet na dobrý výsledek. Utkání se hrálo v areálu Cloverdale Athletic Park, ve kterém se nachází 5 softballových hiš, dv umlé plochy pro fotbal nebo americký fotbal, jedno hišt na lakros a nkolik travnatých ploch na cokoliv. Naše úvodní sestava byla: Dina Pfeiferová 9, Tereza Jakešová 4, Monika Janotková 2, Eliška Pojerová 6, Eva Rendlová DP, Petra Kalevová 3, Kateina Hálová 7, Jitka Marešová 5, Madla Loudová 8 a na nadhozu Kristýna Kalinová. Zaínáme v obran a bezproblém autujeme všechny 3 pálkaky (2xSO). Naše odpov je výraznjší. Dina vybojuje BB a Tereza ji posune. Také Monika dostane BB. Pak pichází odpal Elišky na sedmiku, ale Dina je doma, po bezchybném píhozu, bohužel aut. Tvrdý odpal Evy Rendlové staí dvojka zahrát. Takže nakonec také neskórujeme. Naše obrana pokrauje ve výborných výkonech z pedešlých zápas a pomáhá Kristýn na nadhozu. Zvládneme i situaci ve 4.smn, kdy na 2 auty soupe odpálí tímetový odpal. Následný luft na 8 koní smnu. My jsme v útoku daleko výraznjší než soupe. Vysíláme do pole nkolik tvrdých stel, které však trefují rukavice polaek. Nedaí se nám spojit více hit do jedné smny. Po 5.smn je stav stále 0:0. Na chyby vede soupe 1:0, na hity my 4:1. V 6.smn pichází první zlom utkání. Pi jednom autu se soupei podaí vybojovat BB a my stídáme nadhoz. Jana Vacíková však také zaíná BB a rázem máme jedna dva s jedním autem. Jsou to teprve druhá a tetí hráka na metách. Po odpalu se nám podaí zahrát aut, ale bžkyn se posunou. Bohužel si pak vybereme slabší chvilku. Nešastný pedšvih pálkaky koní odpalem koncem pálky a divoce rotujícím míem, který obhne trojku a spojku, a po nepesném píhozu z vnjšího pole soupe dvakrát skóruje. Následuje další zaváhání ve vnitním poli, které znamená tetí bod. Ocitáme se v tžké situaci. Po celý zápas jsme lepší, ale nakonec prohráváme 0:3. Potebujeme kontaktní bod. Eva Rendlová dostává HB a podaí se nám ji posunout. Následuje hit Katky Hálové na sedm, na který Eva boduje. Další naše tvrdé rány soupe chytá. V sedmice soupee k niemu nepustíme a v dohrávce je to jenom na nás. Zaínáme od první pálkaky. Din se konen podaí slap na spojku, která zahraje excelentní zákrok, ale na Dinu to nestaí. Máme jedniku a pokoušíme se ji posunout. Soupe staví obranu na sebeobtovací úlejvku od 2M. Využijeme posunutí spojky a dalším slapem Terezy Jakešové máme jedna dva. Dobrou úlejvkou Moniky Janotkové a dobrým bhem eliminujeme možnost hrát od 3M a máme dva ti s jedním autem. Eliška pálí na spojku, která drobn zaváhá a nestíhá nikam hodit. Máme bod a Elišku na bh stídá Hak. Pichází hit na 9 od Evy Rendlové, je vyrovnáno a máme 1M a 3M obsazenou. Následná rozehra se vyznauje opatrností z obou stran a koní pro nás pijateln, získanou 2M. Utkání rozhoduje odpal Petry Kalevové. Dlouhá rána na osmiku je sice chycena ze vzduchu, ale Lenka Spurná dosáhuje vítzného bodu. Konen se nám podaí promnit dobré kontakty na pálce ve tvrdé rány a pedevším hity. Pokraujeme v dobrých výkonech v obran a krom úvodního utkání s Kanadou držíme prmr jedné chyby na zápas. Ale nejcenjší na dnešním zápase byla skutenost, že se tým dokázal zvednout a zabojovat o vítzství. Takové zápasy nás mohou jenom posílit do dalších boj a nejenom tch letošních. Všichni lenové výpravy jsou v poádku. I horeky už opustily náš dm. Všichni pozdravují dom. V nejbližší dob pidáme do fotogalerie další fotky. Tentokrát z dnešního dramatu. 14

15 CANADA CUP S inským Sichuan Clubem prohráváme 4:5 Napsáno: v 09:55, S nejlepším inským týmem po tragické 3.smn prohráváme 4:5. Pestože jsme po celý zápas lepším týmem, jedna naše špatná smna, ve které dostáváme všech 5 bod, rozhoduje o výsledku utkání. V pátém zápase na turnaji nastupujeme proti nejlepšímu inskému týmu Sichuan Club. Alespo podle informací Canada Cup 2008 M.Bastiana, který tady na turnaji skautuje soupee do Pekingu. Pípadné vítzství by nás posunulo do playoff. íanky hrají tradiní asijský softball, plný nabíhaných odpal. Ped zápasem na to byly hráky upozorovány. Chtli jsme pedevším tuto soupeovu zbra eliminovat. Také obranné dovednosti bývají u tchto tým na vysoké úrovni. Nastupujeme v této sestav: Dina Pfeiferová 9, Tereza Jakešová 4, Lucie Petrásková 3, Monika Janotková 6, Kateina Hálová DP, Madla Loudová 8, Lenka Spurná 7, Eva Rychtaíková 5, Petra Praveková 2. Nadhazovat zaíná Jana Vacíková. Jdeme do útoku a pestože první dv pálkaky jsou aut, podaí se nám obsadit všechny mety po hitu Lucky Petráskové, která v zápase dala celkem 3. Na dvojku ji dostala Monika Janotková, která zárov obsadila jedniku. Následn se na metu dostala ješt Katka Hálová. Ostrou ránu Madly Loudové zastavila druhá meta a bod nepišel. Soupe také obsadil hitem první metu, ale na další metu už jsme ho nepustili. Ve 2.smn bodujeme. Lenka Spurná vystojí BB a poté ji Eva Rychtaíková posune. Následný hit Petry Pravekové znamená první bod. Bohužel ve 3.smn pichází kolaps. tyi naše chyby a 4 hity soupee znamenají 5 bod. V zápase udláme jenom tyto, ale znamenají porážku. Po celý zbytek zápasu na pálce tlaíme, máme víc hit, v každé smn máme obsazené mety. V páté dáváme dva body díky dalšímu hitu Lucky Petráskové a prohráváme 3:5. íanky už skórovat nenecháme a mžeme zabodovat ješt na zaátku 7.smny. Dina Pfeiferová obsazuje metu po slapu a na následný pehoz jde na dva. Tetí hit Lucky Petráskové znamená už jenom jednobodovou ztrátu. Eva Rendlová, která jde na pálku, ustojí metu zdarma. Pak však pichází luft a máme dva auty. Na pálku jde Madla Loudová. Neskuten dlouhý start, kdy se pere s ínskou nadhazovakou a jeden z odpal koní 10 cm vedle lajny a znamenal by minimáln 3M, koní odpalem na druhou metu. Poslední aut je studenou sprchou pro celý náš tým. Do poslední chvíle jsme všichni vili v obrat, ale nakonec se nám 3.smna stala osudnou. Porážkou se nám komplikuje postup do play-off. Zítra musíme porazit White Rock a ekat, jak bude hrát Sichuan s Nor Cal. Rýsuje se koleko s ínou a Oregonem. Na body proti bychom postupovali, ale v pípad postupu do play-off jsou na programu nové zápasy. Takže se máme ješt na co tšit. CANADA CUP V posledním zápase porážíme White Rock Renegades 5:2 Napsáno: v 08:08 V posledním zápase ve skupin musíme porazit domácí celek White Rock Renegates, abychom si zachovali šanci na postup ze skupiny. Pestože je na nás patrná únava, vítzství nakonec urveme, i když nebylo vbec snadné. Po celý zápas jsme ale lepším týmem, odpálíme 11 hit a zasloužen vítzíme. Do zápasu jsme vybhli v této sestav: Dina Pfeiferová 7, Eva Rendlová 9, Lucka Petrásková DP, Eliška Pojerová 4, Petra Kalevová 3, Monika Janotková 6, Lenka Spurná 8, Jitka Marešová 5, Petra Praveková 2. Na prkn zaala Kristýna Kalinová. Celý zápas jsme jasn lepší, v každé smn obsazujeme minimáln 15

16 2M, prezentujeme se dobrými odpaly, 11 hit je nadstandartní poet. Bohužel se nám až do 3.smny nepodaí body dotáhnout. V ní však zaznamenáváme body hned dva. Dina se dostane nabíhaným odpalem a Eva ji dvoumetovým odpalem stáhne až dom. Tu po dvou BB stahuje odpalem do vnitního pole Petra Kalevová. Soupe však hned odpovídá. Po HB pichází dva hity a je to 2:1. Stídáme nadhoz a házet jde Jana Vacíková. Na plné pole se nám podaí zahrát tetí aut ve vnitním poli a mžeme jít znovu do útoku. Dáváme 3 hity, ale na bod to nestaí. Navíc se pi bhu z druhé mety zraní Jitka Marešová a musí ji na tetí mt nahradit Eva Rychtaíková. K bodu to ale nevede. Lepší je to o smnu pozdji, kdy útok zaíná hitem Eliška, která je následn posunuta na 2M. Dom ji stáhne hitem Monika Janotková. Tu posune hitem Lenka Spurná a všechno završí hitem Petra Praveková. Pidáváme tak dva body na 4:1 a uklidujeme se. Poslední pojistku dáváme v šestce díky Ev Rendlové a sebeobtovacím odpalu Petry Kalevové. Soupe už v sedmice dokáže jenom korigovat na 5:2. Máme tak 3. výhru a musíme ekat na výsledek Sichuan Clubu. Ten vyhraje, takže vzniká koleko. My, Oregon a Sichuan. Vzájemné zápasy nerozhodly a tak picházejí na adu body proti. V tch je nejlepší Oregon a my jsme druzí, takže bychom mli jít do play-off ze 4. místa. Bohužel zde platí pravidlo, že když se jedná o postup do play-off, tak se body proti nepoítají a hraje se další zápas. Trochu nepochopiteln to platí jenom na nás s ínským týmem. Oregon je z koleka vyndán a je naízen rozhodující zápas mezi námi a Sichuanem. Ten budeme hrát zítra ráno od 10,30 hod. Pokud vyhrajeme eká nás ihned zápas s Japonskem, pokud prohrajeme turnaj pro nás koní. Dvojnásob nás tak mže mrzet jedna pokažená smna, ve které jsme si nechali dát 5 bod od íanek. Místo toho jsme mli zápas vyhrát a jít do play-off ze 3.místa. Hráky tak již ví, že jedna pokažená smna mže prohrát celý turnaj. Všichni jsou odhodlani zítra všechno Sichuanu vrátit a potvrdit, že si za pedvedené výkony play-off zasloužíme. CANADA CUP Vítzství v dodatkovém zápase nás posílá do play-off Napsáno: v 08:08 V dodatkovém zápase o postup do play-off vracíme porážku nejlepšímu ínskému týmu Sichuan Club. Po sebevdomém výkonu vítzíme 6:2. Ani na okamžik nepouštíme zápas z ruky a i pes nastupující únavu utrhneme vítzství. Odmnou je zasloužený postup mezi nejlepších osm tým, což se podailo eskému výbru poprvé v historii tohoto turnaje. K rannímu zápasu s ínským týmem jsme nastoupili od zaátku bojovn. Všechny hráky chtly potvrdit, že naše výkony zde nejsou náhodné. Ale jediným hmatatelným potvrzením by byl postup ze skupiny. Hned na rozcvice, která se mimoádn uskutenila na umlé tráv, protože travnaté plochy byly ráno ješt mokré, bylo vidt ve tváích odhodlání. Oba rozcviující nadhazovai byli nemile rozstíleni. Již uzdravený kondiní trenér lítal ve vnjším poli jako hadr na holi. Na rozdíl od íanek, které na travnaté ploše byly dost mrtvé", jsme psobili úpln jinak. Sestava na zápas byla tato: Dina Pfeiferová 7, Eva Rendlová 9, Lucie Petrásková DP, Eliška Pojerová 4, Petra Kalevová 3, Madla Loudová 8, Monika Janotková 6, Eva Rychtaíková 5, Petra Praveková 2. Na prkn jsme zaali s Kristýnou Kalinovou. Hned v 1. smn se prezentujeme tvrdými odpaly, které bohužel koní rychlým vnjším polakám v rukavici. Druhá zaíná pro nás nepíjemn. Nejlepší pálkaka Lu Yi hned na zaátku odpálí na plot a jde až na 3M. Z ní se jí podaí dobhnout zásluhou sebeobtovacího odpalu Lan Furong. Pak už naše obrana nic nepipustí. My odpovídáme díky Pete Kalevové. Ta posílá hit na devítku. Podaí se nám ji posunout a dom ji ze dvojky pošle Eva Rychtaíková. A je vyrovnáno 1:1. Soupe je ve trojce hluchý, ale my pidáváme. Dina se slapem dostane na jedniku. Trojmetový odpal Lucky Petráskové ji dostane až dom. Lucku v záptí dom pošle Eliška Pojerová a vedeme 3:1. Soupe ješt naposledy odpoví dalším hitem Lu Yi, kterou její spoluhráky dotlaí dom. Následné plné pole s jedním autem však již ubráníme. V ptce utkání definitivn rozhodujeme. Dina se opt slapem dostane. Dom bží prozmnu na dvoumetový odpal Lucky Petráskové, kterou dom dotlaí kontakt hitem prozmnu Petra Kalevová. Vedeme 5:2. V šesté pidáme pojišovací šestý bod. Tereza Jakešová, která vystídá Moniku Janotkovou, slapne hit na spojku a po posunu ji dom posílá Petra Praveková. V obran již soupee stídající Jana Vacíková k niemu významnjšímu nepustí. Konený výsledek 6:2. Na našem kont je 12 hit. Za pl hodiny nás ekají Japonky. Ale te už hrajeme zápasy navíc a máme je za odmnu. Jsou to jenom 16 tešinky na dortu.

17 CANADA CUP Na Japonky staíme jednu smnu. Napsáno: v 08:37 Pl hodiny po zápase se Sichuanem nastupujeme proti Japonsku. Vzdorovat dokážeme jednu smnu. Pak Japonky zaadí pro nás tetí kosmickou a zmizí rychlostí svtla. Do zápasu chceme nastoupit v této sestav: Lucie Petrásková DP (1), Tereza Jakešová 4, Kateina Hálová 7, Eliška Pojerová 6, Petra Kalevová 3, Madla Loudová 8, Monika Janotková 2, Eva Rychtaíková 5 a Lenka Spurná 9. Pi rozpalování však Hak dostane, díky nerovné tráv, míkem do hlavy a na poslední chvíli ji musí nahradit Eva Rendlová. Lenka se tak pidává na marodku k Jitce Marešové, které kotník také nedovoluje hrát. I pes znatelnou únavu chtjí všichni do hry, protože nastoupit proti smjícím se a neustále pištjícím Japonkám je pro každého svátek. Zaínáme na pálce. Lucka Petrásková potvrzuje formu a zápas otvírá hitem. Bohužel je to to poslední, co nám soupe dovolí. Jeho precizní, dynamická obrana pracuje bezchybn a všechny naše ostatní odpaly dokáže promnit v auty. Také my však v 1. smn držíme krok. První pálkaka Canada Cup 2008 Jana Vacíková v akci. sice také hitne, ale pak zahrajeme dva auty a smnu ukoní Lucka SO. V té druhé však soupe zaadí upln jinou rychlost. Posílá do našeho pole hit za hitem, takže naše obrana nestaí ani dlat chyby. Stejn jako proti Austrálii neudláme žádnou, ale i tak vede Japonsko po 2. smn 10:0, když nepomže ani vystídání nadhozu. Svátek tak pro nás koní už po 3. smn. Zítra nás od 8,00 hod (!!!) eká Venezuela. Další úastník OH prohrál jasn 9:0 s Austrálií a mohl by být pro nás pijatelným soupeem. CANADA CUP Po porážce s Venezuelou na turnaji koníme Napsáno: v 06:41 Porážka s Venezuelou 10:0 znamená konec na turnaji. Zápas se nám vbec nevydaí a dost se podobá úvodnímu utkání s Kanadou. Jediným rozdílem je, že Venezuela byla mnohem slabším soupeem. Chtli jsme odehrát vyrovnaný zápas, což by bylo reálné, pokud bychom podali nadstandartní výkon jako v prbhu vtšiny turnaje. Bohužel jsme to nedokázali, ba naopak. V 8,00hod ráno nás ekal zápas s Venezuelou. Ta se po celý turnaj prezentuje solidními výkony, ale viditeln je o nco slabší než ostatnítyi úastníci OH. V pípad kvalitního výkonu bychom mohli pomýšlet na dobrý výsledek. Bohužel už ráno je proti nám. Vzhledem k brzkému asu chceme udlat kratší rozcviení a tak máme naplánovaný odjezd na hišt hodinu ped zápasem. Bohužel nám z neznámého dvodu nepijede doprava a tak narychlo odvážíme hráky na hišt dvma osobními auty, která tady máme k dispozici. Nejprve nadhazovaky a kery a pak ostatní. Radim si bere hráky na dv skupiny a snaží se je co nejlépe pipravit. Zdá se, že bychom tím mohli pekonat únavu, ale bohužel se tak nestane. Sestava: Dina Pfeiferová DP, Tereza Jakešová 4, Lucka Petrásková 3, Eva Rendlová 9, Kateina Hálová 7, Madla Loudová 8, Monika Janotková 6, Eva Rychtaíková 5, Petra Praveková 2 a na nadhozu Jana Vacíková. Od 1.smny je na nás patrná únava. Komunikace vázne a pole zaíná dlat chyby. K tomu soupe pidá pár hit a zápas je prakticky rozhodnutý. Pestože soupeova nadhazovaka není nic extra, nedokážeme se proti ní prosadit. Následn nám stejn jako v 1. smn soupe nandavá 4 body. Náš útok pokrauje v bezzubosti, takže v obran jdeme bránít dva body, aby zápas neskonil rozdílem. A ani to se nám nepodaí. Zápas koní 0:10 ve 3. smn. Nechtli jsme si pokazit dojem z celého turnaje, ale takováto porážka nás dost rozesmutnila. Už nebyla vle ani síly. Po zbytek turnaje budeme sledovat, jak hrají ti nejlepší, abychom se pouili a píšt už od nich nedostali takové nakládaky. Pavel Kivák 17

18 Canada Cup 2008 výsledky zápas Sobota Zápas as Domácí Hosté Skóre Bílá 1 10:30 Japonsko Gold Coats Hurricanes (USA) 7 : 0 Bílá 2 13:00 Alabama Gold (USA) Venezuela 0 : 13 erv ená 3 13:00 Nor Cal Assault (USA) Oregon Elite (USA) 0 : 8 erv ená 4 15:30 Sichuan Club (ína) Austrálie 0 : 8 erv ená 5 18:30 Kanada eská Republika 10 : 0 Bílá 6 18:30 White Rock Renegades (Kanada) Washington Absolute Blast (USA) 4 : 3 Bílá 7 20:30 Venezuela Chinese Taipei 1 : 2 Nedle Zápas as Domácí Hosté Skóre erv ená 8 10:30 Oregon Elite (USA) eská Republika 1 : 2 Bílá 9 13:00 Chinese Taipei Japonsko 1 : 6 Bílá 10 13:00 Gold Coats Hurricanes (USA) White Rock Renegades (Kanada) 6 : 0 erv ená 11 18:30 Kanada Sichuan Club (ína) 12 : 0 Bílá 12 18:30 Washington Absolute Blast (USA) Alabama Gold (USA) 7 : 0 erv ená 13 20:30 Nor Cal Assault (USA) Austrálie 0 : 10 Pondlí Zápas as Domácí Hosté Skóre erv ená 14 10:30 Oregon Elite (USA) White Rock Renegades Youth (Kadada) 14 : 3 Bílá 15 13:00 Japonsko White Rock Renegades (Kanada) 10 : 0 Bílá 16 13:00 Chinese Taipei Gold Coats Hurricanes (USA) 8 : 0 erv ená 17 15:30 Austrálie eská Republika 7 : 0 erv ená 18 15:30 Oregon Elite (USA) Sichuan Club (ína) 5 : 2 erv ená 19 18:30 Nor Cal Assault (USA) Kanada 0 : 10 Bílá 20 18:30 Venezuela White Rock Renegades (Kanada) 4 : 0 Bílá 21 20:30 Gold Coats Hurricanes (USA) Washington Absolute Blast (USA) 0 : 5 Úterý Zápas as Domácí Hosté Skóre erv ená 22 10:30 Nor Cal Assault (USA) White Rock Renegades Youth (Kadada) 9 : 7 erv ená 23 13:00 Oregon Elite (USA) Austrálie 1 : 3 Bílá 24 13:00 Venezuela Gold Coats Hurricanes (USA) 6 : 2 Bílá 25 15:30 Alabama Gold (USA) Chinese Taipei 0 : 12 erv ená 26 15:30 eská Republika Nor Cal Assault (USA) 4 : 3 erv ená 27 18:30 White Rock Renegades Youth (Kadada) Kanada 0 : 20 Bílá 28 18:30 Alabama Gold (USA) White Rock Renegades (Kanada) 7 : 3 Bílá 29 20:30 Japonsko Washington Absolute Blast (USA) 7 : 0 18

19 Steda Zápas as Domácí Hosté Skóre ervená 30 10:30 White Rock Renegades Youth (Kadada) Sichuan Club (ína) 3 : 12 ervená 31 13:00 Austrálie White Rock Renegades Youth (Kadada) 10 : 0 Bílá 32 15:30 Alabama Gold (USA) Japonsko 0 : 11 Bílá 33 15:30 Washington Absolute Blast (USA) Venezuela 1 : 5 ervená 34 18:30 Oregon Elite (USA) Kanada 0 : 8 ervená 35 18:30 Sichuan Club (ína) eská Republika 5 : 4 Bílá 36 20:30 Washington Absolute Blast (USA) Chinese Taipei 1 : 4 tvrtek Zápas as Domácí Hosté Skóre Bílá 37 10:30 Gold Coats Hurricanes (USA) Alabama Gold (USA) 4 : 3 ervená 38 13:00 eská Republika White Rock Renegades Youth (Kadada) 5 : 2 Bílá 39 15:30 Chinese Taipei White Rock Renegades (Kanada) 1 : 0 ervená 40 15:30 Nor Cal Assault (USA) Sichuan Club (ína) 1 : 5 ervená 41 18:30 Kanada Austrálie 8 : 2 Bílá 42 20:30 Venezuela Japonsko 0 : 4 Pátek Zápas Sobota Zápas Nedle Zápas as Domácí Hosté Skóre 10:30 eská Republika Sichuan Club (ína) 6 : 2 13:00 Japonsko eská Republika 10 : 0 13:00 Venezuela Austrálie 0 : 9 15:30 Kanada Washington Absolute Blast (USA) 4 : 0 15:30 Chinese Taipei Oregon Elite (USA) 7 : 0 18:30 Japonsko Austrálie 2 : 1 20:30 Chinese Taipei Kanada 3 : 8 as Domácí Hosté Skóre 08:00 eská Republika Venezuela 0 : 10 10:30 Washington Absolute Blast (USA) Oregon Elite (USA) 2 : 9 13:00 Austrálie Venezuela 6 : 1 15:30 Oregon Elite (USA) Chinese Taipei 0 : 6 18:30 Japonsko Kanada 6 : 0 20:30 Austrálie Chinese Taipei 6 : 1 as Domácí Hosté Skóre 13:30 Kanada Austrálie 1 : 3 18:30 Japonsko Austrálie 4 : 2 Národní tým žen na turnaji Canada Cup

20 Informace z Mistrovství Evropy ve Slow-pitch softballu Po nejvtší akci letošního léta MS junior v Kanad se rozjel seriál turnaj pod kídly Evropské softballové federace. Prvními mistry Evropy se v roce 2008 stali slowpitchoví hrái, kterým jejich ME zaalo v britském Southamptonu... Pinášíme informace o prbhu turnaje tak, jak je úastníci postupn zveejovali na webu SA. Víme, že podrobnou zprávu o turnaji pineseme v píštím ísle Zpravodaje. Turnaje se úastnilo celkem pt reprezentaních celk evropských zemí. O titul se utkali hrái a hráky Velké Británie, Slovinska, Jersey, Irska a eské republiky. eskou republiku reprezentovali lenové slowpitchového uskupení VIP, které si v roce 2007 vyhrálo právo na sestavení reprezentace v roce eští reprezentanti nakonec vybojovali bronzové medaile. ME ve slowpitchi má za sebou první hrací den Napsáno: v 11:31 Po 16 hodinové cest autama jsme se docela tšili na hru, která mla pijít v podob 3 zápas hned druhý den. Ráno nás ale vzbudilo typicky anglické poasí, které neustalo až do pozdného veera, což znamenalo zrušení celého stedeního programu. Poadatelé ješt poád chtli hrát systémem každý s každým, což znamenalo pro každého 4 zápasy za den. Na úvod nás ještekalo pekvapení v podob dvou hracích mí. Malá" 11 pro holky, velká" 12 pro kluky, tzn. mnení mí po každém pálkai, nevýhodu pro nahazovae,který na to nejsou zvyklí ap. Ve tvrtek ráno jsme nastoupili proti pro nás neznámému soupei Jerseys. Hned na zaátku zápasu bylo jasno, v první smn jsme zabodovali a pokraovali v tomhle rytmu až do 6. smny, kterou jsme ukonili rozdílem 21:0. V záptí zaal další zápas s papírov slabším Slovinskom. Zápas se nesl ve stejném duchu jako první, naše dobrá pálka a dobré pole, jejich slabá pálka a slabé pole, znamenalo výsledek 20:0 po páté smn. Pak nás ekala malá pauza na obd a pak nejvtší soupei Irsko a Anglie. Jako první byl náš soupe Irsko. Ze zaátku to vypadalo na vyrovnaný zápas, ob strany výborn na pálce, nkolik malých chybek v poli. Pak jsme udeili v útoku a dali 7 bod v jedné smn tém jenom na hity. Pak hezky udržený dv smny a nabyli jsme dojmu, že zápas je vyhraný. Pak pišla naše slabá chvilka v poli, což znamenalo 8 bod a vyrovnání skóre na 11:11. Prišla 7 smna a Irové zaínali na pálce. Po nkolika hitech a opt nkolika malých chybkách v poli pišli 4 body, na které jsme už nedokázali najít odpov. Zápas skonil 15:13. Po otevíracím ceremoniálu nás ekal ped docela plnými tribunami zápas s domácí Anglií, který se jako první hrál na hišti, které mlo vymezené homeranové ploty a ploty vbec. Mimochodem zápas byl natáený a penášený do místního klubíku.. Na anglickém týmu bylo vidt vysplost a sehranost. Pesn umísované míe jak od kluk, tak od holek byli nad naše síly. V tomhle zápase jsme si vyzkoušeli rzné herné varianty a doufáme, že nám to pomže v dalších bojích. Zápas skonil 15:4 v náš neprospch, ale není všem dnm konec. Zítra (pátek) nás eká další den plný slowpitchu (4 zápasy) a pak pravdpodobn play-off. LL CELKOVÉ POADÍ: 1. Velká Británie, 2. Irsko, 3. eská republika, 4. Jersey, 5. Slovinsko 20

ZPRAVODAJ. Softballové oddíly své názvy měnit nemusí. Číslo 137, ročník 2008/02 Informační bulletin České softballové asociace

ZPRAVODAJ. Softballové oddíly své názvy měnit nemusí. Číslo 137, ročník 2008/02 Informační bulletin České softballové asociace ZPRAVODAJ Číslo 137, ročník 2008/02 Informační bulletin České softballové asociace Dámy a pánové, pozvolna odchází zima a s tím se blíží i nadcházející sezóna. Soutěže jsou v zásadě připraveny. MČR mládeže

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup 7. ostravské dny miniinvazivní chirurgie Zdroj: Zdravotnické noviny Datum: 06.12.2010 Odkaz: http://www.zdn.cz Laparoskopická chirurgická léba kolorekta se po poátení nedve k tomuto pístupu stala standardem,

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže)

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) gg Daniel Glauer, Jan Ryjáek, Aneta Šípová, Ondej Špaek, Jan Zajíc esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) kvten 2005 esko-nmecké vztahy a gymnaziální

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Minulý

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT agent John Francis Ková SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Tomáš Bartoš, Karolina Francová, Jan Hlávka, Ondej Neff, Jií W. Procházka, Vlado Ríša, Františka

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

Hokejový Vajgar hledá ztracenou důvěru čtěte

Hokejový Vajgar hledá ztracenou důvěru čtěte 9-2006 /ročník II. 16,- Kč Sportovní měsíčník Jindřichohradecka Basketbalisté jako noc a den Matyášová sbírá světové medaile Nová rubrika: kultura čtěte na straně 9 čtěte na straně 11 Nohejbalisté Cepu

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Vypracoval P.Vida 2007

Vypracoval P.Vida 2007 Vypracoval P.Vida 2007 Pekážkový bh Pekážkový bh lze charakterizovat jako technicko-sprinterskou disciplínu, tzn., že pekážková technika má stejnou dležitost jako sprinterská rychlost. Podstata souasné

Více

PRAVODAJ. 01 2014 únor. Praha byla hlavním městem baseballu Baseball Czech Rozpis ME mužů. ČESKÁ BASEBALLOVÁ ASOCIACE www.baseball.

PRAVODAJ. 01 2014 únor. Praha byla hlavním městem baseballu Baseball Czech Rozpis ME mužů. ČESKÁ BASEBALLOVÁ ASOCIACE www.baseball. ČESKÁ BASEBALLOVÁ ASOCIACE www.baseball.cz PRAVODAJ 01 2014 únor Praha byla hlavním městem baseballu Baseball Czech Rozpis ME mužů autor: Tomáš Svoboda, www.smot.cz Česká baseballová asociace Zátopkova

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

BOBR NO. 4. !íjen 2010 OBČASNÍK TURISTICKÉHO ODDÍLU KADAO BOBR INFORMUJE

BOBR NO. 4. !íjen 2010 OBČASNÍK TURISTICKÉHO ODDÍLU KADAO BOBR INFORMUJE !íjen 2010 BOBR INFORMUJE OBČASNÍK TURISTICKÉHO ODDÍLU KADAO BOBR NO. 4 Milí rodi"e, milí oddíloví kamarádi, prázdniny jsou za námi, léto už asi taky. Oddílové léto ale bylo velmi pestré, plné nových zážitků.

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

Lyžaský kurz v Orlických horách

Lyžaský kurz v Orlických horách asopis žák ZŠ Demlova Duben 2004 Lyžaský kurz v Orlických horách V sobotu 13. 3. žáci sedmých roník odjeli na týdenní kurz. Po tíhodinové, ale zábavné cest jsme se ubytovali v horské chat Alba, kterou

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VII 1 doba postní 2006 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

silvestr 2005 chrustenice 2006

silvestr 2005 chrustenice 2006 silvestr 2005 chrustenice 2006 5 nejlepších: Japonsko masters (9,67) Austrálie mixed (9,50) 5 nejhorších: Japonsko ženy (6,82) Kanada mixed (6,90) Japonsko ročenka 2006 v tomto čísle naleznete: konec sezóny

Více

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ FANTOM Print 2010 Copyright 2004 Piper Verlag GmbH, München Translation Zdenk Sladovník Cover Jan Patrik Krásný ISBN 978-80-7398-106-8 3 4 5 Cinkání píbor v jídeln

Více